REGULAMIN IMPREZY WINDSURFING NA NARODOWYM. zwany dalej Regulaminem. 1. Definicje. Zakres obowiązywania Regulaminu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN IMPREZY WINDSURFING NA NARODOWYM. zwany dalej Regulaminem. 1. Definicje. Zakres obowiązywania Regulaminu"

Transkrypt

1 REGULAMIN IMPREZY WINDSURFING NA NARODOWYM zwany dalej Regulaminem Regulamin zostanie udostępniony na stronie internetowej organizatora oraz przed bramami wejściowymi. Regulamin sporządzono na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 611 z późn. zm.) (dalej jako Ustawa ) oraz Zasadami Funkcjonowania - Regulaminem Stadionu Narodowego z 30 września 2013 r. wraz z Załącznikiem nr 1 Regulaminem Imprez Masowych na Stadionie Narodowym w Warszawie z 3 stycznia 2013 r. (dalej jako Regulamin Stadionu ). 1. Definicje. Zakres obowiązywania Regulaminu 1. Organizatorem imprezy Windsurfing na Narodowym (zwanej dalej Imprezą ) jest PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Al. Ks. J. Poniatowskiego 1, Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , o kapitale zakładowym w kwocie ,00 zł, NIP: , REGON: (zwana dalej jako Organizator ). 2. Osoby uczestniczące w imprezie, a także osoby zmierzające do wzięcia udziału w Imprezie, zwane są dalej łącznie Uczestnikami, a każda z nich indywidualnie Uczestnikiem. 3. Impreza odbywa się w dniu 5-7 września 2014 roku na terenie Stadionu Narodowego w Warszawie, Al. Ks. J. Poniatowskiego 1 (zwanego dalej "Stadionem"). Regulamin obowiązuje na terenie Imprezy, w określonym w zdaniu poprzedzającym okresie jej przeprowadzenia. 4. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Organizatora i osób, przy pomocy których realizuje on Imprezę, związane z przeprowadzeniem Imprezy, a także prawa i obowiązki Uczestników Imprezy. 5. O ile nie zastrzeżono inaczej, lub co innego nie wynika z wyraźnego wskazania Organizatora, przepisy Regulaminu określające prawa i obowiązki Uczestników stosuje się odpowiednio do pozostałych osób przebywających na terenie Stadionu w czasie trwania Imprezy lub w związku z nią, w tym w szczególności przedstawicieli mediów oraz służb medycznych. 6. Uczestnictwo w Imprezie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na brzmienie niniejszego Regulaminu oraz zobowiązaniem do jego przestrzegania. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Stadionu. Regulamin Stadionu Organizator udostępnia na stronie.

2 2. Ogólne warunki uczestnictwa w Imprezie 1. Wstęp na teren Imprezy jest biletowany. Wejście na teren Imprezy możliwe jest na podstawie biletów jednodniowych lub karnetów, zgodnie z 3. Regulaminu. 2. Dzieci w wieku poniżej 4 lat: 1) zwolnione są z obowiązku posiadania Biletu; 2) mogą wejść i przebywać na terenie Imprezy wyłącznie pod opieką posiadającego Bilet, pełnoletniego Uczestnika, przy czym pod opieką jednego posiadającego Bilet pełnoletniego Uczestnika może wejść i przebywać na terenie Imprezy wyłącznie jedno dziecko w wieku poniżej 4 lat i pod warunkiem złożenia przez takiego Uczestnika w punkcie informacyjnym Stadionu własnoręcznie podpisanego oświadczenia o odpowiedzialności za osobę małoletnią, dostępnego na stronie ; przy czym w przypadku, gdy Uczestnik, o którym mowa w pkt. 2) powyżej, posiada wyznaczone miejsce siedzące, obowiązany jest on zajmować to miejsce siedzące wraz z dzieckiem pozostającym pod jego opieką zgodnie z powyższymi postanowieniami. 3. Osoba, która do dnia Imprezy ukończyła 4, lecz nie ukończyła 15 lat, może wziąć udział w Imprezie na podstawie własnego Biletu, pod warunkiem przebywania, od momentu wstępu do momentu opuszczenia terenu Imprezy, pod opieką pełnoletniego Uczestnika posiadającej Bilet wstępu do tej samej strefy, co pozostający pod jego opieką Uczestnik w wieku poniżej 15 lat. 4. Z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, małoletni, który do dnia Imprezy ukończył 15 lat, może wziąć udział w Imprezie na podstawie własnego Biletu, jednakże pod warunkiem posiadania własnoręcznie podpisanego przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego tego małoletniego oświadczenia o odpowiedzialności za osobę małoletnią, którego wzór dostępny jest na stronie. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, małoletni Uczestnik obowiązany jest posiadać przy sobie przez cały okres przebywania na terenie Imprezy i okazywać na każde wezwanie służb informacyjnych lub porządkowych. 5. Małoletni, który do dnia Imprezy ukończył 15 lat, posiadający Bilet uprawniający do wstępu do stref VIP, PREMIUM lub SKYBOX, powinien przebywać na terenie Imprezy pod opieką pełnoletniego Uczestnika posiadającego Bilet wstępu do tej samej strefy, co pozostający pod jego opieką małoletni Uczestnik.

3 6. Wjazd i parkowanie pojazdów na terenie Stadionu (parking podziemny) możliwe jest wyłącznie dla Uczestników posiadających kartę parkingową VIP, zakupioną w przedsprzedaży za pośrednictwem systemu sprzedaży internetowej, dostępnego na stronie 7. Dla Uczestników nieposiadających karty, o której mowa w ust. 6 powyżej, wjazd i parkowanie pojazdów na dozwolone jest wyłącznie w wyznaczonych strefach zewnętrznych, przyległych do terenu Stadionu, pod warunkiem akceptacji odrębnego regulaminu obowiązującego w tych strefach. 3. Bilety. Zasady wstępu na teren Imprezy 1. Wstęp na teren Imprezy możliwy jest dla Uczestnika posiadającego bilet jednodniowy lub karnet, przy czym: 1) bilet jednodniowy uprawnia Uczestnika do wstępu i przebywania na terenie Imprezy tylko w dniu wskazanym na bilecie jednodniowym; 2) karnet uprawnia Uczestnika do wstępu i przebywania na terenie Imprezy w dni Imprezy objęte karnetem; zaś bilet jednodniowy oraz karnet, o ile wyraźnie nie wskazano inaczej, zwane są w dalszej części Regulaminu bez rozróżnienia Biletem. 2. Bilet uprawnia do wstępu i przebywania na terenie Imprezy wyłącznie jedną osobę. 3. Zakres dostępu do określonych części terenu Imprezy (stref, sektorów) jest ograniczony i zależy od kategorii posiadanego Biletu. 4. W poszczególne dni Imprezy Bilety dzielą się na następujące kategorie: 1) w pierwszym dniu Imprezy (5 września 2014 r.): a) Bilety uprawniające do zajęcia wskazanego na Bilecie miejsca w dolnych sektorach Stadionu (D1,D2,D3,D4,D5,D6, D15,D16,D17,D18,D19,D20), b) Bilety uprawniające do zajęcia miejsca dla osób niepełnosprawnych na promenadzie wewnętrznej Stadionu, oznaczonego literą N, c) Bilety uprawniające do wstępu i przebywania w Strefie VIP (Sektorach V Stadionu oraz Biznes Klubie), d) Bilety uprawniające do przebywania w strefie Skybox (loże); 2) w drugim dniu Imprezy (6 września 2014 r.): a) Bilety uprawniające do zajęcia wskazanego na Bilecie miejsca w dolnych sektorach Stadionu (D1,D2,D3,D4,D5,D6, D15,D16,D17,D18,D19,D20), b) Bilety uprawniające do zajęcia wskazanego na Bilecie miejsca w górnym sektorze Stadionu, c) Bilety uprawniające do zajęcia miejsca dla osób niepełnosprawnych na promenadzie wewnętrznej Stadionu, oznaczonego literą N,

