Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 lllffitsttft.0jtr Woj skowa S pecj alistyczna Prryc hod nia Lekarska Sam odzie ny Pu bliczn y Zakład opieki Zd rowotnej U. Lipowa 47, BiaĘstok tel ,tel.lfax sekre tariut(ti;,wsiłi.c om "p ł BiaĘstok, Wszysc y zainteresowani Wykonawcy Dot. przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego: nasofuryngoskopu z torem mikroskopu wizyjnym, operacyjnego laryngologicznego, kabiny audiometrycznej, unitu laryngologicznego, fotela laryngologicznego do Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZoZ w Białymstoku (BZP/I53714/2015) Działając na podstawie art. 38 ust. f i 4 ustawy Prawo zamówieri publicznych (Dz. U. z f0i3 r. Nr 907, tekst jedn. z pozn. Zm.), w rwiązkl z wpęnięciem zapytan do treścisiwz Zamawiający udziela odpowiedzi na ponizsze pytania: Dofrczv: Cześć _ nasofarvneoskop z torem wiwinvm (załacznik 4_ narumetrv techniczne : 1. DoĘcry części1, nasofaryngoskop z torem wiryjnymo nasofaryngoskop giętkio pkt 4: Czy Zamawiający dopuścimożliwośćoferowaniaurządzenia o kącie widzeniaj5"? odp. TAK. dopuszcza możliwośćoferowania arzqdzenia o kqcie widzenia 75". 2. DoĘcry części1onasofaryngoskop z torem wiryjnym, nasofaryngoskop giętkio pkt 5: Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania urządzenia o zagięciu koricówki góra-dół r30"l130'? odp. NIE. nie dopuszcza możliwościoferowunia urzqdzenia o zagięciu kotćcówki g ru-d ł 130"/130.? 3. DoĘcry części1, nasofaryngoskopz torem wiryjnymonasofaryngoskopgiętki' pkt. 6: Cry Zamawiającydopuścimożliwość oferowaniautządzeniao lepszymparametrzęrozdzięlczośćok pikseli? odp. TAK. dopuszcza możiiwość oferowania urzqdzenia o lepszym parametrze ok pikseli. rozdzielczość 4. DoĘcry części, nasofaryngoskopz torem wizyjnym, kamera cyfrowa do oferowanego punkt 7: nasofaryngoskopu, dopuścikamerę Czy Zamawiającymiał na myśliparametrwymiar obiektywu?czy Zamawia1ący z obiektywemr0? endoskopową odp. TAK. dopuścikameręendoskopowqz obiektywemf3q.

2 5. DoĘczy części1, nasofaryngoskop z torem wizyjnym,źr dłoświatła,punkt 15: Czy Zamawiający dopuściźrodłoświatłabez pęnnej regulacji natężeniaoświetlenia? odp. NIE. nie dopuszcza źr dła światłabez płynnej regulacji natężenia oświetlenia 6. DoĘcry części1, nasofaryngoskop z torem wizyjnym,źr6dło światłao punkt l.7: Czy Zamawiający dopuściźrodłoświatła bez pilota zda negosterowania? odp. NIE. nie dopuszcza źródłaświatłabez pilota zdalnego sterowania. 7.DoĘczy części1onasofaryngoskop z torem wizyjnymo światłowód,parametr 18: Czy Zamawiający dopuści światłowódo średnicy3,5 mm i długości230 Omm lub o średnicy4,8 mm i długości23000mm? ŚwiatłowÓd o średnicy4,8 mm jest przeznaczony przede wszystkim do optyk laparoskopowych,czy i o średnicyok. 10 mm. odp. NIE. nie dopuszcza światłowodu o średnicy 3,5 mm i długości230 hmm lub o średnicy4,8 mm i długości23000 mm. 8. DoĘcry części1, nasofaryngoskop z torem wiryjnym _ monitor' param etr 27z " Czy Zamawiający dopuści możliwośćoferowania monitora LE'D I7,, lub 9- lub 22- lub 24,, Z możliwością montazu na unicie laryngolo gicznym? Zaproponowane przekątne monitorów Są wystarczające do pracy ze sprzętem opisanym przęz Zamawia1ącego.Monitor 32', będzię za duę i niewygodny w obsłudzena unicie laryngolo gicznym. odp. NIE. Czy nie dopuszcza możiiwościoferowania monitora LED 17, Iub 19, Iub 22,' Iub 24,, z mozliwościqmontażu na unicie laryngologicznym. 9. Pvtanie 1 - dotvczv cześcinr 1. pkt. 3: Czy zamawiający dopuścinasofaryngoskop giętki z długościąroboczą 320 mm? 20 mm różnicy od parametru zapisanego w specyfikacji technicznej w zaden sposób nie wptywa na pogorszeniejakości badania i komfortu pracy lekarza? odp. TAK. dopuszcza nasofaryngoskop giętki z długościqroboczq 320 mm 10. Pvtanie 2 _ dotvczv cześcinr 1. pkt. 4: Czy zamawiający dopuścinasofaryngoskop giętki z kątem widzenia 80 stopni? RÓżnica 5 stopni w zadęnsposób nie wpływa na pogorszeniejakościbadania i diagnozę ekarza. odp. TAK. dopuszcza.nasofaryngoskop giętki z kqtem widzenia 80 stopni. 11. Pvtanie 3 - dotvczv cześcinr 1. pkt. 5: Czy zamawiający dopuścinasofaryngoskop giętki z zagięciem koricówki góra-doł 1300? Podczas bada zagięcie 130 stopni jest wystarczające i nie ma w Żadnejliteraturze medycznej uzasadnieri do stosowania zagięcia 150 stopni. odp. NIE. nie dopuszcza nasofaryngoskopu giętkiego z zagięciem ko c wki g ra-dół Pvtanie 4 _ dotvczv cześci Nr 1. pkt. 8: Czy zamawiający dopuścikamerę o rozdzielczości min. ]52x582 (PAL) bez wymogu określenia parametru 168x494 (NTSC)? 752x582 (PAL) jest to wystarczający parametr, który twierdzi o jakościnasofaryngoskopui dopasowaniu do oczekiwari zawaęch w specyfikacji tęchnicznej. System PAL jest systemem obowiązującym w Europie i jest kompatybilny zę wszystkimi systemami wią'jnymi, stądbrak potrzeby wymagania równiei sygnałuntsc.

3 odp. NIE. nie dopuszcza kamery o rozdzielczości min. 752x582 (PAL) bez wymogu okreśieniaparametru 768x4 94 (NTS C) 13. Pvtanie 5 - dotvczv cześcinr l'. pkt. 9: Czy zamawiający dopuści kamerę cyfrową do oferowanego nasofaryngoskopu z balansem bieli aktywowanym przez przycisk na konsoli kamery? Rozwiązanie to jest powszechnie stosowanę na świecie,jest bardziej ptecyzyjne niż funkcja automatyczna co Sprawia irc obrazowanie i kolory są naturalne. Odp. NIE. nie dopuszcza kamery cyfrowej do oferowanego nasofaryngoskopu z balansem bieli aktywowanym przez przycisk na konsoli kamery. 14. Pvtanie 6 - dotvczv cześcinr 1. pkt. 10: Czy zamawiający dopuścikamerę cyfrową do oferowanego nasofaryngoskopubez funkcji anty.moire, adiustacji światłemi kamerą? Rozwiązanie to pozwala samemu dostosowaćobraz do z moż iwością poiądanego' co sprawia żejest bardziej precyzyjne. Odp. NIE. nie dopuszcza kamery cyfrowej do oferowanego nasofaryngoskopu bez funkcji anty-moire. 15. Pvtanie 7 - dotvczv cześcinr 1; pkt. 14: Czy zamawiający dopuściźrodłoświatłaz diodą 7f0 lm? Jednostka mocy'' \Ą/r''nic nam nie mówi o jakościi skutecznościświetlnej.skutecznośćświetlną mozna scharakteryzowacwjednostkach które podaliśmyw pytaniu. odp. NIE. określiłw SIWZ źródłoświatław jednostce mocy. 16. Pvtanie 8 _ dotvczv cześcinr 1. pkt. 16: Czy zamau,iający dopuściźrodłoświatłaz dwoma fuodłami światłai zyrvotnościąmin godzin światław naszym urządzeniu jest każde? oferowany przez nas parametr sprawia Że źrywotność większa od tego opisanegow Specyfikacji technicznej o godzin. odp. TAK. dopuszcza źródło światłaz dwoma źródłami światła i żywotnościqmin godzin każ,de. 17. Pvtanie 9 _ dotvczv cześcinr 1. pkt. l'7: Czy zamau,iający dopusci źrodło światłabez pilota do zdalnego sterowania? Funkcja zdalnego sterowania pilotem jest funkcją która nie jest stosowana ptzez ekarzy, poza tym nie wpęwa na diagnozę i jakość pracy lekarza, jest tylko zapisem który eliminuje większość producentów w przetargu. odp. NIE. nie dopuszczu źr dła światłabez pilota do zdalnego sterowania. 18. Pvtanie 10 - dotvczv cześcinr 1. pkt. 18: Cry zamawiający dopuściświatłowódmedyczny z koricówkami uniwersalnymi 4,8 mm, dł mm lub 3500 mm? Minimalnę roznicę w parametrach zawafich w specyfikacji tęchnicznej nie wpływają na pogorszeniejakościi komfortu badania. odp. TAK. Zamuwiajqcy dopuszcza światłowódmedyczny z ko cówkami uniwersalnymi 4,8 mm, dł mm.. lk'

4 19. Czy zamawiający moze wydzielió z części I monitor jako oddzielną część,do przetargu? Pozwoliłoby to szerszemu gonu wykonawców prrystąpić do przetargq a co za tym idzie oforta mogłabybyć bardziej konkurencyjna. odp. NIE. Zamawiajqey nie może wydzielić z części I monitora, jako oddzielnej części do przetargu. 20.Czy zamawiającydopuścisprzętz gwarancjąz4 miesiące? odp. NIE. nie dopuszcza sprzętu z gwarancjq 24 miesiqce. fl.w rwiązku Z tym iż ciężkojest zmusió kooperantów -klientów do wystawienia rekomendacji z wykonanych dostaw, czy Zamawiający moie zrezygnować z wymogu dokumentacji dostaw w częścii?. odp. NIE. nie może zrezygnować z wymogu dokumentacji dostaw w częścii. f2. Czy zamawiający dopuścikopie opłaconych faktur jako udokumentowanie wykonanych dostaw na eęcie? W dzisiejszych czasach nikt nie opłaca faktur jeżze idostawa nie została wykonana nal'eęcie. odp. NIE. nie dopuszcza kopi opłaconych faktur jako udokumentowanie wykonanych dostaw należycie. 23.Pytanie nr I DoĘcry Nasofaryngoskop z torem wizyjnym - pkt 2 Czy Zamawiający dopuści nasofaryngoskop posiadający średnicę roboczą 3,2mm; oferowany parametrjest lepszy od wymaganego. odp. TAK. dopuszcza nasofaryngoskop posiadajqcy średnicęroboczq 3,2mm. 24.Pytanie nr 2 DoĘcry Nasofaryngoskop z torem wiryjnym _ pkt 5 Czy Zamawia1ącydopuścinasofaryngoskopposiadającyvYygięciekoricÓwki góra-dół 140";oferowany parametr nięznacznie roini się od wymaganego i nie wypływa na pogorszenie parametrów pracy. odp. TAK. dopuścinasofuryngoskop posiadajqcy wygięcie ko cówki g ra-dół I40". 25.Pytanie nr 3 DoĘcry Nasofaryngoskop z torem wiryjnym _ pkt 6 Czy Zamawiający dopuścinasofaryngoskop posiadający rozdzielczość pikseli; oferowany parametr nieznacznię roini się od wymaganego i nie wypęw a na pogorszenie parametrów pracy a biorąc pod uwagę średnicęroboczą 3,2mm pozwala nabardziej komfortowe dla pacjenta badanię niżz w prrypadku Średnicy 3,4mm. TAK. dopuszcza nasofaryngoskop posiadajqcy rozdzielczość pikseli. 26.Pytanie nr 4 DoĘczy Nasofaryngoskop z torem wizyjnym - pkt 11 Czy Zamawiający dopuści kamerę cyfrową ze standardową głowicą (nie będącą wodoodporną)? W standardowychprocedurach diagnostycznych,nie jest wymagana wodoodpornośćgłowicy kamery, natomiastwłaściwośó ta znaczącomoze podnieśókoszt kamery. NIE. wodoodpornq nie dopaszcza kamery cyfrowej ze standardowq głowicq nie będqcej,/s /4

5 2T.Pytanie nr 5 DoĘczy Nasofaryngoskop z torem wiryjnym - pkt 14 Czy Zamawiający dopuści źrodło światłao mocy wystarczającej do oświetlenia pola widzenia nasofaryngoskopu wspótpracującego z kamerą video. Parametr mocy diody LED nie zawsze jest równoważny z ilościądostarczanegoświatła do koricówki endoskopu. odp. określa moc oświetlenia LED w W. 2S.Pytanie nr 6 DoĘcry Nasofaryngoskop z torem wiryjnym _ pkt 16 Czy Zamawiający dopuściźrodłoświatłao zywotności godzin? Proponowana zywotność p,,y założeniuciągłegoświeceniaprzez 8h 7 dni w tygodniu, daje czas pracy wynoszący ponad 8 lat. odp. NIE. nie dopuszcza źr dła światłao żywotności godzin. f9. Pytanie nr 7 DoĘcry Nasofaryngoskop z torem wizyjnym - pkt 17 Czy Zamawiający dopuści źrodłoświatłaposiadające złącze do zdalnego sterowania służącedo regulacji jasności przez procesor kamery endoskopowej oraz wodoodporny przedni panel z przyciskami steęącymi jasność oraz wyświetlacz led prezentujący aktualną intensywność świecenia. odp. NIE. nie dopuszcza źr dła światłaposiadajqcego złqcze do zdalnego sterowania służ,qcedo regulacji jasności przez procesor kamery endoskopowej oraz wodoodporny przedni panel z przyciskami sterujqcymi jasność oraz wyświetlacz led prezentujqcy aktualnq intensywność świecenia. Dotvcnłz Cześć2 _ mikroskop operacvinv arvngo oeicznv kałucznik 4a_ oarametry techniczne : 1. Dot pkt. 8 - C,y Zamawiający dopuści urządzenie z regu acją natęienia oświetlenia rea izowaną pokrętłem? odp. NIE. nie dopuszcza urzqdzenia z regulacjq natężenia oświetlenia reulizowanq pokrętłem 2. Dot pkt. 9 - Zarnawiający wymaga źrodłaoświetleniale'd o mocy min. 80 W. Zarowki LED o tak duęch mocach nie są stosowanew mikroskopach. Cry Zamawiający dopuścioświetlenieled o mocy odpowiedniej dla zastosowa operacyjnych? Odp. NIE. Zamawiający wymaga źr6dłaoświetlenialed o mocy min. 80 w. 3. Dot pkt. 15 _ Zamawiający lvymaga systemu archiwizacji, jednocześnięnie wymaga kamery będącej głównym elementem, a jedynie możliwości rozbudowy o tor wizyjny. Prosimy o doprecyzowanie co wchodzi w składsystemu archiwizacjii z jakiego toru wizyjnego nagrywany miałby być,obraz? odp. System archiwizacji możliwy po rozbudowie o tor wizyjny. 4. Dot pkt. 28 -Czy zapisy w punkcie 28 doęcząrownież systemu archiwizacjl? odp. NIE. Zapisy nie doęczą systemu archiwizacji.

6 5. Prosimy o wyjaśnienieco zamawiający ma na myśli pisząc w pkt.15 system archiwizacji? Jaki powinien być to system archiwizacji? odp. System archiwizacji możliwy po rozbudowie o tor wizyjny. 6. Czy zamawiający posiada komputer do archiwizacji? odp. Ętanie nie dotyczy SIWZ. 7. Prosimy o wyjaśnieniemałej nieścisłości : W pkt.15 wymagany jest system archiwizacji ale w pkt.17 jest parametrem możliwośćrozbudowy o tor wiryjny. Wydaje nam się żrctor wiryjny musi być aby byłamożliwośćarchiwizacji. Prosimy o uściślenie zapisu. odp. System archiwizacji możliwy po rozbudowie o tor wizyjny. 8. Zwracamy Się z prośbąo wykreślenieze Specyfikacji technicznej pkt. ] irozbudowanie pkt 15 nadając mu brzmienie,,tor wizyjny z systemem archiwizacji,, lub innego który pozwoli uporządkowaćj asnośćzapisu. odp. System archiwizacji możliwy po rozbudowie o tor wizyjny. 9. Czy zamawiającydopuścisprzętz gwarancją24 miesiące? odp. NIE. nie dopuszcza sprzętu z gwarancjq 24 miesiqce. 10. W związku z tym ii cięiko jest zmusić kooperantów _klientów do wystawienia rekomendacji z wykonanych dostaw, czy zamawiąący moze zrezygnować z wymogu dokumentacji dostaw w częściii?. odp. NIE. nie rezygnuje z wymogu dokumentucji dostaw w częściii?. ll.pytanie nr 8 DoĘczy mikroskop operacyjny aryngologiczny - pkt 2 Czy Zamawiający dopuścimikroskop posiadający 5 blokowanych kółek skrętnych? odp. TAK. dopuszcza mikroskop posiadajqcy 5 blokowanych kółek skrętnych l2.pytanie nr 9 DoĘcry mikroskop operacyjny laryngo ogiczny _ pkt 9 Czy Zamawiający dopuści mikroskop posiadający podwójne oświetlenie LED o łącznej mocy świetlnej lux? odp. okreśiiłmoc źr dła światław W, l3.pytanie nr 10 Dotycry mikroskop operacyjny laryngologiczny - pkt 15 Czy Zamawiający wymaga mikroskopu z systemem archiwizacji i z mozliwością archiwizacji? Odp, System archiwizacji moiliwy po rozbudowie o tor wizyjny. Dot:tczvz Cześć3 _ kabina audiometrvczna (załacznik 4b_ narametrv techniczne : 1. DoĘczy części3, kabina audiometryczna,parametr 2: Czy Zamawiający dopuścimozliwośćoferowania kabiny audiometrycznej o wymiarach zewnętrznych 104x104xf01cm? odp. NIE. Zamuwiajqcy nie dopuszcza o wymiarach zewnętrznych l04x104x201 cm możiiwości oferowania kabiny audiometrycznej

7 2. DoĘcry części3' kabina audiometryczna, parametr 2: Czy Zamawiający dopuścimożliwośćoferowania kabiny audiometrycznej o wymiarach zewnętrznych 724xlf4xf0l cm? odp. NIE. nie dopuszcza możliwości oferowunia kabiny audiometrycznej o wymiarach zewnętrznych 124x124x201 cm. 3. Pytanie 11._ dotvczv cześcinr 3. pkt. 2: Czy zamawiający dopuści kabinę audiometryczną o wymiarach min. 100 x l05 x 2f5cm? Minimalna r1żnica w rozmiarach oferowanej przęz nas kabiny nie wpływa na pogorszęnie jakości i funkcjonalnościkabiny. odp. TAK. dopuszcza kabinę audiometrycznq o wymiarach min. 100 x 105 x 22Scm4. Pytanie 26 - dotvczv cześci Nr 3. pkt. 19 i 20: Czy zamawiający dopuścikabinę audiometryczną nie posiadającąceąfikatu CE' i nie wpisanej do rejestruwyrobówmedycznychzuwaginafakt, żepovtyiszyprzedmiotzamówienianiejestwyrobem medycznym. Producent traktuje ten wyrób jako wyposazenie pokoju bada, który nie ma bezpośredniegopodłączeniado Pacjenta, a słuirydo zapewnienia warunków funkcji pomiarowych. W związku z powyzszym nie ma koniecznościposiadaniatego typu ceęfikatu. Odp. NIE. nie dopuszcza kabiny audiometrycznej nie posiadajqcej cerffikutu CE i nie wpisanej do rejestru wyrobów medycznych. 5. Pytanie nr 11 DoĘcry kabina audiometryczna_ pkt 2 Czy Zamawiający dopuścikabinę o wymiarach zewnętrznych 110cm x 110 xm x 2l5cm' który to parametr nieznacznie różni się od wymaganego? odp. TAK. dopuścikabinę o wymiarach zewnętrznych 110cm x 110 xm X 215cm. Dotvcntz Cześć4. unit arvngo ogicznv (załucznik 4c _ parametrv techniczne : 1.. DoĘczy części4ounit laryngologiczny, parametr 2: Czy Zamawiający dopuścimożliwość oferowaniaurządzenia o wysokości97 cm? odp. TAK. dopuści możiiwośćoferowania urzqdzenia o wysokości97 cm 2. DoĘczy części4, unit laryngologiczny, parametr 11: Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania urządzenia bez sterylizatora UV do optyk endoskopowych? odp. NIE. nie dopuszcza mozliwości oferowania urzqdzenia bez steryiizatora UV do optyk endoskopowych. 3. Pytanie 12 - dotyczy częścinr 4" pkt.2: Czy zamawiający dopuścisystem modułowy min. 2 moduę o wymiarach łącznych: wysokość-88,5 cm?wymiaryunituniemogą świadczyćojakości Cffi, głębokość54cm,szerokość(dfugość)-82,4 unifu i nie mogąbyć: parametrem wpęwającym na wybór najkorzystniejszej ofelę w przetargu.

8 odp. NIE. nie dopuszczu systemu modułowego min. 2 moduę o wymiarach łqcznych: wysokość-88,5 cm, głębokość54 cm, szerokość(długość)_ 82,4 cm. 4. Pytanie 13- dotyczv cześcinr 4. pkt.3: C,y zamawiąący dopuści unit laryngologiczny o konstrukcji dwa kółka z Ęłu, konstrukcja przejezdna? oferowane ptzez nas rozvviązanienie wpływa na pogorszenie jakości i funkcjonalności unitu. odp. TAK. dopuszcza unit laryngologiczny o konstrukcji _ dwa ktiłka z t!łu, k on str ukcj a p rzej ezdna. 5. Pytanie 14 _ dotyczv częścinr 4, pkt. 4: Czy zamawiający dopuściunit laryngologiczny bez panelu sterującego,tylko z włączaniemfunkcji w sposób automatyczny? Rozwiązanie to zapewnia lvygodę i ergonomię pracy bez potrzeby sterowaniafunkcjami z panelu, tylko skupieniu się na badaniu. Odp. NIE. Zamawiaiqcy nie dopuszcza unitu laryngologicznego bez panelu sterujqcego, tylko z włqczaniem funkcji w spos b automatyczny. 6. Pytanie 1'5_ dotyczy części Nr 4, pkt. 5: Czy zamawiający dopuściunit laryngologiczny bez możliwościpodłączęniadodatkowych urządzen (fotel, przycisk nożny)? Zapis w punkcie 5 jest zapisem tylko ogranicza1ącymkonkurencję w wzięcia udziałuw przetargui nie ma innego uzasadniania medycznego,technicznego czy funkcjona1nego. odp. NIE. nie dopuszcza unitu laryngologicznego bez możiiwości podłqczenia dodatkowych urzqdze (np.fotel, przycisk nożny). 7. Pvtanie 16 _ dotyczv cześcinr 4. pkt. 9: Czy zamawiający dopuściunit laryngologiczny w ktorym jeden modułjest modułęm roboczym bez szuflad na instrumentarium natomiast drugi posiada 2 szufladv plus powierzchnię gorną zamykaną roletą na instrumentarium? odp. NIE. nie dopuszcza unitu laryngologicznego modułem roboczym bez szuflad na instrumentarium w którym jeden moduł jest natomiast drugi posiada 2 szuflady plus powierzchnię g rnq zamykanq roletq na instrumentarium. 8. Pytanie 17 - dotvczy cześcinr 4, pkt. 11: Czy zamawiający dopuściunit laryngologiczny bez sterylizatora UV do optyk endoskopowych tylko z miejscem na kuwety z de7ynfekcjąza pomocą pęnów dezynfekcyjnych? Sterylizacja UV nie daje takich rezu tatowjak dezynfekcja za pomocą pęnów dezynfekcyjnych. Poza tym w sterylizacji W jest brak standaryzacjitego rozwiązania,brak możliwośćkontroli' co wiąie się z niebezpiecze stwem stosowania tego rozwiązania. Odp- NIE. Zamawiaiqcy nie dopuszcza unitu laryngologicznego bez sterylizatora IIY do optyk endoskopowych tylko z miejscem na kuwety z dezynfekcjq za pomocq płyn w dezynfekcyjnych. 9. Czy zamawiający dopuścitermin dostawy 70 dni? odp. NIE. zamawiajqcy nie dopuszczu terminu dostawy 70 dni. 10.Czy zamawiający dopuścisprzęt z gwarancją} miesiące? odp. NIE. nie dopuszcza sprzętu z gwarancjq 24 miesiqce.

9 1l.W rwiązku z tym iż ciężko jest zmusić kooperantów _klięntów do wystawienia rekomendacji z wykonanych dostaw, czy zamawiający mozę zrezygnowaó z wymogu dokumentacji dostaw w częściiv?. odp. NIE. nie rezygnuje z wymogu dokumentacji dostaw w częściiv?. If.Cry zamawiający dopuścikopie opłaconych faktur jako udokumentowanie wykonanych dostaw naleęcie? W dzisiejszych czasach nikt nie opłaca faktur jeiel'i dostawa nie została wykonana naleęcie. odp. NIE. nie dopuszcza kopi opłaconych faktur jako udokumentowanie wykonanych dostaw należycie. l3.pytanie nr 12 Dotycry unit laryngologiczny - pkt 2 Czy Zamawiający dopuściunit o wymiarach: dtugośó 160cm, gtębokość60cm, wysokość 90cm? oferowane parametry nieznacznię rożnią się od wymaganych i nie mają negatywnego wpęwu na funkcj onalno śćurządzenia. odp. TAK. dopuszcza unit o wymiarach: długość160cm, głębokość60cm, wysokość 90cm. l4.pytanie nr 13 DoĘczy unit laryngologiczny _ pkt 9 Czy Zamawiający dopuściunit posiadający f szuflady oraz Zamykaną półkę w module głównym oraz 3 szuflady w module narzędziowym? odp. TAK. dopuszcza unit posiadajqcy 2 szuflady oraz zamykanq p łkę w module gł wnym oraz 3 szujlady w module narzędziowym. 15. Pytanie nr 14 Dotycry unit laryngologiczny - pkt 14 Czy Zamavtiający dopuści unit o konstrukcji nie wymagającej uchylnych blatów górnych? Proponowane rozwiązaniejest na równi funkcjonalne co wymagane i nie pogarsza parametrów pracy z unitem. odp. NIE. nie dopuszcza unitu o konstrukcji nie wymagajqcej uchylnych blatów g rnych. Dotvczr"z Cześć5. fote arvngo ogicznv kałucznik 4d _ oarametrv techniczne : 1. DoĘcry części5ofotel laryngo ogiczny, parametr 5: Czy Zamawia1ący dopuści mozliwośó oferowania fotela z 3 silnikami z regulacją wysokości w zakresie mm? odp. TAK. Zamawiający dopuszcza mozliwośćoferowania fote az 3 silnikami z regulacjąwysokości w zakręsie mm. 2. DoĘcry części5, fote aryngo ogiczny, parametr 5: Czy Zamawiający dopuścimozliwośó oferowania fote a z regll acjąwysokości w zakresie mm? odp. TAK. dopuszczafotel z regulacjq wysokości w zakresie mm.

10 3. DoĘczy części5ofotel laryngo ogiczny, parametr 6: Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania fote a bez synchronizacji segmentu plecowego Z segmentemnożnym? odp. NIE. nie dopuszcza możiiwościoferowania fotela bez synchronizacji segmentu plecowego z segmentem nożnym. 4. Dotyczy części5, fote aryngologicznyo parametr 6: Czy Zamawiający dopuścimozliwośćoferowania fotela z rotacją350.? odp. TAK. Zamawiający dopuszcza możliwośćoferowania fotela z rotacją3s[.? 5. Pytanie nr 15 Dotyczy fotel laryngologiczny - pkt 3 oraz lf Czy Zamaulia1ącydopuścifotel posiadający wyścieleniepokryte sztucznąskórą? odp. NIE. nie dopuszczafotela posiadajqcego wyścielenieze sztucznej sk ry. 6. Pytanie nr 16 DoĘcry fotel laryngologiczny _ pkt 4 Czy Zamaw i ający dopuści fotel bez p ozycj i Trendelenburga? O dp. NIE. Z amawiai qcy nie dop uszcza fotela bez p ozycj i Trende len b urg a. 7. Pytanie nr 17 Dotycry fotel laryngologiczny - pkt 5 Czy Zamawiający dopuścifotel posiadający elektromechanicznąregulacjęw zakresie 510-7l0mm za pomocą przycisku noznego przewodowego? odp. NIE. nie dopuszcza fotela posiadajqcego elektromechanicznq regulację w zakresie mm Za pomocq przycisku nożnegoprzewodowego. 8. Pytanie nr 18 DoĘcry fote aryngo ogiczny _ pkt 6 Czy Zamawiający dopuścifotel posiadający regulacje pozycji oparcia w zakresie 0-95o, oraz z podnóżkiem regulowanym nieza ęinie od oparcia? Odp. TAK. Zamawiaiqcy dopuszczafotel posiadajqcy regulacje pozycji oparcia w zokresie 0-95,, oraz z podn ż,kiemregulowanym niezależnie od oparcia. 9. Pytanie 18 _ dotyczy częścinr 5, pkt.3: Czy zamawia1ący dopuści fotel laryngolo giczny z wyprofilowanym' ergonom icznym pokryciem segmentów fotela oraz podpórek pod ręce pacjenta z tworrywa sztucznego i eko skóry? Proponowane przęz nas materiałysą wysokiej jakościumozliwiające wieloletnią eksploatacjęfotela. Odp. NIE. Zamawiaiqcy nie dopuszczafotela laryngologicznego z wyprojilowanym, ergonomicznym pokryciem segmentów fotela oraz podpórka pod ręce pacjenta z tworzywa sztucznego i eko sk ry. l0.pvtanie 19 _ dotvczv cześcinr 5. pkt. {: C,y zamawiający dopuści fotel laryngolo giczny bez możliwości ustawienia fotela do pozycji Trendelęnburda?Pory,cja fotela Trendelenburdanie jest stosowanaw laryngologii. odp. NIE. nie dopuszczafotela laryngologicznego bez możiiwościustawieniafotela do p ozy cj i Tr en dele n b ur da.,/,r \l 10

11 ll.pvtanie 20 _ dotyczy częścinr 5. pkt. 5: Czy zamawiający dopuścifotel laryngologiczny z elektromechaniczną ub pneumatyczną regulacją wysokości fotela w zakresię min. 520 _ 120 mm sterowaną za pomocą sterownika nożnęgo otaz wyposazony w specjalne siędzisko dla dziecka nakładane na fotel? Zastosowanię wyżej wymienionego siedziska pozwoli spełnićoczekiwania zapisane w specyfikacji i sprawi Że komfort dziecka podczas badania będzie większy. Odp. NIE. nie dopuszcza fotela laryngologicznego z elektromechanicznq lub pneumatycznq regulacjq wysokościfotela w zakresie min. 520 _ 720 mm sterowanq za pomocq sterownika nożnego oraz wyposażonego w specjalne siedzisko dla dziecku nakładanego nafotel. l2.pytanie 21 - dotyczv cześcinr 5. pkt. 6: Czy zamawiający dopuści fotel laryngologiczny z regulacją segmentu plecowego +g\ol-jo zsynchronizowana z regllacją Segmentunoznego pozw a ająca na przejścieod pozycji siedzącej do porycji leżącej, bez pozycji Trendelenburga za pomocą mechanizmu pneumatycznego lub elektromechanicznego;sterowanieustawieniem uzyskiwane z jednej strony fotela? Odp. NIE. Zumawiajqcy nie dopuszcza fotela laryngologicznego z regulacjq segmentu plecowego +9tr/-7 aynchronizowanq z regulacjq segmentu nożnego pozwalajqcq na przejście od pozycji siedzqcej do pozycji leż,qcej,bez pozycji Trendelenburga za pomocq mechanizmu pneumatycznego Iub elektrome c haniczneg o. l3.pvtanie 22 _ dotyczy częścinr 5. pkt. 7: Czy zamawiający dopuścifotel laryngologiczny pozycji wyposazony w podłokietniki składanetylko do roboczej fotela? Składanie podłokietników poniżej powierzchni roboczej nie ma uzasadnieniamedycznęgo,nie wpływa na jakośći komfort badania. odp. TAK. Zamawiujqcy dopuszcza fotel luryngologiczny wyposaż,ony w podłokietniki składane tylko do pozycji roboczej fotela. l4.pvtanie 23 - dotyczv cześcinr 5. pkt. 9: Czy zamawiający dopuścifotel laryngologiczny gdzie zagłowekjest z regulacją wysuwu a ę bez zmiany kąta ustawienia? Regulacja wysuwu zagłowka jest wystarczeąca pod czas badari laryngologicznych, jest wystarczeąca i praktycznie stosowanapodczas badari. odp. NIE. nie dopuszcza fotela laryngologicznego z regulacjq wysuwu zagł wka bez zmiany kqta ustawienia. l5.pvtanie 24 _ dotvczv cześcinr 5' pkt. 12: Czy zamawiający dopuścifotel laryngologiczny z pokryciem fotela Eko skórą w kolorze niebieskim? oferowane przęz nas pokrycie jest rozwiązaniem nie wpływającym na obniżeniejakości i komfonu b adania,j est natomi ast rozw iązaniem o wi ększych wal orach estetyczny ch Odp. NIE. nie dopaszcza fotela laryngologicznego niebieskim- z pokryciem Eko sk rq w kolorze

12 Dotvczv: Zapvtania do treścisiwz. 1. Pytanie 25 _ dotyczy rozdziałuv siwz pkt. 1 ust 2c) : Czy w celu potwierdzenia spełnienia warunków posia dania wiedry i doświadczenia Zamawiający dopuści wykaz 2 dostaw urządzen audiologicznych o wartości min. 15 tys. zł każde w przypadku składaniaofefty na częśó3? odp. TAK. W celu potwierdzenia spełnienia warunk w posiadania dopuszcza wykaz 2 dostaw urzqdze w przypadku składania oferty na część3. wiedzy i doświadczenia audiologicznych o wartości min. 15 tys.zł każde t-}'ffiffil.(;ł"$ił gt;xlilf;!ifi'lr'l'jffi'"ęę*t*,.łn:t,;i