Monitoring realizacji zadań wynikających z Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata Częstochowa Niepełnosprawnym.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Monitoring realizacji zadań wynikających z Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013 Częstochowa Niepełnosprawnym."

Transkrypt

1 Monitoring realizacji zadań wynikających z Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata Częstochowa Niepełnosprawnym. Monitorowanie realizacji zadań wynikających z ww. Programu polegało na gromadzeniu informacji i sprawozdań dot. osób niepełnosprawnych z zakresu: 1) wydawania orzeczeń o niepełnosprawności, 2) pomocy społecznej, 3) likwidacji barier architektonicznych, urbanistycznych, technicznych, transportowych oraz w komunikowaniu się, 4) aktywizacji zawodowej, 5) dostępu do dóbr kultury, 6) dostępu do sportu i rekreacji. Sytuację osób niepełnosprawnych przedstawiają dane dostarczone przez: 1) Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Częstochowie, 2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie, 3) Wydział Komunalny Urzędu Miasta Częstochowy, 4) Wydział Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy, 5) Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie, 6) Wydział Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miasta Częstochowy, 7) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie, 8) Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie. Dane statystyczne dot. osób niepełnosprawnych na terenie Częstochowy Wykres 1. Ilość wydanych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności wśród osób dorosłych, z uwzględnieniem czasu w jakim zostały wydane oraz symbolu przyczyny niepełnosprawności 12-C I 1-N 9-M 8-T 7-S 6-E 5-R 4-O 3-L 2-P 1-U I półrocze 29 r. II półrocze 29 r. I półrocze 21 r. II półrocze 21 r. I półrocze 211 r

2 Legenda: 1-U upośledzenie umysłowe, 2-P choroby psychiczne, 3-L zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu, 4-O choroby narządu wzroku, 5-R upośledzenie narządu ruchu, 6-E epilepsja, 7-S choroby układu oddechowego i krążenia, 8-T choroby układu pokarmowego, 9-M choroby układu moczowo-płciowego, 1-N choroby neurologiczne, 11-I inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego, 12-C całościowe zaburzenia rozwojowe. Dane uzyskane z Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności wskazują, że najczęstszymi przyczynami wydawania orzeczeń o stopniu niepełnosprawności wśród osób dorosłych są upośledzenia narządów ruchu oraz choroby układu oddechowego i układu krążenia. Z danych tych wynika, że największą ilość orzeczeń w każdym rodzaju niepełnosprawności wydano w I półroczu 211 r. Wykres 2. Ilość wydanych orzeczeń o niepełnosprawności wśród dzieci i młodzieży z uwzględnieniem czasu w jakim zostały wydane oraz symbolu przyczyny niepełnosprawności U 2-P 3-L 4-O 5-R 6-E 7-S 8-T 9-M 1-N 11-I 12-C I półrocze 211 r. II półrocze 21 r. I półrocze 21 r. II półrocze 29 r. I pólrocze 29 r Z danych dot. dzieci i młodzieży wynika, że najczęstszymi przyczynami wydawania orzeczeń, są choroby układu oddechowego i układu krążenia. Najwięcej orzeczeń tego rodzaju wydano w I połowie 211 r. Wykres 3. Ilość wydanych dla osób dorosłych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności z uwzględnieniem ilości symboli przyczyny niepełnosprawności I półrocze 211 r. II półrocze 21 r. I półrocze 21 r. II półrocze 29 r. I pólrocze 29 r. jeden symbol dw a symbole trzy symbole Razem (1+2+3)

3 Na przestrzeni ostatnich lat zauważa się stały wzrost liczby dorosłych osób niepełnosprawnych, które w większości posiadają więcej niż jeden rodzaj niepełnosprawności. Wykres 4. Ilość wydanych dla dzieci i młodzieży orzeczeń o niepełnosprawności z uwzględnieniem ilości symboli przyczyny niepełnosprawności I półrocze 211 r II półrocze 21 r I półrocze 21 r. 197 II półrocze 29 r. I pólrocze 29 r jeden symbol dw a symbole trzy symbole Razem (1+2+3) Biorąc po uwagę dane dot. dzieci i młodzieży zauważa się, że największą ilość orzeczeń o niepełnosprawności stanowią orzeczenia z jednym symbolem przyczyny. Najwięcej wydano ich w II półroczu 21 r. Tabela 5. Ilość wydanych orzeczeń o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności z uwzględnieniem wieku lat i w ięcej I połow a 29r. II połow a 29r. I połow a 21r. II połow a 21 r. I połow a 211 r. Analiza danych zawartych w powyższym wykresie wskazuje na fakt, że najwięcej orzeczeń o stopniu niepełnosprawności wydano osobom w przedziale wiekowym od 41 do 59 lat, drugą grupę stanowią osoby w przedziale wiekowym 6 lat i więcej. Wykres 6. Ilość wydanych orzeczeń o niepełnosprawności o stopniu niepełnosprawności z uwzględnieniem płci Mężczyźni Kobiety 5 I połow a 29r. II połow a 29r. I połow a 21r. II połow a 21 r. I połow a 211 r.

