PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK OPTYK O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK OPTYK 325302 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ"

Transkrypt

1 ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK OTYK O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1

2 TY SZKOŁY: TEHNIKUM 1. TY ROGRAMU: RZEDMIOTOWY 2. RODZAJ ROGRAMU: LINIOWY 3. AUTORZY, REENZENI I KONSULTANI ROGRAMU NAUZANIA: Autorzy: mgr inż. Dariusz Karp, inż. Teresa iotrowska Recenzenci: dr Marcin Dośpiał, dr inż., Janusz Figurski Konsultanci: mgr inż. Robert Wanic 4. ODSTAWY RAWNE KSZTAŁENIA ZAWODOWEGO rogram nauczania dla zawodu technik optyk opracowany jest zgodnie z poniższymi aktami prawnymi: Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Rozporządzeniem w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego z dnia 23 grudnia 2011 r. Rozporządzeniem w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach z dnia 7 lutego 2012 r. Rozporządzeniem w sprawie ramowych planów nauczania z dnia 7 lutego 2012 r. Rozporządzeniem w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników z dnia 8 czerwca 2009 r. Rozporządzeniem w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych z dnia 30 kwietnia 2007 z późn. zmianami. Rozporządzeniem w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach z dnia 17 listopada 2010 r. Rozporządzeniem w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z dnia 31 grudnia 2002 r. z późn. zmianami. 5. ELE OGÓLNE KSZTAŁENIA ZAWODOWEGO elem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. Zadania szkoły i innych podmiotów prowadzących kształcenie zawodowe oraz sposób ich realizacji są uwarunkowane zmianami zachodzącymi w otoczeniu gospodarczo-społecznym, na które wpływają w szczególności: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesów gospodarczych i społecznych, rosnący udział handlu międzynarodowego, mobilność geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologie, a także wzrost oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2

3 W procesie kształcenia zawodowego ważne jest integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie kształcenia ogólnego, z uwzględnieniem niższych etapów edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powiązanej z wiedzą zawodową przyczyni się do podniesienia poziomu umiejętności zawodowych absolwentów szkół kształcących w zawodach, a tym samym zapewni im możliwość sprostania wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy. W procesie kształcenia zawodowego są podejmowane działania wspomagające rozwój każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery, możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki. Elastycznemu reagowaniu systemu kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego otwartości na uczenie się przez całe życie oraz mobilności edukacyjnej i zawodowej absolwentów ma służyć wyodrębnienie kwalifikacji w ramach poszczególnych zawodów wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. 6. RZEDMIOTY ROZSZERZONE W TEHNIKUM Dla zawodu technik optyk wybrano przedmioty w zakresie rozszerzonym fizyka i matematyka. 7. KORELAJA ROGRAMU NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK OTYK Z ODSTAWĄ ROGRAMOWĄ KSZTAŁENIA OGÓLNEGO rogram nauczania dla zawodu technik optyk uwzględnia aktualny stan wiedzy o zawodzie ze szczególnym zwróceniem uwagi na nowe technologie i najnowsze koncepcje nauczania. rogram uwzględnia także zapisy zadań ogólnych szkoły i umiejętności zdobywanych w trakcie kształcenia w szkole ponadgimnazjalnej umieszczonych w podstawach programowych kształcenia ogólnego, w tym: 1) umiejętność zrozumienia, wykorzystania i refleksyjnego przetworzenia tekstów, prowadząca do osiągnięcia własnych celów, rozwoju osobowego oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa 2) umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym 3) umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody lub społeczeństwa 4) umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych 5) umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi 6) umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji 7) umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się 8) umiejętność pracy zespołowej. W programie nauczania dla zawodu technik optyk uwzględniono powiązania z kształceniem ogólnym polegające na wcześniejszym osiąganiu efektów kształcenia w zakresie przedmiotów ogólnokształcących stanowiących podbudowę dla kształcenia w zawodzie. Dotyczy to przede wszystkim takich przedmiotów jak: matematyka, fizyka, chemia, biologia a także podstawy przedsiębiorczości i edukację dla bezpieczeństwa. 8. INFORMAJA O ZAWODZIE TEHNIK OTYK Technik optyk jest zawodem kształconym od wielu lat. Zakresem swym obejmuje takie zagadnienia jak: dobór, wykonywanie i dopasowanie okularów oraz innych pomocy wzrokowych stosowanie do zidentyfikowanych wad refrakcji. Technik optyk wykonuje pomiary oftalmiczne, naprawy i konserwacje wszystkich typów okularów i pomocy wzrokowych.. Udziela porad dotyczących doboru, używania, konserwowania okularów, soczewek kontaktowych i innych pomocy wzrokowych.. Technik optyk może naprawiać, konserwować i justować przyrządy rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 3

4 optyczne Technicy optycy mogą znaleźć zatrudnienie zarówno na stanowiskach produkcyjnych, jak i stanowiskach nadzoru technicznego procesów wytwarzania elementów i układów optyczno-mechanicznych i optoelektronicznych. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 4

