ROZDZIAŁ VIII Sprawozdania finansowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZDZIAŁ VIII Sprawozdania finansowe"

Transkrypt

1 ROZDZIAŁ VIII Sprawozdania finansowe 1. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Zgodnie z 18 ust. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny oraz skrót prospektu (Dz. U. z 2004 roku, Nr 186, poz. 1921), z uwagi na istnienie powiązań Emitenta z pozostałymi jednostkami Grupy Kapitałowej TVN oraz istnienie wspólnej polityki gospodarowania w obrębie Grupy Kapitałowej TVN, które pozwalają na traktowanie Grupy Kapitałowej TVN tak, jakby była jedną jednostką, a ujawnienie innych informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym Emitenta nie jest istotne dla właściwej jego oceny, w niniejszym Rozdziale zamieszczono skrócone sprawozdanie finansowe i skrócone dane porównywalne, a w dalszej części tego Rozdziału (pkt 2) przedstawiono skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TVN oraz skonsolidowane dane porównywalne. Skrócone sprawozdanie finansowe zawiera wybrane informacje z wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz wybrane noty objaśniające, zawierające te informacje i dane, które są istotne dla właściwej oceny sytuacji finansowej, wyniku finansowego Emitenta ich zmian, a nie zostały zamieszczone w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej TVN. Pełne sprawozdanie finansowe i pełne porównywalne dane finansowe będą udostępnione w siedzibie Emitenta i siedzibie Oferującego w okresie od dnia publikacji Prospektu do dnia upływu terminu jego ważności. Jeśli nie zaznaczono inaczej, wszystkie kwoty w niniejszym Rozdziale przedstawione są w tysiącach jednostek Raport biegłego rewidenta o skróconym jednostkowym sprawozdaniu finansowym TVN S.A. (do 29 lipca 2004 roku TVN Sp. z o. o.) za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2004 roku Raport niezależnego biegłego rewidenta Dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej TVN S.A. Przeprowadziliśmy badanie sprawozdania finansowego TVN S.A. (do 29 lipca 2004 roku TVN Sp. z o. o.) za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2004 roku, na podstawie którego sporządzono skrócone sprawozdanie finansowe przedstawione w punktach od 1.3 do 1.6 niniejszego Rozdziału Prospektu. Badanie to przeprowadziliśmy zgodnie z przepisami rozdziału 7 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 roku, Nr 76, poz. 694, z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z normami wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanymi przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Dnia 1 września 2004 roku wyraziliśmy opinię bez zastrzeżeń o sprawozdaniu finansowym, na podstawie którego sporządzono skrócone sprawozdanie finansowe o następującej treści: Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego TVN S.A. (do 29 lipca 2004 roku TVN Sp. z o. o., zwanej dalej Spółką ) z siedzibą w Warszawie przy ulicy Wiertniczej 166, sporządzonego na potrzeby Prospektu emisyjnego, obejmującego: (a) bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2004 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę ; (b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2004 roku wykazujący zysk netto w kwocie ; (c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2004 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę ; (d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2004 roku wykazujący wypływy pieniężne netto w kwocie ; (e) informację dodatkową obejmującą wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. Rozdział VIII Sprawozdania finansowe Dane porównywalne za lata obrotowe kończące się 31 grudnia 2001, 31 grudnia 2002 i 31 grudnia 2003 roku zostały sporządzone na podstawie zatwierdzonych i opublikowanych sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe kończące się 31 grudnia 2001, 31 grudnia 2002 i 31 grudnia 2003 roku. Sprawozdania te były badane przez PricewaterhouseCoopers Sp. z o. o.. Opinie z badania wyżej wymienionych sprawozdań finansowych zostały zamieszczone w punktach , i Rozdziału VIII Prospektu. Za rzetelność, prawidłowość i jasność załączonego sprawozdania finansowego, jak również porównywalnych danych finansowych, odpowiada Zarząd Spółki. Naszym zadaniem jest wyrażenie, na podstawie przeprowadzonego badania, opinii o sprawozdaniu finansowym. Forma prezentacji i zakres danych ujawnionych w sprawozdaniu finansowym za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2004 roku oraz porównywalnych danych finansowych za lata obrotowe kończące się 31 grudnia 2001, 31 grudnia 2002 oraz 31 grudnia 2003 roku są zgodne z wymogami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny oraz skrót prospektu (Dz. U. z 2004 roku, Nr 186, poz. 1921). 185

2 Ujawnione dane porównywalne zostały sporządzone w sposób zapewniający ich porównywalność przez zastosowanie jednolitych zasad rachunkowości we wszystkich prezentowanych okresach, zgodnych z zasadami rachunkowości stosowanymi przez Spółkę przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2004 roku. Uzgodnienie porównywalnych danych finansowych do pozycji zbadanych sprawozdań finansowych rzetelnie odzwierciedla dokonane przekształcenie, zaś porównywalne dane finansowe wynikają ze zbadanych sprawozdań finansowych, po uwzględnieniu korekt, doprowadzających do porównywalności z tytułu zmian zasad rachunkowości. Badanie przeprowadziliśmy stosownie do obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: (a) przepisów rozdziału 7 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ( Ustawa tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku, Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami); (b) norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce. Badanie zostało zaplanowane i przeprowadzone tak, aby uzyskać wystarczającą pewność, że sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych błędów i przeoczeń. Badanie obejmowało między innymi sprawdzenie, na podstawie wybranej próby, dowodów potwierdzających kwoty i informacje wykazane w sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmowało również ocenę zasad rachunkowości stosowanych przez Spółkę oraz istotnych oszacowań dokonywanych przy sporządzeniu sprawozdania finansowego, a także ogólną ocenę jego prezentacji. Uważamy, że nasze badanie stanowiło wystarczającą podstawę do wyrażenia opinii. Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe we wszystkich istotnych aspektach: (a) zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych i zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określonymi w powołanej wyżej Ustawie, oraz w zakresie formy i prezentacji zgodnie z wymogami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny oraz skrót prospektu (Dz. U. z 2004 roku, Nr 186, poz. 1921); (b) jest zgodne w formie i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz statutem Spółki; (c) przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Spółki na dzień 30 czerwca 2004 roku oraz wynik finansowy za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2004 roku. Działający w imieniu PricewaterhouseCoopers Sp. z o. o.: Wojciech Maj Spółka wpisana na listę podmiotów Członek Zarządu uprawnionych do badania sprawozdań Biegły Rewident finansowych pod numerem 144 Numer ewidencyjny 6128/2647 Warszawa, dnia 1 września 2004 roku Naszym zdaniem, załączone skrócone sprawozdanie finansowe jest zgodne we wszystkich istotnych aspektach ze sprawozdaniem finansowym, na podstawie którego zostało ono sporządzone. W celu lepszego zrozumienia sytuacji finansowej i wyników działalności Spółki za rozpatrywany okres, jak i zakresu naszego badania, celowe jest odczytywanie skróconego sprawozdania w powiązaniu ze sprawozdaniem finansowym, na podstawie którego sporządzono skrócone sprawozdanie finansowe. Działający w imieniu PricewaterhouseCoopers Sp. z o. o.: Wojciech Maj Spółka wpisana na listę podmiotów Członek Zarządu uprawnionych do badania sprawozdań Biegły Rewident finansowych pod numerem 144 Numer ewidencyjny 6128/2647 Warszawa, dnia 1 września 2004 roku. 186

3 1.2. Źródła informacji stanowiących podstawę sporządzenia porównywalnych danych finansowych Prezentowane w Prospekcie skrócone porównywalne dane finansowe za lata obrotowe kończące się 31 grudnia 2001, 31 grudnia 2002 oraz 31 grudnia 2003 roku zostały sporządzone w oparciu o uprzednio zatwierdzone i opublikowane sprawozdania finansowe za wyżej wymienione okresy. Statutowe sprawozdania finansowe za lata obrotowe kończące się 31 grudnia 2001, 31 grudnia 2002 oraz 31 grudnia 2003 roku podlegały przekształceniom w celu zapewnienia porównywalności danych. Badania sprawozdań finansowych Emitenta za lata obrotowe kończące się 31 grudnia 2001, 31 grudnia 2002 oraz 31 grudnia 2003 roku zostały przeprowadzone przez PricewaterhouseCoopers Sp. z o. o., podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych. W dniu 31 marca 2002 roku podmiot ten wydał opinię bez zastrzeżeń z badania sprawozdania finansowego za rok kończący się 31 grudnia 2001 roku, w dniu 3 marca 2003 roku opinię bez zastrzeżeń, lecz z objaśnieniem z badania sprawozdania finansowego za rok kończący się 31 grudnia 2002 roku, oraz w dniu 26 kwietnia 2004 roku opinię bez zastrzeżeń z badania sprawozdania finansowego za rok kończący się 31 grudnia 2003 roku. Pełna treść tych opinii została zamieszczona w punktach 1.2.1, i niniejszego Rozdziału Opinia Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego TVN Sp. z o. o. za rok kończący się 31 grudnia 2001 roku Opinia biegłego rewidenta dla Wspólników i Rady Nadzorczej TVN Sp. z o. o. Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego TVN Sp. z o. o. (zwanej dalej Spółką ) z siedzibą w Warszawie przy ulicy Augustówka 3, obejmującego: (a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2001 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę ,59 zł; (b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 r. wykazujący zysk netto w kwocie ,83 zł; (c) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę ,05 zł; (d) informację dodatkową. Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności odpowiedzialny jest Zarząd Spółki. Naszym zadaniem było wyrażenie opinii o sprawozdaniu finansowym na podstawie przeprowadzonego badania. Badanie przeprowadziliśmy stosownie do obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: (a) przepisów rozdziału 7 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późniejszymi zmianami); (b) norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Badanie zostało zaplanowane i przeprowadzone tak, aby uzyskać wystarczającą pewność, że sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych błędów i przeoczeń. Badanie obejmowało między innymi sprawdzenie, na podstawie wybranej próby, dowodów i zapisów księgowych potwierdzających kwoty i informacje wykazane w sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmowało również ocenę zasad rachunkowości stosowanych przez Spółkę oraz istotnych oszacowań dokonywanych przy sporządzeniu sprawozdania finansowego, a także ogólną ocenę jego prezentacji. Uważamy, że nasze badanie stanowiło wystarczającą podstawę dla wyrażenia opinii. Informacje finansowe zawarte w sprawozdaniu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 r. są zgodne z informacjami zawartymi w zbadanym sprawozdaniu finansowym. Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe we wszystkich istotnych aspektach: (a) zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych i zgodnie ze stosowanymi w sposób ciągły zasadami rachunkowości obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określonymi w powołanej wyżej Ustawie; (b) jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz umową Spółki; Rozdział VIII Sprawozdania finansowe (c) przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Spółki na dzień 31 grudnia 2001 r. oraz wynik finansowy za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 r. 187

4 Działający w imieniu PricewaterhouseCoopers Sp. z o. o. Andrzej J. Konopacki Spółka wpisana na listę podmiotów Członek Zarządu uprawnionych do badania sprawozdań Biegły Rewident finansowych pod numerem 144 Numer ewidencyjny 1750/287 Warszawa, 31 marca 2002 r Opinia Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego TVN Sp. z o. o. za rok kończący się 31 grudnia 2002 roku Opinia niezależnego biegłego rewidenta Dla Wspólników i Rady Nadzorczej TVN Sp. z o. o. Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego TVN Sp. z o. o. (zwanej dalej Spółką ) z siedzibą w Warszawie przy ulicy Augustówka 3, obejmującego: (a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2002 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę zł; (b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 r. wykazujący zysk netto w kwocie zł; (c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę zł; (d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę zł; (e) informację dodatkową obejmującą wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności odpowiedzialny jest Zarząd Spółki. Naszym zadaniem było wyrażenie, na podstawie przeprowadzonego badania, opinii o sprawozdaniu finansowym. Badanie przeprowadziliśmy stosownie do obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: (a) przepisów rozdziału 7 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Ustawa tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694); (b) norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce. Badanie zostało zaplanowane i przeprowadzone tak, aby uzyskać wystarczającą pewność, że sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych błędów i przeoczeń. Badanie obejmowało między innymi sprawdzenie, na podstawie wybranej próby, dowodów potwierdzających kwoty i informacje wykazane w sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmowało również ocenę zasad rachunkowości stosowanych przez Spółkę oraz istotnych oszacowań dokonywanych przy sporządzeniu sprawozdania finansowego, a także ogólną ocenę jego prezentacji. Uważamy, że nasze badanie stanowiło wystarczającą podstawę dla wyrażenia opinii. Informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 r. uwzględniają postanowienia Ustawy i są zgodne z informacjami zawartymi w zbadanym sprawozdaniu finansowym. Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe we wszystkich istotnych aspektach: (a) zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych i zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określonymi w powołanej wyżej Ustawie; (b) jest zgodne w formie i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz umową Spółki; (c) przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Spółki na dzień 31 grudnia 2002 r. oraz wynik finansowy za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 r. Nie zgłaszając zastrzeżeń do prawidłowości, rzetelności i jasności załączonego sprawozdania finansowego, zwracamy uwagę na opisane w punkcie 3o) wprowadzenia do sprawozdania finansowego dokonane przez Spółkę w badanym roku zmiany zasad rachunkowości, wynikające z wejścia w życie przepisów znowelizowanej Ustawy. Zgodnie z przyjętą przez Spółkę polityką rachunkowości, korekty 188

5 wynikające ze zmiany zasad rachunkowości ujmowane są w wyniku finansowym okresu, w którym wystąpiły zmiany. Poprzez wprowadzenie tych korekt wynik finansowy badanego roku uległ zwiększeniu o zł. Działający w imieniu PricewaterhouseCoopers Sp. z o. o.: Andrzej J. Konopacki Członek Zarządu Spółka wpisana na listę podmiotów Biegły Rewident uprawnionych do badania sprawozdań Numer ewidencyjny 1750/287 finansowych pod numerem 144 Warszawa, 3 marca 2003 r Opinia Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego TVN Sp. z o. o. za rok kończący się 31 grudnia 2003 roku Opinia niezależnego biegłego rewidenta Dla Wspólników i Rady Nadzorczej TVN Sp. z o. o. Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Spółki TVN Sp. z o. o. (zwanej dalej Spółką ) z siedzibą w Warszawie przy ulicy Wiertniczej 166, obejmującego: (a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2003 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę zł; (b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 r. wykazujący zysk netto w kwocie zł; (c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę zł; (d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 r. wykazujący wpływy pieniężne netto w kwocie zł; (e) informację dodatkową obejmującą wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności odpowiedzialny jest Zarząd Spółki. Naszym zadaniem było wyrażenie, na podstawie przeprowadzonego badania, opinii o sprawozdaniu finansowym. Badanie przeprowadziliśmy stosownie do obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: (a) przepisów rozdziału 7 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Ustawa tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694); (b) norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce. Badanie zostało zaplanowane i przeprowadzone tak, aby uzyskać wystarczającą pewność, że sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych błędów i przeoczeń. Badanie obejmowało między innymi sprawdzenie, na podstawie wybranej próby, dowodów potwierdzających kwoty i informacje wykazane w sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmowało również ocenę zasad rachunkowości stosowanych przez Spółkę oraz istotnych oszacowań dokonywanych przy sporządzeniu sprawozdania finansowego, a także ogólną ocenę jego prezentacji. Uważamy, że nasze badanie stanowiło wystarczającą podstawę dla wyrażenia opinii. Informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 r. uwzględniają postanowienia Ustawy i są zgodne z informacjami zawartymi w zbadanym sprawozdaniu finansowym. Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe we wszystkich istotnych aspektach: (a) zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych i zgodnie ze stosowanymi w sposób ciągły zasadami rachunkowości obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określonymi w powołanej wyżej Ustawie; (b) jest zgodne w formie i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz umową Spółki; Rozdział VIII Sprawozdania finansowe (c) przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Spółki na dzień 31 grudnia 2003 r. oraz wynik finansowy za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 r. 189

6 Działający w imieniu PricewaterhouseCoopers Sp. z o. o.: Wojciech Maj Członek Zarządu Spółka wpisana na listę podmiotów Biegły Rewident uprawnionych do badania sprawozdań Numer ewidencyjny 6128/2647 finansowych pod numerem 144 Warszawa, 26 kwietnia 2004 r Wybrane informacje z wprowadzenia do sprawozdania finansowego TVN S.A. (do 29 lipca 2004 roku TVN Sp. z o. o.; Spółka ) powstała w Warszawie w 1995 roku. Siedziba Spółki mieści się w Warszawie przy ulicy Wiertniczej 166. Spółka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS Wpisu dokonał Sąd Rejonowy w Warszawie XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 12 czerwca 2001 roku. W dniu 2 lipca 2004 roku Zgromadzenie Wspólników Spółki podjęło decyzję o przekształceniu TVN Sp. z o. o. w Spółkę Akcyjną. W dniu 30 lipca 2004 roku przekształcenie Spółki zostało zarejestrowane. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest m. in.: działalność telewizyjna w pełnym zakresie oraz produkcja programów telewizyjnych i filmowych (PKD 92.20Z); inna produkcja audiowizualna bez względu na rodzaj nośnika (PKD 92.20Z); emisja, dystrybucja, rozpowszechnianie i nadawanie programów telewizyjnych w systemie naziemnym (PKD 92.20Z); emisja, dystrybucja, rozpowszechnianie i nadawanie programów telewizyjnych w systemie kablowym (PKD 64.20F); emisja, dystrybucja, rozpowszechnianie i nadawanie programów telewizyjnych w systemie satelitarnym oraz wszystkich innych mediów (PKD 64.20F); obrót programami telewizyjnymi własnymi i obcymi, bez względu na rodzaj nośnika i sposób emisji (PKD 92.12Z); obrót prawami, działalność impresaryjna (PKD 74.84B); działalność wydawnicza (PKD 22.15Z); organizacja imprez artystycznych (PKD 92.31E); organizacja imprez sportowych (PKD 92.62Z); szkolenia specjalistów w zakresie wyżej wymienionych specjalności (PKD 80.42Z); działalność agencyjna i reklamowa, także promocyjna (PKD 74.40Z); obsługa techniczna i menedżerska produkcji telewizyjnej i filmowej (PKD 74.84B); pośrednictwo w obrocie wszelkimi prawami własności intelektualnej (PKD 74.84B); świadczenie innych usług związanych z przedmiotem działalności wymienionym w niniejszym paragrafie (PKD 74.84B). Czas trwania Spółki jest nieograniczony. Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na potrzeby Prospektu emisyjnego i obejmuje okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2004 roku, a porównywalne dane finansowe obejmują lata: od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 roku; od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 roku; od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 roku. Spółka jest jednostką dominującą wobec innych jednostek. Spółka sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TVN Sp. z o. o. ( Grupa Kapitałowa TVN ). Szczegółowe informacje dotyczące struktury Grupy Kapitałowej TVN zostały opisane we wprowadzeniu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zamieszczonego w punkcie 2 Rozdziału VIII Prospektu. W skład Spółki nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe. W okresie objętym sprawozdaniem finansowym oraz w okresach objętych danymi porównawczymi nie nastąpiło połączenie Spółki z innymi jednostkami. Podmiotem dominującym w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 roku (Dz. U. z 2004 roku, Nr 186, poz. 1921) w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny oraz skrót prospektu (zwanego dalej Rozporządzeniem o prospekcie ) dla Spółki jest N-Vision B. V. z siedzibą w Amsterdamie. Jednostkami dominującymi dla Spółki w okresie objętym sprawozdaniem finansowym oraz danymi porównywalnymi były następujące jednostki niższego i wyższego szczebla: ITI Holdings S.A. Luxemburg ITI Media Group N. V. Curaçao N-Vision B. V. Amsterdam ITI TV Holdings Sp. z o. o. Warszawa Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości i nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności. 190

7 W dniu 15 kwietnia 2004 roku Spółka otrzymała koncesję na okres 10 lat na rozpowszechnianie programu telewizyjnego o charakterze uniwersalnym. Równocześnie wygasły posiadane przez Spółkę koncesje regionalne na nadawanie za pomocą naziemnych stacji nadawczych w północnej Polsce, w Warszawie i w Łodzi oraz koncesje posiadane przez Telewizję Wisła Sp. z o. o. na nadawanie za pomocą naziemnych stacji nadawczych w południowej Polsce. Nowa scalona koncesja zastępuje posiadane dotychczas koncesje regionalne i wygasa w dniu 15 kwietnia 2014 roku. Porównywalność danych Sprawozdanie finansowe oraz porównywalne dane finansowe zostały przygotowane w sposób zapewniający ich porównywalność przez zastosowanie jednolitych zasad rachunkowości we wszystkich prezentowanych okresach, zgodnie z zasadami rachunkowości stosowanymi przez Spółkę przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2004 roku. Uprzednio sporządzone, zatwierdzone przez udziałowców i opublikowane sprawozdania finansowe za lata obrotowe 2003, 2002 i 2001 podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych. Różnice, będące wynikiem korekt zapewniających porównywalność danych, zostały zamieszczone w dodatkowych notach objaśniających w punkcie W opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2002 umieszczono objaśnienie, dotyczące przyjętej przez Spółkę polityki rachunkowości, zgodnie z którą korekty wynikające ze zmian zasad rachunkowości, wprowadzonych przepisami znowelizowanej Ustawy, ujęte zostały w wyniku finansowym okresu, w którym zmiany te wystąpiły. W przedstawionych porównywalnych danych finansowych dokonano odpowiednich korekt opisanych w dodatkowych notach objaśniających w punkcie STOSOWANE ZASADY RACHUNKOWOŚCI, W TYM METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ POMIARU WYNIKU FINANSOWEGO Szczegółowe zasady rachunkowości stosowane przez Spółkę są identyczne z zasadami rachunkowości stosowanymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej TVN, opisanymi we wprowadzeniu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego zamieszczonego w punkcie 2 niniejszego Rozdziału Prospektu. Udziały w jednostkach objętych konsolidacją Udziały w jednostkach podporządkowanych, które w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym objęte są konsolidacją, w sprawozdaniu jednostkowym wyceniane są według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Efekt zastosowania metody praw własności dla potrzeb wyceny jednostek podporządkowanych został opisany w dodatkowych notach objaśniających w punkcie do skróconego sprawozdania finansowego. Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do Euro w okresie objętym sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi Kurs Euro w okresach objętych sprawozdaniem finansowym oraz porównywalnymi danymi finansowymi kształtował się następująco: 6 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy do r. do r. do r. do r. zł zł zł zł Kurs Euro na koniec okresu obrotowego 4,5422 4,7170 4,0202 3,5219 Kurs Euro średnioroczny 4,7311 4,4474 3,8697 3,6509 Najwyższy kurs Euro w okresie 4,9149 4,7170 4,2116 3,9569 Najniższy kurs Euro w okresie 4,5422 3,9773 3,5015 3,3564 Zasady przyjęte do przeliczania wybranych pozycji sprawozdań finansowych na Euro Rozdział VIII Sprawozdania finansowe Przedstawione poniżej podstawowe pozycje bilansów, rachunków zysków i strat oraz rachunków przepływów pieniężnych zostały przeliczone ze złotych na Euro według następujących zasad: Poszczególne pozycje bilansu według średnich kursów ogłoszonych przez NBP na każdy dzień bilansowy. Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca poszczególnych lat obrotowych. 191

8 Podstawowe pozycje sprawozdań finansowych przeliczone na Euro r r r r. tys. Euro tys. Euro tys. Euro tys. Euro Aktywa razem Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Kapitał własny Kapitał zakładowy miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy do r. do r. do r. do r. tys. Euro tys. Euro tys. Euro tys. Euro Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Zysk brutto ze sprzedaży Zysk ze sprzedaży Zysk z działalności operacyjnej Zysk brutto Zysk netto Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (47.800) ( ) (1.139) (13.821) Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (14.785) (7.974) (112) Przepływy pieniężne netto, razem (36.467) Główne obszary różnic pomiędzy przyjętymi zasadami rachunkowości a zasadami rachunkowości przyjętymi w opublikowanych skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych Grupy Kapitałowej TVN sporządzonych stosownie do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) Spółka nie sporządza jednostkowego sprawozdania zgodnie z MSSF. Sprawozdanie finansowe według MSSF sporządzane jest dla Grupy Kapitałowej TVN, w której Spółka jest jednostką dominującą. Główne obszary różnic pomiędzy przyjętymi zasadami rachunkowości a zasadami rachunkowości przyjętymi w opublikowanych skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych Grupy Kapitałowej TVN sporządzonych stosownie do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) zamieszczono w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej TVN, prezentowanym w punkcie 2 Rozdziału VIII Prospektu. 192

