POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO"

Transkrypt

1 STAROSTWO POWIATOWE w DRAWSKU POMORSKIM Wydział Zarządzania Kryzysowego ZK ZM POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ZAŁĄCZNIK FUNKCJONALNY Nr 5 Organizacja ewakuacji z obszarów zagrożonych Drawsko Pomorskie, wrzesień 2014

2 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE PODSTAWOWE POJĘCIA.. 3 RODZAJE EWAKUACJI KONCEPCJA ORGANIZACJI EWAKUACJI W POWIECIE. 5 ORGANIZACJA EWAKUACJI Z OBIEKTÓW PODLEGŁYCH STAROŚCIE DRAWSKIEMU PRZYDZIAŁ ZADAŃ W ZAKRESIE EWAKUACJI LUDNOŚCI Z OBSZARÓW ZAGROŻONYCH 9 Opracował: Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego - Zbigniew Marek 2

3 1. INFORMACJE OGÓLNE ZAŁĄCZNIK FUNKCJONALNY Nr 5 omawia zasady organizacji i prowadzenia ewakuacji I stopnia ludności z obiektów i obszarów zagrożonych na terenie powiatu drawskiego w przypadku wystąpienia wszelkiego rodzaju zagrożeń. Ewakuacja jest jednym z podstawowych działań mających na celu ochronę życia i zdrowia ludzi, zwierząt oraz ratowanie mienia, w tym zabytków oraz ważnej dokumentacji w przypadku wystąpienia wszelkiego rodzaju zagrożeń. Prowadzona może być w różnych stadiach niebezpiecznych zdarzeń. Ewakuacja może mieć charakter : 1) niezwłoczny prowadzona jest doraźnie z terenów i obiektów po wystąpieniu niebezpiecznego zdarzenia (np. pożaru, wybuchu lub innego miejscowego zagrożenia) w przypadku konieczności ewakuacji osób poszkodowanych lub zagrożonych (także zagrożonego mienia), 2) prewencyjny prowadzona jest z terenów i obiektów w przypadku zbliżającego się zagrożenia, np. związanego z rozprzestrzenianiem się zaistniałych zdarzeń niebezpiecznych (katastrofa chemiczna, powódź itp.) lub groźbą prowadzenia działań militarnych w przypadku zagrożeń wojennych. PODSTAWOWE POJĘCIA Masowe zagrożenie sytuacja wywołana działaniem sił natury, awariami technicznymi bądź innymi zdarzeniami, która stwarza potencjalne możliwości utraty zdrowia, życia lub wystąpienia szkody w mieniu albo i środowisku, charakteryzująca się dużym obszarem objętym zagrożeniem i/lub dużą liczba zagrożonych osób. Strefa zagrożenia miejsce, rejon, obszar, w którym występują zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska i mienia, spowodowane przez naturalne katastrofy, awarie techniczne lub inne zagrożenia. Miejsca bezpieczne miejsca, rejony, obszary, na których w rozpatrywanym aktualnie czasie nie występują zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska i mienia. Ewakuacja polega na przemieszczeniu się ludności, zwierząt i transporcie mienia z rejonów, w których występują zagrożenia do miejsc bezpiecznych. RODZAJE EWAKUACJI Z uwagi na uwarunkowania związane z rodzajem i skala zagrożenia wyróżniamy ewakuację I, II i III stopnia. Ewakuacje I stopnia - polega na niezwłocznym przemieszczeniu ludności, zwierząt i mienia z miejsc i obszarów, w których wystąpiło nagłe, nieprzewidziane bezpośrednie zagrożenie, poza strefę zagrożenia. Realizuje się ją natychmiast po zaistnieniu zagrożenia dla życia, zdrowia i mienia. Ewakuację I stopnia zarządza : a) burmistrz lub wójt z miejsc i obszarów bezpośrednio zagrożonych; b) kierujący akcją ratowniczą na terenie objętym tą akcją, który każdorazowo zobowiązany jest powiadomić właściwy organ administracji samorządowej o podjętej takiej decyzji, podając w szczególności : - rodzaj zagrożenia, które było czynnikiem determinującym ogłoszenie ewakuacji; Opracował: Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego - Zbigniew Marek 3

4 - rodzaj zagrożenia, które było czynnikiem determinującym ogłoszenie ewakuacji; - rejon, teren, obiekty lub zespół budynków, dla którego zarządził ewakuację; - liczbę ewakuowanych; - miejsce, w które dokonano ewakuacji. Ewakuacja II stopnia - polega na uprzednio przygotowanym planowym przemieszczeniu ludności, zwierząt i mienia z rejonów przyległych do zakładów, obiektów hydrotechnicznych, ze stref zalewowych oraz rejonów przyległych do innych obiektów stanowiących potencjalne zagrożenie dla ludności, zwierząt lub mienia w przypadku ich uszkodzenia lub awarii. Realizuje się ją w sytuacji wystąpienia symptomów takiego zagrożenia. Ewakuację II stopnia zarządza : a) wojewoda, starosta, burmistrz lub wójt z miejsc i obszarów bezpośrednio zagrożonych; b) organy kierujące działaniami w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia : - burmistrz lub wójt jeżeli stan klęski żywiołowej wprowadzono tylko na obszarze jednej gminy, - starosta jeżeli stan klęski żywiołowej wprowadzono na obszarze więcej niż jednej gminy wchodzącej w skład powiatu, c) wojewoda jeżeli stan klęski żywiołowej wprowadzono na obszarze więcej niż jednego powiatu wchodzącego w skład województwa, d) minister właściwy do spraw wewnętrznych w przypadku zdarzeń radiacyjnych o zasięgu krajowym. Ewakuacja III stopnia - polega na uprzednio przygotowanym przemieszczeniu ludności, zwierząt i mienia podczas podwyższania stanu gotowości obronnej państwa. Prowadzona jest w czasie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. Decyzję o przeprowadzeniu ewakuacji III stopnia podejmują terenowe organy obrony cywilnej lub organy wojskowe (w strefie bezpośrednich działań wojennych) we współdziałaniu z właściwymi organami obrony cywilnej, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym i kompetencjach Naczelnego Wodza Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2002 r. Nr 156, poz z późn. zm.), ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz.U. z 2004 r. Nr 241, poz z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz.U. z 2002 r. Nr 96, poz. 850). W ramach ewakuacji I, II i II stopnia należy przewidzieć zarówno ewakuacje zorganizowaną, jak i samoewakuację. Samoewakuacja - polega na przemieszczeniu się ludności z obszarów i rejonów, w których może wystąpić lub wystąpiło bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia poza strefę zagrożenia. Prowadzona jest przede wszystkim w oparciu o własne możliwości ludności (transportowe, zakwaterowania itp.). W większości przypadków ten rodzaj ewakuacji będzie elementem dominującym w procesie planowania i przeprowadzania ewakuacji. Kierowanie przebiegiem samoewakuacji ogranicza się do podawania zalecanych kierunków, dróg ewakuacji i rejonów (docelowych miejsc) dla ewakuowanych. Ten rodzaj ewakuacji charakteryzuje się słabą organizacja, niekontrolowanym przemieszczaniem się ludności, brakiem dokumentów itp. O rodzaju ewakuacji decydować będzie zasięg zagrożenia, który definiowany jest odsetkiem ludności mogącej znaleźć się w strefie zagrożenia i odsetkiem ludności bezpośrednio dotkniętej skutkami zdarzenia. Opracował: Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego - Zbigniew Marek 4