5 9. UZASADNIENIE OTRZEY KSZTAŁENIA W ZAWODZIE Technicy optycy należą do grupy poszukiwanych pracowników. Ze względu na spełniane funkcje usługowe, absolwenci tego zawodu znajdują zatrudnienie przede wszystkim w sektorze usługowo-handlowym, zakładach optycznych usługowych (rzadziej w produkcyjnych), punktach serwisowych, placówkach medycznych i instytucjach naukowo badawczych na stanowisku serwisanta i konserwatora aparatury optyczno mechaniczno elektronicznej i pomiarowej. 10. OWIĄZANIA ZAWODU TEHNIK OTYK Z INNYMI ZAWODAMI odział zawodów na kwalifikacje czyni system kształcenia elastycznym, umożliwiającym uczącemu się uzupełnianie kwalifikacji stosownie do potrzeb rynku pracy, własnych potrzeb i ambicji. Wspólne kwalifikacje mają zawody kształcone na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej i technikum. Dla technika optyka wyodrębniono dwie kwalifikacje, które stanowią podbudowę kształcenia w zawodzie: M.14. Montaż i naprawa elementów i układów optycznych oraz M.30. Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych. Inną grupą wspólnych efektów dotyczących obszaru zawodowego są efekty stanowiące podbudowę kształcenia w zawodach określone kodami KZ(M.a) i KZ(M.f). Kwalifikacja M.14. Montaż i naprawa elementów i układów optycznych M.30 Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych Symbol zawodu Zawód Elementy wspólne optyk-mechanik KZ(M.a) KZ(M.f) technik optyk KZ(M.a) KZ(M.f) 11. ELE SZZEGÓŁOWE KSZTAŁENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik optyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) wykonywania i naprawiania elementów i układów optycznych; 2) wykonywania pomiarów oftalmicznych; 3) udzielania instruktażu w zakresie dobierania pomocy wzrokowych i posługiwania się nimi; 4) wykonywania i naprawiania pomocy wzrokowych. Do wykonywania zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik optyk: efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów (H, DG, JOZ, OMZ), efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru mechanicznego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie KZ(M.a), KZ (M.f). rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 5

6 efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach będących podbudową dla technika optyka: M LAN NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK OTYK Zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie ramowych planów nauczania w 4-letnim technikum minimalny wymiar godzin na kształcenie zawodowe wynosi 1500 godzin, z czego na kształcenie zawodowe teoretyczne zostanie przeznaczonych minimum 750 godzin, a na kształcenie zawodowe praktyczne 750 godzin. W podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik optyk minimalna liczba godzin na kształcenie zawodowe została określona dla efektów kształcenia i wynosi: - na kształcenie w ramach kwalifikacji M.14. Montaż i naprawa elementów i układów optycznych przeznaczono minimum 600 godzin, na kwalifikację M.30. Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych przeznaczono minimum 150 godzin. - na kształcenie w ramach efektów wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia przeznaczono minimum 480 godzin. Lp. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne rzedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym I Klasa I II III IV II I II I II I II Liczba godzin tygodniowo w czteroletnim okresie nauczania Liczba godzin w czteroletnim okresie nauczania 1 odstawy konstrukcji maszyn Optyka i przyrządy optyczne Technologie pomocy wzrokowych Anatomia, fizjologia i patologia oka Działalności gospodarcza w optyce Język obcy w optyce rzedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym Łączna liczba godzin Rysunek techniczny omoce wzrokowe omiary i technologie optyczno-mechaniczne Łączna liczba godzin rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 6

7 Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego raktyki zawodowe 4 tyg. 160 Egzamin potwierdzający kwalifikację (K1) odbywa się pod koniec II semestru klasy III. Egzamin potwierdzający kwalifikację (K2) odbywa się pod koniec I semestru) klasy IV. Wykaz przedmiotów i działów programowych dla zawodu technik optyk rzedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym: 1. odstawy konstrukcji maszyn 180 godz Dokumentacja techniczna w optyce 30 godz udowa maszyn i aparatury optycznej 30 godz 1.3. Materiałoznawstwo mechaniczno optyczne 30 godz 1.4. Obróbka materiałów konstrukcyjnych 30 godz Elektrotechnika i elektronika 60 godz. 2. Optyka i przyrządy optyczne 270 godz Optyka 120 godz Techniki wytwarzania elementów optycznych 60 godz Technologia montażu, napraw i justowanie urządzeń optyczno mechanicznych 90godz. 3. Technologie pomocy wzrokowych 180 godz Materiałoznawstwo oftalmiczne 60 godz Techniki wytwarzania pomocy wzrokowych 120 godz. 4. Anatomia, fizjologia i patologia oka 60 gpdz Anatomia i fizjologia oka 30 godz atologia oka 30 godz. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 7

8 5. Działalność gospodarcza w optyce 30 godz odstawy formalno-prawne działalności gospodarczej 15 godz rowadzenie przedsiębiorstwa handlowo usługowej 15 godz. 6. Język obcy w optyce 30 godz orozumiewanie się z klientem w języku obcym 15 godz Informacja o produktach i usługach 15 godz. rzedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym: 7. Rysunek techniczny 60 godzin 8. omoce wzrokowe 180 goz Dobór pomocy wzrokowych 90 godz Wykonywanie pomocy wzrokowych 90 godz. 9. omiary i technologie optyczno-mechaniczne 510 godz omiary warsztatowe i optyczne 60 godz Wykonywanie elementów optycznych 60 gpdz Wykonywanie podzespołów i układów przyrządów optycznych 180 godz Montowanie i justowanie podzespołów i układów optycznych 210 godz. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 8

9 13. ROGRAMY NAUZANIA DLA OSZZEGÓLNYH RZEDMIOTÓW W programie nauczania dla zawodu technik mechanik zastosowano taksonomię celów A. Niemierko rzedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym 1. odstawy konstrukcji maszyn 180 godzin 2. Optyka i przyrządy optyczne 270 godzin 3. Technologie pomocy wzrokowych 180 godzin 4. Anatomia, fizjologia i patologia oka 60godzin 5. Działalność gospodarcza w optyce 30 godzin 6. Język obcy w optyce 30 godzin rzedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym 7. Rysunek techniczny 60 godzin 8. omoce wzrokowe 180 godzin 9. omiary i technologie optyczno-mechaniczne 510 godzin rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 9