4 Biorąc pod uwagę płeć, większą grupę z orzeczeniem o niepełnosprawności stanowią kobiety. Wykres 7. Ilość wydanych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności z uwzględnieniem wykształcenia w yższe średnie zasadnicze podstaw ow e i gimnazjalne mniej niż podstaw ow e 2 I połow a 29r. II połow a 29r. I połow a 21r. II połow a 21 r. I połow a 211 r. Największą ilość orzeczeń o stopniu niepełnosprawności wystawiono dla osób z wykształceniem średnim i zasadniczym. Wykres 8. Ilość wydanych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności z uwzględnieniem zatrudnienia I połow a 29r. II połow a 29r. I połow a 21r. II połow a 21 r. I połow a 211 r. Powyższe dane wskazują na fakt, że największą liczbę wśród osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności stanowią osoby niepracujące pracujący niepracujący Wykres 9. Ilość wydanych orzeczeń o niepełnosprawności z uwzględnieniem wieku dzieci i młodzieży do 3 lat I połow a 29r. II połow a 29r. I połow a 21r. II połow a 21 r. I połow a 211 r.

5 Z analizy danych dot. dzieci i młodzieży wynika, że najwięcej orzeczeń o niepełnosprawności wydano osobom w grupie wiekowej od 8 do 16 lat. Tabela 1. Ilość wydanych orzeczeń o niepełnosprawności z uwzględnieniem płci dzieci i młodzieży Chłopcy Dziew czyny 1 5 I połow a 29r. II połow a 29r. I połow a 21r. II połow a 21 r. I połow a 211 r. Wśród dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o niepełnosprawności większość stanowią chłopcy. Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych Rehabilitacja zawodowa ma na celu ułatwienie osobie niepełnosprawnej udział w życiu zawodowym poprzez uzyskanie i utrzymanie zatrudnienia, a w konsekwencji awansu zawodowego. Mimo rosnącej świadomości społecznej dot. rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych nadal obserwuje się utrudnione wejście tych osób na rynek pracy. Tabela 1. Liczba osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako bezrobotni I półrocze 29 II półrocze 29 I półrocze 21 II półrocze 21 I półrocze 211 Liczba osób niepełnosprawnych (bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu), w tym: Liczba osób bezrobotnych niepełnosprawnych, w tym: z prawem do zasiłku bez prawa do zasiłku Liczba osób niepełnosprawnych poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu Liczba osób niepełnosprawnych korzystających ze szkoleń Liczba osób niepełnosprawnych korzystających ze środków Funduszu Pracy i PEFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej Analiza danych statystycznych przekazanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie wskazuje na: stały wzrost liczby osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, przewagę osób niepełnosprawnych bez prawa do zasiłku nad osobami niepełnosprawnymi z prawem do zasiłku. Z powyższych danych wynika również, że ze szkoleń przysposabiających do zawodu najwięcej osób niepełnosprawnych skorzystało w II półroczu 29 roku, natomiast najmniej w I półroczu 211 roku.

6 W I półroczu 21 roku najwięcej osób niepełnosprawnych wykorzystało pomoc finansową na podjęcie działalności gospodarczej, a najmniej w I półroczu 29 roku. Powiatowy Urząd Pracy przekazał również informację na temat rodzaju szkoleń organizowanych w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych osób niepełnosprawnych, z podziałem na ramy czasowe: I półrocze 29 roku: kurs dla pielęgniarek/położnych po 5-letniej i dłuższej przerwie w wykonywaniu zawodu, kierowcy wózka jezdniowego, stolarza meblowego, kucharza, obsługi kas fiskalnych, szycia i modelowania firan, prawa jazdy kat. B, języka angielskiego, sekretarki asystentki dyrektora, II półrocze 29 roku: kurs przedstawiciela handlowego z prawem jazdy kat. B, urządzania terenów zielonych, księgowości wspomaganej komputerem, malarza, kwalifikacji okresowej kierowców, języka angielskiego, obsługi kas fiskalnych, ochrony mienia i osób, spawania podstawowego, florystyki, projektowania stron internetowych, profesjonalnego sprzedawcy, I półrocze 21 roku: kurs sekretarki asystentki dyrektora z prawem jazdy kat. B, kurs stolarza meblowego, kurs malarza-tynkarza, kurs języka angielskiego metodą SITA, kurs profesjonalnego sprzedawcy, II półrocze 21 roku: kurs języka migowego, kosmetyczny, prawa jazdy kat. C, grafiki komputerowej z projektowaniem stron www, kierowcy wózka widłowego, operatora koparko-ładowarki, bukieciarstwa z aranżacją wnętrz, specjalisty ds. kadr i płac z obsługą programu Symfonia, przedstawiciela handlowego z prawem jazdy kat. B, obsługi kas fiskalnych, języka angielskiego metodą SITA, I półrocze 211 roku: kursy grafiki komputerowej z projektowaniem stron www, operatora koparko-ładowarki, kierowcy wózka jezdniowego, szycia i modelowania firan z aranżacją okien i podstawami przedsiębiorczości, specjalisty ds. kadr i płac z programem Symfonia, języka angielskiego poziom średniozaawansowany, szkolenie okresowe kierowców. Pomoc społeczna Polityka społeczna powinna promować aktywne działania na wszystkich szczeblach życia społecznego oraz skutecznie wspierać wszelkie działania na rzecz równouprawnienia osób niepełnosprawnych, a także przeciwdziałać ich dyskryminacji i tworzyć mechanizmy wyrównujące szanse życiowe oraz warunki do korzystania z przysługujących im praw. Tabela 2. Liczba osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania ze środków PFRON oraz kwoty przyznanych dotacji Lp. Zadania Liczba osób korzystających z dofinansowania I półrocze 29 r. II półrocze 29 r. Kwota przyznanych dotacji w 29 r. (zł) Liczba osób korzystających z dofinansowania I półrocz e 21 r. II półrocze 21 r. Kwota przyznanych dotacji w 21 r. (zł) Liczba osób korzystających z dofinansowania I półrocze 211 r. Kwota przyznanych dotacji w 211 r. (zł) Przedmioty ortopedyczne Turnusy rehabilitacyjne Bariery architektoniczne, techniczne i w komunikowaniu się , , , , , , , , , Z danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie wynika, że najwięcej osób skorzystało z dotacji na przedmioty ortopedyczne w I półroczu 21 r., na turnusy rehabilitacyjne w I półroczu 29 r., z kolei na łamanie barier w II półroczu

