Monitoring realizacji zadań wynikających z Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata Częstochowa Niepełnosprawnym.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Monitoring realizacji zadań wynikających z Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013 Częstochowa Niepełnosprawnym."

Transkrypt

1 Monitoring realizacji zadań wynikających z Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata Częstochowa Niepełnosprawnym. Monitorowanie realizacji zadań wynikających z ww. Programu polegało na gromadzeniu informacji i sprawozdań dot. osób niepełnosprawnych z zakresu: 1) wydawania orzeczeń o niepełnosprawności, 2) pomocy społecznej, 3) likwidacji barier architektonicznych, urbanistycznych, technicznych, transportowych oraz w komunikowaniu się, 4) aktywizacji zawodowej, 5) dostępu do dóbr kultury, 6) dostępu do sportu i rekreacji. Sytuację osób niepełnosprawnych przedstawiają dane dostarczone przez: 1) Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Częstochowie, 2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie, 3) Wydział Komunalny Urzędu Miasta Częstochowy, 4) Wydział Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy, 5) Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie, 6) Wydział Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miasta Częstochowy, 7) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie, 8) Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie. Dane statystyczne dot. osób niepełnosprawnych na terenie Częstochowy Wykres 1. Ilość wydanych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności wśród osób dorosłych, z uwzględnieniem czasu w jakim zostały wydane oraz symbolu przyczyny niepełnosprawności 12-C I 1-N 9-M 8-T 7-S 6-E 5-R 4-O 3-L 2-P 1-U I półrocze 29 r. II półrocze 29 r. I półrocze 21 r. II półrocze 21 r. I półrocze 211 r

2 Legenda: 1-U upośledzenie umysłowe, 2-P choroby psychiczne, 3-L zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu, 4-O choroby narządu wzroku, 5-R upośledzenie narządu ruchu, 6-E epilepsja, 7-S choroby układu oddechowego i krążenia, 8-T choroby układu pokarmowego, 9-M choroby układu moczowo-płciowego, 1-N choroby neurologiczne, 11-I inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego, 12-C całościowe zaburzenia rozwojowe. Dane uzyskane z Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności wskazują, że najczęstszymi przyczynami wydawania orzeczeń o stopniu niepełnosprawności wśród osób dorosłych są upośledzenia narządów ruchu oraz choroby układu oddechowego i układu krążenia. Z danych tych wynika, że największą ilość orzeczeń w każdym rodzaju niepełnosprawności wydano w I półroczu 211 r. Wykres 2. Ilość wydanych orzeczeń o niepełnosprawności wśród dzieci i młodzieży z uwzględnieniem czasu w jakim zostały wydane oraz symbolu przyczyny niepełnosprawności U 2-P 3-L 4-O 5-R 6-E 7-S 8-T 9-M 1-N 11-I 12-C I półrocze 211 r. II półrocze 21 r. I półrocze 21 r. II półrocze 29 r. I pólrocze 29 r Z danych dot. dzieci i młodzieży wynika, że najczęstszymi przyczynami wydawania orzeczeń, są choroby układu oddechowego i układu krążenia. Najwięcej orzeczeń tego rodzaju wydano w I połowie 211 r. Wykres 3. Ilość wydanych dla osób dorosłych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności z uwzględnieniem ilości symboli przyczyny niepełnosprawności I półrocze 211 r. II półrocze 21 r. I półrocze 21 r. II półrocze 29 r. I pólrocze 29 r. jeden symbol dw a symbole trzy symbole Razem (1+2+3)

3 Na przestrzeni ostatnich lat zauważa się stały wzrost liczby dorosłych osób niepełnosprawnych, które w większości posiadają więcej niż jeden rodzaj niepełnosprawności. Wykres 4. Ilość wydanych dla dzieci i młodzieży orzeczeń o niepełnosprawności z uwzględnieniem ilości symboli przyczyny niepełnosprawności I półrocze 211 r II półrocze 21 r I półrocze 21 r. 197 II półrocze 29 r. I pólrocze 29 r jeden symbol dw a symbole trzy symbole Razem (1+2+3) Biorąc po uwagę dane dot. dzieci i młodzieży zauważa się, że największą ilość orzeczeń o niepełnosprawności stanowią orzeczenia z jednym symbolem przyczyny. Najwięcej wydano ich w II półroczu 21 r. Tabela 5. Ilość wydanych orzeczeń o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności z uwzględnieniem wieku lat i w ięcej I połow a 29r. II połow a 29r. I połow a 21r. II połow a 21 r. I połow a 211 r. Analiza danych zawartych w powyższym wykresie wskazuje na fakt, że najwięcej orzeczeń o stopniu niepełnosprawności wydano osobom w przedziale wiekowym od 41 do 59 lat, drugą grupę stanowią osoby w przedziale wiekowym 6 lat i więcej. Wykres 6. Ilość wydanych orzeczeń o niepełnosprawności o stopniu niepełnosprawności z uwzględnieniem płci Mężczyźni Kobiety 5 I połow a 29r. II połow a 29r. I połow a 21r. II połow a 21 r. I połow a 211 r.

4 Biorąc pod uwagę płeć, większą grupę z orzeczeniem o niepełnosprawności stanowią kobiety. Wykres 7. Ilość wydanych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności z uwzględnieniem wykształcenia w yższe średnie zasadnicze podstaw ow e i gimnazjalne mniej niż podstaw ow e 2 I połow a 29r. II połow a 29r. I połow a 21r. II połow a 21 r. I połow a 211 r. Największą ilość orzeczeń o stopniu niepełnosprawności wystawiono dla osób z wykształceniem średnim i zasadniczym. Wykres 8. Ilość wydanych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności z uwzględnieniem zatrudnienia I połow a 29r. II połow a 29r. I połow a 21r. II połow a 21 r. I połow a 211 r. Powyższe dane wskazują na fakt, że największą liczbę wśród osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności stanowią osoby niepracujące pracujący niepracujący Wykres 9. Ilość wydanych orzeczeń o niepełnosprawności z uwzględnieniem wieku dzieci i młodzieży do 3 lat I połow a 29r. II połow a 29r. I połow a 21r. II połow a 21 r. I połow a 211 r.

5 Z analizy danych dot. dzieci i młodzieży wynika, że najwięcej orzeczeń o niepełnosprawności wydano osobom w grupie wiekowej od 8 do 16 lat. Tabela 1. Ilość wydanych orzeczeń o niepełnosprawności z uwzględnieniem płci dzieci i młodzieży Chłopcy Dziew czyny 1 5 I połow a 29r. II połow a 29r. I połow a 21r. II połow a 21 r. I połow a 211 r. Wśród dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o niepełnosprawności większość stanowią chłopcy. Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych Rehabilitacja zawodowa ma na celu ułatwienie osobie niepełnosprawnej udział w życiu zawodowym poprzez uzyskanie i utrzymanie zatrudnienia, a w konsekwencji awansu zawodowego. Mimo rosnącej świadomości społecznej dot. rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych nadal obserwuje się utrudnione wejście tych osób na rynek pracy. Tabela 1. Liczba osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako bezrobotni I półrocze 29 II półrocze 29 I półrocze 21 II półrocze 21 I półrocze 211 Liczba osób niepełnosprawnych (bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu), w tym: Liczba osób bezrobotnych niepełnosprawnych, w tym: z prawem do zasiłku bez prawa do zasiłku Liczba osób niepełnosprawnych poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu Liczba osób niepełnosprawnych korzystających ze szkoleń Liczba osób niepełnosprawnych korzystających ze środków Funduszu Pracy i PEFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej Analiza danych statystycznych przekazanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie wskazuje na: stały wzrost liczby osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, przewagę osób niepełnosprawnych bez prawa do zasiłku nad osobami niepełnosprawnymi z prawem do zasiłku. Z powyższych danych wynika również, że ze szkoleń przysposabiających do zawodu najwięcej osób niepełnosprawnych skorzystało w II półroczu 29 roku, natomiast najmniej w I półroczu 211 roku.