5 2. KONCEPCJA ORGANIZACJI EWAKUACJI W POWIECIE Podstawą opracowania planów ewakuacji na obszarze powiatu drawskiego stanowią wytyczne Starosty Drawskiego z dnia 06 kwietnia 2009 r. w sprawie opracowania powiatowego i gminnych planów ewakuacji (przyjęcia) ludności, zwierząt i mienia oraz dane wyjściowe do opracowania tych planów. Na podstawie powyższego dokumentu przyjęto, że : 1. Ze względu na rodzaj i charakter potencjalnych zagrożeń wymagających uruchomienie procedur ewakuacji ludności, na obszarze powiatu drawskiego przewiduje się zarządzanie tylko ewakuacji I stopnia. 2. Nie przewiduje się zarządzania ewakuacji ludności przez Starostę Drawskiego. 3. Ewakuacja ludności z miejsc i obszarów bezpośrednio zagrożonych w powiecie drawskim będzie odbywać się w obrębie miejscowości danej jednostki administracyjnej i zarządzana będzie przez właściwego terytorialnie burmistrza lub wójta lub kierującego akcją ratowniczą na terenie objętym tą akcją. 4. Przedsięwzięcia dotyczące ewakuacji I stopnia na obszarze danej gminy powinny być ujęte w gminnych procedurach ewakuacji i dotyczyć : a) procedur alarmowania podmiotów o wystąpieniu zagrożenia; b) procedury ostrzegania ludności o zbliżającym się zagrożeniu; c) przygotowanie w dyspozycji środków transportu; d) zabezpieczenie logistyczne, w tym miejsc czasowego pobytu, żywności oraz opieki medycznej, wsparcia psychologicznego, i pomocy socjalno-bytowej osobom poszkodowanym. 5. Siły i środki, które znajdują się w dyspozycji powiatowych jednostek organizacyjnych zostaną zaangażowane w proces ewakuacji ludności w sytuacji: 1) gdy w wyniku katastrofy naturalnej, awarii technicznej lub innego zagrożenia, konieczne będzie przeprowadzenie ewakuacji dużej ilości osób lub zaistnieje konieczność wyewakuowania ludności z zagrożonego obszaru w krótkim czasie; 2) gdy miejsce, rejon (obszar) wystąpienia katastrofy naturalnej, awarii technicznej lub innego zagrożenia, obejmować będzie swym zasięgiem więcej niż obszar jednej gminy lub zakres prowadzonej ewakuacji przekroczy możliwości zabezpieczenia przez gminę: - miejsc doraźnego zakwaterowania; - środków transportu; - środków materiałowych, niezbędnych do zabezpieczenia socjalno-bytowego ewakuowanej ludności, 3) gdy zajdzie konieczność prowadzenia ewakuacji III stopnia. 6. W czasie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny przewiduje się prowadzenie ewakuacji III stopnia. Plan ewakuacji III stopnia jest elementem składowym Planu Obrony Cywilnej Powiatu, który stanowi aneks funkcjonalny do Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego. Głównym rodzajem ewakuacji w powiecie drawskim będzie ewakuacja ewakuacji I stopnia organizowana i prowadzona w przypadku powstania nieprzewidzianego oraz nagłego i gwałtownego zdarzenia stanowiącego zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego, mienia lub środowiska naturalnego, którą zarządzać będzie kierujący działaniami ratowniczymi (KDR) lub burmistrz wójt na wniosek na wniosek KDR. Opracował: Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego - Zbigniew Marek 5

6 Ten rodzaj ewakuacji ludności przebiegać będzie w formie samoewakuacji i w początkowej fazie cechować się będzie: dynamizmem, niedoborem sił i środków transportowych dla osób chorych i niepełnosprawnych, dezorientacją i objawami paniki wśród ludności, koniecznością udzielania pomocy medycznej poszkodowanym, ewakuowana ludność nie będzie posiadała niezbędnych do przetrwania środków materiałowych takich jak: ciepła odzież, żywność, napoje, itp. Sytuacja taka wymagać będzie od zarządzających i prowadzących ewakuację ludności podjęcia niezbędnych przedsięwzięć jak: szybkiego wyznaczenia oraz przygotowania punktów zbiórek, zorganizowania procesu powiadamiania i informowania ludności o prowadzonej ewakuacji, zorganizowania punktów pomocy przedlekarskiej dla poszkodowanych, zorganizowania oraz podstawienia środków transportu dla ewakuowanej (poszkodowanej ) ludności, izolację zagrożonego rejonu oraz zabezpieczenie pozostawionego mienia, skierowanie ewakuowanych osób do wyznaczonych miejsc (rejonów) tymczasowego zakwaterowania, zorganizowanie w miejscach (rejonach) tymczasowego zakwaterowania niezbędnej pomocy medycznej oraz zaopatrzeniowej w podstawowe środki materiałowe, niezbędne do przeżycia dla ewakuowanej (poszkodowanej) ludności, ścisłej koordynacji i współpracy wszystkich uczestniczących sił i środków przy ewakuacji ludności. Szczególnych rozwiązań wymagać będzie ewakuacja specjalnych grup ludności, do których należą : dzieci i młodzież przebywająca w żłobkach, przedszkolach, szkołach, internatach, zakładach opiekuńczo wychowawczych, pensjonariusze domów opieki społecznej, osoby przebywające w szpitalach, osoby odbywające karę pozbawienia wolności w zakładach penitencjarnych oraz osadzone w areszcie, osoby niepełnosprawne i upośledzone umysłowo przebywające we własnych domach, osoby przyjezdne przebywające w hotelach, na koloniach, ośrodkach wczasowych. Ewakuacja tych grup ludności zapewniona będzie poprzez: wcześniejsze ustalenie miejsca przebywania tej ludności oraz określenie jej liczby, zorganizowanie specjalnego powiadamiania i alarmowania tej ludności o planowanej ewakuacji, wydzielenie (przygotowanie) odpowiednio przystosowanych środków transportu jak autobusy niskopodwoziowe, samochody przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych, karetki więzienne oraz wyznaczenie miejsc (rejonów) ich podstawienia, zapewnienie odpowiedniej ilości sił do przeprowadzenia ewakuacji w tym szczególnie osób przebywających w szpitalach, zakładach opiekuńczych i domach pomocy społecznej; dzieci przebywających w żłobkach i przedszkolach oraz zapewnienia im ciągłej opieki, określenie i przygotowanie odpowiednich miejsc do tymczasowego zakwaterowania (pobytu) dla ewakuowanych osób. Za zorganizowanie i przeprowadzenie ewakuacji poszczególnych, specjalnych grup ludności na obszarze powiatu drawskiego odpowiadają: 1) dzieci i młodzieży przebywającej w żłobkach, przedszkolach, szkołach, internatach, zakładach opiekuńczych kierownicy tych placówek, przy ścisłym współdziałaniu z Opracował: Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego - Zbigniew Marek 6

7 wydziałami (referatami) ds. oświaty właściwych urzędów administracji samorządowej; 2) pensjonariuszy Domu Opieki Społecznej w Darskowie i Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Drawsku Pomorskim dyrektorzy tych placówek, przy ścisłym współdziałaniu z przedstawicielami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim; 3) osób przebywających w szpitalach - kierownicy tych placówek, przy ścisłym współdziałaniu z Wydziałem Ochrony Zdrowia Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim oraz Departamentem Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego, 4) osób odbywających karę pozbawienia wolności w zakładzie penitencjarnym oraz osadzonych w areszcie - zarządzający tymi placówkami, przy ścisłym współdziałaniu z Policją, 5) osób niepełnosprawnych i upośledzonych umysłowo przebywających we własnych domach miejsko-gminne i gminne ośrodki pomocy społecznej przy współdziałaniu z Powiatowym Centrum pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim, 6) osób przyjezdnych, przebywających w hotelach, na koloniach, ośrodkach wczasowych - kierownicy tych placówek, organizatorzy koloni, wczasów przy współdziałaniu z organami administracji samorządowej działającej na danym obszarze. Ponieważ konieczność prowadzenia ewakuacji ewakuacja I stopnia ludności z miejsc i obszarów bezpośrednio zagrożonych w powiecie drawskim zaistnieć może w obrębie miejscowości danej jednostki administracyjnej i zarządzana będzie przez właściwego terytorialnie burmistrza lub wójta lub KDR na terenie objętym tą akcją, szczegółowe zasady jej prowadzenia zostały zawarte w gminnych planach reagowania kryzysowego poszczególnych gmin. Służby dyżurne Stanowisk Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim lub Komendanta Powiatowego Policji w Drawsku Pomorskim powiadamiają : 1) właściwego terytorialnie burmistrza (wójta) o wystąpieniu istotnych zagrożeń, powodujących masowe zagrożenie dla ludzi, mienia i zwierząt na terenie danej gminy i o konieczności zarządzenia ewakuacji I stopnia; 2) dyżurnego Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Drawsku Pomorskim o wystąpieniu : istotnych zagrożeń, powodujących masowe zagrożenie dla ludzi, mienia i zwierząt w powiecie drawskim; zagrożenia w obiektach użyteczności publicznej podległych Staroście Drawskiemu. ORGANIZACJA EWAKUACJI Z OBIEKTÓW PODLEGŁYCH STAROŚCIE DRAWSKIEMU Prowadzenie ewakuacji I stopnia przewiduje się z następujących obiektów podległych Staroście Drawskiemu : 1) Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Czaplinku, 2) Domu Pomocy Społecznej w Darkowie Gm. Złocieniec, 3) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bobrowie Gm. Złocieniec, 4) internatów przy : - Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku; - Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pomorskim; - Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim; - Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Złocieńcu, 5) Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Drawsku Pomorskim, Opracował: Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego - Zbigniew Marek 7

8 6) Powiatowego Dziennego Domu Samopomocy Ośrodka Rehabilitacyjno-Kulturalnego w Drawsku Pomorskim, 7) szkół ponadgimnazjalnych i zawodowych w : Czaplinku, Drawsku Pom., Kaliszu Pom. i Złocieńcu, 8) Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim, 9) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Drawsku Pomorskim, 10) Powiatowego Urzędu Pracy w Drawsku Pomorskim, 11) Zarządu Dróg Powiatowych w Drawsku Pomorskim. Zapewnienie niezbędnych środków transportu na potrzeby ewakuacji I stopnia osób niepełnosprawnych z obiektów podległych Staroście Drawskiemu planuje się w przypadku prowadzenia ewakuacji z : 1) Domu Pomocy Społecznej w Darskowie Gm. Złocieniec, 2) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bobrowie Gm. Złocieniec, 3) Powiatowego Dziennego Domu Samopomocy Ośrodka Rehabilitacyjno-Kulturalnego w Drawsku Pomorskim. Decyzje o zarządzeniu ewakuacji I stopnia z obiektów użyteczności publicznej podległych Staroście Drawskiemu, w zależności od rodzaju i skali zagrożenia, podejmują : 1) osoba zarządzająca obiektem użyteczności publicznej - z obiektu bezpośrednio zagrożonego np. pożarem, katastrofą budowlaną, itp. do czasu przybycia sił ratowniczych; 2) KDR - z obiektu bezpośrednio zagrożonego; 3) właściwy terytorialnie burmistrz, wójt (na wniosek KDR) w przypadku gdy obiekty użyteczności publicznej podległe Staroście Drawskiemu znajdują się w obszarach bezpośrednio zagrożonych. Na tymczasowy (doraźny) pobyt osób ewakuowanych w ramach ewakuacji I stopnia z obiektów użyteczności publicznej podległych Staroście Drawskiemu planuje się obiekty własne samorządu powiatowego lub wytypowane - na mocy podpisanych porozumień - obiekty samorządów gminnych, dla dwóch sytuacji planistycznych : WARIANT 1 obiekt użyteczności publicznej nie został uszkodzony i po minięciu zagrożenia jest możliwy do niego powrót osób uprzednio z niego ewakuowanych. WARIANT 2 obiekt użyteczności publicznej uległ zniszczeniu i został częściowo lub całkowicie, na podstawie decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, wyłączony z eksploatacji. Służby dyżurne Stanowisk Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim lub Komendanta Powiatowego Policji w Drawsku Pomorskim powiadamiają : 1) właściwego terytorialnie burmistrza (wójta) o wystąpieniu istotnych zagrożeń, powodujących masowe zagrożenie dla ludzi, mienia i zwierząt na terenie danej gminy i o konieczności zarządzenia ewakuacji I stopnia; 2) dyżurnego Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Drawsku Pomorskim o wystąpieniu : istotnych zagrożeń, powodujących masowe zagrożenie dla ludzi, mienia i zwierząt w powiecie drawskim; zagrożenia w obiektach użyteczności publicznej podległych Staroście Drawskiemu. Opracował: Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego - Zbigniew Marek 8

