INFORMACJE NA TEMAT UBEZPIECZENIA GAP AC

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJE NA TEMAT UBEZPIECZENIA GAP AC"

Transkrypt

1 Zak ad Ubezpiecze INFORMACJE NA TEMAT UBEZPIECZENIA GAP AC MAPFRE ASISTENCIA Compa ía Internacional de Seguros y Reaseguros S.A. za ona w Hiszpanii, zarejestrowana jako firma zagraniczna w Anglii pod numerem FC021974, dzia aj ca przez swój Oddzia za ony w Anglii zarejestrowany pod numerem BR008042, z siedzib w Alpha House 5 th Floor, 24a Lime Street, London EC3M 7HS, zwany dalej MAPFRE ASISTENCIA, upowa niony do dzia ania na terenie Polski na mocy Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) Mapfre Asistencia jest mi dzynarodow firm ubezpieczeniow, reasekuracyjn i us ugow za on w Madrycie w Obecnie dzia a na ponad 50 rynkach z czterech kontynentów. Mapfre Asistencia dysponuje szerok gam produktów, które sta y si istotnym punktem odniesienia w zakresie wiatowych ubezpiecze. MAPFRE ASISTENCIA dzia a w Polsce od 2006r. na podstawie notyfikacji udzielonej przez Komisj Nadzoru Finansowego (poz. 307 Wykazu notyfikowanych zak adów ubezpiecze ). index.html Wynik Finansowy Mapfre Asistencia za 2008r. Wynik finansowy netto ,- Euro (wzrost o 23,2% stosunku do 2007 roku) Stabilno finansowa 2008r MAPFRE ASISTENCIA Compa ia Internacional de Seguros y Reaseguros S.A utrzymuje swoj wysok pozycj A+ w mi dzynarodowym ratingu instytucji ubezpieczeniowych. A 1 (GOOD) A + (STRONG) MAPFRE ASISTENCIA Compa ia Internacional de Seguros y Reaseguros S.A. Alpha House 5 th Floor 24a Lime Street London EC3M 7HS UK

2 Jakie samochody mo na ubezpieczy? Ochron ubezpieczeniow mog by obj te pojazdy o masie ca kowitej do 3,5 tony, dopuszczony do ruchu na drogach publicznych, oznakowany polskimi numerami rejestracyjnymi: których wiek nie przekracza 6 lat (72 miesi cy); warto ci z polisy Auto Casco obowi zuj cej w 1 dniu obowi zywania ubezpieczenia GAP AC ubezpieczonego pojazdu i nieprzekaraczaj cej z (z Vat); wymienione w katalogu publikowanym przez EUROTAX GLASS; obj te ubezpieczeniem podstawowym (Auto Casco) w pe nym zakresie przez podstawowego Ubezpieczyciela pojazdu. Jakich samochodów nie mo na ubezpieczy? wyczonych - lista pojazdów wyczonych z ubezpieczenia znajduje si poni ej; ywanych w rajdach i wy cigach samochodowych, konkursach, jazdach testowych; ytkowanych do wiadczenia us ug kurierskich; wykorzystywanych jako karetki, karawany, bankowozy; ytkowanych w policji, wojsku, stra y po arnej i stra y granicznej; wypo yczanych zarobkowo; ywanych w charakterze taksówek oraz do zarobkowego transportu osób; wykorzystywanych do nauki jazdy; pojazdów z silnikami elektrycznymi lub silnikami rotacyjnymi; zarejestrowanych jako motocykle, motorowery lub skutery; wykorzystywanych do przewozu osób niepe nosprawnych; samochodów z czci mieszkaln ; przyczep turystycznych lub kempingowych; które zosta y zmodyfikowane w sposób niezgodny ze specyfikacjami producenta. Jakich dokumentów wymagamy do zawarcia ubezpieczenia? kopia dowodu rejestracyjnego - wszelkie dane dotycz ce w ciciela oraz pojazdu spisujemy zawsze z dowodu rejestracyjnego, dla leasingu dane leasingobiorcy spisujemy z umowy leasingu; Dla samochodów w leasingu dodatkowo: kopia 1 strony umowy leasingu, na której wpisany jest Leasingobiorca; kopia polisy ubezpieczeniowej Auto Casco w pe nym zakresie.

3 Czy ubezpieczenie mo e by zawarte przez podmiot gospodarczy lub osob prowadz dzia alno gospodarcz? Tak, mo e. Za Ubezpieczonego uwa a si osob fizyczn, prawn lub jednostk organizacyjn nie b osob prawn, a posiadaj zdolno prawn i maj siedzib na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Czy mo na ubezpieczy samochód w leasingu i na czyj rzecz? Tak, mo na. W programie GAP Auto Casco mo na ubezpieczy samochód zakupiony w leasingu jak i w kredycie, ubezpieczenie to jest zawierane na rzecz leasingobiorcy / kredytobiorcy. Kiedy mo na zawrze ubezpieczenie GAP AC? Ubezpieczenie mo na zawrze w dniu odnowienia ubezpieczenia Auto Casco nie pó niej jednak ni w przeci gu 30 dni od tej daty. Je eli ubezpieczenie nie zosta o zawarte w dniu odnowienia ubezpieczenia Auto Casco Ubezpieczony podpisuje o wiadczenie o braku szkód w ubezpieczanym poje dzie. Jaka suma ubezpieczenia w GAP AC? Ubezpieczenie zawierane jest na podan w polisie Auto Casco obowi zuj w dniu zawierania ubezpieczenia GAP AC warto brutto lub netto w zale no ci od tego wg jakiej warto ci zosta ubezpieczony pojazd przez podstawowy zak ad ubezpiecze. Okres ubezpieczenia / Sk adka Ubezpieczenie zawierane jest na okres trzyletni. Sk adka za ubezpieczenie podana w tabeli dotyczy trzyletniego okresu ubezpieczenia i p atna jest jednorazowo. Tabela sk adek za ubezpieczenie GAP AC Przedzia warto ci pojazdów brutto wraz Sk adka za 3 lata z podatkiem VAT w z z z z z z z z z z

4 Z VAT czy bez VAT? Decyzja o zg oszeniu pojazdu do ubezpieczenia wg warto ci fakturowej z VAT lub bez VAT nale y do Ubezpieczaj cego. Jednak e je eli podstawowy zak ad ubezpiecze wyp aci odszkodowanie w warto ci netto, odszkodowanie z polisy GAP Auto Casco równie zostanie wyp acone w warto ci netto. Ile wyp acimy odszkodowania? Zakresem niniejszych warunków ubezpieczenia obj te s szkody w postaci ró nicy pomi dzy sum ubezpieczenia z polisy Auto Casco obowi zuj cej w dniu zawierania ubezpieczenia GAP Auto Casco ubezpieczonego pojazdu a: a) kwot odszkodowania wyp aconego przez podstawowego ubezpieczyciela pojazdu, lub b) warto ci pojazdu wed ug stanu na dat szkody ca kowitej, podan w katalogu publikowanym przez EUROTAX GLASS. Do warto ci szkody stosuje si wy sz z warto ci podanych powy ej. Odszkodowanie wyp acane z GAP AC nie mo e przekroczy kwoty: ,00 z dla pojazdów o warto ci do ,00 (wraz z VAT) ,00 z dla pojazdów o warto ci od ,00 do ,00 (wraz z VAT) Schemat obrazuj cy dzia anie ubezpieczenia GAP AC Wysoko wyp aty to ró nica pomi dzy z (warto z dnia odnowienia ubezpieczenia Auto Casco i zawarcia ubezpieczenia GAP Auto Casco), a warto ci pojazdu na dzie szkody ustalon przez podstawowy zak ad ubezpiecze np z.

5 Co zrobi w przypadku szkody? Zg oszenia szkody z ubezpieczenia GAP AC nale y dokona w przeci gu trzech dni roboczych od daty wyp aty odszkodowania przez podstawowy zak ad ubezpiecze. Zg oszenia mo na równie dokona w momencie uzyskania pisemnej decyzji o wyp acie odszkodowania przez podstawowy zak ad ubezpiecze. Gdzie zg osi szkod? Szkod nale y zg osi do: Centrum Autoryzacji Szkód Nr telefonu: (4822) Nr faksu: (4822) Informacje niezb dne w czasie zg oszenia szkody: 1) pe ne imi i nazwisko, firma, adres, numer telefonu, PESEL, NIP; 2) numer rejestracyjny pojazdu; 3) numer VIN pojazdu; 4) numer polisy ubezpieczeniowej GAP AC; 5) numer polisy ubezpieczeniowej podstawowej, firma podstawowego Ubezpieczyciela pojazdu i jego numer telefonu; 6) data powstania szkody ca kowitej; 7) przyczyny szkody ca kowitej (kradzie, zniszczenie etc.) Jakie dokumenty s wymagane do wyp aty odszkodowania? 1) wype niony formularz zg oszenia szkody, 2) kopia umowy podstawowego ubezpieczenia pojazdu (Auto Casco) ze wskazaniem wysoko ci sumy ubezpieczenia, osób ubezpieczonych i okresu ubezpieczenia, 3) kopia decyzji o umorzeniu post powania w sprawie kradzie y pojazdu, je eli szkoda nast pi a wskutek kradzie y pojazdu, 4) kopia decyzji o wyp acie odszkodowania - dokument potwierdzaj cy likwidacj szkody ca kowitej, sporz dzony przez podstawowy zak ad ubezpiecze pojazdu, z podaniem mi dzy innymi informacji dotycz cych rynkowej warto ci pojazdu przyj tej do wyliczenia szkody ca kowitej oraz szczegó owego rozliczenia szkody ca kowitej, 5) kopia faktury zakupu pojazdu, 6) kopia dowodu rejestracyjnego pojazdu, 7) kopia lub orygina dokumentu potwierdzaj cego wyga ni cie lub rozwi zanie umowy leasingu. Co z pozosta ciami pojazdu po szkodzie ca kowitej? Pozosta ci pojazdu przy rozliczeniu szkody w GAP AC potraktowane zostan tak jak gotówkowa wyp ata odszkodowania dokonana przez podstawowy zak ad ubezpiecze.

6 Czy jest mo liwe przeniesienie ubezpieczenia GAP AC na nowego ciciela? W przypadku, gdy Ubezpieczony w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej zb dzie pojazd, Zak ad Ubezpiecze b dzie udziela ochrony ubezpieczeniowej nabywcy pojazdu, pod warunkiem spe nienia przez nabywc w ci gu 14 dni od daty nabycia pojazdu warunków, o których mowa w 4 ust. 3. Ochron ubezpieczeniow zgodnie z powy szymi warunkami ubezpieczenia mog by obj te pojazdy: 1) których wiek nie przekracza 6 lat (72 miesi cy) oraz 2) warto ci z polisy Auto Casco obowi zuj cej 1 dniu obowi zywania ubezpieczenia GAP AC ubezpieczonego pojazdu i nieprzekraczaj cej z (z VAT) oraz 3) wymienione w katalogu publikowanym przez EUROTAX GLASS oraz 4) obj te podstawowym ubezpieczeniem pojazdu w przeci gu ca ego okresu na jaki jest zawarta umowa ubezpieczenia GAP AC. czny okres ochrony udzielanej przez Ubezpieczyciela zbywcy i kolejnemu nabywcy pojazdu trwa maksymalnie 36 miesi cy. Rozliczenia z Dealerem/Agentem Dealer / Agent rozlicza sk adk z MAPFRE ASISTENCIA za po rednictwem Wagas w terminach: 1) 11. dnia ka dego miesi ca za okres od 1. do 10. dnia tego miesi ca. 2) 21. dnia ka dego miesi ca za okres od 11. do 20. dnia tego miesi ca. 3) 01. dnia nast pnego miesi ca za okres od 21. do ostatniego dnia poprzedniego miesi ca. Sk adka ubezpieczeniowa wp acana jest przez Agenta na wskazany rachunek bankowy Wagas: Bank: ING Bank ski Oddzia Warszawa WAGAS SP. Z O.O. Nr rachunku: Faktur prowizyjn nale y wystawi na: Mapfre Asistencia, Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros, S.A. Alpha House 5 th Floor, 24a Lime Street, London EC3M 7HS; UK VAT / odpowiednik polskiego NIP jednak e przes na adres Wagas: Wagas Sp. z o.o. ul. wi tojerska 5/ Warszawa

7 LISTA POJAZDÓW WYCZONYCH Z UBEZPIECZENIA GAP AC Ubezpieczeniem nie s obj te nast puj ce marki pojazdów: Pojazdy importowane z rynków z poza UE (nie uwzgl dnione w katalogu InfoExpert oraz EuroTax) Wszelkie pojazdy zmodyfikowane w stosunku do oryginalnej specyfikacji producenta, takie jak Alpina, Brabus, AMG, seria M (za wyj tkiem pakietu stylizacyjnego), z wyczeniem pojazdów zasilanych LPG, zgodnie z 6 warunków ubezpieczenia. Aston Martin Avto Zaz Bentley Bugatti Ferrari Ford saria RS Hummer wszystkie modele Jaguar wszystkie modele Lamborghini Lotus ada Maserati Mazda RX8 McLaren F1 Mitsubishi 3000GT / seria Evo Nissan 300ZX / Skyline Noble wszystkie modele Porsche (z wyj tkiem modelu CAYENNE) Rolls Royce Subaru SVX / Impreza WRX, STi TVR Wi cej informacji w zak adce Dokumenty oraz na stronie