Radłów: Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu pn. Mamy coś do udowodnienia III, współfinansowanego ze środków Unii

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Radłów: Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu pn. Mamy coś do udowodnienia III, współfinansowanego ze środków Unii"

Transkrypt

1 Radłów: Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu pn. Mamy coś do udowodnienia III, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w roku szkolnym 2011/2012, w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Radłów tj. Publiczna Szkoła Podstawowa w Sternalicach, Publiczna Szkoła Podstawowa w Kościeliskach i Publiczne Gimnazjum w Radłowie Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Radłów, ul. Oleska 3, Radłów, woj. opolskie, tel Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu pn. Mamy coś do udowodnienia III, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w roku szkolnym 2011/2012, w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Radłów tj. Publiczna Szkoła Podstawowa w Sternalicach, Publiczna Szkoła Podstawowa w Kościeliskach i Publiczne Gimnazjum w Radłowie. II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie edukacyjnym obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu pn. Mamy coś do udowodnienia III, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w roku szkolnym 2011/2012, w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Radłów tj. Publiczna Szkoła Podstawowa w Sternalicach, Publiczna Szkoła Podstawowa w Kościeliskach i Publiczne Gimnazjum Radłowie. Nr projektu POKL /11 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Zajęcia realizowane będą w szkołach podstawowych w klasach IV - VI i gimnazjum w klasach I - III. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg wspólnego słownika zamówień CPV: , W Publicznej Szkole Podstawowej w Kościeliskach przewidziano do realizacji 15 rodzajów zajęć: 1) Zadanie 1. Zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego ( poznawanie kultury Amerykanów, Brytyjczyków, kształtowanie umiejętności mówienia i słuchania ) dla 1 grupy w wymiarze 36 godzin w roku szkolnym 2011/ ) Zadanie 2. Zajęcia informatyczne ( przygotowanie uczniów do świadomego, celowego, samodzielnego i świadomego korzystania z komputera, poznawanie obsługi komputera, sprawne wyszukiwanie informacji na wskazanych stronach internetowych ).dla jednej grupy w wymiarze 36 godzin w roku szkolnym 2011/ ) Zadanie 3. Kółko ortograficzne kl. IV i V ( podniesienie poziomu znajomości ortografii i interpunkcji polskiej, poprzez rozwiązywanie krzyżówek, rebusów, zagadek, gier dydaktycznych, które pobudzą wyobraźnię dzieci. Wzbogacanie słownika czynnego dzieci ) dla jednej grup w wymiarze 36 godzin w roku szkolnym 2011/ ) Zadanie 4 Zajęcia wyrównawcze z j. niemieckiego ( rozwijanie sprawności mówienia, czytania i pisania w j. niemieckim. Wzbogacanie

2 słownictwa uczniów, poszerzanie wiedzy o kulturze i geografii krajów niemieckojęzycznych, usprawnianie wypowiadania się w formie ustnej oraz pisemnej) dla jednej grupy w wymiarze 36 godzin w roku szkolnym 2011/ ) Zadanie 5. Zajęcia logopedyczne ( korygowanie wad wymowy, doskonalenie płynności w mówieniu) - indywidualnie w wymiarze 50 godzin w roku szkolnym 2011/ ) Zadanie 6. Spotkania z pedagogiem ( organizowanie w szkole pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla uczniów w celu wspomagania ich rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się, wspieranie wychowawców w procesie dydaktyczno - wychowawczym, rozwiązywanie problemów wychowawczych, stałe współdziałanie z nauczycielami i rodzicami uczniów ) indywidualnie w wymiarze 36 godzin w roku szkolnym 2011/ ) Zadanie 7. Spotkania z psychologiem ( rozpoznawanie potencjalnych możliwości uczniów oraz ich sytuacji wychowawczej, prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów oraz wspieranie mocnych stron ucznia. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym ) w wymiarze 50 godzin w roku szkolnym 2011/ ) Zadanie 8. Zespół instrumentalno - wokalny ( rozwijanie umiejętności gry na flecie prostym, nauka wybranych piosenek, kształcenie percepcji słuchowej oraz uwrażliwianie uczniów na odbiór różnorodnych gatunków muzycznych ) dla jednej grupy w wymiarze 72 godzin w roku szkolnym 2011/ ) Zadanie 9. Zajęcia taneczne ( rozwijanie zdolności psychomotorycznych dzieci, poczucia rytmu i estetyki ) dla jednej grupy w wymiarze 36 godzin w roku szkolnym 2011/ ) Zadanie 10. Kółko teatralne ( rozwijanie umiejętności, które umożliwiają uczniom aktorską działalność teatralną. Wspieranie wszechstronnego rozwoju oraz kształtowanie twórczej wyobraźni i poczucia estetyki )dla jednej grupy w wymiarze 36 godzin w roku szkolnym 2011/ ) Zadanie 11 Zajęcia przyrodnicze ( wzbogacanie wiedzy o Polsce, środowisku naturalnym naszego kraju. Poznanie krain geograficznych Polski, wycieczki po Polsce - zarówno wirtualne jak też piesze i rowerowe. Zwrócenie uwagi na walory najbliższej okolicy: fauna, flora, pomniki przyrody. Udział uczniów w konkursach przyrodniczych ) dla jednej grupy w wymiarze 36 godzin w roku szkolnym 2011/ ) Zadanie 12 Zajęcia matematyczne z uczniem zdolnym ( umożliwianie uczniom sprawdzania siebie poprzez wykorzystywanie inwencji własnej, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań matematyką poprzez poszerzanie i pogłębianie wiedzy ucznia ) dla dwóch grup w wymiarze po 36 godzin na grupę. 13) Zadanie 13. Zajęcia z historii ( wzbogacanie i poszerzanie wiedzy o historii swego kraju, poprzez wykorzystanie różnych źródeł historycznych, gry dydaktyczne, i udział w konkursach historycznych) dla jednej grupy w wymiarze 36 godzin w roku szkolnym 2011/ ) Zadanie 13. Kółko Europejskie ( dostarczenie wiedzy na temat państw Unii Europejskiej, poznanie genezy i idei Unii poprzez gry i zabawy, konkursy, prezentacje i inscenizacje ) dla jednej grupy w wymiarze 36 godzin w roku szkolnym 2011/ Zadanie 15. Nauka pływania - koło sportowe ( zajęcia sportowe - wdrażanie do aktywnego spędzania czasu wolnego od zajęć szkolnych, rozwijanie sprawności fizycznej, uświadomienie korzystnego wpływu uprawiania sportu dla zdrowia człowieka, kształtowanie postaw prozdrowotnych ) dla jednej grupy w wymiarze 72 godzin w roku szkolnym 2011/ W Publicznej Szkole Podstawowej w Sternalicach przewidziano do realizacji 11 rodzajów zajęć: 1) Zadanie 1. Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze ( wyrównywanie braków edukacyjnych wynikających z różnorodności dysfunkcji, poznawanie poprzez gry i zabawy najbliższego środowiska społeczno przyrodniczego, utrwalanie i systematyzowanie zdobytych wiadomości ) dla jednej grupy w wymiarze 65 godzin w roku szkolnym 2011/2012 2) Zadanie 2. Zajęcia z języka angielskiego ( poznanie obyczajów i kultury krajów anglojęzycznych, wzbogacanie słownictwa poprzez gry, ćwiczenia i teksty piosenek, ćwiczenia pisowni w rozwijaniu sprawności mówienia, odgrywanie ról i scenek z życia