7 21 r. W porównaniu z rokiem 29, w roku 21 na przedmioty ortopedyczne oraz na turnusy rehabilitacyjne przyznano niższą kwotę dotacji. Natomiast na łamanie barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się odwrotnie. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie wspiera również osoby niepełnosprawne na podstawie ustawy o pomocy społecznej, w postaci różnego rodzaju świadczeń w postaci zasiłków stałych, celowych, okresowych, pomocy rzeczowej, usług opiekuńczych oraz pracy socjalnej. Zadania te realizują rejonowe zespoły pomocy społecznej. Tabela 3. Liczba osób niepełnosprawnych korzystających z różnego rodzaju świadczeń w postaci zasiłków stałych, celowych, okresowych, pomocy rzeczowej, usług opiekuńczych oraz pracy socjalnej I półrocze 29 r. II półrocze 29 r. I półrocze 21 r. II półrocze 21 r. I półrocze 211 r Z powyższych danych wynika, że najwięcej osób niepełnosprawnych skorzystało z ww. świadczeń w I półroczu 29 r., natomiast najmniej w II półroczu 21 r. Osoby niepełnosprawne oraz członkowie ich rodzin mogą również skorzystać z pomocy psychologicznej i terapeutycznej świadczonej na terenie miasta Częstochowy przez następujące placówki: Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie, ul. Jasnogórska 36, Centrum Rehabilitacji dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, ul. Focha 71a, Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Lakowa 11, Dzienny Dom Pomocy Społecznej, ul. Focha 71a, Dom Dziennego Pobytu dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym, ul. Focha 71a, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Rejtana 7b. Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie - świadczy usługi dla dzieci do 18. roku życia, niepełnosprawnych ruchowo, w tym również upośledzonych umysłowo, obejmując swym zasięgiem teren miasta Częstochowy oraz gminy ościenne (po podpisaniu stosownych porozumień). Placówka zapewnia opiekę i usługi zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności psychofizycznej. W skład Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie wchodzi: Dom Dziennego Pobytu dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo Miś i Margolcia przeznaczony dla 3 dzieci w wieku od 2. do 18. roku życia, Ośrodek Rehabilitacji Usprawniającej, Ośrodek Konsultacji i Poradnictwa, Środowiskowe Grupy Wsparcia, Klub Dziecka i Rodzica,,Słoneczko. Centrum Rehabilitacji dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi jest placówką świadczącą usługi dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy, Domu Dziennego Pobytu dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym oraz innych osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu miasta Częstochowy. Podstawowe zadania Centrum to: integracja społeczna osób z zaburzeniami psychicznymi, świadczenie usług w zakresie rehabilitacji i terapii, usamodzielnienie osób z zaburzeniami psychicznymi, wspomaganie rozwoju osób z zaburzeniami psychicznymi w celu osiągnięcia maksymalnego poziomu usprawnienia. Środowiskowy Dom Samopomocy jest placówką pobytu dziennego, skierowaną do osób z zaburzeniami psychicznymi oraz niepełnosprawnych intelektualnie z terenu Częstochowy i gmin ościennych (poprzez przejęcie realizacji zadań). Świadczy specjalistyczne usługi dostosowane do potrzeb 4 osób niepełnosprawnych, a w szczególności: trening funkcjonowania w codziennym życiu,

8 trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, trening umiejętności spędzania czasu wolnego, poradnictwo psychologiczne, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych codzienną opiekę. Dzienny Dom Pomocy Społecznej, to placówka pobytu dziennego zapewniająca opiekę i usługi zmierzające do poprawy sprawności psychofizycznej, w szczególności poprzez: zapewnienie osobom w wieku emerytalnym i niepełnosprawnym dziennej opieki i udziału w aktywnych formach pracy w grupie oraz środowisku, prowadzenie zajęć w ramach terapii zajęciowej, zaspokajanie potrzeb kulturalnych i towarzyskich, stworzenie osobom przebywającym w Domu odpowiednich warunków poprzez: zindywidualizowaną opiekę, pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, zapewnienie całodziennego wyżywienia, udzielanie pomocy pensjonariuszom przy spożywaniu posiłku, zapewnienie opieki pielęgniarskiej, prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych. DDPS zapewnia opiekę dla 5 podopiecznych. Dom Dziennego Pobytu dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym jest placówką pobytu dziennego służącą utrzymaniu osoby w jej naturalnym środowisku i świadczącą usługi dla 4 osób z niepełnosprawnością intelektualną. W ramach Domu funkcjonuje również hostel dla podopiecznych. Placówka świadczy specjalistyczne usługi w zakresie terapii i rehabilitacji dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością intelektualną, a w szczególności: rehabilitację pedagogiczną oraz arte-terapeutyczną, opiekę zdrowotną i pielęgniarską, zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, rehabilitację leczniczą, psychoedukację, rehabilitację zawodową, rehabilitację społeczną, w tym terapię zajęciową, wyżywienie. Ośrodek Interwencji Kryzysowej jest placówką całodobową, której celem jest udzielenie wszechstronnej pomocy psychologicznej, pedagogicznej, socjalnej i prawnej, osobom i rodzinom będącym ofiarami przemocy lub znajdującym się w innej sytuacji kryzysowej. Przygotowanie osób z zaburzeniami psychicznymi, czy też z upośledzeniem umysłowym do prowadzenia samodzielnego życia odbywa się również poprzez umieszczanie ich w mieszkaniach chronionych i w mieszkaniach chronionych o charakterze adaptacyjnym, mieszczących się przy ul. Focha 71a, które funkcjonują w strukturach Centrum Rehabilitacji dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi oraz w mieszkaniu chronionym dla osób z zaburzeniami psychicznymi mieszczącym się przy ul. Michałowskiego 3, funkcjonującym w strukturach Środowiskowego Domu Samopomocy. Pomoc osobom niepełnosprawnym udzielana jest także przez niektóre stowarzyszenia działające na terenie miasta Częstochowy. Spośród wielu podmiotów tego typu wyszczególniono m.in.:

9 Tabela 5. Wykaz stowarzyszeń działających na rzecz osób niepełnosprawnych Lp. Nazwa Ośrodka 1 Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Integracja", prowadzące Warsztat Terapii Zajęciowej 2 Stowarzyszenie "Częstochowskie Amazonki" 3 Polski Związek Niewidomych - Delegatura w Częstochowie 4 Ośrodek Wychowawczo-Rewalidacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej PZN w Częstochowie 5 Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zaburzeniami Psychicznymi i Ich Rodzinom "Yava" 6 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Częstochowie 7 Stowarzyszenie Tacy Sami w Częstochowie 8 Częstochowskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Autyzmu w Częstochowie 9 Stowarzyszenie Rodzin Dzieci Niepełnosprawnych Serce w Częstochowie 1 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo RAZEM w Częstochowie 11 Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej 12 Polski Związek Głuchych w Częstochowie Zapewnienie równych szans osobom niepełnosprawnym w zakresie dostępu do dóbr kultury Ważną inicjatywę podejmowaną na rzecz osób niepełnosprawnych stanowią działania o charakterze kulturalnym. Poniżej przedstawiono dane przekazane przez Wydział Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miasta Częstochowy, dotyczące ww. działań: 1) Biblioteka Publiczna im. dr W. Biegańskiego w Częstochowie, Większość filii Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego na terenie miasta prowadzi działalność na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych, współpracując m. in. z oddziałami integracyjnymi w przedszkolach, Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym nr 1 oraz Zespołami Szkół Specjalnych nr 23 i 43. Dzieci, młodzież i dorośli biorą udział w większości imprez organizowanych przez filie na równi z osobami pełnosprawnymi. Tabela 6. Działania zorganizowane na rzecz osób z niepełnosprawnością w roku r. Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Październik Listopad 1) Filia Muzyczna wystawiła Jasełka z udziałem klas integracyjnych Szkoły Podstawowej nr 53, 2) Filia nr 8 zorganizowała spotkanie połączone z poczęstunkiem dla uczniów Specjalnej Szkoły Podstawowej nr 28 pn.: Tłusty Czwartek w polskiej tradycji, 3) Filia biblioteczna nr 9 zaprosiła dzieci z Ośrodka Szkolno-wychowawczego nr 5 na czytanie bajek biblio-terapeutycznych, 4) wycieczka uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Bibliotece Głównej, 5) Filia biblioteczna nr 9 zorganizowała konkurs dla młodzieży z Zespołu Szkół Specjalnych pn.: Piękne wiersze Pana Brzechwy, 6) Filia biblioteczna nr 2 przekazała 2 książek Domowi Pomocy Społecznej przy ul. Kontkiewicza 2, 7) Oddział dla Dzieci i Młodzieży zorganizował czytanie fragmentów książki: Król Maciuś Pierwszy Janusza Korczaka dla dzieci ze Szkoły Specjalnej nr 23, 8) w Filii Muzycznej odbył się występ grupy tanecznej Słoneczka składającej się z dzieci niepełnosprawnych (Przedszkole nr 6), 9) Filia biblioteczna nr 2 zorganizowała czytanie utworów Wandy Chotomskiej pn. Kochamy panią Pani Wando dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych nr 43, 1) w Filii bibliotecznej nr 2 odbyło się spotkanie z uczniami Jurajskiego Uniwersytetu Dziecięcego przy Zespole Szkół Specjalnych ul. Krótka 1 pt. Astronomia

10 Grudzień w literaturze, 11) wszystkie filie biblioteczne brały udział w akcji zbiórki słodyczy i zabawek pn. I Ty zostań św. Mikołajem ; zebrane podarunki przekazano dzieciom z Zespołu Szkół Specjalnych nr 28; impreza połączona była z występem teatrzyku bibliotecznego Klaun działającego przy Filii nr 8, 12) w Filii bibliotecznej nr 9 grupa teatralna Pod Wiszącym Kotem z VII LO im. Mikołaja Kopernika wystawiła przedstawienie pt.: Kot w butach dla uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych. Tabela 7. Działania zorganizowane na rzecz osób z niepełnosprawnością w I półroczu 21 roku I półrocze 21 r. Styczeń 1) Oddział dla Dzieci i Młodzieży wystawił Jasełka przygotowane przez uczniów i nauczycieli z Zespołu Szkół Specjalnych, 2) w Filii bibliotecznej nr 9 grupa teatralna Pod Wiszącym Kotem z VII LO im. Mikołaja Kopernika wystawiła przedstawienie pt.: Jaś i Małgosia dla uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych, 3) Filia Muzyczna zorganizowała wieczór przy świecach poświęcony twórczości Moniki Jędrzejewskiej, niepełnosprawnej poetki częstochowskiej, Luty 4) Oddział dla Dzieci i Młodzieży zorganizował dla dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych zajęcia plastyczne pn.: Laurka walentynkowa, Kwiecień 5) Filia biblioteczna nr 8 zorganizowała spotkanie koła czytelniczego działającego przy Zespole Szkół Specjalnych nr 43, Maj 6) w Filii bibliotecznej nr 1 odbyły się zajęcia literacko-plastyczne dla Przedszkola Integracyjnego nr 35 pn.: Laurka na Dzień Mamy, 7) Filia biblioteczna nr 8 zorganizowała 2 spotkania koła czytelniczego, działającego przy Zespole Szkół Specjalnych nr 43, Czerwiec 8) w Filii nr 14 wystawiono prace plastyczne pensjonariusza Domu Pomocy Społecznej pn.: Zamki Jurajskie. Działania cykliczne całoroczne: Filia biblioteczna nr 8 organizowała wystawy prac plastycznych dzieci z koła czytelniczego działającego przy Zespole Szkół Specjalnych nr 43 oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1, Filia biblioteczna nr 8 organizowała indywidualne zajęcia dla dziecka z problemem ADHD, Filia biblioteczna nr 4 organizowała indywidualne zajęcia dla dziecka z zespołem wad wrodzonych, oraz podjęła współpracę z nauczycielką uczącą dzieci w Szpitalu Miejskim im. Tytusa Chałubińskiego (dobór literatury dla chorych dzieci), Filia biblioteczna nr 1 zorganizowała 5 warsztatów brajlowskich z udziałem tyflopedagoga pn.: Dotknij słów (zajęcia skierowane do dzieci zdrowych z myślą o uwrażliwieniu na problem niepełnosprawności), Filie biblioteczne nr 2, 8, 14 organizowały stałe lekcje biblioteczne z przeznaczeniem dla dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych, w Filii Muzycznej odbywały się zajęcia plastyczno-ruchowe przeznaczone dla dzieci z Zespołem Downa, w Filii bibliotecznej nr 8 odbywały się spotkania koła czytelniczego oraz zajęcia z przysposobienia czytelniczego dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych nr 43; Filia ta przygotowała również zabawy i zagadki dla dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego nr 1, Filia biblioteczna nr 9 oraz Oddział dla Dzieci i Młodzieży zapraszały dzieci niepełnosprawne do czytania w ramach akcji Cała Polska czyta dzieciom oraz Czytająca Biblioteka,

11 większość filii bibliotecznych obsługiwało czytelników niepełnosprawnych dostarczając bezpośrednio książki do domów. Tabela 8. Działania zorganizowane na rzecz osób z niepełnosprawnością w II półroczu 21 roku II półrocze 21 r. Październik Listopad Grudzień 1) Filia nr 1 zorganizowała: warsztaty plastyczne Jesień wokół nas z udziałem osób niepełnosprawnych podopiecznych Przedszkola Integracyjnego nr 35, konkurs plastyczny dla uczniów klas I-III częstochowskich szkół podstawowych, w tym dla uczniów niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie, we współpracy z częstochowską Delegaturą Polskiego Związku Niewidomych konkurs czytelniczy dla dorosłych osób niewidomych i słabowidzących, 2) Filia nr 8 zorganizowała: cykl spotkań z udziałem młodzieży z Koła Czytelniczego z Zespołu Szkół Specjalnych nr 43, indywidualne zajęcia z przysposobienia czytelniczego dla ucznia z Zespołu Szkół Specjalnych nr 43, wyjazdową lekcję pn. "Częstochowa i jej okolice" dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych nr 28, 3) Oddział Biblioteczny dla Dzieci i Młodzieży zorganizował dla uczniów Szkoły Specjalnej Zawodowej przedświąteczne spotkanie pn. Czas zacząć szykować świąteczne upominki, 4) wszystkie filie biblioteczne brały udział w akcji zbiórki słodyczy i zabawek pn. I Ty zostań Świętym Mikołajem. Zebrane podarunki przekazano dzieciom z Zespołu Szkół Specjalnych nr 28; impreza połączona była z występem teatrzyku bibliotecznego Klaun działającego przy Filii nr 8. Tabela 9. Działania zorganizowane na rzecz osób z niepełnosprawnością w I półroczu 211 roku I półrocze 211 r. Styczeń Luty Marzec Kwiecień 1) Filia nr 8 organizowała spotkania dla młodzieży z Koła Czytelniczego z Zespołu Szkół Specjalnych nr 43, 2) Filia nr 8 organizowała spotkania dla młodzieży z Koła Czytelniczego z Zespołu Szkół Specjalnych nr 43, 3) Filia nr 9 zaprosiła dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych do obejrzenia spektaklu pt. Kopciuszek w wykonaniu grupy teatralnej z LO im. M. Kopernika, 4) Filia nr 8 organizowała spotkania dla młodzieży z Koła Czytelniczego z Zespołu Szkół Specjalnych nr 43, 5) Filia nr 8 organizowała spotkania dla młodzieży z Koła Czytelniczego z Zespołu Szkół Specjalnych nr 43, 6) Filia nr 9 zorganizowała warsztaty literackie (w oparciu o utwory tematyczne związane z tradycją Świąt Wielkanocnych) z udziałem m.in. młodzieży z Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych. 2) Teatr im. Adama Mickiewicza w Częstochowie, Teatr im. Adama Mickiewicza systematycznie współpracuje z placówkami, ośrodkami i stowarzyszeniami, takimi jak: Dom Małego Dziecka przy ul. Kazimierza 1 w Częstochowie (Podopieczni wraz z opiekunami są regularnie zapraszani na spektakle. W ramach wolnych miejsc na dane przedstawienie Teatr oferuje pulę bezpłatnych wejściówek), Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kontkiewicza 2 w Częstochowie,

