INSTRUKCJA Projektowanie montaż

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA Projektowanie montaż"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA Projektowanie montaż

2

3 3 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE Rodzaj materiału Zalety i wady wyrobów KG z PVC Dane fizykochemiczne materiału Uszczelki ZASTOSOWANIE Wymagania techniczne Oznakowanie rur Sposób dostawy Normy, wytyczne i przepisy KATALOGI Katalog rur i kształtek KG Katalog studni WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PROJEKTOWANIA Wymiarowanie hydrauliczne kanałów kanalizacyjnych z PVC Ścieralność rur KG Obliczenia statyczne Wyjaśnienia dotyczące formularza obliczeń statycznych OBIEKTY SIECI KANALIZACYJNEJ - STUDZIENKI Studzienki Studzienki rewizyjne z wyczystkami KGRE Studzienki spadowe WYTYCZNE TECHNICZNE DO WYKONANIA KANALIZACJI Z RUR KG Organizacja robót i roboty przygotowawcze Odbiór materiałów Pomiary Roboty ziemne wyjściowe Rodzaje wykopów Szerokość wykopu Obudowa ścian wykopu w strefie kanałowej Odwodnienie wykopów Przygotowanie podłoża... 36

4 4 7. UKŁADANIE PRZEWODÓW I BUDOWA OBIEKTÓW Warunki ogólne Złącza rur KG Złącza kielichowe na wcisk z uszczelkami wargowymi Czynności związane z wykonywaniem połączeń Zakładanie uszczelki Montaż złącza Montaż złącza za pomocą mufy przesuwnej KGU Układanie rur na dnie wykopu Obetonowywanie rur KG Szybkość układania rur BUDOWA OBIEKTÓW SIECI KANALIZACYJNEJ Studzienki kanalizacyjne rewizyjne SC Łączenie przewodów kanałowych ze studzienkami Montaż studzienki rewizyjnej SC Przejścia pod i nad przeszkodami Ochrona rur przed przemarzaniem ROBOTY ZIEMNE KOŃCOWE Zasypka kanału i zagęszczenie gruntu ODBIÓR ROBÓT Warunki wyjściowe Próby szczelności przewodów kanalizacyjnych Próba szczelności na eksfiltrację Próba szczelności na infiltrację Próba szczelności z zastosowaniem powietrza Próba na deformacje przekroju poprzecznego kanału ODPORNOŚĆ CHEMICZNA WG DIN

5 5

6 Dane fizykochemiczne materiału % - 81/ > >

7 7 2. ZASTOSOWANIE Rury i kształtki KG przeznaczone są do budowy sieci kanalizacyjnej, z reguły jako bezciśnieniowe kanały podziemne, które stanowią jedną z poważniejszych instalacji infrastruktury podziemnej. Dlatego też zawsze należy zwracać uwagę na rozwiązania, które pozwoliłyby osiągnąć jak najlepszą jakość inwestycji, przy jak najmniejszym jej koszcie. Rozwiązaniem jest system kanalizacji zewnętrznej KG i studnie kanalizacyjne SC. Połączenia rur, kształtek i studzienek przewidziane są na ciśnienie 0,5 bara (5 m H 2 O) przy temperaturze 20 O C. Rury i kształtki KG nie mogą być stosowane, gdy temperatura ścieków przy średnicy DN stale przekracza 60 O C, a przy DN stale przekracza 40 O C. Odporność chemiczna rur i kształtek oraz uszczelek jest zachowana dla ścieków o wartości ph Przy przepływie nie oczyszczonych ścieków przemysłowych niezależnie od ph należy sprawdzić odporność chemiczną wg załącznika 1. Dla przewodów układanych w gruncie należy wykonać obliczenia statyczne dotyczące wytrzymałości, jeżeli: - obciążenie od ruchu drogowego jest większe niż: obciążenie całkowite 300 kn, obciążenie kołowe 50 kn, - minimalna wysokość przykrycia rur jest mniejsza niż: 1 m pod powierzchniami, na których odbywa się ruch drogowy, 0,8 m pod powierzchniami, na których nie przewidywany jest ruch drogowy lub czasowy lekki ruch drogowy, - maksymalne przykrycie rur wynosi: 6 m w wykopach o szerokości minimalnej wg DIN 4124, (DN +0,6 m), 4 m przy znacznie szerszych wykopach lub przy układaniu w nasypach, w obu przypadkach bez ruchu drogowego, 3,5 m przy szerokich wykopach i w nasypach z ruchem drogowym, - materiał przewidziany na zasypkę ma: gęstość 20,5 kn/m 2 kąt tarcia 2,5 O. Układanie rur w obszarze wody gruntowej możliwe jest jedynie, gdy nie występuje przemieszczenie warstwy zasypki. Dopuszczalne głębokości układania rur KG zamieszczone są w Tabeli 7. Tabela ta podaje tylko wartości orientacyjne, dla sprawdzenia należy przeprowadzić obliczenia wg metody ATV Wymagania techniczne Firma, aby osiągnąć najwyższą jakość wyrobów, stosuje wysokiej klasy surowce, nowoczesną technologię wytwarzania oraz nowe systemy uszczelniające z bardzo odpornymi uszczelkami Oznakowanie rur Na zewnętrznej powierzchni rur powinny być umieszczone trwałe napisy, rozmieszczone co 2 m, zawierające co najmniej: - nazwę lub znak producenta MAGNAPLAST S (lub D) 1/ w zależności od miejsca produkcji - symbol obszaru zastosowania np: U D (stosowanie poza konstrukcją budowli) - wymiar średnicy i grubość ścianki w mm np.: KG DN 315 x 7,7 - symbol materiału PVC-U

