PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK OPTYK O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK OPTYK 325302 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ"

Transkrypt

1 ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK OTYK O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1

2 TY SZKOŁY: TEHNIKUM 1. TY ROGRAMU: RZEDMIOTOWY 2. RODZAJ ROGRAMU: LINIOWY 3. AUTORZY, REENZENI I KONSULTANI ROGRAMU NAUZANIA: Autorzy: mgr inż. Dariusz Karp, inż. Teresa iotrowska Recenzenci: dr Marcin Dośpiał, dr inż., Janusz Figurski Konsultanci: mgr inż. Robert Wanic 4. ODSTAWY RAWNE KSZTAŁENIA ZAWODOWEGO rogram nauczania dla zawodu technik optyk opracowany jest zgodnie z poniższymi aktami prawnymi: Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Rozporządzeniem w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego z dnia 23 grudnia 2011 r. Rozporządzeniem w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach z dnia 7 lutego 2012 r. Rozporządzeniem w sprawie ramowych planów nauczania z dnia 7 lutego 2012 r. Rozporządzeniem w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników z dnia 8 czerwca 2009 r. Rozporządzeniem w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych z dnia 30 kwietnia 2007 z późn. zmianami. Rozporządzeniem w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach z dnia 17 listopada 2010 r. Rozporządzeniem w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z dnia 31 grudnia 2002 r. z późn. zmianami. 5. ELE OGÓLNE KSZTAŁENIA ZAWODOWEGO elem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. Zadania szkoły i innych podmiotów prowadzących kształcenie zawodowe oraz sposób ich realizacji są uwarunkowane zmianami zachodzącymi w otoczeniu gospodarczo-społecznym, na które wpływają w szczególności: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesów gospodarczych i społecznych, rosnący udział handlu międzynarodowego, mobilność geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologie, a także wzrost oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2

3 W procesie kształcenia zawodowego ważne jest integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie kształcenia ogólnego, z uwzględnieniem niższych etapów edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powiązanej z wiedzą zawodową przyczyni się do podniesienia poziomu umiejętności zawodowych absolwentów szkół kształcących w zawodach, a tym samym zapewni im możliwość sprostania wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy. W procesie kształcenia zawodowego są podejmowane działania wspomagające rozwój każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery, możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki. Elastycznemu reagowaniu systemu kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego otwartości na uczenie się przez całe życie oraz mobilności edukacyjnej i zawodowej absolwentów ma służyć wyodrębnienie kwalifikacji w ramach poszczególnych zawodów wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. 6. RZEDMIOTY ROZSZERZONE W TEHNIKUM Dla zawodu technik optyk wybrano przedmioty w zakresie rozszerzonym fizyka i matematyka. 7. KORELAJA ROGRAMU NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK OTYK Z ODSTAWĄ ROGRAMOWĄ KSZTAŁENIA OGÓLNEGO rogram nauczania dla zawodu technik optyk uwzględnia aktualny stan wiedzy o zawodzie ze szczególnym zwróceniem uwagi na nowe technologie i najnowsze koncepcje nauczania. rogram uwzględnia także zapisy zadań ogólnych szkoły i umiejętności zdobywanych w trakcie kształcenia w szkole ponadgimnazjalnej umieszczonych w podstawach programowych kształcenia ogólnego, w tym: 1) umiejętność zrozumienia, wykorzystania i refleksyjnego przetworzenia tekstów, prowadząca do osiągnięcia własnych celów, rozwoju osobowego oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa 2) umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym 3) umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody lub społeczeństwa 4) umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych 5) umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi 6) umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji 7) umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się 8) umiejętność pracy zespołowej. W programie nauczania dla zawodu technik optyk uwzględniono powiązania z kształceniem ogólnym polegające na wcześniejszym osiąganiu efektów kształcenia w zakresie przedmiotów ogólnokształcących stanowiących podbudowę dla kształcenia w zawodzie. Dotyczy to przede wszystkim takich przedmiotów jak: matematyka, fizyka, chemia, biologia a także podstawy przedsiębiorczości i edukację dla bezpieczeństwa. 8. INFORMAJA O ZAWODZIE TEHNIK OTYK Technik optyk jest zawodem kształconym od wielu lat. Zakresem swym obejmuje takie zagadnienia jak: dobór, wykonywanie i dopasowanie okularów oraz innych pomocy wzrokowych stosowanie do zidentyfikowanych wad refrakcji. Technik optyk wykonuje pomiary oftalmiczne, naprawy i konserwacje wszystkich typów okularów i pomocy wzrokowych.. Udziela porad dotyczących doboru, używania, konserwowania okularów, soczewek kontaktowych i innych pomocy wzrokowych.. Technik optyk może naprawiać, konserwować i justować przyrządy rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 3

4 optyczne Technicy optycy mogą znaleźć zatrudnienie zarówno na stanowiskach produkcyjnych, jak i stanowiskach nadzoru technicznego procesów wytwarzania elementów i układów optyczno-mechanicznych i optoelektronicznych. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 4

5 9. UZASADNIENIE OTRZEY KSZTAŁENIA W ZAWODZIE Technicy optycy należą do grupy poszukiwanych pracowników. Ze względu na spełniane funkcje usługowe, absolwenci tego zawodu znajdują zatrudnienie przede wszystkim w sektorze usługowo-handlowym, zakładach optycznych usługowych (rzadziej w produkcyjnych), punktach serwisowych, placówkach medycznych i instytucjach naukowo badawczych na stanowisku serwisanta i konserwatora aparatury optyczno mechaniczno elektronicznej i pomiarowej. 10. OWIĄZANIA ZAWODU TEHNIK OTYK Z INNYMI ZAWODAMI odział zawodów na kwalifikacje czyni system kształcenia elastycznym, umożliwiającym uczącemu się uzupełnianie kwalifikacji stosownie do potrzeb rynku pracy, własnych potrzeb i ambicji. Wspólne kwalifikacje mają zawody kształcone na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej i technikum. Dla technika optyka wyodrębniono dwie kwalifikacje, które stanowią podbudowę kształcenia w zawodzie: M.14. Montaż i naprawa elementów i układów optycznych oraz M.30. Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych. Inną grupą wspólnych efektów dotyczących obszaru zawodowego są efekty stanowiące podbudowę kształcenia w zawodach określone kodami KZ(M.a) i KZ(M.f). Kwalifikacja M.14. Montaż i naprawa elementów i układów optycznych M.30 Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych Symbol zawodu Zawód Elementy wspólne optyk-mechanik KZ(M.a) KZ(M.f) technik optyk KZ(M.a) KZ(M.f) 11. ELE SZZEGÓŁOWE KSZTAŁENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik optyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) wykonywania i naprawiania elementów i układów optycznych; 2) wykonywania pomiarów oftalmicznych; 3) udzielania instruktażu w zakresie dobierania pomocy wzrokowych i posługiwania się nimi; 4) wykonywania i naprawiania pomocy wzrokowych. Do wykonywania zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik optyk: efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów (H, DG, JOZ, OMZ), efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru mechanicznego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie KZ(M.a), KZ (M.f). rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 5

