Wsparcie przedsiębiorców z Krajowych Programów Operacyjnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wsparcie przedsiębiorców z Krajowych Programów Operacyjnych"

Transkrypt

1 Wsparcie przedsiębiorców z Krajowych Programów Operacyjnych

2 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2

3 Konkursy przewidziane do ogłoszenia w 2018 roku Podziałanie Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Wsparcie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorcę. Terminy naborów: 1 marca 30 maja 2018 (MŚP); 1 marca 29 czerwca 2018 (duże firmy i konsorcja przedsiębiorstw); 3 kwietnia 28 grudnia 2018 (MŚP posiadające certyfikat Seal of Excellence); 16 sierpnia 14 grudnia 2018 (MŚP); 3 września 30 listopada 2018 (duże firmy i konsorcja przedsiębiorstw) Instytucja odpowiedzialna: NCBiR Alokacja w konkursach: 2 mld 850 mln zł 3

4 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Podziałanie Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Typy projektów: Projekty, który obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe (projekt, w którym nie przewidziano prac rozwojowych, nie może uzyskać dofinansowania). Elementem projektu mogą być prace przedwdrożeniowe. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu Dofinansowanie nie może przekroczyć dla przedsiębiorstwa na jeden projekt: 20 mln euro jeżeli projekt obejmuje gł. badania przemysłowe; 15 mln euro jeżeli projekt obejmuje gł. eksperymentalne prace rozwojowe; euro na prace przedwdrożeniowe pomoc de minimis (wartość brutto pomocy łącznie z wartością innej pomocy de minimis przyznanej w okresie 3 lat podatkowych; 2 mln euro na prace przedwdrożeniowe usługi doradcze dla MŚP. Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu maksymalnie 50 mln euro. 4

5 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Podziałanie Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa 5

6 Konkursy przewidziane do ogłoszenia w 2018 roku Podziałania 1.2 Sektorowe programy B+R Programy sektorowe służą realizacji dużych przedsięwzięć B+R, istotnych dla rozwoju poszczególnych branż/sektorów gospodarki. Mogą służyć wyłanianiu inteligentnych specjalizacji, zgodnie z koncepcją przedsiębiorczego odkrywania. Terminy naborów: 24 września 20 listopada 2018 (Innowacyjny recykling); 3 sierpnia 2 października 2018 (InnoNeuroPharm); 11 maja 10 lipca 2018 (INNOMOTO); 30 kwietnia 29 czerwca 2018 (INNOship) Instytucja odpowiedzialna: NCBiR Alokacja w konkursach: 700 mln zł 6

7 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Podziałania 1.2 Sektorowe programy B+R Typy projektów: Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania). Uzupełnieniem wsparcia na projekty B+R może być dofinansowanie prac przedwdrożeniowych, rozumianych jako działania przygotowawcze do wdrożenia wyników prac B+R w działalności gospodarczej. W programach sektorowych inicjatorem wspólnego przedsięwzięcia jest grupa przedsiębiorstw, które występują w imieniu branży (np. za pośrednictwem platformy technologicznej, inicjatywy klastrowej, etc.), przedstawiając zarys agendy badawczej wraz z konkretnym zapotrzebowaniem sektora na prace B+R. 7

8 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Podziałania 1.2 Sektorowe programy B+R 8

9 Konkursy przewidziane do ogłoszenia w 2018 roku Podziałania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych przedsiębiorców Terminy naborów: II/III kwartał 2018 Instytucja odpowiedzialna: Ministerstwo Rozwoju Alokacja w konkursach: 460 mln zł 9

10 Konkursy przewidziane do ogłoszenia w 2018 roku Podziałania Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP Wsparcie udzielane jest w celu zwiększenia dostępności specjalistycznych, wysokiej jakości proinnowacyjnych usług, powiązanych z krajowymi inteligentnymi specjalizacjami świadczonymi przez akredytowane Ośrodki Innowacji. Terminy naborów: 10 sierpnia lutego kwietnia 25 października 2018 Instytucja odpowiedzialna: PARP Alokacja w konkursach: 115 mln zł 10

11 Podziałania Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP Typy projektów: Usługi proinnowacyjne (dotyczące aktywności badawczo-rozwojowej lub innowacyjnej MŚP), świadczone przez akredytowane instytucje otoczenia biznesu. Dodatkowo, realizacja inwestycji początkowej związanej z wdrożeniem innowacji technologicznej, której dotyczy usługa proinnowacyjna jako fakultatywny komponent projektu Typ beneficjenta: MSP Maksymalny poziom dofinansowania: 70% lub 50%w komponencie usługowym Max % (zgodnie z możliwą do przyznania intensywnością pomocy). Minimalna i maksymalna wartość projektu (PLN): nie dotyczy Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu (PLN): w zakresie usług proinnowacyjnych: Min Max w zakresie inwestycji początkowej: Min: nie dotyczy Max: poniżej 200% wartości kosztów kwalifikowanych usług proinnowacyjnych 11

12 Konkursy przewidziane do ogłoszenia w 2018 roku Podziałania Bony na innowacje dla MŚP Wsparcie udzielane na finansowanie usług dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw realizowanych przez jednostkę naukową, przyczyniających się do rozwoju ich produktów (wyrobów i usług). Termin naboru: 22 marca 22 listopada 2018 Instytucja odpowiedzialna: PARP Alokacja: 135 mln zł 12

13 Podziałania Bony na innowacje dla MŚP Typy projektów: Usługi badawczo-rozwojowe polegające na opracowaniu: a)nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, nowej lub znacząco ulepszonej technologii produkcji, nowego projektu wzorniczego; b)nowej lub znacząco ulepszonej usługi. Usługi mogą dotyczyć innowacji nietechnologicznych (usługi dotyczące innowacji marketingowych i/lub organizacyjnych), jeśli będą towarzyszyły usłudze, o której mowa w pkt a) lub b) powyżej. Typ beneficjenta: MSP Maksymalny poziom dofinansowania: 85% Minimalna i maksymalna wartość projektu (PLN): nie dotyczy Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu (PLN): Min Max

14 Konkursy przewidziane do ogłoszenia w 2018 roku Podziałania Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych Wsparcie projektów mających na celu wzrost innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw działających w ramach Krajowych Klastrów Kluczowych na rynkach międzynarodowych. Termin naboru: 27 lutego 26 lipca 2018 Instytucja odpowiedzialna: PARP Alokacja w konkursach: 100 mln zł 14

15 Podziałania Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych Typy projektów: Usługi skierowane do członków Krajowych Klastrów Kluczowych: a) wspomagające internacjonalizację oferty klastra (wspierające dostosowanie i wprowadzanie na rynki zagraniczne lub wzmocnienie na rynkach zagranicznych oferty/produktów klastra i/lub jego członków, ze szczególnym uwzględnieniem produktów zaawansowanych technologicznie); b) związane z aktywizacją członków klastra w obszarze internacjonalizacji, tworzeniem sieci kontaktów, wymianą wiedzy z partnerami zagranicznymi, współpracą międzynarodową, zwiększeniem widoczności klastra na rynkach międzynarodowych. Typ beneficjenta: - koordynatorzy Krajowych Klastrów Kluczowych - członkowie Krajowych Klastrów Kluczowych Maksymalny poziom dofinansowania: 1. 50% - pomoc publiczna dla koordynatora klastra 2. Pomoc de minimis dla członka KKK: - 80% w przypadku mikro lub małych przedsiębiorstw, - 70% w przypadku średnich przedsiębiorstw, - 50% w przypadku dużych przedsiębiorstw. 15

