E-zarz dzanie w dzia alno ci organizacji E-management in the organization activity

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "E-zarz dzanie w dzia alno ci organizacji E-management in the organization activity"

Transkrypt

1 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 91 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach E-zarz dzanie w dzia alno ci organizacji E-management in the organization activity Streszczenie: E-zarz dzanie ukierunkowane jest na wspomaganie dzia alno ci pracowników organizacji, w a cicieli oraz tych, do których jest zaadresowana dzia alno organizacji, a wi c: klientów, konsumentów, petentów 1. W artykule przedstawiono znaczenie e-zarz dzania w dzia- alno ci organizacji. Abstract: E-management is directed at supporting the activity of employees of the organization, of owners and the others, who are active in the organization, that is: customers, consumers, applicants. In the article the meaning of e-management is described in organization activity. Wst p Dynamika zmian otoczenia sprawia, e wspó czesne organizacje musz szybko i sprawnie wykorzystywa wszystkie mo liwo ci, aby skutecznie prowadzi swoj dzia alno. Trafnie podj ta decyzja jest uzale niona od dost pno ci, odpowiedniego przystosowania zasobu informacyjnego i zawartych w nim informacji. Sie Internet jest coraz cz ciej postrzegana jako bogate ród o cennych informacji i jako jedno z najsprawniejszych narz dzi, które umo liwia szybkie pozyskiwanie informacji. Pod wp ywem rozpowszechniania Internetu przedsi biorstwa ulegaj ci g ej ewolucji, radykalnie zmienia si oblicze wspó czesnego biznesu. Szczególnie atrakcyjny staje sie sposób i czas komunikacji, atwo zdobywania informacji o kliencie i jej szeroki zakres, poszerzanie rynku odbiorców o grupy klientów wcze niej niedost pne, uelastycznienie wspó pracy z zewn trznymi partnerami. Dzi ki zaistnieniu sieci mo liwe sta o si sprawniejsze kreowanie nowych produktów, promowanie ich, prowadzenie bada marketingowych i analiz rynkowych. Internet jako ród o informacji zostaje coraz cz ciej wykorzystywany w procesie podejmowania decyzji i umo liwia dotarcie z ofert do wi kszej liczby klientów. Wiele firm zacz o postrzega Internet nie tylko jako rodek reklamy i marketingu, ale te jako medium, poprzez które z du ym powo- 1 J. Kisielnicki, MIS Systemy Informatyczne Zarz dzania, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2008, s. 327.

2 92 H. Wyr bek dzeniem mo na prowadzi dzia alno gospodarcz. Umiej tno wykorzystania mo liwo ci, jakie stwarza Internet, staje sie dla wielu firm niezb dna do przetrwania na rynku. E-zarz dzanie (electronic management) mo na okre li jako t cz zarz dzania, która wspomagana jest przez zastosowanie sieci komputerowych 2. Konsekwencj e-zarz dzania jest równie stosowanie innych, ni w metodach tradycyjnych, stylów i metod zarz dzania. E-zarz dzanie jest bowiem rozwi zaniem, w którym w wi kszym stopniu stosujemy zasady decentralizacji, a podstawow metod wspomagania decyzji jest zarz dzanie przez cele. E-zarz dzanie obejmuje m.in.: e-biznes (electronic business), czyli prowadzenie dzia a okre lanych mianem biznesu z wykorzystaniem sieci komputerowych. Jest to zarówno dzia alno globalna, jak i lokalna. E-biznes w odró nieniu od biznesu tradycyjnego k adzie nacisk na elektroniczn wymian dokumentów oraz na system komunikacji uczestników procesów biznesowych przez elektroniczne media. Systemy powi za sieciowych zast puj bezpo rednie kontakty. Jednak nale y zaznaczy, i w ostatnim okresie nast pi powrót do bezpo rednich kontaktów, mimo e cz sto obie strony s od siebie bardzo odleg e (np. negocjacje mi dzy biznesmenami z Polski i z Nowej Zelandii). Takie zdarzenie jest mo liwe dzi ki zastosowaniu kamer internetowych. W ten sposób nast pi powrót do tradycyjnych form bezpo redniego kontaktu. W sk ad e-biznesu wchodzi np. e-handel, e-bankowo (cz sto okre lana terminem bankowo ci internetowej), e-logistyka, e-us ugi, itp. Oczywi cie jest to pewnego rodzaju typologia i poszczególne wymienione strefy dzia a nak adaj si na siebie. Najbardziej istotnym elementem e-biznesu jest e-handel (electronic commerce). Zwi zany jest on z dzia alno ci zewn trzn organizacji. Mo na równie powiedzie, e jest to podsystem e-biznesu. Jednak czy jest on tylko podsystemem, to zale y od zdefiniowania s owa biznes. Mo na stwierdzi, e e-handel jest w zasadzie poj ciem w szym ni e-biznes i odnosi si do wyspecjalizowanej dzia alno ci zwi zanej z transakcjami dokonywanymi przez firmy lub poszczególne fizyczne osoby i dotyczy obs ugi procesów wymiany towarów i us ug. Znaczenie Internetu w dzia alno ci organizacji Internet to niezwykle otwarty, a zarazem wymagaj cy kana biznesowy. Wiele pora ek strategii internetowych ma swój pocz tek w postrzeganiu sieci wy cznie przez pryzmat jej zalet i mo liwo ci. Ka de przedsi wzi cie online wymaga racjonalnego podej cia zarówno od strony planowania, jak i realizacji. Warto tak e pami ta, e Internet jest stale rozwijaj cym si kana em biznesowym, co wymusza na firmach aktywnie dzia aj cych online sta aktualizacj wiedzy w tym obszarze. Jego dynamiczny charakter przek ada si tak e w znacz cy sposób na modele i strategie realizowane przez 2 Ibidem, s Seria: Administracja i Zarz dzanie (18)2011 ZN nr 91

3 E-zarz dzanie w dzia alno ci organizacji 93 przedsi biorstwa w sieci. Dotyczy to zarówno perspektywy czasowej dla celów stawianych przed aktywno ciami online, sposobami i metodami ich realizacji, jak i kosztów z tym zwi zanych 3. Zmienno i szybko procesów zachodz cych w Internecie s kluczowymi czynnikami, od zrozumienia i wykorzystania których w znacznym stopniu zale y sukces ka dego biznesu elektronicznego. Globalny charakter Internetu sprawia tak e, e w sieci znakomicie mog sprawdza si pomys y, które nie mia y szans na zyskanie rentowno ci w tradycyjnych modelach biznesowych. Internet jest wiatow sieci komputerow zespalaj c w jedn ca o niezliczone ilo ci sieci regionalnych, miejskich, korporacyjnych, prywatnych i wszelkich innych. To w a nie dlatego okre la si Internet jako sie (wszystkich) sieci, co trafnie ujmuje istot Internetu 4. Internet stanowi wspó cze nie szans zarówno dla konsumentów, jak i producentów. Konsumentom dostarcza wiele nowych warto ci, za producentom mo liwo przekszta cenia tych warto ci w przychody i zyski. Internet pozwala w walce konkurencyjnej zdoby przewag na wiele sposobów. Do najwa niejszych nale interaktywno i indywidualizacja w relacji klient firma, dost p do informacji, mo liwo wyborów, wygoda, oszcz dno czasu i kosztów, tworzenie nowych spo eczno ci, rozrywki oraz zaufania 5. Komunikacja interaktywna otwiera nowy rozdzia w komunikacji marketingowej, przyczyniaj c si do rozwi zania wielu istniej cych do tej pory problemów, np. ograniczenia mo liwo ci wyst powania natychmiastowego sprz enia zwrotnego mi dzy odbiorc a nadawc. Komunikacja interaktywna wykorzystywana np. w Internecie umo liwia ponadto prowadzenie komunikacji w skali globalnej, nawet przez ma e przedsi biorstwa. Z terminami komunikacji jedno- i dwustronnej oraz interaktywnej s ci le zwi zane poj cia komunikacji masowej oraz komunikacji interpersonalnej 6. Internet stworzy mo liwo szybkiego dotarcia do tych informacji, przy minimalnym koszcie ich pozyskania. Umiej tno pozyskiwania cennych informacji z wiarygodnych róde sta a si kompetencj decyduj c o sukcesie, pozwalaj c na zyskanie przewagi konkurencyjnej. Od sprawno ci w pos ugiwaniu si wyszukiwark, od inteligencji informacyjnej potencjalnego przedsi biorcy zale y czasem znalezienie pomys u na biznes, stworzenie w a ciwego modelu dzia alno ci i sukces w jego wdro eniu. Oczywi cie ka de ród o informacji daje tylko mo liwo ci ich wykorzystania, w tym jednak przypadku bogactwo, dost pno i aktualno informacji stwarzaj zupe nie now jako ciowo sytuacj dla przedsi biorcy 7. 3 D. Kaznowski, Nowy marketing w Internecie, Difin, Warszawa 2007, s T. Maciejowski, Narz dzia skutecznej promocji w Internecie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003, s B. Dobiega a-korona, T. Doliga ski, B. Korona, Konkurowanie o klienta e-marketingiem, Difin, Warszawa 2004, s Ibidem, s M. oboda, R. M cik (red.), Przedsi biorczo internetowa, UMCS, Lublin 2005, s. 16. ZN nr 91 Seria: Administracja i Zarz dzanie (18)2011

4 94 H. Wyr bek Popyt na wiedz przydatn dla przedsi biorców i szczytny zamiar wspierania przedsi biorczo ci przez ró ne agendy administracji i organizacje non-profit spowodowa wysyp portali tematycznych ukierunkowanych na zaspokajanie potrzeb informacyjnych potencjalnych przedsi biorców. Portale te, oprócz dostarczania informacji z zakresu prawa, rachunkowo ci, finansów czy marketingu, u ytecznych przy zak adaniu firmy i opracowaniu biznesplanu, stanowi maj w za o eniu forum dyskusji, wymiany opinii i wsparcia dla przysz ych i obecnych przedsi biorców. W jakim stopniu tego rodzaju portal stanie si istotnie yj cym" interaktywnym przewodnikiem i mentorem przedsi biorcy, w jakim natomiast jego rola ograniczona zostanie do udost pniania podstawowych informacji, cz sto zdezaktualizowanych, decyduje inwencja i konsekwencja jego w a ciciela 8. Do istotne znaczenie dla rozpoczynaj cego dzia alno przedsi biorcy ma pozyskanie odpowiednich rodków finansowych. Wprawdzie z samej sieci rodków tych bezpo rednio wygenerowa si nie da, ale dost p do niej u atwia zebranie potrzebnych w tym zakresie informacji. Fundusze wspieraj ce przedsi biorczo (np. Fundusz Mikro w Polsce) czy te typu Venture Capital prezentuj na swoich stronach internetowych warunki, na jakich mo na skorzysta z ich oferty. Specjalistyczne wortale (jak np. bankier.pl) proponuj nawet skorzystanie z firmowej wyszukiwarki funduszy umo liwiaj cej zidentyfikowanie odpowiedniego partnera do inwestycji w przedsi wzi cie. Warto dodana generowana przez sie nie jest w tej sytuacji zbyt du a polega g ównie na ukierunkowaniu dzia a, dostarczeniu przydatnych informacji i u atwieniu nawi zania kontaktu. Internet stanowi te swego rodzaju megacentrum biznesu, w którym mo na zetkn si oko-w-ekran z firmami dzia aj cymi on-line. Taki bezpo redni ogl d dzia aj cego ju biznesu mo e podsun pomys na jego prost imitacj lub sk oni do prze wiczenia wariacji na obejrzany temat. W uprawianiu przedsi biorczo ci wa n rol odgrywa wykorzystywanie cudzych do wiadcze, wzorowanie si na istniej cych ju przedsi biorstwach. Sie sprawia, e przedsi wzi cia oparte na dzia alno ci on-line dost pne s dla szerokiej publiczno ci od pierwszego dnia swojego dzia ania. Niezale nie od tego, w którym miejscu wiata powsta y, pozostaj na odleg o zaledwie kilku klikni myszy komputera. Mog sta si inspiracj, modelem, drogowskazem dla poszukiwa nowych przedsi biorców. Ile mo na si nauczy z samej obserwacji ekranów zale y od specyfiki bran- y. Analizuj c funkcjonalno przyj tych rozwi za mo na jednak stosunkowo atwo doj do konstrukcji ca ego systemu. Zauwa my, e na przyk ad w sektorze portali internetowych wprowadzenie przez lidera innowacji zyskuj cej aprobat u ytkowników mobilizuje do natychmiastowej reakcji ca y peleton - rozwi zanie b yskawicznie staje si standardem i zostaje wdro one przez wszystkich graczy, pod gro b wypadni cia z gry. Sie stwarza sprzyjaj ce warunki dla imitacji procederu etycznie dwuznacznego, ale, póki co, prawnie dozwolonego, umo liwiaj cego powielanie 8 Ibidem, s. 17. Seria: Administracja i Zarz dzanie (18)2011 ZN nr 91

5 E-zarz dzanie w dzia alno ci organizacji 95 sprawdzonych wzorców w wielu miejscach równocze nie. Warto jednak uzmys owi sobie, e takie podgl dactwo on-line dostarcza zazwyczaj tylko cz ci potrzebnych informacji, pozosta wiedz trzeba pozyska z innych róde, co daje pole do wykazania si kreatywno ci 9. Ka dy przedsi biorca mo e postrzega Internet jako skrzynk z narz dziami, których umiej tne wykorzystanie we w asnej dzia alno ci mo e mu przysporzy wielu korzy ci, a przede wszystkim ograniczy koszty i zwi kszy skuteczno. Cz z nich ma charakter banalny i do pos ugiwania si nimi nie potrzeba specjalnych umiej tno ci, inne wymagaj wi kszego internetowego wtajemniczenia. Sie jest przede wszystkim kopalni tanich i aktualnych informacji: o rynku, przepisach prawnych, regulacjach finansowych, wydarzeniach o istotnym znaczeniu czy mo liwo ciach rynkowych. Monitorowanie tego, co dzieje si w sieci, przegl danie serwisów, katalogów i baz danych pozwala na utrzymanie dobrej orientacji w otoczeniu, co jest istotnym elementem roli ka dego przedsi biorcy i zarz dzaj cego firm. Sie pomaga te w razie potrzeby porówna oferty dostawców, znale odpowiednich kontrahentów czy zdoby potrzebne materia y. Mo na te poprzez sie prowadzi bardziej zaawansowane badania rynku, poszukiwa grup docelowych odbiorców dla swoich wyrobów i us ug, dociera do nisz, które mog by dla firmy ród em zysków. Wymaga to bardziej skomplikowanych zabiegów, jest kosztowne, ale pozwala osi gn wysok efektywno. Sie stwarza równie mo liwo mobilnego zarz dzania firm i prowadzenia biura z dowolnego miejsca w przestrzeni, pozwalaj c na lepsze wykorzystanie czasu i swobod przemieszczania si. Dost p do sieci umo liwia równie oczywi cie szybki i tani kontakt z klientami i kontrahentami poprzez lub prowadzenie g osowych rozmów telefonicznych. Poprzez sie mo na prowadzi obs ug bankow swojej firmy, nie ruszaj c si z miejsca, oszcz dzaj c czas i realizuj c operacje przez okr g dob. Sie stwarza mo liwo informowania o firmie i reklamowania jej oferty. Odpowiednio skonstruowana witryna firmowa zwi ksza szanse na dostrze- enie jej przez wyszukiwark, a co za tym idzie, przez korzystaj cego z niej potencjalnego klienta. Mo na te zamie ci reklam internetow w portalach ogólnotematycznych lub lepiej ukierunkowan w bran owych wortalach. W ród internetowych narz dzi u ytecznych dla przedsi biorcy wa ne miejsce zajmuj systemy sprzeda y on-line. Mo na z nich korzysta w adekwatnym do potrzeb wymiarze: od udzia u w aukcjach internetowych, poprzez wykupienie miejsca w pasa u handlowym, po uruchomienie w asnego sklepu internetowego. Prowadzenie sprzeda y za po rednictwem Internetu mo e by jedyn form dzia alno ci handlowej lub stanowi uzupe nienie sprzeda y prowadzonej metodami tradycyjnymi. Poprzez sie 9 M. oboda, R. M cik (red.), Przedsi biorczo internetowa, op. cit., s. 18. ZN nr 91 Seria: Administracja i Zarz dzanie (18)2011

6 96 H. Wyr bek mo na te dostarcza niektóre produkty, np. t umaczenia, ekspertyzy czy projekty; wtedy Internet staje si równie kana em dystrybucji. W zasadzie ka dy przedsi biorca tworz cy now firm powinien rozwa y mo liwo wykorzystania w swojej dzia alno ci jakich internetowych wynalazków. Witryna firmowa, poczta elektroniczna, mo liwo sk adania zamówie on-line, katalog produktów i us ug to tylko przyk ady najbardziej banalnych i najcz ciej wykorzystywanych rozwi za. Te narz dzia s dost pne, ale skuteczne zastosowanie wymaga ich wbudowania w model funkcjonowania firmy. Tylko pozornie wprowadzaj c poczt elektroniczn czy firmow stron www mo na nic nie zmienia w modelu firmy. Korzy ci wykorzystania tych narz dzi wzrosn, je li dostosuje si do nich ca organizacj. Korzystanie z tych narz dzi wymaga otwarto ci na sie, gotowo ci do absorbowania powstaj cych w niej pomys ów, odpowiednich kompetencji, wreszcie specyficznej kultury firmy. To nie dokonuje si automatycznie, wymaga przemy lanej strategii dzia ania 10. Internetowe serwisy aukcyjne mo na traktowa jako realizacj hobby i dobr zabaw, ale tak e jako swego rodzaju poligon daj cy mo liwo sprawdzenia si w roli przedsi biorcy, przy niewielkim ryzyku i minimalnych kosztach wej cia (oraz wyj cia). Archetypem aukcji internetowej jest firma Auction Web, dzia aj ca od 1995 r. (od 1997 znana pod nazw e-bay). Jej twórca Pierre Omidyar pierwszy wpad na pomys stworzenia w sieci miejsca, w którym mog yby si spotyka osoby o podobnych zainteresowaniach, chc ce kupowa i sprzedawa interesuj ce je przedmioty. Po 10 latach istnienia tego serwisu ma on ju blisko 150 mln u ytkowników na ca ym wiecie, co dowodzi, e ten rodzaj dzia- alno ci trafi w oczekiwania sporej cz ci internetowej spo eczno ci. To wirtualna wersja pchlich targów czy te tradycyjnych jarmarków ciesz cych si ogromnym zainteresowaniem w zasadzie pod ka d szeroko ci geograficzn. Ten rodzaj aktywno ci zaspokaja widocznie jak istotn potrzeb odczuwan przez ludzi, potrzeb, która ka e im odwiedza ró nego rodzaju gie dy, targowiska, jarmarki w poszukiwaniu bardziej lub mniej niebywa ej okazji. Serwisy aukcyjne globalizuj i uniformizuj ten obyczaj 11. Serwisy aukcyjne staj si zarazem polem do uprawiania przedsi biorczo ci. Zaprezentowanie przedmiotu do sprzeda y, formu owanie oferty, wyznaczanie ceny, finalizowanie transakcji, budowanie w asnej wiarygodno- ci i reputacji to s dzia ania nosz ce znamiona przedsi biorczo ci (i to zanurzonej w sieci). Zasady gry s okre lone regulaminem aukcji, swoboda przedsi biorcy limitowana, co z jednej strony czyni t przedsi biorczo nieco ograniczon, ale z drugiej powoduje, e ryzyko jest mniejsze, koszty rozpocz cia dzia alno ci minimalne, podobnie jak cena ewentualnej pora ki. Mo na te systematycznie rozszerza skal dzia ania. 10 M. oboda, R. M cik (red.), Przedsi biorczo internetowa, op. cit., s M. oboda, R. M cik (red.), Przedsi biorczo internetowa, op. cit., s. 19. Seria: Administracja i Zarz dzanie (18)2011 ZN nr 91

7 E-zarz dzanie w dzia alno ci organizacji 97 Serwisy dysponuj odpowiedni infrastruktur rejestruj c u ytkowników, buduj c ich wiarygodno, zapewniaj c bezpiecze stwo dokonywanych transakcji, instruuj c pocz tkuj cych klientów. Istotnym elementem sk adowym ka dego serwisu jest budowanie wokó niego wirtualnej spo eczno ci u ytkowników. Ta spo eczno, wytwarzaj ca okre lon kultur, buduje relacje, kszta tuje warto ci i postawy, formu uje zasady, wytwarza wi zi, mo e mie bardzo znacz cy wp yw na postawy korzystaj cych z serwisu, stanowi ich grup odniesienia, wspiera w trudnych sytuacjach. Z bada wynika, e przyk ad sukcesu odniesionego w biznesie przez znajom osob jest jednym z najmocniejszych motywatorów sk aniaj cych do na ladownictwa. Fakt, e serwisów aukcyjnych jest na wiecie coraz wi cej, dowodzi, e jest to model atrakcyjny, przyci gaj cy coraz to nowych ch tnych, amatorów tego rodzaju aktywno ci 12.. Przedsi biorczo jako zjawisko po dane w gospodarce bywa w ró ny sposób wspierane. Jedn ze zorganizowanych form jej rozwijania stanowi inkubatory przedsi biorczo ci stosowane od ponad 50 lat. W ramach inkubatora startuj ce firmy otaczane s opiek i uzyskuj ró nego rodzaju wsparcie. Inkubatory wykorzystuj efekt synergii wyp ywaj cy z jedno ci miejsca lokalizacji firm, tworz c warunki do ich swoistej symbiozy i zapewniaj c korzy ci ekonomiki skali. Pocz tkowy entuzjazm, towarzysz cy powo- ywaniu inkubatorów, zmieni si w fal w tpliwo ci co do efektywno ci tej formy wspierania przedsi biorczo ci. Pojawienie si Internetu tchn o w inkubatory nowego ducha. Powsta nowy typ tych organizacji nastawione na zysk inkubatory sieciowe, ukierunkowane na rozwijanie przedsi wzi wykorzystuj cych Internet, a zarazem opieraj ce sw dzia alno na dobrodziejstwach sieci. Inkubatory zacz y oferowa przedsi biorcom to, co sta o si kluczowym czynnikiem sukcesu w nowej gospodarce: pomoc w szybkim wprowadzaniu nowych produktów na rynek, dost p do kapita u, aran owanie kontaktów z przedstawicielami firm b d cych na rynku, fachowe doradztwo w zarz dzaniu, przygotowanie kompleksowej strategii itp. Do najbardziej znanych inkubatorów sieciowych w tym okresie zaliczano m.in.: Idealab!, Internet Capital Group, CMGI, Hotbank (Hansen i inni). Dla przedsi biorczych zespo ów korzystaj cych z us ug inkubatora podstawowym atutem by a mo liwo koncentrowania si na pracy nad rozwijanym przedsi wzi ciem. Decyduj ce znaczenie mia tu jednak dost p do sieci przedsi biorstw powi zanych z danym inkubatorem. Sie t tworzy y firmy, które odnios y sukces, dysponowa y okre lonym potencja em i mia y uznan pozycj na rynku. Inkubatory sieciowe pojawi y si w do szczególnej sytuacji, gdy rynek w stanie gor czki internetowej przejawia wyj tkow sk onno do akceptowania techniczno-organizacyjnych nowinek. Konstrukcja inkubatorów sieciowych zapewnia a produkowanie takich obiecuj cych przedsi wzi, podsuwanie ich inwestorom i przygotowywanie do kapitalizacji na rynku. Nawet je eli sukces odnosi y tylko niektóre pomys y, zysk by wystarczaj co wysoki. 12 Ibidem, s. 20. ZN nr 91 Seria: Administracja i Zarz dzanie (18)2011

8 98 H. Wyr bek Kryzys nowej gospodarki w 2000 roku przyniós drastyczne pogorszenie sytuacji inkubatorów sieciowych. Obecnie dzia aj z mniejszym rozmachem, z wi ksz rozwag, ich sukcesy s mniej spektakularne, ale realizuj swój model biznesu i zarabiaj. Wydaje si to potwierdza potrzeb ich istnienia, ale raczej trudno przypuszcza, by sta y si modelowym rozwi zaniem organizacji pocz tku XXI wieku na miar linii produkcyjnej Forda czy struktury dywizjonalnej Sloana (jak przewidywali to apologeci nowej gospodarki ). Inkubatory sieciowe to rozwi zania dla wiatowej ligi mistrzów na poziomie ligi okr gowej w Polsce uruchomiono podobne przedsi wzi cia 13. W ród funkcji, jakie spe nia mo e w rozwijaniu przedsi biorczo ci sie internetowa, ta jest chyba najciekawsza: sie zmusza przedsi biorców do tworzenia nowych modeli biznesu. W tradycyjnej gospodarce model biznesu by w miar prosty i powtarzalny: firmy danej bran y funkcjonowa y wed ug standardowych rozwi za, które mo na by o powiela i odtwarza w wielu wariacjach, ró nice dotyczy y wybranych aspektów produkcji, marketingu czy dystrybucji. W gospodarce sieciowej model biznesu jest o wiele bardziej z o- ony, a innowacyjno mo e dotkn ka dego z wyst puj cych w nim elementów. Samo poj cie modelu biznesu pojawi o si w teorii i praktyce zarz dzania wraz z wprowadzeniem systemów informatycznych i Internetu, które to innowacje spowodowa y konieczno redefiniowania dotychczasowych zasad funkcjonowania przedsi biorstw. W przypadku Internetu modelowanie biznesu mia o równie rozwiewa obawy, czy aby rzeczywi cie uda si na jego wdro eniu zarobi. Model biznesu internetowego definiuje sposób, w jaki firma chce zapewni sobie w d ugiej perspektywie zyski z dzia alno ci prowadzonej z wykorzystaniem Internetu. Model biznesu mo e by podstaw do wyznaczenia strategii firmy. Mo e pozosta jednak koncepcj, która zostanie szybko wdro ona i przetestowana w praktyce. St d te cz ste zmiany i modyfikacje za o e wyj ciowych. W a ciwie okre lony model biznesu powinien umo liwi firmie zyskanie i utrzymanie przewagi konkurencyjnej w bran y, zapewniaj c jej osi ganie wy szej od innych zyskowno ci. E-marketing E-marketing jest to forma marketingu stosowana w Internecie w celach reklamowych, prowadz cych do sprzeda y dóbr oraz us ug. Przyk adami s ró nego rodzaju reklamy, bannery, reklamy multimedialne, reklamy serwisów spo eczno ciowych, marketing oraz og oszenia reklamowe w sieci. G ówn przewag marketingu internetowego nad tradycyjn reklam jest mo liwo natychmiastowego publikowania informacji i tre ci, które nie s ograniczone pod wzgl dem geograficznym i czasowym. W tym celu pojawiaj ce si obszary reklamy interaktywnej stawiaj nowe wyzwania reklamodawcom, którzy dotychczas korzystali z innych strategii. Internet wzbogaca marketing w coraz nowsze mo liwo ci i rozwi zania, które pozwalaj na lepsze wype nianie jego najwa niejszych zasad i regu. 13 M. oboda, R. M cik (red.), Przedsi biorczo internetowa, op. cit., s. 22. Seria: Administracja i Zarz dzanie (18)2011 ZN nr 91

9 E-zarz dzanie w dzia alno ci organizacji 99 Wzbogaca narz dzia marketingowe oraz zwi ksza skuteczno i efektywno prowadzenia dzia a na rynku. Bariery wdra ania e-marketingu w organizacji Do najwa niejszych czynników wp ywaj cych na proces wdra ania e-marketingu w przedsi biorstwie nale y zaliczy : braki kwalifikacji szczególnie tyczy si to starszych pracowników, którzy nie radz sobie z obs ug komputerów, aczkolwiek na pewno zdarzaj si i m odzi, którzy nie radz sobie zbyt dobrze z obs ug gotowych skryptów na stronie, brak dost pu do Internetu rzadko, ale zdarza si, i lokal nie le y w zasi gu adnego providera internetowego. Problem ten cz ciowo mo na rozwi za inwestuj c w internet bezprzewodowy oferowany przez telefonie komórkowe, lecz rozwi zanie to jest bardzo drogie i ma o efektywne, gdy wyst puj tu limity przesy u danych, oferowanie us ug, które da si za atwi tylko na miejscu istniej takie us ugi, których nie da si wykona przez internet, gdy wymagana jest obecno klienta lub niezb dna ingerencja kupuj cego np. ab dobra lakier do samochodu w mieszalni lakierów, niezb dny jest samochód do pobrania rodzaju lakieru, by pasowa do poprzedniego, brak potrzeby rozwijania przedsi biorstwa bardzo cz sto firmy tradycyjne, które s ju jaki czas na rynku, nie widz przysz o ci w Internecie, co jest oczywistym b dem spowodowanym ma o dynamiczn kadr kierownicz lub kadry, która nie my li nowocze nie, s ab pozycj finansow bardzo cz sto zdarza si, e firmy popadaj w stagnacj z powodu braków w bud ecie. Staraj si d y do za atania dziury finansowej, przez co ograniczaj wszelkie wydatki oraz stosuj restrykcyjne zasady. Natomiast wed ug Kaznowskiego podstawowymi ograniczeniami s 14 : opór klientów przed zmianami cech t charakteryzuj si z regu y starsze oraz bardziej konserwatywne grupy konsumentów. Trzeba bra to pod uwag szczególnie w sytuacji, kiedy ta grupa nie jest zaznajomiona z najnowszymi rozwi zaniami oraz narz dziami internetowymi. W tej sytuacji niezb dna jest inwestycja w rozbudowany dzia pomocy na stronie oraz pomoc telefoniczn, ograniczone zaufanie do bezpiecze stwa danych tyczy si to g ównie podawania, przetrzymywania oraz przetwarzania danych osobowych klientów. Trzeba sobie zdawa spraw z ograniczonego zaufania konsumentów do przekazywania takiego typu informacji, i aby cho delikatnie klienta uspokoi, trzeba inwestowa we wszelkiego rodzaju zabezpieczenia oraz certyfikaty, które przekonaj klienta, e ma do czynienia z powa n firm, 14 D. Kaznowski, Nowy, op. cit., s. 13. ZN nr 91 Seria: Administracja i Zarz dzanie (18)2011

10 100 H. Wyr bek strach przed wirusami, spyware`ami czy hakerami ten typ zagro- enia trzeba na sta e wpisa w rodowisko Internetu. Z jednej strony wp ywaj one na postawy i zachowania samych konsumentów. Z drugiej generuj dodatkowe koszty prowadzenia biznesu w sieci zwi zane z konieczno ci ponoszenia nak adów na zabezpieczenia sprz towe i programistyczne, brak zaufania do ma o znanych marek to ograniczenie jest g ównie zwi zane z Internetem. W sieci z regu y nie wiesz, kto stoi po drugiej stronie komputera, a je eli firma, w której kupujemy produkt, jest ma- o znana, mo emy podejrzewa j o dzia ania niezgodne z prawem. Dlatego marka w sieci odgrywa bardzo du rol, brak mo liwo ci kontaktu fizycznego z produktem jest to ograniczenie istotne w przypadku wielu grup produktów. Brak mo liwo ci fizycznego obejrzenia produktu cz sto przekre la szanse zdobycia konsumenta, który b dzie wola dop aci jaki procent, ale b dzie mia pewno, e wybra dobry produkt, ograniczony zasi g Internet jest idealnym kana em, aby dotrze do dobrze zarabiaj cych klientów miast, lecz s abiej wypada na tle wsi. Jest to znacz ce ograniczenie dla firm oferuj cych produkty i us ugi skierowane do tych w a nie grup, ochrona dóbr intelektualnych niestety, Internet jest miejscem, gdzie piractwo jest widoczne prawie na ka dej witrynie. Lecz coraz wi kszy nacisk k adzie si na ochron praw autorskich w obszarze muzyki, fotografii czy filmu. Sprawia to, e firmy czerpi ce przychody z tego typu dóbr s zmuszane do stosowania dodatkowych narz dzi ochrony takich danych np. szyfrowanie. Niestety takie operacje poch aniaj dodatkowe koszty, brak fizycznego kontaktu z konsumentem przek ada si to na trudno w budowaniu indywidualnych, emocjonalnych relacji z konsumentem. Ogranicza tak e efekty zakupów impulsowych czy promocji, niska jako tre ci, wulgaryzmy i pornografia Internet jest sfer znacznie wi kszej swobody wypowiedzi i ekspresji, podlega te mniejszym rygorom dotycz cym zawarto ci tre ci ni realny wiat. Mo e si zdarzy, e w sposób niezamierzony marka firmy znajdzie si w Internecie w niepo danym kontek cie lub otoczeniu, co mo e negatywnie wp ywa na promowany produkt. Podsumowanie W erze informacji, charakteryzuj cej si wzrostem znaczenia informacji, nadmiarem danych, globalizacj gospodarek i bardzo szybkimi zmianami otoczenia, przedsi biorstwa poszukuj systemów wspomagaj cych podejmowanie trafnych decyzji, opartych na faktach, które przek adaj si na efektywne zarz dzanie przedsi biorstwem. Cel ten mo e by osi gni ty poprzez dostarczanie ka demu pracownikowi informacji o w a ciwym zakresie, we w a ciwej formie i we w a ciwym czasie. Kluczowym elementem takiego Seria: Administracja i Zarz dzanie (18)2011 ZN nr 91

11 E-zarz dzanie w dzia alno ci organizacji 101 rozwi zania jest natychmiastowy dost p do ca o ci danych dotycz cych dzia alno ci przedsi biorstwa 15. Internet wywiera coraz wi kszy wp yw na prowadzenie biznesu, tak e stara si przyczynia do zmian w marketingu. Dzi ki swoim unikatowym cechom oddzia uje zarówno na kszta t strategii, jak i dzia a taktycznych i operacyjnych s u cych zaspokajaniu potrzeb klientów. Wp ywa na ka dy instrument marketingu mix, w szczególno ci na dzia ania promocyjne, prowadz c do rozwoju koncepcji takich, jak marketing bezpo redni, masowa indywidualizacja, interaktywna komunikacja z konsumentem czy te marketing za przyzwoleniem. Sie Internet przyczyni a si do powstania i rozwoju nowych narz dzi witryn WWW, bannerów, wyszukiwarek, katalogów, for i grup dyskusyjnych, ingu. E-promocja odgrywa coraz wi ksze znaczenie. I cho obecnie pe ni zazwyczaj funkcj wspomagaj c tradycyjne dzia ania promocyjne, to nale y spodziewa si, i coraz wi cej kampanii b dzie opartych na sieci jako medium g ównym. Rola promocji internetowej ro nie i b dzie dalej rosn, a w przysz o ci adna marka nie osi gnie odpowiedniego potencja u bez jej wykorzystania. Internet oddzia uje na wszystkie obszary gospodarki. Zmienia rynki finansowe (bankowo on-line), przyczynia si do powstania nowych form dzia ania firm (wirtualne organizacje), zmusza tradycyjne media do ponownego zdefiniowania swojej dzia alno ci. Handel hurtowy i detaliczny musi mierzy si z sieciowymi rywalami. Internet z jednej strony podnosi poziom konkurencji, globalizuj c j, wp ywa na postawy konsumentów maj cych dzi ki niemu dost p do olbrzymiej ilo ci informacji i mog cych z atwo ci porównywa oferowane towary czy te us ugi. Z drugiej za strony dostarcza organizacjom nowych, nieznanych dot d mo liwo ci rozwoju, sposobów dzia ania i konkurowania, udost pnia nowe kana y dystrybucji, u atwia dost p do rynku, daje mo liwo uzyskania przewagi konkurencyjnej. Szybki rozwój Internetu doprowadzi do powstania nowej dziedziny gospodarki, zwi zanej bezpo rednio lub po rednio z funkcjonowaniem tej sieci (np. dostawcy us ug internetowych, e-sklepy). W wyniku rozwoju Internetu zmieniaj si warunki konkurowania na rynku, jest to efekt: 1. Zmiany sposobu prezentowania produktów w sieci Internet s one przedstawione nie w sposób fizyczny, lecz za pomoc obrazu, d wi ku, tekstu. 2. Zanikania wszelkich granic tradycyjne granice mi dzy pa stwami, sektorami gospodarczymi oraz przedsi biorstwami i nabywcami b d si zaciera y. Nabywcy maj wi kszy wp yw na kszta towanie nowych produktów. 3. Zwi kszenia si y konkurencyjnej konsumentów mog oni szybko, poprzez klikni cie myszk komputera, przenie si do nowego producenta. 15 H. Wyr bek, Znaczenie aplikacji Business Intelligence w zarz dzaniu przedsi biorstwem, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach nr 88, Seria: Administracja i Zarz dzanie (15)2011, Siedlce 2011, s. 61. ZN nr 91 Seria: Administracja i Zarz dzanie (18)2011

12 102 H. Wyr bek Internet wp ywa po rednio na gospodark poprzez oddzia ywanie na ycie spo eczne, kultur i polityk. Powoduje pojawianie si nowych zawodów oraz nowych form pracy (np. telepraca). Wzrost zapotrzebowania na nowe kwalifikacje zawodowe poci ga za sob tworzenie nowych programów nauczania. Sama forma kszta cenia ulega ewolucji (np. wirtualne szkolenia). Internet pomaga tworzy idealny rynek wed ug idei Adama Smitha, w którym kupuj cy i sprzedaj cy mog si bez problemu nawzajem znale, bez straty czasu ani ponoszenia dodatkowych kosztów. Znalezienie drugiej zainteresowanej strony jest pierwszym problemem, z jakim boryka si ka dy rynek. Drugim jest zrozumienie rodzaju i jako ci towarów i us ug, jakie si oferuje. Internet u atwia kupuj cemu zdobycie informacji o produkcie ocen wystawionych przez organizacje konsumenckie lub innych niezale nych opinii i atwe porównanie cen. Kupuj cy mog te mówi sprzedaj cym o swych wymaganiach, a sprzedawcy z kolei mog kierowa swój towar do osób najbardziej zainteresowanych oraz oferowa produkty pokrewne. Sie wirtualna stwarza przed firmami nowe mo liwo ci globalnego handlu. Aby utrzyma swoj konkurencyjn pozycj, przedsi biorstwa musz nauczy si korzysta z mo liwo ci, jakie daje Internet. Maj c do dyspozycji Internet mamy dost p do globalnego rynku obejmuj cego swym zasi giem ca y wiat. Powoduje to, e nasza oferta handlowa jest dost pna stale dla milionów u ytkowników sieci, przez 24 godziny na dob i przez ca y tydzie. atwy i globalny dost p do informacji handlowej zwi ksza si jej oddzia ywania, o czym przekonali si liczni dostawcy, którzy coraz ch tniej korzystaj z udogodnie Internetu 16. Firmy takie, które opieraj cz swojego przychodu na e-zarz dzaniu korzystaj z takich udogodnie ekonomicznych, jak: du o mniejszy koszt zwi zany z marketingiem, krótszy czas zarówno wprowadzenia do oferty firmy nowego produktu, jak i czas reakcji potencjalnych klientów, globalny zasi g, ni szy koszt poczty elektronicznej od poczty tradycyjnej, mo liwo udost pnienia pomocy technicznej on-line lub pomocy technicznej na stronie WWW. wiat organizacji ulega ogromnym i wielop aszczyznowym zmianom. Organizacja, która b dzie dzia a w przysz o ci, b dzie funkcjonowa w zupe nie innych ni obecnie warunkach. Warunki te wyznaczaj powstanie i rozwój e-zarz dzania C. Olszak, E. Ziemba, Strategie i modele gospodarki elektronicznej, PWN, Warszawa 2007, s J. Kisielnicki, MIS Systemy, op. cit., s Seria: Administracja i Zarz dzanie (18)2011 ZN nr 91

13 E-zarz dzanie w dzia alno ci organizacji 103 Bibliografia Dobiega a-korona B., Doliga ski T., Korona B., Konkurowanie o klienta e-marketingiem, Difin, Warszawa Kaznowski D., Nowy Marketing, VFP Communications, Warszawa Kisielnicki J., MIS Systemy Informatyczne Zarz dzania, Wydawnictwo Placet, Warszawa oboda M., M cik R. (red.), Przedsi biorczo internetowa, UMCS, Lublin Maciejowski T., Narz dzia skutecznej promocji w Internecie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków Olszak C., Ziemba E., Strategie i modele gospodarki elektronicznej, PWN, Warszawa Wyr bek H., Znaczenie aplikacji Business Intelligence w zarz dzaniu przedsi biorstwem, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach nr 88, Seria: Administracja i Zarz dzanie (15)2011, Siedlce ZN nr 91 Seria: Administracja i Zarz dzanie (18)2011

14 104 H. Wyr bek Seria: Administracja i Zarz dzanie (18)2011 ZN nr 91

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Budowa elektronicznej administracji w ramach POIG Konferencja podsumowuj realizacj projektu pn. E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjno

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny premia dla innowacji

Kredyt technologiczny premia dla innowacji Kredyt technologiczny premia dla innowacji Bogus awa Skomska Zast pca Dyrektora Departamentu Wspierania Przedsi biorczo ci i Innowacji Warszawa, 2 pa dziernika 2009 r. Kredyt technologiczny PO Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie.

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie. Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Definicje: Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Funduszu

Bardziej szczegółowo

Strategie inwestycyjne przedsi biorstw w czasie spowolnienia gospodarczego

Strategie inwestycyjne przedsi biorstw w czasie spowolnienia gospodarczego Strategie inwestycyjne przedsi biorstw w czasie spowolnienia gospodarczego Prezentacja wyników bada PKPP Lewiatan maja 200 r. Metodologia badania Cel badania Weryfikacja realnego wp ywu os abienia gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Page 1 of 5 SEKCJA I: ZAMAWIAJ CY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 2011-02-23

Page 1 of 5 SEKCJA I: ZAMAWIAJ CY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 2011-02-23 Page 1 of 5 Zielona Góra: Przetarg nieograniczony na organizacj szkole w ramach projektu Lubuski Przedsi biorca, realizowanego w ramach Dzia ania 6.2 Programu Operacyjnego Kapita Ludzki Numer og oszenia:

Bardziej szczegółowo

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG 2009 Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG Jakub Moskal Warszawa, 30 czerwca 2009 r. Kontrola realizacji wska ników produktu Wska niki produktu musz zosta

Bardziej szczegółowo

Oferta emisji spotów reklamowych

Oferta emisji spotów reklamowych Medianna Oferta emisji spotów reklamowych Jeste my agencj reklamow specjalizuj si w reklamie w miejscu sprzeda y (Digital Signage). Nasz system obecnie dzia a w wybranych aptekach na terenie miasta Opola.

Bardziej szczegółowo

Praktyczne spojrzenie na zarz dzanie procesami biznesowymi

Praktyczne spojrzenie na zarz dzanie procesami biznesowymi Marek Soko owski Praktyczne spojrzenie na zarz dzanie procesami biznesowymi Oracle Polska Podej cie procesowe w administracji publicznej Micha Boni, minister administracji i cyfryzacji, zaprezentowa raport

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZE GOTÓWKOWYCH

WYNAGRODZE GOTÓWKOWYCH WIADCZENIA PRACOWNICZE JAKO ALTERNATYWA DLA WYNAGRODZE GOTÓWKOWYCH WIADCZENIA ELEMENTEM SYSTEMÓW MOTYWACYJNYCH 16/01/2013 Krzysztof Nowak Warszawa Agenda Wst p Struktura wynagrodze Czy pracownicy s / mog

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIA SPO WKP Problemy dot. wdra ania

ROZLICZENIA SPO WKP Problemy dot. wdra ania ROZLICZENIA SPO WKP Problemy dot. wdra ania Zespó Instrumentów Inwestycyjnych Zespó Instrumentów Doradczych Dzia ania 2.3 i 2.1 Warszawa, dnia 7 wrze nia 2005r. Statystyka na dzie 31.08.2005r. Ilo onych

Bardziej szczegółowo

System p atno ci rodków europejskich

System p atno ci rodków europejskich System p atno ci rodków europejskich w ustawie o finansach publicznych rodki europejskie art. 5 rodki europejskie - rozumie si przez to rodki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4; 1) rodki pochodz

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Nr 23 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 16 grudnia 2009 r.

KOMUNIKAT Nr 23 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 16 grudnia 2009 r. KOMUNIKAT Nr 23 MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarz dczej dla sektora finansów publicznych Na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie alokacji w dzia aniach 4. osi priorytetowej PO IG

Wykorzystanie alokacji w dzia aniach 4. osi priorytetowej PO IG Realokacja rodków w ramach 4. osi priorytetowej PO IG dr Anna Kacprzyk Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Gospodarki Wykorzystanie alokacji w dzia aniach 4. osi priorytetowej PO

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji dzia Rocznego Planu Wspomagania

Sprawozdanie z realizacji dzia Rocznego Planu Wspomagania Za cznik nr 13 Sprawozdanie z realizacji dzia Rocznego Planu Wspomagania w obszarze: Efekty Oferta : Rodzice s partnerami szko y w projekcie: Bezpo rednie wsparcie rozwoju szkó poprzez wdro enie zmodernizowanego

Bardziej szczegółowo

Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci

Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci Roman Batko Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci Uniwersytet Jagiello ski wypracowanie i upowszechnienie najbardziej skutecznej i efektywnej dobrej

Bardziej szczegółowo

JUKAWA. Co dalej? Metoda analizy

JUKAWA. Co dalej? Metoda analizy JUKAWA Co dalej? Metoda analizy Na czym polega warto JUKAWY dla miasta? Jakie s cele miasta? Podstawowy: utrzyma budynek z powodu jego unikalnej i cennej historycznie architektury Uzupe niaj ce (o ile

Bardziej szczegółowo

O PROJEKCIE I WNIOSKU DLA POCZĄTKUJĄCYCH I TYCH, KTÓRZY CHCĄ UPORZĄDKOWAĆ WIEDZĘ MARCIN DADEL

O PROJEKCIE I WNIOSKU DLA POCZĄTKUJĄCYCH I TYCH, KTÓRZY CHCĄ UPORZĄDKOWAĆ WIEDZĘ MARCIN DADEL O PROJEKCIE I WNIOSKU DLA POCZĄTKUJĄCYCH I TYCH, KTÓRZY CHCĄ UPORZĄDKOWAĆ WIEDZĘ MARCIN DADEL O PROJEKCIE I WNIOSKU DLA POCZĄTKUJĄCYCH I TYCH, KTÓRZY CHCĄ UPORZĄDKOWAĆ WIEDZĘ MARCIN DADEL Sieć SPLOT STOWARZYSZENIE

Bardziej szczegółowo

Poprawa jako ci us ug oraz polityk zwi zanych z rejestracj dzia alno ci gospodarczej i funkcjonowaniem przedsi biorstw;

Poprawa jako ci us ug oraz polityk zwi zanych z rejestracj dzia alno ci gospodarczej i funkcjonowaniem przedsi biorstw; MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI Departament Wspó pracy z Jednostkami Samorz du Terytorialnego Instytucja Po rednicz ca II stopnia dla Dzia ania 5.2 Programu Operacyjnego Kapita Ludzki 2007-2013

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE ZESPO EM P DR PIOTR PILCH

ZARZ DZANIE ZESPO EM P DR PIOTR PILCH ZARZ DZANIE ZESPO EM P DR PIOTR PILCH Aktywno ci Przeci tni mened erowie Mened erowie odnosz cy sukcesy Mened erowie efektywni Tradycyjne zarz dzanie 32% 13% 19% Komunikowanie si 29% 28% 44% Zarz dzanie

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja podstawowych faz procesu bud etowania cego zaspokajaniu potrzeb spo eczno ci lokalnych za enia teoretycznego modelu referencyjnego

Identyfikacja podstawowych faz procesu bud etowania cego zaspokajaniu potrzeb spo eczno ci lokalnych za enia teoretycznego modelu referencyjnego dr Artur J. Ko uch Identyfikacja podstawowych faz procesu bud etowania cego zaspokajaniu potrzeb spo eczno ci lokalnych za enia teoretycznego modelu referencyjnego UR w Krakowie Ka de zorganizowane dzia

Bardziej szczegółowo

Znaczenie projektów w kluczowych

Znaczenie projektów w kluczowych Znaczenie projektów w kluczowych 7 op PO Innowacyjna Gospodarka Budowa i rozwój j spo ecze ecze stwa informacyjnego dla ma ej i redniej przedsi biorczo biorczo cici Agnieszka Suska-Bu awa Departament Informatyzacji

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematów prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich) pracowników Katedry Podstaw Zarz dzania i Marketingu

Propozycje tematów prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich) pracowników Katedry Podstaw Zarz dzania i Marketingu Propozycje tematów prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich) pracowników Katedry Podstaw Zarz dzania i Marketingu Dr hab. Agata STACHOWICZ-STANUSCH, Prof. nzw. w Pol. l. Propozycje tematów prac

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020)

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020) MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020) Wersja I 26 lipca 2013 r. 1 z 220 VII.13 Dzia anie Tworzenie grup producentów Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie funduszy por czeniowych na poziomie krajowym i poziomie regionalnym. Ocena wsparcia funduszy por czeniowych ze rodków UE.

Funkcjonowanie funduszy por czeniowych na poziomie krajowym i poziomie regionalnym. Ocena wsparcia funduszy por czeniowych ze rodków UE. unkcjonowanie funduszy por czeniowych na poziomie krajowym i poziomie regionalnym. Ocena wsparcia funduszy por czeniowych ze rodków UE. Jan zczucki, Krajowe towarzyszenie unduszy or czeniowych Aktualna

Bardziej szczegółowo

Turystyka wiejska i agroturystyka Kielce 2009. Zarz dzanie marketingowe ofert turystyczn na obszarach wiejskich. dr Danuta Dudkiewicz

Turystyka wiejska i agroturystyka Kielce 2009. Zarz dzanie marketingowe ofert turystyczn na obszarach wiejskich. dr Danuta Dudkiewicz Turystyka wiejska i agroturystyka Kielce 2009 Zarz dzanie marketingowe ofert turystyczn na obszarach wiejskich dr Danuta Dudkiewicz 1 Ph. Kotler: miertelne grzechy marketingu brak dostatecznej znajomo

Bardziej szczegółowo

Temat. Skala dzia a. Program zdrowotny. Program zdrowotny

Temat. Skala dzia a. Program zdrowotny. Program zdrowotny Michał Brzeziński 1 z 6 Skala dzia a Program zdrowotny Dzia ania wieloletnie Dzia ania wieloo rodkowe Nie tylko interwencje medyczne Interwencje medyczne prewencja Interwencje edukacyjne profilaktyka Interwencje

Bardziej szczegółowo

Polska Zagraniczna Izba Gospodarczo- Handlowa w Niemczech

Polska Zagraniczna Izba Gospodarczo- Handlowa w Niemczech Polska Zagraniczna Izba Gospodarczo- Handlowa w Niemczech Funkcje Izby Wspieranie stosunków w handlowych mi dzy przedsi biorstwami w Polsce i w Niemczech Reprezentowanie - polskiej gospodarki w niemieckiej

Bardziej szczegółowo

Proces inwestycyjny w OZE w kontek cie wspó pracy z samorz dem. Warszawa, 2013

Proces inwestycyjny w OZE w kontek cie wspó pracy z samorz dem. Warszawa, 2013 Proces inwestycyjny w OZE w kontek cie wspó pracy z samorz dem i spo eczno ci lokaln Warszawa, 2013 Cele prezentacji Poszczególne fazy realizacji projektu inwestycyjnego, a procesy konsultacji Znaczenie

Bardziej szczegółowo

Dotacje na rozwój j kadr, inwestycje oraz wsparcie dzia a B+R

Dotacje na rozwój j kadr, inwestycje oraz wsparcie dzia a B+R Dotacje na rozwój j kadr, inwestycje oraz wsparcie dzia a B+R Tomasz Czerwoniak Specjalista Zespó Promocji i Informacji Polska Agencja Rozwoju Przedsi biorczo ci 1 POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSI BIORCZO

Bardziej szczegółowo

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja XXIII

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja XXIII DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja XXIII Systemy transakcyjne cz.1 Wszelkie prawa zastrze one. Kopiowanie i rozpowszechnianie ca ci lub fragmentu niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

Polityka dot. konfliktu interesów (Conflicts of Interest Policy)

Polityka dot. konfliktu interesów (Conflicts of Interest Policy) Polityka dot. konfliktu interesów (Conflicts of Interest Policy) Wszelkie prawa zastrze one. Kopiowanie i rozpowszechnianie ca ci lub fragmentu niniejszego t umaczenia w jakiejkolwiek postaci jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 Wst p Niniejsze opracowanie prezentuje prognoz Rachunku zysków i strat oraz bilansu maj tkowego Spó ki Fundusz Zal kowy KPT na lata 2009-2014. Spó

Bardziej szczegółowo

Dorobek Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa

Dorobek Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa Mikrofinanse i programy wspieraj ce przedsi biorczo jako instrumenty aktywizacji obszarów wiejskich Dorobek Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa Pozna, 3 pa dziernik 2008 roku Misja Fundacji Wspieranie

Bardziej szczegółowo

Por czenia, gwarancje i regwarancje ze rodków. Funduszu Por cze Unijnych. Warszawa, 2006 rok

Por czenia, gwarancje i regwarancje ze rodków. Funduszu Por cze Unijnych. Warszawa, 2006 rok Por czenia, gwarancje i regwarancje ze rodków Funduszu Por cze Unijnych Warszawa, 2006 rok Podstawy prawne funkcjonowania Ustawa o Funduszu Por cze Unijnych z 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 121 poz. 1262

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ FIRMA OPONIARSKA D BICA S.A. w D bicy INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ CZ OGÓLNA Tekst obowi zuje od dnia: data:15.02.2012 wersja:1 Strona 1 z 7 SPIS TRE CI I.A. Postanowienia Ogólne...

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

Modele referencyjne. transparentno administracji publicznej. Dr Tomasz Burczy ski

Modele referencyjne. transparentno administracji publicznej. Dr Tomasz Burczy ski Modele referencyjne a transparentno administracji publicznej Dr Tomasz Burczy ski Administracja Transparentno - Business Doing business in a more transparent world Raport Doing Business 2012 (Bank wiatowy

Bardziej szczegółowo

Us ugi edukacyjne obejmuj ce przeprowadzenie zaj w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów

Us ugi edukacyjne obejmuj ce przeprowadzenie zaj w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów Us ugi edukacyjne obejmuj ce przeprowadzenie zaj w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szko y podstawowej, realizowanie w Szko ach Podstawowych w Gminie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostarczenie us ugi polegaj cej na przeprowadzeniu kursu Kadry i p ace dla 3 uczestników projektu Z bezradno ci do aktywno ci

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostarczenie us ugi polegaj cej na przeprowadzeniu kursu Kadry i p ace dla 3 uczestników projektu Z bezradno ci do aktywno ci ZAPYTANIE OFERTOWE na dostarczenie us ugi polegaj cej na przeprowadzeniu kursu Kadry i p ace dla 3 uczestników projektu Z bezradno ci do aktywno ci Stosownie do art. 44 ust. 3, Ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

E-LEARNING. 1. Wst p. 2. Internetowy system dost pu do materia ów edukacyjnych. Agnieszka PIOTROWSKA Marian KOPCZEWSKI Politechnika Koszali ska

E-LEARNING. 1. Wst p. 2. Internetowy system dost pu do materia ów edukacyjnych. Agnieszka PIOTROWSKA Marian KOPCZEWSKI Politechnika Koszali ska Agnieszka PIOTROWSKA Marian KOPCZEWSKI Politechnika Koszali ska E-LEARNING 1. Wst p Upowszechnienie dost pu do Internetu sprzyja wprowadzaniu nowych metod nauczania do istniej cego modelu edukacji powszechnej

Bardziej szczegółowo

III Posiedzenie Grupy ds. MSP przy KK NSRO 2007-2013

III Posiedzenie Grupy ds. MSP przy KK NSRO 2007-2013 III Posiedzenie Grupy ds. MSP przy KK NSRO 2007-2013 SYSTEMY ZALICZKOWE DLA PRZEDSI BIORSTW W PO IG i RPO Na podstawie zestawienia informacji o systemach zaliczkowych w PO IG i RPO w schematach wsparcia

Bardziej szczegółowo

Udzia dochodów z dzia alno ci rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z u ytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r.

Udzia dochodów z dzia alno ci rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z u ytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r. UWAGI ANALITYCZNE Udzia dochodów z dzia alno ci rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z u ytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r. W maju 2002 r. spisano 76,4 tys. gospodarstw domowych z u ytkownikiem

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Internetowego Biura Obs ugi Klienta (ibok) Miejskich Wodoci gów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ostrowcu wi tokrzyskim

Regulamin korzystania z Internetowego Biura Obs ugi Klienta (ibok) Miejskich Wodoci gów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ostrowcu wi tokrzyskim Regulamin korzystania z Internetowego Biura Obs ugi Klienta (ibok) Miejskich Wodoci gów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ostrowcu wi tokrzyskim I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin okre la warunki i zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. wiadczenia us ug za po rednictwem systemu ebanknet przez Bank Spó dzielczy w Czarnym Duancju

REGULAMIN. wiadczenia us ug za po rednictwem systemu ebanknet przez Bank Spó dzielczy w Czarnym Duancju BS Bank Spó dzielczy W Czarnym Dunajcu REGULAMIN wiadczenia us ug za po rednictwem systemu ebanknet przez Bank Spó dzielczy w Czarnym Duancju Czarny Dunajec 2007 1 SPIS TRE CI Rozdzia I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

UCHWA A intencyjna nr.../2014

UCHWA A intencyjna nr.../2014 UCHWA A intencyjna nr.../2014 podj ta w dniu... na zebraniu w cicieli lokali tworz cych Wspólnot Mieszkaniow nr..., której nieruchomo po ona jest w Tychach przy ul.... w sprawie: wyra enia woli przyst

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ UCZNIOM ZESPO U SZKÓ PONADGIMNAZJALNYCH W NOWEM

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ UCZNIOM ZESPO U SZKÓ PONADGIMNAZJALNYCH W NOWEM REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ UCZNIOM ZESPO U SZKÓ PONADGIMNAZJALNYCH W NOWEM PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa o systemie o wiaty z dnia 7 wrze nia 1991r. 2. Rozporz dzenie Rady Ministrów dnia 14

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

SYSTEM E-KTH DO ZARZ DZANIA KONTRAHENTAMI FIRMY PROGRAMISTYCZNEJ

SYSTEM E-KTH DO ZARZ DZANIA KONTRAHENTAMI FIRMY PROGRAMISTYCZNEJ Wojciech BORATY SKI Politechnika wi tokrzyska w Kielcach SYSTEM E-KTH DO ZARZ DZANIA KONTRAHENTAMI FIRMY PROGRAMISTYCZNEJ 1. Wst p Obecnie w Polsce istnieje du a liczba firm zajmuj cych si produkcj i wdra

Bardziej szczegółowo

TYTU PREZENTACJI Dzia ania na rzecz sektora M P w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki Urz d Marsza kowski Województwa skiego

TYTU PREZENTACJI Dzia ania na rzecz sektora M P w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki Urz d Marsza kowski Województwa skiego TYTU PREZENTACJI Dzia ania na rzecz sektora M P w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki Urz d Marsza kowski Województwa skiego 16.12.2013 r. - Katowice POTENCJA PRZEDSI BIORCZO CI W WOJEWÓDZTWIE SKIM

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. II. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie szkole dla pracowników PKPP Lewiatan.

ZAPYTANIE OFERTOWE. II. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie szkole dla pracowników PKPP Lewiatan. 17.01.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, w ramach projektu Wdro enie strategii rozwoju PKPP Lewiatan realizowanego przez PKPP Lewiatan na mocy umowy o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Dzia ania PO IG w kompetencji Ministra Gospodarki

Dzia ania PO IG w kompetencji Ministra Gospodarki LUTY r. Dzia ania PO IG w kompetencji Ministra Gospodarki Priorytet III Kapita dla innowacji Dzia anie. Inicjowanie dzia alno ci innowacyjnej Dzia anie. Wspieranie funduszy kapita u podwy szonego ryzyka

Bardziej szczegółowo

PRZEDSI BIORCZO W ZPORR

PRZEDSI BIORCZO W ZPORR PRZEDSI BIORCZO W ZPORR Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) lata 2004-2006 PRZEDSIEBIORCZO W ZPORR Zgodnie ze Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego (ZPORR) promocja

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI PRAKTYK STUDENCKICH

ZASADY REALIZACJI PRAKTYK STUDENCKICH ZASADY REALIZACJI PRAKTYK STUDENCKICH WARSZAWA, luty- marzec 2014r. 1 ZAKRES PRAKTYK Do uzyskania dyplomu jest konieczne odbycie przez ka dego studenta praktyk zawodowych w wymiarze: Studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia... 2007 r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia... 2007 r. ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) PROJEKT z dnia... 2007 r. w sprawie wysoko ci i sposobu pobierania op at zwi zanych z identyfikacj i rejestracj konia, wydaniem i dor czeniem paszportu

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA W PROCESACH DECYZYJNYCH NA PRZYK ADZIE HURTOWNI DANYCH

INFORMATYKA W PROCESACH DECYZYJNYCH NA PRZYK ADZIE HURTOWNI DANYCH Karol SCHMIDT Marian KOPCZEWSKI Politechnika Koszali ska INFORMATYKA W PROCESACH DECYZYJNYCH NA PRZYK ADZIE HURTOWNI DANYCH 1. Wst p Rozwój technologii informatycznych coraz bardziej pomaga przedsi biorstwom

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze technik organizacji reklamy 342[01]

Zmiany w informatorze technik organizacji reklamy 342[01] Zmiany w informatorze technik organizacji reklamy 342[01] Strona 13 punkt 1.1. otrzymuje brzmienie: 1.1. stosowa poj cia i terminy z zakresu marketingu, kompozycji, liternictwa i historii reklamy, stosowa

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZE STWO PRACY Z LASERAMI

BEZPIECZE STWO PRACY Z LASERAMI BEZPIECZE STWO PRACY Z LASERAMI Szkodliwe dzia anie promieniowania laserowego dotyczy oczu oraz skóry cz owieka, przy czym najbardziej zagro one s oczy. Ze wzgl du na kierunkowo wi zki zagro enie promieniowaniem

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA ŁA CUCHA WARTO CI BIUR INFORMACJI GOSPODARCZEJ (BIG) W POLSCE

IDENTYFIKACJA ŁA CUCHA WARTO CI BIUR INFORMACJI GOSPODARCZEJ (BIG) W POLSCE IDENTYFIKACJA ŁA CUCHA WARTO CI BIUR INFORMACJI GOSPODARCZEJ (BIG) W POLSCE KAZIMIERZ PERECHUDA Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu ZBIGNIEW TELEC Zakład Organizacji i Zarz dzania Akademia Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

w stopniu lekkim, umiarkowanym oraz znacznym

w stopniu lekkim, umiarkowanym oraz znacznym FUNDACJA NORMALNA PRZYSZ zaprasza osoby z orzeczon niepe nosprawno ci w stopniu w stopniu lekkim, umiarkowanym oraz znacznym do skorzystania ze wsparcia BIURA PO REDNICTWA PRACY Biuro zorganizowane jest

Bardziej szczegółowo

27.06.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE

27.06.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE 27.06.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, w ramach projektu wiadomy podatnik realizowanego przez PKPP Lewiatan na mocy umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.02.01.02-00-002/10

Bardziej szczegółowo

Profil dzia alno ci Historia Spó ki Przewagi konkurencyjne Zakres dzia alno ci Ludzie

Profil dzia alno ci Historia Spó ki Przewagi konkurencyjne Zakres dzia alno ci Ludzie AUDYTOR S.A. SPIS TRE CI Profil dzia alno ci Historia Spó ki Przewagi konkurencyjne Zakres dzia alno ci Ludzie Jako us ug Charakterystyka rynku Strategia rozwoju Planowana emisja Cele emisji Prognozy finansowe

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 2007 r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 2007 r. projekt z dnia 10.12.2007 r. ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 2007 r. zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie szczegó owych wymaga w zakresie jako ci handlowej wyrobów kakaowych i

Bardziej szczegółowo

POLSKI FADN SYSTEM ZBIERANIA I WYKORZYSTYWANIA DANYCH RACHUNKOWYCH Z GOSPODARSTW ROLNYCH

POLSKI FADN SYSTEM ZBIERANIA I WYKORZYSTYWANIA DANYCH RACHUNKOWYCH Z GOSPODARSTW ROLNYCH POLSKI FADN SYSTEM ZBIERANIA I WYKORZYSTYWANIA DANYCH RACHUNKOWYCH Z GOSPODARSTW ROLNYCH Czym jest FADN FADN - to europejski system zbierania i wykorzystania danych rachunkowych z gospodarstw rolnych,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu wiedzy obywatelskiej i ekonomicznej dla uczniów gimnazjów województwa warmi sko-mazurskiego w roku szkolnym 2008/2009 ZASADY OGÓLNE

Regulamin konkursu wiedzy obywatelskiej i ekonomicznej dla uczniów gimnazjów województwa warmi sko-mazurskiego w roku szkolnym 2008/2009 ZASADY OGÓLNE Regulamin konkursu wiedzy obywatelskiej i ekonomicznej dla uczniów gimnazjów województwa warmi sko-mazurskiego w roku szkolnym 2008/2009 ZASADY OGÓLNE 1 Organizatorem tematycznego Konkursu Wiedzy Obywatelskiej

Bardziej szczegółowo

3 Spó ka prowadzi korporacyjn stron internetow i zamieszcza na niej:

3 Spó ka prowadzi korporacyjn stron internetow i zamieszcza na niej: wiadczenie DOMEX-BUD Development S.A. z siedzib we Wroc awiu w sprawie przestrzegania zasad zawartych w za czniku Nr 1 do Uchwa y Nr 293/2010 Zarz du Gie dy Papierów Warto ciowych w Warszawie S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

Fundacja Watch Health Care

Fundacja Watch Health Care Krzysztof Łanda 1 z 9 KSI YCE : DEIMOS I PHOBOS OBSZAR A KOSZYK WIADCZE rodki ze sk adki podstawowej GWARANTOWANYCH OBSZAR B tanie drogie A+B= REALNY KOSZYK NEGATYWNY KSI YCE : DEIMOS I PHOBOS Pacjenci

Bardziej szczegółowo

Wst p do obs ugi bazy danych Reaxys

Wst p do obs ugi bazy danych Reaxys Wst p do obs ugi bazy danych Reaxys Baza danych Reaxys pozwala na przeszukiwanie literatury z zakresu chemii, biologii i nauk pokrewnych. Przeszukiwanie literatury odbywa si mo e na ró nych drogach: -

Bardziej szczegółowo

IPO Day 20 Luty 2008r, Warszawa. Prezentacja Spó ki. Autoryzowany doradca:

IPO Day 20 Luty 2008r, Warszawa. Prezentacja Spó ki. Autoryzowany doradca: IPO Day 20 Luty 2008r, Warszawa Prezentacja Spó ki AUDYTOR S.A. Autoryzowany doradca: SPIS TRE CI Profil dzia alno ci Historia Spó ki Zakres dzia alno ci Przewagi konkurencyjne Ludzie Jako us ug Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

P 0max. P max. = P max = 0; 9 20 = 18 W. U 2 0max. U 0max = q P 0max = p 18 2 = 6 V. D = T = U 0 = D E ; = 6

P 0max. P max. = P max = 0; 9 20 = 18 W. U 2 0max. U 0max = q P 0max = p 18 2 = 6 V. D = T = U 0 = D E ; = 6 XL OLIMPIADA WIEDZY TECHNICZNEJ Zawody II stopnia Rozwi zania zada dla grupy elektryczno-elektronicznej Rozwi zanie zadania 1 Sprawno przekszta tnika jest r wna P 0ma a Maksymaln moc odbiornika mo na zatem

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII W GIMNAZJUM w ZESPOLE SZKÓ W SZTUTOWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII W GIMNAZJUM w ZESPOLE SZKÓ W SZTUTOWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII W GIMNAZJUM w ZESPOLE SZKÓ W SZTUTOWIE Przedmiotowy System Oceniania sporz dzony zosta w oparciu o: 1. Rozporz dzenie MEN z dnia 21.03.2001 r. 2. Statut Szko y 3.

Bardziej szczegółowo

CZ II. Zadanie 51. Zadanie 52. Zadanie 53. Zadanie 54.

CZ II. Zadanie 51. Zadanie 52. Zadanie 53. Zadanie 54. Zadanie 51. Do dóbr konsumpcyjnych nie zalicza si A. ywno ci. B. odzie y. C. sprz tu RTV. D. maszyn produkcyjnych. CZ II Zadanie 52. Podstawowym zadaniem banków komercyjnych jest A. udost pnianie sejfów

Bardziej szczegółowo

CZ I - RYNEK I KONKURENCJA

CZ I - RYNEK I KONKURENCJA Wype nion ankiet nale y wys do: Regionalna Izba Gospodarcza Bogus awa Bartoszek Ul. Opolska 15 40-084 Katowice Anonimowo gwarantowana INNOWACJE W MA YCH I REDNICH PRZEDSI BIORSTWACH Projekt jest dofinansowany

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Rozdzia 3. Zapisy w ksi dze...47 1. Uwagi ogólne...47 2. Wpisy dokonywane w poszczególnych kolumnach PKPiR...47

Spis tre ci. Rozdzia 3. Zapisy w ksi dze...47 1. Uwagi ogólne...47 2. Wpisy dokonywane w poszczególnych kolumnach PKPiR...47 Spis tre ci Rozdzia 1. Rozpocz cie dzia alno ci gospodarczej...11 1. Uwagi ogólne...11 2. Poj cie przedsi biorstwa, przedsi biorcy i firmy przedsi biorcy...11 3. Poj cie przedsi biorstwa...12 4. Wpis do

Bardziej szczegółowo

POWIAT KRAKOWSKI Modernizacja kszta cenia zawodowego w Ma opolsce

POWIAT KRAKOWSKI Modernizacja kszta cenia zawodowego w Ma opolsce Regulamin uczestnictwa w projekcie Beneficjent:,, Biuro ds. Realizacji Projektu Partner: Realizator 1. Zespó Szkó Ponadgimnazjalnych w Giebu towie 32-085 Modlnica, 2. Zespó Szkó Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach

Bardziej szczegółowo

ZAKRES LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

ZAKRES LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU ZAKRES LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 1. Charakterystyka LGD jako jednostki odpowiedzialnej za realizacj LSR 1) nazwa i status prawny LGD oraz data jej rejestracji i numer w Krajowym Rejestrze S dowym; 2)

Bardziej szczegółowo

Baza danych. Baza danych jest to zbiór danych powi zanych mi dzy sob pewnymi zale no ciami.

Baza danych. Baza danych jest to zbiór danych powi zanych mi dzy sob pewnymi zale no ciami. Access Baza danych Baza danych jest to zbiór danych powi zanych mi dzy sob pewnymi zale no ciami. Baza danych sk ada si z danych oraz programu komputerowego wyspecjalizowanego do gromadzenia i przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

1 Wg komunikatu Prezesa GUS z 25 marca 2008 r. w sprawie tablicy redniego dalszego trwania ycia kobiet i

1 Wg komunikatu Prezesa GUS z 25 marca 2008 r. w sprawie tablicy redniego dalszego trwania ycia kobiet i Zasady czenia wiadcze emerytalnych ze zreformowanego powszechnego systemu emerytalnego i systemu ubezpieczenia spo ecznego rolników obowi zuj ce od 8 stycznia 2009 r. 1. Geneza 8 stycznia 2009 r. wesz

Bardziej szczegółowo

PRAWA DZIECKA W RODZINIE

PRAWA DZIECKA W RODZINIE PRAWA DZIECKA W RODZINIE W 1989 r. Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych uchwali o jednomy lnie Konwencj o Prawach Dziecka. Polska ratyfikowa a j w 1991r. Podpisuj c Konwencj prezydent z o y stosowne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA PRZY SAMORZĄDOWYM ZESPOLE SZKOŁ W KOSTKOWIE. I. Postanowienia ogólne. II. Zadania Rady Rodziców

REGULAMIN RADY RODZICÓW SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA PRZY SAMORZĄDOWYM ZESPOLE SZKOŁ W KOSTKOWIE. I. Postanowienia ogólne. II. Zadania Rady Rodziców REGULAMIN RADY RODZICÓW SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA PRZY SAMORZĄDOWYM ZESPOLE SZKOŁ W KOSTKOWIE Podstawa prawna: art. 53.4. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

Budowanie wizerunku publicznego w internecie

Budowanie wizerunku publicznego w internecie S ci Wprowadzenie...9 Cz I Budowanie wizerunku publicznego w internecie Rozdzia 1. Czym jest wizerunek publiczny?... 19 Rozdzia 2. Dlaczego przy budowie wizerunku warto u ywa narz dzi oferowanych przez

Bardziej szczegółowo

ATRAKCYJNO INWESTOWANIA W METODY ZARZ DZANIA WIEDZ W AGROBIZNESIE

ATRAKCYJNO INWESTOWANIA W METODY ZARZ DZANIA WIEDZ W AGROBIZNESIE ATRAKCYJNO INWESTOWANIA W METODY ZARZ DZANIA WIEDZ W AGROBIZNESIE ROBERT RUSIELIK Katedra Zarz dzania Przedsi biorstwami Akademia Rolnicza w Szczecinie Streszczenie W artykule została poruszona problematyka

Bardziej szczegółowo

RADY MINISTRÓW z dnia.. 2009 r.

RADY MINISTRÓW z dnia.. 2009 r. UCHWA A Nr RADY MINISTRÓW z dnia.. 2009 r. w sprawie przyznania Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, z ogólnej rezerwy bud etowej, rodków finansowych, z przeznaczeniem na sfinansowanie przez G ówny Inspektorat

Bardziej szczegółowo

KREDYTY PREFERENCYJNE NA INWESTYCJE W RYBACTWIE RÓDL DOWYM. DANIEL ROMAN Gdynia, 08.10.2015

KREDYTY PREFERENCYJNE NA INWESTYCJE W RYBACTWIE RÓDL DOWYM. DANIEL ROMAN Gdynia, 08.10.2015 KREDYTY PREFERENCYJNE NA INWESTYCJE W RYBACTWIE RÓDL DOWYM DANIEL ROMAN Gdynia, 08.10.2015 Sytuacja w ostatnich latach: - szeroka oferta kredytów inwestycyjnych dla rolników i dzia ów specjalnych - brak

Bardziej szczegółowo

8 marca 2011. Polisy z ubezpieczeniowym funduszem kapita owym. Mity i fakty. Wyci g z pe nej prezentacji. Krzysztof Nowak, Andrzej Narkiewicz

8 marca 2011. Polisy z ubezpieczeniowym funduszem kapita owym. Mity i fakty. Wyci g z pe nej prezentacji. Krzysztof Nowak, Andrzej Narkiewicz 8 marca 2011 Polisy z ubezpieczeniowym funduszem kapita owym. Mity i fakty Wyci g z pe nej prezentacji Krzysztof Nowak, Andrzej Narkiewicz www.mercer.com Agenda Spojrzenie w przesz, lata 90-te, krótka

Bardziej szczegółowo

Jak dbaj o zdrowie rodziny z dzie mi? Raport przygotowany dla Wydawnictwa Egmont

Jak dbaj o zdrowie rodziny z dzie mi? Raport przygotowany dla Wydawnictwa Egmont Jak dbaj o zdrowie rodziny z dzie mi? Raport przygotowany dla Wydawnictwa Egmont Warszawa, dnia 13.1.8 1 Wprowadzenie metodologiczne Dane zawarte w niniejszym raporcie pochodz z deklaracji osób, które

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotycz ce:

Zapytanie ofertowe dotycz ce: Zapytanie ofertowe dotycz ce: wiadczenia us ugi dostawy symetrycznego cza internetowego w technologii wiat owodowej o przepustowo ci min. 100Mbps/100Mbps do siedziby Instytutu Wzornictwa Przemys owego

Bardziej szczegółowo

Nabycie akcji Sferia S.A. 11 marca 2009, Warszawa

Nabycie akcji Sferia S.A. 11 marca 2009, Warszawa Nabycie akcji Sferia S.A. 11 marca 2009, Warszawa Zastrze enie Niniejsza prezentacja zawiera deklaracje dotycz ce przysz ci'. W deklaracjach tych u ywane s owa przewiduje si ", s dzi si ", zamierza si

Bardziej szczegółowo

P1 POST POWANIE POWYPADKOWE

P1 POST POWANIE POWYPADKOWE PA STWOWA WY SZA SZKO A ZAWODOWA w Nowym S czu P1 POST POWANIE POWYPADKOWE Spis tre ci 1. Wprowadzenie 2. Post powanie powypadkowe 3. Wzór protoko u ustalenia okoliczno ci i przyczyn wypadku przy pracy.

Bardziej szczegółowo

Drama i happening w edukacji przedszkolnej

Drama i happening w edukacji przedszkolnej Drama i happening w edukacji przedszkolnej Maria Królica Drama i happening w edukacji przedszkolnej Ofi cyna Wydawnicza Impuls Kraków 2006 Copyright by O cyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2006 Recenzent:

Bardziej szczegółowo

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja II

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja II DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja II Kszta towanie si kursu walutowego Wszelkie prawa zastrze one. Kopiowanie i rozpowszechnianie ca ci lub fragmentu niniejszej

Bardziej szczegółowo

Dotacje na e-biznes. Pozyskiwanie œrodków z UE w ramach PO IG 8.1

Dotacje na e-biznes. Pozyskiwanie œrodków z UE w ramach PO IG 8.1 Dotacje na e-biznes. Pozyskiwanie œrodków z UE w ramach PO IG 8.1 Autor: Agata ukaszewska ISBN: 978-83-246-2646-5 Format: A5, stron: 168 Realne pieni¹dze na wirtualne us³ugi Tworzenie us³ug elektronicznych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2006 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej. Rozdzia 1 Przepisy ogólne

ROZPORZ DZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2006 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej. Rozdzia 1 Przepisy ogólne PROJEKT Z DNIA 27.11.2006 R. ROZPORZ DZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2006 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej. Na podstawie art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 6 wrze nia

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

Temat. Nawyki zdrowotne. styl ycia (oko o 50% wszystkich wp ywów),

Temat. Nawyki zdrowotne. styl ycia (oko o 50% wszystkich wp ywów), Przedstawieciel PTPZ 1 z 6 Wsparcie polityki samorz dów lokalnych w tworzeniu efektywnego programu zdrowotnego Nawyki zdrowotne Dla utrzymania zdrowia jednostki najwi kszy wp yw ma styl ycia. Nawet przy

Bardziej szczegółowo

Logowanie do systemu pocztowego GroupWise

Logowanie do systemu pocztowego GroupWise Logowanie do systemu pocztowego GroupWise GroupWise to kompleksowe, wieloplatformowe rozwi zanie do komunikacji i pracy grupowej. Udost pnia funkcje poczty elektronicznej, komunikatora, kalendarza, terminarza,

Bardziej szczegółowo

II. 1.PROCEDURA POST POWANIA W SYTUACJI ZAISTNIENIA WYPADKU UCZNIA POZOSTAJ CEGO POD OPIEK SZKO Y

II. 1.PROCEDURA POST POWANIA W SYTUACJI ZAISTNIENIA WYPADKU UCZNIA POZOSTAJ CEGO POD OPIEK SZKO Y II. 1.PROCEDURA POST POWANIA W SYTUACJI ZAISTNIENIA WYPADKU UCZNIA POZOSTAJ CEGO POD OPIEK SZKO Y I. Podstawa prawna Rozporz dzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny w

Bardziej szczegółowo

yciem B T w Drawsku Pomorskim (CSWL G bokie).

yciem B T w Drawsku Pomorskim (CSWL G bokie). WYTYCZNE DO POST POWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA WYKONANIE ZADANIA: Wykonanie robót teletechnicznych na budowie przystosowania o rodka do szkolenia z u yciem T w Drawsku Pomorskim (CSWL

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYKI PSYCHOPEDAGOGICZNEJ

DZIENNIK PRAKTYKI PSYCHOPEDAGOGICZNEJ AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PI SUDSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIA WYCHOWANIA FIZCZNEGO I SPORTU W BIA EJ PODLASKIEJ KIERUNEK: WYCHOWANIE FIZYCZNE DZIENNIK PRAKTYKI PSYCHOPEDAGOGICZNEJ semestr., rok

Bardziej szczegółowo