REGULAMIN GRUPY ARTYSTYCZNEJ SKOCZKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN GRUPY ARTYSTYCZNEJ SKOCZKI"

Transkrypt

1 REGULAMIN GRUPY ARTYSTYCZNEJ SKOCZKI 1 PODSTAWOWE INFORMACJE 1. Grupa Artystyczna Skoczki (zwana dalej GAS) to zespół wokalno-taneczny działający przy Bibliotece Publicznej im. E. Paukszty w Skokach. 2. Członkiem GAS może zostać każde dziecko, które spełnia kryteria określone w poniższym regulaminie. 3. Regulamin GAS został stworzony w celu usprawnienia pracy zespołu i współpracy pomiędzy rodzicami, instruktorami oraz Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy w Skokach. 4. Regulamin obejmuje wszystkie sfery uczestnictwa w GAS. 5. Obecnymi instruktorami GAS są: Karina Olejniczak, Katarzyna Kędziora- Dukszta i Mateusz Doniec. 6. Opiekunem GAS jest Gabriela Bałażyk. 7. Od dnia 23 września 2014r. GAS zostaje podzielona na cztery podgrupy: Przedskoczki dzieci w wieku 3+. Skoczki grupa dziecięca dzieci uczęszczające do szkoły podstawowej Skoczki grupa młodzieżowa młodzież gimnazjalna Skoczki grupa taneczna 2 PRZYJĘCIE DO GRUPY PRZEDSKOCZKI 1. Do grupy Przedskoczki może należeć każde dziecko w wieku Rodzic może zapisać dziecko do grupy Przedskoczki w każdym momencie trwania roku szkolnego. 3. Zasady funkcjonowania grupy Przedskoczki opisane są w osobnym regulaminie pn. REGULAMIN GRUPY PRZEDSKOCZKI. 1

2 3 PRZYJĘCIE DO GAS 1. Zapisy do GAS odbywają się minimum raz w roku i mają charakter przesłuchania. Częstotliwość przesłuchań określają instruktorzy. 2. Informacja o przesłuchaniu zostanie podana do informacji publicznej najpóźniej dwa tygodnie przed jego rozpoczęciem. 3. Podczas przesłuchania instruktorzy sprawdzają zdolności i predyspozycje kandydata względem śpiewu i tańca. 4. Kandydat zobowiązany jest do wypełnienia ANKIETY KANDYDATA. 5. Informacja o osobach przyjętych do zespołu pojawi się najpóźniej 7 dni od daty przesłuchania. 6. Informacja o osobach przyjętych do zespołu pojawi się na stronie internetowej Biblioteki w dziale Aktualności, na podstronie poświęconej GAS oraz w wersji papierowej na jednej z tablic informacyjnych w budynku Biblioteki przy ul. Rogozińskiej 1B. 7. Osoby przyjęte zobowiązane są do podpisania kontraktu o treści: KONTRAKT Pomiędzy członkiem GAS a instruktorami Grupy Artystycznej Skoczki Kontrakt ten reguluje współpracę na linii uczeń-instruktor. Ma na celu zwrócenie uwagi na najważniejsze kwestie pracy w zespole oraz ustalenie praw i obowiązków obu stron. Warunkiem uczestnictwa Członka GAS w zespole jest: Chęć rozwijania zainteresowań wokalno-tanecznych Dbanie o dobrą prezentację Dobra koordynacja ruchowa, poczucie rytmu oraz poprawna dykcja Wykazywanie postępów Odpowiednie zachowanie Umiejętność pracy w grupie Obowiązkiem członka Grupy Artystycznej Skoczki jest: Wykonywanie poleceń instruktorów 2

3 Obecność na próbach i warsztatach Zgłaszanie instruktorom wszelkich nieobecności lub spóźnień Rozważne uczestniczenie w rozgrzewkach wokalnych i ruchowych oraz poważne podejście do rozgrzewek Aktywne uczestniczenie w programowych zajęciach zespołu Świadome i konsekwentne podnoszenie indywidualnego poziomu artystycznego Dbanie o estetykę stroju na występach Bezwzględne szanowanie i ochrona przed uszkodzeniem stroju oraz rekwizytów Zachowywanie zasad bezpieczeństwa Szanowanie koleżanek i kolegów z zespołu, wykonywanie ćwiczeń grupowych niezależnie od sympatii Dbanie o młodszych członków zespołu i wspieranie ich na próbach, koncertach i wyjazdach Tworzenie i umacnianie dobrego imienia zespołu poprzez swą postawę i godne zachowanie Członkowi Grupy Artystycznej Skoczki podczas trwania zajęć oraz w przerwach zabrania się: Opuszczania terenu zajęć bez zgody instruktora Używania wulgarnych słów Wykonywania niebezpiecznych figur bez koordynacji instruktora Spożywania wszelkich posiłków i żucia gumy podczas prób oraz występów (wyjątek stanowią wyznaczone przerwy) Ćwiczenia w obuwiu innym, niż sportowe Używania telefonów komórkowych podczas prób Filmowania, nagrywania i fotografowania zajęć bez zgody instruktora Wyśmiewania się z innych członków oraz innych przejawów nietolerancji Obowiązkiem instruktora Grupy Artystycznej Skoczki jest: Stałe poszerzanie swojej wiedzy merytorycznej Udzielenie odpowiedzi na pytania ucznia dotyczące omawianego problemu Bycie przygotowanym na każdą próbę Uwzględnianie w swoich decyzjach opinii uczniów Dbanie o rozwój każdego ucznia Szanowanie tradycji zespołu Traktowanie wszystkich uczniów sprawiedliwie 3

4 Opieka nad członkami GAS podczas wyjazdów oraz koncertów Wspieranie uczniów w ich problemach Inspirująca postawa godna naśladowania Podejmowanie mądrych decyzji dla dobra zespołu Instruktorowi Grupy Artystycznej Skoczki podczas trwania zajęć oraz w przerwach zabrania się: Używania wulgarnych słów Używania telefonów komórkowych podczas prób Wyróżniania poszczególnych uczniów Kierowania się dobrem jednostki, a nie całego zespołu Usilnego narzucania swojej woli wbrew opinii ucznia przy braku odpowiedniego uzasadnienia Członek GAS oraz instruktorzy Grupy Artystycznej Skoczki oświadczają ponadto, że zapoznali się z REGULAMINEM GRUPY ARTYSTYCZNEJ SKOCZKI oraz zobowiązują się przestrzegać go bezwzględnie. Podpisanie kontraktu jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień tego dokumentu Po ogłoszeniu listy osób przyjętych instruktorzy zobowiązani są do przeprowadzenia zebrania z rodzicami osób przyjętych. 9. Na zebraniu z rodzicami instruktorzy zobowiązani są do przeczytania regulaminu, podkreślenia jego roli w funkcjonowaniu zespołu, odpowiedzi na wszystkie pytania rodziców oraz opowiedzenia o najbliższych planach i celach zespołu. 10. Na zebraniu rodzice zobowiązani są do podpisania dokumentu pn. KARTA CZŁONKA GRUPY ARTYSTYCZNEJ SKOCZKI. 11. Pełnoprawnym członkiem Grupy Artystycznej Skoczki uważa się osobę, która spełnia poniższe kryteria: Uczestnictwo w przesłuchaniu Przyjęcie do zespołu na podstawie wyników uzyskanych na przesłuchaniu Wypełnienie i podpisanie ANKIETY KANDYDATA Podpisanie KONTRAKTU Podpisanie przez rodziców kandydata KARTY CZŁONKA GRUPY ARTYSTCZNEJ SKOCZKI 4

