Protokół Nr 191/18 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 27 sierpnia 2018 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół Nr 191/18 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 27 sierpnia 2018 roku"

Transkrypt

1 Protokół Nr 191/18 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 27 sierpnia 2018 roku W posiedzeniu udział wzięli: Roman Konieczny - Przewodniczący Zarządu Powiatu Sanockiego Andrzej Chrobak - Członek Zarządu Powiatu Sanockiego Krzysztof Strzyż Członek Zarządu Powiatu Sanockiego Alicja Wosik - Członek Zarządu Powiatu Sanockiego Maryla Kopiec Sekretarz Powiatu Sanockiego Edyta Szałankiewicz Skarbnik Powiatu Sanockiego Bogusława Hniłka Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w/m Michał Cyran Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych w/m Wojciech Naparła dyrektor PZD w Sanoku Zofia Kijowska - Naczelnik Wydziału Oświaty, Promocji, Kultury i Rozwoju w/m Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Posiedzenie Zarządu otworzył oraz prowadził Pan Roman Konieczny. Przewodniczący Zarządu Powiatu Sanockiego przedstawił przygotowany porządek obrad dzisiejszego posiedzenia. 1. Sprawy z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami: a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości Powiatu Sanockiego i ustalenia ceny wywoławczej (dz. nr 773/14) b) prośba o wyrażenie zgody na wystąpienie z wnioskiem o usunięcie 2 drzew rosnących na nieruchomości na której posadowiony jest budynek Domu Dziecka c) podjęcie uchwały zarządu w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości Powiatu Sanockiego na rzecz Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Sanoku 2. Sprawy z zarządu dróg: a) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia Gminie Tyrawa Wołoska prowadzenia zadania publicznego z zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie w/w gminy 3. Sprawy z zakresu inwestycji i zamówień publicznych: a) zajęcie stanowiska w sprawie mostu w ciągu drogi powiatowej Zarszyn Odrzechowa w m. Zarszyn 1

2 b) podjęcie decyzji w sprawie nieodpłatnego przekazania dźwigarów z obiektu mostowego w m. Tarnawa Górna c) zaopiniowanie materiałów do wniosku o uzyskanie decyzji na realizację inwestycji drogowej pn. rozbudowa drogi gminnej ul. Pomorska w Sanoku. d) rozpatrzenie pisma w sprawie kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej ul. Mickiewicza w Sanoku. e) wytypowanie zadań do programu pn. Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata Sprawy z zakresu komunikacji i transportu: a) wyrażenie opinii dotyczącej przedłużenia terminu wprowadzenia zatwierdzonej stałej organizacji ruchu dla Gminy Tyrawa Wołoska b) podjęcie uchwały zarządu w sprawie wyrażenia opinii w sprawie pozbawienia drogi powiatowej nr 2025R Domaradz (Podhyb)-Domaradz (Zakarczma) kategorii drogi powiatowej 5. Sprawy z zakresu oświaty, promocji, kultury i rozwoju: a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie upoważnienia Pani Jowity Nazarkiewicz dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Powiatu w zakresie uczestnictwa Placówki w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) b) prośba dyrektora ZS Nr 2 w Sanoku o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian w planowanej przez szkołę innowacji wojskowej pn. Edukacja dla bezpieczeństwa z elementami wiedzy o wojsku c) rozpatrzenie prośby dyrektora II LO w Sanoku o wyrażenie zgody na zwiększenie liczby godzin z wychowania fizycznego w klasie sportowej d) rozpatrzenie prośby dyrektora II LO w Sanoku o wyrażenie zgody na zatrudnienie pracownika do sekretariatu e) prośba dyrektora CDN w Sanoku o wyrażenie zgody na zatrudnienie pracownika biurowego oraz zwiększenie planu finansowego na pokrycie związanych z tym kosztów f) rozpatrzenie prośby dyrektora RCRE w Sanoku o podjęcie działań związanych z termomodernizacją oraz remontem budynku A g) rozpatrzenie prośby dyrektora MBP w Sanoku o dofinansowanie imprezy pn: Noc z Teatrem 6. Sprawy z zakresu służby zdrowia: a) prośba dyrektora SPZOZ w Sanoku o udzielenie zgody na zawarcie porozumienia z BPR w Sanoku 7. Omówienie spraw dotyczących SPZOZ w Sanoku. 8. Sprawy budżetowe: a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2018 rok (6.000 zł ZS Nr 2 w Sanoku) b) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2018 rok ( zł RCRE w Sanoku) c) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2018 rok (3.388 zł - PUP w Sanoku) d) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2018 rok ( zł ZS Nr 1 w Sanoku) 2

3 e) podjęcie uchwały zarządu w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sanockiego za I półrocze 2018 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej f) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2018 rok ( zł rezerwa celowa na zadania oświatowe) g) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2018 rok (1.051 zł - DD w Sanoku) h) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2018 rok ( zł - Starostwo) i) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2018 rok ( zł ) j) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2018 rok ( zł) 9. Wolne wnioski i zapytania. Dodatkowo Pan Starosta zaproponował, aby do porządku posiedzenia wprowadzić następujące sprawy: 1. Omówienie budowy mostu Tarnawa Kalnica w m. Tarnawa Górna 2. Omówienie sytuacji w CDN w Sanoku. 3. Podjęcie decyzji w sprawie RIG w Sanoku. 4. Pismo dyrektora I LO w Sanoku w sprawie wprowadzenia w szkole dziennika elektronicznego. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Ad. 1 Członkowie Zarządu podjęli uchwałę Nr 194/2018 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości Powiatu Sanockiego i ustalenia ceny sprzedaży ( działka nr 773/14 obręb Wójtowstwo). Uchwałę podjęto przy 3 głosach za, głosów przeciw i Następnie wyrażono zgodę na wystąpienie z wnioskiem do Burmistrza Miasta Sanoka o wydanie zezwolenia na usunięcie dwóch drzew modrzewi- rosnących na nieruchomości położonej w Sanoku obręb Wójtowstwo oznaczonej ewidencyjnie jako działka 136/3, na której posadowiony jest budynek Domu Dziecka. Decyzję podjęto przy 4 głosach za, głosów przeciw i Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 195/2018 w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości Powiatu Sanockiego na rzecz Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Sanoku. Uchwałę podjęto przy 4 głosach za, głosów przeciw i 3

4 Ad. 2 Członkowie Zarządu pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia Gminie Tyrawa Wołoska prowadzenie zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie w/w gminy. Pozytywną opinię wyrażono przy 4 głosach za, głosów przeciw i Ad. 3 Członkowie Zarządu wyrazili zgodę na przeznaczenie kwoty zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2059R Zarszyn-Odrzechowa w km w m. Zarszyn. Zgodę wyrażono przy 4 głosach za, głosów przeciw i Po omówieniu pisma Burmistrza Miasta Zagórza w sprawie nieodpłatnego przekazania dźwigarów z obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2257R Tarnawa-Kalnica w m. Tarnawa Górna, członkowie Zarządu zdecydowali, że powyższe pismo zostanie rozpatrzone dopiero po wykonaniu remontu powyższego mostu. Pozytywnie zaopiniowano materiały do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi gminnej Nr G117035Rul. Pomorska w Sanoku. Opinię pozytywną wyraziło 4 członków Zarządu, przeciw-0, wstrzymało się-0. Po omówieniu pisma w sprawie kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 2231R ul. Mickiewicza w Sanoku, Członkowie Zarządu zlecają dyrektorowi PZD oszacować koszty w/w zadania oraz wystąpienie do Urzędu Miasta Sanoka oraz do zainteresowanych spółdzielni z propozycją kto w jakim zakresie, jest zainteresowany w realizacji w/w zadania. Za powyższą decyzją głosowało 4 członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Członkowie Zarządu zlecili zgłoszenie dwóch zadań tj. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2235R ul. Traugutta w Sanoku w km od do oraz Przebudowa drogi powiatowej nr 2257R Tarnawa Kalnica w km od do 1+352, od do 1+556, od do do Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury drogowej na lata

5 Ad. 4 Członkowie Zarządu po omówieniu pisma w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przedłużenia terminu wprowadzenia zatwierdzonej stałej organizacji ruchu dla Gminy Tyrawa Wołoska, zdecydowali aby Wydział Komunikacji przygotował pismo do Wójta Gminy o dodatkowe wyjaśnienia w kwestii przesunięcia terminu. Następnie podjęto Uchwałę Nr 196/2018 w sprawie wyrażenia opinii w sprawie pozbawienia drogi powiatowej nr 2025R Domaradz (Podhyb) Domaradz (Zakarczma), kategorii drogi powiatowej. Uchwałę podjęto przy 4 głosach za, głosów przeciw i Ad. 5 Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 197/2018 w sprawie upoważnienia Pani Jowity Nazarkiewicz dyrektora ZS Nr 2 w Sanoku do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Powiatu w zakresie uczestnictwa Placówki w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Uchwałę podjęto przy 4 głosach za, głosów przeciw i Po omówieniu prośby dyrektora ZS Nr 2 w Sanoku, wyrażono zgodę na wprowadzenie zmian w planowanej przez szkołę innowacji wojskowej pn. Edukacja dla bezpieczeństwa z elementami o wojsku poprzez prowadzenie lekcji w ramach zajęć międzyoddziałowych. Zgodę wyrażono jednogłośnie, przy 4 głosach za. Pozytywnie rozpatrzono prośbę dyrektora II LO w Sanoku i wyrażono zgodę na zwiększenie liczby godzin z wychowania fizycznego w klasie sportowej. Opinię pozytywną wyrażono jednogłośnie przy 4 głosach za. Członkowie Zarządu po rozpatrzeniu pisma dyrektora II LO w Sanoku wyrazili zgodę na zatrudnienie pracownika do sekretariatu szkoły na stanowisko sekretarza pod warunkiem, że pani która obecnie pracuje na w/w stanowisku zdeklaruje chęć przejścia na emeryturę od 1 stycznia 2019r. Decyzję powyższą podjęto przy 4 głosach za, głosów przeciw i 5

6 Członkowie Zarządu wyrazili zgodę na zatrudnienie pracownika biurowego w CDN w Sanoku po przedstawieniu przez panią dyrektor warunków zatrudnienia. Zgodę wyrażono przez aklamację. Następnie rozpatrzono pismo dyrektora RCRE w Sanoku dotyczące podjęcia działań związanych z termomodernizacją oraz remontem budynku A. Pan Starosta wyjaśnił, że jeżeli pojawią się jakiekolwiek środki zewnętrzne na realizację powyższego zadania, zostaną złożone stosowne dokumenty w tej sprawie. Po rozpatrzeniu prośby dyrektora MBP w Sanoku o dofinasowanie imprezy pn. Noc z Teatrem, członkowie Zarządu zdecydowali o przyznaniu kwoty zł, pod warunkiem uzgodnienia w Porozumieniu wydatkowania środków i promocji powiatu. Decyzję podjęto jednogłośnie przy 4 głosach za. Ad. 6 Członkowie Zarządu po omówieniu pisma dyrektora SPZOZ w Sanoku, wyrazili zgodę na zawarcie porozumienia dotyczącego zapewnienia Bieszczadzkiemu Pogotowiu Ratunkowemu SP ZOZ w Sanoku wsparcia logistycznego i pomocy materialnej w zakresie niezbędnym do zapewnienia jego bieżącego funkcjonowania w okresie przejściowym. W związku z powyższym należy przygotować uchwałę w powyższej sprawie. Zgodę wyrażono przy 4 głosach za, głosów przeciw i Ad. 7 Punkt 7 został przesunięty na kolejne posiedzenie Zarządu. Jednocześnie Zarząd zawnioskuje do Przewodniczącego Rady o ujęcie w najbliższym porządku obrad sesji punktu dot. informacji na temat sytuacji w szpitalu sanockim. Ad. 8 Członkowie Zarządu podjęli Uchwałę Nr 198/2018 Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2018 rok. W uchwale powyższej zwiększa się o kwotę zł wydatki związane z realizacją statutowych zadań w ZS Nr 2 w Sanoku. Powyższą uchwałę podjęto przy 4 głosach za, głosów przeciw i 6

7 Następnie podjęto Uchwałę Nr 199/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2018 rok. W uchwale powyższej kwotę zł zwiększa się na wydatki związane z realizacją statutowych zadań w RCRE w Sanoku. Powyższą uchwałę podjęto przy 4 głosach za, głosów przeciw i Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 200/2018 Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2018 rok. Uchwała dot. zwiększenia wydatków o kwotę zł w PUP w Sanoku. Powyższą uchwałę podjęto przy 4 głosach za, głosów przeciw i W dalszej kolejności podjęto Uchwałę Nr 201/2018 Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2018 rok. W uchwalę tej zwiększa się wydatki w rozdz szkoły zawodowe o kwotę zł w ZS Nr 1 w Sanoku. Uchwałę podjęto przy 4 głosach za, głosów przeciw i Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 202/2018 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sanockiego za I półrocze 2018 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. Uchwałę podjęto jednogłośnie przy 4 głosach za. Członkowie Zarządu podjęli uchwałę Nr 203/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2018 rok. (kwota zł rezerwa celowa na zadania oświatowe). Uchwałę podjęto przy 4 głosach za, głosów przeciw i W dalszej kolejności pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2018 rok. W uchwale tej przeznacza się kwotę zł dla Domu Dziecka w Sanoku. Pozytywną opinię wyrażono przy 4 głosach za, głosów przeciw i Następnie pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2018 rok. (kwota z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń- Starostwo Powiatowe w Sanoku). Pozytywną opinię wyrażono przy 4 głosach za, głosów przeciw i 7

8 Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2018 rok. W uchwale powyższej przeznacza się kwotę zł na Przebudowę drogi powiatowej nr 2205R Czerteż-Strachocina w km od do Pozytywną opinię wyrażono przy 4 głosach za, głosów przeciw i Członkowie Zarządu pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2018 rok. Uchwała powyższa dotyczy zmiany nazwy zadania na Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2059R Zarszyn- Odrzechowa w m. Odrzechowa w km wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 2059R Zarszyn - Odrzechowa w km Pozytywną opinię wyrażono przy 4 głosach za, głosów przeciw i Ad. 9 Zarząd Powiatu podjął Uchwałę nr 204/2018 w sprawie zatrudnienia dyrektora Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku. Uchwałę podjęto przy 4 głosach za, głosów przeciw i Następnie podjęto Uchwałę Nr 205 /2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2018 rok. Uchwała dotyczy zwiększenia wydatków w kwocie zł w II LO w Sanoku. Uchwałę podjęto przy 4 głosach za, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Członkowie Zarządu zdecydowali z dniem dzisiejszym o unieważnieniu przetargu na zadanie dot. przebudowy mostu na drodze powiatowej Tarnawa Kalnica w m. Tarnawa Górna w związku z tym, iż firma, która wygrała przetarg nie przedstawiła żadnej gwarancji finansowej, (przez miesiąc czasu) która dała by im uprawnienia do podjęcia realizacji tego zadania oraz podpisania umowy. Pan Starosta poinformował, że po tego typu działaniach straciliśmy czas, który by umożliwił rozpisanie i rozstrzygniecie następnego przetargu. Zarząd postanowił też aby został przygotowany wniosek do organów ścigania o wyjaśnienie powyższej sprawy. Decyzję podjęto 3 głosami za, przeciw -0, wstrzymał się -1 członek Zarządu. 8

9 Zarząd Powiatu podjął decyzję o odstąpieniu od rozwiązania umowy z Regionalną Izbą Gospodarczą w Sanoku. Po omówieniu pisma dyrektora I LO w Sanoku, wyrażono zgodę na prowadzenie dzienników zajęć w formie elektronicznej. Jednocześnie poproszono o przedstawienie informacji czy edziennik już funkcjonuje w jednostce i na jakich zasadach. Pan Andrzej Chrobak zawnioskował o przywrócenie dodatku motywacyjnego dla nauczycieli, jak również zwrócił się z prośbą o poprawę stanu studzienek na drogach powiatowych. Pan radny Chrobak zwrócił się również o końcowe podsumowanie kadencji w postaci przygotowania wkładek do gazety Tygodnik Sanocki oraz Gazety Sanockiej Korso. Pani Alicja Wosik zwróciła się z ponownym wnioskiem o przygotowanie listy pracowników do ewentualnego odznaczenia dla pracowników za służbę w administracji publicznej po 10, 20 i 30 latach pracy. Na tym protokół zakończono. Protokołowała: Joanna Jankowska Podpisy Członków Zarządu 1. Roman Konieczny Wacław Krawczyk Andrzej Chrobak 4. Krzysztof Strzyż. 5. Alicja Wosik.. 9

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 18 września 2014 roku

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 18 września 2014 roku Protokół Nr 164/14 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 18 września 2014 roku W posiedzeniu udział wzięli: Sebastian Niżnik Wacław Krawczyk Grażyna Borek Jan Chowaniec Krystyna Chrząszcz Marian

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 4/18 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 27 grudnia 2018 roku

Protokół Nr 4/18 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 27 grudnia 2018 roku Protokół Nr 4/18 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 27 grudnia 2018 roku W posiedzeniu udział wzięli: Stanisław Chęć - Przewodniczący Zarządu Powiatu Janusz Cecuła - Zastępca Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 131 /17 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 13 czerwca 2017 roku

Protokół Nr 131 /17 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 13 czerwca 2017 roku Protokół Nr 131 /17 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 13 czerwca 2017 roku W posiedzeniu udział wzięli: Roman Konieczny Wacław Krawczyk Krzysztof Strzyż Alicja Wosik Edyta Szałankiewicz Skarbnik

Bardziej szczegółowo

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 7 stycznia 2016 roku

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 7 stycznia 2016 roku Protokół Nr 61/16 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 7 stycznia 2016 roku W posiedzeniu udział wzięli: Roman Konieczny Wacław Krawczyk Damian Biskup Krzysztof Strzyż Alicja Wosik Marian Kunc

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 112/17 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 24 stycznia 2017 roku

Protokół Nr 112/17 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 24 stycznia 2017 roku Protokół Nr 112/17 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 24 stycznia 2017 roku W posiedzeniu udział wzięli: Roman Konieczny Wacław Krawczyk Damian Biskup Krzysztof Strzyż Alicja Wosik Bogusława

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 84/16 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 8 lipca 2016 roku

Protokół Nr 84/16 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 8 lipca 2016 roku Protokół Nr 84/16 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 8 lipca 2016 roku W posiedzeniu udział wzięli: Wacław Krawczyk Damian Biskup Krzysztof Strzyż Edyta Szałankiewicz Michał Cyran Naczelnik

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 105/16 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 25 listopada 2016 roku

Protokół Nr 105/16 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 25 listopada 2016 roku Protokół Nr 105/16 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 25 listopada 2016 roku W posiedzeniu udział wzięli: Roman Konieczny Wacław Krawczyk Damian Biskup Krzysztof Strzyż Alicja Wosik Edyta

Bardziej szczegółowo

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 27 sierpnia 2014 roku

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 27 sierpnia 2014 roku Protokół Nr 162/14 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 27 sierpnia 2014 roku W posiedzeniu udział wzięli: Sebastian Niżnik Wacław Krawczyk Grażyna Borek Jan Chowaniec Waldemar Och Krystyna

Bardziej szczegółowo

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 6 listopada 2014 roku

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 6 listopada 2014 roku Protokół Nr 169/14 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 6 listopada 2014 roku W posiedzeniu udział wzięli: Sebastian Niżnik Wacław Krawczyk Grażyna Borek Waldemar Och Krystyna Chrząszcz Lista

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 114/17 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 7 lutego 2017 roku

Protokół Nr 114/17 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 7 lutego 2017 roku Protokół Nr 114/17 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 7 lutego 2017 roku W posiedzeniu udział wzięli: Roman Konieczny Damian Biskup Krzysztof Strzyż Edyta Szałankiewicz Maryla Kopiec Zofia

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 113/17 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 30 stycznia 2017 roku

Protokół Nr 113/17 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 30 stycznia 2017 roku Protokół Nr 113/17 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 30 stycznia 2017 roku W posiedzeniu udział wzięli: Roman Konieczny Wacław Krawczyk Damian Biskup Krzysztof Strzyż Michał Cyran Naczelnik

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 2/10 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 23 grudnia 2010 r.

Protokół Nr 2/10 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 23 grudnia 2010 r. Protokół Nr 2/10 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 23 grudnia 2010 r. W posiedzeniu udział wzięli: Sebastian Niżnik Wacław Krawczyk Grażyna Borek Jan Chowaniec Waldemar Och Marian Kunc Krystyna

Bardziej szczegółowo

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 19 lutego 2015 roku

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 19 lutego 2015 roku Protokół Nr 14/15 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 19 lutego 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli: Roman Konieczny Wacław Krawczyk Damian Biskup Krzysztof Strzyż Alicja Wosik Krystyna Chrząszcz

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 128 /17 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 16 maja 2017 roku

Protokół Nr 128 /17 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 16 maja 2017 roku Protokół Nr 128 /17 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 16 maja 2017 roku W posiedzeniu udział wzięli: Roman Konieczny Wacław Krawczyk Damian Biskup Alicja Wosik Edyta Szałankiewicz Skarbnik

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 108/16 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 19 grudnia 2016 roku

Protokół Nr 108/16 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 19 grudnia 2016 roku Protokół Nr 108/16 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 19 grudnia 2016 roku W posiedzeniu udział wzięli: Roman Konieczny Wacław Krawczyk Damian Biskup Krzysztof Strzyż Bogusława Hniłka- Naczelnik

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 121/17 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 16 marca 2017 roku

Protokół Nr 121/17 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 16 marca 2017 roku Protokół Nr 121/17 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 16 marca 2017 roku W posiedzeniu udział wzięli: Roman Konieczny Wacław Krawczyk Damian Biskup Krzysztof Strzyż Alicja Wosik Maryla Kopiec

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 21/2010 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 20 maja 2010 r.

Protokół Nr 21/2010 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 20 maja 2010 r. Protokół Nr 21/2010 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 20 maja 2010 r. W posiedzeniu udział wzięli: Wacław Krawczyk Andrzej Radwański Stanisław Gołda Roman Konieczny Krystyna Chrząszcz Marian

Bardziej szczegółowo

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 17 stycznia 2014 roku

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 17 stycznia 2014 roku Protokół Nr 135/14 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 17 stycznia 2014 roku W posiedzeniu udział wzięli: Sebastian Niżnik Wacław Krawczyk Grażyna Borek Krystyna Chrząszcz Marian Kunc Grzegorz

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 96/16 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 29 września 2016 roku

Protokół Nr 96/16 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 29 września 2016 roku Protokół Nr 96/16 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 29 września 2016 roku W posiedzeniu udział wzięli: Roman Konieczny Wacław Krawczyk Damian Biskup Krzysztof Strzyż Alicja Wosik Edyta Szałankiewicz

Bardziej szczegółowo

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 11 lipca 2013roku

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 11 lipca 2013roku Protokół Nr 110/2013 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 11 lipca 2013roku W posiedzeniu udział wzięli: Sebastian Niżnik Wacław Krawczyk Grażyna Borek Jan Chowaniec Waldemar Och Krystyna Chrząszcz

Bardziej szczegółowo

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 5 września 2013roku

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 5 września 2013roku Protokół Nr 119/2013 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 5 września 2013roku W posiedzeniu udział wzięli: Sebastian Niżnik Grażyna Borek Jan Chowaniec Krystyna Chrząszcz Marian Kunc Bogusława

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 102/16 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 10 listopada 2016 roku

Protokół Nr 102/16 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 10 listopada 2016 roku Protokół Nr 102/16 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 10 listopada 2016 roku W posiedzeniu udział wzięli: Roman Konieczny Wacław Krawczyk Damian Biskup Alicja Wosik Marek Andruch Starosta

Bardziej szczegółowo

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 4 grudnia 2013 roku

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 4 grudnia 2013 roku Protokół Nr 130/2013 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 4 grudnia 2013 roku W posiedzeniu udział wzięli: Sebastian Niżnik Wacław Krawczyk Grażyna Borek Jan Chowaniec Waldemar Och Krystyna

Bardziej szczegółowo

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 26 lutego 2015 roku

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 26 lutego 2015 roku Protokół Nr 15/15 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 26 lutego 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli: Roman Konieczny Wacław Krawczyk Damian Biskup Krzysztof Strzyż Alicja Wosik Krystyna Chrząszcz

Bardziej szczegółowo

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 3 marca 2016 roku

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 3 marca 2016 roku Protokół Nr 68/16 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 3 marca 2016 roku W posiedzeniu udział wzięli: Roman Konieczny Wacław Krawczyk Damian Biskup Krzysztof Strzyż Alicja Wosik Adam Siembab

Bardziej szczegółowo

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 8 stycznia 2015 roku

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 8 stycznia 2015 roku Protokół Nr 7/15 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 8 stycznia 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli: Roman Konieczny Wacław Krawczyk Damian Biskup Krzysztof Strzyż Alicja Wosik Marian Kunc

Bardziej szczegółowo

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 18 stycznia 2016 roku

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 18 stycznia 2016 roku Protokół Nr 63/16 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 18 stycznia 2016 roku W posiedzeniu udział wzięli: Roman Konieczny Wacław Krawczyk Damian Biskup Krzysztof Strzyż Edyta Szałankiewicz Bogusława

Bardziej szczegółowo

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 8 grudnia 2015 roku

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 8 grudnia 2015 roku Protokół Nr 55/15 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 8 grudnia 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli: Roman Konieczny Wacław Krawczyk Damian Biskup Krzysztof Strzyż Edyta Szałankiewicz Marian

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 169/18 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 9 marca 2018 roku

Protokół Nr 169/18 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 9 marca 2018 roku Protokół Nr 169/18 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 9 marca 2018 roku W posiedzeniu udział wzięli: Roman Konieczny Przewodniczący Zarządu Powiatu Wacław Krawczyk Zastępca Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 20 listopada 2013 roku

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 20 listopada 2013 roku Protokół Nr 128/2013 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 20 listopada 2013 roku W posiedzeniu udział wzięli: Sebastian Niżnik Wacław Krawczyk Grażyna Borek Jan Chowaniec Waldemar Och Krystyna

Bardziej szczegółowo

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 22 maja 2013roku

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 22 maja 2013roku Protokół Nr 104/2013 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 22 maja 2013roku W posiedzeniu udział wzięli: Sebastian Niżnik Grażyna Borek Jan Chowaniec Waldemar Och Krystyna Chrząszcz Marian Kunc

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 117 /17 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 24 lutego 2017 roku

Protokół Nr 117 /17 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 24 lutego 2017 roku Protokół Nr 117 /17 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 24 lutego 2017 roku W posiedzeniu udział wzięli: Roman Konieczny Wacław Krawczyk Damian Biskup Alicja Wosik Krzysztof Strzyż Edyta Szałankiewicz

Bardziej szczegółowo

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 18 sierpnia 2015 roku

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 18 sierpnia 2015 roku Protokół Nr 38/15 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 18 sierpnia 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli: Roman Konieczny Wacław Krawczyk Damian Biskup Krzysztof Strzyż Alicja Wosik Krystyna

Bardziej szczegółowo

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 16 października 2013 roku

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 16 października 2013 roku Protokół Nr 123/2013 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 16 października 2013 roku W posiedzeniu udział wzięli: Sebastian Niżnik Grażyna Borek Waldemar Och Marian Kunc Krystyna Chrząszcz Bogusława

Bardziej szczegółowo

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 21 lipca 2015 roku

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 21 lipca 2015 roku Protokół Nr 32/15 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 21 lipca 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli: Roman Konieczny Wacław Krawczyk Damian Biskup Krzysztof Strzyż Wojciech Skiba Naczelnik

Bardziej szczegółowo

Protokół XLVI sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji z dnia 20 listopada 2013r.

Protokół XLVI sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji z dnia 20 listopada 2013r. Protokół XLVI sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji z dnia 20 listopada 2013r. 1 Ad 1. Otwarcie obrad sesji. Pan Robert Pieszczoch, Przewodniczący Rady Powiatu w Sanoku, otworzył posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół XXVIII sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji z dnia 31 października 2012r.

Protokół XXVIII sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji z dnia 31 października 2012r. Protokół XXVIII sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji z dnia 31 października 2012r. 1 Ad 1. Otwarcie obrad sesji. Pan Robert Pieszczoch, Przewodniczący Rady Powiatu w Sanoku, otworzył posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2011 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 23 marca 2011roku

Protokół Nr 15/2011 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 23 marca 2011roku Protokół Nr 15/2011 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 23 marca 2011roku W posiedzeniu udział wzięli: Sebastian Niżnik Wacław Krawczyk Grażyna Borek Jan Chowaniec Waldemar Och Marian Kunc

Bardziej szczegółowo

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 5 kwietnia 2016 roku

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 5 kwietnia 2016 roku Protokół Nr 72/16 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 5 kwietnia 2016 roku W posiedzeniu udział wzięli: Roman Konieczny Wacław Krawczyk Damian Biskup Krzysztof Strzyż Alicja Wosik Edyta Szałankiewicz

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 72/2012 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniach 28 i 30 sierpnia 2012 roku

Protokół Nr 72/2012 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniach 28 i 30 sierpnia 2012 roku Protokół Nr 72/2012 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniach 28 i 30 sierpnia 2012 roku W posiedzeniach udział wzięli: Sebastian Niżnik Wacław Krawczyk Grażyna Borek Jan Chowaniec Waldemar Och

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 29 października 2015 roku

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 29 października 2015 roku Protokół Nr 49/15 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 29 października 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli: Roman Konieczny Wacław Krawczyk Damian Biskup Krzysztof Strzyż Alicja Wosik Krystyna

Bardziej szczegółowo

Protokół. XI sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji. z dnia 15 lipca 2011r.

Protokół. XI sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji. z dnia 15 lipca 2011r. Protokół XI sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji z dnia 15 lipca 2011r. Ad 1. Otwarcie obrad sesji. Pan Robert Pieszczoch, Przewodniczący Rady Powiatu w Sanoku, otworzył posiedzenie XI

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 55/2012 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 8 marca 2012 roku.

Protokół Nr 55/2012 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 8 marca 2012 roku. Protokół Nr 55/2012 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 8 marca 2012 roku. W posiedzeniu udział wzięli: Sebastian Niżnik Wacław Krawczyk Grażyna Borek Jan Chowaniec Marian Kunc Krystyna Chrząszcz

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 26/2018 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 12 września 2018 r. w godz w Starostwie Powiatowym w Białogardzie

Protokół nr 26/2018 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 12 września 2018 r. w godz w Starostwie Powiatowym w Białogardzie Protokół nr 26/2018 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 12 września 2018 r. w godz. 9 00 11 20 w Starostwie Powiatowym w Białogardzie W posiedzeniu uczestniczyły osoby wykazane na liście

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 127 /17 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 9 maja 2017 roku

Protokół Nr 127 /17 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 9 maja 2017 roku Protokół Nr 127 /17 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 9 maja 2017 roku W posiedzeniu udział wzięli: Roman Konieczny Wacław Krawczyk Damian Biskup Krzysztof Strzyż Alicja Wosik Edyta Szałankiewicz

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 54/15 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 4 grudnia 2015 roku

Protokół Nr 54/15 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 4 grudnia 2015 roku Protokół Nr 54/15 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 4 grudnia 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli: Roman Konieczny Wacław Krawczyk Damian Biskup Krzysztof Strzyż Alicja Wosik Edyta Szałankiewicz

Bardziej szczegółowo

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 24 lutego 2016 roku

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 24 lutego 2016 roku Protokół Nr 67/16 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 24 lutego 2016 roku W posiedzeniu udział wzięli: Roman Konieczny Wacław Krawczyk Damian Biskup Krzysztof Strzyż Bogusława Hniłka Naczelnik

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r.

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (8 radnych) stanowi

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR LXXVII/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie z dnia 16 stycznia 2017 roku

PROTOKÓŁ NR LXXVII/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie z dnia 16 stycznia 2017 roku PROTOKÓŁ NR LXXVII/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie z dnia 16 stycznia 2017 roku Zarząd Powiatu w Krasnymstawie odbył posiedzenie w składzie: 1. Pan Janusz Szpak - Starosta 2. Pan Henryk

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 8 stycznia 2014 r.

Protokół Nr 1/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 8 stycznia 2014 r. Protokół Nr 1/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 8 stycznia 2014 r. W posiedzeniu udział wzięli: Członkowie Zarządu Powiatu: 1. Michał Jędrys - Starosta 2. Waldemar Mazur - Wicestarosta

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 140/17 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 16 sierpnia 2017 roku

Protokół Nr 140/17 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 16 sierpnia 2017 roku Protokół Nr 140/17 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 16 sierpnia 2017 roku W posiedzeniu udział wzięli: Roman Konieczny Wacław Krawczyk Andrzej Chrobak Krzysztof Strzyż Alicja Wosik Maryla

Bardziej szczegółowo

Protokół XXVI sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji z dnia 24 września 2012r.

Protokół XXVI sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji z dnia 24 września 2012r. Protokół XXVI sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji z dnia 24 września 2012r. 1 Ad 1. Otwarcie obrad sesji. Pan Wojciech Pajestka, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Sanoku, otworzył posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 6 lipca 2015 roku

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 6 lipca 2015 roku Protokół Nr 30/15 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 6 lipca 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli: Roman Konieczny Wacław Krawczyk Damian Biskup Krzysztof Strzyż Alicja Wosik Krystyna Chrząszcz

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 39/2011 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 26 października 2011 roku

Protokół Nr 39/2011 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 26 października 2011 roku Protokół Nr 39/2011 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 26 października 2011 roku W posiedzeniu udział wzięli: Sebastian Niżnik Wacław Krawczyk Jan Chowaniec Waldemar Och Marian Kunc Krystyna

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 80/2012 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 8 listopada 2012 roku

Protokół Nr 80/2012 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 8 listopada 2012 roku Protokół Nr 80/2012 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 8 listopada 2012 roku W posiedzeniach udział wzięli: Sebastian Niżnik Wacław Krawczyk Grażyna Borek Jan Chowaniec Waldemar Och Krystyna

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 69/2012 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 26 lipca 2012roku

Protokół Nr 69/2012 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 26 lipca 2012roku Protokół Nr 69/2012 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 26 lipca 2012roku W posiedzeniu udział wzięli: Sebastian Niżnik Wacław Krawczyk Jan Chowaniec Marian Kunc Krystyna Chrząszcz Lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/19/11 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 11 maja 2011 roku

Protokół Nr IV/19/11 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 11 maja 2011 roku Protokół Nr IV/19/11 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 11 maja 2011 roku W posiedzeniu udział wzięli: 1. Wojciech Rychlik Starosta 2. Witold Oleszczyk Wicestarosta 3. Marcin Łabędzki Członek Zarządu

Bardziej szczegółowo

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 12 lutego 2015 roku

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 12 lutego 2015 roku Protokół Nr 13/15 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 12 lutego 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli: Roman Konieczny Wacław Krawczyk Damian Biskup Krzysztof Strzyż Alicja Wosik Krystyna Chrząszcz

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 42/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 25 września 2015 r., w godz w Starostwie Powiatowym w Białogardzie

Protokół nr 42/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 25 września 2015 r., w godz w Starostwie Powiatowym w Białogardzie Protokół nr 42/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 25 września 2015 r., w godz. 8 00 9 10 w Starostwie Powiatowym w Białogardzie W posiedzeniu uczestniczyły osoby wykazane na liście

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr LVII/ 2014

P R O T O K Ó Ł Nr LVII/ 2014 P R O T O K Ó Ł Nr LVII/ 2014 Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Jaktorów z dnia 1 kwietnia 2014r. Ad. 1. Otwarcie LVII Sesji Rady Gminy. Przewodniczący Rady Pan Mirosław Byczak o godz. 18 05 otworzył LVII

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 97/V/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie

Protokół nr 97/V/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie Protokół nr 97/V/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie W dniu 16 listopada 2016 r. w godz. od 9 00 do 11 00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się posiedzenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 180/V/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie

Protokół nr 180/V/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie Protokół nr 180/V/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie W dniu 26 lipca 2018 r. w godz. od 10 00 do 13 10 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się posiedzenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 11 kwietnia 2014 roku

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 11 kwietnia 2014 roku Protokół Nr 147/14 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 11 kwietnia 2014 roku W posiedzeniu udział wzięli: Sebastian Niżnik Wacław Krawczyk Grażyna Borek Jan Chowaniec Waldemar Och Marian Kunc

Bardziej szczegółowo

Zarząd Powiatu w Białogardzie realizował następujący porządek obrad:

Zarząd Powiatu w Białogardzie realizował następujący porządek obrad: Protokół nr 39/2017 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniach 29 listopada 2017 r. w godz. 12 45 14 55 w Starostwie Powiatowym w Białogardzie W posiedzeniu uczestniczyły osoby wykazane na liście

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 50/V/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olkuszu w dniu r. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Protokół nr 50/V/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olkuszu w dniu r. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Paweł Piasny Starosta 2. Jan Orkisz Wicestarosta 3. Ryszard Januszek Członek Zarządu 4. Robert Kozłowski Członek Zarządu 5. Barbara Rzońca Członek Zarządu 6. Marcin Wójcik

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 50/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 3 listopada 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 50/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 3 listopada 2015 r. OR.II.0022.1.48.2015 PROTOKÓŁ NR 50/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 3 listopada 2015 r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej

Bardziej szczegółowo

utworzenie i prowadzenie publicznego LO w Barcinie.

utworzenie i prowadzenie publicznego LO w Barcinie. PROTOKÓŁ Nr 6/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Żninie w dniu 10 lutego 2015r. godz. 11:45 Otwieram posiedzenie Zarządu Powiatu, witam członków Zarządu, Przewodniczącą Rady Powiatu w Żninie, Skarbnika

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 34/V/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie

Protokół nr 34/V/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie Protokół nr 34/V/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie W dniu 13 sierpnia 2015 r. w godz. od 9 00 do 10 40 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się posiedzenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr III/ 2018 Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego odbytej w dniu 19 grudnia 2018 roku w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu

Protokół Nr III/ 2018 Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego odbytej w dniu 19 grudnia 2018 roku w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu Protokół Nr III/ 2018 Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego odbytej w dniu 19 grudnia 2018 roku w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu O godz. 15.30 odbyło się spotkanie opłatkowe. Sesję rozpoczęto 19

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 19/2016 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów odbytego w dniu 27 grudnia 2016 roku

P R O T O K Ó Ł NR 19/2016 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów odbytego w dniu 27 grudnia 2016 roku P R O T O K Ó Ł NR 19/2016 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów odbytego w dniu 27 grudnia 2016 roku W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/44/16 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia r.

Protokół Nr V/44/16 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia r. Protokół Nr V/44/16 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 18.10.2016 r. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Wojciech Rychlik Starosta 2. Marcin Łabędzki Wicestarosta 3. Feliks Pacewicz Członek Zarządu 4.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr III/35/10 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 28 września 2010 roku

Protokół Nr III/35/10 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 28 września 2010 roku Protokół Nr III/35/10 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 28 września 2010 roku W posiedzeniu udział wzięli: 1. Wojciech Rychlik Starosta 2. Witold Oleszczyk Wicestarosta 3. Józef Śnieg Członek Zarządu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 49/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 4 listopada 2015 r., w godz w Starostwie Powiatowym w Białogardzie

Protokół nr 49/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 4 listopada 2015 r., w godz w Starostwie Powiatowym w Białogardzie Protokół nr 49/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 4 listopada 2015 r., w godz. 13 00 14 05 w Starostwie Powiatowym w Białogardzie W posiedzeniu uczestniczyły osoby wykazane na liście

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 154/V/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie

Protokół nr 154/V/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie Protokół nr 154/V/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie W dniu 18 stycznia 2018 r. w godz. od 9 30 do 11 30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się posiedzenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r.

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. P R O T O K Ó Ł Nr XLVI/10 z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. Obradom przewodniczył Przewodniczący Sejmiku Pan Mieczysław Bagiński. W chwili rozpoczęcia obrad odnotowano

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/2016 posiedzenia Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 20 września 2016 roku

Protokół Nr 16/2016 posiedzenia Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 20 września 2016 roku OR-II.R.0012.3.16.2016 Protokół Nr 16/2016 posiedzenia Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 20 września 2016 roku Pan Grzegorz Grabowski przewodniczący Komisji po stwierdzeniu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/13/16 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia r.

Protokół Nr V/13/16 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia r. Protokół Nr V/13/16 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 30.03.2016 r. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Wojciech Rychlik Starosta 2. Marcin Łabędzki - Wicestarosta 3. Feliks Pacewicz Członek Zarządu

Bardziej szczegółowo

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 25 września 2013roku

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 25 września 2013roku Protokół Nr 121/2013 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 25 września 2013roku W posiedzeniu udział wzięli: Sebastian Niżnik Grażyna Borek Jan Chowaniec Waldemar Och Marian Kunc Krystyna Chrząszcz

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 138/V/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie

Protokół nr 138/V/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie Protokół nr 138/V/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie W dniu 7 września 2017 r. w godz. od 8 00 do 10 00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się posiedzenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXIII / 2016

PROTOKÓŁ Nr XXXIII / 2016 BR.0002.1.33.2016.II PROTOKÓŁ Nr XXXIII / 2016 z XXXIII Sesji Rady Powiatu Niżańskiego, która odbyła się dnia 30 grudnia 2016 r. w auli Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, ul. Sandomierska

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 137/V/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie

Protokół nr 137/V/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie Protokół nr 137/V/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie W dniu 31 sierpnia 2017 r. w godz. od 11 30 do 13 30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się posiedzenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 37/6/2013 Komisja Budżetu i Finansów dn. 01 lipca 2013 r.

Protokół Nr 37/6/2013 Komisja Budżetu i Finansów dn. 01 lipca 2013 r. Protokół Nr 37/6/2013 Komisja Budżetu i Finansów dn. 01 lipca 2013 r. Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Gleń Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów. Ad. 1 Pan Andrzej Gleń stwierdził na podstawie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 75/16/2018 Komisja Budżetu i Finansów posiedzenie w dniu 17 września 2018 r. RATUSZ

Protokół Nr 75/16/2018 Komisja Budżetu i Finansów posiedzenie w dniu 17 września 2018 r. RATUSZ Protokół Nr 75/16/2018 Komisja Budżetu i Finansów posiedzenie w dniu 17 września 2018 r. RATUSZ Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Gleń Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów. Obecni, jak w załączonej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 16/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Żninie w dniu 29 czerwca 2015r. godz. 9:00

PROTOKÓŁ Nr 16/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Żninie w dniu 29 czerwca 2015r. godz. 9:00 PROTOKÓŁ Nr 16/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Żninie w dniu 29 czerwca 2015r. godz. 9:00 Otwieram posiedzenie Zarządu Powiatu, witam członków Zarządu, Przewodniczącą Rady Powiatu, Skarbnika i Sekretarza

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy obecności oraz pani Danuta Bywalec Skarbnik Powiatu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 21/16 z posiedzenia Komisji Finansów Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 23 września 2016 r.

Protokół Nr 21/16 z posiedzenia Komisji Finansów Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 23 września 2016 r. 1. Sprawy regulaminowe. stwierdzenie quorum 1 Protokół Nr 21/16 z posiedzenia Komisji Finansów Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 23 września 2016 r. Przewodniczący Komisji Bogusław Dobkowski

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XLII/2018 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 27 września 2018 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu

PROTOKÓŁ Nr XLII/2018 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 27 września 2018 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu PROTOKÓŁ Nr XLII/2018 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 27 września 2018 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski o godz. 12:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 20/16 z posiedzenia Komisji Finansów Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2016 r.

Protokół Nr 20/16 z posiedzenia Komisji Finansów Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2016 r. 1. Sprawy regulaminowe. stwierdzenie quorum 1 Protokół Nr 20/16 z posiedzenia Komisji Finansów Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2016 r. Przewodniczący Komisji Bogusław Dobkowski

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 109 /2013 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 4 lipca 2013 roku.

Protokół Nr 109 /2013 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 4 lipca 2013 roku. Protokół Nr 109 /2013 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 4 lipca 2013 roku. W posiedzeniu udział wzięli: Wacław Krawczyk Grażyna Borek Waldemar Och Marian Kunc Krystyna Chrząszcz Grzegorz

Bardziej szczegółowo

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r.

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 129/V/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie

Protokół nr 129/V/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie Protokół nr 129/V/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie W dniu 29 czerwca 2017 r. w godz. od 9 30 do 11 30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się posiedzenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 25/2016 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 26 lipca 2016 r., w godz w Starostwie Powiatowym w Białogardzie

Protokół nr 25/2016 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 26 lipca 2016 r., w godz w Starostwie Powiatowym w Białogardzie Protokół nr 25/2016 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 26 lipca 2016 r., w godz. 9 00 10 40 w Starostwie Powiatowym w Białogardzie W posiedzeniu uczestniczyły osoby wykazane na liście obecności,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 178/V/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie

Protokół nr 178/V/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie Protokół nr 178/V/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie W dniu 12 lipca 2018 r. w godz. od 10 00 do 11 15 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się posiedzenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 33/ posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 21 czerwca 2010 r.

PROTOKÓŁ Nr 33/ posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 21 czerwca 2010 r. PROTOKÓŁ Nr 33/10 33. posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 21 czerwca 2010 r. Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 26/16 Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów w dniu 22 września 2016r.

Protokół nr 26/16 Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów w dniu 22 września 2016r. Protokół nr 26/16 Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów w dniu 22 września 2016r. Przewodniczący Komisji Stanisław Czepiel o godzinie 1245 otworzył 24 posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 167/V/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie

Protokół nr 167/V/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie Protokół nr 167/V/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie W dniu 19 kwietnia 2018 r. w godz. od 9 30 do 13 30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się posiedzenie Zarządu

Bardziej szczegółowo