3 codziennego ) dla jednej grupy w wymiarze 36 godzin w roku szkolnym 2011/ ) Zadanie 3. Zajęcia z języka niemieckiego ( poznanie obyczajów i kultury krajów niemieckojęzycznych, wzbogacanie słownictwa poprzez gry, ćwiczenia i teksty piosenek, ćwiczenia pisowni w rozwijaniu sprawności mówienia, odgrywanie ról i scenek z życia codziennego ) dla jednej grupy w wymiarze 36 godzin w roku szkolnym 2011/ ) Zadanie 4. Zajęcia z psychologiem ( praca z uczniami z opiniami i orzeczeniami z poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz uczniami wymagającymi pomocy psychologicznopedagogicznej ) w wymiarze 36 godzin w roku szkolnym 2011/ ) Zadanie 5. Zajęcia z logopedą ( korygowanie wad wymowy, doskonalenie płynności w mówieniu ) - indywidualnie w wymiarze 36 godzin w roku szkolnym 2011/ ) Zadanie 6. Zajęcia z Technologii Informatycznych i Komunikacyjnych ( praca w programach Paint, Word, przygotowanie prezentacji w programie Power Point, bezpieczne korzystanie z Internetu, wykorzystanie edukacyjnych gier komputerowych na zajęciach ) w wymiarze 36 godzin w roku szkolnym 2011/ ) Zadanie 7. Zajęcia dla uczniów uzdolnionych matematyczno - przyrodnicze ( poszerzanie treści w trakcie zajęć lekcyjnych, organizowanie zajęć doskonalących wiedzę i umiejętności wynikające z programu nauczania i poszerzające ją, organizowanie konkursów i zawodów wewnątrzszkolnych szkolnych i gminnych, opieka nad uczniami przygotowującymi się do zawodów, konkursów i przeglądów wyższych szczebli ) w wymiarze 36 godzin w roku szkolnym 2011/ ) Zadanie 8. Zajęcia z tańca ( zabawy ze śpiewem, nauka podstawowych kroków : walczyka, polki, cha-chy, kujawiaka, tworzenie układów tanecznych, ćwiczenia rytmiczne ) w wymiarze 36 godzin w roku szkolnym 2011/ ) Zadanie 9. Zajęcia muzyczne ( zapoznanie z różnymi technikami plastycznymi, nauka gry na fletach i dzwonkach, przygotowanie repertuaru na przedstawienia szkolne, wykonanie dekoracji i udział w konkursach ) dla jednej grupy w wymiarze 36 godzin w roku szkolnym 2011/ ) Zadanie 10. Zajęcia z kółka teatralnego ( zdobycie ogólnych wiadomości i zrozumienie pojęć związanych z dziedziną teatru, wprowadzenie uczniów w polskie tradycje teatralne i elementy historii teatru, rodzajów form scenicznych, metod gry aktorskiej, przygotowanie przedstawień teatralnych, projektowanie i wykonywanie scenografii, rekwizytów, kostiumów, projektowanie i wykonywanie plakatów teatralnych do przedstawień, wykonanie zaproszeń, - aktywne uczestnictwo, występy członków kółka teatralnego na terenie klasy, szkoły ) dla jednej grupy w wymiarze 36 godzin w roku szkolnym 2011/ ) Zadanie 11. Zajęcia koła sportowego ( gry i zabawy ogólnorozwojowe, zapoznanie z zasadami gier zespołowych, doskonalenie umiejętności, zapoznanie z dyscyplinami sportowymi i udział w zawodach sportowych ) dla dwóch grup ( chłopcy i dziewczęta ) w wymiarze 65 godzin na grupę w roku szkolnym 2011/ W Publicznym Gimnazjum w Radłowie przewidziano do realizacji 14 rodzajów zajęć: 1) Zadanie 1. Zajęcia wyrównawcze z matematyki ( Pomoc uczniom z problemami w nauce, poznawanie przez gry i zabawy logiki matematyki, zainteresowanie tym przedmiotem. ) i j. polskiego ( Rozbudzanie zainteresowania czytelnictwem i motywacja do nauki pomoc uczniom z problemami w nauce ) dla 2 grup w wymiarze 50 godzin na grupę w roku szkolnym 2011/ ) Zadanie 2. Zajęcia logopedyczne ( Zajęcia z uczniami mającymi problemy z wymową (wady wymowy) korygowanie wad wymowy doskonalenie płynności mówienia ) - indywidualnie w wymiarze 50 godzin w roku szkolnym 2011/2012 3) Zadanie 3. Koło dziennikarskie ( Rozwijanie zainteresowania dziennikarstwem poprzez redagowanie gazetki szkolnej, rozwijanie inwencji twórczej, ćwiczenia w redagowaniu notatki prasowej, wywiadu ) dla jednej grupy w wymiarze 50 godzin w roku szkolnym 2011/ ) Zadanie 4 Koło edukacji dla bezpieczeństwa ( Zainteresowanie uczniów przedmiotem, ćwiczenia praktyczne z mapą, planem, marsze i biegi patrolowe ) dla jednej grupy w wymiarze 25 godzin w roku szkolnym 2011/ ) Zadanie 5. Koło informatyczno - katechetyczne ( Zakładanie i administrowanie stron internetowych poszczególnych parafii poznawanie zasad

4 bezpiecznego korzystania z Internetu, prawa autorskie ) dla jednej grupy w wymiarze 50 godzin w roku szkolnym 2011/ ) Zadanie 6. Koło fizyczne ( Pomoc uczniom mającym trudności w nauce, przygotowanie do konkursów przedmiotowych, przygotowanie i przeprowadzenie doświadczeń fizycznych, przygotowanie prostych pomocy dydaktycznych, prezentacji multimedialnych ) dla jednej grupy w wymiarze 50 godzin w roku szkolnym 2011/ ) Zadanie 7. Koło biologiczne ( Przygotowanie do konkursów przedmiotowych, praca z uczniami mającymi problemy w nauce ) dla jednej grupy w wymiarze 50 godzin w roku szkolnym 2011/ ) Zadanie 8. Koło chemiczne ( Przeprowadzenie doświadczeń chemicznych pomoc uczniom mającym trudności w nauce praca z uczniami przygotowującymi się do konkursów przedmiotowych ) w wymiarze 50 godzin w roku szkolnym 2011/ ) Zadanie 9. Koło geograficzne ( Pomoc uczniom mającym trudności w nauce, praca z uczniami przygotowującymi się do konkursów przedmiotowych, przeprowadzenie badań w terenie z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych ) dla jednej grupy w wymiarze 50 godzin w roku szkolnym 2011/ ) Zadanie 10. Koło z języka niemieckiego ( Pomoc uczniom mającym trudności w nauce, praca z uczniami przygotowującymi się do konkursów przedmiotowych, poznawania obyczajów i kultury krajów niemieckojęzycznych ) dla jednej grupy w wymiarze 72 godzin w roku szkolnym 2011/ ) Zadanie 11 Koło matematyczne ( Praca z uczniami przygotowującymi się do konkursów przedmiotowych ) dla jednej grupy w wymiarze 50 godzin w roku szkolnym 2011/ ) Zadanie 12 Koło z języka angielskiego ( pomoc uczniom mającym trudności w nauce, praca z uczniami przygotowującymi się do konkursów przedmiotowych, poznawania obyczajów i kultury krajów anglojęzycznych ) dla jednej grupy w wymiarze 50 godzin na grupę. 13) Zadanie 13. Koło sportowe ( gry i zabawy ogólnorozwojowe, zasady gier zespołowych, przygotowanie do zawodów sportowych, wyjazdy na basen ) dla dwóch grup w wymiarze łącznym 75 godzin w roku szkolnym 2011/ ) Zadanie 14. Poradnictwo zawodowe ( praca z uczniami w ramach programów komputerowych e-szok i Poznajemy zawody branże 1-14 spotkania z przedstawicielami różnych zawodów) dla jednej grupy w wymiarze 50 godzin w roku szkolnym 2011/2012. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający podzielił zamówienie na 45 części w następujący sposób: Część 1 PSP Kościeliska - zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego ( poznawanie kultury Amerykanów, Brytyjczyków, kształtowanie umiejętności mówienia i słuchania ) - 36 godz. (1-2 godz./tydzień ) - w roku godz. - w roku godz. Część 2 PSP Kościeliska - zajęcia informatyczne ( przygotowanie uczniów do świadomego, celowego, samodzielnego i świadomego korzystania z komputera, poznawanie obsługi komputera, sprawne wyszukiwanie informacji na wskazanych stronach internetowych ) godz. ( 1-2 godz./tydzień ) - w roku godz. - w roku godz. Część 3 PSP Kościeliska - kółko ortograficzne kl. IV i V ( podniesienie poziomu znajomości ortografii i interpunkcji polskiej, poprzez rozwiązywanie krzyżówek, rebusów, zagadek, gier dydaktycznych, które pobudzą wyobraźnię dzieci. Wzbogacanie słownika czynnego dzieci ) - 36 godz. ( 1-2 godz./tydzień ) - w roku godz. - w roku godz. Część 4 PSP Kościeliska - zajęcia wyrównawcze z j. niemieckiego ( rozwijanie sprawności mówienia, czytania i pisania w j. niemieckim. Wzbogacanie słownictwa uczniów, poszerzanie wiedzy o kulturze i geografii krajów niemieckojęzycznych, usprawnianie wypowiadania się w formie ustnej oraz pisemnej) - 36 godz. ( 1-2 godz./tydzień ) - w roku godz. - w roku godz. Część 5 PSP Kościeliska - zajęcia logopedyczne ( korygowanie wad wymowy, doskonalenie płynności w mówieniu) - 50 godz. ( 1-3 godz./tydzień ) - w roku godz. - w roku godz. Część 6 PSP Kościeliska - spotkania z pedagogiem ( organizowanie w szkole pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla uczniów w celu wspomagania ich rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się, wspieranie wychowawców w procesie dydaktyczno - wychowawczym, rozwiązywanie problemów wychowawczych, stałe

5 współdziałanie z nauczycielami i rodzicami uczniów ) - 36 godz. (1-2 godz./tydzień ) - w roku godz. - w roku godz. Część 7 PSP Kościeliska - spotkania z psychologiem ( rozpoznawanie potencjalnych możliwości uczniów oraz ich sytuacji wychowawczej, prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów oraz wspieranie mocnych stron ucznia. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym ) - 50 godz. ( 1-3 godz./tydzień ) - w roku godz. - w roku godz. Część 8 PSP Kościeliska - Zespół instrumentalno - wokalny ( rozwijanie umiejętności gry na flecie prostym, nauka wybranych piosenek, kształcenie percepcji słuchowej oraz uwrażliwianie uczniów na odbiór różnorodnych gatunków muzycznych ) - 72 godz. ( 2-3 godz./tydzień ) - w roku godz. - w roku godz. Część 9 PSP Kościeliska - zajęcia taneczne ( rozwijanie zdolności psychomotorycznych dzieci, poczucia rytmu i estetyki ) - 36 godz. (1-2 godz./tydzień ) - w roku godz. - w roku godz. Część 10 PSP Kościeliska - kółko teatralne ( rozwijanie umiejętności, które umożliwiają uczniom aktorską działalność teatralną. Wspieranie wszechstronnego rozwoju oraz kształtowanie twórczej wyobraźni i poczucia estetyki ) -36 godz. (1-2 godz./tydzień ) - w roku godz. - w roku godz. Część 11 PSP Kościeliska - zajęcia przyrodnicze ( wzbogacanie wiedzy o Polsce, środowisku naturalnym naszego kraju. Poznanie krain geograficznych Polski, wycieczki po Polsce - zarówno wirtualne jak też piesze i rowerowe. Zwrócenie uwagi na walory najbliższej okolicy: fauna, flora, pomniki przyrody. Udział uczniów w konkursach przyrodniczych ) - 36 godz. ( 1-2 godz./tydzień ) - w roku godz. - w roku godz. Część 12 PSP Kościeliska - zajęcia matematyczne z uczniem zdolnym ( umożliwianie uczniom sprawdzania siebie poprzez wykorzystywanie inwencji własnej, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań matematyką poprzez poszerzanie i pogłębianie wiedzy ucznia ) - 36 godz. ( 1-2 godz./tydzień ) - w roku godz. - w roku godz. Część 13 PSP Kościeliska - zajęcia matematyczne z uczniem zdolnym ( umożliwianie uczniom sprawdzania siebie poprzez wykorzystywanie inwencji własnej, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań matematyką poprzez poszerzanie i pogłębianie wiedzy ucznia ) - 36 godz. ( 1-2 godz./tydzień ) - w roku godz. - w roku godz. Część 14 PSP Kościeliska - zajęcia z historii ( wzbogacanie i poszerzanie wiedzy o historii swego kraju, poprzez wykorzystanie różnych źródeł historycznych, gry dydaktyczne, i udział w konkursach historycznych) - 36 godz. ( 1-2 godz./tydzień ) - w roku godz. - w roku godz. Część 15 PSP Kościeliska - kółko europejskie ( dostarczenie wiedzy na temat państw Unii Europejskiej, poznanie genezy i idei Unii poprzez gry i zabawy, konkursy, prezentacje i inscenizacje ) - 36 godz. ( 1-2 godz./tydzień ) - w roku godz. - w roku godz. Część 16 PSP Kościeliska - Nauka pływania koło sportowe ( zajęcia sportowe - wdrażanie do aktywnego spędzania czasu wolnego od zajęć szkolnych, rozwijanie sprawności fizycznej, uświadomienie korzystnego wpływu uprawiania sportu dla zdrowia człowieka, kształtowanie postaw prozdrowotnych ) - 72 godz. ( 2-3 godz./tydzień ) - w roku godz. - w roku godz. Część 17 PSP Sternalice - zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z języka polskiego ( wyrównywanie braków edukacyjnych wynikających z różnorodności dysfunkcji, poznawanie poprzez gry i zabawy najbliższego środowiska społeczno przyrodniczego, utrwalanie i systematyzowanie zdobytych wiadomości ) - 50 godzin ( 1-3 godz./tydzień ) - w roku godz. - w roku godz. Część 18 PSP Sternalice - zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z matematyki ( wyrównywanie braków edukacyjnych wynikających z różnorodności dysfunkcji, poznawanie poprzez gry i zabawy najbliższego środowiska społeczno przyrodniczego, utrwalanie i systematyzowanie zdobytych wiadomości ) - 15 godzin ( 1-2 godz./tydzień ) - w roku godz. - w roku godz. Część 19 PSP Sternalice -zajęcia z języka angielskiego ( poznanie obyczajów i kultury krajów

6 anglojęzycznych, wzbogacanie słownictwa poprzez gry, ćwiczenia i teksty piosenek, ćwiczenia pisowni w rozwijaniu sprawności mówienia, odgrywanie ról i scenek z życia codziennego ) - 36 godzin. ( 1-2 godz./tydzień ) - w roku godz. - w roku godz. Część 20 PSP Sternalice -zajęcia z języka niemieckiego ( poznanie obyczajów i kultury krajów niemieckojęzycznych, wzbogacanie słownictwa poprzez gry, ćwiczenia i teksty piosenek, ćwiczenia pisowni w rozwijaniu sprawności mówienia, odgrywanie ról i scenek z życia codziennego ) - 36 godzin. ( 1-2 godz./tydzień ) - w roku godz. - w roku godz. Część 21 PSP Sternalice - zajęcia z psychologiem ( praca z uczniami z opiniami i orzeczeniami z poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz uczniami wymagającymi pomocy psychologiczno- pedagogicznej ) - 36 godz. ( 1-2 godz./tydzień ) - w roku godz. - w roku godz. Część 22 PSP Sternalice - zajęcia z logopedą ( korygowanie wad wymowy, doskonalenie płynności w mówieniu ) - 36 godz. ( 1-2 godz./tydzień ) - w roku godz. - w roku godz. Część 23 PSP Sternalice - zajęcia z Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych ( praca w programach Paint, Word, przygotowanie prezentacji w programie Power Point, bezpieczne korzystanie z Internetu, wykorzystanie edukacyjnych gier komputerowych na zajęciach ) - 36 ( 1-2 godz./tydzień ) - w roku godz. - w roku godz. Część 24 PSP Sternalice - zajęcia dla uczniów uzdolnionych matematyczno - przyrodnicze ( poszerzanie treści w trakcie zajęć lekcyjnych, organizowanie zajęć doskonalących wiedzę i umiejętności wynikające z programu nauczania i poszerzające ją, organizowanie konkursów i zawodów wewnątrzszkolnych szkolnych i gminnych, opieka nad uczniami przygotowującymi się do zawodów, konkursów i przeglądów wyższych szczebli ) - 36 godz.(1-2 godz./tydzień ) - w roku godz. - w roku godz. Część 25 PSP Sternalice - zajęcia z tańca ( zabawy ze śpiewem, nauka podstawowych kroków : walczyka, polki, cha-chy, kujawiaka, tworzenie układów tanecznych, ćwiczenia rytmiczne ) - 36 godz. (1-2 godz./tydzień ) - w roku godz. - w roku godz. Część 26 PSP Sternalice zajęcia muzyczne ( zapoznanie z różnymi technikami plastycznymi, nauka gry na fletach i dzwonkach, przygotowanie repertuaru na przedstawienia szkolne, wykonanie dekoracji i udział w konkursach )36 godzin (1-2 godz./tydzień ) - w roku godz. - w roku godz. Część 27 PSP Sternalice - Kółko teatralne ( zdobycie ogólnych wiadomości i zrozumienie pojęć związanych z dziedziną teatru, wprowadzenie uczniów w polskie tradycje teatralne i elementy historii teatru, rodzajów form scenicznych, metod gry aktorskiej, przygotowanie przedstawień teatralnych, projektowanie i wykonywanie scenografii, rekwizytów, kostiumów, projektowanie i wykonywanie plakatów teatralnych do przedstawień, wykonanie zaproszeń, - aktywne uczestnictwo, występy członków kółka teatralnego na terenie klasy, szkoły ) - 36 godz. ( 1-2 godz./tydzień ) - w roku godz. - w roku godz. Część 28 PSP Sternalice zajęcia koła sportowego (chłopcy - gry i zabawy ogólnorozwojowe, zapoznanie z zasadami gier zespołowych, doskonalenie umiejętności, zapoznanie z dyscyplinami sportowymi i udział w zawodach sportowych ) 65 godzin (1-3 godz./tydzień ) - w roku godz. - w roku godz. Część 29 PSP Sternalice - zajęcia koła sportowego ( dziewczęta - gry i zabawy ogólnorozwojowe, zapoznanie z zasadami gier zespołowych, doskonalenie umiejętności, zapoznanie z dyscyplinami sportowymi i udział w zawodach sportowych ) - 65 godz. ( 1-3 godz./tydzień ) - w roku godz. - w roku godz. Część 30 PG Radłów - zajęcia wyrównawcze z matematyki ( Pomoc uczniom z problemami w nauce, poznawanie przez gry i zabawy logiki matematyki, zainteresowanie tym przedmiotem. ) - 50 godz. (1-2 godz./tydzień ) - w roku godz. - w roku godz. Część 31 PG Radłów - zajęcia wyrównawcze z języka polskiego ( Rozbudzanie zainteresowania czytelnictwem i motywacja do nauki pomoc uczniom z problemami w nauce ) - 50 godz. (1-2 godz./tydzień ) - w roku godz. - w roku godz. Część 32 PG Radłów - zajęcia z logopedą ( Zajęcia z uczniami mającymi problemy z wymową (wady wymowy)

7 korygowanie wad wymowy doskonalenie płynności mówienia ) - 50 godz. (1-3 godz./tydzień ) - w roku godz. - w roku godz. Część 33 PG Radłów - koło dziennikarskie ( Rozwijanie zainteresowania dziennikarstwem poprzez redagowanie gazetki szkolnej, rozwijanie inwencji twórczej, ćwiczenia w redagowaniu notatki prasowej, wywiadu ) - 50 godz. (1-3 godz./tydzień ) - w roku godz. - w roku godz. Część 34 PG Radłów - koło edukacji dla bezpieczeństwa ( Zainteresowanie uczniów przedmiotem, ćwiczenia praktyczne z mapą, planem, marsze i biegi patrolowe ) - 25 godz. (1-2 godz./tydzień ) - w roku godz. - w roku godz. Część 35 PG Radłów - koło informatyczno - katechetyczne ( Zakładanie i administrowanie stron internetowych poszczególnych parafii poznawanie zasad bezpiecznego korzystania z Internetu, prawa autorskie ) - 50 godz. (1-3 godz./tydzień ) - w roku godz. - w roku godz. Część 36 PG Radłów - koło fizyczne ( Pomoc uczniom mającym trudności w nauce, przygotowanie do konkursów przedmiotowych, przygotowanie i przeprowadzenie doświadczeń fizycznych, przygotowanie prostych pomocy dydaktycznych, prezentacji multimedialnych ) - 50 godz. (1-3 godz./tydzień ) - w roku godz. - w roku godz. Część 37 PG Radłów - koło biologiczne ( Przygotowanie do konkursów przedmiotowych, praca z uczniami mającymi problemy w nauce ) - 50 godz. (1-3 godz./tydzień ) - w roku godz. - w roku godz. Część 38 PG Radłów - koło chemiczne ( Przeprowadzenie doświadczeń chemicznych pomoc uczniom mającym trudności w nauce praca z uczniami przygotowującymi się do konkursów przedmiotowych ) - 50 godz. (1-3 godz./tydzień ) - w roku godz. - w roku godz. Część 39 PG Radłów - koło geograficzne ( Pomoc uczniom mającym trudności w nauce, praca z uczniami przygotowującymi się do konkursów przedmiotowych, przeprowadzenie badań w terenie z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych ) - 50 godz. (1-3 godz./tydzień ) - w roku godz. - w roku godz. Część 40 PG Radłów - koło z języka niemieckiego ( Pomoc uczniom mającym trudności w nauce, praca z uczniami przygotowującymi się do konkursów przedmiotowych, poznawania obyczajów i kultury krajów niemieckojęzycznych ) - 72 godz. (2-3 godz./tydzień ) - w roku godz. - w roku godz. Część 41 PG Radłów - koło matematyczne ( Praca z uczniami przygotowującymi się do konkursów przedmiotowych ) - 50 godz. (1-3 godz./tydzień ) - w roku godz. - w roku godz. Część 42 PG Radłów - koło z języka angielskiego ( pomoc uczniom mającym trudności w nauce, praca z uczniami przygotowującymi się do konkursów przedmiotowych, poznawania obyczajów i kultury krajów anglojęzycznych ) - 50 godz. (1-3 godz./tydzień ) - w roku godz. - w roku godz Część 43 PG Radłów - koło sportowe ( chłopcy ) ( gry i zabawy ogólnorozwojowe, zasady gier zespołowych, przygotowanie do zawodów sportowych, wyjazdy na basen ) - 38 godz. (1-2 godz./tydzień ) - w roku godz. - w roku godz Część 44 PG Radłów - koło sportowe ( dziewczęta ) ( gry i zabawy ogólnorozwojowe, zasady gier zespołowych, przygotowanie do zawodów sportowych, wyjazdy na basen ) - 37 godz. (1-2 godz./tydzień ) - w roku godz. - w roku godz Część 45 PG Radłów - poradnictwo zawodowe ( praca z uczniami w ramach programów komputerowych e-szok i Poznajemy zawody branże 1-14 spotkania z przedstawicielami różnych zawodów) - 50 godz. (1-3 godz./tydzień ) - w roku godz. - w roku godz. II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 45. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

8 II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium III.2) ZALICZKI Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże że, dysponuje minimum jedną osobą posiadającą wykształcenie kierunkowe dla poszczególnej części zamówienia, zgodnie z kwalifikacjami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku (Dz. U. z 2009r., Nr 50 poz. 400), w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli. III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

9 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) a) oświadczenie o realizacji zamówienia siłami własnymi albo wspólnie z innymi podmiotami w formie konsorcjum lub z udziałem podwykonawców. W przypadku realizacji zamówienia w formie konsorcjum lub z udziałem podwykonawców wówczas do oferty należy dołączyć dokumenty, o których mowa w rozdz. 11 ust. 2 i 3 odpowiednio do złożonego oświadczenia (załącznik nr 8 do SIWZ). b) jeżeli Wykonawca będzie polegać na potencjale innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków wówczas Wykonawca zobowiązany jest do udowodnienia iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia poprzez złożenie pisemnego zobowiązania podmiotów udostępniających swoje zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji tych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. IV.3) ZMIANA UMOWY Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy chyba, że będą to zmiany wynikające z następujących przesłanek: 1) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron; 2) wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy; 3) przekształcenie którejkolwiek ze stron umowy; 4) dostosowanie umowy do zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, nie dotyczy wzrostu stawki VAT (wzrost stawki VAT, nie wpływa na wysokość wynagrodzenia - koszty związane ze wzrostem stawki obciążają sprzedawcę), 5). zajdą inne okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy; IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Radłów ul. Oleska 3, Radłów. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: godzina 08:45, miejsce: Sekretariat Urzędu Gminy Radłów, ul. Oleska 3, Radłów. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Mamy coś do udowodnienia III, współfinansowanego ze

10 środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w roku szkolnym 2011/2012, w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Radłów tj. Publiczna Szkoła Podstawowa w Sternalicach, Publiczna Szkoła Podstawowa w Kościeliskach i Publiczne Gimnazjum Radłowie. Nr projektu POKL /11 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: PSP Kościeliska - zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego. - zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego ( poznawanie kultury Amerykanów, Brytyjczyków, kształtowanie umiejętności mówienia i słuchania ) - 36 godz. (1-2 godz./tydzień ) - w roku godz. - w roku godz. CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: PSP Kościeliska - zajęcia informatyczne. - zajęcia informatyczne ( przygotowanie uczniów do świadomego, celowego, samodzielnego i świadomego korzystania z komputera, poznawanie obsługi komputera, sprawne wyszukiwanie informacji na wskazanych stronach internetowych ) godz. ( 1-2 godz./tydzień ) - w roku godz. - w roku godz.. CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: PSP Kościeliska - kółko ortograficzne kl. IV i V. - kółko ortograficzne kl. IV i V ( podniesienie poziomu znajomości ortografii i interpunkcji polskiej, poprzez rozwiązywanie krzyżówek, rebusów, zagadek, gier dydaktycznych, które pobudzą wyobraźnię dzieci. Wzbogacanie słownika czynnego dzieci ) - 36 godz. ( 1-2 godz./tydzień ) - w roku godz. - w roku godz. CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: PSP Kościeliska - zajęcia wyrównawcze z j. niemieckiego. - zajęcia wyrównawcze z j. niemieckiego ( rozwijanie sprawności mówienia, czytania i pisania w j. niemieckim. Wzbogacanie słownictwa uczniów, poszerzanie wiedzy o kulturze i geografii krajów niemieckojęzycznych, usprawnianie wypowiadania się w formie ustnej oraz pisemnej) - 36 godz. ( 1-2 godz./tydzień ) - w roku godz. - w roku godz.

11 CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: PSP Kościeliska - zajęcia logopedyczne. - zajęcia logopedyczne ( korygowanie wad wymowy, doskonalenie płynności w mówieniu) - 50 godz. ( 1-3 godz./tydzień ) - w roku godz. - w roku godz. CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: PSP Kościeliska - spotkania z pedagogiem. - spotkania z pedagogiem ( organizowanie w szkole pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla uczniów w celu wspomagania ich rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się, wspieranie wychowawców w procesie dydaktyczno - wychowawczym, rozwiązywanie problemów wychowawczych, stałe współdziałanie z nauczycielami i rodzicami uczniów ) - 36 godz. (1-2 godz./tydzień ) - w roku godz. - w roku godz. CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: PSP Kościeliska - spotkania z psychologiem. - spotkania z psychologiem ( rozpoznawanie potencjalnych możliwości uczniów oraz ich sytuacji wychowawczej, prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów oraz wspieranie mocnych stron ucznia. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym ) - 50 godz. ( 1-3 godz./tydzień ) - w roku godz. - w roku godz. CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: PSP Kościeliska - Zespół instrumentalno - wokalny. - Zespół instrumentalno - wokalny ( rozwijanie umiejętności gry na flecie prostym, nauka wybranych piosenek, kształcenie percepcji słuchowej oraz uwrażliwianie uczniów na odbiór różnorodnych gatunków muzycznych ) - 72 godz. ( 2-3 godz./tydzień ) - w roku godz. - w roku godz. CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: PSP Kościeliska - zajęcia taneczne. - zajęcia taneczne ( rozwijanie zdolności psychomotorycznych dzieci, poczucia rytmu i estetyki ) - 36 godz. (1-2 godz./tydzień ) - w roku godz. - w roku godz..

12 CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: PSP Kościeliska - kółko teatralne. - kółko teatralne ( rozwijanie umiejętności, które umożliwiają uczniom aktorską działalność teatralną. Wspieranie wszechstronnego rozwoju oraz kształtowanie twórczej wyobraźni i poczucia estetyki ) -36 godz. (1-2 godz./tydzień ) - w roku godz. - w roku godz. CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: PSP Kościeliska - zajęcia przyrodnicze. - zajęcia przyrodnicze ( wzbogacanie wiedzy o Polsce, środowisku naturalnym naszego kraju. Poznanie krain geograficznych Polski, wycieczki po Polsce - zarówno wirtualne jak też piesze i rowerowe. Zwrócenie uwagi na walory najbliższej okolicy: fauna, flora, pomniki przyrody. Udział uczniów w konkursach przyrodniczych ) - 36 godz. ( 1-2 godz./tydzień ) - w roku godz. - w roku godz.. CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: PSP Kościeliska - zajęcia matematyczne z uczniem zdolnym. - zajęcia matematyczne z uczniem zdolnym ( umożliwianie uczniom sprawdzania siebie poprzez wykorzystywanie inwencji własnej, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań matematyką poprzez poszerzanie i pogłębianie wiedzy ucznia ) - 36 godz. ( 1-2 godz./tydzień ) - w roku godz. - w roku godz. CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: PSP Kościeliska - zajęcia matematyczne z uczniem zdolnym. - zajęcia matematyczne z uczniem zdolnym ( umożliwianie uczniom sprawdzania siebie poprzez wykorzystywanie inwencji własnej, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań matematyką poprzez poszerzanie i pogłębianie wiedzy ucznia ) - 36 godz. ( 1-2 godz./tydzień ) - w roku godz. - w roku godz. CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: PSP Kościeliska - zajęcia z historii. - zajęcia z historii ( wzbogacanie i poszerzanie wiedzy o historii swego kraju, poprzez wykorzystanie różnych źródeł historycznych, gry dydaktyczne, i udział w konkursach historycznych) - 36 godz. ( 1-2 godz./tydzień ) - w roku godz. - w roku godz. CZĘŚĆ Nr: 15 NAZWA: PSP Kościeliska - kółko europejskie.

13 - kółko europejskie ( dostarczenie wiedzy na temat państw Unii Europejskiej, poznanie genezy i idei Unii poprzez gry i zabawy, konkursy, prezentacje i inscenizacje ) - 36 godz. ( 1-2 godz./tydzień ) - w roku godz. - w roku godz.. CZĘŚĆ Nr: 16 NAZWA: PSP Kościeliska - Nauka pływania koło sportowe. - Nauka pływania koło sportowe ( zajęcia sportowe - wdrażanie do aktywnego spędzania czasu wolnego od zajęć szkolnych, rozwijanie sprawności fizycznej, uświadomienie korzystnego wpływu uprawiania sportu dla zdrowia człowieka, kształtowanie postaw prozdrowotnych ) - 72 godz. ( 2-3 godz./tydzień ) - w roku godz. - w roku godz.. CZĘŚĆ Nr: 17 NAZWA: PSP Sternalice - zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z języka polskiego. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: PSP Sternalice - zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z języka polskiego ( wyrównywanie braków edukacyjnych wynikających z różnorodności dysfunkcji, poznawanie poprzez gry i zabawy najbliższego środowiska społeczno przyrodniczego, utrwalanie i systematyzowanie zdobytych wiadomości ) - 50 godzin ( 1-3 godz./tydzień ) - w roku godz. - w roku godz.. CZĘŚĆ Nr: 18 NAZWA: PSP Sternalice - zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z matematyki. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: PSP Sternalice - zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z matematyki ( wyrównywanie braków edukacyjnych wynikających z różnorodności dysfunkcji, poznawanie poprzez gry i zabawy najbliższego środowiska społeczno przyrodniczego, utrwalanie i systematyzowanie zdobytych wiadomości ) - 15 godzin ( 1-2 godz./tydzień ) - w roku godz. - w roku godz. CZĘŚĆ Nr: 19 NAZWA: PSP Sternalice -zajęcia z języka angielskiego. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: PSP Sternalice -zajęcia z języka angielskiego ( poznanie obyczajów i kultury krajów anglojęzycznych, wzbogacanie słownictwa poprzez gry, ćwiczenia i teksty piosenek, ćwiczenia pisowni w rozwijaniu sprawności mówienia, odgrywanie ról i scenek z życia codziennego ) - 36 godzin. ( 1-2 godz./tydzień ) - w roku godz. - w roku godz.. CZĘŚĆ Nr: 20 NAZWA: PSP Sternalice -zajęcia z języka niemieckiego.

14 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: PSP Sternalice -zajęcia z języka niemieckiego ( poznanie obyczajów i kultury krajów niemieckojęzycznych, wzbogacanie słownictwa poprzez gry, ćwiczenia i teksty piosenek, ćwiczenia pisowni w rozwijaniu sprawności mówienia, odgrywanie ról i scenek z życia codziennego ) - 36 godzin. ( 1-2 godz./tydzień ) - w roku godz. - w roku godz. CZĘŚĆ Nr: 21 NAZWA: PSP Sternalice - zajęcia z psychologiem. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: PSP Sternalice - zajęcia z psychologiem ( praca z uczniami z opiniami i orzeczeniami z poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz uczniami wymagającymi pomocy psychologiczno- pedagogicznej ) - 36 godz. ( 1-2 godz./tydzień ) - w roku godz. - w roku godz. CZĘŚĆ Nr: 22 NAZWA: PSP Sternalice - zajęcia z logopedą. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: PSP Sternalice - zajęcia z logopedą ( korygowanie wad wymowy, doskonalenie płynności w mówieniu ) - 36 godz. ( 1-2 godz./tydzień ) - w roku godz. - w roku godz. CZĘŚĆ Nr: 23 NAZWA: PSP Sternalice - zajęcia z Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: PSP Sternalice - zajęcia z Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych ( praca w programach Paint, Word, przygotowanie prezentacji w programie Power Point, bezpieczne korzystanie z Internetu, wykorzystanie edukacyjnych gier komputerowych na zajęciach ) - 36 ( 1-2 godz./tydzień ) - w roku godz. - w roku godz.. CZĘŚĆ Nr: 24 NAZWA: PSP Sternalice - zajęcia dla uczniów uzdolnionych matematyczno - przyrodnicze. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: PSP Sternalice - zajęcia dla uczniów uzdolnionych matematyczno - przyrodnicze ( poszerzanie treści w trakcie zajęć lekcyjnych, organizowanie zajęć doskonalących wiedzę i umiejętności wynikające z programu nauczania i poszerzające ją, organizowanie konkursów i zawodów wewnątrzszkolnych szkolnych i gminnych, opieka nad uczniami przygotowującymi się do zawodów, konkursów i przeglądów wyższych szczebli ) - 36 godz.(1-2 godz./tydzień ) - w roku godz. - w roku godz.. CZĘŚĆ Nr: 25 NAZWA: PSP Sternalice - zajęcia z tańca.

15 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: PSP Sternalice - zajęcia z tańca ( zabawy ze śpiewem, nauka podstawowych kroków : walczyka, polki, cha-chy, kujawiaka, tworzenie układów tanecznych, ćwiczenia rytmiczne ) - 36 godz. (1-2 godz./tydzień ) - w roku godz. - w roku godz. CZĘŚĆ Nr: 26 NAZWA: PSP Sternalice zajęcia muzyczne. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: PSP Sternalice zajęcia muzyczne ( zapoznanie z różnymi technikami plastycznymi, nauka gry na fletach i dzwonkach, przygotowanie repertuaru na przedstawienia szkolne, wykonanie dekoracji i udział w konkursach )36 godzin (1-2 godz./tydzień ) - w roku godz. - w roku godz. CZĘŚĆ Nr: 27 NAZWA: PSP Sternalice - Kółko teatralne. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: PSP Sternalice - Kółko teatralne ( zdobycie ogólnych wiadomości i zrozumienie pojęć związanych z dziedziną teatru, wprowadzenie uczniów w polskie tradycje teatralne i elementy historii teatru, rodzajów form scenicznych, metod gry aktorskiej, przygotowanie przedstawień teatralnych, projektowanie i wykonywanie scenografii, rekwizytów, kostiumów, projektowanie i wykonywanie plakatów teatralnych do przedstawień, wykonanie zaproszeń, - aktywne uczestnictwo, występy członków kółka teatralnego na terenie klasy, szkoły ) - 36 godz. ( 1-2 godz./tydzień ) - w roku godz. - w roku godz. CZĘŚĆ Nr: 28 NAZWA: PSP Sternalice zajęcia koła sportowego. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: PSP Sternalice zajęcia koła sportowego (chłopcy - gry i zabawy ogólnorozwojowe, zapoznanie z zasadami gier zespołowych, doskonalenie umiejętności, zapoznanie z dyscyplinami sportowymi i udział w zawodach sportowych ) 65 godzin (1-3 godz./tydzień ) - w roku godz. - w roku godz. CZĘŚĆ Nr: 29 NAZWA: PSP Sternalice - zajęcia koła sportowego (. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: dziewczęta - gry i zabawy ogólnorozwojowe, zapoznanie z zasadami gier zespołowych, doskonalenie umiejętności, zapoznanie z dyscyplinami sportowymi i udział w zawodach sportowych ) - 65 godz. ( 1-3 godz./tydzień ) - w roku godz. - w roku godz.. CZĘŚĆ Nr: 30 NAZWA: PG Radłów - zajęcia wyrównawcze z matematyki. zajęcia wyrównawcze z matematyki ( Pomoc uczniom z problemami w nauce,

16 poznawanie przez gry i zabawy logiki matematyki, zainteresowanie tym przedmiotem. ) - 50 godz. (1-2 godz./tydzień ) - w roku godz. - w roku godz.. CZĘŚĆ Nr: 31 NAZWA: PG Radłów - zajęcia wyrównawcze z języka polskiego. zajęcia wyrównawcze z języka polskiego ( Rozbudzanie zainteresowania czytelnictwem i motywacja do nauki pomoc uczniom z problemami w nauce ) - 50 godz. (1-2 godz./tydzień ) - w roku godz. - w roku godz.. CZĘŚĆ Nr: 32 NAZWA: PG Radłów - zajęcia z logopedą. zajęcia z logopedą ( Zajęcia z uczniami mającymi problemy z wymową (wady wymowy) korygowanie wad wymowy doskonalenie płynności mówienia ) - 50 godz. (1-3 godz./tydzień ) - w roku godz. - w roku godz. CZĘŚĆ Nr: 33 NAZWA: PG Radłów - koło dziennikarskie. koło dziennikarskie ( Rozwijanie zainteresowania dziennikarstwem poprzez redagowanie gazetki szkolnej, rozwijanie inwencji twórczej, ćwiczenia w redagowaniu notatki prasowej, wywiadu ) - 50 godz. (1-3 godz./tydzień ) - w roku godz. - w roku godz.. CZĘŚĆ Nr: 34 NAZWA: PG Radłów - koło edukacji dla bezpieczeństwa. koło edukacji dla bezpieczeństwa ( Zainteresowanie uczniów przedmiotem, ćwiczenia praktyczne z mapą, planem, marsze i biegi patrolowe ) - 25 godz. (1-2 godz./tydzień ) - w roku godz. - w roku godz. CZĘŚĆ Nr: 35 NAZWA: G Radłów - koło informatyczno - katechetyczne. koło informatyczno - katechetyczne ( Zakładanie i administrowanie stron internetowych poszczególnych parafii poznawanie zasad bezpiecznego korzystania z Internetu, prawa autorskie ) - 50 godz. (1-3 godz./tydzień ) - w roku godz. - w roku godz.. CZĘŚĆ Nr: 36 NAZWA: PG Radłów - koło fizyczne. koło fizyczne ( Pomoc uczniom mającym trudności w nauce, przygotowanie do

17 konkursów przedmiotowych, przygotowanie i przeprowadzenie doświadczeń fizycznych, przygotowanie prostych pomocy dydaktycznych, prezentacji multimedialnych ) - 50 godz. (1-3 godz./tydzień ) - w roku godz. - w roku godz.. CZĘŚĆ Nr: 37 NAZWA: PG Radłów - koło biologiczne. koło biologiczne ( Przygotowanie do konkursów przedmiotowych, praca z uczniami mającymi problemy w nauce ) - 50 godz. (1-3 godz./tydzień ) - w roku godz. - w roku godz.. CZĘŚĆ Nr: 38 NAZWA: PG Radłów - koło chemiczne. koło chemiczne ( Przeprowadzenie doświadczeń chemicznych pomoc uczniom mającym trudności w nauce praca z uczniami przygotowującymi się do konkursów przedmiotowych ) - 50 godz. (1-3 godz./tydzień ) - w roku godz. - w roku godz.. CZĘŚĆ Nr: 39 NAZWA: PG Radłów - koło geograficzne. koło geograficzne ( Pomoc uczniom mającym trudności w nauce, praca z uczniami przygotowującymi się do konkursów przedmiotowych, przeprowadzenie badań w terenie z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych ) - 50 godz. (1-3 godz./tydzień ) - w roku godz. - w roku godz. CZĘŚĆ Nr: 40 NAZWA: PG Radłów - koło z języka niemieckiego. koło z języka niemieckiego ( Pomoc uczniom mającym trudności w nauce, praca z uczniami przygotowującymi się do konkursów przedmiotowych, poznawania obyczajów i kultury krajów niemieckojęzycznych ) - 72 godz. (2-3 godz./tydzień ) - w roku godz. - w roku godz. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: CZĘŚĆ Nr: 41 NAZWA: PG Radłów - koło matematyczne. koło matematyczne ( Praca z uczniami przygotowującymi się do konkursów przedmiotowych ) - 50 godz. (1-3 godz./tydzień ) - w roku godz. - w roku godz.

18 CZĘŚĆ Nr: 42 NAZWA: PG Radłów - koło z języka angielskiego. koło z języka angielskiego ( pomoc uczniom mającym trudności w nauce, praca z uczniami przygotowującymi się do konkursów przedmiotowych, poznawania obyczajów i kultury krajów anglojęzycznych ) - 50 godz. (1-3 godz./tydzień ) - w roku godz. - w roku godz. CZĘŚĆ Nr: 43 NAZWA: PG Radłów - koło sportowe ( chłopcy ). koło sportowe ( chłopcy ) ( gry i zabawy ogólnorozwojowe, zasady gier zespołowych, przygotowanie do zawodów sportowych, wyjazdy na basen ) - 38 godz. (1-2 godz./tydzień ) - w roku godz. - w roku godz. CZĘŚĆ Nr: 44 NAZWA: PG Radłów - koło sportowe ( dziewczęta ). koło sportowe ( dziewczęta ) ( gry i zabawy ogólnorozwojowe, zasady gier zespołowych, przygotowanie do zawodów sportowych, wyjazdy na basen ) - 37 godz. (1-2 godz./tydzień ) - w roku godz. - w roku godz. CZĘŚĆ Nr: 45 NAZWA: PG Radłów - poradnictwo zawodowe. poradnictwo zawodowe ( praca z uczniami w ramach programów komputerowych e- SzOK i Poznajemy zawody branże 1-14 spotkania z przedstawicielami różnych zawodów) - 50 godz. (1-3 godz./tydzień ) - w roku godz. - w roku godz.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Radłów, ul. Oleska 3, 46-331 Radłów, woj. opolskie, tel. 034 3599004-5.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Radłów, ul. Oleska 3, 46-331 Radłów, woj. opolskie, tel. 034 3599004-5. Radłów: Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu pn. Równy start wsparcie uczniów klas I - III szkół podstawowych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.wisla.pl/siwz/mzeas_zajecia_ii/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.wisla.pl/siwz/mzeas_zajecia_ii/ z 5 2012-10-10 10:25 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.wisla.pl/siwz/mzeas_zajecia_ii/ Wisła: RGŚ.MZEAS.271.33.2012.PJ: Usługi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: z 10 2012-08-22 13:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.wisla.pl/siwz/mzeas_zajecia/ Wisła: RGŚ.MZEAS.271.29.2012.PJ: Usługi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgszebowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgszebowice.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgszebowice.pl Zębowice: Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dla uczestników projektu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Pn. Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w szkołach podstawowych na terenie Gminy Rzgów

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Pn. Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w szkołach podstawowych na terenie Gminy Rzgów TABLICA OGŁOSZEŃ I STRONA INTERNETOWA GMINY RZGÓW OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Pn. Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w szkołach podstawowych na terenie Gminy Rzgów Numer ogłoszenia: 234449-2011;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.miastko.pl Miastko: Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktycznowyrównawczych,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu PFiZP 271.5.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Stawiszyn: Usługi Edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu systemowego Radosna edukacja- Projekt indywidualizacji

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Ogłoszenie. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Ogłoszenie Warszawa: przeprowadzenie szkoleń dla młodzieży: 1. pierwsza pomoc; 2. Edukacja zdrowotna; 3. Edukacja medialna Numer ogłoszenia: 225053-2010; data zamieszczenia: 19.08.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lubelskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lubelskie. Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lubelskie.pl/trzydnik/ Trzydnik Duży: Usługi edukacyjne w ramach projektu Razem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.poradniamm.home.pl/projekt/ I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka samorządu terytorialnego.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.poradniamm.home.pl/projekt/ I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka samorządu terytorialnego. Mińsk Mazowiecki: Pełnienie funkcji koordynatora sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli w ramach projektu pn. Budowanie kompleksowego systemu wspomagania rozwoju szkół i placówek w powiecie mińskim

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.pl Poznań: Realizacja zajęć specjalistycznych dla 168 uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mze.sochaczew.pl/bip

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mze.sochaczew.pl/bip Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mze.sochaczew.pl/bip Sochaczew: Usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć dodatkowych/pozalekcyjnych

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Będzino: Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dla uczestników projektu pn. Stawiamy na indywidualizację POKL.09.01.02-32-120/12-00 w roku szkolnym 2012/13 w szkołach podstawowych, klasy I-III,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.krapkowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.krapkowice.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.krapkowice.pl Krapkowice: Usługa polegająca na prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych, pozaszkolnych,

Bardziej szczegółowo

O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W IELKOPOLSKA WOJEWÓDZKA K OMENDA

O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W IELKOPOLSKA WOJEWÓDZKA K OMENDA O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W IELKOPOLSKA WOJEWÓDZKA K OMENDA 61-485 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956r. Nr 211 Tel. (0-61) 831-24-05 e-mail: wielkopolska@ohp.pl Fax (0-61) 831-24-85 Nr sprawy: 5/WWK/SPZRIV/2011

Bardziej szczegółowo

adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.trabkiw.ug.gov.pl

adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.trabkiw.ug.gov.pl adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.trabkiw.ug.gov.pl Trąbki Wielkie: usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Luboń: USŁUGI EDUKACYJNE Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Luboń: USŁUGI EDUKACYJNE Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2011-08-18 13:52 Luboń: USŁUGI EDUKACYJNE Numer ogłoszenia: 249498-2011; data zamieszczenia: 18.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.sulikow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.sulikow.pl Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.sulikow.pl Sulików: Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Ogłoszenie. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Ogłoszenie Warszawa: przeprowadzenie szkoleń: 1. Masaż kurs II stopnia; 2. Kurs florystyczny I stopnia Numer ogłoszenia: 225191-2010; data zamieszczenia: 19.08.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Płock: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz socjoterapeutycznych w klasach I-III oraz IV-VI w Szkole Podstawowej nr 5 w Płocku w ramach projektu N@uka sposobem na lepszą przyszłość współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Drzymały 13, Kąty

I. 1) NAZWA I ADRES: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Drzymały 13, Kąty Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sosw.info.pl powiatwroclawski.ibip.wroc.pl/public/ Kąty Wrocławskie: Świadczenie usług edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

systemowego Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół

systemowego Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół Węgliniec: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Węgliniec Numer ogłoszenia: 315506-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 394834-2013; data zamieszczenia: 30.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 394834-2013; data zamieszczenia: 30.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Przetarg nieograniczony na prowadzącego zajęcia pozalekcyjne, w ramach projektu pod nazwą: Dobry wybór leśnickich gimnazjalistów - współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dla uczestników projektu - Nowoczesna edukacja w mieście Biała Podlaska. Numer ogłoszenia: 328148-2013; data zamieszczenia: 14.08.2013 Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tltulowice.pl Tułowice: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z przedmiotów ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsnwl.szkolnastrona.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsnwl.szkolnastrona.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsnwl.szkolnastrona.pl Nowa Wieś Lęborska: Prowadzenie zajęć wyrównawczych, kół przedmiotowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr-pabianice.pl Pabianice: Zorganizowanie działań w ramach aktywnej integracji dla wychowanków

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.korfantow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.korfantow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.korfantow.pl Korfantów: Dostawa pomocy dydaktycznych do przeprowadzenia zajęć w szkołach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.glowacki.p9.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.glowacki.p9.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.glowacki.p9.pl Krasnystaw: Prowadzenie zajęć przygotowujących do egzaminów zawodowych i egzaminu

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Warszawa: przeprowadzenie szkoleń z zakresu kompetencji interpersonalnych dla dorosłych uczestników Projektu Aktywny Targówek w podziale na 3 części : część nr 1 : Od konfliktu do współpracy - warsztaty

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.swierklany.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.swierklany.pl Page 1 of 25 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.swierklany.pl Jankowice: Świadczenie usług edukacyjnych - zajęcia dydaktycznowyrównawcze

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Warszawa: przeprowadzenie kursów zawodowych realizowanych w ramach Projektu Aktywny Targówek współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w podziale na 2 części: część nr 1 : Kurs wizażu,

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zam. Pub. Nr 30/10/Pzp Wałbrzych: LIDERZY PROGRAMÓW ROZWOJOWYCH OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Sokółce, Plac Kościuszki 1, 16-100 Sokółka, woj. podlaskie, tel. 085 7110900, faks 085

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Sokółce, Plac Kościuszki 1, 16-100 Sokółka, woj. podlaskie, tel. 085 7110900, faks 085 1 z 5 2011-11-07 15:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zso.sokolka.com/przetarg_2011.htm Sokółka: Usługa zarządzania projektem

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Henryka Sienkiewicza, ul. Łowiecka 50 c,

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Henryka Sienkiewicza, ul. Łowiecka 50 c, Leszno: Dostawa sprzętu komputerowego do Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Henryka Sienkiewicza; 64-100 Leszno, ul. Łowiecka 50 c Numer ogłoszenia: 412054-2011; data zamieszczenia: 05.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Warszawa: przeprowadzenie szkoleń dla młodzieży realizowanych w ramach Projektu Aktywny Targówek współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w podziale na 6 części: część nr 1 : Kurs

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGI

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGI OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGI Numer przetargu 1/2010/ZSO4 Rzeszów: Wykonanie usługi: prowadzenia zajęć dydaktyczno - wyrównawczych mających na celu przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego z części matematyczno-przyrodniczej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.sierpc.pl/index.jsp?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.sierpc.pl/index.jsp? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.sierpc.pl/index.jsp?bipkod=/004 Sierpc: Świadczenie usług edukacyjnych polegających na prowadzeniu

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Warszawa: przeprowadzenie szkolenia w formie warsztatów Podstawowy kurs wizażu i stylizacji dla amatorów Numer ogłoszenia: 283515-2011; data zamieszczenia: 28.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 5.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 5. Biskupiec: Dostawa materiałów dydaktycznych do eksperymentów szkolnych do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Biskupiec w podziale na części Numer ogłoszenia: 254606-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/bartoszyce_gmina_wiejska

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/bartoszyce_gmina_wiejska Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/bartoszyce_gmina_wiejska Bartoszyce: Dostawa pomocy dydaktycznych do przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Ostrołęka, Plac Gen. J. Bema 1, 07-400 Ostrołęka, woj. mazowieckie, tel. 029 7646811 w. 271, faks 029 7654325.

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Ostrołęka, Plac Gen. J. Bema 1, 07-400 Ostrołęka, woj. mazowieckie, tel. 029 7646811 w. 271, faks 029 7654325. Ostrołęka: Świadczenie usług edukacyjnych polegających na przeprowadzeniu zajęć dodatkowych dla dzieci z klas I-III szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Ostrołęka, realizowanych w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: zs1.edu.lodz.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny szkoła ponadgimnazjalna.

Adres strony internetowej zamawiającego: zs1.edu.lodz.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny szkoła ponadgimnazjalna. Łódź: Świadczenie usług szkoleniowych przez organizację zajęć z języka angielskiego oraz języka włoskiego w ramach projektu pt.: Turystycznym szlakiem z ziemi włoskiej do Polski. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Usługi edukacyjne - prowadzenie zajęć dla uczestników projektu pn.: Dobry start w szkole drogą do sukcesu Nr POKL.09.01.02-06-472/10 w zakresie indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.ciz.walbrzych.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.ciz.walbrzych.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.ciz.walbrzych.pl Wałbrzych: Usługa Lidera SzPR w Szkole Policealnej Medycznej we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Płock: - przeprowadzenie zajęć z przepisów ruchu drogowego, - usługa szkolenia zawodowego- kursy nauki jazdy: kat. A i kat. B. Numer ogłoszenia: 7659-2011; data zamieszczenia: 07.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, ul. Rolna 175,

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, ul. Rolna 175, internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl Warszawa: Przygotowanie i przeprowadzenie lekcji i konsultacji on-line przez nauczycieli dla uczniów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ciz.walbrzych.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ciz.walbrzych.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ciz.walbrzych.pl Wałbrzych: Usługa wynajmu sali z wyposażeniem wraz z usługą gastronomiczną na

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opatowiec.pl. Znak.271.8.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opatowiec.pl. Znak.271.8. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opatowiec.pl Znak.271.8.2013 Opatowiec: Kompleksowa usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Mińsk Mazowiecki: Realizacja oferty doskonalenia nauczycieli w formie wykładów w ramach projektu pn. Budowanie kompleksowego systemu wspomagania rozwoju szkół i placówek w powiecie mińskim Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szkola-jablonka.pl Wysokie Mazowieckie: Usługi edukacyjne polegające na prowadzeniu zajęć z dziećmi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iganie.gminasiedlce.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iganie.gminasiedlce.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iganie.gminasiedlce.pl Nowe Iganie: Dostawa pomocy i materiałów dydaktycznych do

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2012.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2012. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Powiatu w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 31, Bochnia, woj. małopolskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Powiatu w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 31, Bochnia, woj. małopolskie, tel , faks Bochnia: Dostawa podręczników do zajęć prowadzonych w związku z realizacją projektu Gastronomia i Hotelarstwo - Twoja szansą na rynku pracy współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

trudności w czytaniu i pisaniu -1 grupa,30 h,-część XIII, f)zajęcia dla zdolnych

trudności w czytaniu i pisaniu -1 grupa,30 h,-część XIII, f)zajęcia dla zdolnych Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lanckorona.pl Lanckorona: Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dla uczestników projektu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl 1 z 5 2012-08-17 11:34 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Usługa szkoleniowa w zakresie: E-biznes - zakładanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umsieradz.finn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umsieradz.finn.pl 1 z 5 2012-08-06 12:08 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umsieradz.finn.pl Sieradz: Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej Integracyjnej

Bardziej szczegółowo

Ostrowiec Świętokrzyski: Przeprowadzenie dodatkowych zajęć rozwijających zainteresowania i zdolności dzieci rytmiczno ruchowe, plastyczne, teatralne,

Ostrowiec Świętokrzyski: Przeprowadzenie dodatkowych zajęć rozwijających zainteresowania i zdolności dzieci rytmiczno ruchowe, plastyczne, teatralne, Ostrowiec Świętokrzyski: Przeprowadzenie dodatkowych zajęć rozwijających zainteresowania i zdolności dzieci rytmiczno ruchowe, plastyczne, teatralne, językowe dla uczestników projektu Moje przedszkole

Bardziej szczegółowo

Rzeszów: Projektowanie Auto CAD 2D, 3D Numer ogłoszenia: 286131-2010; data zamieszczenia: 14.10.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Rzeszów: Projektowanie Auto CAD 2D, 3D Numer ogłoszenia: 286131-2010; data zamieszczenia: 14.10.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2010-10-14 11:17 Rzeszów: Projektowanie Auto CAD 2D, 3D Numer ogłoszenia: 286131-2010; data zamieszczenia: 14.10.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłosze:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 9 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nowasucha.pl Nowa Sucha: Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wckp.lodz.pl Łódź: Dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby projektu pn. Przedszkole

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www: ops-targowek.waw.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www: ops-targowek.waw.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Warszawa: przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kategorii B realizowanego w ramach projektu Aktywny Targówek współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Numer ogłoszenia: 137783-2010;

Bardziej szczegółowo

Wieleń: PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ (KURSÓW) ZAWODOWYCH Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wieleń: PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ (KURSÓW) ZAWODOWYCH Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2011-09-15 23:23 Wieleń: PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ (KURSÓW) ZAWODOWYCH Numer ogłoszenia: 291454-2011; data zamieszczenia: 15.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wckp.lodz.pl Łódź: Pełnienie funkcji Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji w ramach

Bardziej szczegółowo

Ceków: Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu systemowego Szansa dla najmłodszych Numer ogłoszenia: ; data

Ceków: Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu systemowego Szansa dla najmłodszych Numer ogłoszenia: ; data Ceków: Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu systemowego Szansa dla najmłodszych Numer ogłoszenia: 17570-2011; data zamieszczenia: 04.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.miastomyszkow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.miastomyszkow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.miastomyszkow.pl Myszków: USŁUGI EDUKACYJNE - PROWADZENIE ZAJĘĆ DODATKOWYCH W RAMACH PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mscdn.edu.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mscdn.edu.pl Warszawa: Świadczenie usług polegających na przeprowadzeniu zajęć rozwijających uzdolnienia w zakresie chemii i fizyki uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa mazowieckiego uczestniczących

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.pdf

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.pdf INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.pdf Rodzaj zamówienia Usługi Tryb zamówienia "Przetarg nieograniczony" Termin składania ofert Szacunkowa wartość zamówienia Miejscowość: CHRZANÓW Województwo

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 427056-2010; data zamieszczenia: 31.12.2010. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 427056-2010; data zamieszczenia: 31.12.2010. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Wykonywanie usług prawniczych dla Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie przez radcę prawnego lub inną osobę o równoważnych uprawnieniach prawniczych Numer ogłoszenia: 427056-2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. z 5 2012-10-17 15:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.wejherowo.pl, www.zso2wejherowo.biposwiata.pl Wejherowo: Dostawa sprzętu

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Płock: Pełnienie funkcji informatyka odpowiedzialnego za aktualizowanie strony internetowej projektu Prowadzenie zajęć wyrównawczych z przedmiotów zawodowych - kierunek kucharz małej gastronomii Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzp.uksw.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzp.uksw.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzp.uksw.edu.pl Warszawa: Wykonanie usługi w zakresie przeprowadzenia zajęć ze specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 90782-2011; data zamieszczenia: 26.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 90782-2011; data zamieszczenia: 26.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2011-04-26 12:45 Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 90782-2011; data zamieszczenia: 26.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.poradniamm.home.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.poradniamm.home. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.poradniamm.home.pl/projekt/ Mińsk Mazowiecki: Realizacja oferty doskonalenia nauczycieli w formie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.przetargi.umcs.lublin.pl Lublin: Wykonanie i dostarczenie materiałów dydaktycznych oraz

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Przewóz dzieci na zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu pn. Szkoła podstawowa dobrym startem w przyszłość współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL Rodzaj zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2012-09-17 14:15 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pilchowice.pl Pilchowice: Prowadzenie zajęć w ramach projektu: Indywidualne

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: pełnomocnik jednostki samorzadu terytorialnego: Gminy Myszyniec.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: pełnomocnik jednostki samorzadu terytorialnego: Gminy Myszyniec. Białystok: Dostawa tablic interaktywnych z oprogramowaniem, projektorów krótkoogniskowych do tablic oraz różnych pomocy dydaktycznych do nauki matematyki w klasach od I do IV szkoły podstawowej Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Warszawa: przeprowadzenie dla dorosłych uczestników Projektu Aktywny Targówek współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego kursów zawodowych w podziale na 6 części: część nr 1 : Kurs

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Cegłów: Usługi edukacyjne w ramach projektu Dziecięca akademia przyszłości w roku szkolnym 2012/2013 w Gminie Cegłów Numer ogłoszenia: 429468-2012; data zamieszczenia: 31.10.2012 Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Wersja archiwalna OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w szkołach na terenie Gminy Wiązów - IV postępowanie W dniu 24.10.2011

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Sobieskiego 3, Krasnystaw, woj. lubelskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Sobieskiego 3, Krasnystaw, woj. lubelskie, tel , faks Krasnystaw: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń/kursów dla uczestników projektu pn. Samodzielność drogą do aktywności życiowej realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krasnymstawie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zp.pwsz-ns.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zp.pwsz-ns.edu.pl 1 z 5 2012-08-28 14:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zp.pwsz-ns.edu.pl Nowy Sącz: Dostawa wyposażenia Pracowni Psychologii Sportu

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Kędzierzyn-Koźle: Świadczenie usług szkoleniowych w zakresie kursu prawa jazdy kategorii B, C, D dla uczestników projektu Program aktywizacji społeczno - zawodowej bezrobotnych Nowe Szanse współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stat.gov.pl/bip

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stat.gov.pl/bip 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stat.gov.pl/bip Warszawa: Wykonywanie tłumaczeń pisemnych i ustnych dla potrzeb GUS Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Nowy Sącz, Rynek 1, Nowy Sącz, woj. małopolskie, tel ,

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Nowy Sącz, Rynek 1, Nowy Sącz, woj. małopolskie, tel , 1 z 6 2010-09-24 17:18 Nowy Sącz: ŚWIADCZENIE USŁUGI W ZAKRESIE PROWADZENIA ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z MATEMATYKI W RAMACH PROJEKTU pn. AKTYWNA EDUKACJA - SZANSĄ NA ROZWÓJ SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Ropczyce: USŁUGA EDUKACYJNA: - Cz. I Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego Cz. II Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki Numer ogłoszenia: 341184-2014; data zamieszczenia: 14.10.2014

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Kucharz kuchni regionalnej Numer ogłoszenia: 80666-2012; data zamieszczenia: 15.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Kucharz kuchni regionalnej Numer ogłoszenia: 80666-2012; data zamieszczenia: 15.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2012-03-15 11:52 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: Kucharz kuchni regionalnej Numer ogłoszenia: 80666-2012;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.gmina.nowaruda.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.gmina.nowaruda.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.gmina.nowaruda.pl Nowa Ruda: Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Nowa

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej Numer ogłoszenia: 90184-2012; data zamieszczenia: 22.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej Numer ogłoszenia: 90184-2012; data zamieszczenia: 22.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej Numer ogłoszenia: 90184-2012; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Wrocław: Przetarg nieograniczony na usługę zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń z zakresu prawa jazdy, komputerowych, językowych, zawodowych oraz szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego - trening

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Kazimierza Wielka: Wybór osób do prowadzenia zajęć edukacyjnych oraz warsztatów w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS, Wyrównuję, doskonalę i poznaję, Priorytet IX, Działanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. H. Kołłątaja 8, 81-332 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. H. Kołłątaja 8, 81-332 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 Strona 1 z 6 Gdynia: Kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie prawa jazdy kat. C, C1, C+E, C1+E Numer ogłoszenia: 142196-2011; data zamieszczenia: 03.06.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług edukacyjnych w ramach projektu "Równy start w Gminie Łęczyce"

Świadczenie usług edukacyjnych w ramach projektu Równy start w Gminie Łęczyce Wersja archiwalna Świadczenie usług edukacyjnych w ramach projektu "Równy start w Gminie Łęczyce" Łęczyce: Świadczenie usług edukacyjnych w ramach realizacji projektu Równy start w Gminie Łęczyce Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mscdn.edu.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mscdn.edu.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Warszawa: Dostawa notebooków, drukarki oraz e-czytnika książki na potrzeby Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Numer ogłoszenia: 21610-2012; data zamieszczenia: 23.01.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 1 z 5 21-08-2013 10:13 Cieszyn: Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie instytucji szkolącej, której zadaniem będzie przeprowadzenie zorganizowanego szkolenia w ramach projektów: Języki nam nie obce (część

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152. Warszawa: Świadczenie usługi promocji i komunikacji programu kulturalnego Instytutu Adama Mickiewicza w Republice Korei w drugiej połowie 2012 roku Numer ogłoszenia: 128843-2012; data zamieszczenia: 12.06.2012

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: Warszawa: Świadczenie usługi szkoleniowej - nr sprawy CSIOZ-WZP-6151/4/10 Numer ogłoszenia: 76868-2010; data zamieszczenia: 18.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=89728&rok=2014-03-17

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=89728&rok=2014-03-17 1 z 5 2014-03-17 15:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ugniemce.bip.lubelskie.pl. Niemce: Pełnienie usługi edukacyjnej w zakresie

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Tarnobrzeg: Usługa wsparcia szkoleniowego dla uczestników/czek projektu Nasza przyszłość współfinansowana ze środków Unii Europejski w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer ogłoszenia: 207573-2014;

Bardziej szczegółowo