9 1.4. Sprawozdanie finansowe Rozdział VIII Sprawozdania finansowe BILANS r r r r. Nota AKTYWA Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne Rzeczowe aktywa trwałe Aktywa programowe długoterminowe Należności długoterminowe od jednostek powiązanych Inwestycje długoterminowe Długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych w pozostałych jednostkach Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Aktywa obrotowe Zapasy Aktywa programowe krótkoterminowe Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych od pozostałych jednostek Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych w pozostałych jednostkach środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe AKTYWA RAZEM

10 BILANS (c. d.) r r r r. Nota PASYWA Kapitał własny Kapitał zakładowy Kapitał z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały rezerwowe Strata z lat ubiegłych (30.501) (59.135) Zysk netto Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Rezerwy na zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne długoterminowa krótkoterminowa Pozostałe rezerwy krótkoterminowe Zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych wobec pozostałych jednostek Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych wobec pozostałych jednostek Fundusze specjalne Rozliczenia międzyokresowe Inne rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe PASYWA RAZEM Wartość księgowa Liczba akcji (w szt.) Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 3,14 2,03 1,08 0,54 Rozwodniona liczba akcji (w szt.) Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 3,14 2,03 1,08 0,54 POZYCJE POZABILANSOWE r r r r. Zobowiązania warunkowe Na rzecz pozostałych jednostek, z tytułu spraw spornych Pozycje pozabilansowe, razem Powyżej przedstawiono wartości tych zobowiązań warunkowych, które nie zostały ujęte w sprawozdaniu finansowym Spółki jako rezerwy lub zobowiązania. 194

11 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 6 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy do r. do r. do r. do r. Nota Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: od jednostek powiązanych Przychody netto ze sprzedaży produktów Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: od jednostek powiązanych Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Wartość sprzedanych towarów i materiałów Zysk brutto ze sprzedaży Koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu Zysk ze sprzedaży Pozostałe przychody operacyjne Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Inne przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych Inne koszty operacyjne Zysk z działalności operacyjnej Przychody finansowe Odsetki, w tym: od jednostek powiązanych Inne Koszty finansowe Odsetki, w tym: dla jednostek powiązanych Inne Zysk z działalności gospodarczej Wynik zdarzeń nadzwyczajnych Zyski nadzwyczajne Zysk brutto Podatek dochodowy Część bieżąca Część odroczona (5.178) Zysk netto Zysk netto Liczba akcji (w szt.) Zysk na jedną akcję (w zł) 1,07 0,95 0,54 0,44 Rozwodniona liczba akcji (w szt.) Rozwodniony zysk na jedną akcję (w zł) 1,07 0,95 0,54 0,44 195

12 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 6 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy do r. do r. do r. do r. Kapitał własny na początek okresu (BO) (5.869) Zmiany przyjętych zasad rachunkowości Kapitał własny na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych Kapitał zakładowy na początek okresu Kapitał zakładowy na koniec okresu Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu Zwiększenia z tytułu aktualizacji wyceny akcji dostępnych do sprzedaży netto, z uwzględnieniem podatku odroczonego Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu Zwiększenia z tytułu podziału zysku Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu Strata z lat ubiegłych na początek okresu (48.786) (71.669) (78.955) Zmiany przyjętych zasad rachunkowości Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych (30.501) (59.135) (66.421) Zysk roku poprzedniego Przeniesienie na pozostale kapitały rezerwowe (62.265) (5.315) - Strata z lat ubiegłych na koniec okresu (30.501) (59.135) Wynik netto Zysk netto Zmiana zasad rachunkowości (18.285) Kapitał własny na koniec okresu (BZ) Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku

13 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 6 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy do r. do r. do r. do r. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ Zysk netto Korekty razem Amortyzacja Straty/ (zyski) z tytułu różnic kursowych (9.074) (13.272) (4.209) Odsetki Zysk z działalności inwestycyjnej (247) (769) (314) (834) Zmiana stanu rezerw (35) (28.067) Zmiana stanu zapasów (1.971) Zmiana stanu należności (17.471) (34.144) (9.893) Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów (32.094) Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (602) Nabycie licencji programowych (25.185) ( ) (2.207) (7.286) Zmiana stanu produkcji własnej (3.681) (585) (9.949) Inne korekty (*) 787 (1.479) (19.766) (7.132) PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ Wpływy Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Z aktywów finansowych w jednostkach powiązanych, w tym: pożyczki Wydatki ( ) ( ) (5.347) (51.409) Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (34.445) (32.568) (5.347) (51.081) Na aktywa finansowe, w tym: ( ) ( ) (328) - nabycie dłużnych papierów wartościowych w jednostkach powiązanych ( ) - - nabycie innych aktywów finansowych w jednostkach powiązanych (328) - nabycie opcji walutowych od jednostek pozostałych (7.773) - - nabycie udziałów w spółkach zależnych ( ) - - pożyczki udzielone jednostkom zależnym (16.559) - PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ ( ) ( ) (4.407) (50.458) 197

14 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (c. d.) 6 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy do r. do r. do r. do r. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ Wpływy Kredyty i pożyczki Wydatki (69.951) ( ) ( ) (60.255) Spłaty kredytów i pożyczek ( ) ( ) (32.003) Odsetki (57.202) (8.882) (14.026) (28.252) Inne (*) (12.749) (64.467) - PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (69.951) (30.856) (410) PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM ( ) Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: ( ) zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych (6.449) (461) Środki pieniężne na początek okresu Środki pieniężne na koniec okresu, w tym: o ograniczonej możliwości do dysponowania (*) Wyjaśnienie innych korekt w działalności operacyjnej oraz innych wydatków w działalności finansowej zostało zaprezentowane w nocie objaśniającej nr 10. Uzgodnienie środków pieniężnych dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych do środków pieniężnych wykazywanych w bilansie przedstawiono w nocie objaśniającej nr WYBRANE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Poniżej zaprezentowano wybrane noty objaśniające ze sprawozdania finansowego Spółki za okres 6 miesięcy do 30 czerwca 2004 roku, wraz z porównywalnymi danymi finansowymi za lata 2003, 2002 i Nota 1 DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE r r r r. W jednostkach zależnych udziały lub akcje udzielone pożyczki W jednostkach stowarzyszonych udziały lub akcje W jednostkach dominujących dłużne papiery wartościowe W pozostałych jednostkach udziały lub akcje Długoterminowe aktywa finansowe, razem Szczegółowe informacje na temat dłużnych papierów wartościowych zostały zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej nr

