Projekt planu studiów

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt planu studiów"

Transkrypt

1 Wydział Praa i Administracji Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki Projekt planu studió kierunek: administracja specjalność: administracja ogólna administracja gospodaroania nieruchomościami administracja ochrony zdroia administracja samorządoa administracja ochrony środoiska administracja bezpieczeństa publicznego administracja finansoa i gospodarcza specjalizacja: brak WPiA-A-O-II-S-8/9Z WPiA-A-O-II-S-8/9Z-ABP WPiA-A-O-II-S-8/9Z-AFiG WPiA-A-O-II-S-8/9Z-AGN WPiA-A-O-II-S-8/9Z-AOŚ WPiA-A-O-II-S-8/9Z-AOZ WPiA-A-O-II-S-8/9Z-AO WPiA-A-O-II-S-8/9Z-AS Zatierdzony: ) Uchałą nr // Rady Wydziału Praa i Administracji US z dnia kietnia r. spraie planu i programu studió stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku Administracja, ze zmianami proadzonymi Uchałą nr 8// Rady Wydziału Praa i Administracji Uniersytetu Szczecińskiego z dnia maja r. spraie zmiany programie i planie studió stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku Administracja oraz Uchałą nr // Rady Wydziału Praa i Administracji Uniersytetu Szczecińskiego z dnia stycznia r. spraie zmiany programie i planie studió stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku: Administracja oraz Uchałą nr 8// Rady Wydziału Praa i Administracji Uniersytetu Szczecińskiego z dnia 9 czerca r. spraie zmiany programie i planie studió stacjonarnych studió drugiego stopnia na kierunku: Administracja oraz Uchałą nr // Rady Wydziału Praa i Administracji Uniersytetu Szczecińskiego z dnia rześnia r. spraie zmiany programie i planie studió stacjonarnych studió drugiego stopnia na kierunku: Administracja oraz Uchałą nr //8 Rady Wydziału Praa i Administracji Uniersytetu Szczecińskiego z dnia marca 8 r. spraie zmiany programie i planie studió stacjonarnych studió drugiego stopnia na kierunku: Administracja oraz ) Uchałą nr / Senatu Uniersytetu Szczecińskiego z dnia lipca r. spraie określenia efektó kształcenia dla kierunkó studió proadzonych na Uniersytecie Szczecińskim, z późn. zm. Tekst jednolity ogłoszony zarządzeniu nr / Rektora Uniersytetu Szczecińskiego z lutego r. spraie ogłoszenia jednolitego tekstu uchały spraie określenia efektó kształcenia dla kierunkó studió proadzonych na Uniersytecie Szczecińskim. Oboiązuje dla cyklu od roku akademickiego 8/9 Liczba godzin Lp. Kod przedmiotu Przedmiot Blok obieralny SN SN- PR Stat. GR prze dm. Razem Godziny zajęć, tym: Inne formy zajęć lk ć k lb p s ćs zt o inne I rok II rok I sem. II sem. III sem. IV sem. i i i i I OGÓLNOUCZELNIANE prao autorskie i prao łasności intelektualnej A O Blok [// ECTS] Język obcy A,F,H,N,R język angielski Blok [// ECTS] M F język francuski Blok [// ECTS] M F -9-8, :: Strona z

2 Liczba godzin Lp. Kod przedmiotu Przedmiot Blok obieralny SN SN- PR Stat. GR prze dm. Razem Godziny zajęć, tym: Inne formy zajęć lk ć k lb p s ćs zt o inne I rok II rok I sem. II sem. III sem. IV sem. i i i i język hiszpański Blok [// ECTS] M F język niemiecki Blok [// ECTS] M F język rosyjski Blok [// ECTS] M F Razem Blok [// ECTS] Razem OGÓLNOUCZELNIANE II PODSTAWOWE historia administracji i myśli ustrojoo-administracyjnej A O zasady ustroju konstytucyjnego państa A O prao administracyjne A O postępoanie sądoo-administracyjne A O Razem PODSTAWOWE 8 III KIERUNKOWE podstay pranej ochrony środoiska A O prao gospodarcze publiczne A O prao międzynarodoe publiczne A O prao bankoe A O prao karne skarboe A O przygotoyanie i finansoanie projektó Unii Europejskiej A O ochrona pra człoieka A O 8 polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych A O 9 prao ochrony konkurencji i konsumentó A O ykładnia i stosoanie praa A O Blok [// ECTS] seminarium dyplomoe Blok [// ECTS] M F Razem Blok [// ECTS] Blok [// ECTS] seminarium dyplomoe Blok [// ECTS] M F Razem Blok [// ECTS] -9-8, :: Strona z

3 Liczba godzin Lp. Kod przedmiotu Przedmiot Blok obieralny SN SN- PR Stat. GR prze dm. Razem Godziny zajęć, tym: Inne formy zajęć lk ć k lb p s ćs zt o inne I rok II rok I sem. II sem. III sem. IV sem. i i i i Blok [// ECTS] seminarium dyplomoe Blok [// ECTS] M F Razem Blok [// ECTS] Blok [//8 ECTS] seminarium dyplomoe Blok [//8 ECTS] M F 8 8 Razem Blok [//8 ECTS] 8 8 Razem KIERUNKOWE IV POZOSTAŁE PRZEDMIOTY / MODUŁY poprana polszczyzna praktyce A O praktyka zaodoa - tygodnie M F Blok [// ECTS] Przedmiot do yboru [moduł] eastern catholic church la Blok [// ECTS] M F przedmiot do yboru PDW- - proadzony języku obcym Blok [// ECTS] M F ustrój administracyjny starożytnego Rzymu Blok [// ECTS] M F Razem Blok [// ECTS] Razem POZOSTAŁE PRZEDMIOTY / MODUŁY 9 V INNE DO ZALICZENIA szkolenie BHP A O szkolenie biblioteczne A O Razem INNE DO ZALICZENIA Łącznie (I+II+III+IV+V) VI VI SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE administracja bezpieczeństa publicznego administracja ymiaru spraiedliości A O organizacja zarządzania spraami bezpieczeństa publicznego A O podstay praa karnego A O -9-8, :: Strona z

4 Liczba godzin Lp. Kod przedmiotu Przedmiot Blok obieralny SN SN- PR Stat. GR prze dm. Razem Godziny zajęć, tym: Inne formy zajęć lk ć k lb p s ćs zt o inne I rok II rok I sem. II sem. III sem. IV sem. i i i i 8 ybrane zagadnienia nauki o przestępstie A O administracja zarządzania kryzysoego A O kryminologia A O podstay postępoania karnego A O zasady ścigania przestępst A O Razem administracja bezpieczeństa publicznego Łącznie na specjalność VI (I+II+III+IV+V+VI) VI administracja finansoa i gospodarcza ubezpieczenia gospodarcze A O postępoanie cyilne spraach gospodarczych i transgranicznych A O prao celne A O prao handloe A O postępoanie podatkoe i kontrola podatkoa oraz celno-skarboa A O prao deizoe A O szczegółoe prao podatkoe A O Razem administracja finansoa i gospodarcza Łącznie na specjalność VI (I+II+III+IV+V+VI) VI administracja gospodaroania nieruchomościami gospodaroanie nieruchomościami Skarbu Państa i jednostek samorządu terytorialnego A O prao handloe A O prao rzeczoe A O źródła informacji o nieruchomościach A O ekonomiczne aspekty gospodarki nieruchomościami A O gospodarka mieszkanioa i prao spółdzielcze A O podatki i opłaty na rynku obrotu nieruchomościami A O Razem administracja gospodaroania nieruchomościami Łącznie na specjalność VI (I+II+III+IV+V+VI) VI administracja ochrony środoiska -9-8, :: Strona z

5 Liczba godzin Lp. Kod przedmiotu Przedmiot Blok obieralny SN SN- PR Stat. GR prze dm. Razem Godziny zajęć, tym: Inne formy zajęć lk ć k lb p s ćs zt o inne I rok II rok I sem. II sem. III sem. IV sem. i i i i cyilnoprane instytucje ochrony środoiska A O prana ochrona środoiska polskim praie enętrznym A O prao samorządoe A O finansoanie ochrony środoiska A O karnoprana ochrona środoiska A O organizacja i funkcjonoanie administracji rządoej zakresie spra ochrony środoiska A O zadania samorządu terytorialnego ochronie środoiska A O Razem administracja ochrony środoiska Łącznie na specjalność VI (I+II+III+IV+V+VI) VI administracja ochrony zdroia organizacja systemu udzielania śiadczeń zdrootnych A O administracja systemu ochrony zdroia A O prao pracy podmiotach leczniczych A O system ochrony pra pacjenta A O finansoanie śiadczeń opieki zdrootnej ze środkó publicznych A O postępoanie spraach zdarzeń medycznych A O ybrane problemy spółczesnego praa medycznego A O Razem administracja ochrony zdroia Łącznie na specjalność VI (I+II+III+IV+V+VI) VI administracja ogólna stęp do praoznasta A O organizacja i funkcjonoanie administracji publicznej A O podstay praa cyilnego A O podstay praa karnego A O prao pracy A O podstay postępoania cyilnego A O podstay postępoania karnego A O 8 postępoanie administracyjne A O -9-8, :: Strona z

6 Liczba godzin Lp. Kod przedmiotu Przedmiot Blok obieralny SN SN- PR Stat. GR prze dm. Razem Godziny zajęć, tym: Inne formy zajęć lk ć k lb p s ćs zt o inne I rok II rok I sem. II sem. III sem. IV sem. i i i i Razem administracja ogólna Łącznie na specjalność VI (I+II+III+IV+V+VI) VI administracja samorządoa gospodarka komunalna A O prao samorządoe A O samorządoe prao pracy A O system podatkó i opłat lokalnych A O postępoanie administracyjne A O postępoanie podatkoe i kontrola podatkoa oraz celno-skarboa A O zadania samorządu terytorialnego ochronie środoiska A O Razem administracja samorządoa Łącznie na specjalność VI (I+II+III+IV+V+VI) Informacje dotyczące yboru przez studenta przedmiotó / modułó, specjalności / specjalizacji Program studió umożliia studentoi ybór przedmiotó, do których przypisuje się punkty ECTS ymiarze % liczby punktó ECTS. W oboiązującym programie studió przy budoaniu systemu ECTS kieroano się zasadą, że liczba punktó ma odzierciedlać rzeczyistą pracę, jaką musi ykonać student, aby nabyć iedzę z danego przedmiotu. Program studió umożliia studentoi dokonanie yboru następujących modułó kształcenia: ) moduł specjalności - pozalający na uzyskanie szczegółoej, specjalistycznej iedzy z ybranego przez studenta zakresu. W programie studió przeidziano następujące specjalności: administracja bezpieczeństa publicznego; administracja finansoa i gospodarcza; administracja gospodaroania nieruchomościami; administracja ochrony zdroia; administracja ochrony środoiska; administracja ogólna; administracja samorządoa - pkt ECTS, ) praktyka zaodoa - tygodnie - Celem praktyk programoych jest pogłębienie zdobytej już iedzy oraz doskonalenie praktycznych umiejętności, zapeniając studentoi kontakt z różnymi instytucjami (m.in. organy administracji publicznej, organizacje pozarządoe, sądy, prokuratury, kancelarie radcoskie, adokackie, notarialne, komornicze). Szeroki zakres podmiotó, których student może odbyć praktykę umożliia dobór miejsca jej odbyania dostosoany do indyidualnych predyspozycji studenta oraz zapenia pogłębianie różnych efektó kształcenia. Oprócz umiejętności zaodoych, praktykant poinien pozyskać umiejętność pracy zespołoej, ykazać się należytym stosunkiem do poierzonych oboiązkó oraz reguł organizacyjnych miejscu odbyania praktyk - pkt ECTS, ) język obcy - pkt ECTS, ) seminarium dyplomoe - 8 pkt ECTS, ) przedmiot do yboru - PDW- - proadzony yłącznie języku obcym - pkt ECTS Łącznie stanoi to: pkt ECTS.. PRAKTYKI (podać rodzaj i miejsce praktyki, określić: semestr, liczbę godzin, punkty ECTS) Student kierunku Administracja oboiązany jest do zrealizoania praktyki programoej pełnym ymiarze czasu ynikającym z programu studió. Organizatorem praktyk dla studentó studió II stopnia na kierunku Administracja są: urząd, instytucja albo przedsiębiorca, których działalność odpoiada profiloi studioanego kierunku i studioanej specjalności, reprezentoane przez osobę upoażnioną do zaierania porozumień spraie praktyk. Student studió stacjonarnych odbya praktykę programoą okresie między lipca a października. Efekty kształcenia praktyki programoej i metody ich eryfikacji określa sylabus przedmiotu. Praktykant ma możliość ykonyania pod nadzorem patrona praktyki niektórych czynności stanoiących element zaodoych oboiązkó. W szczególności praktykant zapoznaje się: ) ramach sfery organizacyjnej - ze strukturą organizacyjną jednostki oraz przepisami regulującymi jej działanie, z zakresem działania poszczególnych komórek organizacyjnych i stanoisk oraz z zasadami obiegu dokumentó, z czynnościami techniczno-organizacyjnymi ziązanymi ze specyfiką pracy organizatora praktyki; ) ramach sfery merytorycznej - z przedmiotem działania organizatora praktyki i przepisami ustrojoymi; z przepisami stanoiącymi podstaę podejmoanych instytucji czynności; ze specyfiką czynności podejmoanych ramach toczących się postępoań oraz z aktami spra, faktycznymi i pranymi podstaami rozstrzygnięć. Praktykant ma możliość samodzielnego ykonyania niektórych czynności, ale podlegają one ocenie i eryfikacji przez patrona. Oprócz umiejętności zaodoych, praktykant poinien pozyskać umiejętność pracy zespołoej, ykazać się należytym stosunkiem do poierzonych oboiązkó oraz reguł organizacyjnych miejscu odbyania praktyk. -9-8, :: Strona z

7 Nadzór dydaktyczny, merytoryczny i organizacyjny nad przebiegiem praktyk sprauje opiekun praktyk, poołyany przez dziekana. Opiekun praktyk przeproadza ocenę satysfakcji studenta z odbytej praktyki, jak rónież satysfakcję pracodacy z realizacji oboiązkó poierzonych studentom. Ankieta studenta ma charakter anonimoy i nie płya na zaliczenie praktyki zaodoej. W przypadku stierdzenia jakichkoliek uchybień podmiotu oferującego praktykę zakresie przebiegu praktyki opiekun podejmuje decyzję o rezygnacji z dalszej spółpracy. Opiekun praktyk dokonuje także yrykoej kontroli przebiegu praktyki studenta miejscu jej odbyania (osobiście albo telefonicznie). Czynności kontrolne miejscu realizacji praktyki opiekun podejmuje rónież tedy, gdy poeźmie iadomość o naruszeniu przez studenta regulaminu zakładu pracy, albo Regulaminu studió Uniersytetu Szczecińskiego. Zaliczenie praktyki odbya się zgodnie z Regulaminem praktyk, przyjętym uchałą nr // Rady Wydziału Praa i Administracji Uniersytetu Szczecińskiego z dnia rześnia r. i zmienionym uchałą nr //8 Rady Wydziału Praa i Administracji Uniersytetu Szczecińskiego z dnia maja 8 r. zmieniającą uchałę spraie Regulaminu oboiązkoych praktyk programoych realizoanych przez studentó Wydziału Praa i Administracji Uniersytetu Szczecińskiego. Podstaą zaliczenia praktyki jest odbycie praktyki pełnym ymiarze czasu ynikającym z planu studió oraz osiągniecie efektó kształcenia określonych sylabusie. Punkty ECTS są naliczane po semestrze studió.. WARUNKI ZALICZENIA SEMESTRU (ROKU). Zaliczeniu podlegają kolejne semestry studió zgodnie z programem studió.. Warunkiem zaliczenia kolejnego semestru jest: ) uzyskanie zaliczenia szystkich przedmiotó/modułó kształcenia oboiązujących studenta danym semestrze ynikających z planu studió, ) uzyskanie od początku studió łącznej liczby punktó zgodnej z programem studió z uzględnieniem dopuszczalnego deficytu punktó ECTS. Deficyt punktó ECTS poinien być uzupełniony do końca ostatniego semestru studió.. Zaliczenie semestru letniego ymaga dodatkoo potierdzenia indeksie rozliczenia się z łaścią jednostką organizacyjną Biblioteki Głónej Uczelni i odbycia oboiązkoo badań profilaktycznych na kierunkach, na których jest to ymagane.. Zaliczenie semestru studió studentom odbyającym częścioe studia za granicą, za zgodą łaściego prorektora, może zostać określone edług indyidualnych terminó uzgodnionych z dziekanem.. WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW Studia drugiego stopnia kończą się złożeniem pracy dyplomoej i egzaminem dyplomoym (zgodnie z - 8 Regulaminu Studió na Uniersytecie Szczecińskim stanoiącym załącznik do uchały nr 9/ Senatu Uniersytetu Szczecińskiego z dnia marca r.) I. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomoego jest: ) uzyskanie liczby punktó ynikającej z programu kształcenia ( pkt ECTS) oraz spełnienie pozostałych ymagań programoych, ) uzyskanie z pracy dyplomoej co najmniej oceny -dostateczny, ystaionej przez kierującego pracą oraz co najmniej jednego recenzenta, ) złożenie dziekanacie dokumentó nie później niż dni przed planoanym egzaminem dyplomoym (rodzaj ymaganych dokumentó określają stosone przepisy), ) ureguloanie szystkich zoboiązań obec Uczelni, ) spradzenie pracy dyplomoej systemie antyplagiatoym i złożenie ośiadczenia edług zoru oboiązującego Uczelni, że praca dyplomoa ykonana była samodzielnie. II. Ukończenie studió następuje po złożeniu egzaminu dyplomoego z ynikiem co najmniej dostatecznym.. WYKAZ EGZAMINÓW I ZALICZEŃ Rok Sem Przedmiot Specjalność, specjalizacja E ZO Z eastern catholic church la [ykład] historia administracji i myśli ustrojoo-administracyjnej [ykład] podstay pranej ochrony środoiska [ykład] podstay pranej ochrony środoiska [ćiczenia] prao autorskie i prao łasności intelektualnej [ykład] prao gospodarcze publiczne [ykład] prao gospodarcze publiczne [ćiczenia] prao międzynarodoe publiczne [ykład] prao międzynarodoe publiczne [ćiczenia] przedmiot do yboru PDW- - proadzony języku obcym [ykład] seminarium dyplomoe [seminarium] szkolenie BHP [ykład] szkolenie biblioteczne [ćiczenia] ustrój administracyjny starożytnego Rzymu [ykład] zasady ustroju konstytucyjnego państa [ykład]

8 Rok Sem Przedmiot Specjalność, specjalizacja E ZO Z zasady ustroju konstytucyjnego państa [ćiczenia] Razem semestr administracja ymiaru spraiedliości [ykład] administracja bezpieczeństa publicznego cyilnoprane instytucje ochrony środoiska [ykład] administracja ochrony środoiska gospodarka komunalna [ykład] administracja samorządoa gospodaroanie nieruchomościami Skarbu Państa i jednostek samorządu terytorialnego [ykład] administracja gospodaroania nieruchomościami język angielski [lektorat] język francuski [lektorat] język hiszpański [lektorat] język niemiecki [lektorat] język rosyjski [lektorat] organizacja systemu udzielania śiadczeń zdrootnych [ykład] administracja ochrony zdroia poprana polszczyzna praktyce [ykład] prao administracyjne [ykład] prao administracyjne [ćiczenia] prao bankoe [ykład] prao bankoe [ćiczenia] prao karne skarboe [ykład] prao karne skarboe [ćiczenia] przygotoyanie i finansoanie projektó Unii Europejskiej [ykład] przygotoyanie i finansoanie projektó Unii Europejskiej [ćiczenia] seminarium dyplomoe [seminarium] ubezpieczenia gospodarcze [ykład] administracja finansoa i gospodarcza stęp do praoznasta [ykład] administracja ogólna Razem semestr 8 Razem rok 8 8 administracja systemu ochrony zdroia [ykład] administracja ochrony zdroia ochrona pra człoieka [ykład] organizacja i funkcjonoanie administracji publicznej [ykład] administracja ogólna organizacja zarządzania spraami bezpieczeństa publicznego [ykład] administracja bezpieczeństa publicznego organizacja zarządzania spraami bezpieczeństa publicznego [ćiczenia] administracja bezpieczeństa publicznego podstay praa cyilnego [ykład] administracja ogólna

9 Rok Sem Przedmiot Specjalność, specjalizacja E ZO Z podstay praa cyilnego [ćiczenia] administracja ogólna podstay praa karnego [ykład] podstay praa karnego [ćiczenia] administracja bezpieczeństa publicznego administracja ogólna administracja bezpieczeństa publicznego administracja ogólna polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych [ykład] postępoanie cyilne spraach gospodarczych i transgranicznych [ykład] administracja finansoa i gospodarcza postępoanie cyilne spraach gospodarczych i transgranicznych [ćiczenia] administracja finansoa i gospodarcza prana ochrona środoiska polskim praie enętrznym [ykład] administracja ochrony środoiska prana ochrona środoiska polskim praie enętrznym [ćiczenia] administracja ochrony środoiska prao celne [ykład] administracja finansoa i gospodarcza prao handloe [ykład] prao handloe [ćiczenia] administracja finansoa i gospodarcza administracja gospodaroania nieruchomościami administracja finansoa i gospodarcza administracja gospodaroania nieruchomościami prao ochrony konkurencji i konsumentó [ykład] prao pracy [ykład] administracja ogólna prao pracy podmiotach leczniczych [ykład] administracja ochrony zdroia prao pracy podmiotach leczniczych [ćiczenia] administracja ochrony zdroia prao rzeczoe [ykład] administracja gospodaroania nieruchomościami prao rzeczoe [ćiczenia] administracja gospodaroania nieruchomościami prao samorządoe [ykład] prao samorządoe [ćiczenia] administracja ochrony środoiska administracja samorządoa administracja ochrony środoiska administracja samorządoa samorządoe prao pracy [ykład] administracja samorządoa seminarium dyplomoe [seminarium] system ochrony pra pacjenta [ykład] administracja ochrony zdroia system ochrony pra pacjenta [ćiczenia] administracja ochrony zdroia system podatkó i opłat lokalnych [ykład] administracja samorządoa ybrane zagadnienia nauki o przestępstie [ykład] administracja bezpieczeństa publicznego ykładnia i stosoanie praa [ykład]

10 Rok Sem Przedmiot Specjalność, specjalizacja E ZO Z ykładnia i stosoanie praa [ćiczenia] źródła informacji o nieruchomościach [ykład] administracja gospodaroania nieruchomościami Razem semestr administracja zarządzania kryzysoego [ykład] administracja bezpieczeństa publicznego administracja zarządzania kryzysoego [ćiczenia] administracja bezpieczeństa publicznego ekonomiczne aspekty gospodarki nieruchomościami [ykład] administracja gospodaroania nieruchomościami finansoanie ochrony środoiska [ykład] administracja ochrony środoiska finansoanie śiadczeń opieki zdrootnej ze środkó publicznych [ykład] administracja ochrony zdroia finansoanie śiadczeń opieki zdrootnej ze środkó publicznych [ćiczenia] administracja ochrony zdroia gospodarka mieszkanioa i prao spółdzielcze [ykład] administracja gospodaroania nieruchomościami gospodarka mieszkanioa i prao spółdzielcze [ćiczenia] administracja gospodaroania nieruchomościami karnoprana ochrona środoiska [ykład] administracja ochrony środoiska kryminologia [ykład] administracja bezpieczeństa publicznego organizacja i funkcjonoanie administracji rządoej zakresie spra ochrony środoiska [ykład] organizacja i funkcjonoanie administracji rządoej zakresie spra ochrony środoiska [ćiczenia] administracja ochrony środoiska administracja ochrony środoiska podatki i opłaty na rynku obrotu nieruchomościami [ykład] administracja gospodaroania nieruchomościami podatki i opłaty na rynku obrotu nieruchomościami [ćiczenia] administracja gospodaroania nieruchomościami podstay postępoania cyilnego [ykład] administracja ogólna podstay postępoania cyilnego [ćiczenia] administracja ogólna podstay postępoania karnego [ykład] podstay postępoania karnego [ćiczenia] postępoanie administracyjne [ykład] postępoanie administracyjne [ćiczenia] postępoanie podatkoe i kontrola podatkoa oraz celno-skarboa [ykład] postępoanie podatkoe i kontrola podatkoa oraz celno-skarboa [ćiczenia] administracja bezpieczeństa publicznego administracja ogólna administracja bezpieczeństa publicznego administracja ogólna administracja ogólna administracja samorządoa administracja ogólna administracja samorządoa administracja finansoa i gospodarcza administracja samorządoa administracja finansoa i gospodarcza administracja samorządoa postępoanie sądoo-administracyjne [ykład]

11 Rok Sem Przedmiot Specjalność, specjalizacja E ZO Z postępoanie sądoo-administracyjne [ćiczenia] postępoanie spraach zdarzeń medycznych [ykład] administracja ochrony zdroia postępoanie spraach zdarzeń medycznych [ćiczenia] administracja ochrony zdroia praktyka zaodoa - tygodnie [praktyka] prao deizoe [ykład] administracja finansoa i gospodarcza seminarium dyplomoe [seminarium] szczegółoe prao podatkoe [ykład] administracja finansoa i gospodarcza szczegółoe prao podatkoe [ćiczenia] administracja finansoa i gospodarcza ybrane problemy spółczesnego praa medycznego [ykład] administracja ochrony zdroia zadania samorządu terytorialnego ochronie środoiska [ykład] zadania samorządu terytorialnego ochronie środoiska [ćiczenia] administracja ochrony środoiska administracja samorządoa administracja ochrony środoiska administracja samorządoa zasady ścigania przestępst [ykład] administracja bezpieczeństa publicznego zasady ścigania przestępst [ćiczenia] administracja bezpieczeństa publicznego Razem semestr Razem rok 8

12 Objaśnienia: E egzamin zo zaliczenie z oceną z zaliczenie * inne formy zajęć ykłady lk lektoraty ć ćiczenia k konersatoria lb laboratoria p praconia dyplomoa s seminarium dyplomoe ćs ćiczenia specjalistyczne zt zajęcia terenoe o obóz pk punkty ECTS Stat.przedm. status przedmiotu O/F oboiązkoy/fakultatyny SN standardy nauczycielskie (ypełnić tylko dla kierunkó kształcących nauczycieli pisując "N" rubryce) SN-PR liczba godzin praktyk (ypełnić tylko dla kierunkó kształcących nauczycieli pisując "N" rubryce) GR Grupa A/M administracyjna/ modułoa podpis kieronika jednostki podpis dziekana

Obowiązuje dla cyklu od roku akademickiego 2016/2017. Stat. SN- PR. dm. Razem. 2 wychowanie fizyczne Blok [20/1/1 ECTS]

Obowiązuje dla cyklu od roku akademickiego 2016/2017. Stat. SN- PR. dm. Razem. 2 wychowanie fizyczne Blok [20/1/1 ECTS] Wydział Praa i Administracji Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki kierunek: administracja specjalność: administracja ogólna administracja

Bardziej szczegółowo

specjalność: sektor publiczny sektor prywatny specjalizacja: brak

specjalność: sektor publiczny sektor prywatny specjalizacja: brak Wydział Praa i Administracji Wydział/Instytut/Katedra WPiA+WNEiZ-EP-O-I-S-17/18Z WPiA+WNEiZ-EP-O-I-S-17/18Z-SPr WPiA+WNEiZ-EP-O-I-S-17/18Z-SPu PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil

Bardziej szczegółowo

Projekt planu studiów

Projekt planu studiów Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA STUDIA NIESTACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki Projekt planu studió kierunek: ekonomia specjalność:

Bardziej szczegółowo

specjalność: sektor publiczny, sektor prywatny STUDIA STACJONARNE

specjalność: sektor publiczny, sektor prywatny STUDIA STACJONARNE Wydział Praa i Administracji Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki kierunek: ekonomiczno-prany specjalność: sektor publiczny,

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA WERSJA WYDRUKU

SKRÓCONA WERSJA WYDRUKU Wydział Humanistyczny Wydział/Instytut/Katedra SKRÓCONA WERSJA WYDRUKU WH-Pe-O-I-S-16/17Z WH-Pe-O-I-S-16/17Z-POiR PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Projekt planu studiów

Projekt planu studiów Wydział Humanistyczny Wydział/Instytut/Katedra Projekt planu studió WH-PSoc-P-I-N-18/19Z PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA NIESTACJONARNE Profil kształcenia : praktyczny kierunek: praca socjalna specjalność:

Bardziej szczegółowo

specjalność: brak specjalizacja: brak

specjalność: brak specjalizacja: brak Wydział Humanistyczny Wydział/Instytut/Katedra WH-AK-P-I-S-16/17Z PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : praktyczny kierunek: animacja kultury specjalność: brak specjalizacja:

Bardziej szczegółowo

Plan studiów. specjalność: brak specjalizacja: brak

Plan studiów. specjalność: brak specjalizacja: brak Wydział Filologiczny Wydział/Instytut/Katedra Plan studió WF-F/PR-PzDJO-O-II-S-18/19Z PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki kierunek: filologia - specjalność:

Bardziej szczegółowo

Projekt planu studiów

Projekt planu studiów Wydział Humanistyczny Wydział/Instytut/Katedra Projekt planu studió WH-Pe-P-II-S-17/18Z WH-Pe-P-II-S-17/18Z-PWiP PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : praktyczny kierunek:

Bardziej szczegółowo

Projekt planu studiów

Projekt planu studiów Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA STUDIA NIESTACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki Projekt planu studió kierunek: ekonomia specjalność:

Bardziej szczegółowo

Projekt planu studiów

Projekt planu studiów Wydział Humanistyczny Wydział/Instytut/Katedra Projekt planu studió WH-PSoc-P-I-S-18/19Z PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : praktyczny kierunek: praca socjalna specjalność:

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego nr 109/2016 z dnia r. Obowiązuje dla cyklu od roku akademickiego 2016/2017

Zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego nr 109/2016 z dnia r. Obowiązuje dla cyklu od roku akademickiego 2016/2017 Wydział ilologiczny Wydział/Instytut/Katedra W-/Ish-O-I-S-16/17Z W-/Ish-O-I-S-16/17Z-KT W-/Ish-O-I-S-16/17Z-JTH PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Projekt planu studiów

Projekt planu studiów Wydział Humanistyczny Wydział/Instytut/Katedra Projekt planu studió WH-Pe-P-II-N-17/18Z WH-Pe-P-II-N-17/18Z-PWiP PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA STUDIA NIESTACJONARNE Profil kształcenia : praktyczny kierunek:

Bardziej szczegółowo

Projekt planu studiów

Projekt planu studiów Wydział Humanistyczny Wydział/Instytut/Katedra Projekt planu studió WH-Pe-P-II-N-18/19Z WH-Pe-P-II-N-18/19Z-PWiP PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA STUDIA NIESTACJONARNE Profil kształcenia : praktyczny kierunek:

Bardziej szczegółowo

WF-F/Ish-O-I-S-16/17Z WF-F/Ish-O-I-S-16/17Z-KT WF-F/Ish-O-I-S-16/17Z-JwTH

WF-F/Ish-O-I-S-16/17Z WF-F/Ish-O-I-S-16/17Z-KT WF-F/Ish-O-I-S-16/17Z-JwTH Wydział ilologiczny Wydział/Instytut/Katedra W-/Ish-O-I-S-16/17Z W-/Ish-O-I-S-16/17Z-KT W-/Ish-O-I-S-16/17Z-JTH PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Projekt planu studiów

Projekt planu studiów Wydział Matematyczno-Fizyczny Wydział/Instytut/Katedra Projekt planu studió WMF-M-O-I-N-16/17Z WMF-M-O-I-N-16/17Z-N WMF-M-O-I-N-16/17Z-ZM PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA NIESTACJONARNE Profil kształcenia

Bardziej szczegółowo

Projekt planu studiów

Projekt planu studiów Uniersytet Szczeciński Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki Projekt planu studió kierunek: ekonomiczno-prany specjalność: doradzto

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego nr 129/2016 z dnia 22 września 2016 r. Godziny zajęć, w tym: Inne formy zajęć. dm.

Zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego nr 129/2016 z dnia 22 września 2016 r. Godziny zajęć, w tym: Inne formy zajęć. dm. Wydział ilologiczny Wydział/Instytut/Katedra W-/G-O-I-N-17/18Z W-/G-O-I-N-17/18Z-KT W-/G-O-I-N-17/18Z-JNGiB PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA NIESTACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki kierunek:

Bardziej szczegółowo

Projekt planu studiów

Projekt planu studiów Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA NIESTACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki Projekt planu studió kierunek: ekonomia specjalność:

Bardziej szczegółowo

STUDIA NIESTACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki

STUDIA NIESTACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki Wydział ilologiczny Wydział/Instytut/Katedra W-/sN--I-N-16/17Z W-/sN--I-N-16/17Z-T W-/sN--I-N-16/17Z-JNKiB PLN STUDIÓW PIERWSZEG STPNI STUDI NIESTCJNRNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki kierunek:

Bardziej szczegółowo

WNEiZ-FiR-O-I-N-17/18Z [ID 12374]

WNEiZ-FiR-O-I-N-17/18Z [ID 12374] Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA NIESTACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki kierunek: finanse i rachunkoość specjalność:

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego nr 109/2016 z dnia r. Obowiązuje dla cyklu od roku akademickiego 2017/2018

Zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego nr 109/2016 z dnia r. Obowiązuje dla cyklu od roku akademickiego 2017/2018 Wydział ilologiczny Wydział/Instytut/Katedra W-/Ish--I-S-17/18Z W-/Ish--I-S-17/18Z-KT W-/Ish--I-S-17/18Z-JTH PLN STUDIÓW PIERWSZEG STPNI STUDI STCJNRNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki kierunek: filologia

Bardziej szczegółowo

WF-F/Ish-O-I-N-15/16Z WF-F/Ish-O-I-N-15/16Z-KT WF-F/Ish-O-I-N-15/16Z-JwTH

WF-F/Ish-O-I-N-15/16Z WF-F/Ish-O-I-N-15/16Z-KT WF-F/Ish-O-I-N-15/16Z-JwTH Wydział ilologiczny Wydział/Instytut/Katedra W-/Ish--I-N-/1Z W-/Ish--I-N-/1Z-KT W-/Ish--I-N-/1Z-JTH PLN STUDIÓW PIERWSZEG STPNI STUDI NIESTCJNRNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki kierunek: filologia

Bardziej szczegółowo

WKFiPZ-ZP-P-II-S-17/18Z

WKFiPZ-ZP-P-II-S-17/18Z Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdroia Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : praktyczny kierunek: zdroie publiczne WKFiPZ-ZP-P-II-S-17/18Z

Bardziej szczegółowo

WF-F/sN-O-I-S-17/18Z WF-F/sN-O-I-S-17/18Z-T WF-F/sN-O-I-S-17/18Z-JNwKiB

WF-F/sN-O-I-S-17/18Z WF-F/sN-O-I-S-17/18Z-T WF-F/sN-O-I-S-17/18Z-JNwKiB Wydział ilologiczny Wydział/Instytut/Katedra W-/sN--I-S-17/18Z W-/sN--I-S-17/18Z-T W-/sN--I-S-17/18Z-JNKiB PLN STUDIÓW PIERWSZEG STPNI STUDI STCJNRNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki kierunek: filologia

Bardziej szczegółowo

STUDIA NIESTACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki

STUDIA NIESTACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA NIESTACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki kierunek: finanse i rachunkoość specjalność:

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki

STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki kierunek: finanse i rachunkoość specjalność: rachunkoość

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA WERSJA WYDRUKU

SKRÓCONA WERSJA WYDRUKU Wydział Filologiczny Wydział/Instytut/Katedra SKRÓCN WERSJ WYDRUKU WF-F/FRosyj.zDJ--I-S-16/17Z -PNDJ-j.chiń. WF-F/FRosyj.zDJ--I-S-16/17Z-PNDJ-j.nor. WF-F/FRosyj.zDJ--I-S-16/17Z PLN STUDIÓW PIERWSZEG STPNI

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA WERSJA WYDRUKU

SKRÓCONA WERSJA WYDRUKU Wydział ilologiczny Wydział/Instytut/Katedra SKRÓCN WERSJ WYDRUKU W-/sN--I-S-16/17Z W-/sN--I-S-16/17Z -T W-/sN--I-S-16/17Z - JNKiB PLN STUDIÓW PIERWSZEG STPNI STUDI STCJNRNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA WERSJA WYDRUKU

SKRÓCONA WERSJA WYDRUKU Wydział Praa i Administracji Wydział/Instytut/Katedra SKRÓCONA WERSJA WYDRUKU PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki kierunek: Ekonomiczno-prany specjalność:

Bardziej szczegółowo

Projekt planu studiów

Projekt planu studiów Wydział Humanistyczny Wydział/Instytut/Katedra Projekt planu studió WH-S-O-II-S-18/19Z WH-S-O-II-S-18/19Z-BS(p,k,r) WH-S-O-II-S-18/19Z-KiDR WH-S-O-II-S-18/19Z-SOiZ PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA STUDIA

Bardziej szczegółowo

specjalność: analizy gospodarcze ekonomia menedżerska specjalizacja: brak

specjalność: analizy gospodarcze ekonomia menedżerska specjalizacja: brak Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra WNEiZ-E-O-I-S-17/18Z WNEiZ-E-O-I-S-17/18Z-AG WNEiZ-E-O-I-S-17/18Z-EM PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017 zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 260/06/2016 z dnia 16 czerwca 2016

Obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017 zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 260/06/2016 z dnia 16 czerwca 2016 Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : praktyczny kierunek: przedsiębiorczość i inestycje specjalność:

Bardziej szczegółowo

Projekt planu studiów. WH-Pe-P-I-N-18/19Z

Projekt planu studiów. WH-Pe-P-I-N-18/19Z Projekt planu studió Wydział Humanistyczny Wydział/Instytut/Katedra WH-Pe-P-I--18/19Z WH-Pe-P-I--18/19Z-EEiI WH-Pe-P-I--18/19Z-PWiP PL STUDIÓW PIERWSZEG STPI STUDI IESTCJRE Profil kształcenia : praktyczny

Bardziej szczegółowo

Stat. SN- PR. dm. Razem. 5 metodologia pracy naukowej A O język francuski Blok [18/1/2 ECTS] 8 język hiszpański Blok [18/1/2 ECTS]

Stat. SN- PR. dm. Razem. 5 metodologia pracy naukowej A O język francuski Blok [18/1/2 ECTS] 8 język hiszpański Blok [18/1/2 ECTS] Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA kierunek: finanse i rachunkoość WNEiZ-FiR-O-II-N-6/7Z WNEiZ-FiR-O-II-N-6/7Z-BiRF WNEiZ-FiR-O-II-N-6/7Z-DFK

Bardziej szczegółowo

Stat. SN- PR. dm. Razem. 2 rachunkowość zarządcza A O funkcjonowanie współczesnej gospodarki A O

Stat. SN- PR. dm. Razem. 2 rachunkowość zarządcza A O funkcjonowanie współczesnej gospodarki A O Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA STUDIA NIESTACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki kierunek: informatyka i ekonometria specjalność:

Bardziej szczegółowo

WNEiZ-FiR-O-I-S-16/17Z

WNEiZ-FiR-O-I-S-16/17Z Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki WNEiZ-FiR-O-I-S-16/17Z WNEiZ-FiR-O-I-S-16/17Z-BiZFP

Bardziej szczegółowo

WH-Pe-P-I-S-17/18Z. specjalność: pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna edukacja elementarna i integracyjna specjalizacja: brak

WH-Pe-P-I-S-17/18Z. specjalność: pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna edukacja elementarna i integracyjna specjalizacja: brak Wydział Humanistyczny Wydział/Instytut/Katedra WH-Pe-P-I-S-17/18Z WH-Pe-P-I-S-17/18Z-EEiI WH-Pe-P-I-S-17/18Z-PWiP PL STUDIÓW PIERWSZEG STPI STUDI STCJRE Profil kształcenia : praktyczny kierunek: pedagogika

Bardziej szczegółowo

Projekt planu studiów. WH-Pe-P-I-S-17/18Z

Projekt planu studiów. WH-Pe-P-I-S-17/18Z Projekt planu studió Wydział Humanistyczny Wydział/Instytut/Katedra WH-Pe-P-I-S-17/18Z WH-Pe-P-I-S-17/18Z-EEiI WH-Pe-P-I-S-17/18Z-PWiP PL STUDIÓW PIERWSZEG STPI STUDI STCJRE Profil kształcenia : praktyczny

Bardziej szczegółowo

WNEiZ-FiR-O-I-S-17/18Z

WNEiZ-FiR-O-I-S-17/18Z Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki WNEiZ-FiR-O-I-S-17/18Z WNEiZ-FiR-O-I-S-17/18Z-FSiZ

Bardziej szczegółowo

Stat. SN- PR. dm. Razem. 2 rachunkowość zarządcza A O funkcjonowanie współczesnej gospodarki A O

Stat. SN- PR. dm. Razem. 2 rachunkowość zarządcza A O funkcjonowanie współczesnej gospodarki A O Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki kierunek: informatyka i ekonometria specjalność:

Bardziej szczegółowo

Stat. SN- PR. dm. Razem. 5 język rosyjski Blok [24/1/2 ECTS] 3 język hiszpański Blok [24/1/2 ECTS] 4 język niemiecki Blok [24/1/2 ECTS]

Stat. SN- PR. dm. Razem. 5 język rosyjski Blok [24/1/2 ECTS] 3 język hiszpański Blok [24/1/2 ECTS] 4 język niemiecki Blok [24/1/2 ECTS] Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA STUDIA NIESTACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki kierunek: zarządzanie specjalność: zarządzanie

Bardziej szczegółowo

WH-BN-O-II-N-17/18Z. STUDIA NIESTACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki

WH-BN-O-II-N-17/18Z. STUDIA NIESTACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki Wydział Humanistyczny Wydział/Instytut/Katedra PLN STUDIÓW DRUGIEG STPNI STUDI NIESTCJNRNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki kierunek: bezpieczeństo narodoe WH-BN--II-N-17/18Z WH-BN--II-N-17/18Z-BSE

Bardziej szczegółowo

Stat. SN- PR. dm. Razem. 1 dodatkowe zajęcia z wychowania fizycznego M F język rosyjski Blok [30/1/2 ECTS]

Stat. SN- PR. dm. Razem. 1 dodatkowe zajęcia z wychowania fizycznego M F język rosyjski Blok [30/1/2 ECTS] Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki kierunek: zarządzanie specjalność: zarządzanie kapitałem

Bardziej szczegółowo

Projekt planu studiów

Projekt planu studiów Wydział Teologiczny Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki Projekt planu studió kierunek: nauki o rodzinie specjalność: profilaktyka

Bardziej szczegółowo

Stat. SN- PR. dm. Razem. 2 język angielski Blok [30/1/2 ECTS] 2 rachunkowość zarządcza A O

Stat. SN- PR. dm. Razem. 2 język angielski Blok [30/1/2 ECTS] 2 rachunkowość zarządcza A O Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki kierunek: informatyka i ekonometria specjalność:

Bardziej szczegółowo

Projekt planu studiów

Projekt planu studiów Wydział Matematyczno-Fizyczny Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki WMF-M-O-I-S-16/17Z WMF-M-O-I-S-16/17Z-MAPG WMF-M-O-I-S-16/17Z-N

Bardziej szczegółowo

specjalność: brak specjalizacja: brak

specjalność: brak specjalizacja: brak Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra WNEiZ-GN-P-I-S-17/18Z PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : praktyczny kierunek: gospodarka nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Stat. SN- PR. dm. Razem. 2 język niemiecki Blok [18/1/2 ECTS] 3 język rosyjski Blok [18/1/2 ECTS] 4 socjologia czasu wolnego A O

Stat. SN- PR. dm. Razem. 2 język niemiecki Blok [18/1/2 ECTS] 3 język rosyjski Blok [18/1/2 ECTS] 4 socjologia czasu wolnego A O Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdroia Wydział/Instytut/Katedra WKFiPZ+[WZiEU]-TiR-P-II-N-18/19Z WKFiPZ+[WZiEU]-TiR-P-II-N-18/19Z-ZPTiR PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA STUDIA NIESTACJONARNE Profil kształcenia

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług nr... z dnia... Stat. SN- PR. dm. Razem. 5 język rosyjski Blok [30/1/2 ECTS] B1

Zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług nr... z dnia... Stat. SN- PR. dm. Razem. 5 język rosyjski Blok [30/1/2 ECTS] B1 Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki kierunek: logistyka specjalność: logistyka biznesie

Bardziej szczegółowo

Projekt planu studiów

Projekt planu studiów Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA NIESTACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki WNEiZ-Z-O-I-N-18/1Z WNEiZ-Z-O-I-N-18/1Z-KM

Bardziej szczegółowo

WH-BN-O-II-S-17/18Z. STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki

WH-BN-O-II-S-17/18Z. STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki Wydział Humanistyczny Wydział/Instytut/Katedra PLN STUDIÓW DRUGIEG STPNI STUDI STCJNRNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki kierunek: bezpieczeństo narodoe WH-BN--II-S-17/18Z WH-BN--II-S-17/18Z-BSE WH-BN--II-S-17/18Z-ZBP

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług nr... z dnia... Stat. SN- PR. dm. Razem. 5 język rosyjski Blok [18/1/2 ECTS]

Zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług nr... z dnia... Stat. SN- PR. dm. Razem. 5 język rosyjski Blok [18/1/2 ECTS] Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA STUDIA NIESTACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki kierunek: logistyka specjalność: logistyka biznesie

Bardziej szczegółowo

WNEiZ-FiR-O-I-S-18/19Z. PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki

WNEiZ-FiR-O-I-S-18/19Z. PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki WNEiZ-FiR-O-I-S-18/19Z WNEiZ-FiR-O-I-S-18/19Z-DFMSP

Bardziej szczegółowo

specjalność: brak specjalizacja: brak

specjalność: brak specjalizacja: brak Wydział Nauk o Ziemi Wydział/Instytut/Katedra WNoZ-Geogr-O-I-S-16/17Z PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki kierunek: geografia specjalność: brak specjalizacja:

Bardziej szczegółowo

specjalność: brak specjalizacja: brak

specjalność: brak specjalizacja: brak Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra WNEiZ-P--II-S-16/17Z PLN STUDIÓW DRUGIEG STPNI STUDI STCJNRNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki kierunek: Public anagement specjalność:

Bardziej szczegółowo

Projekt planu studiów

Projekt planu studiów Wydział Humanistyczny Wydział/Instytut/Katedra Projekt planu studió WH-PSpe-P-I-S-17/18Z WH-PSpe-P-I-S-17/18Z-EiRziPWE WH-PSpe-P-I-S-17/18Z-LSiPWE PL STUDIÓW PIERWSZEG STPI STUDI STCJRE Profil kształcenia

Bardziej szczegółowo

Projekt planu studiów

Projekt planu studiów Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA STUDIA NIESTACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki Projekt planu studió kierunek: finanse i rachunkoość

Bardziej szczegółowo

WZiEU-L-O-I-S-17/18Z. STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki

WZiEU-L-O-I-S-17/18Z. STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Wydział/Instytut/Katedra PLN STUDIÓW PIERWSZEG STPNI STUDI STCJNRNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki WZiEU-L--I-S-17/18Z WZiEU-L--I-S-17/18Z-LB WZiEU-L--I-S-17/18Z-MUL

Bardziej szczegółowo

specjalizacja: brak Obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017 Zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Matematyczno - Fizycznego nr... z dnia...

specjalizacja: brak Obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017 Zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Matematyczno - Fizycznego nr... z dnia... Wydział Matematyczno-Fizyczny Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki kierunek: matematyka specjalność: matematyczna analityka

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki

STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki Wydział ilologiczny Wydział/Instytut/Katedra PLN STUDIÓW PIERWSZEG STPNI STUDI STCJNRNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki kierunek: filologia - specjalność: skandynaistyka - studia noreskie specjalność:

Bardziej szczegółowo

Projekt planu studiów

Projekt planu studiów Wydział Humanistyczny Wydział/Instytut/Katedra PLN STUDIÓW DRUGIEG STPNI STUDI STCJNRNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki Projekt planu studió kierunek: pedagogika specjalna specjalność: czesne spomaganie

Bardziej szczegółowo

specjalność: geomonitoring geoinformacja edukacja środowiskowa specjalizacja: brak

specjalność: geomonitoring geoinformacja edukacja środowiskowa specjalizacja: brak Wydział Nauk o Ziemi Wydział/Instytut/Katedra WNoZ-Geogr-O-I-S-17/18Z WNoZ-Geogr-O-I-S-17/18Z-EŚ WNoZ-Geogr-O-I-S-17/18Z-Geoin WNoZ-Geogr-O-I-S-17/18Z-Geom PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE

Bardziej szczegółowo

Godziny zajęć, w tym: Inne formy zajęć. dm. Razem. lk ć k lb p s ćs. 5 informacja naukowa A O wychowanie fizyczne Blok [30/1/0 ECTS]

Godziny zajęć, w tym: Inne formy zajęć. dm. Razem. lk ć k lb p s ćs. 5 informacja naukowa A O wychowanie fizyczne Blok [30/1/0 ECTS] Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra WNEiZ-IB--I-S-18/19Z WNEiZ-IB--I-S-18/19Z-IiMSB WNEiZ-IB--I-S-18/19Z-PB PLN STUDIÓW PIERWSZEG STPNI STUDI STCJNRNE Profil kształcenia :

Bardziej szczegółowo

Projekt planu studiów

Projekt planu studiów Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki Projekt planu studió kierunek: informatyka i ekonometria

Bardziej szczegółowo

Projekt planu studiów

Projekt planu studiów Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil ksałcenia : ogólnoakademicki Projekt planu studiów kierunek: logistyka specjalność:

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług nr... z dnia... Obowiązuje dla cyklu od roku akademickiego 2016/2017

Zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług nr... z dnia... Obowiązuje dla cyklu od roku akademickiego 2016/2017 Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Wydział/Instytut/Katedra WZiEU-L/inż-O-I-S-16/17Z WZiEU-L/inż-O-I-S-16/17Z-ISL WZiEU-L/inż-O-I-S-16/17Z-ITL PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil

Bardziej szczegółowo

specjalność: promocja zdrowia specjalizacja: brak

specjalność: promocja zdrowia specjalizacja: brak Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdroia Wydział/Instytut/Katedra WKFiPZ-ZP-O-I-S-16/17Z WKFiPZ-ZP-O-I-S-16/17Z-PZ PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Protokołowała. /A^ Ą t, -- -_ \x T r 7 + DZIEKAN Mgr Julia Zygmunt. n / n. pro/. UKSWd/łiab. Marh Micha! WYDZlAł^FKAWA l i

Protokołowała. /A^ Ą t, -- -_ \x T r 7 + DZIEKAN Mgr Julia Zygmunt. n / n. pro/. UKSWd/łiab. Marh Micha! WYDZlAł^FKAWA l i Załącznik nr 11 UCHAŁA nr 191/010/011 Rady ydziału Praa i Administracji UKS / dnia czerca 011 roku zmieniająca uchałę nr 15/00/00 z dnia czerca 00 roku spraie ustalenia programu studió na kierunku Prao

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki. specjalność: brak

STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki. specjalność: brak Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra PLN STUDIÓW DRUGIEG STPNI STUDI STCJNRNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki kierunek: Rynek nieruchomości specjalność: brak boiązuje

Bardziej szczegółowo

Forma zaliczenia Egz/ zal po. Godziny zajęć, w tym: semestrze. Razem. ćs ć k le l p s

Forma zaliczenia Egz/ zal po. Godziny zajęć, w tym: semestrze. Razem. ćs ć k le l p s Załącznik nr 11a Plan studió niestacjonarnych I stopnia Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdroia 1). PLAN STUDIÓW Oboiązuje od roku akademickiego 01/013 Zatierdzony Uchałą Rady Wydziału nr 30/01 z dnia

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr... z dnia... Godziny zajęć, w tym: Inne formy zajęć.

Zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr... z dnia... Godziny zajęć, w tym: Inne formy zajęć. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra WNEiZ-ZiIP-O-I-S-17/18Z WNEiZ-ZiIP-O-I-S-17/18Z-II WNEiZ-ZiIP-O-I-S-17/18Z-IPZ WNEiZ-ZiIP-O-I-S-17/18Z-ZP PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017

Obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017 Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania PLAN STUDIÓW pierwszego stopnia KIERUNEK: Ekonomia studia stacjonarne specjalność/i: Ekonomia menedżerska, Analizy gospodarcze, Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017

Obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017 Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania PLAN STUDIÓW pierwszego stopnia KIERUNEK: Ekonomia studia niestacjonarne specjalność/i: Ekonomia menedżerska, Analizy gospodarcze, Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA WERSJA WYDRUKU

SKRÓCONA WERSJA WYDRUKU Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil ksałcenia : ogólnoakademicki SKRÓCONA WERSJA WYDRUKU kierunek: zarządzanie i

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNEK: STUDIA STACJONARNE specjalność/i: Ekonomia menedżerska

PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNEK: STUDIA STACJONARNE specjalność/i: Ekonomia menedżerska Kod US/WNEiZ Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA STACJONARNE specjalność/i: Ekonomia menedżerska Oboiązuje od roku akademickiego 0/0 Rynki międzynarodoe Zatierdzony

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA US/WNEiZ Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA NIESTACJONARNE specjalność/i: Ekonomia menedżerska Oboiązuje od roku akademickiego 0/0 Zatierdzony Uchałą Rady

Bardziej szczegółowo

I PRZEDMIOTY OGÓLNOUCZELNIANE

I PRZEDMIOTY OGÓLNOUCZELNIANE Załącznik nr 1 Plan studió stacjonarnych II stopnia Wydział Kultury izycznej i Promocji Zdroia 1). PLAN STUDIÓW boiązuje od roku akademickiego 2016/2017 zatierdzony Uchałą Rady Wydziału Kultury izycznej

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Plan studiów stacjonarnych II stopnia

PLAN STUDIÓW. Plan studiów stacjonarnych II stopnia Załącznik nr 1 Plan studió stacjonarnych II stopnia Wydział Kultury izycznej i Promocji Zdroia 1). PLAN STUDIÓW KIERUNEK: ychoanie fizyczne SPECJALNŚĆ: nauczycielska boiązuje od roku akademickiego 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA. Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Załącznik nr 1 PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA. Profil kształcenia: ogólnoakademicki Kod przedmiotu Forma zaliczenia Egz/ zal po sem. Załącznik nr 1 Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia: ogólnoakademicki KIERUNEK: specjalność/i: DZIENNIKARSTWO

Bardziej szczegółowo

WZiEU+WKFiPZ-TiR-O-I-S-18/19Z

WZiEU+WKFiPZ-TiR-O-I-S-18/19Z Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdroia Wydział/Instytut/Katedra WZiEU+WKFiPZ-TiR--I-S-18/19Z WZiEU+[WKFiPZ]-TiR--I-S-18/19Z-RRiE [WZiEU]+WKFiPZ-TiR--I-S-18/19Z-MT

Bardziej szczegółowo

specjalność: internet w zarządzaniu i biznesie analityk biznesowy IT metody ilościowe w biznesie inżynieria oprogramowania specjalizacja: brak

specjalność: internet w zarządzaniu i biznesie analityk biznesowy IT metody ilościowe w biznesie inżynieria oprogramowania specjalizacja: brak Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra WNEiZ-IiE--I-N-/17Z WNEiZ-IiE--I-N-/17Z-BIT WNEiZ-IiE--I-N-/17Z-IZiB WNEiZ-IiE--I-N-/17Z-I WNEiZ-IiE--I-N-/17Z-MIB PLN STUDIÓW PIERWSZEG

Bardziej szczegółowo

specjalność: brak specjalizacja: brak

specjalność: brak specjalizacja: brak Wydział Biologii Wydział/Instytut/Katedra WB-OiIŚP-O-I-S-18/19Z PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil ksałcenia : ogólnoakademicki kierunek: ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego

Bardziej szczegółowo

specjalność: internet w zarządzaniu i biznesie analityk biznesowy IT metody ilościowe w biznesie inżynieria oprogramowania specjalizacja: brak

specjalność: internet w zarządzaniu i biznesie analityk biznesowy IT metody ilościowe w biznesie inżynieria oprogramowania specjalizacja: brak Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra WNEiZ-IiE--I-S-16/17Z WNEiZ-IiE--I-S-16/17Z-BIT WNEiZ-IiE--I-S-16/17Z-IZiB WNEiZ-IiE--I-S-16/17Z-I WNEiZ-IiE--I-S-16/17Z-MIB PLN STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Projekt planu studiów

Projekt planu studiów Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział/Instytut/Katedra PLN STUDIÓW PIERWSZEG STPNI STUDI STCJNRNE Profil kształcenia : ogólnoakademicki Projekt planu studió kierunek: informatyka i ekonometria

Bardziej szczegółowo

WZiEU+WKFiPZ-TiR-O-I-S-16/17Z. specjalność: menedżer turystyki animator rekreacji ruchowej i ekoturystyki specjalizacja: brak

WZiEU+WKFiPZ-TiR-O-I-S-16/17Z. specjalność: menedżer turystyki animator rekreacji ruchowej i ekoturystyki specjalizacja: brak Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdroia Wydział/Instytut/Katedra WZiEU+WKFiPZ-TiR-O-I-S-16/17Z WZiEU+WKFiPZ-TiR-O-I-S-16/17Z-ARRiE WZiEU+WKFiPZ-TiR-O-I-S-16/17Z-MT

Bardziej szczegółowo

Inżynieria środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Dr hab. Lidia Dąbek, prof.

Inżynieria środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Dr hab. Lidia Dąbek, prof. Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Naza modułu Naza modułu języku angielskim PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA Environmental La Oboiązuje

Bardziej szczegółowo

Z-ID-110 Bezpieczeństwo i higiena pracy Health and Safety at Work

Z-ID-110 Bezpieczeństwo i higiena pracy Health and Safety at Work KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Naza modułu Naza modułu języku angielskim Oboiązuje od roku akademickiego 2015/2016 Z-ID-110 Bezpieczeństo i higiena pracy Health and Safety at Work A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

specjalność: nauczycielska specjalizacja: brak

specjalność: nauczycielska specjalizacja: brak Wydział Nauk o Ziemi Wydział/Instytut/Katedra WNoZ-BW-P-I-S-18/19Z WNoZ-BW-P-I-S-18/19Z-N PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE Profil kształcenia : praktyczny kierunek: bezpieczeństo odne

Bardziej szczegółowo