Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 lllffitsttft.0jtr Woj skowa S pecj alistyczna Prryc hod nia Lekarska Sam odzie ny Pu bliczn y Zakład opieki Zd rowotnej U. Lipowa 47, BiaĘstok tel ,tel.lfax sekre tariut(ti;,wsiłi.c om "p ł BiaĘstok, Wszysc y zainteresowani Wykonawcy Dot. przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego: nasofuryngoskopu z torem mikroskopu wizyjnym, operacyjnego laryngologicznego, kabiny audiometrycznej, unitu laryngologicznego, fotela laryngologicznego do Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZoZ w Białymstoku (BZP/I53714/2015) Działając na podstawie art. 38 ust. f i 4 ustawy Prawo zamówieri publicznych (Dz. U. z f0i3 r. Nr 907, tekst jedn. z pozn. Zm.), w rwiązkl z wpęnięciem zapytan do treścisiwz Zamawiający udziela odpowiedzi na ponizsze pytania: Dofrczv: Cześć _ nasofarvneoskop z torem wiwinvm (załacznik 4_ narumetrv techniczne : 1. DoĘcry części1, nasofaryngoskop z torem wiryjnymo nasofaryngoskop giętkio pkt 4: Czy Zamawiający dopuścimożliwośćoferowaniaurządzenia o kącie widzeniaj5"? odp. TAK. dopuszcza możliwośćoferowania arzqdzenia o kqcie widzenia 75". 2. DoĘcry części1onasofaryngoskop z torem wiryjnym, nasofaryngoskop giętkio pkt 5: Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania urządzenia o zagięciu koricówki góra-dół r30"l130'? odp. NIE. nie dopuszcza możliwościoferowunia urzqdzenia o zagięciu kotćcówki g ru-d ł 130"/130.? 3. DoĘcry części1, nasofaryngoskopz torem wiryjnymonasofaryngoskopgiętki' pkt. 6: Cry Zamawiającydopuścimożliwość oferowaniautządzeniao lepszymparametrzęrozdzięlczośćok pikseli? odp. TAK. dopuszcza możiiwość oferowania urzqdzenia o lepszym parametrze ok pikseli. rozdzielczość 4. DoĘcry części, nasofaryngoskopz torem wizyjnym, kamera cyfrowa do oferowanego punkt 7: nasofaryngoskopu, dopuścikamerę Czy Zamawiającymiał na myśliparametrwymiar obiektywu?czy Zamawia1ący z obiektywemr0? endoskopową odp. TAK. dopuścikameręendoskopowqz obiektywemf3q.

2 5. DoĘczy części1, nasofaryngoskop z torem wizyjnym,źr dłoświatła,punkt 15: Czy Zamawiający dopuściźrodłoświatłabez pęnnej regulacji natężeniaoświetlenia? odp. NIE. nie dopuszcza źr dła światłabez płynnej regulacji natężenia oświetlenia 6. DoĘcry części1, nasofaryngoskop z torem wizyjnym,źr6dło światłao punkt l.7: Czy Zamawiający dopuściźrodłoświatła bez pilota zda negosterowania? odp. NIE. nie dopuszcza źródłaświatłabez pilota zdalnego sterowania. 7.DoĘczy części1onasofaryngoskop z torem wizyjnymo światłowód,parametr 18: Czy Zamawiający dopuści światłowódo średnicy3,5 mm i długości230 Omm lub o średnicy4,8 mm i długości23000mm? ŚwiatłowÓd o średnicy4,8 mm jest przeznaczony przede wszystkim do optyk laparoskopowych,czy i o średnicyok. 10 mm. odp. NIE. nie dopuszcza światłowodu o średnicy 3,5 mm i długości230 hmm lub o średnicy4,8 mm i długości23000 mm. 8. DoĘcry części1, nasofaryngoskop z torem wiryjnym _ monitor' param etr 27z " Czy Zamawiający dopuści możliwośćoferowania monitora LE'D I7,, lub 9- lub 22- lub 24,, Z możliwością montazu na unicie laryngolo gicznym? Zaproponowane przekątne monitorów Są wystarczające do pracy ze sprzętem opisanym przęz Zamawia1ącego.Monitor 32', będzię za duę i niewygodny w obsłudzena unicie laryngolo gicznym. odp. NIE. Czy nie dopuszcza możiiwościoferowania monitora LED 17, Iub 19, Iub 22,' Iub 24,, z mozliwościqmontażu na unicie laryngologicznym. 9. Pvtanie 1 - dotvczv cześcinr 1. pkt. 3: Czy zamawiający dopuścinasofaryngoskop giętki z długościąroboczą 320 mm? 20 mm różnicy od parametru zapisanego w specyfikacji technicznej w zaden sposób nie wptywa na pogorszeniejakości badania i komfortu pracy lekarza? odp. TAK. dopuszcza nasofaryngoskop giętki z długościqroboczq 320 mm 10. Pvtanie 2 _ dotvczv cześcinr 1. pkt. 4: Czy zamawiający dopuścinasofaryngoskop giętki z kątem widzenia 80 stopni? RÓżnica 5 stopni w zadęnsposób nie wpływa na pogorszeniejakościbadania i diagnozę ekarza. odp. TAK. dopuszcza.nasofaryngoskop giętki z kqtem widzenia 80 stopni. 11. Pvtanie 3 - dotvczv cześcinr 1. pkt. 5: Czy zamawiający dopuścinasofaryngoskop giętki z zagięciem koricówki góra-doł 1300? Podczas bada zagięcie 130 stopni jest wystarczające i nie ma w Żadnejliteraturze medycznej uzasadnieri do stosowania zagięcia 150 stopni. odp. NIE. nie dopuszcza nasofaryngoskopu giętkiego z zagięciem ko c wki g ra-dół Pvtanie 4 _ dotvczv cześci Nr 1. pkt. 8: Czy zamawiający dopuścikamerę o rozdzielczości min. ]52x582 (PAL) bez wymogu określenia parametru 168x494 (NTSC)? 752x582 (PAL) jest to wystarczający parametr, który twierdzi o jakościnasofaryngoskopui dopasowaniu do oczekiwari zawaęch w specyfikacji tęchnicznej. System PAL jest systemem obowiązującym w Europie i jest kompatybilny zę wszystkimi systemami wią'jnymi, stądbrak potrzeby wymagania równiei sygnałuntsc.

3 odp. NIE. nie dopuszcza kamery o rozdzielczości min. 752x582 (PAL) bez wymogu okreśieniaparametru 768x4 94 (NTS C) 13. Pvtanie 5 - dotvczv cześcinr l'. pkt. 9: Czy zamawiający dopuści kamerę cyfrową do oferowanego nasofaryngoskopu z balansem bieli aktywowanym przez przycisk na konsoli kamery? Rozwiązanie to jest powszechnie stosowanę na świecie,jest bardziej ptecyzyjne niż funkcja automatyczna co Sprawia irc obrazowanie i kolory są naturalne. Odp. NIE. nie dopuszcza kamery cyfrowej do oferowanego nasofaryngoskopu z balansem bieli aktywowanym przez przycisk na konsoli kamery. 14. Pvtanie 6 - dotvczv cześcinr 1. pkt. 10: Czy zamawiający dopuścikamerę cyfrową do oferowanego nasofaryngoskopubez funkcji anty.moire, adiustacji światłemi kamerą? Rozwiązanie to pozwala samemu dostosowaćobraz do z moż iwością poiądanego' co sprawia żejest bardziej precyzyjne. Odp. NIE. nie dopuszcza kamery cyfrowej do oferowanego nasofaryngoskopu bez funkcji anty-moire. 15. Pvtanie 7 - dotvczv cześcinr 1; pkt. 14: Czy zamawiający dopuściźrodłoświatłaz diodą 7f0 lm? Jednostka mocy'' \Ą/r''nic nam nie mówi o jakościi skutecznościświetlnej.skutecznośćświetlną mozna scharakteryzowacwjednostkach które podaliśmyw pytaniu. odp. NIE. określiłw SIWZ źródłoświatław jednostce mocy. 16. Pvtanie 8 _ dotvczv cześcinr 1. pkt. 16: Czy zamau,iający dopuściźrodłoświatłaz dwoma fuodłami światłai zyrvotnościąmin godzin światław naszym urządzeniu jest każde? oferowany przez nas parametr sprawia Że źrywotność większa od tego opisanegow Specyfikacji technicznej o godzin. odp. TAK. dopuszcza źródło światłaz dwoma źródłami światła i żywotnościqmin godzin każ,de. 17. Pvtanie 9 _ dotvczv cześcinr 1. pkt. l'7: Czy zamau,iający dopusci źrodło światłabez pilota do zdalnego sterowania? Funkcja zdalnego sterowania pilotem jest funkcją która nie jest stosowana ptzez ekarzy, poza tym nie wpęwa na diagnozę i jakość pracy lekarza, jest tylko zapisem który eliminuje większość producentów w przetargu. odp. NIE. nie dopuszczu źr dła światłabez pilota do zdalnego sterowania. 18. Pvtanie 10 - dotvczv cześcinr 1. pkt. 18: Cry zamawiający dopuściświatłowódmedyczny z koricówkami uniwersalnymi 4,8 mm, dł mm lub 3500 mm? Minimalnę roznicę w parametrach zawafich w specyfikacji tęchnicznej nie wpływają na pogorszeniejakościi komfortu badania. odp. TAK. Zamuwiajqcy dopuszcza światłowódmedyczny z ko cówkami uniwersalnymi 4,8 mm, dł mm.. lk'

4 19. Czy zamawiający moze wydzielió z części I monitor jako oddzielną część,do przetargu? Pozwoliłoby to szerszemu gonu wykonawców prrystąpić do przetargq a co za tym idzie oforta mogłabybyć bardziej konkurencyjna. odp. NIE. Zamawiajqey nie może wydzielić z części I monitora, jako oddzielnej części do przetargu. 20.Czy zamawiającydopuścisprzętz gwarancjąz4 miesiące? odp. NIE. nie dopuszcza sprzętu z gwarancjq 24 miesiqce. fl.w rwiązku Z tym iż ciężkojest zmusió kooperantów -klientów do wystawienia rekomendacji z wykonanych dostaw, czy Zamawiający moie zrezygnować z wymogu dokumentacji dostaw w częścii?. odp. NIE. nie może zrezygnować z wymogu dokumentacji dostaw w częścii. f2. Czy zamawiający dopuścikopie opłaconych faktur jako udokumentowanie wykonanych dostaw na eęcie? W dzisiejszych czasach nikt nie opłaca faktur jeżze idostawa nie została wykonana nal'eęcie. odp. NIE. nie dopuszcza kopi opłaconych faktur jako udokumentowanie wykonanych dostaw należycie. 23.Pytanie nr I DoĘcry Nasofaryngoskop z torem wizyjnym - pkt 2 Czy Zamawiający dopuści nasofaryngoskop posiadający średnicę roboczą 3,2mm; oferowany parametrjest lepszy od wymaganego. odp. TAK. dopuszcza nasofaryngoskop posiadajqcy średnicęroboczq 3,2mm. 24.Pytanie nr 2 DoĘcry Nasofaryngoskop z torem wiryjnym _ pkt 5 Czy Zamawia1ącydopuścinasofaryngoskopposiadającyvYygięciekoricÓwki góra-dół 140";oferowany parametr nięznacznie roini się od wymaganego i nie wypływa na pogorszenie parametrów pracy. odp. TAK. dopuścinasofuryngoskop posiadajqcy wygięcie ko cówki g ra-dół I40". 25.Pytanie nr 3 DoĘcry Nasofaryngoskop z torem wiryjnym _ pkt 6 Czy Zamawiający dopuścinasofaryngoskop posiadający rozdzielczość pikseli; oferowany parametr nieznacznię roini się od wymaganego i nie wypęw a na pogorszenie parametrów pracy a biorąc pod uwagę średnicęroboczą 3,2mm pozwala nabardziej komfortowe dla pacjenta badanię niżz w prrypadku Średnicy 3,4mm. TAK. dopuszcza nasofaryngoskop posiadajqcy rozdzielczość pikseli. 26.Pytanie nr 4 DoĘczy Nasofaryngoskop z torem wizyjnym - pkt 11 Czy Zamawiający dopuści kamerę cyfrową ze standardową głowicą (nie będącą wodoodporną)? W standardowychprocedurach diagnostycznych,nie jest wymagana wodoodpornośćgłowicy kamery, natomiastwłaściwośó ta znaczącomoze podnieśókoszt kamery. NIE. wodoodpornq nie dopaszcza kamery cyfrowej ze standardowq głowicq nie będqcej,/s /4

5 2T.Pytanie nr 5 DoĘczy Nasofaryngoskop z torem wiryjnym - pkt 14 Czy Zamawiający dopuści źrodło światłao mocy wystarczającej do oświetlenia pola widzenia nasofaryngoskopu wspótpracującego z kamerą video. Parametr mocy diody LED nie zawsze jest równoważny z ilościądostarczanegoświatła do koricówki endoskopu. odp. określa moc oświetlenia LED w W. 2S.Pytanie nr 6 DoĘcry Nasofaryngoskop z torem wiryjnym _ pkt 16 Czy Zamawiający dopuściźrodłoświatłao zywotności godzin? Proponowana zywotność p,,y założeniuciągłegoświeceniaprzez 8h 7 dni w tygodniu, daje czas pracy wynoszący ponad 8 lat. odp. NIE. nie dopuszcza źr dła światłao żywotności godzin. f9. Pytanie nr 7 DoĘcry Nasofaryngoskop z torem wizyjnym - pkt 17 Czy Zamawiający dopuści źrodłoświatłaposiadające złącze do zdalnego sterowania służącedo regulacji jasności przez procesor kamery endoskopowej oraz wodoodporny przedni panel z przyciskami steęącymi jasność oraz wyświetlacz led prezentujący aktualną intensywność świecenia. odp. NIE. nie dopuszcza źr dła światłaposiadajqcego złqcze do zdalnego sterowania służ,qcedo regulacji jasności przez procesor kamery endoskopowej oraz wodoodporny przedni panel z przyciskami sterujqcymi jasność oraz wyświetlacz led prezentujqcy aktualnq intensywność świecenia. Dotvcnłz Cześć2 _ mikroskop operacvinv arvngo oeicznv kałucznik 4a_ oarametry techniczne : 1. Dot pkt. 8 - C,y Zamawiający dopuści urządzenie z regu acją natęienia oświetlenia rea izowaną pokrętłem? odp. NIE. nie dopuszcza urzqdzenia z regulacjq natężenia oświetlenia reulizowanq pokrętłem 2. Dot pkt. 9 - Zarnawiający wymaga źrodłaoświetleniale'd o mocy min. 80 W. Zarowki LED o tak duęch mocach nie są stosowanew mikroskopach. Cry Zamawiający dopuścioświetlenieled o mocy odpowiedniej dla zastosowa operacyjnych? Odp. NIE. Zamawiający wymaga źr6dłaoświetlenialed o mocy min. 80 w. 3. Dot pkt. 15 _ Zamawiający lvymaga systemu archiwizacji, jednocześnięnie wymaga kamery będącej głównym elementem, a jedynie możliwości rozbudowy o tor wizyjny. Prosimy o doprecyzowanie co wchodzi w składsystemu archiwizacjii z jakiego toru wizyjnego nagrywany miałby być,obraz? odp. System archiwizacji możliwy po rozbudowie o tor wizyjny. 4. Dot pkt. 28 -Czy zapisy w punkcie 28 doęcząrownież systemu archiwizacjl? odp. NIE. Zapisy nie doęczą systemu archiwizacji.

6 5. Prosimy o wyjaśnienieco zamawiający ma na myśli pisząc w pkt.15 system archiwizacji? Jaki powinien być to system archiwizacji? odp. System archiwizacji możliwy po rozbudowie o tor wizyjny. 6. Czy zamawiający posiada komputer do archiwizacji? odp. Ętanie nie dotyczy SIWZ. 7. Prosimy o wyjaśnieniemałej nieścisłości : W pkt.15 wymagany jest system archiwizacji ale w pkt.17 jest parametrem możliwośćrozbudowy o tor wiryjny. Wydaje nam się żrctor wiryjny musi być aby byłamożliwośćarchiwizacji. Prosimy o uściślenie zapisu. odp. System archiwizacji możliwy po rozbudowie o tor wizyjny. 8. Zwracamy Się z prośbąo wykreślenieze Specyfikacji technicznej pkt. ] irozbudowanie pkt 15 nadając mu brzmienie,,tor wizyjny z systemem archiwizacji,, lub innego który pozwoli uporządkowaćj asnośćzapisu. odp. System archiwizacji możliwy po rozbudowie o tor wizyjny. 9. Czy zamawiającydopuścisprzętz gwarancją24 miesiące? odp. NIE. nie dopuszcza sprzętu z gwarancjq 24 miesiqce. 10. W związku z tym ii cięiko jest zmusić kooperantów _klientów do wystawienia rekomendacji z wykonanych dostaw, czy zamawiąący moze zrezygnować z wymogu dokumentacji dostaw w częściii?. odp. NIE. nie rezygnuje z wymogu dokumentucji dostaw w częściii?. ll.pytanie nr 8 DoĘczy mikroskop operacyjny aryngologiczny - pkt 2 Czy Zamawiający dopuścimikroskop posiadający 5 blokowanych kółek skrętnych? odp. TAK. dopuszcza mikroskop posiadajqcy 5 blokowanych kółek skrętnych l2.pytanie nr 9 DoĘcry mikroskop operacyjny laryngo ogiczny _ pkt 9 Czy Zamawiający dopuści mikroskop posiadający podwójne oświetlenie LED o łącznej mocy świetlnej lux? odp. okreśiiłmoc źr dła światław W, l3.pytanie nr 10 Dotycry mikroskop operacyjny laryngologiczny - pkt 15 Czy Zamawiający wymaga mikroskopu z systemem archiwizacji i z mozliwością archiwizacji? Odp, System archiwizacji moiliwy po rozbudowie o tor wizyjny. Dot:tczvz Cześć3 _ kabina audiometrvczna (załacznik 4b_ narametrv techniczne : 1. DoĘczy części3, kabina audiometryczna,parametr 2: Czy Zamawiający dopuścimozliwośćoferowania kabiny audiometrycznej o wymiarach zewnętrznych 104x104xf01cm? odp. NIE. Zamuwiajqcy nie dopuszcza o wymiarach zewnętrznych l04x104x201 cm możiiwości oferowania kabiny audiometrycznej

7 2. DoĘcry części3' kabina audiometryczna, parametr 2: Czy Zamawiający dopuścimożliwośćoferowania kabiny audiometrycznej o wymiarach zewnętrznych 724xlf4xf0l cm? odp. NIE. nie dopuszcza możliwości oferowunia kabiny audiometrycznej o wymiarach zewnętrznych 124x124x201 cm. 3. Pytanie 11._ dotvczv cześcinr 3. pkt. 2: Czy zamawiający dopuści kabinę audiometryczną o wymiarach min. 100 x l05 x 2f5cm? Minimalna r1żnica w rozmiarach oferowanej przęz nas kabiny nie wpływa na pogorszęnie jakości i funkcjonalnościkabiny. odp. TAK. dopuszcza kabinę audiometrycznq o wymiarach min. 100 x 105 x 22Scm4. Pytanie 26 - dotvczv cześci Nr 3. pkt. 19 i 20: Czy zamawiający dopuścikabinę audiometryczną nie posiadającąceąfikatu CE' i nie wpisanej do rejestruwyrobówmedycznychzuwaginafakt, żepovtyiszyprzedmiotzamówienianiejestwyrobem medycznym. Producent traktuje ten wyrób jako wyposazenie pokoju bada, który nie ma bezpośredniegopodłączeniado Pacjenta, a słuirydo zapewnienia warunków funkcji pomiarowych. W związku z powyzszym nie ma koniecznościposiadaniatego typu ceęfikatu. Odp. NIE. nie dopuszcza kabiny audiometrycznej nie posiadajqcej cerffikutu CE i nie wpisanej do rejestru wyrobów medycznych. 5. Pytanie nr 11 DoĘcry kabina audiometryczna_ pkt 2 Czy Zamawiający dopuścikabinę o wymiarach zewnętrznych 110cm x 110 xm x 2l5cm' który to parametr nieznacznie różni się od wymaganego? odp. TAK. dopuścikabinę o wymiarach zewnętrznych 110cm x 110 xm X 215cm. Dotvcntz Cześć4. unit arvngo ogicznv (załucznik 4c _ parametrv techniczne : 1.. DoĘczy części4ounit laryngologiczny, parametr 2: Czy Zamawiający dopuścimożliwość oferowaniaurządzenia o wysokości97 cm? odp. TAK. dopuści możiiwośćoferowania urzqdzenia o wysokości97 cm 2. DoĘczy części4, unit laryngologiczny, parametr 11: Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania urządzenia bez sterylizatora UV do optyk endoskopowych? odp. NIE. nie dopuszcza mozliwości oferowania urzqdzenia bez steryiizatora UV do optyk endoskopowych. 3. Pytanie 12 - dotyczy częścinr 4" pkt.2: Czy zamawiający dopuścisystem modułowy min. 2 moduę o wymiarach łącznych: wysokość-88,5 cm?wymiaryunituniemogą świadczyćojakości Cffi, głębokość54cm,szerokość(dfugość)-82,4 unifu i nie mogąbyć: parametrem wpęwającym na wybór najkorzystniejszej ofelę w przetargu.

8 odp. NIE. nie dopuszczu systemu modułowego min. 2 moduę o wymiarach łqcznych: wysokość-88,5 cm, głębokość54 cm, szerokość(długość)_ 82,4 cm. 4. Pytanie 13- dotyczv cześcinr 4. pkt.3: C,y zamawiąący dopuści unit laryngologiczny o konstrukcji dwa kółka z Ęłu, konstrukcja przejezdna? oferowane ptzez nas rozvviązanienie wpływa na pogorszenie jakości i funkcjonalności unitu. odp. TAK. dopuszcza unit laryngologiczny o konstrukcji _ dwa ktiłka z t!łu, k on str ukcj a p rzej ezdna. 5. Pytanie 14 _ dotyczv częścinr 4, pkt. 4: Czy zamawiający dopuściunit laryngologiczny bez panelu sterującego,tylko z włączaniemfunkcji w sposób automatyczny? Rozwiązanie to zapewnia lvygodę i ergonomię pracy bez potrzeby sterowaniafunkcjami z panelu, tylko skupieniu się na badaniu. Odp. NIE. Zamawiaiqcy nie dopuszcza unitu laryngologicznego bez panelu sterujqcego, tylko z włqczaniem funkcji w spos b automatyczny. 6. Pytanie 1'5_ dotyczy części Nr 4, pkt. 5: Czy zamawiający dopuściunit laryngologiczny bez możliwościpodłączęniadodatkowych urządzen (fotel, przycisk nożny)? Zapis w punkcie 5 jest zapisem tylko ogranicza1ącymkonkurencję w wzięcia udziałuw przetargui nie ma innego uzasadniania medycznego,technicznego czy funkcjona1nego. odp. NIE. nie dopuszcza unitu laryngologicznego bez możiiwości podłqczenia dodatkowych urzqdze (np.fotel, przycisk nożny). 7. Pvtanie 16 _ dotyczv cześcinr 4. pkt. 9: Czy zamawiający dopuściunit laryngologiczny w ktorym jeden modułjest modułęm roboczym bez szuflad na instrumentarium natomiast drugi posiada 2 szufladv plus powierzchnię gorną zamykaną roletą na instrumentarium? odp. NIE. nie dopuszcza unitu laryngologicznego modułem roboczym bez szuflad na instrumentarium w którym jeden moduł jest natomiast drugi posiada 2 szuflady plus powierzchnię g rnq zamykanq roletq na instrumentarium. 8. Pytanie 17 - dotvczy cześcinr 4, pkt. 11: Czy zamawiający dopuściunit laryngologiczny bez sterylizatora UV do optyk endoskopowych tylko z miejscem na kuwety z de7ynfekcjąza pomocą pęnów dezynfekcyjnych? Sterylizacja UV nie daje takich rezu tatowjak dezynfekcja za pomocą pęnów dezynfekcyjnych. Poza tym w sterylizacji W jest brak standaryzacjitego rozwiązania,brak możliwośćkontroli' co wiąie się z niebezpiecze stwem stosowania tego rozwiązania. Odp- NIE. Zamawiaiqcy nie dopuszcza unitu laryngologicznego bez sterylizatora IIY do optyk endoskopowych tylko z miejscem na kuwety z dezynfekcjq za pomocq płyn w dezynfekcyjnych. 9. Czy zamawiający dopuścitermin dostawy 70 dni? odp. NIE. zamawiajqcy nie dopuszczu terminu dostawy 70 dni. 10.Czy zamawiający dopuścisprzęt z gwarancją} miesiące? odp. NIE. nie dopuszcza sprzętu z gwarancjq 24 miesiqce.

9 1l.W rwiązku z tym iż ciężko jest zmusić kooperantów _klięntów do wystawienia rekomendacji z wykonanych dostaw, czy zamawiający mozę zrezygnowaó z wymogu dokumentacji dostaw w częściiv?. odp. NIE. nie rezygnuje z wymogu dokumentacji dostaw w częściiv?. If.Cry zamawiający dopuścikopie opłaconych faktur jako udokumentowanie wykonanych dostaw naleęcie? W dzisiejszych czasach nikt nie opłaca faktur jeiel'i dostawa nie została wykonana naleęcie. odp. NIE. nie dopuszcza kopi opłaconych faktur jako udokumentowanie wykonanych dostaw należycie. l3.pytanie nr 12 Dotycry unit laryngologiczny - pkt 2 Czy Zamawiający dopuściunit o wymiarach: dtugośó 160cm, gtębokość60cm, wysokość 90cm? oferowane parametry nieznacznię rożnią się od wymaganych i nie mają negatywnego wpęwu na funkcj onalno śćurządzenia. odp. TAK. dopuszcza unit o wymiarach: długość160cm, głębokość60cm, wysokość 90cm. l4.pytanie nr 13 DoĘczy unit laryngologiczny _ pkt 9 Czy Zamawiający dopuściunit posiadający f szuflady oraz Zamykaną półkę w module głównym oraz 3 szuflady w module narzędziowym? odp. TAK. dopuszcza unit posiadajqcy 2 szuflady oraz zamykanq p łkę w module gł wnym oraz 3 szujlady w module narzędziowym. 15. Pytanie nr 14 Dotycry unit laryngologiczny - pkt 14 Czy Zamavtiający dopuści unit o konstrukcji nie wymagającej uchylnych blatów górnych? Proponowane rozwiązaniejest na równi funkcjonalne co wymagane i nie pogarsza parametrów pracy z unitem. odp. NIE. nie dopuszcza unitu o konstrukcji nie wymagajqcej uchylnych blatów g rnych. Dotvczr"z Cześć5. fote arvngo ogicznv kałucznik 4d _ oarametrv techniczne : 1. DoĘcry części5ofotel laryngo ogiczny, parametr 5: Czy Zamawia1ący dopuści mozliwośó oferowania fotela z 3 silnikami z regulacją wysokości w zakresie mm? odp. TAK. Zamawiający dopuszcza mozliwośćoferowania fote az 3 silnikami z regulacjąwysokości w zakręsie mm. 2. DoĘcry części5, fote aryngo ogiczny, parametr 5: Czy Zamawiający dopuścimozliwośó oferowania fote a z regll acjąwysokości w zakresie mm? odp. TAK. dopuszczafotel z regulacjq wysokości w zakresie mm.

10 3. DoĘczy części5ofotel laryngo ogiczny, parametr 6: Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania fote a bez synchronizacji segmentu plecowego Z segmentemnożnym? odp. NIE. nie dopuszcza możiiwościoferowania fotela bez synchronizacji segmentu plecowego z segmentem nożnym. 4. Dotyczy części5, fote aryngologicznyo parametr 6: Czy Zamawiający dopuścimozliwośćoferowania fotela z rotacją350.? odp. TAK. Zamawiający dopuszcza możliwośćoferowania fotela z rotacją3s[.? 5. Pytanie nr 15 Dotyczy fotel laryngologiczny - pkt 3 oraz lf Czy Zamaulia1ącydopuścifotel posiadający wyścieleniepokryte sztucznąskórą? odp. NIE. nie dopuszczafotela posiadajqcego wyścielenieze sztucznej sk ry. 6. Pytanie nr 16 DoĘcry fotel laryngologiczny _ pkt 4 Czy Zamaw i ający dopuści fotel bez p ozycj i Trendelenburga? O dp. NIE. Z amawiai qcy nie dop uszcza fotela bez p ozycj i Trende len b urg a. 7. Pytanie nr 17 Dotycry fotel laryngologiczny - pkt 5 Czy Zamawiający dopuścifotel posiadający elektromechanicznąregulacjęw zakresie 510-7l0mm za pomocą przycisku noznego przewodowego? odp. NIE. nie dopuszcza fotela posiadajqcego elektromechanicznq regulację w zakresie mm Za pomocq przycisku nożnegoprzewodowego. 8. Pytanie nr 18 DoĘcry fote aryngo ogiczny _ pkt 6 Czy Zamawiający dopuścifotel posiadający regulacje pozycji oparcia w zakresie 0-95o, oraz z podnóżkiem regulowanym nieza ęinie od oparcia? Odp. TAK. Zamawiaiqcy dopuszczafotel posiadajqcy regulacje pozycji oparcia w zokresie 0-95,, oraz z podn ż,kiemregulowanym niezależnie od oparcia. 9. Pytanie 18 _ dotyczy częścinr 5, pkt.3: Czy zamawia1ący dopuści fotel laryngolo giczny z wyprofilowanym' ergonom icznym pokryciem segmentów fotela oraz podpórek pod ręce pacjenta z tworrywa sztucznego i eko skóry? Proponowane przęz nas materiałysą wysokiej jakościumozliwiające wieloletnią eksploatacjęfotela. Odp. NIE. Zamawiaiqcy nie dopuszczafotela laryngologicznego z wyprojilowanym, ergonomicznym pokryciem segmentów fotela oraz podpórka pod ręce pacjenta z tworzywa sztucznego i eko sk ry. l0.pvtanie 19 _ dotvczv cześcinr 5. pkt. {: C,y zamawiający dopuści fotel laryngolo giczny bez możliwości ustawienia fotela do pozycji Trendelęnburda?Pory,cja fotela Trendelenburdanie jest stosowanaw laryngologii. odp. NIE. nie dopuszczafotela laryngologicznego bez możiiwościustawieniafotela do p ozy cj i Tr en dele n b ur da.,/,r \l 10

11 ll.pvtanie 20 _ dotyczy częścinr 5. pkt. 5: Czy zamawiający dopuścifotel laryngologiczny z elektromechaniczną ub pneumatyczną regulacją wysokości fotela w zakresię min. 520 _ 120 mm sterowaną za pomocą sterownika nożnęgo otaz wyposazony w specjalne siędzisko dla dziecka nakładane na fotel? Zastosowanię wyżej wymienionego siedziska pozwoli spełnićoczekiwania zapisane w specyfikacji i sprawi Że komfort dziecka podczas badania będzie większy. Odp. NIE. nie dopuszcza fotela laryngologicznego z elektromechanicznq lub pneumatycznq regulacjq wysokościfotela w zakresie min. 520 _ 720 mm sterowanq za pomocq sterownika nożnego oraz wyposażonego w specjalne siedzisko dla dziecku nakładanego nafotel. l2.pytanie 21 - dotyczv cześcinr 5. pkt. 6: Czy zamawiający dopuści fotel laryngologiczny z regulacją segmentu plecowego +g\ol-jo zsynchronizowana z regllacją Segmentunoznego pozw a ająca na przejścieod pozycji siedzącej do porycji leżącej, bez pozycji Trendelenburga za pomocą mechanizmu pneumatycznego lub elektromechanicznego;sterowanieustawieniem uzyskiwane z jednej strony fotela? Odp. NIE. Zumawiajqcy nie dopuszcza fotela laryngologicznego z regulacjq segmentu plecowego +9tr/-7 aynchronizowanq z regulacjq segmentu nożnego pozwalajqcq na przejście od pozycji siedzqcej do pozycji leż,qcej,bez pozycji Trendelenburga za pomocq mechanizmu pneumatycznego Iub elektrome c haniczneg o. l3.pvtanie 22 _ dotyczy częścinr 5. pkt. 7: Czy zamawiający dopuścifotel laryngologiczny pozycji wyposazony w podłokietniki składanetylko do roboczej fotela? Składanie podłokietników poniżej powierzchni roboczej nie ma uzasadnieniamedycznęgo,nie wpływa na jakośći komfort badania. odp. TAK. Zamawiujqcy dopuszcza fotel luryngologiczny wyposaż,ony w podłokietniki składane tylko do pozycji roboczej fotela. l4.pvtanie 23 - dotyczv cześcinr 5. pkt. 9: Czy zamawiający dopuścifotel laryngologiczny gdzie zagłowekjest z regulacją wysuwu a ę bez zmiany kąta ustawienia? Regulacja wysuwu zagłowka jest wystarczeąca pod czas badari laryngologicznych, jest wystarczeąca i praktycznie stosowanapodczas badari. odp. NIE. nie dopuszcza fotela laryngologicznego z regulacjq wysuwu zagł wka bez zmiany kqta ustawienia. l5.pvtanie 24 _ dotvczv cześcinr 5' pkt. 12: Czy zamawiający dopuścifotel laryngologiczny z pokryciem fotela Eko skórą w kolorze niebieskim? oferowane przęz nas pokrycie jest rozwiązaniem nie wpływającym na obniżeniejakości i komfonu b adania,j est natomi ast rozw iązaniem o wi ększych wal orach estetyczny ch Odp. NIE. nie dopaszcza fotela laryngologicznego niebieskim- z pokryciem Eko sk rq w kolorze

12 Dotvczv: Zapvtania do treścisiwz. 1. Pytanie 25 _ dotyczy rozdziałuv siwz pkt. 1 ust 2c) : Czy w celu potwierdzenia spełnienia warunków posia dania wiedry i doświadczenia Zamawiający dopuści wykaz 2 dostaw urządzen audiologicznych o wartości min. 15 tys. zł każde w przypadku składaniaofefty na częśó3? odp. TAK. W celu potwierdzenia spełnienia warunk w posiadania dopuszcza wykaz 2 dostaw urzqdze w przypadku składania oferty na część3. wiedzy i doświadczenia audiologicznych o wartości min. 15 tys.zł każde t-}'ffiffil.(;ł"$ił gt;xlilf;!ifi'lr'l'jffi'"ęę*t*,.łn:t,;i

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (UMOWY) Tor wizyjny do zabiegów endourologicznych

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (UMOWY) Tor wizyjny do zabiegów endourologicznych Załącznik nr 2 do siwz Wykonawca... Samodzielny Publiczny Zespół... Zakładów Opieki Zdrowotnej... w Kozienicach... Al. Wł. Sikorskiego 10 tel./ fa.... 26 900 Kozienice PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (UMOWY) Tor

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Otwock, dnia 06.05.2015 im. prof. Adama Grucy CMKP ul. Konarskiego 13 05-400 Otwock WYJAŚNIENIA SIWZ

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Otwock, dnia 06.05.2015 im. prof. Adama Grucy CMKP ul. Konarskiego 13 05-400 Otwock WYJAŚNIENIA SIWZ Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Otwock, dnia 06.05.2015 im. prof. Adama Grucy CMKP ul. Konarskiego 13 05-400 Otwock Do Wykonawców Dotyczy: postępowania przetargowego na Zakup, dostawa, montaż i

Bardziej szczegółowo

Ksenonowe źródło światła zimnego z wbudowaną kamerą endoskopową Videosmart XV-3001

Ksenonowe źródło światła zimnego z wbudowaną kamerą endoskopową Videosmart XV-3001 Ksenonowe źródło światła zimnego z wbudowaną kamerą endoskopową Videosmart XV-3001 Jako źródło światła zastosowano 35W promiennik metal-haloid, tzw. mini-ksenon, który pozwala ograniczyć rozmiar urządzenia

Bardziej szczegółowo

Medicor-Pol Zakład Techniki Medycznej Sp.z o.o. Autoryzowany Przedstawiciel Producenta Sprzętu. Fotele Ginekologiczno-urologiczne

Medicor-Pol Zakład Techniki Medycznej Sp.z o.o. Autoryzowany Przedstawiciel Producenta Sprzętu. Fotele Ginekologiczno-urologiczne Medicor-Pol Zakład Techniki Medycznej Sp.z o.o Autoryzowany Przedstawiciel Producenta Sprzętu na terenie Polski Fotele Ginekologiczno-urologiczne Fotele Ginekologiczno-urologiczne seria GOLEM 6 (Fotele

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚĆ. Wykonawców DATA: LICZBA STRON: 9

WIADOMOŚĆ. Wykonawców DATA: LICZBA STRON: 9 ZZP/MS SZPITAL SPECJALISTYCZNY ŚW. ZOFII W WARSZAWIE SPZO Z DO: OD: ul. ŻELAZNA 90, 01-004 WARSZAWA, Centrala 22 53-69-300, Sekretariat 22 53-69-301, Fax 22 83-82-452 www.szpitalzelazna.pl, e-mail: szpital@szpitalzelazna.pl,

Bardziej szczegółowo

Pytania dotyczą. przetargu na: na dostawę sprzętu medycznego wraz z dostawą i montażem w Przychodni. znak sprawy: 8/2015

Pytania dotyczą. przetargu na: na dostawę sprzętu medycznego wraz z dostawą i montażem w Przychodni. znak sprawy: 8/2015 Poznań 21 maja 2015 r. Wyjaśnienia treści siwz: Pytania dotyczą przetargu na: na dostawę sprzętu medycznego wraz z dostawą i montażem w Przychodni znak sprawy: 8/2015 Na podstawie art. 38 Pzp prosimy o

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej.

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej. 26.04.2012 r. L.dz. SSM-XI-25/GS/2012/ /12 Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej. Na podstawie art. 38 ust. 4 prawa zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECJALISTYCZNY SZPITAL GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY im. E. Biernackiego w WAŁBRZYCHU ul.paderewskiego 10, 58-301 Wałbrzych

SPECJALISTYCZNY SZPITAL GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY im. E. Biernackiego w WAŁBRZYCHU ul.paderewskiego 10, 58-301 Wałbrzych D:... D... SPECJALISTYCZNY SZPITAL GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY im. E. Biernackiego w WAŁBRZYCHU ul.paderewskiego 10, 58-301 Wałbrzych Wałbrzych, 13.09.2013 r. Znak sprawy: ZP/9/ŁS/2013 Szanowni Wykonawcy!

Bardziej szczegółowo

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń medycznych i akcesoriów okulistycznych, nr sprawy: 11/ZP/2007

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń medycznych i akcesoriów okulistycznych, nr sprawy: 11/ZP/2007 Kraków, dnia 29.10.2007 r. DO WYKONAWCÓW dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń medycznych i akcesoriów okulistycznych, nr sprawy: 11/ZP/2007 W związku z zapytaniami jakie wpłynęły do

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 Modyfikacja. 1. W przypadku posiadania parametrów identycznych jak określa kolumna B proszę wpisać w kolumnie C TAK.

Załącznik Nr 2 Modyfikacja. 1. W przypadku posiadania parametrów identycznych jak określa kolumna B proszę wpisać w kolumnie C TAK. U Załącznik Nr 2 Modyfikacja PAKIET nr 3 FORMULARZ TECHNICZNY - ARTROSKOP szt. 1 Pełna nazwa urządzenia, typ lub model Informacje podstawowe Producent, podać pełną nazwę i adres Kraj i rok produkcji UWAGA

Bardziej szczegółowo

Pytania dotyczą. przetargu na: na dostawę sprzętu medycznego wraz z dostawą i montażem w Przychodni. znak sprawy: 8/2015

Pytania dotyczą. przetargu na: na dostawę sprzętu medycznego wraz z dostawą i montażem w Przychodni. znak sprawy: 8/2015 Poznań 21 maja 2015 r. Wyjaśnienia treści siwz: Pytania dotyczą przetargu na: na dostawę sprzętu medycznego wraz z dostawą i montażem w Przychodni znak sprawy: 8/2015 Na podstawie art. 38 Pzp prosimy o

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O ZNAKU ZP 13/2016

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O ZNAKU ZP 13/2016 PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O ZNAKU ZP 13/2016 Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI OGŁOSZENIA

WYJAŚNIENIA TREŚCI OGŁOSZENIA Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie 10-045 Olsztyn ul. Niepodległości 44 telefon: 0 (prefix) (89) 53-26-349 fax: 0(prefix) (89) 53-26-349 e-mail: przetargi@szpital.olsztyn.pl Olsztyn, 9.02.2017 r. WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

3. Dotyczy Pakietu Nr 1 Załącznik Nr 6.1 pkt 9. Czy Zamawiający dopuści do przetargu fotel

3. Dotyczy Pakietu Nr 1 Załącznik Nr 6.1 pkt 9. Czy Zamawiający dopuści do przetargu fotel Znak: AE/ZP-27-97/12 Tarnów, 2012-11-05 Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 EURO na dostawę foteli do pobierania krwi dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

Bardziej szczegółowo

... W związku z zapytaniami Wykonawców o następującej treści:

... W związku z zapytaniami Wykonawców o następującej treści: ... Znak: AE/ZP-27-19/15 Tarnów, 2015-03-18 Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 207.000 EURO na dostawę następujących urządzeń : I. Kolumna anestezjologiczna na salę zabiegową 1 szt.,

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ 02-652 Warszawa ul. Samochodowa 5

ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ 02-652 Warszawa ul. Samochodowa 5 Pismo: ZP-1/24/09/2013/1 Warszawa dnia 4 października 2013 roku Do wszystkich zainteresowanych ODPOWIEDŹI NA ZAPYTANIA DO SIWZ Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, iż w dniu 3 października 2013 roku

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: odpowiedzi na zapytania w sprawie specyfikacji do przetargu nieograniczonego na dostawę mebli biurowych i medycznych (nr sprawy: 22/13/ZP/PN)

Dotyczy: odpowiedzi na zapytania w sprawie specyfikacji do przetargu nieograniczonego na dostawę mebli biurowych i medycznych (nr sprawy: 22/13/ZP/PN) WSS/KG/ 1107 /DOPKiZP/MW/ 404 /13 Tychy, dn. 16.07.2013r. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: odpowiedzi na zapytania w sprawie specyfikacji do przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

dotyczy: przetargu nieograniczonego ZP/117/ Dostawa wyposażenia medycznego dla Kliniki Interny Instytutu CZMP.

dotyczy: przetargu nieograniczonego ZP/117/ Dostawa wyposażenia medycznego dla Kliniki Interny Instytutu CZMP. Do wszystkich zainteresowanych Łódź, dn. 20.09.2016 r. dotyczy: przetargu nieograniczonego ZP/117/2016 - Dostawa wyposażenia medycznego dla Kliniki Interny Instytutu CZMP. Szanowni Państwo! W związku z

Bardziej szczegółowo

Ksenonowe źródło światła zimnego z wbudowaną kamerą endoskopową Videosmart XV-3001

Ksenonowe źródło światła zimnego z wbudowaną kamerą endoskopową Videosmart XV-3001 Ksenonowe źródło światła zimnego z wbudowaną kamerą endoskopową Videosmart XV-3001 Jako źródło światła zastosowano 35W promiennik metal-haloid, tzw. mini-ksenon, który pozwala ograniczyć rozmiar urządzenia

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie nr 5 treści SIWZ

Wyjaśnienie nr 5 treści SIWZ Górzno, dnia 08 lipca 2011 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Rehabilitacyjny MSWiA w Górznie Górzno 63 64-120 Krzemieniewo Do Wszystkich Wykonawców dot. postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei SR/XV-270-12(3)-EFK/16 Poznań, dnia 08.03.2016 r. wg rozdzielnika Dotyczy: odpowiedzi na zapytania przetargowe złożone do przetargu nieograniczonego na dostawę i zakup aparatury medycznej dla potrzeb Szpitala

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik A do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Formularz parametrów technicznych sprzętu LP. WYMAGANE PARAMETRY Potwierdzenie spełnienia wymagań granicznych TAK/NIE Parametry oferowane (podać

Bardziej szczegółowo

Zestaw laparoskopowy 1szt. Parametry oferowane (należy opisać) Warunek graniczny. Parametry wymagane. Lp.

Zestaw laparoskopowy 1szt. Parametry oferowane (należy opisać) Warunek graniczny. Parametry wymagane. Lp. Załącznik nr 4 do SIWZ Zestaw laparoskopowy 1szt. Lp. 1. 2. Parametry wymagane Endoskopowa kamera wysokiej rozdzielczości 1szt. Głowica kamery wyposażona w trzy przetworniki CCD wysokiej rozdzielczości.

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia r. dot. przetargu nieograniczonego na dostawę stołu operacyjnego i lampy operacyjnej

Rzeszów, dnia r. dot. przetargu nieograniczonego na dostawę stołu operacyjnego i lampy operacyjnej Rzeszów, dnia 02.05.2008 r. SP ZOZ.II.1.3/ZP-14A-PN/1/2008 dot. przetargu nieograniczonego na dostawę stołu operacyjnego i lampy operacyjnej W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi treści SIWZ,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW (treść zapytań i wyjaśnień dotyczących zapisów SIWZ)

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW (treść zapytań i wyjaśnień dotyczących zapisów SIWZ) AI 261-03/JA/16 Zamość 28 grudnia2016r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW (treść zapytań i wyjaśnień dotyczących zapisów SIWZ) W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę

Bardziej szczegółowo

dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę łóżek rehabilitacyjnych wraz z szafkami

dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę łóżek rehabilitacyjnych wraz z szafkami Rzeszów, 29.07.2014 r. AD.ZP.3810-4/2014/JJ dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę łóżek rehabilitacyjnych wraz z szafkami W związku z pytaniami złożonymi do specyfikacji

Bardziej szczegółowo

L.P Warunki wymagane i oceniane Punktacja

L.P Warunki wymagane i oceniane Punktacja 1 Załącznik Nr do siwz PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA na dostawę i montaż wieży endoskopowej (procesor wizyjny i źródło światła), wideogastroskopu diagnostyczno zabiegowego i wideokolonoskopu diagnostyczno zabiegowego

Bardziej szczegółowo

Szerokość (głębokość - y) Opis biurka. 140 70-80 74-75 biurko w kształcie prostokąta

Szerokość (głębokość - y) Opis biurka. 140 70-80 74-75 biurko w kształcie prostokąta CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli biurowych. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż tzw. zestawów pracowniczych, w skład których wchodzi: 1 biurko, 1 biurko w

Bardziej szczegółowo

VIDEOMED ZAKŁAD ELEKTRONICZNY

VIDEOMED ZAKŁAD ELEKTRONICZNY Kamery endoskopowe Kamera C3 Multi HD Kamera C3 Multi HD gwarantuje najlepszy, jasny obraz HD, przy jednoczesnej łatwej obsłudze. Kamery endoskopowe C3 Multi HD wyposażone są w moduł sterujący posiadający

Bardziej szczegółowo

Wymagane parametry dla platformy do mikroskopii korelacyjnej

Wymagane parametry dla platformy do mikroskopii korelacyjnej Strona1 ROZDZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wymagane parametry dla platformy do mikroskopii korelacyjnej Mikroskopia korelacyjna łączy dane z mikroskopii świetlnej i elektronowej w celu określenia powiązań

Bardziej szczegółowo

Niniejszym firma z prośbą o wyjaśnienia :

Niniejszym firma z prośbą o wyjaśnienia : Poznań 25 listopada 2013 Dotyczy ; Postępowania przetargowego na dostawę mebli biurowych, krzeseł, foteli, luster, suszarek do rąk, dozowników do mydła, regałów magazynowych, wieszaków do ubrań, sprzętu

Bardziej szczegółowo

O NAS IDEALNE POŁĄCZENIE ERGONOMII I TRWAŁOŚCI

O NAS IDEALNE POŁĄCZENIE ERGONOMII I TRWAŁOŚCI U250 IDEALNE POŁĄCZENIE ERGONOMII I TRWAŁOŚCI O NAS Firma Zhuhai Siger Medical Equipment Co., Ltd zajmuje się badaniami, rozwojem oraz produkcją sprzętu stomatologicznego. Kluczowym elementem działań firmy

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na dostawę sprzętu medycznego dla ZZOZ w Ostrowie Wlkp.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na dostawę sprzętu medycznego dla ZZOZ w Ostrowie Wlkp. Ostrów Wielkopolski, dnia 23.09.2016 r. w Ostrowie Wielkopolskim ul. Limanowskiego 20/22 63-400 Ostrów Wielkopolski Otrzymują: wykonawcy strona internetowa http://www.szpital.osw.pl/ Znak sprawy: FDZZ.226.22.2016

Bardziej szczegółowo

Do wszystkich zainteresowanych: Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku Zdroju udziela odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy do w/w przetargu.

Do wszystkich zainteresowanych: Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku Zdroju udziela odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy do w/w przetargu. ZOZ/ZP P/29/11 Busko Zdrój, dnia 11 lipca 2011 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego powyŝej 14.000 Euro, którego przedmiotem jest

Bardziej szczegółowo

Do zamawiającego wpłynęły prośby na podstawie Art. 38 Ustawy Pzp. Wyjaśnienie treści SIWZ

Do zamawiającego wpłynęły prośby na podstawie Art. 38 Ustawy Pzp. Wyjaśnienie treści SIWZ Wykonawcy /wszyscy/ Dotyczy : Postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 209.000 EURO zgodnie art.11 ust.8 w związku z art.39 ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ (wypełnić jeśli dotyczy Pakietu 1) Zestaw laparoskopowy 1 kpl Nazwa, model i numer katalogowy:... Podać Tak

Załącznik nr 6 do SIWZ (wypełnić jeśli dotyczy Pakietu 1) Zestaw laparoskopowy 1 kpl Nazwa, model i numer katalogowy:... Podać Tak Załącznik nr 6 do SIWZ (wypełnić jeśli dotyczy Pakietu 1) LP OPIS Parametr wymagany Parametr oferowany Zestaw laparoskopowy 1 kpl Nazwa, model i numer katalogowy:... 1 Rok produkcji min 2015 Endoskopowy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA FOTELI I KRZESEŁ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA FOTELI I KRZESEŁ Załącznik nr 3 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA FOTELI I KRZESEŁ I. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych krzeseł, foteli. Realizacja umowy nastąpi na podstawie zamówienia wysłanego

Bardziej szczegółowo

Wszyscy uczestnicy postępowania. Wyjaśnienia

Wszyscy uczestnicy postępowania. Wyjaśnienia Lubaczów, 15.02.2013 Wszyscy uczestnicy postępowania nr sprawy: ZP-III343/2/2013 Wyjaśnienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu rehabilitacyjnego w ramach programu pn. Program wyrównywania

Bardziej szczegółowo

Otocompact Professional Evo

Otocompact Professional Evo laryngologia 10 Unity Otocompact Professional Evo unit laryngologiczny Otocompact Profesional Evo to najnowszy i najbardziej zaawansowany unit z naszej oferty, stworzony z myślą o najbardziej wymagających

Bardziej szczegółowo

SzWNr2 ZP/250/054/278/2012 Rzeszów, 2012.07.17. Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę aparatury medycznej

SzWNr2 ZP/250/054/278/2012 Rzeszów, 2012.07.17. Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę aparatury medycznej SzWNr2 ZP/250/054/278/2012 Rzeszów, 2012.07.17 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę aparatury medycznej Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE w Nowym Mieście Lubawskim

STAROSTWO POWIATOWE w Nowym Mieście Lubawskim STAROSTWO POWIATOWE w Nowym Mieście Lubawskim WYDZIAŁ ARCHITEKTURY, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MIENIEM AB.272.1.6.2014 Nowe Miasto Lubawskie, dnia 19.08.2014 r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Dotyczy: przetargu

Bardziej szczegółowo

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej.

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej. Toruń, dn. 5 maja 2015r. L.dz. SSM.DZP.200.26.2015 dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej. Na podstawie art. 38 ust. 4

Bardziej szczegółowo

Sopro 397 3CCD Full HD

Sopro 397 3CCD Full HD sprzęt zabiegowy Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z oferowanym przez nas nowoczesnym sprzętem zabiegowym. Proponujemy wysokiej jakości tory wizyjne, optyki sztywne oraz wózki medyczne produkowane

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Certyfikat Akredytacyjny 9122.ZESP ISO 9001:2008 Znak sprawy: SZP/380/30/2014 Łańcut, dnia 14.10.2014r. Uczestnicy postępowania przetargowego

Bardziej szczegółowo

Szczecinek, dnia 25 kwietnia 2014r.

Szczecinek, dnia 25 kwietnia 2014r. Szczecinek, dnia 25 kwietnia 2014r. Zamawiający: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ ul. Polna 24 78-400 Szczecinek fax. 94 374 30 99 w. 106 email: biuro@wsplszczecinek.pl znak postępowania:

Bardziej szczegółowo

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej.

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej. Toruń, dn. 30 marca 201r. L.dz. SSM.DZP.200.22.201 dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej. I. W związku ze skierowanymi

Bardziej szczegółowo

Wszyscy Wykonawcy. Ad. 1 Tak. Zamawiający dopuszcza stół operacyjny mobilny z napędem elektrohydraulicznym i mechaniczno-hydraulicznym.

Wszyscy Wykonawcy. Ad. 1 Tak. Zamawiający dopuszcza stół operacyjny mobilny z napędem elektrohydraulicznym i mechaniczno-hydraulicznym. Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Ul. M. Skłodowskiej Curie 10 41-800 Zabrze Zabrze, dn. 07.05.2014r DZP/18PN/2014 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

dot. przetargu nieograniczonego Nr OS/ZP/18/13 na dostawę aparatów do znieczuleń do SPSK NR 1 PUM

dot. przetargu nieograniczonego Nr OS/ZP/18/13 na dostawę aparatów do znieczuleń do SPSK NR 1 PUM SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO 71-252 Szczecin ul. Unii Lubelskiej 1 e-mail: spsk1@pum.edu.pl www.spsk1.szn.pl Dyrektor

Bardziej szczegółowo

KSzWNr2 ZP/250/087/15/393 Rzeszów,

KSzWNr2 ZP/250/087/15/393 Rzeszów, KSzWNr2 ZP/250/087/15/393 Rzeszów, 2015.11.03 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawy aparatury medycznej. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z

Bardziej szczegółowo

Toszek, 25.10.2012 r.

Toszek, 25.10.2012 r. Toszek, 25.10.2012 r. dotyczy: postępowania nr 24/PN/DEG/AS/2012 na dostawę aparatury medycznej, mebli medycznych, dezynfektora, sprzętu komputerowego, sprzętów AGD i RTV, mebli, testów psychologicznych,

Bardziej szczegółowo

Fotel do dializ

Fotel do dializ Fotel do dializ - 2077-4 Regulacja wysokości: Długość po rozłoŝeniu: Podstawa fotela: Szerokość: Zagłówek: Siedzisko: Oparcie: PodnóŜek: Wsparcie podnóŝka: Silnik: Panel sterowania: 520mm - 950mm 2130mm

Bardziej szczegółowo

EKSKLUZYWNE OŚWIETLENIE ZABIEGOWE LED GABINETY MEDYCYNY ESTETYCZNEJ

EKSKLUZYWNE OŚWIETLENIE ZABIEGOWE LED GABINETY MEDYCYNY ESTETYCZNEJ EKSKLUZYWNE OŚWIETLENIE ZABIEGOWE LED GABINETY MEDYCYNY ESTETYCZNEJ Laureat red dot design award WWW.EUROSCALEMED.PL D triango Wyposażona w źródła światła LED, lampa D triango zapewnia optymalne oświetlenie

Bardziej szczegółowo

Dyrekcja Zespolu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada. 4. Czy Zamawiajacydopusci do zaoferowania stól operacyjny do chirurgii

Dyrekcja Zespolu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada. 4. Czy Zamawiajacydopusci do zaoferowania stól operacyjny do chirurgii --- ---- --- tj PROGRAM REGIONALNY.. H.UOOOWAo STIAol!G'Ao SIloOIHOSCI.'., ',' UHlA IUIIIOrfHKA!UIIOI'US)(J FUNDIISZ.O&/OIU ft,~ioifauligo ZOZ-XIII -224/36/09 Sucha Beskidzka dnia 12.08.2009r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

ul. Medyczna 19, Płock

ul. Medyczna 19, Płock r^kiszpit ar 'na Kacprzak' ul. Medyczna 19,09-400 Płock Płock, dnia 08.11.20lOr. SZP-2910-6 (16/ZP/10)-10 (1) Do firm biorących udział w postępowaniu Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne znak: SZP-2910-6

Bardziej szczegółowo

A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1.1 do siwz Formularz Szczegółowy Oferty Oznaczenie postępowania: DA-ZP-252-44/16 A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH: I. LAMPA OPERACYJNA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA ZFE-II.042.2.5.2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA I. Zasady przeprowadzenia procedury zamówienia: 1. Zamówienie realizowane jest na podstawie art. 70 1 i 70 3 70 5 Kodeksu (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, 827,

Bardziej szczegółowo

Gorlice dnia 18.12.2012 r. XVI/227/78/12 Odpowiedzi na zapytania

Gorlice dnia 18.12.2012 r. XVI/227/78/12 Odpowiedzi na zapytania XVI/227/78/12 Odpowiedzi na zapytania Gorlice dnia 18.12.2012 r. Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia medycznego Oddziału Neurologicznego oraz ZOL, Nr sprawy: 90/2012. Dotyczy treści

Bardziej szczegółowo

Lp. Asortyment Jedn. miary ilość

Lp. Asortyment Jedn. miary ilość 1. Biurko w kształcie litery L z zaokrągleniem od strony siedzącego, wymiary: dłuższy bok litery L 170 cm*, krótszy bok litery L 110 cm*, przeciwległe boki litery L po 65-75 cm, blat dwuwarstwowy, górny

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Zestaw do endoskopii dróg moczowych, instalacja sprzętu, szkolenie personelu w zakresie obsługi sprzętu. Znak sprawy DZP/327/2016

Dotyczy: Zestaw do endoskopii dróg moczowych, instalacja sprzętu, szkolenie personelu w zakresie obsługi sprzętu. Znak sprawy DZP/327/2016 Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Dział Zamówień Publicznych tel.: +618691651, +618691756, +618691759 tel./fax: 618691847 www.spsk2.pl

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Pakiet Nr 3 Meble medyczne:

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Pakiet Nr 3 Meble medyczne: Załącznik Nr 2.3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Pakiet Nr 3 Meble medyczne: L.p. Asortyment Wymiary Producent / model Ilość (szt.) Cena jednostkowa netto Stawka VAT Wartość netto (w zł)

Bardziej szczegółowo

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej.

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej. Toruń, dn. 6 maja 2015r. L.dz. SSM.DZP.200.26.2015 dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej. Na podstawie art. 38 ust. 4

Bardziej szczegółowo

MCLChPiG-Gr.IVA 12 /PN/2012 Otwock, dn.06..06.2012r

MCLChPiG-Gr.IVA 12 /PN/2012 Otwock, dn.06..06.2012r Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22) 344 64 00, 344 64 71, FAX (22) 344-64-74, centr. (22) 344 62 00 http://www.otwock-szpital.pl e-mail: sekretariat.otw@otwock-szpital.pl,

Bardziej szczegółowo

SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI I ORTOPEDII

SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI I ORTOPEDII Dotyczy: Kraków, 19 kwietnia 2016 r. postępowania na Dostawa urządzeń medycznych na potrzeby Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w Krakowie. PYTANIA I ODPOWIEDZI POSTĘPOWANIE A.I.271-10/16 Działając

Bardziej szczegółowo

Do uczestników postępowania przetargowego sprzedaż wraz z dostarczeniem stołu operacyjnego laryngologicznego, numer sprawy 126/ZP/2015

Do uczestników postępowania przetargowego sprzedaż wraz z dostarczeniem stołu operacyjnego laryngologicznego, numer sprawy 126/ZP/2015 DZPi Z-271/126/2015 Kraków, 21 maja 2015 roku Do uczestników postępowania przetargowego sprzedaż wraz z dostarczeniem stołu operacyjnego laryngologicznego, numer sprawy 126/ZP/2015 I. Pytania do zapisów

Bardziej szczegółowo

SzWNr2 ZP/250/050/2017/310 Rzeszów,

SzWNr2 ZP/250/050/2017/310 Rzeszów, SzWNr2 ZP/250/050/2017/310 Rzeszów, 2017-09-08 wg rozdzielnika Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup, dostawa oraz montaż wyposażenia medycznego i niemedycznego oraz mebli dla Ośrodka Perinatologii

Bardziej szczegółowo

ZOZ/NZP / 170 /2016 Bolesławiec, dnia 9 czerwca 2016r.

ZOZ/NZP / 170 /2016 Bolesławiec, dnia 9 czerwca 2016r. Z e s p ó ł O p i e k i Z d r o w o t n e j w Bolesławcu Sekcja Zamówień Publicznych D z i e ń p o d n i u b l i ż e j p o t r z e b p a c j e n t a ZOZ/NZP / 170 /2016 Bolesławiec, dnia 9 czerwca 2016r.

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę szafek przyłóżkowych

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę szafek przyłóżkowych Toruń, 208.2010 r. L.dz. SSM-XI-73/Z/2010/ /10 Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę szafek przyłóżkowych W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę

Bardziej szczegółowo

Lampy operacyjne. Thea. Produkt został wykonany z materiałów, o właściwościach antybakteryjnych.

Lampy operacyjne. Thea. Produkt został wykonany z materiałów, o właściwościach antybakteryjnych. Lampy operacyjne www.famed.com.pl Produkt został wykonany z materiałów, o właściwościach antybakteryjnych. Lampa operacyjna Lampa jako źródło światła wykorzystuje białe diody LED. Dzięki zastosowaniu technologii

Bardziej szczegółowo

Zestaw do histeroskopii i operacji laparoskopowych

Zestaw do histeroskopii i operacji laparoskopowych Załącznik nr 5 Zestaw do histeroskopii i operacji laparoskopowych Model/nazwa Producent:... Rok produkcji:... Kraj pochodzenia: L.p. Parametr/Warunek/Wartość Graniczna 1 Głowica kamery z trzema przetwornikami

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ Pieczęć firmowa Wykonawcy PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE ZESTAW DO ARTROSKOPII Elementy zestawu Liczba Nazwa i typ Producent Kraj produkcji Rok produkcji Klasa wyrobu medycznego

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy, zestawienie wymaganych parametrów granicznych

Formularz cenowy, zestawienie wymaganych parametrów granicznych (pieczęć wykonawcy) Załącznik nr 1b do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Znak: SW/ZP/251/N/50/2014-DO Formularz cenowy, zestawienie wymaganych parametrów granicznych Lp. Opis przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Centralny nr postępowania: 130/2011 Znak sprawy: RSS/ZPFSiZ/P-58/./2011 Radom, dnia

Centralny nr postępowania: 130/2011 Znak sprawy: RSS/ZPFSiZ/P-58/./2011 Radom, dnia RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o zamówienie publiczne.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o zamówienie publiczne. Poznań, dn. 12.08.2011 r EZ/ 5951 /2011 Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o zamówienie publiczne. Dotyczy przetargu nieograniczonego nr 96/2011 na zakup i dostawę UNITU LARYNGOLOGICZNEGO i TORU WIZYJNEGO

Bardziej szczegółowo

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY Dział Zamówień Sekcja Zamówień Publicznych 80-210 Gdańsk ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a tel. +4858 349 12 23, fax. +4858 349 12 24 zp@gumed.edu.pl Gdańsk, dnia 01.04.2016 r.

Bardziej szczegółowo

dotyczy przetargu nieograniczonego nr 38/2015 Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa urządzeń medycznych

dotyczy przetargu nieograniczonego nr 38/2015 Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa urządzeń medycznych Poznań dn. 25.05.2015r 350/38/2015/ 464 Wg rozdzielnika dotyczy przetargu nieograniczonego nr 38/2015 Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa urządzeń medycznych Wielkopolskie Centrum Onkologii informuje,

Bardziej szczegółowo

kod produktu: 1DD042 Monitor ViewSonic VG2235m 779,76 zł 633,95 zł netto

kod produktu: 1DD042 Monitor ViewSonic VG2235m 779,76 zł 633,95 zł netto kod produktu: 1DD042 Monitor ViewSonic VG2235m 779,76 zł 633,95 zł netto OPIS ViewSonic VG2235m to 22-calowy monitor z rozdzielczością 1680 x 1050 i formatem obrazu 16:10. Wyposażono go w szereg rozwiązań

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA 8

WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA 8 WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA 8 www.szpital-brodnowski.waw.pl FAX /22/ 326 58 34 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH TEL. /22/ 326

Bardziej szczegółowo

Cena jednostkowa brutto (zł) ZADANIE NR 1 Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR, Al. Mickiewicza 24/ Kraków. Szt.

Cena jednostkowa brutto (zł) ZADANIE NR 1 Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR, Al. Mickiewicza 24/ Kraków. Szt. Opis przedmiotu zamówienia / Formularz cenowy. DZP-291-3077/2015 Lp. Przedmiot zamówienia JM. Ilość Cena jednostkowa brutto (zł) Wartość brutto (zł) (kol. 4 x 5) Oferowane parametry zgodne z wymogami zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego Pl. Grunwaldzki Kętrzyn. Kętrzyn r.

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego Pl. Grunwaldzki Kętrzyn. Kętrzyn r. Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego Pl. Grunwaldzki 1 11-400 Kętrzyn Kętrzyn. 05.04.2016r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu nr CUW.PK.343.3.2016 Nasz znak: CUW.PK..343.3.2016 Dot.: postępowania

Bardziej szczegółowo

Stanowiska do poboru krwi

Stanowiska do poboru krwi Stanowiska do poboru krwi Stanowisko do pobierania krwi jest prostym i praktycznym rozwiązaniem ułatwiającym sprawne przeprowadzanie zabiegu iniekcji zarówno na prawym jak i lewym przedramieniu. Jest to

Bardziej szczegółowo

3 LATA GWARANCJI. sztaplowanie (maksymalna ilość) sztaplowanie na wózku (maksymalna ilość) łączenie w rzędy. stopki filcowe.

3 LATA GWARANCJI. sztaplowanie (maksymalna ilość) sztaplowanie na wózku (maksymalna ilość) łączenie w rzędy. stopki filcowe. KATALOG Classic sztaplowanie (maksymalna ilość) sztaplowanie na wózku (maksymalna ilość) łączenie w rzędy stopki filcowe stopki teflonowe blacik prawy blacik lewy 3 LATA GWARANCJI FOTELE I KRZESŁA OBROTOWE

Bardziej szczegółowo

Formularz przedmiotu zamówienia, cenowy

Formularz przedmiotu zamówienia, cenowy załącznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/12/2012 Formularz przedmiotu zamówienia, cenowy ZADANIE nr 1 - Aparat KTG wraz z wózkiem jezdnym Lp Nazwa jm Ilość Cena jednost 1 Aparat KTG wraz z wózkiem jezdnym kpl

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy, zestawienie wymaganych parametrów granicznych. Cena netto Iloczyn ceny jedn. i ilości

Formularz cenowy, zestawienie wymaganych parametrów granicznych. Cena netto Iloczyn ceny jedn. i ilości (pieczęć wykonawcy) Załącznik nr b do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Formularz cenowy, zestawienie wymaganych parametrów granicznych PAKIET Lp. Opis przedmiotu zamówienia /nazwa międzynarodowa

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ Institute of Mother and Child L Institut de la Mère et de l Enfant A/ZP/SZP.251-40/15 Warszawa, 13 sierpnia 2015 roku WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Jest ZMIANA TREŚCI SIWZ

Jest ZMIANA TREŚCI SIWZ Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Zamawiający: Instytut Zachodni Instytut Naukowo-Badawczy Im.Z.Wojciechowskiego Ul. Mostowa 27 61-854 Poznań ZMIANA TREŚCI SIWZ Dot.: Przetarg nieograniczony na : przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

str. 1 Maków Mazowiecki r Dotyczy: 20/2014 przetarg nieograniczony na dostawę zestawu laparoskopowego i respiratora transportowego.

str. 1 Maków Mazowiecki r Dotyczy: 20/2014 przetarg nieograniczony na dostawę zestawu laparoskopowego i respiratora transportowego. Maków Mazowiecki 13.11.2014r Dotyczy: 20/2014 przetarg nieograniczony na dostawę zestawu laparoskopowego i respiratora transportowego. Pyty Nr 1 Pakiet 2 Respiratora transportowy - szt. 1 Czy Zamawiający

Bardziej szczegółowo

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej. Toruń, dn. 22.08.2017 r. L.dz. SSM.DZP.200.132.2017 dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

GŁOGOWSKI SZPITAL POWIATOWY SP. Z O.O. Zdrowie Pacjentów Naszą Troską Jakośd Usług Medycznych Ambicją

GŁOGOWSKI SZPITAL POWIATOWY SP. Z O.O. Zdrowie Pacjentów Naszą Troską Jakośd Usług Medycznych Ambicją 67-200 Głogów ul. Tadeusza Kościuszki 15 tel. 76 837 32 11 fax. 76 837 33 77 www.szpital.glogow.pl NIP 693-21-75-190 REGON 000308784 GŁOGOWSKI SZPITAL POWIATOWY SP. Z O.O. Zdrowie Pacjentów Naszą Troską

Bardziej szczegółowo

UP-25MD. Kolorowa drukarka analogowa formatu A6. Omówienie

UP-25MD. Kolorowa drukarka analogowa formatu A6. Omówienie UP-25MD Kolorowa drukarka analogowa formatu A6 Omówienie Model UP-25MD to wysokiej jakości drukarka przeznaczona do zastosowań medycznych. Oferuje szeroki wybór wejść analogowych wideo dla rozdzielczości

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o zamówienie publiczne.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o zamówienie publiczne. Poznań, dn. 09.08.2011 r EZ/ 5888/2011 Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o zamówienie publiczne. Dotyczy przetargu nieograniczonego nr 96/2011 na zakup i dostawę UNITU LARYNGOLOGICZNEGO i TORU WIZYJNEGO

Bardziej szczegółowo

przetargu nieograniczonego nr TP 231/3/PN/212/2011 łóżka szpitalne, szafki przyłóżkowe

przetargu nieograniczonego nr TP 231/3/PN/212/2011 łóżka szpitalne, szafki przyłóżkowe Kontakt: Koszalin, 23.09.2011 r. Centrala (94) 34 88-400 Sekretariat (94) 34 88 151 Dyrektor (94) 34 88 102 Dział Jakości i Marketingu (94) 34 88 380 Fax (94) 34 88 103 e-mail: ewelina@swk.med.pl http

Bardziej szczegółowo

DZPZ/ 333/ 238/ 2013 Olsztyn, 17 grudnia 2013 r.

DZPZ/ 333/ 238/ 2013 Olsztyn, 17 grudnia 2013 r. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. śołnierska 18 10 561 Olsztyn Do wiadomości uczestników postępowania Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie do 14 tysięcy EURO na wyposaŝenie oddziału

Bardziej szczegółowo

2) Nazwa nadana zamówieniu:

2) Nazwa nadana zamówieniu: Zapytanie ofertowe w sprawie zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy p.z.p. tj. nie przekraczającej 30 000,00 euro. 1) Nazwa i adres zamawiającego: Wojewódzki Inspektorat

Bardziej szczegółowo

WYŚWIETLACZE GRAFICZNE MAX

WYŚWIETLACZE GRAFICZNE MAX RGB Display LED - Neoreklama, ul. Krakowska 9, 32-020 Wieliczka, tel. 668 367 146 e-mail: biuro@neoreklama.pl,, www.neoreklama.pl MAX Raster 10 mm GR Sterowanie PC - LAN/PENDRIVE/WiFi/Pilot Polski producent

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. L.p Nazwa artykułu Ilość Opis techniczny

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. L.p Nazwa artykułu Ilość Opis techniczny Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia L.p Nazwa artykułu Ilość Opis techniczny 1. Projektor z silnikiem 1 szt. Parametry minimalne: Projektor z silnikiem za pomocą którego, można uzyskać ruchome obrazy

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie sal operacyjnych

Wyposażenie sal operacyjnych Stoliki do instrumentów chirurgicznych Wykonane w systemie ręcznej regulacji z blokadą typu zacisk lub z regulacją za pomocą pompy hydraulicznej przy użyciu dźwigni nożnej. Blat obracany o 360 z blokadą

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZP/UR/72/2014 Załącznik nr 1.1 do siwz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Do oferty należy dołączyć opis produktów (wraz ze zdjęciem), jakie oferuje Wykonawca. Zadanie nr 1: Dostawa i montaż mebli dla Wydziału

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wzsrzeszow.pl Rzeszów: Zakup sprzętu medycznego w podziale na trzy części. Część nr 1- Densytometr

Bardziej szczegółowo

Umowa o dofinansowanie Projektu: Opracowanie koncepcji testów biologicznych szybkiego odczytu do badania skuteczności procesów sterylizacji wraz z metodą ich odczytu i archiwizacji w ramach Działania 1.1.1

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 2. lada prosta o szerokości 2000 x 850 x 1172/704. 4. kontenerek o wymiarach szer.430xgł.580 x 580 wys.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 2. lada prosta o szerokości 2000 x 850 x 1172/704. 4. kontenerek o wymiarach szer.430xgł.580 x 580 wys. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ Lp. Nazwa artykułu Ilość Materiał Wymiary ( w mm) Szkic/wizualizacja I. Meble POKÓJ NR 1 1. Lada recepcyjna z trzech modułów: 2 proste, 1 łukowy

Bardziej szczegółowo