15 Nota 1a ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) 6 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy do r. do r. do r. do r. Stan na początek okresu udziały lub akcje dłużne papiery wartościowe udzielone pożyczki Zwiększenia: udziały lub akcje udzielone pożyczki dłużne papiery wartościowe Zmniejszenia: (4.961) (4) - udziały lub akcje (4) - udzielone pożyczki (4.961) - Długoterminowe aktywa finansowe, razem udziały lub akcje dłużne papiery wartościowe udzielone pożyczki Nota 1b PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) 6 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy do r. do r. do r. do r. W walucie polskiej W walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) waluta w tys. Euro po przeliczeniu na waluta w tys. GBP po przeliczeniu na Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem Nota 1c PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) 6 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy do r. do r. do r. do r. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) Obligacje (wartość bilansowa) wartość na początek okresu wartość według cen nabycia Udziały i akcje (wartość bilansowa) wartość na początek okresu wartość według cen nabycia Udzielone pożyczki (wartość bilansowa) wartość na początek okresu wartość według cen nabycia Wartość według cen nabycia, razem Wartość na początek okresu, razem Wartość bilansowa, razem Na 31 grudnia 2001 pożyczki długoterminowe były udzielone w walucie polskiej. Na 30 czerwca 2004 roku pożyczki długoterminowe udzielone w walutach obcych wyniosły (co stanowiło równowartość tys. Euro). Pozostałe pożyczki długoterminowe na 30 czerwca 2004 roku były udzielone w walucie polskiej. 199

16 Nota 2 NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE r r r r. Od jednostek powiązanych z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty: do 12 miesięcy inne Należności od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: do 12 miesięcy z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń inne dochodzone na drodze sądowej Należności krótkoterminowe netto, razem Odpisy aktualizujące wartość należności Należności krótkoterminowe brutto, razem Nota 2a NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH r r r r. Z tytułu dostaw i usług, w tym: od jednostek zależnych od znaczącego inwestora od pozostałych jednostek powiązanych Inne, w tym: od pozostałych jednostek powiązanych Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem Odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych - Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem Nota 3 ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE r r r r. Wobec jednostek zależnych kredyty i pożyczki Wobec jednostek dominujących kredyty i pożyczki Wobec pozostałych jednostek kredyty i pożyczki Zobowiązania długoterminowe, razem

17 Nota 3a Kwoty kredytu/pożyczki pozostałe do spłaty, wykazane w niniejszej nocie objaśniającej, wykazują różnice w porównaniu z wyceną bilansową dokonaną według zamortyzowanego kosztu przy użyciu efektywnej stopy procentowej. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK NA ROKU Nazwa (firma) jednostki Siedziba Kwota Kwota Kwota Kwota Warunki Termin Zabezpieczenia (*) ze wskazaniem kredytu/ kredytu/ kredytu/ kredytu/ oprocentowania spłaty formy prawnej pożyczki pożyczki pożyczki pożyczki wg umowy wg umowy pozostała do pozostała spłaty do spłaty tys. Euro tys. Euro TVN Finance Hillgate House, Oprocentowanie Corporation plc 26 Old Bailey, stałe London EC4M 7HW ,65% rocznie r. brak TVN Finance Hillgate House, Oprocentowanie Corporation plc 26 Old Bailey, stałe London EC4M 7HW ,65% rocznie r. brak Razem ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK NA ROKU Nazwa (firma) jednostki Siedziba Kwota Kwota Kwota Kwota Warunki Termin Zabezpieczenia (*) ze wskazaniem kredytu/ kredytu/ kredytu/ kredytu/ oprocentowania spłaty formy prawnej pożyczki pożyczki pożyczki pożyczki wg umowy wg umowy pozostała do pozostała spłaty do spłaty tys. Euro tys. Euro TVN Finance Hillgate House, Oprocentowanie Corporation plc 26 Old Bailey, stałe London EC4M 7HW ,65% rocznie r. brak TVN Finance Hillgate House, Oprocentowanie Corporation plc 26 Old Bailey, stałe London EC4M 7HW ,65% rocznie r. brak Razem (*) W dniu 2 grudnia 2003 roku TVN Finance Corporation plc dokonała emisji uprzywilejowanych Obligacji, oprocentowanych 9,5% w skali roku i terminie wykupu 15 grudnia 2013 roku. Obligacje są w pełni gwarantowane przez Spółkę, Telewizję Wisła Sp. z o. o. oraz TVN 24 Sp. z o. o. w szczególności jeśli chodzi o gwarancję płatności kwoty głównej, ewentualnych premii, odsetek od Obligacji oraz wszelkich innych zobowiązań TVN Finance Corporation plc wobec obligatariuszy. 201

18 Nota 3a (cd.) ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK NA ROKU Nazwa (firma) Siedziba Rodzaj Kwota Kwota Kwota Kwota Warunki Termin Rzeczywisty Zabezpieczenia (*) jednostki waluty kredytu/ kredytu/ kredytu/ kredytu/ oprocen- spłaty termin ze wskazaniem pożyczki pożyczki pożyczki pożyczki towania spłaty formy prawnej wg wg pozostała do pozostała umowy umowy do spłaty do spłaty tys. Euro /USD tys. Euro /USD Konsorcjum banków pod przewodnictwem 3M EURIBOR BPH S.A. (**) Kraków USD/Euro USD Euro ,4% r r. (*) De Boelelaan 7, N-Vision B.V. Amsterdam, Holandia USD stałe 5,95% r r. brak De Boelelaan 7, N-Vision B.V. Amsterdam, Holandia USD stałe 5,95% r r. brak De Boelelaan 7, N-Vision B.V. Amsterdam, Holandia USD stałe 5,95% r r. brak De Boelelaan 7, N-Vision B.V. Amsterdam, Holandia USD stałe 5,95% r r. brak De Boelelaan 7, N-Vision B.V. Amsterdam, Holandia Euro stałe 6,85% r r. brak Euro Euro Razem USD USD (*) Zabezpieczeniem kredytu konsorcjalnego były rzeczowe aktywa trwałe o wartości netto na dzień 31 grudnia 2002 roku w kwocie , aktywa programowe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości netto na dzień 31 grudnia 2002 roku w kwocie , udziałów w Telewizji Wisła Sp. z o. o. o wartości nominalnej 100 zł każdy oraz udziałów TVN Sp. z o. o. o wartości nominalnej 100 zł każdy. (**) W skład konsorcjum bankowego wchodziły: Bank Współpracy Europejskiej S.A., Bank BPH S.A., Bank Amerykański w Polsce S.A., Kredyt Bank S.A. Wszystkie pożyczki udzielone przez N-Vision B. V. były podporządkowane uprzywilejowanym zobowiązaniom z tytułu kredytu konsorcjalnego. 202

