MAŁOPOLSKI KONKURS INFORMATYCZNY DLA GIMNAZJALISTÓW ETAP REJONOWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MAŁOPOLSKI KONKURS INFORMATYCZNY DLA GIMNAZJALISTÓW ETAP REJONOWY"

Transkrypt

1 M A Ł O P O L S K I K O N K U R S I N F O R M A T Y C Z N Y D L A G I M N A Z J A L I S T Ó W Instrukcja dla ucznia 1. Sprawdź czy arkusz konkursowy z treścią zadań zawiera 10 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś Komisji. 2. Czytaj uwaŝnie wszystkie teksty i zadania. 3. Rozwiązania zapisuj długopisem lub piórem z czarnym lub niebieskim tuszem/atramentem. Nie uŝywaj korektora. 4. W zadaniach od 1. do 6. są podane cztery odpowiedzi: A, B, C, D. Wybierz tylko jedną odpowiedź poprzez zamalowanie odpowiedniego pola (kwadratu) obok wybranej odpowiedzi. 5. W zadaniu 7. musisz zamalować odpowiednie pola: Prawda lub Fałsz. 6. Staraj się nie popełnić błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeŝeli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zaznacz inną odpowiedź. Jest to wybór ostateczny. Etap Rejonowy 19 stycznia 2009 r. Czas pracy: 120 minut Liczba punktów do uzyskania: 7. Rozwiązania zadań od 8. do 11. zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach. Pomyłki przekreślaj. 8. Redagując odpowiedzi do zadań, moŝesz wykorzystać miejsce opatrzone napisem Brudnopis. Jeśli zabraknie Ci miejsca w brudnopisie, to poproś Komisję o dodatkową kartkę. Zapisy w brudnopisie nie będą sprawdzane i oceniane. Powodzenia! 75 punktów S P O N S O R Z Y K O N K U R S U Strona 1 z 10

2 Zadanie 1. (0 1) Aby wstawić numerację stron w wielostronicowym dokumencie tak aby pojawiała się ona na kaŝdej stronie, najlepiej umieścić pole numeracji w obrębie: A. listy numerowanej B. nagłówka lub stopki C. tabeli o niewidocznych krawędziach D. pola tekstowego Zadanie 2. (0 1) Technika łączenia kolorów RGB słuŝąca do uzyskiwania obrazów kolorowych wykorzystywana jest w: A. kolorowych drukarkach laserowych B. kolorowych drukarkach atramentowych C. monitorach ciekłokrystalicznych D. kserokopiarkach cyfrowych Zadanie 3. (0 1) Aby wygenerować w arkuszu kalkulacyjnym całkowitą liczbę losową z przedziału 1 80 naleŝy uŝyć formuły: A. =ZAOKR.DO.CAŁK(LOS(1:80)) B. =ZAOKR.DO.CAŁK(80*LOS()+1) C. =ZAOKR.DO.CAŁK(LOS(81)) D. =ZAOKR.DO.CAŁK(LOS(1-80)) Zadanie 4. (0 1) JeŜeli komórkę A1 arkusza kalkulacyjnego nazwano R, to poprawna formuła słuŝąca do 4 3 obliczenia objętości kuli wg wzoru V kuli = π r przybierze postać: 3 A. =4*PI()*R^3/3 B. =4/3*PI*R^3 C. =4/3*PI*R*R*R D. =4:3*PI()*R^3 Zadanie 5. (0 1) Znacznik <A HREF=" .jpg"> .gif</A> umieszczony w kodzie strony WWW spowoduje: A. umieszczenie na stronie zdjęcia zawartego w pliku .jpg z opisem alternatywnym .gif B. wstawienie na stronie hiperłącza do pliku .jpg wraz z tekstem alternatywnym .gif C. wstawienie na stronie hiperłącza tekstowego o treści .jpg, będącego odnośnikiem do pliku .gif D. wstawienie na stronie hiperłącza tekstowego o treści .gif, będącego odnośnikiem do pliku .jpg Strona 2 z 10

3 Zadanie 6. (0 1) Aby na stronie WWW uzyskać efekt listy: pozycja1 pozycja2 naleŝy w kodzie strony umieścić: A. <UL type="square"><li>pozycja1<li>pozycja2</ul> B. <UL><LI>pozycja1<LI>pozycja2</UL> C. <UL type="circle"><li>pozycja1<li>pozycja2</ul> D. <OL><LI>pozycja1<LI>pozycja2</OL> Zadanie 7. (0 5, po 1 pkt. za kaŝdą prawidłową odpowiedź) Określ poprawność stwierdzeń zamalowując odpowiednie pole Prawda lub Fałsz: Stwierdzenie Prawda Fałsz A. Touchpad to panel dotykowy, urządzenie wskazujące w laptopach, zastępujące mysz B. WLAN, czyli Wireless LAN jest to sieć lokalna wykonana z uŝyciem przewodów C. Rozdzielczość matrycy LCD wyraŝona jest w calach i oznacza ich ilość w pionie i poziomie np., 1024x768 D. Bluetooth to technologia bezprzewodowej komunikacji krótkiego zasięgu pomiędzy róŝnymi urządzeniami elektronicznymi, takimi jak klawiatura, laptop, palmtop E. GNU GPL to jedna z licencji wolnego oprogramowania Zadanie 8. (0 4, po 1 pkt. za kaŝdą prawidłową odpowiedź) Na poniŝszym rysunku przedstawiono układ plików pewnego serwisu WWW. W pliku kontakt.html zostało utworzone hiperłącze do strony zawartej w pliku index.html. Hiperłączem tym jest obrazek zawarty w pliku .gif. Fragment kodu tej strony przedstawia się następująco: <A HREF = "index.html"><img SRC = " .gif"></a> index.html kontakt.html Napisz jak powinny wyglądać fragmenty kodu HTML realizującego podobne zadanie dla poniŝszych układów plików w serwisie: Strona 3 z 10

4 index.html kontakt.html grafika A. index.html kontakt B. kontakt.html index.html kontakt kontakt.html grafika C. index.html kontakt html grafika kontakt.html jpg D. Zadanie 9. (0 10, po 1 pkt. za kaŝdą prawidłową odpowiedź) W poniŝszym fragmencie tekstu brakuje dziesięciu wyraŝeń. Wybierz te wyraŝenia z listy pod tekstem i wpisz je starannie w odpowiedniej formie (odmianie) we właściwe wolne miejsca w tekście. Strona 4 z 10

5 Internet - jak moŝna zresztą wnioskować z jego nazwy - jest. Sieci te łączymy ze sobą - robi się to za pomocą tzw.. Mniejsze sieci np. szkolne mogą następnie być przyłączone do, łączącej sieci lokalne poszczególnych instytucji. KaŜdy z milionów komputerów w Internecie (zwanych równieŝ ) ma swój niepowtarzalny adres - tzw. - mający postać 32-bitowej liczby. Istnieje równieŝ grupa ; pakiety pochodzące z (lub adresowane do) komputerów o tych adresach nie są przepuszczane przez Ŝadne rutery i nigdy nie opuszczają lokalnej podsieci. Adresów tych moŝna uŝywać w sieciach lokalnych opartych na protokole, ale nie podłączonych do Internetu. Sieci lokalne łączą się z internetem za pośrednictwem wydzielonego pełniącego funkcję bramy. Posiada on - podobnie do rutera - dwa złącza sieciowe: jedno przyłączone do nierutowalnej sieci wewnętrznej, drugie - o zewnętrznym adresie, podłączone "na zewnątrz", oraz wyposaŝony jest w odpowiednie oprogramowanie, tzw., pozwalające na kontrolowane przekazywanie danych pomiędzy siecią wewnętrzną i zewnętrzną (tego typu rozwiązania noszą nazwę ścian ogniowych - ). firewall, serwer WWW, URL, IPX, proxy serwer, komputer, adresy nierutowalne, sieć miejska, serwer DHCP, host, adres IP, maska podsieci, ruter, DNS, hiperłącze, TCP/IP, sieć sieci, network Strona 5 z 10

6 Zadanie 10. (0 25) W krajach dawnej GroszLandii jednostką monetarną jest grosz. Po rozpadzie GroszLandii kaŝdy z krajów wprowadził swój własny system zapisywania cen. I tak w BitLandii wprowadzono system pozycyjny wzorowany na systemie binarnym, natomiast w sąsiedniej TercetLandii wszystkie ceny zostały zapisane w systemie podobnym do trójkowego. W obu tych krajach zamiast cyfr wprowadzono odpowiadające im symbole graficzne. Wyjątek stanowiła DecLandia, gdzie nadal obowiązywały ceny podane w systemie dziesiętnym. Cena krawata w DecLandii wynosi groszy. W BitLandii cenę tę zapisano by jako 2 groszy, natomiast w TercetLandii jako 3 groszy. W tych trzech krajach wszystkie ceny są liczbami naturalnymi. Nie zawsze jednak ten sam towar (tak jak krawat) ma taką samą cenę w róŝnych krajach. Na przykład w BitLandii cena kolczyków wynosi 2 groszy, a w TercetLandii 3 groszy. A. (0 2) Podaj wartości w zapisie dziesiętnym poszczególnych cyfr stosowanych w BitLandii: cyfra ma wartość. 10 cyfra ma wartość B. (0 3) Podaj wartości w zapisie dziesiętnym poszczególnych cyfr stosowanych w TercetLandii: cyfra ma wartość. 10 cyfra ma wartość cyfra ma wartość C. (0 10) Oblicz ceny kolczyków w BitLandii i TercetLandii w systemie dziesiętnym. Zapisz działania, z których skorzystałeś celem obliczenia cen kolczyków. Strona 6 z 10

7 Cena kolczyków w BitLandii zapisana w systemie dziesiętnym wynosi: Cena kolczyków w TercetLandii zapisana w systemie dziesiętnym wynosi:... groszy... groszy D. (0 10) Oblicz róŝnicę między cenami kolczyków w BitLandii i w TercetLandii. Zapisz poniŝej działania, z których skorzystałeś celem obliczenia róŝnicy cen kolczyków. RóŜnicę podaj w systemach liczenia tych krajów. RóŜnica cen kolczyków w obu krajach zapisana w systemie uŝywanym w BitLandii... RóŜnica cen kolczyków w obu krajach zapisana w systemie uŝywanym w TercetLandii... Strona 7 z 10

8 Zadanie 11. (0 25) PoniŜej przedstawiono opis algorytmu słuŝący do obliczania największego wspólnego dzielnika dwóch liczb naturalnych (NWD). Jest to tzw. algorytm Euklidesa. 1. Wczytaj liczbę a i b 2. Jeśli a = b to wypisz: a KONIEC 3. W przeciwnym wypadku wykonaj: jeśli a > b, to za a podstaw a b jeśli b > a, to za b podstaw b a 4. Idź do kroku nr 2 A. (0 4) Korzystając z powyŝszego opisu algorytmu uzupełnij tabelę obrazującą sposób obliczania największego wspólnego dzielnika liczb 48 i 22 - NWD(48,22) a = 48 b = 22 NWD(48,22) =.. B. (0 3) Oblicz ile razy wykona się krok 4 powyŝszego algorytmu dla trzech par danych wejściowych: 1) a = 19; b =3 2) a = 234; b = 234 3) a = 193; b = 1 Krok 4 algorytmu dla a = 19; b = 3 wykona się... razy. Krok 4 algorytmu dla a = 234; b = 234 wykona się... razy. Krok 4 algorytmu dla a = 193; b = 1 wykona się... razy. C. (0 18) Korzystając z algorytmu Euklidesa w podanej wyŝej postaci, podaj algorytm skracania ułamków zwykłych. Przedstaw ten algorytm w postaci schematu blokowego wraz ze specyfikacją zawierającą wyszczególnienie danych, wyników oraz zmiennych pomocniczych uŝywanych w schemacie. Strona 8 z 10

9 Zakładamy, Ŝe danymi wejściowymi będą licznik i mianownik ułamka do skrócenia, natomiast wynikami będą licznik i mianownik ułamka po skróceniu. Specyfikacja - dane, wyniki, zmienne pomocnicze (0 6) Schemat blokowy (0-12) Strona 9 z 10

10 B R U D N O P I S Strona 10 z 10

Operator Obrabiarek Sterowanych Numerycznie

Operator Obrabiarek Sterowanych Numerycznie 45 Operator Obrabiarek Sterowanych Numerycznie skrypt szkoleniowy Mgr inŝ. Maria Tokarska Dr inŝ. Stanisław Rabiasz Krosno 2009 r. Materiały szkoleniowe opracowane dla uczestników projektu Rzetelnie i

Bardziej szczegółowo

2. Organizacja informacji w WWW

2. Organizacja informacji w WWW Rys. 1. Piramida rozwoju usług internetowych 1995 e-banki, polskie portale 1996 komunikatory 1994 e-sklepy, blogi 1991 Internet w Polsce 1972 Telnet 1996 VoIP 1973 FTP 1972 znak @ rozpoczęcie prac badawczych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu INFOR System Magazyn Biznes Strona Internetowa: www.biznesmen.com.pl

Instrukcja obsługi programu INFOR System Magazyn Biznes Strona Internetowa: www.biznesmen.com.pl Instrukcja obsługi programu INFOR System Magazyn Biznes Strona Internetowa: www.biznesmen.com.pl e-mail: info@biznesmen.com.pl 1 Spis treści 1.Wymagania sprzętowe...5 2.Administracja bazami danych...5

Bardziej szczegółowo

Małopolski Konkurs Matematyczny 24.02.2011 - etap wojewódzki

Małopolski Konkurs Matematyczny 24.02.2011 - etap wojewódzki Kod ucznia Miejsce na metryczkę ucznia Drogi Uczniu! Zanim przystąpisz do rozwiązywania testu, wpisz swoje imię i nazwisko, datę oraz miejsce urodzenia, nazwę szkoły oraz imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Kuratoryjny Konkurs z Informatyki Etap rejonowy

Wojewódzki Kuratoryjny Konkurs z Informatyki Etap rejonowy Wojewódzki Kuratoryjny Konkurs z Informatyki Etap rejonowy Styczeń 2013 Instrukcja dla zdającego Zapoznaj się z nią przed rozpoczęciem pracy: CZĘŚĆ TEORETYCZNA CZAS PRACY 60 MINUT 1. Sprawdź, czy arkusz

Bardziej szczegółowo

Prezentacje multimedialne

Prezentacje multimedialne SZKOŁA POLICJI w PILE Wydział Metodyki i Organizacji Szkolenia Artur Godlewski Prezentacje multimedialne grudzień 2008 1 Redakcja językowa i korekta Waldemar Hałuja Skład komputerowy Artur Godlewski Redakcja

Bardziej szczegółowo

Komputer w dydaktyce

Komputer w dydaktyce Projekt w ramach programu Unii Europejskiej Leonardo da Vinci nr PL/03/B/F/PP/174 056 Innowacyjne metody wykorzystywania technologii informacyjnej w doskonaleniu zawodowym nauczycieli i instruktorów zawodu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania. wersja 1.1 październik 2009

Instrukcja obsługi oprogramowania. wersja 1.1 październik 2009 Instrukcja obsługi oprogramowania FRAKTAL Faktury ++ wersja 1.1 październik 2009 Studio Oprogramowania FRAKTAL s.c. ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa tel. 22 490 43 86, www.fraktal.com.pl Adres siedziby:

Bardziej szczegółowo

Microsoft Access relacyjna (?) baza danych

Microsoft Access relacyjna (?) baza danych Microsoft Access relacyjna (?) baza danych 1. Informacje ogólne Microsoft Access jest prawdziwie zaawansowanym i profesjonalnym programem baz danych, dostępny równieŝ dla niedoświadczonych uŝytkowników.

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes MOBILE PRES

Aplikacja Ramzes MOBILE PRES Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks: +4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes MOBILE PRES podręcznik

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z INFORMATYKI

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z INFORMATYKI CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z INFORMATYKI OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z INFORMATYKI OD ROKU SZKOLNEGO

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Spis treści

Instrukcja obsługi. Spis treści (PL) Instrukcja obsługi Spis treści 1. Instalacja sterownika i programu konfiguracyjnego w systemie Windows...2 2. Program konfiguracyjny opis i sposób pracy z programem w systemie Windows...3 2.1 Automatyczna

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes. Administrator

Aplikacja Ramzes. Administrator Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks: +4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes Administrator podręcznik

Bardziej szczegółowo

Animacje zjawisk i procesów fizycznych katalog stron w Internecie

Animacje zjawisk i procesów fizycznych katalog stron w Internecie Wydział Podstawowych Problemów Techniki Animacje zjawisk i procesów fizycznych katalog stron w Internecie Praca dyplomowa inŝynierska Marcin Nowicki, Paweł Zakrzewski Promotor: dr hab. inŝ. Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

Test z informatyki. Małe olimpiady przedmiotowe

Test z informatyki. Małe olimpiady przedmiotowe Małe olimpiady przedmiotowe Test z informatyki Organizatorzy: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Centrum Edukacji Nauczycieli Szkoła Podstawowa Nr 17 Szkoła Podstawowa Nr 18 Drogi Uczniu, przeczytaj uwaŝnie

Bardziej szczegółowo

PowerSoft Plus. INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA. Dotyczy następujących wersji oprogramowania. EVER Sp. z o.o. - Systemy zasilania, Wszelkie prawa zastrzeŝone

PowerSoft Plus. INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA. Dotyczy następujących wersji oprogramowania. EVER Sp. z o.o. - Systemy zasilania, Wszelkie prawa zastrzeŝone PowerSoft Plus INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA Dotyczy następujących wersji oprogramowania Microsoft Windows PowerSoft Plus 4.2x Novell NetWare PowerSoft Plus 0.1.x Linux/Unix PowerSoft Plus 0.1.5a LICENCJA UśYTKOWNIKA

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA. Wydział InŜynierii Materiałowej i Metalurgii. Zarządzanie i InŜynieria Produkcji

POLITECHNIKA ŚLĄSKA. Wydział InŜynierii Materiałowej i Metalurgii. Zarządzanie i InŜynieria Produkcji POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział InŜynierii Materiałowej i Metalurgii Zarządzanie i InŜynieria Produkcji Specjalność: Zarządzanie systemami informatycznymi PRACA MAGISTERSKA DAWID STRZEMPA SYSTEM INTERNETOWY

Bardziej szczegółowo

UserGate Proxy & Firewall Podręcznik administratora

UserGate Proxy & Firewall Podręcznik administratora UserGate Proxy & Firewall Podręcznik administratora Spis treści WSTĘP... 4 USERGATE PROXY & FIREWALL... 4 WYMAGANIA SYSTEMOWE... 5 INSTALACJA SERWERA USERGATE... 5 REJESTRACJA USERGATE... 5 AKTUALIZOWANIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu SKŁAD OPAŁU - sprzedaż wyrobów węglowych

Instrukcja obsługi programu SKŁAD OPAŁU - sprzedaż wyrobów węglowych Instrukcja obsługi programu SKŁAD OPAŁU - sprzedaż wyrobów węglowych Zanim rozpoczniesz... 2 Wymagania techniczne... 2 Ograniczenia wersji demonstracyjnej... 2 Skróty klawiszowe... 2 Obsługa drukarek fiskalnych...

Bardziej szczegółowo

OLIMPIADA INFORMATYCZNA 2010 ROK ETAP SZKOLNY

OLIMPIADA INFORMATYCZNA 2010 ROK ETAP SZKOLNY KOD UCZNIA OLIMPIADA INFORMATYCZNA 2010 ROK ETAP SZKOLNY * Postaw znak x w okienku obok właściwej odpowiedzi. 1. Przybornik w programie Paint to element programu, w którym znajdują się: kolory przyciski

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Poranna: Sieci komputerowe Podstawy adresowania hostów w sieciach komputerowych

Wszechnica Poranna: Sieci komputerowe Podstawy adresowania hostów w sieciach komputerowych Wszechnica Poranna: Sieci komputerowe Podstawy adresowania hostów w sieciach komputerowych Dariusz Chaładyniak, Józef Wacnik Człowiek najlepsza inwestycja Rodzaj zajęć: Wszechnica Poranna Tytuł: Podstawy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu UNI FAKTURA - magazyn, fakturowanie i paragony

Instrukcja obsługi programu UNI FAKTURA - magazyn, fakturowanie i paragony Instrukcja obsługi programu UNI FAKTURA - magazyn, fakturowanie i paragony Zanim rozpoczniesz... 2 Wymagania techniczne... 2 Ograniczenia wersji demonstracyjnej... 2 Skróty klawiszowe... 2 Obsługa drukarek

Bardziej szczegółowo

MagCS. Program do obsługi magazynu czasowego składowania. PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA

MagCS. Program do obsługi magazynu czasowego składowania. PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA MagCS Program do obsługi magazynu czasowego składowania PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA Wrocław, grudzień 2008 1. WSTĘP 5 1.1 Wprowadzenie 5 1.2 Zgodność z wymaganiami słuŝby celnej 5 1.3 Umowa licencyjna 5 2.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UśYTKOWNIKA Systemu Bankowości Elektronicznej ESBANK24 oraz ESBANK24 Mobile

INSTRUKCJA DLA UśYTKOWNIKA Systemu Bankowości Elektronicznej ESBANK24 oraz ESBANK24 Mobile INSTRUKCJA DLA UśYTKOWNIKA Systemu Bankowości Elektronicznej ESBANK24 oraz ESBANK24 Mobile 1 Spis treści I. System bankowości elektronicznej ESBANK24... 4 1.Wstęp... 4 1.1. Niezbędne informacje... 4 2.

Bardziej szczegółowo

4 Sieci komputerowe w Windows 2003 Server i Vista. Teoria i praktyka

4 Sieci komputerowe w Windows 2003 Server i Vista. Teoria i praktyka Spis treści Wstęp... 7 Rozdział 1. Podstawy sieci komputerowych... 9 Definiowanie sieci komputerowej... 10 Zastosowania sieci komputerowych... 11 Zastosowania biznesowe... 12 Zastosowania prywatne... 13

Bardziej szczegółowo

MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI SOFTECH SP. Z O.O. COPYRIGHT 2007 2 Wstęp Wstęp SPIS TREŚCI I. Wstęp...5 II. Struktura programu...6 III. Zasady działania...8 IV. Instalacja i konfiguracja...9 IV.1.

Bardziej szczegółowo

Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1

Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1 Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1 Drodzy Studenci! W niniejszej publikacji zaprezentowany jest materiał do ćwiczeń z technologii informacyjnej

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe 2006-2014

Sieci komputerowe 2006-2014 Sieci komputerowe 2006-2014 1. Wskaż urządzenie, które należy wykorzystać, aby podłączyć dwa komputery do sieci Internet z dostępem przez sieć lokalną Ethernet, w której mamy do dyspozycji tylko jeden

Bardziej szczegółowo

Program dodatkowy do InsERT Subiekt GT

Program dodatkowy do InsERT Subiekt GT Program dodatkowy do InsERT Subiekt GT Spis treści 1 Informacje o programie... 4 1.1 1.2 1.3 1.4 Do czego służy program... 4 Wymagania systemowe do instalacji i uruchomienia programu... 5 Wersja demonstracyjna...

Bardziej szczegółowo

9. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna. 10. Wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą np. gdy wybrałeś odpowiedź "A":

9. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna. 10. Wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą np. gdy wybrałeś odpowiedź A: Zawód: technik informatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[01] Wersja arkusza: X Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 312[01]-0X-111 Czas trwania egzaminu: 120 minut EGZAMIN

Bardziej szczegółowo