10 1. odstawy konstrukcji maszyn 1.1. Dokumentacja techniczna w optyce 1.2. udowa maszyn i aparatury optycznej 1.3. Materiałoznawstwo mechaniczno optyczne Obróbka materiałów konstrukcyjnych 1.5. Elektrotechnika i elektronika 1.1. Dokumentacja techniczna w optyce Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi oziom wymagań programowych ( lub ) Kategoria taksonomiczna KZ(M.a)(2)1. sklasyfikować formaty arkuszy rysunkowych, podziałek i linii rysunkowych zgodnie z normami; KZ(M.a)(2)2. zastosować formaty arkuszy rysunkowych, podziałek, linii rysunkowych i pismo techniczne zgodnie z normami; KZ(M.a)(2)3. sporządzić rysunki brył i części maszyn w dimetrii ukośnej i rzutach prostokątnych; KZ(M.a)(2)4. wykonać rysunki przekrojów części maszyn KZ(M.a)(2)5. wykonać wymiarowanie typowych części maszyn i elementów optycznych; KZ(M.a)(6)1. rozróżnić oznaczenia stosowane na rysunkach technicznych; KZ(M.a)(6)2. scharakteryzować rodzaje pasowań; KZ(M.a)(6)3. czytać schematy sprzętu optycznego i optoelektronicznego; Materiał kształcenia - Rzutowanie aksonometryczne i prostokątne. - Szkicowanie zarysów przedmiotów. - Zasady wymiarowania części maszyn i elementów optycznych. - Oznaczenia na rysunkach technicznych. - Uproszczenia rysunkowe, rysunki schematyczne. - Dokumentacja techniczna. KZ(M.a)(17)1. rozróżnić rodzaje rysunków technicznych maszynowych; KZ(M.a)(17)2. sporządzić rysunki wykonawcze części maszyn i elementów optycznych; KZ(M.a)(17)3. czytać rysunki złożeniowe, zestawieniowe oraz montażowe sprzętu optycznego i optoelektronicznego; rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 10

11 KZ(M.a)(18)1. zastosować programy komputerowe do sporządzania dokumentacji technicznej; H(9)1. zastosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy; lanowane zadania (ćwiczenia) Otrzymałeś zlecenie sporządzenia szkicu rysunku wykonawczego części maszyny lub elementu optycznego. Zadanie wykonujesz indywidualnie. Sporządzony szkic będziesz prezentować na forum grupy (10 minut), oraz przekażesz w wersji papierowej do oceny. Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Dział programowy Dokumentacja techniczna w optyce powinien być prowadzony w pracowni rysunku technicznego, wyposażonej w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z drukarką, ze skanerem oraz z projektorem multimedialnym, stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia), wszystkie komputery podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, pakiet programów biurowych, program do wykonywania rysunku technicznego, pomoce dydaktyczne do kształtowania wyobraźni przestrzennej, normy dotyczące zasad wykonywania rysunku technicznego maszynowego; Środki dydaktyczne W pracowni, w której będą prowadzone zajęcia edukacyjne powinny się znajdować: zestawy ćwiczeń, instrukcje do wykonania ćwiczeń, model rzutni prostokątnej, bryły geometryczne, części maszyn, elementy optyczne, zestawy rysunków wykonawczych części maszyn, zestawy rysunków złożeniowych sprzętu optycznego i optoelektronicznego, przykładowa dokumentacja technologiczna. Zalecane metody dydaktyczne Dominującą metodą będą ćwiczenia Uczniowie będą otrzymywać zróżnicowane pomoce dydaktyczne do ćwiczenia umiejętności prowadzących do sporządzenia szkiców dokumentacji. Ćwiczenia będą poprzedzane pokazem z objaśnieniem. Formy organizacyjne Zajęcia powinny być prowadzone w grupach do 15 osób. Dominująca forma organizacyjna pracy uczniów: indywidualna zróżnicowana. ropozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Sprawdzanie efektów kształcenia będzie przeprowadzone na podstawie prezentacji oraz sporządzonego szkicu rysunku wykonawczego części maszyny lub elementu optycznego. W ocenie należy uwzględnić następujące kryteria ogólne: zawartość merytoryczna (struktura dokumentacji, wykonane rysunki zgodnie z zasadami), sposób prezentacji (układ, czytelność, czas), szkic rysunku (układ, błędy). Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: - dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia, - dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia udowa maszyn i aparatury optycznej Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi. KZ(M.a)(4)1. sklasyfikować części maszyn i urządzeń według przeznaczenia; oziom wymagań programowych ( lub ) Kategoria taksonomiczna - Osie i wały. - Łożyska. Materiał kształcenia rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 11

12 KZ(M.a)(4)2. scharakteryzować osie i wały; - rowadnice. KZ(M.a)(4)3. sklasyfikować łożyska według zastosowania w urządzeniach optycznych; KZ(M.a)(4)4. scharakteryzować zastosowanie łożysk w urządzeniach optycznych; KZ(M.a)(4)5. sklasyfikować prowadnice stosowane w urządzeniach optycznych; KZ(M.a)(4)6. rozróżnić prowadnice stosowane w urządzeniach optycznych i optoelektronicznych; KZ(M.a)(4)7. sklasyfikować przekładnie stosowane w przekładniach precyzyjnych; KZ(M.a)(5)1. rozróżnić rodzaje połączeń stosowanych w mechanizmach precyzyjnych; KZ(M.a)(5)2.scharakteryzować rodzaje połączeń stosowanych w mechanizmach precyzyjnych; KZ(M.a)(5)3. określić zastosowanie połączeń rozłącznych i nierozłącznych w mechanizmach urządzeń optycznych; KZ(M.a)(8)1. określić odpowiednie warunki transportu dla kilku wskazanych grup części i elementów optycznych; KZ(M.a)(8)2. dobrać środki transportu dla elementów optycznych; KZ(M.a)(9)1. określić sposoby zabezpieczania do transportu elementów i części używanych w przyrządach optycznych i mechanizmach precyzyjnych; KZ(M.a)(9)2. dobrać warunki transportu dla wskazanych grup elementów optycznych; KZ(M.a)(16)1. rozróżnić przyrządy optyczne; KZ(M.a)(16)2. sklasyfikować przyrządy optyczne; KZ(M.a)(16)3. scharakteryzować budowę aparatury optycznej i optoelektronicznej; KZ(M.a)(16)4. określić parametry optyczne aparatury optycznej i optoelektronicznej; KZ(M.a)(16)5. wykonać schematy optycznych przyrządów; KZ(M.a)(16)6. obliczać parametry urządzeń optycznych; - rzekładnie mechaniczne. - Sprzęgła. - Mechanizmy dźwigniowe, krzywkowe, śrubowe. - Elementy ograniczające i sterujące ruchem. - ołączenia nierozłączne. - ołączenia rozłączne. - odział przyrządów optycznych. - Lupy. - Mikroskopy. - Lunety. - Lornety. - Lunety pomiarowe. - Kolimatory. - Lunety autokolimacyjne. - Aparaty fotograficzne. - rzyrządy projekcyjne. - rzyrządy oftalmiczne. - rzyrządy optoelektroniczne. - Zasady transportu stosowane w przemyśle optycznym. - ezpieczeństwo i higiena pracy, ochrona przeciwpożarowa i ergonomia w przemyśle optycznym. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 12

13 KZ(M.a)(16)7. określić zasadę działania urządzeń optycznych i optoelektronicznych; KZ(M.a)(16).8. określić zastosowanie aparatury optycznej i optoelektronicznej; KZ(M.a)(17)4. posłużyć się dokumentacją techniczną przy określaniu budowy urządzeń optycznych H(1)1. scharakteryzować pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomii; H(1)2. rozróżnić środki ochrony indywidualnej i zbiorowej; H(1)3. rozróżnić sprzęt i środki gaśnicze stosowane w przemyśle optycznym; H(1)4. scharakteryzować zasady postępowania w razie wypadku, awarii, zagrożenia pożarowego H(9)1. zastosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy; H(9)2. zastosować przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; lanowane zadania (ćwiczenia) Na podstawie otrzymanego modelu przyrządu optycznego należy rozpoznać zespoły konstrukcji, rodzaje zastosowanych połączeń, prowadnic i przekładni. Wyniki rozpoznania uczniowie zapisują w karcie pracy. Wykonaną pracę należy porównać z otrzymanym wzorcem i dokonać samooceny prawidłowości wykonania zadania. Obliczanie parametrów przyrządów optycznych. Otrzymałeś dokumentację techniczną przyrządu optycznego. Dokonaj obliczeń parametrów optycznych i zanotuj w otrzymanej karcie pracy. Wykonaną pracę będziesz prezentować na forum klasy (10 min)oraz przekażesz kartę pracy do oceny. Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Zajęcia dydaktyczne powinny być prowadzone w pracowni wyposażonej w: przykładowe połączenia rozłączne i nierozłączne, zestawy elementów optycznych, przykładowe części i zespoły maszyn i urządzeń optycznych, dokumentację techniczną i montażową przyrządów optycznych, sprzęt do pomiarów i kontroli, zestaw podstawowych przyrządów optycznych. Środki dydaktyczne W pracowni, w której przeprowadzane będą zajęcia edukacyjne powinny się znajdować: zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, karty samooceny, karty pracy uczniów, dokumentacja techniczna i montażowa sprzętu optycznego, schematy optyczne aparatury optycznej, urządzenia multimedialne, katalogi, czasopisma branżowe, filmy i prezentacje multimedialne dotyczące budowy aparatury optycznej. Urządzenia multimedialne, katalogi, czasopisma branżowe filmy i prezentacje multimedialne dotyczące budowy maszyn i aparatury optycznej. Zalecane metody dydaktyczne Zaplanowane do osiągnięcia przygotowują ucznia do wykonania zadań zawodowych. Dział programowy udowa maszyn i aparatury optycznej wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia ze szczególnym uwzględnieniem metody tekstu przewodniego i ćwiczeń. Metody te zawierają opisy czynności niezbędne do wykonania ćwiczenia, a uczniowie pracują samodzielnie. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 13

14 Formy organizacyjne Zajęcia powinny być prowadzone indywidualnie lub w grupach. ropozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Sprawdzenie efektów kształcenia będzie przeprowadzone na podstawie prezentacji oraz sporządzonej karty pracy. W ocenie należy uwzględnić następujące kryteria ogólne: zawartość merytoryczną: rodzaje zastosowanych połączeń, prowadnic i przekładni, obliczeń parametrów optycznych. Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: - dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia, - dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia Materiałoznawstwo mechaniczno optyczne. Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi oziom wymagań programowych ( lub ) Kategoria taksonomiczna KZ(M.a)(7)1. określić gatunki stali oraz stopów metali nieżelaznych na podstawie oznaczenia; KZ(M.a)(7)2. opisać zastosowanie stali i stopów metali nieżelaznych; KZ(M.a)(7)3. porównać właściwości metali stosowanych w budowie aparatury optycznej; KZ(M.a)(7)4. określać rodzaje tworzyw sztucznych stosowanych w budowie przyrządów optycznych na podstawie nazw i oznaczeń; KZ(M.a)(7)5. określać gatunki szkła optycznego; KZ(M.a)(7)6. dobrać gatunek szkła optycznego na określone elementy optyczne zgodnie z dokumentacją; KZ(M.a)(7)7. sklasyfikować materiały stosowane w budowie przyrządów optycznych; KZ(M.a)(7)8. rozróżnić półfabrykaty elementów optycznych; KZ(M.a)(7)9. rozróżnić materiały pomocnicze i uszczelniające; KZ(M.a)(10)1. rozróżnić rodzaje korozji; KZ(M.a)(10)2. określić sposoby ochrony przed korozją; KZ(M.a)(10)3. rozróżnić rodzaj powłoki antykorozyjnej na podstawie oznaczeń; Materiał kształcenia - Właściwości fizyczne, chemiczne i technologiczne materiałów stosowanych do wytwarzania wyrobów optycznych i optoelektronicznych. - Stopy żelaza z węglem. - Miedź i jej stopy. - Aluminium i jego stopy. - ynk i jego stopy. - Obróbka cieplna. - Tworzywa sztuczne. - Szkło optyczne. - ółfabrykaty elementów optycznych. - Materiały pomocnicze i uszczelniające. - Rodzaje korozji. - Ochrona przed korozją. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 14

15 KZ(M.a)(17)5. zastosować normy dotyczące materiałów konstrukcyjnych; KZ(M.a)(17)6. zastosować dokumentację techniczną urządzeń podczas doboru materiałów konstrukcyjnych; lanowane zadania (ćwiczenia) Określenie rodzajów materiałów konstrukcyjnych. Na podstawie otrzymanych oznaczeń określ rodzaje materiałów konstrukcyjnych stosowanych w przyrządach optycznych. Wyniki zapisz w karcie pracy. orównaj wyniki z otrzymanym wzorcem i dokonaj samooceny. Rozpoznawanie powłok antykorozyjnych na podstawie oznaczeń. Rozpoznaj rodzaje powłok antykorozyjnych na podstawie oznaczeń znajdujących się w otrzymanej dokumentacji technicznej. Wyniki zapisz w otrzymanej karcie pracy. orównaj wyniki z otrzymanym wzorcem i dokonaj samooceny. Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne W pracowni, w której będą prowadzone zajęcia edukacyjne powinny się znajdować zbiory norm dotyczących materiałów konstrukcyjnych, próbki: metali żelaznych i nieżelaznych, tworzyw sztucznych, szkieł optycznych, półfabrykaty elementów optycznych, próbki materiałów pomocniczych i uszczelniających oraz próbki z powłokami antykorozyjnymi. Środki dydaktyczne Katalogi materiałów konstrukcyjnych, czasopisma branżowe, filmy i prezentacje multimedialne dotyczące materiałów konstrukcyjnych stosowanych do budowy aparatury optycznej, zestawy ćwiczeń. Zalecane metody dydaktyczne Dominującą metodą kształcenia powinna być metoda tekstu przewodniego i ćwiczeń, która ułatwia uczniom samodzielne zbieranie i analizowanie informacji dotyczących materiałów konstrukcyjnych stosowanych do budowy urządzeń optycznych. Formy organizacyjne Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form indywidualnie lub grupowo. ropozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Sprawdzenie efektów kształcenia będzie przeprowadzone na podstawie sporządzonej karty pracy. W ocenie należy uwzględnić następujące kryteria ogólne: rodzaje materiałów konstrukcyjnych stosowanych w przyrządach optycznych, rodzaje powłok antykorozyjnych. Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: - dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia, - dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia Obróbka materiałów konstrukcyjnych Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi. oziom wymagań programowych ( lub ) Kategoria taksonomiczna KZ(M.a)(11)1. scharakteryzować zasady obróbki skrawaniem; - Trasowane. Materiał kształcenia rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 15

16 KZ(M.a)(11)2. sklasyfikować narzędzia do obróbki skrawaniem; - ięcie i przecinanie metalu. KZ(M.a)(11)3. określić budowę podstawowych typów obrabiarek - Gięcie i prostowane metalu. skrawających; - iłowanie. KZ(M.a)(11)4. sklasyfikować obrabiarki do obróbki skrawaniem; - wiercenie: rodzaje wiertarek, sposoby mocowania materiału do obróbki, rodzaje wierteł. KZ(M.a)(11)5. określić prace wykonywane na podstawowych obrabiarkach -ogłębianie otworów. do obróbki skrawaniem; - Rozwiercanie. KZ(M.a)(11)6. scharakteryzować narzędzia stosowane podczas - Wykonywanie gwintów wewnętrznych i zewnętrznych. wykonywania prac za pomocą obrabiarek do obróbki skrawaniem ; - Docieranie. KZ(M.a)(11)7. dobrać narzędzia w zależności do wykonywanych prac na - Toczenie: noże tokarskie, tokarki, prace wykonywane na tokarkach, obrabiarkach do obróbki skrawaniem; narzędzia stosowane podczas wykonywania prac tokarskich, KZ(M.a)(11)8. scharakteryzować sposoby mocowania narzędzi na wyposażenie tokarek, mocowanie narzędzi i przedmiotów. obrabiarkach do obróbki skrawaniem ; - Frezowanie: odmiany frezowania, frezy, frezarki, mocowanie frezów i KZ(M.a)(11)9. scharakteryzować sposoby mocowania przedmiotu materiału obrabianego. obrabianego do wykonywania obróbki mechanicznej; - Struganie: rodzaje strugarek, narzędzia strugarskie. KZ(M.a)(11)10. porównać sposoby obróbki za pomocą obrabiarek - Szlifowanie: rodzaje ściernic; odmiany szlifowania; szlifierki; techniki skrawających; szlifowania. KZ(M.a)(12)1. scharakteryzować narzędzia do obróbki ręcznej materiałów - Kontrola jakości podczas obróbki skrawaniem. konstrukcyjnych; - H podczas obróbki skrawaniem. KZ(M.a)(12)2. sklasyfikować narzędzia do obróbki ręcznej materiałów konstrukcyjnych; KZ(M.a)(12)3. rozróżnić narzędzia do obróbki ręcznej materiałów konstrukcyjnych; KZ(M.a)(12)4. dobrać narzędzia do obróbki ręcznej w zależności od rodzaju obrabianego materiału; KZ(M.a)(12)5. dobrać narzędzia w zależności od rodzaju obróbki materiału konstrukcyjnego; KZ(M.a)(12)6. rozróżnić elektronarzędzia do wykonywania obróbki ręcznej; KZ(M.a)(12)7. sklasyfikować elektronarzędzia i urządzenia do wykonywania obróbki ręcznej; KZ(M.a)(12)8. rozróżnić przyrządy i uchwyty do mocowania elementów konstrukcyjnych podczas obróbki ręcznej; KZ(M.a)(12)9. scharakteryzować sposoby mocowania wykonywanych elementów przy obróbce ręcznej; rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 16

17 KZ(M.a)(12)10. dobrać sposoby mocowania elementów w zależności od rodzaju stosowanej obróbki; KZ(M.a)(13)1. rozróżnić przyrządy kontrolno-pomiarowe stosowane podczas obróbki ręcznej materiałów konstrukcyjnych; KZ(M.a)(13)2. dobrać przyrządy pomiarowe do kontroli jakości w zależności od rodzaju i dokładności pomiaru; KZ(M.a)(15)1. rozróżnić metody kontroli jakości podczas obróbki materiałów konstrukcyjnych; KZ(M.a)(12)10. dobrać sposoby mocowania elementów w zależności od rodzaju stosowanej obróbki; KZ(M.a)(17)7. posłużyć się dokumentacją technologiczną i techniczną elektronarzędzi, maszyn i urządzeń stosowanych podczas obróbki materiałów konstrukcyjnych; KZ(M.a)(17)8. przestrzegać norm dotyczących materiałów eksploatacyjnych przy obróbce materiałów konstrukcyjnych ; H(2)1. rozróżnić zadania i uprawnienia instytucji i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska; H(2)1. rozróżnić uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska; H(3)1. zastosować prawa i obowiązki pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obróbce materiałów konstrukcyjnych ; H(3)2. rozróżnić prawa i obowiązki pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obróbce materiałów konstrukcyjnych ; lanowane zadania (ćwiczenia) Dobieranie narzędzi, przyrządów i sposobu mocowania do wykonania elementów konstrukcyjnych. Na podstawie otrzymanych elementów konstrukcyjnych należy dobrać narzędzia, przyrządy i sposoby mocowania narzędzi obrabianego elementu do wykonania wskazanych w karcie pracy operacji obróbki ręcznej. Wyniki doboru należy zapisać w karcie pracy i przekaż do oceny. Dobieranie przyrządów kontrolno-pomiarowych. Na podstawie otrzymanej dokumentacji technicznej elementu konstrukcyjnego należy dobrać metody kontroli i przyrządy kontrolno-pomiarowe do wskazanej operacji. Wyniki doboru należy zapisać w karcie pracy i przekaż do oceny. Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Zajęcia dydaktyczne powinny być prowadzone w pracowni wyposażonej w: przyrządy i narzędzia do trasowania, zestawy: pilników, wierteł, przecinaków, pogłębiaczy, rozwiertaków, gwintowników, rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 17

18 narzynek oraz przyrządy kontrolno pomiarowe, w instrukcje obrabiarek, zestawy narzędzi do obróbki skrawaniem, zestawy przykładowych elementów wykonywanych za pomocą obróbki skrawaniem, dokumentację techniczną i technologiczną elementów obrabianych za pomocą obróbki skrawaniem. Środki dydaktyczne Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, karty samooceny, karty pracy uczniów, dokumentację techniczną i technologiczną dotyczącą obróbki materiałów konstrukcyjnych, katalogi narzędzi i obrabiarek, czasopisma branżowe. rezentacje multimedialne i filmy o tematyce obróbki ręcznej i maszynowej materiałów konstrukcyjnych. Zalecane metody dydaktyczne Dominującą metoda kształcenia powinna być metoda tekstu przewodniego i metoda ćwiczeń. Metody te zawierają opisy czynności niezbędne do wykonania zadania, a uczniowie pracują samodzielnie. Formy organizacyjne Zajęcia powinny być prowadzone indywidualnie i w grupach do 15 osób. ropozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Sprawdzenie efektów kształcenia będzie przeprowadzone na podstawie sporządzonej karty pracy. W ocenie należy uwzględnić następujące kryteria ogólne: rodzaje narzędzi, sposoby mocowania, przyrządy kontrolno pomiarowe stosowane podczas obróbki skrawaniem.. Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: - dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia, - dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 18

19 1.5. Elektronika i elektrotechnika Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi oziom wymagań programowych ( lub ) Kategoria taksonomiczna H(9)3. zastosować zasady bezpiecznej obsługi urządzeń elektrycznych, elektronicznych i optoelektronicznych; H(9)4. zastosować prawa dotyczącego ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska dotyczące wykonywanych zadań zawodowych w elektrotechnice, elektronice i optoelektronice; KZ(M.f)(1)1. zastosować jednostki podstawowe i uzupełniające zgodnie z obowiązującymi normami; KZ(M.f)(1)2. scharakteryzować własności elektryczne dielektryków, półprzewodników i przewodników; KZ(M.f)(1)3. scharakteryzować elementy RL obwodu elektrycznego; KZ(M.f)(1)4. rozróżnić symbole graficzne elementów RL stosowanych w obwodach elektrycznych; A KZ(M.f)(1)5. scharakteryzować rodzaje maszyn elektrycznych prądu stałego i zmiennego; KZ(M.f)(1)6. rozróżnić wielkości charakteryzujące prąd zmienny; KZ(M.f)(1)7. rozpoznać elektryczne źródła światła; KZ(M.f)(1)8. scharakteryzować elektryczne źródła światła; KZ(M.f)(1)9. scharakteryzować zasady montażu elementów na płytkach drukowanych; KZ(M.f)(1)10. rozróżnić elementy półprzewodnikowe na podstawie symboli zgodnie z obowiązującymi normami; KZ(M.f)(1)11. sklasyfikować elementy półprzewodnikowe; KZ(M.f)(1)12. rozróżnić elementy optoelektroniczne na podstawie symboli zgodnie z obowiązującymi normami; KZ(M.f)(1)13. scharakteryzować elementy optoelektroniczne; KZ(M.f)(1)14. określić zastosowanie przyrządów fotoelektrycznych; Materiał kształcenia - Elektryczne właściwości materiałów. - Obwody elektryczne prądu stałego. - Maszyny elektryczne. - Obwody prądu zmiennego. - Zasady bezpiecznej obsługi urządzeń elektrycznych. - Elektryczne źródła światła. - Obwody drukowane. - Elementy półprzewodnikowe: diody, układy prostownicze, tranzystory, tyrystory, triaki, diaki. - hłodzenie elementów półprzewodnikowych: radiatory. - Układy scalone: analogowe, cyfrowe, mikroprocesorowe, układy hybrydowe. - Techniki wykonania połączeń. - Optoelektronika: ogniwa fotoelektryczne, fotorezystory; fotodiody, fototranzystory, fotooporniki, diody laserowe, diody elektroluminescencyjne, transoptory. - Lasery: budowa rodzaje, zastosowanie. - Światłowody: budowa, rodzaje, zastosowanie. - Noktowizory: budowa, rodzaje, zastosowanie. - Kamery termowizyjne: budowa, rodzaje, zastosowanie. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 19

20 KZ(M.f)(1)15. sklasyfikować przyrządy optoelektroniczne; KZ(M.f)(1)16. określić zastosowanie przyrządów optoelektronicznych; KZ(M.f)(1)17. scharakteryzować budowę światłowodu; KZ(M.f)(1)18. określić zastosowanie światłowodów; lanowane zadania (ćwiczenia) Obliczanie pojemności i rezystancji zastępczej. Na podstawie otrzymanego schematu połączeń kondensatorów, rezystorów o podanych parametrach należy obliczyć pojemność i rezystancję zastępczą. Wyniki zapisać w otrzymanej karcie pracy. Wykonaną pracę należy porównać z otrzymanym wzorcem i dokonać samooceny prawidłowości wykonania zadania. Rozpoznawanie źródeł światła. Wybór lidera, który podzieli grupę na pary oraz w drodze losowania rozdzieli poszczególne grupy źródeł światła. Na podstawie otrzymanej instrukcji należy określić rodzaje otrzymanych źródeł światła i podać ich charakterystykę. Wykonaną pracę należy porównać z otrzymanym wzorcem i dokonać samooceny prawidłowości wykonania zadania. Rozpoznanie elementów półprzewodnikowych. Wybór lidera, który podzieli grupę na pary oraz w drodze losowania rozdzieli płytki drukowane z elementami, na podstawie których przeprowadzona będzie identyfikacja elementów półprzewodnikowych. Uczący się zidentyfikuje elementy elektroniczne, opracuje ich charakterystyki. Wykonaną pracą należy zapisać w karcie pracy. Lider zespołu przedstawia na forum grupy wyniki pracy grupy, a następnie przekazuje kartę pracy do oceny. Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Zajęcia dydaktyczne powinny być prowadzone w pracowni wyposażonej w: modele maszyn i urządzeń elektrycznych (transformator, autotransformator, stycznik i przekaźnik prądu stałego, stycznik i przekaźnik prądu zmiennego, prądnicę, silnik indukcyjny jednofazowy, silnik trójfazowy, silnik prądu stałego, itp.)mierniki podstawowych wielkości elektrycznych, typowe elementy elektryczne i elektroniczne i optoelektroniczne, zestawy do demonstracji zjawisk zachodzących w obwodach elektrycznych elektronicznych i optoelektronicznych, różne układy elektryczne i elektroniczne, płytki drukowane z elementami elektronicznymi i optoelektronicznymi, modele laserów, modele noktowizorów, modele kamer termowizyjnych, przykładowe światłowody, urządzenia multimedialne. Środki dydaktyczne. Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, karty pracy, karty samooceny uczniów, schematy ideowe, schematy montażowe, instrukcje Obsługi urządzeń elektrycznych, elektronicznych i optoelektronicznych, zestawy norm z zakresu elektrotechniki, katalogi urządzeń, katalogi mierników, katalogi części i elementów elektrycznych i elektronicznych, czasopisma branżowe, filmy i prezentacje multimedialne o tematyce elektrotechniki, elektroniki i optoelektroniki. Zalecane metody dydaktyczne Dominującą metodą kształcenia powinna być metoda tekstu przewodniego i metoda ćwiczeń. Formy organizacyjne Zajęcia powinny być prowadzone w grupach. ropozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Sprawdzenie efektów kształcenia będzie przeprowadzone na podstawie prezentacji. sporządzonej karty pracy, W ocenie należy uwzględnić kryteria ogólne jak: obliczanie pojemności i rezystancji zastępczej, rozpoznanie elementów półprzewodnikowych, rozpoznawanie źródeł światła. Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: - dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia, rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 20

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TAPICER, 753402 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TAPICER, 753402 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TAIER, 753402 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 30.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK TELEINFORMATYK, 351103 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK TELEINFORMATYK, 351103 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK TELEINFORMATYK, 351103 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 22.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 325509 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 325509 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ROGRAM NAUZANIA LA ZAWOU TEHNIK EZIEZEŃSTWA I HIGIENY RAY 325509 O STRUKTURZE RZEMIOTOWEJ TY SZKOŁY: SZKOŁA OLIEALNA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM PRAKTYCZNYM TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH 311911 Technikum nr 2

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM PRAKTYCZNYM TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH 311911 Technikum nr 2 ROGRAM NAUZANIA W KSZTAŁENIU ZAWODOWYM RAKTYZNYM raktyki zawodowe TY SZKOŁY: TEHNIKUM RODZAJ ROGRAMU: LINIOWY rogram powstał na podstawie przykładowego programu nauczania zamieszczonego na stronie internetowej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU CUKIERNIK 751201 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU CUKIERNIK 751201 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU UKIERNIK 751201 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ TY SZKOŁY: ZASADNIZA SZKOŁA ZAWODOWA RODZAJ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK EKONOMISTA 331403 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK EKONOMISTA 331403 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK EKONOMISTA 331403 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 29.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA* DLA ZAWODU TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311513 TYP SZKOŁY: TECHNIKUM

