O G Ł O S Z E N I E z dnia r

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "O G Ł O S Z E N I E z dnia 21.04..2009r"

Transkrypt

1 URZĄD GMINY RĘDZINY O G Ł O S Z E N I E z dnia r WÓJT GMINY RĘDZINY RĘDZINY, ul. Wolności 87, tel./fax , , , ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT na wykonanie następujących prac : Czyszczenie kanalizacji deszczowo - burzowej i sanitarnej na terenie Rędzin Osiedla w Gminie Rędziny 1. Wymagany termin realizacji : 15 czerwca 2009r. 2. Miejsce realizacji zadania : Rędziny Osiedle (ul. Mickiewicza, ul. Broniewskiego, ul. Nowa) 3. Wszelkie informacje oraz dokumenty można uzyskać w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO w Urzędzie Gminy Rędziny, pok. nr Kryterium wyboru oferty i jego znaczenie: CENA (koszt) = 100 % 5. Pełny zakres prac określa siwz. 6. Oferty zawierające następujące dane: zaświadczenie o prowadzeniu działalności zgodne z przedmiotem zamówienia; oświadczenie zgodnie z art. 24 ustawy PZP; druk oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Rędziny, ul. Wolności 87 w Rędzinach. 7. Termin składania ofert upływa dnia : 28 kwietnia 2009r godz. 9: Termin związania ofertą: 30 dni Uprawniony do kontaktów z oferentami : AGNIESZKA OLSZEWSKA

2 WÓJT GMINY RĘDZINY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY : Gmina Rędziny, ul. Wolności 87, Rędziny I. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na : oczyszczeniu kanalizacji deszczowo - burzowej i sanitarnej na terenie Rędzin Osiedla w Gminie Rędziny, posiadającej.: - 19 szt. studzienek deszczowo - burzowych, - 54 szt. - studzienek fekalnych, - 16 szt. - kratek ulicznych, - studni rewizyjnych, burzowych i fekalnych wraz z załadunkiem i wywozem osadu. 2. Czyszczenie łącznie 89 sztuk kratek i studzienek deszczowo burzowych obejmuje: 1) oznakowanie miejsca robót, 2) zdjęcie kratki, pokrywy i oczyszczenie kanału, studzienki, kratki 3) zebranie i wywóz zanieczyszczeń, 4) założenie kratki. Zamawiający zobowiązuje oferentów do zapoznania i sprawdzenia w terenie panujących warunków wykonania przedmiotowego zamówienia. II. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Wymagany termin realizacji zadania : do 15 czerwca 2009r. III. WARUNKI ZŁOŻENIA OFERTY W postępowaniu mogą brać udział oferenci, którzy : - Złożą ofertę w terminie wskazanym w s.i.w.z.; - Dostarczą wszystkie dokumenty i oświadczenia określone w s.i.w.z.; IV. DOKUMENTY JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ OFERENCI W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGANYCH WARUNKÓW - Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, stwierdzające, że oferent prowadzi działalność o profilu odpowiadającym zamówieniu ( ważne max,6 m-cy) - Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art.22 ust. l - zał.nr 2 V.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

3 1. Oferta ma być sporządzona w formie pisemnej tj. : na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem. Wszystkie strony oferty oraz wszelkie miejsca, w których oferent naniósł zmiany muszą być parafowane przez osobę podpisująca. Ponadto : Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu sporządzenia oferty. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty; Wszystkie strony oferty winny być numerowane; Oferta winna być spięta lub zszyta. 2. Oferta winna być podpisana przez uprawnionego przedstawiciela oferenta - zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym właściwym dokumencie, VI. OFERTA MUSI ZAWIERAĆ 1.Ryczałtową kwotę wykonania zamówienia przedstawioną w wypełnionym formularzu - druk oferta " stanowiący zał. nr 1 2. Oświadczenie zgodnie z art.22 ust.2 ustawy o zamówieniach publicznych zał. nr 2 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, stwierdzające, że oferent prowadzi działalność o profilu odpowiadającym zamówieniu ( ważne max,6 m-cy) 4. Oferta opracowana niezgodnie ze s.i.w.z. podlega odrzuceniu. VII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY L.p OPIS KRYTERIÓW OCENY ZNACZENIE l. Cena (koszt wykonania przedmiotu 100% zamówienia) Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą - najtańszą za całość zadania VIII. INNE POSTANOWIENIA 1.Termin związania z ofertą wynosi: 30 dni(art.85 ust. l pkt. l) Złożenie protestu zawiesza bieg terminu j.w. do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu 2. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych 4. Postanowienia, zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy wraz z wysokością kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 5. Rozliczenie pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym będzie dokonywane w złotych polskich. 6. Nie zamierza się zwoływać zebrania oferentów. IX. WADIUM 1. Nie przewidziano wnoszenia wadium.

4 X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Rędziny ul. Wolności 87 w terminie do dnia : 28 kwietnia 2009 r. do godz. 9:00. Oferty należy składać w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z zaznaczeniem : nazwy adresu Zamawiającego; nazwy i adresu Oferenta; postępowania konkursowego Oferty, które wpłyną po przekroczeniu tego terminu zostaną zwrócone bez otwierania. XI. OTWARCIE OFERT 1. Oferty zostaną otwarte komisyjnie w sali nr 7 Urzędu Gminy Rędziny w dniu: 28 kwietnia 2009 r. o godz Otwarcie ofert jest jawne. XII. WYJAŚNIENIA Wyjaśnienia dotyczące S.I.W.Z. można uzyskać w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 10. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest: Agnieszka Olszewska - insp. ds. drogownictwa - tel. O , w.26 w godz Każdy oferent, który nabył specyfikację winien się z nią dokładnie zapoznać, w razie wątpliwości dotyczących jej treści zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia w formie pisemnej. XI. WYBÓR OFERENTA l OGŁOSZENIE WYNIKÓW Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, powiadomi pozostałych oferentów, wskazując firmę, siedzibę oraz cenę wybranego oferenta. Zamawiający podpisze umowę z oferentem, który przedłożył najkorzystniejszą ofertę wg. kryteriów ustalonych w pkt. VI. niniejszej specyfikacji. ZAŁĄCZNIKI; 1. Druk oferty 2. Oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. l; 3. Projekt umowy

5 Zatwierdził: Załącznik nr 1 do s.i.w.z Nazwa i adres oferenta OFERTA l. Nawiązując do ogłoszenia o konkursie ofert, dotyczącym: Czyszczenia kanalizacji deszczowo - burzowej i sanitarnej na terenie Rędzin Osiedla w Gminie Rędziny oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie objętym S.I.W.Z. za cenę: Cena ryczałtowa netto: Podatek VAT w wysokości 22 % t.j. słownie:.... Cena ryczałtowa brutto :... słownie:.. 2. Termin realizacji zamówienia: 15 czerwca 2009r; 3. Okres gwarancji: 12 miesięcy 4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia (w tym zapoznaliśmy się z dokumentacją opisującą przedmiot zamówienia i przyszłym placem montażu tablic.) 5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejsza ofertą na czas wskazany z S.I.W.Z. 6. Oświadczamy, że zawarty w S.I.W.Z. projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na w/w warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez ZAMAWIAJĄCEGO. 7. Do wykonania przedmiotu zamówienia zamierzamy wykorzystać następujących podwykonawców:

6 8. Załącznikami do mniejszej oferty są: Podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta:

7 Zał. nr 2 do S.I.W.Z. Ja :... w imieniu : O Ś W I A D C Z A M co następuje : posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny a także dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienie; nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - na podstawie art. 24 ust.1 ust.2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. (t.j. Dz.U. z 2007r. nr 223 poz ) Podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta

8 Załącznik nr 3 Projekt UMOWA NR:./2009 Zawarta w dniu :.2009 r. w Urzędzie Gminy Rędziny, ul. Wolności 87 pomiędzy GMINĄ RĘDZINY reprezentowaną przez : mgr Waldemara Chmielarza - Wójta Gminy Rędziny; zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, a.. zwanym w dalszej części umowy WYKONAWCĄ, uprawnionym do prowadzenia działalności gospodarczej i wpisanymi do... o następującej treści: 1 W wyniku konkursu ofert ogłoszonego w Urzędzie Gminy w Rędzinach w dniu r. ZAMAWIAJĄCY powierza, a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania : Czyszczenie kanalizacji deszczowo - burzowej i sanitarnej na terenie Rędzin Osiedla w Gminie Rędziny 2 1. Całość przedmiotu umowy określonego w 1 WYKONAWCA zrealizuje we własnym zakresie, jak również dostarczy wszelkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania niniejszej umowy obejmujące wykonanie usługi polegającej na : oczyszczeniu kanalizacji deszczowo - burzowej i sanitarnej na terenie Rędzin Osiedla w Gminie Rędziny, posiadającej.: - studzienek deszczowo - burzowych, (19 szt) - studzienek fekalnych, (54 szt) - kratek ulicznych, (16 szt) - studni rewizyjnych, burzowych i fekalnych wraz z załadunkiem i wywozem osadu. Czyszczenie łącznie 89 sztuk kratek i studzienek deszczowo burzowych obejmuje: 1) oznakowanie miejsca robót, 2) zdjęcie kratki, pokrywy i oczyszczenie kanału, studzienki, kratki 3) zebranie i wywóz zanieczyszczeń, 4) założenie kratki. 2. WYKONAWCA udziela 12 miesięcznej gwarancji na wykonane przez siebie prace licząc od dnia odbioru robót.

9 3 Wartość robót brutto wynoszą:...zł. Słownie :... Umawiające się strony określają termin: rozpoczęcia prac : maj 2009r. zakończenie prac: 15 czerwca 2009r Wynagrodzenie WYKONAWCY zostanie zapłacone po wykonaniu i odbiorze przedmiotu umowy w terminie do 14 dni od daty odbioru robót i złożeniu - faktury VAT. 2. Zapłata zostanie dokonana w formie przelewu na konto bankowe wskazane przez Wykonawcę na fakturze. Strony postanawiają, że wiążącą ich formą odszkodowania będą kary umowne. 6 1.Ustala się kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach : 1.1.WYKONAWCA zapłaci kary umowne ZAMAWIAJĄCEMU: za odstąpienie od umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność WYKONAWCA w zakresie niniejszej umowy w wys. 10% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy określonego w 4 ust, 2 za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru - w wys. 0,2% wynagrodzenia umownego określonego w & 4 ust-2 za przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od umownego terminu jego wykonania; za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wys. 1 % wynagrodzenia umownego określonego w & 4 ust.2 za wykonany przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY karę umowną za odstąpienie od umowy przez WYKONAWCĘ wskutek okoliczności, za które odpowiada ZAMAWIAJĄCY - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy., 2.ZAMAWIAJĄCY ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym, jeśli wartość szkody przewyższy wysokość kar umownych. 3.Strony niniejszej umowy zgodnie oświadczają,iż w przypadku przekroczenia terminu wykonania przedmiotu umowy, kara umowna z tego tytułu będzie potrącona automatycznie z faktury końcowej 7 W przypadku przerwania prac określonych w & 1 przez ZAMAWIAJĄCEGO w trakcie ich wykonywania, WYKONAWCA może żądać wynagrodzenia w wysokości

10 proporcjonalnej do zaawansowania wykonanych już prac, stwierdzonych w protokole przerwania prac", spisanego przy udziale obu stron. 8 Zmiany niniejszej umowy, jak również wprowadzenie do niej nowych postanowień, wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. 9 W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności przepisy tytułu XV (Umowa o dzieło) i przepisy szczególne, w tym ustawy : Prawo budowlane. 10 Mogące powstać w toku wykonywania niniejszej umowy ewentualne spory, strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu, rzeczowo i miejscowo właściwego dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO. 11 Niniejsza umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzyma WYKONAWCA, a trzy egzemplarze otrzyma ZAMAWIAJĄCY. ZAMAWIAJĄCY : WYKONAWCA:

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE :

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : 1. Zamawiający. Zamawiającym jest: Burmistrz Żabna, ul Jagiełly 1, 33-240 Żabno, woj. małopolskie. Adres : Urząd Miejski w

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów Warszawa, dnia 06.05.2009 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM. II. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA Zapytanie ofertowe o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty 300 000 zł.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM. II. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA Zapytanie ofertowe o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty 300 000 zł. Nr sprawy: TT-15.1-81/2012 Dzierżoniów, dnia 17.09.2012 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 25A, 58-200 Dzierżoniów woj.

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

(słownie zł) Podatek VAT w wysokości:.%, tj. zł

(słownie zł) Podatek VAT w wysokości:.%, tj. zł Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa i adres firmy (wykonawcy) Formularz O F E R T A Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym dotyczącym Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gdańsk, dnia 29 sierpnia 2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (AG - 230 /04/14) ZAMAWIAJĄCY: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku Al. Zwycięstwa 16/17 80-219 Gdańsk tel. 58 / 52 44 360

Bardziej szczegółowo

Zakup wyposażenia aparaturowego dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Delegatur

Zakup wyposażenia aparaturowego dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Delegatur Strona 1 z 18 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU 61-625 Poznań, ul. Czarna Rola 4 tel. 061/ 8270-500, fax. 0-61/ 8270-522 www.poznan.pios.gov.pl e-mail: sekretariat@poznan.wios.gov.pl

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZAOPATRZENIA I INWESTYCJI KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KIELCACH. Zapytanie ofertowe

WYDZIAŁ ZAOPATRZENIA I INWESTYCJI KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KIELCACH. Zapytanie ofertowe WYDZIAŁ ZAOPATRZENIA I INWESTYCJI KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KIELCACH ZP/533/2012 Kielce, dn. 06.12.2012r. Zapytanie ofertowe Wyszczególnienie wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia (Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60000 euro na Przebudowa części pomieszczeń na III piętrze budynku Dolnośląskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Sanatorium im. Jana Pawła II w Górnie 36-051 Górno, ul. Rzeszowska 5, woj. podkarpackie S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W

Bardziej szczegółowo

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ZADANIA POD NAZWĄ: Udzielenie kredytu długoterminowego ( 4 lata ) w wysokości 820 000 PLN.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ZADANIA POD NAZWĄ: Udzielenie kredytu długoterminowego ( 4 lata ) w wysokości 820 000 PLN. Urząd Miejski w Żabnie, 33-240 Żabno, ul Jagiełły 1 Żabno, 18082009 r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ZADANIA POD NAZWĄ: Udzielenie kredytu długoterminowego ( 4 lata ) w wysokości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Wola 01-003 Warszawa, Al. Solidarności 90 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

ZP-11-078BN. Załączniki:

ZP-11-078BN. Załączniki: ZP-11-078BN SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETAGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 125.000 EURO Prowadzonego na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa cytometru. w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa cytometru. w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000. Nr postępowania w ewidencji centralnej: CRZP/459/008/D/13, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotycząca postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN) M5000 na rok 2015

Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN) M5000 na rok 2015 PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko-Kamienna -Wydział Zamówień Nr postepowania 762/GL/LZA/AO/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1: Rozdział 2: Rozdział 3: Instrukcja dla Wykonawców wraz z załącznikami Opis przedmiotu zamówienia Istotne postanowienia umowy Informacje ogólne. 1.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Przeprowadzenie pozalekcyjnych godzin zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży na otwartych

OGŁOSZENIE. Przeprowadzenie pozalekcyjnych godzin zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży na otwartych OGŁOSZENIE Przeprowadzenie pozalekcyjnych godzin zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży na otwartych strefach zlokalizowanych przy PSP Nr 1, PSP Nr 3 oraz PG Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim

Bardziej szczegółowo

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok Strona1 ZAMAWIAJĄCY: Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-64-20, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PROMOCJI I REKLAMY. Park Kulturowo - Przyrodniczy Twierdzy Nysa etap I

REALIZACJA PROMOCJI I REKLAMY. Park Kulturowo - Przyrodniczy Twierdzy Nysa etap I Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1.500

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1.500 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1.500.000 ZŁOTYCH NA POKRYCIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO GMINY KOWALEWO POMORSKIE NR Fn - 341-2 / 2010

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo