REGULAMIN GRUPY ARTYSTYCZNEJ SKOCZKI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN GRUPY ARTYSTYCZNEJ SKOCZKI"

Transkrypt

1 REGULAMIN GRUPY ARTYSTYCZNEJ SKOCZKI 1 PODSTAWOWE INFORMACJE 1. Grupa Artystyczna Skoczki (zwana dalej GAS) to zespół wokalno-taneczny działający przy Bibliotece Publicznej im. E. Paukszty w Skokach. 2. Członkiem GAS może zostać każde dziecko, które spełnia kryteria określone w poniższym regulaminie. 3. Regulamin GAS został stworzony w celu usprawnienia pracy zespołu i współpracy pomiędzy rodzicami, instruktorami oraz Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy w Skokach. 4. Regulamin obejmuje wszystkie sfery uczestnictwa w GAS. 5. Obecnymi instruktorami GAS są: Karina Olejniczak, Katarzyna Kędziora- Dukszta i Mateusz Doniec. 6. Opiekunem GAS jest Gabriela Bałażyk. 7. Od dnia 23 września 2014r. GAS zostaje podzielona na cztery podgrupy: Przedskoczki dzieci w wieku 3+. Skoczki grupa dziecięca dzieci uczęszczające do szkoły podstawowej Skoczki grupa młodzieżowa młodzież gimnazjalna Skoczki grupa taneczna 2 PRZYJĘCIE DO GRUPY PRZEDSKOCZKI 1. Do grupy Przedskoczki może należeć każde dziecko w wieku Rodzic może zapisać dziecko do grupy Przedskoczki w każdym momencie trwania roku szkolnego. 3. Zasady funkcjonowania grupy Przedskoczki opisane są w osobnym regulaminie pn. REGULAMIN GRUPY PRZEDSKOCZKI. 1

2 3 PRZYJĘCIE DO GAS 1. Zapisy do GAS odbywają się minimum raz w roku i mają charakter przesłuchania. Częstotliwość przesłuchań określają instruktorzy. 2. Informacja o przesłuchaniu zostanie podana do informacji publicznej najpóźniej dwa tygodnie przed jego rozpoczęciem. 3. Podczas przesłuchania instruktorzy sprawdzają zdolności i predyspozycje kandydata względem śpiewu i tańca. 4. Kandydat zobowiązany jest do wypełnienia ANKIETY KANDYDATA. 5. Informacja o osobach przyjętych do zespołu pojawi się najpóźniej 7 dni od daty przesłuchania. 6. Informacja o osobach przyjętych do zespołu pojawi się na stronie internetowej Biblioteki w dziale Aktualności, na podstronie poświęconej GAS oraz w wersji papierowej na jednej z tablic informacyjnych w budynku Biblioteki przy ul. Rogozińskiej 1B. 7. Osoby przyjęte zobowiązane są do podpisania kontraktu o treści: KONTRAKT Pomiędzy członkiem GAS a instruktorami Grupy Artystycznej Skoczki Kontrakt ten reguluje współpracę na linii uczeń-instruktor. Ma na celu zwrócenie uwagi na najważniejsze kwestie pracy w zespole oraz ustalenie praw i obowiązków obu stron. Warunkiem uczestnictwa Członka GAS w zespole jest: Chęć rozwijania zainteresowań wokalno-tanecznych Dbanie o dobrą prezentację Dobra koordynacja ruchowa, poczucie rytmu oraz poprawna dykcja Wykazywanie postępów Odpowiednie zachowanie Umiejętność pracy w grupie Obowiązkiem członka Grupy Artystycznej Skoczki jest: Wykonywanie poleceń instruktorów 2

3 Obecność na próbach i warsztatach Zgłaszanie instruktorom wszelkich nieobecności lub spóźnień Rozważne uczestniczenie w rozgrzewkach wokalnych i ruchowych oraz poważne podejście do rozgrzewek Aktywne uczestniczenie w programowych zajęciach zespołu Świadome i konsekwentne podnoszenie indywidualnego poziomu artystycznego Dbanie o estetykę stroju na występach Bezwzględne szanowanie i ochrona przed uszkodzeniem stroju oraz rekwizytów Zachowywanie zasad bezpieczeństwa Szanowanie koleżanek i kolegów z zespołu, wykonywanie ćwiczeń grupowych niezależnie od sympatii Dbanie o młodszych członków zespołu i wspieranie ich na próbach, koncertach i wyjazdach Tworzenie i umacnianie dobrego imienia zespołu poprzez swą postawę i godne zachowanie Członkowi Grupy Artystycznej Skoczki podczas trwania zajęć oraz w przerwach zabrania się: Opuszczania terenu zajęć bez zgody instruktora Używania wulgarnych słów Wykonywania niebezpiecznych figur bez koordynacji instruktora Spożywania wszelkich posiłków i żucia gumy podczas prób oraz występów (wyjątek stanowią wyznaczone przerwy) Ćwiczenia w obuwiu innym, niż sportowe Używania telefonów komórkowych podczas prób Filmowania, nagrywania i fotografowania zajęć bez zgody instruktora Wyśmiewania się z innych członków oraz innych przejawów nietolerancji Obowiązkiem instruktora Grupy Artystycznej Skoczki jest: Stałe poszerzanie swojej wiedzy merytorycznej Udzielenie odpowiedzi na pytania ucznia dotyczące omawianego problemu Bycie przygotowanym na każdą próbę Uwzględnianie w swoich decyzjach opinii uczniów Dbanie o rozwój każdego ucznia Szanowanie tradycji zespołu Traktowanie wszystkich uczniów sprawiedliwie 3

4 Opieka nad członkami GAS podczas wyjazdów oraz koncertów Wspieranie uczniów w ich problemach Inspirująca postawa godna naśladowania Podejmowanie mądrych decyzji dla dobra zespołu Instruktorowi Grupy Artystycznej Skoczki podczas trwania zajęć oraz w przerwach zabrania się: Używania wulgarnych słów Używania telefonów komórkowych podczas prób Wyróżniania poszczególnych uczniów Kierowania się dobrem jednostki, a nie całego zespołu Usilnego narzucania swojej woli wbrew opinii ucznia przy braku odpowiedniego uzasadnienia Członek GAS oraz instruktorzy Grupy Artystycznej Skoczki oświadczają ponadto, że zapoznali się z REGULAMINEM GRUPY ARTYSTYCZNEJ SKOCZKI oraz zobowiązują się przestrzegać go bezwzględnie. Podpisanie kontraktu jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień tego dokumentu Po ogłoszeniu listy osób przyjętych instruktorzy zobowiązani są do przeprowadzenia zebrania z rodzicami osób przyjętych. 9. Na zebraniu z rodzicami instruktorzy zobowiązani są do przeczytania regulaminu, podkreślenia jego roli w funkcjonowaniu zespołu, odpowiedzi na wszystkie pytania rodziców oraz opowiedzenia o najbliższych planach i celach zespołu. 10. Na zebraniu rodzice zobowiązani są do podpisania dokumentu pn. KARTA CZŁONKA GRUPY ARTYSTYCZNEJ SKOCZKI. 11. Pełnoprawnym członkiem Grupy Artystycznej Skoczki uważa się osobę, która spełnia poniższe kryteria: Uczestnictwo w przesłuchaniu Przyjęcie do zespołu na podstawie wyników uzyskanych na przesłuchaniu Wypełnienie i podpisanie ANKIETY KANDYDATA Podpisanie KONTRAKTU Podpisanie przez rodziców kandydata KARTY CZŁONKA GRUPY ARTYSTCZNEJ SKOCZKI 4

5 12. Nie ma możliwości przyjęcia kandydata do zespołu poza wyznaczonymi terminami przesłuchań. 13. W przypadku choroby lub zdarzenia losowego, które uniemożliwi kandydatowi pojawienie się na przesłuchaniu istnieje możliwość przesłuchania zaocznego: Kandydat lub rodzic kandydata powinien poinformować o sytuacji losowej najpóźniej w dniu przesłuchania. Zgłoszenia po zakończeniu dnia przesłuchań nie będą brane pod uwagę. Instruktorzy umawiają się na inny termin przesłuchania, który będzie dogodny dla obu stron. Kandydat zostanie poinformowany o przyjęciu do zespołu telefonicznie, a rodzice zobowiązani są do spotkania z instruktorami w ustalonym terminie. Kandydat przyjęty do GAS musi spełnić wszystkie kryteria (par. 3, pkt. 11), aby zostać pełnoprawnym członkiem zespołu. 4 PODZIAŁ GAS NA GRUPY 1. GAS grupa wokalna jest podzielona na dwie grupy dziecięcą i młodzieżową. 2. Grupy te są grupami wokalno-tanecznymi. Głównymi instruktorami tych grup są instruktorzy wokalni Karina Olejniczak i Mateusz Doniec. 3. Instruktor taneczny Katarzyna Kędziora-Dukszta pełni rolę choreografa. 4. Każdy członek GAS należy do określonej grupy. 5. Do grupy dziecięcej należą osoby, które uczęszczają do szkoły podstawowej. 6. Do grupy młodzieżowej należą osoby, które uczęszczają do gimnazjum. 7. W wyjątkowych przypadkach młodsze dzieci mogą należeć do grupy młodzieżowej i odwrotnie. 8. Decyzję o przynależności dziecka do określonej grupy podejmują instruktorzy. 9. Każda grupa ma własny repertuar i osobne projekty. 10. Zajęcia grupy dziecięcej obejmują zajęcia wokalne i taneczne, a informacja o terminach zajęć będzie dostępna w sekretariacie oraz na stronie zespołu. 5

6 11. Zajęcia grupy młodzieżowej obejmują zajęcia wokalne, teoretyczne i taneczne, a informacja o terminach zajęć będzie dostępna w sekretariacie oraz na stronie zespołu. 12. W wyjątkowych przypadkach może dojść do połączenia obu grup i stworzenia jednego, wielkiego projektu. 13. Każda grupa może nadać sobie własną nazwę, która będzie funkcjonowała zamiast określeń grupa dziecięca i grupa młodzieżowa. Należy przy tym pamiętać, że oba projekty zawsze będą działały jako Grupa Artystyczna Skoczki. 14. Każda grupa ma określony konkretny dzień i godziny prób. 5 GAS GRUPA TANECZNA 1. Grupa taneczna skupia osoby, które przejawiają ponadprzeciętne zdolności ruchowe oraz chęci do uczestniczenia w projekcie. 2. Instruktorem grupy tanecznej jest Katarzyna Kędziora-Dukszta. 3. Grupa taneczna przygotowuje własny, niezależny repertuar. 4. Grupa taneczna może reprezentować GAS na konkursach i koncertach. 5. W grupie tanecznej szczególną uwagę kładzie się na rozwój fizyczny. 6. Decyzję o przynależności dziecka do grupy podejmuje instruktor. 7. Członków grupy tanecznej obowiązuje regulamin oraz kontrakt. 8. Grupa może nadać sobie własną nazwę, która będzie funkcjonowała zamiast określenia grupa taneczna. Należy przy tym pamiętać, że projekt zawsze będzie działał jako Grupa Artystyczna Skoczki. 9. Grupa taneczna ma określony dzień i godziny prób. 6

7 6 PRÓBY 1. Każdy członek zespołu zobowiązany jest przychodzić na próby punktualnie. 2. W przypadku rażącego i nieusprawiedliwionego spóźnienia instruktor ma prawo nie wyrazić zgody na uczestniczenie członka w dalszej części próby. 3. Dzień i godziny prób zostaną ustalone, a informacja o nich będzie ogólnie dostępna. 4. Na pierwszej próbie po przesłuchaniu każdemu członkowi zespołu zostanie przydzielone odpowiednie miejsce siedzące. 5. Na początku każdej kolejnej próby każdy członek zespołu w ciszy zajmuje swoje miejsce i czeka na instrukcje od prowadzącego. 6. Próba rozpoczyna się od przekazania członkom zespołu informacji organizacyjnych. 7. Właściwa część próby musi zostać poprzedzona rozgrzewką ruchową, którą prowadzi instruktor. Członkowie zespołu zobowiązani są do sumiennego wykonywania ćwiczeń. 8. Podczas prób grup wokalnych przed wykonywaniem utworów instruktor zobowiązany jest do przeprowadzenia rozgrzewki wokalnej. 9. Na próbach obowiązuje dyscyplina. Członkowie zespołu powinni mieć świadomość, że tylko konsekwentna praca i skupienie gwarantuje sukcesy i rozwój. 10. Jeśli członek zespołu w rażący sposób przeszkadza instruktorowi lub innym członkom instruktor ma prawo go wyprosić z próby. 11. Jeśli członek zespołu nie przestrzega postanowień kontraktu instruktor ma prawo wyprosić go z próby, wezwać rodziców a także zawiesić w prawach członka. 12. Próba kończy się punktualnie o ustalonej godzinie. W wyjątkowych sytuacjach (np. próba generalna) instruktor może przedłużyć próbę. 13. Instruktorzy są zobowiązani kłaść nacisk na to, aby próby były maksymalnie wykorzystane na zajęcia programowe GAS. Wszelkie konsultacje z rodzicami, czy indywidualne rozmowy z członkami zespołu nie mogą być prowadzone podczas trwania próby. 7

8 7 WYJAZDY NA KONCERTY, WAKACJE I INNE 1. Udział dziecka w występie GAS jest nagrodą za sumienne wykonywanie swoich obowiązków podczas prób. 2. Na koncertach występować mogą wyłącznie ci członkowie grupy, którzy znają teksty piosenek, melodie, układy choreograficzne i inne szczegóły, które wpływają na jakość występu. 3. W przypadku, gdy dziecko nie zna tekstów piosenek, melodii, układów choreograficznych itd. instruktor ma prawo odmówić mu wyjazdu na koncert. 4. Każda odmowa musi być odpowiednio uzasadniona, a instruktorzy powinni zwrócić uwagę na umiejętne przekazanie tej informacji dziecku. 5. Udział dziecka w występie jest NIEMOŻLIWY w przypadku nieobecności na próbie generalnej: PRÓBA GENERALNA ostatnia próba przed koncertem. Na próbie tej instruktorzy ustalają z dziećmi repertuar, solówki, ustawienie na scenie. Podczas próby dzieci wykonują cały materiał koncertowy od początku do końca, a instruktorzy dzielą się ostatnimi i szczegółowymi spostrzeżeniami. Podczas próby generalnej i tylko wtedy dzieci otrzymują do podpisania przez rodziców zgody na wyjazd. Każda zgoda posiada odpowiednią numerację. Dzięki takiemu rozwiązaniu instruktorzy mają pewność, że na koncert pojadą tylko i wyłącznie osoby, które były na generalnej próbie. 6. Instruktor nie ma prawa zabrać na wyjazd dziecka, które nie ma podpisanej zgody rodziców na wyjazd. W przypadku, gdy dziecko w dniu wyjazdu zapomni przynieść podpisanej zgody musi wrócić się po nią do domu. W przypadku braku takiej możliwości dziecko niestety nie pojedzie na występ. 7. Instruktorzy proszą, aby powyższe ustalenia były traktowane bardzo poważnie, a ewentualna odmowa co do wyjazdu dziecka nie odbierana jako złośliwość. Działania te mają na celu wyeliminowanie problemu braków w dokumentacji, które powstają nie z winy Biblioteki i jej pracowników. 8. Podczas wyjazdów instruktorzy ponoszą odpowiedzialność za członków GAS, a członkowie GAS zobowiązują się do przestrzegania wszystkich zasad ustalonych przez instruktorów i bezdyskusyjne wykonywanie ich próśb. 8

9 9. Każdy koncert GAS zostanie udokumentowany w postaci zdjęć, nagrań audio/video oraz artykułu na stronie internetowej Biblioteki. 10. Pod pojęciem inne wyjazdy rozumie się wyjazdy dzieci trwające jeden dzień, podczas których dzieci nie będą występować, lecz uczestniczyć w koncertach jako widz, brać udział w warsztatach i poszerzać swoją wiedzę. 11. Przed każdym wyjazdem na wakacje lub innym wyjazdem rodzice zobowiązani są do podpisania stosownych dokumentów. 12. W przypadku wyjazdów na wakacje lub innych wyjazdów instruktorzy zobowiązani są do równie rygorystycznego podejścia względem dokumentacji, jak w przypadku wyjazdów na koncerty. 8 UDZIELANIE INFORMACJI, KONSULTACJE 1. Osobami upoważnionymi do udzielania rodzicom wszelkich informacji o GAS są instruktorzy oraz Gabriela Bałażyk, która jest opiekunką grupy. 2. Instruktorzy są dostępni dla rodziców o wyznaczonych godzinach przed lub po zajęciach. Informacja o godzinach konsultacji jest dostępna w sekretariacie oraz na stronie internetowej zespołu. 3. W wyjątkowych sytuacjach rodzice mają prawo do spotkania z instruktorem i konsultacji w uprzednio ustalonym, dogodnym dla obu stron terminie. 4. Instruktorzy nie mogą udzielać informacji w czasie trwania próby wtedy na wszystkie pytania odpowiada opiekunka zespołu, Gabriela Bałażyk. 9

10 9 STRONA INTERNETOWA GAS 1. GAS posiada stronę internetową, na której dostępne są absolutnie wszystkie informacje z życia zespołu. 2. Adres strony internetowej to: 3. Strona internetowa w domyśle ma być głównym źródłem informacji o zespole dla rodziców. Zaletą korzystania ze strony internetowej jest możliwość dostępu do informacji o każdej porze i w każdym miejscu. Rodzice nie muszą też zjawiać się osobiście w Bibliotece, czy telefonować. Czas, który instruktorzy i opiekun przeznaczają na udzielanie rodzicom podstawowych informacji o zespole będą mogli spożytkować na dodatkową pracę dla zespołu. 4. Instruktorzy oraz opiekun GAS zobowiązują się dołożyć wszelkich starań, aby strona internetowa była czytelna, na bieżąco aktualizowana i zawierała wszystkie potrzebne informacje. 5. Rodzice proszeni są, aby w miarę możliwości strona internetowa była dla nich pierwszym źródłem informacji. W przypadku dalszych wątpliwości zalecamy zwrócenie się do opiekuna lub instruktorów. 10 OPŁATA CZŁONKOWSKA 1. Każdego członka GAS obowiązują składki miesięczne w wysokości 10 zł. 2. Składki mogą być przesyłane na konto Biblioteki lub płacone osobiście w sekretariacie Biblioteki. 3. Informacja o numerze konta jest na stronie internetowej zespołu oraz w dostępna w Sekretariacie. 4. Rodzice zobowiązani są do regularnego opłacania składek. 5. Składki należy opłacać do 15 dnia każdego miesiąca. 6. Opłaty członkowskie są przeznaczone na bieżącą działalność zespołu, wyjazdy, atrakcje i warsztaty. 7. W przypadku, gdy członek zespołu zalega ze składkami za trzy miesiące opiekun grupy ma prawo upomnieć rodziców w dowolnej formie o zadłużeniu. 10

11 8. W przypadku, gdy rodzice uchylają się od płacenia składek przez okres dłuższy, niż sześć miesięcy instruktorzy oraz opiekun po konsultacji z Dyrektorem Biblioteki mają prawo do zawieszenia dziecka w prawach członka. 9. W przypadku, gdy rodzice uchylają się od płacenia składek przez okres dłuższy, niż dziewięć miesięcy instruktorzy oraz opiekun po konsultacji z Dyrektorem Biblioteki mają prawo do skreślenia dziecka z listy członków zespołu. 10. W przypadkach losowych, gdy rodzice nie są w stanie opłacić składek, bądź zaległości w składkach będą wysokie Dyrektor Biblioteki po konsultacji z instruktorami i opiekunem grupy ma prawo do zamrożenia długu bądź rozłożenia go na raty możliwe do spłacenia, wyjątkowo do umorzenia zaległości. 11 ZAWIESZENIE W PRAWACH CZŁONKA 1. Zawieszenie dziecka w prawach członka zespołu może nastąpić w przypadku: a). Uchylania się rodziców od opłaty składek przez okres dłuższy, niż sześć miesięcy b). Ewidentnego i świadomego naruszenia regulaminu c). Wyraźnego braku postępów lub braku dyscypliny na próbach 2. W przypadku: a). Dziecko może uczęszczać na próby, lecz nie może wyjeżdżać na koncerty i korzystać z atrakcji fundowanych przez Bibliotekę b). Dziecko może przychodzić na próby jako słuchacz, lecz przez okres zawieszenia nie może czynnie uczestniczyć w próbach c). Dziecko na określony czas zostaje przeniesione do grupy Przedskoczki 11

12 12 REZYGNACJA Z PRZYNALEŻNOŚCI DO ZESPOŁU 1. Dziecko i rodzice mają prawo do rezygnacji z przynależności do zespołu w każdej chwili. 2. Rezygnację z przynależności do zespołu należy zgłosić opiekunowi grupy. 3. Dziecko lub rodzice mogą podać przyczynę rezygnacji. 4. Instruktorzy mają prawo do rozmowy z dzieckiem, które chce zrezygnować ze współpracy oraz z jego rodzicami. 13 SKREŚLENIE Z LISTY CZŁONKÓW 1. Skreślenie z listy członków może nastąpić w przypadku: a). Uchylania się od opłaty składek przez okres dłuższy, niż dziewięć miesięcy b). Karygodnego naruszenia regulaminu c). Zerowego postępu przed dłuższy czas, który prowadzi do sytuacji, w której dziecko bardzo wyraźnie odstaje od reszty zespołu d). Bezdyskusyjnych dowodów na to, że dziecko korzysta z używek (papierosy, alkohol itp.) 2. Osoba skreślona z listy członków ma prawo przystąpić do najbliższego przesłuchania. 12

13 14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Powyższy regulamin został stworzony przy współpracy instruktorów oraz opiekuna GAS i jest przez nich akceptowany. 2. Regulamin został zaakceptowany przez Dyrektora Biblioteki. 3. Zasady ustanowione w regulaminie muszą być przestrzegane przez wszystkich. 4. Wszelkie sprawy sporne oraz kwestie nieporuszone w regulaminie są rozstrzygane przez Dyrektora Biblioteki po uprzedniej konsultacji z instruktorami. 5. Rodzice mają prawo do zmiany poszczególnych punktów w regulaminie. W tym celu należy zgłosić uwagi do instruktorów lub opiekuna grupy. 6. Po zgłoszeniu uwagi dotyczącej poszczególnego punktu w regulaminie instruktorzy oraz opiekun grupy mają 7 dni na podjęcie decyzji w sprawie spornego punktu. 7. Instruktorzy i opiekun grupy mają prawo nie uznać uwag rodziców i nie zmienić regulaminu, muszą jednak uzasadnić swoją decyzję. 8. Instruktorzy zastrzegają sobie prawo do zmian postanowień regulaminu. Rodzice muszą być poinformowani o każdej zmianie, a w dokumentacji musi pojawić się informacja o zmianie treści. 9. Aktualny regulamin powinien być dostępny do wglądu w sekretariacie Biblioteki oraz na stronie internetowej. 10. Każdy rodzic otrzyma kopię regulaminu. 13

REGULAMIN ZESPOŁU TAŃCA MAŻORETKOWEGO BŁYSK. 1 Cele działalności zespołów:

REGULAMIN ZESPOŁU TAŃCA MAŻORETKOWEGO BŁYSK. 1 Cele działalności zespołów: REGULAMIN ZESPOŁU TAŃCA MAŻORETKOWEGO BŁYSK 1. Zespoły tańca mażoretkowego Błysk wchodzą w struktury Centrum Kultury w Książu Wielkopolskim, jako sekcje zainteresowań. 2. Siedziba zespołu jest Centrum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CHÓRU SZKOLNEGO NATUS

REGULAMIN CHÓRU SZKOLNEGO NATUS REGULAMIN CHÓRU SZKOLNEGO NATUS I. Postanowienia ogólne: Chór Natus działa na terenie Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Jabłonnie. Chór Natus jest szkolnym, wokalnym zespołem muzycznym o statusie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CHÓRU ALLA POLACCA Z DNIA 24 MAJA 2016 ROKU

REGULAMIN CHÓRU ALLA POLACCA Z DNIA 24 MAJA 2016 ROKU REGULAMIN CHÓRU ALLA POLACCA Z DNIA 24 MAJA 2016 ROKU 1 Postanowienia ogólne 1. Chór Alla Polacca zwany dalej Chórem jest zespołem artystycznym działającym pod egidą Fundacji Alla Polacca Nova. 2. Chór

Bardziej szczegółowo

Regulamin klubu UKS Wilki Otwock

Regulamin klubu UKS Wilki Otwock Regulamin klubu UKS Wilki Otwock ROZDZIAŁ 1 - POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Każdy zawodnik (członek uczestnik) UKS Wilki Otwock zobowiązany jest do godnego reprezentowania swojego Klubu, w szczególności przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POLSKIEJ SZKOŁY SOBOTNIEJ IM. JANA PAWŁA II W WORCESTER

REGULAMIN POLSKIEJ SZKOŁY SOBOTNIEJ IM. JANA PAWŁA II W WORCESTER Polska Szkola Sobotnia w Worcester REGULAMIN POLSKIEJ SZKOŁY SOBOTNIEJ I.POSTANOWIENIA OGÓLNE IM. JANA PAWŁA II W WORCESTER 1. Regulamin jest załącznikiem do Statutu Polskiej Szkoły Sobotniej im. Jana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH MUZYCZNYCH ORGANIZOWANYCH W OŚRODKU KULTURY W NIEMODLINIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH MUZYCZNYCH ORGANIZOWANYCH W OŚRODKU KULTURY W NIEMODLINIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH MUZYCZNYCH ORGANIZOWANYCH W OŚRODKU KULTURY W NIEMODLINIE 1 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w zajęciach muzycznych (wokalnych, instrumentalnych, wokalno-instrumentalnych)

Bardziej szczegółowo

Regulamin zajęć tanecznych w roku artystycznym 2014/2015

Regulamin zajęć tanecznych w roku artystycznym 2014/2015 Regulamin zajęć tanecznych w roku artystycznym 2014/2015 I. Postanowienia ogólne: 1. Zajęcia taneczne należą do edukacyjnej działalności statutowej Gminnego Ośrodka Kultury w Mełgwi. 2. Celem zajęć jest

Bardziej szczegółowo

PRAWA I OBOWIĄZKI ZAWODNIKA WKK WROCŁAW

PRAWA I OBOWIĄZKI ZAWODNIKA WKK WROCŁAW PRAWA I OBOWIĄZKI ZAWODNIKA WKK WROCŁAW Użyte w niniejszym regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Stowarzyszenie kultury fizycznej - Wrocławski Klub Koszykówki, w skrócie WKK, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Chóru Akademickiego Politechniki Warszawskiej

Regulamin Organizacyjny Chóru Akademickiego Politechniki Warszawskiej Załącznik do Zarządzenia nr Rektora PW z dnia 2006 r. Regulamin Organizacyjny Chóru Akademickiego Politechniki Warszawskiej Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Chór Akademicki Politechniki Warszawskiej,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH TANECZNYCH ORGANIZOWANYCH W OŚRODKU KULTURY W NIEMODLINIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH TANECZNYCH ORGANIZOWANYCH W OŚRODKU KULTURY W NIEMODLINIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH TANECZNYCH ORGANIZOWANYCH W OŚRODKU KULTURY W NIEMODLINIE 1 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w zajęciach tanecznych organizowanych przez Ośrodek Kultury w Niemodlinie.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN uczestnictwa w zajęciach sekcji artystycznych i kół zainteresowań w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiązownie

REGULAMIN uczestnictwa w zajęciach sekcji artystycznych i kół zainteresowań w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiązownie REGULAMIN uczestnictwa w zajęciach sekcji artystycznych i kół zainteresowań w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiązownie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie działa jako samorządowa instytucja

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z wychowania fizycznego dla klas IV-VI Szkoły Podstawowej im. ks. Stanisława Staszica w Czerniczynie

Przedmiotowe zasady oceniania z wychowania fizycznego dla klas IV-VI Szkoły Podstawowej im. ks. Stanisława Staszica w Czerniczynie Przedmiotowe zasady oceniania z wychowania fizycznego dla klas IV-VI Szkoły Podstawowej im. ks. Stanisława Staszica w Czerniczynie ZAŁOŻENIA WSTĘPNE 1. Przedmiotowe zasady oceniania jest zgodny z rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA i STOPNIA IM. T. SZELIGOWSKIEGO W SZCZECINIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOT: ZESPÓŁ KAMERALNY

PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA i STOPNIA IM. T. SZELIGOWSKIEGO W SZCZECINIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOT: ZESPÓŁ KAMERALNY PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA i STOPNIA IM. T. SZELIGOWSKIEGO W SZCZECINIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOT: ZESPÓŁ KAMERALNY Szczecin 2006 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - ZESPÓŁ KAMERALNY 1. Wiedza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SEKCJI TAEKWONDO AZS WSGK KUTNO. Uchwalony 6 stycznia 2015 przez Zarząd Sekcji Taekwondo AZS WSGK w Kutnie 1 ZASADY OGÓLNE

REGULAMIN SEKCJI TAEKWONDO AZS WSGK KUTNO. Uchwalony 6 stycznia 2015 przez Zarząd Sekcji Taekwondo AZS WSGK w Kutnie 1 ZASADY OGÓLNE REGULAMIN SEKCJI TAEKWONDO AZS WSGK KUTNO Uchwalony 6 stycznia 2015 przez Zarząd Sekcji Taekwondo AZS WSGK w Kutnie 1 ZASADY OGÓLNE 1. Sekcja Taekwondo AZS WSGK zwana dalej Sekcją działa w ramach Klubu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKADEMII PIŁKARSKIEJ WOJCIECHA KOWALEWSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ PROMOCJI SPORTU I REKREACJI "AKADEMIA 2012" 1 Zasady ogólne

REGULAMIN AKADEMII PIŁKARSKIEJ WOJCIECHA KOWALEWSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ PROMOCJI SPORTU I REKREACJI AKADEMIA 2012 1 Zasady ogólne REGULAMIN AKADEMII PIŁKARSKIEJ WOJCIECHA KOWALEWSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ PROMOCJI SPORTU I REKREACJI "AKADEMIA 2012" 1 Zasady ogólne 1. Zawodnikiem Akademii Piłkarskiej Wojciecha Kowalewskiego Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO TRYTON OLECKO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W OLECKU

REGULAMIN UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO TRYTON OLECKO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W OLECKU REGULAMIN UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO TRYTON OLECKO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W OLECKU POSTANOWIENIA OGÓLNE Uczniowski Klub Sportowy Tryton Olecko przy Zespole Szkół w Olecku zwany w dalszej części Klubem

Bardziej szczegółowo

66-400 Gorzów Wlkp. ul. Słowiańska 1 lok. 42. NIP NIP 599317859 Regon 36066382 WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH

66-400 Gorzów Wlkp. ul. Słowiańska 1 lok. 42. NIP NIP 599317859 Regon 36066382 WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH Aby uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez Klub Pływacki STILON Gorzów należy zapisać się w poczet Członków Klubu. Kandydat składa Deklarację Członkowską Klubu w siedzibie

Bardziej szczegółowo

Sobotnia Szkoła Języka Polskiego Pro Polonia w Hounslow Kingsley Academy, Prince Regent Road, Hounslow TW3 1NE REGULAMIN SZKOŁY

Sobotnia Szkoła Języka Polskiego Pro Polonia w Hounslow Kingsley Academy, Prince Regent Road, Hounslow TW3 1NE REGULAMIN SZKOŁY Sobotnia Szkoła Języka Polskiego Pro Polonia w Hounslow Kingsley Academy, Prince Regent Road, Hounslow TW3 1NE REGULAMIN SZKOŁY I. Termin i czas trwania zajęć Rok szkolny obejmuje 33 soboty w ciągu roku.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KLUBU SPORTOWEGO GWARDIA ZASADY OGÓLNE

REGULAMIN KLUBU SPORTOWEGO GWARDIA ZASADY OGÓLNE REGULAMIN KLUBU SPORTOWEGO GWARDIA ZASADY OGÓLNE 1 1. Klub Sportowy Gwardia spółka z o.o. zwany dalej KS Gwardia został powołany i prowadzi działalność sportową na podstawie ustawy o sporcie z dnia 25

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO "KATOWICE"

REGULAMIN UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO KATOWICE REGULAMIN UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO "KATOWICE" I. WARUNKI PRZYJĘCIA DO KLUBU 1. Wypełnienie i podpisanie Oświadczenia Rodzica/Opiekuna zgodnie z obowiązującym wzorem 2. Dobry stan zdrowia. 3. Wniesienie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Hrubieszowie REGULAMIN

REGULAMIN realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Hrubieszowie REGULAMIN REGULAMIN realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Hrubieszowie I. Ustalenia ogólne 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Każdy zawodnik (członek uczestnik) MKS KORONA WILANÓW zobowiązany jest do godnego reprezentowania swojego Klubu, w szczególności przez działania i postawy zgodne z misją

Bardziej szczegółowo

Regulamin świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 56 w Gdańsku.

Regulamin świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 56 w Gdańsku. Regulamin świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 56 w Gdańsku. Uchwalono na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA ZARZĄDU. Nr 1 Uczniowskiego Klubu Żeglarstwa Regatowego NIEGOCIN w Giżycku z dnia w sprawie Regulaminu Giżyckiej Grupy Regatowej

UCHWAŁA ZARZĄDU. Nr 1 Uczniowskiego Klubu Żeglarstwa Regatowego NIEGOCIN w Giżycku z dnia w sprawie Regulaminu Giżyckiej Grupy Regatowej UCHWAŁA ZARZĄDU Nr 1 Uczniowskiego Klubu Żeglarstwa Regatowego NIEGOCIN w Giżycku z dnia 26.04.2017 w sprawie Regulaminu Giżyckiej Grupy Regatowej 1 Zarząd Uczniowskiego Klubu Żeglarstwa Regatowego NIEGOCIN

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOŁY JĘZYKOWEJ ENGLISH LESSONS

REGULAMIN SZKOŁY JĘZYKOWEJ ENGLISH LESSONS REGULAMIN SZKOŁY JĘZYKOWEJ ENGLISH LESSONS Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w zajęciach w Szkole Językowej English Lessons 1 Warunki uczestnictwa w zajęciach/ Kursy i płatności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORZĄDKOWY

REGULAMIN PORZĄDKOWY Załącznik nr 5 do Statutu REGULAMIN PORZĄDKOWY Szkoły Podstawowej Niepublicznej Nr 49 Gimnazjum Niepublicznego Nr 13 Liceum Ogólnokształcącego Niepublicznego Nr 6 02-743 Warszawa ul. J. S. Bacha 2 I. Przepisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Warsztatów w Klubie Kulinarnym. Postanowienia ogólne

Regulamin Warsztatów w Klubie Kulinarnym. Postanowienia ogólne Regulamin Warsztatów w Klubie Kulinarnym 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Warsztatów Kulinarnych jest Klub Kulinarny Dorota Szczepańska ul. Smolna 13, 40-708 Katowice, zwana w dalszej części Regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POLSKIEJ SOBOTNIEJ SZKOLY PRZEDMIOTÓW OJCZYSTYCH W WARRINGTON

REGULAMIN POLSKIEJ SOBOTNIEJ SZKOLY PRZEDMIOTÓW OJCZYSTYCH W WARRINGTON REGULAMIN POLSKIEJ SOBOTNIEJ SZKOLY PRZEDMIOTÓW OJCZYSTYCH W WARRINGTON Postanowienia ogólne Regulamin jest załącznikiem do statutu Polskiej Sobotniej Szkoły Przedmiotów Ojczystych. Wszyscy członkowie

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Pniewie

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Pniewie Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Pniewie I. Postanowienia ogólne: 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Wzrost mobilności i kompetencji nową szansą na rynku pracy

Wzrost mobilności i kompetencji nową szansą na rynku pracy Regulamin rekrutacji Uczestników Projektu Wzrost mobilności i kompetencji nową szansą na rynku pracy Numer projektu: 2014-1-PL01-KA102-000547 1 I n f o r m a c j e o p r o j e k c i e 1. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Zasady obowiązujące Uczestników Wydarzenia Gdańsk Business Week 2015. 1. Zasady ogólne.

Zasady obowiązujące Uczestników Wydarzenia Gdańsk Business Week 2015. 1. Zasady ogólne. Zasady obowiązujące Uczestników Wydarzenia Gdańsk Business Week 2015 1. Zasady ogólne. 1. Uczestnicy Wydarzenia Gdańsk Business Week 2015 powinni posiadać przy sobie legitymację szkolną lub dowód osobisty.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uczestnictwa w Warsztatach. AKADEMII MŁODEGO CZŁOWIEKA organizowanych przez RODZICE Z KLASĄ. 1. Postanowienie ogólne

Regulamin Uczestnictwa w Warsztatach. AKADEMII MŁODEGO CZŁOWIEKA organizowanych przez RODZICE Z KLASĄ. 1. Postanowienie ogólne Regulamin Uczestnictwa w Warsztatach AKADEMII MŁODEGO CZŁOWIEKA organizowanych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim RODZICE Z KLASĄ 1. Postanowienie ogólne 1.1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU EDUKACYJNEGO

REGULAMIN PROJEKTU EDUKACYJNEGO REGULAMIN PROJEKTU EDUKACYJNEGO Załącznik nr 2 do WEWNĄTRZSZKOLNYCH ZASAD OCENIANIA w Społecznym Gimnazjum w Pyrzycach Pyrzyckiego Stowarzyszenia Oświatowego Zatwierdzony 18 maja 2011r. uchwałą nr 8/2011

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W BIAŁOGARDZIE

REGULAMIN ŚWIETLICY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W BIAŁOGARDZIE REGULAMIN ŚWIETLICY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W BIAŁOGARDZIE 1. Świetlica jest czynna w godzinach 7.00-16.00. 2. Przeznaczona jest głównie dla dzieci z klas 1-3 /których rodzice

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Uczniowskiego Klubu Sportowego SPR SOŚNICA GLIWICE

REGULAMIN Uczniowskiego Klubu Sportowego SPR SOŚNICA GLIWICE REGULAMIN Uczniowskiego Klubu Sportowego SPR SOŚNICA GLIWICE STOWARZYSZENIE PIŁKI RĘCZNEJ SOŚNICA GLIWICE ul. Sikorskiego 132,44-103 Gliwice tel.697 654 300 e-mail: sprsosnicagliwice@gmail.com NIP: 631

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 4 w Tarnobrzegu

Szkoła Podstawowa nr 4 w Tarnobrzegu REGULAMIN OCENY ZACHOWANIA UCZNIÓW KLAS IV-VI 1. Zachowanie uczniów klas 4-6 oceniane jest według systemu punktowego. 2. Każdy uczeń na początku semestru otrzymuje kredyt 10 punktów, który jest równowartością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO HERKULES PRZY OŚRODKU SPORTU I REKREACJI W SĘDZISZOWIE

REGULAMIN UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO HERKULES PRZY OŚRODKU SPORTU I REKREACJI W SĘDZISZOWIE REGULAMIN UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO HERKULES PRZY OŚRODKU SPORTU I REKREACJI W SĘDZISZOWIE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie UKS Herkules przy Ośrodku Sportu i Rekreacji zwany w dalszej części

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania w Publicznej Szkole Podstawowej nr 52 w Poznaniu z przedmiotu wychowanie fizyczne. opracowany: Ewa Markiewicz

Przedmiotowy system oceniania w Publicznej Szkole Podstawowej nr 52 w Poznaniu z przedmiotu wychowanie fizyczne. opracowany: Ewa Markiewicz Przedmiotowy system oceniania w Publicznej Szkole Podstawowej nr 52 w Poznaniu z przedmiotu wychowanie fizyczne opracowany: Ewa Markiewicz 1. Postęp w usprawnianiu motywowanie do systematycznego podnoszenia

Bardziej szczegółowo

Zapisy do statutu i WSO realizacja projektów edukacyjnych a ocena zachowania. Szczegółowe kryteria wystawiania oceny z zachowania.

Zapisy do statutu i WSO realizacja projektów edukacyjnych a ocena zachowania. Szczegółowe kryteria wystawiania oceny z zachowania. Zapisy do statutu i WSO realizacja projektów edukacyjnych a ocena zachowania Szczegółowe kryteria wystawiania oceny z zachowania 1. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który: Skala opisowa 27. wzorowo wywiązuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin Polsko-Francuskiej Niepublicznej Szkoły Podstawowej La Fontaine

Regulamin Polsko-Francuskiej Niepublicznej Szkoły Podstawowej La Fontaine Regulamin Polsko-Francuskiej Niepublicznej Szkoły Podstawowej La Fontaine Głównym celem niniejszego Regulaminu jest: 1. 1. Zapewnienie uczniom bezpiecznego pobytu w szkole; 2. Zapewnienie porządku i dyscypliny

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w Szkole Podstawowej nr 1 w Puszczykowie w roku szkolnym 2015/16

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w Szkole Podstawowej nr 1 w Puszczykowie w roku szkolnym 2015/16 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w Szkole Podstawowej nr 1 w Puszczykowie w roku szkolnym 2015/16 Ustalając ocenę z wychowania fizycznego, nauczyciel w szczególności bierze pod uwagę

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

KRYTERIA OCENY UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KRYTERIA OCENY UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO CELUJĄCA 6 1. Uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę bdb (5). 2. Aktywnie uczestniczy w życiu sportowym na terenie szkoły bądź też w innych formach działalności

Bardziej szczegółowo

Regulamin Szkoły Policealnej (szkoła zaoczna)

Regulamin Szkoły Policealnej (szkoła zaoczna) Załącznik do Statutu Szkoły Policealnej w ZSP w Mordach Regulamin Szkoły Policealnej (szkoła zaoczna) Niniejszy regulamin opracowano podstawie na podstawie: 1. Rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KURSÓW MATURALNYCH

REGULAMIN KURSÓW MATURALNYCH REGULAMIN KURSÓW MATURALNYCH Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania niniejszego Regulaminu przez inne podmioty oraz wykorzystywania go w działalności innych podmiotów. Autor Regulaminu zastrzega do

Bardziej szczegółowo

Regulamin świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Rawiczu

Regulamin świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Rawiczu Regulamin świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Rawiczu 1 1. Świetlica szkolna stanowi pozalekcyjną formę działalności wychowawczo-opiekuńczej szkoły. 2. Do głównych zadań świetlicy należy:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KLUBU SPORTOWEGO INDATA SOFTWARE SPARTA WROCŁAW

REGULAMIN KLUBU SPORTOWEGO INDATA SOFTWARE SPARTA WROCŁAW REGULAMIN KLUBU SPORTOWEGO INDATA SOFTWARE SPARTA WROCŁAW WROCŁAW 2014 1 Na każdym członku drużyn seniorskich INDATA SOFTWARE SPARTA WROCŁAW i NORMAZET SPARTA II WROCŁAW zwanym dalej zawodnikiem ciąży

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 21/2014 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach z dnia 18 września 2014 roku

ZARZĄDZENIE NR 21/2014 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach z dnia 18 września 2014 roku ZARZĄDZENIE NR 21/2014 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach z dnia 18 września 2014 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu uczestnictwa w zajęciach sekcji i grup działających w Miejsko-Gminnym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN realizacji projektu edukacyjnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 - Gimnazjum nr 8 w Gliwicach

REGULAMIN realizacji projektu edukacyjnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 - Gimnazjum nr 8 w Gliwicach REGULAMIN realizacji projektu edukacyjnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 - Gimnazjum nr 8 w Gliwicach Gliwice, 2014 r. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Postanowienia wstępne

Postanowienia wstępne Regulamin usprawiedliwiania nieobecności i spóźnień uczniów na obowiązkowych zajęciach szkolnych oraz zwalniania z zajęć w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Malborku 1 Postanowienia wstępne 1. Ilekroć

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE GDAŃSKI PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ POPRZEZ WOLONTARIAT- PILOTAŻ. Informacje o projekcie

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE GDAŃSKI PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ POPRZEZ WOLONTARIAT- PILOTAŻ. Informacje o projekcie REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Gdański Program Aktywizacji Zawodowej Poprzez Wolontariat- Pilotaż realizowany jest przez działających w partnerstwie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Regulamin Zapisów On-Line

REGULAMIN Regulamin Zapisów On-Line REGULAMIN Regulamin Zapisów On-Line 1. Pełny zapis na kurs następuje po zaksięgowaniu wpłaty na koncie szkoły (w całości lub pierwszej raty). 2. Szkoła zastrzega sobie prawo wycofania oferty kursu w podanym

Bardziej szczegółowo

Matematyka? Spróbuj e-learningowo! Innowacyjne formy edukacji dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Matematyka? Spróbuj e-learningowo! Innowacyjne formy edukacji dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Regulamin udziału w II turze kursów w ramach projektu Matematyka? Spróbuj e-learningowo! Innowacyjne formy kształcenia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Europejskie Praktyki na Plus II

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Europejskie Praktyki na Plus II Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Europejskie Praktyki na Plus II realizowanym przez Technikum nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie we Wrocławiu 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Europejskie

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Emilii Plater w Zgorzelcu HARMONOGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH W TECHNIKACH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Emilii Plater w Zgorzelcu HARMONOGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH W TECHNIKACH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Praktyki zawodowe HARMONOGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH W TECHNIKACH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Lp. Klasa Wymiar praktyki zawodowej Termin praktyki zawodowej 1. III TG 4 tygodnie 03.10.16 r. - 28.10.16 r. 2. III

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 96/20154

Zarządzenie Nr 96/20154 Zarządzenie Nr 96/20154 Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Dziecięcego Uniwersytetu Medycznego PUM i ustalenia limitu

Bardziej szczegółowo

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW Z MUZYKI W KLASIE VII. Uczeń kończący edukację muzyczną na drugim etapie nauczania powinien:

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW Z MUZYKI W KLASIE VII. Uczeń kończący edukację muzyczną na drugim etapie nauczania powinien: PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW Z MUZYKI W KLASIE VII GOŚCICINO 2017/2018 Uczeń kończący edukację muzyczną na drugim etapie nauczania powinien: 1) znać podstawowe terminy muzyczne i stosować je w praktyce

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 6/2015 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wilkasach z dnia r.

Zarządzenie Nr 6/2015 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wilkasach z dnia r. Zarządzenie Nr 6/2015 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wilkasach z dnia 10.11.2015r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich będących pod zarządem Gminnego Ośrodka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ośrodka Szkolenia Kierowców DRIVER

Regulamin Ośrodka Szkolenia Kierowców DRIVER www: driver Regulamin Ośrodka Szkolenia Kierowców DRIVER 1 Postanowienia ogólne. 1. Regulamin określa zasady szkolenia obowiązujące w Ośrodku Szkolenia Kierowców DRIVER. 2. Użyte w regulaminie określenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Psychoanalitycznej Szkoły Psychoterapii przy Polskim Towarzystwie Psychoterapii Psychoanalitycznej. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Psychoanalitycznej Szkoły Psychoterapii przy Polskim Towarzystwie Psychoterapii Psychoanalitycznej. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Psychoanalitycznej Szkoły Psychoterapii przy Polskim Towarzystwie Psychoterapii Psychoanalitycznej 1. Postanowienia ogólne 1.1. Szkolenie prowadzące do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZWALNIANIA UCZNIÓW Z ZAJĘĆ I USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI W ZESPOLE SZKÓŁ POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ 1 ZASADY PODSTAWOWE

ZASADY ZWALNIANIA UCZNIÓW Z ZAJĘĆ I USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI W ZESPOLE SZKÓŁ POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ 1 ZASADY PODSTAWOWE Obowiązuje od 1.09.2016 r. ZASADY ZWALNIANIA UCZNIÓW Z ZAJĘĆ I USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI W ZESPOLE SZKÓŁ POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ 1 ZASADY PODSTAWOWE 1. Systematyczny i aktywny udział we wszystkich zajęciach

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwartych zajęć tanecznych odbywających się w Szkole Tańca Kieleckim Teatrze Tańca (zwanym dalej KTT) Założenia ogólne:

Regulamin otwartych zajęć tanecznych odbywających się w Szkole Tańca Kieleckim Teatrze Tańca (zwanym dalej KTT) Założenia ogólne: I Regulamin otwartych zajęć tanecznych odbywających się w Szkole Tańca Kieleckim Teatrze Tańca (zwanym dalej KTT) Założenia ogólne: 1. Otwarte zajęcia taneczne należą do edukacyjnej działalności statutowej

Bardziej szczegółowo

KAMANN Dance 1, KAMANN Dance 2

KAMANN Dance 1, KAMANN Dance 2 REGULAMIN ZAJĘĆ ZESPOŁÓW TANECZNYCH KLUBU Tęczowa wyobraźnia : BĄCZKI, KAMANN Kids, KAMANN Dance 1, KAMANN Dance 2 I. Zasady płatności za zajęcia taneczne: 1. Opłata za miesiąc zajęć dla wszystkich zespołów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Festiwalu polsko-czeskiej piosenki

Regulamin Festiwalu polsko-czeskiej piosenki Regulamin Festiwalu polsko-czeskiej piosenki 1. Organizatorzy Starostwo Powiatowe w Głubczycach ul. Kochanowskiego 15 48-100 Głubczyce tel. 77 405 3688, fax. 774850279 e-mail: pcieg@powiatglubczycki.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ DZIAŁAJĄCEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W LUSÓWKU. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ DZIAŁAJĄCEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W LUSÓWKU. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ DZIAŁAJĄCEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W LUSÓWKU 1 Postanowienia ogólne. 1. Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ w PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 im. SZARYCH SZEREGÓW w STALOWEJ WOLI

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ w PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 im. SZARYCH SZEREGÓW w STALOWEJ WOLI REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ w PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 im. SZARYCH SZEREGÓW w STALOWEJ WOLI 1 Postanowienia ogólne 1. Podstawą prawną funkcjonowania świetlicy szkolnej jest Ustawa o systemie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOŁY EXPLOZJA TAŃCA

REGULAMIN SZKOŁY EXPLOZJA TAŃCA REGULAMIN SZKOŁY EXPLOZJA TAŃCA 1. Warunkiem uczestnictwa w kursie tańca oraz warsztatach jest akceptacja wszystkich punktów poniższego regulaminu. Regulamin jest dostępny w siedzibie Szkoły i na stronie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KLUBU Uczniowski Klub Sportowy Posejdon Pułtusk

REGULAMIN KLUBU Uczniowski Klub Sportowy Posejdon Pułtusk REGULAMIN KLUBU Uczniowski Klub Sportowy Posejdon Pułtusk I. WARUNKI PRZYJĘCIA DO KLUBU. 1. Wypełnienie i podpisanie deklaracji klubowej. 2. Dobry stan zdrowia potwierdzony badaniami u lekarza sportowego.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE JUŻ PŁYWAM 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Już Pływam realizowanym przez Gminę Spytkowice

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji kadry i uczestników oraz uczestnictwa w projekcie pn. Klub Przedszkolaka w Krynicach

Regulamin rekrutacji kadry i uczestników oraz uczestnictwa w projekcie pn. Klub Przedszkolaka w Krynicach Regulamin rekrutacji kadry i uczestników oraz uczestnictwa w projekcie pn. Klub Przedszkolaka w Krynicach Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół w Krynicach Nr 1/2013 ROZDZIAŁ I Definicje

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY Z PRZEDMIOTU MUZYKA DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI

KRYTERIA OCENY Z PRZEDMIOTU MUZYKA DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI KRYTERIA OCENY Z PRZEDMIOTU MUZYKA DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania uwzględniają różnorodość uzdolnień uczniów, ich indywidualne predyspozycje oraz wkład pracy i zaangażowanie.

Bardziej szczegółowo

Regulamin praktyk zawodowych CKZiU

Regulamin praktyk zawodowych CKZiU Regulamin praktyk zawodowych CKZiU Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r Dz.U. nr 244 poz. 1626 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Praktyki zawodowe są organizowane

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia nr 386 Dyrektora Szkoły z dnia 03.06.2013r. Regulamin rekrutacji uczestników staży zawodowych w ramach projektu Lepszy start w przyszłość edukacyjno zawodową uczniów/uczennic Zespołu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum w Osieku. Informacje ogólne

Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum w Osieku. Informacje ogólne Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum w Osieku. Informacje ogólne Uczniowie klas II gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. Udział w projekcie jest

Bardziej szczegółowo

Statut Niepublicznej Szkoły Muzycznej I st. Warszawa - Białołęka. Rozdział I

Statut Niepublicznej Szkoły Muzycznej I st. Warszawa - Białołęka. Rozdział I Statut Niepublicznej Szkoły Muzycznej I st. Warszawa - Białołęka POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział I 1. Prywatna Szkoła Muzyczna reprezentuje typ szkoły artystycznej kształcącej uczniów w grze na instrumentach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej Curie w Kostrzynie nad Odrą PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA REGULAMINU : Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. wraz z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Procedura kontroli frekwencji uczniów

Procedura kontroli frekwencji uczniów Procedura kontroli frekwencji uczniów I. Procedura usprawiedliwiania nieobecności uczniów 1. Uczeń ma obowiązek systematycznie i punktualnie uczęszczać na zajęcia lekcyjne. 2. Nauczyciel prowadzący zajęcia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI. W KLASACH IV, V i VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI. W KLASACH IV, V i VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI W KLASACH IV, V i VI Dagmara Szarama SPIS TREŚCI: 1. Wymagania na poszczególne stopnie szkolne 2. Sposoby i częstotliwość sprawdzania osiągnięć edukacyjnych 3. Sposoby

Bardziej szczegółowo

System oceniania z wychowania fizycznego wspierający rozwój ucznia

System oceniania z wychowania fizycznego wspierający rozwój ucznia System oceniania z wychowania fizycznego wspierający rozwój ucznia Kryteria oceniania: - udział w zajęciach aktywność - postęp sprawności fizycznej - reprezentowanie szkoły w zawodach, imprezach sportowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ w Zespole Szkół w Niebocku

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ w Zespole Szkół w Niebocku REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ w Zespole Szkół w Niebocku Uchwalono na podstawie art. 105 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59). 1. Postanowienia ogólne 1. Świetlica jest

Bardziej szczegółowo

Załącznik 14 DO STATUTU GIMNAZJUM REGULAMIN REALIZACJI OBOWIĄZKOWYCH PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH

Załącznik 14 DO STATUTU GIMNAZJUM REGULAMIN REALIZACJI OBOWIĄZKOWYCH PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH Załącznik 14 DO STATUTU GIMNAZJUM REGULAMIN REALIZACJI OBOWIĄZKOWYCH PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH 1 I. Projekt edukacyjny podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PÓŁKOLONII LETNICH WAKACJE NA SPORTOWO

REGULAMIN PÓŁKOLONII LETNICH WAKACJE NA SPORTOWO REGULAMIN PÓŁKOLONII LETNICH WAKACJE NA SPORTOWO 1. ORGANIZACJA PÓŁKOLONII Organizatorem wypoczynku jest Fundacja Rozwoju Sportu w Lublinie, mieszcząca się przy ul. Montażowej 16, 20-214 Lublin NIP: 946-26-20-374.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Informatyki w Publicznym Gimnazjum w Bielicach

Przedmiotowy System Oceniania z Informatyki w Publicznym Gimnazjum w Bielicach Przedmiotowy System Oceniania z Informatyki w Publicznym Gimnazjum w Bielicach Głównym organizatorem procesu kształcenia jest nauczyciel. Nauczyciel powinien tak organizować zajęcia informatyki, aby czas

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH TECHNIKUM NR 3 W CZĘSTOCHOWIE

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH TECHNIKUM NR 3 W CZĘSTOCHOWIE REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH TECHNIKUM NR 3 W CZĘSTOCHOWIE Podstawa prawna: 1. rozporządzenie MEN z dnia 15 grudnia 2012 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. Nr 244,

Bardziej szczegółowo

Fundacja Autrimpus ul. Polna 18 12-100 Szczytno Regulamin organizacyjny zawiera:

Fundacja Autrimpus ul. Polna 18 12-100 Szczytno Regulamin organizacyjny zawiera: Fundacja Autrimpus ul. Polna 18 12-100 Szczytno Regulamin organizacyjny zawiera: 1. Zasady organizowania kursów. 2. Zasady i tryb naboru osób przewidzianych do uczestnictwa w kursie. 3. Zakres obowiązków

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego w Miejskim Gimnazjum im. Stanisława Dulewicza w Darłowie

Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego w Miejskim Gimnazjum im. Stanisława Dulewicza w Darłowie Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego w Miejskim Gimnazjum im. Stanisława Dulewicza w Darłowie Podstawa prawna 21a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZWALNIANIA UCZNIÓW Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH ORAZ USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ W POGWIZDOWIE NOWYM

PROCEDURA ZWALNIANIA UCZNIÓW Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH ORAZ USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ W POGWIZDOWIE NOWYM PROCEDURA ZWALNIANIA UCZNIÓW Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH ORAZ USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ W POGWIZDOWIE NOWYM Dokument obowiązuje od roku szkolnego 2015/2016. SPIS TREŚCI Podstawa prawna...3

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w Projekcie Warsztaty komputerowe CodeLab.edu

Regulamin uczestnictwa w Projekcie Warsztaty komputerowe CodeLab.edu Regulamin uczestnictwa w Projekcie Warsztaty komputerowe CodeLab.edu 1. Postanowienia ogólne Niniejszy dokument określa ramowe zasady i warunki uczestnictwa w Projekcie Warsztaty Komputerowe Codelab.edu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PLASTYKI I ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH (PLASTYCZNYCH)

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PLASTYKI I ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH (PLASTYCZNYCH) WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PLASTYKI I ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH (PLASTYCZNYCH) Ocena niedostateczna Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna nie zdobył podstawowych wiadomości i umiejętności;

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE LUDOWE KLIMATY

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE LUDOWE KLIMATY REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE LUDOWE KLIMATY I. Postanowienia ogólne 1 Użyte w regulaminie sformułowania oznaczają: 1. Organizator: Stowarzyszenie WRZOSOWISKO, Wrzos 6, 26-650 Przytyk, woj. mazowieckie

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizowania projektów edukacyjnych w Gimnazjum nr 23 w Krakowie

Regulamin realizowania projektów edukacyjnych w Gimnazjum nr 23 w Krakowie Regulamin realizowania projektów edukacyjnych w Gimnazjum nr 23 w Krakowie 1. 1. Projekty realizowane są przez uczniów w klasie drugiej, a w szczególnych wypadkach ich realizacja może zostać przesunięta

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji i realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum STO w Bytomiu

Regulamin organizacji i realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum STO w Bytomiu Regulamin organizacji i realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum STO w Bytomiu 1 Postanowienia ogólne 1. Uczniowie gimnazjum mają obowiązek realizacji projektu edukacyjnego, zwanego dalej projektem.

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt. Edukacja dla przyszłości, nr POKL/I/9.2/13 & 1. Informacje ogólne 1.Projekt Edukacja dla przyszłości realizowany jest przez Zespół Szkół Samorządowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KĘPIŃSKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

REGULAMIN KĘPIŃSKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU REGULAMIN KĘPIŃSKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Kępiński Uniwersytet Trzeciego Wieku nazywany dalej KUTW funkcjonuje w ramach stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku Powiatu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GRUP MŁODZIEŻOWYCH

REGULAMIN GRUP MŁODZIEŻOWYCH REGULAMIN GRUP MŁODZIEŻOWYCH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin grup młodzieżowych KH Legia Warszawa zwany dalej Regulaminem, obowiązuje wszystkich członków grup młodzieżowych KH Legia Warszawa zwanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH I PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH I PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH I PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU dla Zespołu Gimnazjum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Kobylinie Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Kobylinie 1 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Praktyki zawodowe

Bardziej szczegółowo

II FESTIWAL PIOSENKI ANGIELSKIEJ DLA PRZEDSZKOLI

II FESTIWAL PIOSENKI ANGIELSKIEJ DLA PRZEDSZKOLI II FESTIWAL PIOSENKI ANGIELSKIEJ DLA PRZEDSZKOLI Organizator : Przedszkole Anglojęzyczne First Steps Bielsko Biała ul. Br. Czecha 5 43-300 Bielsko Biała Cele festiwalu: 1. Prezentacja twórczości artystycznej

Bardziej szczegółowo

PN. EDUKACJA KLUCZEM DO SUKCESU WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z ZESPOŁU SZKÓŁ IM. INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE

PN. EDUKACJA KLUCZEM DO SUKCESU WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z ZESPOŁU SZKÓŁ IM. INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE REGULAMIN PROJEKTU I REKRUTACJI UCZESTNIKÓW projekt nr POKL.09.01.02-14-055/13 PN. EDUKACJA KLUCZEM DO SUKCESU WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z ZESPOŁU SZKÓŁ IM. INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ W NOWYM

Bardziej szczegółowo

ZMIANA W STATUCIE SZKOŁY

ZMIANA W STATUCIE SZKOŁY ZMIANA W STATUCIE SZKOŁY Rada Pedagogiczna na posiedzeniu w dniu 11 września 2012r. uchwałą nr 1 wprowadziła następujące zmiany: W 25 p. 2 dopisuje się podpunkt g korzystanie z wybranych podręczników przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W KONSTANCINIE - JEZIORNIE

REGULAMIN OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W KONSTANCINIE - JEZIORNIE REGULAMIN OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W KONSTANCINIE - JEZIORNIE Cele oceniania: 1. Bieżące i systematyczne rozpoznanie poziomu i postępów w osiągnięciu

Bardziej szczegółowo

Umowa dotycząca nauki muzyki / tańca zawarta pomiędzy: Szkołą Muzyki i Tańca Muzyczne ABC, reprezentowaną przez Michała Białeckiego

Umowa dotycząca nauki muzyki / tańca zawarta pomiędzy: Szkołą Muzyki i Tańca Muzyczne ABC, reprezentowaną przez Michała Białeckiego ul. Modrzewiowa 41, 05-807 Podkowa Leśna, tel. 662-787-873, 881-601-501, muzyczneabc.szkola@gmail.com, www.muzyczneabc.edu.pl Umowa dotycząca nauki muzyki / tańca zawarta pomiędzy: (nazwisko i imię rodzica/opiekuna

Bardziej szczegółowo