16 Podziałania Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych Minimalna i maksymalna wartość projektu (PLN): nie dotyczy Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu (PLN): Min Max

17 Konkursy przewidziane do ogłoszenia w 2018 roku Podziałania Ochrona własności przemysłowej Wsparcie udzielane będzie mikro małym i średnim przedsiębiorcom na pokrycie kosztów związanych z uzyskaniem i realizacją ochrony praw własności przemysłowej. Terminy naborów: 6 marca 29 listopada 2018 Instytucja odpowiedzialna: PARP Alokacja w konkursach: 50 mln zł 17

18 Podziałania Ochrona własności przemysłowej Typy projektów: - działania związane z uzyskaniem ochrony własności przemysłowej i z możliwością wsparcia na przygotowanie procesu komercjalizacji przedmiotów objętych zgłoszeniem, tj.: patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji na wzory przemysłowe - działania związane z realizacją ochrony własności przemysłowej w związku z wszczęciem i prowadzeniem postępowania w zakresie: a) unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego; b) stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego. Typ beneficjenta: MSP Maksymalny poziom dofinansowania: 50% Minimalna i maksymalna wartość projektu (PLN): nie dotyczy Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu (PLN): Min Max

19 Konkursy przewidziane do ogłoszenia w 2018 roku Podziałania Badania na rynek Wsparcie projektów, obejmujących wdrożenie wyników prac B+R przeprowadzonych przez przedsiębiorcę lub nabytych, prowadzących do uruchomienia produkcji nowych produktów lub usług z zachowaniem preferencji dla Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Terminy naborów: 5 września lutego konkursy, w tym 1 dla miast średnich 20 marca 5 grudnia konkursy, w tym 1 dla miast średnich Instytucja odpowiedzialna: PARP Alokacja w konkursach: 2 mld 400 mln zł 19

20 Podziałania Badania na rynek Konkursy przewidziane do ogłoszenia w 2018 roku Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu ogółem wynosi 5 mln zł. Maksymalna wartość dofinansowania wynosi zł, Maksymalna intensywność dofinansowania do 70%, w tym: na eksperymentalne prace rozwojowe wynosi: 1) 35% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorców, 2) 45% kosztów kwalifikowalnych dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców. na usługi doradcze wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych Koszty kwalifikowane, to m.in.: - nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz nabycia prawa własności nieruchomości, z wyłączeniem lokali mieszkalnych; 2) nabycia albo wytworzenia środków trwałych innych niż określone w pkt 1; 3) nabycia robót i materiałów budowlanych; 4) nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, 5) rat spłaty kapitału nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, rat spłaty kapitału środków trwałych, innych niż określone w pkt 5, 20

21 Konkursy przewidziane do ogłoszenia w 2018 roku Podziałania Kredyt na innowacje technologiczne Wsparcie projektów polegających na wdrażaniu innowacji o charakterze technologicznym. Terminy naborów: 15 lutego 24 maja 2018 Instytucja odpowiedzialna: BGK Alokacja w konkursach: 550 mln zł Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu 6 mln zł Wnioskodawca może złożyć wyłącznie jeden wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu. 21

22 Konkursy przewidziane do ogłoszenia w 2018 roku Podziałania Kredyt na innowacje technologiczne Wsparciem objęte są projekty polegające na wdrożeniu innowacji technologicznych własnych lub nabytych wyników prac badawczo-rozwojowych. O dofinansowanie ubiegać się mogą projekty finansowane kredytem na innowacje technologiczne. Kredyt na innowacje technologiczne przyznawany jest na zasadach komercyjnych przez banki współpracujące z Bankiem Gospodarstwa Krajowego przy udziale własnym kredytobiorcy min. 25%. Dofinansowanie w formie dotacji premii technologicznej otrzymuje się celem spłaty części kredytu technologicznego. Udział własny przedsiębiorcy nie może stanowić mniej niż 25% wydatków kwalifikowalnych projektu. 22

23 Konkursy przewidziane do ogłoszenia w 2018 roku Podziałania Kredyt na innowacje technologiczne Rodzaje wydatków podlegające dofinansowaniu to m.in.: 1) zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej (w tym zakup prawa użytkowania wieczystego), 2) zakup, wytworzenie, a także koszty montażu i uruchomienia nowych środków trwałych innych niż określone w pkt 1, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu, 3) zakup używanych środków trwałych, a także koszty montażu i uruchomienia używanych środków trwałych innych niż określone w pkt 1, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu, 4) zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynków, budowli lub ich części, 5) zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej, 6) pokrycie kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli lub ich części, poniesionych do dnia zakończenia realizacji inwestycji technologicznej, 23

24 Konkursy przewidziane do ogłoszenia w 2018 roku Podziałania Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych Go to Brand Wsparcie przedsiębiorców uczestniczących w branżowych programach promocji oraz programach promocji o charakterze ogólnym. Terminy naborów: 4 kwietnia 8 maja 2018 Instytucja odpowiedzialna: PARP Alokacja w konkursach: 150 mln zł 24

25 Konkursy przewidziane do ogłoszenia w 2018 roku Podziałania Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych Go to Brand Wsparcie przedsiębiorców uczestniczących w branżowych programach promocji oraz programach promocji o charakterze ogólnym. Terminy naborów: 4 kwietnia 8 maja 2018 Instytucja odpowiedzialna: PARP Alokacja w konkursach: 150 mln zł Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu do 50% lub do 85% kosztów kwalifikowalnych projektu 25

26 Konkursy przewidziane do ogłoszenia w 2018 roku Podziałania Strategiczne programy badawcze dla gospodarki Wsparcie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych o tematyce określonej w programach strategicznych w ramach Wspólnych Przedsięwzięć, realizowane przez konsorcja jednostek naukowych lub konsorcjum z udziałem przedsiębiorstw i jednostek naukowych. Terminy naborów: 29 grudnia marca 2018 Wspólne przedsięwzięcie z Województwem Lubelskim: Technologie fotoniczne (m.in. do wytwarzania światłowodów) 19 lutego 20 kwietnia 2018 Wspólne Przedsięwzięcie INGA NCBR z PGNiG S.A. oraz GAZ-SYSTEM S.A III/IV kwartał 2018 Wspólne przedsięwzięcia z woj. Łódzkim i śląskim (2 nabory) Instytucja odpowiedzialna: NCBiR Alokacja: 400 mln PLN 26

27 Konkursy przewidziane do ogłoszenia w 2018 roku Podziałania Strategiczne programy badawcze dla gospodarki Obszary tematyczne: A. Poszukiwanie, wydobycie węglowodorów oraz produkcja paliw gazowych B. Pozyskanie metanu z pokładów węgla C. Materiały do budowy i eksploatacji sieci gazowych D. Sieci gazowe E. Użytkowanie, obrót i nowe zastosowania LNG i CNG F. Technologie wodorowe i paliwa gazowe G. Technologie stosowane we współpracy z klientami H. Ochrona środowiska Koordynator ze strony NCBiR: Karolina Madrak - Dział Zarządzania Programami tel.: +48 (22) , 27

28 Konkursy przewidziane do ogłoszenia w 2018 roku Podziałania Regionalne agendy naukowo-badawcze Projekty obejmujące badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe realizowane przez konsorcja złożone z jednostek naukowych i przedsiębiorców, liderem konsorcjum powinna być jednostka naukowa. Terminy naborów: 15 marca 15 maja 2018 Instytucja odpowiedzialna: NCBiR Alokacja w konkursach: 200 mln zł Na co można otrzymać dofinansowanie? Projekt, który: - obejmuje badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe (projekt, w którym nie przewidziano prac rozwojowych, nie może uzyskać dofinansowania), - wpisuje się tematycznie w Zakres regionalnych agend naukowo-badawczych, może obejmować prace przedwdrożeniowe. 28

29 Konkursy przewidziane do ogłoszenia w 2018 roku Podziałania Regionalne agendy naukowo-badawcze Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu - wynosi 1 mln PLN. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu - wynosi 10 mln PLN. Kontakt: w zakresie finansowym (kwalifikowalność kosztów, wskaźniki, budżet projektu) - na adres: w pozostałych sprawach - na adres mailowy: oraz pod nr telefonu (22) , (22)

30 Konkursy przewidziane do ogłoszenia w 2018 roku Podziałania 4.2 Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki Celem działania jest wsparcie wybranych projektów dużej, strategicznej infrastruktury badawczej, o charakterze ogólnokrajowym lub międzynarodowym, znajdujących się na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej (PMDiB), aktualną najpóźniej na dzień przed ogłoszeniem Konkursu oraz zapewnienie skutecznego dostępu do tej infrastruktury dla przedsiębiorców i innych zainteresowanych podmiotów. Warunkiem uzyskania wsparcia będzie przedstawienie w szczególności: agendy badawczej, która wpisuje się w Krajową Inteligentną Specjalizację oraz planu dotyczącego wykorzystania infrastruktury B+R po zakończeniu projektu i planu pokrywania kosztów utrzymania infrastruktury. Maksymalny poziom dofinansowania: 80% Minimalna wartość środków kwalifikowanych: 30 mln PLN 30

31 Konkursy przewidziane do ogłoszenia w 2018 roku Podziałania 4.2 Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki Do konkursu mogą przystąpić wyłącznie projekty znajdujące się na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej. O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy Beneficjentów: 1) jednostka naukowa w rozumieniu art. 2 ust. 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2016 r. poz. 2045, t.j., ze zm.); 2) konsorcja jednostek naukowych; 3) konsorcja jednostek naukowych i przedsiębiorstw; 4) konsorcja uczelni (w tym spółek celowych uczelni) i przedsiębiorstw; 5) spółki, które są organizacjami badawczymi Instytucja ogłaszająca konkurs Ośrodek Przetwarzania Informacji Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB) Terminy naborów: 2 listopada marca

32 Program Operacyjny Polska Wschodnia Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 32

33 Konkursy przewidziane do ogłoszenia w 2018 roku Podziałania Platformy startowe dla nowych pomysłów marzec/kwiecień Wsparcie start-up ów Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP styczeń/luty ; lipiec/wrzesień Opracowanie strategii internacjonalizacji MŚP oraz jej wdrożenie, udział w targach, misjach zagranicznych Podziałanie Wdrażanie innowacji przez MŚP kwiecień/maj Wdrożenie wyników prac B+R Działanie 1.4 Wzór na konkurencję maj/lipiec Opracowanie strategii wzorniczej oraz jej wdrożenie 33

34 Program Polska Wschodnia Podziałania Platformy startowe dla nowych pomysłów marzec/kwiecień (konkurs dla operatorów platform startowych) Wsparcie start-up ów: ocena pomysłów biznesowych przez panel ekspertów wsparcie merytoryczne, techniczne, organizacyjne udział w wydarzeniach branżowych; wizytach studyjnych etc. W drugim etapie możliwe również wsparcie finansowe Warunkiem udziału w inkubacji jest innowacyjny charakter pomysłu; wiek do 35 lat; oraz zamieszkiwanie na terenie działania Programu Polska Wschodnia 34

35 Program Polska Wschodnia Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP styczeń/luty ; lipiec/wrzesień Opracowanie strategii internacjonalizacji MŚP oraz jej wdrożenie, udział w targach, misjach zagranicznych Zapewnienie dostępu do usług doradczych Priorytet dla firm których przychody z eksportu stanowią mniej 30% rocznych przychodów Maksymalny % poziom dofinasowania 85% Maksymalna wartość dotacji: 800 tys. PLN (w przypadku wybrania rynków docelowych internacjonalizacji spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii) 550 tys. PLN (w przypadku wybrania rynków docelowych internacjonalizacji z Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii) 35

36 Program Polska Wschodnia Podziałanie Wdrażanie innowacji przez MŚP kwiecień/maj Wdrożenie wyników prac B+R Wsparcie projektów prowadzących do stworzenia innowacyjnych (na poziomie kraju) produktów poprzez wdrożenie (własnych lub nabytych) wyników prac B+R. (przygotowanie analizy rynku i możliwości ulokowania na nim produktu, przygotowanie dokumentacji wdrożeniowej, uzyskanie, walidację i obronę patentu, nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, know-how, licencji oraz innych praw własności intelektualnej; etap wdrożenia obejmujący inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe, w szczególności: zakup, montaż i uruchomienie maszyn i urządzeń, linii produkcyjnej lub technologicznej) Maksymalny % poziom dofinasowania: 70% Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych 1 mln złotych Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych 7 mln PLN 36

37 Program Polska Wschodnia Działanie 1.4 Wzór na konkurencję maj/lipiec Wsparcie dla MSP na przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej analizę wzorniczą beneficjenta oraz jego otoczenia w zakresie oferty produktowej, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji, strategii marketingowej, charakterystyki klientów i konkurencji oraz trendów rynkowych, analiza potrzeb beneficjenta w zakresie zarządzania wzornictwem, usługi doradcze niezbędne do realizacji projektu wzorniczego, zakup urządzeń i maszyn oraz wartości niematerialnych i prawnych Maksymalny % poziom dofinansowania I etap 85% II etap 70% Maksymalna wartość dofinasowania Etap I 100 tys. PLN Etap II: 3 mln PLN (w przypadku wdrożenia innowacji produktowej) 1 mln PLN (w przypadku wdrożenia innowacji innych niż produktowa 37

38 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Konkursy przewidziane do ogłoszenia w 2018 roku Działanie 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach Projekty inwestycyjne dotyczące efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach Termin naboru: Styczeń 2018 Instytucja odpowiedzialna: NFOŚiGW Alokacja: 100 mln zł 38