9 3. PRZYDZIAŁ ZADAŃ W ZAKRESIE EWAKUACJI LUDNOŚCI Z OBSZARÓW ZA- GROŻONYCH ZADANIE Wytypowanie obiektów użyteczności publicznej podległych Staroście Drawskiemu do udostępnienia na potrzeby doraźnego zakwaterowania ewakuowanej ludności w powiecie. Powiadomienie Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Drawsku Pomorskim o wystąpieniu : - istotnych zagrożeń, powodujących masowe zagrożenie dla ludzi, mienia i zwierząt w powiecie drawskim; - zagrożenia w obiektach użyteczności publicznej podległych Staroście Drawskiemu. Uruchomienie procedur powiadamiania kierowników (osób zarządzających) obiektami użyteczności publicznej podległych Staroście Drawskiemu o prowadzeniu ewakuacji I stopnia. ODPOWIEDZIALNI Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Kierownicy (osoby zarządzające) obiektów 1. Komendant Powiatowy PSP 2. Komendant Powiatowy Policji Dyżurny PCZK Uruchomienie procedur ewakuacji z obiektów użyteczności publicznej podległych Staroście Drawskiemu. Udzielenie pomocy w zakresie ewakuacji osób niepełnosprawnych z obiektów użyteczności publicznej podległych Staroście Drawskiemu. Zapewnienie niezbędnych środków transportu na potrzeby ewakuacji z obiektów użyteczności publicznej podległych Staroście Drawskiemu osób niepełnosprawnych. Zapewnienie obiektów na czasowy lub doraźny pobyt ewakuowanych osób z obiektów użyteczności publicznej podległych Staroście Drawskiemu. Zapewnienie opieki medycznej i socjalnej osobom ewakuowanym z obiektów użyteczności publicznej podległych Staroście Drawskiemu. Zapewnienie ochrony ewakuowanych obiektów użyteczności publicznej podległych Staroście Drawskiemu. Uruchomienie Planu ewakuacji / przyjęcia ludności III stopnia. Kierownicy (osoby zarządzające) obiektów Komendant Powiatowy PSP Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego 1. Naczelnik Wydziału Remontów i Inwestycji 2. Naczelnik Wydziału Edukacji 3. Kierownicy (osoby zarządzające) obiektów 1. Naczelnik Wydziału Ochrony Zdrowia. 2. Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Komendant Powiatowy Policji Starosta Drawski Inspektor ds. OC Opracował: Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego - Zbigniew Marek 9

Szczegółowe uregulowania spraw bezpieczeństwa narodowego i obrony narodowej ustawy rozporządzenia o powszechnym obowiązku obrony RP

Szczegółowe uregulowania spraw bezpieczeństwa narodowego i obrony narodowej ustawy rozporządzenia o powszechnym obowiązku obrony RP II. PRZEPISY PRAWNE Szczegółowe uregulowania spraw bezpieczeństwa narodowego i obrony narodowej ujmują ustawy i wydane na ich podstawie rozporządzenia jako powszechnie obowiązującego prawa i można je pogrupować

Bardziej szczegółowo

9.4 Standardowe procedury operacyjne

9.4 Standardowe procedury operacyjne 9.4 Standardowe procedury operacyjne WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNO-OBYWATELSKICH I OBRONNYCH 214 WYKAZ standardowych procedur operacyjnych (SPO) Numer procedury Nazwa procedury Strona SPO 1 Organizowanie punktu

Bardziej szczegółowo

URZAD GMINY REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I OBRONNYCH WYTYCZNE WÓJTA SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY ZIELONA GÓRA

URZAD GMINY REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I OBRONNYCH WYTYCZNE WÓJTA SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY ZIELONA GÓRA URZAD GMINY REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I OBRONNYCH ZATWIERDZAM WÓJT GMINY ZIELONA GÓRA. WYTYCZNE WÓJTA SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY ZIELONA GÓRA z dnia 16 listopada 2008 r. w sprawie działania gminnego

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Świętajno Szef OC Gminy zarządza, co następuje:

Wójt Gminy Świętajno Szef OC Gminy zarządza, co następuje: Zarządzenie Nr 28/12 Wójta Gminy Świętajno Szefa Obrony Cywilnej z dnia 06 czerwca 2012 roku w sprawie opracowania planu obrony cywilnej dla Gminy Świętajno Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU POWIATOWY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO CZĘŚĆ III ZAŁĄCZNIKI FUNKCJONALNE PLANU GŁÓWNEGO (WYCIĄG)

STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU POWIATOWY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO CZĘŚĆ III ZAŁĄCZNIKI FUNKCJONALNE PLANU GŁÓWNEGO (WYCIĄG) STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU POWIATOWY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO CZĘŚĆ III ZAŁĄCZNIKI FUNKCJONALNE PLANU GŁÓWNEGO (WYCIĄG) WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO PUŁTUSK 2011 Lp. CZĘŚĆ III SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Obowiązki i uprawnienia organów państwowych, samorządowych i organizacji społecznych.

Obowiązki i uprawnienia organów państwowych, samorządowych i organizacji społecznych. Podstawowe cele i główne zadania OC. Obrona cywilna ma na celu ochronę ludności, dóbr kultury, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE STRUKTUR OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE WOJNY I POKOJU

PRZYGOTOWANIE STRUKTUR OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE WOJNY I POKOJU KPB-4101-02/2011 Nr ewid. 5/2012/P/11/083/KPB Informacja o wynikach kontroli PRZYGOTOWANIE STRUKTUR OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE WOJNY I POKOJU MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE STAROSTY PODDĘBICKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU

WYTYCZNE STAROSTY PODDĘBICKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU WYTYCZNE STAROSTY PODDĘBICKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU z dnia 28 stycznia 2014 r. do działania w dziedzinie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w 2014 roku Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 60 WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE. z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie opracowania planu obrony cywilnej dla Gminy Jeziora Wielkie

ZARZĄDZENIE NR 60 WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE. z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie opracowania planu obrony cywilnej dla Gminy Jeziora Wielkie ZARZĄDZENIE NR 60 WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE w sprawie opracowania planu obrony cywilnej dla Gminy Jeziora Wielkie Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym

Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym ZARZĄDZENIE NR 21/2012 STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO - SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU z dnia 17 kwietnia 2012 roku w sprawie zasad opracowania planu obrony cywilnej powiatu i gmin. Na podstawie art. 17 ust. 6

Bardziej szczegółowo

PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO GMINY LASOWICE WIELKIE. Urząd Gminy Lasowice Wielkie ZATWIERDZAM. Starosta Kluczborski. Wójt. Gminy Lasowice Wielkie

PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO GMINY LASOWICE WIELKIE. Urząd Gminy Lasowice Wielkie ZATWIERDZAM. Starosta Kluczborski. Wójt. Gminy Lasowice Wielkie Urząd Gminy Lasowice Wielkie Egzemplarz pojedynczy ZATWIERDZAM Starosta Kluczborski PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO GMINY LASOWICE WIELKIE Wójt Gminy Lasowice Wielkie Opracowała: Irena Urbanowicz Inspektor

Bardziej szczegółowo

ekontaminacji w ramach Krajowego Systemu

ekontaminacji w ramach Krajowego Systemu Organizacja dekontaminacjd ekontaminacji wstępnej w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczegoniczego Materiał szkoleniowy opracowany pod nadzorem Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce 2012 Z A T W I E R D Z A M SZEF OBRONY CYWILNEJ KRAJU KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce Stan na dzień 31 grudnia 2011 r. Opracowano w Biurze do

Bardziej szczegółowo

RATOWNICTWO I OCHRONA LUDNOŚCI Ewakuacja stąpanie po kruchym lodzie Jerzy Ranecki

RATOWNICTWO I OCHRONA LUDNOŚCI Ewakuacja stąpanie po kruchym lodzie Jerzy Ranecki RATOWNICTWO I OCHRONA LUDNOŚCI Ewakuacja stąpanie po kruchym lodzie Jerzy Ranecki Podczas wielu akcji ratowniczych odbywa się ewakuacja ludzi. To trudny i skomplikowany proces wymaga odpowiedniego przygotowania.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/06 Wójta Gminy Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 08 lutego 2006r.

ZARZĄDZENIE NR 8/06 Wójta Gminy Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 08 lutego 2006r. ZARZĄDZENIE NR 8/06 Wójta miny Szefa Obrony Cywilnej miny z dnia 08 lutego 2006r. w sprawie ustalenia podstawowych załoŝeń i kierunków działania obrony cywilnej gminy Przecław w 2006r. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Poradnik organizatora imprez. Czym jest impreza?

Poradnik organizatora imprez. Czym jest impreza? Poradnik organizatora imprez Zorganizowanie imprezy - koncertu, festynu czy zawodów - zarówno na wolnym powietrzu, jak i w zamkniętym budynku to nie tylko realizacja ciekawego pomysłu. Na organizatorach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 28/2012 WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE. z dnia 24 lipca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 28/2012 WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE. z dnia 24 lipca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 28/2012 WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie organizacji i przeprowadzenia treningu Stalego Dyżuru, przeprowadzenia kontroli sprawdzającej z zakresu realizacji zadań obrony

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 1)

USTAWA. z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 1) Dziennik Ustaw Nr 208 12230 Poz. 1240 1240 USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 1) Art. 1. Ustawa określa: Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) warunki

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych [1]) Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Art. 2.

USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych [1]) Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Art. 2. USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych [1]) Rozdział 1 Przepisy ogólne Ustawa określa: Art. 1. 1) warunki bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce 2011 SZEF OBRONY CYWILNEJ KRAJU KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce Raport - stan na dzień 31 grudnia 2010 r. Opracowano w Biurze do spraw Ochrony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego. Warszawa, 2013

Ocena ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego. Warszawa, 2013 Ocena ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego Warszawa, 2013 1 Ocena ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego 1. Wstęp 2 2. Wykaz skrótów 3 3. Cel i

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej

USTAWA z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej Art. 1. W ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 118/11

Zarządzenie Nr 118/11 Zarządzenie Nr 118/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Plan operacyjny ochrony przed powodzią dla województwa łódzkiego

Plan operacyjny ochrony przed powodzią dla województwa łódzkiego Spis treści. Cel i założenia Planu...6. Podstawowe definicje związane z zagrożeniem powodziowym...7. Zasady aktualizacji Planu...8. Adresaci Planu...8. Zagrożenie powodziowe na obszarze województwa łódzkiego....

Bardziej szczegółowo

PORADNIK METODYCZNY ĆWICZEŃ OBRONY CYWILNEJ

PORADNIK METODYCZNY ĆWICZEŃ OBRONY CYWILNEJ Załącznik do Wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju w sprawie organizowania ćwiczeń obrony cywilnej PORADNIK METODYCZNY ĆWICZEŃ OBRONY CYWILNEJ PORADNIK określa zasady przygotowania i organizowania ćwiczeń

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE BURMISTRZA WOŹNIK SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY

WYTYCZNE BURMISTRZA WOŹNIK SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY Załącznik do Zarządzenia Nr 25/2012 Burmistrza Woźnik z dnia 25 lutego 2013 roku WYTYCZNE BURMISTRZA WOŹNIK SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY W SPRAWIE REALIZACJI ZADAŃ W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ I ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 grudnia 2014 r. Poz. 1218 UCHWAŁA NR 252 RADY MINISTRÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 24 grudnia 2014 r. Poz. 1218 UCHWAŁA NR 252 RADY MINISTRÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 grudnia 2014 r. Poz. 1218 UCHWAŁA NR 252 RADY MINISTRÓW z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie Narodowego Programu Antyterrorystycznego

Bardziej szczegółowo

OBRONY CYWILNEJ GMINY NOWE PIEKUTY

OBRONY CYWILNEJ GMINY NOWE PIEKUTY ZATWIERDZAM Nowe Piekuty, 24.10.2013 r. Szef Obrony Cywilnej IK.5550.1.2013 PLAN OBRONY CYWILNEJ GMINY NOWE PIEKUTY UZGODNIONO 1 I PLAN GŁÓWNY 2 Spis treści. I PLAN GŁÓWNY... 2 1) Zarządzenie wprowadzające

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 2013 Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 1 Spis treści Spis treści 2 Wprowadzenie 4 1. Zakres, cele, priorytety i zasady Programu 6 1.1.

Bardziej szczegółowo