6 efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach będących podbudową dla technika optyka: M LAN NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK OTYK Zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie ramowych planów nauczania w 4-letnim technikum minimalny wymiar godzin na kształcenie zawodowe wynosi 1500 godzin, z czego na kształcenie zawodowe teoretyczne zostanie przeznaczonych minimum 750 godzin, a na kształcenie zawodowe praktyczne 750 godzin. W podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik optyk minimalna liczba godzin na kształcenie zawodowe została określona dla efektów kształcenia i wynosi: - na kształcenie w ramach kwalifikacji M.14. Montaż i naprawa elementów i układów optycznych przeznaczono minimum 600 godzin, na kwalifikację M.30. Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych przeznaczono minimum 150 godzin. - na kształcenie w ramach efektów wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia przeznaczono minimum 480 godzin. Lp. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne rzedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym I Klasa I II III IV II I II I II I II Liczba godzin tygodniowo w czteroletnim okresie nauczania Liczba godzin w czteroletnim okresie nauczania 1 odstawy konstrukcji maszyn Optyka i przyrządy optyczne Technologie pomocy wzrokowych Anatomia, fizjologia i patologia oka Działalności gospodarcza w optyce Język obcy w optyce rzedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym Łączna liczba godzin Rysunek techniczny omoce wzrokowe omiary i technologie optyczno-mechaniczne Łączna liczba godzin rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 6

7 Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego raktyki zawodowe 4 tyg. 160 Egzamin potwierdzający kwalifikację (K1) odbywa się pod koniec II semestru klasy III. Egzamin potwierdzający kwalifikację (K2) odbywa się pod koniec I semestru) klasy IV. Wykaz przedmiotów i działów programowych dla zawodu technik optyk rzedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym: 1. odstawy konstrukcji maszyn 180 godz Dokumentacja techniczna w optyce 30 godz udowa maszyn i aparatury optycznej 30 godz 1.3. Materiałoznawstwo mechaniczno optyczne 30 godz 1.4. Obróbka materiałów konstrukcyjnych 30 godz Elektrotechnika i elektronika 60 godz. 2. Optyka i przyrządy optyczne 270 godz Optyka 120 godz Techniki wytwarzania elementów optycznych 60 godz Technologia montażu, napraw i justowanie urządzeń optyczno mechanicznych 90godz. 3. Technologie pomocy wzrokowych 180 godz Materiałoznawstwo oftalmiczne 60 godz Techniki wytwarzania pomocy wzrokowych 120 godz. 4. Anatomia, fizjologia i patologia oka 60 gpdz Anatomia i fizjologia oka 30 godz atologia oka 30 godz. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 7

8 5. Działalność gospodarcza w optyce 30 godz odstawy formalno-prawne działalności gospodarczej 15 godz rowadzenie przedsiębiorstwa handlowo usługowej 15 godz. 6. Język obcy w optyce 30 godz orozumiewanie się z klientem w języku obcym 15 godz Informacja o produktach i usługach 15 godz. rzedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym: 7. Rysunek techniczny 60 godzin 8. omoce wzrokowe 180 goz Dobór pomocy wzrokowych 90 godz Wykonywanie pomocy wzrokowych 90 godz. 9. omiary i technologie optyczno-mechaniczne 510 godz omiary warsztatowe i optyczne 60 godz Wykonywanie elementów optycznych 60 gpdz Wykonywanie podzespołów i układów przyrządów optycznych 180 godz Montowanie i justowanie podzespołów i układów optycznych 210 godz. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 8

9 13. ROGRAMY NAUZANIA DLA OSZZEGÓLNYH RZEDMIOTÓW W programie nauczania dla zawodu technik mechanik zastosowano taksonomię celów A. Niemierko rzedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym 1. odstawy konstrukcji maszyn 180 godzin 2. Optyka i przyrządy optyczne 270 godzin 3. Technologie pomocy wzrokowych 180 godzin 4. Anatomia, fizjologia i patologia oka 60godzin 5. Działalność gospodarcza w optyce 30 godzin 6. Język obcy w optyce 30 godzin rzedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym 7. Rysunek techniczny 60 godzin 8. omoce wzrokowe 180 godzin 9. omiary i technologie optyczno-mechaniczne 510 godzin rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 9

10 1. odstawy konstrukcji maszyn 1.1. Dokumentacja techniczna w optyce 1.2. udowa maszyn i aparatury optycznej 1.3. Materiałoznawstwo mechaniczno optyczne Obróbka materiałów konstrukcyjnych 1.5. Elektrotechnika i elektronika 1.1. Dokumentacja techniczna w optyce Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi oziom wymagań programowych ( lub ) Kategoria taksonomiczna KZ(M.a)(2)1. sklasyfikować formaty arkuszy rysunkowych, podziałek i linii rysunkowych zgodnie z normami; KZ(M.a)(2)2. zastosować formaty arkuszy rysunkowych, podziałek, linii rysunkowych i pismo techniczne zgodnie z normami; KZ(M.a)(2)3. sporządzić rysunki brył i części maszyn w dimetrii ukośnej i rzutach prostokątnych; KZ(M.a)(2)4. wykonać rysunki przekrojów części maszyn KZ(M.a)(2)5. wykonać wymiarowanie typowych części maszyn i elementów optycznych; KZ(M.a)(6)1. rozróżnić oznaczenia stosowane na rysunkach technicznych; KZ(M.a)(6)2. scharakteryzować rodzaje pasowań; KZ(M.a)(6)3. czytać schematy sprzętu optycznego i optoelektronicznego; Materiał kształcenia - Rzutowanie aksonometryczne i prostokątne. - Szkicowanie zarysów przedmiotów. - Zasady wymiarowania części maszyn i elementów optycznych. - Oznaczenia na rysunkach technicznych. - Uproszczenia rysunkowe, rysunki schematyczne. - Dokumentacja techniczna. KZ(M.a)(17)1. rozróżnić rodzaje rysunków technicznych maszynowych; KZ(M.a)(17)2. sporządzić rysunki wykonawcze części maszyn i elementów optycznych; KZ(M.a)(17)3. czytać rysunki złożeniowe, zestawieniowe oraz montażowe sprzętu optycznego i optoelektronicznego; rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 10