39 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Działanie 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach Typy projektów: 1) przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie; 2) głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach; 3) zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach, poprzez przebudowę lub wymianę na energooszczędne urządzenia i instalacje technologiczne, oświetlenie, oraz ciągi transportowe linii produkcyjnych; 4) budowa lub przebudowa lokalnych źródeł ciepła (w tym wymiana źródła na instalację OZE); 5) zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa. Integralną częścią projektu powinno być wprowadzenie inteligentnych systemów zarządzania energią w przedsiębiorstwie (o ile: beneficjent nie posiada już takiego systemu dotyczącego zarządzania danym komponentem gospodarki energetycznej przedsiębiorstwa, jest to uzasadnione ekonomicznie i wynika z audytu energetycznego). Projekty z zakresu modernizacji energetycznej budynków zwiększające efektywność energetyczną w wyniku realizacji projektu poniżej 25% (w przeliczeniu na energię końcową) nie będą kwalifikowały się do dofinansowania. (Wymagany audyt energetyczny ) Wnioskodawca nie może ubiegać o dofinansowanie projektu w ramach postępowania konkursowego, jeśli projekt ten w momencie ogłoszenia Konkursu widnieje w wykazie projektów zidentyfikowanych POIiŚ lub 39 aplikuje bądź uzyskał dofinansowanie w ramach regionalnego programu operacyjnego.

40 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Działanie 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach 40

41 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Konkursy przewidziane do ogłoszenia w 2018 roku Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu Przebudowa istniejących systemów ciepłowniczych i sieci chłodu, celem zmniejszenia strat na przesyle i dystrybucji; Budowa przyłączy do istniejących budynków i instalacja węzłów indywidualnych, skutkująca likwidacją węzłów grupowych; Budowa nowych odcinków sieci cieplnej wraz z przyłączami i węzłami ciepłowniczymi, w celu likwidacji istniejących lokalnych źródeł ciepła, opalanych paliwem stałym; Podłączenia budynków do sieci ciepłowniczej, mające na celu likwidację indywidualnych i zbiorowych źródeł niskiej emisji Termin naboru: Maj 2018 Instytucja odpowiedzialna: NFOŚiGW Alokacja: 100 mln zł 41

42 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu Typy projektów: a) przebudowa istniejących systemów ciepłowniczych i sieci chłodu, celem zmniejszenia strat na przesyle i dystrybucji; b) budowa przyłączy do istniejących budynków i instalacja węzłów indywidualnych, skutkująca likwidacją węzłów grupowych; c) budowa nowych odcinków sieci cieplnej wraz z przyłączami i węzłami ciepłowniczymi, w celu likwidacji istniejących lokalnych źródeł ciepła, opalanych paliwem stałym; d) podłączenia budynków do sieci ciepłowniczej, mające na celu likwidację indywidualnych i zbiorowych źródeł niskiej emisji. 42

43 Źródła informacji 43

44 Portal Funduszy Europejskich - informacje w formie instrukcji i poradników wyszukiwarka szkoleń i konferencji na temat funduszy, lista ogłoszeń o naborach wniosków, dokumenty i publikacje informacyjne o środkach europejskich, dane kontaktowe Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, informacje o efektach Funduszy Europejskich oraz dane o projektach, które otrzymały dofinansowanie z Funduszy Europejskich, możliwość oceny przydatności poszczególnych informacji zawartych na stronach. 44

45 Portal Funduszy Europejskich - System informowania o Funduszach Europejskich w Internecie Na Portalu Funduszy Europejskich znajdą się również przekierowania do stron wszystkich instytucji zajmujących się zarządzaniem środkami UE. Strony będą charakteryzowały się spójną architekturą informacji oraz jednolitą szatą graficzną. Będziemy się starać, aby treści na nich dostępne były odpowiednio dostosowane do odbiorców, prowadząc Internautów za rękę w świecie funduszy. Gdzie szukać nowych serwisów? Serwis Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Serwis Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Serwis Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Serwis Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Serwis Programu Operacyjnego Polska Wschodnia Serwis Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

46 Strona internetowa RPO WL: 46

47 Sieć PIFE GPI Lublin ul. Stefczyka 3b, Tel.: , LPI Puławy ul. Centralna 9 Tel.: , LPI Zamość ul. Partyzantów 94 Tel.: , LPI Chełm Pl. Niepodległości 1 Tel.: , LPI Biała Podlaska ul. Warszawska 14 Tel.: , 47

48 Dziękujemy za uwagę! Oddział Funduszy Europejskich Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego ul. Stefczyka 3B, Lublin Tel.: ,

Wsparcie przedsiębiorców z Krajowych Programów Operacyjnych

Wsparcie przedsiębiorców z Krajowych Programów Operacyjnych Wsparcie przedsiębiorców z Krajowych Programów Operacyjnych 10.00-10.10 Rejestracja uczestników; 10.10-10.20 Oferta sieci PIFE; Program szkolenia 10.20-10.50 Przegląd ścieżek rozwoju firmy z pomocą Krajowych

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, oraz Krajowych Programów Operacyjnych

Wsparcie przedsiębiorców z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, oraz Krajowych Programów Operacyjnych Wsparcie przedsiębiorców z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, oraz Krajowych Programów Operacyjnych Dotacje na założenie działalności gospodarczej 2 Wsparcie na założenie działalności

Bardziej szczegółowo

Priorytet I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa. Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw

Priorytet I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa. Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na 2018 rok 1 (wersja nr I z 16 listopada 2017 r.) Numer i nazwa Działania/Poddziałania

Bardziej szczegółowo

Priorytet I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa. Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw

Priorytet I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa. Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na 2018 rok 1 (wersja nr I z 16 listopada 2017 r.) Numer i nazwa Działania/Poddziałania

Bardziej szczegółowo

Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie

Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na rok 2015 - wersja nr 1 z dnia 12 marca 2015 (www.poir.gov.pl) Numer i nazwa Działania/Poddziałania

Bardziej szczegółowo

Programy pomocowe UE dla MŚP

Programy pomocowe UE dla MŚP SPOTKANIE CZŁONKÓW ŚWIĘTOKRZYSKO-PODKARPACKIEGO KLASTRA BUDOWLANEGO INNOWATOR Programy pomocowe UE dla MŚP Chęciny, 10.02.2017 r. Internacjonalizacja: Program promocji branży budowy i wykańczania budowli

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjny Rozwój harmonogram konkursów 2015

Program Operacyjny Innowacyjny Rozwój harmonogram konkursów 2015 Program Operacyjny Innowacyjny Rozwój harmonogram konkursów 2015 Numer i nazwa Działania/ Poddziałania Planowany termin naborów Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie Priorytet 1. Wsparcie prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Typ projektów mogących uzyskad dofinansowanie

Typ projektów mogących uzyskad dofinansowanie Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na rok 2015 - wersja nr 1 z dnia 12 marca 2015 (www.poir.gov.pl) Numer i nazwa Działania/Poddziałania

Bardziej szczegółowo

Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie. Priorytet I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie. Priorytet I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na 2015 rok 1 (wersja nr 5 z 18 września 2015 r.) Numer i nazwa Działania/Poddziałania Planowany

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE DORADZTWO UNIJNE Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Poddziałanie Kredyt na innow

KOMPLEKSOWE DORADZTWO UNIJNE Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Poddziałanie Kredyt na innow Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Termin naboru wniosków: 15 luty 24 maj 2018. Typy projektów

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorców w ramach POIR 2014-2020

Instrumenty wsparcia przedsiębiorców w ramach POIR 2014-2020 2015 Instrumenty wsparcia przedsiębiorców w ramach POIR 2014-2020 Maciej Ziarko Bydgoszcz, 15 października 2015 r. Obszary Przedsiębiorcy wsparcia w perspektywie i ich projekty 2007-2013 z osi 4 PO IG

Bardziej szczegółowo

Priorytet I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa. Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw

Priorytet I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa. Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na 2019 rok 1 (wersja nr I z 23 listopada 2018 r.) Numer i nazwa Działania/Poddziałania

Bardziej szczegółowo

Dotacje unijne na innowacyjne projekty

Dotacje unijne na innowacyjne projekty Dotacje unijne na innowacyjne projekty Dotychczas głównym źródłem finansowania działalności B+R były środki własne przedsiębiorców. Jednak z upływem czasu potencjał innowacyjnych projektów badawczych został

Bardziej szczegółowo

Fundacja Małopolskie Centrum Transferu Technologii

Fundacja Małopolskie Centrum Transferu Technologii Fundacja Małopolskie Centrum Transferu Technologii Niezależna instytucja promująca nowe rozwiązania, innowacyjne technologie, dostarczająca specjalistyczne doradztwo i pomoc dla jednostek samorządu terytorialnego,

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz bezpłatne szkolenia r.

Fundusze Europejskie na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz bezpłatne szkolenia r. Fundusze Europejskie na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz bezpłatne szkolenia 28.02.2018 r. Program szkolenia 10.00-10.10 Rejestracja uczestników; 10.10-10.30 Oferta sieci Punktów Informacyjnych

Bardziej szczegółowo

W RAMACH KRAJOWYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH

W RAMACH KRAJOWYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH EKSPERT FUNDUSZY UNIJNYCH POZYSKAJ Z NAMI DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ 0 EUROPROJEKTY Consulting Sp. z o.o. Ekspert Funduszy Unii Europejskiej Andersia Business Centre Plac Andersa 7 61-894 Poznań tel. 61

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Częstochowa, r.

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Częstochowa, r. Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Częstochowa, 06.10.2016 r. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie PUNKTY INFORMACYJNE FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Bardziej szczegółowo

Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP- I etap usługowy Beneficjenci: Przedsiębiorcy (MŚP) Bee Wsparcie udzielane na finansowanie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 Edyta Łydka Zator, 7 czerwca 2016 r. Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Oferta PARP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Oferta PARP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2017 Izabela Wójtowicz Departament Wdrożeń Innowacji w Przedsiębiorstwach Oferta PARP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Poznań, 9 maja 2017 r. Wybrane instrumenty POIR dla MŚP II oś priorytetowa

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wspierania rozwoju MSP i współpraca z nauką

Instrumenty wspierania rozwoju MSP i współpraca z nauką 2015 dr Anna Kacprzyk Dyrektor Departamentu Programów Pilotażowych Instrumenty wspierania rozwoju MSP i współpraca z nauką Konferencja Nowe możliwości finansowania rozwoju MŚP i współpracy z nauką Poznań,

Bardziej szczegółowo

Harmonorgam naboru wniosków RPO województwo Warmińsko Mazurskie

Harmonorgam naboru wniosków RPO województwo Warmińsko Mazurskie Harmonorgam naboru wniosków RPO województwo Warmińsko Mazurskie Działanie Termin naboru Typ projektu Alokacja Jednostka ogłaszająca konkurs 1.2 Innowacyjne firmy wrz-17 Typ 1. Wsparcie infrastruktury B+R

Bardziej szczegółowo

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy:

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy: ŚRODA Z FUNDUSZAMI FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Rzeszów, 02.09.2015 r. PO IR PODZIAŁ ALOKACJI PO IR STRUKTURA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW EFRR 8,6 mld euro Nr i nazwa osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorstw z Funduszy Europejskich

Wsparcie przedsiębiorstw z Funduszy Europejskich Wsparcie przedsiębiorstw z Funduszy Europejskich Brodnica, 26 października 2016 r. Wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 o Program jest

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020. Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020. Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Cel główny WRPO 2014+: Poprawa konkurencyjności i spójności województwa Alokacja środków

Bardziej szczegółowo

Dotacyjny rekonesans dotacje RPO Dolny Śląsk i POIR 2019

Dotacyjny rekonesans dotacje RPO Dolny Śląsk i POIR 2019 dotacje RPO Dolny Śląsk i POIR 2019 Jak pracujemy, aby osiągać doskonałe efekty? Więcej informacji: tel. 509 664 606 nowaenergia@guaranabiznes.pl 1 Guarana Biznes Trochę statystyk 6 razy pierwsze miejsce

Bardziej szczegółowo

Priorytet II. Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

Priorytet II. Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na 2018 rok 1 (wersja nr III z 27 kwietnia 2018 r.) Numer i nazwa Działania/Poddziałania

Bardziej szczegółowo

Priorytet I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa. Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw

Priorytet I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa. Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na 2017 rok 1 (wersja nr V z 4 sierpnia 2017 r.) Numer i nazwa Działania/Poddziałania Planowany

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE monitoring konkursów dla przedsiębiorstw

FUNDUSZE EUROPEJSKIE monitoring konkursów dla przedsiębiorstw B+R INNOWACJE RYNKI ZAGRANICZNE str. 1/10 PROGRAMY KRAJOWE Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez nabór dla MŚP posiadających Pieczęć Doskonałości

Bardziej szczegółowo

10.1 Usługi rozwojowe dla MŚP Szkolenia

10.1 Usługi rozwojowe dla MŚP Szkolenia Szkolenia WARUNKI OTRZYMANIA DOFINANSOWANIA - status mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa oraz osoby samozatrudnione przedsiębiorstwa z powiatów: lubelskiego, świdnickiego, lubartowskiego, łęczyńskiego

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

Marek Szczepanik Zastępca Prezesa PARP

Marek Szczepanik Zastępca Prezesa PARP 2015 Marek Szczepanik Zastępca Prezesa PARP Wsparcie na innowacje dla przedsiębiorców - PARP perspektywie finansowej 2014-2020 Przasnysz, 18 maja 2015 r. Przedsiębiorcy i ich projekty z osi 4 PO IG Obszary

Bardziej szczegółowo

Wsparcie PARP dla Małych i Średnich przedsiębiorstw

Wsparcie PARP dla Małych i Średnich przedsiębiorstw 2015 Bożena Lublińska-Kasprzak Prezes Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Konferencja Wykorzystaj unijną szansę, czyli finansowanie UE dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Wsparcie PARP dla Małych

Bardziej szczegółowo

Priorytet I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa. Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw

Priorytet I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa. Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na 2017 rok 1 (wersja nr II z 30 stycznia 2017 r.) Numer i nazwa Działania/Poddziałania

