4. Obiekty licytacji zostaną wydane wyłącznie za okazaniem faktury potwierdzającej wypełnienie warunków wymienionych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "4. Obiekty licytacji zostaną wydane wyłącznie za okazaniem faktury potwierdzającej wypełnienie warunków wymienionych"

Transkrypt

1

2 DO SZANOWNYCH NABYWCÓW WITAMY PAŃSTWA NA NASZEJ AUKCJI! DZIĘKUJEMY ZA PRZYBYCIE I ŻYCZYMY UDANYCH LICYTACJI! 1. WPIS: Aby móc wziąć udział w licytacji konieczne jest zapisanie się i odebranie tabliczki z numerem licytującego. W celu dokonania wpisu jest niezbędne: 1.1 Wypełnienie Formularza wpisowego ; 1.2 Kopia dowodu osobistego, paszportu lub prawa jazdy; 1.3 Wpłata kaucji w wysokości PLN aby wziąć udział w aukcji osobiście, lub PLN aby licytować online. Wpłaty można dokonać POTWIERDZONYM CZEKIEM (wystawionym dla Mota-Engil Central Europe S.A.), lub PRZELEWEM w następujący sposób: a) Do 3 dni przed datą aukcji: przelewem na podane poniżej konto da Mota-Engil Central Europe S.A.: BANK: ING Bank Sląski SA: IBAN: PL KOD SWIFT: INGBPLPW Potwierdzenie dokonania przelewu wraz z kopią dokumentu tożsamości potencjalnego nabywcy powinno zostać przesłane na adres mailowy WAŻNE UWAGI: - Nie są przyjmowane płatności w gotówce ani niepotwierdzone czeki. - Kaucja zostanie zwrócona, jeśli nabywca nie wygra żadnej licytacji. 2. Przekazanie wylicytowanego sprzętu odbędzie się dopiero po odbiorze i potwierdzeniu całości zapłaty. Pierwsza część zapłaty czekiem i druga część przelewem zostaną uznane za dokonane i potwierdzone dopiero w momencie, kiedy całość sumy znajdzie się na koncie Mota-Engil Central Europe S.A. 3. Nabywcy są zobowiązani do odbioru całego sprzętu do dnia 5 czerwca 2015 r. Za sprzęt, który nie zostanie odebrany do 5 czerwca 2015 r. naliczana będzie opłata za parkowanie w wysokości 150 PLN za każdy przedmiot licytacji na dzień. Wylicytowane przedmioty zostaną przekazane nabywcy za okazaniem faktury pro-forma, która zostanie mu wręczona w dniu aukcji. 4. Obiekty licytacji zostaną wydane wyłącznie za okazaniem faktury potwierdzającej wypełnienie warunków wymienionych w artykule Należy dokonać płatności na rzecz Mota-Engil Central Europe S.A. w następujący sposób: NABYWCY LICYTUJĄCY OSOBIŚCIE 1. Wpłata (po wylicytowaniu) 50% całkowitej wartości zakupu: - Czekiem przekazanym bezpośrednio firmie Mota-Engil Central Europe S.A., na miejscu aukcji. 2. Wpłata do dnia 25 maja 2015 r.: - Wyłącznie przelewem. NABYWCY LICYTUJĄCY ONLINE 1. Wpłata 50% całkowitej wartości zakupu: - Przelewem zrealizowanym do dnia 18 maja 2015 r. 2. Wpłata do dnia 25 maja 2015 r.: - Wyłącznie przelewem. 6. Na całkowitą wartość zakupionego obiektu składają się: a) Wylicytowana cena; b) 10% prowizji dla Luso-Roux, od wylicytowanej ceny; c) VAT w wysokości zgodnej z przepisami, od wylicytowanej ceny oraz prowizji dla Luso-Roux. 7. Aby uniknąć jakichkolwiek opóźnień z przyczyn formalnych prosimy szanownych nabywców o wypełnienie formularzy wpisowych na początku aukcji oraz o podanie w nich drukowanymi literami swojego imienia i nazwiska, nazwy przedsiębiorstwa, adresu, numeru konta i nazwy banku. Dla uzyskania dalszych informacji prosimy o kontaktowanie się z LUSO-ROUX Polska Sp. z o. o.. Telefon: (+48) Mail: REGULAMIN AUKCJI Niniejszy Regulamin dotyczy zakupu ruchomości podczas aukcji organizowanych przez LUSO-ROUX POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 56c, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia mają następujące znaczenie: 1. LUSO-ROUX, Polska SP. z o. o.: przedsiębiorstwo z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 56C, lub osoba/osoby uprawnione przez LUSO-ROUX Polska SP. z o. o. do zorganizowania aukcji. 2. Aukcja: publiczna sprzedaż mienia ruchomego, za wyjątkiem ewentualnej sprzedaży subskrybowanej. 3. Dni aukcji: okres czasu obejmujący kilka dni, kolejnych lub nie, kiedy aukcja odbywa się w określonym miejscu, czas ten kończy się o 24:00 h ostatniego z zapowiedzianych dni. 4. Obiekt aukcji: ruchomość lub zestaw ruchomości wystawione na aukcji (oznaczone odpowiednim numerem). 5. Sprzedający: osoba (lub osoby), które, mając do tego niezbędne uprawnienia, decydują o wystawieniu na aukcji jednego lub więcej obiektów. 6. Oferta: każda oferta dotycząca obiektu złożona w czasie aukcji przez potencjalnego nabywcę, pod warunkiem, że jest ona składana poprzez postąpienie. 7. Licytujący: osoba składająca ofertę w czasie aukcji. 8. Przybicie: oświadczenie LUSO-ROUX Polska SP. z o. o., ze

3 dany obiekt lub grupa obiektów zostają zakupione przez licytującego proponującego najwyższą cenę ofertową pod warunkiem dokonania płatności zgodnie z warunkami płatności. 9. Nabywca: osoba nabywająca obiekt lub grupę obiektów, po zapłaceniu uzgodnionej kwoty zgodnie z Warunkami płatności. 10. Cena zakupu: kwota najwyższej oferty, (zamykającej licytację) powiększona o następujące koszty: - 10% kwoty najwyższej oferty dla LUSO-ROUX, Polska SP. z o. o. - VAT w wysokości określonej odpowiednimi przepisami. 11. Odbiór: przekazanie obiektów nabywcy lub upoważnionej przez niego osobie. 12. Szczególne zasady aukcji: klauzule dodatkowe do regulaminu aukcji, ogłoszone w katalogu lub ustnie przed rozpoczęciem licytacji obiektu lub grupy obiektów organizowanej przez LUSO-ROUX Polska SP. z o. o.. Artykuł 1. Opis obiektów 1. LUSO-ROUX Polska SP. z o. o. oraz sprzedający zapewniają możliwie największą dokładność i jasność opisu każdego obiektu w katalogu i w materiałach reklamowych aukcji, nie ponoszą oni jednak odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z niepoprawnego lub niekompletnego opisu ani za inne straty. 2. Każdy obiekt jest sprzedawany w stanie technicznym, w jakim się znajduje w momencie zakończenia aukcji, włącznie ze stwierdzonymi wadami. Zakłada się, że kupujący zweryfikował stan techniczny obiektu przed jego licytacją. LUSO-ROUX Polska SP. z o. o. oraz sprzedający nie ponoszą żadnej odpowiedzialność za stan techniczny sprzedanych obiektów. 3. Przewody, kable i inne połączenia z infrastruktura produkującą bądź dostarczającą energię elektryczną istniejące w miejscu zaparkowania obiektu są sprzedawane jedynie wtedy, kiedy są wymienione w szczególnych zasadach aukcji. Instalacje podziemne lub znajdujące się wewnątrz murów nigdy nie stanowią części obiektu chyba, że zostały wymienione jako takie w szczególnych zasadach aukcji. Artykuł 2. Organizacja aukcji 1. LUSO-ROUX Polska SP. z o. o. jest odpowiedzialna za organizację, przygotowanie i realizację aukcji. 2. Licytacja odbędzie się w porządku przewidzianym w szczególnych zasadach /katalogu aukcji, przy czym LU- SO-ROUX Polska SP. z o. o. zastrzega sobie prawo do dokonywania wszelkich zmian, jakie uzna za stosowne. 3. Jakikolwiek obiekt nieoznakowany lub nienumerowany nie zostanie włączony do aukcji bez uprzedniej zgody sprzedającego i LUSO-ROUX Polska SP. z o. o.. 4. LUSO-ROUX Polska SP. z o. o. zachowuje następujące prawa, z których może korzystać przed, w czasie trwania bądź po zakończeniu aukcji bez konieczności udzielania dodatkowych wyjaśnień: - nie przyjąć oferty; - wykluczyć z aukcji jednego lub więcej licytujących; - grupować przedmioty w obiekty aukcji, dzielić obiekty, wycofywać z aukcji przedmioty/obiekty; - w odniesieniu do wszystkich, jednego lub kilku obiektów unieważnić i przerwać aukcję, rozpocząć ją na nowo lub od przedostatniej licytacji; - poprawiać wszelkie błędy LUSO-ROUX Polska SP. z o. o., w ofertach lub przybiciach, tak, aby potencjalny nabywca nie mógł wykorzystać ewentualnych pomyłek; - podjąć inne działania, jakie uzna za stosowne. 5. Decyzje dotyczące błędów popełnionych przez licytujących podczas składania ofert będą podejmowane przez LUSO-ROUX Polska SP. z o. o., która zdecyduje czy utrzymać w mocy ofertę czy ją skorygować. 6. Decyzje LUSO-ROUX Polska SP. z o. o. dotyczące przebiegu licytacji oraz wyjaśnienia/adaptacje dotyczące Szczególnych zasad aukcji są definitywne. 7. Rozmowy dotyczące wszelkich kwestii dotyczących aukcji powinny, zawsze kiedy to możliwe, odbywać się w biurze LUSO-ROUX, Polska SP. z o. o., chyba, ze strony zdecydują inaczej. Artykuł 3. Przebieg aukcji 1. Przybicie jest wynikiem najwyższej oferty. 2. Oferty są składane publicznie, w sposób jasny, wyraźny i niepozostawiający wątpliwości co do decyzji licytującego. LUSO-ROUX Polska SP. z o. o. może składać oferty w imieniu osób trzecich. 3. Licytujący, który złoży najwyższa ofertę jest odpowiedzialny za swoja licytacje i staje się nabywcą obiektu po przybiciu lub, jeśli obiekt jest obarczony warunkami ustalonymi w Szczególnych zasadach aukcji, w katalogu czy zaanonsowanych ustnie przed rozpoczęciem licytacji stanie się nabywcą po spełnieniu lub zniesieniu tych warunków. 4. Licytujący, którzy złożyli najwyższą i drugą najwyższą ofertę utrzymają je w mocy do końca dnia aukcji na wypadek braku decyzji o przybiciu lub gdyby obiektu nie przyznano nabywcy w przypadku niespełnienia ewentualnych dodatkowych warunków. Artykuł 4. Oferty 1. Każda oferta jest bezwarunkowa, nieodwołalna i nieograniczona. 2. Jeżeli jedna lub więcej osób nabędzie prawa do obiektu zgłaszając ofertę, nawet jeśli jest to oferta wspólna, osoby te są solidarnie odpowiedzialne za wypełnienie obowiązków wynikających z ich udziału w licytacji. Artykuł 5. Oferty w imieniu osób trzecich; zlecenia ofert 1. Osoba zgłaszająca ofertę w licytacji staje się licytującym, nawet jeśli oświadczy, że nie zamierza zakupić obiek-

4 tu(ów) dla siebie i będzie osobiście odpowiedzialna za wypełnienie zobowiązań wobec LUSO-ROUX Polska SP. z o. o. oraz wobec Sprzedającego. 2. LUSO-ROUX Polska SP. z o. o. może przyjmować zlecenia zakupu od potencjalnych nabywców i może ustanawiać warunki dotyczące zleceń zakupu. LUSO-ROUX Polska SP. z o. o. lub jej pracownicy, nie są uznawani za odpowiedzialnych za niedopatrzenia lub błędy w wypełnianiu zleceń zakupu. LUSO-ROUX Polska SP. z o. o. zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zleceń zakupu, a w przypadku ich przyjęcia prawo do wymagania częściowej lub całkowitej zapłaty. 3. Jednocześnie LUSO-ROUX Polska SP. z o. o.. ma prawo wstrzymać realizację zlecenia zakupu jeśli opis obiektu lub grupy obiektów zostanie zmieniony w czasie trwania licytacji i zastąpiony innym opisem, rożnym od zawartego w katalogu aukcji. 4. Warunki aukcji stosują się całkowicie do zakupów dokonanych za pośrednictwem zleceń. Artykuł 6. Przybicie, brak przybicia i anulowanie licytacji 1. Umowa zakupu, jako skutek licytacji, jest zawarta w momencie przybicia. Przybicie zawiera w sobie zobowiązanie wydania obiektu o ile nabywca wypełni swoje zobowiązania wobec LUSO-ROUX Polska SP. z o. o. i sprzedającego. 2. LUSO-ROUX Polska SP. z o. o. ma prawo: - nie przybić; - przybić warunkowo. 3. Termin, w którym LUSO-ROUX Polska SP. z o. o. powinna zadeklarować odmowę przybicia lub konieczność wypełnienia określonych warunków kończy się z ostatnim dniem aukcji, chyba ze Szczególne warunki aukcji stanowią inaczej. Artykuł 7. Warunki dokonania płatności przez nabywcę 1. Na wniosek LUSO-ROUX Polska SP. z o. o., natychmiast po przybiciu, nabywca powinien wpłacić 50% całkowitej wartości zakupu. Płatność ta, jeśli dokonana czekiem, powinna być na rzecz Mota-Engil Central Europe S.A. 2. Nabywcy, na żądanie powinni zapewnić Mota-Engil Central Europe S.A. bankową gwarancję pokrycia sumy pierwszej płatności. 3. Całkowita kwota zakupu musi zostać zapłacona Mota -Engil Central Europe S.A. do dnia 25 maja 2015 r., przed lub jednocześnie z odbiorem zakupionych obiektów. Jeśli płatność nie zostanie dokonana w terminie Mota-Engil Central Europe S.A., zastrzega sobie prawo do uznania sprzedaży za niebyłą, lub do pobrania od nabywającego prowizji w wysokości 15% od wartości zakupu i odsetek za zwłokę za okres opóźnienia. 4. Jeżeli nabywca odrzuci przyznane mu obiekty lub nie spełni warunków płatności przewidzianych w punktach 1 i 3 niniejszego artykułu, sprzedający może przyjąć drugą najwyższą ofertę lub wystawić obiekt do ponownej sprzedaży. Pierwszy nabywca będzie odpowiadał za poniesione koszty oraz za ewentualna negatywna różnicę ceny sprzedaży. Gdyby różnica okazała się pozytywna nabywca nie może domagać się żadnej zapłaty. 5. Jeżeli nabywca nie spełni opisanych wyżej warunków płatności, a konkretnie nie dokona w terminie drugiej płatności za zakupione obiekty, pierwsza kwota wpłacona zgodnie z punktem 1 niniejszego artykułu przepada na rzecz Mota-Engil Central Europe S.A.. Artykuł 8. Odbiór zakupionych towarów 1. Po dopełnieniu przez nabywcę zobowiązań wynikających z ustalonych powyżej warunków płatności będzie on mógł odebrać zakupione obiekty w terminie i miejscu ustalonych przez LUSO-ROUX Polska SP. z o. o., identyfikując się przy odbiorze. Nabywca musi odebrać zakupione obiekty do dnia 05 czerwca 2015 r. Za sprzęt, który nie zostanie odebrany do 5 czerwca 2015 r. naliczana będzie opłata za parkowanie w wysokości 150 PLN za obiekt licytacji i za dzień. 2. Przekazanie wylicytowanych obiektów odbędzie się dopiero po odbiorze i potwierdzeniu całości zapłaty. Pierwsza część zapłaty czekiem i druga część przelewem zostaną uznane za dokonane i potwierdzone dopiero w momencie, kiedy całość sumy znajdzie się na koncie Mota-Engil Central Europe S.A.. 3. Po odbiorze obiektów nie jest możliwe odstąpienie od umowy sprzedaży. 4. Nabywca staje się odpowiedzialny za obiekt od momentu przybicia. Ani LUSO-ROUX Polska SP. z o. o., ani sprzedający nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione przez nabywcę. 5. Nabywca jest zobowiązany do dokonania odbioru obiektów w sposób ostrożny i efektywny. Nabywca jest jedyną stroną odpowiedzialną za jakiekolwiek szkody spowodowane wobec osób trzecich w wyniku usuwania sprzętu. Nabywca wypłaci LUSO-ROUX Polska SP. z o. o. oraz sprzedającemu odszkodowanie za wszelkie szkody zgłoszone prze osoby trzecie jako wynikające z procesu odbioru obiektów. 6. W czasie odbioru jednego lub więcej zakupionych obiektów nabywca musi stosować się do instrukcji otrzymanych od LUSO-ROUX Polska SP. z o. o. i/lub osób przez nią wyznaczonych. 7. Nabywca (lub jego przedstawiciel) ponosi odpowiedzialność za transport i uzyskanie niezbędnych zezwoleń. LU- SO-ROUX Polska SP. z o. o. i/lub sprzedający nie ponoszą odpowiedzialności za brak zezwoleń lub za przekroczenie przepisów w transporcie organizowanym przez nabywcę lub jego przedstawiciela. Artykuł 9. Niezbędne informacje Nabywcy są zobowiązani do właściwego zidentyfikowania się wobec LUSO-ROUX Polska SP. z o. o. oraz do udzielenia jej wszelkich informacji niezbędnych do ustalenia czy strony są w stanie dotrzymać zobowiązań finansowych zaciągniętych wobec organizatorów aukcji.

5 Artykuł 10. Kaucje LUSO-ROUX Polska SP. z o. o. i/lub sprzedający nie zapłacą żadnych odsetek od kwot jakichkolwiek kaucji wpłaconych przez nabywców. Artykuł 11. Dni wizyt, dni aukcji, dni odbioru 1. Wszystkie osoby odwiedzające budynki i warsztaty w dniach wizyt i/lub aukcji bądź odbioru, w których to miejscach odbywać się będą odpowiednio wizyty, aukcje i odbiór obiektów, czynią to na własne ryzyko i odpowiedzialność. 2. Wszyscy odwiedzający zobowiązują się do przestrzegania instrukcji LUSO-ROUX Polska SP. z o. o., lub osób przez nią wyznaczonych oraz przepisów bezpieczeństwa dotyczących każdej ze stref warsztatów. Ani LUSO-ROUX Polska SP. z o. o. ani sprzedający nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione przez osoby odwiedzające budynki i warsztaty. Artykuł 12. Zastosowanie prawa polskiego 1. Do niniejszego Regulaminu oraz wszelkich kwestii prawnych dotyczących aukcji stosuje się prawo polskie. 2. Wszystkie obiekty sprzedane na aukcji będą miały status cło zapłacone ( Duty Pay ), co oznacza, ze nabywcy nie będą mogli domagać się zwrotu cła importowego ( Import Duty ). Artykuł 13. Właściwość sądu Rozstrzyganie ewentualnych sporów związanych z interpretacją lub wykonaniem niniejszego regulaminu, leży w wyłącznej kompetencji Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Krakowie.

6 NOTES FOR THE BUYERS WELCOME TO THIS AUCTION! THANK YOU FOR ATTENDANCE. WE WISH YOU ALL GREAT BIDDINGS! 1. REGISTRATION: Prospective bidders shall register prior to bidding. All bidders are required to: 1.1 Fill in an Applications Form ; 1.2 Provide Copy of Identification of company, I.D. driving License or passport; 1.3 Payment of a Cautionary Deposit (CD), only by Certified Check or Bank Transfer: - If you bid on the AUCTION ROOM: CD in the amount of PLN. - If you bid ONLINE: CD in the amount of PLN. a) CD must be paid 3 days prior auction day: by bank transfer, to Mota-Engil Central Europe S.A. account: BANK: ING Bank Sląski SA: IBAN: PL KOD SWIFT: INGBPLPW Please send CD confirmation payment to our b) At the auction day: CD only by Certified Check IMPORTANT NOTES: - Non Certified Checks are not accepted. - CD WILL BE REFUNDED IF NO PURCHASE IS MADE. 2. Removals can only be done when full payment has been confirmed. First payments made by cheque or second payments done by bank transfer are only valid when money is at Mota-Engil Central Europe S.A.bank account. 3. The Buyer will be under the obligation to collect all lots not later than 05 June Buyers will be given the goods for which they made the highest bid only when they present the proforma invoice that was given to them on the auction day. The equipment that will not be removed by 05 June 2015, is subject to a parking fee of 150 PLN per lot per day. 4. The goods sold will be handed over to the Buyer against presentation of the invoice indicating that the General Conditions of Sale have been complied with. 5. Payment should be made to Mota-Engil Central Europe S.A. under the following payment conditions: BUYERS THAT BID ON THE AUCTION ROOM First payment (after allotment): 50% of total purchase price: By Check, certified check or bank guarantee handed directly to Mota-Engil Central Europe S.A. after allotment. Second Payment (no later than 25/05/2015) Only by means of Bank Transfer of the remaining amount. BUYER THAT BID ONLINE First payment (after allotment): 50% of total purchase price: Only by Bank Transfer to Mota-Engil Central Europe S.A.bank account. Payment must be done 18 May Second Payment (no later than 25/05/2015) Only by means of Bank Transfer of the remaining amount. 6. The total Purchase Price is made up as follows: a) Allotment value. b) 10% premium of the allotment value. c) VAT at legal tax, when applicable. 7. To avoid any administrative delays we ask the buyers to fill in a Registration form in the beginning of the auction, clearly indicating Name, Company Name, Address, Number of Bank Account and Name of the Bank. For further information, please contact: LUSO-ROUX, Polska SP. z o. o. Telephone: (+351) GENERAL CONDITIONS OF SALE These General Conditions will apply for the purchase of movable matters at auctions to be held by LUSO-ROUX, Polska SP. z o. o., with its registered seat in Warsaw, at Konopnickiej 6/200, entered into the register of entrepreneurs held by the District Court for the capital city of Warsaw in Warsaw, 12th Commercial Division of the National Court Register under the KRS registration number Definitions: The terms used in these general terms of auction shall have the following meanings: 1. LUSO-ROUX, Polska SP. z o. o., established in Varsóvia at Al. Jerozolimskie 56c or the person(s) entrusted by LUSO- ROUX, Polska SP. z o. o., for the organization of the auction concerned. 2. Auction: The sale in public of movable matters other than by subscription. 3. Auction Days: The period, consisting of, one or more days, consecutive or otherwise, on which the auction is held ending at 24:00 hours of the last day announced. 4. Lot: A movable good or a group of movable goods, which is/are auctioned (under one number). 5. Vendor: The person(s) by whose order a lot is auctioned and who is/are authorized by virtue of any right to give that order. 6. Bid: Any sun offered for a lot or combination of lots during the auction. 7. Bidder: The person who makes a bid at the auction. 8. Allotment: The declaration of LUSO-ROUX, Polska SP. z o. o. that a lot or a combination of lots against payment of purchase price is compliance with the Payment Conditions has fallen to the highest bidder.

7 9. Purchaser/Buyer: The person to whom a lot or a combination of lots has fallen, after the compliance of the Payment Conditions. 10. Purchase Price: The amount of the highest bid increased by the following costs : - 10% Premium of the highest bid; - VAT at legal tax, when applicable. 11. Delivery: The actual delivery of the lot(s) to the purchaser or his authorized agent. 12. Special Auction Terms: The provisions applying in addition to these general auctions terms, stated in the auction catalogue concerned, or orally announced before the auction of the lot or combination of lots concerned by LUSO-ROUX, Polska SP. z o. o.. Article 1 Description of Lots 1. LUSO-ROUX, Polska SP. z o. o. and the Vendor strive for a correctness and clarity as large as possible of the description of a lot in auction catalogues, without accepting any liability for damage resulting from incorrect or incomplete descriptions or other damage. 2. A lot will be sold with all faults in the state in which it is at the time of the allotment. The Purchaser will be deemed to have carefully investigated beforehand the lot purchased by him. Article 2 Organization of the Auction 1. The organization, preparation and execution of the auction are of LUSO-ROUX, Polska SP. z o. o. responsibility. 2. The auction will be held in the order as stated in the catalogue, but LUSO-ROUX, Polska SP. z o. o. will have the right to deviate there from. 3. Any item not marked or numbered will not be considered in the auction without the approval from either the Vendor or LUSO-ROUX, Polska SP. z o. o.. 4. LUSO-ROUX, Polska SP. z o. o. will have the authority before or during the auction to decide the following: - not to acknowledge a bid as such; - to exclude one or more prospective buyers from the auction; - to join items into lots, to split lots and to withdraw item/ lots from the auction; - insofar as it concerns all lots or one or more lots, to cancel and to interrupt the auction, to again proceed to auction, or to resume the auction at the penultimate bid; - to rectify mistakes of LUSO-ROUX, Polska SP. z o. o. at bids and/or allotments, without a prospective buyer being able to take profit with these mistakes; - to take other, in its opinion, necessary measures. 5. LUSO-ROUX, Polska SP. z o. o. will decide whether a mistake has been made by the bidder in making the bid. 6. The judgement of LUSO-ROUX, Polska SP. z o. o. as regards the development of the auction and the explanation or adaptation of the auction terms will be decisive. 7. For anything as regards the auction, the parties involved in the auction will choose domicile, if possible, at the office of LUSO-ROUX, Polska SP. z o. o. Article 3 Arrangements of Sale 1. The allotments will be to the highest bids. 2. Bidding will take place in public in a manner clearly observable. LUSO-ROUX, Polska SP. z o. o. will be authorized to bring out bids on behalf of third parties. 3. The bidder of the highest bid is responsible for his bid and will be the lot s purchaser after allotment. 4. The bidder of the highest bid or the bidder of the penultimate bid will be held to his bid during the auction day, in case the allotment does not take place or turns out not to have taken place to the highest bidder because the suspensory condition has not been fulfilled. Article 4 Bid 1. Any bid will be unconditional, irrevocable and without any restriction. 2. If one or more persons jointly declare to have brought out a bid or to jointly buy, they will be severally liable together for the obligations resting on them by virtue of the auction. Article 5 Bid made on behalf of third parties Bid by proxy 1. The person who at the auction actually brings out the bid will be designated as bidder, even if he declares not to have bought for himself, and will be personally responsible for the observance of the obligations as regards LUSO- ROUX, Polska SP. z o. o. or the Vendor. 2. LUSO-ROUX, Polska SP. z o. o. may accept bidding orders of candidate buyers, and may set further conditions as regards these bidding orders. Neither LUSO-ROUX, Polska SP. z o. o.. nor its personnel may in any way be held responsible for neglects or mistakes in the execution of the bidding orders. LUSO-ROUX, Polska SP. z o. o. will have the right to refuse bidding orders and in case of acceptance of a bidding order to demand full or partial payment. 3. At the same time LUSO-ROUX, Polska SP. z o. o. will have the right to refrain from the execution of a bidding order, if the description in the auction catalogue of the lot or combination of lots to which the bidding orders relates is revoked during the auction and substituted with another description. 4. The auction terms unabridgedly apply to a purchase achieved by execution of a bidding order. Article 6 Allotment, Non-Allotment and Cancellation 1. The purchase agreement as a consequence of the auction will be achieved by the allotment. The allotment includes

8 the business agreement to deliver under the suspensory condition that the purchaser has satisfied all his obligations to LUSO-ROUX, Polska SP. z o. o. and the Vendor. 2. LUSO-ROUX, Polska SP. z o. o. will have the right of: - not to allot or; - to allot under suspensory condition. 3. The period as regards which LUSO-ROUX, Polska SP. z o. o. will have to have declared itself as regards the nonallotment or the period within the condition should have been fulfilled, will end at the end of the auction day, unless by the special auction terms another period has been stipulated. Article 7 Purchaser s Payment Obligations 1. At the request of LUSO-ROUX, Polska SP. z o. o.and immediately after allotment, the purchaser shall pay a cautionary deposit of 50% of the total purchase price. This amount, in the case of a cheque, will be issued in favour of Mota Engil Central Europe. 2. The purchasers will have to hand a Bank Guarantee over to Mota Engil Central Europe to cover the cautionary deposit s value. 3. The total purchase price should be paid to Mota-Engil Central Europe S.A.not later than 25 May 2015, before or at the occasion of the delivery of the allotted lot(s). In case of the purchase price being paid too late, the purchaser will be charged Mota-Engil Central Europe S.A. 15% of the purchase price added to default interest in respect of such period. 4. In case of refusal or inability of the purchaser to satisfy payment conditions of paragraph 1 and 3 of this Article, the lot(s) will be again brought up for auction or allotted to the highest bidder(s) or the penultimate bidder(s), as the case may be, or be sold privately under auction terms. In case of a negative balance the first purchaser is responsible for this difference. 5. In case of observance of the other payment obligations, the cautionary deposit as meant in paragraph 1 of this Article will apply as a partly payment of the allotted lot(s). In case of non (timely) observance by the purchaser of this other payment obligations in connection with the purchase of a lot(s), the cautionary deposit will fall to Mota- Engil Central Europe S.A.. Article 8 Delivery 1. As soon as the purchaser has satisfied all his payment obligations as afore-stated, the purchaser may collect the lot(s) concerned at the hours and place fixed by LUSO- ROUX, Polska SP. z o. o. by showing proper identification against the delivery of the goods. The purchaser will be under the obligation to collect all the lots not later than 05 June The equipment that will not be removed by 05 June 2015, is subject to a parking fee of 150 PLN per lot per day. 2. Removals can only be done when full payment has been confirmed. First payments made by cheque or second payments done by bank transfer are only valid when money is in Mota-Engil Central Europe S.A.bank account. 3. After delivery it is no longer possible to demand dissolution of the purchase agreement. 4. A lot will be for the risk of the purchaser from the moment of the allotment. LUSO-ROUX, Polska SP. z o. o. and the Vendor do not accept any liability towards the purchaser for any damage of whatever nature. 5. The purchaser will be under the obligation to carefully and expertly collect his lot. He will be responsible for the full amount for any damage that is inflicted to properties of others in connection therewith. He will furthermore be under the obligation to indemnify LUSO-ROUX, Polska SP. z o. o. and the Vendor for all claims of third parties, resulting from that collection. 6. In case of collection of a lot(s) allotted, the purchaser will be under the obligation to act on the instructions of LUSO-ROUX, Polska SP. z o. o. and/or persons called in by LUSO-ROUX, Polska SP. z o. o.. 7. The purchaser will be under the obligation to take care that he or the person who on behalf of him, disposes of the licences required therefore. LUSO-ROUX, Polska SP. z o. o. and/or the Vendor cannot be called upon on account of the absence of the necessary licences and/or transgression of regulations of the authorities in case of dismantling, demolishing and/or transportation by on behalf of the purchaser. Article 9 Information Requirement Every bidder will be under the obligation to properly prove his identity at first request of LUSO-ROUX, Polska SP. z o. o. and to provide all that information, which will be necessary to investigate whether the party(ies) involved can/will be able to satisfy his/their financial obligations resulting from this auction. Article 10 Cautionary Deposits There will not be paid any interest by LUSO-ROUX, Polska SP. z o. o. and/or the Vendor on cautionary deposits paid by the purchaser. Article 11 Viewing Days, Auction Days, Days of Delivery 1. Those who enter buildings and sites on the viewing days and/or auction day and/or on delivery, in/on which the viewing days/auction are/is being held and/or the delivery takes place, will enter these buildings and sites entirely on their own risk. One will be under the obligation to follow the instructions of LUSO-ROUX, Polska SP. z o. o. and/or persons called in by LUSO-ROUX, Polska SP. z o. o.. 2. LUSO-ROUX, Polska SP. z o. o. and the Vendor do not accept any responsibility for any damage to the parties involved, which entails the entering of said buildings and sites.

9 Article 12 Applicability of Polish Law 1. To this general terms and legal relations, which as regards the auction might occur, Polish law will be applied. With the execution of any other body, the District Court in Poland will be competent to decide in disputes resulting from the auction (without prejudice to the possibility of appeal and without prejudice to legal stipulations reading differently). Article 13 Exemption from Territorial Jurisdiction For any dispute inherent in or deriving from this document, jurisdiction shall belong exclusively to the Poland Court. IN CASE OF ANY DISPUTES THE POLISH TEXT OF THESE AUCTION TERMS WILL BE GIVEN PREFERENCE OVER THE ENGLISH TEXT

10 PROSIMY O OBEJRZENIE I PRZETESTOWANIE WSZYSTKICH MASZYN INSPECT AND TEST ALL MACHINERY , HAMM, Walec stalowy/steel Roller, mod. HD 85, Serial Nr. 44H002, Hrs , DYNAPAC, Walec stalowy/steel Roller, mod. CC 92, Serial Nr , STAVOSTROJ, Walec stalowy/steel Roller, mod. VSH102, Serial Nr , Hrs , STRAVOSTROJ, Walec stalowy/steel Roller, mod. VSH100, Serial Nr /582, Hrs.

11 5 2002, CATERPILLAR, Walec stalowoy-gumowy/soil Compactor, mod. CS 583 D, Serial Nr , Hrs , CATERPILLAR, Walec stalowoy-gumowy/soil Compactor, mod. CS 583 D, Serial Nr. 44/5002, Hrs , BLAW KNOX, Rozsciełacz gąsienicowy/asphalt Paver, mod. 451, Serial Nr , Hrs , KOMATSU, Spycharka/Buldozer, mod. D 65, Serial Nr , Hrs. PEŁNA PŁATNOŚĆ JEST OBOWIĄZKOWA PRZED ODBIOREM PRZEDMIOTU AUKCJI MANDATORY FULL PAYMENT BEFORE ANY REMOVAL

12 9 2002, KOMATSU, Koparka gąsienicowa/crawler Excavator, mod. PC-240 NLC6, Serial Nr. 20/5000, Hrs , KOMATSU, Koparka gąsienicowa/crawler Excavator, mod. PC 240-NLC6, Serial Nr. 20H001, Hrs , KOMATSU, Koparka gąsienicowa/crawler Excavator, mod. PC NLC7, Serial Nr. 20H002, Hrs , CATERPILLAR, Równiarka/Motorgrader, mod. 14 H, Serial Nr , Hrs. PŁATNOŚĆ - 50% W DNIU AUKCJI I 50% DO 25 MAJA 2015 R. PAYMENT 50% ON AUCTION DAY AND 50% BY 25 MAY 2015

13 , CATERPILLAR, Równiarka/Motorgrader, mod. 140H, Serial Nr. 40/5002, Hrs , CATERPILLAR, Równiarka/Motorgrader, mod. 140H, Serial Nr , Hrs , CATERPILLAR, Równiarka/Motorgrader, mod. 140H, Serial Nr , Hrs , CATERPILLAR, Równiarkar/Motorgrader, mod. 140H, Serial Nr , Hrs. WPISOWE MINIMALNA KAUCJA W WYSOKOŚCI PLN PRZY UDZIALE OSOBISTYM I PLN PRZY UDZIALE ONLINE REGISTRATION MINIMUM CAUTIONARY DEPOSIT OF PLN IF YOU BID ON THE AUCTION ROOM AND PLN IF YOU BID ONLINE

14 , SANDVIK, Przesiewacz gąsienicowy/mobile Crushing and Sreening Unit, mod. QA330, Serial Nr , Hrs , BENNINGHOVEN, Asfaltownia/Complete Asphalt Plant, mod. TBA , cap. 160T , ZASŁAW, Naczepa/Trailer, mod. D-651, License Plate KR2719P , NOVA TRAIL, Naczepar/Trailer, mod. SKI 24/7,5, License Plate KR98361 PROSIMY O OBEJRZENIE I PRZETESTOWANIE WSZYSTKICH MASZYN INSPECT AND TEST ALL MACHINERY

15 , MERCEDES-BENZ, HDS/Truck with crane, mod. 2527, License Plate KR1583S, KM, Euro norm ( Emission Class) , MERCEDES-BENZ, HDS/Truck with crane, mod. 2527, License Plate KR51967, KM, Euro norm ( Emission Class) , IFA, Żuraw samojezdny/mobile Crane, mod. ADK 70-0, License Plate GTC51PE , STAR, Podnośnik koszowy/boom with a basket, mod. 266A, License Plate GTC07NF PEŁNA PŁATNOŚĆ JEST OBOWIĄZKOWA PRZED ODBIOREM PRZEDMIOTU AUKCJI MANDATORY FULL PAYMENT BEFORE ANY REMOVAL

16 , MAN, Cysterna do przewozu wody/tank Truck, mod FNLW/LL, License Plate KR978KU, KM, Euro norm ( Emission Class) , MAN, Betonomieszarka/Concrete Mixer, mod. TGA 8x4, License Plate KR8121N, KM, Euro norm (Emission Class) , MAN, Betonomieszarka/Concrete Mixer, mod. TGA 8x4, License Plate KR0451S, KM, Euro norm ( Emission Class) 3 E , MAN, Betonomieszarka/Concrete Mixer, mod. TGA 6x4, License Plate KR8458N, KM, Euro norm ( Emission Class) 3 PŁATNOŚĆ - 50% W DNIU AUKCJI I 50% DO 25 MAJA 2015 R. PAYMENT 50% ON AUCTION DAY AND 50% BY 25 MAY 2015

17 , MERCEDES-BENZ, Betonomieszarka/Concrete Mixer, mod. Atego, License Plate KR085CS, KM, Euro norm ( Emission Class) , MERCEDES-BENZ, Betonomieszarka/Concrete Mixer, mod. Atego, License Plate KR258CS, KM, Euro norm (Emission Class) , MERCEDES-BENZ, Betonomieszarka/Concrete Mixer, mod. Atego, License Plate KR124CS, KM, Euro norm ( Emission Class) , MAN, Pompa do betonu/concrete Pump, mod. SCHWING KVX 34, License Plate KR942LJ, KM, Euro norm ( Emission Class) 3 PROSIMY O OBEJRZENIE I PRZETESTOWANIE WSZYSTKICH MASZYN INSPECT AND TEST ALL MACHINERY

18 , MERCEDES-BENZ, Ciągnik siodłowy/truck Tractor, mod. 2640, License Plate KR296CR, KM, Euro norm (Emission Class) , MERCEDES-BENZ, Ciągnik siodłowy/truck Tractor, mod. 2640, License Plate KR673AW, KM, Euro norm (Emission Class) 2 SPRZĘT MUSI ZOSTAĆ ODEBRANY Z PLACU SKŁADOWEGO PRZED 5 CZERWCA 2015 R. ALL S MUST BE REMOVED FROM AUCTION SITE UNTIL 5 JUNE 2015 PRZEBIEG W KM PODANY W KATALOGU ZOSTAŁ SPISANY Z DROGOMIERZA/LICZNIKA NIE PRZYJMUJE SIĘ REKLAMACJI DOTYCZĄCYCH PRZEBIEGU KM S ON CATALOGUE WERE TAKEN FROM KMS-METER. NO KMS COMPLAINS ARE ACCEPTED. WPISOWE MINIMALNA KAUCJA W WYSOKOŚCI PLN PRZY UDZIALE OSOBISTYM I PLN PRZY UDZIALE ONLINE REGISTRATION MINIMUM CAUTIONARY DEPOSIT OF PLN IF YOU BID ON THE AUCTION ROOM AND PLN IF YOU BID ONLINE

19 NOTATKI NOTES

20 NOTATKI NOTES

21 NOTATKI NOTES

22 NOTATKI NOTES

23 WIELKA AUKCJA SPRZĘTU BUDOWLANEGO I TRANSPORTOWEGO W CZERWCU W LUANDZIE, W ANGOLI! SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI EXTRAORDINARY AUCTION SALE IN JUNE AT LUANDA- ANGOLA. FOR MORE INFORMATION CONTACT US! Lizbona Edifício Big - Avenida 24 de Julho, 74-76, Piso 1, Lisboa Tel.: (+351) Fax: (+351) Port Rua João de Deus, 6 7º Porto Tel.: (+351) Fax: (+351) hiszpania C/ Serrano, º Madrid Tel Brazylia S. Paulo Av. Nove de Julho, 5.966, Edificio Conselheiro Afonso Pena, 7º andar cj. 71, Jardim Paulista CEP Polska Aleje Jerozolimskie, 56C Warszawa Tel: +48 (22) Telemóvel:

24 EQUIPMENT LIST Category Mark Type Serial Number License Plate Year 1 STEEL ROLLER HAMM HD 85 44H STEEL ROLLER DYNAPAC CC STEEL ROLLER STAVOSTROJ VSH STEEL ROLLER STAVOSTROJ VSH / SOIL COMPACTOR CATERPILLAR CS 583 D SOIL COMPACTOR CATERPILLAR CS 583 D 44/ ASPHALT PAVER BLAW KNOX BULDOZER KOMATSU D CRAWLER EXCAVATOR KOMATSU PC-240 NLC6 20/ CRAWLER EXCAVATOR KOMATSU PC 240-6NLC 20H CRAWLER EXCAVATOR KOMATSU PC NLC7 20H MOTORGRADER CATERPILLAR 14 H MOTORGRADER CATERPILLAR 140H 40/ MOTORGRADER CATERPILLAR 140 H MOTORGRADER CATERPILLAR 140H MOTORGRADER CATERPILLAR 140 H EQUIPMENT FOR THE QUARRIES SANDVIK QA ASPHALT PLANT BENNINGHOVEN TBA TRAILER ZASŁAW D KR2719P TRAILER NOVA TRAIL SKI 24/7,5 - KR TRUCK WITH CRANE MERCEDES-BENZ KR1583S TRUCK WITH CRANE MERCEDES-BENZ KR MOBILE CRANE IFA ADK GTC51PE BOOM WITH A BASKET STAR 266A - GTC07NF TANK TRUCK MAN FNLW/LL - KR978KU CONCRETE MIXER HAMM TGA 8x4 - KR8121N CONCRETE MIXER MAN TGA 8x4 - KR0451S CONCRETE MIXER MAN TGA 6x4 - KR8458N CONCRETE MIXER MERCEDES-BENZ Atego - KR085CS CONCRETE MIXER MERCEDES-BENZ Atego - KR258CS CONCRETE MIXER MERCEDES-BENZ Atego - KR124CS CONCRETE PUMP MAN SCHWIENG KVX 34 - KR942LJ HORSE TRUCK MERCEDES-BENZ KR296CR HORSE TRUCK MERCEDES-BENZ KR673AW 2002 All trucks are IN BALICE AND ALL REGISTERED IN POLAND. all information given in good faith but without guarantee of accuracy or completeness, buyers are strongly advised to check and confirm this information

25 SPRZĘT BUDOWLANY PLANT EQUIPMENT Aukcja w 16/05/2015 /2015 Hilton Garden Inn Kraków Airport 35 - MSS Overhead self-launching Movable Scaffolding System - 1 set (2010) Maximum launching distance - 42m Minimum horizontal radius m Maximum longitudinal slope % Maximum cross fall - 2% Type of superstructure (section) - Double T-beam Span Length - 42m Section constant or variable - variable Deck width m Deck height m Span weight - 22t/m Total weight ton

26 SPRZĘT BUDOWLANY PLANT EQUIPMENT 36 - NRS NRS Form Traveler - 2 sets (2009) Useful during cantilevered concrete girder construction when a bridge pier can be used as a starting point. Opposite directions of span construction are facilitated by using the top of a pier as the initial anchor point for two separate form travellers (each pair of form travellers operates as a unit). Cantilevered construction is allowed by moving each pair of form travellers farther away from a pier in tandem. The weight is therefore always balanced, and the static forces on the pier maintain equilibrium.

27 SPRZĘT BUDOWLANY PLANT EQUIPMENT 37 - MABEY COMPACT Mabey Compact A class temporary bridge. Road parameters: lenght - 151m, width m Sidewalk parameters: lenght - 60m, width m Max. span lenght: 33m.

28 SPRZĘT BUDOWLANY PLANT EQUIPMENT 38 - HEB PROFILES HEB450 L= pcs

29 SPRZĘT BUDOWLANY PLANT EQUIPMENT E 39 - GT24 Formwork System Universal wooden formwork girder with a 24 cm overall height for wall, column and slab formwork. HB Brace - element to connect wooden girder to steel girder. Weight: 5.90 kg/m Permissible bearing force: kn Permissible bending moment: 7.00 knm Girder GT 24 L=1,8 250 pcs Girder GT 24 L=2, pcs Girder GT 24 L=2, pcs Girder GT 24 L=2,70 50 pcs Girder GT 24 L=3,0 200 pcs Girder GT 24 L=3,30 50 pcs GT24 girders Girder GT 24 L=3, pcs Girder GT 24 L=3, pcs Girder GT 24 L=4, pcs Girder GT 24 L=4, pcs Girder GT 24 L=4,8 200 pcs Girder GT 24 L=5,4 150 pcs Girder GT 24 L=5,70 20 pcs Girder GT 24 L=6,0 100 pcs HB Brace HB Brace 4000 pcs

30 SPRZĘT BUDOWLANY PLANT EQUIPMENT 40 - PRK Support Towers Spatial elements made from the 60.3mm diameter tube. Elements can be connected verticaly to reach the desired height. Towers are used as a support for heavy elements. Permitted load: 400kN/tower. PRK Support Towers PRK H=1,0 100 pcs PRK H=1,5 200 pcs

31 SPRZĘT BUDOWLANY PLANT EQUIPMENT 41 - CUPLOK Cuplock systems are versatile scaffolding systems that are used for various forms of access and support structures. These are used in building and construction industries. Elements are made from the 48.6mm diameter tube. Permitted load: 57kN/foot. Cuplok Scaffolding Post connector 400 pcs Cuplok foot 200 pcs Cuplok Head 200 pcs Vertical bar L=1,3 250 pcs Vertical bar L=1,0 350 pcs Vertical bar L=1,8 400 pcs Vertical bar L=3,0 300 pcs Vertical bar L=2,0 450 pcs Horizontal bar L=1, pcs The equipment listed on this addenda can be visited at the Mota-Engil Central Europe site s in Lubartów - lublin voivodshipv and Buchałów lubusz voivodship. For more detailed information please consult our auction catalog available on request by our phone number or on our internet page roux.pl. Wymieniony w tym uzupełnieniu sprzęt można zobaczyć w "Mota-Engil Central Europe" w Lubartowie - województwie lubelskim oraz w Buchałowie - województwie lubuskim. Dla uzyskania bardziej szczegółowych informacji, należy zapoznać się z naszym katalogiem, który można odebrać po skontaktowaniu się z nami pod numerem lub na naszej stronie roux.pl.

TRAKTORY I PRZYCZEPY / AGRICULTURAL TRACTOR AND TRAILERS... 21 22 WALEC STALOWY / STEEL ROLLER... 22 WALCE GRUNTOWE / SOIL COMPACTORS...

TRAKTORY I PRZYCZEPY / AGRICULTURAL TRACTOR AND TRAILERS... 21 22 WALEC STALOWY / STEEL ROLLER... 22 WALCE GRUNTOWE / SOIL COMPACTORS... A KATALOG / CATALOGUE SPIS TREŚCI STRONA TRAKTORY I PRZYCZEPY / AGRICULTURAL TRACTOR AND TRAILERS... 21 22 WALEC STALOWY / STEEL ROLLER... 22 WALCE GRUNTOWE / SOIL COMPACTORS... 22 23 Koparko-ładowarki

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Wersja z dnia 2 września 2014 Definicje GRA - Przeglądarkowa gra HTML5 o nazwie Sumerian City, dostępna

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1408 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1408 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1408 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik

Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik Poniżej znajdziesz wskazówki, które mogą okazać się przydatne podczas wypełnienia zgłoszenia koniecznego do odzyskania części zapłaty za zakupione w promocji

Bardziej szczegółowo

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service)

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) 1. The owner of the website Ilona B. Miles is Success Solutions LLC, Sonaty Street 6/1108, 02-744 Warsaw, Tax Identification Number: 5213689531,

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

change): Tolerancja / Tolerance (+) (-) Słownie / In words: Miejsce i Data ważności (przed zmianą) / Expiry place and date (before change):

change): Tolerancja / Tolerance (+) (-) Słownie / In words: Miejsce i Data ważności (przed zmianą) / Expiry place and date (before change): Strona 1 z 5 WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW * APPLICATION FOR CHANGES IN THE TERMS AND CONDITIONS * : Załącznik nr 6 do Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych i Otwierania Akredytyw Gwarancji Bankowej nr

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/ Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego 02-013 Warszawa-Śródmieście ul. Lindleya 14 Czy jest to twój pierwszy wniosek? Jeśli nie, należy podać numer ewidencyjny /Is this your first application? If not, please

Bardziej szczegółowo

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY POLAND TENDER Złotów: Usługi kominiarskie wykonywane w budynkach administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie Numer ogłoszenia: 422442-2009; data zamieszczenia: 09.12.2009 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJE OGÓLNE

1. INFORMACJE OGÓLNE 1 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1 Cel Zapytania Ofertowego Celem niniejszego Zapytania Ofertowego jest wybranie Firmy w Konkursie Ofert na dostawę: Drążarki wgłębnej CNC. 1.2 Zakres oferty Państwa propozycja

Bardziej szczegółowo

Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik

Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik Poniżej znajdziesz wskazówki, które mogą okazać się przydatne podczas wypełnienia zgłoszenia koniecznego do odzyskania części zapłaty za zakupione w promocji

Bardziej szczegółowo

nowy termin ważności Akredytywy / Gwarancji do / new validity term of the Letter of Credit / Guarantee:

nowy termin ważności Akredytywy / Gwarancji do / new validity term of the Letter of Credit / Guarantee: Strona 1 z 5 Załącznik nr 6 do Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych i Otwierania Akredytyw WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW: (Wniosek składany jest przez osoby fizyczne i podmioty nieposiadające osobowości

Bardziej szczegółowo

Formy prawne polskich szkoły uzupełniających

Formy prawne polskich szkoły uzupełniających Formy prawne polskich szkoły uzupełniających mec. Agata Dmoch Solicitor Miejsce polskich szkół na mapie organizacji w UK oraz zwierzchnictwo Formy prawne Unincorporated Association (Stowarzyszenie) Charitable

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU mtp24.pl WERSJA POLSKA. mtp24.pl website USER AGREEMENT ENGLISH VERSION

REGULAMIN SERWISU mtp24.pl WERSJA POLSKA. mtp24.pl website USER AGREEMENT ENGLISH VERSION REGULAMIN SERWISU mtp24.pl WERSJA POLSKA mtp24.pl website USER AGREEMENT ENGLISH VERSION REGULAMIN SERWISU mtp24.pl 1 1. Właścicielem serwisu mtp24.pl (dalej Serwis) są Międzynarodowe Targi Poznaoskie

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486 Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie tymczasowego zezwolenia na lot obcych statków powietrznych

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Wzór wniosku o zwrot podatku VAT

Wzór wniosku o zwrot podatku VAT Załącznik Nr 1 Wzór wniosku o zwrot podatku VAT Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście Czy jest to twój pierwszy wniosek? Jeśli nie, należy podać numer ewidencyjny /Is this your first

Bardziej szczegółowo

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MASTERS WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MTB ORIENTEERING

Bardziej szczegółowo

ATM (Automatic Teller Machine)

ATM (Automatic Teller Machine) Instructions ENGLISH Wskazówki POLISH This document is to help consumers in understanding basic functionality in their own language. Should you have any difficulty using any of the functions please review

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia Poland Tender Oferta przetargu Nazwa Dostawa oprogramowania komputerowego umożliwiającego tworzenie opracowań statystycznych obrazujących gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa Miejscowość

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR 1/GP2/2015 CONTRACT NO. 1/GP2/2015. zawarta w dniu. roku w Białymstoku, pomiędzy: entered into as of in Białystok, between

UMOWA NR 1/GP2/2015 CONTRACT NO. 1/GP2/2015. zawarta w dniu. roku w Białymstoku, pomiędzy: entered into as of in Białystok, between UMOWA NR 1/GP2/2015 CONTRACT NO. 1/GP2/2015 zawarta w dniu. roku w Białymstoku, pomiędzy: 1) Politechniką Białostocką z siedzibą w Białymstoku, 15-351 Białystok ul. Wiejska 45A, NIP 542-020-87-21, zwaną

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM

FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM F I L E : Nazwa Firmy Name of the company VAT VAT number Adres (siedziby, dla której

Bardziej szczegółowo

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 Privacy policy Polityka office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 registration / correspondence address: 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Dmowskiego 70A/37 Polska / Poland The personal / business

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

Office 365 Midsize Business

Office 365 Midsize Business Office 365 Midsize Business (M) Office 365 Midsize Business produktu Kliknij na łącze powitalne VLSC które otrzymałeś po zamówieniu licencji Congratulations on your newly accepted Open License with Microsoft,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT W WERSJI WORD DOSTĘPNY POD ADRESEM

DOKUMENT W WERSJI WORD DOSTĘPNY POD ADRESEM LEASE AGREEMENT concluded in on, by and between: (1), a company organised and existing under the laws of the Republic of Poland, legal entity code KRS, with its registered office at, represented by the

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre Units from 1,750 sqm for immediate lease space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman Kraków Airport Logistics

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) reguluje zasady dokonywania zakupów w firmie PPHU EUROECOTEX, działającym pod adresem http://www.wyposazsklep.pl oraz na serwisie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY GENERAL CONDITIONS FOR CO-OPERATION. obowiązujące w Spółce Vispol Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY GENERAL CONDITIONS FOR CO-OPERATION. obowiązujące w Spółce Vispol Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY GENERAL CONDITIONS FOR CO-OPERATION obowiązujące w Spółce Vispol Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie prevailing in Vispol Co., Ltd. situated in Pruszków, Poland 1 ZAKRES OBOWIĄZYWANIA

Bardziej szczegółowo

BLACKLIGHT SPOT 400W F

BLACKLIGHT SPOT 400W F BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 Table of Contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

EFET. European Federation of Energy Traders

EFET. European Federation of Energy Traders EFET European Federation of Energy Traders version modified for use for the trading of electrical energy on the territory of the Republic of Poland, as prepared by Association of Energy Trading (Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates Call 2013 national eligibility criteria and funding rates POLAND a) National eligibility criteria Funding Organisation National Contact Point National Center for Research and Development (Narodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

Assurance of Support Niektórzy migranci muszą przed przyznaniem wizy na pobyt w Australii uzyskać Assurance of Support (AoS).

Assurance of Support Niektórzy migranci muszą przed przyznaniem wizy na pobyt w Australii uzyskać Assurance of Support (AoS). Assurance of Support Niektórzy migranci muszą przed przyznaniem wizy na pobyt w Australii uzyskać Assurance of Support (AoS). Department of Immigration and Citizenship ustala, które wnioski wizowe wymagają

Bardziej szczegółowo

THE RAIL RATES valid from 1st October 2015

THE RAIL RATES valid from 1st October 2015 RAIL TARIFF This Rail Tariff is an integral part of intermodal transport arrangement service provided by PCC Intermodal S.A. and therefore it cannot be used as a standalone offer, only in combination with

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company INSTRUKCJA ZAŁĄCZNIK DO PEŁNOMOCNICTWA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA PRAWA GŁOSU NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

Bardziej szczegółowo

ZLECENIE WYSYŁKI DOKUMENTÓW W RAMACH AKREDYTYWY / DOCUMENTS DELIVERY ORDER UNDER LETTER OF CREDIT

ZLECENIE WYSYŁKI DOKUMENTÓW W RAMACH AKREDYTYWY / DOCUMENTS DELIVERY ORDER UNDER LETTER OF CREDIT ZLECENIE WYSYŁKI DOKUMENTÓW W RAMACH AKREDYTYWY / DOCUMENTS DELIVERY ORDER UNDER LETTER OF CREDIT Miejscowość /Place... Dnia/Date... Referencje Banku Handlowego w Warszawie S.A.( Bank ) / Bank Handlowy

Bardziej szczegółowo

Bazy danych Ćwiczenia z SQL

Bazy danych Ćwiczenia z SQL Bazy danych Ćwiczenia z SQL W ćwiczeniach wykorzystano przyk adowy schemat bazy danych dostarczany z Personal Oracle 8 Definicję schematu i dane tabel zawiera plik bdemobld sql (c) 2001 Katedra Informatyki

Bardziej szczegółowo

W związku z wprowadzeniem nowego system do Państwa szkoły, firma Kuchnia z Klasą ustaliła nowy cennik. Proszę zwrócić uwagę na obniżki cen!

W związku z wprowadzeniem nowego system do Państwa szkoły, firma Kuchnia z Klasą ustaliła nowy cennik. Proszę zwrócić uwagę na obniżki cen! Szanowni Rodzice, ikuchnia jest wirtualną platformą, dzięki której można zamówić posiłki i zapłacić za nie online. Serwis utrzymany jest w duchu prostoty i przejrzystości, jednak, jeśli mają Państwo jakiekolwiek

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz 1 do czego można wykorzystywać bankowość elektroniczną? nowe usługi płatnicze a korzystanie

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

PLSH1 (JUN14PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014. Reading and Writing TOTAL

PLSH1 (JUN14PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014. Reading and Writing TOTAL Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Section Mark Polish Unit 1 Reading and Writing General Certificate of Education Advanced Subsidiary

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LONPOS.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LONPOS.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LONPOS.PL Właścicielem sklepu internetowego LONPOS.PL jest: ul. Odrzańska 8/7, 30-408 Kraków NIP 679 249 93 65 REGON 120145725 tel. kom.: +48 604 952 332 I. Definicje Użyte

Bardziej szczegółowo

ENGLISH UNLIMITED Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne PL 080 Ul. Podmłyńska 10, 80-885 Gdańsk, Poland. Candidate test day photo registration form

ENGLISH UNLIMITED Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne PL 080 Ul. Podmłyńska 10, 80-885 Gdańsk, Poland. Candidate test day photo registration form ENGLISH UNLIMITED Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne PL 080 Ul. Podmłyńska 10, 80-885 Gdańsk, Poland FORMULARZ DLA KANDYDATÓW, KTÓRZY MAJĄ 18 LAT I WIĘCEJ. W przypadku egzaminu Cambridge English: Ket należy

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

311186J. Copyright 2004, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001

311186J. Copyright 2004, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001 311186J Copyright 2004, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Graco warrants all equipment referenced in this document which is manufactured by

Bardziej szczegółowo

Your bridge to opportunities+

Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV 64,000 sqm warehouse space in strategic location Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV Wrocław, ul. Kwiatkowskiego Goodman Wrocław IV Wrocław, Kwiatkowskiego Street Zbliż

Bardziej szczegółowo

Dane Rodziców (Opiekunów Prawnych) / Parent (Guardian) Information

Dane Rodziców (Opiekunów Prawnych) / Parent (Guardian) Information KARTA ZGŁOSZENIOWA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA City KIDS/ City KIDS ADMISSION FORM Dane Osobowe Dziecka /Child Information Nazwisko/Surname Ilość Dzieci w rodzinie/number of Children in the Family Data urodzin/

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz samooceny dostawcy Self-rating form for suppliers

Kwestionariusz samooceny dostawcy Self-rating form for suppliers Kwestionariusz samooceny dostawcy Self-rating form for suppliers 1. Ogólne informacje dotyczące przedsiębiorstwa 1. General information on the company 1.1 Adres firmy (Address) Nazwa (Name): Ulica (Street):

Bardziej szczegółowo

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kursy: Cieśla budowlany z egzaminem czeladniczym oraz Blacharz - Dekarz - dwie części.

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kursy: Cieśla budowlany z egzaminem czeladniczym oraz Blacharz - Dekarz - dwie części. Poland Tender Zamość: Kursy: Cieśla budowlany z egzaminem czeladniczym oraz Blacharz - Dekarz - dwie części Numer ogłoszenia: 29855-2010; data zamieszczenia: 12.02.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

****/ZN/2012. if you are pregnant or breast-feeding.

****/ZN/2012. if you are pregnant or breast-feeding. Wydruk z drukarki nie jest wzorcem do druku. Akceptacja kolorów na podstawie proofa certyfikowanego i wzornika PANTONE. Załączony wzór przeznaczony jest do procesu akceptacji i nie może być użyty do przygotowania

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Nazwa lokalizacji Site name

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Nazwa lokalizacji Site name Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of the property Informacje dotyczące nieruchomości Property information LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Nazwa lokalizacji Site name Gdów

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

The 45 th International Biometrical Colloquium

The 45 th International Biometrical Colloquium AT 1 CONFERENCE CIRCULAR 1 The 45 th International Biometrical Colloquium 45 Międzynarodowe Colloquium Biometryczne Dymaczewo, Poland, 6 9 September 2015, Dymaczewo, 6 9 września 2015 CONFERENCE CIRCULAR

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY TRIATHLON MTB W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

MIĘDZYNARODOWY TRIATHLON MTB W DĄBROWIE GÓRNICZEJ Klub Rekreacyjno-Sportowy TKKF Triathlon w Dąbrowie Górniczej oraz Morawskośląski Związek Triathlonu w Ostrawie zapraszają na MIĘDZYNARODOWY TRIATHLON MTB W DĄBROWIE GÓRNICZEJ w ramach Morawskośląskiego

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH EN 14899-2:2006 0086 DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 1. Rodzaj produktu: Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Fibremesh 650 S 02 14 05 05 100 0 000081 2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek

Bardziej szczegółowo

Terms and Conditions of the www.people4ukraine.com website

Terms and Conditions of the www.people4ukraine.com website Terms and Conditions of the www.people4ukraine.com website 1. The following terms used thought this document shall mean: a) Website the Internet site located at the www.people4ukraine.com address; b) User

Bardziej szczegółowo

Free global tenders for Medical Equipment by The Hospital. Charles Jonschera University Of Medical

Free global tenders for Medical Equipment by The Hospital. Charles Jonschera University Of Medical Poland tender Oferta przetargu Nazwa Dostawa niesterylnego sprzętu medycznego do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu - PN 39/11 Miejscowość Poznań Numer ogłoszenia 275645 Data zamieszczenia

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-04-21. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-04-21. Typ ogłoszenia Poland Tender Oferta przetargu Nazwa zakup 99 szt. certyfikatów kwalifikowanych bezpiecznego podpisu elektronicznego oraz 481 sztuk zestawów zawierających certyfikat kwalifikowany bezpiecznego podpisu

Bardziej szczegółowo

1. Umowa sprzedaży. Umowa sprzedaży

1. Umowa sprzedaży. Umowa sprzedaży Umowy gospodarcze 1. Umowa sprzedaży 1. Umowa sprzedaży Umowa sprzedaży zawarta w dniu... (data) w... (nazwa miejscowości) pomiędzy: spółką... sp. z o.o. (firma spółki) z siedzibą w... (nazwa miejscowości),

Bardziej szczegółowo

2.2. Address: 2.2. Adres: 2.2.1. Street and number/po box: 2.2.1. Ulica i numer/skrytka pocztowa:

2.2. Address: 2.2. Adres: 2.2.1. Street and number/po box: 2.2.1. Ulica i numer/skrytka pocztowa: ANNEX VI ZAŁĄCZNIK VI APPLICATION FORM WITH A VIEW FORMULARZ WNIOSKU W TO THE RECOGNITION, POSTĘPOWANIU O UZNANIE, DECLARATION OF ENFORCEABILITY STWIERDZENIE WYKONALNOŚCI OR ENFORCEMENT OF A DECISION LUB

Bardziej szczegółowo

Propozycja metodyki porównawczych badań sprawności sądownictwa gospodarczego

Propozycja metodyki porównawczych badań sprawności sądownictwa gospodarczego Propozycja metodyki porównawczych badań sprawności sądownictwa gospodarczego Kamil Joński Instytut Wymiaru Sprawiedliwości Konferencja PTE, Warszawa 8 VI 2016 Poglądy i opinie wyrażone w niniejszym wystąpieniu

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja na rok akademicki 2015/2016

Rekrutacja na rok akademicki 2015/2016 1 Rekrutacja na rok akademicki 2015/2016 Terminarz postępowania rekrutacyjnego na studia inżynierskie i licencjackie (I stopnia stacjonarne) rekrutacja "letnia" 2015 egzaminów z matematyki i/lub fizyki

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE EU SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT FLOOD-2010 ATENEUM UNIVERSITY IN GDANSK P FUNDATION PRO POMERANIA NOTICE NO. 1 I International Scientific Conference EU SECURITY

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

Magdalena Drabek (Politechnika Łódzka) Żaneta Mucha (ESN SGGW) Joanna Jóźwik (FRSE) Warszawa, 27 listopada 2015 r.

Magdalena Drabek (Politechnika Łódzka) Żaneta Mucha (ESN SGGW) Joanna Jóźwik (FRSE) Warszawa, 27 listopada 2015 r. Przygotowanie Porozumienia o programie studiów/praktyki rola studenta, uczelni wysyłającej (wydziałowego i uczelnianego koordynatora Erasmusa+) i uczelni przyjmującej. Magdalena Drabek (Politechnika Łódzka)

Bardziej szczegółowo

1 Wstęp 1 Introduction

1 Wstęp 1 Introduction Załącznik nr 4 Regulamin Kampanii Promocyjnej Dostawa Gratis Appendix 4 - Terms and Conditions of Promotional Campaign - "Free Delivery" 1 Wstęp 1 Introduction 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

03 April 2015 03 kwietnia 2015 r. Zmiana satelity dostarczającego sygnał Animal Planet HD. Change of Delivery Satellite for Animal Planet HD

03 April 2015 03 kwietnia 2015 r. Zmiana satelity dostarczającego sygnał Animal Planet HD. Change of Delivery Satellite for Animal Planet HD 03 April 2015 03 kwietnia 2015 r. Dear Sirs, Change of Delivery Satellite for Animal Planet HD We refer to the Affiliation Agreement with a Commencement Date of 01/11/2009 between ( DCEL / we ) and you,

Bardziej szczegółowo

Testy jednostkowe - zastosowanie oprogramowania JUNIT 4.0 Zofia Kruczkiewicz

Testy jednostkowe - zastosowanie oprogramowania JUNIT 4.0  Zofia Kruczkiewicz Testy jednostkowe - zastosowanie oprogramowania JUNIT 4.0 http://www.junit.org/ Zofia Kruczkiewicz 1. Aby utworzyć test dla jednej klasy, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy w oknie Projects na wybraną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zawarta dnia... w Jaworznie pomiędzy:

UMOWA NR. zawarta dnia... w Jaworznie pomiędzy: UMOWA NR zawarta dnia... w Jaworznie pomiędzy: TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna z siedzibą przy: ul. Lwowska 23 40-389 Katowice wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice Wschód w

Bardziej szczegółowo

notary (notarial) deed - a legal document drawn up and authenticated by a notary; akt notarialny

notary (notarial) deed - a legal document drawn up and authenticated by a notary; akt notarialny to conclude a contract with... - zawierać umowę z... draw up a contract - sporządzać umowę draft - projekt, dokument roboczy to draft - sporządzić projekt notary (notarial) deed - a legal document drawn

Bardziej szczegółowo

B IURO B ADAWCZE DS. J AKOŚCI

B IURO B ADAWCZE DS. J AKOŚCI ISO 9001 Q Ref. Certif. No. PL 2 IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE) CB SCHEME SYSTEME CEI D ACCEPTATION MUTUELLE DE CERTIFICATS D ESSAIS DES EQUIPEMENTS

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business Goodman Poznań Airport ul. Batorowska 35, 62-081 Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1. Informacje Ogólne

REGULAMIN. 1. Informacje Ogólne REGULAMIN 1. Informacje Ogólne 1. Właścicielem nick u Swiat-Florysty na poratlu internetowym Allegro jest firma Sky-Net Łukasz Przeździecki z siedzibą w Warszawie przy ulicy Szańcowa 28. 2. Nasza obecność

Bardziej szczegółowo

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia!

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! 1 st -3 rd May, 2009, Jadwisin by the Jezioro Zegrzyńskie Wikimedia Polska Conference 2009 is a fourth event organized by the

Bardziej szczegółowo

Because location matters+

Because location matters+ Goodman Warsaw Logistics Centre 26,643 sqm available from Q4 2016 26,838 sqm for development Because location matters Goodman Warszawa Logistics Centre Natolin k. Grodziska Mazowieckiego, Warszawa Najlepsze

Bardziej szczegółowo

On-Board Unit (OBU) Rejestracja. Spis treści. 1. 1.Logowanie... 1

On-Board Unit (OBU) Rejestracja. Spis treści. 1. 1.Logowanie... 1 On-Board Unit (OBU) Rejestracja Spis treści 1. 1.Logowanie... 1 1.1. Rejestracja w interfejsie użytkownika internetowego HU-GO...1 1.2.Logowanie się do systemu HU-GO...2 1.3.Wybieranie aktywnego konta...2

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O OTWARCIE AKREDYTYWY ZABEZPIECZAJĄCEJ / UDZIELENIE GWARANCJI BANKOWEJ *1 APPLICATION FOR A STAND-BY LETTER OF CREDIT /BANK GUARANTEE *1

WNIOSEK O OTWARCIE AKREDYTYWY ZABEZPIECZAJĄCEJ / UDZIELENIE GWARANCJI BANKOWEJ *1 APPLICATION FOR A STAND-BY LETTER OF CREDIT /BANK GUARANTEE *1 Strona 1 z 5 WNIOSEK O OTWARCIE AKREDYTYWY ZABEZPIECZAJĄCEJ / UDZIELENIE GWARANCJI BANKOWEJ *1 APPLICATION FOR A STAND-BY LETTER OF CREDIT /BANK GUARANTEE *1 Załącznik nr 1 do Regulaminu Udzielania Gwarancji

Bardziej szczegółowo

U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja

U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja ASUS_U3000_U3100_mini.indd 1 2/2/08 4:01:51 PM PL3656 Pierwsza edycja Styczeń 2008 Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC.

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA

NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA 1. CLIENT: KLIENT: 2. CONTACT: KONTAKT: 3. DATE: DATA: 4. CONSULTANT: KONSULTANT: 5. VENUE: MIEJSCE: 6. Briefly summarize

Bardziej szczegółowo

ZAŚWIADCZENIE O PRZEBIEGU UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNEGO OC. Confirmation of motor insurance claim record*

ZAŚWIADCZENIE O PRZEBIEGU UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNEGO OC. Confirmation of motor insurance claim record* Strona 1 z 2 Pieczęć Oddziału ZAŚWIADCZENIE O PRZEBIEGU UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNEGO OC Confirmation of motor insurance claim record* REGON : 242859870 EKOENERGIA SILESIA S.A. ul. Żeliwna 38 40-599 Katowice

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia badań klinicznych/ Clinical trials liability insurance KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE ZEZWOLENIA PUNU NR 1098/02 I NR

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 marca 2012 r. Poz. 356 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 30 marca 2012 r. Poz. 356 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 marca 2012 r. Poz. 356 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie określenia wzoru informacji o przychodach (dochodach)

Bardziej szczegółowo

Procedura check in dla gościa z rezerwacją Uprzejme powitanie gości Witam Serdecznie w naszym hotelu Welcome to our Hotel. Welcome at X Hotel Dzień dobry Good morning. Zapytanie o rezerwację lub w czym

Bardziej szczegółowo