Dostawa motorówki hydrograficzno-inspekcyjnej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dostawa motorówki hydrograficzno-inspekcyjnej"

Transkrypt

1 Nr referencyjny: NZ-092/2/ME-14/2015 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Spółka Akcyjna ul. Bytomska 7; Szczecin fax: Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych pod nazwą: Dostawa motorówki hydrograficzno-inspekcyjnej Zamówienie sektorowe Ogłoszenia, dokumenty i informacje dotyczące postępowania zamieszczone są na stronie internetowej Zamawiającego: Postępowanie jest prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 26 czerwca 2015r.

2 SPIS TREŚCI : Rozdział I Rozdział II Rozdział III Rozdział IV Rozdział V Rozdział VI Opis przedmiotu zamówienia, słownik CPV, kod NUTS. Forma oferty. Zmiana, wycofanie i zwrot oferty. Oferty wspólne. Jawność postępowania i tajemnica przedsiębiorstwa. Protokół postępowania i udostępnianie dokumentów. Rozdział VII Wymagane dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. Inne dokumenty wymagane w ofercie. Rozdział VIII Rozdział IX Rozdział X Rozdział XI Rozdział XII Rozdział XIII Rozdział XIV Rozdział XV Rozdział XVI Rozdział XVII Rozdział XVIII Podwykonawcy. Termin wykonania zamówienia. Gwarancja jakości. Wadium. Sposób porozumiewania się Wykonawców z Zamawiającym. Wyjaśnienia treści siwz oraz jej modyfikacja. Sposób obliczenia ceny oferty. Wynagrodzenie Wykonawcy. Składanie i otwarcie ofert. Wybór oferty najkorzystniejszej. Pouczenie o środkach ochrony prawnej. Zawarcie umowy. Zmiany umowy. Załączniki: 1. Formularz ofertowy; 2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 3. Oświadczenie o grupie kapitałowej; 4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 5. Projekt umowy. 2 z 25

3 ROZDZIAŁ I. Opis przedmiotu zamówienia, słownik CPV, kod NUTS. I. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Portu Szczecin na Nabrzeże Tureckie jednej motorówki hydrograficzno - inspekcyjnej wraz z tymczasowym świadectwem dopuszczenia do żeglugi po uprzednim dokonaniu przeglądu u dostawcy. Dostawca musi z dwutygodniowym wyprzedzeniem poinformować Zamawiającego o przeglądzie i dostawie. Łódź wraz z wyposażeniem musi być fabrycznie nowa. W trakcie trwania gwarancji wszelkie przeglądy i serwisy leżą po stronie Wykonawcy. Parametry techniczno - konstrukcyjne: Zamknięta łódź motorowa przeznaczona do uprawiania żeglugi całorocznej po wodach śródlądowych i morskich wodach przybrzeżnych z pokładem otwartym górnym bądź rufowym; Rejon żeglugi 1 do tego regionu zalicza się część Zatoki Pomorskiej na południe od linii prostej łączącej cypel Nord Perd na wyspie Rugia z latarnią morską Niechorze oraz część zatoki Gdańskiej na południe od linii prostej łączącej latarnię morską Hel z pławą podejściową do portu Baltijsk; Rejon żeglugi 2 do tego rejonu zalicza się Zalew Szczeciński, Zalew Kamieński, Zalew Wiślany, Zatokę Pucką, Zbiornik Włocławski oraz jeziora Śniardwy, Niegocin i Mamry, Kategoria projektowa D; Kadłub wypornościowy lub ślizgowy typ V, aluminiowy bądź stalowy w klasie lodowej L4; Motorówka powinna posiadać dzielność morską co najmniej do stanu morza 6 (sześć) w skali Beauforta; Minimum 3 klasa PRS lub równoważnego międzynarodowego towarzystwa kwalifikacyjnego (żegluga na akwenach wodnych, na których może występować fala o wysokości do 0,6 m); Całkowita długość motorówki powinna zawierać się w przedziale od 14m do 16m; Całkowita szerokość motorówki nie powinna być większa 6m; Zanurzenie motorówki z pełnym wyposażeniem oraz załogą nie powinno być większe niż 1.7m (preferowany 1m-1.2m); Wysokość boczna motorówki (od linii wody do najwyższego punktu nadbudowy sterówki) nie powinna być większa niż 4.8m przy złożonym maszcie; Wymagane jest posiadanie przez motorówkę dziobowego steru strumieniowego małogabarytowego; Przednie szyby motorówki powinny być wyposażone w wycieraczki i nadmuch wewnętrzny lub system wewnętrznego ogrzewania elektrycznego; Szyby jednostki w sterówce i przy stanowisku hydrografa powinny być wyposażone w zasłony bądź rolety przeciwsłoneczne; 3 z 25

4 Motorówka powinna posiadać bramownicę, o udźwigu co najmniej 200 kg, wysięgu za burtę 1,5 m, wysokości bloku dla liny wciągającej sprzęt 1,5 m nad burtą. Konstrukcja motorówki powinna umożliwiać jednoczesne zaokrętowanie 12 osób, w tym 2 osób załogi stałej; Rozwiązania konstrukcyjne motorówki powinny zabezpieczać warunki socjalno bytowe dla stałej załogi motorówki 2 osoby i hydrografa, motorówka powinna stanowić bazę noclegową dla załogi stałej i hydrografa (3 osoby), tj. powinna być wyposażona w minimum 3 koje; Wewnątrz motorówki powinno być wyposażone w: Mostek zamknięty ze stanowiskiem sternika z pełnym wyposażeniem nawigacyjnym według Przepisów Nadzoru Konwencyjnego Statków Morskich PRS, przepisach towarzystw klasyfikacyjnych należących do Międzynarodowego Zrzeszenia Towarzystw Klasyfikacyjnych IACS (International Association of Classification Societies) lub równoważnych międzynarodowych towarzystw kwalifikacyjnych; Kompas magnetyczny; Kompas satelitarny; Radar; Radiotelefon VHF zgodny z wymogami GMDSS lub równoważnego międzynarodowego systemu bezpieczeństwa i alarmowania; Stacja pogodowa (prędkość i kierunek wiatru, temperatura zewnętrzna, ciśnienie atmosferyczne, wilgotność); Wydzielone stanowisko hydrografa w nadbudowie motorówki z możliwością kontroli sytuacji nawigacyjnej na akwenie pracy (biurko do zamocowania monitorów z szufladami + 1 szafa RACK dla komputerów z dostępem do podłączenia kabli od tyłu) ; Mesa z 10 miejscami siedzącymi; Wydzielone pomieszczenie (miejsce, aneks) kuchenne wyposażone co najmniej w: Kuchenka elektryczna o co najmniej 2 polach grzejnych; Lodówkę o pojemności nie mniejszej niż 60 litrów; Umywalkę z kranem z ciepłą i zimną wodą. Węzeł sanitarny z toaletą i umywalką z kranem z ciepłą i zimną wodą bieżącą Wymagania dotyczące systemu napędowego motorówki: Dwa wbudowane silniki spalinowe typu diesel; System napędowy powinien zapewniać poruszanie się motorówki z prędkością maksymalna nie mniejszą niż 20 węzłów; System napędowy powinien zapewnić sterowność motorówki przy prędkości manewrowej równej i większej 2 węzłom; Wymagania dotyczące zasilania motorówki: System zasilania motorówki powinien zabezpieczyć pracę wszystkich urządzeń zarówno podczas pobytu na morzu przy wykorzystaniu agregatu prądotwórczego 4 z 25

5 (moc minimalna 6 kw) oraz podczas pobytu przy kei z lądowej sieci energetycznej; Wymagania dotyczące ogrzewania: Motorówka wewnątrz powinna być wyposażona w system ogrzewania (kocioł olejowy, agregat grzewczy) zarówno w pomieszczeniach socjalnych, sterówce jak i maszynowni; Motorówka powinna być wyposażona w kompaktowy układ klimatyzacji pomieszczeń ze sterowaniem automatycznym Motorówka powinna być wyposażona w system ogrzewania elektrycznego, zasilanego z lądu (podczas postoju jednostki), zapewniający utrzymywanie temperatury dyżurnej (+5 o C) w pomieszczeniach oraz ogrzewanie silnika. Układ powinien działać w reżimie automatycznym [bez nadzoru załogi]. Wymagania dotyczące surowców, materiałów i wyrobów kompletujących: Kadłub, pokład i nadbudówka motorówki powinny być wykonane z aluminium lub stali spełniającej wymagania określone w Przepisach klasyfikacji i budowy łodzi motorowych. Część VI Materiały (Wydawnictwo Polskiego Rejestru Statków S.A.), określonych w równoważnych przepisach towarzystw klasyfikacyjnych należących do Międzynarodowego Zrzeszenia Towarzystw Klasyfikacyjnych IACS (International Association of Classification Societies) lub przepisach równoważnych międzynarodowych towarzystw kwalifikacyjnych; Motorówka powinna posiadać wiarygodny Dziennik Maszynowy lub Maszynowo- Pokładowy, umożliwiający ustalenie dotychczasowego przebiegu silnika. Wymagania dotyczące ergonomii i estetyki technicznej: Wszystkie pomieszczenia oraz przestrzeń na pokładzie motorówki hydrograficznej powinny zapewniać bezpieczeństwo pracy dla załogi i osób dodatkowo zaokrętowanych; Elementy wyposażenia drewnianego pomieszczeń powinny być wykonane z elementów trwałych, odpornych na wilgoć. Elementy metalowe powinny być z metali nierdzewnych lub zabezpieczone przed korozją; Izolacja termiczna i akustyczna powinna zapewniać komfort pracy załogi w przewidzianych warunkach eksploatacji motorówki. Poziom hałasu w pomieszczeniach motorówki powinien być zgodny z wartościami zawartymi w normie NO-63-A001:2014 lub w równoważnych normach międzynarodowych o nie gorszych parametrach ochrony przed hałasem; Opis realizacji przedmiotu zamówienia: Zamówienie u oferenta nowej jednostki spełniającej założenia ogólne wraz z uzgodnieniem dokumentacji technicznej - z terminem realizacji 3,5 miesiąca od daty zlecenia; Warunki realizacji przedmiotu zamówienia: 5 z 25

6 Oferent powinien dostarczyć motorówkę wraz ze świadectwem klasy wydanym przez towarzystwo klasyfikacyjne potwierdzającym nadanie motorówce symbolu klasy odpowiedniego dla statku przeznaczonego do żeglugi w Rejonie 1 i 2. Oferent wraz z motorówką powinien dostarczyć zaświadczenie że motorówka była zbudowana pod nadzorem Polskiego Rejestru Statków S.A., towarzystwa klasyfikacyjnego należącego do Międzynarodowego Zrzeszenia Towarzystw Klasyfikacyjnych IACS (International Association of Classification Societies) lub równoważnych międzynarodowych towarzystw kwalifikacyjnych; listy kontrolne producenta z przeprowadzonych prób; kontroli specyfikacji sprzętu przez Zamawiającego; świadectwa PRS dla danej jednostki lub równoważnego towarzystwa kwalifikacyjnego. Wymagania dotyczące dokumentacji technicznej: Dokumentacja techniczna powinna zawierać wszystkie niezbędne informacje o motorówce, jako obiekcie pływającym po morzu oraz o specjalistycznym wyposażeniu, dotyczące: przeznaczenia, opisu budowy, danych technicznych, konstrukcyjnych, konfiguracji, zasad działania oraz odbioru, użytkowania i utrzymania a także bezpieczeństwa i higieny pracy podczas jego użytkowania. Motorówka powinna posiadać wyposażenie hydrograficzne: Sonda wielowiązkowa dwugłowicowa umożliwiająca badanie w płaszczyźnie 180 stopni Sonar wysokiej rozdzielczości dookólny o częstotliwości roboczej 650kHz ±100kHz z wbudowanym kompasem magnetycznym (elektronicznym) i podstawą do ustawienia sonaru na dnie; System pozycjonowania DGPS RTK ze stacją referencyjną i kompatybilnym czujnikiem do kompensacji wahań jednostki hydrograficznej (przechyłów wzdłużnych, bocznych i kołysania pionowego; Robot - pojazd podwodny ROV z kamerą; Magnetometr (wykrywacz metalu pod wodą; Hardware obsługi sondy, sonaru, robota; Montaż urządzeń; Oprogramowanie kompletne wyposażenia sprzętowego + szkolenie; Wsparcie 5 letnie oprogramowania. Motorówka powinna zostać wyposażona w sprzęt: Krążek Secchiego, biały o średnicy 200 mm i sześcioma otworami o średnicy 55 mm każdy, umieszczone na okręgu o średnicy 120 mm (zgodnie z wymaganiami ISO 7027:1999). Miernik terenowy umożliwiający prowadzenie pomiarów zasolenia, gęstości wody, mętności, tlenu rozpuszczonego, temperatury oraz przewodnictwa ze zintegrowany system GPS do identyfikowania miejsca pomiaru. Urządzenie powinno umożliwiać rejestrowanie danych i posiadać interfejs USB pozwalający na przesyłanie danych do komputera. Miernik powinien posiadać wodoszczelną obudowę (minimum IP67) oraz być wyposażony w walizkę transportową i 6 z 25

7 oprogramowanie PC do zbierania danych. Urządzenie powinno być wyposażone w sondę głębinową zintegrowaną, pozwalającą na jednoczesne prowadzenie pomiarów wszystkich parametrów w wodach powierzchniowych śródlądowych oraz w wodach morskich na głębokości do 20 metrów. Miernik wieloparametrowy terenowy umożliwiający prowadzenie pomiarów odczynu ph, tlenu rozpuszczonego, przewodnictwa i temperatury wody. Miernik powinien umożliwiać rejestrowanie danych i posiadać interfejs USB umożliwiający przesyłanie danych do komputera. Miernik powinien posiadać wodoszczelną obudowę (minimum IP67) i etui ochronne oraz być wyposażony w walizkę transportową i oprogramowanie PC do zbierania danych. Urządzenie powinno być wyposażone w sondę głębinową zintegrowaną, wyposażoną w barometryczny czujnik głębokości zanurzenia oraz optyczny czujnik tlenu, pozwalającą na jednoczesne prowadzenie pomiarów wszystkich parametrów w wodach powierzchniowych śródlądowych oraz w wodach morskich na głębokości do 20 metrów. Sonda pomiarowa powinna być wyposażona w kosz ochronny i balast oraz w szpulę do nawijania kabla. Batometr typu Niskin o pojemności około 2,5l. Batometr powinien posiadać linę nośną znakowaną co 1 m o długości nie mniejszej niż 20 m i posłańca w zestawie. Próbnik Ruttnera o pojemności około 3 l. Próbnik powinien posiadać linę nośną znakowaną co 1 m o długości nie mniejszej niż 20 m i posłańca w zestawie. Próbnik Van Dorna o pojemności około 3 l z płetwą sterową. Próbnik powinien posiadać linę nośną znakowaną co 1 m o długości nie mniejszej niż 20 m i posłańca w zestawie. Czerpacz prób dna Ekmana o wymiarach powierzchni pobieranej próby około 225 cm2. Czerpacz osadów Van Veen o wymiarach powierzchni pobieranej próby około 250 cm2, wyposażony w otwierane wieczka do poboru zebranych próbek z kompletem dodatkowych obciążników umożliwiających zwiększenie masy operacyjnej urządzenia. Czerpacz osadów Van Veen o wymiarach powierzchni pobieranej próby około 1000 cm2, wyposażony w otwierane wieczka do poboru zebranych próbek z kompletem dodatkowych obciążników umożliwiających zwiększenie masy operacyjnej urządzenia. Próbnik rdzeniowy osadów dennych wyposażony w głowicę z wymiennymi rurami probierczymi o średnicy 90 mm 100 mm, z górnym zaworem uszczelniającym, z szybkozłączami do wymiany rur, kulowym zaworem dolnym oraz obciążnikiem rurowym umożliwiającym udarowe zagłębianie próbnika. Zestaw objęty zamówieniem powinien ponadto zawierać: wyciskarkę do pobranych prób rdzeniowych z systemem precyzyjnego porcjowania próbek, rury probiercze długości około 60 cm (10 szt.), rury probiercze długości około 120 cm (10 szt.), rury probiercze długości 200 cm (10 szt.), nóż tnący (but) do rur probierczych (5 szt.), urywak rdzenia "pomarańczka" (10 szt.), inne akcesoria umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie próbnika z rurami o długościach 60 cm, 120 cm i 200 cm. Boks termostatyczny - mobilna chłodziarka do transportu próbek do laboratorium, komora chłodnicza o pojemności litrów, zdolność 7 z 25

8 chłodzenia w temperaturze 3 C, stabilność temperatury nie gorsza niż ± 2 C, zasilanie: akumulatorowe, z gniazda zapalniczki samochodowej 12V oraz z sieci 230V, chłodziarka wyposażona w rejestrator temperatury. Boks termostatyczny - mobilna zamrażarka do transportu próbek do laboratorium, komora chłodnicza o pojemności litrów, możliwość mrożenia do temperatury co najmniej -22 C, zasilanie: akumulatorowe, z gniazda zapalniczki samochodowej 12V oraz z sieci 230V, zamrażarka wyposażona w rejestrator temperatury. Terenowy zestaw do filtracji próżniowej próbek wody umożliwiający zastosowanie filtrów o średnicy 25 mm 50 mm. Każde urządzenie/zestaw wymienione w niniejszym wykazie sprzętu badawczego powinno posiadać kartę katalogową producenta, zawierającą opis techniczny urządzenia. Wymagane jest dostarczenie wraz z przedmiotem zamówienia w/w kart katalogowych w języku polskim oraz kart katalogowych oryginalnych jeżeli oryginał nie został sporządzony w języku polskim (wskazane w języku angielskim - jeżeli dotyczy). Każde urządzenie/zestaw wymienione w niniejszym wykazie sprzętu badawczego należy zaopatrzyć w instrukcję obsługi w języku polskim oraz oryginalną instrukcję obsługi producenta, jeżeli nie jest to język polski (wskazane w języku angielskim - jeżeli dotyczy). Oferent powinien udzielić gwarancji co najmniej 12 miesięcznej na wszystkie urządzenia i zestawy objęte niniejszym wykazem sprzętu badawczego. Gwarancja powinna być liczona od momentu przekazania jednostki. Całkowity czas usunięcia stwierdzonej wady nie powinien przekroczyć 2 miesięcy od momentu otrzymania protokołu reklamacyjnego. Okres gwarancji powinien być wydłużony o czas, w ciągu którego Zamawiający nie będzie mógł korzystać ze sprzętu podlegającego procedurze reklamacji. Jednocześnie Zamawiający informuję, że w przypadku nie wykonania zamówienia przez Wykonawcę w ostatecznym terminie określonym w umowie Zamawiający zastrzega prawo odstąpienia od umowy w związku z finansowaniem realizacji przedmiotu zamówienia ze środków Unii Europejskiej. II. Słownik CPV: główny przedmiot: Statki i łodzie przedmiot dodatkowy: Łodzie specjalistyczne III. Kod NUTS - PL424 Miasto Szczecin IV. Postępowanie jest w części finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Fundusz Spójności. 8 z 25

9 ROZDZIAŁ II. Forma oferty. 1. Ofertą w niniejszym postępowaniu jest oświadczenie woli zawarcia umowy przez Wykonawcę i wykonania zamówienia za określoną, w formularzu ofertowym, cenę, zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego, opisanymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej siwz i załącznikach do niej. Elementami oferty są: a) formularz ofertowy, stanowiący zobowiązanie Wykonawcy do, zgodnego z oczekiwaniami Zamawiającego, opisanymi w niniejszej siwz i załącznikach do niej, wykonania zamówienia, za określoną w nim cenę; b) informacje zawarte w dokumentach żądanych na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013r., poz. 231); c) oświadczenia i inne dokumenty składane przez Wykonawcę. 2. Wykonawcy sporządzą oferty zgodnie z wymaganiami siwz. 3. Oferta cenowa powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 1 do siwz; w razie nie użycia przez Wykonawcę załącznika nr 1 do siwz oferta musi zawierać wszystkie elementy w nim wymienione. 4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. 5. Formularz ofertowy oraz wszystkie wymagane dokumenty, muszą być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty (w tym formularza ofertowego i wszystkich wymaganych dokumentów) oraz parafowania dokumentów za zgodność z oryginałem musi być dołączone do oferty, w oryginale, lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. 6. W przypadku, gdy Wykonawca składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy (Wykonawca lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy na każdej zapisanej stronie kserokopii składają własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem za zgodność z oryginałem ). 7. Jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób, formularz ofertowy oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez wszystkie te osoby, a kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wszystkie te osoby. 8. Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. 9. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. Ponadto, zaleca się, aby wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, były parafowane przez osobę lub osoby upoważnioną/ne do reprezentowania Wykonawcy. 10. Wykonawca składa tylko jedną ofertę. Niedopuszczalne są alternatywy zawarte w treści oferty. 9 z 25

10 11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 12. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 13. Oferta musi obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 14. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 15. Zaleca się by Wykonawca zamieścił ofertę w zamkniętej zewnętrznej i wewnętrznej kopercie z tym, że: 1) zewnętrzna koperta powinna być zaadresowana na Zamawiającego i zawierać oznaczenie: Dostawa motorówki hydrograficzno-inspekcyjnej oraz nie otwierać przed 06 sierpnia 2015 godz bez nazwy i pieczątki Wykonawcy; 2) koperta wewnętrzna powinna zawierać ofertę i być zaadresowana na Wykonawcę, tak, aby można ją było odesłać, w przypadku złożenia po terminie. 16. W przedmiotowym postępowaniu nie zostanie przeprowadzona aukcja elektroniczna ROZDZIAŁ III. Zmiana, wycofanie i zwrot oferty. 1. Wykonawca może przed terminem składania ofert zmienić lub wycofać ofertę: 1) w przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą wycofuje, w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w rozdziale II ust. 15 ppkt 1) z dopiskiem wycofanie. 2) w przypadku zmiany oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian, a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów Wykonawca winien dokumenty te złożyć. Powyższe oświadczenie i ewentualne dokumenty należy zamieścić w zamkniętej kopercie wewnętrznej i zewnętrznej, oznaczonych jak w rozdziale II ust. 15 ppkt 1) i 2) przy czym koperta zewnętrzna powinna zawierać dopisek zmiany. 2. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu składania ofert. 3. O złożeniu oferty po terminie Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. ROZDZIAŁ IV. Oferty wspólne. 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 2. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3. Do oferty wspólnej Wykonawcy dołączają pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 4. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp. 5. Na ofercie cenowej Wykonawcy składający ofertę wspólną powinni wpisać dane teleadresowe, na które ma być kierowana korespondencja od Zamawiającego. 10 z 25

11 6. Sposób składania oświadczeń i dokumentów w ofercie wspólnej: a) dokumenty wspólne, takie jak: formularz ofertowy, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu powinny być składane jako wspólny dokument, w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, b) jeżeli jednak podmiot występujący wspólnie (spółka cywilna) na podstawie odrębnych przepisów, dla celów podatkowych lub związanych z ubezpieczeniami jest traktowany jako jeden podmiot (jedna jednostka organizacyjna) dokumenty dotyczące ubezpieczeń, podatków i opłat powinien złożyć również niezależnie ten podmiot, c) dokumenty dotyczące Wykonawcy, takie jak: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia - składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia we własnym imieniu. d) kopie dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania tych Wykonawców, a nie przez pełnomocnika, chyba, że pełnomocnictwo każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną dla pełnomocnika obejmuje dokonanie czynności potwierdzania za zgodność z oryginałem dokumentów danego Wykonawcy. 7. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania przetargu) Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę. 8. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone w niniejszym rozdziale. ROZDZIAŁ V. Jawność postępowania i tajemnica przedsiębiorstwa. 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. 2. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji takich jak nazwy (firmy) oraz adresu, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartej w ofercie. 3. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności (art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji) i tylko takie dane mogą być skutecznie przez Wykonawcę zastrzeżone. 4. W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003r., Nr 153 poz z późń. zm.), Wykonawca winien nie 11 z 25

12 później niż w terminie składania ofert zastrzec, że nie mogą być one udostępniane jednoznacznie wydzielając z oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa i oznaczając je klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. ROZDZIAŁ VI. Protokół postępowania i udostępnianie dokumentów. 1. W trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający sporządza pisemny protokół, zgodny z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. Nr 223, poz. 1458). 2. Oferty, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu. 3. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. 4. Udostępnienie protokołu lub załączników może nastąpić poprzez wgląd w siedzibie Zamawiającego, przesłanie kopii za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera na koszt wnioskodawcy, faksem lub drogą elektroniczną (w tym także przekazanie wnioskodawcy kopii elektronicznych protokołu lub załączników, utrwalonych na nośniku danych), zgodnie z wyborem wnioskodawcy. 5. Wniosek o udostępnienie protokołu lub załączników powinien zawierać wybrany sposób udostępnienia (wgląd w siedzibie Zamawiającego, przesłanie kopii za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera na koszt wnioskodawcy, drogą elektroniczną, faksem, przekazanie wnioskodawcy kopii elektronicznych protokołu lub załączników utrwalonych na nośniku danych) oraz ewentualną prośbę o wyrażenie zgody na samodzielne kopiowanie treści złożonych ofert lub utrwalanie za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert. 6. Bez zgody Zamawiającego, wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników, w siedzibie Zamawiającego, nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych w postępowaniu ofert. 7. Jeżeli przesłanie kopii protokołu lub załączników zgodnie z wyborem wnioskodawcy będzie z przyczyn technicznych znacząco utrudnione, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do przesłania dokumentów, Zamawiający poinformuje o tym fakcie wnioskodawcę i wskaże sposób, w jaki mogą być one udostępnione. 8. Zamawiający udostępni wnioskodawcy protokół lub załączniki niezwłocznie. Załączniki do protokołu Zamawiający udostępni po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, natomiast oferty udostępniać będzie od chwili ich otwarcia. Jednakże w przypadku konieczności zapewnienia sprawnego toku prac, dotyczących badania i oceny ofert, Zamawiający udostępni oferty do wglądu lub prześle ich kopie w terminie przez siebie wyznaczonym, nie później jednak niż w dniu przesłania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty albo o unieważnieniu postępowania. 12 z 25

13 ROZDZIAŁ VII. Wymagane dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. Inne dokumenty wymagane w ofercie. 1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ustawy, Zamawiający żąda, zgodnie z art. 25 ust. 2 oraz art. 26 ust 2d ustawy pzp oraz na podstawie 3 ust. 1 pkt 1) - 6) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013r. poz. 231), przedstawienia przez Wykonawcę następujących dokumentów: 1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do siwz, 2) listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do siwz; 3) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 4) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 5) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 6) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 8 ustawy - wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 7) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 9 ustawy - wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku oferty wspólnej ww. dokumenty składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 13 z 25

14 2. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskie, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów: o których mowa w ust. 1 pkt 3) - 5) i 7) - składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; o których mowa w ust. 1 pkt 6) składa zaświadczenie właściwego organu sadowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy- wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów o których mowa w ust. 3 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przez właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem, z zachowaniem terminów na ich złożenie określonych w ust O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: 14 z 25

15 - Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku. 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: - Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku. 3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: - Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku. 4) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: - Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku. 5) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: posiada zdolność kredytową lub środki finansowe w wysokości co najmniej ,00 PLN. 6. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie prowadzona na podstawie treści złożonych dokumentów, dowodów i oświadczeń. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu metodą spełnia nie spełnia. 7. W przypadku, gdy kwoty w złożonych przez Wykonawcę dokumentach dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej, wyrażone będą w walucie innej niż PLN Zamawiający w celu oceny spełnienia warunku znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia dokona przeliczenia wartości tych kwot z walut obcych na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 8. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda, na podstawie art. 44 ustawy, art. 26 ust. 1 ustawy oraz na podstawie 1 ust. 1 pkt 10) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013r., poz. 231), przedstawienia przez Wykonawcę następujących dokumentów: 1) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej siwz; W przypadku ofert wspólnych Wykonawcy składają jeden dokument w imieniu wszystkich Wykonawców, wspólnie ubiegających się o zamówienie. 15 z 25

16 2) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Do złożenia ww. dokumentów nie są zobowiązani wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeśli z dokumentów, które zostały złożone w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będzie wynikało, że warunki postawione przez Zamawiającego zostały spełnione. Warunek postawiony przez Zamawiającego zostanie bowiem uznany przez Zamawiającego za spełniony, jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą spełniać go łącznie. 9. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku. 10. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 11. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów określonych w ust. 8 pkt 2), dotyczących tych podmiotów. 13. Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w terminie składania ofert nie złożyli wymaganych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. W stosunku do dokumentów złożonych na wezwanie musi zostać zachowana forma pisemna, podobnie jak w przypadku dokumentów złożonych wraz z ofertą, co oznacza, że muszą one zostać złożone w oryginale, lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Warunek ten zostanie spełniony wyłącznie w sytuacji złożenia dokumentów osobiście, za pośrednictwem kuriera, lub operatora pocztowego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego w wezwaniu. 16 z 25

17 ROZDZIAŁ VIII. Podwykonawcy. 1. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale podwykonawców, zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace, które wykonuje przy pomocy podwykonawców. 3. Zgodnie z art. 36b ustawy pzp Zamawiający żąda by Wykonawca wskazał w ofercie cenowej części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom. W razie braku wypełnienia punktu II oferty cenowej Zamawiający uzna, że Wykonawca wykona zamówienie bez udziału podwykonawców. 4. Zamawiający żąda by Wykonawca podał w ofercie cenowej nazwy podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy. W razie braku wypełnienia punktu III oferty cenowej Zamawiający uzna, że Wykonawca nie powołuje się na zasoby podmiotów, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia w charakterze podwykonawców. 5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. ROZDZIAŁ IX. Termin wykonania zamówienia. Wymagany przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia - odbioru przedmiotu zamówienia - 15 grudnia ostateczny termin ROZDZIAŁ X. Wadium 1. Wadium, w wysokości ,00 PLN (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu środków do Zamawiającego). 2. Wadium może być wnoszone: a) w pieniądzu - przelewem na konto w Banku PEKAO SA III O/Szczecin nr , b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach. 4. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej gwarancja ta musi: 17 z 25

18 1) zobowiązywać gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium, bezwarunkowo, na pierwsze, pisemne żądanie Zamawiającego (beneficjenta gwarancji), zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w ust. 13 niniejszego rozdziału, bez potwierdzania tych okoliczności, 2) mieć charakter terminowy (termin obowiązywania gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą) i nie może być odwoływalna, 3) mieć charakter samoistny, 4) zawierać kwotę sumy gwarancyjnej, odpowiadającej kwocie wymaganego wadium. 5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowa na rachunku bankowym. 6. W przypadku składania oferty wspólnej (przez konsorcjum) wadium, niezależnie od formy jego wniesienia, może zostać wniesione przez wszystkich konsorcjantów wspólnie lub kilku członków konsorcjum lub przez jednego z konsorcjantów. Złożenie wadium w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej wystawionej nawet na jednego członka konsorcjum jest wystarczającym zabezpieczeniem oferty konsorcjum. W treści gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej musi zostać wskazany podmiot wnoszący wadium. 7. Wykonawca, który nie wniesie wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie określonym przez Zamawiającego, w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 3 ustawy zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania, a jego oferta odrzucona. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 13 pkt 2) niniejszego rozdziału. 10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 11. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 12. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 9 niniejszego rozdziału, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wówczas wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 13. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w sytuacji, gdy: 1) Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, lub spowodował, że zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po jego stronie; 18 z 25

19 2) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 3) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, ze nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 14. W ofercie cenowej Wykonawca powinien wpisać nr konta, na które Zamawiający ma zwrócić wadium wniesione w formie pieniężnej. ROZDZIAŁ XI. Sposób porozumiewania się Wykonawców z Zamawiającym 1. Według art. 27 ust. 1 ustawy zgodnie z wyborem Zamawiającego oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują, pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną. 2. Odpowiedzi na pytania, wnioski, informacje, wyjaśnienia, wezwania (w tym wezwanie do przedłużenia okresu związania ofertą z jednoczesnych przedłużeniem ważności wadium, lub wniesieniu nowego wadium na okres przedłużenia okresu związania ofertą), zawiadomienia, w tym także o wyborze oferty najkorzystniejszej, ofertach odrzuconych i Wykonawcach wykluczonych Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom faxem lub drogą elektroniczną wraz z prośbą o niezwłoczne potwierdzenie faktu ich odebrania z podaniem daty, godziny dotarcia dokumentu oraz nazwiska osoby potwierdzającej. Dowód transmisji danych oznacza, że Wykonawca otrzymał korespondencję w momencie jej przekazania przez Zamawiającego, niezależnie od potwierdzenia faktu jej otrzymania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie faksu lub urządzeń Wykonawcy, służących do przekazywania informacji drogą elektroniczną. 3. Oświadczenie woli składane przez Zamawiającego i Wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia uważa się za złożone z chwilą, gdy doszło do adresata oświadczenia w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią. Odwołanie takiego oświadczenia jest skuteczne, jeżeli doszło z tym oświadczeniem lub wcześniej. 4. Datą wpłynięcia dokumentu do Zamawiającego lub Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia jest data i godzina faktycznego dotarcia dokumentu do adresata, w taki sposób, że mógł on się zapoznać z jego treścią. Nie zapoznanie się adresata z treścią dokumentu z uwagi na ustalone godziny urzędowania Zamawiającego lub Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia nie wstrzymuje biegu terminów. 5. Adres do korespondencji: Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Spółka Akcyjna, ul. Bytomska 7; Szczecin; fax (91) (czynny całą dobę). Adres strony internetowej, na której 19 z 25

20 umieszczone są wszystkie materiały dotyczące niniejszego postępowania: 6. Zamawiający wymaga, aby korespondencja związana z przetargiem, w tym kopia odwołania była kierowana wyłącznie na adres poczty elektronicznej lub fax podane w ust. 5 niniejszego rozdziału. 7. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są: p. Marzena Kopacka Szef Biura Zamówień Publicznych, p. Agnieszka Świtkiewicz-Ott- Specjalista ds. Zamówień Publicznych, p. Edyta Łukaszewska-Stępień - Specjalista ds. Rozliczeń, p. Robert Sokulski - Dyrektor ds. Nadzoru Majątkowego; ROZDZIAŁ XII. Wyjaśnienia treści siwz oraz jej modyfikacja. 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału, lub będzie dotyczyć udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału. 4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał siwz bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej. 5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę siwz Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano siwz oraz zamieści ją na stronie internetowej. 6. Jeżeli w wyniku zmiany treści siwz nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano siwz, oraz zamieści informację na stronie internetowej. ROZDZIAŁ XIII. Sposób obliczenia ceny oferty. Wynagrodzenie Wykonawcy. 1. Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Cena oferty powinna być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT, do dwóch miejsc po przecinku. 3. Cena podana w ofercie obejmuje wszystkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia, w 20 z 25

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin Centrum Kształcenia Sportowego 70-424 Szczecin, ul. Mazurska 40 mazurska@cks.szczecin.pl ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Usługa bankowa w zakresie udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Płocka na 2015 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DAZ/2411/P-8/077/13

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Kasztanowa 31 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WYKONYWANIE USŁUGI: WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH I MAKULATURY Z TARGOWISK MIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Numer sprawy: 6/PN/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY Zamojski

Bardziej szczegółowo

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ BZU.IG.2291-39/15 SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 3 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 3 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-64-20, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Adres: Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin, Telefon: +48 91 440 34 23, faks: +48 91 440 34 41, NIP: 852-04-09-053,

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie modernizacji 3 pasażerskich wagonów kolejowych ZATWIERDZAM:.. Warszawa 2015 rok 1

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 07 lutego 2014 r.

Warszawa, 07 lutego 2014 r. Numer sprawy: BPSP - 331-1/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: KANCELARIA SENATU ul. Wiejska 6 00-902 Warszawa tel.: 22 694-90-35 fax.: 22 694-92-13 strona internetowa: www.senat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 1- T- PN-2014. Nazwa zadania: dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania. Działając na podstawie art. 40

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych Nr sprawy 060000/271/17/2014-ADG Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 45 41-500 Chorzów Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest

w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej zwanej SIWZ ) w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest wykonanie i dostawa

Bardziej szczegółowo

Zakup szkoleń w zakresie CISCO

Zakup szkoleń w zakresie CISCO Znak sprawy: TZ/271/8/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup szkoleń w zakresie CISCO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup kompleksowej usługi wydruku dla wybranych lokalizacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ "ZDROJE''

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ ZDROJE'' ZAPRASZA DO ZŁOśENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIśEJ KWOT OKREŚLONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA: Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: OR.IV.3331-3/09

Znak sprawy: OR.IV.3331-3/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ, MONTAŻ, KONFIGURACJĘ URZĄDZEŃ AKTYWNYCH INSTALACJI SIECI LOGICZNEJ I OPROGRAMOWANIA DLA

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 Nr postępowania:: SPZOZ/PN/16/2014 REGON 370444345 NIP 687-16-40-438 NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Bardziej szczegółowo

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS znak sprawy: TZ/370/75/13; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji wraz z opieką

Bardziej szczegółowo