PROGRAM NAUCZANIA* DLA ZAWODU TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311513 TYP SZKOŁY: TECHNIKUM PROGRAM NAUCZANIA* DLA ZAWODU TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311513 TYP SZKOŁY: TECHNIKUM * Opracowany, uaktualniony i udostępniony szkołom bezpłatnie w postaci elektronicznej przez Wydawnictwa Komunikacji

Bardziej szczegółowo

TECHNIK ROLNIK 314207

TECHNIK ROLNIK 314207 ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK ROLNIK 314207 TY SZKOŁY: TEHNIKUM RODZAJ ROGRAMU: LINIOWY O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ Niniejszy program nauczania jest własnością Krajowego entrum Edukacji Rolniczej w rwinowie

Bardziej szczegółowo

Ewelina Gorczyca. Program nauczania dla zawodu technik logistyk 333107

Ewelina Gorczyca. Program nauczania dla zawodu technik logistyk 333107 Ewelina Gorczyca rogram nauczania dla zawodu technik logistyk 333107 opyright by Difin SA Warszawa 2012 Wszelkie prawa zastrzeŝone. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU OPIEKUN MEDYCZNY, 532102 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU OPIEKUN MEDYCZNY, 532102 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU OIEKUN MEDYZNY, 532102 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni PROGRAM NAUCZANIA. Typ szkoły: Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa.

Zespół Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni PROGRAM NAUCZANIA. Typ szkoły: Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa. Zespół Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni ROGRAM NAUZANIA Typ szkoły: ubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zawód: KUHARZ Symbol cyfrowy zawodu: 512 001 rogram powstał na podstawie przykładowego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PIEKARZ 751204

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PIEKARZ 751204 PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PIEKARZ 751204 TYP SZKOŁY: Zasadnicza Szkoła Zawodowa 3-letni okres nauczania w systemie 4-tygodniowych kursów Nr programu 751204/741[02]/SZ,LZ/MEN/2000.12.05/KL/2012 1. TYP

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania * Technikum - technik mechanik; 311504 K1 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (M.20.

Przykładowy szkolny plan nauczania * Technikum - technik mechanik; 311504 K1 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (M.20. Przykładowy szkolny plan nauczania * Typ szkoły: Technikum - 4-letni cykl nauczania /1/ Zawód: technik mechanik; symbol 311504 (na podbudowie kwalifikacji M.20. dla zawodu: ślusarz) Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

5 8-1 0 5 Ś wi d n i c a, u l. G e n. W ł. Si k o r sk i e g o 4 1 t el. / f ax. /074/ 852 40 76 wew. 28, e -m ail : ckz@ ckz. swi dni ca.

5 8-1 0 5 Ś wi d n i c a, u l. G e n. W ł. Si k o r sk i e g o 4 1 t el. / f ax. /074/ 852 40 76 wew. 28, e -m ail : ckz@ ckz. swi dni ca. CC EE NN TT RR UU MM KK SS ZZ TT AAŁŁ CC EE NN II I AA ZZ AAWW OODD OOWW EE GG OO WW ŚŚ WW IIDD I NN IICC I YY WOJEWÓDZKI OŚRODEK DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W ŚWIDNICY 5 8-1 0 5 Ś wi d n i

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE O pracow ano na podstaw ie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik ekonomista 331403 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w tym zawodzie również w szkole policealnej.

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w tym zawodzie również w szkole policealnej. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik informatyk 351203 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Fototechnik 343104

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Fototechnik 343104 Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Fototechnik 343104 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie. Materiały

Bardziej szczegółowo

Autorzy: mgr inż. Lucyna Chmielewska mgr inż. Bogdan Dyjuk mgr inż. Lucjan Klimuszko mgr inż. Krystyna Pastusiak

Autorzy: mgr inż. Lucyna Chmielewska mgr inż. Bogdan Dyjuk mgr inż. Lucjan Klimuszko mgr inż. Krystyna Pastusiak Autorzy: mgr inż. Lucyna Chmielewska mgr inż. Bogdan Dyjuk mgr inż. Lucjan Klimuszko mgr inż. Krystyna Pastusiak Recenzenci: mgr inż. Antoni Czarny mgr inż. Janina Neska Opracowanie redakcyjne: mgr Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. higienistka stomatologiczna 325102 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia

Bardziej szczegółowo

Jak opracować szkolny plan nauczania w oparciu o nowe podstawy programowe kształcenia w zawodach oraz ramowe plany nauczania?

Jak opracować szkolny plan nauczania w oparciu o nowe podstawy programowe kształcenia w zawodach oraz ramowe plany nauczania? Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru Jak opracować szkolny plan nauczania w oparciu o nowe podstawy programowe kształcenia w zawodach oraz ramowe plany nauczania? Poradnik dla autorów szkolnych planów

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie przetwórca ryb powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie przetwórca ryb powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Przetwórca ryb 751103 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Cukiernik 751201 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Dietetyk 322001

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Dietetyk 322001 Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Dietetyk 322001 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie. Materiały

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Technik prac biurowych 411004

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Technik prac biurowych 411004 Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Technik prac biurowych 411004 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 15 czerwca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 15 czerwca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 141 8594 Poz. 827 827 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 4 lipca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 4 lipca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 167 9745 Poz. 998 998 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 4 lipca 2011 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: technik awionik, technik budownictwa

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu 714[02]/ZSZ/MENiS/2002.08. PROGRAM NAUCZANIA KOMINIARZ 714[02] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej i Sportu Warszawa 2002 Autorzy: mgr inż. Janusz Jasek mgr

Bardziej szczegółowo