5 12. Nie ma możliwości przyjęcia kandydata do zespołu poza wyznaczonymi terminami przesłuchań. 13. W przypadku choroby lub zdarzenia losowego, które uniemożliwi kandydatowi pojawienie się na przesłuchaniu istnieje możliwość przesłuchania zaocznego: Kandydat lub rodzic kandydata powinien poinformować o sytuacji losowej najpóźniej w dniu przesłuchania. Zgłoszenia po zakończeniu dnia przesłuchań nie będą brane pod uwagę. Instruktorzy umawiają się na inny termin przesłuchania, który będzie dogodny dla obu stron. Kandydat zostanie poinformowany o przyjęciu do zespołu telefonicznie, a rodzice zobowiązani są do spotkania z instruktorami w ustalonym terminie. Kandydat przyjęty do GAS musi spełnić wszystkie kryteria (par. 3, pkt. 11), aby zostać pełnoprawnym członkiem zespołu. 4 PODZIAŁ GAS NA GRUPY 1. GAS grupa wokalna jest podzielona na dwie grupy dziecięcą i młodzieżową. 2. Grupy te są grupami wokalno-tanecznymi. Głównymi instruktorami tych grup są instruktorzy wokalni Karina Olejniczak i Mateusz Doniec. 3. Instruktor taneczny Katarzyna Kędziora-Dukszta pełni rolę choreografa. 4. Każdy członek GAS należy do określonej grupy. 5. Do grupy dziecięcej należą osoby, które uczęszczają do szkoły podstawowej. 6. Do grupy młodzieżowej należą osoby, które uczęszczają do gimnazjum. 7. W wyjątkowych przypadkach młodsze dzieci mogą należeć do grupy młodzieżowej i odwrotnie. 8. Decyzję o przynależności dziecka do określonej grupy podejmują instruktorzy. 9. Każda grupa ma własny repertuar i osobne projekty. 10. Zajęcia grupy dziecięcej obejmują zajęcia wokalne i taneczne, a informacja o terminach zajęć będzie dostępna w sekretariacie oraz na stronie zespołu. 5

6 11. Zajęcia grupy młodzieżowej obejmują zajęcia wokalne, teoretyczne i taneczne, a informacja o terminach zajęć będzie dostępna w sekretariacie oraz na stronie zespołu. 12. W wyjątkowych przypadkach może dojść do połączenia obu grup i stworzenia jednego, wielkiego projektu. 13. Każda grupa może nadać sobie własną nazwę, która będzie funkcjonowała zamiast określeń grupa dziecięca i grupa młodzieżowa. Należy przy tym pamiętać, że oba projekty zawsze będą działały jako Grupa Artystyczna Skoczki. 14. Każda grupa ma określony konkretny dzień i godziny prób. 5 GAS GRUPA TANECZNA 1. Grupa taneczna skupia osoby, które przejawiają ponadprzeciętne zdolności ruchowe oraz chęci do uczestniczenia w projekcie. 2. Instruktorem grupy tanecznej jest Katarzyna Kędziora-Dukszta. 3. Grupa taneczna przygotowuje własny, niezależny repertuar. 4. Grupa taneczna może reprezentować GAS na konkursach i koncertach. 5. W grupie tanecznej szczególną uwagę kładzie się na rozwój fizyczny. 6. Decyzję o przynależności dziecka do grupy podejmuje instruktor. 7. Członków grupy tanecznej obowiązuje regulamin oraz kontrakt. 8. Grupa może nadać sobie własną nazwę, która będzie funkcjonowała zamiast określenia grupa taneczna. Należy przy tym pamiętać, że projekt zawsze będzie działał jako Grupa Artystyczna Skoczki. 9. Grupa taneczna ma określony dzień i godziny prób. 6

7 6 PRÓBY 1. Każdy członek zespołu zobowiązany jest przychodzić na próby punktualnie. 2. W przypadku rażącego i nieusprawiedliwionego spóźnienia instruktor ma prawo nie wyrazić zgody na uczestniczenie członka w dalszej części próby. 3. Dzień i godziny prób zostaną ustalone, a informacja o nich będzie ogólnie dostępna. 4. Na pierwszej próbie po przesłuchaniu każdemu członkowi zespołu zostanie przydzielone odpowiednie miejsce siedzące. 5. Na początku każdej kolejnej próby każdy członek zespołu w ciszy zajmuje swoje miejsce i czeka na instrukcje od prowadzącego. 6. Próba rozpoczyna się od przekazania członkom zespołu informacji organizacyjnych. 7. Właściwa część próby musi zostać poprzedzona rozgrzewką ruchową, którą prowadzi instruktor. Członkowie zespołu zobowiązani są do sumiennego wykonywania ćwiczeń. 8. Podczas prób grup wokalnych przed wykonywaniem utworów instruktor zobowiązany jest do przeprowadzenia rozgrzewki wokalnej. 9. Na próbach obowiązuje dyscyplina. Członkowie zespołu powinni mieć świadomość, że tylko konsekwentna praca i skupienie gwarantuje sukcesy i rozwój. 10. Jeśli członek zespołu w rażący sposób przeszkadza instruktorowi lub innym członkom instruktor ma prawo go wyprosić z próby. 11. Jeśli członek zespołu nie przestrzega postanowień kontraktu instruktor ma prawo wyprosić go z próby, wezwać rodziców a także zawiesić w prawach członka. 12. Próba kończy się punktualnie o ustalonej godzinie. W wyjątkowych sytuacjach (np. próba generalna) instruktor może przedłużyć próbę. 13. Instruktorzy są zobowiązani kłaść nacisk na to, aby próby były maksymalnie wykorzystane na zajęcia programowe GAS. Wszelkie konsultacje z rodzicami, czy indywidualne rozmowy z członkami zespołu nie mogą być prowadzone podczas trwania próby. 7

8 7 WYJAZDY NA KONCERTY, WAKACJE I INNE 1. Udział dziecka w występie GAS jest nagrodą za sumienne wykonywanie swoich obowiązków podczas prób. 2. Na koncertach występować mogą wyłącznie ci członkowie grupy, którzy znają teksty piosenek, melodie, układy choreograficzne i inne szczegóły, które wpływają na jakość występu. 3. W przypadku, gdy dziecko nie zna tekstów piosenek, melodii, układów choreograficznych itd. instruktor ma prawo odmówić mu wyjazdu na koncert. 4. Każda odmowa musi być odpowiednio uzasadniona, a instruktorzy powinni zwrócić uwagę na umiejętne przekazanie tej informacji dziecku. 5. Udział dziecka w występie jest NIEMOŻLIWY w przypadku nieobecności na próbie generalnej: PRÓBA GENERALNA ostatnia próba przed koncertem. Na próbie tej instruktorzy ustalają z dziećmi repertuar, solówki, ustawienie na scenie. Podczas próby dzieci wykonują cały materiał koncertowy od początku do końca, a instruktorzy dzielą się ostatnimi i szczegółowymi spostrzeżeniami. Podczas próby generalnej i tylko wtedy dzieci otrzymują do podpisania przez rodziców zgody na wyjazd. Każda zgoda posiada odpowiednią numerację. Dzięki takiemu rozwiązaniu instruktorzy mają pewność, że na koncert pojadą tylko i wyłącznie osoby, które były na generalnej próbie. 6. Instruktor nie ma prawa zabrać na wyjazd dziecka, które nie ma podpisanej zgody rodziców na wyjazd. W przypadku, gdy dziecko w dniu wyjazdu zapomni przynieść podpisanej zgody musi wrócić się po nią do domu. W przypadku braku takiej możliwości dziecko niestety nie pojedzie na występ. 7. Instruktorzy proszą, aby powyższe ustalenia były traktowane bardzo poważnie, a ewentualna odmowa co do wyjazdu dziecka nie odbierana jako złośliwość. Działania te mają na celu wyeliminowanie problemu braków w dokumentacji, które powstają nie z winy Biblioteki i jej pracowników. 8. Podczas wyjazdów instruktorzy ponoszą odpowiedzialność za członków GAS, a członkowie GAS zobowiązują się do przestrzegania wszystkich zasad ustalonych przez instruktorów i bezdyskusyjne wykonywanie ich próśb. 8

9 9. Każdy koncert GAS zostanie udokumentowany w postaci zdjęć, nagrań audio/video oraz artykułu na stronie internetowej Biblioteki. 10. Pod pojęciem inne wyjazdy rozumie się wyjazdy dzieci trwające jeden dzień, podczas których dzieci nie będą występować, lecz uczestniczyć w koncertach jako widz, brać udział w warsztatach i poszerzać swoją wiedzę. 11. Przed każdym wyjazdem na wakacje lub innym wyjazdem rodzice zobowiązani są do podpisania stosownych dokumentów. 12. W przypadku wyjazdów na wakacje lub innych wyjazdów instruktorzy zobowiązani są do równie rygorystycznego podejścia względem dokumentacji, jak w przypadku wyjazdów na koncerty. 8 UDZIELANIE INFORMACJI, KONSULTACJE 1. Osobami upoważnionymi do udzielania rodzicom wszelkich informacji o GAS są instruktorzy oraz Gabriela Bałażyk, która jest opiekunką grupy. 2. Instruktorzy są dostępni dla rodziców o wyznaczonych godzinach przed lub po zajęciach. Informacja o godzinach konsultacji jest dostępna w sekretariacie oraz na stronie internetowej zespołu. 3. W wyjątkowych sytuacjach rodzice mają prawo do spotkania z instruktorem i konsultacji w uprzednio ustalonym, dogodnym dla obu stron terminie. 4. Instruktorzy nie mogą udzielać informacji w czasie trwania próby wtedy na wszystkie pytania odpowiada opiekunka zespołu, Gabriela Bałażyk. 9

10 9 STRONA INTERNETOWA GAS 1. GAS posiada stronę internetową, na której dostępne są absolutnie wszystkie informacje z życia zespołu. 2. Adres strony internetowej to: 3. Strona internetowa w domyśle ma być głównym źródłem informacji o zespole dla rodziców. Zaletą korzystania ze strony internetowej jest możliwość dostępu do informacji o każdej porze i w każdym miejscu. Rodzice nie muszą też zjawiać się osobiście w Bibliotece, czy telefonować. Czas, który instruktorzy i opiekun przeznaczają na udzielanie rodzicom podstawowych informacji o zespole będą mogli spożytkować na dodatkową pracę dla zespołu. 4. Instruktorzy oraz opiekun GAS zobowiązują się dołożyć wszelkich starań, aby strona internetowa była czytelna, na bieżąco aktualizowana i zawierała wszystkie potrzebne informacje. 5. Rodzice proszeni są, aby w miarę możliwości strona internetowa była dla nich pierwszym źródłem informacji. W przypadku dalszych wątpliwości zalecamy zwrócenie się do opiekuna lub instruktorów. 10 OPŁATA CZŁONKOWSKA 1. Każdego członka GAS obowiązują składki miesięczne w wysokości 10 zł. 2. Składki mogą być przesyłane na konto Biblioteki lub płacone osobiście w sekretariacie Biblioteki. 3. Informacja o numerze konta jest na stronie internetowej zespołu oraz w dostępna w Sekretariacie. 4. Rodzice zobowiązani są do regularnego opłacania składek. 5. Składki należy opłacać do 15 dnia każdego miesiąca. 6. Opłaty członkowskie są przeznaczone na bieżącą działalność zespołu, wyjazdy, atrakcje i warsztaty. 7. W przypadku, gdy członek zespołu zalega ze składkami za trzy miesiące opiekun grupy ma prawo upomnieć rodziców w dowolnej formie o zadłużeniu. 10

11 8. W przypadku, gdy rodzice uchylają się od płacenia składek przez okres dłuższy, niż sześć miesięcy instruktorzy oraz opiekun po konsultacji z Dyrektorem Biblioteki mają prawo do zawieszenia dziecka w prawach członka. 9. W przypadku, gdy rodzice uchylają się od płacenia składek przez okres dłuższy, niż dziewięć miesięcy instruktorzy oraz opiekun po konsultacji z Dyrektorem Biblioteki mają prawo do skreślenia dziecka z listy członków zespołu. 10. W przypadkach losowych, gdy rodzice nie są w stanie opłacić składek, bądź zaległości w składkach będą wysokie Dyrektor Biblioteki po konsultacji z instruktorami i opiekunem grupy ma prawo do zamrożenia długu bądź rozłożenia go na raty możliwe do spłacenia, wyjątkowo do umorzenia zaległości. 11 ZAWIESZENIE W PRAWACH CZŁONKA 1. Zawieszenie dziecka w prawach członka zespołu może nastąpić w przypadku: a). Uchylania się rodziców od opłaty składek przez okres dłuższy, niż sześć miesięcy b). Ewidentnego i świadomego naruszenia regulaminu c). Wyraźnego braku postępów lub braku dyscypliny na próbach 2. W przypadku: a). Dziecko może uczęszczać na próby, lecz nie może wyjeżdżać na koncerty i korzystać z atrakcji fundowanych przez Bibliotekę b). Dziecko może przychodzić na próby jako słuchacz, lecz przez okres zawieszenia nie może czynnie uczestniczyć w próbach c). Dziecko na określony czas zostaje przeniesione do grupy Przedskoczki 11

12 12 REZYGNACJA Z PRZYNALEŻNOŚCI DO ZESPOŁU 1. Dziecko i rodzice mają prawo do rezygnacji z przynależności do zespołu w każdej chwili. 2. Rezygnację z przynależności do zespołu należy zgłosić opiekunowi grupy. 3. Dziecko lub rodzice mogą podać przyczynę rezygnacji. 4. Instruktorzy mają prawo do rozmowy z dzieckiem, które chce zrezygnować ze współpracy oraz z jego rodzicami. 13 SKREŚLENIE Z LISTY CZŁONKÓW 1. Skreślenie z listy członków może nastąpić w przypadku: a). Uchylania się od opłaty składek przez okres dłuższy, niż dziewięć miesięcy b). Karygodnego naruszenia regulaminu c). Zerowego postępu przed dłuższy czas, który prowadzi do sytuacji, w której dziecko bardzo wyraźnie odstaje od reszty zespołu d). Bezdyskusyjnych dowodów na to, że dziecko korzysta z używek (papierosy, alkohol itp.) 2. Osoba skreślona z listy członków ma prawo przystąpić do najbliższego przesłuchania. 12

13 14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Powyższy regulamin został stworzony przy współpracy instruktorów oraz opiekuna GAS i jest przez nich akceptowany. 2. Regulamin został zaakceptowany przez Dyrektora Biblioteki. 3. Zasady ustanowione w regulaminie muszą być przestrzegane przez wszystkich. 4. Wszelkie sprawy sporne oraz kwestie nieporuszone w regulaminie są rozstrzygane przez Dyrektora Biblioteki po uprzedniej konsultacji z instruktorami. 5. Rodzice mają prawo do zmiany poszczególnych punktów w regulaminie. W tym celu należy zgłosić uwagi do instruktorów lub opiekuna grupy. 6. Po zgłoszeniu uwagi dotyczącej poszczególnego punktu w regulaminie instruktorzy oraz opiekun grupy mają 7 dni na podjęcie decyzji w sprawie spornego punktu. 7. Instruktorzy i opiekun grupy mają prawo nie uznać uwag rodziców i nie zmienić regulaminu, muszą jednak uzasadnić swoją decyzję. 8. Instruktorzy zastrzegają sobie prawo do zmian postanowień regulaminu. Rodzice muszą być poinformowani o każdej zmianie, a w dokumentacji musi pojawić się informacja o zmianie treści. 9. Aktualny regulamin powinien być dostępny do wglądu w sekretariacie Biblioteki oraz na stronie internetowej. 10. Każdy rodzic otrzyma kopię regulaminu. 13