6 W I półroczu 21 roku najwięcej osób niepełnosprawnych wykorzystało pomoc finansową na podjęcie działalności gospodarczej, a najmniej w I półroczu 29 roku. Powiatowy Urząd Pracy przekazał również informację na temat rodzaju szkoleń organizowanych w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych osób niepełnosprawnych, z podziałem na ramy czasowe: I półrocze 29 roku: kurs dla pielęgniarek/położnych po 5-letniej i dłuższej przerwie w wykonywaniu zawodu, kierowcy wózka jezdniowego, stolarza meblowego, kucharza, obsługi kas fiskalnych, szycia i modelowania firan, prawa jazdy kat. B, języka angielskiego, sekretarki asystentki dyrektora, II półrocze 29 roku: kurs przedstawiciela handlowego z prawem jazdy kat. B, urządzania terenów zielonych, księgowości wspomaganej komputerem, malarza, kwalifikacji okresowej kierowców, języka angielskiego, obsługi kas fiskalnych, ochrony mienia i osób, spawania podstawowego, florystyki, projektowania stron internetowych, profesjonalnego sprzedawcy, I półrocze 21 roku: kurs sekretarki asystentki dyrektora z prawem jazdy kat. B, kurs stolarza meblowego, kurs malarza-tynkarza, kurs języka angielskiego metodą SITA, kurs profesjonalnego sprzedawcy, II półrocze 21 roku: kurs języka migowego, kosmetyczny, prawa jazdy kat. C, grafiki komputerowej z projektowaniem stron www, kierowcy wózka widłowego, operatora koparko-ładowarki, bukieciarstwa z aranżacją wnętrz, specjalisty ds. kadr i płac z obsługą programu Symfonia, przedstawiciela handlowego z prawem jazdy kat. B, obsługi kas fiskalnych, języka angielskiego metodą SITA, I półrocze 211 roku: kursy grafiki komputerowej z projektowaniem stron www, operatora koparko-ładowarki, kierowcy wózka jezdniowego, szycia i modelowania firan z aranżacją okien i podstawami przedsiębiorczości, specjalisty ds. kadr i płac z programem Symfonia, języka angielskiego poziom średniozaawansowany, szkolenie okresowe kierowców. Pomoc społeczna Polityka społeczna powinna promować aktywne działania na wszystkich szczeblach życia społecznego oraz skutecznie wspierać wszelkie działania na rzecz równouprawnienia osób niepełnosprawnych, a także przeciwdziałać ich dyskryminacji i tworzyć mechanizmy wyrównujące szanse życiowe oraz warunki do korzystania z przysługujących im praw. Tabela 2. Liczba osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania ze środków PFRON oraz kwoty przyznanych dotacji Lp. Zadania Liczba osób korzystających z dofinansowania I półrocze 29 r. II półrocze 29 r. Kwota przyznanych dotacji w 29 r. (zł) Liczba osób korzystających z dofinansowania I półrocz e 21 r. II półrocze 21 r. Kwota przyznanych dotacji w 21 r. (zł) Liczba osób korzystających z dofinansowania I półrocze 211 r. Kwota przyznanych dotacji w 211 r. (zł) Przedmioty ortopedyczne Turnusy rehabilitacyjne Bariery architektoniczne, techniczne i w komunikowaniu się , , , , , , , , , Z danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie wynika, że najwięcej osób skorzystało z dotacji na przedmioty ortopedyczne w I półroczu 21 r., na turnusy rehabilitacyjne w I półroczu 29 r., z kolei na łamanie barier w II półroczu

7 21 r. W porównaniu z rokiem 29, w roku 21 na przedmioty ortopedyczne oraz na turnusy rehabilitacyjne przyznano niższą kwotę dotacji. Natomiast na łamanie barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się odwrotnie. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie wspiera również osoby niepełnosprawne na podstawie ustawy o pomocy społecznej, w postaci różnego rodzaju świadczeń w postaci zasiłków stałych, celowych, okresowych, pomocy rzeczowej, usług opiekuńczych oraz pracy socjalnej. Zadania te realizują rejonowe zespoły pomocy społecznej. Tabela 3. Liczba osób niepełnosprawnych korzystających z różnego rodzaju świadczeń w postaci zasiłków stałych, celowych, okresowych, pomocy rzeczowej, usług opiekuńczych oraz pracy socjalnej I półrocze 29 r. II półrocze 29 r. I półrocze 21 r. II półrocze 21 r. I półrocze 211 r Z powyższych danych wynika, że najwięcej osób niepełnosprawnych skorzystało z ww. świadczeń w I półroczu 29 r., natomiast najmniej w II półroczu 21 r. Osoby niepełnosprawne oraz członkowie ich rodzin mogą również skorzystać z pomocy psychologicznej i terapeutycznej świadczonej na terenie miasta Częstochowy przez następujące placówki: Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie, ul. Jasnogórska 36, Centrum Rehabilitacji dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, ul. Focha 71a, Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Lakowa 11, Dzienny Dom Pomocy Społecznej, ul. Focha 71a, Dom Dziennego Pobytu dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym, ul. Focha 71a, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Rejtana 7b. Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie - świadczy usługi dla dzieci do 18. roku życia, niepełnosprawnych ruchowo, w tym również upośledzonych umysłowo, obejmując swym zasięgiem teren miasta Częstochowy oraz gminy ościenne (po podpisaniu stosownych porozumień). Placówka zapewnia opiekę i usługi zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności psychofizycznej. W skład Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie wchodzi: Dom Dziennego Pobytu dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo Miś i Margolcia przeznaczony dla 3 dzieci w wieku od 2. do 18. roku życia, Ośrodek Rehabilitacji Usprawniającej, Ośrodek Konsultacji i Poradnictwa, Środowiskowe Grupy Wsparcia, Klub Dziecka i Rodzica,,Słoneczko. Centrum Rehabilitacji dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi jest placówką świadczącą usługi dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy, Domu Dziennego Pobytu dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym oraz innych osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu miasta Częstochowy. Podstawowe zadania Centrum to: integracja społeczna osób z zaburzeniami psychicznymi, świadczenie usług w zakresie rehabilitacji i terapii, usamodzielnienie osób z zaburzeniami psychicznymi, wspomaganie rozwoju osób z zaburzeniami psychicznymi w celu osiągnięcia maksymalnego poziomu usprawnienia. Środowiskowy Dom Samopomocy jest placówką pobytu dziennego, skierowaną do osób z zaburzeniami psychicznymi oraz niepełnosprawnych intelektualnie z terenu Częstochowy i gmin ościennych (poprzez przejęcie realizacji zadań). Świadczy specjalistyczne usługi dostosowane do potrzeb 4 osób niepełnosprawnych, a w szczególności: trening funkcjonowania w codziennym życiu,

8 trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, trening umiejętności spędzania czasu wolnego, poradnictwo psychologiczne, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych codzienną opiekę. Dzienny Dom Pomocy Społecznej, to placówka pobytu dziennego zapewniająca opiekę i usługi zmierzające do poprawy sprawności psychofizycznej, w szczególności poprzez: zapewnienie osobom w wieku emerytalnym i niepełnosprawnym dziennej opieki i udziału w aktywnych formach pracy w grupie oraz środowisku, prowadzenie zajęć w ramach terapii zajęciowej, zaspokajanie potrzeb kulturalnych i towarzyskich, stworzenie osobom przebywającym w Domu odpowiednich warunków poprzez: zindywidualizowaną opiekę, pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, zapewnienie całodziennego wyżywienia, udzielanie pomocy pensjonariuszom przy spożywaniu posiłku, zapewnienie opieki pielęgniarskiej, prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych. DDPS zapewnia opiekę dla 5 podopiecznych. Dom Dziennego Pobytu dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym jest placówką pobytu dziennego służącą utrzymaniu osoby w jej naturalnym środowisku i świadczącą usługi dla 4 osób z niepełnosprawnością intelektualną. W ramach Domu funkcjonuje również hostel dla podopiecznych. Placówka świadczy specjalistyczne usługi w zakresie terapii i rehabilitacji dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością intelektualną, a w szczególności: rehabilitację pedagogiczną oraz arte-terapeutyczną, opiekę zdrowotną i pielęgniarską, zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, rehabilitację leczniczą, psychoedukację, rehabilitację zawodową, rehabilitację społeczną, w tym terapię zajęciową, wyżywienie. Ośrodek Interwencji Kryzysowej jest placówką całodobową, której celem jest udzielenie wszechstronnej pomocy psychologicznej, pedagogicznej, socjalnej i prawnej, osobom i rodzinom będącym ofiarami przemocy lub znajdującym się w innej sytuacji kryzysowej. Przygotowanie osób z zaburzeniami psychicznymi, czy też z upośledzeniem umysłowym do prowadzenia samodzielnego życia odbywa się również poprzez umieszczanie ich w mieszkaniach chronionych i w mieszkaniach chronionych o charakterze adaptacyjnym, mieszczących się przy ul. Focha 71a, które funkcjonują w strukturach Centrum Rehabilitacji dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi oraz w mieszkaniu chronionym dla osób z zaburzeniami psychicznymi mieszczącym się przy ul. Michałowskiego 3, funkcjonującym w strukturach Środowiskowego Domu Samopomocy. Pomoc osobom niepełnosprawnym udzielana jest także przez niektóre stowarzyszenia działające na terenie miasta Częstochowy. Spośród wielu podmiotów tego typu wyszczególniono m.in.:

9 Tabela 5. Wykaz stowarzyszeń działających na rzecz osób niepełnosprawnych Lp. Nazwa Ośrodka 1 Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Integracja", prowadzące Warsztat Terapii Zajęciowej 2 Stowarzyszenie "Częstochowskie Amazonki" 3 Polski Związek Niewidomych - Delegatura w Częstochowie 4 Ośrodek Wychowawczo-Rewalidacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej PZN w Częstochowie 5 Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zaburzeniami Psychicznymi i Ich Rodzinom "Yava" 6 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Częstochowie 7 Stowarzyszenie Tacy Sami w Częstochowie 8 Częstochowskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Autyzmu w Częstochowie 9 Stowarzyszenie Rodzin Dzieci Niepełnosprawnych Serce w Częstochowie 1 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo RAZEM w Częstochowie 11 Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej 12 Polski Związek Głuchych w Częstochowie Zapewnienie równych szans osobom niepełnosprawnym w zakresie dostępu do dóbr kultury Ważną inicjatywę podejmowaną na rzecz osób niepełnosprawnych stanowią działania o charakterze kulturalnym. Poniżej przedstawiono dane przekazane przez Wydział Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miasta Częstochowy, dotyczące ww. działań: 1) Biblioteka Publiczna im. dr W. Biegańskiego w Częstochowie, Większość filii Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego na terenie miasta prowadzi działalność na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych, współpracując m. in. z oddziałami integracyjnymi w przedszkolach, Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym nr 1 oraz Zespołami Szkół Specjalnych nr 23 i 43. Dzieci, młodzież i dorośli biorą udział w większości imprez organizowanych przez filie na równi z osobami pełnosprawnymi. Tabela 6. Działania zorganizowane na rzecz osób z niepełnosprawnością w roku r. Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Październik Listopad 1) Filia Muzyczna wystawiła Jasełka z udziałem klas integracyjnych Szkoły Podstawowej nr 53, 2) Filia nr 8 zorganizowała spotkanie połączone z poczęstunkiem dla uczniów Specjalnej Szkoły Podstawowej nr 28 pn.: Tłusty Czwartek w polskiej tradycji, 3) Filia biblioteczna nr 9 zaprosiła dzieci z Ośrodka Szkolno-wychowawczego nr 5 na czytanie bajek biblio-terapeutycznych, 4) wycieczka uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Bibliotece Głównej, 5) Filia biblioteczna nr 9 zorganizowała konkurs dla młodzieży z Zespołu Szkół Specjalnych pn.: Piękne wiersze Pana Brzechwy, 6) Filia biblioteczna nr 2 przekazała 2 książek Domowi Pomocy Społecznej przy ul. Kontkiewicza 2, 7) Oddział dla Dzieci i Młodzieży zorganizował czytanie fragmentów książki: Król Maciuś Pierwszy Janusza Korczaka dla dzieci ze Szkoły Specjalnej nr 23, 8) w Filii Muzycznej odbył się występ grupy tanecznej Słoneczka składającej się z dzieci niepełnosprawnych (Przedszkole nr 6), 9) Filia biblioteczna nr 2 zorganizowała czytanie utworów Wandy Chotomskiej pn. Kochamy panią Pani Wando dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych nr 43, 1) w Filii bibliotecznej nr 2 odbyło się spotkanie z uczniami Jurajskiego Uniwersytetu Dziecięcego przy Zespole Szkół Specjalnych ul. Krótka 1 pt. Astronomia

10 Grudzień w literaturze, 11) wszystkie filie biblioteczne brały udział w akcji zbiórki słodyczy i zabawek pn. I Ty zostań św. Mikołajem ; zebrane podarunki przekazano dzieciom z Zespołu Szkół Specjalnych nr 28; impreza połączona była z występem teatrzyku bibliotecznego Klaun działającego przy Filii nr 8, 12) w Filii bibliotecznej nr 9 grupa teatralna Pod Wiszącym Kotem z VII LO im. Mikołaja Kopernika wystawiła przedstawienie pt.: Kot w butach dla uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych. Tabela 7. Działania zorganizowane na rzecz osób z niepełnosprawnością w I półroczu 21 roku I półrocze 21 r. Styczeń 1) Oddział dla Dzieci i Młodzieży wystawił Jasełka przygotowane przez uczniów i nauczycieli z Zespołu Szkół Specjalnych, 2) w Filii bibliotecznej nr 9 grupa teatralna Pod Wiszącym Kotem z VII LO im. Mikołaja Kopernika wystawiła przedstawienie pt.: Jaś i Małgosia dla uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych, 3) Filia Muzyczna zorganizowała wieczór przy świecach poświęcony twórczości Moniki Jędrzejewskiej, niepełnosprawnej poetki częstochowskiej, Luty 4) Oddział dla Dzieci i Młodzieży zorganizował dla dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych zajęcia plastyczne pn.: Laurka walentynkowa, Kwiecień 5) Filia biblioteczna nr 8 zorganizowała spotkanie koła czytelniczego działającego przy Zespole Szkół Specjalnych nr 43, Maj 6) w Filii bibliotecznej nr 1 odbyły się zajęcia literacko-plastyczne dla Przedszkola Integracyjnego nr 35 pn.: Laurka na Dzień Mamy, 7) Filia biblioteczna nr 8 zorganizowała 2 spotkania koła czytelniczego, działającego przy Zespole Szkół Specjalnych nr 43, Czerwiec 8) w Filii nr 14 wystawiono prace plastyczne pensjonariusza Domu Pomocy Społecznej pn.: Zamki Jurajskie. Działania cykliczne całoroczne: Filia biblioteczna nr 8 organizowała wystawy prac plastycznych dzieci z koła czytelniczego działającego przy Zespole Szkół Specjalnych nr 43 oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1, Filia biblioteczna nr 8 organizowała indywidualne zajęcia dla dziecka z problemem ADHD, Filia biblioteczna nr 4 organizowała indywidualne zajęcia dla dziecka z zespołem wad wrodzonych, oraz podjęła współpracę z nauczycielką uczącą dzieci w Szpitalu Miejskim im. Tytusa Chałubińskiego (dobór literatury dla chorych dzieci), Filia biblioteczna nr 1 zorganizowała 5 warsztatów brajlowskich z udziałem tyflopedagoga pn.: Dotknij słów (zajęcia skierowane do dzieci zdrowych z myślą o uwrażliwieniu na problem niepełnosprawności), Filie biblioteczne nr 2, 8, 14 organizowały stałe lekcje biblioteczne z przeznaczeniem dla dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych, w Filii Muzycznej odbywały się zajęcia plastyczno-ruchowe przeznaczone dla dzieci z Zespołem Downa, w Filii bibliotecznej nr 8 odbywały się spotkania koła czytelniczego oraz zajęcia z przysposobienia czytelniczego dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych nr 43; Filia ta przygotowała również zabawy i zagadki dla dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego nr 1, Filia biblioteczna nr 9 oraz Oddział dla Dzieci i Młodzieży zapraszały dzieci niepełnosprawne do czytania w ramach akcji Cała Polska czyta dzieciom oraz Czytająca Biblioteka,

11 większość filii bibliotecznych obsługiwało czytelników niepełnosprawnych dostarczając bezpośrednio książki do domów. Tabela 8. Działania zorganizowane na rzecz osób z niepełnosprawnością w II półroczu 21 roku II półrocze 21 r. Październik Listopad Grudzień 1) Filia nr 1 zorganizowała: warsztaty plastyczne Jesień wokół nas z udziałem osób niepełnosprawnych podopiecznych Przedszkola Integracyjnego nr 35, konkurs plastyczny dla uczniów klas I-III częstochowskich szkół podstawowych, w tym dla uczniów niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie, we współpracy z częstochowską Delegaturą Polskiego Związku Niewidomych konkurs czytelniczy dla dorosłych osób niewidomych i słabowidzących, 2) Filia nr 8 zorganizowała: cykl spotkań z udziałem młodzieży z Koła Czytelniczego z Zespołu Szkół Specjalnych nr 43, indywidualne zajęcia z przysposobienia czytelniczego dla ucznia z Zespołu Szkół Specjalnych nr 43, wyjazdową lekcję pn. "Częstochowa i jej okolice" dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych nr 28, 3) Oddział Biblioteczny dla Dzieci i Młodzieży zorganizował dla uczniów Szkoły Specjalnej Zawodowej przedświąteczne spotkanie pn. Czas zacząć szykować świąteczne upominki, 4) wszystkie filie biblioteczne brały udział w akcji zbiórki słodyczy i zabawek pn. I Ty zostań Świętym Mikołajem. Zebrane podarunki przekazano dzieciom z Zespołu Szkół Specjalnych nr 28; impreza połączona była z występem teatrzyku bibliotecznego Klaun działającego przy Filii nr 8. Tabela 9. Działania zorganizowane na rzecz osób z niepełnosprawnością w I półroczu 211 roku I półrocze 211 r. Styczeń Luty Marzec Kwiecień 1) Filia nr 8 organizowała spotkania dla młodzieży z Koła Czytelniczego z Zespołu Szkół Specjalnych nr 43, 2) Filia nr 8 organizowała spotkania dla młodzieży z Koła Czytelniczego z Zespołu Szkół Specjalnych nr 43, 3) Filia nr 9 zaprosiła dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych do obejrzenia spektaklu pt. Kopciuszek w wykonaniu grupy teatralnej z LO im. M. Kopernika, 4) Filia nr 8 organizowała spotkania dla młodzieży z Koła Czytelniczego z Zespołu Szkół Specjalnych nr 43, 5) Filia nr 8 organizowała spotkania dla młodzieży z Koła Czytelniczego z Zespołu Szkół Specjalnych nr 43, 6) Filia nr 9 zorganizowała warsztaty literackie (w oparciu o utwory tematyczne związane z tradycją Świąt Wielkanocnych) z udziałem m.in. młodzieży z Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych. 2) Teatr im. Adama Mickiewicza w Częstochowie, Teatr im. Adama Mickiewicza systematycznie współpracuje z placówkami, ośrodkami i stowarzyszeniami, takimi jak: Dom Małego Dziecka przy ul. Kazimierza 1 w Częstochowie (Podopieczni wraz z opiekunami są regularnie zapraszani na spektakle. W ramach wolnych miejsc na dane przedstawienie Teatr oferuje pulę bezpłatnych wejściówek), Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kontkiewicza 2 w Częstochowie,

12 Ośrodek Profilaktyczno-Społeczny dla Uzależnionych przy ul. Wiolinowej 1 w Częstochowie, Ośrodek Wychowawczy w Herbach, Stowarzyszenie AGAPE w Częstochowie, Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej w Częstochowie (wynajem sali za promocyjną cenę, dochód z biletów cegiełek przeznaczono na działalność Stowarzyszenia), Stowarzyszenie Tacy sami w Częstochowie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie, MONAR w Częstochowie, Częstochowska Delegatura Polskiego Związku Niewidomych. Teatr współdziała również ze szkołami i przedszkolami integracyjnymi, tj.: Zespół Szkół Specjalnych nr 23 w Częstochowie, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 43 w Częstochowie, Katolickie Gimnazjum Specjalne w Częstochowie, Miejskie Przedszkole nr 35 im. Małego księcia w Częstochowie, Miejskie Przedszkole nr 43 w Częstochowie. Współpraca z ww. placówkami polega m. in. na sprzedaży biletów na wybrany spektakl w promocyjnych cenach. Teatr prowadzi także działalność edukacyjną: Lekcje Teatralne połączone z zwiedzaniem kulis (bezpłatne oprowadzanie grup ze szkół specjalnych), bezpłatne wypożyczanie strojów teatralnych grupom z ww. placówek. Rok 29 Stowarzyszenie Częstochowskie Amazonki prezentacja spektaklu Zemsta ; r. i r. - pokaz dla członkiń stowarzyszenia Ogólnopolska Pielgrzymka Kobiet po mastektomii na Jasną Górę, Rok 21 Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej koncert Stachura r., grudzie 21 r. Gala Wolontariatu mająca na celu integrację środowiska niepełnosprawnych, ich opiekunów i darczyńców - teatr wynajął salę na preferencyjnych warunkach finansowych. Rok r Salon Poezji poświęcony twórczości niepełnosprawnych podopiecznych Fundacji "Agape" - Katarzyny Sosneckiej i Bartosza Mazura. Artyści i organizatorzy zrzekli się honorariów, a zyski ze sprzedaży biletów zostały przekazane na konto Wolontariatu Młodzieżowego przy Stowarzyszeniu Wzajemnej Pomocy Agape. 3) Ośrodek Promocji Kultury Gaude Mater w Częstochowie, Ośrodek Promocji Kultury Gaude Mater corocznie przekazuje osobom niepełnosprawnym darmowe wejściówki na koncerty Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej Gaude Mater. 4) Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie, w II półroczu 21 r. i I półroczu 211 r.: zorganizowała we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Częstochowie X Wojewódzki Konkurs Plastyczny dla Dzieci Niepełnosprawnych i Specjalnej Troski Podróże małe i duże - wystawę pokonkursową prezentowano w Galerii ROK w dniach: r., zorganizowała wystawy, spotkania autorskie i inne punkty programu Dni Książki dostępne dla osób niepełnosprawnych, odwiedzającym Miejską Galerię Sztuki osobom niepełnosprawnym przysługuje bilet ulgowy, w środy wstęp jest bezpłatny dla grup szkolnych i grup z ośrodków specjalnych, w niedzielę - wstęp wolny dla wszystkich zwiedzających.

13 W II półroczu 21 r. zaprezentowano 1 wystaw, a w I półroczu 211 r. 7 wystaw. 5) Muzeum Częstochowskie, Rok 29 do wystawy stałej w Muzeum Górnictwa Rud Żelaza przygotowane zostały opisy oraz przewodnik w języku Braille'a, stałymi uczestnikami programu edukacyjnego (w tym warsztaty świąteczne prowadzone przez etnografów i twórców ludowych, wakacyjne spotkania z nauką i sztuką, realizowane w ramach akcji Lato w mieście ), realizowanego przez pracowników merytorycznych Muzeum, są uczniowie szkół specjalnych m.in. Zespołu Szkół Specjalnych, przy ul. Krótkiej 22 w Częstochowie, pracownicy dozoru ekspozycji zostali przeszkoleni w zakresie pomocy i obsługi osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób niewidomych. Rok 21 w Multicentrum Zodiak odbywały się zajęcia multimedialne dla osób niepełnosprawnych, m.in. z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Pomocy w Częstochowie. Pracownicy dozoru ekspozycji Muzeum Częstochowskiego: Ratusz Miejski, tzw. Willa Generała, Multicentrum "Zodiak", Muzeum Górnictwa Rud Żelaza, Pawilon Etnograficzny, Zagroda Włościańska, Rezerwat Archeologiczny oraz Dom Poezji Muzeum Haliny Poświatowskiej zostali przeszkoleni w zakresie obsługi osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem niewidomych zwiedzających. Stałymi uczestnikami programu edukacyjnego realizowanego przez poszczególne działy Muzeum Częstochowskiego są uczniowie częstochowskich szkół specjalnych. 6) Filharmonia Częstochowska, Działania podejmowane przez Filharmonię Częstochowską z udziałem lub na rzecz osób niepełnosprawnych to: wynajęcie sali na koncert organizowany przez dyrekcję Domu dla Chłopców im. św. Stanisława Kostki w celu zbiórki funduszy na placówkę (luty 29), wynajęcie sali na koncert charytatywny organizowany przez i na rzecz Zespołu Szkół Specjalnych nr 23 (kwiecień 29), wynajęcie sali na koncert charytatywny dla Karola Skarbka organizowany przez OPK Gaude Mater (listopad 29); sale na imprezy o charakterze charytatywnym, wynajmowane były po cenach preferencyjnych, co sezon przeznaczanie puli bezpłatnych wejściówek na koncerty symfoniczne, z których korzystał m.in. Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kontkiewicza 2. Będąca w trakcie przebudowy swojej siedziby Filharmonia nie dysponowała w okresie objętym sprawozdaniem salami stricte i w pełni umożliwiającymi osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w imprezach kulturalnych. Takie uczestnictwo umożliwiała sala Akademickiego Centrum Kultury i Sportu Politechniki Częstochowskiej, z której Filharmonia korzystała najczęściej. Realizowano tam audycje umuzykalniające z cyklu Filharmonia Dzieciom, z udziałem wychowanków częstochowskich przedszkoli i szkół specjalnych (udział dzieci z placówek specjalnych jest nieodpłatny). W II półroczu 21 r. odbyły się 4 takie audycje, a w I połowie 211 r. 6. Ponadto z koncertów abonamentowych bezpłatnie korzystają placówki opiekuńczo-wychowawcze, które w imieniu swych podopiecznych zwracają się do Filharmonii z prośbą o udostępnienie oferty artystycznej. 7) Współpraca Wydziału Kultury i Promocji z organizacjami pozarządowymi, Zadania realizowane przez organizacje pozarządowe, dotowane z budżetu Wydziału

14 Promocji Zatrudnienia i Spraw Społecznych w trybie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Częstochowy w 29, 21 i 211 r. Rok 29 1) Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo RAZEM w Częstochowie - XV Festiwal Muzyczna Scena Integracji (integracyjna impreza muzyczna dla ok. 25 uczestników zdrowych i z różnym stopniem i rodzajem niepełnosprawności), 2) Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Częstochowie - Festiwal Piosenki Podwórkowej (adresatami projektu były osoby niepełnosprawne intelektualnie podopieczni częstochowskich szkół i placówek specjalnych), 3) Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski Delegatura w Częstochowie - Konkurs Czytelniczy Książki Mówionej (konkurs dla dorosłych osób niewidomych i słabowidzących, popularyzujący literaturę oraz promujący twórczość niewidomych pisarzy). I półrocze 21 r. 1) Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo RAZEM w Częstochowie - XVI Festiwal Muzyczna Scena Integracji, 2) Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Częstochowie - II Festiwal Piosenki Podwórkowej, 3) Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski Delegatura w Częstochowie - Konkurs Czytelniczy Książki Mówionej, 4) Towarzystwo Edukacji Otwartej we Wrocławiu (z ramienia TEO działa w Częstochowie Liceum Artystyczne ALA) - Teatr Integracyjny ALA (projekt obejmujący przygotowanie i prezentację spektaklu, którego aktorzy to uczniowie częstochowskich liceów oraz osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnością). II półrocze 21 r.: 1) Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski Delegatura w Częstochowie - Konkurs Czytelniczy Książki Mówionej, 2) Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej - "Pomagamy, wspieramy, dajemy nadzieję" działania twórcze dzieci i młodzieży dla chorych i cierpiących, 3) Towarzystwo Edukacji Otwartej we Wrocławiu - Teatr Integracyjny ALA, 4) Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Częstochowie - "W świecie sztuki". I półrocze 211 r.: 1) Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Częstochowie - "Po drugiej stronie obiektywu", 2) Towarzystwo Edukacji Otwartej we Wrocławiu - Teatr Integracyjny ALA, 3) Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej - "Posłańcy miłości" działania twórcze dzieci i młodzieży dla chorych i cierpiących, 4) Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo "RAZEM" w Częstochowie - Festiwal "Muzyczna Scena Integracji", 5) Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym "KOŁO" w Częstochowie - III Festiwal Piosenki Podwórkowej. Dostęp do sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie zorganizował w ramach Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata Częstochowa Niepełnosprawnym następujące imprezy sportowe: 1) I i II półrocze 29 r.: 26 maja - Miejski Stadion Lekkoatletyczny, przy ul. Dąbrowskiego 58/64 w Częstochowie - Letnia Olimpiada Sportowa pn. Przełam Bariery - ok. 3 młodych sportowców z częstochowskich placówek,

15 1 listopada - Hala Sportowo-Widowiskowa Polonia, przy ul. Dekabrystów 43 w Częstochowie - Halowa Olimpiada Sportowa Przełam bariery z ISD Hutą Częstochowa - ok. 5 osób niepełnosprawnych. 2) I półrocze 21 r.: - 11 czerwca - Miejski Stadion Lekkoatletyczny, przy ul. Dąbrowskiego 58/64 w Częstochowie - Letnia Olimpiada Sportowa Przełam Bariery z ISD Hutą Częstochowa, pod patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy ok. 2 osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami. 3) II półrocze 21 r.: 16 listopada - Hala Sportowo-Widowiskowa Polonia, przy ul. Dekabrystów 43 w Częstochowie - Halowa Olimpiada Sportowa Przełam bariery z ISD Hutą Częstochowa - ok. 5 osób niepełnosprawnych. 4) I półrocze 211 r.: 18 maja - Miejski Stadion Lekkoatletyczny, przy ul. Dąbrowskiego 58/64 w Częstochowie - Letnia Olimpiada Sportowa Przełam Bariery z ISD Hutą Częstochowa - ok. 25 osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami. Likwidacja barier architektonicznych, urbanistycznych, technicznych, transportowych oraz w komunikowaniu się Istniejące w środowisku bariery architektoniczne, urbanistyczne, techniczne, transportowe oraz w komunikowaniu się utrudniają bądź uniemożliwiają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym, a także przyczyniają się do ograniczenia możliwości zaspokajania własnych potrzeb. Powyższe utrudnienia nie sprzyjają podejmowaniu przez osoby niepełnosprawne nauki, pracy na otwartym rynku, uczestniczeniu w wydarzeniach kulturalnych, turystycznych i sportowych, a także w innych dziedzinach życia społecznego. Likwidacja ww. barier umożliwi bądź ułatwi osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie w życiu codziennym. Środki finansowe pozyskane z PFRON na likwidację barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się: w 29 roku , zł, w 21 roku , zł, w I półroczu 211 roku 25.57, zł, W zakresie likwidacji barier urbanistycznych dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych ulice, przejścia dla pieszych i chodniki. Wykaz dostosowanych ulic miejskich do potrzeb osób z niepełnosprawnością: 1) 29 r. oraz I półrocze 21 r.: ul. Brzozowa, ul. Topolowa, ul. Kanał Kohna, ul. ks. Wróblewskiego, ul. Sieroszewskiego, skrzyżowanie ulic Reja Chałubińskiego, ul. Szaniawskiego, skrzyżowanie ulic Tkacka Rentgena, ul. Lipowa, ul. Bałuckiego, skrzyżowanie ulic Kruczej i Drozdowej, Aleja Jana Pawła II przy skrzyżowaniu z ulicą Św. Jana, ul. Kurpińskiego, ul. Wręczycka. budowa ścieżki rowerowej w ul. Kilińskiego (od Aleja Jana Pawła II do ul. Dekabrystów), budowa ul. Białoszewskiego i ul. Staffa,

16 budowa ul. Mościckiego, budowa ul. Gajowej, budowa ul. Nowosądeckiej, przebudowa chodnika w ul. Dekabrystów (od ul. Cmentarnej do ul. Sowińskiego), budowa chodnika w ul. Drzewnej i ul. Festynowej, wykonanie chodnika przy DK-1 (przebudowa konstrukcji chodnika z nawierzchni bitumicznej na kostkę brukową), zmiana na ciąg pieszo jezdny, budowa ul. Sandomierskiej, budowa ul. Stefana Batorego, przebudowa ul. Kordeckiego, przebudowa ul. Racławickiej od ul. Popiełuszki do ul. Dąbrowskiego, przebudowa skrzyżowania ulic: Św. Jadwigi i Wyszyńskiego, budowa ulic: Żyrardowskiej i Wadowickiej, budowa ul. Tatrzańskiej, przebudowa ul. Dekabrystów na odcinku od ul. Szajnowicza do ul. Sowińskiego, przebudowa ul. Legionów od ul. Faradaya do ul. Żużlowej, wykonanie azyli dla pieszych przy ul. Michałowskiego, 2) II półrocze 21 roku: budowa ul. Racławickiej, budowa ul. Mąkoszy, przebudowa skrzyżowania ul. Jadwigi i ul. Wyszyńskiego wraz z budową sygnalizacji świetlnej, budowa ul. Żyrardowskiej na odcinku od ul. Słupskiej do ul. Legnickiej oraz ul. Wadowickiej, budowa ul. Tatrzańskiej, przebudowa ul. Dekabrystów na odcinku od ul. Szajnowicza - Iwanowa do ul. Sowińskiego, budowa drugiej i przebudowa istniejącej jezdni ul. Legionów na odcinku od ul. Faradaya do ul. Żużlowej, budowa ul. Kluczborskiej z odwodnieniem, budowa ul. Perla, budowa ul. Mieszka Starego, budowa ul. Weteranów, 3) I półrocze 211 roku: budowa ul. Mała Warszawka, budowa ul. Wodzickiego na odcinku od ul. Dekabrystów do ul. Polskiego Czerwonego Krzyża, 4) planowanie modernizacje: budowa ul. Rycerskiej, rozbudowa skrzyżowania Alei Pokoju z drogą położoną w ciągu ul. Złotej i drogi dojazdowej do terenów huty w Częstochowie, wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny, Z informacji uzyskanych z Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu wynika również, że: na skrzyżowaniach (dane na dzień r.) było 547 pojedynczych sygnalizatorów świetlnych z sygnalizacją dźwiękową, natomiast obecnie jest 251, MPK Sp. z o.o. w Częstochowie na dzień r. dysponował 82 autobusami przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych co stanowi 53% taboru MPK, natomiast na dzień dzisiejszy dysponuje 79, na terenie Częstochowy do dnia r. wyznaczono 99 miejsc do parkowania zastrzeżonych dla osób niepełnosprawnych, natomiast obecnie jest ich 98, a na koniec I półrocza 211 r. Będzie 1. MZDiT informuje, że przy realizacji wszystkich nowych inwestycji drogowych będą budowane pochylnie, zgodnie z planami budżetowymi.

17 Obok dostosowania ulic, chodników, przejść dla pieszych niezmiernie istotnym problemem jest dostosowanie budynków mieszkalnych dla osób z niepełnosprawnością. W 29 roku oddano do użytku jeden budynek komunalny w dzielnicy Wyczerpy przy ul. Kontkiewicza 8 zrealizowany w ramach inwestycji miejskich, dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. W I i II półroczu 21 r. oraz w I półroczu 211 r. nie oddano żadnego budynku komunalnego. Ważną kwestię stanowi również dostęp osób niepełnosprawnych do placówek oświaty. Edukacja odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu przyszłości każdego człowieka. Celem działań w zakresie edukacji osób niepełnosprawnych jest stworzenie odpowiednich warunków umożliwiających dzieciom i młodzieży rozwój fizyczny i intelektualny oraz udział w życiu publicznym. A także dążenie do coraz wyższej jakości i powszechności kształcenia integracyjnego na każdym etapie edukacyjnym oraz do wysokiej jakości pracy szkolnictwa specjalnego. Tabela 1. Dane dotyczące dostępu osób niepełnosprawnych do placówek oświaty Lp. Dane 29 r. I półrocze 21 r. II półrocze 21 r. I półrocze 211 r Ilość przedszkoli integracyjnych na terenie Częstochowy Ilość gimnazjów z oddziałami integracyjnymi na terenie Częstochowy Ilość szkół ponadgimnazjalnych z oddziałami integracyjnymi na terenie miasta Ilość szkół specjalnych na terenie Częstochowy Ilość specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych na terenie Częstochowy Liczba uczniów niepełnosprawny ch, uczęszczających do ośrodków specjalnych i szkół z oddziałami integracyjnymi na terenie miasta Ilość szkół przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zlikwidowanie barier architektonicznych Zespołów 5 Zespołów częściowo 3+5 częściowo Z danych zawartych w powyższej tabeli wynika, że na przestrzeni ostatnich lat zwiększyła się ilość przedszkoli integracyjnych oraz liczba uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do ośrodków specjalnych i szkół z oddziałami integracyjnymi. Na odrębną wzmiankę zasługuje niezwykle istotna kwestia dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych (szczególnie osób z niepełnosprawnością ruchową) obiektów pozostających w dyspozycji samorządowych instytucji kultury. Z bardzo nielicznymi wyjątkami budynki te nie posiadają rozwiązań architektonicznych umożliwiających osobom niepełnosprawnym aktywne i pełne korzystanie z oferty kulturalnej. Zdarzało się, że jedyną możliwością przezwyciężenia istniejących barier było np. angażowanie przez Teatr im. Adama Mickiewicza (prezentujący spektakle dla poruszających się na wózkach młodych widzów) wolontariuszy, by ci wnosili zaproszone osoby niepełnosprawne na teatralną widownię.

- dotyczy mieszkańców miasta Tychy

- dotyczy mieszkańców miasta Tychy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach w okresie od 01.01.2014 r. 31.12.2014 r. - dotyczy mieszkańców miasta Tychy I. Liczba przyjętych wniosków

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Leszna z dnia MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2014-2016 1 OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach w okresie od r r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach w okresie od r r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach w okresie od 01.01.2006 r. 31.12.2006 r. I. Liczba przyjętych wniosków w 2006 r. wynosi 2.407 w tym: 1)

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. na lata /PROJEKT/

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. na lata /PROJEKT/ Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Miejskiej Leszna z dnia.. MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2006-2007 /PROJEKT/ OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA

Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI ZADAŃ WYKONAWCY 1. Inicjowanie działań w zakresie promowania zdrowego stylu życia.

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA

Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI ZADAŃ WYKONAWCY 1. Inicjowanie działań w zakresie promowania zdrowego stylu życia.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r.

Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r. Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Opolskim na lata 2013-2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIEŚCIE LESZNIE OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA z dnia... 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Opola na lata 2012 2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJONALNE I POZAINSTYTUCJONALNE FORMY WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM. Zawiercie dnia 21.10.2014r.

INSTYTUCJONALNE I POZAINSTYTUCJONALNE FORMY WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM. Zawiercie dnia 21.10.2014r. INSTYTUCJONALNE I POZAINSTYTUCJONALNE FORMY WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM Zawiercie dnia 21.10.2014r. POWIAT ZAWIERCIAŃSKI POWIERZCHNIA 1003,27 km 2 LUDNOŚĆ 122 133 OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

Bardziej szczegółowo

Łomża, 02.07.2009 r. RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY

Łomża, 02.07.2009 r. RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY Łomża, 02.07.2009 r. MOPS-BZiRON - 0711-7 /09 PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY Zgodnie z planem pracy Rady Miejskiej Łomży na 2009 rok przekazuję realizację Miejskiego programu działań na rzecz osób

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2011-2015

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2011-2015 POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2011-2015 Według danych szacunkowych liczba niepełnosprawnych zamieszkujących Powiat Wałecki wynosi ok. 20%. Porównywalnie więc do poprzednich

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/91/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 17 grudnia 2015 r.

Uchwała Nr XV/91/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. Uchwała Nr XV/91/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Opolskim na lata 2016-2020 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r.

Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2015-2020 w Mieście Nowy Sącz. Na

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do uchwały Nr XXXII/219/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 marca 2006 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

Uczniowie niepełnosprawni w doradztwie zawodowym. Monika Gołubiew Konieczna PPP Nr 7 w Gdańsku

Uczniowie niepełnosprawni w doradztwie zawodowym. Monika Gołubiew Konieczna PPP Nr 7 w Gdańsku Uczniowie niepełnosprawni w doradztwie zawodowym Monika Gołubiew Konieczna PPP Nr 7 w Gdańsku Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (oświatowe, wydawane przez publiczne PPP)

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Kielce, dnia 4 czerwca 2012 r. Poz. 1670 UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE. z dnia 9 maja 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Kielce, dnia 4 czerwca 2012 r. Poz. 1670 UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE. z dnia 9 maja 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 4 czerwca 2012 r. Poz. 1670 UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/58/06 Rady Powiatu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 849/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 11 czerwca 2012 r.

Zarządzenie Nr 849/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 11 czerwca 2012 r. Zarządzenie Nr 849/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2012 zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi w systemie pomocy społecznej na terenie Powiatu Tarnogórskiego

Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi w systemie pomocy społecznej na terenie Powiatu Tarnogórskiego Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi w systemie pomocy społecznej na terenie Powiatu Tarnogórskiego Osoby z zaburzeniami psychicznymi mogą uzyskać wsparcie w zakresie pomocy społecznej w formie: -specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFINIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFINIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Nr XXXVII/471/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2006r. STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFINIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Powiatowe Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

Ustaloną niepełnosprawność datuje się na czas określony (podany w orzeczeniu), maksymalnie do ukończenia 16 roku życia.

Ustaloną niepełnosprawność datuje się na czas określony (podany w orzeczeniu), maksymalnie do ukończenia 16 roku życia. Orzeczenia dla osób do 16 roku życia W przypadku dzieci poniżej 16 roku życia ustala się tylko niepełnosprawność wraz z podaniem jej przyczyny w formie kodu bez podziału na stopnie niepełnosprawności.

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykorzystaj swoją szansę!

Projekt Wykorzystaj swoją szansę! Załącznik Nr 2 Projekt Wykorzystaj swoją szansę! jest projektem systemowym realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, zwane dalej Centrum działa na podstawie : 1) ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. 4. XXIV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 10 styczeń 2016

Bardziej szczegółowo

Ośrodki wsparcia działające w Lublinie L.p. Nazwa adres telefon opis 1. Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 1

Ośrodki wsparcia działające w Lublinie L.p. Nazwa adres telefon opis 1. Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 1 Ośrodki wsparcia działające w ie L.p. Nazwa adres telefon opis 1. Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 1 2. Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 3 ul. Niecała 16 20-080 ul. Pozytywistów 16 3. Centrum Usług Socjalnych

Bardziej szczegółowo

Działalność instytucji pomocy społecznej a aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych

Działalność instytucji pomocy społecznej a aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych Działalność instytucji pomocy społecznej a aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych Katarzyna Ukrzewska Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu USTAWA z dnia 1 marca 2004 r. O POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

w sprawie: przyjęcia programu działania na rzecz osób niepełnosprawnych w mieście Kaliszu w latach 2001 2003.

w sprawie: przyjęcia programu działania na rzecz osób niepełnosprawnych w mieście Kaliszu w latach 2001 2003. U C H W A Ł A nr XL/532?2001 Rady Miejskiej Kalisza z dnia.20 grudnia 2001r. w sprawie: przyjęcia programu działania na rzecz osób niepełnosprawnych w mieście Kaliszu w latach 2001 2003. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2013-2016

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2013-2016 Załącznik do Uchwały Nr XXI/185/2013 Rady Powiatu w Hrubieszowie z dnia 14 marca 2013 r. Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2013-2016 Hrubieszów 2013 r. Spis treści: Wstęp

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... Rady Powiatu w Ostródzie z dnia...

UCHWAŁA Nr... Rady Powiatu w Ostródzie z dnia... UCHWAŁA Nr... Rady Powiatu w Ostródzie z dnia... projekt w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie. Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

S T A T U T POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘTRZYNIE

S T A T U T POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘTRZYNIE Załącznik do Uchwały Nr XIV/114/2012 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 28 czerwca 2012 S T A T U T POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘTRZYNIE KĘTRZYN, 2012 R. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Powiatowe

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1926/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 24 grudnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 1926/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 24 grudnia 2015 r. Zarządzenie Nr 1926/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 24 grudnia 2015 r. w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu

Bardziej szczegółowo

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE BEZROBOTNE ORAZ POSZUKUJĄCE PRACY NIEPOZOSTAJĄCE W ZATRUDNIENIU

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE BEZROBOTNE ORAZ POSZUKUJĄCE PRACY NIEPOZOSTAJĄCE W ZATRUDNIENIU Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE BEZROBOTNE ORAZ POSZUKUJĄCE PRACY NIEPOZOSTAJĄCE W ZATRUDNIENIU NIU Stan na koniec I półrocza 2014 r. Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie Numer identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie

Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 193/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.01.2012r. Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie W Rozdziale I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE. z dnia 9 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE. z dnia 9 maja 2012 r. UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/58/06 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO NA LATA 2012-2013

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO NA LATA 2012-2013 Załącznik do Uchwały Nr XXIV/446/12 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 sierpnia 2012 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO NA LATA 2012-2013

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2009 2013

POWIATOWY PROGRAM NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2009 2013 Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/167/2009 Rady Powiatu w Oławie z dnia 25 marca 2009 r. POWIATOWY PROGRAM NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2009 2013 OŁAWA, marzec 2009 rok Podstawa prawna: 1. art.

Bardziej szczegółowo

Informator o dostępnych w Mieście Koszalin formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Informator o dostępnych w Mieście Koszalin formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W dniu 28 lutego 2013 r. Rada Miejska w Koszalinie przyjęła do realizacji Program ochrony zdrowia psychicznego dla Miasta Koszalina na lata 2013-2015. Zgodnie z założeniami Programu opracowany został poniższy

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Zespół ds.orzekania o Niepełnosprawności

Powiatowy Zespół ds.orzekania o Niepełnosprawności Powiatowy Zespół ds.orzekania o Niepełnosprawności Zakres załatwianych spraw Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Orzeczenie o niepełnosprawności. Legitymacja osoby niepełnosprawnej. Karta parkingowa.