8 8

9 KGEM rury z kielichem Klasa A - SN2 DN d 1 mm s 1 mm D mm t max 1) mm , , Klasa B - SN4 DN d 1 mm s 1 mm D mm t max 1) mm , , , , , , DN Długość Nr art DN DN Długość Nr art Klasa C - SN8 d 1 mm s 1 mm D mm t max 1) mm , , , , , , , DN Długość Nr art

10 10 KGB kolana KGEA trójniki 45 DN Kąt z 1 mm L mm Nr art DN 1 /DN 2 Z 1 mm L 1 mm L 2 mm Nr art. 110/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

11 KGEA trójniki 87 KG-ERMM złączki dwukielichowe 11 DN 1 /DN 2 Z 1 mm L 1 mm L 2 mm Nr art. 110/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / DN Z mm L mm Nr art KGU mufy przesuwne DN L mm Nr art KGK zaślepki KGM korki DN Nr art DN L mm Nr art

12 12 KGRE wyczystki KGUS złączki do rur kamionkowych DN c L mm Nr art KGRE wyczystki z okrągłym deklem DN D mm L min. mm Nr art KGUG złączki do rur żeliwnych DN KGR redukcje Z 1 mm L mm Nr art DN d i mm L min. mm Nr art KGF przejścia murowe DN 1 /DN 2 L 1 mm L 2 mm Nr art. 160/ / / / / / DN Długość Nr art

13 KG uszczelki zapasowe 13 Przykłady montażu elementów kanalizacji zewnętrznej MAGNAPLAST KGUG uszczelki DN Nr art DN Nr art Połączenie bosego końca rury żeliwnej z rurą KGEM przy pomocy złączki i uszczelek KGUG 1. Rura żeliwna 2. Uszczelka KGUG 3. Złączka KGUG 4. Rura KGEM Zastosowanie środka poślizgowego przy montażu połączeń kielichowych

14 14 System studni do rury wznoszącej 400 mm Kineta studni rewizyjnej 3 dopływy Przelotowa DN opis M [mm] H [mm] h 1 [mm] nr art dopływy dopływy dopływy dopływy DN opis M [mm] H [mm] h 1 [mm] nr art. 160 przelotowa przelotowa przelotowa przelotowa Dopływ lewy Dopływ prawy DN opis M [mm] H [mm] h 1 [mm] nr art. 250 dopływ lewy dopływ lewy DN opis M [mm] H [mm] h 1 [mm] nr art. 250 dopływ prawy dopływ prawy

15 Rury wznoszące Manszeta 15 DN L [mm] nr artykułu Nazwa nr art / Pokrywy teleskopowe żeliwne Nazwa Klasa wytrzymałości H [mm] h 1 [mm] h 2 [mm] D 1 [mm] D 2 [mm] nr art. L300 A pełna A - 5 T / L300 B pełna B - 12,5 T / L300 B z kratką B - 12,5 T / L65 D pełna D - 40 T / L61 D z kratką* D - 40 T / * wpust uliczny ściekowy Stożek betonowy z pokrywą Uszczelki opis nr art. Nazwa nr art. stożek betonowy uszczelka in situ 110 mm uszczelka in situ 160 mm uszczelka in situ 200 mm 34625

16 16 System studni do rury wznoszącej 315 mm Kineta studni rewizyjnej 3 dopływy Przelotowa Wymiary opis H [mm] całkowita wysokość studni min. [mm] max. [mm] nr art. Wymiary opis H [mm] całkowita wysokość studni min. [mm] max. [mm] nr art dopływy dopływy przelotowa przelotowa Rury wznoszące Stożek betonowy z pokrywą DN L [mm] nr artykułu opis nr art Manszeta stożek betonowy Pokrywy teleskopowe żeliwne Nazwa nr art. 315/ opis typ klasa wytrzymałości H [mm] h 1 [mm] h 2 [mm] nr art. pokrywa pełna L 250 B - 12,5 T pokrywa pełna L 250 D - 40 T pokrywa z kratką L 250 B - 12,5 T

17 System studni do rury wznoszącej 200 mm 17 Kineta studni rewizyjnej Przelotowa Wymiary M [mm] L [mm] nr art. 160 przelotowa przelotowa Rura wznosząca DN L [mm] nr artykułu Pokrywy teleskopowe żeliwne Nazwa Klasa wytrzymałości H [mm] h 1 [mm] h 2 [mm] D 1 [mm] D 2 [mm] nr art. pokrywa pełna L63 A A - 5 T pokrywa pełna L63 D D - 40 T