4 d) Bilety uprawniające do wstępu i przebywania w Strefie VIP (Sektorach V Stadionu oraz Biznes Klubie), e) Bilety uprawniające do przebywania w strefie Skybox (loże); 3) w trzecim dniu Imprezy (7 września 2014 r.): a) Bilety uprawniające do zajęcia wskazanego na Bilecie miejsca w dolnych sektorach Stadionu (D1,D2,D3,D4,D5,D6, D15,D16,D17,D18,D19,D20), b) Bilety uprawniające do zajęcia wskazanego na Bilecie miejsca w górnym sektorze Stadionu, c) Bilety uprawniające do zajęcia miejsca dla osób niepełnosprawnych na promenadzie wewnętrznej Stadionu, oznaczonego literą N, d) Bilety uprawniające do wstępu i przebywania w Strefie VIP (Sektorach V Stadionu oraz Biznes Klubie), e) Bilety uprawniające do przebywania w strefie Skybox (loże); przy czym niezależnie od powyższych kategorii, Bilet uprawnia Uczestnika do przebywania w strefach ogólnodostępnych Stadionu. 5. Bilet ponadto może uprawniać do jednokrotnego wejścia na teren Imprezy w każdym z dni wskazanych na Bilecie, bez prawa powrotu na Imprezę po opuszczeniu terenu Imprezy, lub do wielokrotnego wstępu na teren Imprezy w każdym z dni wskazanych na Bilecie, przy czym: 1) do jednokrotnego wejścia na teren Imprezy w dniu wskazanym na Bilecie, bez prawa powrotu na teren Imprezy po jego opuszczeniu, uprawnia bilet jednodniowy; 2) do jednokrotnego wejścia na teren Imprezy w dni wskazane na Bilecie, z prawem powrotu na teren Imprezy w kolejnym dniu wskazanym na Bilecie, lecz bez prawa powrotu na teren Imprezy w dniu opuszczenia terenu Imprezy, uprawnia normalny karnet dwudniowy; 3) do wielokrotnego wejścia i opuszczania terenu Imprezy uprawniają: a) karnety VIP, b) bilety jednodniowe w kategorii premium c) bilety uprawniające do wstępu i przebywania w strefie Skybox, o których mowa w ust. 4 pkt. 1) lit. d), pkt. 2) lit. e) oraz pkt. 3) lit. e) Regulaminu. 6. Bilet ważny jest wyłącznie z dokumentem potwierdzającym tożsamość Uczestnika. Przez dokument potwierdzający tożsamość rozumie się dowód osobisty, tymczasowe zaświadczenie tożsamości, paszport, prawo jazdy, legitymację szkolną lub studencką, dokument stwierdzający tożsamość cudzoziemca albo inny dokument potwierdzający tożsamość, zaopatrzony w wizerunek twarzy i adres zamieszkania osoby. 7. Opiekun Uczestnika będącego osobą niepełnosprawną zobowiązany jest do zakupu własnego Biletu, niezależnie od Biletu pozostającego pod jego opieką Uczestnika będącego osobą niepełnosprawną.

5 8. Bilety można nabyć za pośrednictwem systemu sprzedaży internetowej, dostępnego na stronie lub w recepcji wycieczek Stadionu. 9. W przypadku nabycia Biletu za pośrednictwem systemu sprzedaży internetowej, dostępnego na stronie Uczestnik obowiązany jest samodzielnie wydrukować Bilet, przesłany w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej e- mail podany przy zakupie, i okazać przed wejściem na teren Imprezy odpowiedni wydruk. 10. Zakupiony Bilet nie może być używany w jakichkolwiek akcjach reklamowych lub promocyjnych (w tym w charakterze nagrody w konkursach lub loteriach), a także do jakichkolwiek innych celów komercyjnych lub handlowych osób trzecich, bez uprzedniej zgody Organizatora, udzielonej pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 11. Przypomina się, iż zgodnie z art kodeksu wykroczeń, osoba nabywająca w celu odsprzedaży z zyskiem bilety na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe albo sprzedająca takie bilety z zyskiem, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny; przy czym usiłowanie oraz podżeganie lub pomocnictwo do takiego nabycia lub sprzedaży biletów, zgodnie z 2 tego artykułu, są karalne. 12. Z uwagi na dużą liczbę Uczestników oraz przedsięwzięte przez Organizatora środki kontroli i bezpieczeństwa, Uczestnikom zaleca się przybycie na Stadion minimum 1,5 godziny przed planowanym przez Uczestnika wejściem na teren Imprezy. 13. W trakcie trwania Imprezy, Uczestnik zobowiązany jest do posiadania i okazywania na każde żądanie Organizatora papierowej części Biletu, która zostaje w posiadaniu Uczestnika po pierwszej kontroli biletu jednodniowego lub karnetu. 14. W przypadku zmiany terminu lub miejsca Imprezy, Bilet zachowuje ważność i ma moc obowiązującą w nowym terminie lub miejscu Imprezy. 15. Uprasza się o rozważne dokonywanie wyboru Biletu oraz podejmowanie decyzji o nabyciu Biletu. Bilet po jego nabyciu nie podlega zwrotowi bądź wymianie. 4. Kontrola i podporządkowanie 1. Członkowie służb informacyjnych i porządkowych lub funkcjonariusze Policji są upoważnieni do przeprowadzania kontroli Uczestników Imprezy, w tym do przeprowadzania kontroli z wykorzystaniem środków technicznych. W szczególności kontrola, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, może być przeprowadzona w celu ustalenia, czy Uczestnik znajduje się w stanie po użyciu lub pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innego środka o podobnym działaniu lub w posiadaniu broni, materiałów wybuchowych lub innych niedozwolonych przedmiotów. Członkowie służb informacyjnych i porządkowych lub

6 funkcjonariusze Policji są upoważnieni do przeglądania i przeglądania odzieży, bagażu oraz innych przedmiotów posiadanych przez Uczestnika. 2. Uczestnicy zobowiązani są stosować się do poleceń i wytycznych członków służb informacyjnych i porządkowych, funkcjonariuszy Policji lub innej osoby upoważnionej przez Organizatora, w tym również poddać się kontroli, o której mowa w ust. 1 powyżej. Odmowa poddania się kontroli może skutkować odmową wstępu na teren Imprezy albo nakazem opuszczenia terenu Imprezy. 3. Członek służb informacyjnych lub porządkowych albo funkcjonariusz Policji może odmówić wstępu na teren Imprezy, bądź nakazać opuszczenie terenu Imprezy, w razie konieczności stosując w tym celu odpowiednie środki przymusu, wobec: 1) Uczestnika co do którego zachodzi uzasadnione przypuszczenie znajdowania się w stanie po użyciu lub pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych mających podobne działanie; 2) Uczestnika niestosującego się do wytycznych Organizatora (lub osoby upoważnionej przez Organizatora), członka służb informacyjnych i porządkowych lub funkcjonariusza Policji; 3) Uczestnika stwarzającego zagrożenie dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa, a w szczególności zachowującego się agresywnie lub prowokacyjnie; 4) osoby wobec której orzeczono zakaz wstępu na imprezy masowe; 5) Uczestnika posiadającego broń lub inne przedmioty niebezpieczne, materiały pirotechniczne lub pożarowo niebezpieczne; 6) Uczestnika którego wygląd zewnętrzny (strój) w znacznym stopniu utrudnia lub uniemożliwia dokonanie identyfikacji tożsamości. 4. Decyzja o odmowie wstępu na teren Imprezy bądź o nakazaniu opuszczenia terenu Imprezy podjęta przez członka służb informacyjnych lub porządkowych, funkcjonariusza Policji lub Organizatora lub osobę przez niego upoważnioną jest ostateczna. 5. Osoby przebywające na terenie Imprezy są bezwzględnie zobowiązane do zachowania zgodnego z zasadami bezpieczeństwa, w sposób nie stwarzający zagrożenia dla zdrowia lub życia innych uczestników Imprezy oraz mając na względzie zasady współżycia społecznego. 6. Uczestnicy Imprezy są bezwzględnie zobowiązani do wykonywania poleceń członków służby informacyjnej, służby porządkowej, spikera, funkcjonariuszy Policji lub innych osób upoważnionych przez Organizatora. 7. Uczestnicy Imprezy są zobowiązani do niezwłocznego powiadomienia Organizatora, członka służb informacyjnych lub porządkowych lub zabezpieczającego Imprezę funkcjonariusza Policji o jakichkolwiek wiadomych im zagrożeniach bezpiecznego przebiegu Imprezy (np. dostrzeżony pożar), zakłóceniach porządku (np. dostrzeżona bójka) lub powstałych na terenie

7 Imprezy szkodach na mieniu (np. w wyniku kradzieży, wandalizmu) lub na osobie (np. złamanie nogi). 8. Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia środków kontroli dalej idących, niż opisane w ust. 1 powyżej, w szczególności w celu uniknięcia niebezpieczeństwa zagrożenia życia, zdrowia lub mienia bądź zmniejszenia lub wyeliminowania skutków takiego zagrożenia. 5. Niedozwolone zachowania 1. Z wyjątkiem osób, które uzyskały pisemną zgodę Organizatora, Uczestnicy Imprezy nie mogą rejestrować utrwalać, wykorzystywać lub przesyłać dźwięku lub obrazu do użytku innego niż prywatny. 2. Zabronione jest podejmowanie na terenie Imprezy w szczególności następujących zachowań: 1) rzucania przedmiotami lub wylewania płynów, w szczególności w kierunku innej osoby lub terenu wokół sceny bądź płyty Stadionu; 2) palenia papierosów wewnątrz Stadionu Narodowego (po przekroczeniu linii kołowrotów; palenie dozwolone jest od linii płotu zewnętrznego do fasady budynku Stadionu do linii kołowrotów, a także w miejscach wyznaczonych przez Organizatora). 3) wzniecania pożarów, odpalania sztucznych ogni, rac lub innych materiałów pirotechnicznych; 4) spożywania napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 3,5%, zażywania środków odurzających, substancji psychotropowych lub innych środków o podobnym działaniu; 5) wyrażania lub rozpowszechniania haseł, sloganów, symboli lub materiałów o charakterze politycznym, religijnym, rasistowskim, ksenofobicznym i innych stanowiących atak na godność ludzką; 6) postępowania w sposób prowokujący, stwarzający zagrożenie, dyskryminujący, wulgarny, obraźliwy wobec innych osób; 7) działalności o charakterze komercyjnym, a także prowadzenia zbiórek pieniężnych lub podejmowania innych działań promocyjnych lub protestacyjnych, bez względu na ich komercyjny charakter, bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora bądź osoby upoważnionej przez Organizatora; 8) wspinania się na lub przez konstrukcje i instalacje, które nie zostały wyraźnie przeznaczone do tego celu; 9) używania elementów odzieży lub przedmiotów do zakrywania twarzy, celem uniemożliwienia identyfikacji osoby lub utrudnienie tego; 10) pisania lub malowania na elementach konstrukcji, instalacji lub przejść bądź przytwierdzania do nich czegokolwiek; 11) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami oraz zaśmiecania Stadionu poprzez wyrzucanie przedmiotów takich jak odpady, opakowania, puste pojemniki itp.;

8 12) stania na krzesełkach/siedzeniach na trybunach oraz nieuzasadnionego przemieszczania się drogami innymi, niż wytyczone przez schody i drogi dojścia. 13) blokowania schodów, przejść do toalet, womitoriów, stwarzanie zagrożeń podczas oczekiwania na wydanie produktów w kiosku gastronomicznym; 14) wprowadzania zwierząt (z wyjątkiem psów przewodników), skuterów, motocykli oraz rowerów na teren imprezy. 3. Członek służb informacyjnych lub porządkowych albo funkcjonariusz Policji może odmówić wstępu na teren Imprezy, bądź nakazać opuszczenie terenu Imprezy, w razie konieczności stosując w tym celu odpowiednie środki przymusu, jakiejkolwiek osobie naruszającej zakaz lub zakazy, o których mowa w ust. 2 powyżej. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, 4. ust. 4 Regulaminu stosuje się. 6. Niedozwolone przedmioty 1. Zabrania się wnoszenia na teren Stadionu w szczególności: 1) wszelkiego rodzaju broni lub materiałów wybuchowych, w tym wszelkich przedmiotów, które mogłyby zostać wykorzystane jako broń lub do zadawania ran ciętych, pchnięć lub ran kłutych bądź jako pocisk. Obejmuje to sztuczne ognie, race, mieszanki dymne, świece dymne lub inne materiały pirotechniczne; 2) wszelkiego rodzaju butelek, kubków, dzbanków lub puszek, jak również innych przedmiotów wykonanych z tworzywa sztucznego, szkła lub innego kruchego, tłukącego lub szczególnie twardego materiału; 3) wszelkiego rodzaju napojów alkoholowych, narkotyków środków pobudzających lub substancji psychotropowych; 4) materiałów o charakterze rasistowskim, ksenofobicznym, religijnym lub propagandy politycznej; 5) wszelkich materiałów komercyjnych i promocyjnych, z wyjątkiem materiałów dopuszczonych przez Organizatora; 6) wszelkich masztów flagowych lub banerowych, wykonanych z innego materiału niż miękki plastik oraz długości większej niż 1m i średnicy większej niż 1cm; 7) gazu w aerozolu, substancji żrących, łatwopalnych, barwników lub pojemników zawierających substancje szkodliwe dla zdrowia lub wysoce łatwopalne; 8) profesjonalnych aparatów fotograficznych, kamer wideo lub innych podobnych urządzeń za wyjątkiem przeznaczonych do ściśle prywatnego użytku oraz urządzeń służących do przesyłania w celach komercyjnych obrazu, dźwięku, opisów wydarzeń poprzez Internet lub inne formy przekazu za wyjątkiem dopuszczonych za pisemną zgodą Organizatora; 9) dużych i nieporęcznych przedmiotów o wymiarach większych niż 25cm x 25cm x 25cm, których nie można swobodnie umieścić pod siedziskiem na Stadionie;

9 10) obsługiwanych mechanicznie lub ręcznie urządzeń emitujących niewspółmierny do okoliczności dźwięk/hałas, takie jak megafony, syreny, itp.; 11) wskaźników laserowych; 12) flag i transparentów o wymiarach większych niż 2,0m x 1,5m, a w szczególności wykonanych z materiału łatwopalnego. 2. Członek służb informacyjnych lub porządkowych albo funkcjonariusz Policji może odmówić wstępu na teren Stadionu lub Imprezy, bądź nakazać opuszczenie terenu Stadionu lub Imprezy, w razie konieczności stosując w tym celu odpowiednie środki przymusu, jakiejkolwiek osobie naruszającej zakaz lub zakazy, o których mowa w ust. 2 powyżej. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, 4. ust. 4 Regulaminu stosuje się. 7. Odpowiedzialność Organizatora 1. Zgodnie z obowiązującym prawem na Organizatorze spoczywa obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie Imprezy w czasie jej trwania. W szczególności Organizator zapewnia: 1) spełnienie wymogów określonych, w szczególności, w przepisach prawa budowlanego, w przepisach sanitarnych i przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej; 2) udział służb porządkowych, służb informacyjnych oraz kierującego tymi służbami Kierownika do spraw bezpieczeństwa; 3) pomoc medyczną; 4) zaplecze higieniczno- sanitarne; 5) wyznaczenie dróg ewakuacyjnych oraz dróg umożliwiających dojazd pojazdom służb ratowniczych i Policji; 6) warunki do zorganizowania łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu Imprezy; 7) sprzęt ratowniczy i gaśniczy oraz środki gaśnicze niezbędne do zabezpieczenia Imprezy w zakresie działań ratowniczo- gaśniczych; 8) wydzielone pomieszczenia dla służb kierujących zabezpieczeniem imprezy masowej. 2. Organizator posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. 8. Odpowiedzialność Uczestników 1. Osoby przebywające na terenie Stadionu są bezwzględnie obowiązane przestrzegać obowiązującego prawa, niniejszego Regulaminu, Regulaminu Stadionu oraz stosować się do poleceń i wytycznych członków służb informacyjnych i porządkowych, funkcjonariuszy Policji lub innej osoby upoważnionej przez Organizatora. Osoby przebywające na terenie Stadionu

10 ponoszą wszelkie konsekwencje niezachowania się zgodnie z przepisami, poleceniami lub wytycznymi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. 2. Wobec osoby naruszającej niniejszy Regulamin lub Regulamin Stadionu Organizator ma prawo: 1) anulować ważną akredytację lub nie dopuścić do wydania akredytacji na następne imprezy Organizatora; 2) usunąć osobę z terenu Imprezy, także z użyciem koniecznych w tym celu środków przymusu; 3) ująć, także z użyciem koniecznych środków przymusu, w celu przekazania Policji oraz wymiarowi sprawiedliwości w celu nałożenia przewidzianych prawem sankcji. 3. Zgodnie z przepisami: 1) art. 54 ust. 1 Ustawy, kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie Ustawy regulaminu obiektu (Regulaminu Stadionu) lub regulaminu imprezy masowej (Regulaminu) przez służby porządkowe lub informacyjne, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej, niż zł; 2) art. 54 ust. 2 Ustawy karze określonej w pkt. 1) powyżej, kto w czasie trwania imprezy masowej przebywa w miejscu nieprzeznaczonym dla publiczności. 4. Zgodnie z art. 56 Ustawy, kto wbrew przepisom ustawy wnosi lub posiada na imprezie masowej napoje alkoholowe, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż zł. 5. Zgodnie z art. 59 ust. 1 Ustawy, kto wnosi lub posiada na imprezie masowej broń, w rozumieniu ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 576 z późn. zm.), wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne lub inne niebezpieczne przedmioty lub materiały wybuchowe, podlega grzywnie nie mniejszej niż 180 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Zgodnie z art. 66 Ustawy, wobec sprawcy przestępstwa określonego w zdaniu poprzedzającym, sąd orzeka zakaz wstępu na imprezę masową. 9. Utrwalanie przebiegu Imprezy 1. Organizator informuje, że w zakresie określonym w treści art. 11 Ustawy jest uprawniony do utrwalania przebiegu Imprezy, a w szczególności zachowania osób w niej uczestniczących, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. 2. Organizator informuje, że materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Imprezy, mogące stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowody mogące mieć znaczenie dla toczących się takich postępowań, Organizator niezwłocznie przekazuje prokuratorowi rejonowemu właściwemu ze względu na miejsce przeprowadzonej Imprezy lub właściwemu terytorialnie

11 komendantowi powiatowemu (miejskiemu, rejonowemu) Policji, w razie potrzeby z wnioskiem o wszczęcie postępowania karnego lub z wnioskiem o ukaranie, chyba że sam zawiadomi o przestępstwie albo wystąpi z wnioskiem o ukaranie w sprawach o wykroczenia. 3. Organizator informuje, że zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Imprezy materiały, nie zawierające dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowodów mających znaczenie dla toczących się takich postępowań, przechowuje się po zakończeniu Imprezy przez okres co najmniej 60 dni, a następnie ulegają komisyjnemu zniszczeniu. 4. Organizator może również utrwalać przebieg Imprezy dla celów dokumentacji lub dla celów reklamowo- promocyjnych Organizatora, sponsorów, partnerów i patronów medialnych Imprezy. Organizator lub odpowiednio sponsor, partner i patron medialny może korzystać z takiego nagrania lub jego fragmentu, w tym przedstawiającego wizerunek Uczestnika lub innej osoby przebywającej na Terenie Imprezy, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, bez konieczności zapłaty wynagrodzenia za korzystanie z wizerunku, na wszelkich polach eksploatacji, w tym na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskich i prawach pokrewnych, w szczególności poprzez jego utrwalanie, zwielokrotnianie, obrót oraz rozpowszechnianie. 10. Postanowienia końcowe 1. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu lub z nim związane będą poddawane pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Organizatora. 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do momentu ogłoszenia przez Organizatora oficjalnego zakończenia Imprezy.

12

REGULAMIN IMPREZY MIKOŁAJ Z TRÓJKĄ NA NARODOWYM obowiązujący w dniu na terenie Stadionu Narodowego w Warszawie

REGULAMIN IMPREZY MIKOŁAJ Z TRÓJKĄ NA NARODOWYM obowiązujący w dniu na terenie Stadionu Narodowego w Warszawie REGULAMIN IMPREZY MIKOŁAJ Z TRÓJKĄ NA NARODOWYM obowiązujący w dniu 06.12.2013 na terenie Stadionu Narodowego w Warszawie Regulamin jest udostępniony na stronie internetowej organizatora oraz przed dedykowanymi

Bardziej szczegółowo

Regulamin imprezy Mecz futbolu amerykańskiego Polska - Belgia

Regulamin imprezy Mecz futbolu amerykańskiego Polska - Belgia Regulamin imprezy Mecz futbolu amerykańskiego Polska - Belgia ORGANIZATOR IMPREZY STOWARZYSZENIE POLSKI ZWIĄZEK FUTBOLU AMERYKAŃSKIEGO ul. Pęcicka 38 01-688 Warszawa kontakt: biuro@pzfa.pl Regulamin imprezy

Bardziej szczegółowo

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje w dniu 16.08.2014 roku na terenie wyznaczonym do przeprowadzenia Imprezy Masowej.

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje w dniu 16.08.2014 roku na terenie wyznaczonym do przeprowadzenia Imprezy Masowej. REGULAMIN IMPREZY SUPER MECZ 2014 1 ZAKRES OBOWIĄZYWANIA 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje w dniu 16.08.2014 roku na terenie wyznaczonym do przeprowadzenia Imprezy Masowej. 2. Przebywanie na terenie imprezy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IMPREZY Mecz futbolu amerykańskiego - NAC VII SuperFinał PLFA 1 ZAKRES OBOWIĄZYWANIA

REGULAMIN IMPREZY Mecz futbolu amerykańskiego - NAC VII SuperFinał PLFA 1 ZAKRES OBOWIĄZYWANIA REGULAMIN IMPREZY Mecz futbolu amerykańskiego - NAC VII SuperFinał PLFA 1 ZAKRES OBOWIĄZYWANIA 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje w dniu 15 lipca 2012 roku na terenie Stadionu Narodowego w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

2. Przebywanie na terenie Imprezy jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

2. Przebywanie na terenie Imprezy jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. REGULAMIN koncertu Boomtown Rats i Bio Hazard 1 ZAKRES OBOWIĄZYWANIA 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje w dniu 4-5.06.2015 roku na terenie Areny Lublin na ulicy Stadionowej 1 podczas koncertu Boomtown Rats

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ KONCERT NA STADIONIE W SUWAŁKACH W DNIU 31 LIPCA 2013 ROKU

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ KONCERT NA STADIONIE W SUWAŁKACH W DNIU 31 LIPCA 2013 ROKU REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ KONCERT NA STADIONIE W SUWAŁKACH W DNIU 31 LIPCA 2013 ROKU Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz.504),

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 15 marca 2007 r.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 15 marca 2007 r. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 15 marca 2007 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. O BEZPIECZEŃSTWIE IMPREZ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ DNI GORLIC 2016

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ DNI GORLIC 2016 I. Postanowienia ogólne REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ DNI GORLIC 2016 1. Niniejszy regulamin został wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TERENU I IMPREZY. European Rover Challenge 2015. odbywającej się w dniach 5-6.09.2015. na terenie

REGULAMIN TERENU I IMPREZY. European Rover Challenge 2015. odbywającej się w dniach 5-6.09.2015. na terenie REGULAMIN TERENU I IMPREZY European Rover Challenge 2015 odbywającej się w dniach 5-6.09.2015 na terenie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu k. Chęcin 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IMPREZY KSW 33 MATERLA VS KHALIDOV. Arena Kraków 28.11.2015

REGULAMIN IMPREZY KSW 33 MATERLA VS KHALIDOV. Arena Kraków 28.11.2015 REGULAMIN IMPREZY KSW 33 MATERLA VS KHALIDOV Arena Kraków 28.11.2015 I. Postanowienia Ogólne 1.Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, został wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 marca

Bardziej szczegółowo

Maj Syty Fest (My City Fest)

Maj Syty Fest (My City Fest) Skierniewice, 27 maja 2017 roku. REGULAMIN TERENU I IMPREZY MASOWEJ Maj Syty Fest (My City Fest) odbywającej się w dniu 27 maja 2017 roku na Rynku Miejskim w Skierniewicach POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W OLSZTYNIE I. ZASADY WSTĘPU NA IMPREZY

REGULAMIN IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W OLSZTYNIE I. ZASADY WSTĘPU NA IMPREZY REGULAMIN IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W OLSZTYNIE I. ZASADY WSTĘPU NA IMPREZY 1. Wstęp na imprezy biletowane następuje za okazaniem ważnego biletu wstępu, karty wstępu KDR (Karty

Bardziej szczegółowo

Regulamin 21. Pikniku Naukowego POLSKIEGO RADIA I CENTRUM NAUKI KOPERNIK Warszawa, 3 czerwca 2017 r.

Regulamin 21. Pikniku Naukowego POLSKIEGO RADIA I CENTRUM NAUKI KOPERNIK Warszawa, 3 czerwca 2017 r. Regulamin 21. Pikniku Naukowego POLSKIEGO RADIA I CENTRUM NAUKI KOPERNIK Warszawa, 3 czerwca 2017 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, (zwany dalej Regulaminem ), został opracowany przez Polskie

Bardziej szczegółowo

Lubelskie Dni Kultury Studenckiej Kozienalia 2016 REGULAMIN

Lubelskie Dni Kultury Studenckiej Kozienalia 2016 REGULAMIN Lubelskie Dni Kultury Studenckiej Kozienalia 2016 REGULAMIN 1. 1. Niniejszy Regulamin Dni Kultury Studenckiej Kozienalia 2016 ( Regulamin ) został wydany przez Organizatora Imprezy i kierowany jest do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ OBOWIĄZUJĄCY W DNIU 17.10.2015 NA TERENIE TAURON ARENA KRAKÓW

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ OBOWIĄZUJĄCY W DNIU 17.10.2015 NA TERENIE TAURON ARENA KRAKÓW REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ OBOWIĄZUJĄCY W DNIU 17.10.2015 NA TERENIE TAURON ARENA KRAKÓW Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IMPREZ LIGI ŚWIATOWEJ 2015

REGULAMIN IMPREZ LIGI ŚWIATOWEJ 2015 REGULAMIN IMPREZ LIGI ŚWIATOWEJ 2015 obowiązujący podczas imprez masowych w dniach: 28.05-29.05.2015 r. na terenie Hali Widowiskowo-Sportowej ERGO ARENA, Gdańsk/Sopot położonej przy ulicy Plac Dwóch Miast

Bardziej szczegółowo

Regulamin Imprezy Masowej Dni Mszana Dolnej 2011 ul. Spadochroniarzy r.

Regulamin Imprezy Masowej Dni Mszana Dolnej 2011 ul. Spadochroniarzy r. Regulamin Imprezy Masowej Dni Mszana Dolnej 2011 ul. Spadochroniarzy 23 24.07.2011 r. 1 Niniejszy regulamin (zwany dalej,,regulaminem ) został wydany na podstawie przepisów Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

Regulamin 20. Pikniku Naukowego POLSKIEGO RADIA I CENTRUM NAUKI KOPERNIK Warszawa, 7 maja 2016 r.

Regulamin 20. Pikniku Naukowego POLSKIEGO RADIA I CENTRUM NAUKI KOPERNIK Warszawa, 7 maja 2016 r. Regulamin 20. Pikniku Naukowego POLSKIEGO RADIA I CENTRUM NAUKI KOPERNIK Warszawa, 7 maja 2016 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, (zwany dalej Regulaminem ), został opracowany przez Polskie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STADIONU W OSTRÓDZIE PRZY UL. 3 GO MAJA NR 19 A na terenie Kompleksu Sportowo Rekreacyjnego

REGULAMIN STADIONU W OSTRÓDZIE PRZY UL. 3 GO MAJA NR 19 A na terenie Kompleksu Sportowo Rekreacyjnego Kompleks Sportowo Rekreacyjny ul. 3 Maja 19a 14-100 Ostróda tel.: 661 122 140 REGULAMIN STADIONU W OSTRÓDZIE PRZY UL. 3 GO MAJA NR 19 A na terenie Kompleksu Sportowo Rekreacyjnego Na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ,,DZIEŃ ADAMOWA I OKOLICY

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ,,DZIEŃ ADAMOWA I OKOLICY REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ,,DZIEŃ ADAMOWA I OKOLICY Na podstawie Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 62, poz. 504) ustawodawca zobowiązuje organizatora

Bardziej szczegółowo

2. Wstęp na teren imprezy odbywa się za okazaniem biletu lub innej karty wstępu wydanej przez Euforia Festivals.

2. Wstęp na teren imprezy odbywa się za okazaniem biletu lub innej karty wstępu wydanej przez Euforia Festivals. 1. Niniejszy Regulamin dotyczy każdej imprezy masowej w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 r., Nr 62 poz. 504), organizowanej na terenie Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BAL SYLWESTROWY Havana Night 2016/2017

REGULAMIN BAL SYLWESTROWY Havana Night 2016/2017 REGULAMIN BAL SYLWESTROWY Havana Night 2016/2017 Rozdział I 1 Zakres obowiązywania 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa i obowiązki Organizatora, warunki udziału i zasady zachowania się uczestników

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydarzeń Cracow Game Days 2017 & meetyt Summer 2017

Regulamin wydarzeń Cracow Game Days 2017 & meetyt Summer 2017 Regulamin wydarzeń Cracow Game Days 2017 & meetyt Summer 2017 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem wydarzenia jest firma CFA Kacper Czapiewski z siedzibą w Stężycy, pod adresem: 83-322 Stężyca, ul.

Bardziej szczegółowo

2. Przebywanie na Imprezie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

2. Przebywanie na Imprezie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. REGULAMIN IMPREZY Kings On Ice obowiązujący w dniu 28.02.2015 na terenie Stadionu Narodowego w Warszawie w ramach projektu Zimowy Narodowy ( Regulamin ) Regulamin zostanie udostępniony bezpośrednio na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Koncertu muzyki filmowej" 28 Września 2017 NA TERENIE TAURON ARENA KRAKÓW

REGULAMIN. Koncertu muzyki filmowej 28 Września 2017 NA TERENIE TAURON ARENA KRAKÓW REGULAMIN Koncertu muzyki filmowej" 28 Września 2017 NA TERENIE TAURON ARENA KRAKÓW Rozdział I Zakres obowiązywania 1. Regulamin określa prawa i obowiązki Organizatora koncertu pn. Koncert muzyki filmowej

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N IMPREZY MASOWEJ ORGANIZOWANEJ NA STADIONIE PRZY UL. ŁAZIENKOWSKIEJ 3 W WARSZAWIE

R E G U L A M I N IMPREZY MASOWEJ ORGANIZOWANEJ NA STADIONIE PRZY UL. ŁAZIENKOWSKIEJ 3 W WARSZAWIE L. dz. 15 /2011 R E G U L A M I N IMPREZY MASOWEJ ORGANIZOWANEJ NA STADIONIE PRZY UL. ŁAZIENKOWSKIEJ 3 W WARSZAWIE 1. Na podstawie przepisów Ustawy O bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IMPRZY MASOWEJ ORGANIZOWANEJ W CAMPUS RYBNIK

REGULAMIN IMPRZY MASOWEJ ORGANIZOWANEJ W CAMPUS RYBNIK REGULAMIN IMPRZY MASOWEJ ORGANIZOWANEJ W CAMPUS RYBNIK Rozdział I - Zakres obowiązywania 1 1. Wprowadza się Regulamin imprezy masowej zwany dalej regulaminem. 2. Regulamin dotyczy każdej imprezy masowej,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Imprezy Masowej Kings on Ice, Tribute to Chopin Zimowy Narodowy 2015/2016

Regulamin Imprezy Masowej Kings on Ice, Tribute to Chopin Zimowy Narodowy 2015/2016 Regulamin Imprezy Masowej Kings on Ice, Tribute to Chopin Zimowy Narodowy 2015/2016 Regulamin sporządzono na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62 poz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Imprezy Masowej

Regulamin Imprezy Masowej Regulamin Imprezy Masowej 1. 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem'') został wydany na podstawie przepisów Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2015r., poz.2139 z późn. zm.) - zwanej

Bardziej szczegółowo

1) organizatorze imprezy należy przez to rozumieć klub piłkarski / podmiot uprawniony do organizacji i przeprowadzenia imprezy na stadionie;

1) organizatorze imprezy należy przez to rozumieć klub piłkarski / podmiot uprawniony do organizacji i przeprowadzenia imprezy na stadionie; Art. 1. REGULAMIN Niniejszy regulamin meczu piłki nożnej niebędącego imprezą masową (dalej jako ''regulamin'') wraz z właściwymi przepisami powszechnie obowiązującymi, przepisami piłkarskiego prawa związkowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Imprezy Masowej

Regulamin Imprezy Masowej Mecz Piłki Nożnej Polska RPA 12.10.2012 Warszawa Polska Anglia 16.10.2012 Warszawa Stadion Narodowy, Al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1 1 Zakres Niniejszy (zwany dalej Regulaminem ) wraz ze stosownymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IMPREZY MECZU PIŁKI NOŻNEJ - RTS WIDZEW ŁÓDŹ W ROLI GOSPODARZA - TEKST JEDNOLITY (sezon 2015/2016) 1. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA

REGULAMIN IMPREZY MECZU PIŁKI NOŻNEJ - RTS WIDZEW ŁÓDŹ W ROLI GOSPODARZA - TEKST JEDNOLITY (sezon 2015/2016) 1. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA REGULAMIN IMPREZY MECZU PIŁKI NOŻNEJ - RTS WIDZEW ŁÓDŹ W ROLI GOSPODARZA - TEKST JEDNOLITY (sezon 2015/2016) 1. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA 1. Niniejszy REGULAMIN został opracowany w oparciu o przepisy Ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ - meczu piłki nożnej

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ - meczu piłki nożnej 1 REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ - meczu piłki nożnej Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 611, z późn. zm), zwanej dalej Ustawą,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ DOŻYNKI POWIATOWE 2015 W PASZCZYNIE

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ DOŻYNKI POWIATOWE 2015 W PASZCZYNIE Załącznik nr 8 REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ DOŻYNKI POWIATOWE 2015 W PASZCZYNIE I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin został wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeostwie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IMPREZY I REGULAMIN TERENU. REGULAMIN IMPREZY Dożynki Diecezjalno - Powiatowo - Gminne w Pilicy r.

REGULAMIN IMPREZY I REGULAMIN TERENU. REGULAMIN IMPREZY Dożynki Diecezjalno - Powiatowo - Gminne w Pilicy r. REGULAMIN IMPREZY I REGULAMIN TERENU REGULAMIN IMPREZY Dożynki Diecezjalno - Powiatowo - Gminne w Pilicy - 28.08.2016 r. I. Informacja ogólna 1. Organizator odpowiada za prawidłowy przebieg imprezy, zgodny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ ZAKRES OBOWIĄZYWANIA 1 1.Regulamin dotyczy imprez masowych - meczów piłki nożnej, organizowanych przez CHROBRY GŁOGÓW S.A. na terenie stadionu miejskiego usytuowanego przy ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBIEKTU (TERENU) IMPREZY MASOWEJ

REGULAMIN OBIEKTU (TERENU) IMPREZY MASOWEJ REGULAMIN OBIEKTU (TERENU) IMPREZY MASOWEJ obowiązujący podczas Festynu Rodzinnego organizowanego w Radzyminie w dniu 15 sierpnia 2016r. z okazji 96 rocznicy Bitwy Warszawskiej Na podstawie Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ - koncert Bobby McFerrin: Circlesongs

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ - koncert Bobby McFerrin: Circlesongs REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ - koncert Bobby McFerrin: Circlesongs Na podstawie art. 6 ust. 3 w związku z art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2017 r.,

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZYWANIA

ZAKRES OBOWIĄZYWANIA REGULAMIN TERENU SCENY I PLACU WYZNACZONEGO DO ORGANIZACJI IMPREZY MASOWEJ: KONCERT ZESPOŁÓW LORD I IRA Sławno, plac księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 ZAKRES OBOWIĄZYWANIA 1. Niniejszy Regulamin,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA IMPREZ I ZGROMADZEŃ ORGANIZOWANYCH W BUDYNKACH I NA TERENACH UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA IMPREZ I ZGROMADZEŃ ORGANIZOWANYCH W BUDYNKACH I NA TERENACH UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Załącznik do zarządzenia Rektora nr 9/R/17 REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA IMPREZ I ZGROMADZEŃ ORGANIZOWANYCH W BUDYNKACH I NA TERENACH UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Gdańsk, 2017 Regulamin bezpieczeństwa imprez i zgromadzeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ - meczu piłki nożnej

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ - meczu piłki nożnej Uchwała Zarządu Korona S.A. Kielce Nr 05/12/2010 z dnia 20.12.2010 r. REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ - meczu piłki nożnej Na podstawie art. 6 ust. 3 Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TERENU IMPREZY MASOWEJ. X Małopolskie Święto Warzyw. odbywającego się w dniu 3 września 2017r.

REGULAMIN TERENU IMPREZY MASOWEJ. X Małopolskie Święto Warzyw. odbywającego się w dniu 3 września 2017r. REGULAMIN TERENU IMPREZY MASOWEJ X Małopolskie Święto Warzyw odbywającego się w dniu 3 września 2017r. na lotnisku Aeroklubu Krakowskiego w Pobiedniku Wielkim I 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ Prezentacja Drużyny Piłkarskiej Jagiellonii Białystok

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ Prezentacja Drużyny Piłkarskiej Jagiellonii Białystok 1 REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ Prezentacja Drużyny Piłkarskiej Jagiellonii Białystok Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504), zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ SCENA MUZYCZNA EB HEL SPOT sierpnia 2016 Hel Plaża Wschodnia

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ SCENA MUZYCZNA EB HEL SPOT sierpnia 2016 Hel Plaża Wschodnia REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ SCENA MUZYCZNA EB HEL SPOT 2016 13-14 sierpnia 2016 Hel Plaża Wschodnia I 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) został wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IMPREZY HEVELKA FESTIWAL PIW RZEMIEŚLNICZYCH

REGULAMIN IMPREZY HEVELKA FESTIWAL PIW RZEMIEŚLNICZYCH REGULAMIN IMPREZY HEVELKA FESTIWAL PIW RZEMIEŚLNICZYCH CENTRUM WYSTAWINNICZE AMBEREXPO ul. Żaglowa 11, Gdańsk 24-26 czerwca 2016 r. Organizator: Hevelka Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ POD NAZWĄ SYLWESTER NA RYNKU 2014

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ POD NAZWĄ SYLWESTER NA RYNKU 2014 REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ POD NAZWĄ SYLWESTER NA RYNKU 2014 I. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA 1 1. Niniejszy Regulamin Imprezy Masowej zwany dalej Regulaminem został opracowany na podstawie przepisów Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Imprezy Masowej Festiwal Kultur i Kresowego Jadła 07 sierpnia 2016 r.

Regulamin Imprezy Masowej Festiwal Kultur i Kresowego Jadła 07 sierpnia 2016 r. Regulamin Imprezy Masowej Festiwal Kultur i Kresowego Jadła 07 sierpnia 2016 r. Załącznik nr 3 I 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) został wydany na podstawie przepisów ustawy o bezpieczeństwie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ - meczu piłki nożnej

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ - meczu piłki nożnej REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ - meczu piłki nożnej Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504), zwanej dalej Ustawą, wprowadza się niniejszy

Bardziej szczegółowo

brzmienie pierwotne (od 2011-09-04)

brzmienie pierwotne (od 2011-09-04) brzmienie pierwotne (od 2011-09-04) Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne z dnia 30 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Stadionu. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Stadionu. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Stadionu 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem Stadionu") określa zasady obowiązujące na stadionie, położonym w Zabrzu przy ul. Roosevelta 81, (zwanym dalej Stadionem"),

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IMPREZY MAJOWY PIKNIK RODZINNY w dniu 1.05.2015r

REGULAMIN IMPREZY MAJOWY PIKNIK RODZINNY w dniu 1.05.2015r REGULAMIN IMPREZY MAJOWY PIKNIK RODZINNY w dniu 1.05.2015r 1. Teren Stadionu Miejskiego w Ciechocinku, zwany dalej terenem pikniku, będzie otwarty dla publiczności w godzinach 17.00 23.00 w dniu trwania

Bardziej szczegółowo

1 października 2016r. Regulamin imprezy masowej Szkolnego Festynu Rodzinnego pod hasłem Zdrowo, Zielono, Bezpiecznie

1 października 2016r. Regulamin imprezy masowej Szkolnego Festynu Rodzinnego pod hasłem Zdrowo, Zielono, Bezpiecznie 1 października 2016r. Regulamin imprezy masowej Szkolnego Festynu Rodzinnego pod hasłem Zdrowo, Zielono, Bezpiecznie Regulamin imprezy masowej Szkolnego Festynu Rodzinnego pod hasłem Zdrowo, Zielono, Bezpiecznie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ. Rozdział I Zakres obowiązywania

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ. Rozdział I Zakres obowiązywania REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504), zwanej dalej Ustawą, wprowadza się niniejszy regulamin imprez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONGRESU IMPACT FINTECH 17 KATOWICE POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONGRESU IMPACT FINTECH 17 KATOWICE POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONGRESU IMPACT FINTECH 17 KATOWICE 6.12-7.12.2017 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Kongresu Impact fintech 17" (dalej: Kongres ) jest FUNDACJA IMPACT, z siedzibą w Krakowie (31-476),

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo Imprez Masowych. st. bryg. Zbigniew Grzelak Wydział Kontrolno Rozpoznawczy KW PSP w Łodzi

Bezpieczeństwo Imprez Masowych. st. bryg. Zbigniew Grzelak Wydział Kontrolno Rozpoznawczy KW PSP w Łodzi Bezpieczeństwo Imprez Masowych st. bryg. Zbigniew Grzelak Wydział Kontrolno Rozpoznawczy KW PSP w Łodzi Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych Art. 1. Ustawa określa: 1) zasady postępowania konieczne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ 9. Stargardzka Noc Kabaretowa i Disco Polo LIVE w Amfiteatrze Miejskim w Stargardzie. Rozdział I Zakres obowiązywania

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ 9. Stargardzka Noc Kabaretowa i Disco Polo LIVE w Amfiteatrze Miejskim w Stargardzie. Rozdział I Zakres obowiązywania REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ 9. Stargardzka Noc Kabaretowa i Disco Polo LIVE w Amfiteatrze Miejskim w Stargardzie Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Rozdział II

Rozdział I. Rozdział II Regulamin imprezy Rozdział I 1. Regulamin dotyczy imprezy pt.: Wielki Mecz Gortat Team vs Wojsko Polskie organizowanej przez Fundację Marcina Gortata MG13 zwaną dalej Organizatorem, na terenie miasta Kraków,

Bardziej szczegółowo

5. Poniższe określenia używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie:

5. Poniższe określenia używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie: REGULAMIN IMPREZY OPEN SUMMER PARTY, MIASTKO 17-18 LIPCA 2015r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin, (zwany dalej: Regulaminem ) został wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ Na podstawie art. 6 ust. 3 w związku z art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych ( Dz.U. z 2009r., nr 62 poz. 504 z późn. zmianami) postanawia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Zakres obowiązywania. 1. Wprowadza się Regulamin imprezy zwany dalej regulaminem.

Rozdział 1. Zakres obowiązywania. 1. Wprowadza się Regulamin imprezy zwany dalej regulaminem. Rozdział 1 Zakres obowiązywania 1. Wprowadza się Regulamin imprezy zwany dalej regulaminem. &1 2. Regulamin dotyczy każdej imprezy, zorganizowanej na terenie sąsiadującym z przy OSiR Politechniki Śląskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin DNI OKONKA Obchody 260-lecia nadania praw miejskich

Regulamin DNI OKONKA Obchody 260-lecia nadania praw miejskich Regulamin DNI OKONKA Obchody 260-lecia nadania praw miejskich 27-28.06.2014 I 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) został wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. (Dz.

Bardziej szczegółowo

2. Wejście i przebywanie na terenie imprezy oznacza bezwzględną akceptację regulaminu.

2. Wejście i przebywanie na terenie imprezy oznacza bezwzględną akceptację regulaminu. Załącznik nr 2 2. Regulamin imprezy masowej 15 lecie Powiatu Oławskiego Zakres obowiązków 1. Niniejszy regulamin obowiązuje podczas trwania imprezy 15 lecie Powiatu Oławskiego Osoby przebywające na terenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin terenu imprezy Stokłosalia 2012 Uczelni Vistula. REGULAMIN TERENU IMPREZY STOKŁOSALIA 2012 UCZELNI VISTULA dn. 19 maja 2012 r.

Regulamin terenu imprezy Stokłosalia 2012 Uczelni Vistula. REGULAMIN TERENU IMPREZY STOKŁOSALIA 2012 UCZELNI VISTULA dn. 19 maja 2012 r. REGULAMIN TERENU IMPREZY STOKŁOSALIA 2012 UCZELNI VISTULA dn. 19 maja 2012 r. I. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania imprezy będą przebywały na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ - meczu piłki nożnej

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ - meczu piłki nożnej 1 REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ - meczu piłki nożnej Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 611 ), zwanej dalej Ustawą, wprowadza

Bardziej szczegółowo

odbywającego się w dniu 03 czerwca 2016r. na Stadionie w Żelistrzewie przy ul. Szkolnej

odbywającego się w dniu 03 czerwca 2016r. na Stadionie w Żelistrzewie przy ul. Szkolnej REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ KONCERT JUBILEUSZOWY 25- LECIA GMINY PUCK odbywającego się w dniu 03 czerwca 2016r. na Stadionie w Żelistrzewie przy ul. Szkolnej I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Niniejszy regulamin,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IMPREZY SNOWFEST FESTIVAL. obowiązujący w dniach 9-11 lutego2018 r.

REGULAMIN IMPREZY SNOWFEST FESTIVAL. obowiązujący w dniach 9-11 lutego2018 r. REGULAMIN IMPREZY SNOWFEST FESTIVAL obowiązujący w dniach 9-11 lutego2018 r. podczas imprezy masowej na terenie Amfiteatru i Skoczni SKALITE w Szczyrku. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany

Bardziej szczegółowo

Pałac Książęcy Sp. z o.o. w Żaganiu

Pałac Książęcy Sp. z o.o. w Żaganiu REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY PODCZAS IMPREZ MASOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ PAŁAC KSIĄŻĘCY SPÓŁKA Z O.O. W ŻAGANIU W HALI SPORTOWO-WIDOWISKOWEJ ARENA PRZY ULICY KOCHANOWSKIEGO 6 W ŻAGANIU I. ZAKRES OBWIĄZYWANIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IMPREZY pn.: DZIEŃ KONIA NA PODLASIU

REGULAMIN IMPREZY pn.: DZIEŃ KONIA NA PODLASIU REGULAMIN IMPREZY pn.: DZIEŃ KONIA NA PODLASIU obowiązujący w dniu 18.06.2017 r. I. Cel: Celem imprezy pn. Dzień Konia na Podlasiu jest podniesienie jakości życia społeczności lokalnej poprzez organizację

Bardziej szczegółowo

Impreza masowa: Regulacje prawne:

Impreza masowa: Regulacje prawne: Marcin Winer Impreza masowa: Jest to impreza o charakterze artystyczno-rozrywkowym i/lub sportowym, na której liczba miejsc, i miejsce jej przeprowadzenia są ścisłe określone. Regulacje prawne: Zasady

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNE STADIONY ZABEZPIECZENIE IMPREZ MASOWYCH PREZENTACJA

BEZPIECZNE STADIONY ZABEZPIECZENIE IMPREZ MASOWYCH PREZENTACJA BEZPIECZNE STADIONY ZABEZPIECZENIE IMPREZ MASOWYCH PREZENTACJA BEZPIECZNE STADIONY FRAGMENTY U.O.B.I.M Dz. U. z dnia 12 października 2011 r. Art. 1. Ustawa określa: 1) zasady postępowania konieczne

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 30 sierpnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/215/16 RADY MIASTA CHEŁM. z dnia 1 sierpnia 2016 r.

Lublin, dnia 30 sierpnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/215/16 RADY MIASTA CHEŁM. z dnia 1 sierpnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 30 sierpnia 2016 r. Poz. 3660 UCHWAŁA NR XIX/215/16 RADY MIASTA CHEŁM z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania ze Stadionu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STADIONU GKS GÓRNIK" ŁĘCZNA. Postanowienia ogólne

REGULAMIN STADIONU GKS GÓRNIK ŁĘCZNA. Postanowienia ogólne REGULAMIN STADIONU GKS GÓRNIK" ŁĘCZNA Postanowienia ogólne 1 Zarząd Górniczego Klubu Sportowego Górnik" Łęczna uchwala niniejszy Regulamin w oparciu o przepisy ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ - meczu piłki nożnej

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ - meczu piłki nożnej 1 REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ - meczu piłki nożnej Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, zwanej dalej Ustawą, wprowadza się niniejszy regulamin imprez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IMPREZY SPORTOWEJ MECZU PIŁKI NOŻNEJ KS BZURA CHODAKÓW W SOCHACZEWIE

REGULAMIN IMPREZY SPORTOWEJ MECZU PIŁKI NOŻNEJ KS BZURA CHODAKÓW W SOCHACZEWIE REGULAMIN IMPREZY SPORTOWEJ MECZU PIŁKI NOŻNEJ KS BZURA CHODAKÓW W SOCHACZEWIE Na podstawie zapisów Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej Sezon 2012 / 2013 w zakresie niniejszego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZLOT KLASYCZNYCH SAMOCHODÓW MERCEDES BENZ CLASSIC CARS FAMILY D&R CZACH AUTORYZOWANY DEALER MERCEDES BENZ RZESZÓW

REGULAMIN ZLOT KLASYCZNYCH SAMOCHODÓW MERCEDES BENZ CLASSIC CARS FAMILY D&R CZACH AUTORYZOWANY DEALER MERCEDES BENZ RZESZÓW REGULAMIN ZLOT KLASYCZNYCH SAMOCHODÓW MERCEDES BENZ CLASSIC CARS FAMILY D&R CZACH AUTORYZOWANY DEALER MERCEDES BENZ RZESZÓW 2 września 2017 (zwany dalej Regulaminem ) Niniejszy regulamin, określa zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin imprezy masowej oraz innych wydarzeń w ramach 10 Światowych Igrzysk Sportowych The World Games Zakres

Regulamin imprezy masowej oraz innych wydarzeń w ramach 10 Światowych Igrzysk Sportowych The World Games Zakres Regulamin imprezy masowej oraz innych wydarzeń w ramach 10 Światowych Igrzysk Sportowych The World Games 2017 1. Zakres Niniejszy Regulamin dotyczy Imprez Masowych, Imprez sportowych oraz imprez o charakterze

Bardziej szczegółowo

Projekt. Uchwała Nr Rady Miejskiej w Drobinie Z dnia

Projekt. Uchwała Nr Rady Miejskiej w Drobinie Z dnia Projekt Uchwała Nr Rady Miejskiej w Drobinie Z dnia w sprawie wprowadzenia Regulaminu Meczów Piłki Nożnej drużyn III i IV ligi oraz lig niższych, niebędącego imprezą masową na sezon 2014/2015 i lata następne.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONGRESU IMPACT 16 FINTECH/INSURTECH WROCŁAW POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONGRESU IMPACT 16 FINTECH/INSURTECH WROCŁAW POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONGRESU IMPACT 16 FINTECH/INSURTECH WROCŁAW 07-08.12.2016 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Kongresu impact 16 fintech/insurtech" (dalej: Kongres ) jest FUNDACJA IMPACT, z siedzibą w Krakowie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IMPREZY CLARKSON, HAMMOND, MAY LIVE na VERVA Street Racing obowiązujący w dniu r. na terenie Stadionu Narodowego w Warszawie

REGULAMIN IMPREZY CLARKSON, HAMMOND, MAY LIVE na VERVA Street Racing obowiązujący w dniu r. na terenie Stadionu Narodowego w Warszawie REGULAMIN IMPREZY CLARKSON, HAMMOND, MAY LIVE na VERVA Street Racing obowiązujący w dniu 24.10.2015 r. na terenie Stadionu Narodowego w Warszawie Zostanie udostępniony na stronie internetowej organizatora

Bardziej szczegółowo

Regulamin koncertów odbywających się podczas Wrocławskiego Festiwalu. Gitarowego GITARA+ Ladies

Regulamin koncertów odbywających się podczas Wrocławskiego Festiwalu. Gitarowego GITARA+ Ladies Regulamin koncertów odbywających się podczas Wrocławskiego Festiwalu Gitarowego GITARA+ Ladies 1. Regulamin dotyczy koncertów festiwalowych odbywających się w dniach od 2 do 7 października 2015 r. w Sali

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ - MECZU PIŁKI NOŻNEJ ORGANIZOWANEGO PRZEZ ŁKS ŁÓDŹ PRZEPISY OGÓLNE

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ - MECZU PIŁKI NOŻNEJ ORGANIZOWANEGO PRZEZ ŁKS ŁÓDŹ PRZEPISY OGÓLNE REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ - MECZU PIŁKI NOŻNEJ ORGANIZOWANEGO PRZEZ ŁKS ŁÓDŹ 1 PRZEPISY OGÓLNE 1. Podstawą prawną do opracowania niniejszego regulaminu stanowi art. 6, ust. 3 Ustawy o bezpieczeństwie imprez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ - meczu piłki nożnej

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ - meczu piłki nożnej REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ - meczu piłki nożnej Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

USTAWA O BEZPIECZEŃSTWIE IMPREZ MASOWYCH PRZEPISY KARNE

USTAWA O BEZPIECZEŃSTWIE IMPREZ MASOWYCH PRZEPISY KARNE USTAWA O BEZPIECZEŃSTWIE IMPREZ MASOWYCH PRZEPISY KARNE stan : na dzień 18 grudnia 2015 roku Opracowanie: Prof. WSEWS Marek Rybiński USTAWA O BEZPIECZEŃSTWIE IMPREZ MASOWYCH OKREŚLA KONSEKWENCJE PRAWNE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/170/2016 RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA. z dnia 26 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIII/170/2016 RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA. z dnia 26 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXIII/170/2016 RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania ze stadionu miejskiego w Ostrowi Mazowieckiej Na podstawie art. 40 ust.2 pkt

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI FESTIWAL SMAKU 2014 R.

EUROPEJSKI FESTIWAL SMAKU 2014 R. REGULAMIN IMPREZY EUROPEJSKI FESTIWAL SMAKU 2014 R. NA TERENIE BROWARU PERŁA Perła Browary Lubelskie S.A., Lublin, ul. Bernardyńska 15 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem")

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ - meczu koszykówki w sezonie 2014/2015 W Hali Sportowej przy Al. Piłsudskiego 20 w Tychach Na podstawie art. 6 ust.

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ - meczu koszykówki w sezonie 2014/2015 W Hali Sportowej przy Al. Piłsudskiego 20 w Tychach Na podstawie art. 6 ust. REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ - meczu koszykówki w sezonie 2014/2015 W Hali Sportowej przy Al. Piłsudskiego 20 w Tychach Na podstawie art. 6 ust. 3 Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ - meczu piłki nożnej

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ - meczu piłki nożnej 1 REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ - meczu piłki nożnej Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504), zwanej dalej Ustawą, wprowadza się

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ SYLWESTER PRZED RATUSZEM

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ SYLWESTER PRZED RATUSZEM REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ SYLWESTER PRZED RATUSZEM Zał. nr 3 Masowa impreza plenerowa Sylwester przed Ratuszem zwana dalej Imprezą odbędzie się w dniach 31.12.2013 godzina 22:30 do 1.01.2014 godzina 1:30

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydarzenia meetyt 5

Regulamin wydarzenia meetyt 5 Regulamin wydarzenia meetyt 5 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem wydarzenia jest firma CFA Kacper Czapiewski z siedzibą w Stężycy, pod adresem: 83-322 Stężyca, ul. Marii Konopnickiej 4, NIP 5892018169,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FESTIWALU HISTORYCZNEGO "WISŁOUJŚCIE 1628"

REGULAMIN FESTIWALU HISTORYCZNEGO WISŁOUJŚCIE 1628 1 REGULAMIN FESTIWALU HISTORYCZNEGO "WISŁOUJŚCIE 1628" DEFINICJE: 1. "impreza" - Festiwal historyczny pn. "Wisłoujście 1628" organizowany przez Organizatora w dniach 8-9 lipca 2017 r. na terenie Twierdzy

Bardziej szczegółowo

CYBER ATAKU TWÓJ BIZNES NA CELU REGULAMIN UCZESTNICTWA. Organizator: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

CYBER ATAKU TWÓJ BIZNES NA CELU REGULAMIN UCZESTNICTWA. Organizator: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. TWÓJ BIZNES NA CELU CYBER ATAKU 12 kwietnia 2017 r., Kino Kijów.Centrum al. Krasińskiego 34, Kraków Organizator: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. REGULAMIN UCZESTNICTWA 1 Postanowienia Ogólne

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 października 2013 r. Poz. 3431 UCHWAŁA NR XLII/66/2013 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 26 września 2013 r.

Kielce, dnia 8 października 2013 r. Poz. 3431 UCHWAŁA NR XLII/66/2013 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 26 września 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 października 2013 r. Poz. 3431 UCHWAŁA NR XLII/66/2013 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 26 września 2013 r. w sprawie Regulaminu korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Imprezy HEJ FEST

Regulamin Imprezy HEJ FEST Regulamin Imprezy HEJ FEST POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem imprezy masowej HEJ FEST" ( Impreza"), w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2009.62.504

Bardziej szczegółowo

Regulamin imprezy plenerowej Busko Rock oraz Dni Buska Zdroju Postanowienia ogólne:

Regulamin imprezy plenerowej Busko Rock oraz Dni Buska Zdroju Postanowienia ogólne: Regulamin imprezy plenerowej Busko Rock oraz Dni Buska Zdroju 2015 1 Postanowienia ogólne: 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: Regulaminie rozumie się regulamin imprezy plenerowej pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Regulamin imprezy UPnalia 2016

Regulamin imprezy UPnalia 2016 Regulamin imprezy UPnalia 2016 I. Postanowienia ogólne: 1. Regulamin jest wydany przez Samorząd Studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu przy ul. C.K. Norwida 25, współorganizatora

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBIEKTU SPORTOWEGO STADIONU PIŁKARSKIEGO

REGULAMIN OBIEKTU SPORTOWEGO STADIONU PIŁKARSKIEGO REGULAMIN OBIEKTU SPORTOWEGO STADIONU PIŁKARSKIEGO Na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504) oraz rozporządzeń Ministra MSWIA postanawia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2016. Dyrektora Przedszkola Nr 14 w Koninie. z dnia 19 maja 2016 r.

Zarządzenie Nr 7/2016. Dyrektora Przedszkola Nr 14 w Koninie. z dnia 19 maja 2016 r. Zarządzenie Nr 7/2016 Dyrektora Przedszkola Nr 14 w Koninie z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie REGULAMINU IMPREZY MASOWEJ W PRZEDSZKOLU NR 14 IM.KRASNALA HAŁABAŁY W KONINIE Na podstawie: ustawy z dnia 20

Bardziej szczegółowo

Regulamin imprezy Young Stars on Tour 2016

Regulamin imprezy Young Stars on Tour 2016 Regulamin imprezy Young Stars on Tour 2016 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem imprezy Young Stars on Tour ( Impreza" lub Festiwal"), w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IMPREZY Medykalia

REGULAMIN IMPREZY Medykalia REGULAMIN IMPREZY Medykalia I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Organizatorem imprezy masowej Medykalia (dalej: Impreza ), w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych

Bardziej szczegółowo