Bardziej szczegółowo

Lp. CEL/DZIAŁANIE TERMIN JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ I. WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CHORYCH, STARSZYCH I ICH RODZIN

Lp. CEL/DZIAŁANIE TERMIN JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ I. WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CHORYCH, STARSZYCH I ICH RODZIN Lp. CEL/DZIAŁANIE TERMIN JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ I. WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CHORYCH, STARSZYCH I ICH RODZIN 2009-2013 Starostwo Powiatowe, Urzędy Miejskie w Bochni i Nowym Wiśniczu,

Bardziej szczegółowo

Stanowisko. wnioskująca Rada Działalności Pożytku Publicznego Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych Lubelski Związek Inwalidów Narządu Ruchu

Stanowisko. wnioskująca Rada Działalności Pożytku Publicznego Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych Lubelski Związek Inwalidów Narządu Ruchu Prezentujemy Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych z Radą Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WOŁOMINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WOŁOMINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr XVI-157/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 23.03.2012 r. STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WOŁOMINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

STATUT CENTRUM POMOCY RODZINIE W SIEMIATYCZACH

STATUT CENTRUM POMOCY RODZINIE W SIEMIATYCZACH ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR XIII/103/08 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO Z DNIA 27 marca 2008 r. STATUT CENTRUM POMOCY RODZINIE W SIEMIATYCZACH 1 Statut Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach, zwany dalej Statutem,

Bardziej szczegółowo

z dnia 5 grudnia 2014 r.

z dnia 5 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 517/2014 PREZYDENTA MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIEŚCIE OPOLU na 2003 rok

PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIEŚCIE OPOLU na 2003 rok Załącznik do uchwały Nr XV/121/03 Rady Miasta Opola z dnia 26 czerwca PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIEŚCIE OPOLU na 2003 rok Zadania przeznaczone do wykonania w ramach programu działań

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XIX/123/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 marca 2008 roku

Uchwała nr XIX/123/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 marca 2008 roku Uchwała nr XIX/123/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie za 2007 rok Na podstawie art. 112

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXI/140/16 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 30 czerwca 2016 r.

Uchwała Nr XXI/140/16 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 30 czerwca 2016 r. Uchwała Nr XXI/140/16 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XV/91/15 z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Rehabilitacja społeczna

Rehabilitacja społeczna Cele Zadania Podmiot/y odpowiedzialne za realizację Wyrabianie samodzielności i zaradności osobistej uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym Termin realizacji Miejsce realizacji KRAJ Źródło finansowania

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres organizacji/nazwa zadania

Nazwa i adres organizacji/nazwa zadania Spis organizacji, które złożyły oferty niezakwalifikowane do realizacji ze względów merytorycznych lub z powodu wyczerpania środków w ramach konkursu nr 1/2014 na wykonanie zadań zleconych z zakresu rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2014-2020

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2014-2020 Załącznik do: Uchwały Nr XXXI/305/2014 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 26.03.2014r. POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2014-2020 Miechów 2014 Spis treści 1.Wstęp... 3 2.Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 2006 r.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 2006 r. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 2006 r. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności realizuje zadania z zakresu administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU CZŁOWIEKA TROOD ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU CZŁOWIEKA TROOD ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU CZŁOWIEKA TROOD ZA ROK 2013 INFORMACJE OGÓLNE Fundacja Rozwoju Człowieka TROOD, zwana dalej Fundacją, została zarejestrowana w dniu 7 stycznia

Bardziej szczegółowo

Do Uchwały Nr 837/11. Zarządu Województwa Łódzkiego. z dnia 15 czerwca 2011 r.

Do Uchwały Nr 837/11. Zarządu Województwa Łódzkiego. z dnia 15 czerwca 2011 r. Załącznik nr 2 Do Uchwały Nr 837/11 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 15 czerwca 2011 r. Wykaz ofert, które zostały złożone w Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach otwartego konkursu

Bardziej szczegółowo

I. Działania z zakresu pomocy społecznej dotyczyły następujących przedsięwzięć:

I. Działania z zakresu pomocy społecznej dotyczyły następujących przedsięwzięć: Analiza wykorzystania dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym ze środków budżetu miasta Konina na realizację projektów na rzecz rozwiązywania problemów społecznych w latach 2003-2004 Jednym z celów

Bardziej szczegółowo

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób jest organizacją społeczną reprezentującą interesy osób z upośledzeniem umysłowym i ich rodzin. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób od 46 lat tworzy warunki wszechstronnego

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zasady określają:

Niniejsze zasady określają: Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 2 /2014r z dnia 04 lutego 2014r Dyrektora PCPR w Łowiczu Zasady udzielania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

ORZECZNICTWO O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI. 1. Wybranych form pomocy osobom niepełnosprawnym.

ORZECZNICTWO O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI. 1. Wybranych form pomocy osobom niepełnosprawnym. ORZECZNICTWO O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Artykuł zawiera informacje na temat: 1. Wybranych form pomocy osobom niepełnosprawnym. 2. Wybranych form pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym, chorym przewlekle

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A O OSIĄGNIĘTYCH W 2013 ROKU WSKAŹNIKACH PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA MIASTA STARGARD SZCZECIŃSKI DO ROKU 2015

I N F O R M A C J A O OSIĄGNIĘTYCH W 2013 ROKU WSKAŹNIKACH PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA MIASTA STARGARD SZCZECIŃSKI DO ROKU 2015 Prezydent Miasta Stargard Szczeciński I N F O R M A C J A O OSIĄGNIĘTYCH W 2013 ROKU WSKAŹNIKACH PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA MIASTA STARGARD SZCZECIŃSKI DO ROKU 2015 maj 2014 1 WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ DZIAŁAJĄCE W TYCHACH

ORGANIZACJE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ DZIAŁAJĄCE W TYCHACH ORGANIZACJE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ DZIAŁAJĄCE W TYCHACH Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Porażeniem Mózgowym "Bliżej Nas" Działalność Stowarzyszenia polega kompleksowej rehabilitacji dzieci;

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JORDANOWIE. prowadzonego przez STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCI DOM

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JORDANOWIE. prowadzonego przez STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCI DOM STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JORDANOWIE prowadzonego przez STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCI DOM Załącznik nr 1 do Uchwały nr 78/6/2011 Zarządu Stowarzyszenia Trzeźwości DOM z dnia 29 grudnia 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PN. POWIAT ZDUŃSKOWOLSKI BEZ BARIER INFORMACYJNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

PROGRAM PN. POWIAT ZDUŃSKOWOLSKI BEZ BARIER INFORMACYJNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/76/09 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 26 czerwca 2009 r. PROGRAM PN. POWIAT ZDUŃSKOWOLSKI BEZ BARIER INFORMACYJNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Program wpisuje się w realizację

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/26/15 Rady Powiatu w Piszu z dnia 26 marca 2015 r.

Uchwała Nr V/26/15 Rady Powiatu w Piszu z dnia 26 marca 2015 r. Uchwała Nr V/26/15 Rady Powiatu w Piszu z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/297/06 Rady Powiatu Pisz z 30 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia źródeł danych statystycznych o liczbie uczniów / wychowanków wyszczególnionych w wykazie szkół i placówek prowadzonych / dotowanych

Objaśnienia źródeł danych statystycznych o liczbie uczniów / wychowanków wyszczególnionych w wykazie szkół i placówek prowadzonych / dotowanych Objaśnienia źródeł danych statystycznych o liczbie uczniów / wychowanków wyszczególnionych w 1 kol. 6, poz. 1 "Szkół" liczba uczniów w szkole prowadzonej/dotowanej zawodów lub specjalności - wiersz razem

Bardziej szczegółowo

Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym

Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym Przedszkola nr 125 Pod Złotym Promykiem w Warszawie na rok szkolny 2015/2016 Warszawa 2015 r. Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym 2015-2016 str 1 / 9 Partnerska,

Bardziej szczegółowo

ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE)

ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE) ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE) ART. 17 ust. 1 1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia źródeł danych statystycznych o liczbie uczniów / wychowanków wyszczególnionych w wykazie szkół i placówek prowadzonych / dotowanych

Objaśnienia źródeł danych statystycznych o liczbie uczniów / wychowanków wyszczególnionych w wykazie szkół i placówek prowadzonych / dotowanych Objaśnienia źródeł danych statystycznych o liczbie uczniów / wychowanków wyszczególnionych w 1 kol. 6, poz. 1 "Szkół" liczba uczniów w szkole prowadzonej/dotowanej 2 kol. 6, poz. 2 "Wieś" 3 kol. 6, poz.