18 18 4. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PROJEKTOWANIA Podstawą projektowania są wiadomości teoretyczne i praktyczne w projektowaniu, budowie i eksploatacji kanalizacji. Przy projektowaniu i układaniu kanałów z rur KG należy kierować się odpowiednimi przepisami dla danego terenu budowy, normą z wytycznymi dla wykonawstwa dla kanałów sanitarnych i deszczowych wg DIN 4033 (projekt nowej normy europejskiej EN 1610). Kanały z PVC powinny również posiadać: - wytrzymałość przeciwstawiającą się wpływom różnych obciążeń, - wytrzymałość na wpływy mechaniczne, chemiczne, termiczne i biologiczne, - trwałość użytkową. Układanie kanału musi być wykonane na podstawie szczegółowych projektów. Projekt powinien zawierać: - plany pokazujące wymiary, materiały i położenie rur, łącznie z położeniem w stosunku do innych systemów podziemnych i budynków, - szczegółowe rysunki i przepisy opisujące proces układania. Projekt powinien być wykonany na bazie rzeczywistych analiz gruntu, powinien zawierać wytyczne określające wzmocnienie podłoża, jeżeli jest to konieczne. Poziom kontroli i podział odpowiedzialności muszą być w ogólnym zarysie zawarte w projekcie. Położenie kanałów powinno być tak zaprojektowane, aby nie powodowało szkód w istniejącym uzbrojeniu i fundamentach. Szczególną uwagę należy zwrócić przy sytuowaniu sieci kanalizacyjnych z PVC w pobliżu przewodów o temperaturze wyższej od temperatury gruntu (ciepłociągi, kable energetyczne). Usytuowanie kanałów z PVC względem innego uzbrojenia podziemnego należy zaprojektować zgodnie z odpowiednimi normami branżowymi, jak również jej położenie uzgodnić z właścicielami podziemnych sieci i obiektów. Tab. 1. Odległości między przewodami kanalizacyjnymi a przewodami wodociągowymi i ciepłowniczymi Rys. 1. Odległości między przewodami kanalizacyjnymi a przewodami wodociągowymi i ciepłowniczymi

19 19 Tab. 2. Minimalne dopuszczalne odstępy między zewnętrzną ścianą przewodu kanalizacyjnego ułożonego w gruncie a zewnętrzną powierzchnią innych elementów uzbrojenia podziemnego Sposób ułożenia kanału w wykopie zależy od: - wysokości przykrycia - wysokości liczonej od zewnętrznej krawędzi sklepienia rury do poziomu terenu, ulicy, nasypu lub też do poziomu podkładów przy przejściach przez tory kolejowe - h, - szerokości obliczeniowej wykopu - odstępu ścian wykopu na wysokości sklepienia rury. Szerokość minimalna określona jest wg DIN Z reguły jest ona równa średnicy zewnętrznej rury powiększonej o 0,7 m - B - Rys.18, - kąta podparcia - obszaru pomiędzy dnem wykopu a wysokością na obwodzie rury określoną przez kąt ułożenia. Przy bezpośrednim ułożeniu na gruncie nienaruszonym należy również ten grunt do obszaru podpory, - obsypki - warstwy po obu stronach rury oraz do 0,3 m powyżej wierzchołka rury, w przypadku wykopów w całej szerokości wykopu, w przypadku nasypów lub bardzo szerokich wykopów jest równa 4-krotnej średnicy zewnętrznej rury, - warstwy ochronnej - obszaru podpory i zasypki do 0,3 m powyżej sklepienia rury. Przy nasypach i bardzo szerokich wykopach jego szerokość wynosi 4 x średnica zewnętrzna rury Wymiarowanie hydrauliczne kanałów kanalizacyjnych z PVC Wymiarowanie hydrauliczne kanałów kanalizacyjnych z PVC odbywa się w oparciu o formułę Colebrooka- -Prendetla. Obliczenia odbywają się na podstawie wytycznych ATV Arbeitsblatt A110 wydanie 1988 r., które z uwagi na rodzaj i wykonanie kanałów różnicują: - kanały normalne z bocznymi dopływami i studzienkami, - kanały proste bez bocznych studzienek i bez dopływów. Obliczenie hydrauliczne przekrojów kanałów polega na wyznaczeniu wymiarów kanałów, napełnienia ściekami oraz prędkości przepływu. Obliczenia przeprowadza się na podstawie obliczeniowego natężenia przepływu i przyjętego spadku dna kanału oraz chropowatości bezwzględnej ścianek kanału przy założeniu, że: - wymiar, kształt kanału, jego spadek, chropowatość oraz przyjęty przepływ obliczeniowy na całej długości obliczeniowej kanału nie zmienia się, - we wszystkich punktach przekroju strumienia są jednakowe prędkości. Zależności między przepływem, prędkością, wymiarami kanału i spadku na opory można określić wzorem: Do obliczeń hydraulicznych można zastosować wzór Prandtela-Colebrook'a dla całkowitego napełnienia kanału:

20 20 lub wzór Bretting'a dla częściowego napełnienia kanału: gdzie: Q -natężenie przepływu przy całkowitym natężeniu kanału [m 3 /s], q n -natężenie przepływu przy częściowym natężeniu kanału [m 3 /s], d -średnica wewnętrzna kanału [m], i -spadek kanału, h n -wysokość częściowego napełnienia kanału [m], k -współczynnik chropowatości bezwzględnej [m], R h -promień hydrauliczny [m], f -powierzchnia czynna przekroju cieczy [m 2 ], c -współczynnik prędkości, wartość jego zależy od rodzaju ścianek przewodu oraz od promienia hydraulicznego. Przepływ odczytujemy z nomogramu, przyjęto chropowatość równą k = 0,25 mm. Dla wyznaczenia parametrów hydraulicznych rur KG o ściankach gładkich został opracowany nomogram: Rys. 2. Nomogram do obliczeń hydraulicznych przy całkowitym napełnieniu kanału