19 Nota 3a (cd.) ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK NA ROKU Nazwa (firma) Siedziba Rodzaj Kwota Kwota Kwota Kwota Warunki Termin Rzeczywisty Zabezpieczenia (*) jednostki waluty kredytu/ kredytu/ kredytu/ kredytu/ oprocen- spłaty termin ze wskazaniem pożyczki pożyczki pożyczki pożyczki towania spłaty formy prawnej wg wg pozostała do pozostała umowy umowy do spłaty do spłaty tys. Euro/USD tys. Euro/USD Konsorcjum 3M EURIBOR BRE Bank S.A. (*) Warszawa Euro % r r. (**) De Boelelaan 7, N-Vision B.V. Amsterdam, 12M LIBOR Holandia USD ,5% r r. brak De Boelelaan 7, N-Vision B.V. Amsterdam, 12M LIBOR Holandia USD ,5% r r. brak De Boelelaan 7, N-Vision B.V. Amsterdam, 6M LIBOR Holandia USD % r r. brak De Boelelaan 7, N-Vision B.V. Amsterdam, LIBOR Holandia USD % r r. brak De Boelelaan 7, N-Vision B.V. Amsterdam, 12M LIBOR Holandia USD ,5% r r. brak De Boelelaan 7, N-Vision B.V. Amsterdam, 3M LIBOR Holandia USD ,5% r r. brak De Boelelaan 7, N-Vision B.V. Amsterdam, 12M LIBOR Holandia Euro ,5% r r. brak Euro Euro Razem USD USD (*) W skład konsorcjum bankowego oprócz BRE Bank S.A. wchodziły: Bank Współpracy Europejskiej S.A., Bank BPH S.A., Bank Amerykański w Polsce S.A., Kredyt Bank S.A. (**) Zabezpieczeniem kredytu konsorcjalnego były środki trwałe o wartości netto na dzień 31 grudnia 2001 roku 9.133, szt. udziałów w Telewizji Wisła Sp. z o. o. o wartości nominalnej 1 każdy, szt. udziałów TVN Sp. z o. o. o wartości nominalnej 100 zł, należności z tytułu dostaw i usług o wartości tys. Euro oraz gwarancja ITI Holdings S.A. na kwotę 15 mln Euro. Wszystkie pożyczki udzielone przez spółkę N-Vision B. V. były podporządkowane uprzywilejowanym zobowiązaniom z tytułu kredytu konsorcjalnego. 203

20 Nota 4 ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE r r r r. Wobec jednostek zależnych z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: do 12 miesięcy kredyty i pożyczki inne, w tym odsetki Wobec jednostek dominujących z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: do 12 miesięcy Wobec pozostałych jednostek powiązanych z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: do 12 miesięcy Wobec pozostałych jednostek kredyty i pożyczki, w tym: długoterminowe w okresie spłaty z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: do 12 miesięcy zaliczki otrzymane na dostawy z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń z tytułu wynagrodzeń inne Fundusze specjalne ZFŚS Zobowiązania krótkoterminowe, razem Nota 5 PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) 6 miesięcy do 12 miesięcy do 12 miesięcy do 12 miesięcy do r r r r. Przychody z tytułu emisji reklam, w tym: od jednostek powiązanych Przychody z tytułu udzielania licencji na emisję audycji, w tym: od jednostek powiązanych Pozostałe przychody, w tym: od jednostek powiązanych Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem Nota 5a PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) 6 miesięcy do 12 miesięcy do 12 miesięcy do 12 miesięcy do r r r r. Kraj, w tym: od jednostek powiązanych Eksport, w tym: od jednostek powiązanych - Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem

BILANS ZAMKNIĘCIA POPRZEDNIKA PRAWNEGO EMITENTA

BILANS ZAMKNIĘCIA POPRZEDNIKA PRAWNEGO EMITENTA ROZDZIAŁ IX Informacje dodatkowe Rozdział IX Informacje dodatkowe BILANS ZAMKNIĘCIA POPRZEDNIKA PRAWNEGO EMITENTA 2 lipca 2004 roku nadzwyczajne zgromadzenie wspólników TVN Sp. z o. o. podjęło uchwałę

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu QSr IV/2006

Załącznik do Raportu QSr IV/2006 Załącznik do Raportu QSr IV/2006 1. Sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. za czwarty kwartał 2006 roku Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR ustalone przez NBP 31.12.2006 31.12.2005 Kurs na koniec

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 oraz okresy porównywalne

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2004 2003 2004 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 579 534 517 794 128 268 116 427 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

MSIG 116/2015 (4747) poz Bilans sporządzony na dzień r.

MSIG 116/2015 (4747) poz Bilans sporządzony na dzień r. Poz. 8665. Firma Usługowo-Handlowa MAJA w Kościerzynie. [BMSiG-7096/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Firma Usługowo-Handlowa MAJA prowadzi działalność gospodarczą od

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 4/2003

Formularz SA-QSr 4/2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 4/ (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III Wybrane dane finansowe ( rok bieżący ) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III kw 2005 (kwartał/rok) w tys. zł w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS WYBRANE DANE w tys. zł. w tys. EURO w tys. zł. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5 496,00 1 146,00 4 667,00 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 395,00 500,00 923,00

Bardziej szczegółowo

Siedziba w Chorzowie ul. J. Maronia Chorzów tel.: fax: E L K O P S.A.

Siedziba w Chorzowie ul. J. Maronia Chorzów tel.: fax: E L K O P S.A. E L K O P S.A. SKRÓCONE PÓŁROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 30 CZERWCA ROKU I ZA 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH DNIA 30 CZERWCA r. Chorzów, 29 sierpnia roku Strona 1 z 11 SKRÓCONE JEDNOSTKOWE

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2004 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od początku roku obrotowego 2004 oraz dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

stan na koniec poprz. kwartału 2005

stan na koniec poprz. kwartału 2005 Aktywa trwałe AKTYWA Wartości niematerialne i prawne, w tym: 3 5 9 10 wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002 TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SAQS42002 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 4 kwartały 4 kwartały narastająco / 2002 okres od 020101 do 021231 narastająco / 2001 okres od 010101 do 011231 w tys.

