INSTRUKCJA Projektowanie montaż

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA Projektowanie montaż"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA Projektowanie montaż

2

3 3 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE Rodzaj materiału Zalety i wady wyrobów KG z PVC Dane fizykochemiczne materiału Uszczelki ZASTOSOWANIE Wymagania techniczne Oznakowanie rur Sposób dostawy Normy, wytyczne i przepisy KATALOGI Katalog rur i kształtek KG Katalog studni WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PROJEKTOWANIA Wymiarowanie hydrauliczne kanałów kanalizacyjnych z PVC Ścieralność rur KG Obliczenia statyczne Wyjaśnienia dotyczące formularza obliczeń statycznych OBIEKTY SIECI KANALIZACYJNEJ - STUDZIENKI Studzienki Studzienki rewizyjne z wyczystkami KGRE Studzienki spadowe WYTYCZNE TECHNICZNE DO WYKONANIA KANALIZACJI Z RUR KG Organizacja robót i roboty przygotowawcze Odbiór materiałów Pomiary Roboty ziemne wyjściowe Rodzaje wykopów Szerokość wykopu Obudowa ścian wykopu w strefie kanałowej Odwodnienie wykopów Przygotowanie podłoża... 36

4 4 7. UKŁADANIE PRZEWODÓW I BUDOWA OBIEKTÓW Warunki ogólne Złącza rur KG Złącza kielichowe na wcisk z uszczelkami wargowymi Czynności związane z wykonywaniem połączeń Zakładanie uszczelki Montaż złącza Montaż złącza za pomocą mufy przesuwnej KGU Układanie rur na dnie wykopu Obetonowywanie rur KG Szybkość układania rur BUDOWA OBIEKTÓW SIECI KANALIZACYJNEJ Studzienki kanalizacyjne rewizyjne SC Łączenie przewodów kanałowych ze studzienkami Montaż studzienki rewizyjnej SC Przejścia pod i nad przeszkodami Ochrona rur przed przemarzaniem ROBOTY ZIEMNE KOŃCOWE Zasypka kanału i zagęszczenie gruntu ODBIÓR ROBÓT Warunki wyjściowe Próby szczelności przewodów kanalizacyjnych Próba szczelności na eksfiltrację Próba szczelności na infiltrację Próba szczelności z zastosowaniem powietrza Próba na deformacje przekroju poprzecznego kanału ODPORNOŚĆ CHEMICZNA WG DIN

5 5

6 Dane fizykochemiczne materiału % - 81/ > >

7 7 2. ZASTOSOWANIE Rury i kształtki KG przeznaczone są do budowy sieci kanalizacyjnej, z reguły jako bezciśnieniowe kanały podziemne, które stanowią jedną z poważniejszych instalacji infrastruktury podziemnej. Dlatego też zawsze należy zwracać uwagę na rozwiązania, które pozwoliłyby osiągnąć jak najlepszą jakość inwestycji, przy jak najmniejszym jej koszcie. Rozwiązaniem jest system kanalizacji zewnętrznej KG i studnie kanalizacyjne SC. Połączenia rur, kształtek i studzienek przewidziane są na ciśnienie 0,5 bara (5 m H 2 O) przy temperaturze 20 O C. Rury i kształtki KG nie mogą być stosowane, gdy temperatura ścieków przy średnicy DN stale przekracza 60 O C, a przy DN stale przekracza 40 O C. Odporność chemiczna rur i kształtek oraz uszczelek jest zachowana dla ścieków o wartości ph Przy przepływie nie oczyszczonych ścieków przemysłowych niezależnie od ph należy sprawdzić odporność chemiczną wg załącznika 1. Dla przewodów układanych w gruncie należy wykonać obliczenia statyczne dotyczące wytrzymałości, jeżeli: - obciążenie od ruchu drogowego jest większe niż: obciążenie całkowite 300 kn, obciążenie kołowe 50 kn, - minimalna wysokość przykrycia rur jest mniejsza niż: 1 m pod powierzchniami, na których odbywa się ruch drogowy, 0,8 m pod powierzchniami, na których nie przewidywany jest ruch drogowy lub czasowy lekki ruch drogowy, - maksymalne przykrycie rur wynosi: 6 m w wykopach o szerokości minimalnej wg DIN 4124, (DN +0,6 m), 4 m przy znacznie szerszych wykopach lub przy układaniu w nasypach, w obu przypadkach bez ruchu drogowego, 3,5 m przy szerokich wykopach i w nasypach z ruchem drogowym, - materiał przewidziany na zasypkę ma: gęstość 20,5 kn/m 2 kąt tarcia 2,5 O. Układanie rur w obszarze wody gruntowej możliwe jest jedynie, gdy nie występuje przemieszczenie warstwy zasypki. Dopuszczalne głębokości układania rur KG zamieszczone są w Tabeli 7. Tabela ta podaje tylko wartości orientacyjne, dla sprawdzenia należy przeprowadzić obliczenia wg metody ATV Wymagania techniczne Firma, aby osiągnąć najwyższą jakość wyrobów, stosuje wysokiej klasy surowce, nowoczesną technologię wytwarzania oraz nowe systemy uszczelniające z bardzo odpornymi uszczelkami Oznakowanie rur Na zewnętrznej powierzchni rur powinny być umieszczone trwałe napisy, rozmieszczone co 2 m, zawierające co najmniej: - nazwę lub znak producenta MAGNAPLAST S (lub D) 1/ w zależności od miejsca produkcji - symbol obszaru zastosowania np: U D (stosowanie poza konstrukcją budowli) - wymiar średnicy i grubość ścianki w mm np.: KG DN 315 x 7,7 - symbol materiału PVC-U

8 8

9 KGEM rury z kielichem Klasa A - SN2 DN d 1 mm s 1 mm D mm t max 1) mm , , Klasa B - SN4 DN d 1 mm s 1 mm D mm t max 1) mm , , , , , , DN Długość Nr art DN DN Długość Nr art Klasa C - SN8 d 1 mm s 1 mm D mm t max 1) mm , , , , , , , DN Długość Nr art

10 10 KGB kolana KGEA trójniki 45 DN Kąt z 1 mm L mm Nr art DN 1 /DN 2 Z 1 mm L 1 mm L 2 mm Nr art. 110/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

11 KGEA trójniki 87 KG-ERMM złączki dwukielichowe 11 DN 1 /DN 2 Z 1 mm L 1 mm L 2 mm Nr art. 110/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / DN Z mm L mm Nr art KGU mufy przesuwne DN L mm Nr art KGK zaślepki KGM korki DN Nr art DN L mm Nr art

12 12 KGRE wyczystki KGUS złączki do rur kamionkowych DN c L mm Nr art KGRE wyczystki z okrągłym deklem DN D mm L min. mm Nr art KGUG złączki do rur żeliwnych DN KGR redukcje Z 1 mm L mm Nr art DN d i mm L min. mm Nr art KGF przejścia murowe DN 1 /DN 2 L 1 mm L 2 mm Nr art. 160/ / / / / / DN Długość Nr art

13 KG uszczelki zapasowe 13 Przykłady montażu elementów kanalizacji zewnętrznej MAGNAPLAST KGUG uszczelki DN Nr art DN Nr art Połączenie bosego końca rury żeliwnej z rurą KGEM przy pomocy złączki i uszczelek KGUG 1. Rura żeliwna 2. Uszczelka KGUG 3. Złączka KGUG 4. Rura KGEM Zastosowanie środka poślizgowego przy montażu połączeń kielichowych

14 14 System studni do rury wznoszącej 400 mm Kineta studni rewizyjnej 3 dopływy Przelotowa DN opis M [mm] H [mm] h 1 [mm] nr art dopływy dopływy dopływy dopływy DN opis M [mm] H [mm] h 1 [mm] nr art. 160 przelotowa przelotowa przelotowa przelotowa Dopływ lewy Dopływ prawy DN opis M [mm] H [mm] h 1 [mm] nr art. 250 dopływ lewy dopływ lewy DN opis M [mm] H [mm] h 1 [mm] nr art. 250 dopływ prawy dopływ prawy

15 Rury wznoszące Manszeta 15 DN L [mm] nr artykułu Nazwa nr art / Pokrywy teleskopowe żeliwne Nazwa Klasa wytrzymałości H [mm] h 1 [mm] h 2 [mm] D 1 [mm] D 2 [mm] nr art. L300 A pełna A - 5 T / L300 B pełna B - 12,5 T / L300 B z kratką B - 12,5 T / L65 D pełna D - 40 T / L61 D z kratką* D - 40 T / * wpust uliczny ściekowy Stożek betonowy z pokrywą Uszczelki opis nr art. Nazwa nr art. stożek betonowy uszczelka in situ 110 mm uszczelka in situ 160 mm uszczelka in situ 200 mm 34625

16 16 System studni do rury wznoszącej 315 mm Kineta studni rewizyjnej 3 dopływy Przelotowa Wymiary opis H [mm] całkowita wysokość studni min. [mm] max. [mm] nr art. Wymiary opis H [mm] całkowita wysokość studni min. [mm] max. [mm] nr art dopływy dopływy przelotowa przelotowa Rury wznoszące Stożek betonowy z pokrywą DN L [mm] nr artykułu opis nr art Manszeta stożek betonowy Pokrywy teleskopowe żeliwne Nazwa nr art. 315/ opis typ klasa wytrzymałości H [mm] h 1 [mm] h 2 [mm] nr art. pokrywa pełna L 250 B - 12,5 T pokrywa pełna L 250 D - 40 T pokrywa z kratką L 250 B - 12,5 T

17 System studni do rury wznoszącej 200 mm 17 Kineta studni rewizyjnej Przelotowa Wymiary M [mm] L [mm] nr art. 160 przelotowa przelotowa Rura wznosząca DN L [mm] nr artykułu Pokrywy teleskopowe żeliwne Nazwa Klasa wytrzymałości H [mm] h 1 [mm] h 2 [mm] D 1 [mm] D 2 [mm] nr art. pokrywa pełna L63 A A - 5 T pokrywa pełna L63 D D - 40 T

18 18 4. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PROJEKTOWANIA Podstawą projektowania są wiadomości teoretyczne i praktyczne w projektowaniu, budowie i eksploatacji kanalizacji. Przy projektowaniu i układaniu kanałów z rur KG należy kierować się odpowiednimi przepisami dla danego terenu budowy, normą z wytycznymi dla wykonawstwa dla kanałów sanitarnych i deszczowych wg DIN 4033 (projekt nowej normy europejskiej EN 1610). Kanały z PVC powinny również posiadać: - wytrzymałość przeciwstawiającą się wpływom różnych obciążeń, - wytrzymałość na wpływy mechaniczne, chemiczne, termiczne i biologiczne, - trwałość użytkową. Układanie kanału musi być wykonane na podstawie szczegółowych projektów. Projekt powinien zawierać: - plany pokazujące wymiary, materiały i położenie rur, łącznie z położeniem w stosunku do innych systemów podziemnych i budynków, - szczegółowe rysunki i przepisy opisujące proces układania. Projekt powinien być wykonany na bazie rzeczywistych analiz gruntu, powinien zawierać wytyczne określające wzmocnienie podłoża, jeżeli jest to konieczne. Poziom kontroli i podział odpowiedzialności muszą być w ogólnym zarysie zawarte w projekcie. Położenie kanałów powinno być tak zaprojektowane, aby nie powodowało szkód w istniejącym uzbrojeniu i fundamentach. Szczególną uwagę należy zwrócić przy sytuowaniu sieci kanalizacyjnych z PVC w pobliżu przewodów o temperaturze wyższej od temperatury gruntu (ciepłociągi, kable energetyczne). Usytuowanie kanałów z PVC względem innego uzbrojenia podziemnego należy zaprojektować zgodnie z odpowiednimi normami branżowymi, jak również jej położenie uzgodnić z właścicielami podziemnych sieci i obiektów. Tab. 1. Odległości między przewodami kanalizacyjnymi a przewodami wodociągowymi i ciepłowniczymi Rys. 1. Odległości między przewodami kanalizacyjnymi a przewodami wodociągowymi i ciepłowniczymi

19 19 Tab. 2. Minimalne dopuszczalne odstępy między zewnętrzną ścianą przewodu kanalizacyjnego ułożonego w gruncie a zewnętrzną powierzchnią innych elementów uzbrojenia podziemnego Sposób ułożenia kanału w wykopie zależy od: - wysokości przykrycia - wysokości liczonej od zewnętrznej krawędzi sklepienia rury do poziomu terenu, ulicy, nasypu lub też do poziomu podkładów przy przejściach przez tory kolejowe - h, - szerokości obliczeniowej wykopu - odstępu ścian wykopu na wysokości sklepienia rury. Szerokość minimalna określona jest wg DIN Z reguły jest ona równa średnicy zewnętrznej rury powiększonej o 0,7 m - B - Rys.18, - kąta podparcia - obszaru pomiędzy dnem wykopu a wysokością na obwodzie rury określoną przez kąt ułożenia. Przy bezpośrednim ułożeniu na gruncie nienaruszonym należy również ten grunt do obszaru podpory, - obsypki - warstwy po obu stronach rury oraz do 0,3 m powyżej wierzchołka rury, w przypadku wykopów w całej szerokości wykopu, w przypadku nasypów lub bardzo szerokich wykopów jest równa 4-krotnej średnicy zewnętrznej rury, - warstwy ochronnej - obszaru podpory i zasypki do 0,3 m powyżej sklepienia rury. Przy nasypach i bardzo szerokich wykopach jego szerokość wynosi 4 x średnica zewnętrzna rury Wymiarowanie hydrauliczne kanałów kanalizacyjnych z PVC Wymiarowanie hydrauliczne kanałów kanalizacyjnych z PVC odbywa się w oparciu o formułę Colebrooka- -Prendetla. Obliczenia odbywają się na podstawie wytycznych ATV Arbeitsblatt A110 wydanie 1988 r., które z uwagi na rodzaj i wykonanie kanałów różnicują: - kanały normalne z bocznymi dopływami i studzienkami, - kanały proste bez bocznych studzienek i bez dopływów. Obliczenie hydrauliczne przekrojów kanałów polega na wyznaczeniu wymiarów kanałów, napełnienia ściekami oraz prędkości przepływu. Obliczenia przeprowadza się na podstawie obliczeniowego natężenia przepływu i przyjętego spadku dna kanału oraz chropowatości bezwzględnej ścianek kanału przy założeniu, że: - wymiar, kształt kanału, jego spadek, chropowatość oraz przyjęty przepływ obliczeniowy na całej długości obliczeniowej kanału nie zmienia się, - we wszystkich punktach przekroju strumienia są jednakowe prędkości. Zależności między przepływem, prędkością, wymiarami kanału i spadku na opory można określić wzorem: Do obliczeń hydraulicznych można zastosować wzór Prandtela-Colebrook'a dla całkowitego napełnienia kanału:

20 20 lub wzór Bretting'a dla częściowego napełnienia kanału: gdzie: Q -natężenie przepływu przy całkowitym natężeniu kanału [m 3 /s], q n -natężenie przepływu przy częściowym natężeniu kanału [m 3 /s], d -średnica wewnętrzna kanału [m], i -spadek kanału, h n -wysokość częściowego napełnienia kanału [m], k -współczynnik chropowatości bezwzględnej [m], R h -promień hydrauliczny [m], f -powierzchnia czynna przekroju cieczy [m 2 ], c -współczynnik prędkości, wartość jego zależy od rodzaju ścianek przewodu oraz od promienia hydraulicznego. Przepływ odczytujemy z nomogramu, przyjęto chropowatość równą k = 0,25 mm. Dla wyznaczenia parametrów hydraulicznych rur KG o ściankach gładkich został opracowany nomogram: Rys. 2. Nomogram do obliczeń hydraulicznych przy całkowitym napełnieniu kanału

21 21 Rys. 3. Krzywa sprawności Q i V Podstawowym parametrem przy doborze spadków kanałów jest zapewnienie w sieci warunków samooczyszczania, tj. uzyskania w kanałach najmniejszej prędkości, która nie dopuszcza do tworzenia się na ich dnie osadów. Prędkości spełniające warunek samooczyszczania przy całkowitym napełnieniu kanału nie powinny być mniejsze niż: V = 0,8 m/s - dla kanalizacji sanitarnej, V = 0,6 m/s - dla kanalizacji deszczowej, V = 1,0 m/s - dla kanalizacji ogólnospławnej. Prędkości nie powinny być traktowane jako stałe, lecz uzależnione od średnicy kanału i powinny wzrastać wraz ze średnicą. Aby powyższy warunek został spełniony, minimalne spadki kanałów rurowych można przyjmować i min =1/d, gdzie d jest średnicą wewnętrzną [mm]. Tab. 3. Minimalne spadki i [ ] kanałów dla rur PVC

22 22

23 23 Rys. 4. Ścieralność różnych materiałów używanych do budowy kanalizacji Maksymalne prędkości przepływu ze względu na ścieralność nie powinny w zasadzie przekraczać v = 3 m/s Obliczenia statyczne Obliczenia statyczne dla rur KG wykonywane są w oparciu o ATV Arbeitsblatt A 127 z parametrami mechanicznymi z norm DIN 16869, Część 1, 2 i DIN Na pracę układu rurociąg-ośrodek gruntowy znaczny wpływ ma elastyczność ułożonego w gruncie rurociągu. Tak jak i w wielu innych konstrukcjach inżynierskich, elastyczność ma duży wpływ na bezpieczeństwo całej budowli. Rury KG to tzw. rury podatne, których ewentualne odkształcenia silnie wpływają na wielkość i rozkład obciążeń wokół przekroju. Grunt jest tutaj znaczącym elementem składowym systemu nośnego. Sztywność rury i sztywność podłoża wspólnie wpływają na wartość współczynnika sztywności charakterystycznej całego układu. Odkształcalność rur KG powoduje, że pierwotny przekrój kołowy pod wpływem obciążeń może przyjąć kształt spłaszczonej elipsy. Ewentualna deformacja pionowa przekroju prowadzi do zmniejszenia maksymalnych obciążeń w górnej jego części, a więc do odciążenia rurociągu. Pionowe parcie gruntu wynikające z obciążeń komunikacyjnych i ciężaru własnego gruntu powoduje wspomnianą deformację przekroju do spłaszczonej elipsy i powiększenie średnicy poziomej. Wywołuje to reakcję ośrodka gruntowego. Powstaje odpór gruntu qh*, przez co zwiększa się parcie boczne gruntu na rurę. Zachodzący wskutek deformacji przekroju wzrost parcia bocznego oraz jednoczesne zmniejszenie obciążeń pionowych powoduje korzystne wyrównanie rozkładu obciążeń wokół przekroju, gdyż prowadzi to do zmniejszenia maksymalnych wartości momentów zginających. Przeprowadzając odpowiednie obliczenia statyczno-wytrzymałościowe dla konkretnego rurociągu można określić jego współczynnik bezpieczeństwa.

24 24

25 25 Tab. 6. Charakterystyka własności gruntów Tab. 7. Wysokości przykrycia kanałów KG - SDR 41

26 Wyjaśnienia dotyczące formularza obliczeń statycznych Strefy układu: Strefa E1 -Strefa wypełnienia wykopu nad rurą, aż do powierzchni terenu. Strefa E2 - Strefa rury - wypełnienie wykopu z obu stron rury, aż do wysokości 0,3 m ponad nią. Strefa E3 -Grunt z prawej i lewej strony obudowy wykopu, od dna wykopu do powierzchni terenu (grunt rodzimy). Strefa E4 -Grunt poniżej dna wykopu (grunt rodzimy). Wytyczne dotyczące wypełniania i zasypywania wykopu (strefa 1) oznaczane są literą A. Wytyczne dotyczące obsypywania rurociągu (strefa 2) oznaczane są literą B. Rozróżnia się 4 następujące warianty (ATV A-127): 1. Zasypka zagęszczana warstwami w miarę wypełniania wykopu lub wykonywania nasypu (bez kontroli stopnia zagęszczenia). Dotyczy także deskowań z bali drewnianych ułożonych pomiędzy stalowymi kształtownikami (obudowa berlińska). 2. Pionowa obudowa wykopu ze stalowych kształtowników (o profilach do wysokości 80 mm z zamkami lub bez) wyciąganych dopiero po zasypaniu wykopu. Ponadto również obudowa segmentowa lub zmechanizowana, pod warunkiem, że po wyciągnięciu szalowania zachowane zostanie zagęszczenie gruntu. 3. Pionowa obudowa wykopu w strefie rury w postaci ścianek szczelnych i zagęszczanie koło deskowania. 4. Zasypka zagęszczana warstwami w miarę wypełniania wykopu lub wykonywania nasypu z udokumentowanym stopniem zagęszczenia, wymaganym zgodnie z ZTVE~tB (nie stosuje się przy gruntach grupy G4). Rys. 6. Kształty wykopów

27 27 5. OBIEKTY SIECI KANALIZACYJNEJ - STUDZIENKI Do podstawowych i powszechnie stosowanych obiektów zewnętrznej sieci kanalizacyjnej zalicza się: -studzienki, -wpusty deszczowe uliczne i podwórzowe Studzienki W budowie kanalizacji występują następujące rodzaje studzienek: - studzienki przelotowe (na odcinkach prostych i załamaniach tras), - studzienki połączeniowe, - studzienki kaskadowe, - studzienki płuczne (płuczki kanałowe). W dotychczasowym budownictwie ww. obiekty były i są nadal wykonywane w zasadzie z żelbetu o konstrukcji prefabrykowanej względnie monolitycznej. W przedmiotowym zakresie wymiarowym kanałów norma PN- 91/B preferuje kształt kołowy studzienek oraz ich średnicę minimum 1,2 m, a w wyjątkowych wypadkach 1,0 m. Ww. wymiarowanie wiązało się z ich charakterem jako studzienki rewizyjne, uwzględniając możliwość zejścia robotnika do ich wnętrza dla oględzin stanu technicznego kanałów, robót konserwacyjnych względnie przeprowadzenia czyszczenia. Studzienki sieci kanalizacyjnej z tradycyjnych materiałów (kamionka, betonżelbet) były wykonywane najczęściej w oparciu o dokumentację typową KBA (1976 r.). Przedmiotowa dokumentacja typowa posiada obecnie zdjętą klauzulę typowości. Postęp techniczny w budowie kanalizacji z rur z PVC wprowadził zastosowanie tworzyw sztucznych w budowie studzienek sieci kanalizacyjnej. Dokonano tego zarówno ze względów ekonomicznych, jak i technicznych, biorąc pod uwagę ochronę środowiska w zakresie eksfiltracji ścieków do gruntu, jak i infiltracji wód gruntowych do wnętrza kanalizacji. W zakresie podstawowych rozwiązań konstrukcyjnych w budowie studzienek z tworzyw sztucznych zastosowano wykonanie: Studnie kanalizacyjne SC DN 300 lub DN niewłazowe: - dna studzienki z komorą roboczą i przyłączami kielichowymi rurociągów - kinety studzienki wykonane z PVC lub PP, - szybów łączących komory robocze z powierzchnią terenu, przy jednoczesnym zmniejszaniu średnicy szybów do DN SC i DN 400. Możliwość stosowania studzienek o średnicach mm, wykonanych fabrycznie, wiąże się zarówno z właściwościami kanałów (wewnętrzna gładkość), jak też z wewnętrzną gładkością kinet i przyłączy rurociągów o korzystnym układzie hydraulicznego przepływu. Właściwości te w bardzo poważnym stopniu ograniczają możliwości zatykania się kanałów - utratę drożności, czego niestety nie można powiedzieć o kanałach ze studzienkami starego typu. Odnośnie stosowania studzienek o średnicach DN 315 i 400 mm należy zaznaczyć, że te studzienki tracą charakter studzienek rewizyjnych w rozumieniu dotychczasowej ich funkcji - wchodzenia obsługi do wnętrza studzienek. Stosowanie w budowie kanalizacji studzienek o niewłazowej średnicy szybów wymaga: - w eksploatacji posiadanie odpowiedniego sprzętu kontrolnego oraz urządzeń do czyszczenia kanałów, - w projektowaniu uwzględnienia możliwości zastosowania ww. urządzeń. Rys. 7. Studzienka teleskopowa

28 28 Kinety studzienek mają odpowiednio skonstruowane boczne wloty. Kinety są wykonywane jako przelotowe oraz zbiorcze. Wloty boczne dla studzienek SC DN 315 są o średnicach mm, a dla studzienek DN 400 są o średnicach: 160, 200, 250, 315 mm. Wloty standardowo usytuowane są 25 mm powyżej dna kanału przelotowego, oś wlotu o średnicy 160 mm - 43 mm powyżej. a) b) Rys. 8. Kinety studzienek: a) inspekcyjna b) rewizyjna Kinety wyposażane są fabrycznie w uszczelki zapewniające pozytywne przejście próby szczelności. Oznacza to, że studzienki chronią system kanalizacyjny przed infiltracją, a także eksfiltracją. W budowie kanalizacji z rur KG będą występowały oba rodzaje studzienek, tj. tradycyjne o konstrukcji żelbetowej i średnicy 1,0-1,2 m, wykonywane indywidualnie na budowie w oparciu o odpowiednią dokumentację oraz studzienki z tworzywa sztucznego, wykonane fabrycznie z montażem na placu budowy. Rodzaj stosowanych studzienek będzie zależał od rodzaju kanalizacji, głębokości jej posadowienia, warunków i możliwości eksploatacyjnych oraz kosztów budowy i eksploatacji. W projektowaniu należy brać pod uwagę konieczność uzgodnień z inwestorem, a dotyczącą zastosowania studzienek z tworzyw sztucznych w świetle jego wymagań i lokalnych przepisów. Powyższe warunki umożliwiają stosowanie w budowie kanalizacji - w szczególności kanalizacji lokalnej, studzienek małogabarytowych z tworzywa sztucznego PVC lub PP o średnicach DN mm. Mogą to być studzienki przelotowe lub połączeniowe. Podstawowe zalecenia w projektowaniu i budowie zewnętrznej kanalizacji z rur KG Projektując budowę kanalizacji w ulicach sposobem tradycyjnym należy przewidzieć następujące szerokości pasa terenu pod budowę dla rur kanałowych: DN mm - 2,0 m, DN mm - od 2,1 do 2,2 m. Związane jest to zarówno z wykonywaniem wykopów wąskoprzestrzennych o ścianach pionowych odeskowanych, komunikacją, jak też z wykonaniem dla rury kanałowej obsypki ochronnej z piasku. Ponadto należy brać pod uwagę możliwości kolizji w planie z innymi urządzeniami i rurociągami na trasie projektowanego kanału. Lokalizację przewodów należy zarówno na etapie wstępnym, jak i ostatecznym uzgodnić z Zespołami Uzgodnień Dokumentacji Projektowej Geodezji i Gospodarki Gruntami odnośnych Urzędów Wojewódzkich. Projektując zagłębienie sieci kanalizacyjnej należy brać pod uwagę: - dla kanalizacji lokalnej, zapewnienie grawitacyjnego odpływu ścieków (w tym wód opadowych) z terenu nieruchomości do kanalizacji zbiorczej, - dla kanalizacji zbiorczej, grawitacyjnego odpływu do oczyszczalni ścieków, - dla obu rodzajów kanalizacji, zapewnienie dostatecznego przykrycia kanałów ze względu na obciążenia statyczno-dynamiczne oraz przemarzanie gruntu, uniknięcie wysokościowej kolizji z innymi urządzeniami podziemnymi oraz ekonomię budowy i eksploatację kanałów. Zagłębienie zewnętrznej kanalizacji lokalnej przyjmuje się w zasadzie do głębokości 2,0-2,5 m, natomiast dla kanalizacji zbiorczej wartości zagłębienia są większe.

29 29 W projektowaniu i budowie kanalizacji z rur PVC zaleca się stosowanie: - jednolitego materiału elementów sieci kanalizacyjnej (rury, kształtki, studzienki), - studzienek z PVC lub PP kontrolnych (małogabarytowych) przelotowych na zewnętrznych wyjściach kanalizacji budynków, z tym, że na wyjściach wewnątrz budynków należy instalować czyszczaki, - studzienek z PVC przelotowych na trasach kanalizacji w rozstawie do 25 m względnie większej, w zależności od zasięgu dysponowanego urządzenia czyszczenia hydraulicznego względnie szybów czyszczakowych, - studzienek połączeniowych z PVC lub PP w wypadku możliwości doprowadzania do nich odpływów z kilku budynków lub innych urządzeń, np. wpustów deszczowych z ewentualnym zastosowaniem szybów czyszczakowych, wyczystek poziomych w miejscach trasy kanalizacyjnej mogących wymagać dwukierunkowej możliwości czyszczenia kanału, - przyłączy kanałowych trójnikowych dla pojedynczych odpływów z budynków względnie wpustów deszczowych do kanału zbiorczego, - łuków z PCV o kącie 15 O, 30 O, 45 O, 67 O i 90 O przy R = 3,5 DN. Stosowanie łuków na załamaniach trasy kanalizacyjnej (bez stosowania studzienek z kinetami) może mieć miejsce pod warunkiem lokalizacji studzienki rewizyjnej względnie szybu czyszczakowego lub wyczystki w odległości zasięgu urządzenia czyszczącego i zgodnie z kierunkiem spływu ścieków, - króćców przejściowych PVC-żeliwo KGUG lub PVC-kamionka KGUS, w wypadku konieczności zastosowania lub istniejących elementów kanalizacyjnych z tych materiałów, - studzienek spadowych przy znacznej różnicy poziomów kanałów zarówno na trasie kanalizacji lokalnej, jak też (najczęściej) na połączeniu z kanalizacją zbiorczą, - przewietrzników kanałowych dla zapewnienia należytej wentylacji zarówno kanalizacji lokalnej, jak i zbiorczej w zależności od układu sieci i jej wielkości, jak też innych możliwości wentylacyjnych, - odległość pomiędzy studzienkami rewizyjnymi na odcinkach prostych dla kanałów do DN 400 mm nie powinna przekraczać 50 m. Stosowanie studzienek rewizyjnych - tradycyjnych o średnicy 1,0-1,2 m (przelotowe, połączeniowe, spadowe) powinno być ograniczone do uzasadnionych wypadków. Zastosowanie łuków, jak też trójników KGEA eliminuje konieczność stosowania studzienek kanalizacyjnych na załamaniach tras i przyłączach - w odróżnieniu od budownictwa tradycyjnego. W budowie kanalizacji zewnętrznych - z uwagi na znacznie zwiększoną możliwość powstawania zatorów - nie należy stosować kolan, ograniczając się do niezbędnych wypadków, np. przy studniach spadowych. W projektowaniu zewnętrznej lokalnej kanalizacji dla obiektów przemysłowych względnie rzemieślniczych koniecznym jest uwzględnienie urządzeń specjalnych, jak tłuszczowniki, neutralizatory itp. Przy odprowadzaniu ścieków przemysłowych do kanalizacji miejskiej przepisy lokalne mogą wymagać zastosowania urządzeń do pomiaru ilości, jak i jakości ścieków Studzienki rewizyjne z wyczystkami KGRE Dla wprowadzenia do kanału urządzenia hydraulicznego do jego czyszczenia mogą mieć zastosowanie wbudowane w kanał wyczystki KGRE. Zastosowanie wyczystek wymaga obudowy, np. z kręgów betonowych o średnicy co najmniej 1,0 m dla kanałów DN mm i 1,2 m dla większych średnic przewodów. Obudowa czyszczaka wg rys. 9 dotyczy warunków jego posadowiania powyżej zwierciadła wody gruntowej - lewa strona rysunku, oraz przy wysokim poziomi wody gruntowej - prawa strona rysunku. W warunkach wysokiego poziomu wody gruntowej należy stosować przejścia szczelne dla rur z PVC (KGF) oraz rozwiązanie konstrukcyjne, jak dla studzienek rewizyjnych sieci kanalizacyjnej. Wyczystka pozioma wbudowana w przewód kanalizacyjny pozwala na dwukierunkowe wprowadzanie urządzeń do czyszczenia hydraulicznego.

Kanalizacja zewnętrzna

Kanalizacja zewnętrzna Kanalizacja zewnętrzna INSTRUKCJA projektowanie montaż 3 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 5 1.1. Rodzaj materiału... 5 1.2. Zalety i wady wyrobów KG z PVC... 5 1.3. Dane fizykochemiczne materiału... 6 1.4.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO ADRES BUDOWY: ul. Przemysłowa 1, 42-700 Lubliniec dz. nr 3767/134, 3764/137, 3765/137, 3766/137, 465/137 TEMAT PROJEKTU I TEREN INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Cecylia Dzielińska

mgr inż. Cecylia Dzielińska Rodzaj projektu: Projekt budowlany Branża: Instalacje Sanitarne Temat: Przyłącze kanalizacji zaplecza socjalnokuchennego budynku GOK w Janowie ul. Przasnyska 51 Adres: 13-113 Janowo ul. Przasnyska 51 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp Podstawa opracowania. Projekt architektoniczno konstrukcyjny przebudowy wejścia do budynku. Zlecenie Inwestora. Warunki przebudowy przy

1. Wstęp Podstawa opracowania. Projekt architektoniczno konstrukcyjny przebudowy wejścia do budynku. Zlecenie Inwestora. Warunki przebudowy przy PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH PRZEBUDOWA WEJŚCIA DO BUDYNKU ZSP Nr 2 W MYSŁOWICACH PRZY UL. POCZTOWEJ 20 Spis zawartości 1. Wstęp 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Przedmiot, zakres

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 3. DANE OGÓLNE... 2

1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 3. DANE OGÓLNE... 2 Zawartość opracowania: I. Opis techniczny. 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 2 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 3. DANE OGÓLNE... 2 4. ZEWNĘTRZNA KANALIZACJA DESZCZOWA... 2 4.1 Odwodnienia Liniowe... 3 4.2 Kanały

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

PROJEKT WYKONAWCZY. Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY WRAZ Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ADRES: Dębica dz. nr 351/4, 352/1 obr. 1 ZAKRES: PROJEKT BUDOWLANY PRZEŁOŻENIA ODCINKA SIECI

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE MONTAŻU STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH MONOKAN Z POLIETYLENU (PE) produkcji firmy EKO-SYSTEMY Sp. z o. o.

WYTYCZNE MONTAŻU STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH MONOKAN Z POLIETYLENU (PE) produkcji firmy EKO-SYSTEMY Sp. z o. o. WYTYCZNE MONTAŻU STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH MONOKAN Z POLIETYLENU (PE) produkcji firmy EKO-SYSTEMY Sp. z o. o. EKO-SYSTEMY Sp. z o.o. WSTĘP Przedmiotem niniejszych wytycznych montażu są studzienki kanalizacyjne

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego kanalizacji deszczowej oraz drenaŝu opaskowego Bursy Szkolnej w miejscowości Zambrów dz.

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego kanalizacji deszczowej oraz drenaŝu opaskowego Bursy Szkolnej w miejscowości Zambrów dz. OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego kanalizacji deszczowej oraz drenaŝu opaskowego Bursy Szkolnej w miejscowości Zambrów dz. Nr 559/4 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest: projekt

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Obiekt: Przebudowa ulicy Wybrzeże Władysława IV od ul. Marynarzy do ul. Steyera Świnoujście, działki geod. nr 269, 270, 271, 22/2, 18 z obrębu 10 1. OPIS TECHNICZNY : 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Cześć opisowa. Część graficzna

Cześć opisowa. Część graficzna Cześć opisowa 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Instalacja odwodnienia terenu boiska 3.1 Rozwiązania projektowe odwodnienia terenu 3.2 Obliczenia ilości wody odbieranej przez

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE ''BIOPROJEKT'' 97-310 Moszczenica Grzegorz Jaśki ul. Fabryczna 26 tel. (044) 61-69-772

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE ''BIOPROJEKT'' 97-310 Moszczenica Grzegorz Jaśki ul. Fabryczna 26 tel. (044) 61-69-772 PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE ''BIOPROJEKT'' 97-310 Moszczenica Grzegorz Jaśki ul. Fabryczna 26 tel. (044) 61-69-772 PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY DODATKOWYCH PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Ul. 3-go Maja 97b, 32-400 Myślenice. ADRES INWESTYCJI: Dz. nr 529/1, Myślenice Obr. 3

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Ul. 3-go Maja 97b, 32-400 Myślenice. ADRES INWESTYCJI: Dz. nr 529/1, Myślenice Obr. 3 INWESTOR: Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Ul. 3-go Maja 97b, 32-400 Myślenice ADRES INWESTYCJI: Dz. nr 529/1, Myślenice Obr. 3 TEMAT: Budowa boiska szkolnego z drenażem, placu zabaw, kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: I. Podstawa opracowania Zawartość opracowania: II. III. IV. Dane ogólne Zakres opracowania Część technologiczna V. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia VI. Oświadczenie projektanta 1 OPIS

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY CZĘŚĆ SANITARNA. Przebudowa drogi pożarowej do budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Mickiewicza 6 w Olsztynie

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY CZĘŚĆ SANITARNA. Przebudowa drogi pożarowej do budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Mickiewicza 6 w Olsztynie Stadium: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY CZĘŚĆ SANITARNA Temat: Przebudowa drogi pożarowej do budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Mickiewicza 6 w Olsztynie Zawartość opracowania: CZĘŚĆ OPISOWA

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA: PROJEKT TECHNICZNY Nazwa obiektu: Temat opracowania: Przebudowa ul. Chełmońskiego w m. Sławno Branża sanitarna Remont kanalizacji deszczowej Adres obiektu: m. Sławno ul. Chełmońskiego INWESTOR: Imię i

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. TOM 2/2 Projekt kanalizacji deszczowej

PROJEKT WYKONAWCZY. TOM 2/2 Projekt kanalizacji deszczowej OBIEKT: PRZEBUDOWA ULICY OPALOWEJ WE WROCŁAWIU DZIAŁKI NR: 2, 3/4, 3/5, 1/2 AM-14 oraz 80/1, 177 AM-10, Obręb Ołtaszyn INWESTOR: WROCŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE SP. Z O. O. UL. GRABISZYŃSKA 85 53-503

Bardziej szczegółowo

2. KANALIZACJA ZEWNĘTRZNA

2. KANALIZACJA ZEWNĘTRZNA 2. KANALIZACJA ZEWNĘTRZNA 2.1. RURY I KSZTAŁTKI PVC RURY I KSZTAŁTKI PVC DO KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ Rury i kształtki kanalizacji zewnętrznej do budowy sieci sanitarnych, deszczowych, odwodnień oraz przykanalików

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. ZABEZPIECZENIE RURAMI OCHRONNYMI PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH i BIOGAZU CPV 45232130-2 OBIEKT : INWESTOR :

PROJEKT WYKONAWCZY. ZABEZPIECZENIE RURAMI OCHRONNYMI PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH i BIOGAZU CPV 45232130-2 OBIEKT : INWESTOR : PROJEKT WYKONAWCZY ZABEZPIECZENIE RURAMI OCHRONNYMI PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH i BIOGAZU CPV 45232130-2 OBIEKT : UTWARDZENIE TERENU DOJAZDU SPRĘŻARKOWNIA ZUOK SKŁADOWISKO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

PROJEKT WYKONAWCZY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ PROJEKT WYKONAWCZY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ INWESTOR : Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji Al. Wyzwolenia 39, 58-300 Wałbrzych OBIEKT : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kłodzkiej w

Bardziej szczegółowo

Kosztorys kanalizacji deszczowej i muru oporowego przy drodze powiatowej Nr 1788K w m.sosnowice strona nr: v Przedmiar

Kosztorys kanalizacji deszczowej i muru oporowego przy drodze powiatowej Nr 1788K w m.sosnowice strona nr: v Przedmiar Kosztorys kanalizacji deszczowej i muru oporowego przy drodze powiatowej Nr 1788K w m.sosnowice strona nr: v1.1 1 Przedmiar 1 Kanalizacja deszczowa CPV - 45232130-2 1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y. Kanalizacja sanitarna i rurociąg tłoczny wraz z przepompownią

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y. Kanalizacja sanitarna i rurociąg tłoczny wraz z przepompownią K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Kanalizacja sanitarna i rurociąg tłoczny wraz z przepompownią Lp. 1 2 3 4 5 6 7 1 S I E Ć G R A W I T A C Y J N A K A N A L I Z A C J I S A N I T A R N E J 1.1 R o b o

Bardziej szczegółowo

Przyobiektowa oczyszczalnia ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej

Przyobiektowa oczyszczalnia ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej PROJEKT BUDOWLANY Przyobiektowa oczyszczalnia ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej Zespół autorski : Stanowisko Imię i nazwisko uprawnienia podpis Data Projektował : inż. Ryszard Fabrowski

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY branża: instalacje sanitarne

PROJEKT BUDOWLANY branża: instalacje sanitarne wykonano w grudniu 2011r. PROJEKT BUDOWLANY branża: instalacje sanitarne Na podstawie art.20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-02.01. Roboty montażowe zestawów odwodnieniowych 29 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 02.01. ROBOTY MONTAŻOWE ZESTAWÓW ODWODNIENIOWYCH SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 30 2. MATERIAŁY... 30 3. SPRZĘT...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Nazwa Inwestycji:,,Budowa boiska szkolnego do piłki nożnej, bieżni, skoczni w dal w Gimnazjum Nr 2 w Augustowie ETAP II

PROJEKT WYKONAWCZY. Nazwa Inwestycji:,,Budowa boiska szkolnego do piłki nożnej, bieżni, skoczni w dal w Gimnazjum Nr 2 w Augustowie ETAP II PROJEKTOWANIE I NADZORY RENATA STANKIEWICZ 16-400 Suwałki, ul Ełcka 23, NIP 844-101-23-09, tele/fax (087)563 05 87,e-mail: reniast@o2.pl -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany przyłączy wod-kan. ORLIK 2012 ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH Przy IILO Zduńska Wola ul. Komisji Edukacji Narodowej 6

Projekt budowlany przyłączy wod-kan. ORLIK 2012 ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH Przy IILO Zduńska Wola ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 Projekt budowlany przyłączy wod-kan. ORLIK 2012 ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH Przy IILO Zduńska Wola ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 Projektant Izabela Drobnik-Kamińska Strona 1 SPIS TREŚCI. 1. Podstawa opracowania....

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PRACOWNIA USŁUGOWO PROJEKTOWA T A D E U S Z P R Z Y B Y Ł tel/fax 67-26-85-405 tel. kom. 601-261-123 PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY BRANŻA : INSTALACJE SANITARNE OBIEKT : Przebudowa drogi gminnej w Szczodrochowie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1.1 Zakres opracowania Podstawa opracowania...2

SPIS TREŚCI. 1.1 Zakres opracowania Podstawa opracowania...2 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp...2 1.1 Zakres opracowania...2 1.2 Podstawa opracowania...2 2. Stan istniejący...2 3. Projektowane odwodnienia...3 3.1 Opis rozwiązania...3 3.2 Materiał, średnice...3 3.3 Studnie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI INWESTOR - GMINA I MIASTO DRZEWICA UL. ST. STASZICA 22 26-340 DRZEWICA

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 4 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel.

PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 4 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 4 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY Przyłącze do sieci kanalizacji sanitarnej dla zmiany

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Opis techniczny. II. Rysunki:

SPIS TREŚCI. I. Opis techniczny. II. Rysunki: SPIS TREŚCI I. Opis techniczny II. Rysunki: 1 Plan sytuacyjny przyłącza gazu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej 1:500 2 Profil podłużny instalacji gazu prowadzonej na zewnątrz budynku do istniejącej

Bardziej szczegółowo

TEMAT : Projekt budowlany przykanalika sanitarnego z przepompownią ścieków z przewodem tłocznym

TEMAT : Projekt budowlany przykanalika sanitarnego z przepompownią ścieków z przewodem tłocznym TEMAT : Projekt budowlany przykanalika sanitarnego z przepompownią ścieków z przewodem tłocznym OBIEKT : Przepompownia ścieków sanitarnych z przewodem tłocznym ADRES : działki nr. 111/4 obr. Wietlin III,

Bardziej szczegółowo

I REALIZACJI INWESTYCJI INSPRO. 1. Załączniki formalne...3 1.1. Uprawnienia projektantów i aktualne zaświadczenia z izb... 3

I REALIZACJI INWESTYCJI INSPRO. 1. Załączniki formalne...3 1.1. Uprawnienia projektantów i aktualne zaświadczenia z izb... 3 Spis treści 1. Załączniki formalne...3 1.1. Uprawnienia projektantów i aktualne zaświadczenia z izb... 3 2. Przedmiot opracowania...5 3. Podstawa opracowania...5 4. Instalacja drenażu...5 4.1. Opis zastosowanego

Bardziej szczegółowo

Przebudowa sieci cieplnej w ul. Piastowskiej i Parkowej w Nysie OPIS TECHNICZNY

Przebudowa sieci cieplnej w ul. Piastowskiej i Parkowej w Nysie OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego wymiany sieci cieplnej tradycyjnej zabudowanej w kanale na preizolowaną niskich parametrów DN 2 x 200 mm w ul. Piastowskiej i Parkowej w Nysie 1.INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA SZPITALA W SZCZECIN ZDROJACH. SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZDROJE Inwestor / Użytkownik

ROZBUDOWA SZPITALA W SZCZECIN ZDROJACH. SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZDROJE Inwestor / Użytkownik BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA Spółka z o. o. 71-602 SZCZECIN UL. KAPITAŃSKA 3A Tel. (091) 43 43 066 Fax. (091) 43 46 610 ROZBUDOWA SZPITALA W SZCZECIN ZDROJACH Nazwa przedsięwzięcia - zadania

Bardziej szczegółowo

InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ

InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ Egz. arch. Rodzaj opracowania : Projekt budowlany BranŜa : InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ Obiekt : Inwestor : Budowa boiska piłkarskiego wraz z budową drogi przy ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do projektowania przykanalików sanitarnych.

Wytyczne do projektowania przykanalików sanitarnych. Wytyczne do projektowania przykanalików sanitarnych. Niniejsze Wytyczne zawierają zbiór podstawowych wymagań Milanowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., które należy uwzględnić

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROFIL mgr inż. Izabela Frąckiewicz SZPITAL MAZOWIECKI W GARWOLINIE SP. Z O.O.

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROFIL mgr inż. Izabela Frąckiewicz SZPITAL MAZOWIECKI W GARWOLINIE SP. Z O.O. PRACOWNIA PROJEKTOWA PROFIL IZABELA FRACKIEWICZ PRACOWNIA PROJEKTOWA PROFIL mgr inż. Izabela Frąckiewicz ul. 1 Maja 7a lok. 209 tel./fax. 24 365 66 11 NIP: 774 124 50 00 09-402 Płock tel.kom. 693 137 985

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA.

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA. I. Projekt zagospodarowania terenu A. Część opisowa 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Istniejący stan zagospodarowania terenu 4. Projektowane zagospodarowanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. budowy kanału ściekowego w ul. Szpitalnej wraz z przyłączem kanalizacyjnym do budynku przy ul. Szpitalnej 63 w Ząbkach.

PROJEKT BUDOWLANY. budowy kanału ściekowego w ul. Szpitalnej wraz z przyłączem kanalizacyjnym do budynku przy ul. Szpitalnej 63 w Ząbkach. PROJEKT BUDOWLANY budowy kanału ściekowego w ul. Szpitalnej wraz z przyłączem kanalizacyjnym do budynku przy ul. Szpitalnej 63 w Ząbkach. dz. nr ew 1 obręb 01-06, dz. nr ew 34, 35/33 obręb 01-03. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. Część ogólna 1. Wstęp 2. Podstawa opracowania 3. Zabudowa zasuwy burzowej w studni na wylocie kanalizacji deszczowej II. Spis rysunków Rys. 1 Projekt zagospodarowania terenu skala

Bardziej szczegółowo

ODWODNIENIA BOISKA SZKOLNEGO

ODWODNIENIA BOISKA SZKOLNEGO PROJEKT BUDOWLANY ODWODNIENIA BOISKA SZKOLNEGO Inwestor: Gmina Stąporków ul. Piłsudskiego 132A 26 220 Stąporków Lokalizacja: Krasna Działka nr geod.119/5 Autor opracowania Nr uprawnień Specjalność Data

Bardziej szczegółowo

Przyłącze kanalizacji deszczowej i drenaż opaskowy - SST-ISp

Przyłącze kanalizacji deszczowej i drenaż opaskowy - SST-ISp Szczegółowa Specyfikacja Techniczna do projektu technicznego przyłączy kanalizacji deszczowej i drenażu opaskowego dla przebudowy i rozbudowy budynku dawnej poczty na świetlicę wiejską w Źlinicach. Przyłącze

Bardziej szczegółowo

Budowa zewnętrznej kanalizacji sanitarnej dla ul. Słonecznej w Gryfowie Śl. SPIS TREŚCI

Budowa zewnętrznej kanalizacji sanitarnej dla ul. Słonecznej w Gryfowie Śl. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1.Wstęp... 2 1.1. Przedmiot opracowania... 2 1.2. Podstawa prawna opracowania... 2 1.3. Zakres opracowania... 2 1.4. Założenia i materiały projektowe... 2 2. Opis techniczny stan istniejący...

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y

O P I S T E C H N I C Z N Y O P I S T E C H N I C Z N Y do projektu architektoniczno - budowlanego 1. Z a k r e s o p r a c o w a n i a. przebudowa ulicy powiatowej nr 3061N Bema w Morągu 1.1. Branża drogowa a) przebudowa jezdni,

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT, SKŁADOWANIE, MONTAŻ

TRANSPORT, SKŁADOWANIE, MONTAŻ POLYTEAM Sp. z o.o. Tel. 071 071 330 43 66, faks 071 330 43 36, www.polyteam.pl, polyteam@polyteam.pl K A T A L O G P R O D U K T Ó W TRANSPORT I ROZŁADUNEK RUR Analizując systemy kanalizacyjne z punktu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU ZASOBNIKA KABLOWEGO ZKMTB 1

INSTRUKCJA MONTAŻU ZASOBNIKA KABLOWEGO ZKMTB 1 MTB Trzebińscy Sp. J. 89-100 Nakło nad Notecią Ul. Dolna 1a Tel. (52) 386-04-88, fax (52) 385-38-32 NIP 558-13-80-951 e-mail: biuro@mtbtrzebinscy.pl www.mtbtrzebinscy.pl INSTRUKCJA MONTAŻU ZASOBNIKA KABLOWEGO

Bardziej szczegółowo

Gmina Kłobuck ul. 11-go Listopada Kłobuck

Gmina Kłobuck ul. 11-go Listopada Kłobuck TEMAT: Zagospodarowanie terenu przy budynku biurowym przy ul. Zamkowej w Kłobucku. Działka nr: 371/16. STADIUM I CZĘŚĆ: PROJEKT BUDOWLANY Projekt architektoniczno-budowlany Kanalizacja deszczowa INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ofertowy. Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie elementów robót Jednostka Cena Jednostkowa (zł)

Kosztorys Ofertowy. Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie elementów robót Jednostka Cena Jednostkowa (zł) Kosztorys Ofertowy Wykonanie robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przyłącza wodociągowego do budynku przedszkola Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Zakres opracowania... 4 2. Zakres robót... 4 3. Projektowane rozwiązania techniczne... 4 5.1. Wytyczenie trasy i pomiar powykonawczy... 5 5.2. Usunięcie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1.INFORMACJE OGÓLNE. 1.1.Podstwa opracowania

OPIS TECHNICZNY 1.INFORMACJE OGÓLNE. 1.1.Podstwa opracowania OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego budowy przyłącza sieci cieplnej wysokoparametrowej 2 x DN 40 mm do budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Nysie 1.INFORMACJE OGÓLNE 1.1.Podstwa opracowania Projekt

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania zespołu garaży na archiwum zakładowe UMiG Szamotuły wraz z infrastrukturą towarzyszącą Obiekt

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Remont odwodnienia drogi powiatowej w Lwówku Kod CPV : 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. DOZIEMNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ ZE ZBIORNIKIEM NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE o Poj. 9m 3

PROJEKT BUDOWLANY. DOZIEMNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ ZE ZBIORNIKIEM NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE o Poj. 9m 3 PROJEKT BUDOWLANY DOZIEMNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ ZE ZBIORNIKIEM NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE o Poj. 9m 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Część opisowa projektu 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania.

Bardziej szczegółowo

Spis Treści Spis treści:

Spis Treści Spis treści: INSTRUKCJA Spis Treści Spis treści: 1. Wprowadzenie 4. Zastosowanie 5 3. Katalog produktów KG 9 4. Wskazówki dotyczące projektowania 19 5. Wytyczne techniczne do wykonywania sieci kanalizacyjnej z rur

Bardziej szczegółowo

Kosztorys 108/2015. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys 108/2015. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys 108/2015 Obiekt Budowa Sejny, dz. nr 3 Inwestor Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach, 16-500 Sejny ul. Edwarda

Bardziej szczegółowo

3. WYKONANIE PRZEJŚCIA POD DROGĄ...5

3. WYKONANIE PRZEJŚCIA POD DROGĄ...5 CZĘŚĆ OPISOWA Spis treści: 1. DANE OGÓLNE...3 1.1. MATERIAŁY WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU PROJEKTU...3 1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA...3 2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA...3 2.1. LOKALIZACJA PRZEJŚCIA...4

Bardziej szczegółowo

Spis treści części opisowej

Spis treści części opisowej Iwona Szymczuk; ul. Popowicka 138/9; 54-238 Wrocław; (071) 790 32 90; kom. 0 501 36 17 88 NIP: 894-198-53-92; REGON: 933017797 Egz. PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA SANITARNA Nazwa i adres inwestycji: Przebudowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Obiekt:_Kanalizacja deszczowa. Adres:_Gliwice, ul. Ligocka 59. Inwestor:_ZBM II TBS Sp. z o.o. ul. Warszawska 35B 44-100 Gliwice

PRZEDMIAR ROBÓT. Obiekt:_Kanalizacja deszczowa. Adres:_Gliwice, ul. Ligocka 59. Inwestor:_ZBM II TBS Sp. z o.o. ul. Warszawska 35B 44-100 Gliwice Strona 1 z 12 Instalprojekt ul. Świętojańska 5c/7 44-102 Gliwice tel.: 32 726 54 54 PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt:_Kanalizacja deszczowa Adres:_Gliwice, ul. Ligocka 59 Inwestor:_ZBM II TBS Sp. z o.o. ul. Warszawska

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA 1 Szczegółowa specyfikacja techniczna D - 03.02.01 Kanalizacja deszczowa 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDOWY ODWODNIENIA TERENU ZEWNĘTRZNEGO PRZY PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 3 W BRZEGU PRZY UL.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDOWY ODWODNIENIA TERENU ZEWNĘTRZNEGO PRZY PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 3 W BRZEGU PRZY UL. SPECYFIKACJA TECHNICZNA PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDOWY ODWODNIENIA TERENU ZEWNĘTRZNEGO PRZY PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 DZIAŁ: INSTALACJE SANITARNE INWESTOR: GMINA MIASTO BRZEG

Bardziej szczegółowo

InstalEko Projektowanie, Kierowanie, Nadzór mgr inż. Agnieszka Przezwicka - Litwin. ul. Niepodległości 44 75-252 Koszalin PROJEKT PRZEBUDOWY

InstalEko Projektowanie, Kierowanie, Nadzór mgr inż. Agnieszka Przezwicka - Litwin. ul. Niepodległości 44 75-252 Koszalin PROJEKT PRZEBUDOWY InstalEko Projektowanie, Kierowanie, Nadzór mgr inż. Agnieszka Przezwicka - Litwin ul. Niepodległości 44 75-252 Koszalin tel. kom. 504 038 588 biuro.instaleko@wp.pl PROJEKT PRZEBUDOWY Obiekt: Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

S-02.01.01 ROBOTY ZIEMNE W GRUNTACH I IV KATEGORII - WYKOPY/ZASYPY

S-02.01.01 ROBOTY ZIEMNE W GRUNTACH I IV KATEGORII - WYKOPY/ZASYPY SPECYFIKACJE TECHNICZNE ROBÓT WODOCIĄGOWYCH S-02.01.01 ROBOTY ZIEMNE W GRUNTACH I IV KATEGORII - WYKOPY/ZASYPY SPIS TREŚCI 1 WSTĘP..... 20 1.1 Przedmiot ST. 20 1.2 Zakres stosowania ST 20 1.3 Zakres robót

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 3.2 Na otoczenie (hałas) - nie występuje 3.3 Na powietrze atmosferyczne - nie występuje 4. Rozwiązania projektowe

OPIS TECHNICZNY. 3.2 Na otoczenie (hałas) - nie występuje 3.3 Na powietrze atmosferyczne - nie występuje 4. Rozwiązania projektowe OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania Zlecenie Inwestora, Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500, Warunki przyłączenia do cieci ciepłowniczej wydane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne instalacje kanalizacji deszczowej

Zewnętrzne instalacje kanalizacji deszczowej Zewnętrzne instalacje kanalizacji deszczowej 1. Adres obiektu: 82-410 Stary Targ, działka nr 337, 338, 323/7 i 322/2, 2. Inwestor: Urząd Gminy w Starym Targu, ul. Świerczewskiego 20, 82-410 Stary Targ,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ RYSUNKOWA. Obiekt: Typowy szkolny plac zabaw z nawierzchnią syntetyczną wg wytycznych programu MEN Radosna Szkoła SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ RYSUNKOWA. Obiekt: Typowy szkolny plac zabaw z nawierzchnią syntetyczną wg wytycznych programu MEN Radosna Szkoła SPIS TREŚCI Obiekt: Typowy szkolny plac zabaw z nawierzchnią syntetyczną wg wytycznych programu MEN Radosna Szkoła SPIS TREŚCI 1.1 Odwodnienie szkolnego placu zabaw z podbudową dynamiczną 1.1.1. Podstawa opracowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ ODWODNIENIE LINIOWE INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ ODWODNIENIE LINIOWE INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ REJONOWY ZARZĄD INWESTYCJI W SŁUPSKU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Banacha 15, 76-200 Słupsk tel. + 48 59 84-32-872 / fax. + 48 59 84-33-129 www.rzislupsk.pl / e-mail: sekretariat@rzislupsk.pl

Bardziej szczegółowo

LĄDOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO NA TERENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGIERZU

LĄDOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO NA TERENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGIERZU LĄDOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO NA TERENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGIERZU SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

WYMIANA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W DRODZE WEWNĘTRZNEJ NA TERENIE OSIEDLA STUDENCKIEGO W GDAŃSKU WRZESZCZU

WYMIANA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W DRODZE WEWNĘTRZNEJ NA TERENIE OSIEDLA STUDENCKIEGO W GDAŃSKU WRZESZCZU OPRACOWANIE: WYMIANA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W DRODZE WEWNĘTRZNEJ NA TERENIE OSIEDLA STUDENCKIEGO W GDAŃSKU WRZESZCZU ADRES: GDAŃSK UL. WYSPIAŃSKIEGO (Działka nr 1093/9) INWESTOR: POLITECHNIKA GDAŃSKA GDAŃSK

Bardziej szczegółowo

Przebudowa sieci cieplnej wysokoparametrowej 2xDN100/80/50 ul. Mariacka do Boh.Warszawy w Nysie OPIS TECHNICZNY

Przebudowa sieci cieplnej wysokoparametrowej 2xDN100/80/50 ul. Mariacka do Boh.Warszawy w Nysie OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego przebudowy sieci cieplnej wysokoparametrowej 2 x DN 100/80/50 mm od komory ul. Mariacka 33 do ul. Boh. Warszawy 54 w Nysie 1.INFORMACJE OGÓLNE 1.1.Podstwa opracowania

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU:

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: I OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Opis szczegółowy sieci kanalizacji sanitarnej 4. Uwagi końcowe 5. Wytyczne do sporządzenia planu BIOZ 6. Oświadczenie

Bardziej szczegółowo

LC ECOLSYSTEM. ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY

LC ECOLSYSTEM. ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY 1 LC ECOLSYSTEM ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa inwestycji Adres Inwestor Zbiornik bezodpływowy ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST STUDZIENKI POMIAROWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST STUDZIENKI POMIAROWE SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST.10.10 STUDZIENKI POMIAROWE Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kruszyn, Kruszyniec, gmina Sicienko 1. Wstęp. 1.1. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Techniczna Zbiorniki podziemne F-Line

Dokumentacja Techniczna Zbiorniki podziemne F-Line Dokumentacja Techniczna Zbiorniki podziemne F-Line F-Line DORW2160 06.02.2013 1 / 12 1. Lokalizacja 1.1 Lokalizacja względem budynków Teren nad zbiornikiem nie może być zabudowany. Minimalną odległość

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 2. Warunki techniczne wydane przez WODNIK Wodociągi i Kanalizacje Marek Wnuk,ul. Zacisze 7, Suwałki

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 2. Warunki techniczne wydane przez WODNIK Wodociągi i Kanalizacje Marek Wnuk,ul. Zacisze 7, Suwałki ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1.Opis techniczny SIEĆ WODOCIĄGOWA 2. Warunki techniczne wydane przez WODNIK Wodociągi i Kanalizacje Marek Wnuk,ul. Zacisze 7, Suwałki 3. Decyzja o ustaleniu lokalizacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT PRZYŁĄCZY WOD.-KAN.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT PRZYŁĄCZY WOD.-KAN. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 1 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT PRZYŁĄCZY WOD.-KAN. Kulczyński Architekt Sp. z o.o., ul. Zgoda

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Ogrodowa, Legionów Piłsudskiego, Sadowa, Jabłoniowa i Anny Jabłonowskiej w Siemiatyczach

OPIS TECHNICZNY. Ogrodowa, Legionów Piłsudskiego, Sadowa, Jabłoniowa i Anny Jabłonowskiej w Siemiatyczach OPIS TECHNICZNY do projektu kanalizacji deszczowej w ulicach: Ogrodowa, Legionów Piłsudskiego, Sadowa, Jabłoniowa i Anny Jabłonowskiej w Siemiatyczach 1. Podstawa opracowania 1.1 Zlecenie Inwestora i zawarta

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y P R O J E K T B U D O W L A N Y OBIEKT: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY ZKOLE PODSTAWOWEJ IM. A. A. MICHELSONA W STRZELNIE PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ NR DZIAŁKI: DZ. NR 1131, 1123 ADRES INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

LP NAZWA Skala Nr rysunku

LP NAZWA Skala Nr rysunku SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA LP NAZWA Skala Nr rysunku I CZĘŚĆ OPISOWA Opis techniczny. III CZĘŚĆ RYSUNKOWA Mapa zagospodarowania terenu. Profil CO2. Profil azotu. 1:500 1:100/100 1:100/100 S-GZ.01 S-GZ.02

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBOT. Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR 4-01, KNR 2-18, KNR 2-18W, KNNR 4, KNR 2-19W, KNR 2-28, KNR 2-19, KNNR 11, KNNR 1 Waluta: PLN

PRZEDMIAR ROBOT. Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR 4-01, KNR 2-18, KNR 2-18W, KNNR 4, KNR 2-19W, KNR 2-28, KNR 2-19, KNNR 11, KNNR 1 Waluta: PLN Inwestor: Gmina Niwiska 36-147 Niwiska 430 PRZEDMIAR ROBOT Nazwa budowy: Wykonanie sieci wodociągowej dn 90 oraz kanalizacji sanitarnej dn 200 w miejscowości Niwiska Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR

Bardziej szczegółowo

MAJ PROJEKT. Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki ul. POW 10/16 Tomaszów Mazowiecki, ul. Św. Antoniego 43/45, działka nr 27, obręb 13.

MAJ PROJEKT. Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki ul. POW 10/16 Tomaszów Mazowiecki, ul. Św. Antoniego 43/45, działka nr 27, obręb 13. MAJ PROJEKT NIP: 555-132-52-78 Usługi w zakresie projektowania i nadzoru budowlanego instalacji, sieci i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych i wentylacyjnych Artur Jażdżewski

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL.

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL. PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL.CIENISTEJ 3 ADRES INWESTYCJI: RZESZÓW ul. CIENISTA dz. nr. 632/2; 633; 634 obr.218

Bardziej szczegółowo

Spis treści zawartość teczki: Strona tytułowa... 1. Spis treści - zawartość teczki.. 2. 1. Podstawa opracowania 4

Spis treści zawartość teczki: Strona tytułowa... 1. Spis treści - zawartość teczki.. 2. 1. Podstawa opracowania 4 Spis treści zawartość teczki: I. Część opisowa: Nr strony: Strona tytułowa... 1 Spis treści - zawartość teczki.. 2 1. Podstawa opracowania 4 2. Przedmiot, zakres i cel opracowania.. 4 3. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Spis treści: 1. Studnie kanalizacyjne rodzaje zakończeń... 1.1 Podstawa studzienki kanalizacyjnej... 1.2 Elementy nadbudowy... 1.3 Wpusty uliczne...

Spis treści: 1. Studnie kanalizacyjne rodzaje zakończeń... 1.1 Podstawa studzienki kanalizacyjnej... 1.2 Elementy nadbudowy... 1.3 Wpusty uliczne... Spis treści: 1. Studnie kanalizacyjne rodzaje zakończeń... 1.1 Podstawa studzienki kanalizacyjnej... 1.2 Elementy nadbudowy... 1.3 Wpusty uliczne... 4 5 6 8 2. Elementy dla drogownictwa... 9 2.1 Korytka

Bardziej szczegółowo

I.M. Inwestor: Gmina Ornontowice Adres inwestora: Ornontowice, ul. Zwycięstwa 26a Adres inwestycji: Ornontowice, ul. Jarzębinowa

I.M. Inwestor: Gmina Ornontowice Adres inwestora: Ornontowice, ul. Zwycięstwa 26a Adres inwestycji: Ornontowice, ul. Jarzębinowa 1 ********************************************************************************************* BIURO PROJEKTOWO WYKONAWCZE I.M. SPÓŁKA CYWILNA BIURO PROJEKTOWO -WYKONAWCZE I.M. s.c. 44-200 Rybnik, ul.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. 2. KNR Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm Jednostka: m2 20,0000

Przedmiar robót. 2. KNR Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm Jednostka: m2 20,0000 Data utworzenia: 2009-07-15 Przyłącza wod.-kan. Zespołu Terenowych Urządzeń Sportowych Przedmiar robót Opis robót Dział nr 1. Wodociąg - przyłącze Dział nr 1.1. roboty ziemne 1. KNR 2-01 0218-0200 Wykopy

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przyłącze kanalizacji sanitarnej w kierunku posesji zlokalizowanych w Suwałkach przy ul. Krzywólka 22 na działce nr 20703/1

Przedmiar robót. Przyłącze kanalizacji sanitarnej w kierunku posesji zlokalizowanych w Suwałkach przy ul. Krzywólka 22 na działce nr 20703/1 Przedmiar robót Przyłącze kanalizacji sanitarnej w kierunku posesji zlokalizowanych w Suwałkach przy ul. Krzywólka 22 na działce nr 20703/1 Obiekt Budowa Suwałki, ul. Krzywólka / nr dz. ewid. Obręb nr

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy ofertowy

Kosztorys ślepy ofertowy Wartość kosztorysowa Cena kosztorysowa Słownie: Zatwierdzam: Kosztorys ślepy ofertowy KANALIZACJA DESZCZOWA Obiekt Kod CPV 45232130-2 Budowa Kętrzyn, powiat Kętrzyn Inwestor Powiat Kętrzyn, 11-400 Kętrzyn

Bardziej szczegółowo

Przykładowe zbiorniki: 1 zbiornik bezodpływowy na ścieki 2 zbiornik wody deszczowej. Tubus + ET30-65 DORW / 16

Przykładowe zbiorniki: 1 zbiornik bezodpływowy na ścieki 2 zbiornik wody deszczowej. Tubus + ET30-65 DORW / 16 Instrukcja montażu i instalacji Zbiorniki na wodę deszczową: Torus ET 30, ET 35, ET 65 Zbiorniki bezodpływowe na ścieki: Tubus/Flat 1000L, 1500L, 3000L, 3500L 1 1 1 1 2 2 2 Przykładowe zbiorniki: 1 zbiornik

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1.0 CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 4 2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA.... 4 3.0 OPIS ROZWIĄZANIA PROJEKTOWEGO.... 5 3.1 TRASA KANALIZACJI DESZCZOWEJ.... 5 3.2. KANALIZACJA

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU

DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU Z A K Ł A D B U D O W L A N O D R O G O W Y BUD-DROG ZDZISŁAW HARAF 33-300 NOWY SĄCZ, UL. BOLESŁAWA PRUSA 24a tel./fax /0-18/ 443-90-90 www.bud-drog.pl e-mail: buddrog@o2.pl biuro@bud-drog.pl NIP 734-000-12-84

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO BUDYNKU GARAŻOWEGO

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO BUDYNKU GARAŻOWEGO TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO BUDYNKU GARAŻOWEGO ADRES: INWESTOR: OLSZTYN, ul. Siewna dz. nr 151-311 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Kanalizacja deszczowa. Data opracowania: 2014-04-04. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. Kanalizacja deszczowa. Data opracowania: 2014-04-04. Nazwa zamówienia: Data opracowania: 24-04-04 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Adres inwestycji: Łomża, ul. Strusia Zamawiający: Miasto Łomża, Urząd Miejski w Łomży, ul. Stary Rynek 4, 8-400 Łomża Rodzaje robót według Wspólnego

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI

OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI I. Część ogólna 1. Wstęp 1.1. Zakres opracowania 2. Opis techniczny i obliczenia 2.1. Obliczenia ilości wód opadowych 2.1.1. Dobór średnicy rurociągu 2.2. Opis sieci kanalizacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY ZIEMNE B.02.00.00 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie: robót

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ DRENARSKICH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ DRENARSKICH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 105 106 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI ROZSĄCZAJĄCEJ WODY DESZCZOWEJ Z TERENU MIEJSC DO CELÓW REKREACYJNO SPORTOWYCH W RUDZIŃCU

PROJEKT INSTALACJI ROZSĄCZAJĄCEJ WODY DESZCZOWEJ Z TERENU MIEJSC DO CELÓW REKREACYJNO SPORTOWYCH W RUDZIŃCU BIURO PROJEKTÓW I WYCEN NIERUCHOMOŚCI KOWALSCY ul. Hibnera 5, 44-217 Rybnik tel./fax 032-42 601 62 tel. 0-607 66 14 66 NIP 642-103-18-40 kowalscy.projekty@op.pl EGZ. 1 PROJEKT INSTALACJI ROZSĄCZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Techniczna Zbiorniki podziemne F-Line

Dokumentacja Techniczna Zbiorniki podziemne F-Line Dokumentacja Techniczna Zbiorniki podziemne F-Line F-Line DORW2009 04.02.2013 1 / 12 1. Lokalizacja 1.1 Lokalizacja względem budynków Teren nad zbiornikiem nie może być zabudowany. Minimalną odległość

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Kosztorys

PRZEDMIAR ROBÓT. Kosztorys PRZEDMIAR ROBÓT Kosztorys Data: 2013-08-23 Budowa: Sieć wodociągowa z przyłączami Obiekt/Rodzaj robót: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w rejonie ul. Głowackiego w Łańcucie. Zamawiający: Łańcucki

Bardziej szczegółowo

PDF created with pdffactory trial version Przedmiar. Sośnicowice22

PDF created with pdffactory trial version  Przedmiar. Sośnicowice22 Przedmiar Budowa: Kanalizacja deszczowa Kody CPV: 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu

Bardziej szczegółowo