SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 NV/V/P_Z/9/2015/2039 Nowy Sącz, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w niniejszym opracowaniu SIWZ w trybie przetargu nieograniczonego w myśl przepisów art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z późn. zm.) dla przeprowadzenia zamówienia publicznego pn.: Dostawa i sfinansowanie w formie leasingu operacyjnego zakupu jednego fabrycznie nowego samochodu cięŝarowego z zabudową specjalistyczną Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: Pojazdy do transportu odpadów Usługi leasingu finansowego Rozdział I Nazwa i adres Zamawiającego: NOVA Sp. z o.o. ul. Śniadeckich 14, Nowy Sącz tel fax w. 6. Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej: Rozdział II Tryb udzielenia zamówienia. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniŝej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z późn. zm.). Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z późn. zm.) dalej ustawa Pzp. 2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŝe Ŝądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z ). 3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., Poz. 1692). Rozdział III Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa i sfinansowanie w formie leasingu operacyjnego zakupu jednego fabrycznie nowego samochodu cięŝarowego z zabudową specjalistyczną. Wymagane warunki leasingu: - waluta PLN - okres płatności 36 miesięcy - wstępna opłata leasingowa 0 % - pierwsza rata leasingowa 10 % wartości netto przedmiotu zamówienia + podatek VAT - pozostałe 35 rat miesięcznych równe oparte na stałej stopie procentowej - wartość wykupu 1 % wartości netto przedmiotu leasingu 1

2 DANE TECHNICZNE SAMOCHODU TYPU HAK: Podwozie i wyposaŝenie: 1. rok produkcji 2015 spełniający wymogi administracyjne po r. 2. podwozie o dopuszczalnej masie całkowitej 18 ton 3. podwyŝszona klasa wytrzymałości podwozia 4. ogumienie 315/80R22,5 o rzeźbie bieŝnika marki GoodYear RHS i RHD 5. charakterystyka silnika: - silnik o zapłonie samoczynny - moc maksymalna 250 KM przy 1900 obr./ min - o pojemności powyŝej 9 litrów moment obrotowym maks 1250 Nm zakres od obr./min - norma emisji spalin EURO 6 z AdBlue 6. skrzynia biegów manualna koło zapasowe - 315/80R22,5 o rzeźbie bieŝnika marki GoodYear RHS 8. układ napędowy pojazdu 4x2 (druga oś napędowa) 9. rozstaw osi pojazdu 3900 mm +/- 20 mm 10. zawieszenie pojazdu resorowe przód oraz pneumatyczne tył 11. blokada mechanizmu róŝnicowego osi napędowej 12. pojazd wyposaŝony w hamulce tarczowe 13. nośność osi przedniej min kg 14. nośność osi tylnej napędowej min kg 15. wydech pojazdu górny umieszczony za kabiną pojazdu 16. zbiorniki paliwa o pojemności min. 200 litrów 17. ostrzeganie przed przeciąŝeniem sprzęgła 18. pojazd wyposaŝony w przystawkę odbioru mocy od skrzyni biegów 19. silnik wyposaŝony w system kontroli tlenków azotu (NOx) 20. metalowy zderzak przedni 21. zaczep holowniczy fi okno w ścianie tylnej kabiny z metalową siatką ochronną Kabina: 1. kolor kabiny wg palety Auto Color HY 22, kolor Ŝółty SAFFRON XSC osobowa siedzenia w układzie 1+2 (3 miejsca siedzące wyposaŝone w pasy bezpieczeństwa (kierowca + 2 pasaŝerów) 3. ławka pasaŝerów podwójna montowana fabrycznie, poszycie vinyl 4. fotel kierowcy zawieszenie pneumatyczne, poszycie tkanina+vinyl oraz dodatkowy ściągany pokrowiec 5. ściany kabiny pokryte materiałem łatwo-zmywalnym 6. dywaniki gumowe na podłodze 7. elektrycznie sterowane szyb bocznych 8. elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka wsteczne, dodatkowe lustro (tzw. rampowe), lusterka zgodne z dyrektywą EC 2003/97 9. immobilizer fabryczny 10. tachograf cyfrowy 11. gniazdo elektryczne 12V w kabinie 12. wyświetlacz z komputerem pokładowym w języku polskim 13. dwa kliny, podnośnik hydrauliczny, narzędzia do obsługi pojazdu 14. nawiew ciepłego i zimnego powietrza 15. ogranicznik prędkości 16. gaśnica 17. apteczka pierwszej pomocy 18. trójkąt ostrzegawczy 19. belka ze światłami ostrzegawczymi na kabinie 20. reflektory halogenowe H7 z LED światłami do jazdy dziennej 21. dwa reflektory robocze z tyłu na dachu kabiny oraz dwa na belce tylnej zapewniające odpowiednią widoczność podczas pracy 22. światła przeciwmgielne przednie 23. homologacja na pojazd skompletowany z zabudowa hakową 2