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 192/2014 (4571) poz. 13452 13452 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 13452. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe SIGNAL w Ostrowcu Świętokrzyskim. [BMSiG- 13567/2014] SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku Stalprodukt S.A. Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 I. Przychody netto ze

Bardziej szczegółowo

MSIG 207/2015 (4838) poz

MSIG 207/2015 (4838) poz Poz. 16248. STYROPIANEX Produkcja i Sprzedaż Styropianu w Leżajsku. [BMSiG-11621/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2014 do 31.12.2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Firma STYROPIANEX

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3 Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SAQS3 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002

Bardziej szczegółowo

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Str. 4 BILANS KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Było: Str. 1 WYBRANE DANE FINANSOWE (...) XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,23 2,71-0,06 0,72 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Raport roczny 2002 Aktywa Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 72 836 Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym Należności od sektora finansowego 103 085 W rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

4. dokumenty źródłowe, przekazane przez Zarząd Spółki, odnośnie zdarzeń nie objętych sprawozdaniami finansowymi,

4. dokumenty źródłowe, przekazane przez Zarząd Spółki, odnośnie zdarzeń nie objętych sprawozdaniami finansowymi, ROZDZIAŁ IX INFORMACJE DODATKOWE 1. Sprawozdania finansowe za okresy od 01.01.2004 do 30.06.2004 oraz od 01.01.2003 do 30.06.2003 zbadane przez biegłego rewidenta oraz zaprezentowane w układzie tabel zgodnym

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2014

Raport półroczny SA-P 2014 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 18309. SACHS - TRANS w Radlinie. [BMSiG-15255/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzonego za rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

BILANS Nota półrocze (rok bieżący) 2004 rok poprzedni

BILANS Nota półrocze (rok bieżący) 2004 rok poprzedni A k t y w a BILANS Nota 2005. (rok bieżący) 2004 rok poprzedni I. Aktywa trwałe 213 973 206 798 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 46 68 - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 147 280 141

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 12.11.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 31.12.2007 AKTYWA Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 25.02.2009 BILANS w tys. PLN AKTYWA Aktywa trwałe 378 954 279 352 Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A.

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A. Rozdział IX Informacje datkowe IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2005 Formularz SA-Q 1/2005 ( I/kwartał/2005 ) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej,

Bardziej szczegółowo

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- / 2012 okres od 2012-01- 01 01 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres

Bardziej szczegółowo

MSIG 27/2017 (5164) poz

MSIG 27/2017 (5164) poz MSIG 27/2017 (5164) poz. 4757 4757 Poz. 4757. Dariusz Krasoń w Łodzi. [BMSiG-26286/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1) Nazwa (firma) i siedziba, podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za 2008 rok

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za 2008 rok RS... () Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za rok SKONSOLIDOWANY BILANS Nota A k t y w a I. Aktywa trwałe 7734 5062 1. Wartości niematerialne 1 51 10 2. Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

MSIG 148/2015 (4779) poz

MSIG 148/2015 (4779) poz MSIG 148/2015 (4779) poz. 11419 11419 Poz. 11419. Gliwicki Teatr Muzyczny w Gliwicach. [BMSiG-9742/2015] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2014 rok SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Nazwa jednostki i

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok)

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280) Zarząd Spółki Banku Ochrony Środowiska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01012008 do 30062008 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01012008 do 30062008 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN FAMUR SA

FABRYKA MASZYN FAMUR SA FABRYKA MASZYN FAMUR SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 Katowice 26 sierpień 2010 rok Wybrane dane finansowe PLN PLN EURO EURO I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe wraz z notami za 2009 rok.

Sprawozdanie finansowe wraz z notami za 2009 rok. Sprawozdanie finansowe wraz z notami za 2009 rok. BILANS Nota A k t y w a I. Aktywa trwałe 6 262 7 303 1. Wartości niematerialne 1 20 51 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 4 296 4 297 3. Należności długoterminowe

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł CCC SAQSr 4/2004 Skonsolidowany raport kwartalny SAQSr 4 / 2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 203/2013 (4320) poz. 14719 Środki pieniężne: gotówkę w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Rezerwy: Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień

Bilans na dzień Aktywa Bilans na dzień 31-03-2012 A. Aktywa trwałe 1303126,67 1023917,75 I. Wartości niematerialne i prawne 1118299,79 941572,28 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 739 801,35 627 222,88 2 Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. Skrócone skonsoliwane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. za III kwartał 213 Finansowe Emitenta - PBS Finanse S.A.

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 29.02.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 30.09.2007 30.09.2006 AKTYWA Aktywa

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok)

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) Wybrane dane finansowe IV kwartał 2007 od 01.01.2007 do 31.12.2007 IV kwartał 2006 od 01.01.2006 do 31.12.2006

Bardziej szczegółowo

Zarząd Spółki podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2004 roku: dnia r. (data przekazania) II kwartał narastająco

Zarząd Spółki podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2004 roku: dnia r. (data przekazania) II kwartał narastająco Formularz SAB-Q II/2004 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 57 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r., Nr 31, poz. 280) Fortis Bank

Bardziej szczegółowo

AMICA SA-QS Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod Nr 52. Tel.

AMICA SA-QS Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod Nr 52. Tel. AMICA SAQS 2.2003 Strona 1 z 11 20060206 AMICA SAQS 2.2003 RAPORT ZŁOŻONY PRZEZ WALOR Walor Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta Sektor AMICA Elektromaszynowy Kod 64510 Miasto Ulica Wronki

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY INFORMACJA FINANSOWA 01.07.2015 -- 30.09.2015 RAPORT KWARTALNY 1 CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12. FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63 Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 SPIS TREŚCI: I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.. str. 2 3 II.

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych)

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNO-REHABILITACYJNY BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) AKTYWA Stan na Stan na PASYWA 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WM-SPORT Sp. z o.o. 02-032 Warszawa ul. Wawelska 5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 ZA ROK OBROTOWY WM-SPORT Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 14.11.2007 BILANS w tys. PLN AKTYWA 30.06.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 3531. Firma KABANOS-BIS Spółka Cywilna Małgorzata Kojs i Ryszard Kowalczyk w Jabłonce. [BMSiG-22093/2016] I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo