Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 lllffitsttft.0jtr Woj skowa S pecj alistyczna Prryc hod nia Lekarska Sam odzie ny Pu bliczn y Zakład opieki Zd rowotnej U. Lipowa 47, BiaĘstok tel ,tel.lfax sekre tariut(ti;,wsiłi.c om "p ł BiaĘstok, Wszysc y zainteresowani Wykonawcy Dot. przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego: nasofuryngoskopu z torem mikroskopu wizyjnym, operacyjnego laryngologicznego, kabiny audiometrycznej, unitu laryngologicznego, fotela laryngologicznego do Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZoZ w Białymstoku (BZP/I53714/2015) Działając na podstawie art. 38 ust. f i 4 ustawy Prawo zamówieri publicznych (Dz. U. z f0i3 r. Nr 907, tekst jedn. z pozn. Zm.), w rwiązkl z wpęnięciem zapytan do treścisiwz Zamawiający udziela odpowiedzi na ponizsze pytania: Dofrczv: Cześć _ nasofarvneoskop z torem wiwinvm (załacznik 4_ narumetrv techniczne : 1. DoĘcry części1, nasofaryngoskop z torem wiryjnymo nasofaryngoskop giętkio pkt 4: Czy Zamawiający dopuścimożliwośćoferowaniaurządzenia o kącie widzeniaj5"? odp. TAK. dopuszcza możliwośćoferowania arzqdzenia o kqcie widzenia 75". 2. DoĘcry części1onasofaryngoskop z torem wiryjnym, nasofaryngoskop giętkio pkt 5: Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania urządzenia o zagięciu koricówki góra-dół r30"l130'? odp. NIE. nie dopuszcza możliwościoferowunia urzqdzenia o zagięciu kotćcówki g ru-d ł 130"/130.? 3. DoĘcry części1, nasofaryngoskopz torem wiryjnymonasofaryngoskopgiętki' pkt. 6: Cry Zamawiającydopuścimożliwość oferowaniautządzeniao lepszymparametrzęrozdzięlczośćok pikseli? odp. TAK. dopuszcza możiiwość oferowania urzqdzenia o lepszym parametrze ok pikseli. rozdzielczość 4. DoĘcry części, nasofaryngoskopz torem wizyjnym, kamera cyfrowa do oferowanego punkt 7: nasofaryngoskopu, dopuścikamerę Czy Zamawiającymiał na myśliparametrwymiar obiektywu?czy Zamawia1ący z obiektywemr0? endoskopową odp. TAK. dopuścikameręendoskopowqz obiektywemf3q.

2 5. DoĘczy części1, nasofaryngoskop z torem wizyjnym,źr dłoświatła,punkt 15: Czy Zamawiający dopuściźrodłoświatłabez pęnnej regulacji natężeniaoświetlenia? odp. NIE. nie dopuszcza źr dła światłabez płynnej regulacji natężenia oświetlenia 6. DoĘcry części1, nasofaryngoskop z torem wizyjnym,źr6dło światłao punkt l.7: Czy Zamawiający dopuściźrodłoświatła bez pilota zda negosterowania? odp. NIE. nie dopuszcza źródłaświatłabez pilota zdalnego sterowania. 7.DoĘczy części1onasofaryngoskop z torem wizyjnymo światłowód,parametr 18: Czy Zamawiający dopuści światłowódo średnicy3,5 mm i długości230 Omm lub o średnicy4,8 mm i długości23000mm? ŚwiatłowÓd o średnicy4,8 mm jest przeznaczony przede wszystkim do optyk laparoskopowych,czy i o średnicyok. 10 mm. odp. NIE. nie dopuszcza światłowodu o średnicy 3,5 mm i długości230 hmm lub o średnicy4,8 mm i długości23000 mm. 8. DoĘcry części1, nasofaryngoskop z torem wiryjnym _ monitor' param etr 27z " Czy Zamawiający dopuści możliwośćoferowania monitora LE'D I7,, lub 9- lub 22- lub 24,, Z możliwością montazu na unicie laryngolo gicznym? Zaproponowane przekątne monitorów Są wystarczające do pracy ze sprzętem opisanym przęz Zamawia1ącego.Monitor 32', będzię za duę i niewygodny w obsłudzena unicie laryngolo gicznym. odp. NIE. Czy nie dopuszcza możiiwościoferowania monitora LED 17, Iub 19, Iub 22,' Iub 24,, z mozliwościqmontażu na unicie laryngologicznym. 9. Pvtanie 1 - dotvczv cześcinr 1. pkt. 3: Czy zamawiający dopuścinasofaryngoskop giętki z długościąroboczą 320 mm? 20 mm różnicy od parametru zapisanego w specyfikacji technicznej w zaden sposób nie wptywa na pogorszeniejakości badania i komfortu pracy lekarza? odp. TAK. dopuszcza nasofaryngoskop giętki z długościqroboczq 320 mm 10. Pvtanie 2 _ dotvczv cześcinr 1. pkt. 4: Czy zamawiający dopuścinasofaryngoskop giętki z kątem widzenia 80 stopni? RÓżnica 5 stopni w zadęnsposób nie wpływa na pogorszeniejakościbadania i diagnozę ekarza. odp. TAK. dopuszcza.nasofaryngoskop giętki z kqtem widzenia 80 stopni. 11. Pvtanie 3 - dotvczv cześcinr 1. pkt. 5: Czy zamawiający dopuścinasofaryngoskop giętki z zagięciem koricówki góra-doł 1300? Podczas bada zagięcie 130 stopni jest wystarczające i nie ma w Żadnejliteraturze medycznej uzasadnieri do stosowania zagięcia 150 stopni. odp. NIE. nie dopuszcza nasofaryngoskopu giętkiego z zagięciem ko c wki g ra-dół Pvtanie 4 _ dotvczv cześci Nr 1. pkt. 8: Czy zamawiający dopuścikamerę o rozdzielczości min. ]52x582 (PAL) bez wymogu określenia parametru 168x494 (NTSC)? 752x582 (PAL) jest to wystarczający parametr, który twierdzi o jakościnasofaryngoskopui dopasowaniu do oczekiwari zawaęch w specyfikacji tęchnicznej. System PAL jest systemem obowiązującym w Europie i jest kompatybilny zę wszystkimi systemami wią'jnymi, stądbrak potrzeby wymagania równiei sygnałuntsc.

3 odp. NIE. nie dopuszcza kamery o rozdzielczości min. 752x582 (PAL) bez wymogu okreśieniaparametru 768x4 94 (NTS C) 13. Pvtanie 5 - dotvczv cześcinr l'. pkt. 9: Czy zamawiający dopuści kamerę cyfrową do oferowanego nasofaryngoskopu z balansem bieli aktywowanym przez przycisk na konsoli kamery? Rozwiązanie to jest powszechnie stosowanę na świecie,jest bardziej ptecyzyjne niż funkcja automatyczna co Sprawia irc obrazowanie i kolory są naturalne. Odp. NIE. nie dopuszcza kamery cyfrowej do oferowanego nasofaryngoskopu z balansem bieli aktywowanym przez przycisk na konsoli kamery. 14. Pvtanie 6 - dotvczv cześcinr 1. pkt. 10: Czy zamawiający dopuścikamerę cyfrową do oferowanego nasofaryngoskopubez funkcji anty.moire, adiustacji światłemi kamerą? Rozwiązanie to pozwala samemu dostosowaćobraz do z moż iwością poiądanego' co sprawia żejest bardziej precyzyjne. Odp. NIE. nie dopuszcza kamery cyfrowej do oferowanego nasofaryngoskopu bez funkcji anty-moire. 15. Pvtanie 7 - dotvczv cześcinr 1; pkt. 14: Czy zamawiający dopuściźrodłoświatłaz diodą 7f0 lm? Jednostka mocy'' \Ą/r''nic nam nie mówi o jakościi skutecznościświetlnej.skutecznośćświetlną mozna scharakteryzowacwjednostkach które podaliśmyw pytaniu. odp. NIE. określiłw SIWZ źródłoświatław jednostce mocy. 16. Pvtanie 8 _ dotvczv cześcinr 1. pkt. 16: Czy zamau,iający dopuściźrodłoświatłaz dwoma fuodłami światłai zyrvotnościąmin godzin światław naszym urządzeniu jest każde? oferowany przez nas parametr sprawia Że źrywotność większa od tego opisanegow Specyfikacji technicznej o godzin. odp. TAK. dopuszcza źródło światłaz dwoma źródłami światła i żywotnościqmin godzin każ,de. 17. Pvtanie 9 _ dotvczv cześcinr 1. pkt. l'7: Czy zamau,iający dopusci źrodło światłabez pilota do zdalnego sterowania? Funkcja zdalnego sterowania pilotem jest funkcją która nie jest stosowana ptzez ekarzy, poza tym nie wpęwa na diagnozę i jakość pracy lekarza, jest tylko zapisem który eliminuje większość producentów w przetargu. odp. NIE. nie dopuszczu źr dła światłabez pilota do zdalnego sterowania. 18. Pvtanie 10 - dotvczv cześcinr 1. pkt. 18: Cry zamawiający dopuściświatłowódmedyczny z koricówkami uniwersalnymi 4,8 mm, dł mm lub 3500 mm? Minimalnę roznicę w parametrach zawafich w specyfikacji tęchnicznej nie wpływają na pogorszeniejakościi komfortu badania. odp. TAK. Zamuwiajqcy dopuszcza światłowódmedyczny z ko cówkami uniwersalnymi 4,8 mm, dł mm.. lk'

4 19. Czy zamawiający moze wydzielió z części I monitor jako oddzielną część,do przetargu? Pozwoliłoby to szerszemu gonu wykonawców prrystąpić do przetargq a co za tym idzie oforta mogłabybyć bardziej konkurencyjna. odp. NIE. Zamawiajqey nie może wydzielić z części I monitora, jako oddzielnej części do przetargu. 20.Czy zamawiającydopuścisprzętz gwarancjąz4 miesiące? odp. NIE. nie dopuszcza sprzętu z gwarancjq 24 miesiqce. fl.w rwiązku Z tym iż ciężkojest zmusió kooperantów -klientów do wystawienia rekomendacji z wykonanych dostaw, czy Zamawiający moie zrezygnować z wymogu dokumentacji dostaw w częścii?. odp. NIE. nie może zrezygnować z wymogu dokumentacji dostaw w częścii. f2. Czy zamawiający dopuścikopie opłaconych faktur jako udokumentowanie wykonanych dostaw na eęcie? W dzisiejszych czasach nikt nie opłaca faktur jeżze idostawa nie została wykonana nal'eęcie. odp. NIE. nie dopuszcza kopi opłaconych faktur jako udokumentowanie wykonanych dostaw należycie. 23.Pytanie nr I DoĘcry Nasofaryngoskop z torem wizyjnym - pkt 2 Czy Zamawiający dopuści nasofaryngoskop posiadający średnicę roboczą 3,2mm; oferowany parametrjest lepszy od wymaganego. odp. TAK. dopuszcza nasofaryngoskop posiadajqcy średnicęroboczq 3,2mm. 24.Pytanie nr 2 DoĘcry Nasofaryngoskop z torem wiryjnym _ pkt 5 Czy Zamawia1ącydopuścinasofaryngoskopposiadającyvYygięciekoricÓwki góra-dół 140";oferowany parametr nięznacznie roini się od wymaganego i nie wypływa na pogorszenie parametrów pracy. odp. TAK. dopuścinasofuryngoskop posiadajqcy wygięcie ko cówki g ra-dół I40". 25.Pytanie nr 3 DoĘcry Nasofaryngoskop z torem wiryjnym _ pkt 6 Czy Zamawiający dopuścinasofaryngoskop posiadający rozdzielczość pikseli; oferowany parametr nieznacznię roini się od wymaganego i nie wypęw a na pogorszenie parametrów pracy a biorąc pod uwagę średnicęroboczą 3,2mm pozwala nabardziej komfortowe dla pacjenta badanię niżz w prrypadku Średnicy 3,4mm. TAK. dopuszcza nasofaryngoskop posiadajqcy rozdzielczość pikseli. 26.Pytanie nr 4 DoĘczy Nasofaryngoskop z torem wizyjnym - pkt 11 Czy Zamawiający dopuści kamerę cyfrową ze standardową głowicą (nie będącą wodoodporną)? W standardowychprocedurach diagnostycznych,nie jest wymagana wodoodpornośćgłowicy kamery, natomiastwłaściwośó ta znaczącomoze podnieśókoszt kamery. NIE. wodoodpornq nie dopaszcza kamery cyfrowej ze standardowq głowicq nie będqcej,/s /4

5 2T.Pytanie nr 5 DoĘczy Nasofaryngoskop z torem wiryjnym - pkt 14 Czy Zamawiający dopuści źrodło światłao mocy wystarczającej do oświetlenia pola widzenia nasofaryngoskopu wspótpracującego z kamerą video. Parametr mocy diody LED nie zawsze jest równoważny z ilościądostarczanegoświatła do koricówki endoskopu. odp. określa moc oświetlenia LED w W. 2S.Pytanie nr 6 DoĘcry Nasofaryngoskop z torem wiryjnym _ pkt 16 Czy Zamawiający dopuściźrodłoświatłao zywotności godzin? Proponowana zywotność p,,y założeniuciągłegoświeceniaprzez 8h 7 dni w tygodniu, daje czas pracy wynoszący ponad 8 lat. odp. NIE. nie dopuszcza źr dła światłao żywotności godzin. f9. Pytanie nr 7 DoĘcry Nasofaryngoskop z torem wizyjnym - pkt 17 Czy Zamawiający dopuści źrodłoświatłaposiadające złącze do zdalnego sterowania służącedo regulacji jasności przez procesor kamery endoskopowej oraz wodoodporny przedni panel z przyciskami steęącymi jasność oraz wyświetlacz led prezentujący aktualną intensywność świecenia. odp. NIE. nie dopuszcza źr dła światłaposiadajqcego złqcze do zdalnego sterowania służ,qcedo regulacji jasności przez procesor kamery endoskopowej oraz wodoodporny przedni panel z przyciskami sterujqcymi jasność oraz wyświetlacz led prezentujqcy aktualnq intensywność świecenia. Dotvcnłz Cześć2 _ mikroskop operacvinv arvngo oeicznv kałucznik 4a_ oarametry techniczne : 1. Dot pkt. 8 - C,y Zamawiający dopuści urządzenie z regu acją natęienia oświetlenia rea izowaną pokrętłem? odp. NIE. nie dopuszcza urzqdzenia z regulacjq natężenia oświetlenia reulizowanq pokrętłem 2. Dot pkt. 9 - Zarnawiający wymaga źrodłaoświetleniale'd o mocy min. 80 W. Zarowki LED o tak duęch mocach nie są stosowanew mikroskopach. Cry Zamawiający dopuścioświetlenieled o mocy odpowiedniej dla zastosowa operacyjnych? Odp. NIE. Zamawiający wymaga źr6dłaoświetlenialed o mocy min. 80 w. 3. Dot pkt. 15 _ Zamawiający lvymaga systemu archiwizacji, jednocześnięnie wymaga kamery będącej głównym elementem, a jedynie możliwości rozbudowy o tor wizyjny. Prosimy o doprecyzowanie co wchodzi w składsystemu archiwizacjii z jakiego toru wizyjnego nagrywany miałby być,obraz? odp. System archiwizacji możliwy po rozbudowie o tor wizyjny. 4. Dot pkt. 28 -Czy zapisy w punkcie 28 doęcząrownież systemu archiwizacjl? odp. NIE. Zapisy nie doęczą systemu archiwizacji.

6 5. Prosimy o wyjaśnienieco zamawiający ma na myśli pisząc w pkt.15 system archiwizacji? Jaki powinien być to system archiwizacji? odp. System archiwizacji możliwy po rozbudowie o tor wizyjny. 6. Czy zamawiający posiada komputer do archiwizacji? odp. Ętanie nie dotyczy SIWZ. 7. Prosimy o wyjaśnieniemałej nieścisłości : W pkt.15 wymagany jest system archiwizacji ale w pkt.17 jest parametrem możliwośćrozbudowy o tor wiryjny. Wydaje nam się żrctor wiryjny musi być aby byłamożliwośćarchiwizacji. Prosimy o uściślenie zapisu. odp. System archiwizacji możliwy po rozbudowie o tor wizyjny. 8. Zwracamy Się z prośbąo wykreślenieze Specyfikacji technicznej pkt. ] irozbudowanie pkt 15 nadając mu brzmienie,,tor wizyjny z systemem archiwizacji,, lub innego który pozwoli uporządkowaćj asnośćzapisu. odp. System archiwizacji możliwy po rozbudowie o tor wizyjny. 9. Czy zamawiającydopuścisprzętz gwarancją24 miesiące? odp. NIE. nie dopuszcza sprzętu z gwarancjq 24 miesiqce. 10. W związku z tym ii cięiko jest zmusić kooperantów _klientów do wystawienia rekomendacji z wykonanych dostaw, czy zamawiąący moze zrezygnować z wymogu dokumentacji dostaw w częściii?. odp. NIE. nie rezygnuje z wymogu dokumentucji dostaw w częściii?. ll.pytanie nr 8 DoĘczy mikroskop operacyjny aryngologiczny - pkt 2 Czy Zamawiający dopuścimikroskop posiadający 5 blokowanych kółek skrętnych? odp. TAK. dopuszcza mikroskop posiadajqcy 5 blokowanych kółek skrętnych l2.pytanie nr 9 DoĘcry mikroskop operacyjny laryngo ogiczny _ pkt 9 Czy Zamawiający dopuści mikroskop posiadający podwójne oświetlenie LED o łącznej mocy świetlnej lux? odp. okreśiiłmoc źr dła światław W, l3.pytanie nr 10 Dotycry mikroskop operacyjny laryngologiczny - pkt 15 Czy Zamawiający wymaga mikroskopu z systemem archiwizacji i z mozliwością archiwizacji? Odp, System archiwizacji moiliwy po rozbudowie o tor wizyjny. Dot:tczvz Cześć3 _ kabina audiometrvczna (załacznik 4b_ narametrv techniczne : 1. DoĘczy części3, kabina audiometryczna,parametr 2: Czy Zamawiający dopuścimozliwośćoferowania kabiny audiometrycznej o wymiarach zewnętrznych 104x104xf01cm? odp. NIE. Zamuwiajqcy nie dopuszcza o wymiarach zewnętrznych l04x104x201 cm możiiwości oferowania kabiny audiometrycznej

7 2. DoĘcry części3' kabina audiometryczna, parametr 2: Czy Zamawiający dopuścimożliwośćoferowania kabiny audiometrycznej o wymiarach zewnętrznych 724xlf4xf0l cm? odp. NIE. nie dopuszcza możliwości oferowunia kabiny audiometrycznej o wymiarach zewnętrznych 124x124x201 cm. 3. Pytanie 11._ dotvczv cześcinr 3. pkt. 2: Czy zamawiający dopuści kabinę audiometryczną o wymiarach min. 100 x l05 x 2f5cm? Minimalna r1żnica w rozmiarach oferowanej przęz nas kabiny nie wpływa na pogorszęnie jakości i funkcjonalnościkabiny. odp. TAK. dopuszcza kabinę audiometrycznq o wymiarach min. 100 x 105 x 22Scm4. Pytanie 26 - dotvczv cześci Nr 3. pkt. 19 i 20: Czy zamawiający dopuścikabinę audiometryczną nie posiadającąceąfikatu CE' i nie wpisanej do rejestruwyrobówmedycznychzuwaginafakt, żepovtyiszyprzedmiotzamówienianiejestwyrobem medycznym. Producent traktuje ten wyrób jako wyposazenie pokoju bada, który nie ma bezpośredniegopodłączeniado Pacjenta, a słuirydo zapewnienia warunków funkcji pomiarowych. W związku z powyzszym nie ma koniecznościposiadaniatego typu ceęfikatu. Odp. NIE. nie dopuszcza kabiny audiometrycznej nie posiadajqcej cerffikutu CE i nie wpisanej do rejestru wyrobów medycznych. 5. Pytanie nr 11 DoĘcry kabina audiometryczna_ pkt 2 Czy Zamawiający dopuścikabinę o wymiarach zewnętrznych 110cm x 110 xm x 2l5cm' który to parametr nieznacznie różni się od wymaganego? odp. TAK. dopuścikabinę o wymiarach zewnętrznych 110cm x 110 xm X 215cm. Dotvcntz Cześć4. unit arvngo ogicznv (załucznik 4c _ parametrv techniczne : 1.. DoĘczy części4ounit laryngologiczny, parametr 2: Czy Zamawiający dopuścimożliwość oferowaniaurządzenia o wysokości97 cm? odp. TAK. dopuści możiiwośćoferowania urzqdzenia o wysokości97 cm 2. DoĘczy części4, unit laryngologiczny, parametr 11: Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania urządzenia bez sterylizatora UV do optyk endoskopowych? odp. NIE. nie dopuszcza mozliwości oferowania urzqdzenia bez steryiizatora UV do optyk endoskopowych. 3. Pytanie 12 - dotyczy częścinr 4" pkt.2: Czy zamawiający dopuścisystem modułowy min. 2 moduę o wymiarach łącznych: wysokość-88,5 cm?wymiaryunituniemogą świadczyćojakości Cffi, głębokość54cm,szerokość(dfugość)-82,4 unifu i nie mogąbyć: parametrem wpęwającym na wybór najkorzystniejszej ofelę w przetargu.

8 odp. NIE. nie dopuszczu systemu modułowego min. 2 moduę o wymiarach łqcznych: wysokość-88,5 cm, głębokość54 cm, szerokość(długość)_ 82,4 cm. 4. Pytanie 13- dotyczv cześcinr 4. pkt.3: C,y zamawiąący dopuści unit laryngologiczny o konstrukcji dwa kółka z Ęłu, konstrukcja przejezdna? oferowane ptzez nas rozvviązanienie wpływa na pogorszenie jakości i funkcjonalności unitu. odp. TAK. dopuszcza unit laryngologiczny o konstrukcji _ dwa ktiłka z t!łu, k on str ukcj a p rzej ezdna. 5. Pytanie 14 _ dotyczv częścinr 4, pkt. 4: Czy zamawiający dopuściunit laryngologiczny bez panelu sterującego,tylko z włączaniemfunkcji w sposób automatyczny? Rozwiązanie to zapewnia lvygodę i ergonomię pracy bez potrzeby sterowaniafunkcjami z panelu, tylko skupieniu się na badaniu. Odp. NIE. Zamawiaiqcy nie dopuszcza unitu laryngologicznego bez panelu sterujqcego, tylko z włqczaniem funkcji w spos b automatyczny. 6. Pytanie 1'5_ dotyczy części Nr 4, pkt. 5: Czy zamawiający dopuściunit laryngologiczny bez możliwościpodłączęniadodatkowych urządzen (fotel, przycisk nożny)? Zapis w punkcie 5 jest zapisem tylko ogranicza1ącymkonkurencję w wzięcia udziałuw przetargui nie ma innego uzasadniania medycznego,technicznego czy funkcjona1nego. odp. NIE. nie dopuszcza unitu laryngologicznego bez możiiwości podłqczenia dodatkowych urzqdze (np.fotel, przycisk nożny). 7. Pvtanie 16 _ dotyczv cześcinr 4. pkt. 9: Czy zamawiający dopuściunit laryngologiczny w ktorym jeden modułjest modułęm roboczym bez szuflad na instrumentarium natomiast drugi posiada 2 szufladv plus powierzchnię gorną zamykaną roletą na instrumentarium? odp. NIE. nie dopuszcza unitu laryngologicznego modułem roboczym bez szuflad na instrumentarium w którym jeden moduł jest natomiast drugi posiada 2 szuflady plus powierzchnię g rnq zamykanq roletq na instrumentarium. 8. Pytanie 17 - dotvczy cześcinr 4, pkt. 11: Czy zamawiający dopuściunit laryngologiczny bez sterylizatora UV do optyk endoskopowych tylko z miejscem na kuwety z de7ynfekcjąza pomocą pęnów dezynfekcyjnych? Sterylizacja UV nie daje takich rezu tatowjak dezynfekcja za pomocą pęnów dezynfekcyjnych. Poza tym w sterylizacji W jest brak standaryzacjitego rozwiązania,brak możliwośćkontroli' co wiąie się z niebezpiecze stwem stosowania tego rozwiązania. Odp- NIE. Zamawiaiqcy nie dopuszcza unitu laryngologicznego bez sterylizatora IIY do optyk endoskopowych tylko z miejscem na kuwety z dezynfekcjq za pomocq płyn w dezynfekcyjnych. 9. Czy zamawiający dopuścitermin dostawy 70 dni? odp. NIE. zamawiajqcy nie dopuszczu terminu dostawy 70 dni. 10.Czy zamawiający dopuścisprzęt z gwarancją} miesiące? odp. NIE. nie dopuszcza sprzętu z gwarancjq 24 miesiqce.

9 1l.W rwiązku z tym iż ciężko jest zmusić kooperantów _klięntów do wystawienia rekomendacji z wykonanych dostaw, czy zamawiający mozę zrezygnowaó z wymogu dokumentacji dostaw w częściiv?. odp. NIE. nie rezygnuje z wymogu dokumentacji dostaw w częściiv?. If.Cry zamawiający dopuścikopie opłaconych faktur jako udokumentowanie wykonanych dostaw naleęcie? W dzisiejszych czasach nikt nie opłaca faktur jeiel'i dostawa nie została wykonana naleęcie. odp. NIE. nie dopuszcza kopi opłaconych faktur jako udokumentowanie wykonanych dostaw należycie. l3.pytanie nr 12 Dotycry unit laryngologiczny - pkt 2 Czy Zamawiający dopuściunit o wymiarach: dtugośó 160cm, gtębokość60cm, wysokość 90cm? oferowane parametry nieznacznię rożnią się od wymaganych i nie mają negatywnego wpęwu na funkcj onalno śćurządzenia. odp. TAK. dopuszcza unit o wymiarach: długość160cm, głębokość60cm, wysokość 90cm. l4.pytanie nr 13 DoĘczy unit laryngologiczny _ pkt 9 Czy Zamawiający dopuściunit posiadający f szuflady oraz Zamykaną półkę w module głównym oraz 3 szuflady w module narzędziowym? odp. TAK. dopuszcza unit posiadajqcy 2 szuflady oraz zamykanq p łkę w module gł wnym oraz 3 szujlady w module narzędziowym. 15. Pytanie nr 14 Dotycry unit laryngologiczny - pkt 14 Czy Zamavtiający dopuści unit o konstrukcji nie wymagającej uchylnych blatów górnych? Proponowane rozwiązaniejest na równi funkcjonalne co wymagane i nie pogarsza parametrów pracy z unitem. odp. NIE. nie dopuszcza unitu o konstrukcji nie wymagajqcej uchylnych blatów g rnych. Dotvczr"z Cześć5. fote arvngo ogicznv kałucznik 4d _ oarametrv techniczne : 1. DoĘcry części5ofotel laryngo ogiczny, parametr 5: Czy Zamawia1ący dopuści mozliwośó oferowania fotela z 3 silnikami z regulacją wysokości w zakresie mm? odp. TAK. Zamawiający dopuszcza mozliwośćoferowania fote az 3 silnikami z regulacjąwysokości w zakręsie mm. 2. DoĘcry części5, fote aryngo ogiczny, parametr 5: Czy Zamawiający dopuścimozliwośó oferowania fote a z regll acjąwysokości w zakresie mm? odp. TAK. dopuszczafotel z regulacjq wysokości w zakresie mm.

10 3. DoĘczy części5ofotel laryngo ogiczny, parametr 6: Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania fote a bez synchronizacji segmentu plecowego Z segmentemnożnym? odp. NIE. nie dopuszcza możiiwościoferowania fotela bez synchronizacji segmentu plecowego z segmentem nożnym. 4. Dotyczy części5, fote aryngologicznyo parametr 6: Czy Zamawiający dopuścimozliwośćoferowania fotela z rotacją350.? odp. TAK. Zamawiający dopuszcza możliwośćoferowania fotela z rotacją3s[.? 5. Pytanie nr 15 Dotyczy fotel laryngologiczny - pkt 3 oraz lf Czy Zamaulia1ącydopuścifotel posiadający wyścieleniepokryte sztucznąskórą? odp. NIE. nie dopuszczafotela posiadajqcego wyścielenieze sztucznej sk ry. 6. Pytanie nr 16 DoĘcry fotel laryngologiczny _ pkt 4 Czy Zamaw i ający dopuści fotel bez p ozycj i Trendelenburga? O dp. NIE. Z amawiai qcy nie dop uszcza fotela bez p ozycj i Trende len b urg a. 7. Pytanie nr 17 Dotycry fotel laryngologiczny - pkt 5 Czy Zamawiający dopuścifotel posiadający elektromechanicznąregulacjęw zakresie 510-7l0mm za pomocą przycisku noznego przewodowego? odp. NIE. nie dopuszcza fotela posiadajqcego elektromechanicznq regulację w zakresie mm Za pomocq przycisku nożnegoprzewodowego. 8. Pytanie nr 18 DoĘcry fote aryngo ogiczny _ pkt 6 Czy Zamawiający dopuścifotel posiadający regulacje pozycji oparcia w zakresie 0-95o, oraz z podnóżkiem regulowanym nieza ęinie od oparcia? Odp. TAK. Zamawiaiqcy dopuszczafotel posiadajqcy regulacje pozycji oparcia w zokresie 0-95,, oraz z podn ż,kiemregulowanym niezależnie od oparcia. 9. Pytanie 18 _ dotyczy częścinr 5, pkt.3: Czy zamawia1ący dopuści fotel laryngolo giczny z wyprofilowanym' ergonom icznym pokryciem segmentów fotela oraz podpórek pod ręce pacjenta z tworrywa sztucznego i eko skóry? Proponowane przęz nas materiałysą wysokiej jakościumozliwiające wieloletnią eksploatacjęfotela. Odp. NIE. Zamawiaiqcy nie dopuszczafotela laryngologicznego z wyprojilowanym, ergonomicznym pokryciem segmentów fotela oraz podpórka pod ręce pacjenta z tworzywa sztucznego i eko sk ry. l0.pvtanie 19 _ dotvczv cześcinr 5. pkt. {: C,y zamawiający dopuści fotel laryngolo giczny bez możliwości ustawienia fotela do pozycji Trendelęnburda?Pory,cja fotela Trendelenburdanie jest stosowanaw laryngologii. odp. NIE. nie dopuszczafotela laryngologicznego bez możiiwościustawieniafotela do p ozy cj i Tr en dele n b ur da.,/,r \l 10

11 ll.pvtanie 20 _ dotyczy częścinr 5. pkt. 5: Czy zamawiający dopuścifotel laryngologiczny z elektromechaniczną ub pneumatyczną regulacją wysokości fotela w zakresię min. 520 _ 120 mm sterowaną za pomocą sterownika nożnęgo otaz wyposazony w specjalne siędzisko dla dziecka nakładane na fotel? Zastosowanię wyżej wymienionego siedziska pozwoli spełnićoczekiwania zapisane w specyfikacji i sprawi Że komfort dziecka podczas badania będzie większy. Odp. NIE. nie dopuszcza fotela laryngologicznego z elektromechanicznq lub pneumatycznq regulacjq wysokościfotela w zakresie min. 520 _ 720 mm sterowanq za pomocq sterownika nożnego oraz wyposażonego w specjalne siedzisko dla dziecku nakładanego nafotel. l2.pytanie 21 - dotyczv cześcinr 5. pkt. 6: Czy zamawiający dopuści fotel laryngologiczny z regulacją segmentu plecowego +g\ol-jo zsynchronizowana z regllacją Segmentunoznego pozw a ająca na przejścieod pozycji siedzącej do porycji leżącej, bez pozycji Trendelenburga za pomocą mechanizmu pneumatycznego lub elektromechanicznego;sterowanieustawieniem uzyskiwane z jednej strony fotela? Odp. NIE. Zumawiajqcy nie dopuszcza fotela laryngologicznego z regulacjq segmentu plecowego +9tr/-7 aynchronizowanq z regulacjq segmentu nożnego pozwalajqcq na przejście od pozycji siedzqcej do pozycji leż,qcej,bez pozycji Trendelenburga za pomocq mechanizmu pneumatycznego Iub elektrome c haniczneg o. l3.pvtanie 22 _ dotyczy częścinr 5. pkt. 7: Czy zamawiający dopuścifotel laryngologiczny pozycji wyposazony w podłokietniki składanetylko do roboczej fotela? Składanie podłokietników poniżej powierzchni roboczej nie ma uzasadnieniamedycznęgo,nie wpływa na jakośći komfort badania. odp. TAK. Zamawiujqcy dopuszcza fotel luryngologiczny wyposaż,ony w podłokietniki składane tylko do pozycji roboczej fotela. l4.pvtanie 23 - dotyczv cześcinr 5. pkt. 9: Czy zamawiający dopuścifotel laryngologiczny gdzie zagłowekjest z regulacją wysuwu a ę bez zmiany kąta ustawienia? Regulacja wysuwu zagłowka jest wystarczeąca pod czas badari laryngologicznych, jest wystarczeąca i praktycznie stosowanapodczas badari. odp. NIE. nie dopuszcza fotela laryngologicznego z regulacjq wysuwu zagł wka bez zmiany kqta ustawienia. l5.pvtanie 24 _ dotvczv cześcinr 5' pkt. 12: Czy zamawiający dopuścifotel laryngologiczny z pokryciem fotela Eko skórą w kolorze niebieskim? oferowane przęz nas pokrycie jest rozwiązaniem nie wpływającym na obniżeniejakości i komfonu b adania,j est natomi ast rozw iązaniem o wi ększych wal orach estetyczny ch Odp. NIE. nie dopaszcza fotela laryngologicznego niebieskim- z pokryciem Eko sk rq w kolorze

12 Dotvczv: Zapvtania do treścisiwz. 1. Pytanie 25 _ dotyczy rozdziałuv siwz pkt. 1 ust 2c) : Czy w celu potwierdzenia spełnienia warunków posia dania wiedry i doświadczenia Zamawiający dopuści wykaz 2 dostaw urządzen audiologicznych o wartości min. 15 tys. zł każde w przypadku składaniaofefty na częśó3? odp. TAK. W celu potwierdzenia spełnienia warunk w posiadania dopuszcza wykaz 2 dostaw urzqdze w przypadku składania oferty na część3. wiedzy i doświadczenia audiologicznych o wartości min. 15 tys.zł każde t-}'ffiffil.(;ł"$ił gt;xlilf;!ifi'lr'l'jffi'"ęę*t*,.łn:t,;i

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Otwock, dnia 06.05.2015 im. prof. Adama Grucy CMKP ul. Konarskiego 13 05-400 Otwock WYJAŚNIENIA SIWZ

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Otwock, dnia 06.05.2015 im. prof. Adama Grucy CMKP ul. Konarskiego 13 05-400 Otwock WYJAŚNIENIA SIWZ Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Otwock, dnia 06.05.2015 im. prof. Adama Grucy CMKP ul. Konarskiego 13 05-400 Otwock Do Wykonawców Dotyczy: postępowania przetargowego na Zakup, dostawa, montaż i

Bardziej szczegółowo

Pytania dotyczą. przetargu na: na dostawę sprzętu medycznego wraz z dostawą i montażem w Przychodni. znak sprawy: 8/2015

Pytania dotyczą. przetargu na: na dostawę sprzętu medycznego wraz z dostawą i montażem w Przychodni. znak sprawy: 8/2015 Poznań 21 maja 2015 r. Wyjaśnienia treści siwz: Pytania dotyczą przetargu na: na dostawę sprzętu medycznego wraz z dostawą i montażem w Przychodni znak sprawy: 8/2015 Na podstawie art. 38 Pzp prosimy o

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej.

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej. 26.04.2012 r. L.dz. SSM-XI-25/GS/2012/ /12 Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej. Na podstawie art. 38 ust. 4 prawa zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECJALISTYCZNY SZPITAL GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY im. E. Biernackiego w WAŁBRZYCHU ul.paderewskiego 10, 58-301 Wałbrzych

SPECJALISTYCZNY SZPITAL GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY im. E. Biernackiego w WAŁBRZYCHU ul.paderewskiego 10, 58-301 Wałbrzych D:... D... SPECJALISTYCZNY SZPITAL GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY im. E. Biernackiego w WAŁBRZYCHU ul.paderewskiego 10, 58-301 Wałbrzych Wałbrzych, 13.09.2013 r. Znak sprawy: ZP/9/ŁS/2013 Szanowni Wykonawcy!

Bardziej szczegółowo

Medicor-Pol Zakład Techniki Medycznej Sp.z o.o. Autoryzowany Przedstawiciel Producenta Sprzętu. Fotele Ginekologiczno-urologiczne

Medicor-Pol Zakład Techniki Medycznej Sp.z o.o. Autoryzowany Przedstawiciel Producenta Sprzętu. Fotele Ginekologiczno-urologiczne Medicor-Pol Zakład Techniki Medycznej Sp.z o.o Autoryzowany Przedstawiciel Producenta Sprzętu na terenie Polski Fotele Ginekologiczno-urologiczne Fotele Ginekologiczno-urologiczne seria GOLEM 6 (Fotele

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik A do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Formularz parametrów technicznych sprzętu LP. WYMAGANE PARAMETRY Potwierdzenie spełnienia wymagań granicznych TAK/NIE Parametry oferowane (podać

Bardziej szczegółowo

... W związku z zapytaniami Wykonawców o następującej treści:

... W związku z zapytaniami Wykonawców o następującej treści: ... Znak: AE/ZP-27-19/15 Tarnów, 2015-03-18 Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 207.000 EURO na dostawę następujących urządzeń : I. Kolumna anestezjologiczna na salę zabiegową 1 szt.,

Bardziej szczegółowo

Do wszystkich zainteresowanych: Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku Zdroju udziela odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy do w/w przetargu.

Do wszystkich zainteresowanych: Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku Zdroju udziela odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy do w/w przetargu. ZOZ/ZP P/29/11 Busko Zdrój, dnia 11 lipca 2011 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego powyŝej 14.000 Euro, którego przedmiotem jest

Bardziej szczegółowo

dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę łóżek rehabilitacyjnych wraz z szafkami

dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę łóżek rehabilitacyjnych wraz z szafkami Rzeszów, 29.07.2014 r. AD.ZP.3810-4/2014/JJ dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę łóżek rehabilitacyjnych wraz z szafkami W związku z pytaniami złożonymi do specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Sopro 397 3CCD Full HD

Sopro 397 3CCD Full HD sprzęt zabiegowy Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z oferowanym przez nas nowoczesnym sprzętem zabiegowym. Proponujemy wysokiej jakości tory wizyjne, optyki sztywne oraz wózki medyczne produkowane

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ (wypełnić jeśli dotyczy Pakietu 1) Zestaw laparoskopowy 1 kpl Nazwa, model i numer katalogowy:... Podać Tak

Załącznik nr 6 do SIWZ (wypełnić jeśli dotyczy Pakietu 1) Zestaw laparoskopowy 1 kpl Nazwa, model i numer katalogowy:... Podać Tak Załącznik nr 6 do SIWZ (wypełnić jeśli dotyczy Pakietu 1) LP OPIS Parametr wymagany Parametr oferowany Zestaw laparoskopowy 1 kpl Nazwa, model i numer katalogowy:... 1 Rok produkcji min 2015 Endoskopowy

Bardziej szczegółowo

dotyczy przetargu nieograniczonego nr 38/2015 Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa urządzeń medycznych

dotyczy przetargu nieograniczonego nr 38/2015 Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa urządzeń medycznych Poznań dn. 25.05.2015r 350/38/2015/ 464 Wg rozdzielnika dotyczy przetargu nieograniczonego nr 38/2015 Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa urządzeń medycznych Wielkopolskie Centrum Onkologii informuje,

Bardziej szczegółowo

Szerokość (głębokość - y) Opis biurka. 140 70-80 74-75 biurko w kształcie prostokąta

Szerokość (głębokość - y) Opis biurka. 140 70-80 74-75 biurko w kształcie prostokąta CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli biurowych. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż tzw. zestawów pracowniczych, w skład których wchodzi: 1 biurko, 1 biurko w

Bardziej szczegółowo

Niniejszym firma z prośbą o wyjaśnienia :

Niniejszym firma z prośbą o wyjaśnienia : Poznań 25 listopada 2013 Dotyczy ; Postępowania przetargowego na dostawę mebli biurowych, krzeseł, foteli, luster, suszarek do rąk, dozowników do mydła, regałów magazynowych, wieszaków do ubrań, sprzętu

Bardziej szczegółowo

Otocompact Professional Evo

Otocompact Professional Evo laryngologia 10 Unity Otocompact Professional Evo unit laryngologiczny Otocompact Profesional Evo to najnowszy i najbardziej zaawansowany unit z naszej oferty, stworzony z myślą o najbardziej wymagających

Bardziej szczegółowo

Wymagane parametry dla platformy do mikroskopii korelacyjnej

Wymagane parametry dla platformy do mikroskopii korelacyjnej Strona1 ROZDZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wymagane parametry dla platformy do mikroskopii korelacyjnej Mikroskopia korelacyjna łączy dane z mikroskopii świetlnej i elektronowej w celu określenia powiązań

Bardziej szczegółowo

Gorlice dnia 18.12.2012 r. XVI/227/78/12 Odpowiedzi na zapytania

Gorlice dnia 18.12.2012 r. XVI/227/78/12 Odpowiedzi na zapytania XVI/227/78/12 Odpowiedzi na zapytania Gorlice dnia 18.12.2012 r. Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia medycznego Oddziału Neurologicznego oraz ZOL, Nr sprawy: 90/2012. Dotyczy treści

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ Pieczęć firmowa Wykonawcy PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE ZESTAW DO ARTROSKOPII Elementy zestawu Liczba Nazwa i typ Producent Kraj produkcji Rok produkcji Klasa wyrobu medycznego

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o zamówienie publiczne.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o zamówienie publiczne. Poznań, dn. 09.08.2011 r EZ/ 5888/2011 Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o zamówienie publiczne. Dotyczy przetargu nieograniczonego nr 96/2011 na zakup i dostawę UNITU LARYNGOLOGICZNEGO i TORU WIZYJNEGO

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE w Nowym Mieście Lubawskim

STAROSTWO POWIATOWE w Nowym Mieście Lubawskim STAROSTWO POWIATOWE w Nowym Mieście Lubawskim WYDZIAŁ ARCHITEKTURY, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MIENIEM AB.272.1.6.2014 Nowe Miasto Lubawskie, dnia 19.08.2014 r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Dotyczy: przetargu

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy, zestawienie wymaganych parametrów granicznych

Formularz cenowy, zestawienie wymaganych parametrów granicznych (pieczęć wykonawcy) Załącznik nr 1b do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Znak: SW/ZP/251/N/50/2014-DO Formularz cenowy, zestawienie wymaganych parametrów granicznych Lp. Opis przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej.

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej. Toruń, dn. 30 marca 201r. L.dz. SSM.DZP.200.22.201 dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej. I. W związku ze skierowanymi

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA ZFE-II.042.2.5.2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA I. Zasady przeprowadzenia procedury zamówienia: 1. Zamówienie realizowane jest na podstawie art. 70 1 i 70 3 70 5 Kodeksu (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, 827,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl 1 z 6 2013-10-16 14:05 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl Szczecin: Dostawa mebli biurowych na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

ODPOWIEDZI NA PYTANIA Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 21-560 Międzyrzec Podlaski ul. Warszawska 2-4 Międzyrzec Podlaski, 04-02-2015r. Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl. X Zamieszczenie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia Treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienia Treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 1 XVI.227 /44 / 2014 Gorlice 16.04.2014r. Wyjaśnienia Treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dotyczy: Sprawa 31/2014. Postępowanie na dostawę Łóżek rehabilitacyjnych, ortopedycznych szafek przyłóżkowych

Bardziej szczegółowo

Dyrekcja Zespolu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada. 4. Czy Zamawiajacydopusci do zaoferowania stól operacyjny do chirurgii

Dyrekcja Zespolu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada. 4. Czy Zamawiajacydopusci do zaoferowania stól operacyjny do chirurgii --- ---- --- tj PROGRAM REGIONALNY.. H.UOOOWAo STIAol!G'Ao SIloOIHOSCI.'., ',' UHlA IUIIIOrfHKA!UIIOI'US)(J FUNDIISZ.O&/OIU ft,~ioifauligo ZOZ-XIII -224/36/09 Sucha Beskidzka dnia 12.08.2009r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

1. MIKROSKOP BADAWCZY (1 SZT.) Z SYSTEMEM KONTRASTU NOMARSKIEGO DIC ORAZ CYFROWĄ DOKUMENTACJĄ I ANALIZĄ OBRAZU WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM

1. MIKROSKOP BADAWCZY (1 SZT.) Z SYSTEMEM KONTRASTU NOMARSKIEGO DIC ORAZ CYFROWĄ DOKUMENTACJĄ I ANALIZĄ OBRAZU WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM 1. MIKROSKOP BADAWCZY (1 SZT.) Z SYSTEMEM KONTRASTU NOMARSKIEGO DIC ORAZ CYFROWĄ DOKUMENTACJĄ I ANALIZĄ OBRAZU WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Producent:... Typ/model:... Kraj pochodzenia:... LP. 1. Minimalne wymagane

Bardziej szczegółowo

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi AG-I.273.2.24.2013

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi AG-I.273.2.24.2013 Łódź, dnia 15 listopada 2013 r. Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi AG-I.273.2.24.2013 INFORMACJA O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU ORAZ TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

Pytania dotyczą. przetargu na: na dostawę sprzętu medycznego wraz z dostawą i montażem w Przychodni. znak sprawy: 8/2015

Pytania dotyczą. przetargu na: na dostawę sprzętu medycznego wraz z dostawą i montażem w Przychodni. znak sprawy: 8/2015 Poznań 21 maja 2015 r. Wyjaśnienia treści siwz: Pytania dotyczą przetargu na: na dostawę sprzętu medycznego wraz z dostawą i montażem w Przychodni znak sprawy: 8/2015 Na podstawie art. 38 Pzp prosimy o

Bardziej szczegółowo

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęły zapytania do Specyfikacji, na które udzielamy odpowiedzi:

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęły zapytania do Specyfikacji, na które udzielamy odpowiedzi: Poznań, dnia 04.03.2015 EZ/350/20/2015/296 Wg rozdzielnika: do wszystkich zainteresowanych i uczestników postępowania o zamówienie publiczne.nr EZ/350/20/2015 dotyczy: Zakup i dostawa urządzeń medycznych.

Bardziej szczegółowo

SzWNr2 ZP/250/115/404/11 Rzeszów, 2011.12.28

SzWNr2 ZP/250/115/404/11 Rzeszów, 2011.12.28 SzWNr2 ZP/250/115/404/11 Rzeszów, 2011.12.28 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę systemu monitorowania okołoporodowego Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Wszyscy uczestnicy postępowania. Znak: P-M/Z/ / /11 Data: 05.05.2011 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania. Znak: P-M/Z/ / /11 Data: 05.05.2011 r. Wszyscy uczestnicy postępowania Znak: P-M/Z/ / /11 Data: 05.05.2011 r. Dotyczy: na dostawę kolumny laparoskopowej dla Pro-Medica w Ełku Sp. z o.o. (Znak postępowania:1690/2011) W imieniu Pro-Medica w Ełku

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 1 z 9 2013-03-04 14:20 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ibspan.waw.pl/kategorie/zamowienia_publiczne Warszawa: Dostawa i montaż

Bardziej szczegółowo

WYŚWIETLACZE GRAFICZNE MAX

WYŚWIETLACZE GRAFICZNE MAX RGB Display LED - Neoreklama, ul. Krakowska 9, 32-020 Wieliczka, tel. 668 367 146 e-mail: biuro@neoreklama.pl,, www.neoreklama.pl MAX Raster 10 mm GR Sterowanie PC - LAN/PENDRIVE/WiFi/Pilot Polski producent

Bardziej szczegółowo

Lampy operacyjne i zabiegowe

Lampy operacyjne i zabiegowe Lampy operacyjne i zabiegowe Lampy ALVO Tworzymy dla Ciebie lampy operacyjne i zabiegowe lampy operacyjne i zabiegowe alvo wykorzystują diody led jako źródło światła. charakteryzują sie one bardzo dobrymi,

Bardziej szczegółowo

Unit laryngologiczny nr 1:

Unit laryngologiczny nr 1: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn Strona internetowa: www.wss.olsztyn.pl E-mail: zamowienia@wss.olsztyn.pl

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli biurowych. CPV 39130000-2 Część I Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż zestawu gabinetowego

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa mebli dla Państwowej Inspekcji Pracy Głównego Inspektoratu Pracy część I.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa mebli dla Państwowej Inspekcji Pracy Głównego Inspektoratu Pracy część I. GOZ-353-224-8/4 Warszawa, dnia 24.0.204r. Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa mebli dla Państwowej Inspekcji Pracy Głównego Inspektoratu Pracy część I. I. Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Otrzymują wszyscy wykonawcy którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia.

Otrzymują wszyscy wykonawcy którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia. Otrzymują wszyscy wykonawcy którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia. Nasz znak ZP.271.29.2011 Nowy Targ 24.08.2011r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż kompletnego

Bardziej szczegółowo

I. Wymagane parametry techniczne/wyposażenie systemu do witrektomii i fakoemulsyfikacji Constellation Vision System

I. Wymagane parametry techniczne/wyposażenie systemu do witrektomii i fakoemulsyfikacji Constellation Vision System I. Wymagane parametry techniczne/wyposażenie systemu do witrektomii i fakoemulsyfikacji Constellation Vision System Producent :... Nazwa i typ :... Rok produkcji: 2015 Załącznik Nr do SIWZ L.p. Wymagane

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Załącznik 2.3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Fotele obrotowe biurowe na wyposażenie Działu Farmacji, Izby Przyjęć, Bloku Operacyjnego, Ośrodka Dziennej Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Krotoszyn, dnia 21.10.2014 r. WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Dostawę sterylizatora plazmowego w ramach rozbudowy, przebudowy i doposażenia

Bardziej szczegółowo

Lampy operacyjne FAM-LUX LO-23. Produkt został wykonany z materiałów, o właściwościach antybakteryjnych. www.famed.com.pl

Lampy operacyjne FAM-LUX LO-23. Produkt został wykonany z materiałów, o właściwościach antybakteryjnych. www.famed.com.pl Lampy operacyjne FAM-LUX www.famed.com.pl Produkt został wykonany z materiałów, o właściwościach antybakteryjnych. Lampa operacyjna FAM-LUX Standardowe konfiguracje lampy FAM-LUX 1. wersja sufitowa Lampa

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 08.10.2013 DZ/271/120/582/2013. Szanowni Wykonawcy

Kraków, dnia 08.10.2013 DZ/271/120/582/2013. Szanowni Wykonawcy Kraków, dnia 08.10.2013 DZ/271/120/582/2013 Szanowni Wykonawcy Dotyczy: odpowiedzi na pytanie do postępowania przetargowego DZ/271/120/2013 - dostawa wraz z montażem wyposażenia gospodarczego Budynku E

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY: Sygn. akt SZ-222-20/12/6/6/2012

DOTYCZY: Sygn. akt SZ-222-20/12/6/6/2012 Warszawa dn. 2012-08-03 SZ-222-20/12/6/6/2012/ Szanowni Państwo, DOTYCZY: Sygn. akt SZ-222-20/12/6/6/2012 Przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest " sprzedaż, szkolenie, dostawę, montaż i uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP/98/2014 Zegrze, dnia 09.09.2014 r.

Nr sprawy: ZP/98/2014 Zegrze, dnia 09.09.2014 r. Nr sprawy: ZP/98/2014 Zegrze, dnia 09.09.2014 r. Informacja dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pt.: Zakup i dostawa sprzętu

Bardziej szczegółowo

Kamera endoskopowa SC-610. Instrukcja użytkowania

Kamera endoskopowa SC-610. Instrukcja użytkowania Kamera endoskopowa SC-610 Instrukcja użytkowania Dziękujemy za wybranie naszego produktu. Dla zapewnienia prawidłowego działania kamery prosimy o zapoznanie się z informacjami zawartymi w instrukcji i

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚĆ DATA: 10.12.2014 LICZBA STRON: 7

WIADOMOŚĆ DATA: 10.12.2014 LICZBA STRON: 7 WIADOMOŚĆ DO: OD: Wykonawców Zamawiającego DATA: 10.12.2014 LICZBA STRON: 7 DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne na dostawę zestawu laparoskopowego z obrazem trójwymiarowym 3D, sygn. sprawy 674/D/2014.

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Krotoszyn, dnia 30.04.2013 r. WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Dostawę ambulansu sanitarnego typu C dla SPZOZ w Krotoszynie. Nr sprawy RZP-VI/1/01/13

Bardziej szczegółowo

ComfortControl 01 BLOKADA MECHANIZMU

ComfortControl 01 BLOKADA MECHANIZMU Krok 1: Odblokowanie fotela. 01 BLOKADA MECHANIZMU Krok 2: Dopasowanie fotela do swojej sylwetki. 02 PŁYNNOŚĆ DZIAŁANIA MECHANIZMU 03 GŁĘBOKOŚĆ SIEDZISKA 04 WYSOKOŚĆ OPARCIA Krok 3: Regulacja fotela w

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6 Stowarzyszenie Na Rzecz Doskonalenia Białystok, 15.05.2013 Współczesnych Metod Diagnostyki i Leczenia Niepłodności Dziecko Adres biura projektu: ul. Białówny 7/1 15-437 Białystok tel: 668 870 617 email:

Bardziej szczegółowo

CARVING. CARVING jest najnowszym unitem stomatologicznym włoskiej firmy OMS S.p.A. Tak jak wszystkie unity OMS jest objęty 36 miesięczną gwarancją

CARVING. CARVING jest najnowszym unitem stomatologicznym włoskiej firmy OMS S.p.A. Tak jak wszystkie unity OMS jest objęty 36 miesięczną gwarancją CARVING CARVING CARVING jest najnowszym unitem stomatologicznym włoskiej firmy OMS S.p.A. Tak jak wszystkie unity OMS jest objęty 36 miesięczną gwarancją Jest bardzo funkcjonalny i ergonomiczny Jego konstrukcja

Bardziej szczegółowo

STO Y I FOTELE OKULISTYCZNO - LARYNGOLOGICZNE

STO Y I FOTELE OKULISTYCZNO - LARYNGOLOGICZNE ELEKTRO-MECHANICZNY STÓ OKULISTYCZNY TYP LS COMFORT dodatkowy panel sterowania Cena od 12 000,00 ruch sto³u w p³aszczyÿnie poziomej 35 system do przemieszczania sto³u dodatkowy podg³ówek powietrzny Stó³

Bardziej szczegółowo

OFERTA 0001-CENA 3300 ZŁ

OFERTA 0001-CENA 3300 ZŁ OFERTA 0001-CENA 3300 ZŁ PROFESJONALNY ZESTAW DO MONITORINGU 4 KAMERY WANDALOODPORNE KONIG - SOLIDNA OBUDOWA W skład zestawu wchodzi: - REJESTRATOR CYFROWY DVS-0404DR (nr kat. 9342) 4 kanałowy cyfrowy

Bardziej szczegółowo

Akademickie Centra Kreatywności Germanistyka

Akademickie Centra Kreatywności Germanistyka UNIWERSYTET ŚLĄSKI Katowice, dnia 13.03.2015 r. ul. Bankowa 12, 40-007 KATOWICE NIP 634-019-71-34; REGON 000001347 UCZESTNICY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NR DZP.381.22.2015.DW WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

Sprawa Nr: RAP/34/2011 Załącznik Nr 7 do SIWZ. Nazwa i rodzaj oferowanej usługi:...

Sprawa Nr: RAP/34/2011 Załącznik Nr 7 do SIWZ. Nazwa i rodzaj oferowanej usługi:... Sprawa Nr: RAP/34/2011 Załącznik Nr 7 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Wykonawcy:. Nazwa i rodzaj oferowanej usługi:.... Lp. Parametry wymagane: Parametry

Bardziej szczegółowo

strona Z ogólnej liczby stron FORMULARZ OFERTOWY

strona Z ogólnej liczby stron FORMULARZ OFERTOWY Nr postępowania WNB.2420.25.2013.AM Załącznik nr 1 do SIWZ pieczęć wykonawcy Z ogólnej liczby stron Nazwa wykonawcy: Adres: NIP: REGON: Telefon: Faks: Adres e-mail: FORMULARZ OFERTOWY Niniejszym, po zapoznaniu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.imp.sosnowiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.imp.sosnowiec.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.imp.sosnowiec.pl Sosnowiec: Dostawa wideonystagmografu dla Instytutu Medycyny Pracy

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dodatkowe usługi transportu sanitarnego, znak sprawy 14/ZA/15

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dodatkowe usługi transportu sanitarnego, znak sprawy 14/ZA/15 Świętochłowice, dn. 17.02.2015 r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dodatkowe usługi transportu sanitarnego, znak sprawy 14/ZA/15 Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

CENTRUM ONKOLOGII - INSTYTUT IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE

CENTRUM ONKOLOGII - INSTYTUT IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE wpisane do KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000144803 NIP 525-000-80-57; Regon 000-288-336 Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Sekcja Zamówień

Bardziej szczegółowo

Kamera DVS-540IR-V. Specyfikacja techniczna

Kamera DVS-540IR-V. Specyfikacja techniczna Kamera DVS-540IR-V Cena: 335,00 zł przetwornik: 1/3" CCD SONY Super HAD rozdzielczość: 540 TVL czułość: 0 Lux (IR LED ON) obiektyw regulowany: 4-9 mm ilość diod: 36 diod/5 mm zasięg promiennika: 30 m klasa

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Otwock, dnia 08.04.2015 im. prof. Adama Grucy CMKP ul. Konarskiego 13 05-400 Otwock

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Otwock, dnia 08.04.2015 im. prof. Adama Grucy CMKP ul. Konarskiego 13 05-400 Otwock Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Otwock, dnia 08.04.2015 im. prof. Adama Grucy CMKP ul. Konarskiego 13 05-400 Otwock Do Wykonawców Dotyczy: przetargu na Dostawę metalowych mebli, sprzętu ze stali

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Oznaczenie sprawy: 2/PN/2012 ZAŁĄCZNIK NR 5 do siwz Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa oraz montaż mebli dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach Meble biblioteczne

Bardziej szczegółowo

UP-X898MD. Czarno biała termiczna drukarka cyfrowo analogowa formatu A6. Omówienie

UP-X898MD. Czarno biała termiczna drukarka cyfrowo analogowa formatu A6. Omówienie UP-X898MD Czarno biała termiczna drukarka cyfrowo analogowa formatu A6 Omówienie Szybkie czarno-białe e wydruki obrazów medycznych o wysokiej jakości dzięki kompaktowej, zajmującej niewiele miejsca drukarce

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW W CELU WYJASNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW W CELU WYJASNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ADRES: 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18 tel./fax. (013) 43 09 547 www.szpital-brzozow.pl e-mail: zampub@szpital-brzozow.pl SZPiGM 3820/103/2012 Brzozów, 2012-12-03 ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Bardziej szczegółowo

Domofony, videodomofony... 268 Systemy monitoringu... 269-272 Detektory... 272 Sygnalizatory, akcesoria... 273-274 SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA

Domofony, videodomofony... 268 Systemy monitoringu... 269-272 Detektory... 272 Sygnalizatory, akcesoria... 273-274 SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA Domofony, videodomofony... 268 Systemy monitoringu... 269-272 Detektory... 272 Sygnalizatory, akcesoria... 273-274 Domofony, videodomofony Domofon (LF-01+ TF01) Interkom dwukierunkowy Sterowanie zamkiem

Bardziej szczegółowo

Lampy operacyjne i zabiegowe

Lampy operacyjne i zabiegowe Lampy operacyjne i zabiegowe NEXUS OL-01/OL-02 ONYX TL-01 NEXUS i ONYX Lampy operacyjne i zabiegowe OL-01 / Głowica lampy operacyjnej Nowoczesna stylistyka Lampy operacyjne INFIMED NEXUS i lampy zabiegowe

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania Warszawa, dnia 22 kwietnia 2015 r. Do wykonawców biorących udział w postępowaniu na dostawa sprzętu medycznego, mebli medycznych, akcesoriów oraz wyposażenia biurowego do oddziału ZOL i rehabilitacji neurologicznej,

Bardziej szczegółowo

9. Dot. poz. 11 - Czy w przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie dotyczące p.5 Zamawiający odstąpi od wymogu dozownika alkoholu?

9. Dot. poz. 11 - Czy w przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie dotyczące p.5 Zamawiający odstąpi od wymogu dozownika alkoholu? Dotyczy Pakietu nr 4- automatyczna myjnia endoskopowa- 2 szt.: Parametry techniczne 1. Dot. poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię o wymiarach: 62 x 64 x 93 cm, co nieznacznie odbiega od zapisów

Bardziej szczegółowo

Komputer przenośny musi spełniać następujące wymagania minimalne.

Komputer przenośny musi spełniać następujące wymagania minimalne. Część I - Zadanie nr 2.2: Komputer przenośny Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę wraz z uruchomieniem Komputerów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 45/2015. TALEX S.A., ul. Karpia 27 d, 61 619 Poznań, e mail: centrumit@talex.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 45/2015. TALEX S.A., ul. Karpia 27 d, 61 619 Poznań, e mail: centrumit@talex.pl ZAPYTANIE OFERTOWE NR 45/2015 1. ZAMAWIAJĄCY TALEX S.A., ul. Karpia 27 d, 61 619 Poznań, e mail: centrumit@talex.pl 2. INFORMACJE OGÓLNE 2.1. Talex S.A. zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym

Bardziej szczegółowo

o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę sprzętu komputerowego

o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę sprzętu komputerowego Gdynia, dnia 27.07.2015 r. o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę sprzętu komputerowego Wykonawcy w postępowaniu Na podstawie art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

WYŚWIETLACZE GRAFICZNE I TEKSTOWE 7 KOLOROWE

WYŚWIETLACZE GRAFICZNE I TEKSTOWE 7 KOLOROWE www.led-ban.pl WYŚWIETLACZE GRAFICZNE I TEKSTOWE 7 KOLOROWE 2 Ogólne cechy wyświetlaczy graficznych 7 kolorowych 7 kolorów świecenia. Najlepsza technologia. 4 diody na piksel!!! Wczytywanie animacji w

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Sprawa Nr RAP.272.48.2013 Załącznik Nr 6 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Wykonawcy:...... I. Projekcyjny zestaw awaryjny typ A (4 zestawy) Każdy zestaw

Bardziej szczegółowo

ul. Krzywoustego 6 81-035 GDYNIA - POLSKA / POLAND Tel.: +48 58 765 71 00 Fax: +48 58 765 71 02 e-mail: info@vassilli.pl - www.vassilli.

ul. Krzywoustego 6 81-035 GDYNIA - POLSKA / POLAND Tel.: +48 58 765 71 00 Fax: +48 58 765 71 02 e-mail: info@vassilli.pl - www.vassilli. VASSILLI POLSKA Sp. z o.o. ul. Krzywoustego 6 81-035 GDYNIA - POLSKA / POLAND Tel.: +48 58 765 71 00 Fax: +48 58 765 71 02 e-mail: info@vassilli.pl - www.vassilli.pl Cat. - Polska - edycja 09/2008 - ci&lle

Bardziej szczegółowo

POLSKI. Unity stomatologiczne

POLSKI. Unity stomatologiczne POLSKI Unity stomatologiczne Rewolucyjna koncepcja unitu Planmeca Sovereign Planmeca Sovereign to najbardziej zaawansowany model unitu stomatologicznego, który znajduje się na rynku. Urządzenie oferuje

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ Opis przedmiotu zamówienia mebli biurowych przeznaczonych na wyposażenie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie ( część 3 zamówienia). OPIS TECHNICZNY MEBLI KONTUAR

Bardziej szczegółowo

ZADANIE NR 1 APARAT USG Liczba sztuk 1 sztuka Producent: Kraj pochodzenia:.. Oferowany model:.. Rok produkcji min. 2014 :...

ZADANIE NR 1 APARAT USG Liczba sztuk 1 sztuka Producent: Kraj pochodzenia:.. Oferowany model:.. Rok produkcji min. 2014 :... Załącznik nr 1 do SIWZ ZADANIE NR 1 APARAT USG Liczba sztuk 1 sztuka Producent:.. Kraj pochodzenia:.. Oferowany model:.. Rok produkcji min. 2014 :..... Lp Parametry techniczne Warunek graniczny 1 Nowoczesny

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kgkkozienice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kgkkozienice.pl 1 z 5 2015-09-15 12:20 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kgkkozienice.pl Kozienice: Dostawa, montaż i uruchomienie urządzenia do

Bardziej szczegółowo

EZ/2009/698/106/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r.

EZ/2009/698/106/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r. EZ/2009/698/106/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r. dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę wraz z instalacją sprzętu komputerowego 106/09.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Terminale do centralnego modułu zarządzania stacjonarne 11 szt. Terminale do centralnego modułu zarządzania mobilne 4 szt.

Zapytanie ofertowe. Terminale do centralnego modułu zarządzania stacjonarne 11 szt. Terminale do centralnego modułu zarządzania mobilne 4 szt. Zapytanie ofertowe Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 Działanie 4.3 Kredyt technologiczny Wniosek o dofinansowanie nr: WND-POIG.04.03.00-00-D90/12 Chechło Drugie, dn. 10.03.2015

Bardziej szczegółowo

00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969. tel.: (0 22) 522 74 79 (0 22) 522 74 72

00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969. tel.: (0 22) 522 74 79 (0 22) 522 74 72 SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY 00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969 ul. Marszałkowska 24 ul. Działdowska 1 NIP: 526-025-15-98 Dział Zamówień Publicznych tel.: (0 22)

Bardziej szczegółowo

Kamienna Góra: dostawa sprzętu i aparatury endoskopowej Numer ogłoszenia: 40017-2011; data zamieszczenia: 03.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Kamienna Góra: dostawa sprzętu i aparatury endoskopowej Numer ogłoszenia: 40017-2011; data zamieszczenia: 03.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Kamienna Góra: dostawa sprzętu i aparatury endoskopowej Numer ogłoszenia: 40017-2011; data zamieszczenia: 03.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

OL/251-83/13 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dotyczy: przetargu nieograniczonego:

OL/251-83/13 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dotyczy: przetargu nieograniczonego: OL/251-83/13 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: przetargu nieograniczonego: Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek dla Urzędu Skarbowego w Gnieźnie. Zamawiający, stosownie

Bardziej szczegółowo

WYŚWIETLACZE GRAFICZNE MAX

WYŚWIETLACZE GRAFICZNE MAX www.led-ban.pl Nowoczesne źródła reklamy - www.led-ban.pl MAX 2 Nowoczesne źródła reklamy - www.led-ban.pl Ogólne cechy wyświetlaczy graficznych MAX Najwyższa rozdzielczość! Raster diod LED tylko 10 mm!!!

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psouu.org.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psouu.org.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psouu.org.pl Kołobrzeg: Dostawa samochodu osobowego (minibus) fabrycznie nowego

Bardziej szczegółowo

Łóżko rehabilitacyjne LR-12. Produkt został wykonany z materiałów, o właściwościach antybakteryjnych. www.famed.com.pl

Łóżko rehabilitacyjne LR-12. Produkt został wykonany z materiałów, o właściwościach antybakteryjnych. www.famed.com.pl Łóżko rehabilitacyjne Produkt został wykonany z materiałów, o właściwościach antybakteryjnych. www.famed.com.pl Pilot przewodowy Łóżko rehabilitacyjne w wersji elektrycznej Wyjmowany szczyt nóg PL19.1

Bardziej szczegółowo

Łóżko rehabilitacyjne LR-12. Produkt został wykonany z materiałów, o właściwościach antybakteryjnych. www.famed.com.pl

Łóżko rehabilitacyjne LR-12. Produkt został wykonany z materiałów, o właściwościach antybakteryjnych. www.famed.com.pl Łóżko rehabilitacyjne Produkt został wykonany z materiałów, o właściwościach antybakteryjnych. www.famed.com.pl Pilot przewodowy Łóżko rehabilitacyjne w wersji elektrycznej Wyjmowany szczyt nóg PL19.1

Bardziej szczegółowo

W POSTĘPOWANIU CRZP/UJ/51/2011

W POSTĘPOWANIU CRZP/UJ/51/2011 ZAŁĄCZNIK A DO SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO W POSTĘPOWANIU CRZP/UJ/51/2011 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż ekranów oraz projektorów multimedialnych

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU

DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU Al. Marcinkowskiego 32 61-745 Poznań tel. 61 85 66 004 fax. 61 85 66 087 e-mail: sekr.dyr@poznan.so.gov.pl Poznań, dnia 19 października 2012 r. ZP-226-30/12 Wszyscy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fuw.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fuw.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fuw.edu.pl Warszawa: Dostawa układu budującego i sterującego strojone ksenonowe źródło światła

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy. Strona 1 z 25

Formularz cenowy. Strona 1 z 25 Grupa Szafki ubraniowe BHP Lp. (pieczęć wykonawcy) Opis przedmiotu zamówienia /nazwa międzynarodowa Nazwa handlowa Ilość szt. Formularz cenowy Cena netto Wartość netto (ilość z kol.4 x cena z kol.5) Kwota

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę rękawic medycznych.

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę rękawic medycznych. Toruń, dnia 12.07.2012 r. L.dz. SSM-XI-47/Z/2012/ /12 Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę rękawic medycznych. W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wójt Gminy Chełmiec ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec www.chelmiec.pl, e-mail: przetargi@chelmiec.pl tel.: 018-414-56-24, fax:018-414-56-43

Bardziej szczegółowo

OFERTA - BIURKA I STOLIKI KOMPUTEROWE

OFERTA - BIURKA I STOLIKI KOMPUTEROWE OFERTA - BIURKA I STOLIKI KOMPUTEROWE SPIS TREŚCI: STRONA 2 PRODUCENT O STRONA 17 PRODUCENT A STRONA 19 PRODUCENT F STRONA 23 KRZESŁA KOMPUTEROWE Asortyment ze strony 19-22 transport gratis cała Polska

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY: ZADANIE 1 Dostawa mebli biurowych

SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY: ZADANIE 1 Dostawa mebli biurowych Załącznik nr 6. do SIWZ Zakup i dostawa wyposażenia do Centrum Aktywności Twórczej w Ustce SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY: ZADANIE Dostawa mebli biurowych. Zadanie obejmuje dostawę następującego sprzętu:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Regulaminu zamówień do kwoty 30.000euro. OS.271.4.2014 (znak sprawy) ZAPYTANIE OFERTOWE

Załącznik Nr 2 do Regulaminu zamówień do kwoty 30.000euro. OS.271.4.2014 (znak sprawy) ZAPYTANIE OFERTOWE Załącznik Nr 2 do Regulaminu zamówień do kwoty 30.000euro Leśna, dnia 17 lipca 2014 r. OS.271.4.2014 (znak sprawy) ZAPYTANIE OFERTOWE Proszę o złożenie oferty cenowej wg załączonego wzoru na realizację

Bardziej szczegółowo