Bardziej szczegółowo

Marek Szczepanik Zastępca Prezesa PARP

Marek Szczepanik Zastępca Prezesa PARP 2015 Marek Szczepanik Zastępca Prezesa PARP Wsparcie na innowacje dla przedsiębiorców - PARP perspektywie finansowej 2014-2020 Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Obszary Przedsiębiorcy wsparcia w perspektywie

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE monitoring konkursów dla przedsiębiorstw

FUNDUSZE EUROPEJSKIE monitoring konkursów dla przedsiębiorstw B+R INNOWACJE RYNKI ZAGRANICZNE str. 1/9 PROGRAMY KRAJOWE Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa nabór dla MŚP posiadających Pieczęć

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania ze środków europejskich w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020

Możliwości finansowania ze środków europejskich w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 Możliwości finansowania ze środków europejskich w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 I. Poddziałanie 1.1.1 PO Inteligentny Rozwój Szybka Ścieżka". Ocenie podlega, czy projekt ma charakter projektu

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego. na lata 2014-2020. Kraków, 15 czerwca 2015 r.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego. na lata 2014-2020. Kraków, 15 czerwca 2015 r. Kraków, 15 czerwca 2015 r. Tomasz Sokół Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 1 na lata 2014-2020 2 Środki na wsparcie przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Wsparcie w ramach Programów Operacyjnych Inteligentny Rozwój i Polska Wschodnia. Lublin, 15 grudnia 2016 r.

Wsparcie w ramach Programów Operacyjnych Inteligentny Rozwój i Polska Wschodnia. Lublin, 15 grudnia 2016 r. Wsparcie w ramach Programów Operacyjnych Inteligentny Rozwój i Polska Wschodnia Lublin, 15 grudnia 2016 r. Innowacje 2 Innowacja krok po kroku 1. Żeby stworzyć innowację należy przeprowadzić lub zlecieć

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na innowacje dla przedsiębiorców - PARP perspektywie finansowej

Wsparcie na innowacje dla przedsiębiorców - PARP perspektywie finansowej 2015 Paulina Zadura-Lichota Dyrektor Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności PARP Wsparcie na innowacje dla przedsiębiorców - PARP perspektywie finansowej 2014-2020 8 kwietnia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Oferta PARP z funduszy UE w latach

Oferta PARP z funduszy UE w latach Oferta PARP z funduszy UE w latach 2014-2020 Programy: Inteligentny Rozwój, Polska Wschodnia, Wiedza Edukacja Rozwój 13,6 mld zł Oferta PARP Perspektywa finansowa 2014-2020 wykorzystanie budżetu PARP z

Bardziej szczegółowo

ul. Tadeusza Szeligowskiego 8 lok. 97 20-883 Lublin Tel. / fax: (81) 5280302 biuro@consultrix.com.pl www.consultrix.com.pl

ul. Tadeusza Szeligowskiego 8 lok. 97 20-883 Lublin Tel. / fax: (81) 5280302 biuro@consultrix.com.pl www.consultrix.com.pl Adres biura: ul. Tadeusza Szeligowskiego 8 lok. 97 20-883 Lublin Tel. / fax: (81) 5280302 biuro@consultrix.com.pl www.consultrix.com.pl KONTAKT: Krystyna Górak Tel. kom. 502066411 krystyna.gorak@consultrix.com.pl

Bardziej szczegółowo

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE PO IR

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE PO IR KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE PO IR 2014-2020 Paweł Świętosławski Bank Gospodarstwa Krajowego Olsztyn 20 czerwca 2016 r. BGK państwowy bank rozwoju Bank Gospodarstwa Krajowego jest jedynym państwowym

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców z Krajowych Programów Operacyjnych w perspektywie Lublin, styczeń 2019 r.

Wsparcie dla przedsiębiorców z Krajowych Programów Operacyjnych w perspektywie Lublin, styczeń 2019 r. Wsparcie dla przedsiębiorców z Krajowych Programów Operacyjnych w perspektywie 2014-2020 Lublin, styczeń 2019 r. Plan prezentacji: 1. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój - poddziałanie 1.1.1 Badanie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 1 Oś Priorytetowa I. Zmniejszenie emisyjności gospodarki PODDZIAŁANIE 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz

Bardziej szczegółowo

Finansowanie MSP z funduszy europejskich w perspektywie oraz Konferencja SOOIPP Warszawa, maj 2019

Finansowanie MSP z funduszy europejskich w perspektywie oraz Konferencja SOOIPP Warszawa, maj 2019 Finansowanie MSP z funduszy europejskich w perspektywie 2014-20 oraz 2021-27 Konferencja SOOIPP Warszawa, maj 2019 Wsparcie przedsiębiorstw w POIR Finansowanie: badań i prac rozwojowych, inwestycji, w

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia przedsiębiorców w zakresie działalności B+R oraz innowacyjnej z Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020

Możliwości wsparcia przedsiębiorców w zakresie działalności B+R oraz innowacyjnej z Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020 Możliwości wsparcia przedsiębiorców w zakresie działalności B+R oraz innowacyjnej z Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020 Iwona Wendel Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju 23 września

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na projekty B+R przedsiębiorstw, dostępne w 2017 roku w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych

Wsparcie na projekty B+R przedsiębiorstw, dostępne w 2017 roku w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Wsparcie na projekty B+R, dostępne w 2017 roku w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Działanie Rodzaje kwalifikowanych projektów RPO Dolnośląskie Działanie 1.2 Wsparcie dla Schemat A chcących rozpocząć

Bardziej szczegółowo

Środki finansowe z Funduszy Europejskich na rozwój przedsiębiorców. Agnieszka Zaremba, Lech Światły

Środki finansowe z Funduszy Europejskich na rozwój przedsiębiorców. Agnieszka Zaremba, Lech Światły Środki finansowe z Funduszy Europejskich na rozwój przedsiębiorców Agnieszka Zaremba, Lech Światły Działanie realizowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 16 maja

Bardziej szczegółowo

Janów Lubelski, 7 marca 2019 r.

Janów Lubelski, 7 marca 2019 r. Wsparcie na rozwój i rozpoczęcie działalności gospodarczej z Krajowych Programów Operacyjnych i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego w perspektywie 2014-2020 Janów Lubelski, 7 marca

Bardziej szczegółowo

Terminy naborów wniosków o dotacje z UE dla MSP (Małych i Średnich Przedsiębiorców) oraz dużych firm (dane na dzień 12.05.2015 r.)

