Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 Butle do gazów- konstrukcja, badania, dopuszczenie do obrotu Sławomir Gobcewicz Urząd Dozoru Technicznego

2 Butle do gazów.. Urząd Dozoru Technicznego Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r; Dz. U. nr 122; poz. 1321; Art.1 Ustawa określa zasady, zakres i formy wykonywania dozoru technicznego oraz jednostki właściwe do ich wykonywania.

3 Art.2.2 Dozorem technicznym są określone ustawą działania zmierzające do bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002r (Dz. U. nr 120; poz.1021) w sprawie rodzajów urządzeń podlegających dozorowi technicznemu:

4 1. Dozorowi technicznemu podlegają następujące rodzaje urządzeń technicznych: e) Zbiorniki przenośne zmieniające miejsce między napełnieniem a opróżnieniem o poj. Większej niż 0,35l i nadciśnieniu wyższym niż 0,5 bar przeznaczone do magazynowania lub transportowania cieczy lub gazów,.

5 Ustawa o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. nr 199, poz.1671) Art.6 Jeżeli przepisy umowy ADR zobowiązują właściwą władzę krajową lub upoważnioną przez nią organizację do wykonywania odpowiednich czynności administracyjnych czynności tych dokonują;

6 3) Prezes UDT- w sprawach nadzoru nad wytwarzaniem i wykonywaniem badań okresowych butli. BUTLA oznacza transportowe naczynie ciśnieniowe o pojemności wodnej nie większej niż 150l (jednoprzestrzeniowy, nieizolowany).

7

8

9 Materiały stosowane na butle ( ADR). - Stal węglowa; - Stal stopowa (np.34crmo4); - Miedź; - Stopy aluminium; - Materiał kompozytowy (ew. z wkładką Al.) - Materiały syntetyczne; - Szkło;

10 - świadectwo odbioru 3.1B lub 3.1C PN- EN A1- Wyroby metalowe- Rodzaje dokumentów kontroli, skład chemiczny, wskaźniki wytrzymałościowe.

11 Projektowanie i konstrukcja. -Butle stalowe bez szwu: PN-EN1964-1; 1; -Butle spawane do LPG: PN-EN1442; -Butle aluminiowe (ze stopów aluminium): -Butle kompozytowe: (LPG; elementy MEGC) Zgodność materiału butli i zaworu z zawartością gazu ISO 11114:1

12 Minimalną grubość ścianki określa się metodą obliczeniową z uwzględnieniem: -ciśnienia obliczeniowego (nie może być niższe niż ciśnienie próbne);

13 -temperatur obliczeniowych (-20/50 st. C); -maksymalnych naprężeń; -współczynników materiałowych (Re; Rm); Wg PN-EN Butle do transportu gazu Grubość ścianki powinna być określona za pomocą obliczeń lub może być określana doświadczalnie. Dla butli o średnicy D=229mm, ppr=300bar, min.go=4,85mm; stopa butli=9,7mm.

14 Metody produkcji butli stalowych: -kucie i ciągnięcie z bloczków; -ciągnięcia części cylindrycznej i formowania szyjki; -spęcznienia i formowania w matrycy; -kucia profilowego z rur; -z blachy metodą tłoczenia na zimno;

15 Butle do acetylenu: PN-EN 1800 PN-EN Butla do acetylenu zbudowana jest ze stalowego płaszcza (najczęściej bez szwu) oraz powinna być całkowicie wypełniona dopuszczoną przez właściwą władzę, równomiernie rozłożoną masą porowatą, która:

16 - Nie uszkadza naczynia i nie wytwarza szkodliwych lub niebezpiecznych mieszanin z acetylenem lub rozpuszczalnikiem, - Zapobiega rozprzestrzenianiu się rozkładu acetylenu; - Jest odporna na wstrząsy i kruszenie;

17 Masa porowata: Jedno lub wieloskładnikowy materiał wprowadzony do butli lub utworzony w niej, w celu jej wypełnienia, który dzięki swej porowatości pozwala na absorbcję roztworu rozpuszczalnik / acetylen.

18 Masa porowata może być: Monolityczna-składająca się ze stałego produktu uzyskanego w wyniku reakcji pomiędzy materiałami lub przez połączenie materiałów lepiszczem. Niemonolityczna (sypka), składająca się z ziarnistych, włóknistych lub podobnych materiałów, bez dodatku lepiszcza.

19 Zadaniem wypełniacza jest zatrzymanie procesu rozpadu i niedopuszczenie do eksplozji. Porowatość-stosunek objętości rozpuszczalnika, którym można wypełnić butlę wypełnioną masą, do pojemności wodnej butli bez masy porowatej [%].

20 AGA-4 - porowatość (89-92%); 92%); UL-1 ( ,5%); BOC-1 (88 92%); SIAD ~92%; AMP (90-92%);

21 Wytwarzanie butli do acetylenu: - Procedura badania typu; - Preparacja butli- wypełnienie butli masą porowatą; - Procedura badań odbiorczych końcowa ocena zgodności;

22 Badania odbiorcze u wytwórcy: Zastosowanie procedur (moduł) oceny zgodności wg dyrektywy 99/36/WE potwierdza, że wymagania umowy ADR (6.2) zostały spełnione. (wybiera producent). Procedury oceny zgodności ustala się biorąc pod uwagę kategorię, do której urządzenie zostało zaliczone. (iloczyn PH *V).

23 Ocena zgodności- sprawdzenie, przed wprowadzeniem do obrotu, ciśnieniowego urządzenia transportowego, projektu lub procesu jego wytwarzania, w zakresie zgodności z wymaganiami technicznymi zawartymi w umowie ADR, regulaminie RID.

24 Ocenę zgodności wykonują jednostki notyfikowane do stosownej dyrektywy w odpowiednim zakresie przez właściwego ministra. Dyrektywa 99/36/WE w art.10, pkt.2, nie naruszając wymagań określonych w dyrektywie 94/55/WE (ADR) wprowadza oznakowanie znakiem : Π

25 Znak ten powinien być naniesiony w sposób widoczny i trwały i powinien mu towarzyszyć nr identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, która przeprowadziła ocenę zgodności: Π 1433

26 Ponowna ocena zgodności sprawdzenie znajdującego się w obrocie ciśnieniowego urządzenia transportowego w zakresie zgodności z wymaganiami określonymi w umowie ADR, na żądanie właściciela, jego upoważnionego przedstawiciela albo użytkownika, w celu potwierdzenia zgodności z tymi wymaganiami.

27 Ocenę zgodności oraz ponowną ocenę zgodności ciśnieniowych urządzeń transportowych przeprowadza notyfikowana jednostka kontrolująca. Ciśnieniowe urządzenia transportowe po przeprowadzeniu procedury uznaje się zgodne z wymaganiami, nanosi się oznakowanie Π 1433

28

29

30 Butle wprowadzone do obrotu przed dniem r, napełniane i badane wyłącznie na terytorium RP, nie podlegają ponownej ocenie zgodności na podstawie art.58 ust.3 ustawy z dn.1 lipca 2005r o zmianie ustawy o przewozie drogowym materiałów niebezpiecznych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. nr 141, poz i 1184).

31 Butle wyprodukowane, wprowadzone do obrotu i oznakowane zgodnie z przepisami obowiązującymi do 31 grudnia 2002r mogą być nadal oznakowane zgodnie z tymi przepisami, należy spełnić wymagania w zakresie badań okresowych zawartych w instrukcji pakowania P200. ( ; ADR)

32 Oznakowanie ( ADR): Znaki certyfikacyjne: - Nr normy stosowanej do projektowania, konstrukcji i badania; - Znak identyfikacyjny kraj zatwierdzenia; - Znak identyfikacyjny jednostki kontrolującej;

33 -datę badania odbiorczego; tj. rok 4 cyfry i następujący po nim miesiąc 2 cyfry oddzielone ukośnikiem / 2009/05 ( brak okresu ważności, stempla) Znaki eksploatacyjne; Znaki produkcyjne;

34

35 Dopuszcza się inne znaki na częściach nie będących ścianką boczną pod warunkiem, że są one naniesione w strefach o niskim naprężeniu i nie są one takiego rozmiaru i głębokości, że nie będą powodować szkodliwych koncentracji naprężeń. Takie znaki nie powinny być sprzeczne z wymaganymi znakami.

36 Nazwa właściciela butli- wymagane na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. nr 7; poz.59 z dn r) W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazów, napełnianiu zbiorników gazami oraz używaniu i magazynowaniu karbidu.

37 Kod barwny butli do gazów (z wyłączeniem LPG). Norma PN-EN :2004 ustala system kodowania barwnego mający na celu identyfikację zawartości butli do gazów technicznych i medycznych.

38

39

40

41 Badania okresowe: ( ADR); Naczynia ciśnieniowe wielokrotnego napełniania powinny podlegać badaniom okresowym w odstępach czasu podanych w instrukcji pakowania P200. Szczegółowy zakres badania określają stosowne normy:

42 PN-EN 1968: Butle do gazów - Okresowa kontrola i badania stalowych butli do gazów bez szwu. PN-EN 1802: Butle do gazów - Okresowa kontrola i badania butli do gazów bez szwu ze stopu aluminium.

43 PN-EN 1440:Butle spawane ze stali do wielokrotnego napełniania gazem ciekłym ropopochodnym LPG ( nie jest wskazana przez ADR); PN-EN 12863: Butle do gazów okresowa kontrola i konserwacja butli do rozpuszczonego acetylenu;

44 PN-EN 1803: Butle do gazów. Okresowa kontrola butli spawanych ze stali węglowej;

45 3. Terminy badań okresowych. Terminy badań okresowych butli podane są w załączniku B do EN 1968 i EN Są one zgodne z terminami badań okresowych butli podanych w instrukcji pakowania P200 ADR. Przykładowe terminy badań: - Ar, N2, He, H2, O2, CO2, powietrze - co 10 lat, - CO - wg EN co 5 lat, wg EN co 10 lat, - gazy korozyjne - co 3 lata.

46 4. Procedury badań okresowych. - identyfikacja butli i przygotowanie do badania, - badanie wizualne zewnętrzne (rewizja zewnętrzna), - badanie wizualne wewnętrzne (rewizja wewnętrzna), - badania dodatkowe, - sprawdzenie szyjki butli, - próba ciśnieniowa lub badanie ultradźwiękowe, - sprawdzenie zaworu, - działania końcowe, - odrzucenie butli nienaprawialnych.

47 Poszczególne badania powinny być wykonywane wg podanej kolejności. W szczególności rewizję wewnętrzną należy wykonać przed próbą ciśnieniową lub badaniem ultradźwiękowym.

48 5. Identyfikacja i przygotowanie butli do badań. Przed badaniem butli wszystkie oznaczenia na butli powinny być zidentyfikowane. Szczególnie należy sprawdzić butle przeznaczone do wodoru, tzn. wymaganie dotyczące maksymalnej granicy plastyczności (np. dla butli ze stali 34CrMo4 Rm<950 MPa, stosunek Re/Rm<0,9 tzn. Re<855 MPa) lub jeżeli butle są oznaczone zgodnie z EN to na butlach powinno być wybite H.

49 Wszystkie butle powinny być bezpiecznie opróżnione. Szczególną uwagę należy zwrócić na butle zawierające gazy palne, utleniające i toksyczne. Zawory zablokowane lub niedrożne mogą zostać udrożnione zgodnie z załącznikiem D do EN 1968 i EN W załączniku tym są przedstawione procedury sprawdzenia czy zawór jest drożny oraz sposoby jego udrożnienia, które są zależne od własności toksycznych, palnych lub utleniających zawartości butli.

50 Po bezpiecznym opróżnieniu butli należy wykręcić zawory butlowe. Jeżeli butle pochodzą z wiązek nie wyposażonych w zawory butlowe, złączki butlowe powinny być także wykręcone i sprawdzone czy mają wolny przelot z butli do atmosfery.

51 6. Rewizja zewnętrzna butli Przygotowanie do rewizji zewnętrznej. Wszystkie butle powinny być oczyszczone z luźnych warstw farby, produktów korozji, smaru, oleju i innych czynników mogących zostać usuniętych właściwymi metodami, np. przez: szczotkowanie, śrutowanie, czyszczenie wodą pod ciśnieniem, czyszczenie chemiczne itp. Należy zwrócić uwagę aby podczas czyszczenia nie uszkodzić butli.

52 6.2. Procedura rewizji zewnętrznej. Powierzchnia zewnętrzna butli powinna być sprawdzona czy nie występują: a) pęknięcia, rozwarstwienia, nacięcia, wypukłości (wszystkie takie uszkodzenia), b) wgniecenia (gdy głębokość przekracza 3 % średnicy zewnętrznej butli lub średnica wgniecenia jest 15 razy mniejsza od jego głębokości), c) uszkodzenia cieplne (ślady działania płomienia), zajarzenia łukiem elektr. (wszystkie takie uszkodzenia),

53 d) korozja - korozja ogólna - zajmująca ponad 20 % powierzchni butli (gdy głębokość korozji przekracza 10 % grubości ścianki lub grubość ścianki jest mniejsza od minimalnej grubości obliczeniowej), - korozja lokalna - zajmująca do 20 % powierzchni butli (gdy głębokość korozji przekracza 20 % grubości ścianki lub grubość ścianki jest mniejsza od minimalnej grubości obliczeniowej)

54 - korozja liniowa - korozja w kształcie wąskiej linii lub pojedyncze wżery, które znajdują się blisko siebie w linii (gdy długość linii korozyjnej przekracza średnicę zewnętrzną butli a jej głębokość przekracza 10 % grubości ścianki), e) inne uszkodzenia, takie jak szlifowanie oznaczeń (wszystkie takie uszkodzenia), f) integralność trwale przymocowanego osprzętu, g) stabilność butli - odchylenie od pionu stwarzające zagrożenie przewrócenia w trakcie eksploatacji.

55

56

57

58

59 7. Rewizja wewnętrzna. Wszystkie butle powinny być sprawdzone wewnątrz przy użyciu odpowiedniego oświetlenia w celu wykrycia wad, takich jak: korozja, pęknięcia, rozwarstwienia (kryteria oceny takie jak przy rewizji zewnętrznej). Należy zwrócić uwagę żeby zastosowane oświetlenie nie stwarzało zagrożenia dla przeprowadzającego badanie. Jeżeli wewnętrzne okładziny lub powłoki mogą przeszkodzić w rewizji wewnętrznej to należy je usunąć.

60 10. Próba ciśnieniowa lub badanie ultradźwiękowe. Każda butla musi zostać poddana próbie ciśnieniowej lub badaniu ultradźwiękowemu Próba ciśnieniowa Wymagania ogólne. Jako medium próbne zaleca się użyć płynu, najlepiej wody. Badanie może być przeprowadzone jako ciśnieniowa próba wytrzymałościowa lub jako próba rozszerzalności objętościowej.

61 Ciśnienie próbne powinno być zgodne z ciśnieniem wybitym na butli. Ciśnienie w butli należy zwiększać stopniowo aż do osiągnięcia ciśnienia próbnego. Ciśnienie próbne należy utrzymać przez co najmniej 30 sekund po odcięciu butli od źródła zasilania. W tym czasie ciśnienie nie może się zmniejszyć. W czasie całej próby ciśnieniowej należy przedsięwziąć szczególne środki ostrożności.

62

63

64

65

66 8. Badania dodatkowe. Jeżeli stwierdzone wady podczas rewizji zewnętrznej lub wewnętrznej nasuwają wątpliwości można przeprowadzić badania dodatkowe, np. : - ważenie butli (jako ocena stanu technicznego butli), - badania ultradźwiękowe, - inne badania nieniszczące.

67 9. Sprawdzenie szyjki butli Gwint wewnętrzny. Należy sprawdzić czy gwint wewnętrzny jest: - czysty i o prawidłowym kształcie, - bez uszkodzeń, - bez zadziorów, - bez pęknięć. Należy zwrócić uwagę, że pionowe linie poprzeczne do zwojów gwintu mogą nie być pęknięciami, tylko śladami gwintownika (rys. C.9)

68

69

70 10.2. Badania ultradźwiękowe ( UT ). Badania UT mogą być zastosowane po uzyskaniu zgody od kompetentnej osoby (UDT). Badania UT należy przeprowadzić zgodnie z załącznikami G do EN 1968 i H do Badaniom UT można poddać butle o pojemności nie mniejszej niż 2 l. Badania UT butli oparte są na wymaganiach badań UT rur zgodnie z ISO 9305, ISO 9764 i ISO

71 12. Działania końcowe Suszenie, czyszczenie i malowanie. Wnętrze butli powinno zostać całkowicie osuszone odpowiednimi metodami, szczególnie po hydraulicznej próbie ciśnieniowej. Temperatura podczas suszenia butli stalowych nie może przekroczyć 300 C, butli aluminiowych poddanych podczas produkcji obróbce cieplnej i starzeniu nie może przekroczyć 150 C, butli aluminiowych nie poddanych podczas produkcji obróbce cieplnej nie może przekroczyć 80 C.

72

73 11. Sprawdzenie zaworów. Jeżeli zdemontowane zawory mają być ponownie wkręcone do butli, to należy je sprawdzić (wymaganie to dotyczy również złączek butlowych z wiązek butli). Metody sprawdzenia zaworów opisane są w załącznikach H do EN 1968 i I do EN Należy sprawdzić czy nie jest uszkodzony gwint zaworu, wrzeciono, pokrętło i cały zawór.

74 Należy także zwrócić uwagę na materiał uszczelnienia, czy można zastosować go do danego rodzaju gazu. Szczególną uwagę należy zwrócić, czy materiał uszczelnienia można zastosować do tlenu zgodnie z EN ISO

75 Zawory butli oraz kołpaki powinny spełniać wymagania zawarte w normach: PN-EN EN-849:1996/A2:2001 (załącznik A) Transportowe butle do gazów- Zawory butli... PN-EN EN- 962:1996/A2:2000 Butle do gazów Kołpaki ochronne zaworu i osłony zaworu do butli do gazu do celów medycznych i technicznych-projektowanie, konstrukcja i badania.

76

77 Zawory butli powinny być oznakowane znakiem Π lub CE. Wyposażenie obsługowe butli powinno być zaprojektowane w taki sposób, aby zapobiec uszkodzeniu mogącemu spowodować uwolnienie zawartości naczynia ciśnieniowego w normalnych warunkach manipulowania i przewozu.

78 12.4. Znakowanie. Po zbadaniu butli z wynikiem pozytywnym należy zgodnie z ADR trwale wybić na butli datę przeprowadzonego badania ( rok / miesiąc ) oraz cechę przeprowadzającego badanie Wyznaczenie daty następnego badania. Rok następnego badania powinien zostać pokazany w widoczny sposób np. na naklejce, krążku umieszczonym między zaworem a butlą lub wybity trwale na butli.

79 Zgodnie z ADR wysokość znaków wybijanych na butli zależna jest od jej średnicy: - butle o średnicy do 140 mm - wysokość znaków od 2,5 mm, - butle o średnicy od 140 mm - wysokość znaków od 5 mm. Przykładowe oznaczenie butli po badaniu okresowym: 07/11 17

80 12.6. Identyfikacja zawartości. Przed pierwszym napełnieniem po badaniu okresowym butle należy oznaczyć stosownie do przewidywanej zawartości zgodnie z ADR (naklejki) i EN (kod barwny ). Jeżeli będzie zmieniane przeznaczenie butli na inny gaz, to należy spełnić wymagania EN 1795 i ISO

81 13. Odrzucenie butli nienaprawialnych. Decyzja o odrzuceniu butli może zostać podjęta na każdym etapie badania okresowego. Po uzgodnieniu z właścicielem butlę należy zrobić nienaprawialną za pomocą jednej z metod: - mechaniczne zgniecenie butli, - wypalenie nieregularnego otworu zajmującego ok. 10 % części sferycznej butli, - ucięcie szyjki w nieregularny sposób, - pocięcie butli na dwie lub więcej nierównych części, - rozerwanie butli w bezpieczny sposób.

82

83

84 Badania okresowe butli acetylenowych: - Identyfikacja - Oględziny zewnętrzne płaszcza - Stan masy porowatej ( opad, rozluźnienie, ubicie) - Stan gwintu w szyjce butli - Badania dodatkowe

85

86 Urząd Dozoru Technicznego realizuje następujące zadania: 1. badania techniczne urządzeń technicznych w fazie ich eksploatacji; 2. nadzór nad wytwarzaniem i montażem urządzeń technicznych; 3. uzgadnianie modernizacji i napraw urządzeń technicznych; 4. uprawnianie zakładów wytwarzających, naprawiający lub modernizujących urządzenia techniczne podlegające;

87 5. uprawnianie osób (poświadczanie kwalifikacji): - wykonujących czynności spawania, zgrzewania, lutowania oraz przeróbkę plastyczną i obróbkę cieplną w toku wytwarzania, naprawy i modernizacji urządzeń technicznych oraz wytwarzania elementów stosowanych do wytwarzania, naprawy lub modernizacji tych urządzeń, - obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne; 6. uznawanie laboratoriów przeprowadzających badania niszczące i nieniszczące wytwarzanych, montowanych, naprawianych lub modernizowanych urządzeń technicznych; 7. uzgadnianie programów szkoleń dla osób ubiegających się o uzyskanie zaświadczenia kwalifi

88 Urząd Dozoru Technicznego CERTYFIKACJA i OCENA ZGODNOŚCI Urząd Dozoru Technicznego dostosował swoją działalność do zasad stosowanych w Unii Europejskiej na polu zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń technicznych. Struktury UDT i zakres ich działania ulegają stopniowym przeobrażeniom. Oprócz jednostki inspekcyjnej, działającej zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17020, ustanowiona została jednostka certyfikująca (UDT- CERT) W strukturze tej jednostki działają 3 specjalistyczne jednostki organizacyjne, akredytowane w Polskim Centrum Akredytacji:

89 Urząd Dozoru Technicznego Jednostka certyfikująca osoby,, która spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC Certyfikacja obejmuje operatorów, obsługujących urządzenia techniczne, spajaczy, operatorów spawalniczych, specjalistów badań nieniszczących oraz inne zawody związane z bezpieczeństwem urządzeń technicznych i ich wytwarzaniem według przepisów europejskich. Jednostka certyfikująca osoby UDT-CERT posiada certyfikat uznania przez Europejską Federację Badań Nieniszczących (EFNDT) - certyfikat przedłużony do r.

90 Urząd Dozoru Technicznego Jednostka certyfikująca systemy zarządzania zajmująca się certyfikacją systemów zarządzania spełniających wymagania norm serii PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, PN-N N i PN-EN 729. Jednostka spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17021: Jednostka prowadzi również zatwierdzanie systemów jakości w ramach oceny zgodności dla modułów D, E lub H, w ramach działalności UDT jako tzw. jednostki notyfikowanej. W przypadkach określonych prawem europejskim ocena ta stanowi równoważnik uprawnienia wytwórców przewidzianego w przepisach o dozorze technicznym. Numer akredytacji w PCA: AC 078

91 Urząd Dozoru Technicznego Jednostka certyfikująca wyroby,, spełniająca wymagania normy PN-EN 45011, zajmuje się badaniami typu, certyfikacją urządzeń technicznych i innych produktów wszędzie tam, gdzie system europejski tego wymaga lub klient chce potwierdzić na zasadzie dobrowolności spełnienie wymagań przez wyrób. Numer akredytacji w PCA: AC 100

92 Urząd Dozoru Technicznego BADANIA i EKSPERTYZY Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego,, posiadające certyfikat akredytacji nr AB 001,, wydany przez Polskie Centrum Akredytacji, stanowi zaplecze badawczo-ekspertyzowe dozoru technicznego oraz UDT-CERT.

93 Urząd Dozoru Technicznego W ramach rozwijania działalności Urząd Dozoru Technicznego uzyskał również status Jednostki Notyfikowanej nr 1433 w odniesieniu do 11 dyrektyw Nowego Podejścia Unii Europejskiej. Zapraszamy do nas zainteresowanych wytwórców zamierzających korzystać z usług jednostki notyfikowanej lub pragnących uzyskać poprzez certyfikację ułatwienia w handlu z państwami Unii Europejskiej.

94

95 Dziękuję za uwagę.

Warszawa, dnia 20 kwietnia 2012 r. Poz. 436 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 13 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 20 kwietnia 2012 r. Poz. 436 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 13 kwietnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 kwietnia 2012 r. Poz. 436 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie ciśnieniowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Wykaz podstawowych czynności Jednostki Inspekcyjnej w zakresie odbioru dostaw armatury wraz z napędami

Załącznik nr 2 Wykaz podstawowych czynności Jednostki Inspekcyjnej w zakresie odbioru dostaw armatury wraz z napędami PW-WI-I01-D02 Załącznik nr 2 Wykaz podstawowych Jednostki Inspekcyjnej w zakresie odbioru dostaw wraz z napędami Definicje i skróty Jednostka inspekcyjna zostanie pisemnie powiadomiona o osiągnięciu punktu.

Bardziej szczegółowo

Budowa i badania wagonów-cystern

Budowa i badania wagonów-cystern VII Konferencja Stowarzyszenia Doradców ds. Bezpieczeństwa Przewozu Towarów Niebezpiecznych Koleją. Budowa i badania wagonów-cystern Adam Zielewski O czym będziemy mówić Budowa zbiorników do przewozu różnych

Bardziej szczegółowo

Butle nurkowe stalowe. Budowa, oznaczenia, badania, eksploatacja.

Butle nurkowe stalowe. Budowa, oznaczenia, badania, eksploatacja. Butle nurkowe stalowe. Budowa, oznaczenia, badania, eksploatacja. Stalowe butle ciśnieniowe są powszechnie stosowane do przechowywania gazów sprężonych. Są również używane w nurkowaniu. Ich zalety to przede

Bardziej szczegółowo

Nasze ceny gaszą wszystkich!!!

Nasze ceny gaszą wszystkich!!! Zapewniamy Państwu możliwość wykonania prób ciśnieniowych butli wszystkich rodzajów (w tym również kompozytowych) oraz zbiorników gaśniczych i CNG do samochodów. Wszystkie próby wykonywane są pod nadzorem

Bardziej szczegółowo

Wymagania UDT dotyczące instalacji ziębniczych z czynnikami alternatywnymi

Wymagania UDT dotyczące instalacji ziębniczych z czynnikami alternatywnymi Wymagania UDT dotyczące instalacji ziębniczych z czynnikami alternatywnymi Sylweriusz Brzuska Wydział Energetyki i Potwierdzania Kwalifikacji 1 Czynniki alternatywne: naturalne czynniki chłodnicze: R717

Bardziej szczegółowo

Magazynowanie cieczy

Magazynowanie cieczy Magazynowanie cieczy Do magazynowania cieczy służą zbiorniki. Sposób jej magazynowania zależy od jej objętości i właściwości takich jak: prężność par, korozyjność, palność i wybuchowość. Zbiorniki mogą

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo techniczne spalarni odpadów. Anna Gerymska Urząd Dozoru Technicznego

Bezpieczeństwo techniczne spalarni odpadów. Anna Gerymska Urząd Dozoru Technicznego Anna Gerymska Urząd Dozoru Technicznego 2 października 2013 1 Urząd Dozoru Technicznego jest polską instytucją działającą w dziedzinie zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń i instalacji technicznych od ponad

Bardziej szczegółowo

Ciśnieniowe urządzenia transportowe

Ciśnieniowe urządzenia transportowe Ciśnieniowe urządzenia transportowe Art. 19a. Ciśnieniowe urządzenia transportowe przewożone transportem drogowym powinny odpowiadać określonym w umowie ADR wymaganiom technicznym, zwanym dalej "wymaganiami".

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA I

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA I SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA I 03.00.00 1 1. INSTALACJA GAZOWA 1.2 Wstęp SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.1.1 Przedmiot robót Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 15 lipca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 15 lipca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 156 9254 Poz. 932 932 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 15 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania,

Bardziej szczegółowo

BADANIA URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH ELEMENTEM SYSTEMU BIEŻĄCEJ OCENY ICH STANU TECHNICZNEGO I PROGNOZOWANIA TRWAŁOŚCI

BADANIA URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH ELEMENTEM SYSTEMU BIEŻĄCEJ OCENY ICH STANU TECHNICZNEGO I PROGNOZOWANIA TRWAŁOŚCI BADANIA URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH ELEMENTEM SYSTEMU BIEŻĄCEJ OCENY ICH STANU TECHNICZNEGO I PROGNOZOWANIA TRWAŁOŚCI Opracował: Paweł Urbańczyk Zawiercie, marzec 2012 1 Charakterystyka stali stosowanych w energetyce

Bardziej szczegółowo

Ich właściwości zmieniające się w szerokim zakresie w zależności od składu chemicznego (rys) i technologii wytwarzania wyrobu.

Ich właściwości zmieniające się w szerokim zakresie w zależności od składu chemicznego (rys) i technologii wytwarzania wyrobu. STOPY ŻELAZA Ich właściwości zmieniające się w szerokim zakresie w zależności od składu chemicznego (rys) i technologii wytwarzania wyrobu. Ze względu na bardzo dużą ilość stopów żelaza z węglem dla ułatwienia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Budowa rurociągów pary-etap II (kategoria rurociągu I, moduł oceny zgodności A )

Specyfikacja Techniczna Budowa rurociągów pary-etap II (kategoria rurociągu I, moduł oceny zgodności A ) Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego ZUK-12/ZP/2014 1.1. Przedmiot ST. Specyfikacja Techniczna Budowa rurociągów pary-etap II (kategoria rurociągu I, moduł oceny zgodności A ) Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

USTAWA O DOZORZE TECHNICZNYM

USTAWA O DOZORZE TECHNICZNYM URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO AKADEMIA UDT USTAWA O DOZORZE TECHNICZNYM 1 Obowiązującymi aktami prawnymi w zakresie dozoru technicznego są: - Ustawa o dozorze technicznym z dn. 21.12.2000 r (Dz. U. Nr 122,

Bardziej szczegółowo

Meraserw-5 s.c Szczecin, ul.gen.j.bema 5, tel.(91) , fax (91) ,

Meraserw-5 s.c Szczecin, ul.gen.j.bema 5, tel.(91) , fax (91) , Meraserw-5 s.c. 70-312 Szczecin, ul.gen.j.bema 5, tel.(91)484-21-55, fax (91)484-09-86, e-mail: handel@meraserw5.pl, www.meraserw.szczecin.pl 311.10.160 Ciśnieniomierze do pomiarów wzorcowych i testowych

Bardziej szczegółowo

Ermeto Original Rury / Łuki rurowe

Ermeto Original Rury / Łuki rurowe Ermeto Original Rury / Łuki rurowe R2 Parametry rur EO 1. Gatunki stali, własności mechaniczne, wykonanie Rury stalowe EO Rodzaj stali Wytrzymałość na Granica Wydłużenie przy zerwaniu rozciąganie Rm plastyczności

Bardziej szczegółowo

W przypadku, gdy uzasadniają to obliczenia statyczne wykonane dla rurociągu, dopuszcza się

W przypadku, gdy uzasadniają to obliczenia statyczne wykonane dla rurociągu, dopuszcza się Zarządzenie nr 1/2012 z dnia 21 lutego 2012 roku w sprawie rur przewodowych przeznaczonych do stosowania w warszawskim systemie ciepłowniczym (w.s.c.) Aktualizacja 11.2015 Na podstawie analiz awaryjności

Bardziej szczegółowo

Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 11

Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 11 Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 11 dr inż. Hanna Smoleńska Katedra Inżynierii Materiałowej i Spajania Wydział Mechaniczny, Politechnika Gdańska Materiały edukacyjne Zbiornik ciśnieniowy Część I Ashby

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne dla konstrukcji wsporczych dotyczą słupów stalowych linii elektro-energetycznych.

Wymagania techniczne dla konstrukcji wsporczych dotyczą słupów stalowych linii elektro-energetycznych. 1. Przedmiot specyfikacji Wymagania techniczne dla konstrukcji wsporczych dotyczą słupów stalowych linii elektro-energetycznych. Specyfikacja techniczna obejmuje wymagania w zakresie konstrukcji, materiałów,

Bardziej szczegółowo

Rola Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie bezpieczeństwa publicznego

Rola Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie bezpieczeństwa publicznego Rola Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie bezpieczeństwa publicznego Andrzej Ziółkowski Urząd Dozoru Technicznego Poznań - SAWO 2010 1 Rola państwa 1. Zapewnienia bezpieczeństwa swoim obywatelom w szerokim

Bardziej szczegółowo

Płytowy skręcany wymiennik ciepła XG

Płytowy skręcany wymiennik ciepła XG Płytowy skręcany wymiennik ciepła XG Opis / zastosowanie XG jest płytowym skręcanym wymiennikiem ciepła przeznaczonym do stosowania w miejskich systemach grzewczych i systemach chłodniczych. Wymiennik

Bardziej szczegółowo

Normy przywołane do norm zharmonizowanych do. Dyrektywa 97/23/WE

Normy przywołane do norm zharmonizowanych do. Dyrektywa 97/23/WE Normy przywołane do norm zharmonizowanych do Dyrektywa 97/23/WE PN-EN 473:2002 Numer: PN-EN ISO/IEC 17024:2004 Tytuł: Ocena zgodności -- Ogólne wymagania dotyczące jednostek certyfikujących osoby Data

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "KOMA" Sp. z o.o.

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE KOMA Sp. z o.o. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "KOMA" Sp. z o.o. 66-008 ŚWIDNICA, WILKANOWO ul. Kukułcza 1 tel./fax (68) 327-33-07. tel. kom. 602 132 146 www.koma.zgora.pl, e-mail: koma@koma.zgora.pl Instrukcja

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

DEKLARACJA ZGODNOŚCI DEKLARACJA ZGODNOŚCI w rozumieniu dyrektywy urządzeń ciśnieniowych 97/23/WE My, firma E. Hawle Armaturenwerke GmbH Wagrainer Straße 13, A-4840 Vöcklabruck niniejszym deklarujemy, że określone poniżej armatury

Bardziej szczegółowo

TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA 1468. System oceny zgodności w Polsce jak to działa?

TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA 1468. System oceny zgodności w Polsce jak to działa? System oceny zgodności w Polsce jak to działa? Unijne akty horyzontalne Decyzja PE i Rady UE nr 768/2008/WE w sprawie wspólnych ram dotyczących wprowadzania produktów do obrotu Rozporządzenie nr 765/2008/WE

Bardziej szczegółowo

Kompensatory stalowe. Produkcja. Strona 1 z 76

Kompensatory stalowe. Produkcja. Strona 1 z 76 Strona 1 z 76 Kompensatory stalowe Jeśli potencjalne odkształcenia termiczne lub mechaniczne nie mogą być zaabsorbowane przez system rurociągów, istnieje konieczność stosowania kompensatorów. Nie przestrzeganie

Bardziej szczegółowo

RURY I ZŁĄCZKI MIEDZIANE

RURY I ZŁĄCZKI MIEDZIANE RURY I ZŁĄCZKI MIEDZIANE NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ DOKONUJĄC ZAKUPÓW PRAWNE WYMOGI 2 Szanowni Państwo, w ostatnich latach mamy możliwość szerokiego wyboru materiałów instalacyjnych. W związku z tym umiejętność

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z PRZEPISÓW PRAWNYCH STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ DO DOKONANIA OCENY ZGODNOŚCI (LEGALIZACJI WE) I LEGALIZACJI PONOWNEJ WAG NIEAUTOMATYCZNYCH

WYCIĄG Z PRZEPISÓW PRAWNYCH STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ DO DOKONANIA OCENY ZGODNOŚCI (LEGALIZACJI WE) I LEGALIZACJI PONOWNEJ WAG NIEAUTOMATYCZNYCH WYCIĄG Z PRZEPISÓW PRAWNYCH STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ DO DOKONANIA OCENY ZGODNOŚCI (LEGALIZACJI WE) I LEGALIZACJI PONOWNEJ WAG NIEAUTOMATYCZNYCH USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach Rozdział 3 Prawna

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 342

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 342 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 342 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 22 kwietnia 2015 r. Nazwa i adres INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO WSPÓLNE GŁÓWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO PREZESA URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO WARSZAWA, 25 CZERWCA 2007 ROKU

STANOWISKO WSPÓLNE GŁÓWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO PREZESA URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO WARSZAWA, 25 CZERWCA 2007 ROKU STANOWISKO WSPÓLNE GŁÓWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO I PREZESA URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO WARSZAWA, 25 CZERWCA 2007 ROKU STANOWISKO WSPÓLNE GŁÓWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO I PREZESA URZĘDU

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE RUR ZE SZWEM DO BUDOWY URZĄDZEŃ CIŚNIENIOWYCH

ZASTOSOWANIE RUR ZE SZWEM DO BUDOWY URZĄDZEŃ CIŚNIENIOWYCH ZASTOSOWANIE RUR ZE SZWEM DO BUDOWY URZĄDZEŃ CIŚNIENIOWYCH Marek Zdankiewicz Urząd Dozoru Technicznego Oddział Katowice Norma EN 10217 dotycząca rur spajanych i wprowadzona do stosowania w kraju obejmuje

Bardziej szczegółowo

Normy przywołane do norm zharmonizowanych do. Dyrektywa 87/404/EWG

Normy przywołane do norm zharmonizowanych do. Dyrektywa 87/404/EWG Normy przywołane do norm zharmonizowanych do Dyrektywa 87/404/EWG PN-EN 1011-1:2001 Numer: PN-EN 287-1:2007 Tytuł: Egzamin kwalifikacyjny spawaczy -- Spawanie -- Część 1: Stale Data zatwierdzenia: 2007-02-16

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA ZAWORU PRZECIWPRZEPEŁNIENIOWEGO ZPP-1

DOKUMENTACJA TECHNICZNA ZAWORU PRZECIWPRZEPEŁNIENIOWEGO ZPP-1 DOKUMENTACJA TECHNICZNA ZAWORU PRZECIWPRZEPEŁNIENIOWEGO ZPP-1 SPIS TREŚCI: Numer Tytuł działu Strona 1 Opis oraz zastosowanie 2 2 Dane techniczne 3 3 Wymiary oraz rysunek 3 4 Objaśnienie oznaczeń na tabliczce

Bardziej szczegółowo

Metody łączenia metali. rozłączne nierozłączne:

Metody łączenia metali. rozłączne nierozłączne: Metody łączenia metali rozłączne nierozłączne: Lutowanie: łączenie części metalowych za pomocą stopów, zwanych lutami, które mają niższą od lutowanych metali temperaturę topnienia. - lutowanie miękkie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2013 r. Poz. 497 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 12 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2013 r. Poz. 497 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 12 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 kwietnia 2013 r. Poz. 497 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie przeglądów,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA ZAWORU PRZECIWPRZEPEŁNIENIOWEGO ZPP-2

DOKUMENTACJA TECHNICZNA ZAWORU PRZECIWPRZEPEŁNIENIOWEGO ZPP-2 DOKUMENTACJA TECHNICZNA ZAWORU PRZECIWPRZEPEŁNIENIOWEGO ZPP-2 SPIS TREŚCI: Numer Tytuł działu Strona 1 Opis oraz zastosowanie 2 2 Dane techniczne 3 3 Wymiary oraz rysunek 3 4 Sprawozdanie z oceny zagrożenia

Bardziej szczegółowo

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji 1 Wymagania ogólne Wytwórca powinien ustanowić, dokumentować i utrzymywać system ZKP, aby zapewnić, że wyroby wprowadzone na rynek są zgodne z określoną i przedstawioną charakterystyką. System ZKP powinien

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZGODĘ PREZESA URZĘDU TRANSPORTU KOLEJOWEGO NA WYKONYWANIE OCEN ZGODNOŚCI W OBSZARZE KOLEI Wydanie 1 Warszawa, 27.10.2015

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc

Bardziej szczegółowo

Certyfikacja produktów przeznaczonych do kontaktu z wodą do spożycia przez DVGW. Dipl.-Ing. Anton Wohlgemuth DVGW CERT GmbH, Bonn

Certyfikacja produktów przeznaczonych do kontaktu z wodą do spożycia przez DVGW. Dipl.-Ing. Anton Wohlgemuth DVGW CERT GmbH, Bonn Certyfikacja produktów przeznaczonych do kontaktu z wodą do Dipl.-Ing. Anton Wohlgemuth DVGW CERT GmbH, Bonn Struktura Co oznacza certyfikacja? Jakie są korzyści? Wymagania dot. testowania zaworów w zaopatrzeniu

Bardziej szczegółowo

XB Płytowy, lutowany wymiennik ciepła

XB Płytowy, lutowany wymiennik ciepła X Płytowy, lutowany wymiennik ciepła Opis / zastosowanie X jest płytowym, lutowanym wymiennikiem ciepła przeznaczonym do stosowania w systemach ciepłowniczych (tj. klimatyzacja, ogrzewanie, ciepła woda

Bardziej szczegółowo

Urządzenia transportu bliskiego w magazynie rodzaje, eksploatacja, naprawa, modernizacja URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

Urządzenia transportu bliskiego w magazynie rodzaje, eksploatacja, naprawa, modernizacja URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO Urządzenia transportu bliskiego w magazynie rodzaje, eksploatacja, naprawa, modernizacja URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO 1 Ustawa o dozorze technicznym z dn. 21.12.2000 r. Dz. U. z 2013 r. poz. 963 z późn. zm.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA OSIOWYCH KOMPENSATORÓW MIESZKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO STOSOWANIA W WARSZAWSKIM SYSTEMIE CIEPŁOWNICZYM

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA OSIOWYCH KOMPENSATORÓW MIESZKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO STOSOWANIA W WARSZAWSKIM SYSTEMIE CIEPŁOWNICZYM ul. W. Skorochód-Majewskiego 3 02-104 Warszawa SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA OSIOWYCH KOMPENSATORÓW MIESZKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO STOSOWANIA W WARSZAWSKIM SYSTEMIE CIEPŁOWNICZYM Niniejsza wersja obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Veolia Energia Warszawa S.A. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA ARMATURY ZAPOROWEJ/ REGULUJĄCEJ STOSOWANEJ W WYSOKOPARAMETROWYCH RUROCIĄGACH WODNYCH

Veolia Energia Warszawa S.A. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA ARMATURY ZAPOROWEJ/ REGULUJĄCEJ STOSOWANEJ W WYSOKOPARAMETROWYCH RUROCIĄGACH WODNYCH Veolia Energia Warszawa S.A. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA ARMATURY ZAPOROWEJ/ REGULUJĄCEJ STOSOWANEJ W WYSOKOPARAMETROWYCH Wersja marzec 2016 Spis treści 1. Zakres... 3 2. Definicje... 3 3. Wymagania eksploatacyjne

Bardziej szczegółowo

rury stalowe i profile zamknięte

rury stalowe i profile zamknięte rury stalowe i profile zamknięte SPECJALIŚCI OD RUR STALOWYCH Od 10 lat dostarczamy naszym klientom rury stalowe i profile zamknięte, których parametry spełniają najwyższe wymagania jakościowe. Nasi odbiorcy,

Bardziej szczegółowo

XB Płytowy, lutowany wymiennik ciepła

XB Płytowy, lutowany wymiennik ciepła Opis / zastosowanie X jest płytowym, lutowanym miedzią wymiennikiem ciepła przeznaczonym do stosowania w systemach ciepłowniczych (tj. klimatyzacja, ogrzewanie, ciepła woda użytkowa). Lutowane płytowe

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne mogą być stosowane wyłącznie w ramach współpracy i na potrzeby SPEC S.A. Stanowią one wyłączną własność SPEC S.A.

Wymagania techniczne mogą być stosowane wyłącznie w ramach współpracy i na potrzeby SPEC S.A. Stanowią one wyłączną własność SPEC S.A. Wymagania techniczne mogą być stosowane wyłącznie w ramach współpracy i na potrzeby SPEC S.A. Stanowią one wyłączną własność SPEC S.A. i nie mogą być powielane, rozpowszechniane i udostępniane stronie

Bardziej szczegółowo

Stalowe łączniki WO i WOD do mocowania ościeżnic

Stalowe łączniki WO i WOD do mocowania ościeżnic APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9245/2014 Stalowe łączniki WO i WOD do mocowania ościeżnic WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wojciecha BARANIAKA

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Aleksander Demczuk

mgr inż. Aleksander Demczuk ZAGROŻENIE WYBUCHEM mgr inż. Aleksander Demczuk mł. bryg. w stanie spocz. Czy tylko po??? ZAPEWNENIE BEZPIECZEŃSTWA POKÓJ KRYZYS WOJNA REAGOWANIE PRZYGOTOWANIE zdarzenie - miejscowe zagrożenie - katastrofa

Bardziej szczegółowo

UDT a Utrzymanie Ruchu

UDT a Utrzymanie Ruchu Oferta UDT dla Służb Utrzymania Ruchu Misja UDT Misją Urzędu Dozoru Technicznego jest ograniczanie ryzyka związanego z eksploatacją urządzeń technicznych w Polsce do poziomu akceptowalnego przez społeczeństwo.

Bardziej szczegółowo

Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Łodzi

Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Łodzi Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Łodzi Eksploatacja urządzeń transportu bliskiego na budowie Inspektorzy prowadzący: Dariusz Kwiatkowski, Marek Kamiński Podstawy prawne: - Ustawa o dozorze technicznym

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 czerwca 2016 r. Poz. 878 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności urządzeń radiowych

Bardziej szczegółowo

RID 2015 co nowego w przepisach? Przewozy towarów niebezpiecznych

RID 2015 co nowego w przepisach? Przewozy towarów niebezpiecznych RID 2015 co nowego w przepisach? Przewozy towarów niebezpiecznych 1 RID uznaje Załącznik 2 do SMGS 1.1.4.6 Przewozy do lub przez terytorium Państw-Stron SMGS Jeżeli przewóz zgodnie z Załącznikiem 2 do

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA Monoblok Izolujący

KARTA KATALOGOWA Monoblok Izolujący KRT KTOGOW Monoblok Izolujący Monoblok izolujący jest metalowo izolacyjną nierozbieralną prefabrykowaną konstrukcją z iskiernikiem lub bez iskiernika zapewniającą przerwanie ciągłości elektrycznej rurociągu,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA KOŃCOWEGO PRZERYWACZA PŁOMIENIA DEFLAGRACJI

DOKUMENTACJA TECHNICZNA KOŃCOWEGO PRZERYWACZA PŁOMIENIA DEFLAGRACJI DOKUMENTACJA TECHNICZNA KOŃCOWEGO PRZERYWACZA PŁOMIENIA DEFLAGRACJI SPALANIA DŁUGOTRWAŁEGO TYPU PPD-01 SPIS TREŚCI: Numer Tytuł działu Strona 1 Opis oraz zastosowanie 2 2 Dane techniczne 3 3 Wymiary oraz

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL 67248 Y1. TECHPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wieprz, PL 04.06.2012 BUP 12/12 31.07.

WZORU UŻYTKOWEGO PL 67248 Y1. TECHPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wieprz, PL 04.06.2012 BUP 12/12 31.07. PL 67248 Y1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 119538 (22) Data zgłoszenia: 01.12.2010 (19) PL (11) 67248 (13) Y1

Bardziej szczegółowo

Certyfikacja maszyn i urządzeń

Certyfikacja maszyn i urządzeń Instytut Odlewnictwa Biuro Certyfikacji i Normalizacji u l. Z a k o p i a ń s k a 7 3 30-418 Kraków, Polska tel. +48 (12) 26 18 184 fax. +48 (12) 26 60 870 bcw@iod.krakow.pl w w w.i o d.k r ak ow. p l

Bardziej szczegółowo

Seminarium Minimalne i zasadnicze wymagania dla maszyn i urządzeń. Okręgowy Inspektorat Pracy Kielce maj 2013 r.

Seminarium Minimalne i zasadnicze wymagania dla maszyn i urządzeń. Okręgowy Inspektorat Pracy Kielce maj 2013 r. Seminarium Minimalne i zasadnicze wymagania dla maszyn i urządzeń MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE nabyte do 31.12.2002 r. udostępnione od 01.01.2003 r. wprowadzone do obrotu od 01.05.2004 r. - znak B (od

Bardziej szczegółowo

Osłona termometryczna do wspawania lub z przyłączem kołnierzowym (jednoczęściowa) Wersja wg DIN forma 4, 4F Modele TW55-6, TW55-7

Osłona termometryczna do wspawania lub z przyłączem kołnierzowym (jednoczęściowa) Wersja wg DIN forma 4, 4F Modele TW55-6, TW55-7 Osłona termometryczna Osłona termometryczna do wspawania lub z przyłączem kołnierzowym (jednoczęściowa) Wersja wg DIN 43772 forma 4, 4F Modele TW55-6, TW55-7 Karta katalogowa WIKA TW 95.55 Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.0.03

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.0.03 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.0.03 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI STALOWYCH 1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Rozdział Tytuł Strona

SPIS TREŚCI. Rozdział Tytuł Strona SPIS TREŚCI Rozdział Tytuł Strona 1 WPROWADZENIE (Regulacje Prawne) ADR, RID, IMDG CODĘ, ICAO TI 11 Odstępstwa wprowadzane przez Umawiające się Strony ADR 12 Wykaz przepisów podstawowych 12 Wykaz przepisów

Bardziej szczegółowo

Znakowanie wyrobów kominowych System oceny zgodności na znak CE

Znakowanie wyrobów kominowych System oceny zgodności na znak CE Nowe zasady dopuszczenia wyrobów kominowych na rynek stawiają przed producentami i ich produktami bardzo wysokie wymagania. Europejscy twórcy nowej certyfikacji wyrobów kominowych dostrzegli zagrożenia,

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe podejście do zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń technicznych. Michał Karolak Urząd Dozoru Technicznego

Kompleksowe podejście do zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń technicznych. Michał Karolak Urząd Dozoru Technicznego Kompleksowe podejście do zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń technicznych Michał Karolak Urząd Dozoru Technicznego Rodzaj badania Pierwsze badanie okresowe Opis badania Badanie mające na celu sprawdzenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01. SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01. POKRYWANIE POWŁOKAMI MALARSKIMI ELEMENTÓW KONSTRUKCJI MOSTOWYCH 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji

Program certyfikacji 1. Informacje wstępne Poniższy dokument na zadanie przedstawić wymagania zasady certyfikacji typu wyrobu wg programu 5 normy PN-EN ISO/IEC 17067. Niniejszy program obejmuje wyroby i dokumenty normatywne

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE AT-15-4314/2015 str. 2/40 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY... 3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA... 4 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA...

Bardziej szczegółowo

TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA TDT-CERT. Ile zabiegów a jakie korzyści w związku z certyfikacją systemów zarządzania?

TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA TDT-CERT. Ile zabiegów a jakie korzyści w związku z certyfikacją systemów zarządzania? Ile zabiegów a jakie korzyści w związku z certyfikacją systemów zarządzania? Certyfikacja systemów zarządzania - normy PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością. Wymagania. PN-EN ISO 14001:2005

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie CE a certyfikacja dobrowolna konkurencja czy synergia

Oznaczenie CE a certyfikacja dobrowolna konkurencja czy synergia Oznaczenie CE a certyfikacja dobrowolna konkurencja czy synergia mgr inż. Sławomir Wilczyński Polski Komitet Normalizacyjny OBSZAR ZHARMONIZOWANY W UE OBSZAR NIE ZHARMONIZOWANY W UE Dyrektywy UE ( prawo

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne Dz.U.04.195.2011 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności,

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-5501/2008

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-5501/2008 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE STALOWE STEEL STRUCTURES

KONSTRUKCJE STALOWE STEEL STRUCTURES KONSTRUKCJE STALOWE STEEL STRUCTURES Produkcja konstrukcji ponadgabarytowych Roczne moce wytwórcze do 9 600 ton POWODY, DLA KTÓRYCH WYBIERZESZ NASZĄ OFERTĘ: pełny zakres asortymentowy konstrukcji stalowych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 651 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 6 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 651 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 6 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 651 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania oraz organizacji

Bardziej szczegółowo

Kompletne zestawy do spawania, lutowania, nagrzewania i cięcia. ST AR System palników STAR *P*

Kompletne zestawy do spawania, lutowania, nagrzewania i cięcia. ST AR System palników STAR *P* Kompletne zestawy do spawania, lutowania, i cięcia Zestaw profesjonalny dla gazu palnego acetylenu, z dyszami szczelinowymi Oznaczenie Nr art. Zestaw *A* 716.01800 024 *A* składający się z: 1 uchwyt typ

Bardziej szczegółowo

REDUKTORY I OSPRZĘT GAZOWY

REDUKTORY I OSPRZĘT GAZOWY 19. 19.1. Reduktory Reduktor butlowy jednostopniowy do regulacji przepływu tlenu Reduktor ten pozwala na obniżanie ciśnienia gazów pobieranych z butli do wymaganego ciśnienia wylotowego (roboczego) oraz

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ZASADY BHP ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 73

PODSTAWOWE ZASADY BHP ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 73 PODSTAWOWE ZASADY BHP ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 73 Urządzenia techniczne Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być tak konstruowane

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-4937/2006

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-4937/2006 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Instalacja sprężonego powietrza

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Instalacja sprężonego powietrza SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Instalacja sprężonego powietrza INWESTOR: Gmina Miasto Puławy, Puławy ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy INWESTYCJA: Opracowanie dokumentacji projektowej

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A G O S P O D A R K I 1) z dnia. w sprawie wymagań dla prostych zbiorników ciśnieniowych 2) Rozdział 1.

M I N I S T R A G O S P O D A R K I 1) z dnia. w sprawie wymagań dla prostych zbiorników ciśnieniowych 2) Rozdział 1. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A G O S P O D A R K I 1) z dnia w sprawie wymagań dla prostych zbiorników ciśnieniowych 2) poz. Na podstawie art. ustawy z dnia o systemie oceny zgodności (Dz.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA LPEC 2007-2013. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA LPEC 2007-2013. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: SPECYFIKACJA TECHNICZNA LPEC Sp. z o.o dla zespołów rurowych i kształtek preizolowanych z rur stalowych czarnych stosowanych do realizacji zadań współfinansowanych ze środków unijnych w ramach: Projektu

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1627

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1627 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1627 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 2 Data wydania: 23 listopada 2016 r. Nazwa i adres AB 1627

Bardziej szczegółowo

Wszyscy dostawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia na: dostawę SCENY MOBILNEJ Z ZADASZENIEM.

Wszyscy dostawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia na: dostawę SCENY MOBILNEJ Z ZADASZENIEM. Biłgoraj, dnia 18 kwietnia 2014 r. ZP. 271.1.2014 Wszyscy dostawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia na: dostawę SCENY MOBILNEJ Z ZADASZENIEM. Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Wymiennik do kominków. INOTEC Sp. z o.o. ul. Radziecka Nowy Sącz tel./fax. (48 18)

Wymiennik do kominków. INOTEC Sp. z o.o. ul. Radziecka Nowy Sącz tel./fax. (48 18) Wymiennik do kominków INOTEC Sp. z o.o. ul. Radziecka 39 33-300 Nowy Sącz tel./fax. (48 18) 443-41-32 www.inotec.pl, inotec@inotec.pl Spis treści; Spis treści;... 2 1. Dane techniczne... 3 2. Przeznaczenie...

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA DO CELÓW NOTYFIKACJI W ODNIESIENIU DO DYREKTYWY 97/23/WE W SPRAWIE URZĄDZEŃ CIŚNIENIOWYCH ORAZ DYREKTYWY 2009/105/WE W SPRAWIE PROSTYCH ZBIORNIKÓW CIŚNIENIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Jacek Jaworski, dr inż. Instytut Nafty i Gazu. Metrologia prawna. Wrocław, kwietnia 2013 r.

Jacek Jaworski, dr inż. Instytut Nafty i Gazu. Metrologia prawna. Wrocław, kwietnia 2013 r. Jacek Jaworski, dr inż. Instytut Nafty i Gazu Metrologia prawna Wrocław, 25 26 kwietnia 2013 r. Dyrektywa MID Dyrektywa 2004/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie przyrządów

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1256 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa, ul.

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1256 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa, ul. ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1256 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 6 lutego 2015 r. Nazwa i adres WAVIN POLSKA

Bardziej szczegółowo

RURA GRZEWCZA WIELOWARSTWOWA

RURA GRZEWCZA WIELOWARSTWOWA KARTA TECHNICZNA IMMERLAYER PE-RT/AL/PE-RT RURA GRZEWCZA WIELOWARSTWOWA Podstawowe dane rury grzewczej IMMERLAYER PE-RT/AL/PE-RT Kod Średnica Ø Grubość ścianki Ilość rury w krążku Maksymalne ciśnienie

Bardziej szczegółowo

Kryteria odbiorowe złączy spawanych w gazociągach przesyłowych

Kryteria odbiorowe złączy spawanych w gazociągach przesyłowych Kryteria odbiorowe złączy spawanych w gazociągach przesyłowych Bożena Krawczyk PGNiG S.A. w Warszawie Regionalny Oddział Przesyłu w Poznaniu WSTĘP Budowane sieci gazowe w obszarze działania nie tylko Regionalnego

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH

KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH ZMIANY NR 5/2012 do CZĘŚCI IX MATERIAŁY I SPAWANIE 2008 GDAŃSK Zmiany Nr 5/2012 do Części IX Materiały i spawanie 2008, Przepisów klasyfikacji i budowy statków

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJACEGO DO PROGRAMU FUNKCJONALNO - UŻYTKOWEGO DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO WYMIANA ZBIORNIKÓW PALIW PŁYNNYCH WE WROCŁAWIU

INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJACEGO DO PROGRAMU FUNKCJONALNO - UŻYTKOWEGO DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO WYMIANA ZBIORNIKÓW PALIW PŁYNNYCH WE WROCŁAWIU Załącznik Nr 1 INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJACEGO DO PROGRAMU FUNKCJONALNO - UŻYTKOWEGO DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO WYMIANA ZBIORNIKÓW PALIW PŁYNNYCH WE WROCŁAWIU Użytkownik obiektu: Jednostka Wojskowa Nr

Bardziej szczegółowo

Zawory RA-G o wysokiej przepustowości

Zawory RA-G o wysokiej przepustowości Zgodne z normą EN 215 Zastosowanie Wszystkie głowice z serii RA mogą być stosowane z zaworami RA-G. Szybkie i trwałe połączenie następuje za pomocą systemu "click". Zawory RA-G są fabrycznie zabezpieczone

Bardziej szczegółowo

Dlaczego MY? Korzyści

Dlaczego MY? Korzyści Dlaczego MY? Spółka Serwis Wrocław zajmuje się kompleksowym serwisem stacji paliw od 1999 roku. Cechuje nas najwyższa jakość oferowanych usług, wykonywanych przez specjalistów z wieloletnim doświadczeniem

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RYZYKA ZAWODOWEGO ARKUSZ KONTROLNY OCENY STANU BHP NA STANOWISKU PRACOWNIKA STACJI PALIW GAZOWYCH

ANALIZA RYZYKA ZAWODOWEGO ARKUSZ KONTROLNY OCENY STANU BHP NA STANOWISKU PRACOWNIKA STACJI PALIW GAZOWYCH ANALIZA RYZYKA ZAWODOWEGO Załącznik ARKUSZ KONTROLNY OCENY STANU BHP NA STANOWISKU PRACOWNIKA STACJI PALIW GAZOWYCH uwzględniający wymagania: dyrektywy 90/270/EWG, Kodeksu pracy art. 207 2, art. 212, art.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym. (Dz. U. Nr 122, poz. 1321, z dnia 31 grudnia 2000 r.)

USTAWA z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym. (Dz. U. Nr 122, poz. 1321, z dnia 31 grudnia 2000 r.) USTAWA z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym. (Dz. U. Nr 122, poz. 1321, z dnia 31 grudnia 2000 r.) Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone ustawami: [1] ustawą z dnia 24 maja 2002

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 237

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 237 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 237 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 23 czerwca 2016 r. Nazwa i adres AB 237 Gamrat

Bardziej szczegółowo

PL 04/2014. SYSTEM KAN-therm. Nowoczesne systemy dla sprężonego powietrza ISO 9001

PL 04/2014. SYSTEM KAN-therm. Nowoczesne systemy dla sprężonego powietrza ISO 9001 PL 04/2014 SYSTEM KAN-therm Nowoczesne systemy dla sprężonego powietrza ISO 9001 Instalacje sprężonego powietrza w Systemie KAN therm System KAN therm to optymalny, kompletny multisystem instalacyjny,

Bardziej szczegółowo

U L T R A ZAKŁAD BADAŃ MATERIAŁÓW

U L T R A ZAKŁAD BADAŃ MATERIAŁÓW U L T R A ZAKŁAD BADAŃ MATERIAŁÓW 53-62 Wrocław, Głogowska 4/55, tel/fax + 4 7 373 4 52-404 Wrocław, Harcerska 42, tel. tel/fax. + 4 7 364 36 52 tel. kom. + 4 60 70 290 www.ultrasonic.home.pl ultrasonic@home.pl

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: PROGRAM CERTYFIKACJI Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji produktów w systemie Jakość-Tradycja stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM: PROGRAM: ZAŚWIADCZENIA I CERTYFIKATY ZAŚWIADCZENIA I CERTYFIKATY BRANŻA TRANSPORTOWA

PROGRAM: PROGRAM: ZAŚWIADCZENIA I CERTYFIKATY ZAŚWIADCZENIA I CERTYFIKATY BRANŻA TRANSPORTOWA Konserwator wózków jezdniowych podnośnikowych Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym Celem kształcenia kursowego jest przygotowanie słuchaczy do uzyskania uprawnień (pozytywny wynik egzaminu

Bardziej szczegółowo