11 KZ(M.a)(18)1. zastosować programy komputerowe do sporządzania dokumentacji technicznej; H(9)1. zastosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy; lanowane zadania (ćwiczenia) Otrzymałeś zlecenie sporządzenia szkicu rysunku wykonawczego części maszyny lub elementu optycznego. Zadanie wykonujesz indywidualnie. Sporządzony szkic będziesz prezentować na forum grupy (10 minut), oraz przekażesz w wersji papierowej do oceny. Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Dział programowy Dokumentacja techniczna w optyce powinien być prowadzony w pracowni rysunku technicznego, wyposażonej w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z drukarką, ze skanerem oraz z projektorem multimedialnym, stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia), wszystkie komputery podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, pakiet programów biurowych, program do wykonywania rysunku technicznego, pomoce dydaktyczne do kształtowania wyobraźni przestrzennej, normy dotyczące zasad wykonywania rysunku technicznego maszynowego; Środki dydaktyczne W pracowni, w której będą prowadzone zajęcia edukacyjne powinny się znajdować: zestawy ćwiczeń, instrukcje do wykonania ćwiczeń, model rzutni prostokątnej, bryły geometryczne, części maszyn, elementy optyczne, zestawy rysunków wykonawczych części maszyn, zestawy rysunków złożeniowych sprzętu optycznego i optoelektronicznego, przykładowa dokumentacja technologiczna. Zalecane metody dydaktyczne Dominującą metodą będą ćwiczenia Uczniowie będą otrzymywać zróżnicowane pomoce dydaktyczne do ćwiczenia umiejętności prowadzących do sporządzenia szkiców dokumentacji. Ćwiczenia będą poprzedzane pokazem z objaśnieniem. Formy organizacyjne Zajęcia powinny być prowadzone w grupach do 15 osób. Dominująca forma organizacyjna pracy uczniów: indywidualna zróżnicowana. ropozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Sprawdzanie efektów kształcenia będzie przeprowadzone na podstawie prezentacji oraz sporządzonego szkicu rysunku wykonawczego części maszyny lub elementu optycznego. W ocenie należy uwzględnić następujące kryteria ogólne: zawartość merytoryczna (struktura dokumentacji, wykonane rysunki zgodnie z zasadami), sposób prezentacji (układ, czytelność, czas), szkic rysunku (układ, błędy). Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: - dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia, - dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia udowa maszyn i aparatury optycznej Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi. KZ(M.a)(4)1. sklasyfikować części maszyn i urządzeń według przeznaczenia; oziom wymagań programowych ( lub ) Kategoria taksonomiczna - Osie i wały. - Łożyska. Materiał kształcenia rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 11

12 KZ(M.a)(4)2. scharakteryzować osie i wały; - rowadnice. KZ(M.a)(4)3. sklasyfikować łożyska według zastosowania w urządzeniach optycznych; KZ(M.a)(4)4. scharakteryzować zastosowanie łożysk w urządzeniach optycznych; KZ(M.a)(4)5. sklasyfikować prowadnice stosowane w urządzeniach optycznych; KZ(M.a)(4)6. rozróżnić prowadnice stosowane w urządzeniach optycznych i optoelektronicznych; KZ(M.a)(4)7. sklasyfikować przekładnie stosowane w przekładniach precyzyjnych; KZ(M.a)(5)1. rozróżnić rodzaje połączeń stosowanych w mechanizmach precyzyjnych; KZ(M.a)(5)2.scharakteryzować rodzaje połączeń stosowanych w mechanizmach precyzyjnych; KZ(M.a)(5)3. określić zastosowanie połączeń rozłącznych i nierozłącznych w mechanizmach urządzeń optycznych; KZ(M.a)(8)1. określić odpowiednie warunki transportu dla kilku wskazanych grup części i elementów optycznych; KZ(M.a)(8)2. dobrać środki transportu dla elementów optycznych; KZ(M.a)(9)1. określić sposoby zabezpieczania do transportu elementów i części używanych w przyrządach optycznych i mechanizmach precyzyjnych; KZ(M.a)(9)2. dobrać warunki transportu dla wskazanych grup elementów optycznych; KZ(M.a)(16)1. rozróżnić przyrządy optyczne; KZ(M.a)(16)2. sklasyfikować przyrządy optyczne; KZ(M.a)(16)3. scharakteryzować budowę aparatury optycznej i optoelektronicznej; KZ(M.a)(16)4. określić parametry optyczne aparatury optycznej i optoelektronicznej; KZ(M.a)(16)5. wykonać schematy optycznych przyrządów; KZ(M.a)(16)6. obliczać parametry urządzeń optycznych; - rzekładnie mechaniczne. - Sprzęgła. - Mechanizmy dźwigniowe, krzywkowe, śrubowe. - Elementy ograniczające i sterujące ruchem. - ołączenia nierozłączne. - ołączenia rozłączne. - odział przyrządów optycznych. - Lupy. - Mikroskopy. - Lunety. - Lornety. - Lunety pomiarowe. - Kolimatory. - Lunety autokolimacyjne. - Aparaty fotograficzne. - rzyrządy projekcyjne. - rzyrządy oftalmiczne. - rzyrządy optoelektroniczne. - Zasady transportu stosowane w przemyśle optycznym. - ezpieczeństwo i higiena pracy, ochrona przeciwpożarowa i ergonomia w przemyśle optycznym. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 12

13 KZ(M.a)(16)7. określić zasadę działania urządzeń optycznych i optoelektronicznych; KZ(M.a)(16).8. określić zastosowanie aparatury optycznej i optoelektronicznej; KZ(M.a)(17)4. posłużyć się dokumentacją techniczną przy określaniu budowy urządzeń optycznych H(1)1. scharakteryzować pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomii; H(1)2. rozróżnić środki ochrony indywidualnej i zbiorowej; H(1)3. rozróżnić sprzęt i środki gaśnicze stosowane w przemyśle optycznym; H(1)4. scharakteryzować zasady postępowania w razie wypadku, awarii, zagrożenia pożarowego H(9)1. zastosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy; H(9)2. zastosować przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; lanowane zadania (ćwiczenia) Na podstawie otrzymanego modelu przyrządu optycznego należy rozpoznać zespoły konstrukcji, rodzaje zastosowanych połączeń, prowadnic i przekładni. Wyniki rozpoznania uczniowie zapisują w karcie pracy. Wykonaną pracę należy porównać z otrzymanym wzorcem i dokonać samooceny prawidłowości wykonania zadania. Obliczanie parametrów przyrządów optycznych. Otrzymałeś dokumentację techniczną przyrządu optycznego. Dokonaj obliczeń parametrów optycznych i zanotuj w otrzymanej karcie pracy. Wykonaną pracę będziesz prezentować na forum klasy (10 min)oraz przekażesz kartę pracy do oceny. Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Zajęcia dydaktyczne powinny być prowadzone w pracowni wyposażonej w: przykładowe połączenia rozłączne i nierozłączne, zestawy elementów optycznych, przykładowe części i zespoły maszyn i urządzeń optycznych, dokumentację techniczną i montażową przyrządów optycznych, sprzęt do pomiarów i kontroli, zestaw podstawowych przyrządów optycznych. Środki dydaktyczne W pracowni, w której przeprowadzane będą zajęcia edukacyjne powinny się znajdować: zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, karty samooceny, karty pracy uczniów, dokumentacja techniczna i montażowa sprzętu optycznego, schematy optyczne aparatury optycznej, urządzenia multimedialne, katalogi, czasopisma branżowe, filmy i prezentacje multimedialne dotyczące budowy aparatury optycznej. Urządzenia multimedialne, katalogi, czasopisma branżowe filmy i prezentacje multimedialne dotyczące budowy maszyn i aparatury optycznej. Zalecane metody dydaktyczne Zaplanowane do osiągnięcia przygotowują ucznia do wykonania zadań zawodowych. Dział programowy udowa maszyn i aparatury optycznej wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia ze szczególnym uwzględnieniem metody tekstu przewodniego i ćwiczeń. Metody te zawierają opisy czynności niezbędne do wykonania ćwiczenia, a uczniowie pracują samodzielnie. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 13