Bardziej szczegółowo

Program promocji zdrowia psychicznego

Program promocji zdrowia psychicznego Program promocji zdrowia psychicznego Cel główny 1: Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym. Załącznik nr 1 Psychicznego Mieszkańców Gminy Bojszowy na lata 2011-2012 cel szczegółowy

Bardziej szczegółowo

Informacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile. z zakresu rehabilitacji społecznej za 2012 rok. Piła, luty 2013 rok

Informacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile. z zakresu rehabilitacji społecznej za 2012 rok. Piła, luty 2013 rok Informacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile z zakresu rehabilitacji społecznej za 2012 rok Piła, luty 2013 rok Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile realizuje zadania z zakresu rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Telefon: (012) 422-91-15; Faks: (012) 422-90-79 E-mail: krakow@pck.org.pl www.pck.pl tel. 68 (18) 443-85-01

Telefon: (012) 422-91-15; Faks: (012) 422-90-79 E-mail: krakow@pck.org.pl www.pck.pl tel. 68 (18) 443-85-01 Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Katalog instytucji, stowarzyszeń i fundacji pomocowych dla osób niepełnosprawnych funkcjonujących na terenie miasta Nowego Sącza Lp. Nazwa i adres instytucji

Bardziej szczegółowo

Przechowywanie gotówki Zabezpieczenie gotówki i pomieszczeń kasowych. z powiadomieniem. interwencyjnych. kaseta, stalowa, kasa fiskalna

Przechowywanie gotówki Zabezpieczenie gotówki i pomieszczeń kasowych. z powiadomieniem. interwencyjnych. kaseta, stalowa, kasa fiskalna jest 1 2 Gimnazjum nr 1 im. Jana III Sobieskiego Gimnazjum nr 2 im. Pokolenia Kolumbów w Częstochowie brak 6.00-22.00 brak brak brak brak brak nie brak 3 Gimnazjum nr 3 4 Gimnazjum nr 5 im. Mikołaja Reja

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Działań na Rzecz Osób. (Uchwała Nr LVI/1262/02 Rady Miasta Szczecin z dnia 2 października 2002r.)

Miejski Program Działań na Rzecz Osób. (Uchwała Nr LVI/1262/02 Rady Miasta Szczecin z dnia 2 października 2002r.) Miejski Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych (Uchwała Nr LVI/1262/02 Rady Miasta Szczecin z dnia 2 października 2002r.) ADRESACI PROGRAMU Niepełnosprawnymi są osoby, których stan fizyczny, psychiczny

Bardziej szczegółowo

Plan na 2013 rok. 1 2 3 4 5 6 1. Rehabilitacja zawodowa 100 000 - - -

Plan na 2013 rok. 1 2 3 4 5 6 1. Rehabilitacja zawodowa 100 000 - - - Załącznik do uchwały nr XXVI/164/2013 Rady Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 22 marca 2013 r. Zadania z zakresu zatrudniania oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na które

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK) Liczba podjętych działań. 2. Propagowanie informacji dotyczących profilaktyki zaburzeń psychicznych.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK) Liczba podjętych działań. 2. Propagowanie informacji dotyczących profilaktyki zaburzeń psychicznych. Załącznik do Programu Cel główny 1: promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym Cel szczegółowy 1.1: upowszechnienie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015r.

Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015r. 52 Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych Dz.U.2005.189.1598 2006.08.09 zm. Dz.U.2006.134.943 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z dnia 30 września

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZBIORCZE za rok 2011

SPRAWOZDANIE ZBIORCZE za rok 2011 pieczątka zarządu pieczątka zarządu pieczątka zarządu miejscowość i data SPRAWOZDANIE ZBIORCZE za rok 20 Mazockiego Oddziału Regionalnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Warsza I. Stan organizacyjny i

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa, 25 listopada 2014 r.

Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa, 25 listopada 2014 r. Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Warszawa, 25 listopada 2014 r. Regulacje prawne ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty akty wykonawcze do ustawy - rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZGIERZU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZGIERZU Załącznik do Uchwały nr / /2013 Zarząd Powiatu Zgierskiego z dnia. maja 2013r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZGIERZU Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Specjalistyczne usługi opiekuńcze Specjalistyczne usługi opiekuńcze Specjalistyczne usługi opiekuńcze określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych

Bardziej szczegółowo

Wykaz organizacji pozarządowych i instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie tarnowskim

Wykaz organizacji pozarządowych i instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie tarnowskim Wykaz organizacji pozarządowych i instytucji działających na rzecz osób w powiecie tarnowskim LP Nazwa organizacji Adres Kontakt Strona internetowa Zakres działalności 1. Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz

Bardziej szczegółowo

Priorytet VII Promocja integracji społecznej. Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie integracji społecznej

Priorytet VII Promocja integracji społecznej. Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie integracji społecznej Projekty realizowane w 2009r. przez Ośrodki Pomocy Społecznej z terenu Powiatu Tarnogórskiego w latach 2008 2013 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet

Bardziej szczegółowo

Aktywni niepełnosprawni informacja o realizacji programu

Aktywni niepełnosprawni informacja o realizacji programu POWIATOWY URZĄD PRACY W PILE Aktywni niepełnosprawni informacja o realizacji programu PIŁA CZERWIEC 2007r. Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Pile opracował i realizował od kwietnia do grudnia 2006r. program:

Bardziej szczegółowo

Doradztwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych. Żadna praca nie wymaga od człowieka pełnej sprawności.

Doradztwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych. Żadna praca nie wymaga od człowieka pełnej sprawności. Doradztwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych Żadna praca nie wymaga od człowieka pełnej sprawności. Orzekanie o niepełnosprawności Podstawą uznania osoby, która nie ukończyła 16 roku życia za niepełnosprawną

Bardziej szczegółowo

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY IM. MARYNARZA POLSKIEGO W DAMNICY

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY IM. MARYNARZA POLSKIEGO W DAMNICY SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY IM. MARYNARZA POLSKIEGO W DAMNICY Organem prowadzącym Ośrodek jest Rada Powiatu Słupskiego. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny Pomorski Kurator Oświaty w Gdańsku.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO. Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim w roku 2013

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO. Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim w roku 2013 Załącznik nr 6 RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim w roku 2013 Raport Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

Program promocji zdrowia psychicznego

Program promocji zdrowia psychicznego Załącznik nr 1 Psychicznego Mieszkańców Gminy Bojszowy na lata 2013-2015 Program promocji zdrowia psychicznego Cel główny 1: Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym. cel szczegółowy

Bardziej szczegółowo

Ankieta dotycząca Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Urzędów

Ankieta dotycząca Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Urzędów Ankieta dotycząca Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Urzędów ANKIETA Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Jest ona skierowana do mieszkańców Gminy Urzędów i ma na celu właściwe

Bardziej szczegółowo

ANKIETA NA POTRZEBY BUDOWANIA MODELU CENTRUM ASYSTENTURY SPOŁECZNEJ

ANKIETA NA POTRZEBY BUDOWANIA MODELU CENTRUM ASYSTENTURY SPOŁECZNEJ ANKIETA NA POTRZEBY BUDOWANIA MODELU CENTRUM ASYSTENTURY SPOŁECZNEJ WYPEŁNIA PRZEDSTAWICIEL ORGANIZACJI POZARZADOWEJ / JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCEJ NA RZECZ ON Niniejsza ankieta pomoże ocenić w jakich dziedzinach

Bardziej szczegółowo

Orzecznictwo w procesie diagnozy FASD

Orzecznictwo w procesie diagnozy FASD Orzecznictwo w procesie diagnozy FASD Barbara Woszczyna Tomaszowice 2015r. Według brytyjskiego raportu Warnocka, około 20% populacji uczniów to dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (Children with

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sosnowcu za 2013 r.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sosnowcu za 2013 r. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sosnowcu za 2013 r. Orzekanie o stopniu niepełnosprawności dla celów pozarentowych wprowadzone zostało ustawą z

Bardziej szczegółowo

R O Z D Z I A Ł I POSTANOWIENIA OGÓLNE & 1. Gminno Miejskie Centrum Pomocy Wiara Nadzieja Miłość w Odolanowie zwane dalej CENTRUM działa na podstawie:

R O Z D Z I A Ł I POSTANOWIENIA OGÓLNE & 1. Gminno Miejskie Centrum Pomocy Wiara Nadzieja Miłość w Odolanowie zwane dalej CENTRUM działa na podstawie: 1 Niniejszy jednolity tekst statutu uwzględnia zmiany wprowadzone uchwałami Rady Gminy i Miasta Odolanów: 1/ Uchwała Nr X/71/99 z dnia 31 sierpnia 1999 roku 2/ Uchwała Nr XVII/21/00 z dnia 2 czerwca 2000

Bardziej szczegółowo

DOTACJE UDZIELANE W 2016 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w złotych

DOTACJE UDZIELANE W 2016 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w złotych Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 Nr...Rady Miasta Płocka z dnia... Roku Lp. DOTACJE UDZIELANE W 2016 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym HEJ, KONIKU! Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym "HEJ, KONIKU!

Prezentacja Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym HEJ, KONIKU! Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym HEJ, KONIKU! Prezentacja Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym HEJ, KONIKU! Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym "HEJ, KONIKU!" 1 O Fundacji Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO Załącznik do uchwały Nr XII / 109 / 2004 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 3 marca 2004 r. POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO CHEŁMNO 2004 Spis treści 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO Załącznik do uchwały nr / 2004 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 03.03.2004 r. POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO CHEŁMNO 2004 Spis treści 1. Wstęp... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Edukacja włączająca - kierunek polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/2014

Edukacja włączająca - kierunek polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/2014 Edukacja włączająca - kierunek polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/2014 Joanna Wrona Dyrektor Departamentu Zwiększania Szans Edukacyjnych w Ministerstwie Edukacji Narodowej Regulacje prawne

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 458/XLV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 czerwca 2013 r.

Uchwała Nr 458/XLV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 czerwca 2013 r. Uchwała Nr 458/XLV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Ostrołęce Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo