BILANS ZAMKNIĘCIA POPRZEDNIKA PRAWNEGO EMITENTA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BILANS ZAMKNIĘCIA POPRZEDNIKA PRAWNEGO EMITENTA"

Transkrypt

1 ROZDZIAŁ IX Informacje dodatkowe Rozdział IX Informacje dodatkowe BILANS ZAMKNIĘCIA POPRZEDNIKA PRAWNEGO EMITENTA 2 lipca 2004 roku nadzwyczajne zgromadzenie wspólników TVN Sp. z o. o. podjęło uchwałę o przekształceniu TVN Sp. z o. o. w TVN S.A. Przekształcenie zostało zarejestrowane w dniu 30 lipca 2004 roku poprzez wpisanie TVN S.A. do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Poniżej przedstawiono bilans zamknięcia TVN Sp. z o. o. i jednocześnie bilans otwarcia TVN S.A. sporządzony na dzień 29 lipca 2004 roku. BILANS r. AKTYWA Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne Rzeczowe aktywa trwałe Aktywa programowe długoterminowe Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Inwestycje długoterminowe Długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych w pozostałych jednostkach Aktywa obrotowe Zapasy Aktywa programowe krótkoterminowe Należności krótkoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych w pozostałych jednostkach środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe AKTYWA RAZEM

2 BILANS (cd.) r. PASYWA Kapitał własny Kapitał zakładowy Kapitał z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały rezerwowe Zysk netto Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Rezerwy na zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne długoterminowa krótkoterminowa Pozostałe rezerwy krótkoterminowe Zobowiązania długoterminowe Wobec jednostek powiązanych Zobowiązania krótkoterminowe Wobec jednostek powiązanych Wobec pozostałych jednostek Fundusze specjalne Rozliczenia międzyokresowe Inne rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe PASYWA RAZEM

3 SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ TVN S.A. ZA III KWARTAŁ 2004 ROKU 1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TVN S.A. za okres 9 miesięcy do 30 września 2004 roku 1.1. Skonsolidowany bilans Rozdział IX Informacje dodatkowe r. AKTYWA Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne Rzeczowe aktywa trwałe Wartość firmy jednostek podporządkowanych Aktywa programowe długoterminowe Należności długoterminowe 218 Od pozostałych jednostek 218 Inwestycje długoterminowe Długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych w pozostałych jednostkach Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Aktywa obrotowe Zapasy Aktywa programowe krótkoterminowe Należności krótkoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych w pozostałych jednostkach środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe AKTYWA RAZEM

4 1.1. Skonsolidowany bilans (c.d.) r. PASYWA Kapitał własny Kapitał zakładowy Pozostałe kapitały rezerwowe Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych (351) Kapitał z aktualizacji wyceny 493 Strata z lat ubiegłych (21.239) Zysk netto Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Rezerwy na zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne długoterminowa krótkoterminowa Pozostałe rezerwy krótkoterminowe Zobowiązania długoterminowe Wobec pozostałych jednostek Zobowiązania krótkoterminowe Wobec jednostek powiązanych Wobec pozostałych jednostek Fundusze specjalne Rozliczenia międzyokresowe Inne rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe PASYWA RAZEM Wartość księgowa Liczba akcji (w szt.) Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 3,22 Rozwodniona liczba akcji (w szt.) Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 3,22 Szczegółowe informacje na temat zobowiązań warunkowych Grupy Kapitałowej TVN zostały przedstawione w nocie objaśniającej nr 23 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TVN, zamieszczonego w Rozdziale VIII niniejszego Prospektu. 376

5 1.2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny Rozdział IX Informacje dodatkowe Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: od jednostek powiązanych Przychody netto ze sprzedaży produktów Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: od jednostek powiązanych Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Zysk brutto ze sprzedaży Koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu Zysk ze sprzedaży Pozostałe przychody operacyjne Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 244 Inne przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 89 Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych Inne koszty operacyjne Zysk z działalności operacyjnej Przychody finansowe Odsetki, w tym: od jednostek powiązanych Inne Koszty finansowe Odsetki, w tym: dla jednostek powiązanych 139 Inne Zysk z działalności gospodarczej Odpis wartości firmy z konsolidacji Zysk brutto Podatek dochodowy Część bieżąca Część odroczona Zysk netto Zysk netto Liczba akcji (w szt.) Zysk na jedną akcję (w zł) 1,51 Rozwodniona liczba akcji (w szt.) Rozwodniony zysk na jedną akcję (w zł) 1,51 377

6 1.3. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Kapitał własny na początek okresu (BO) Kapitał zakładowy na początek okresu Kapitał zakładowy na koniec okresu Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu - Zwiększenia z tytułu aktualizacji wyceny akcji dostępnych do sprzedaży oraz wyceny zabezpieczających instrumentów pochodnych, netto, z uwzględnieniem podatku odroczonego 493 Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 493 Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu Zwiększenia z tytułu podziału zysku Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych na początek okresu - Rozpoznanie różnic kursowych w okresie (351) Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych na koniec okresu (351) Strata z lat ubiegłych na początek okresu (36.084) Zysk roku poprzedniego Przeniesienie na pozostale kapitały rezerwowe (62.265) Strata z lat ubiegłych na koniec okresu (21.239) Wynik netto Zysk netto Kapitał własny na koniec okresu (BZ) Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ Zysk netto Korekty razem Amortyzacja Straty/ (Zyski) z tytułu różnic kursowych (26.266) Odsetki Zysk z działalności inwestycyjnej (253) Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów 156 Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów (21.599) Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Nabycie licencji programowych (40.207) Zmiana stanu produkcji własnej (6.728) Inne korekty (*) (8.890) PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ Wpływy Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 705 Z aktywów finansowych w jednostkach powiązanych, w tym: 45 - pożyczki 44 - odsetki 1 Z aktywów finansowych w pozostałych jednostkach, w tym: zbycie opcji walutowych pozostałym jednostkowm 526 Wydatki ( ) Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (76.069) Na aktywa finansowe, w tym: ( ) - nabycie udziałów w jednostkach zależnych ( ) - nabycie opcji walutowych od pozostałych jednostek (7.773) PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ ( ) 378

7 1.4. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) (c.d.) PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ Wpływy - Wydatki (68.012) Odsetki (54.934) Inne (*) (13.078) PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (68.012) PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM ( ) Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: ( ) - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych (7.757) Środki pieniężne na początek okresu Środki pieniężne na koniec okresu, w tym: o ograniczonej możliwości do dysponowania (*) Wyjaśnienie innych korekt w działalności operacyjnej oraz innych wydatków w działalności finansowej zostało zaprezentowane poniżej: Inne korekty działalność operacyjna: (8.890) - przychody barterowe (3.957) - amortyzacja kapitalizowanych kosztów pozyskania finansowania wynik na wycenie instrumentów pochodnych (7.997) - odpis aktualizujący wartość niefinansowych aktywów trwałych pozostałe (502) Inne wydatki działalność finansowa: (13.078) - opłacone koszty emisji dłużnych papierów wartościowych (13.078) 379

8 2. Sprawozdanie finansowe TVN S.A. za okres 9 miesięcy do 30 września 2004 roku 2.1. Bilans r. AKTYWA Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne Rzeczowe aktywa trwałe Aktywa programowe długoterminowe Inwestycje długoterminowe Długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych w pozostałych jednostkach Aktywa obrotowe Zapasy Aktywa programowe krótkoterminowe Należności krótkoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych w pozostałych jednostkach środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe AKTYWA RAZEM PASYWA Kapitał własny Kapitał zakładowy Kapitał z aktualizacji wyceny 493 Pozostałe kapitały rezerwowe Zysk netto Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Rezerwy na zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne długoterminowa krótkoterminowa Pozostałe rezerwy krótkoterminowe Zobowiązania długoterminowe Wobec jednostek powiązanych Zobowiązania krótkoterminowe Wobec jednostek powiązanych Wobec pozostałych jednostek Fundusze specjalne Rozliczenia międzyokresowe Inne rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe PASYWA RAZEM Wartość księgowa Liczba akcji (w szt.) Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 3,40 Rozwodniona liczba akcji (w szt.) Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 3,40 Szczegółowe informacje na temat zobowiązań warunkowych TVN S.A. zostały przedstawione w nocie objaśniającej nr 20 do sprawozdania finansowego TVN S.A., zamieszczonego w Rozdziale VIII pkt 3. niniejszego Prospektu. 380

9 2.2. Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny Rozdział IX Informacje dodatkowe Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: od jednostek powiązanych Przychody netto ze sprzedaży produktów Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: od jednostek powiązanych Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Zysk brutto ze sprzedaży Koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu Zysk ze sprzedaży Pozostałe przychody operacyjne Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 253 Inne przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych Inne koszty operacyjne Zysk z działalności operacyjnej Przychody finansowe Odsetki, w tym: od jednostek powiązanych Inne Koszty finansowe Odsetki, w tym: dla jednostek powiązanych Inne Zysk brutto Podatek dochodowy Część bieżąca Część odroczona Zysk netto Zysk netto Liczba akcji (w szt.) Zysk na jedną akcję (w zł) 1,37 Rozwodniona liczba akcji (w szt.) Rozwodniony zysk na jedną akcję (w zł) 1,37 381

10 2.3. Zestawienie zmian w kapitale własnym Kapitał własny na początek okresu (BO) Kapitał zakładowy na początek okresu Kapitał zakładowy na koniec okresu Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu - Zwiększenia z tytułu aktualizacji wyceny akcji dostępnych do sprzedaży oraz wyceny zabezpieczających instrumentów pochodnych, netto, z uwzględnieniem podatku odroczonego 493 Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 493 Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu Zwiększenia z tytułu podziału zysku Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu Strata z lat ubiegłych na początek okresu - Zysk roku poprzedniego Przeniesienie na pozostałe kapitały rezerwowe (62.265) Strata z lat ubiegłych na koniec okresu - Wynik netto Zysk netto Kapitał własny na koniec okresu (BZ) Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku Rachunek przepływów pieniężnych PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ Zysk netto Korekty razem Amortyzacja Straty/ (zyski) z tytułu różnic kursowych (24.927) Odsetki Zysk z działalności inwestycyjnej (253) Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów 432 Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Nabycie licencji programowych (40.207) Zmiana stanu produkcji własnej (10.210) Inne korekty (*) (8.668) PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ Wpływy Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 705 Z aktywów finansowych w jednostkach powiązanych, w tym: 42 - pożyczki 42 Z aktywów finansowych w pozostałych jednostkach, w tym: zbycie opcji walutowych pozostałym jednostkom 526 Wydatki ( ) Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (42.171) Na aktywa finansowe, w tym: ( ) - nabycie udziałów w jednostkach zależnych ( ) - pożyczki udzielone jednostkom zależnym (28.328) - nabycie opcji walutowych od pozostałych jednostek (7.773) PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ ( ) 382

11 2.4. Rachunek przepływów pieniężnych (c.d.) Rozdział IX Informacje dodatkowe PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ Wpływy - Wydatki (70.279) Odsetki (57.201) Inne (*) (13.078) PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (70.279) PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM ( ) Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: ( ) - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych (7.748) Środki pieniężne na początek okresu Środki pieniężne na koniec okresu, w tym: o ograniczonej możliwości do dysponowania (*) Wyjaśnienie innych korekt w działalności operacyjnej oraz innych wydatków w działalności finansowej zostało zaprezentowane poniżej: Inne korekty działalność operacyjna: (8.668) - przychody barterowe (4.573) - amortyzacja kapitalizowanych kosztów pozyskania finansowania wynik na wycenie instrumentów pochodnych (7.997) - odpis aktualizujący wartość niefinansowych aktywów trwałych pozostałe 336 Inne wydatki działalność finansowa: (13.078) - opłacone koszty emisji dłużnych papierów wartościowych (13.078) 383

12 3. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2004 roku 3.1. Ogólne zasady sporządzenia sprawozdań finansowych zamieszczonych w raporcie Przy sporządzaniu skonsolidowanego i jednostkowego bilansu, skonsolidowanego i jednostkowego rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w skonsolidowanym i jednostkowym kapitale własnym oraz skonsolidowanego i jednostkowego rachunku przepływów pieniężnych, za wyjątkiem zmiany prezentowanej poniżej, przyjęto te same ogólne zasady, które były zastosowane przy sporządzaniu skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego za okres kończący się 30 czerwca 2004 roku. Zasady te zostały ujęte we wprowadzeniu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TVN za okres kończący się 30 czerwca 2004 roku, które zostało zaprezentowane w Rozdziale VIII niniejszego Prospektu. Długoterminowa inwestycja w postaci posiadanej przez Emitenta obligacji wyemitowanej przez ITI Media Group, uprzednio zaklasyfikowana do kategorii aktywo finansowe utrzymywane do terminu wymagalności, obecnie klasyfikowana jest jako kategoria pożyczki udzielone i należności własne, zgodnie z Rozporządzeniem o instrumentach finansowych. Zmiana klasyfikacji inwestycji nie wpłynęła na prezentację w bilansie na 30 września 2004 roku, tj. jest ona nadal prezentowana jako długoterminowe aktywo finansowe, oraz nie wpłynęła na wynik finansowy Emitenta Informacje ogólne dotyczące Emitenta i jego Grupy Kapitałowej Na dzień 30 września 2004 roku Grupa Kapitałowa TVN składała się z jednostki dominującej TVN S.A., 8 spółek zależnych i 1 spółki stowarzyszonej. Podstawowe dane dotyczące działalności Emitenta i jego Grupy Kapitałowej nie zmieniły się w stosunku do danych prezentowanych we wprowadzeniu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TVN, zamieszczonego w Rozdziale VIII niniejszego Prospektu Przyjęte zasady rachunkowości W okresie do 30 września 2004 roku Emitent oraz jego Grupa Kapitałowa, za wyjątkiem zmiany przedstawionej w punkcie Ogólne zasady sporządzania sprawozdań finansowych zamieszczonych w raporcie, nie wprowadziły istotnych zmian w stosowanych zasadach rachunkowości w stosunku do zasad zastosowanych przy sporządzeniu sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres kończący się 30 czerwca 2004 roku. Zasady te zostały ujęte we wprowadzeniu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TVN za okres kończący się 30 czerwca 2004 roku, które zostało zaprezentowane w Rozdziale VIII niniejszego Prospektu Zakres jednostek Grupy Kapitałowej TVN objętych konsolidacją za okres 9 miesięcy do 30 września 2004 roku Skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za okres 9 miesięcy do 30 września 2004 roku objęte zostały TVN S.A. oraz 5 spółek zależnych. W stosunku do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres kończący się 30 czerwca 2004 roku nie nastąpiły żadne zmiany w ilości konsolidowanych podmiotów zależnych. Wybrane dane finansowe 4 spółek nie objętych konsolidacją za okres 9 miesięcy kończący się 30 września 2004 roku wraz z podaniem przyczyn odstąpienia od konsolidacji zostały zaprezentowane poniżej (w ): L. p. Nazwa i siedziba Przychody ze sprzedaży Wynik finansowy Suma Udział jednostki za okres 9 miesięcy netto za okres 9 miesięcy bilansowa dominującej oraz do r. do r. na r. innych jednostek Grupy w kapitale własnym jednostki 1 El-Trade Sp. z o. o. (1) % 2 Polish Television Finance Corporation B. V. (40) % 3 ProCable Sp. z o. o. (19) 1 100% 4 Thema Film Sp. z o. o. (15) ,5% 384

13 Powyższych jednostek nie objęto konsolidacją zgodnie z art. 58 ust. 1 pkt. 1 Ustawy. Wyniki i aktywa netto powyższych podmiotów nie mają istotnego wpływu na skonsolidowane wyniki finansowe i sytuację majątkową Grupy Kapitałowej TVN. Łączna suma bilansowa tych spółek stanowi na dzień 30 września 2004 roku oraz za okres 9 miesięcy do 30 września 2004 roku poniżej 0,03% sumy bilansowej Grupy Kapitałowej TVN, natomiast łączna strata tych jednostek poniżej 0,05% skonsolidowanego wyniku netto Grupy Kapitałowej TVN. 4. Informacje o korektach z tytułu rezerw oraz dokonanych odpisach aktualizujących wartość składników aktywów 4.1. Grupa Kapitałowa TVN Odpisy Aktywo z tyt. Rezerwa na Rezerwy Rozliczenia aktualizujące odroczonego odroczony na przyszłe międzyokresowe wartość podatku podatek zobowiązania kosztów aktywów dochodowego dochodowy (4.1.3) (4.1.4) (4.1.1) (4.1.2) (4.1.2) Stan na r Zwiększenia/ (zmniejszenia) Stan na r Odpisy aktualizujące wartość aktywów Łączna wartość odpisów na aktywa na dzień 30 września 2004 roku wyniosła , w tym: - odpisy aktualizujące wartość licencji programowych , - odpisy aktualizujące wartość środków trwałych 2.338, - odpisy aktualizujące należności Aktywo i rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Aktywo na odroczony podatek dochodowy nie podlega kompensacie z rezerwą na ten podatek z uwagi na to, że każda spółka należąca do Grupy Kapitałowej TVN rozlicza się z podatku dochodowego od osób prawnych odrębnie. Wzrost aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wynikał głównie z rozpoznania tego aktywa w wyniku nabycia TVN 24 Sp. z o. o. i obejmuje głównie straty podatkowe do rozliczenia w przyszłości Rezerwy na przyszłe zobowiązania Rezerwy na przyszłe zobowiązania obejmują rezerwy na odprawy emerytalne i rentowe, nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty za urlop, rezerwę na opłaty z tytułu praw autorskich oraz na skutki toczących się spraw sądowych Rozliczenia międzyokresowe kosztów Saldo międzyokresowych rozliczeń kosztów biernych zwiększyło się o , co wynikało głównie z objęcia konsolidacją zakupionych w trakcie okresu spółek zależnych (3.647 ) oraz ze zwiększenia rezerw na otrzymane, nie fakturowane usługi TVN S.A. Rozdział IX Informacje dodatkowe Odpisy Rezerwa z tyt. Rezerwy Rozliczenia aktualizujące odroczonego na przyszłe międzyokresowe wartość aktywów podatku dochodowego zobowiązania kosztów (4.2.1) (4.2.2) (4.2.3) (4.2.4) Stan na r Zwiększenia/ (zmniejszenia) Stan na r

14 Odpisy aktualizujące wartość aktywów Łączna wartość odpisów na aktywa na dzień 30 września 2004 roku wyniosła , w tym: - odpisy aktualizujące wartość licencji programowych , - odpisy aktualizujące należności 5.719, - odpisy aktualizujące wartość środków trwałych Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego TVN S.A. do celów prezentacji w bilansie kompensuje składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku z rezerwą na podatek odroczony. W porównaniu do stanu na 31 grudnia 2003 roku saldo rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego uległo zwiększeniu o otych, głównie w wyniku wzrostu naliczonych odsetek od obligacji ITI Media Group oraz dodatnich niezrealizowanych różnic kursowych Rezerwy na przyszłe zobowiązania Rezerwy na przyszłe zobowiązania obejmują rezerwy na odprawy emerytalne i rentowe, nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty za urlop oraz rezerwę na opłaty z tytułu praw autorskich Rozliczenia międzyokresowe kosztów Saldo międzyokresowych rozliczeń kosztów biernych zwiększyło się o 5.933, co wynikało głównie ze zwiększenia rezerw na otrzymane a niefakturowane usługi. 5. Opis dokonań Grupy Kapitałowej TVN w okresie 9 miesięcy do 30 września 2004 roku wraz z opisem czynników i zdarzeń mających znaczący wpływ na osiągnięty wynik finansowy W dniu 11 marca 2004 roku, Grupa Kapitałowa TVN nabyła udziały w TVN 24 Sp. z o. o. Opis tej transakcji został przedstawiony w Rozdziale V, punkt Prospektu. W dniu 15 kwietnia 2004 roku Spółka otrzymała koncesję na okres 10 lat na rozpowszechnianie programu telewizyjnego o charakterze uniwersalnym. Równocześnie wygasły posiadane przez Spółkę koncesje regionalne na nadawanie za pomocą naziemnych stacji nadawczych w północnej Polsce, w Warszawie oraz w Łodzi oraz koncesje posiadane przez Telewizję Wisła Sp. z o. o. na nadawanie za pomocą naziemnych stacji nadawczych w południowej Polsce. Nowa scalona koncesja zastępuje posiadane dotychczas koncesje regionalne i wygasa w dniu 15 kwietnia 2014 roku. W dniu 29 kwietnia 2004 roku, Emitent rozpoczął nadawanie ITVN, programu telewizyjnego przeznaczonego dla Polaków mieszkających poza granicami kraju. W dniu 2 lipca 2004 roku, nadzwyczajne zgromadzenie wspólników Emitenta podjęło uchwałę o przekształceniu TVN Sp. z o. o. w TVN S.A. Wszystkie akcje w kapitale zakładowym Emitenta zostały objęte przez dotychczasowych wspólników po cenie emisyjnej równej cenie nominalnej. W dniu 22 lipca 2004 roku Spółka rozwiązała umowę z JHH Exploitatie Maatschappij B. V. i FFMP Finance Holding B. V. ( Framework Agreement ) dotyczącą zakupów aktywów programowych i podpisała nową umowę Programming Library Assumption and Assignment Agreement. Zgodnie z postanowieniami tej umowy Spółka zapłaci JHH Exploitatie Maatschappij B. V. opłatę za rozwiązanie umowy w wysokości 2,2 mln USD ( termination fee ). Ponadto na mocy postanowień tej umowy Spółka zostanie stroną wszystkich umów z dostawcami aktywów programowych (studia filmowe). W dniu 22 lipca 2004 roku Spółka podpisała umowę z ITI Services A. G. ( ITI Services ). Na mocy tej umowy ITI Services zobowiązało się do świadczenia określonych usług zarządczych na rzecz Spółki. W zamian za świadczone usługi Spółka zobowiązana jest do uiszczania rocznej opłaty w wysokości 3 mln Euro. Opłata ta ma uwzględniać koszty gwarancji wystawionych przez ITI Services na rzecz Spółki. W dniu 1 sierpnia 2004 roku Emitent rozpoczął rozpowszechnianie programu telewizyjnego przeznaczonego dla kobiet oraz innych osób zainteresowanych tematyką zdrowia, urody i stylu życia, pod nazwą TVN Style. 386

15 6. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Grupy Kapitałowej TVN Aktualne informacje o czynnikach i zdarzeniach mających wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Grupy Kapitałowej TVN znajdują się w Rozdziale VI pkt. 2. Prospektu Emisyjnego. 7. Wydarzenia po dacie bilansowej nie ujęte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za okres 9 miesięcy do 30 września 2004 roku, a mogące wpłynąć w znaczący sposób na przyszłe wyniki finansowe Nie wystąpiły zdarzenia, które miałyby znaczący wpływ na przyszłe wyniki finansowe. Rozdział IX Informacje dodatkowe 8. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników finansowych Dotychczas TVN S.A. oraz Grupa Kapitałowa TVN nie publikowały prognoz wyników finansowych za rok Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy TVN S.A. na dzień przekazania raportu Akcjonariuszami TVN S.A. posiadającymi co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki na dzień przekazania skonsolidowanego raportu za 9 miesięcy do 30 września 2004 roku byli: Nazwa Liczba akcji Ilość głosów Wartość akcji Udział % w kapitale własnym N-Vision B. V ,6 Strateurop International B. V. (spółka należąca do grupy ITI Holdings S.A.) ,4 TV Tech Investment 1 Sp. z o. o.(spółka powiązana z BRE Bank S.A.) , ,0 W dniu 10 września 2004 roku została zawarta umowa przeniesienia własności udziałów pomiędzy ITI TV Holdings oraz N-Vision, na mocy której N-Vision przeniosła na ITI TV Holdings własność udziałów w kapitale zakładowym ITI TV Holdings o wartości nominalnej 100 zł każdy, w zamian za co ITI TV Holdings przeniosła na N-Vision własność Akcji imiennych Emitenta Serii A o wartości nominalnej 1 zł każda. Powyższa transakcja została opisana w rozdziale VI pkt 7. Prospektu Emisyjnego. 10. Akcje Emitenta posiadane przez osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta Według informacji posiadanych przez Spółkę na dzień przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego za 9 miesięcy do 30 września 2004 roku, osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta nie posiadały na dzień 30 września 2004 roku oraz na dzień przekazania niniejszego skonsolidowanego raportu akcji Emitenta lub uprawnień do nich (opcji). 11. Informacje o istotnych postępowaniach dotyczących Emitenta lub spółek zależnych podlegających konsolidacji Informacje o istotnych postępowaniach dotyczących Emitenta lub spółek zależnych umieszczono w Rozdziale V pkt 19. niniejszego Prospektu. 12. Informacje o zawarciu przez Emitenta lub jednostkę od niego zależną nietypowych transakcji z podmiotami powiązanymi Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi dotyczących Emitenta lub spółek zależnych umieszczono w Rozdziale V pkt 12. niniejszego Prospektu. 387

16 13. Informacje o udzieleniu przez Emitenta lub spółkę Grupy Kapitałowej TVN poręczeń kredytów lub pożyczek lub udzieleniu gwarancji jednostkom zależnym Emitent, ani żadna ze spółek zależnych nie udzieliła poręczeń lub gwarancji innemu podmiotowi, których wartość wynosiłaby co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta. 14. Inne informacje, istotne dla oceny sytuacji Emitenta Nie wystąpiły okoliczności mogące w sposób istotny wpłynąć na pogorszenie sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej oraz wyniku Emitenta, lub które mogłyby zagrozić jego zdolności do wywiązywania się ze zobowiązań. 15. Czynniki, które będą miały wpływ na osiągnięte przez Emitenta oraz Grupę Kapitałową TVN wyniki w perspektywie kolejnego kwartału Czynniki, które będą miały wpływ na osiągnięte przez Emitenta oraz Grupę Kapitałową TVN wyniki zostały opisane w Rozdziale VI pkt 5. niniejszego Prospektu. 388

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

JC AUTO SA. Skonsolidowany raport finansowy

JC AUTO SA. Skonsolidowany raport finansowy Skonsolidowany raport finansowy Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU Skonsolidowany raport kwartalny zawiera: Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres

Bardziej szczegółowo

Ceramika Nowa Gala SA

Ceramika Nowa Gala SA Skonsolidowane śródroczne sprawozdanie grupy kapitałowej za okres od 1 stycznia roku do 30 września roku zawierające kwartalną informację finansową, o której mowa w 87 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A.

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ZA OKRES 01.01.2009 30.06.2009 1 WPROWADZENIE DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Informacje o Spółce Spółka akcyjna powstała z przekształcenia

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) 0 za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) SPIS TREŚCI Wybrane dane finansowe sprawozdania skonsolidowanego... 3 Wybrane

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A. GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH i DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Warszawa, 29 listopada 2010 roku 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1 2 3 4 5 ZESTAWIENIE PORTFELA INWESTYCYJNEGO 6 7 Wykazane powyżej informacje dotyczą spółek wniesionych jako udziały wiodące. Wszystkie te spółki są w upadłości. 8 *) spółki

Bardziej szczegółowo

WYBRANE INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE... 8

WYBRANE INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE... 8 Spis treści Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Śródroczny skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 marca 2015 roku... 5 Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

MULTIMEDIA POLSKA S.A.