14 Formy organizacyjne Zajęcia powinny być prowadzone indywidualnie lub w grupach. ropozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Sprawdzenie efektów kształcenia będzie przeprowadzone na podstawie prezentacji oraz sporządzonej karty pracy. W ocenie należy uwzględnić następujące kryteria ogólne: zawartość merytoryczną: rodzaje zastosowanych połączeń, prowadnic i przekładni, obliczeń parametrów optycznych. Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: - dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia, - dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia Materiałoznawstwo mechaniczno optyczne. Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi oziom wymagań programowych ( lub ) Kategoria taksonomiczna KZ(M.a)(7)1. określić gatunki stali oraz stopów metali nieżelaznych na podstawie oznaczenia; KZ(M.a)(7)2. opisać zastosowanie stali i stopów metali nieżelaznych; KZ(M.a)(7)3. porównać właściwości metali stosowanych w budowie aparatury optycznej; KZ(M.a)(7)4. określać rodzaje tworzyw sztucznych stosowanych w budowie przyrządów optycznych na podstawie nazw i oznaczeń; KZ(M.a)(7)5. określać gatunki szkła optycznego; KZ(M.a)(7)6. dobrać gatunek szkła optycznego na określone elementy optyczne zgodnie z dokumentacją; KZ(M.a)(7)7. sklasyfikować materiały stosowane w budowie przyrządów optycznych; KZ(M.a)(7)8. rozróżnić półfabrykaty elementów optycznych; KZ(M.a)(7)9. rozróżnić materiały pomocnicze i uszczelniające; KZ(M.a)(10)1. rozróżnić rodzaje korozji; KZ(M.a)(10)2. określić sposoby ochrony przed korozją; KZ(M.a)(10)3. rozróżnić rodzaj powłoki antykorozyjnej na podstawie oznaczeń; Materiał kształcenia - Właściwości fizyczne, chemiczne i technologiczne materiałów stosowanych do wytwarzania wyrobów optycznych i optoelektronicznych. - Stopy żelaza z węglem. - Miedź i jej stopy. - Aluminium i jego stopy. - ynk i jego stopy. - Obróbka cieplna. - Tworzywa sztuczne. - Szkło optyczne. - ółfabrykaty elementów optycznych. - Materiały pomocnicze i uszczelniające. - Rodzaje korozji. - Ochrona przed korozją. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 14

15 KZ(M.a)(17)5. zastosować normy dotyczące materiałów konstrukcyjnych; KZ(M.a)(17)6. zastosować dokumentację techniczną urządzeń podczas doboru materiałów konstrukcyjnych; lanowane zadania (ćwiczenia) Określenie rodzajów materiałów konstrukcyjnych. Na podstawie otrzymanych oznaczeń określ rodzaje materiałów konstrukcyjnych stosowanych w przyrządach optycznych. Wyniki zapisz w karcie pracy. orównaj wyniki z otrzymanym wzorcem i dokonaj samooceny. Rozpoznawanie powłok antykorozyjnych na podstawie oznaczeń. Rozpoznaj rodzaje powłok antykorozyjnych na podstawie oznaczeń znajdujących się w otrzymanej dokumentacji technicznej. Wyniki zapisz w otrzymanej karcie pracy. orównaj wyniki z otrzymanym wzorcem i dokonaj samooceny. Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne W pracowni, w której będą prowadzone zajęcia edukacyjne powinny się znajdować zbiory norm dotyczących materiałów konstrukcyjnych, próbki: metali żelaznych i nieżelaznych, tworzyw sztucznych, szkieł optycznych, półfabrykaty elementów optycznych, próbki materiałów pomocniczych i uszczelniających oraz próbki z powłokami antykorozyjnymi. Środki dydaktyczne Katalogi materiałów konstrukcyjnych, czasopisma branżowe, filmy i prezentacje multimedialne dotyczące materiałów konstrukcyjnych stosowanych do budowy aparatury optycznej, zestawy ćwiczeń. Zalecane metody dydaktyczne Dominującą metodą kształcenia powinna być metoda tekstu przewodniego i ćwiczeń, która ułatwia uczniom samodzielne zbieranie i analizowanie informacji dotyczących materiałów konstrukcyjnych stosowanych do budowy urządzeń optycznych. Formy organizacyjne Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form indywidualnie lub grupowo. ropozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Sprawdzenie efektów kształcenia będzie przeprowadzone na podstawie sporządzonej karty pracy. W ocenie należy uwzględnić następujące kryteria ogólne: rodzaje materiałów konstrukcyjnych stosowanych w przyrządach optycznych, rodzaje powłok antykorozyjnych. Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: - dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia, - dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia Obróbka materiałów konstrukcyjnych Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi. oziom wymagań programowych ( lub ) Kategoria taksonomiczna KZ(M.a)(11)1. scharakteryzować zasady obróbki skrawaniem; - Trasowane. Materiał kształcenia rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 15

16 KZ(M.a)(11)2. sklasyfikować narzędzia do obróbki skrawaniem; - ięcie i przecinanie metalu. KZ(M.a)(11)3. określić budowę podstawowych typów obrabiarek - Gięcie i prostowane metalu. skrawających; - iłowanie. KZ(M.a)(11)4. sklasyfikować obrabiarki do obróbki skrawaniem; - wiercenie: rodzaje wiertarek, sposoby mocowania materiału do obróbki, rodzaje wierteł. KZ(M.a)(11)5. określić prace wykonywane na podstawowych obrabiarkach -ogłębianie otworów. do obróbki skrawaniem; - Rozwiercanie. KZ(M.a)(11)6. scharakteryzować narzędzia stosowane podczas - Wykonywanie gwintów wewnętrznych i zewnętrznych. wykonywania prac za pomocą obrabiarek do obróbki skrawaniem ; - Docieranie. KZ(M.a)(11)7. dobrać narzędzia w zależności do wykonywanych prac na - Toczenie: noże tokarskie, tokarki, prace wykonywane na tokarkach, obrabiarkach do obróbki skrawaniem; narzędzia stosowane podczas wykonywania prac tokarskich, KZ(M.a)(11)8. scharakteryzować sposoby mocowania narzędzi na wyposażenie tokarek, mocowanie narzędzi i przedmiotów. obrabiarkach do obróbki skrawaniem ; - Frezowanie: odmiany frezowania, frezy, frezarki, mocowanie frezów i KZ(M.a)(11)9. scharakteryzować sposoby mocowania przedmiotu materiału obrabianego. obrabianego do wykonywania obróbki mechanicznej; - Struganie: rodzaje strugarek, narzędzia strugarskie. KZ(M.a)(11)10. porównać sposoby obróbki za pomocą obrabiarek - Szlifowanie: rodzaje ściernic; odmiany szlifowania; szlifierki; techniki skrawających; szlifowania. KZ(M.a)(12)1. scharakteryzować narzędzia do obróbki ręcznej materiałów - Kontrola jakości podczas obróbki skrawaniem. konstrukcyjnych; - H podczas obróbki skrawaniem. KZ(M.a)(12)2. sklasyfikować narzędzia do obróbki ręcznej materiałów konstrukcyjnych; KZ(M.a)(12)3. rozróżnić narzędzia do obróbki ręcznej materiałów konstrukcyjnych; KZ(M.a)(12)4. dobrać narzędzia do obróbki ręcznej w zależności od rodzaju obrabianego materiału; KZ(M.a)(12)5. dobrać narzędzia w zależności od rodzaju obróbki materiału konstrukcyjnego; KZ(M.a)(12)6. rozróżnić elektronarzędzia do wykonywania obróbki ręcznej; KZ(M.a)(12)7. sklasyfikować elektronarzędzia i urządzenia do wykonywania obróbki ręcznej; KZ(M.a)(12)8. rozróżnić przyrządy i uchwyty do mocowania elementów konstrukcyjnych podczas obróbki ręcznej; KZ(M.a)(12)9. scharakteryzować sposoby mocowania wykonywanych elementów przy obróbce ręcznej; rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 16

17 KZ(M.a)(12)10. dobrać sposoby mocowania elementów w zależności od rodzaju stosowanej obróbki; KZ(M.a)(13)1. rozróżnić przyrządy kontrolno-pomiarowe stosowane podczas obróbki ręcznej materiałów konstrukcyjnych; KZ(M.a)(13)2. dobrać przyrządy pomiarowe do kontroli jakości w zależności od rodzaju i dokładności pomiaru; KZ(M.a)(15)1. rozróżnić metody kontroli jakości podczas obróbki materiałów konstrukcyjnych; KZ(M.a)(12)10. dobrać sposoby mocowania elementów w zależności od rodzaju stosowanej obróbki; KZ(M.a)(17)7. posłużyć się dokumentacją technologiczną i techniczną elektronarzędzi, maszyn i urządzeń stosowanych podczas obróbki materiałów konstrukcyjnych; KZ(M.a)(17)8. przestrzegać norm dotyczących materiałów eksploatacyjnych przy obróbce materiałów konstrukcyjnych ; H(2)1. rozróżnić zadania i uprawnienia instytucji i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska; H(2)1. rozróżnić uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska; H(3)1. zastosować prawa i obowiązki pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obróbce materiałów konstrukcyjnych ; H(3)2. rozróżnić prawa i obowiązki pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obróbce materiałów konstrukcyjnych ; lanowane zadania (ćwiczenia) Dobieranie narzędzi, przyrządów i sposobu mocowania do wykonania elementów konstrukcyjnych. Na podstawie otrzymanych elementów konstrukcyjnych należy dobrać narzędzia, przyrządy i sposoby mocowania narzędzi obrabianego elementu do wykonania wskazanych w karcie pracy operacji obróbki ręcznej. Wyniki doboru należy zapisać w karcie pracy i przekaż do oceny. Dobieranie przyrządów kontrolno-pomiarowych. Na podstawie otrzymanej dokumentacji technicznej elementu konstrukcyjnego należy dobrać metody kontroli i przyrządy kontrolno-pomiarowe do wskazanej operacji. Wyniki doboru należy zapisać w karcie pracy i przekaż do oceny. Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Zajęcia dydaktyczne powinny być prowadzone w pracowni wyposażonej w: przyrządy i narzędzia do trasowania, zestawy: pilników, wierteł, przecinaków, pogłębiaczy, rozwiertaków, gwintowników, rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 17

18 narzynek oraz przyrządy kontrolno pomiarowe, w instrukcje obrabiarek, zestawy narzędzi do obróbki skrawaniem, zestawy przykładowych elementów wykonywanych za pomocą obróbki skrawaniem, dokumentację techniczną i technologiczną elementów obrabianych za pomocą obróbki skrawaniem. Środki dydaktyczne Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, karty samooceny, karty pracy uczniów, dokumentację techniczną i technologiczną dotyczącą obróbki materiałów konstrukcyjnych, katalogi narzędzi i obrabiarek, czasopisma branżowe. rezentacje multimedialne i filmy o tematyce obróbki ręcznej i maszynowej materiałów konstrukcyjnych. Zalecane metody dydaktyczne Dominującą metoda kształcenia powinna być metoda tekstu przewodniego i metoda ćwiczeń. Metody te zawierają opisy czynności niezbędne do wykonania zadania, a uczniowie pracują samodzielnie. Formy organizacyjne Zajęcia powinny być prowadzone indywidualnie i w grupach do 15 osób. ropozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Sprawdzenie efektów kształcenia będzie przeprowadzone na podstawie sporządzonej karty pracy. W ocenie należy uwzględnić następujące kryteria ogólne: rodzaje narzędzi, sposoby mocowania, przyrządy kontrolno pomiarowe stosowane podczas obróbki skrawaniem.. Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: - dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia, - dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 18

19 1.5. Elektronika i elektrotechnika Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi oziom wymagań programowych ( lub ) Kategoria taksonomiczna H(9)3. zastosować zasady bezpiecznej obsługi urządzeń elektrycznych, elektronicznych i optoelektronicznych; H(9)4. zastosować prawa dotyczącego ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska dotyczące wykonywanych zadań zawodowych w elektrotechnice, elektronice i optoelektronice; KZ(M.f)(1)1. zastosować jednostki podstawowe i uzupełniające zgodnie z obowiązującymi normami; KZ(M.f)(1)2. scharakteryzować własności elektryczne dielektryków, półprzewodników i przewodników; KZ(M.f)(1)3. scharakteryzować elementy RL obwodu elektrycznego; KZ(M.f)(1)4. rozróżnić symbole graficzne elementów RL stosowanych w obwodach elektrycznych; A KZ(M.f)(1)5. scharakteryzować rodzaje maszyn elektrycznych prądu stałego i zmiennego; KZ(M.f)(1)6. rozróżnić wielkości charakteryzujące prąd zmienny; KZ(M.f)(1)7. rozpoznać elektryczne źródła światła; KZ(M.f)(1)8. scharakteryzować elektryczne źródła światła; KZ(M.f)(1)9. scharakteryzować zasady montażu elementów na płytkach drukowanych; KZ(M.f)(1)10. rozróżnić elementy półprzewodnikowe na podstawie symboli zgodnie z obowiązującymi normami; KZ(M.f)(1)11. sklasyfikować elementy półprzewodnikowe; KZ(M.f)(1)12. rozróżnić elementy optoelektroniczne na podstawie symboli zgodnie z obowiązującymi normami; KZ(M.f)(1)13. scharakteryzować elementy optoelektroniczne; KZ(M.f)(1)14. określić zastosowanie przyrządów fotoelektrycznych; Materiał kształcenia - Elektryczne właściwości materiałów. - Obwody elektryczne prądu stałego. - Maszyny elektryczne. - Obwody prądu zmiennego. - Zasady bezpiecznej obsługi urządzeń elektrycznych. - Elektryczne źródła światła. - Obwody drukowane. - Elementy półprzewodnikowe: diody, układy prostownicze, tranzystory, tyrystory, triaki, diaki. - hłodzenie elementów półprzewodnikowych: radiatory. - Układy scalone: analogowe, cyfrowe, mikroprocesorowe, układy hybrydowe. - Techniki wykonania połączeń. - Optoelektronika: ogniwa fotoelektryczne, fotorezystory; fotodiody, fototranzystory, fotooporniki, diody laserowe, diody elektroluminescencyjne, transoptory. - Lasery: budowa rodzaje, zastosowanie. - Światłowody: budowa, rodzaje, zastosowanie. - Noktowizory: budowa, rodzaje, zastosowanie. - Kamery termowizyjne: budowa, rodzaje, zastosowanie. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 19

20 KZ(M.f)(1)15. sklasyfikować przyrządy optoelektroniczne; KZ(M.f)(1)16. określić zastosowanie przyrządów optoelektronicznych; KZ(M.f)(1)17. scharakteryzować budowę światłowodu; KZ(M.f)(1)18. określić zastosowanie światłowodów; lanowane zadania (ćwiczenia) Obliczanie pojemności i rezystancji zastępczej. Na podstawie otrzymanego schematu połączeń kondensatorów, rezystorów o podanych parametrach należy obliczyć pojemność i rezystancję zastępczą. Wyniki zapisać w otrzymanej karcie pracy. Wykonaną pracę należy porównać z otrzymanym wzorcem i dokonać samooceny prawidłowości wykonania zadania. Rozpoznawanie źródeł światła. Wybór lidera, który podzieli grupę na pary oraz w drodze losowania rozdzieli poszczególne grupy źródeł światła. Na podstawie otrzymanej instrukcji należy określić rodzaje otrzymanych źródeł światła i podać ich charakterystykę. Wykonaną pracę należy porównać z otrzymanym wzorcem i dokonać samooceny prawidłowości wykonania zadania. Rozpoznanie elementów półprzewodnikowych. Wybór lidera, który podzieli grupę na pary oraz w drodze losowania rozdzieli płytki drukowane z elementami, na podstawie których przeprowadzona będzie identyfikacja elementów półprzewodnikowych. Uczący się zidentyfikuje elementy elektroniczne, opracuje ich charakterystyki. Wykonaną pracą należy zapisać w karcie pracy. Lider zespołu przedstawia na forum grupy wyniki pracy grupy, a następnie przekazuje kartę pracy do oceny. Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Zajęcia dydaktyczne powinny być prowadzone w pracowni wyposażonej w: modele maszyn i urządzeń elektrycznych (transformator, autotransformator, stycznik i przekaźnik prądu stałego, stycznik i przekaźnik prądu zmiennego, prądnicę, silnik indukcyjny jednofazowy, silnik trójfazowy, silnik prądu stałego, itp.)mierniki podstawowych wielkości elektrycznych, typowe elementy elektryczne i elektroniczne i optoelektroniczne, zestawy do demonstracji zjawisk zachodzących w obwodach elektrycznych elektronicznych i optoelektronicznych, różne układy elektryczne i elektroniczne, płytki drukowane z elementami elektronicznymi i optoelektronicznymi, modele laserów, modele noktowizorów, modele kamer termowizyjnych, przykładowe światłowody, urządzenia multimedialne. Środki dydaktyczne. Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, karty pracy, karty samooceny uczniów, schematy ideowe, schematy montażowe, instrukcje Obsługi urządzeń elektrycznych, elektronicznych i optoelektronicznych, zestawy norm z zakresu elektrotechniki, katalogi urządzeń, katalogi mierników, katalogi części i elementów elektrycznych i elektronicznych, czasopisma branżowe, filmy i prezentacje multimedialne o tematyce elektrotechniki, elektroniki i optoelektroniki. Zalecane metody dydaktyczne Dominującą metodą kształcenia powinna być metoda tekstu przewodniego i metoda ćwiczeń. Formy organizacyjne Zajęcia powinny być prowadzone w grupach. ropozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Sprawdzenie efektów kształcenia będzie przeprowadzone na podstawie prezentacji. sporządzonej karty pracy, W ocenie należy uwzględnić kryteria ogólne jak: obliczanie pojemności i rezystancji zastępczej, rozpoznanie elementów półprzewodnikowych, rozpoznawanie źródeł światła. Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: - dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia, rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 20

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK OPTYK O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK OPTYK O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK OTYK 731104 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z 28.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania * Technikum - technik mechanik; 311504 K1 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (M.20.

Przykładowy szkolny plan nauczania * Technikum - technik mechanik; 311504 K1 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (M.20. Przykładowy szkolny plan nauczania * Typ szkoły: Technikum - 4-letni cykl nauczania /1/ Zawód: technik mechanik; symbol 311504 (na podbudowie kwalifikacji M.20. dla zawodu: ślusarz) Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103 Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103 Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103 Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się

Bardziej szczegółowo

Klasa I II III IV II I

Klasa I II III IV II I Przykładowy szkolny plan nauczania* Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik optyk; symbol 325302 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje : K1 Montaż i naprawa elementów

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: Mechanik pojazdów samochodowych; symbol 723103 Podbudowa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU OPTYK-MECHANIK 731104 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU OPTYK-MECHANIK 731104 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU OTYK-MEHANIK 731104 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ Wersja po recenzjach rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1 Warszawa 2012 rojekt

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ZEGARMISTRZ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ZEGARMISTRZ Załącznik nr 10 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ZEGARMISTRZ SYMBOL CYFROWY 731[05] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) interpretować podstawowe zjawiska

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU OPTYK-MECHANIK O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU OPTYK-MECHANIK O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU OTYK-MEHANIK 731104 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE OPTYK-MECHANIK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE OPTYK-MECHANIK Załącznik nr 3 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE OPTYK-MECHANIK SYMBOL CYFROWY 731[04] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) interpretować podstawowe zjawiska

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Elektryk 741103 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: Mechanik automatyki przemysłowej i

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania*

Przykładowy szkolny plan nauczania* Przykładowy szkolny plan nauczania* Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: ślusarz; symbol 722204 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje: K1 - Wykonywanie i naprawa

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: zasadnicza szkoła zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw

Bardziej szczegółowo

Projekt Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przykładowy szkolny plan nauczania* Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni cykl nauczania Zawód: mechanik-monter maszyn i urządzeń; symbol 723310 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2. Urządzenia techniki komputerowej 2.1. ezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania prac na stanowisku serwisowym

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: modelarz odlewniczy ; symbol 721104 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: elektryk; symbol 741103 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie tapicer powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie tapicer powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Tapicer numer indeksu 753402 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie

Bardziej szczegółowo

Klasa I II III IV I II I II I II I II

Klasa I II III IV I II I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik budowy fortepianów i pianin; symbol 311934 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* Technikum - : Technik pojazdów samochodowych; 311513 K.1. K.2. K.3. III Przedmioty ogólnokształcące 360 300 150

Przykładowy szkolny plan nauczania* Technikum - : Technik pojazdów samochodowych; 311513 K.1. K.2. K.3. III Przedmioty ogólnokształcące 360 300 150 Przykładowy szkolny plan nauczania* Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik pojazdów symbol 311513 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje: K.1. Diagnozowanie i naprawa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK OPTYK 325302 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK OPTYK 325302 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK OTYK 325302 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1 TY SZKOŁY:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni cykl nauczania Zawód: Stolarz; symbol 752205 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

KURS KWALIFIKACYJNY W ZAWODZIE STOLARZ

KURS KWALIFIKACYJNY W ZAWODZIE STOLARZ KURS KWALIFIKACYJNY W ZAWODZIE STOLARZ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE: STOLARZ 752205 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania

Bardziej szczegółowo

Tabela efektów kształcenia. Kształcenie zawodowe teoretyczne

Tabela efektów kształcenia. Kształcenie zawodowe teoretyczne Tabela efektów kształcenia Nazwa przedmiotu / pracowni Podstawy konstrukcji maszyn Tabela przyporządkowania poszczególnym przedmiotom efektów kształcenia dla zawodu : technik pojazdów samochodowych ; symbol:

Bardziej szczegółowo

Klasa I II III IV. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Klasa I II III IV. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Przykładowy szkolny plan nauczania */przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik mechatronik; symbol 311410 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: operator obrabiarek skrawających; symbol 722307 Podbudowa

Bardziej szczegółowo

2. Bezpieczeństwo i higiena pracy ( Technik farmacji )

2. Bezpieczeństwo i higiena pracy ( Technik farmacji ) 2. ezpieczeństwo i higiena pracy ( Technik farmacji ) Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: H(1)1. wyjaśnić pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy H(1)2.

Bardziej szczegółowo

II semestr. I semestr. I semestr

II semestr. I semestr. I semestr I semestr I semestr I semestr I semestr Liczba godzin tygodniowo w czteroletnim okresie nauczania Liczba godzin w czteroletnim okresie nauczania Przykładowy szkolny plan nauczania * (przedmiotowe kształcenie

Bardziej szczegółowo

6.1. Zasady bezpiecznego wykonywania napraw nadwozi pojazdów samochodowych Uszczegółowione efekty kształcenia. Poziom wymagań programowych

6.1. Zasady bezpiecznego wykonywania napraw nadwozi pojazdów samochodowych Uszczegółowione efekty kształcenia. Poziom wymagań programowych 4. race blacharskie zajęcia praktyczne 4.1. Zasady bezpiecznego wykonywania napraw nadwozi pojazdów samochodowych 4.2. omiary warsztatowe i dokumentacja techniczna 4.3. rzygotowanie do naprawy nadwozi

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna /szkoła dla młodzieży/ 2 - letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik transportu drogowego; symbol 311927

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania - kwalifikacja M19. Podstawy konstrukcji maszyn. Przedmiot: Technologia naprawy elementów maszyn narzędzi i urządzeń

Przedmiotowy system oceniania - kwalifikacja M19. Podstawy konstrukcji maszyn. Przedmiot: Technologia naprawy elementów maszyn narzędzi i urządzeń Przedmiotowy system oceniania - kwalifikacja M19 KL II i III TM Podstawy konstrukcji maszyn nauczyciel Andrzej Maląg Przedmiot: Technologia naprawy elementów maszyn narzędzi i urządzeń CELE PRZEDMIOTOWEGO

Bardziej szczegółowo

12.1 Praktyka zawodowa 4 tyg. 160 godz.

12.1 Praktyka zawodowa 4 tyg. 160 godz. TEHNIK MEHANIK (311504) 12.1 raktyka zawodowa 4 tyg. 160 godz. Uwaga: wymiar 120 godzin jest minimum natomiast rzeczywista liczba godzin to 160. I. ezpieczeństwo procesu produkcyjnego części maszyn i urządzeń

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. mechanik-monter maszyn i urządzeń 723310 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, 311513 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, 311513 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK OJAZDÓW SAMOHODOWYH, 311513 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 15.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych; symbol

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. sprzedawca 522301 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Cukiernik 751201 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego

Bardziej szczegółowo

Praktyki zawodowe. Program nauczania dla zawodu technik teleinformatyk 351103 o strukturze przedmiotowej

Praktyki zawodowe. Program nauczania dla zawodu technik teleinformatyk 351103 o strukturze przedmiotowej rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego raktyki zawodowe 1. Bezpieczeństwo i organizacja pracy podczas wykonywania zadań 2. omiary mediów i torów transmisyjnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ELEKTRYK, 311303 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ELEKTRYK, 311303 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK ELEKTRYK, 311303 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 16.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Elektryk 741103 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego

Bardziej szczegółowo

Praktyki zawodowe Technik pojazdów samochodowych 311513

Praktyki zawodowe Technik pojazdów samochodowych 311513 raktyki zawodowe Technik pojazdów samochodowych 311513 1. iagnostyka, naprawa i obsługa pojazdów samochodowych 2. Organizacja obsługi i naprawy pojazdów samochodowych 1. iagnostyka i naprawa podzespołów

Bardziej szczegółowo

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik organizacji reklamy 333906 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU MEHANIK OJAZDÓW SAMOHODOWYH 723103 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik organizacji reklamy; symbol 333906 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO MECHANIK OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH 834103

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO MECHANIK OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH 834103 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO MECHANIK OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH 834103 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. mechanik-operator

Bardziej szczegółowo

Technik eksploatacji portów i terminali 333106

Technik eksploatacji portów i terminali 333106 Technik eksploatacji portów i terminali 333106 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ I II I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: fototechnik; symbol 343104 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ I II I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik urządzeń i systemów energetyki symbol: 311930

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie sprzedawca powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie sprzedawca powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. sprzedawca 522301 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK PRECYZYJNY

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK PRECYZYJNY Załącznik nr 5 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK PRECYZYJNY SYMBOL CYFROWY 731[03] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) interpretować podstawowe

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Piekarz 751204 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA, 311512

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA, 311512 ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK MEHANIZAJI ROLNITWA, 311512 wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 14.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA KWALIFIKACJI M.19 WYODRĘBNIONEJ W ZAWODACH OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH 722307 TECHNIK MECHANIK 311504

PROGRAM NAUCZANIA DLA KWALIFIKACJI M.19 WYODRĘBNIONEJ W ZAWODACH OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH 722307 TECHNIK MECHANIK 311504 Załącznik do zarządzenia nr 70/14/15 dyrektora ZSM-E w Olsztynie z dnia 28.08.2015r. ROGRAM NAUZANIA DLA KWALIFIKAJI M.19 WYODRĘBNIONEJ W ZAWODAH OERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄYH 722307 TEHNIK MEHANIK 311504

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU ELEKTROMECHANIK, 741201 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU ELEKTROMECHANIK, 741201 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU ELEKTROMEHANIK, 741201 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ Wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 25.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik mechanizacji rolnictwa; symbol 311512 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Absolwent zasadniczej szkoły zawodowej kształcącej w zawodzie ślusarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent zasadniczej szkoły zawodowej kształcącej w zawodzie ślusarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Ślusarz numer indeksu 722204 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent zasadniczej szkoły zawodowej kształcącej

Bardziej szczegółowo

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 834103 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU MEHANIK OJAZDÓW SAMOHODOWYH 723103 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Od: < Zapisane przez program Windows Internet Explorer 7 > Temat: Podstawa programowa dla zawodu symbol cyfrowy 333906 Data: Mon, 27 Feb 2012 13:01:44 +0100 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano

Bardziej szczegółowo

Absolwent zasadniczej szkoły zawodowej kształcącej w zawodzie ślusarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent zasadniczej szkoły zawodowej kształcącej w zawodzie ślusarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. ślusarz 722204 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE - PROJEKT. Mechanik motocyklowy 723107

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE - PROJEKT. Mechanik motocyklowy 723107 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE - PROJEKT Mechanik motocyklowy 723107 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU OPTYK-MECHANIK O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU OPTYK-MECHANIK O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU OTYK-MEHANIK 731104 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ Wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 30.06.2012 r. Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU MONTER KADŁUBÓW OKRĘTOWYCH 721402, O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU MONTER KADŁUBÓW OKRĘTOWYCH 721402, O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU MONTER KADŁUÓW OKRĘTOWYH 721402, O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 30.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK OJAZDÓW SAMOHODOWYH, 311513 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie blacharz samochodowy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie blacharz samochodowy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Blacharz samochodowy nr indeksu 721306 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KYTERIA OCENIANIA

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KYTERIA OCENIANIA WYMAGANIA EDUKAYJNE I KYTERIA OENIANIA Zawód: Technik mechanik lotniczy rzedmiot: omiary elektryczne Opracował: mgr inż. Zdzisław Kłeczek 1. Wymagania edukacyjne W programie nauczania dla tego przedmiotu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PLAN NAUCZANIA DLA KWALIFIKACJI: M.. UŻYTKOWANIE OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH W OBRĘBIE ZAWODU: OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH Przedmiot nauczania PEE PKM elektrotechnik i i elektroniki konstrukcji

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowego kształcenia zawodowego/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowego kształcenia zawodowego/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowego kształcenia zawodowego/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: betoniarz - zbrojarz; symbol 711402 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103 ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU MEHANIK OJAZDÓW SAMOHODOWYH 723103 wersja przed recenzją (wersja robocza) 15.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych E.7, E.8 i E.24

I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych E.7, E.8 i E.24 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie Technik elektryk (311303) I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych E.7, E.8 i E.24 E.7 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych 1. Montaż maszyn

Bardziej szczegółowo

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik elektronik 311408 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych dla przedmiotów zawodowych elektrycznych klasy I,II i III ZSZ

Przedmiotowy system oceniania w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych dla przedmiotów zawodowych elektrycznych klasy I,II i III ZSZ Przedmiotowy system oceniania w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych dla przedmiotów zawodowych elektrycznych klasy I,II i III ZSZ 1. CELE EDUKACYJNE PRZEDMIOTU Celem kształcenia zawodowego

Bardziej szczegółowo

Absolwent zasadniczej szkoły zawodowej kształcącej w zawodzie ślusarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent zasadniczej szkoły zawodowej kształcącej w zawodzie ślusarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ślusarz 722204 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do Ŝycia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311513 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311513 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK OJAZDÓW SAMOHODOWYH 311513 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ TY SZKOŁY: TEHNIKUM RODZAJ

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik technologii odzieży; symbol 311924 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN

PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN KLASA I TECHNIKUM ZAWODOWE DZIAŁ : ODWZOROWANIE PRZEDMIOTÓW Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: opanował w pełni wymagania programowe a jego wiadomości i umiejętności są twórcze (dodatkowe prace,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Dekarz 712101 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektryk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektryk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Elektryk nr indeksu 741103 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektryk

Bardziej szczegółowo

Program nauczania dla zawodu ślusarz 722204 (ZSP-61-2012) - zajęcia praktyczne

Program nauczania dla zawodu ślusarz 722204 (ZSP-61-2012) - zajęcia praktyczne Program nauczania dla zawodu ślusarz 722204 (ZSP-61-2012) - zajęcia praktyczne Tabela 1. Szkolny plan nauczania dla zawodu ślusarz Lp. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Przedmioty w kształceniu zawodowym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU MECHANIK-MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ,

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU MECHANIK-MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ, ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU MEHANIK-MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ, 723310 wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 17.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MECHATRONIK 311410

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MECHATRONIK 311410 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MECHATRONIK 311410 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechatronik powinien być przygotowany do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: operator maszyn i urządzeń odlewniczych; symbol 812107

Bardziej szczegółowo

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE O pracow ano na podstaw ie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 311930 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK TECHNOLOGII CERAMICZNEJ 311921 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK TECHNOLOGII CERAMICZNEJ 311921 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK TEHNOLOGII ERAMIZNEJ 311921 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 30.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ, 311930 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ, 311930 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ, 311930 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ Wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 30.06.2012 r. Warszawa 2012 rojekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE. Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik mechanik 311504

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE. Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik mechanik 311504 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik mechanik 311504 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY 333906 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY 333906 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK ORGANIZAJI REKLAMY 333906 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ Wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 20.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PIEKARZ 751204 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PIEKARZ 751204 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU IEKARZ 751204 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1 TY SZKOŁY:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik cyfrowych procesów graficznych; symbol 311911 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik elektryk 311303 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa Technik elektryk PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ELEKTRYK SYMBOL CYFROWY 311[08]

Podstawa programowa Technik elektryk PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ELEKTRYK SYMBOL CYFROWY 311[08] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ELEKTRYK SYMBOL CYFROWY 311[08] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) analizować i interpretować podstawowe zjawiska

Bardziej szczegółowo

1) oceniania stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku pracy;

1) oceniania stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku pracy; PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU PRAKTYKI ZAWODOWE

WYCIĄG Z PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU PRAKTYKI ZAWODOWE WYIĄG Z ROGRAMU NAUZANIA LA ZAWOU TEHNIK SEYTOR 333108 RAKTYKI ZAWOOWE Numer w szkolnym zestawie programów 19/ZA10/TS/12 raktyki zawodowe 10.1 ezpieczeństwo i higiena pracy na stanowisku spedytora oziom

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia. Poziom wymagań programowych. Klasyfikacja maszyn i urządzeń poligraficznych. w przygotowalni poligraficznej; P A

Efekty kształcenia. Poziom wymagań programowych. Klasyfikacja maszyn i urządzeń poligraficznych. w przygotowalni poligraficznej; P A rzedmiot : yfrowe maszyny drukujące Rok szkolny : 2014/2015 Klasa : gr zajęcia godz. x 0 tyg. = 90 godz. Zawód : technik cyfrowych procesów graficznych; symbol 11911 rowadzący : Henryk Kuczmierczyk Efekty

Bardziej szczegółowo

Page 1 of 5 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik elektryk 311303 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH,

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH, ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU OERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄYH, 722307 wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 17.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie złotnik-jubiler powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie złotnik-jubiler powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Złotnik-jubiler numer indeksu 731305 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne mgr inż. Bogdan Czach Rzeszów, 6 września 2015 Wymagania edukacyjne z przedmiotu Metody obróbki skrawaniem Technik mechanik Moduł : Z5.01 Metody obróbki skrawaniem, Z5.02 Narzędzia skrawające, Z5.03 Mechanizmy

Bardziej szczegółowo