3 URZĄDZENIE HAKOWE spełniające warunki: 1. udźwig nominalny urządzenia hakowego minimum kg 2. hakowiec fabrycznie nowy wyprodukowany nie wcześniej niŝ 2015 r. 3. urządzenie do obsługi kontenerów mm 4. wysokość haka ( wg DIN ) mm 5. skok haka co najmniej 600 mm 6. zakres pola pracy w funkcji wywrotu masa urządzenia hakowego max kg 8. ciśnienie instalacji hydraulicznej 30 MPa 9. zapotrzebowanie na olej 40 l/min 10. pompa hydrauliczna wraz z zaworem małego obiegu oleju 11. dwa siłowniki hydrauliczne ramy pośredniej urządzenia hakowego 12. siłownik ramienia hakowego 13. hydrauliczny zawór główny z elektronicznym układem sterowania urządzeniem hakowym 14. automatyczna funkcja odpinania, wysuwu, wywrotu cały cykl załadunku lub rozładunku odbywa się automatycznie za pomocą jednego ruchu dźwignią na pilocie 15. automatyczna funkcja tzw. miękkiego osiadania eliminująca uderzenie kontenera o ramę w końcowej fazie ruchu osiadania 16. pilot urządzenia hakowego wyposaŝony w licznik roboczogodzin pracy hakowca, zintegrowany z hakowcem 17. sterowanie hakowcem elektryczne z kabiny kierowcy za pomocą panelu sterowniczego zamocowanego na trwałe w kabinie przy fotelu kierowcy lub koło kierownicy 18. dodatkowe sterowanie z zewnątrz bezpośrednio na rozdzielaczu głównym 19. wielofunkcyjny panel sterowniczy z świetlną informacją wykonywanych funkcji i z wyświetlaczem diagnostycznym 20. elektroniczny system czujników podświetlanych diodowo zabezpieczających przed wykonaniem nieprawidłowego ruchu urządzenia hakowego 21. hydrauliczna blokada kontenera (wewnętrzna lub zewnętrzna) z elektrycznym czujnikiem połoŝenia i świetlnym wskazaniem pozycji (zamknięta/otwarta) na panelu sterowniczym 22. wymagany czas dla wykonania poszczególnych cykli pracy przy wydatku pompy 40 l/min: a. rozładunek maksymalnie 41 sekund b. załadunek maksymalnie 31 sekund c. wywrot maksymalnie 40 sekund d. opuszczanie kontenera z pozycji wywrot maksymalnie 28 sekund 23. przesuw kontenera bez konieczności stosowania dodatkowych rolek, max.2 rolki główne prowadzące na końcu ramy 24. rama główna hakowca pokryta podkładem cynkowym 25. urządzenie hakowe malowane fabrycznie na gotowo w kolorze czarnym 26. montaŝ urządzenia wykonany bez spawania płyt montaŝowych, jedynie za pomocą śrubowych elementów złącznych 27. gwarancja na urządzenie hakowe 24 miesiące 28. minimum 3 przeglądy serwisowe hakowca w okresie gwarancji; przeglądy w siedzibie Zamawiającego 29. dokumentacja DTR, instrukcja obsługi w języku polskim 30. katalog części zamiennych w języku polskim lub angielskim 31. urządzenie zarejestrowane w UDT 32. w ramach wynagrodzenia umownego, dostawca we własnym zakresie musi dokonać załadunku, transportu, rozładunku przedmiotu dostawy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Warunki gwarancji: 1. dla podwozia i kabiny (na całość) minimum 24 miesiące 2. dla układu napędowego minimum 24 miesiące 3. dla urządzenia hakowego minimum 24 miesiące 3

4 Pozostałe wymagania zamawiającego związane z przedmiotem zamówienia: 1. Samochód musi spełniać wszystkie warunki określone w pkt. III niniejszej specyfikacji. 2. Samochód będzie dostarczony przez autoryzowanego przedstawiciela producenta w Polsce. 3. Czas reakcji serwisu nie będzie dłuŝszy niŝ 24 godziny. 4. Leasingowany pojazd bez limitu kilometrów. 5. Świadectwo homologacji na kompletny pojazd. 6. Autoryzowany serwis dla podwozia, w odległości nie większej, niŝ 120 km od siedziby Zamawiającego. 7. Dostawca zapewni nieodpłatną kalibrację tachografu cyfrowego. 8. Autoryzowany serwis dla zabudowy w siedzibie zamawiającego, a jeŝeli czas naprawy przekracza 48 godzin od przyjazdu serwisu Wykonawca dostarcza pojazd zastępczy. DOKUMENTY: Wraz ze skompletowanym pojazdem Wykonawca dostarczy wszelkie niezbędne dokumenty, w szczególności: 1. Instrukcje obsługi w języku polskim. 2. Deklaracje zgodności (CE) w języku polskim. 3. Homologację na skompletowany pojazd. 4. Decyzję Urzędu Dozoru Technicznego dopuszczającą pojazd do eksploatacji. 5. Dokument (certyfikat) potwierdzający spełnienie wymogów emisji spalin na poziomie Euro 6 (EKMT w języku polskim). Ubezpieczenie OC, AC i NW pojazdu na koszt Zamawiającego przez ubezpieczyciela wybranego przez Zamawiającego w okresie trwania umowy. Zamawiający informuje, Ŝe wskazane w SIWZ i jej załącznikach typy i symbole materiałów lub urządzeń, nazwy ich producentów i dystrybutorów, nazwy własne produktów, pochodzenie urządzeń itd. Mają charakter przykładowy. Zostały one bowiem określone jedynie w celu sprecyzowania parametrów i wymogów technicznouŝytkowych przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza składanie ofert materiałowo i technologicznie równowaŝnych tj. takich, w których Wykonawcy mogą zaproponować realizację przedmiotu zamówienia za pomocą materiałów i technologii o parametrach nie gorszych od podanych przez Zamawiającego. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równowaŝne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, Ŝe oferowane przez niego materiały czy urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W związku z powyŝszym, w przypadku zaoferowania materiałów równowaŝnych do materiałów i urządzeń określonych w dokumentacji, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty szczegółowy opis oferowanych materiałów i urządzeń wskazując, Ŝe zaproponowane rozwiązania są równowaŝne pod względem technicznym, jakościowym i funkcjonalnym. Nie wykazanie materiałów i urządzeń równowaŝnych traktowane będzie, jako deklaracja zastosowania materiałów i urządzeń wymienionych w dokumentacji przetargowej. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. Wymagania stawiane Wykonawcy: Wykonawca zobowiązany będzie do przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonego pojazdu w dniu dokonania dostawy. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. Wymagana jest naleŝyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. Rozdział IV Opis części zamówienia, jeŝeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Rozdział V Informacja o przewidzianych zamówieniach uzupełniających i opis przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe jeŝeli Zamawiający dopuszcza ich składanie. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 4

5 Rozdział VI Termin wykonania zamówienia oraz lokalizacja zamówienia. 1. Wymagany termin dostarczenia samochodu będącego przedmiotem zamówienia w ciągu 18 tygodni od daty podpisania umowy przez Zamawiającego. Kara umowna za nieterminową dostawę wynosi 4% wartości brutto przedmiotu zamówienia za jeden dzień zwłoki (Oświadczenie nieterminowe dostarczenie przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ). 2. Przekazanie maszyny będącej przedmiotem zamówienia odbędzie się protokolarnie w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów przy ul. Tarnowskiej 120 w Nowym Sączu. Rozdział VII Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków. 1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia; 1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający nie formułuje w tym zakresie szczegółowych warunków. Ocena spełniania powyŝszych warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia, na podstawie złoŝonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 2. Z ubiegania się o zamówienie publiczne wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1, 3), 4) Prawa zamówień publicznych, a ponadto: 2.1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4.; 2.2 nie złoŝyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków z zastrzeŝeniem art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych; 3. Zamawiający odrzuca ofertę jeŝeli: 3.1 jest niezgodna z ustawą; 3.2 jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeŝeniem art. 87 ust. 2 pkt 3; 3.3 jej złoŝenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 3.4 zawiera raŝąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 3.5 została złoŝona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 3.6 zawiera błędy w obliczeniu ceny; 3.7 wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3; 3.8 jest niewaŝna na podstawie odrębnych przepisów. 4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złoŝone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/nie spełnia. Rozdział VIII Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. A. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: A1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę z wykorzystaniem wzoru załącznik nr 1 do SIWZ. 5

6 B. W celu potwierdzenia, Ŝe wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych składa następujące dokumenty: B.1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, B.2) dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych, B.3) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp załącznik nr 2 do SIWZ, B.4) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia załącznik nr 3 do SIWZ, B.5) oświadczenie o przynaleŝności lub braku przynaleŝności do grupy kapitałowej zał. nr 4 do SIWZ, B.6) oświadczenie kara za nieterminową dostawę zał. nr 5 do SIWZ, B.7) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, B.8) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. C. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: C.1. Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. B. składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. JeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w niniejszym pkt. D" zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawionych nie wcześniej niŝ w terminach określonych w niniejszym pkt. D". D. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej: D.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku dla ustanowionego pełnomocnika do oferty naleŝy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w pkt. B i C dla kaŝdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie. E. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów: E.1 WyŜej wymienione dokumenty mogą być złoŝone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem". E.2 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 6

7 Rozdział IX Podwykonawcy. Zamawiający nie dopuszcza podwykonawców do realizacji zamówienia. Rozdział X Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a takŝe wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. 1. Osobą ze strony Zamawiającego uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcą jest: Pan Piotr Leszek Piotrowski, tel od poniedziałku do piątku w godz. od Wykonawcom nieobecnym na otwarciu ofert Zamawiający prześle informacje podane na otwarciu na wniosek zainteresowanych Wykonawców (wniosek moŝna dołączyć do oferty). Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych. Istnieje moŝliwość przesłania SIWZ drogą elektroniczną po uprzednim złoŝeniu wniosku drogą elektroniczną. Adres strony internetowej: Adres poczty elektronicznej: 2. Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje składane w trakcie postępowania wymagają formy pisemnej. W przypadku wniosków i zapytań odnoszących się do treści SIWZ, Zamawiający dopuszcza, by ich przekazywanie ze strony Wykonawcy do Zamawiającego następowało na drodze elektronicznej; Wykonawca moŝe je przekazywać Zamawiającemu równieŝ pisemnie lub faksem. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje uwaŝa się za wniesione z chwilą, gdy doszły one do Zamawiającego w taki sposób, Ŝe mógł on zapoznać się z ich treścią. Za chwilę tę uwaŝa się dni od poniedziałku do piątku w godz. od 7 30 do Sprawy nie ujęte w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia regulują postanowienia ustawy Prawo zamówień publicznych i akty wykonawcze wydane na podstawie tej ustawy. Rozdział XI Wyjaśnienia treści SIWZ oraz jej modyfikacja. 1. Wykonawca moŝe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień (zgodnie z zapisami art. 38 ustawy) pod warunkiem Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niŝ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 2. Zamawiający jednocześnie przekaŝe treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na stronie internetowej Zamawiającego (na której została zamieszczona specyfikacja). 3. W przypadku rozbieŝności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą naleŝy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 4. Zamawiający nie przewiduje wyznaczenia zebrania wszystkich Wykonawców. 5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŝe przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekaŝe niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieści ją na stronie internetowego (na której została zamieszczona specyfikacja). 6. Wszelkie zmiany są dla Wykonawców wiąŝące przy składaniu ofert. 7. JeŜeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 8. JeŜeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuŝy termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieści informację na stronie internetowej Zamawiającego. 7

8 Rozdział XII Wymagania dotyczące wadium. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości ,00 (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Wadium moŝe być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) w pieniądzu b) poręczeniach bankowych oraz poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŝnym c) gwarancjach bankowych d) gwarancjach ubezpieczeniowych e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dn. 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz.1158, z późn. zm.). Wadium w pieniądzu Wykonawca wpłaca na konto Zamawiającego: Bank Zachodni WBK S.A. O/N. Sącz Nr z zaznaczeniem, Ŝe dotyczy postępowania: Dostawa i sfinansowanie w formie leasingu operacyjnego zakupu jednego fabrycznie nowego samochodu cięŝarowego z zabudową specjalistyczną Zamawiający nie dopuszcza wpłat wadium w swojej kasie. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeŝeli przed upływem terminu składania ofert znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego - do oferty prosimy załączyć kserokopię przelewu. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeŝeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemoŝliwe z przyczyn leŝących po stronie Wykonawcy. Rozdział XIII Termin związania ofertą. 1. Składający ofertę pozostaje nią związany na okres 30 dni kalendarzowych od daty upływu terminu składnia ofert. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego moŝe przedłuŝyć termin związania ofertą, z tym, Ŝe Zamawiający moŝe tylko raz, co najmniej 3dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyraŝenie zgody na przedłuŝenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŝszy jednak niŝ 60 dni. Rozdział XIV Opis sposobu przygotowania oferty. 1. Wykonawca moŝe złoŝyć tylko jedną ofertę. 2. Ofertę składa się pod rygorem niewaŝności w formie pisemnej. 3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści, pod rygorem niewaŝności. 4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 5. Ofertę naleŝy złoŝyć na formularzy ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami i oświadczeniami, o których mowa w Rozdziale VIII SIWZ. 6. Oferta musi zostać sporządzona zgodnie z wymaganiami SIWZ. 7. Koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem oferty ponosi Wykonawca. 8. Oferta i wszystkie załączane dokumenty, muszą być podpisane; za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką imienną przez osobę(y) upowaŝnioną(e) do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej. Do oferty naleŝy dołączyć pełnomocnictwo, z którego wynika uprawnienie osoby/osób do składania oświadczeń woli i reprezentowania Wykonawcy, jeŝeli to prawo nie wynika z rejestru. Pełnomocnictw, o którym mowa, winno być załączone w formie oryginału lub w formie kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. 9. Zaleca się, aby wszystkie strony były ponumerowane o połączone w sposób trwały, zapobiegający moŝliwość dekompletacji jej zawartości. 8

9 10. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób podpisujących ofertę. 11. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami naleŝy umieścić w zamkniętej kopercie, uniemoŝliwiającej odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia opakowania, oznaczonej nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy i zaadresowanej na siedzibę Zamawiającego: NOVA Sp. z o.o., ul. Śniadeckich 14, Nowy Sącz. 12. Opakowanie oferty naleŝy oznakować: OFERTA NA: Dostawa i sfinansowanie w formie leasingu operacyjnego zakupu jednego fabrycznie nowego samochodu cięŝarowego z zabudową specjalistyczną Rozdział XV Zmiana i wycofanie oferty. 1. Wykonawca moŝe wprowadzić zmiany lub wycofać złoŝoną przez siebie ofertę przed terminem składania ofert: 1) zmiany, poprawki lub modyfikacje złoŝonej oferty muszą być złoŝone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę, która zawiera pisemną informację o zmianach, naleŝy dodatkowo opatrzyć dopiskiem ZMIANA, 2) wycofanie złoŝonej oferty następuje poprzez złoŝenie pisemnego powiadomienia. Powiadomienie naleŝy złoŝyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą powiadomienie naleŝy dodatkowo opatrzyć dopiskiem WYCOFANIE, 3) oświadczenia woli o zmianie lub wycofaniu oferty powinny być podpisane przez Wykonawcę. 2. Wykonawca nie moŝe wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu składania ofert. Rozdział XVI Miejsce, termin składania i otwarcia ofert. 1. Ofertę naleŝy złoŝyć w siedzibie Zamawiającego: NOVA Sp. z o.o., ul. Śniadeckich 14, Nowy Sącz, Sekretariat, do dnia 31 lipca 2015 r., do godziny Za termin złoŝenia oferty uwaŝa się termin jej dotarcia do Zamawiającego, pod ww. adres. 3. KaŜda koperta zawierająca ofertę zostanie oznaczona przez Zamawiającego numerem, datą i dodatkową godziną wpływu (w przypadku ofert, które wpłyną w dniu składania ofert). 3. Przy złoŝeniu oferty drogą pocztową decyduje data i godzina dostarczenia przesyłki z ofertą na ww. adres Zamawiającego, a nie data stempla pocztowego (nadania). 4. Ofertę złoŝoną po terminie zostaną bez otwierania niezwłocznie zwrócone Wykonawcy. 5. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 31 lipca 2015 r., o godzinie 9 15 w siedzibie Zamawiającego: NOVA Sp. z o.o., ul. Śniadeckich 14, Nowy Sącz, Sekretariat. 6. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 7. Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a takŝe informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach. 8. Informacje o których mowa w pkt 6 i 7 przekazane zostaną niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu, na ich wniosek. Rozdział XVII Opis sposobu obliczenia ceny. Wykonawca przy przygotowaniu oferty powinien uwzględnić poniŝszy sposób obliczenia ceny. 1. Cenę za wykonanie przedmiotu zmówienia naleŝy przedstawić w Formularzu ofertowym (zał. nr 1 do SIWZ). 2. Cena oferty ma charakter ostateczny. Obejmuje ona wynagrodzenie uwzględniające wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia łącznie z ceną nabycia samochodu, dostawą do Zamawiającego i kosztem rejestracji (cena uwzględnia wszystkie zobowiązania). 3. Cena podana w ofercie będzie niezmienna w całym okresie trwania umowy. 4. Cenę oferty naleŝy podać w walucie PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 5. Wyklucza się moŝliwość roszczeń wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do wykonania umowy. 9

10 Rozdział XVIII Informacja dotycząca walut obcych w jakich mogą być prowadzone rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w walucie PLN. Rozdział XIX Badanie ofert i ustalenie zgodności z wymaganiami. 1. Oferty nie podlegające odrzuceniu będą poddane dalszemu badaniu. 2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający moŝe Ŝądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złoŝonych ofert (art. 87 Ustawy). 3. Zamawiający odrzuci ofertę jeśli wystąpią przesłanki określone w art. 89 Ustawy. Rozdział XX Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 1. Cena podana w ofercie uwzględnia wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia. 2. Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która spełnia wszystkie wymagania określone w opisie warunków zamówienia i uzyska największą liczbę punktów. 3. Przy wyborze oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria i ich znaczenie: a) cena 95 % b) okres gwarancji urządzenia hakowego * 5 % *minimalny okres gwarancji urządzenia hakowego 24 m-ce Opis kryterium cena oferta z najniŝszym łącznym wynagrodzeniem (brutto) otrzyma maksymalną ilość punktów 95. Pozostałe oferty otrzymają punkty na zasadzie proporcjonalności według formuły: Wartość kryterium ceny = Cena minimalna / Cena badana x 95% x 100 pkt Opis kryterium okres gwarancji urządzenia hakowego oferta z najdłuŝszym terminem gwarancji urządzenia hakowego otrzyma maksymalną ilość punktów 5. Pozostałe oferty otrzymają punkty na zasadzie proporcjonalności, przy czym okres gwarancji urządzenia hakowego nie moŝe być krótszy niŝ 24 m-ce. Wartość kryterium okres gwarancji urządzenia hakowego = okres gwarancji urządzenia hakowego oferty badanej [ilość miesięcy] / najdłuŝszy okres gwarancji urządzenia hakowego [ilość miesięcy] x 5% x 100 pkt 4. Za najkorzystniejszą w odniesieniu do określonego zadania zostanie uznana oferta, która dla tego zadania otrzyma największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie z metodą przedstawioną w pkt Pozostałe oferty otrzymają punkty na zasadzie proporcjonalności. 6. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Rozdział XXI Ogłoszenie wyników postępowania. 1. Zawiadomienie o wyborze oferty oraz jej cenie zostanie niezwłocznie wysłane do wszystkich Wykonawców po zakończeniu pracy komisji przetargowej oraz zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego i umieszczone na stronie internetowej. 2. Zamawiający uniewaŝnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeŝeli wystąpią przesłanki określone w art. 93 Ustawy. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców podając w szczególności: - nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, a takŝe nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złoŝyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złoŝonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w kaŝdym kryterium oceny ofert i łączną punktację - uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia Wykonawców, jeŝeli takie będzie miało miejsce, - uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeŝeli takie będzie miało miejsce. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie: 10

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ "ZDROJE''

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ ZDROJE'' ZAPRASZA DO ZŁOśENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIśEJ KWOT OKREŚLONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA: Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 13 4491062-64 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl internetowa: www.bip.skolyszyn.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/05/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa eksperckiego

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Środowiska Biuro Dyrektora Generalnego 00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54

Ministerstwo Środowiska Biuro Dyrektora Generalnego 00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54 Ministerstwo Środowiska Biuro Dyrektora Generalnego 00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54 działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych - Pzp (Dz.U. z 2010 r. nr 113,

Bardziej szczegółowo

SO.3421-3/2009 Powiat Kętrzyński reprezentowany przez: Zarząd Powiatu w Kętrzynie Plac Grunwaldzki 1 11-400 Kętrzyn SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w przetargu nieograniczonym powyŝej

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Numer sprawy: 6/PN/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY Zamojski

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy RG I 341/13/09 Lipnik, dnia 2009-12-07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Udzielenie kredytu długoterminowego na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. ZAMAWIAJĄCY: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Wesoła 7 58 150 Strzegom tel./fax 74 8551-232 NAZWA ZAMÓWIENIA: Zakup oraz dostawa samochodu cięŝarowo

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: MOSiR.271.4.1.2011.D Kędzierzyn-Koźle, dn. 30.11.2011 r.

Znak sprawy: MOSiR.271.4.1.2011.D Kędzierzyn-Koźle, dn. 30.11.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

FX Energy Poland Sp. z o.o.

FX Energy Poland Sp. z o.o. Znak sprawy: ZP/2007/02/FX Warszawa, dn. 12.09.2007r. FX Energy Poland Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ w przetargu NIEOGRANICZONYM w sprawie wyboru wykonawcy dostawy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na realizację zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na realizację zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na realizację zamówienia INTEGRACJA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO SP ZOZ MSW W RZESZOWIE Z WARSTWĄ REGIONALNA PSIM PRZETARG NIEOGRANICZONY O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 1- T- PN-2014. Nazwa zadania: dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania. Działając na podstawie art. 40

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE 33 100 Tarnów ul. Mickiewicza 8

PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE 33 100 Tarnów ul. Mickiewicza 8 PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE 33 100 Tarnów ul. Mickiewicza 8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniŝej 4845000 euro na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) procedura jak dla zamówienia

Bardziej szczegółowo

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW UNIWERSYTET WARSZAWSKI Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO Nr postępowania: IR.I.3432/10/10 Zamawiający: Powiat Kłobucki Ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam: Kaliska, 22 grudnia 2011 r.

Zatwierdzam: Kaliska, 22 grudnia 2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na najem samochodów osobowych. Warszawa, 2014r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na najem samochodów osobowych. Warszawa, 2014r. Znak sprawy: TZ/271/18/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na najem samochodów osobowych Wartość

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) IZBA CELNA WE WROCŁAWIU ul. Hercena 11 50-950 Wrocław Wrocław, dnia 08.11.2013r. Z A T W I E R D Z A M : data zatwierdzenia: 12.11.2013r. Na oryginale podpisał Z-ca Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu Leszek

Bardziej szczegółowo