MULTIMEDIA POLSKA S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2013 ROKU WRAZ Z RAPORTEM NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU Śródroczny skrócony rachunek zysków i strat...

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2009

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2009 ELZAB skorygowany QSr 3/2009 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2009 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny. Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna

Skonsolidowany raport kwartalny. Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna za 2 kwartał 2007 roku Zawierający skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe NFI MIDAS S.A. 1

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU Warszawa, 15 maja 2015 roku 1 SPIS TREŚCI 1. WYBRANE SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2015

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2015 ELZAB skorygowany QSr 1/2015 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2015 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe

Sprawozdanie Finansowe IPOPEMA Securities S.A. Sprawozdanie Finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dnia 20 marca 2015 roku Oświadczenie o zgodności Zarząd IPOPEMA Securities S.A. oświadcza, że: wedle

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca:

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca: Autoryzowany Doradca: Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 września 2013 r.

Warszawa, dnia 9 września 2013 r. Skonsolidowany raport roczny obejmujący okres od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Warszawa, dnia 9 września 2013 r. OŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport okresowy. Grupy Kapitałowej Betomax Polska S.A.

Skonsolidowany raport okresowy. Grupy Kapitałowej Betomax Polska S.A. Skonsolidowany raport okresowy Grupy Kapitałowej Betomax Polska S.A. wraz z danymi jednostkowymi za I kwartał 215r. od dnia 1 stycznia 215r. do dnia 31 marca 215r. Końskie, 15 maj 215r. 1 BETOMAX Polska

Bardziej szczegółowo

Rozszerzony Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A. za 4 kwartały 2014

Rozszerzony Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A. za 4 kwartały 2014 Rozszerzony Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A. za 4 kwartały 2014 Strona 1 Spis treści I. Wstęp... 4 1. Dane Podmiotu Dominującego... 4 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej emitenta,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Warszawa, 31 stycznia 2013 roku 1 APIS SA Sprawozdanie finansowe za rok kończący

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-QS II /2002 rok (kwartał/rok)

Formularz SAB-QS II /2002 rok (kwartał/rok) Formularz SAB-QS II /2002 rok (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r.nr 31, poz 280) Zarząd Spółki

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2011 (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU. Warszawa, 15 maja 2015 roku

GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU. Warszawa, 15 maja 2015 roku GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Warszawa, 15 maja 2015 roku SPIS TREŚCI I ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE... 4 SKONSOLIDOWANY

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 zakończony dnia roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia 31 marca 2014 roku zgodne z MSSF (w tysiącach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Spółki Quantum software S.A. za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 Kraków dn. 18 marca 2013 r.

Sprawozdanie finansowe Spółki Quantum software S.A. za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 Kraków dn. 18 marca 2013 r. Sprawozdanie finansowe Spółki Quantum software S.A. za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 Kraków dn. 18 marca 2013 r. 1 Zawartość jednostkowego sprawozdania finansowego: 1. Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia roku zgodne z MSSF (w

Bardziej szczegółowo

FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ . FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ZA OKRES 1 STYCZNIA 2015 ROKU DO 30 CZERWCA 2015 ROKU SPIS

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS

GRUPA KAPITAŁOWA GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS GRUPA KAPITAŁOWA GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS Raport skonsolidowany za pierwszy kwartał od 01.01.2015r. do 31.03.2015r. roku sprawozdawczego od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. Spis treści I. Wybrane dane

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON

GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ WIELTON obejmujący okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 marca 2015 roku Wieluń, 15 maja 2015 roku SPIS TREŚCI Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3. Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Wybrane dane finansowe 27

Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3. Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Wybrane dane finansowe 27 RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Raport roczny 2014 Spis treści Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3 Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego 7 Wybrane dane

Bardziej szczegółowo