4. Obiekty licytacji zostaną wydane wyłącznie za okazaniem faktury potwierdzającej wypełnienie warunków wymienionych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "4. Obiekty licytacji zostaną wydane wyłącznie za okazaniem faktury potwierdzającej wypełnienie warunków wymienionych"

Transkrypt

1

2 DO SZANOWNYCH NABYWCÓW WITAMY PAŃSTWA NA NASZEJ AUKCJI! DZIĘKUJEMY ZA PRZYBYCIE I ŻYCZYMY UDANYCH LICYTACJI! 1. WPIS: Aby móc wziąć udział w licytacji konieczne jest zapisanie się i odebranie tabliczki z numerem licytującego. W celu dokonania wpisu jest niezbędne: 1.1 Wypełnienie Formularza wpisowego ; 1.2 Kopia dowodu osobistego, paszportu lub prawa jazdy; 1.3 Wpłata kaucji w wysokości PLN aby wziąć udział w aukcji osobiście, lub PLN aby licytować online. Wpłaty można dokonać POTWIERDZONYM CZEKIEM (wystawionym dla Mota-Engil Central Europe S.A.), lub PRZELEWEM w następujący sposób: a) Do 3 dni przed datą aukcji: przelewem na podane poniżej konto da Mota-Engil Central Europe S.A.: BANK: ING Bank Sląski SA: IBAN: PL KOD SWIFT: INGBPLPW Potwierdzenie dokonania przelewu wraz z kopią dokumentu tożsamości potencjalnego nabywcy powinno zostać przesłane na adres mailowy WAŻNE UWAGI: - Nie są przyjmowane płatności w gotówce ani niepotwierdzone czeki. - Kaucja zostanie zwrócona, jeśli nabywca nie wygra żadnej licytacji. 2. Przekazanie wylicytowanego sprzętu odbędzie się dopiero po odbiorze i potwierdzeniu całości zapłaty. Pierwsza część zapłaty czekiem i druga część przelewem zostaną uznane za dokonane i potwierdzone dopiero w momencie, kiedy całość sumy znajdzie się na koncie Mota-Engil Central Europe S.A. 3. Nabywcy są zobowiązani do odbioru całego sprzętu do dnia 5 czerwca 2015 r. Za sprzęt, który nie zostanie odebrany do 5 czerwca 2015 r. naliczana będzie opłata za parkowanie w wysokości 150 PLN za każdy przedmiot licytacji na dzień. Wylicytowane przedmioty zostaną przekazane nabywcy za okazaniem faktury pro-forma, która zostanie mu wręczona w dniu aukcji. 4. Obiekty licytacji zostaną wydane wyłącznie za okazaniem faktury potwierdzającej wypełnienie warunków wymienionych w artykule Należy dokonać płatności na rzecz Mota-Engil Central Europe S.A. w następujący sposób: NABYWCY LICYTUJĄCY OSOBIŚCIE 1. Wpłata (po wylicytowaniu) 50% całkowitej wartości zakupu: - Czekiem przekazanym bezpośrednio firmie Mota-Engil Central Europe S.A., na miejscu aukcji. 2. Wpłata do dnia 25 maja 2015 r.: - Wyłącznie przelewem. NABYWCY LICYTUJĄCY ONLINE 1. Wpłata 50% całkowitej wartości zakupu: - Przelewem zrealizowanym do dnia 18 maja 2015 r. 2. Wpłata do dnia 25 maja 2015 r.: - Wyłącznie przelewem. 6. Na całkowitą wartość zakupionego obiektu składają się: a) Wylicytowana cena; b) 10% prowizji dla Luso-Roux, od wylicytowanej ceny; c) VAT w wysokości zgodnej z przepisami, od wylicytowanej ceny oraz prowizji dla Luso-Roux. 7. Aby uniknąć jakichkolwiek opóźnień z przyczyn formalnych prosimy szanownych nabywców o wypełnienie formularzy wpisowych na początku aukcji oraz o podanie w nich drukowanymi literami swojego imienia i nazwiska, nazwy przedsiębiorstwa, adresu, numeru konta i nazwy banku. Dla uzyskania dalszych informacji prosimy o kontaktowanie się z LUSO-ROUX Polska Sp. z o. o.. Telefon: (+48) Mail: REGULAMIN AUKCJI Niniejszy Regulamin dotyczy zakupu ruchomości podczas aukcji organizowanych przez LUSO-ROUX POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 56c, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia mają następujące znaczenie: 1. LUSO-ROUX, Polska SP. z o. o.: przedsiębiorstwo z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 56C, lub osoba/osoby uprawnione przez LUSO-ROUX Polska SP. z o. o. do zorganizowania aukcji. 2. Aukcja: publiczna sprzedaż mienia ruchomego, za wyjątkiem ewentualnej sprzedaży subskrybowanej. 3. Dni aukcji: okres czasu obejmujący kilka dni, kolejnych lub nie, kiedy aukcja odbywa się w określonym miejscu, czas ten kończy się o 24:00 h ostatniego z zapowiedzianych dni. 4. Obiekt aukcji: ruchomość lub zestaw ruchomości wystawione na aukcji (oznaczone odpowiednim numerem). 5. Sprzedający: osoba (lub osoby), które, mając do tego niezbędne uprawnienia, decydują o wystawieniu na aukcji jednego lub więcej obiektów. 6. Oferta: każda oferta dotycząca obiektu złożona w czasie aukcji przez potencjalnego nabywcę, pod warunkiem, że jest ona składana poprzez postąpienie. 7. Licytujący: osoba składająca ofertę w czasie aukcji. 8. Przybicie: oświadczenie LUSO-ROUX Polska SP. z o. o., ze

3 dany obiekt lub grupa obiektów zostają zakupione przez licytującego proponującego najwyższą cenę ofertową pod warunkiem dokonania płatności zgodnie z warunkami płatności. 9. Nabywca: osoba nabywająca obiekt lub grupę obiektów, po zapłaceniu uzgodnionej kwoty zgodnie z Warunkami płatności. 10. Cena zakupu: kwota najwyższej oferty, (zamykającej licytację) powiększona o następujące koszty: - 10% kwoty najwyższej oferty dla LUSO-ROUX, Polska SP. z o. o. - VAT w wysokości określonej odpowiednimi przepisami. 11. Odbiór: przekazanie obiektów nabywcy lub upoważnionej przez niego osobie. 12. Szczególne zasady aukcji: klauzule dodatkowe do regulaminu aukcji, ogłoszone w katalogu lub ustnie przed rozpoczęciem licytacji obiektu lub grupy obiektów organizowanej przez LUSO-ROUX Polska SP. z o. o.. Artykuł 1. Opis obiektów 1. LUSO-ROUX Polska SP. z o. o. oraz sprzedający zapewniają możliwie największą dokładność i jasność opisu każdego obiektu w katalogu i w materiałach reklamowych aukcji, nie ponoszą oni jednak odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z niepoprawnego lub niekompletnego opisu ani za inne straty. 2. Każdy obiekt jest sprzedawany w stanie technicznym, w jakim się znajduje w momencie zakończenia aukcji, włącznie ze stwierdzonymi wadami. Zakłada się, że kupujący zweryfikował stan techniczny obiektu przed jego licytacją. LUSO-ROUX Polska SP. z o. o. oraz sprzedający nie ponoszą żadnej odpowiedzialność za stan techniczny sprzedanych obiektów. 3. Przewody, kable i inne połączenia z infrastruktura produkującą bądź dostarczającą energię elektryczną istniejące w miejscu zaparkowania obiektu są sprzedawane jedynie wtedy, kiedy są wymienione w szczególnych zasadach aukcji. Instalacje podziemne lub znajdujące się wewnątrz murów nigdy nie stanowią części obiektu chyba, że zostały wymienione jako takie w szczególnych zasadach aukcji. Artykuł 2. Organizacja aukcji 1. LUSO-ROUX Polska SP. z o. o. jest odpowiedzialna za organizację, przygotowanie i realizację aukcji. 2. Licytacja odbędzie się w porządku przewidzianym w szczególnych zasadach /katalogu aukcji, przy czym LU- SO-ROUX Polska SP. z o. o. zastrzega sobie prawo do dokonywania wszelkich zmian, jakie uzna za stosowne. 3. Jakikolwiek obiekt nieoznakowany lub nienumerowany nie zostanie włączony do aukcji bez uprzedniej zgody sprzedającego i LUSO-ROUX Polska SP. z o. o.. 4. LUSO-ROUX Polska SP. z o. o. zachowuje następujące prawa, z których może korzystać przed, w czasie trwania bądź po zakończeniu aukcji bez konieczności udzielania dodatkowych wyjaśnień: - nie przyjąć oferty; - wykluczyć z aukcji jednego lub więcej licytujących; - grupować przedmioty w obiekty aukcji, dzielić obiekty, wycofywać z aukcji przedmioty/obiekty; - w odniesieniu do wszystkich, jednego lub kilku obiektów unieważnić i przerwać aukcję, rozpocząć ją na nowo lub od przedostatniej licytacji; - poprawiać wszelkie błędy LUSO-ROUX Polska SP. z o. o., w ofertach lub przybiciach, tak, aby potencjalny nabywca nie mógł wykorzystać ewentualnych pomyłek; - podjąć inne działania, jakie uzna za stosowne. 5. Decyzje dotyczące błędów popełnionych przez licytujących podczas składania ofert będą podejmowane przez LUSO-ROUX Polska SP. z o. o., która zdecyduje czy utrzymać w mocy ofertę czy ją skorygować. 6. Decyzje LUSO-ROUX Polska SP. z o. o. dotyczące przebiegu licytacji oraz wyjaśnienia/adaptacje dotyczące Szczególnych zasad aukcji są definitywne. 7. Rozmowy dotyczące wszelkich kwestii dotyczących aukcji powinny, zawsze kiedy to możliwe, odbywać się w biurze LUSO-ROUX, Polska SP. z o. o., chyba, ze strony zdecydują inaczej. Artykuł 3. Przebieg aukcji 1. Przybicie jest wynikiem najwyższej oferty. 2. Oferty są składane publicznie, w sposób jasny, wyraźny i niepozostawiający wątpliwości co do decyzji licytującego. LUSO-ROUX Polska SP. z o. o. może składać oferty w imieniu osób trzecich. 3. Licytujący, który złoży najwyższa ofertę jest odpowiedzialny za swoja licytacje i staje się nabywcą obiektu po przybiciu lub, jeśli obiekt jest obarczony warunkami ustalonymi w Szczególnych zasadach aukcji, w katalogu czy zaanonsowanych ustnie przed rozpoczęciem licytacji stanie się nabywcą po spełnieniu lub zniesieniu tych warunków. 4. Licytujący, którzy złożyli najwyższą i drugą najwyższą ofertę utrzymają je w mocy do końca dnia aukcji na wypadek braku decyzji o przybiciu lub gdyby obiektu nie przyznano nabywcy w przypadku niespełnienia ewentualnych dodatkowych warunków. Artykuł 4. Oferty 1. Każda oferta jest bezwarunkowa, nieodwołalna i nieograniczona. 2. Jeżeli jedna lub więcej osób nabędzie prawa do obiektu zgłaszając ofertę, nawet jeśli jest to oferta wspólna, osoby te są solidarnie odpowiedzialne za wypełnienie obowiązków wynikających z ich udziału w licytacji. Artykuł 5. Oferty w imieniu osób trzecich; zlecenia ofert 1. Osoba zgłaszająca ofertę w licytacji staje się licytującym, nawet jeśli oświadczy, że nie zamierza zakupić obiek-

4 tu(ów) dla siebie i będzie osobiście odpowiedzialna za wypełnienie zobowiązań wobec LUSO-ROUX Polska SP. z o. o. oraz wobec Sprzedającego. 2. LUSO-ROUX Polska SP. z o. o. może przyjmować zlecenia zakupu od potencjalnych nabywców i może ustanawiać warunki dotyczące zleceń zakupu. LUSO-ROUX Polska SP. z o. o. lub jej pracownicy, nie są uznawani za odpowiedzialnych za niedopatrzenia lub błędy w wypełnianiu zleceń zakupu. LUSO-ROUX Polska SP. z o. o. zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zleceń zakupu, a w przypadku ich przyjęcia prawo do wymagania częściowej lub całkowitej zapłaty. 3. Jednocześnie LUSO-ROUX Polska SP. z o. o.. ma prawo wstrzymać realizację zlecenia zakupu jeśli opis obiektu lub grupy obiektów zostanie zmieniony w czasie trwania licytacji i zastąpiony innym opisem, rożnym od zawartego w katalogu aukcji. 4. Warunki aukcji stosują się całkowicie do zakupów dokonanych za pośrednictwem zleceń. Artykuł 6. Przybicie, brak przybicia i anulowanie licytacji 1. Umowa zakupu, jako skutek licytacji, jest zawarta w momencie przybicia. Przybicie zawiera w sobie zobowiązanie wydania obiektu o ile nabywca wypełni swoje zobowiązania wobec LUSO-ROUX Polska SP. z o. o. i sprzedającego. 2. LUSO-ROUX Polska SP. z o. o. ma prawo: - nie przybić; - przybić warunkowo. 3. Termin, w którym LUSO-ROUX Polska SP. z o. o. powinna zadeklarować odmowę przybicia lub konieczność wypełnienia określonych warunków kończy się z ostatnim dniem aukcji, chyba ze Szczególne warunki aukcji stanowią inaczej. Artykuł 7. Warunki dokonania płatności przez nabywcę 1. Na wniosek LUSO-ROUX Polska SP. z o. o., natychmiast po przybiciu, nabywca powinien wpłacić 50% całkowitej wartości zakupu. Płatność ta, jeśli dokonana czekiem, powinna być na rzecz Mota-Engil Central Europe S.A. 2. Nabywcy, na żądanie powinni zapewnić Mota-Engil Central Europe S.A. bankową gwarancję pokrycia sumy pierwszej płatności. 3. Całkowita kwota zakupu musi zostać zapłacona Mota -Engil Central Europe S.A. do dnia 25 maja 2015 r., przed lub jednocześnie z odbiorem zakupionych obiektów. Jeśli płatność nie zostanie dokonana w terminie Mota-Engil Central Europe S.A., zastrzega sobie prawo do uznania sprzedaży za niebyłą, lub do pobrania od nabywającego prowizji w wysokości 15% od wartości zakupu i odsetek za zwłokę za okres opóźnienia. 4. Jeżeli nabywca odrzuci przyznane mu obiekty lub nie spełni warunków płatności przewidzianych w punktach 1 i 3 niniejszego artykułu, sprzedający może przyjąć drugą najwyższą ofertę lub wystawić obiekt do ponownej sprzedaży. Pierwszy nabywca będzie odpowiadał za poniesione koszty oraz za ewentualna negatywna różnicę ceny sprzedaży. Gdyby różnica okazała się pozytywna nabywca nie może domagać się żadnej zapłaty. 5. Jeżeli nabywca nie spełni opisanych wyżej warunków płatności, a konkretnie nie dokona w terminie drugiej płatności za zakupione obiekty, pierwsza kwota wpłacona zgodnie z punktem 1 niniejszego artykułu przepada na rzecz Mota-Engil Central Europe S.A.. Artykuł 8. Odbiór zakupionych towarów 1. Po dopełnieniu przez nabywcę zobowiązań wynikających z ustalonych powyżej warunków płatności będzie on mógł odebrać zakupione obiekty w terminie i miejscu ustalonych przez LUSO-ROUX Polska SP. z o. o., identyfikując się przy odbiorze. Nabywca musi odebrać zakupione obiekty do dnia 05 czerwca 2015 r. Za sprzęt, który nie zostanie odebrany do 5 czerwca 2015 r. naliczana będzie opłata za parkowanie w wysokości 150 PLN za obiekt licytacji i za dzień. 2. Przekazanie wylicytowanych obiektów odbędzie się dopiero po odbiorze i potwierdzeniu całości zapłaty. Pierwsza część zapłaty czekiem i druga część przelewem zostaną uznane za dokonane i potwierdzone dopiero w momencie, kiedy całość sumy znajdzie się na koncie Mota-Engil Central Europe S.A.. 3. Po odbiorze obiektów nie jest możliwe odstąpienie od umowy sprzedaży. 4. Nabywca staje się odpowiedzialny za obiekt od momentu przybicia. Ani LUSO-ROUX Polska SP. z o. o., ani sprzedający nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione przez nabywcę. 5. Nabywca jest zobowiązany do dokonania odbioru obiektów w sposób ostrożny i efektywny. Nabywca jest jedyną stroną odpowiedzialną za jakiekolwiek szkody spowodowane wobec osób trzecich w wyniku usuwania sprzętu. Nabywca wypłaci LUSO-ROUX Polska SP. z o. o. oraz sprzedającemu odszkodowanie za wszelkie szkody zgłoszone prze osoby trzecie jako wynikające z procesu odbioru obiektów. 6. W czasie odbioru jednego lub więcej zakupionych obiektów nabywca musi stosować się do instrukcji otrzymanych od LUSO-ROUX Polska SP. z o. o. i/lub osób przez nią wyznaczonych. 7. Nabywca (lub jego przedstawiciel) ponosi odpowiedzialność za transport i uzyskanie niezbędnych zezwoleń. LU- SO-ROUX Polska SP. z o. o. i/lub sprzedający nie ponoszą odpowiedzialności za brak zezwoleń lub za przekroczenie przepisów w transporcie organizowanym przez nabywcę lub jego przedstawiciela. Artykuł 9. Niezbędne informacje Nabywcy są zobowiązani do właściwego zidentyfikowania się wobec LUSO-ROUX Polska SP. z o. o. oraz do udzielenia jej wszelkich informacji niezbędnych do ustalenia czy strony są w stanie dotrzymać zobowiązań finansowych zaciągniętych wobec organizatorów aukcji.

