REGULAMIN GRUPY ARTYSTYCZNEJ SKOCZKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN GRUPY ARTYSTYCZNEJ SKOCZKI"

Transkrypt

1 REGULAMIN GRUPY ARTYSTYCZNEJ SKOCZKI 1 PODSTAWOWE INFORMACJE 1. Grupa Artystyczna Skoczki (zwana dalej GAS) to zespół wokalno-taneczny działający przy Bibliotece Publicznej im. E. Paukszty w Skokach. 2. Członkiem GAS może zostać każde dziecko, które spełnia kryteria określone w poniższym regulaminie. 3. Regulamin GAS został stworzony w celu usprawnienia pracy zespołu i współpracy pomiędzy rodzicami, instruktorami oraz Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy w Skokach. 4. Regulamin obejmuje wszystkie sfery uczestnictwa w GAS. 5. Obecnymi instruktorami GAS są: Karina Olejniczak, Katarzyna Kędziora- Dukszta i Mateusz Doniec. 6. Opiekunem GAS jest Gabriela Bałażyk. 7. Od dnia 23 września 2014r. GAS zostaje podzielona na cztery podgrupy: Przedskoczki dzieci w wieku 3+. Skoczki grupa dziecięca dzieci uczęszczające do szkoły podstawowej Skoczki grupa młodzieżowa młodzież gimnazjalna Skoczki grupa taneczna 2 PRZYJĘCIE DO GRUPY PRZEDSKOCZKI 1. Do grupy Przedskoczki może należeć każde dziecko w wieku Rodzic może zapisać dziecko do grupy Przedskoczki w każdym momencie trwania roku szkolnego. 3. Zasady funkcjonowania grupy Przedskoczki opisane są w osobnym regulaminie pn. REGULAMIN GRUPY PRZEDSKOCZKI. 1

2 3 PRZYJĘCIE DO GAS 1. Zapisy do GAS odbywają się minimum raz w roku i mają charakter przesłuchania. Częstotliwość przesłuchań określają instruktorzy. 2. Informacja o przesłuchaniu zostanie podana do informacji publicznej najpóźniej dwa tygodnie przed jego rozpoczęciem. 3. Podczas przesłuchania instruktorzy sprawdzają zdolności i predyspozycje kandydata względem śpiewu i tańca. 4. Kandydat zobowiązany jest do wypełnienia ANKIETY KANDYDATA. 5. Informacja o osobach przyjętych do zespołu pojawi się najpóźniej 7 dni od daty przesłuchania. 6. Informacja o osobach przyjętych do zespołu pojawi się na stronie internetowej Biblioteki w dziale Aktualności, na podstronie poświęconej GAS oraz w wersji papierowej na jednej z tablic informacyjnych w budynku Biblioteki przy ul. Rogozińskiej 1B. 7. Osoby przyjęte zobowiązane są do podpisania kontraktu o treści: KONTRAKT Pomiędzy członkiem GAS a instruktorami Grupy Artystycznej Skoczki Kontrakt ten reguluje współpracę na linii uczeń-instruktor. Ma na celu zwrócenie uwagi na najważniejsze kwestie pracy w zespole oraz ustalenie praw i obowiązków obu stron. Warunkiem uczestnictwa Członka GAS w zespole jest: Chęć rozwijania zainteresowań wokalno-tanecznych Dbanie o dobrą prezentację Dobra koordynacja ruchowa, poczucie rytmu oraz poprawna dykcja Wykazywanie postępów Odpowiednie zachowanie Umiejętność pracy w grupie Obowiązkiem członka Grupy Artystycznej Skoczki jest: Wykonywanie poleceń instruktorów 2

3 Obecność na próbach i warsztatach Zgłaszanie instruktorom wszelkich nieobecności lub spóźnień Rozważne uczestniczenie w rozgrzewkach wokalnych i ruchowych oraz poważne podejście do rozgrzewek Aktywne uczestniczenie w programowych zajęciach zespołu Świadome i konsekwentne podnoszenie indywidualnego poziomu artystycznego Dbanie o estetykę stroju na występach Bezwzględne szanowanie i ochrona przed uszkodzeniem stroju oraz rekwizytów Zachowywanie zasad bezpieczeństwa Szanowanie koleżanek i kolegów z zespołu, wykonywanie ćwiczeń grupowych niezależnie od sympatii Dbanie o młodszych członków zespołu i wspieranie ich na próbach, koncertach i wyjazdach Tworzenie i umacnianie dobrego imienia zespołu poprzez swą postawę i godne zachowanie Członkowi Grupy Artystycznej Skoczki podczas trwania zajęć oraz w przerwach zabrania się: Opuszczania terenu zajęć bez zgody instruktora Używania wulgarnych słów Wykonywania niebezpiecznych figur bez koordynacji instruktora Spożywania wszelkich posiłków i żucia gumy podczas prób oraz występów (wyjątek stanowią wyznaczone przerwy) Ćwiczenia w obuwiu innym, niż sportowe Używania telefonów komórkowych podczas prób Filmowania, nagrywania i fotografowania zajęć bez zgody instruktora Wyśmiewania się z innych członków oraz innych przejawów nietolerancji Obowiązkiem instruktora Grupy Artystycznej Skoczki jest: Stałe poszerzanie swojej wiedzy merytorycznej Udzielenie odpowiedzi na pytania ucznia dotyczące omawianego problemu Bycie przygotowanym na każdą próbę Uwzględnianie w swoich decyzjach opinii uczniów Dbanie o rozwój każdego ucznia Szanowanie tradycji zespołu Traktowanie wszystkich uczniów sprawiedliwie 3

4 Opieka nad członkami GAS podczas wyjazdów oraz koncertów Wspieranie uczniów w ich problemach Inspirująca postawa godna naśladowania Podejmowanie mądrych decyzji dla dobra zespołu Instruktorowi Grupy Artystycznej Skoczki podczas trwania zajęć oraz w przerwach zabrania się: Używania wulgarnych słów Używania telefonów komórkowych podczas prób Wyróżniania poszczególnych uczniów Kierowania się dobrem jednostki, a nie całego zespołu Usilnego narzucania swojej woli wbrew opinii ucznia przy braku odpowiedniego uzasadnienia Członek GAS oraz instruktorzy Grupy Artystycznej Skoczki oświadczają ponadto, że zapoznali się z REGULAMINEM GRUPY ARTYSTYCZNEJ SKOCZKI oraz zobowiązują się przestrzegać go bezwzględnie. Podpisanie kontraktu jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień tego dokumentu Po ogłoszeniu listy osób przyjętych instruktorzy zobowiązani są do przeprowadzenia zebrania z rodzicami osób przyjętych. 9. Na zebraniu z rodzicami instruktorzy zobowiązani są do przeczytania regulaminu, podkreślenia jego roli w funkcjonowaniu zespołu, odpowiedzi na wszystkie pytania rodziców oraz opowiedzenia o najbliższych planach i celach zespołu. 10. Na zebraniu rodzice zobowiązani są do podpisania dokumentu pn. KARTA CZŁONKA GRUPY ARTYSTYCZNEJ SKOCZKI. 11. Pełnoprawnym członkiem Grupy Artystycznej Skoczki uważa się osobę, która spełnia poniższe kryteria: Uczestnictwo w przesłuchaniu Przyjęcie do zespołu na podstawie wyników uzyskanych na przesłuchaniu Wypełnienie i podpisanie ANKIETY KANDYDATA Podpisanie KONTRAKTU Podpisanie przez rodziców kandydata KARTY CZŁONKA GRUPY ARTYSTCZNEJ SKOCZKI 4

5 12. Nie ma możliwości przyjęcia kandydata do zespołu poza wyznaczonymi terminami przesłuchań. 13. W przypadku choroby lub zdarzenia losowego, które uniemożliwi kandydatowi pojawienie się na przesłuchaniu istnieje możliwość przesłuchania zaocznego: Kandydat lub rodzic kandydata powinien poinformować o sytuacji losowej najpóźniej w dniu przesłuchania. Zgłoszenia po zakończeniu dnia przesłuchań nie będą brane pod uwagę. Instruktorzy umawiają się na inny termin przesłuchania, który będzie dogodny dla obu stron. Kandydat zostanie poinformowany o przyjęciu do zespołu telefonicznie, a rodzice zobowiązani są do spotkania z instruktorami w ustalonym terminie. Kandydat przyjęty do GAS musi spełnić wszystkie kryteria (par. 3, pkt. 11), aby zostać pełnoprawnym członkiem zespołu. 4 PODZIAŁ GAS NA GRUPY 1. GAS grupa wokalna jest podzielona na dwie grupy dziecięcą i młodzieżową. 2. Grupy te są grupami wokalno-tanecznymi. Głównymi instruktorami tych grup są instruktorzy wokalni Karina Olejniczak i Mateusz Doniec. 3. Instruktor taneczny Katarzyna Kędziora-Dukszta pełni rolę choreografa. 4. Każdy członek GAS należy do określonej grupy. 5. Do grupy dziecięcej należą osoby, które uczęszczają do szkoły podstawowej. 6. Do grupy młodzieżowej należą osoby, które uczęszczają do gimnazjum. 7. W wyjątkowych przypadkach młodsze dzieci mogą należeć do grupy młodzieżowej i odwrotnie. 8. Decyzję o przynależności dziecka do określonej grupy podejmują instruktorzy. 9. Każda grupa ma własny repertuar i osobne projekty. 10. Zajęcia grupy dziecięcej obejmują zajęcia wokalne i taneczne, a informacja o terminach zajęć będzie dostępna w sekretariacie oraz na stronie zespołu. 5

6 11. Zajęcia grupy młodzieżowej obejmują zajęcia wokalne, teoretyczne i taneczne, a informacja o terminach zajęć będzie dostępna w sekretariacie oraz na stronie zespołu. 12. W wyjątkowych przypadkach może dojść do połączenia obu grup i stworzenia jednego, wielkiego projektu. 13. Każda grupa może nadać sobie własną nazwę, która będzie funkcjonowała zamiast określeń grupa dziecięca i grupa młodzieżowa. Należy przy tym pamiętać, że oba projekty zawsze będą działały jako Grupa Artystyczna Skoczki. 14. Każda grupa ma określony konkretny dzień i godziny prób. 5 GAS GRUPA TANECZNA 1. Grupa taneczna skupia osoby, które przejawiają ponadprzeciętne zdolności ruchowe oraz chęci do uczestniczenia w projekcie. 2. Instruktorem grupy tanecznej jest Katarzyna Kędziora-Dukszta. 3. Grupa taneczna przygotowuje własny, niezależny repertuar. 4. Grupa taneczna może reprezentować GAS na konkursach i koncertach. 5. W grupie tanecznej szczególną uwagę kładzie się na rozwój fizyczny. 6. Decyzję o przynależności dziecka do grupy podejmuje instruktor. 7. Członków grupy tanecznej obowiązuje regulamin oraz kontrakt. 8. Grupa może nadać sobie własną nazwę, która będzie funkcjonowała zamiast określenia grupa taneczna. Należy przy tym pamiętać, że projekt zawsze będzie działał jako Grupa Artystyczna Skoczki. 9. Grupa taneczna ma określony dzień i godziny prób. 6

7 6 PRÓBY 1. Każdy członek zespołu zobowiązany jest przychodzić na próby punktualnie. 2. W przypadku rażącego i nieusprawiedliwionego spóźnienia instruktor ma prawo nie wyrazić zgody na uczestniczenie członka w dalszej części próby. 3. Dzień i godziny prób zostaną ustalone, a informacja o nich będzie ogólnie dostępna. 4. Na pierwszej próbie po przesłuchaniu każdemu członkowi zespołu zostanie przydzielone odpowiednie miejsce siedzące. 5. Na początku każdej kolejnej próby każdy członek zespołu w ciszy zajmuje swoje miejsce i czeka na instrukcje od prowadzącego. 6. Próba rozpoczyna się od przekazania członkom zespołu informacji organizacyjnych. 7. Właściwa część próby musi zostać poprzedzona rozgrzewką ruchową, którą prowadzi instruktor. Członkowie zespołu zobowiązani są do sumiennego wykonywania ćwiczeń. 8. Podczas prób grup wokalnych przed wykonywaniem utworów instruktor zobowiązany jest do przeprowadzenia rozgrzewki wokalnej. 9. Na próbach obowiązuje dyscyplina. Członkowie zespołu powinni mieć świadomość, że tylko konsekwentna praca i skupienie gwarantuje sukcesy i rozwój. 10. Jeśli członek zespołu w rażący sposób przeszkadza instruktorowi lub innym członkom instruktor ma prawo go wyprosić z próby. 11. Jeśli członek zespołu nie przestrzega postanowień kontraktu instruktor ma prawo wyprosić go z próby, wezwać rodziców a także zawiesić w prawach członka. 12. Próba kończy się punktualnie o ustalonej godzinie. W wyjątkowych sytuacjach (np. próba generalna) instruktor może przedłużyć próbę. 13. Instruktorzy są zobowiązani kłaść nacisk na to, aby próby były maksymalnie wykorzystane na zajęcia programowe GAS. Wszelkie konsultacje z rodzicami, czy indywidualne rozmowy z członkami zespołu nie mogą być prowadzone podczas trwania próby. 7

8 7 WYJAZDY NA KONCERTY, WAKACJE I INNE 1. Udział dziecka w występie GAS jest nagrodą za sumienne wykonywanie swoich obowiązków podczas prób. 2. Na koncertach występować mogą wyłącznie ci członkowie grupy, którzy znają teksty piosenek, melodie, układy choreograficzne i inne szczegóły, które wpływają na jakość występu. 3. W przypadku, gdy dziecko nie zna tekstów piosenek, melodii, układów choreograficznych itd. instruktor ma prawo odmówić mu wyjazdu na koncert. 4. Każda odmowa musi być odpowiednio uzasadniona, a instruktorzy powinni zwrócić uwagę na umiejętne przekazanie tej informacji dziecku. 5. Udział dziecka w występie jest NIEMOŻLIWY w przypadku nieobecności na próbie generalnej: PRÓBA GENERALNA ostatnia próba przed koncertem. Na próbie tej instruktorzy ustalają z dziećmi repertuar, solówki, ustawienie na scenie. Podczas próby dzieci wykonują cały materiał koncertowy od początku do końca, a instruktorzy dzielą się ostatnimi i szczegółowymi spostrzeżeniami. Podczas próby generalnej i tylko wtedy dzieci otrzymują do podpisania przez rodziców zgody na wyjazd. Każda zgoda posiada odpowiednią numerację. Dzięki takiemu rozwiązaniu instruktorzy mają pewność, że na koncert pojadą tylko i wyłącznie osoby, które były na generalnej próbie. 6. Instruktor nie ma prawa zabrać na wyjazd dziecka, które nie ma podpisanej zgody rodziców na wyjazd. W przypadku, gdy dziecko w dniu wyjazdu zapomni przynieść podpisanej zgody musi wrócić się po nią do domu. W przypadku braku takiej możliwości dziecko niestety nie pojedzie na występ. 7. Instruktorzy proszą, aby powyższe ustalenia były traktowane bardzo poważnie, a ewentualna odmowa co do wyjazdu dziecka nie odbierana jako złośliwość. Działania te mają na celu wyeliminowanie problemu braków w dokumentacji, które powstają nie z winy Biblioteki i jej pracowników. 8. Podczas wyjazdów instruktorzy ponoszą odpowiedzialność za członków GAS, a członkowie GAS zobowiązują się do przestrzegania wszystkich zasad ustalonych przez instruktorów i bezdyskusyjne wykonywanie ich próśb. 8

9 9. Każdy koncert GAS zostanie udokumentowany w postaci zdjęć, nagrań audio/video oraz artykułu na stronie internetowej Biblioteki. 10. Pod pojęciem inne wyjazdy rozumie się wyjazdy dzieci trwające jeden dzień, podczas których dzieci nie będą występować, lecz uczestniczyć w koncertach jako widz, brać udział w warsztatach i poszerzać swoją wiedzę. 11. Przed każdym wyjazdem na wakacje lub innym wyjazdem rodzice zobowiązani są do podpisania stosownych dokumentów. 12. W przypadku wyjazdów na wakacje lub innych wyjazdów instruktorzy zobowiązani są do równie rygorystycznego podejścia względem dokumentacji, jak w przypadku wyjazdów na koncerty. 8 UDZIELANIE INFORMACJI, KONSULTACJE 1. Osobami upoważnionymi do udzielania rodzicom wszelkich informacji o GAS są instruktorzy oraz Gabriela Bałażyk, która jest opiekunką grupy. 2. Instruktorzy są dostępni dla rodziców o wyznaczonych godzinach przed lub po zajęciach. Informacja o godzinach konsultacji jest dostępna w sekretariacie oraz na stronie internetowej zespołu. 3. W wyjątkowych sytuacjach rodzice mają prawo do spotkania z instruktorem i konsultacji w uprzednio ustalonym, dogodnym dla obu stron terminie. 4. Instruktorzy nie mogą udzielać informacji w czasie trwania próby wtedy na wszystkie pytania odpowiada opiekunka zespołu, Gabriela Bałażyk. 9

10 9 STRONA INTERNETOWA GAS 1. GAS posiada stronę internetową, na której dostępne są absolutnie wszystkie informacje z życia zespołu. 2. Adres strony internetowej to: 3. Strona internetowa w domyśle ma być głównym źródłem informacji o zespole dla rodziców. Zaletą korzystania ze strony internetowej jest możliwość dostępu do informacji o każdej porze i w każdym miejscu. Rodzice nie muszą też zjawiać się osobiście w Bibliotece, czy telefonować. Czas, który instruktorzy i opiekun przeznaczają na udzielanie rodzicom podstawowych informacji o zespole będą mogli spożytkować na dodatkową pracę dla zespołu. 4. Instruktorzy oraz opiekun GAS zobowiązują się dołożyć wszelkich starań, aby strona internetowa była czytelna, na bieżąco aktualizowana i zawierała wszystkie potrzebne informacje. 5. Rodzice proszeni są, aby w miarę możliwości strona internetowa była dla nich pierwszym źródłem informacji. W przypadku dalszych wątpliwości zalecamy zwrócenie się do opiekuna lub instruktorów. 10 OPŁATA CZŁONKOWSKA 1. Każdego członka GAS obowiązują składki miesięczne w wysokości 10 zł. 2. Składki mogą być przesyłane na konto Biblioteki lub płacone osobiście w sekretariacie Biblioteki. 3. Informacja o numerze konta jest na stronie internetowej zespołu oraz w dostępna w Sekretariacie. 4. Rodzice zobowiązani są do regularnego opłacania składek. 5. Składki należy opłacać do 15 dnia każdego miesiąca. 6. Opłaty członkowskie są przeznaczone na bieżącą działalność zespołu, wyjazdy, atrakcje i warsztaty. 7. W przypadku, gdy członek zespołu zalega ze składkami za trzy miesiące opiekun grupy ma prawo upomnieć rodziców w dowolnej formie o zadłużeniu. 10

11 8. W przypadku, gdy rodzice uchylają się od płacenia składek przez okres dłuższy, niż sześć miesięcy instruktorzy oraz opiekun po konsultacji z Dyrektorem Biblioteki mają prawo do zawieszenia dziecka w prawach członka. 9. W przypadku, gdy rodzice uchylają się od płacenia składek przez okres dłuższy, niż dziewięć miesięcy instruktorzy oraz opiekun po konsultacji z Dyrektorem Biblioteki mają prawo do skreślenia dziecka z listy członków zespołu. 10. W przypadkach losowych, gdy rodzice nie są w stanie opłacić składek, bądź zaległości w składkach będą wysokie Dyrektor Biblioteki po konsultacji z instruktorami i opiekunem grupy ma prawo do zamrożenia długu bądź rozłożenia go na raty możliwe do spłacenia, wyjątkowo do umorzenia zaległości. 11 ZAWIESZENIE W PRAWACH CZŁONKA 1. Zawieszenie dziecka w prawach członka zespołu może nastąpić w przypadku: a). Uchylania się rodziców od opłaty składek przez okres dłuższy, niż sześć miesięcy b). Ewidentnego i świadomego naruszenia regulaminu c). Wyraźnego braku postępów lub braku dyscypliny na próbach 2. W przypadku: a). Dziecko może uczęszczać na próby, lecz nie może wyjeżdżać na koncerty i korzystać z atrakcji fundowanych przez Bibliotekę b). Dziecko może przychodzić na próby jako słuchacz, lecz przez okres zawieszenia nie może czynnie uczestniczyć w próbach c). Dziecko na określony czas zostaje przeniesione do grupy Przedskoczki 11

12 12 REZYGNACJA Z PRZYNALEŻNOŚCI DO ZESPOŁU 1. Dziecko i rodzice mają prawo do rezygnacji z przynależności do zespołu w każdej chwili. 2. Rezygnację z przynależności do zespołu należy zgłosić opiekunowi grupy. 3. Dziecko lub rodzice mogą podać przyczynę rezygnacji. 4. Instruktorzy mają prawo do rozmowy z dzieckiem, które chce zrezygnować ze współpracy oraz z jego rodzicami. 13 SKREŚLENIE Z LISTY CZŁONKÓW 1. Skreślenie z listy członków może nastąpić w przypadku: a). Uchylania się od opłaty składek przez okres dłuższy, niż dziewięć miesięcy b). Karygodnego naruszenia regulaminu c). Zerowego postępu przed dłuższy czas, który prowadzi do sytuacji, w której dziecko bardzo wyraźnie odstaje od reszty zespołu d). Bezdyskusyjnych dowodów na to, że dziecko korzysta z używek (papierosy, alkohol itp.) 2. Osoba skreślona z listy członków ma prawo przystąpić do najbliższego przesłuchania. 12

13 14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Powyższy regulamin został stworzony przy współpracy instruktorów oraz opiekuna GAS i jest przez nich akceptowany. 2. Regulamin został zaakceptowany przez Dyrektora Biblioteki. 3. Zasady ustanowione w regulaminie muszą być przestrzegane przez wszystkich. 4. Wszelkie sprawy sporne oraz kwestie nieporuszone w regulaminie są rozstrzygane przez Dyrektora Biblioteki po uprzedniej konsultacji z instruktorami. 5. Rodzice mają prawo do zmiany poszczególnych punktów w regulaminie. W tym celu należy zgłosić uwagi do instruktorów lub opiekuna grupy. 6. Po zgłoszeniu uwagi dotyczącej poszczególnego punktu w regulaminie instruktorzy oraz opiekun grupy mają 7 dni na podjęcie decyzji w sprawie spornego punktu. 7. Instruktorzy i opiekun grupy mają prawo nie uznać uwag rodziców i nie zmienić regulaminu, muszą jednak uzasadnić swoją decyzję. 8. Instruktorzy zastrzegają sobie prawo do zmian postanowień regulaminu. Rodzice muszą być poinformowani o każdej zmianie, a w dokumentacji musi pojawić się informacja o zmianie treści. 9. Aktualny regulamin powinien być dostępny do wglądu w sekretariacie Biblioteki oraz na stronie internetowej. 10. Każdy rodzic otrzyma kopię regulaminu. 13

Regulamin klubu UKS Wilki Otwock

Regulamin klubu UKS Wilki Otwock Regulamin klubu UKS Wilki Otwock ROZDZIAŁ 1 - POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Każdy zawodnik (członek uczestnik) UKS Wilki Otwock zobowiązany jest do godnego reprezentowania swojego Klubu, w szczególności przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POLSKIEJ SZKOŁY SOBOTNIEJ IM. JANA PAWŁA II W WORCESTER

REGULAMIN POLSKIEJ SZKOŁY SOBOTNIEJ IM. JANA PAWŁA II W WORCESTER Polska Szkola Sobotnia w Worcester REGULAMIN POLSKIEJ SZKOŁY SOBOTNIEJ I.POSTANOWIENIA OGÓLNE IM. JANA PAWŁA II W WORCESTER 1. Regulamin jest załącznikiem do Statutu Polskiej Szkoły Sobotniej im. Jana

Bardziej szczegółowo

Hufiec ZHP Pabianice Regulamin Kapituły Stopni Wędrowniczych

Hufiec ZHP Pabianice Regulamin Kapituły Stopni Wędrowniczych REGUAMIN PRACY KAPITUŁY STOPNI WĘDROWNICZYCH HUFCA ZHP PABIANICE: I. Postanowienia Ogólne 1. Hufcową Kapitułę Stopni Wędrowniczych, zwaną dalej Kapitułą powołuje rozkazem oraz dokonuje zmian w jej składzie

Bardziej szczegółowo

Sobotnia Szkoła Języka Polskiego Pro Polonia w Hounslow Kingsley Academy, Prince Regent Road, Hounslow TW3 1NE REGULAMIN SZKOŁY

Sobotnia Szkoła Języka Polskiego Pro Polonia w Hounslow Kingsley Academy, Prince Regent Road, Hounslow TW3 1NE REGULAMIN SZKOŁY Sobotnia Szkoła Języka Polskiego Pro Polonia w Hounslow Kingsley Academy, Prince Regent Road, Hounslow TW3 1NE REGULAMIN SZKOŁY I. Termin i czas trwania zajęć Rok szkolny obejmuje 33 soboty w ciągu roku.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKADEMII PIŁKARSKIEJ WOJCIECHA KOWALEWSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ PROMOCJI SPORTU I REKREACJI "AKADEMIA 2012" 1 Zasady ogólne

REGULAMIN AKADEMII PIŁKARSKIEJ WOJCIECHA KOWALEWSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ PROMOCJI SPORTU I REKREACJI AKADEMIA 2012 1 Zasady ogólne REGULAMIN AKADEMII PIŁKARSKIEJ WOJCIECHA KOWALEWSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ PROMOCJI SPORTU I REKREACJI "AKADEMIA 2012" 1 Zasady ogólne 1. Zawodnikiem Akademii Piłkarskiej Wojciecha Kowalewskiego Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Hufiec ZHP Pabianice Regulamin Kapituły Stopni Wędrowniczych

Hufiec ZHP Pabianice Regulamin Kapituły Stopni Wędrowniczych REGUAMIN PRACY KAPITUŁY STOPNI WĘDROWNICZYCH HUFCA ZHP PABIANICE: I. Postanowienia Ogólne 1. Hufcową Kapitułę Stopni Wędrowniczych, zwaną dalej Kapitułą powołuje rozkazem oraz dokonuje zmian w jej składzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN uczestnictwa w zajęciach sekcji artystycznych i kół zainteresowań w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiązownie

REGULAMIN uczestnictwa w zajęciach sekcji artystycznych i kół zainteresowań w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiązownie REGULAMIN uczestnictwa w zajęciach sekcji artystycznych i kół zainteresowań w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiązownie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie działa jako samorządowa instytucja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Warunkiem przystąpienia do KS SOŁA Oświęcim jest: 1 a) Oddanie trenerowi prowadzącemu wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeniowej b) Dostarczenie w ciągu 4 tygodni od

Bardziej szczegółowo

66-400 Gorzów Wlkp. ul. Słowiańska 1 lok. 42. NIP NIP 599317859 Regon 36066382 WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH

66-400 Gorzów Wlkp. ul. Słowiańska 1 lok. 42. NIP NIP 599317859 Regon 36066382 WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH Aby uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez Klub Pływacki STILON Gorzów należy zapisać się w poczet Członków Klubu. Kandydat składa Deklarację Członkowską Klubu w siedzibie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 21/2014 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach z dnia 18 września 2014 roku

ZARZĄDZENIE NR 21/2014 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach z dnia 18 września 2014 roku ZARZĄDZENIE NR 21/2014 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach z dnia 18 września 2014 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu uczestnictwa w zajęciach sekcji i grup działających w Miejsko-Gminnym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uczestnictwa w Warsztatach. AKADEMII MŁODEGO CZŁOWIEKA organizowanych przez RODZICE Z KLASĄ. 1. Postanowienie ogólne

Regulamin Uczestnictwa w Warsztatach. AKADEMII MŁODEGO CZŁOWIEKA organizowanych przez RODZICE Z KLASĄ. 1. Postanowienie ogólne Regulamin Uczestnictwa w Warsztatach AKADEMII MŁODEGO CZŁOWIEKA organizowanych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim RODZICE Z KLASĄ 1. Postanowienie ogólne 1.1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE JUŻ PŁYWAM 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Już Pływam realizowanym przez Gminę Spytkowice

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W BIAŁOGARDZIE

REGULAMIN ŚWIETLICY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W BIAŁOGARDZIE REGULAMIN ŚWIETLICY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W BIAŁOGARDZIE 1. Świetlica jest czynna w godzinach 7.00-16.00. 2. Przeznaczona jest głównie dla dzieci z klas 1-3 /których rodzice

Bardziej szczegółowo

Zasady obowiązujące Uczestników Wydarzenia Gdańsk Business Week 2015. 1. Zasady ogólne.

Zasady obowiązujące Uczestników Wydarzenia Gdańsk Business Week 2015. 1. Zasady ogólne. Zasady obowiązujące Uczestników Wydarzenia Gdańsk Business Week 2015 1. Zasady ogólne. 1. Uczestnicy Wydarzenia Gdańsk Business Week 2015 powinni posiadać przy sobie legitymację szkolną lub dowód osobisty.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KLUBU SPORTOWEGO INDATA SOFTWARE SPARTA WROCŁAW

REGULAMIN KLUBU SPORTOWEGO INDATA SOFTWARE SPARTA WROCŁAW REGULAMIN KLUBU SPORTOWEGO INDATA SOFTWARE SPARTA WROCŁAW WROCŁAW 2014 1 Na każdym członku drużyn seniorskich INDATA SOFTWARE SPARTA WROCŁAW i NORMAZET SPARTA II WROCŁAW zwanym dalej zawodnikiem ciąży

Bardziej szczegółowo

1/6 Projekt współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

1/6 Projekt współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Europejskie Praktyki na Plus realizowanym przez Technikum nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie we Wrocławiu 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Europejskie Praktyki

Bardziej szczegółowo

UMOWA POMIĘDZY UCZNIEM I SPONSOREM UCZNIA A CENTRUM EDUKACJI QUEEN URSZULA KSIĘŻOPOLSKA NA ROK SZKOLNY 2015/2016

UMOWA POMIĘDZY UCZNIEM I SPONSOREM UCZNIA A CENTRUM EDUKACJI QUEEN URSZULA KSIĘŻOPOLSKA NA ROK SZKOLNY 2015/2016 UMOWA POMIĘDZY UCZNIEM I SPONSOREM UCZNIA A CENTRUM EDUKACJI QUEEN URSZULA KSIĘŻOPOLSKA NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Sopot, - -2015 Imię i nazwisko ucznia... Numer PESEL:... Pełen adres zamieszkania:... Imię

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY English Camp 2014 Upside Down Marylin, 12-19.07.2014

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY English Camp 2014 Upside Down Marylin, 12-19.07.2014 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY English Camp 2014 Upside Down Marylin, 12-19.07.2014 Zgłoszenie wyślij na adres : Kościół Ewangelicznych Chrześcijan ul. Wypoczynkowa 20 64-300 Nowy Tomyśl lub przynieś je osobiście

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KLUBU SPORTOWEGO GWARDIA ZASADY OGÓLNE

REGULAMIN KLUBU SPORTOWEGO GWARDIA ZASADY OGÓLNE REGULAMIN KLUBU SPORTOWEGO GWARDIA ZASADY OGÓLNE 1 1. Klub Sportowy Gwardia spółka z o.o. zwany dalej KS Gwardia został powołany i prowadzi działalność sportową na podstawie ustawy o sporcie z dnia 25

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Regulamin Zapisów On-Line

REGULAMIN Regulamin Zapisów On-Line REGULAMIN Regulamin Zapisów On-Line 1. Pełny zapis na kurs następuje po zaksięgowaniu wpłaty na koncie szkoły (w całości lub pierwszej raty). 2. Szkoła zastrzega sobie prawo wycofania oferty kursu w podanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PN. DOBRY FACHOWIEC ZAWSZE W CENIE. 1. Podmiotem realizującym projekt jest Starostwo Powiatowe w Piasecznie.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PN. DOBRY FACHOWIEC ZAWSZE W CENIE. 1. Podmiotem realizującym projekt jest Starostwo Powiatowe w Piasecznie. REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PN. DOBRY FACHOWIEC ZAWSZE W CENIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie pn. Dobry fachowiec zawsze w cenie współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin warsztatów szkolnych

Regulamin warsztatów szkolnych Regulamin warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszycach 1 Cel i zadania warsztatów szkolnych 1. Warsztaty szkolne są integralną częścią szkoły realizującą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKADEMII PIŁKARSKIEJ

REGULAMIN AKADEMII PIŁKARSKIEJ REGULAMIN AKADEMII PIŁKARSKIEJ 1 NAZWA I CHARAKTER DZIAŁANIA Akademia Piłkarska zwana dalej Akademią prowadzi działalność sportowo rekreacyjną w której zrzeszeni są uczniowie/dzieci w wieku od 4 do 12

Bardziej szczegółowo

Umowa dotycząca nauki muzyki / tańca zawarta pomiędzy: Szkołą Muzyki i Tańca Muzyczne ABC, reprezentowaną przez Michała Białeckiego

Umowa dotycząca nauki muzyki / tańca zawarta pomiędzy: Szkołą Muzyki i Tańca Muzyczne ABC, reprezentowaną przez Michała Białeckiego ul. Modrzewiowa 41, 05-807 Podkowa Leśna, tel. 662-787-873, 881-601-501, muzyczneabc.szkola@gmail.com, www.muzyczneabc.edu.pl Umowa dotycząca nauki muzyki / tańca zawarta pomiędzy: (nazwisko i imię rodzica/opiekuna

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Józefa Gielniaka w Kowarach REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Józefa Gielniaka w Kowarach REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ Szkoła Podstawowa nr 3 im. Józefa Gielniaka w Kowarach REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ 1 Postanowienia ogólne 1. Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności realizuje cele

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwartych zajęć tanecznych odbywających się w Szkole Tańca Kieleckim Teatrze Tańca (zwanym dalej KTT) Założenia ogólne:

Regulamin otwartych zajęć tanecznych odbywających się w Szkole Tańca Kieleckim Teatrze Tańca (zwanym dalej KTT) Założenia ogólne: I Regulamin otwartych zajęć tanecznych odbywających się w Szkole Tańca Kieleckim Teatrze Tańca (zwanym dalej KTT) Założenia ogólne: 1. Otwarte zajęcia taneczne należą do edukacyjnej działalności statutowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-18-154/12-00. 1 Postanowienia Ogólne

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-18-154/12-00. 1 Postanowienia Ogólne Regulamin uczestnictwa w projekcie Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-18-154/12-00 1 Postanowienia Ogólne 1. Projekt Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób

Bardziej szczegółowo

Warunki realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 34 w Szczecinie

Warunki realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 34 w Szczecinie Warunki realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 34 w Szczecinie 1. Uczniowie Gimnazjum nr 34 w Szczecinie biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. 2. Projekt edukacyjny jest zespołowym,

Bardziej szczegółowo

Prawa i obowiązki ucznia

Prawa i obowiązki ucznia Prawa i obowiązki ucznia wyciąg ze Statutu Szkoły Uczeń ma prawo do: 1) wolności myśli, sumienia i wyznania, 2) przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy wykorzystaniu wszystkich

Bardziej szczegółowo

Procedura kierowania i umieszczania w Pododdziale dla osób uzależnionych od alkoholu w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie

Procedura kierowania i umieszczania w Pododdziale dla osób uzależnionych od alkoholu w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie Procedura kierowania i umieszczania w Pododdziale dla osób uzależnionych od alkoholu w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie 1. Kryteriami przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie Pododdziału dla osób

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Jana Brzechwy w Puławach

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Jana Brzechwy w Puławach REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Jana Brzechwy w Puławach Podstawa prawna: art. 67a ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz. U. 1991 Nr 95 poz. 425 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE GDAŃSKI PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ POPRZEZ WOLONTARIAT- PILOTAŻ. Informacje o projekcie

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE GDAŃSKI PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ POPRZEZ WOLONTARIAT- PILOTAŻ. Informacje o projekcie REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Gdański Program Aktywizacji Zawodowej Poprzez Wolontariat- Pilotaż realizowany jest przez działających w partnerstwie:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 96/20154

Zarządzenie Nr 96/20154 Zarządzenie Nr 96/20154 Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Dziecięcego Uniwersytetu Medycznego PUM i ustalenia limitu

Bardziej szczegółowo

STATUT NIEPUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR 81 SGH

STATUT NIEPUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR 81 SGH STATUT NIEPUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR 81 SGH NAZWA I ZADANIA SZKOŁY 1 1. Szkoła jest 3-letnią szkołą ponadgimnazjalną i nosi nazwę: Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PÓŁKOLONII LETNICH WAKACJE NA SPORTOWO

REGULAMIN PÓŁKOLONII LETNICH WAKACJE NA SPORTOWO REGULAMIN PÓŁKOLONII LETNICH WAKACJE NA SPORTOWO 1. ORGANIZACJA PÓŁKOLONII Organizatorem wypoczynku jest Fundacja Rozwoju Sportu w Lublinie, mieszcząca się przy ul. Montażowej 16, 20-214 Lublin NIP: 946-26-20-374.

Bardziej szczegółowo

Kryteria i zasady uczestnictwa w wyjazdach na spotkania szkół partnerskich w ramach projektu COMENIUS w Zespole Szkół Urszulańskich we Wrocławiu

Kryteria i zasady uczestnictwa w wyjazdach na spotkania szkół partnerskich w ramach projektu COMENIUS w Zespole Szkół Urszulańskich we Wrocławiu Kryteria i zasady uczestnictwa w wyjazdach na spotkania szkół partnerskich w ramach projektu COMENIUS w Zespole Szkół Urszulańskich we Wrocławiu Rozdział I Kryteria kwalifikacji uczniów do wyjazdów 1.

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacje zawodowe

Kwalifikacje zawodowe REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU SZKOLENIOWEGO Kwalifikacje zawodowe 1 Informacje ogólne 1. Projekt pn. Kwalifikacje zawodowe realizowany jest przez Powiat Piotrkowski/ Zespół Szkół Rolniczych w Czarnocinie,

Bardziej szczegółowo

Zasady ogólne. prowadzącego, i niezwłocznie przekazuje go do wiadomości rodzicom uczniów.

Zasady ogólne. prowadzącego, i niezwłocznie przekazuje go do wiadomości rodzicom uczniów. Regulamin opłat 1 Zasady ogólne 1. Regulamin opłat w Zespole Szkół Społecznych STO, zwany dalej Regulaminem, określa rodzaje i formy opłat związanych z nauką w szkołach wchodzących w skład zespołu, tj.

Bardziej szczegółowo

Procedura Realizacji Projektu Edukacyjnego w Gimnazjum nr 14 w Łodzi.

Procedura Realizacji Projektu Edukacyjnego w Gimnazjum nr 14 w Łodzi. Procedura Realizacji Projektu Edukacyjnego w Gimnazjum nr 14 w Łodzi. Zasady ogólne 1. Uczniowie gimnazjum mają obowiązek przystąpienia do realizacji projektu gimnazjalnego, którego wynik jest odnotowywany

Bardziej szczegółowo

System oceniania zachowania w Zespole Szkół w Głoskowie

System oceniania zachowania w Zespole Szkół w Głoskowie System oceniania zachowania w Zespole Szkół w Głoskowie I. Postanowienia ogólne 1. Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOŁY JĘZYKOWEJ MADISON

REGULAMIN SZKOŁY JĘZYKOWEJ MADISON REGULAMIN SZKOŁY JĘZYKOWEJ MADISON Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w zajęciach w Szkole Językowej Madison 1 Warunki uczestnictwa w zajęciach: 1. W zajęciach w Szkole Językowej

Bardziej szczegółowo

Procedury odbioru dzieci ze szkoły

Procedury odbioru dzieci ze szkoły Szkoła Podstawowa nr 10 im. 2 Armii Wojska Polskiego we Włocławku Procedury odbioru dzieci ze szkoły Podstawa prawna 7 ust. 1 załącznika nr 2 i 9 ust. 1 załącznika nr 3 do rozporządzenia MEN z 21 maja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MRUCZANKOWEGO PRZEDSZKOLA. Niepubliczne przedszkole integracyjne Mruczankowe Przedszkole mieszczące się w Warszawie

REGULAMIN MRUCZANKOWEGO PRZEDSZKOLA. Niepubliczne przedszkole integracyjne Mruczankowe Przedszkole mieszczące się w Warszawie www.mruczankowe.pl REGULAMIN MRUCZANKOWEGO PRZEDSZKOLA Niepubliczne przedszkole integracyjne Mruczankowe Przedszkole mieszczące się w Warszawie przy ulicy Lipińskiej 11, zwane dalej Przedszkolem. I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 22 w Bielsku- Białej z dn.1.06.2014r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 22 w Bielsku- Białej z dn.1.06.2014r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 22 w Bielsku- Białej z dn.1.06.2014r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Świetlica szkolna zapewnia opiekę wychowawczą uczniom, którzy muszą oczekiwać na

Bardziej szczegółowo

Projekt punktowego systemu oceniania zachowania ucznia. w Gimnazjum nr 2 im. Adama Asnyka w Zielonej Górze

Projekt punktowego systemu oceniania zachowania ucznia. w Gimnazjum nr 2 im. Adama Asnyka w Zielonej Górze Projekt punktowego systemu oceniania zachowania ucznia 1. Zasady ogólne w Gimnazjum nr 2 im. Adama Asnyka w Zielonej Górze Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ DZIAŁAJĄCEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W LUSÓWKU. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ DZIAŁAJĄCEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W LUSÓWKU. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ DZIAŁAJĄCEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W LUSÓWKU 1 Postanowienia ogólne. 1. Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie Akademia Wysokich Lotów realizowany przez Gminę Dywity w partnerstwie z Aeroklubem Warmińsko-Mazurskim 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Akademia

Bardziej szczegółowo

Regulamin został opracowany na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia z dnia 7 września 2004r. w sprawie warunków i

Regulamin został opracowany na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia z dnia 7 września 2004r. w sprawie warunków i Regulamin oceniania zachowania Miejskiego Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Krośnie Regulamin został opracowany na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia z dnia

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia nr 386 Dyrektora Szkoły z dnia 03.06.2013r. Regulamin rekrutacji uczestników staży zawodowych w ramach projektu Lepszy start w przyszłość edukacyjno zawodową uczniów/uczennic Zespołu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH I PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH I PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH I PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU dla Zespołu Gimnazjum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Kobylinie Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Kobylinie 1 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Praktyki zawodowe

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 4 w Tarnobrzegu

Szkoła Podstawowa nr 4 w Tarnobrzegu REGULAMIN OCENY ZACHOWANIA UCZNIÓW KLAS IV-VI 1. Zachowanie uczniów klas 4-6 oceniane jest według systemu punktowego. 2. Każdy uczeń na początku semestru otrzymuje kredyt 10 punktów, który jest równowartością

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady realizacji projektu edukacyjnego

Szczegółowe zasady realizacji projektu edukacyjnego Szczegółowe zasady realizacji projektu edukacyjnego Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 3 w Nidzicy.

Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 3 w Nidzicy. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 34/10 Dyrektora Zespołu Szkół nr 3 w Nidzicy z dnia 10.11.2010 r. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 3 w Nidzicy. 1. Uczeń klasy pierwszej,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. IV Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Turystycznej BUMERANG

REGULAMIN. IV Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Turystycznej BUMERANG REGULAMIN IV Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Turystycznej BUMERANG Wrocław 2014 2 S t r o n a I. ZAŁOŻENIA I ORGANIZACJA KONKURSU 1. Organizatorami festiwalu są: Krąg Instruktorski Bumerang

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum nr 1 im. Wł. Jagiełły w Pasłęku

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum nr 1 im. Wł. Jagiełły w Pasłęku Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum nr 1 im. Wł. Jagiełły w Pasłęku Podstawa prawna Obowiązek realizacji projektu edukacyjnego wskazano w 21a dodanym do rozp. MEN z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LETNIEGO LABORATORIUM LIDERÓWKA 2014

REGULAMIN LETNIEGO LABORATORIUM LIDERÓWKA 2014 REGULAMIN LETNIEGO LABORATORIUM LIDERÓWKA 2014 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w warsztacie Letnie Laboratorium Liderówka 2014 zwanym dalej w treści regulaminu

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 października 2012 roku w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych, szkół sportowych oraz

Bardziej szczegółowo

Statut Niepublicznej Szkoły Muzycznej I st. Warszawa - Białołęka. Rozdział I

Statut Niepublicznej Szkoły Muzycznej I st. Warszawa - Białołęka. Rozdział I Statut Niepublicznej Szkoły Muzycznej I st. Warszawa - Białołęka POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział I 1. Prywatna Szkoła Muzyczna reprezentuje typ szkoły artystycznej kształcącej uczniów w grze na instrumentach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 5 IM. MIKOŁAJA REJA W CZĘSTOCHOWIE

REGULAMIN PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 5 IM. MIKOŁAJA REJA W CZĘSTOCHOWIE REGULAMIN PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 5 IM. MIKOŁAJA REJA W CZĘSTOCHOWIE 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie 21a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Rozwój kompetencji szansą na lepszą przyszłość

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Rozwój kompetencji szansą na lepszą przyszłość Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Rozwój kompetencji szansą na lepszą przyszłość 1. Informacje ogólne 1. Regulamin określa proces rekrutacji i udziału w projekcie Rozwój kompetencji szansą na

Bardziej szczegółowo

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA 1. Ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca klasy, uwzględniając w szczególności: a. funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym b. respektowanie zasad współżycia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZOWANIA WYCIECZEK I INNYCH IMPREZ WYJAZDOWYCH

REGULAMIN ORGANIZOWANIA WYCIECZEK I INNYCH IMPREZ WYJAZDOWYCH STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 - ZAŁĄCZNIK NR 20 REGULAMIN ORGANIZOWANIA WYCIECZEK I INNYCH IMPREZ WYJAZDOWYCH SPIS TREŚCI: PODSTAWA PRAWNA... 2 KIEROWNIK WYCIECZKI (IMPREZY)... 4 KARTA WYCIECZKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH I ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie Zasadnicza Szkoła Zawodowa Technikum Nr 1

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH I ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie Zasadnicza Szkoła Zawodowa Technikum Nr 1 Nr REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH I ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie Zasadnicza Szkoła Zawodowa Technikum Nr 1 I. Podstawa prawna: 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7

Bardziej szczegółowo

W statucie Gimnazjum wprowadza się następujące zmiany:

W statucie Gimnazjum wprowadza się następujące zmiany: Uchwała nr 15/2014/2015 Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 38 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w dokumentach szkolnych Na podstawie art.50 ust 2 pkt 1, w

Bardziej szczegółowo

ZMIANA W STATUCIE SZKOŁY

ZMIANA W STATUCIE SZKOŁY ZMIANA W STATUCIE SZKOŁY Rada Pedagogiczna na posiedzeniu w dniu 11 września 2012r. uchwałą nr 1 wprowadziła następujące zmiany: W 25 p. 2 dopisuje się podpunkt g korzystanie z wybranych podręczników przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PIOSENKI ANGLOJĘZYCZNEJ "YOU CAN SING"

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PIOSENKI ANGLOJĘZYCZNEJ YOU CAN SING REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PIOSENKI ANGLOJĘZYCZNEJ "YOU CAN SING" Międzyszkolny konkurs piosenki angielskiej "YOU CAN SING" odbędzie się dnia 12 stycznia 2015r i jest organizowany przez nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Statut Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia

Statut Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia Statut Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział I 1 1. Niepubliczna Szkoła Muzyczna reprezentuje typ szkoły artystycznej kształcącej uczniów w grze na instrumentach oraz dającej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji do Projektu Indywidualizacja z Gminą Piaseczno

Regulamin Rekrutacji do Projektu Indywidualizacja z Gminą Piaseczno Regulamin Rekrutacji do Projektu Indywidualizacja z Gminą Piaseczno Realizowanego w ramach Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania ustala się według przyjętej skali: A. W klasach I-III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zachowania są ocenami

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Bez barier aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.07.02.01-18-031/12-00. 1 Postanowienia Ogólne

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Bez barier aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.07.02.01-18-031/12-00. 1 Postanowienia Ogólne Regulamin uczestnictwa w projekcie Bez barier aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.07.02.01-18-031/12-00 1 Postanowienia Ogólne 1. Projekt Bez barier aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM FILOMATA W GLIWICACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM FILOMATA W GLIWICACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM FILOMATA W GLIWICACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 1. Do 18 września nowego roku szkolnego rodzice i uczniowie są informowani przez wychowawcę o warunkach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOŁY JĘZYKOWEJ WELCOME TO ENGLISH

REGULAMIN SZKOŁY JĘZYKOWEJ WELCOME TO ENGLISH REGULAMIN SZKOŁY JĘZYKOWEJ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez szkołę Welcome to English. 1.2. Regulamin stanowi

Bardziej szczegółowo

Regulamin klas sportowych pod patronatem KKS Lech Poznań i MUKS Poznań Szkoły Podstawowej Nr 17 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Poznaniu

Regulamin klas sportowych pod patronatem KKS Lech Poznań i MUKS Poznań Szkoły Podstawowej Nr 17 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Poznaniu Regulamin klas sportowych pod patronatem KKS Lech Poznań i MUKS Poznań Szkoły Podstawowej Nr 17 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Poznaniu opracowany na podstawie i w zgodności z : Ustawą z dnia 18 stycznia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1. Przedmiot Regulaminu

REGULAMIN. 1. Przedmiot Regulaminu REGULAMIN 1. Przedmiot Regulaminu Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w zajęciach językowych oraz warsztatach artystycznych prowadzonych przez Arti

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej Curie w Kostrzynie nad Odrą PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA REGULAMINU : Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. wraz z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Deklarację przyjęto w dniu...

Deklarację przyjęto w dniu... DEKLARACJA CZŁONKOWSKA MAŁOLETNI PONIŻEJ 16 LAT Małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do stowarzyszeń według zasad określonych w ich statutach, bez prawa udziału w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I WOJEWÓDZKIEGO FESTIWALU WARSZTAT TEŻ ZAŚPIEWA GNIEZNO 2013

REGULAMIN I WOJEWÓDZKIEGO FESTIWALU WARSZTAT TEŻ ZAŚPIEWA GNIEZNO 2013 REGULAMIN I WOJEWÓDZKIEGO FESTIWALU WARSZTAT TEŻ ZAŚPIEWA GNIEZNO 2013 Organizator. Warsztat Terapii Zajęciowej w Gnieźnie, Stowarzyszenie Rodzin i Osób Niepełnosprawnych RAZEM oraz Centrum Kultury Scena

Bardziej szczegółowo

Regulamin Przedszkola na Zielonej Górce w Białymstoku ul. Wenecka

Regulamin Przedszkola na Zielonej Górce w Białymstoku ul. Wenecka Regulamin Przedszkola na Zielonej Górce w Białymstoku ul. Wenecka Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin Przedszkola został opracowany na podstawie: 1) Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIA TAŃCA ARTYSTYCZNEGO ETIUDA

REGULAMIN STUDIA TAŃCA ARTYSTYCZNEGO ETIUDA REGULAMIN STUDIA TAŃCA ARTYSTYCZNEGO ETIUDA Rodzice/opiekunowie dzieci uczęszczających na zajęcia dydaktyczne prowadzone przez STA ETIUDA Patrycję Macheta, którzy zawarli umowę o naukę dziecka w wyż. wym.

Bardziej szczegółowo

Zapisy do statutu i WSO realizacja projektów edukacyjnych a ocena zachowania. Szczegółowe kryteria wystawiania oceny z zachowania.

Zapisy do statutu i WSO realizacja projektów edukacyjnych a ocena zachowania. Szczegółowe kryteria wystawiania oceny z zachowania. Zapisy do statutu i WSO realizacja projektów edukacyjnych a ocena zachowania Szczegółowe kryteria wystawiania oceny z zachowania 1. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który: Skala opisowa 27. wzorowo wywiązuje

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA GIMNAZJUM NR 30 PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 22 W BYDGOSZCZY NA PODSTAWIE PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA GIMNAZJUM NR 30 PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 22 W BYDGOSZCZY NA PODSTAWIE PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA GIMNAZJUM NR 30 PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 22 W BYDGOSZCZY NA PODSTAWIE PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM opracowany zgodnie ze Statutem oraz z Wewnątrzszkolnym Systemem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH TECHNIKUM NR 3 W CZĘSTOCHOWIE

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH TECHNIKUM NR 3 W CZĘSTOCHOWIE REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH TECHNIKUM NR 3 W CZĘSTOCHOWIE Podstawa prawna: 1. rozporządzenie MEN z dnia 15 grudnia 2012 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. Nr 244,

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie

Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie (Załącznik nr 9 do Statutu Szkoły) Lublin 2012 1. Postanowienia ogólne 1. Praktyka zawodowa jest jedną z form przygotowania zawodowego

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W ŚWIETLICY SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W GŁOGOWIE IM. NOBLISTÓW POLSKICH

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W ŚWIETLICY SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W GŁOGOWIE IM. NOBLISTÓW POLSKICH PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W ŚWIETLICY SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W GŁOGOWIE IM. NOBLISTÓW POLSKICH I. Procedura przyjmowania uczniów do świetlicy szkolnej 1. Świetlica szkolna jest placówką opiekuńczo

Bardziej szczegółowo

Procedura współpracy z rodzicami. w Szkole Podstawowej Nr 10 i Gimnazjum Nr 4 Sportowym

Procedura współpracy z rodzicami. w Szkole Podstawowej Nr 10 i Gimnazjum Nr 4 Sportowym Procedura współpracy z rodzicami w Szkole Podstawowej Nr 10 i Gimnazjum Nr 4 Sportowym Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Dziś stażysta jutro profesjonalista realizowanego w ramach Programu Erasmus+

REGULAMIN. REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Dziś stażysta jutro profesjonalista realizowanego w ramach Programu Erasmus+ REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Dziś stażysta jutro profesjonalista realizowanego w ramach Programu Erasmus+ Projekt będzie realizowany od 01.06.2015 do 31.05.2017 Numer projektu 2015-1-PL01-KA102-014786

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE ALLIANCE FRANCAISE W ŁODZI. Regulamin kursów 2015/2016

STOWARZYSZENIE ALLIANCE FRANCAISE W ŁODZI. Regulamin kursów 2015/2016 STOWARZYSZENIE ALLIANCE FRANCAISE W ŁODZI Regulamin kursów 2015/2016 określający wzajemne zobowiązania Stowarzyszenia Alliance Française w Łodzi - organizatora kursu oraz Studenta - Uczestnika kursu: Alliance

Bardziej szczegółowo

Prawa i obowiązki ucznia

Prawa i obowiązki ucznia Uczeń ma prawo do: Prawa i obowiązki ucznia 1) wolności myśli, sumienia i wyznania, 2) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, 3) przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W STAŻACH ZAWODOWYCH W RAMACH PROJEKTU DZIŚ NAUKA JUTRO PRACA. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W STAŻACH ZAWODOWYCH W RAMACH PROJEKTU DZIŚ NAUKA JUTRO PRACA. 1 Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Nr 16/20/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 18.03.2015 r. REGULAMIN UCZESTNICTWA W STAŻACH ZAWODOWYCH W RAMACH PROJEKTU DZIŚ NAUKA JUTRO PRACA 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin organizacyjny kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy realizowany przez firmę Centrum Ratownictwa Medycznego MEDSERVIS MIROSŁAW WARZYBOK z siedzibą Os. Wschód 4a/1, 62-100 Wągrowiec

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin udziału w projekcie Języki Obce Kapitałem Ludzi Regulamin ten określa organizacyjne warunki udziału w bezpłatnych szkoleniach językowych przewidzianych w ramach projektu Języki Obce Kapitałem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 9 W ZSP-17 WE WROCŁAWIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 9 W ZSP-17 WE WROCŁAWIU REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 9 W ZSP-17 WE WROCŁAWIU Podstawa prawna; Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r (Dz. U. z 2004r, Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Statut Przedszkola nr 9 we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO NR 5 W RYBNIKU

Załącznik nr 1 PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO NR 5 W RYBNIKU Załącznik nr 1 PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO NR 5 W RYBNIKU SPIS TREŚCI PROCEDURA FUNKCJONOWANIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ... 2 PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI ZE ŚWIETLICY

Bardziej szczegółowo

Regulamin klas sportowych Szkoły Podstawowej nr 158 im. Jana Kilińskiego w Warszawie

Regulamin klas sportowych Szkoły Podstawowej nr 158 im. Jana Kilińskiego w Warszawie Regulamin klas sportowych Szkoły Podstawowej nr 158 im. Jana Kilińskiego w Warszawie PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie MENiS z dnia 20.02.2004 r. w sprawie warunków trybu przyjmowania uczniów do publicznych

Bardziej szczegółowo

Ekonomia sposobów gospodarowania i przedsiębiorczości w Niemczech

Ekonomia sposobów gospodarowania i przedsiębiorczości w Niemczech Regulamin rekrutacji Uczestników Projektu Ekonomia sposobów gospodarowania i przedsiębiorczości w Niemczech Numer projektu: 2013-1-PL1-LEO01-37078 1 I n f o r m a c j e o p r o j e k c i e 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

PUNKTOWY SYSTEM OCENY ZACHOWANIA. Szkoły Podstawowej w Radwanicach

PUNKTOWY SYSTEM OCENY ZACHOWANIA. Szkoły Podstawowej w Radwanicach PUNKTOWY SYSTEM OCENY ZACHOWANIA Szkoły Podstawowej w Radwanicach Regulamin oceniania zachowania ucznia opracowano na podstawie: - Rozporządzenia MEN z dnia z dnia 30 kwietnia 2007 r., z późniejszymi zmianami,

Bardziej szczegółowo

Regulamin praktyk zawodowych CKZiU

Regulamin praktyk zawodowych CKZiU Regulamin praktyk zawodowych CKZiU Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r Dz.U. nr 244 poz. 1626 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Praktyki zawodowe są organizowane

Bardziej szczegółowo

Regulamin Centrum INGENIUM. przy ul. Meissnera 12 w Warszawie. prowadzonego przez Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych. I. Ogólne zasady

Regulamin Centrum INGENIUM. przy ul. Meissnera 12 w Warszawie. prowadzonego przez Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych. I. Ogólne zasady Regulamin Centrum INGENIUM przy ul. Meissnera 12 w Warszawie prowadzonego przez Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych I. Ogólne zasady 1. Centrum INGENIUM (zwane dalej Centrum) jest placówką prowadzoną przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin szkoły. Reguły obowiązujące uczniów

Regulamin szkoły. Reguły obowiązujące uczniów Regulamin szkoły Część I Reguły obowiązujące uczniów 1. Uczniowi nie wolno obrażać (słowem lub gestem) żadnego z kolegów, nauczycieli i pracowników szkoły. Jeśli to się zdarzyło, należy przeprosić obrażoną

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZWALNIANIA UCZNIÓW Z ZAJĘĆ SZKOLNYCH OKREŚLONE PRZEPISAMI PRAWA

ZASADY ZWALNIANIA UCZNIÓW Z ZAJĘĆ SZKOLNYCH OKREŚLONE PRZEPISAMI PRAWA 1. PROCEDURA ZWALNIANIA UCZNIÓW Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH ORAZ USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI UCZNIÓW w Niepublicznym Gimnazjum Nasza Szkoła im. J. Korczaka w Warszawie, Zasady zwalniania uczniów z zajęć lekcyjnych:

Bardziej szczegółowo