12 Ośrodek Profilaktyczno-Społeczny dla Uzależnionych przy ul. Wiolinowej 1 w Częstochowie, Ośrodek Wychowawczy w Herbach, Stowarzyszenie AGAPE w Częstochowie, Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej w Częstochowie (wynajem sali za promocyjną cenę, dochód z biletów cegiełek przeznaczono na działalność Stowarzyszenia), Stowarzyszenie Tacy sami w Częstochowie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie, MONAR w Częstochowie, Częstochowska Delegatura Polskiego Związku Niewidomych. Teatr współdziała również ze szkołami i przedszkolami integracyjnymi, tj.: Zespół Szkół Specjalnych nr 23 w Częstochowie, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 43 w Częstochowie, Katolickie Gimnazjum Specjalne w Częstochowie, Miejskie Przedszkole nr 35 im. Małego księcia w Częstochowie, Miejskie Przedszkole nr 43 w Częstochowie. Współpraca z ww. placówkami polega m. in. na sprzedaży biletów na wybrany spektakl w promocyjnych cenach. Teatr prowadzi także działalność edukacyjną: Lekcje Teatralne połączone z zwiedzaniem kulis (bezpłatne oprowadzanie grup ze szkół specjalnych), bezpłatne wypożyczanie strojów teatralnych grupom z ww. placówek. Rok 29 Stowarzyszenie Częstochowskie Amazonki prezentacja spektaklu Zemsta ; r. i r. - pokaz dla członkiń stowarzyszenia Ogólnopolska Pielgrzymka Kobiet po mastektomii na Jasną Górę, Rok 21 Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej koncert Stachura r., grudzie 21 r. Gala Wolontariatu mająca na celu integrację środowiska niepełnosprawnych, ich opiekunów i darczyńców - teatr wynajął salę na preferencyjnych warunkach finansowych. Rok r Salon Poezji poświęcony twórczości niepełnosprawnych podopiecznych Fundacji "Agape" - Katarzyny Sosneckiej i Bartosza Mazura. Artyści i organizatorzy zrzekli się honorariów, a zyski ze sprzedaży biletów zostały przekazane na konto Wolontariatu Młodzieżowego przy Stowarzyszeniu Wzajemnej Pomocy Agape. 3) Ośrodek Promocji Kultury Gaude Mater w Częstochowie, Ośrodek Promocji Kultury Gaude Mater corocznie przekazuje osobom niepełnosprawnym darmowe wejściówki na koncerty Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej Gaude Mater. 4) Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie, w II półroczu 21 r. i I półroczu 211 r.: zorganizowała we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Częstochowie X Wojewódzki Konkurs Plastyczny dla Dzieci Niepełnosprawnych i Specjalnej Troski Podróże małe i duże - wystawę pokonkursową prezentowano w Galerii ROK w dniach: r., zorganizowała wystawy, spotkania autorskie i inne punkty programu Dni Książki dostępne dla osób niepełnosprawnych, odwiedzającym Miejską Galerię Sztuki osobom niepełnosprawnym przysługuje bilet ulgowy, w środy wstęp jest bezpłatny dla grup szkolnych i grup z ośrodków specjalnych, w niedzielę - wstęp wolny dla wszystkich zwiedzających.

13 W II półroczu 21 r. zaprezentowano 1 wystaw, a w I półroczu 211 r. 7 wystaw. 5) Muzeum Częstochowskie, Rok 29 do wystawy stałej w Muzeum Górnictwa Rud Żelaza przygotowane zostały opisy oraz przewodnik w języku Braille'a, stałymi uczestnikami programu edukacyjnego (w tym warsztaty świąteczne prowadzone przez etnografów i twórców ludowych, wakacyjne spotkania z nauką i sztuką, realizowane w ramach akcji Lato w mieście ), realizowanego przez pracowników merytorycznych Muzeum, są uczniowie szkół specjalnych m.in. Zespołu Szkół Specjalnych, przy ul. Krótkiej 22 w Częstochowie, pracownicy dozoru ekspozycji zostali przeszkoleni w zakresie pomocy i obsługi osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób niewidomych. Rok 21 w Multicentrum Zodiak odbywały się zajęcia multimedialne dla osób niepełnosprawnych, m.in. z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Pomocy w Częstochowie. Pracownicy dozoru ekspozycji Muzeum Częstochowskiego: Ratusz Miejski, tzw. Willa Generała, Multicentrum "Zodiak", Muzeum Górnictwa Rud Żelaza, Pawilon Etnograficzny, Zagroda Włościańska, Rezerwat Archeologiczny oraz Dom Poezji Muzeum Haliny Poświatowskiej zostali przeszkoleni w zakresie obsługi osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem niewidomych zwiedzających. Stałymi uczestnikami programu edukacyjnego realizowanego przez poszczególne działy Muzeum Częstochowskiego są uczniowie częstochowskich szkół specjalnych. 6) Filharmonia Częstochowska, Działania podejmowane przez Filharmonię Częstochowską z udziałem lub na rzecz osób niepełnosprawnych to: wynajęcie sali na koncert organizowany przez dyrekcję Domu dla Chłopców im. św. Stanisława Kostki w celu zbiórki funduszy na placówkę (luty 29), wynajęcie sali na koncert charytatywny organizowany przez i na rzecz Zespołu Szkół Specjalnych nr 23 (kwiecień 29), wynajęcie sali na koncert charytatywny dla Karola Skarbka organizowany przez OPK Gaude Mater (listopad 29); sale na imprezy o charakterze charytatywnym, wynajmowane były po cenach preferencyjnych, co sezon przeznaczanie puli bezpłatnych wejściówek na koncerty symfoniczne, z których korzystał m.in. Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kontkiewicza 2. Będąca w trakcie przebudowy swojej siedziby Filharmonia nie dysponowała w okresie objętym sprawozdaniem salami stricte i w pełni umożliwiającymi osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w imprezach kulturalnych. Takie uczestnictwo umożliwiała sala Akademickiego Centrum Kultury i Sportu Politechniki Częstochowskiej, z której Filharmonia korzystała najczęściej. Realizowano tam audycje umuzykalniające z cyklu Filharmonia Dzieciom, z udziałem wychowanków częstochowskich przedszkoli i szkół specjalnych (udział dzieci z placówek specjalnych jest nieodpłatny). W II półroczu 21 r. odbyły się 4 takie audycje, a w I połowie 211 r. 6. Ponadto z koncertów abonamentowych bezpłatnie korzystają placówki opiekuńczo-wychowawcze, które w imieniu swych podopiecznych zwracają się do Filharmonii z prośbą o udostępnienie oferty artystycznej. 7) Współpraca Wydziału Kultury i Promocji z organizacjami pozarządowymi, Zadania realizowane przez organizacje pozarządowe, dotowane z budżetu Wydziału

Sprawozdanie z realizacji programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej na lata 2012 2016 za rok 2013

Sprawozdanie z realizacji programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej na lata 2012 2016 za rok 2013 Załącznik nr 1 Sprawozdanie z realizacji programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej na lata 2012 2016 za rok 2013 PRIORYTET I. Działania w kierunku usprawniania i podwyższania

Bardziej szczegółowo

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015...

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015... MIEJSKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ ORAZ PRZESTRZEGANIA PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W GMINIE MIEJSKIEJ PRZEMYŚL NA LATA 2009 2015 Lp Spis

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU SZTUMSKIEGO na lata 2012 2020

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU SZTUMSKIEGO na lata 2012 2020 Załącznik do Uchwały Nr XXIX/175/2012 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 25 września 2012 roku. POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU SZTUMSKIEGO na lata 2012 2020 Sztum 2012 SPIS

Bardziej szczegółowo

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016 Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim na lata 2006-2016 Janów Lubelski 2006 rok Spis treści: I. Wstęp...4 II. III. IV. Diagnoza środowiska osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w Gdyni

Pomoc społeczna w Gdyni Pomoc społeczna w Gdyni rok 2011 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni SPIS TREŚCI Spis tabel 4 Wprowadzenie..... 5 Część 1 - Informacje ogólne.. 7 1. Dokumenty strategiczne

Bardziej szczegółowo

Program działań na rzecz seniorów na lata 2014-2020 Częstochowa seniorom

Program działań na rzecz seniorów na lata 2014-2020 Częstochowa seniorom Załącznik do Uchwały Nr 695/LIII/2014 Rady Miasta Częstochowy z dnia 26 czerwca 2014 r. Program działań na rzecz seniorów na lata 2014-2020 Częstochowa seniorom Częstochowa, 2014 r. Strona 1 z 32 Spis

Bardziej szczegółowo

POTRZEBY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH REALIZACJA PRZEZ OŚRODKI WSPARCIA DZIENNEGO

POTRZEBY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH REALIZACJA PRZEZ OŚRODKI WSPARCIA DZIENNEGO POTRZEBY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH REALIZACJA PRZEZ OŚRODKI WSPARCIA DZIENNEGO Raport z badań przeprowadzonych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu Wprowadzenie Niniejsza analiza stanowi

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012-2015

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012-2015 Załącznik do uchwały Nr XXVIII/190/2012 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 listopada 2012 r. POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012-2015 Prudnik, 2012 r. 1 SPIS TREŚCI I. WSTĘP..3 II.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GLIWICACH ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GLIWICACH ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GLIWICACH ZA ROK 2012 wraz z wykazem potrzeb powiatu gliwickiego w zakresie pomocy społecznej oraz pieczy zastępczej (na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy 01-381 Warszawa; ul. Powstańców Śląskich 9, tel./fax.:

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY

ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY Ustęp 1 Pytanie A Kryteria stosowane w celu przyznawania statusu osoby niepełnosprawnej,

Bardziej szczegółowo

Powiatowy program działao na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Świdnickim na lata 2011-2016

Powiatowy program działao na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Świdnickim na lata 2011-2016 2011 Nazwa strona Powiatowy program działao na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Świdnickim na lata 2011-2016 Spis treści Strona 0 Spis tabel 2 Spis wykresów 4 I Część wstępna 5 1 Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Ruda Śląska 2014 1 Spis treści str. Definicja niepełnosprawności 4 Karta Praw Osób Niepełnosprawnych 5 Orzekanie o niepełnosprawności do celów pozarentowych 7 Orzecznictwo

Bardziej szczegółowo

Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób

Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych - budowanie współpracy publiczno-społecznej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej za rok 2014

Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej za rok 2014 Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej za rok 2014 W 2014 roku w stosunku do 2013 roku wzrosła liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej z 2895 (2013 r.) do 2976. W stosunku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014 Kraków 2015 SPIS TREŚCI 1 Informacje ogólne... 6 2 Nowatorskie rozwiązania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

RAPORT. o stanie miasta 2013

RAPORT. o stanie miasta 2013 RAPORT o stanie miasta 2013 Suwałki 2014 Spis treści I OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MIASTA 1.1 Położenie 1.2 Struktura przestrzenna miasta 1.3 Demografia II INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA 2.1 Ochrona zdrowia 2.2

Bardziej szczegółowo

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020 Załącznik do sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Raport z realizacji w latach 2011-2012 Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w roku 2012 Opracowanie: Justyna Przybyłowska PCPR Wąbrzeźno Wąbrzeźno, marzec

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2007 rok

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2007 rok Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2007 rok Opracowano w Wydziale Polityki Gospodarczej i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Łomży Łomża,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI CARITAS ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ 2011 r.

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI CARITAS ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ 2011 r. INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI CARITAS ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ 2011 r. Realizując swoje cele statutowe i troszcząc się o godność każdego człowieka, Caritas Archidiecezji Krakowskiej obejmuje opieką ludzi

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu w 2011 roku.

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu w 2011 roku. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu w 2011 roku. I. Realizowane zadania Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania zlecone

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Opracowano w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Łomży Łomża, maj 2009 r. 1 Strategia

Bardziej szczegółowo

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Secemin na lata 2014-2020

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Secemin na lata 2014-2020 1 2 GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY SECEMIN NA LATA 2014 2020. SECEMIN 2014 3 Spis treści 1. Wprowadzenie...4 2. Podstawa formalna Strategii...7 2.1. Dokumenty europejskie...8

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE SIEMIATYCKIM na lata 2011-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE SIEMIATYCKIM na lata 2011-2020 STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE SIEMIATYCKIM na lata 2011-2020 Siemiatycze, 2011 1 S t r o n a S P I S T R E Ś C I strona 1. WSTĘP...3 2. CHARAKTERYSTYKA POWIATU SIEMIATYCKIEGO.

Bardziej szczegółowo

Załączniki (część 2 szczegółowa)

Załączniki (część 2 szczegółowa) Załączniki (część 2 szczegółowa) do Informacji Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych w 2013 roku na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KUTNA Etap: wyłożenie do publicznego wglądu PROJEKT

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KUTNA Etap: wyłożenie do publicznego wglądu PROJEKT STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KUTNA Etap: wyłożenie do publicznego wglądu PROJEKT Nazwa opracowania: STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ POMOCY W ZATRUDNIANIU OSÓB

WOJEWÓDZKI PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ POMOCY W ZATRUDNIANIU OSÓB WOJEWÓDZKI PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ POMOCY W ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2014-2020 Łódź, 2014 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

OFERTA POMOCOWA DLA RODZIN WIELODZIETNYCH W POWIECIE NYSKIM W RAMACH PARTNERTWA,,POWIAT NYSKI NA RZECZ WSPARCIA RODZIN WIELODZIETNYCH''.

OFERTA POMOCOWA DLA RODZIN WIELODZIETNYCH W POWIECIE NYSKIM W RAMACH PARTNERTWA,,POWIAT NYSKI NA RZECZ WSPARCIA RODZIN WIELODZIETNYCH''. OFERTA POMOCOWA DLA RODZIN WIELODZIETNYCH W POWIECIE NYSKIM W RAMACH PARTNERTWA,,POWIAT NYSKI NA RZECZ WSPARCIA RODZIN WIELODZIETNYCH''. USŁUGI POMOCY SPOŁECZNEJ L.P. USŁUGA/ŚWIADCZENIE/DZIAŁANIA KRYTERIUM/POWÓD/

Bardziej szczegółowo