21 21 Rys. 3. Krzywa sprawności Q i V Podstawowym parametrem przy doborze spadków kanałów jest zapewnienie w sieci warunków samooczyszczania, tj. uzyskania w kanałach najmniejszej prędkości, która nie dopuszcza do tworzenia się na ich dnie osadów. Prędkości spełniające warunek samooczyszczania przy całkowitym napełnieniu kanału nie powinny być mniejsze niż: V = 0,8 m/s - dla kanalizacji sanitarnej, V = 0,6 m/s - dla kanalizacji deszczowej, V = 1,0 m/s - dla kanalizacji ogólnospławnej. Prędkości nie powinny być traktowane jako stałe, lecz uzależnione od średnicy kanału i powinny wzrastać wraz ze średnicą. Aby powyższy warunek został spełniony, minimalne spadki kanałów rurowych można przyjmować i min =1/d, gdzie d jest średnicą wewnętrzną [mm]. Tab. 3. Minimalne spadki i [ ] kanałów dla rur PVC

22 22

23 23 Rys. 4. Ścieralność różnych materiałów używanych do budowy kanalizacji Maksymalne prędkości przepływu ze względu na ścieralność nie powinny w zasadzie przekraczać v = 3 m/s Obliczenia statyczne Obliczenia statyczne dla rur KG wykonywane są w oparciu o ATV Arbeitsblatt A 127 z parametrami mechanicznymi z norm DIN 16869, Część 1, 2 i DIN Na pracę układu rurociąg-ośrodek gruntowy znaczny wpływ ma elastyczność ułożonego w gruncie rurociągu. Tak jak i w wielu innych konstrukcjach inżynierskich, elastyczność ma duży wpływ na bezpieczeństwo całej budowli. Rury KG to tzw. rury podatne, których ewentualne odkształcenia silnie wpływają na wielkość i rozkład obciążeń wokół przekroju. Grunt jest tutaj znaczącym elementem składowym systemu nośnego. Sztywność rury i sztywność podłoża wspólnie wpływają na wartość współczynnika sztywności charakterystycznej całego układu. Odkształcalność rur KG powoduje, że pierwotny przekrój kołowy pod wpływem obciążeń może przyjąć kształt spłaszczonej elipsy. Ewentualna deformacja pionowa przekroju prowadzi do zmniejszenia maksymalnych obciążeń w górnej jego części, a więc do odciążenia rurociągu. Pionowe parcie gruntu wynikające z obciążeń komunikacyjnych i ciężaru własnego gruntu powoduje wspomnianą deformację przekroju do spłaszczonej elipsy i powiększenie średnicy poziomej. Wywołuje to reakcję ośrodka gruntowego. Powstaje odpór gruntu qh*, przez co zwiększa się parcie boczne gruntu na rurę. Zachodzący wskutek deformacji przekroju wzrost parcia bocznego oraz jednoczesne zmniejszenie obciążeń pionowych powoduje korzystne wyrównanie rozkładu obciążeń wokół przekroju, gdyż prowadzi to do zmniejszenia maksymalnych wartości momentów zginających. Przeprowadzając odpowiednie obliczenia statyczno-wytrzymałościowe dla konkretnego rurociągu można określić jego współczynnik bezpieczeństwa.

24 24

25 25 Tab. 6. Charakterystyka własności gruntów Tab. 7. Wysokości przykrycia kanałów KG - SDR 41

26 Wyjaśnienia dotyczące formularza obliczeń statycznych Strefy układu: Strefa E1 -Strefa wypełnienia wykopu nad rurą, aż do powierzchni terenu. Strefa E2 - Strefa rury - wypełnienie wykopu z obu stron rury, aż do wysokości 0,3 m ponad nią. Strefa E3 -Grunt z prawej i lewej strony obudowy wykopu, od dna wykopu do powierzchni terenu (grunt rodzimy). Strefa E4 -Grunt poniżej dna wykopu (grunt rodzimy). Wytyczne dotyczące wypełniania i zasypywania wykopu (strefa 1) oznaczane są literą A. Wytyczne dotyczące obsypywania rurociągu (strefa 2) oznaczane są literą B. Rozróżnia się 4 następujące warianty (ATV A-127): 1. Zasypka zagęszczana warstwami w miarę wypełniania wykopu lub wykonywania nasypu (bez kontroli stopnia zagęszczenia). Dotyczy także deskowań z bali drewnianych ułożonych pomiędzy stalowymi kształtownikami (obudowa berlińska). 2. Pionowa obudowa wykopu ze stalowych kształtowników (o profilach do wysokości 80 mm z zamkami lub bez) wyciąganych dopiero po zasypaniu wykopu. Ponadto również obudowa segmentowa lub zmechanizowana, pod warunkiem, że po wyciągnięciu szalowania zachowane zostanie zagęszczenie gruntu. 3. Pionowa obudowa wykopu w strefie rury w postaci ścianek szczelnych i zagęszczanie koło deskowania. 4. Zasypka zagęszczana warstwami w miarę wypełniania wykopu lub wykonywania nasypu z udokumentowanym stopniem zagęszczenia, wymaganym zgodnie z ZTVE~tB (nie stosuje się przy gruntach grupy G4). Rys. 6. Kształty wykopów

27 27 5. OBIEKTY SIECI KANALIZACYJNEJ - STUDZIENKI Do podstawowych i powszechnie stosowanych obiektów zewnętrznej sieci kanalizacyjnej zalicza się: -studzienki, -wpusty deszczowe uliczne i podwórzowe Studzienki W budowie kanalizacji występują następujące rodzaje studzienek: - studzienki przelotowe (na odcinkach prostych i załamaniach tras), - studzienki połączeniowe, - studzienki kaskadowe, - studzienki płuczne (płuczki kanałowe). W dotychczasowym budownictwie ww. obiekty były i są nadal wykonywane w zasadzie z żelbetu o konstrukcji prefabrykowanej względnie monolitycznej. W przedmiotowym zakresie wymiarowym kanałów norma PN- 91/B preferuje kształt kołowy studzienek oraz ich średnicę minimum 1,2 m, a w wyjątkowych wypadkach 1,0 m. Ww. wymiarowanie wiązało się z ich charakterem jako studzienki rewizyjne, uwzględniając możliwość zejścia robotnika do ich wnętrza dla oględzin stanu technicznego kanałów, robót konserwacyjnych względnie przeprowadzenia czyszczenia. Studzienki sieci kanalizacyjnej z tradycyjnych materiałów (kamionka, betonżelbet) były wykonywane najczęściej w oparciu o dokumentację typową KBA (1976 r.). Przedmiotowa dokumentacja typowa posiada obecnie zdjętą klauzulę typowości. Postęp techniczny w budowie kanalizacji z rur z PVC wprowadził zastosowanie tworzyw sztucznych w budowie studzienek sieci kanalizacyjnej. Dokonano tego zarówno ze względów ekonomicznych, jak i technicznych, biorąc pod uwagę ochronę środowiska w zakresie eksfiltracji ścieków do gruntu, jak i infiltracji wód gruntowych do wnętrza kanalizacji. W zakresie podstawowych rozwiązań konstrukcyjnych w budowie studzienek z tworzyw sztucznych zastosowano wykonanie: Studnie kanalizacyjne SC DN 300 lub DN niewłazowe: - dna studzienki z komorą roboczą i przyłączami kielichowymi rurociągów - kinety studzienki wykonane z PVC lub PP, - szybów łączących komory robocze z powierzchnią terenu, przy jednoczesnym zmniejszaniu średnicy szybów do DN SC i DN 400. Możliwość stosowania studzienek o średnicach mm, wykonanych fabrycznie, wiąże się zarówno z właściwościami kanałów (wewnętrzna gładkość), jak też z wewnętrzną gładkością kinet i przyłączy rurociągów o korzystnym układzie hydraulicznego przepływu. Właściwości te w bardzo poważnym stopniu ograniczają możliwości zatykania się kanałów - utratę drożności, czego niestety nie można powiedzieć o kanałach ze studzienkami starego typu. Odnośnie stosowania studzienek o średnicach DN 315 i 400 mm należy zaznaczyć, że te studzienki tracą charakter studzienek rewizyjnych w rozumieniu dotychczasowej ich funkcji - wchodzenia obsługi do wnętrza studzienek. Stosowanie w budowie kanalizacji studzienek o niewłazowej średnicy szybów wymaga: - w eksploatacji posiadanie odpowiedniego sprzętu kontrolnego oraz urządzeń do czyszczenia kanałów, - w projektowaniu uwzględnienia możliwości zastosowania ww. urządzeń. Rys. 7. Studzienka teleskopowa

28 28 Kinety studzienek mają odpowiednio skonstruowane boczne wloty. Kinety są wykonywane jako przelotowe oraz zbiorcze. Wloty boczne dla studzienek SC DN 315 są o średnicach mm, a dla studzienek DN 400 są o średnicach: 160, 200, 250, 315 mm. Wloty standardowo usytuowane są 25 mm powyżej dna kanału przelotowego, oś wlotu o średnicy 160 mm - 43 mm powyżej. a) b) Rys. 8. Kinety studzienek: a) inspekcyjna b) rewizyjna Kinety wyposażane są fabrycznie w uszczelki zapewniające pozytywne przejście próby szczelności. Oznacza to, że studzienki chronią system kanalizacyjny przed infiltracją, a także eksfiltracją. W budowie kanalizacji z rur KG będą występowały oba rodzaje studzienek, tj. tradycyjne o konstrukcji żelbetowej i średnicy 1,0-1,2 m, wykonywane indywidualnie na budowie w oparciu o odpowiednią dokumentację oraz studzienki z tworzywa sztucznego, wykonane fabrycznie z montażem na placu budowy. Rodzaj stosowanych studzienek będzie zależał od rodzaju kanalizacji, głębokości jej posadowienia, warunków i możliwości eksploatacyjnych oraz kosztów budowy i eksploatacji. W projektowaniu należy brać pod uwagę konieczność uzgodnień z inwestorem, a dotyczącą zastosowania studzienek z tworzyw sztucznych w świetle jego wymagań i lokalnych przepisów. Powyższe warunki umożliwiają stosowanie w budowie kanalizacji - w szczególności kanalizacji lokalnej, studzienek małogabarytowych z tworzywa sztucznego PVC lub PP o średnicach DN mm. Mogą to być studzienki przelotowe lub połączeniowe. Podstawowe zalecenia w projektowaniu i budowie zewnętrznej kanalizacji z rur KG Projektując budowę kanalizacji w ulicach sposobem tradycyjnym należy przewidzieć następujące szerokości pasa terenu pod budowę dla rur kanałowych: DN mm - 2,0 m, DN mm - od 2,1 do 2,2 m. Związane jest to zarówno z wykonywaniem wykopów wąskoprzestrzennych o ścianach pionowych odeskowanych, komunikacją, jak też z wykonaniem dla rury kanałowej obsypki ochronnej z piasku. Ponadto należy brać pod uwagę możliwości kolizji w planie z innymi urządzeniami i rurociągami na trasie projektowanego kanału. Lokalizację przewodów należy zarówno na etapie wstępnym, jak i ostatecznym uzgodnić z Zespołami Uzgodnień Dokumentacji Projektowej Geodezji i Gospodarki Gruntami odnośnych Urzędów Wojewódzkich. Projektując zagłębienie sieci kanalizacyjnej należy brać pod uwagę: - dla kanalizacji lokalnej, zapewnienie grawitacyjnego odpływu ścieków (w tym wód opadowych) z terenu nieruchomości do kanalizacji zbiorczej, - dla kanalizacji zbiorczej, grawitacyjnego odpływu do oczyszczalni ścieków, - dla obu rodzajów kanalizacji, zapewnienie dostatecznego przykrycia kanałów ze względu na obciążenia statyczno-dynamiczne oraz przemarzanie gruntu, uniknięcie wysokościowej kolizji z innymi urządzeniami podziemnymi oraz ekonomię budowy i eksploatację kanałów. Zagłębienie zewnętrznej kanalizacji lokalnej przyjmuje się w zasadzie do głębokości 2,0-2,5 m, natomiast dla kanalizacji zbiorczej wartości zagłębienia są większe.

29 29 W projektowaniu i budowie kanalizacji z rur PVC zaleca się stosowanie: - jednolitego materiału elementów sieci kanalizacyjnej (rury, kształtki, studzienki), - studzienek z PVC lub PP kontrolnych (małogabarytowych) przelotowych na zewnętrznych wyjściach kanalizacji budynków, z tym, że na wyjściach wewnątrz budynków należy instalować czyszczaki, - studzienek z PVC przelotowych na trasach kanalizacji w rozstawie do 25 m względnie większej, w zależności od zasięgu dysponowanego urządzenia czyszczenia hydraulicznego względnie szybów czyszczakowych, - studzienek połączeniowych z PVC lub PP w wypadku możliwości doprowadzania do nich odpływów z kilku budynków lub innych urządzeń, np. wpustów deszczowych z ewentualnym zastosowaniem szybów czyszczakowych, wyczystek poziomych w miejscach trasy kanalizacyjnej mogących wymagać dwukierunkowej możliwości czyszczenia kanału, - przyłączy kanałowych trójnikowych dla pojedynczych odpływów z budynków względnie wpustów deszczowych do kanału zbiorczego, - łuków z PCV o kącie 15 O, 30 O, 45 O, 67 O i 90 O przy R = 3,5 DN. Stosowanie łuków na załamaniach trasy kanalizacyjnej (bez stosowania studzienek z kinetami) może mieć miejsce pod warunkiem lokalizacji studzienki rewizyjnej względnie szybu czyszczakowego lub wyczystki w odległości zasięgu urządzenia czyszczącego i zgodnie z kierunkiem spływu ścieków, - króćców przejściowych PVC-żeliwo KGUG lub PVC-kamionka KGUS, w wypadku konieczności zastosowania lub istniejących elementów kanalizacyjnych z tych materiałów, - studzienek spadowych przy znacznej różnicy poziomów kanałów zarówno na trasie kanalizacji lokalnej, jak też (najczęściej) na połączeniu z kanalizacją zbiorczą, - przewietrzników kanałowych dla zapewnienia należytej wentylacji zarówno kanalizacji lokalnej, jak i zbiorczej w zależności od układu sieci i jej wielkości, jak też innych możliwości wentylacyjnych, - odległość pomiędzy studzienkami rewizyjnymi na odcinkach prostych dla kanałów do DN 400 mm nie powinna przekraczać 50 m. Stosowanie studzienek rewizyjnych - tradycyjnych o średnicy 1,0-1,2 m (przelotowe, połączeniowe, spadowe) powinno być ograniczone do uzasadnionych wypadków. Zastosowanie łuków, jak też trójników KGEA eliminuje konieczność stosowania studzienek kanalizacyjnych na załamaniach tras i przyłączach - w odróżnieniu od budownictwa tradycyjnego. W budowie kanalizacji zewnętrznych - z uwagi na znacznie zwiększoną możliwość powstawania zatorów - nie należy stosować kolan, ograniczając się do niezbędnych wypadków, np. przy studniach spadowych. W projektowaniu zewnętrznej lokalnej kanalizacji dla obiektów przemysłowych względnie rzemieślniczych koniecznym jest uwzględnienie urządzeń specjalnych, jak tłuszczowniki, neutralizatory itp. Przy odprowadzaniu ścieków przemysłowych do kanalizacji miejskiej przepisy lokalne mogą wymagać zastosowania urządzeń do pomiaru ilości, jak i jakości ścieków Studzienki rewizyjne z wyczystkami KGRE Dla wprowadzenia do kanału urządzenia hydraulicznego do jego czyszczenia mogą mieć zastosowanie wbudowane w kanał wyczystki KGRE. Zastosowanie wyczystek wymaga obudowy, np. z kręgów betonowych o średnicy co najmniej 1,0 m dla kanałów DN mm i 1,2 m dla większych średnic przewodów. Obudowa czyszczaka wg rys. 9 dotyczy warunków jego posadowiania powyżej zwierciadła wody gruntowej - lewa strona rysunku, oraz przy wysokim poziomi wody gruntowej - prawa strona rysunku. W warunkach wysokiego poziomu wody gruntowej należy stosować przejścia szczelne dla rur z PVC (KGF) oraz rozwiązanie konstrukcyjne, jak dla studzienek rewizyjnych sieci kanalizacyjnej. Wyczystka pozioma wbudowana w przewód kanalizacyjny pozwala na dwukierunkowe wprowadzanie urządzeń do czyszczenia hydraulicznego.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO CPV 45231300-8 CPV 45220000-5