Terminy naborów wniosków o dotacje z UE dla MSP (Małych i Średnich Przedsiębiorców) oraz dużych firm (dane na dzień 12.05.2015 r.) Terminy naborów wniosków o dotacje z UE dla MSP (Małych i Średnich Przedsiębiorców) oraz dużych firm (dane na dzień 12.05.2015 r.) Województwo Termin naboru Program, Działanie, Poddziałanie Dotacja: max

Bardziej szczegółowo

CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH. Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków UE w latach 2014-2020

CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH. Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków UE w latach 2014-2020 CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków UE w latach 2014-2020 Krajowe programy Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR) 2014-2020 Celem POIR jest zwiększenie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Założeniem POIR jest wsparcie realizacji całego procesu powstawania

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCY Z WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

PRZEDSIĘBIORCY Z WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO PRZEDSIĘBIORCY Z WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO RPO Dolnośląskie Poddziałanie 3.5. Wysokosprawna kogeneracja 26 lutego 2016 r. 1 kwietnia 2016 r. wsparcie: - budowy, przebudowy (w tym zastąpienie istniejących)

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WSPÓŁPRACY NAUKA-BIZNES

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WSPÓŁPRACY NAUKA-BIZNES ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WSPÓŁPRACY NAUKA-BIZNES Karol Lato Dyrektor Zespołu Projektów Inwestycyjnych MERITUM Sp. z o.o. 28 września 2015r. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Poddziałanie 2.3.2 Bony na

Bardziej szczegółowo

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE w Programie Inteligentny Rozwój. Marek Mystkowski Departament Programów Europejskich BGK

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE w Programie Inteligentny Rozwój. Marek Mystkowski Departament Programów Europejskich BGK KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE w Programie Inteligentny Rozwój Marek Mystkowski Departament Programów Europejskich BGK Dzięki BGK przyszłość zaczyna się dziś Bank Gospodarstwa Krajowego jest jedyną

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla innowacji

Wsparcie dla innowacji Wsparcie dla innowacji Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2 1 Program Operacyjnego Inteligentny Rozwój CEL: Wzrost innowacyjności polskiej gospodarki Beneficjenci: przedsiębiorstwa (szczególnie MŚP),

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia lubuskich przedsiębiorstw w Krajowych Programach Operacyjnych - aktualne nabory wniosków

Możliwości wsparcia lubuskich przedsiębiorstw w Krajowych Programach Operacyjnych - aktualne nabory wniosków Możliwości wsparcia lubuskich przedsiębiorstw w Krajowych Programach Operacyjnych - aktualne nabory wniosków Główny Punkt Informacyjnych Funduszy Europejskich w Zielonej Górze Lubuska Akademia Rozwoju,

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie przygotować się i pozyskać środki unijne na działalność rozwojową w perspektywie unijnej przegląd konkursów: 2017 rok

Jak skutecznie przygotować się i pozyskać środki unijne na działalność rozwojową w perspektywie unijnej przegląd konkursów: 2017 rok Jak skutecznie przygotować się i pozyskać środki unijne na działalność rozwojową w perspektywie unijnej 2014 2020 przegląd konkursów: 2017 rok Katowice, styczeń 2017 Jarosław Piotrowski - 18/01/2017 1

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP Iwona Szendel Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE ROZWOJU MŚP

FINANSOWANIE ROZWOJU MŚP FINANSOWANIE ROZWOJU MŚP ELPARTNERS Twój zaufany partner w rozwoju biznesu Jesteśmy zespołem specjalistów, których misją jest wspierania dynamicznego rozwoju przedsiębiorstw poprzez kreowania rozwiązań,

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA Działanie Projekty Badawczo-Rozwojowe Przedsiębiorstw

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA Działanie Projekty Badawczo-Rozwojowe Przedsiębiorstw Działanie 1.2.1 Projekty Badawczo-Rozwojowe Przedsiębiorstw Wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia dotyczące realizacji badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym linii demonstracyjnych

Bardziej szczegółowo

Dotacyjny rekonesans. dotacje RPO Dolny Śląsk i POIR 2017

Dotacyjny rekonesans. dotacje RPO Dolny Śląsk i POIR 2017 Dotacyjny rekonesans dotacje RPO Dolny Śląsk i POIR 2017 Dotacyjny rekonesans Dotacyjny rekonesans Szlifowanie projektów Składanie wniosku Realizacja projektu Rozliczenie dotacji Więcej informacji: tel.

Bardziej szczegółowo

Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji

Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji Stan wdrażania informacje podstawowe Oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka w ramach Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

Małopolska tu warto inwestować! Rafał Solecki Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości

Małopolska tu warto inwestować! Rafał Solecki Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Małopolska tu warto inwestować! Rafał Solecki Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Rezultaty wdrażania funduszy europejskich na rzecz przedsiębiorstw - perspektywa 2007-2013 zakontraktowano

Bardziej szczegółowo

Projekty badawczo rozwojowe oraz innowacyjne finansowane ze środków FE. Anna Witkowska Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Projekty badawczo rozwojowe oraz innowacyjne finansowane ze środków FE. Anna Witkowska Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Projekty badawczo rozwojowe oraz innowacyjne finansowane ze środków FE Anna Witkowska Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Strategia EUROPA 2020 - cele Strategia EUROPA 2020 - wskaźniki Zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje

Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje Katowice, 02.09.2015r Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje RPO WSL Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (RPO WSL) przewiduje

Bardziej szczegółowo

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE w Programie Inteligentny Rozwój

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE w Programie Inteligentny Rozwój KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE w Programie Inteligentny Rozwój BGK państwowy bank rozwoju Bank Gospodarstwa Krajowego jest jedynym państwowym bankiem w Polsce. Kluczowe obszary działania BGK Misją

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorstw ze środków Unii Europejskiej na lata

Wsparcie przedsiębiorstw ze środków Unii Europejskiej na lata Wsparcie przedsiębiorstw ze środków Unii Europejskiej na lata 2014-2020 Start-up Start-upy 2 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 3 Wsparcie start-upów w POIR Start-up Działalność B+R Przygotowanie do

Bardziej szczegółowo

Oferta Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój dla przedsiębiorców

Oferta Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój dla przedsiębiorców Oferta Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój dla przedsiębiorców Warszawa, 3 marca 2016 Wprowadzenie 8 mld EUR tyle wynosi pula środków przeznaczonych dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Wspieranie projektów innowacyjnych w regionie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

Wspieranie projektów innowacyjnych w regionie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Wspieranie projektów innowacyjnych w regionie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 2013 Gliwice, 27 luty 2009r. Plan prezentacji 1. RPO WSL - informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Źródła informacji o Funduszach Europejskich oraz wsparcie dla przedsiębiorstw ze środków Unii Europejskiej. Poznań, r.

Źródła informacji o Funduszach Europejskich oraz wsparcie dla przedsiębiorstw ze środków Unii Europejskiej. Poznań, r. Źródła informacji o Funduszach Europejskich oraz wsparcie dla przedsiębiorstw ze środków Unii Europejskiej Poznań, 09.05.2017 r. Plan prezentacji: I. Źródła informacji o Funduszach Europejskich. II. Zasady

Bardziej szczegółowo

Bony na innowacje dla MŚP

Bony na innowacje dla MŚP Bony na innowacje dla MŚP Możliwość finansowego wsparcia zakupu usługi polegającej na opracowaniu nowego wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii, nowej usługi lub znacząco ulepszonego wyrobu, technologii

Bardziej szczegółowo

Wsparcie PARP na rozwój przedsiębiorstw z funduszy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Wsparcie PARP na rozwój przedsiębiorstw z funduszy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2015 Radosław Runowski Dyrektor Departamentu Wsparcia e-gospodarki Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Wsparcie PARP na rozwój przedsiębiorstw z funduszy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Bardziej szczegółowo

PO Inteligentny Rozwój

PO Inteligentny Rozwój Kredyt na innowacje technologiczne MARZEC 2015 1 Instytucja Wdrażająca: Bank Gospodarstwa Krajowego Opis działania: W ramach działania przedsiębiorcy z sektora MŚP mogą ubiegać się o dofinansowanie (w

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Wschodnia

Program Operacyjny Polska Wschodnia Program Operacyjny Polska Wschodnia 1 Działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów Poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP Działanie 1.3 Ponadregionalne

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie w nowej perspektywie na rozwój działalności gospodarczej

Fundusze Europejskie w nowej perspektywie na rozwój działalności gospodarczej Fundusze Europejskie w nowej perspektywie 2014-2020 na rozwój działalności gospodarczej Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Martyna Knafel Departament Programów Regionalnych Główny Punkt Informacyjny

Bardziej szczegółowo

Rozwój z Funduszami wsparcie dla małopolskich firm

Rozwój z Funduszami wsparcie dla małopolskich firm Rozwój z Funduszami wsparcie dla małopolskich firm 2,878 mld euro Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego www.rpo.malopolska.pl Oś priorytetowa I: Gospodarka wiedzy Oś priorytetowa II:

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Zielona Góra, 27 stycznia 2017 r.

Możliwości wsparcia dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Zielona Góra, 27 stycznia 2017 r. Możliwości wsparcia dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Zielona Góra, 27 stycznia 2017 r. Wprowadzenie 8 mld EUR tyle wynosi pula środków przeznaczonych dla

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 W ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Śląskiego przygotował

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia inicjatyw współpracy. Lublin, 3 lutego 2017 r.

Możliwości wsparcia inicjatyw współpracy. Lublin, 3 lutego 2017 r. Możliwości wsparcia inicjatyw współpracy Lublin, 3 lutego 2017 r. Klastry w perspektywie 2014-2020 2 KLASTER: Współpraca, Potencjał, Prestiż, Doświadczenie, Specjalizacja, Innowacje, Rozwój gospodarki,

Bardziej szczegółowo

Oferta PARP dla przedsiębiorców w perspektywie

Oferta PARP dla przedsiębiorców w perspektywie 2016 Oferta PARP dla przedsiębiorców w perspektywie 2014-2020 Aneta Zielińska-Sroka Sekcja Informacji Departament Komunikacji i marketingu Olsztyn, 28 października 2016 r. PARP w perspektywie finansowej

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Dyrektor Departament Wsparcia e-gospodarki POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw OBSZARY WSPARCIA Startupy Działalność B+R Przygotowanie do wdrożenia Faza inwestycyjna

Bardziej szczegółowo

1. Programy regionalne.

1. Programy regionalne. 1. Programy regionalne. Wnioskodawca: 1.Nazwa programu/ Przedsiębiorcy MŚP Fundusz Badań i Wdrożeń (FBiW) Na co będzie można uzyskać wsparcie? Kto będzie mógł ubiegać się o dofinansowanie? Jakie są warunki

Bardziej szczegółowo

Klastry wyzwania i możliwości

Klastry wyzwania i możliwości Klastry wyzwania i możliwości Stanisław Szultka Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 29 września 2015 Klastry wyzwania nowej perspektywy 1. Klastry -> inteligentne specjalizacje 2. Organizacje klastrowe

Bardziej szczegółowo

Oferta PARP z funduszy UE w latach

Oferta PARP z funduszy UE w latach Oferta PARP z funduszy UE w latach 2014-2020 Go to Brand Kto? MŚP Na co? Projekty dotyczące uczestnictwa w działaniach objętych programem promocji o charakterze ogólnym na wskazanych rynkach perspektywicznych

Bardziej szczegółowo

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Marceli Niezgoda Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Lublin, 22 czerwca 2015 r. Wyzwanie na najbliższe lata zwiększenie poziomu zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

,00 WarmińskoMazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie (IP)

,00 WarmińskoMazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie (IP) Harmonorgam naboru RPO województwo Warmińsko Mazurskie Działanie Termin naboru Typ projektu Alokacja Jednostka ogłaszająca konkurs Działanie 1.2 Innowacyjne firmy Poddziałanie 1.2.1 Działalność B+R luty

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Wsparcie przedsiębiorczości w ramach WRPO 2014+

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Wsparcie przedsiębiorczości w ramach WRPO 2014+ WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Wsparcie przedsiębiorczości w ramach WRPO 2014+ Cel główny WRPO 2014+: Poprawa konkurencyjności i spójności województwa Alokacja środków WRPO

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne, usługi doradcze lub eksperymentalne prace rozwojowe

Wydatki inwestycyjne, usługi doradcze lub eksperymentalne prace rozwojowe Program Operacyjny Innowacyjny Rozwój Działania 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek PARP Ogłoszenie o konkursie: 8 lutego 2017 Nabór wniosków: od 13 marca do 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Informacja o naborze (40/K/1.4/2010) Badania i Rozwój Działanie 1.4 Infrastruktura wspierająca innowacyjność i przedsiębiorczość w regionie

Informacja o naborze (40/K/1.4/2010) Badania i Rozwój Działanie 1.4 Infrastruktura wspierająca innowacyjność i przedsiębiorczość w regionie Informacja o naborze (40/K/1.4/2010) Badania i Rozwój Działanie 1.4 Infrastruktura wspierająca innowacyjność i przedsiębiorczość w regionie tryb konkursowy Regionalny Program Operacyjny dla Województwa

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków wybranych konkursów w ramach funduszy strukturalnych

Harmonogram naborów wniosków wybranych konkursów w ramach funduszy strukturalnych Harmonogram naborów wniosków wybranych konkursów w ramach funduszy strukturalnych Program operacyjny Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Numer działania 2.1 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 Nazwa działania Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja możliwości dofinansowania FoRS. Przygotowanie: SoniQ Dorota Malinowska-Sonik Warszawa r.

Prezentacja możliwości dofinansowania FoRS. Przygotowanie: SoniQ Dorota Malinowska-Sonik Warszawa r. Prezentacja możliwości dofinansowania FoRS Przygotowanie: SoniQ Dorota Malinowska-Sonik Warszawa 23.01.2018 r. Zdefiniowanie potrzeb i sytuacji Spółki Analiza sytuacji finansowej i prognozy przepływów

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na innowacje dla przedsiębiorców - PARP perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie na innowacje dla przedsiębiorców - PARP perspektywie finansowej 2014-2020 2015 Paulina Zadura-Lichota Dyrektor Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności PARP Wsparcie na innowacje dla przedsiębiorców - PARP perspektywie finansowej 2014-2020 Józefów, 17 marca 2015

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje wybrane nabory wniosków w ramach POIR i POPW. Białystok, r.

Dotacje na innowacje wybrane nabory wniosków w ramach POIR i POPW. Białystok, r. Dotacje na innowacje wybrane nabory wniosków w ramach POIR i POPW Białystok, 31.10.2018 r. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Poddziałanie 1.1.1 Szybka Ścieżka - Badania przemysłowe i prace rozwojowe

Bardziej szczegółowo