5 Artykuł 10. Kaucje LUSO-ROUX Polska SP. z o. o. i/lub sprzedający nie zapłacą żadnych odsetek od kwot jakichkolwiek kaucji wpłaconych przez nabywców. Artykuł 11. Dni wizyt, dni aukcji, dni odbioru 1. Wszystkie osoby odwiedzające budynki i warsztaty w dniach wizyt i/lub aukcji bądź odbioru, w których to miejscach odbywać się będą odpowiednio wizyty, aukcje i odbiór obiektów, czynią to na własne ryzyko i odpowiedzialność. 2. Wszyscy odwiedzający zobowiązują się do przestrzegania instrukcji LUSO-ROUX Polska SP. z o. o., lub osób przez nią wyznaczonych oraz przepisów bezpieczeństwa dotyczących każdej ze stref warsztatów. Ani LUSO-ROUX Polska SP. z o. o. ani sprzedający nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione przez osoby odwiedzające budynki i warsztaty. Artykuł 12. Zastosowanie prawa polskiego 1. Do niniejszego Regulaminu oraz wszelkich kwestii prawnych dotyczących aukcji stosuje się prawo polskie. 2. Wszystkie obiekty sprzedane na aukcji będą miały status cło zapłacone ( Duty Pay ), co oznacza, ze nabywcy nie będą mogli domagać się zwrotu cła importowego ( Import Duty ). Artykuł 13. Właściwość sądu Rozstrzyganie ewentualnych sporów związanych z interpretacją lub wykonaniem niniejszego regulaminu, leży w wyłącznej kompetencji Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Krakowie.

6 NOTES FOR THE BUYERS WELCOME TO THIS AUCTION! THANK YOU FOR ATTENDANCE. WE WISH YOU ALL GREAT BIDDINGS! 1. REGISTRATION: Prospective bidders shall register prior to bidding. All bidders are required to: 1.1 Fill in an Applications Form ; 1.2 Provide Copy of Identification of company, I.D. driving License or passport; 1.3 Payment of a Cautionary Deposit (CD), only by Certified Check or Bank Transfer: - If you bid on the AUCTION ROOM: CD in the amount of PLN. - If you bid ONLINE: CD in the amount of PLN. a) CD must be paid 3 days prior auction day: by bank transfer, to Mota-Engil Central Europe S.A. account: BANK: ING Bank Sląski SA: IBAN: PL KOD SWIFT: INGBPLPW Please send CD confirmation payment to our b) At the auction day: CD only by Certified Check IMPORTANT NOTES: - Non Certified Checks are not accepted. - CD WILL BE REFUNDED IF NO PURCHASE IS MADE. 2. Removals can only be done when full payment has been confirmed. First payments made by cheque or second payments done by bank transfer are only valid when money is at Mota-Engil Central Europe S.A.bank account. 3. The Buyer will be under the obligation to collect all lots not later than 05 June Buyers will be given the goods for which they made the highest bid only when they present the proforma invoice that was given to them on the auction day. The equipment that will not be removed by 05 June 2015, is subject to a parking fee of 150 PLN per lot per day. 4. The goods sold will be handed over to the Buyer against presentation of the invoice indicating that the General Conditions of Sale have been complied with. 5. Payment should be made to Mota-Engil Central Europe S.A. under the following payment conditions: BUYERS THAT BID ON THE AUCTION ROOM First payment (after allotment): 50% of total purchase price: By Check, certified check or bank guarantee handed directly to Mota-Engil Central Europe S.A. after allotment. Second Payment (no later than 25/05/2015) Only by means of Bank Transfer of the remaining amount. BUYER THAT BID ONLINE First payment (after allotment): 50% of total purchase price: Only by Bank Transfer to Mota-Engil Central Europe S.A.bank account. Payment must be done 18 May Second Payment (no later than 25/05/2015) Only by means of Bank Transfer of the remaining amount. 6. The total Purchase Price is made up as follows: a) Allotment value. b) 10% premium of the allotment value. c) VAT at legal tax, when applicable. 7. To avoid any administrative delays we ask the buyers to fill in a Registration form in the beginning of the auction, clearly indicating Name, Company Name, Address, Number of Bank Account and Name of the Bank. For further information, please contact: LUSO-ROUX, Polska SP. z o. o. Telephone: (+351) GENERAL CONDITIONS OF SALE These General Conditions will apply for the purchase of movable matters at auctions to be held by LUSO-ROUX, Polska SP. z o. o., with its registered seat in Warsaw, at Konopnickiej 6/200, entered into the register of entrepreneurs held by the District Court for the capital city of Warsaw in Warsaw, 12th Commercial Division of the National Court Register under the KRS registration number Definitions: The terms used in these general terms of auction shall have the following meanings: 1. LUSO-ROUX, Polska SP. z o. o., established in Varsóvia at Al. Jerozolimskie 56c or the person(s) entrusted by LUSO- ROUX, Polska SP. z o. o., for the organization of the auction concerned. 2. Auction: The sale in public of movable matters other than by subscription. 3. Auction Days: The period, consisting of, one or more days, consecutive or otherwise, on which the auction is held ending at 24:00 hours of the last day announced. 4. Lot: A movable good or a group of movable goods, which is/are auctioned (under one number). 5. Vendor: The person(s) by whose order a lot is auctioned and who is/are authorized by virtue of any right to give that order. 6. Bid: Any sun offered for a lot or combination of lots during the auction. 7. Bidder: The person who makes a bid at the auction. 8. Allotment: The declaration of LUSO-ROUX, Polska SP. z o. o. that a lot or a combination of lots against payment of purchase price is compliance with the Payment Conditions has fallen to the highest bidder.

7 9. Purchaser/Buyer: The person to whom a lot or a combination of lots has fallen, after the compliance of the Payment Conditions. 10. Purchase Price: The amount of the highest bid increased by the following costs : - 10% Premium of the highest bid; - VAT at legal tax, when applicable. 11. Delivery: The actual delivery of the lot(s) to the purchaser or his authorized agent. 12. Special Auction Terms: The provisions applying in addition to these general auctions terms, stated in the auction catalogue concerned, or orally announced before the auction of the lot or combination of lots concerned by LUSO-ROUX, Polska SP. z o. o.. Article 1 Description of Lots 1. LUSO-ROUX, Polska SP. z o. o. and the Vendor strive for a correctness and clarity as large as possible of the description of a lot in auction catalogues, without accepting any liability for damage resulting from incorrect or incomplete descriptions or other damage. 2. A lot will be sold with all faults in the state in which it is at the time of the allotment. The Purchaser will be deemed to have carefully investigated beforehand the lot purchased by him. Article 2 Organization of the Auction 1. The organization, preparation and execution of the auction are of LUSO-ROUX, Polska SP. z o. o. responsibility. 2. The auction will be held in the order as stated in the catalogue, but LUSO-ROUX, Polska SP. z o. o. will have the right to deviate there from. 3. Any item not marked or numbered will not be considered in the auction without the approval from either the Vendor or LUSO-ROUX, Polska SP. z o. o.. 4. LUSO-ROUX, Polska SP. z o. o. will have the authority before or during the auction to decide the following: - not to acknowledge a bid as such; - to exclude one or more prospective buyers from the auction; - to join items into lots, to split lots and to withdraw item/ lots from the auction; - insofar as it concerns all lots or one or more lots, to cancel and to interrupt the auction, to again proceed to auction, or to resume the auction at the penultimate bid; - to rectify mistakes of LUSO-ROUX, Polska SP. z o. o. at bids and/or allotments, without a prospective buyer being able to take profit with these mistakes; - to take other, in its opinion, necessary measures. 5. LUSO-ROUX, Polska SP. z o. o. will decide whether a mistake has been made by the bidder in making the bid. 6. The judgement of LUSO-ROUX, Polska SP. z o. o. as regards the development of the auction and the explanation or adaptation of the auction terms will be decisive. 7. For anything as regards the auction, the parties involved in the auction will choose domicile, if possible, at the office of LUSO-ROUX, Polska SP. z o. o. Article 3 Arrangements of Sale 1. The allotments will be to the highest bids. 2. Bidding will take place in public in a manner clearly observable. LUSO-ROUX, Polska SP. z o. o. will be authorized to bring out bids on behalf of third parties. 3. The bidder of the highest bid is responsible for his bid and will be the lot s purchaser after allotment. 4. The bidder of the highest bid or the bidder of the penultimate bid will be held to his bid during the auction day, in case the allotment does not take place or turns out not to have taken place to the highest bidder because the suspensory condition has not been fulfilled. Article 4 Bid 1. Any bid will be unconditional, irrevocable and without any restriction. 2. If one or more persons jointly declare to have brought out a bid or to jointly buy, they will be severally liable together for the obligations resting on them by virtue of the auction. Article 5 Bid made on behalf of third parties Bid by proxy 1. The person who at the auction actually brings out the bid will be designated as bidder, even if he declares not to have bought for himself, and will be personally responsible for the observance of the obligations as regards LUSO- ROUX, Polska SP. z o. o. or the Vendor. 2. LUSO-ROUX, Polska SP. z o. o. may accept bidding orders of candidate buyers, and may set further conditions as regards these bidding orders. Neither LUSO-ROUX, Polska SP. z o. o.. nor its personnel may in any way be held responsible for neglects or mistakes in the execution of the bidding orders. LUSO-ROUX, Polska SP. z o. o. will have the right to refuse bidding orders and in case of acceptance of a bidding order to demand full or partial payment. 3. At the same time LUSO-ROUX, Polska SP. z o. o. will have the right to refrain from the execution of a bidding order, if the description in the auction catalogue of the lot or combination of lots to which the bidding orders relates is revoked during the auction and substituted with another description. 4. The auction terms unabridgedly apply to a purchase achieved by execution of a bidding order. Article 6 Allotment, Non-Allotment and Cancellation 1. The purchase agreement as a consequence of the auction will be achieved by the allotment. The allotment includes

8 the business agreement to deliver under the suspensory condition that the purchaser has satisfied all his obligations to LUSO-ROUX, Polska SP. z o. o. and the Vendor. 2. LUSO-ROUX, Polska SP. z o. o. will have the right of: - not to allot or; - to allot under suspensory condition. 3. The period as regards which LUSO-ROUX, Polska SP. z o. o. will have to have declared itself as regards the nonallotment or the period within the condition should have been fulfilled, will end at the end of the auction day, unless by the special auction terms another period has been stipulated. Article 7 Purchaser s Payment Obligations 1. At the request of LUSO-ROUX, Polska SP. z o. o.and immediately after allotment, the purchaser shall pay a cautionary deposit of 50% of the total purchase price. This amount, in the case of a cheque, will be issued in favour of Mota Engil Central Europe. 2. The purchasers will have to hand a Bank Guarantee over to Mota Engil Central Europe to cover the cautionary deposit s value. 3. The total purchase price should be paid to Mota-Engil Central Europe S.A.not later than 25 May 2015, before or at the occasion of the delivery of the allotted lot(s). In case of the purchase price being paid too late, the purchaser will be charged Mota-Engil Central Europe S.A. 15% of the purchase price added to default interest in respect of such period. 4. In case of refusal or inability of the purchaser to satisfy payment conditions of paragraph 1 and 3 of this Article, the lot(s) will be again brought up for auction or allotted to the highest bidder(s) or the penultimate bidder(s), as the case may be, or be sold privately under auction terms. In case of a negative balance the first purchaser is responsible for this difference. 5. In case of observance of the other payment obligations, the cautionary deposit as meant in paragraph 1 of this Article will apply as a partly payment of the allotted lot(s). In case of non (timely) observance by the purchaser of this other payment obligations in connection with the purchase of a lot(s), the cautionary deposit will fall to Mota- Engil Central Europe S.A.. Article 8 Delivery 1. As soon as the purchaser has satisfied all his payment obligations as afore-stated, the purchaser may collect the lot(s) concerned at the hours and place fixed by LUSO- ROUX, Polska SP. z o. o. by showing proper identification against the delivery of the goods. The purchaser will be under the obligation to collect all the lots not later than 05 June The equipment that will not be removed by 05 June 2015, is subject to a parking fee of 150 PLN per lot per day. 2. Removals can only be done when full payment has been confirmed. First payments made by cheque or second payments done by bank transfer are only valid when money is in Mota-Engil Central Europe S.A.bank account. 3. After delivery it is no longer possible to demand dissolution of the purchase agreement. 4. A lot will be for the risk of the purchaser from the moment of the allotment. LUSO-ROUX, Polska SP. z o. o. and the Vendor do not accept any liability towards the purchaser for any damage of whatever nature. 5. The purchaser will be under the obligation to carefully and expertly collect his lot. He will be responsible for the full amount for any damage that is inflicted to properties of others in connection therewith. He will furthermore be under the obligation to indemnify LUSO-ROUX, Polska SP. z o. o. and the Vendor for all claims of third parties, resulting from that collection. 6. In case of collection of a lot(s) allotted, the purchaser will be under the obligation to act on the instructions of LUSO-ROUX, Polska SP. z o. o. and/or persons called in by LUSO-ROUX, Polska SP. z o. o.. 7. The purchaser will be under the obligation to take care that he or the person who on behalf of him, disposes of the licences required therefore. LUSO-ROUX, Polska SP. z o. o. and/or the Vendor cannot be called upon on account of the absence of the necessary licences and/or transgression of regulations of the authorities in case of dismantling, demolishing and/or transportation by on behalf of the purchaser. Article 9 Information Requirement Every bidder will be under the obligation to properly prove his identity at first request of LUSO-ROUX, Polska SP. z o. o. and to provide all that information, which will be necessary to investigate whether the party(ies) involved can/will be able to satisfy his/their financial obligations resulting from this auction. Article 10 Cautionary Deposits There will not be paid any interest by LUSO-ROUX, Polska SP. z o. o. and/or the Vendor on cautionary deposits paid by the purchaser. Article 11 Viewing Days, Auction Days, Days of Delivery 1. Those who enter buildings and sites on the viewing days and/or auction day and/or on delivery, in/on which the viewing days/auction are/is being held and/or the delivery takes place, will enter these buildings and sites entirely on their own risk. One will be under the obligation to follow the instructions of LUSO-ROUX, Polska SP. z o. o. and/or persons called in by LUSO-ROUX, Polska SP. z o. o.. 2. LUSO-ROUX, Polska SP. z o. o. and the Vendor do not accept any responsibility for any damage to the parties involved, which entails the entering of said buildings and sites.

9 Article 12 Applicability of Polish Law 1. To this general terms and legal relations, which as regards the auction might occur, Polish law will be applied. With the execution of any other body, the District Court in Poland will be competent to decide in disputes resulting from the auction (without prejudice to the possibility of appeal and without prejudice to legal stipulations reading differently). Article 13 Exemption from Territorial Jurisdiction For any dispute inherent in or deriving from this document, jurisdiction shall belong exclusively to the Poland Court. IN CASE OF ANY DISPUTES THE POLISH TEXT OF THESE AUCTION TERMS WILL BE GIVEN PREFERENCE OVER THE ENGLISH TEXT

10 PROSIMY O OBEJRZENIE I PRZETESTOWANIE WSZYSTKICH MASZYN INSPECT AND TEST ALL MACHINERY , HAMM, Walec stalowy/steel Roller, mod. HD 85, Serial Nr. 44H002, Hrs , DYNAPAC, Walec stalowy/steel Roller, mod. CC 92, Serial Nr , STAVOSTROJ, Walec stalowy/steel Roller, mod. VSH102, Serial Nr , Hrs , STRAVOSTROJ, Walec stalowy/steel Roller, mod. VSH100, Serial Nr /582, Hrs.

11 5 2002, CATERPILLAR, Walec stalowoy-gumowy/soil Compactor, mod. CS 583 D, Serial Nr , Hrs , CATERPILLAR, Walec stalowoy-gumowy/soil Compactor, mod. CS 583 D, Serial Nr. 44/5002, Hrs , BLAW KNOX, Rozsciełacz gąsienicowy/asphalt Paver, mod. 451, Serial Nr , Hrs , KOMATSU, Spycharka/Buldozer, mod. D 65, Serial Nr , Hrs. PEŁNA PŁATNOŚĆ JEST OBOWIĄZKOWA PRZED ODBIOREM PRZEDMIOTU AUKCJI MANDATORY FULL PAYMENT BEFORE ANY REMOVAL

12 9 2002, KOMATSU, Koparka gąsienicowa/crawler Excavator, mod. PC-240 NLC6, Serial Nr. 20/5000, Hrs , KOMATSU, Koparka gąsienicowa/crawler Excavator, mod. PC 240-NLC6, Serial Nr. 20H001, Hrs , KOMATSU, Koparka gąsienicowa/crawler Excavator, mod. PC NLC7, Serial Nr. 20H002, Hrs , CATERPILLAR, Równiarka/Motorgrader, mod. 14 H, Serial Nr , Hrs. PŁATNOŚĆ - 50% W DNIU AUKCJI I 50% DO 25 MAJA 2015 R. PAYMENT 50% ON AUCTION DAY AND 50% BY 25 MAY 2015

13 , CATERPILLAR, Równiarka/Motorgrader, mod. 140H, Serial Nr. 40/5002, Hrs , CATERPILLAR, Równiarka/Motorgrader, mod. 140H, Serial Nr , Hrs , CATERPILLAR, Równiarka/Motorgrader, mod. 140H, Serial Nr , Hrs , CATERPILLAR, Równiarkar/Motorgrader, mod. 140H, Serial Nr , Hrs. WPISOWE MINIMALNA KAUCJA W WYSOKOŚCI PLN PRZY UDZIALE OSOBISTYM I PLN PRZY UDZIALE ONLINE REGISTRATION MINIMUM CAUTIONARY DEPOSIT OF PLN IF YOU BID ON THE AUCTION ROOM AND PLN IF YOU BID ONLINE

14 , SANDVIK, Przesiewacz gąsienicowy/mobile Crushing and Sreening Unit, mod. QA330, Serial Nr , Hrs , BENNINGHOVEN, Asfaltownia/Complete Asphalt Plant, mod. TBA , cap. 160T , ZASŁAW, Naczepa/Trailer, mod. D-651, License Plate KR2719P , NOVA TRAIL, Naczepar/Trailer, mod. SKI 24/7,5, License Plate KR98361 PROSIMY O OBEJRZENIE I PRZETESTOWANIE WSZYSTKICH MASZYN INSPECT AND TEST ALL MACHINERY

15 , MERCEDES-BENZ, HDS/Truck with crane, mod. 2527, License Plate KR1583S, KM, Euro norm ( Emission Class) , MERCEDES-BENZ, HDS/Truck with crane, mod. 2527, License Plate KR51967, KM, Euro norm ( Emission Class) , IFA, Żuraw samojezdny/mobile Crane, mod. ADK 70-0, License Plate GTC51PE , STAR, Podnośnik koszowy/boom with a basket, mod. 266A, License Plate GTC07NF PEŁNA PŁATNOŚĆ JEST OBOWIĄZKOWA PRZED ODBIOREM PRZEDMIOTU AUKCJI MANDATORY FULL PAYMENT BEFORE ANY REMOVAL

16 , MAN, Cysterna do przewozu wody/tank Truck, mod FNLW/LL, License Plate KR978KU, KM, Euro norm ( Emission Class) , MAN, Betonomieszarka/Concrete Mixer, mod. TGA 8x4, License Plate KR8121N, KM, Euro norm (Emission Class) , MAN, Betonomieszarka/Concrete Mixer, mod. TGA 8x4, License Plate KR0451S, KM, Euro norm ( Emission Class) 3 E , MAN, Betonomieszarka/Concrete Mixer, mod. TGA 6x4, License Plate KR8458N, KM, Euro norm ( Emission Class) 3 PŁATNOŚĆ - 50% W DNIU AUKCJI I 50% DO 25 MAJA 2015 R. PAYMENT 50% ON AUCTION DAY AND 50% BY 25 MAY 2015

17 , MERCEDES-BENZ, Betonomieszarka/Concrete Mixer, mod. Atego, License Plate KR085CS, KM, Euro norm ( Emission Class) , MERCEDES-BENZ, Betonomieszarka/Concrete Mixer, mod. Atego, License Plate KR258CS, KM, Euro norm (Emission Class) , MERCEDES-BENZ, Betonomieszarka/Concrete Mixer, mod. Atego, License Plate KR124CS, KM, Euro norm ( Emission Class) , MAN, Pompa do betonu/concrete Pump, mod. SCHWING KVX 34, License Plate KR942LJ, KM, Euro norm ( Emission Class) 3 PROSIMY O OBEJRZENIE I PRZETESTOWANIE WSZYSTKICH MASZYN INSPECT AND TEST ALL MACHINERY

18 , MERCEDES-BENZ, Ciągnik siodłowy/truck Tractor, mod. 2640, License Plate KR296CR, KM, Euro norm (Emission Class) , MERCEDES-BENZ, Ciągnik siodłowy/truck Tractor, mod. 2640, License Plate KR673AW, KM, Euro norm (Emission Class) 2 SPRZĘT MUSI ZOSTAĆ ODEBRANY Z PLACU SKŁADOWEGO PRZED 5 CZERWCA 2015 R. ALL S MUST BE REMOVED FROM AUCTION SITE UNTIL 5 JUNE 2015 PRZEBIEG W KM PODANY W KATALOGU ZOSTAŁ SPISANY Z DROGOMIERZA/LICZNIKA NIE PRZYJMUJE SIĘ REKLAMACJI DOTYCZĄCYCH PRZEBIEGU KM S ON CATALOGUE WERE TAKEN FROM KMS-METER. NO KMS COMPLAINS ARE ACCEPTED. WPISOWE MINIMALNA KAUCJA W WYSOKOŚCI PLN PRZY UDZIALE OSOBISTYM I PLN PRZY UDZIALE ONLINE REGISTRATION MINIMUM CAUTIONARY DEPOSIT OF PLN IF YOU BID ON THE AUCTION ROOM AND PLN IF YOU BID ONLINE

19 NOTATKI NOTES

20 NOTATKI NOTES

21 NOTATKI NOTES

22 NOTATKI NOTES

23 WIELKA AUKCJA SPRZĘTU BUDOWLANEGO I TRANSPORTOWEGO W CZERWCU W LUANDZIE, W ANGOLI! SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI EXTRAORDINARY AUCTION SALE IN JUNE AT LUANDA- ANGOLA. FOR MORE INFORMATION CONTACT US! Lizbona Edifício Big - Avenida 24 de Julho, 74-76, Piso 1, Lisboa Tel.: (+351) Fax: (+351) Port Rua João de Deus, 6 7º Porto Tel.: (+351) Fax: (+351) hiszpania C/ Serrano, º Madrid Tel Brazylia S. Paulo Av. Nove de Julho, 5.966, Edificio Conselheiro Afonso Pena, 7º andar cj. 71, Jardim Paulista CEP Polska Aleje Jerozolimskie, 56C Warszawa Tel: +48 (22) Telemóvel:

24 EQUIPMENT LIST Category Mark Type Serial Number License Plate Year 1 STEEL ROLLER HAMM HD 85 44H STEEL ROLLER DYNAPAC CC STEEL ROLLER STAVOSTROJ VSH STEEL ROLLER STAVOSTROJ VSH / SOIL COMPACTOR CATERPILLAR CS 583 D SOIL COMPACTOR CATERPILLAR CS 583 D 44/ ASPHALT PAVER BLAW KNOX BULDOZER KOMATSU D CRAWLER EXCAVATOR KOMATSU PC-240 NLC6 20/ CRAWLER EXCAVATOR KOMATSU PC 240-6NLC 20H CRAWLER EXCAVATOR KOMATSU PC NLC7 20H MOTORGRADER CATERPILLAR 14 H MOTORGRADER CATERPILLAR 140H 40/ MOTORGRADER CATERPILLAR 140 H MOTORGRADER CATERPILLAR 140H MOTORGRADER CATERPILLAR 140 H EQUIPMENT FOR THE QUARRIES SANDVIK QA ASPHALT PLANT BENNINGHOVEN TBA TRAILER ZASŁAW D KR2719P TRAILER NOVA TRAIL SKI 24/7,5 - KR TRUCK WITH CRANE MERCEDES-BENZ KR1583S TRUCK WITH CRANE MERCEDES-BENZ KR MOBILE CRANE IFA ADK GTC51PE BOOM WITH A BASKET STAR 266A - GTC07NF TANK TRUCK MAN FNLW/LL - KR978KU CONCRETE MIXER HAMM TGA 8x4 - KR8121N CONCRETE MIXER MAN TGA 8x4 - KR0451S CONCRETE MIXER MAN TGA 6x4 - KR8458N CONCRETE MIXER MERCEDES-BENZ Atego - KR085CS CONCRETE MIXER MERCEDES-BENZ Atego - KR258CS CONCRETE MIXER MERCEDES-BENZ Atego - KR124CS CONCRETE PUMP MAN SCHWIENG KVX 34 - KR942LJ HORSE TRUCK MERCEDES-BENZ KR296CR HORSE TRUCK MERCEDES-BENZ KR673AW 2002 All trucks are IN BALICE AND ALL REGISTERED IN POLAND. all information given in good faith but without guarantee of accuracy or completeness, buyers are strongly advised to check and confirm this information

25 SPRZĘT BUDOWLANY PLANT EQUIPMENT Aukcja w 16/05/2015 /2015 Hilton Garden Inn Kraków Airport 35 - MSS Overhead self-launching Movable Scaffolding System - 1 set (2010) Maximum launching distance - 42m Minimum horizontal radius m Maximum longitudinal slope % Maximum cross fall - 2% Type of superstructure (section) - Double T-beam Span Length - 42m Section constant or variable - variable Deck width m Deck height m Span weight - 22t/m Total weight ton

26 SPRZĘT BUDOWLANY PLANT EQUIPMENT 36 - NRS NRS Form Traveler - 2 sets (2009) Useful during cantilevered concrete girder construction when a bridge pier can be used as a starting point. Opposite directions of span construction are facilitated by using the top of a pier as the initial anchor point for two separate form travellers (each pair of form travellers operates as a unit). Cantilevered construction is allowed by moving each pair of form travellers farther away from a pier in tandem. The weight is therefore always balanced, and the static forces on the pier maintain equilibrium.

27 SPRZĘT BUDOWLANY PLANT EQUIPMENT 37 - MABEY COMPACT Mabey Compact A class temporary bridge. Road parameters: lenght - 151m, width m Sidewalk parameters: lenght - 60m, width m Max. span lenght: 33m.

28 SPRZĘT BUDOWLANY PLANT EQUIPMENT 38 - HEB PROFILES HEB450 L= pcs

29 SPRZĘT BUDOWLANY PLANT EQUIPMENT E 39 - GT24 Formwork System Universal wooden formwork girder with a 24 cm overall height for wall, column and slab formwork. HB Brace - element to connect wooden girder to steel girder. Weight: 5.90 kg/m Permissible bearing force: kn Permissible bending moment: 7.00 knm Girder GT 24 L=1,8 250 pcs Girder GT 24 L=2, pcs Girder GT 24 L=2, pcs Girder GT 24 L=2,70 50 pcs Girder GT 24 L=3,0 200 pcs Girder GT 24 L=3,30 50 pcs GT24 girders Girder GT 24 L=3, pcs Girder GT 24 L=3, pcs Girder GT 24 L=4, pcs Girder GT 24 L=4, pcs Girder GT 24 L=4,8 200 pcs Girder GT 24 L=5,4 150 pcs Girder GT 24 L=5,70 20 pcs Girder GT 24 L=6,0 100 pcs HB Brace HB Brace 4000 pcs

30 SPRZĘT BUDOWLANY PLANT EQUIPMENT 40 - PRK Support Towers Spatial elements made from the 60.3mm diameter tube. Elements can be connected verticaly to reach the desired height. Towers are used as a support for heavy elements. Permitted load: 400kN/tower. PRK Support Towers PRK H=1,0 100 pcs PRK H=1,5 200 pcs

31 SPRZĘT BUDOWLANY PLANT EQUIPMENT 41 - CUPLOK Cuplock systems are versatile scaffolding systems that are used for various forms of access and support structures. These are used in building and construction industries. Elements are made from the 48.6mm diameter tube. Permitted load: 57kN/foot. Cuplok Scaffolding Post connector 400 pcs Cuplok foot 200 pcs Cuplok Head 200 pcs Vertical bar L=1,3 250 pcs Vertical bar L=1,0 350 pcs Vertical bar L=1,8 400 pcs Vertical bar L=3,0 300 pcs Vertical bar L=2,0 450 pcs Horizontal bar L=1, pcs The equipment listed on this addenda can be visited at the Mota-Engil Central Europe site s in Lubartów - lublin voivodshipv and Buchałów lubusz voivodship. For more detailed information please consult our auction catalog available on request by our phone number or on our internet page roux.pl. Wymieniony w tym uzupełnieniu sprzęt można zobaczyć w "Mota-Engil Central Europe" w Lubartowie - województwie lubelskim oraz w Buchałowie - województwie lubuskim. Dla uzyskania bardziej szczegółowych informacji, należy zapoznać się z naszym katalogiem, który można odebrać po skontaktowaniu się z nami pod numerem lub na naszej stronie roux.pl.

WARUNKI TERMS AND CONDITIONS. Safecap Investments Limited. Safecap Investments Limited UMOWA Z KLIENTEM DETALICZNYM RETAIL CLIENT AGREEMENT

WARUNKI TERMS AND CONDITIONS. Safecap Investments Limited. Safecap Investments Limited UMOWA Z KLIENTEM DETALICZNYM RETAIL CLIENT AGREEMENT TERMS AND CONDITIONS Safecap Investments Limited RETAIL CLIENT AGREEMENT Note: The English version of this agreement is the governing version and shall prevail whenever there is any discrepancy between

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. GENERAL SALE CONDITIONS

PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. GENERAL SALE CONDITIONS PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. GENERAL SALE CONDITIONS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. GENERAL PROVISIONS 1.1. DEFINICJE 1.1.1. ARKOP: Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

SKRILL MERCHANT AGREEMENT UMOWA PARTNERA HANDLOWEGO SKRILL. This Agreement is made Umowę zawarto (w dniu)on: Between pomiędzy firmą

SKRILL MERCHANT AGREEMENT UMOWA PARTNERA HANDLOWEGO SKRILL. This Agreement is made Umowę zawarto (w dniu)on: Between pomiędzy firmą SKRILL MERCHANT AGREEMENT UMOWA PARTNERA HANDLOWEGO SKRILL This Agreement is made Umowę zawarto (w dniu)on: Between pomiędzy firmą Skrill Ltd 25 Canada Square London E14 5LQ hereinafter zwaną dalej Skrill

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw 1 Zakres Zastosowania 1. Wszystkie transakcje sprzedaży i dostaw towarów realizowane przez Kronospan Szczecinek Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku, Kronospan Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

DAYCO GLOBAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE

DAYCO GLOBAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE DAYCO GLOBAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE GLOBALNE ZASADY I WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW PRZEZ FIRMĘ DAYCO A. Parties, Items A. Strony, przedmioty zakupu 1. Parties: Dayco Products, LLC or any of its

Bardziej szczegółowo

Warunki dla Kontraktów Spread Bet: Rachunki Depozytowe Spread Bet Terms: Deposit Accounts

Warunki dla Kontraktów Spread Bet: Rachunki Depozytowe Spread Bet Terms: Deposit Accounts Warunki dla Kontraktów Spread Bet: Rachunki Depozytowe Spread Bet Terms: Deposit Accounts Uwaga: zawarte w niniejszym dokumencie tłumaczenie zostało zamieszczone wyłącznie z myślą o wygodzie Klienta i

Bardziej szczegółowo

- 1 - 2) outlet the Bank s outlet servicing Account Holders,

- 1 - 2) outlet the Bank s outlet servicing Account Holders, Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów Bankowości Korporacyjnej w Banku Millennium S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA ACT ON CONSUMER RIGHTS. praktyczny przewodnik po ustawie wraz z zestawieniem zmian w formie tabeli

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA ACT ON CONSUMER RIGHTS. praktyczny przewodnik po ustawie wraz z zestawieniem zmian w formie tabeli USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA praktyczny przewodnik po ustawie wraz z zestawieniem zmian w formie tabeli ACT ON CONSUMER RIGHTS a practical guide to the Act, with a list of modifications gathered in a table

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowne SoftwareONE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Ogólne warunki umowne SoftwareONE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Ogólne warunki umowne SoftwareONE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 1. Zakres obowiązywania Niniejsze ogólne warunki umowne - w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia - są wiążące

Bardziej szczegółowo

Warunki dla Kontraktów CFD i Spot Forex: Rachunki depozytowe CFD and Spot Forex Terms: Deposit Accounts

Warunki dla Kontraktów CFD i Spot Forex: Rachunki depozytowe CFD and Spot Forex Terms: Deposit Accounts Warunki dla Kontraktów CFD i Spot Forex: Rachunki depozytowe CFD and Spot Forex Terms: Deposit Accounts Uwaga: zawarte w niniejszym dokumencie tłumaczenie zostało zamieszczone wyłącznie z myślą o wygodzie

Bardziej szczegółowo

UMOWA DLA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO KLIENTA END USER - CLIENT AGREEMENT. 1 Wstęp. 1. Introduction

UMOWA DLA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO KLIENTA END USER - CLIENT AGREEMENT. 1 Wstęp. 1. Introduction UMOWA DLA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO KLIENTA 1 Wstęp 1.1 xsocial jest znakiem handlowym spółki DUB Investments Ltd. Niniejsza Umowa zostaje zawarta pomiędzy DUB Investments Ltd (w dalszej części dokumentu zwanej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY GENERAL SALES CONDITIONS Curtis Health Caps Sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY GENERAL SALES CONDITIONS Curtis Health Caps Sp. z o.o. Niniejszy dokument określa Ogólne Warunki Sprzedaży dokonywanej przez Curtis Health Caps Sp z o.o. ( CHC ) z siedzibą w Wysogotowie przy ul. Batorowskiej 52, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Annex 2 of Aircom Automotive Global Terms and Condition of Purchase Logistics requirements for production material Version 1. Dated December 02, 2014

Annex 2 of Aircom Automotive Global Terms and Condition of Purchase Logistics requirements for production material Version 1. Dated December 02, 2014 Aneks nr 2 do Ogólnych Warunków Zakupów Aircom Automotive Wymagania logistyczne odnośnie materiałów produkcyjnych wersja 1. stan na 2 grudnia 2014 Annex 2 of Aircom Automotive Global Terms and Condition

Bardziej szczegółowo

FINAL TERMS. Series No. 4527. dated 4 June 2014

FINAL TERMS. Series No. 4527. dated 4 June 2014 FINAL TERMS Series No. 4527 dated 4 June 2014 Issue of 100,000,000 units Step-Up Certificates with Barrier Digital interest ( Siła Dalekiego Wschodu ) on an Equity Basket (the Securities ) under the Structured

Bardziej szczegółowo

Zwrot podatku z Wielkiej Brytanii Prosimy uważnie przeczytać. 1. Nie wypełniaj dokumentów angielskich

Zwrot podatku z Wielkiej Brytanii Prosimy uważnie przeczytać. 1. Nie wypełniaj dokumentów angielskich Zwrot podatku z Wielkiej Brytanii Prosimy uważnie przeczytać 1. Nie wypełniaj dokumentów angielskich Złóż tylko podpisy w zaznaczonych krzyżykiem miejsca (uwaga na niektórych formularzach dwa razy). Pamiętaj

Bardziej szczegółowo

Formularz wniosku o otwarcie rachunku korporacyjnego Corporate Account Application Form

Formularz wniosku o otwarcie rachunku korporacyjnego Corporate Account Application Form Formularz wniosku o otwarcie rachunku korporacyjnego Corporate Account Application Form Uwaga: zawarte w niniejszym dokumencie tłumaczenie zostało zamieszczone wyłącznie z myślą o wygodzie Klienta i w

Bardziej szczegółowo

POLISH LAW REVIEW PRZEGLĄD PRAWA POLSKIEGO NR 1/2013

POLISH LAW REVIEW PRZEGLĄD PRAWA POLSKIEGO NR 1/2013 POLISH LAW REVIEW PRZEGLĄD PRAWA POLSKIEGO NR 1/2013 Poland USA Canada Mexico China POLSKA I USA PODPISAŁY KONWENCJĘ O UNIKANIU PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA POLAND AND US SIGNED CONVENTION FOR THE AVOIDANCE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Portalu e-klient dla klientów MetLife TUnŻiR S.A.

Instrukcja użytkownika Portalu e-klient dla klientów MetLife TUnŻiR S.A. Instrukcja użytkownika Portalu e-klient dla klientów MetLife TUnŻiR S.A. Wersja polska English version Instrukcja użytkownika Portalu e-klient dla klientów MetLife TUnŻiR S.A. Instrukcja ułatwi pierwsze

Bardziej szczegółowo

Table of Content. Spis treści TELETRADE REGULATIONS. Wprowadzenie..2. Introduction. 2. Margin trading...3. Dźwignia handlu 3

Table of Content. Spis treści TELETRADE REGULATIONS. Wprowadzenie..2. Introduction. 2. Margin trading...3. Dźwignia handlu 3 Table of Content Spis treści Introduction. 2 Wprowadzenie..2 Margin trading...3 Dźwignia handlu 3 Types of Orders.7 Rodzaje Zleceń/Zlecenia..7 Sending and execution of market orders.5 Zwroty realizacji

Bardziej szczegółowo

Poland Tender. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Poland Tender. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Poland Tender Sieradz: Przystosowanie budynku Urzędu Miasta Sieradza do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych - etap I: remont korytarza II piętra Numer ogłoszenia: 33963-2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

ING Bank N.V. Issue of 15,000 Short Currency Open Ended Sprinters under the Certificates Programme

ING Bank N.V. Issue of 15,000 Short Currency Open Ended Sprinters under the Certificates Programme Final Terms dated 19 January 2015 ING Bank N.V. Issue of 15,000 Short Currency Open Ended Sprinters under the Certificates Programme Any person making or intending to make an offer of the Certificates

Bardziej szczegółowo

INVITATION TO SPONSORSHIP. 6 th European Transport Research Conference. Innovative Solutions for Tomorrow s Mobility. Poland National Stadium

INVITATION TO SPONSORSHIP. 6 th European Transport Research Conference. Innovative Solutions for Tomorrow s Mobility. Poland National Stadium 6 th European Transport Research Conference Innovative Solutions for Tomorrow s Mobility www.traconference.eu INVITATION TO ST SPONSORSHIP Poland National Stadium 1 SUMMARY EDITO 04 OBJECTIVES 05 SCOPE

Bardziej szczegółowo

Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne 2010 Polish General Forwarding Rules 2010

Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne 2010 Polish General Forwarding Rules 2010 Polska Izba Spedycji i Logistyki Polish International Freight Forwarders Association Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne 2010 Polish General Forwarding Rules 2010 Gdynia 2010 Polska Izba Spedycji i Logistyki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA NR 11-29 INSTRUCTION 11-29. Dotyczy: Wymagania dla Dostawców PWK / PWK Supplier Requirements

INSTRUKCJA NR 11-29 INSTRUCTION 11-29. Dotyczy: Wymagania dla Dostawców PWK / PWK Supplier Requirements STRONA/PAGE: 1 Dotyczy: Wymagania dla Dostawców PWK / PWK Supplier Requirements NINIEJSZY DOKUMENT JEST WŁASNOŚCIĄ PRATT AND WHITNEY KALISZ SP. Z O.O. NIE WOLNO POSIADAĆ, ROBIĆ UŻYTKU, KOPIOWAĆ ANI UDOSTĘPNIAĆ

Bardziej szczegółowo

1419 POL. Application for a Visitor visa Tourist stream Wniosek o wizę wjazdową kategoria turystyczna

1419 POL. Application for a Visitor visa Tourist stream Wniosek o wizę wjazdową kategoria turystyczna Application for a Visitor visa Tourist stream Wniosek o wizę wjazdową kategoria turystyczna Form 1419 POL POLISH Informacje o tym formularzu Uwaga Przed wypełnieniem wniosku należy uważnie przeczytać następujące

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIE Z WIELKIEJ BRYTANII DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI

ROZLICZENIE Z WIELKIEJ BRYTANII DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI ROZLICZENIE Z WIELKIEJ BRYTANII DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Wypełnij dokładnie i podpisz jeżeli pytanie Cię nie dotyczy, przekreśl pole na odpowiedź. Pamiętaj aby uwzględnić:

Bardziej szczegółowo

Formularz wniosku o otwarcie rachunku depozytowego Deposit Account Application Form

Formularz wniosku o otwarcie rachunku depozytowego Deposit Account Application Form Formularz wniosku o otwarcie rachunku depozytowego Deposit Account Application Form Uwaga: zawarte w niniejszym dokumencie tłumaczenie zostało zamieszczone wyłącznie z myślą o wygodzie Klienta i w przypadku

Bardziej szczegółowo

Please state how you want to receive your OBU, sign this letter and enclose it with your documents. By courier (free of charge)

Please state how you want to receive your OBU, sign this letter and enclose it with your documents. By courier (free of charge) Please state how you want to receive your OBU, sign this letter and enclose it with your documents. DKV customer number: Please mark with a cross: By courier (free of charge) Pick-up (free of charge) Important

Bardziej szczegółowo

JAGIELLONIAN UNIVERSITY 645 YEARS OF HISTORY THE OLDEST UNIVERSITY IN POLAND

JAGIELLONIAN UNIVERSITY 645 YEARS OF HISTORY THE OLDEST UNIVERSITY IN POLAND JAGIELLONIAN UNIVERSITY 645 YEARS OF HISTORY THE OLDEST UNIVERSITY IN POLAND POLISH LANGUAGE CLASSES AT ALL LEVELS CLASSES IN POLISH CULTURE, LITERATURE, THEATER, FILM, HISTORY AND SOCIOLOGY CLASSES BEGIN

Bardziej szczegółowo

Przykładowe sprawozdanie finansowe

Przykładowe sprawozdanie finansowe KPMG W POLSCE Przykładowe sprawozdanie finansowe Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej kpmg.pl Przykładowe sprawozdanie finansowe a O publikacji Wersja oryginalna anglojęzyczna niniejszego

Bardziej szczegółowo