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO CPV 45231300-8 CPV 45220000-5 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO CPV 45231300-8 CPV 45220000-5 ADRES INWESTYCJI: Korczew ul. Norwida dz, nr 222/2 INWESTOR: Gmina Korczew Ul. Ks. Brzóski

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 53 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Nazwa Zadania Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowościach

Bardziej szczegółowo

Instrukcja projektowania, montażu i eksploatacji wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych...

Instrukcja projektowania, montażu i eksploatacji wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych... 0 Przedsiębiorstwo Barbara KACZMAREK Spółka jawna INSTRUKCJA projektowania, montażu i eksploatacji wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych z polipropylenu (PP) Malewo 2004 1 Spis treści 1. WSTĘP...4 1.1.

Bardziej szczegółowo

Odwodnienie budynku zaplecza szkółkarskiego Nadleśnictwa Strachocin

Odwodnienie budynku zaplecza szkółkarskiego Nadleśnictwa Strachocin Odwodnienie budynku zaplecza szkółkarskiego Nadleśnictwa Strachocin Zleceniodawca (inwestor) : Nadleśnictwo Strachocin Adres obiektu : Strachocin gmina Stronie Śląskie Odwodnienie budynku zaplecza szkółkarskiego

Bardziej szczegółowo

S.O. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH

S.O. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH S.O. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH S.O. I. WSTĘP 1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST) Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) są wymagania techniczne wykonania

Bardziej szczegółowo

Razem spełniamy oczekiwania. h Przepusty i przejścia dla zwierząt PPZ

Razem spełniamy oczekiwania. h Przepusty i przejścia dla zwierząt PPZ Razem spełniamy oczekiwania. h Przepusty i przejścia dla zwierząt PPZ HOBAS System Polska Sp. z o.o. ania. ul. Koksownicza 11 PL 41-300 Dąbrowa Górnicza www.hobas.com.pl office@hobas.com.pl Sekretariat

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów. Studzienki kanalizacyjne DO SYSTEMÓW KANALIZACYJNYCH I DRENARSKICH ORAZ DO ZASTOSOWAŃ KOMUNALNYCH I PRZEMYSŁOWYCH

Katalog produktów. Studzienki kanalizacyjne DO SYSTEMÓW KANALIZACYJNYCH I DRENARSKICH ORAZ DO ZASTOSOWAŃ KOMUNALNYCH I PRZEMYSŁOWYCH EPIC B2134, J3412, X71 kwiecień 2011 Katalog produktów DO SYSTEMÓW KANALIZACYJNYCH I DRENARSKICH ORAZ DO ZASTOSOWAŃ KOMUNALNYCH I PRZEMYSŁOWYCH Solutions for Essentials Spis treści Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Nazwa inwestycji: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków, przepompownią ścieków sanitarnych, zasilaniem enn przepompowni wraz

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI CHOCZEWO GMINA CHOCZEWO INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE (Kod CPV 45315100-9) LINIE

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data INWESTOR: PRZEDSIĘWZIĘCIE BUDOWLANE: PREZYDENT MIASTA RZESZOWA ROZBUDOWA DK NR 4 w km 595+885 POPRZEZ BUDOWĘ PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO POD UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W RZESZOWIE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY BUDOWLANO MONTAŻOWE STRBM 01.00.00 NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA HALI WIDOWISKOWO SPORTOWEJ WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ ZESPOŁEM PARKINGÓW

Bardziej szczegółowo

system instalacyjny solter Pex poradnik techniczny

system instalacyjny solter Pex poradnik techniczny system instalacyjny solter Pex poradnik techniczny Spis treści 1. Wstęp....... 3 2. System Solter Pex... 3 2.1. Charakterystyka materiału rur.... 3 2.1.1 Kumulacja ładunków elektrycznych... 3 2.1.2 Odporność

Bardziej szczegółowo

SKRZYŻOWANIA RUROCIAGÓW Z DROGAMI, POTOKAMI, URZADZENIAMI

SKRZYŻOWANIA RUROCIAGÓW Z DROGAMI, POTOKAMI, URZADZENIAMI SKRZYŻOWANIA RUROCIAGÓW Z DROGAMI, POTOKAMI, URZADZENIAMI MELIORACYJNYMI, UZBROJENIEM TERENU I INNYMI PRZESZKODAMI TERENOWYMI S-04.01.01. CPV45231300-8 71 SPIS TREŚCI: 1 Część ogólna Skrzyżowania rurociągów

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE

WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE Warszawa, 2007 r. DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE 1. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać linie metra i ich usytuowanie, przy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Zakład Inwestycji Miejskich sc Paweł Orleański, Magdalena Orleańska-Ordyniak Al. Powstańców Wielkopolskich 20 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. (0-62) 735-02-34 fax (0-62) 736-11-65 NIP: 622-10-09-267 REGON:

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY RUR KAMIONKOWYCH METODA WYKOPU OTWARTEGO. WYTRZYMAŁE. DŁUGOWIECZNE. INNOWACYJNE.

SYSTEMY RUR KAMIONKOWYCH METODA WYKOPU OTWARTEGO. WYTRZYMAŁE. DŁUGOWIECZNE. INNOWACYJNE. SYSTEMY RUR KAMIONKOWYCH METODA WYKOPU OTWARTEGO. WYTRZYMAŁE. DŁUGOWIECZNE. INNOWACYJNE. 2 STEINZEUG-KERAMO ZAKŁADY PRODUKCYJNE: Niemcy: Frechen i Bad Schmiedeberg Belgia: Hasselt Holandia: Belfeld PRACOWNICY:

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY GEODETA KRAJU WYTYCZNE TECHNICZNE G - 4.4 PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE Z PODZIEMNYM UZBROJENIEM TERENU

GŁÓWNY GEODETA KRAJU WYTYCZNE TECHNICZNE G - 4.4 PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE Z PODZIEMNYM UZBROJENIEM TERENU GŁÓWNY GEODETA KRAJU WYTYCZNE TECHNICZNE G - 4.4 PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE Z PODZIEMNYM UZBROJENIEM TERENU ---------------------------------- Warszawa 1987 r. Wytyczne opracował zespół w składzie: Marian

Bardziej szczegółowo

OST 01 Wymagania ogólne.

OST 01 Wymagania ogólne. 1 BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH mgr inż. arch. Zdzisław Wawrzczak 76-200 Słupsk, ul.gen. Bora-Komorowskiego 4/17, tel. 0-604 980 645 e-mail: wawrzczak@onet.pl REGON-770618962, NIP- 839-100-99-36, Nr ew. działalności

Bardziej szczegółowo

Tyczenie i inwentaryzacja obiektów sieci uzbrojenia terenu 311[10].Z2.04

Tyczenie i inwentaryzacja obiektów sieci uzbrojenia terenu 311[10].Z2.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Bogumiła Wiatr Tyczenie i inwentaryzacja obiektów sieci uzbrojenia terenu 311[10].Z2.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU UL. ZIĘTALÓW 13 Wspólny słownik zamówień 45223100-7

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń.

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń. PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO INWESTYCYJNE ul. Ogrodowa 3 64-800 Chodzież tel. 602 82 82 81 Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO LOKALIZACJA: m. Daleszyce,dz. Nr 2134, 2135, 2153 INWESTOR: Gmina Daleszyce, ul. Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce AUTORZY PROJEKTU: Branża Imię i

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA)

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) INWESTYCJI POD NAZWĄ: UZBROJENIE TERENU OSIEDLA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH W CIEPŁOWODACH ADRES : 57-211 Ciepłowody

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KONTRAPUNKT a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a K O N T R A P U N K T V - P R O J E K T Z E S P Ó Ł P R O J E K T O W O - I N W E S T Y C Y J N Y u l. Z a b ł o c i

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE PROJEKT PN. BUDOWA INKUBATORA TECHNOLOGICZNEGO WRAZ Z CENTRUM OBSŁUGI PPNT REALIZOWANA W RAMACH PROJEKTU: " ROZBUDOWA PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I

Bardziej szczegółowo

KALDO AGENCJA BUDOWLANA

KALDO AGENCJA BUDOWLANA KALDO AGENCJA BUDOWLANA Agencja Budowlana KALDO Paweł Jędraś siedziba: 64-100 Leszno, ul. Antonińska 6 biuro: 64-100 Leszno, ul. Miśnieńska 1 www.kaldo.net.pl e-mail: kaldo@kaldo.net.pl telefon / fax +48

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. D-01.03.01b. PRZEBUDOWA NAPOWIETRZNYCH LINII 110kV CPV: 45314300-4

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. D-01.03.01b. PRZEBUDOWA NAPOWIETRZNYCH LINII 110kV CPV: 45314300-4 WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D-01.03.01b PRZEBUDOWA NAPOWIETRZNYCH LINII 110kV CPV: 45314300-4 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot WWiORB Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania i Odbioru Robót

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY.

PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY. BUDOGRAF PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY. 04-807 Warszawa ul. Sobierajska 31 tel/fax. (022)6157990 konto: BRE Bank SA 20114020040000340237821691 email: budograf@op.pl UPROSZCZONA DOKUMENTACJA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYKONANIA I ODBIORU

INSTRUKCJA WYKONANIA I ODBIORU Rury preizolowane do podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych systemu ZPU MIĘDZYRZECZ Sp. z o.o. INSTRUKCJA WYKONANIA I ODBIORU Zakład Produkcyjno Usługowy Międzyrzecz POLSKIE RURY PREIZOLOWANE Sp. z o.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opis Przedmiotu Zamówienia Strona 1 z 35 Nazwa zamówienia: ZABUDOWA ISTNIEJĄCEGO PLACU DOJRZEWANIA, MAGAZYNOWANIA I OBRÓBKI KOŃCOWEJ KOMPOSTU/STABILIZATU ZAMKNIĘTĄ HALĄ WRAZ Z MASZYNOWNIĄ ORAZ SYSTEMEM

Bardziej szczegółowo