Spis treści: I. Część opisowa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści: I. Część opisowa"

Transkrypt

1 Spis treści: I. Część opisowa Dane ogólne Opis instalacji Centrale gazów medycznych, próżni i powietrza technicznego Ogólne wymagania Obsługa i eksploatacja Str. 3 Str. 3 Str.9 Str.14 Str.15 2

2 Wszystkie przywołane w projekcie nazwy własne, producenci i znaki towarowe materiałów i urządzeń należy traktować jako przykładowe. Dopuszcza się zastosowanie innych wyrobów, których właściwości są równoważne lub lepsze. 1. DANE OGÓLNE 1.1 Podstawa opracowania Projekt technologii Projekt budowlano-architektoniczny Wytyczne zawarte w normach PN-EN 737 i ISO EN , Dyrektywa 93/42/EWG i normy zharmonizowane dla instalacji gazów medycznych Katalogi urządzeń i armatury zastosowanych w niniejszym projekcie 1.2 Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest: - zaprojektowanie centralnego systemu instalacji gazów medycznych oraz instalacji powietrza technicznego, doprowadzających poszczególne rodzaje gazów do pomieszczeń określonych w projekcie technologii - zaprojektowanie źródeł ich wytwarzania dalej nazywanych centralami 2. OPIS INSTALACJI Zaprojektowano instalacje dla dystrybucji następujących mediów : - tlen - podtlenek azotu - dwutlenek węgla - powietrze dla celów medycznych - powietrze do napędu narzędzi (air motor) - próżnia - gazy po anestetyczne - zużyte powietrze z napędu narzędzi - powietrze techniczne W pokojach intensywnej opieki oraz salach budzeń przewidziano punkty poboru tlenu, sprężonego powietrza i próżni zamontowane w jednostkach zasilających. W salach zabiegowych, diagnostycznych, operacyjnych przewidziano punkty poboru ścienne lub w jednostkach zasilających w konfiguracjach w zależności od specyfiki i potrzeb. W pomieszczeniach centralnej sterylizacji dla powietrza technicznego przewidziano zawory kulowe montowane na ścianach w pobliżu urządzeń Elementy składowe instalacji Przewody rurociągowe Dla projektowanych instalacji ustala się następujące wartości ciśnienia dystrybucyjnego: - tlen = 5 bar (± 20 %), - sprężone powietrze medyczne (AIR 5) = 5 bar (± 20 %), 3

3 - sprężone powietrze do napędu (AIR 8) = 8 bar (± 20 %), - podtlenek azotu = 5 bar (± 20 %), - dwutlenek węgla = 5 bar (± 20 %), - próżnia = -0,6 bar (± 100 mbar); - sprężone powietrze techniczne = 7 bar (± 20 %), - Przewody należy wykonać z rur miedzianych sztywnych typu SF Cu wg EN 1057 lub EN Do połączeń lutowanych w procesie lutowania zasadniczo należy używać wyłącznie złączek lutowania kapilarnego wg PN-EN Kielichowanie rur w celu ich łączenia jest zabronione! - Spoiny należy lutować lutem srebrnym LS 45 (skład wg DIN 8513). - Połączenia lutowane należy wykonywać jako lutowanie w osłonie gazu ochronnego np. azotu. - Rozpoczęcie prac instalacyjnych powinno nastąpić po ukończeniu montażu przewodów wentylacyjnych. Układanie rurociągów przewiduje się w przestrzeniach miedzystropowych oraz pod tynkiem. Przewody na korytarzach należy mocować do stropów za pomocą zawiesi niezależnych od innych instalacji, w odległościach podanych w normie EN -PN 737-3: - Średnica rury (mm) Mocowanie poziome -minimalny odstęp (m) 8 x 1 1,5 1,5 12 x 1 1,5 1,5 15 x 1 1,5 1,5 22 x 1 2,0 2,0 28 x 1,5 2,0 2,0 35 x 1,5 2,5 2,5 42 x 1,5 2,5 2,5 54 x 2 2,5 2,5 Mocowanie pionowe -minimalny odstęp (m) - Przy przejściach przez przegrody oraz w środowiskach powodujących korozję należy stosować osłony. Ponadto przejścia przez przegrody stanowiące granice stref pożarowych należy zabezpieczyć uszczelnieniami o odporności ogniowej przegrody. - Rurociągi należy oznakować odpowiednimi barwnymi identyfikatorami z nazwą gazu, ze wskazaniem kierunku przepływu. Oznaczenie takie powinno występować w sąsiedztwie zaworów odcinających, rozgałęzień, na korytarzach: przed i za przegrodami, oraz na prostych odcinkach nie rzadziej niż co 10 metrów. Kolory oznakowania dla instalacji poszczególnych gazów wg norm PN-EN i ISO EN : - tlen: biały; - sprężone powietrze: czarno-biały; - podtlenek azotu: niebieski; - dwutlenek węgla: szary - próżnia: żółty. - Wszystkie piony, zawory, skrzynki zaworowo-kontrolne, manometry, punkty poboru muszą być oznakowane w sposób czytelny i trwały. Zawory w skrzynkach zaworowokontrolnych powinny być oznaczone przez podanie nazwy lub symbolu gazu, określenie strefy odcinanej wyrażonej przez nazwę (numer) zasilanych pomieszczeń oraz liczbę i lokalizację punktów poboru. - Przewody wyrzutowe dla instalacji gazów po anestetycznych i zużytego powietrza z napędów pneumatycznych wyprowadzone są ponad dach. Piony umieszczono w 4

4 szachtach instalacyjnych. Możliwe jest wpinanie wylotów tych przewodów do kanałów wywiewnych wentylacji mechanicznej powyżej ostatnich wlotów, jednakże fakt ten powinien być uzgodniony z projektantem instalacji wentylacji. Wpięcie do kanału wentylacji powinno być wykonane w sposób nie przenoszący drgań Strefowe zespoły kontrolne (SZK) Dla odcinania i kontroli poszczególnych stref instalacji zaprojektowano strefowe zespoły kontrolne (skrzynki zaworowe), spełniające wymogi norm PN-EN i ISO EN oraz zarejestrowane jako wyrób medyczny w Rejestrze Wyrobów Medycznych. Strefowe zespoły kontrolne (zaprojektowano je w miejscach ogólnie dostępnych najczęściej na korytarzach lub przy punktach pielęgniarskich) pozwalają na odczytanie ciśnienia w poszczególnych odcinkach sieci rurociągowej oraz na wyłączenie ich z systemu zasilania i przeprowadzenie wymaganych prac konserwacyjnych i naprawczych bez konieczności przerywania ciągłości zasilania dla pozostałych stref zaopatrzenia w gazy medyczne. Kontrolę poziomu ciśnienia panującego w sieci umożliwiają zainstalowane manometry, oraz czujniki ciśnienia sterujące sygnalizatorami umieszczonymi w skrzynkach, lub jeżeli zachodzi taka potrzeba - jednocześnie w skrzynkach i poza nimi. Urządzenia te sygnalizują odchylenia ciśnienia o ± 20% od ciśnienia nominalnego w przypadku gazów sprężonych, oraz wzrost powyżej -40 kpa w przypadku próżni, z dopuszczalną tolerancją dokładności pomiaru ciśnienia ± 4%. Alarmy wyzwalane są prądem spoczynkowym. Alarm optyczny (dioda LED) i akustyczny (brzęczyk) pojawia się na skutek przerwania przewodu łączącego sygnalizator z zestykiem czujnika ciśnienia. Przerwanie sygnału akustycznego na ok. 10 minut z jednoczesnym przejściem ciągłego sygnału optycznego w sygnał migający następuje po wciśnięciu przycisku Reset/Test. Ponadto przycisk Reset/Test służy do sprawdzenia funkcjonowania sygnału optycznego i akustycznego oraz do pobudzenia bez potencjałowego przekaźnika meldunku o zakłóceniach. Strefowe zespoły kontrolne zgodnie z wymogami norm PN-EN i ISO EN wyposażone są w patentowy zamek z zespołem awaryjnego otwierania. Dla każdego rodzaju gazu medycznego w skrzynce zainstalowany jest blok zaworowy, który zgodnie z normami PN-EN i ISO EN , poza możliwością zamknięcia strefy zasilania zaworem odcinającym, umożliwia również fizyczne odcięcie zasilania, a dodatkowo jeszcze wyposażony jest w specyficzne dla rodzaju gazu przyłącze NIST do podłączenia zasilania awaryjnego. Strefowe zespoły kontrolne przystosowane są do montażu podtynkowego i natynkowego, pomyślane jako system modułów do indywidualnego wyposażenia co do rodzaju gazu, sposobu pomiaru i nadzoru ciśnień. Zalecana wysokość montażu wyrażona jako odległość dolnej krawędzi skrzynki od gotowego podłoża:1375 mm. 5

5 Budowa strefowego zespołu kontrolnego (SZK) 1. przyłącze zasilania awaryjnego typu NIST 2. blok zaworowy 3. zespół awaryjnego otwierania 4. oznaczenie kontrolowanej strefy zasilania 5. manometr do odczytu ciśnienia (podciśnienia) 6. oznaczenie rodzaju gazu 7. diody dla wskazania stanu pracy instalacji 8. przycisk Reset/Test sygnalizatora 9. rączka zaworu 10. nakrętka przyłącza rurociągu 11. transformator 12. moduł sygnalizacyjny 13. moduł przekaźnikowy Monitory (sygnalizatory) gazów medycznych instalowane poza skrzynkami Monitory gazów powinny spełniać wymogi norm PN-EN i ISO EN Urządzenia te sygnalizują odchylenia ciśnienia o ± 20% od ciśnienia nominalnego w przypadku gazów sprężonych, oraz wzrost powyżej -40 kpa w przypadku próżni, z dopuszczalną tolerancją dokładności pomiaru ciśnienia ± 4% Monitory typu G dostępne są w wykonaniu dla 3-ch i 6-ciu sygnałów alarmowych (gazów) z układem dodatkowego powtarzania sygnałów wejściowych. Alarmy wyzwalane są prądem spoczynkowym. Alarm optyczny (dioda LED) i akustyczny (brzęczyk) pojawia się za pośrednictwem przekaźnika ciśnieniowego, oraz na skutek przerwania przewodu łączącego sygnalizator z zestykiem przekaźnika czujnika ciśnienia. Przerwanie sygnału akustycznego na ok. 12 minut z jednoczesnym przejściem ciągłego sygnału optycznego w sygnał migający następuje po wciśnięciu przycisku Reset/Test. Ponadto przycisk Reset/Test służy do sprawdzenia funkcjonowania sygnału optycznego i akustycznego oraz do pobudzenia bez potencjałowego przekaźnika meldunku o zakłóceniach. Monitory montowane są poza skrzynkami w specjalnych puszkach instalacyjnych. MONITOR 3G MONITOR 6G 6

6 2.1.4 Punkty poboru gazów medycznych i próżni Zaprojektowano punkty poboru montowane w ścianach oraz w medycznych jednostkach zasilających. Punkty poboru gazów medycznych szybko zatrzaskowe złącza wtykowe - umożliwiają korzystanie z mediów centralnej instalacji zasilającej. Złącza wtykowe powinny spełniać wymogi norm PN-EN i ISO EN oraz PN-92/M ISO 9170 i być zarejestrowane jako wyrób medyczny w Rejestrze Wyrobów Medycznych. Złącza wtykowe zapewniają jednoznaczny wybór rodzaju gazu - osiągnięty przez kod geometryczny miejsca poboru i wtyku, gwarantujący możliwość sprzężenia tylko elementów tego samego rodzaju gazu, a tzw. wewnętrzne zabezpieczenie rodzaju gazu zagwarantowane jest już w trakcie montażu przez zakodowanie istotnych elementów montażowych identyfikujących rodzaj gazu Szybko zatrzaskowe złącza wtykowe posiadają dodatkowo kodowaną tulejkę odryglowującą. Wyposażone są w dwustopniową blokadę wtyku (pozycja parkowania oraz pozycja czerpania gazu), specjalny zawór kontrolny umożliwiający wymianę elementów zużywalnych bez konieczności zamykania doprowadzenia gazu. Elementy doprowadzające gaz wykonane są z metalu. Budowa punktu poboru 1 zawór serwisowy 2 nakrętka zabezpieczająca 3 zawór 4 puszka z gniazdem 5 uszczelka 6 oring 7 sprzęg wtykowy 8 wewnętrzne kodowanie 9 zewnętrzne kodowanie rodzaju 10 tulejka odryglowująca 11 pokrywka maskująca Zalecana wysokość montażu wyrażona jako odległość poziomej osi puszek podtynkowych od gotowego podłoża: mm. Dopuszczalne są odstępstwa od powyższych ustaleń, o ile wymaga tego estetyka nawiązująca do rozmieszczenia gniazd innych branż, specyficzna aranżacja wnętrz. Minimalna odległość między gniazdami tlenu, podtlenku azotu a gniazdami elektrycznymi powinna wynosić min. 20 cm Gniazda odciągu gazów po anestetycznych (NA) Projekt przewiduje montaż gniazd odciągu w ścianach oraz w medycznych jednostkach zasilających sal operacyjnych. Zadaniem odciągu, które spełniają gniazda odciągu typu Dräger, jest bezpieczne odprowadzanie zbędnych gazów anestetycznych bezpośrednio do atmosfery lub do kanału wywiewnego wentylacji. Sprawne funkcjonowanie odciągu chroni personel medyczny przed szkodliwym dla zdrowia działaniem gazów anestetycznych wydostających się z otworów nadmiarowych lub wydechowych systemów do znieczulania wziewnego. Układ odciągu dostosowany jest do wszystkich rodzajów inhalacyjnych środków narkozowych. 7

7 Układ inżektorowy odciągu gazów anestetycznych napędzany sprężonym powietrzem składa się z przyłącza zasysającego połączonego ze wskaźnikiem pracy, zintegrowanego z nim inżektora oraz pokrywy zamykającej. Zbędny gaz anestetyczny, występujący pulsacyjnie, mieszany jest z powietrzem napędowym i może być odprowadzany bezpośrednio do atmosfery lub do kanału powietrza wylotowego instalacji klimatyzacyjnej. Instalacja inżektorowa montowana w jednostkach zasilających różni się od zestawu ściennego sposobem rozmieszczenia elementów składowych odciągu gazów anestetycznych. Gniazda odciągu gazów powinny być zarejestrowane jako wyrób medyczny w Rejestrze Wyrobów Medycznych. Zalecana wysokość montażu wyrażona jako odległość poziomej osi puszek podtynkowych od gotowego podłoża: mm. Dopuszczalne są odstępstwa od powyższych ustaleń, o ile wymaga tego estetyka nawiązująca do rozmieszczenia gniazd innych branż, specyficzna aranżacja wnętrz. Odciąg gazów po anestetycznych -schemat A aparat do znieczulania B wąż odciągowy C wtyk odciągu D gniazdo odciągu E inżektor F instalacja sprężonego powietrza 5 bar G powietrze napędowe H instalacja odprowadzająca do atmosfery Złącze wtykowe Airmotor Złącza wtykowe Airmotor służą do przesyłania sprężonego powietrza wykorzystywanego przy napędzie narzędzi i przyrządów w pomieszczeniach medycznych. Zarówno punkt poboru jak i wtyk Airmotor są tak skonstruowane, aby wyeliminować możliwość pomyłki - sprzężenia punktu poboru i wtyku różnych rodzajów gazów. Wtyk Airmotor pasuje wyłącznie do gniazda Airmotor. Wtyk Airmotor i podłączone urządzenie połączone są współosiowym wężem. Sprężone powietrze dopływa do turbinki urządzenia przez wewnętrzny wąż ciśnieniowy. Zużyte rozprężone powietrze jest odprowadzone z urządzenia przez wąż zewnętrzny do przewodu odprowadzającego. Powrót powietrza rozprężonego do obiegu jest niemożliwy. Wtyk można łączyć z wężami przesyłowymi o różnych średnicach. Punkty poboru Airmotor można montować w ścianach, w kanałach ściennych jak również w ruchomych jednostkach zasilania, np. w sufitowych jednostkach zasilających Zawory do poboru powietrza technicznego 8

8 Zaprojektowano zawory kulowe ze złączką do węża montowane na ścianie w pobliżu zasilanych urządzeń. 3. CENTRALE GAZÓW MEDYCZNYCH, POWIETRZA TECHNICZNEGO I PRÓŻNI 3.1 Wytyczne branżowe dla central Centrala sprężonego powietrza a) budowlana - posadzka niepyląca, łatwa w utrzymaniu czystości, - ściany wykończone materiałami ułatwiającymi utrzymanie czystości, - drzwi stalowe otwierane na zewnątrz, b) instalacyjna - doprowadzić instalacje zimnej wody, - zainstalować wpust kanalizacyjny, - wentylacja pomieszczenia winna zapobiegać przegrzewaniu się urządzeń ( max. + 40ºC) - przewidzieć ogrzewanie zapobiegające obniżeniu się temperatury pomieszczenia poniżej +5ºC, - dla kompresorów należy wykonać czerpnie i wyloty powietrza zgodnie z DTR maszyn. Dla sprężarek powietrza medycznego DWSC-15 o mocy 11 kw wymagany otwór dopływu powietrza wynosi 0,5 m 2. Od każdej sprężarki kanał wylotowy o przekroju min. 0,13 m 2. - do ustawienia sprężarek wystarcza wypoziomowana posadzka przemysłowa bez fundamentu c) elektryczna - oświetlenie oraz gniazda wtykowe jak dla pomieszczeń wilgotnych, - zasilanie szaf sterowniczych 3x11 kw ze źródła napięcia gwarantowanego przez agregat prądotwórczy, - kabel zasilający szafę sterowniczą ( wejście od dołu szafy), - należy przewidzieć w rozdzielni elektrycznej zabezpieczenie trójfazowe - przewidzieć gniazda elektryczne 230V na ścianach w pobliżu osuszaczy chłodniczych oraz Bekomatu (oddzielaczy kondensatu) - zapewnić możliwość podłączenia zbiorników ciśnieniowych do instalacji uziemiającej - jeżeli stan pracy centrali ma być przekazywany do centrum nadzoru szpitala należy doprowadzić do szafy sterowniczej wraz z przewodem zasilającym przewód sygnalizacyjny YTKSY 10x2x0,5mm Centrale tlenu, podtlenku azotu i dwutlenku węgla 9

9 Projektuje się umieszczenie central w specjalistycznych kontenerach. a) budowlana - kontener powinien być wykonany z materiałów niepalnych - drzwi stalowe otwierane - dach typu lekkiego 75 kg/m2 - posadzka odporna na przetaczanie butli - pod zbiornik ciekłego tlenu i parownicę atmosferyczną przewidzieć fundament płytowy w oparciu o wytyczne dostawcy zbiornika i parownicy - przewidzieć ogrodzenie o wys. 1,5 m zbiornika tlenu i parownicy b) instalacyjna - wentylacja grawitacyjna dołem i górą. Wentylacje zaprojektować tak, aby zabezpieczyć przed przekroczeniem temperatury powietrza w pomieszczeniu + 35ºC c) elektryczna - oświetlenie oraz gniazda wtykowe wykonać jak dla pomieszczeń wilgotnych - przewidzieć gniazda do ewentualnego podłączenia grzejników w przypadku obniżenia się temperatury poniżej +5ºC - odpowiednio do przepisów wykonać instalację uziemiającą - należy doprowadzić do GCS 1200 O 2 oraz RS20 N 2 O przewód sygnalizacyjny XzTKMXpw jeżeli będzie przewidywane przekazywanie stanu pracy central do centrum nadzoru Wszystkie centrale należy wyposażyć w wymagane tablice informacyjno-ostrzegawcze oraz gaśnice proszkowe. Na wyposażeniu centrali tlenu, podtlenku azotu i dwutlenku węgla powinien znajdować się wózek do przewozu butli i komplet kluczy płaskich Centrale próżni a) budowlana - posadzka niepyląca, łatwa w utrzymaniu czystości, - ściany wykończone materiałami ułatwiającymi utrzymanie czystości, - drzwi stalowe otwierane na zewnątrz b) instalacyjna - doprowadzić instalacje zimnej wody, - zainstalować wpust kanalizacyjny, - wentylacja pomieszczenia winna zapobiegać przegrzewaniu się urządzeń ( max. + 35ºC) - przewidzieć ogrzewanie zapobiegające obniżeniu się temperatury pomieszczenia poniżej +5ºC, - wyprowadzić wyrzut powietrza z pomp próżniowych do atmosfery rurą PVC średn.75mm c) elektryczna - oświetlenie oraz gniazda wtykowe jak dla pomieszczeń wilgotnych, - zasilanie szafy sterowniczej 3 x 4 kw ze źródła napięcia gwarantowanego, - kabel zasilający szafę sterowniczą YKY 5x10mm2 ( wejście od dołu szafy), - należy przewidzieć w rozdzielni elektrycznej zabezpieczenie trójfazowe 50A - zapewnić możliwość podłączenia zbiorników próźniowych do bednarki, - jeżeli jest przewidywane przekazywanie sygnałów stanów pracy z centrali VAC do centrum nadzoru szpitala należy doprowadzić do szafy sterowniczej wraz z przewodem zasilającym przewód sygnalizacyjny YTKSY 10x2x0,5mm2 10

10 3.2 Opis techniczny central Centrala sprężonego powietrza medycznego i powietrza technicznego Sprężone powietrze wytwarzane przez elektrycznie napędzane kompresory musi odpowiadać wysokiej klasie czystości, wymaganej dla celów medycznych. Pojemności zbiorników służą do skompensowania zróżnicowanego ilościowo zużycia. Osuszacze adsorpcyjne zapobiegają dostawaniu się kondensatu do sieci. Medyczną jakość sprężonego powietrza zapewnia 3 stopniowe filtrowanie. Reduktory przystosowane do wymogów sprężonego powietrza medycznego redukują ciśnienie zbiornika do poziomu ciśnienia roboczego niezależnie od wielkości zużycia. Sterowanie i kontrolę całej instalacji sprężonego powietrza przejmuje automatyka szafy sterowniczej zawierająca wymagane elementy elektryczne i pneumatyczne. Instalacja sprężonego powietrza jest tak wykonywana, że bez przerywania eksploatacji mogą być prowadzone prace konserwacyjne i naprawcze. Elektroniczne zawory oddzielania kondensatu z kontrolą poziomu skroplin odprowadzają gromadzący się kondensat z instalacji sprężonego powietrza do instalacji automatycznej obróbki kondensatu. W zaproponowanym rozwiązaniu zastosowano układ trzech kompresorów, dwóch zbiorników i dwóch osuszaczy adsorpcyjnych. Dla powietrza technicznego zastosowano układ dwóch osuszaczy chłodniczych. Praca kompresorów przebiega w cyklu przemiennym tak, aby następowało równomierne zużycie wszystkich kompresorów. Zapewnia to odpowiednio zaprogramowana szafa sterownicza. Praca kompresorów sterowana jest automatycznie za pomocą sterownika Trinity. Ważne sygnały informujące o stanie pracy centrali sprężonego powietrza mogą być przekazywane do centrali dyspozytorskiej szpitala za pośrednictwem bez potencjałowych zestyków wyprowadzonych na listwę zaciskową szafy sterowniczej. Przewidywane zużycie sprężonego powietrza wyniesie 780 l/min Centrale próżni Próżnia wytwarzana jest przez elektrycznie napędzane pompy. Instalacja jest tak budowana, że prace konserwacyjne i naprawcze mogą być prowadzone bez przerywania eksploatacji. Pojemność zbiornika jest tak dobrana, aby kompensować zróżnicowane ilościowo zużycie. Wychwytywacz wydzielin oraz filtry bakteryjne chronią instalację wytwarzającą próżnię przed zanieczyszczeniami i bakteriami z sieci rozdzielczej, gwarantując jednocześnie bakteryjną czystość powietrza wylotowego. Wszystkie wymagane do sterowania instalacji, elektryczne i pneumatyczne elementy przełączające zawiera zamykana szafa sterownicza. Ważne sygnały informujące o stanie pracy centrali mogą być przekazywane do centrali dyspozytorskiej szpitala za pośrednictwem bez potencjałowych zestyków wyprowadzonych na listwę zaciskową szafy sterowniczej. Przewidywane zapotrzebowanie na próżnię wyniesie 540 l/min Centrala tlenu 11

11 Zasadniczym źródłem tlenu będzie układ składający się ze zbiornika z ciekłym tlenem o poj l, z parownicy o wydajności 140 Nm 3 /h oraz niezbędnej armatury zabezpieczającej i operacyjnej. Kompletna stacja odgazowania może być elementem dzierżawionym przez Szpital od dostawcy tlenu. Obecnie, na etapie projektowania przyjęto wariant, że stacja zgazowania będzie realizowana ze środków inwestycyjnych. Układ odparowywacza jest połączony ze stacją redukcyjną GCS Układ rezerwowy jest uruchamiany automatycznie przy zaniku ciśnienia po stronie odgazowywacza. Rezerwowe zapasy tlenu utrzymywane są w bateriach butlowych, podzielonych na dwie jednakowe grupy (lewa i prawa strona baterii butlowych) na przemian włączonych do pracy. Podczas, gdy jedna strona przejmuje zasilanie instalacji, druga stoi w dyspozycji jako rezerwa. Przy spadku ciśnienia pierwszej strony poniżej zadanej wartości, stacja redukcyjna, która wytwarza również ciśnienie robocze, automatycznie przełącza zasilanie na stronę rezerwową. Butle poprzez zawory pośrednie połączone są łącznikami butlowymi (połączenia elastyczne) z kolektorami wysokiego ciśnienia. Kolektory sprzęgają pogrupowane stronami butle ze stacją redukcyjną. Strony baterii butlowych muszą być odcinane niezależnie. Filtr zabezpiecza stację redukcyjną przed zanieczyszczeniami. Wysokie ciśnienie butli redukowane jest w stacji redukcyjnej do pożądanego ciśnienia sieci rozdzielczej. Wymiana reduktora podczas pracy nie może wpływać na funkcjonowanie instalacji. Przewody odciążające i przewietrzające z zaworów bezpieczeństwa wyprowadzane są do atmosfery. Ważne sygnały informujące o stanie pracy centrali mogą być przekazywane do centrali dyspozytorskiej szpitala za pośrednictwem bez potencjałowych zestyków wyprowadzonych na listwę zaciskową tablic redukcyjnych. Przewidywane zużycie tlenu wyniesie 800 l/min Centrala podtlenek azotu i dwutlenku węgla Zapasy podtlenku azotu i dwutlenku węgla utrzymywane są w bateriach butlowych, podzielonych na dwie jednakowe grupy (lewa i prawa strona baterii butlowych) na przemian włączonych do pracy oraz z butli rezerwowej uruchamianej w przypadku awarii systemu podstawowego. Podczas, gdy jedna strona przejmuje zasilanie instalacji, druga stoi w dyspozycji jako rezerwa. Przy spadku ciśnienia pierwszej strony poniżej zadanej wartości, stacja redukcyjna, która wytwarza również ciśnienie robocze, automatycznie przełącza zasilanie na stronę rezerwową. Butle poprzez zawory pośrednie połączone są łącznikami butlowymi (połączenia elastyczne) z kolektorami wysokiego ciśnienia. Kolektory sprzęgają pogrupowane stronami butle ze stacją redukcyjną. Strony baterii butlowych muszą być odcinane niezależnie. Filtr zabezpiecza stację redukcyjną przed zanieczyszczeniami. Wysokie ciśnienie butli redukowane jest w stacji redukcyjnej do pożądanego ciśnienia sieci rozdzielczej. Wymiana reduktora podczas pracy nie może wpływać na funkcjonowanie instalacji. Przewody odciążające i przewietrzające z zaworów bezpieczeństwa wyprowadzane są do atmosfery. Ważne sygnały informujące o stanie pracy centrali mogą być przekazywane do centrali dyspozytorskiej szpitala za pośrednictwem bez potencjałowych zestyków wyprowadzonych na listwę zaciskową tablic redukcyjnych. Przewidywane zużycie podtlenku azotu wyniesie 70 l/min. Przewidywane zużycie dwutlenku węgla wyniesie 50 l/min. 12

12 3.3 Wyposażenie central gazów medycznych i próżni Centrala sprężonego powietrza W wyposażeniu centrali sprężonego powietrza przewiduje się: - 3 kompresory DWSC-15 (11 kw) - szafę sterowniczą 3 x 11 kw - 2 zbiorniki ciśnieniowe o pojemności 1500 l - 2 osuszacze adsorpcyjne np. MADME 020S z układem filtracji lub równoważne o nie gorszych parametrach - 2 osuszacze chłodnicze np. KT DG0020AB (230V) lub równoważne o nie gorszych parametrach - stację redukcyjną zestaw redukcyjny 180/8-7 oddzielaczy kondensatu np. Bekomat 21 lub równoważne o nie gorszych parametrach - rozdzielacz oleju i wody np. Owamat 11 lub równoważne o nie gorszych parametrach - stacja filtracyjna 60 - reduktor ciśnienia 180 m3/h + zawór bezpieczeństwa 8 bar - sygnalizator stanu pracy - przyłącze zasilania awaryjnego Centrala próżni W wyposażeniu centrali próżni przewiduje się: - 3 pompy próżniowe 160 (4,0 kw) - szafę sterowniczą 3 4,0 kw - 2 zbiorniki ciśnieniowe o pojemności 1000 l - 2 naczynia sekrecyjne (wychwytywacz wydzielin) - podwójny filtr bakteryjny Centrala tlenu wielkość baterii butlowych : 2 12 butli / 40l redukcja ciśnienia : 2 stopnie przełączanie : automatyczne ciśnienie pracy : 5 bar W wyposażeniu centrali tlenu przewiduje się: - stację redukcyjną GCS1200 O 2, 120 Nm3/h - 2 zawory wysokiego ciśnienia z filtrem spiekowym - 4 kolektory wysokiego ciśnienia 3-f/RV - 6 podwójnych łączników butlowych wysokiego ciśnienia, lewe - O 2-6 podwójnych łączników butlowych wysokiego ciśnienia, prawe - O 2-2 zawory odciążające wysokiego ciśnienia - 4 zestawy mocowania butli 3-f - przyłącze 22x1 z zaworem odcinającym DN 20 do odparowywacza - przyłącze zasilania awaryjnego - sygnalizator stanu pracy Centrala podtlenku azotu wielkość baterii butlowych : 2 4 butle / 40l butle redukcja ciśnienia : 2 stopnie przełączanie : automatyczne ciśnienie pracy : 5 bar 13

13 W wyposażeniu centrali podtlenku azotu przewiduje się: - stację redukcyjną - N 2 O, 35 Nm3/h - zestaw redukcyjny- N 2 O, 35 Nm3/h (zasilanie rezerwowe) - 3 zawory wysokiego ciśnienia z filtrem spiekowym - 3 kolektory wysokiego ciśnienia z zaworami zwrotnymi 3-f/RV - 3 podwójne łączniki butlowe wysokiego ciśnienia, prawe - N 2 O - 2 podwójne łączniki butlowe wysokiego ciśnienia, lewe - N 2 O - 3 zawory odciążające wysokiego ciśnienia - 3 zestawy mocowania butli 3-f - przyłącze zasilania awaryjnego - zawór kulowy DN15 - zawór kulowy DN 20 - sygnalizator stanu pracy Centrala dwutlenku węgla wielkość baterii butlowych : 2 2 butle / 40l butle redukcja ciśnienia : 2 stopnie przełączanie : automatyczne ciśnienie pracy : 5 bar W wyposażeniu centrali dwutlenku węgla przewiduje się: - stację redukcyjną CO 2, 35 Nm3/h - zestaw redukcyjny- CO 2, 35 Nm3/h (zasilanie rezerwowe) - 3 zawory wysokiego ciśnienia z filtrem spiekowym - 3 kolektory wysokiego ciśnienia 2-f/RV - 1 podwójny łącznik butlowy wysokiego ciśnienia, prawy - CO 2-1 podwójny łącznik butlowy wysokiego ciśnienia, lewy - CO 2-1 pojedynczy łącznik butlowy wysokiego ciśnienia, prawy - CO 2-3 zawory odciążające wysokiego ciśnienia - 3 zestawy mocowania butli 2-f - przyłącze zasilania awaryjnego - zawór kulowy DN15 - zawór kulowy DN 20 - sygnalizator stanu pracy Stacja zgazowania ciekłego tlenu -zbiornik kriogeniczny: poj.6000 l (wymiary h=6570, d=1600), Pr=18 bar ciężar transportowy 4500 kg - parownica atmosferyczna: wydajność 140 Nm 3 /h, dopuszczalne ciśnienie 40 bar - zawór kulowy kriogeniczny DN25- PN40 - zawór bezpieczeństwa kriogeniczny z brązu, PN40, zawór pełnego skoku, grzybek z uszczelnieniem z nawęglanego PTFE, zamknięta pokrywa z funkcją przedmuchu odtłuszczony do tlenu ze średnicą gniazda 10,5 mm, współczynnik wypływu 0,58 - fundament pod zbiornik i parownicę żelbetowy prefabrykowany 4. OGÓLNE WYMAGANIA 4.1 Wykonanie robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Wykonawczą, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 14

14 Instalacja gazów medycznych jako wyrób medyczny podlega klasyfikacji i zgodnie z regułami załącznika IX Wytycznej Unii Europejskiej 93/42/EWG zakwalifikowana jest do klasy II b, co wiąże się ze szczególnymi warunkami wykonania i odbioru, określonymi w normach PN-EN i ISO EN Z uwagi na powyższy stan rzeczy, a także ze względu na bezpieczeństwo pacjenta, personelu medycznego i osób trzecich instalacje gazów medycznych powinny wykonywać firmy z dużym doświadczeniem w realizacji obiektów szpitalnych, posiadające podpisane umowy z producentami urządzeń i armatury odnośnie zagwarantowania dostaw elementów w wymaganej dla instalacji gazów medycznych klasie. Od firm wykonawczych wymaga się również fachowej wiedzy w zakresie wykonawstwa i serwisu, potwierdzonej certyfikatami dotyczącymi odbytych szkoleń. Rozwiązanie techniczne uwzględnia wymóg zagwarantowania ciągłości dostaw gazów medycznych do punktów ich poboru w przypadku tzw. pierwszej awarii, jak również podczas przeprowadzania prac naprawczych. Zaprojektowano instalację gazów medycznych z uwzględnieniem armatury i urządzeń np. firmy Dräger Medical, wiodącego producenta wyrobów medycznych, spełniających aktualnie obowiązujące normy lub równoważnych o nie gorszych parametrach. Ujęte w projekcie urządzenia zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn zakwalifikowane są (ze względu na swoje przeznaczenie) do wyrobów medycznych klasy II. Można zastosować armaturę i urządzenia innych producentów spełniających wymagania stawiane przez normy i zalecenia. 4.2 Materiały Instalowane elementy instalacji powinny odpowiadać poniższym normom: Rurociągi z rur miedzianych - wg PN-EN 1057, PN-EN Punkty poboru gazów medycznych i próżni - wg PN-EN Gniazda odciągu gazów poanestetycznych - wg PN-EN 737-2, PN-EN Skrzynki zaworowo-kontrolne gazów medycznych - wg PN-EN i ISO EN Rozprężalnie tlenu, podtlenku azotu i dwutlenku węgla oraz centrale sprężonego powietrza i próżni medycznej - wg PN-EN i ISO EN Stacje redukcyjne gazów medycznych - wg PN-EN 737-3, PN-EN 738-1, PN-EN Sygnalizacja alarmowa gazów medycznych - wg PN-EN 737-3, PN-EN Ze względu na fakt, że instalacje zasilające w gazy medyczne są zakwalifikowane do klasy wyrobów medycznych II b, montowana armatura i wyposażenie powinny być zarejestrowane jako wyroby klasy II a oraz II b. PN-EN 739: Elastyczne niskociśnieniowe systemy połączeń do stosowania z systemami zasilania gazami medycznymi PN-EN Proste, niepalne zbiorniki ciśnieniowe dla powietrza i azotu część 1: Zbiorniki ciśnieniowe do celów ogólnych. PN-EN 1441: Produkty medyczne analiza ryzyka PN-EN ISO 9001 System zarządzania jakością wzorzec bezpieczeństwa jakości/przedstawienie parametrów jakości w projektowaniu / rozwoju, produkcji, montażu i obsłudze Klienta (ISO 9001:1994) EN System bezpieczeństwa jakości produkty medyczne wymagania szczególne do stosowania EN ISO

Specyfikacje wykonania i odbioru robót instalacji gazów medycznych

Specyfikacje wykonania i odbioru robót instalacji gazów medycznych Specyfikacje wykonania i odbioru robót instalacji gazów medycznych 1 Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Wykonawczą,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI GAZÓW MEDYCZNYCH

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI GAZÓW MEDYCZNYCH PW OPIS TECHNICZNY INSTALACJI GAZÓW MEDYCZNYCH I. OPIS TECHNICZY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Opis projektowanych wewnętrznych instalacji gazów medycznych 4. Instalacja sygnalizacji

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚC OPRACOWANIA. 2. Część graficzna - Rzut parteru 1:100. Instalacja tlenowa rys.1 - Rzut I piętra1:100. /Część B/. Instalacja tlenowa rys.

ZAWARTOŚC OPRACOWANIA. 2. Część graficzna - Rzut parteru 1:100. Instalacja tlenowa rys.1 - Rzut I piętra1:100. /Część B/. Instalacja tlenowa rys. ZAWARTOŚC OPRACOWANIA 1. Opis techniczny 2. Część graficzna - Rzut parteru 1:100. Instalacja tlenowa rys.1 - Rzut I piętra1:100. /Część B/. Instalacja tlenowa rys.2 OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT I DOSTAW INSTALACJI GAZÓW MEDYCZNYCH STG 01.00

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT I DOSTAW INSTALACJI GAZÓW MEDYCZNYCH STG 01.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT I DOSTAW INSTALACJI GAZÓW MEDYCZNYCH STG 01.00 Przebudowa części budynku Szpitala Ginekologiczno-Położniczego na Oddział Urologii Poznań ul. Jarachowskiego

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK,,B" +,,C" - PARTER

BUDYNEK,,B +,,C - PARTER BUDYNEK,,B" +,,C" - PARTER Nr pomiesz czenia Nazwa pomieszczenia Pow. jedn. m² 1 HALL + KORYTARZ I 139,6 2 DEKONTAMINACJA 14,9 3 WC NIEPEŁNOSPRAWNYCH. + WC DAMSKI 7,0 4 ŚLUZA 7,8 5 IZOLATKA 16,3 6 WĘZEŁ

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I Część ogólna 1. Przedmiot opracowania 2. Zakres opracowania dokumentacji technicznej 3. Podstawa opracowania II Opis techniczny projektowanych instalacji 1. Instalacja gazowa III.

Bardziej szczegółowo

1. Spis zawartości. Część rysunkowa: Rysunki wg załączonego spisu rysunków. - strona 2 -

1. Spis zawartości. Część rysunkowa: Rysunki wg załączonego spisu rysunków. - strona 2 - 1. Spis zawartości. Część opisowa: 1. Spis zawartości.... 2 2. Spis rysunków.... 3 3. Opis techniczny.... 4 3.1. Dane ogólne... 4 3.1.1. Podstawa opracowania... 4 3.1.2. Przedmiot i zakres opracowania...

Bardziej szczegółowo

UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ DO TREŚCI SIWZ

UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ DO TREŚCI SIWZ Ars Medical Sp. z o.o. Aleja Wojska Polskiego 43 64-920 Piła adres do korespondencji: j.w. Piła, 20 czerwca 2012 r. DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZAMÓWIENIE UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ DO TREŚCI

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY CENTRALNEGO ZASILANIA

SYSTEMY CENTRALNEGO ZASILANIA Nr. rej. PL/DR 005579 AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR HYDRO-GAZ-MED Spółka jawna ul.popularna 8 05-200 Wołomin, Polska tel. (22) 787 65 60 fax. (22) 776 01 51 www.gazmed.com.pl JAKOŚĆ TO BEZPIECZEŃSTWO 2 Systemy

Bardziej szczegółowo

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1 1. Spis treści... 1 2. Spis rysunków i załączników... 2 3. Opis techniczny... 3-4 3.1. Dane ogólne... 3 3.2. Pompa ciepła opis rozwiązania... 3 4 3.3. Wytyczne budowlane... 4 3.4. Wytyczne elektryczne...

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Instalacja Klimatyzacji

Specyfikacja Techniczna Instalacja Klimatyzacji Specyfikacja Techniczna Instalacja Klimatyzacji Spis treści instalacja klimatyzacji 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST 1.1.1. Zakres robót. 1.1.2. Charakterystyka techniczna robót związanych z wykonaniem instalacji.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1.2. Cel i zakres opracowania 1.1. Podstawa opracowania 1.3. Bilans cieplny węzła 1.4. Projektowany węzeł cieplny 1.5. Rurociągi i armatura 1.6.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI INSTALACYJNE. Spektrometry ICP serii Integra. www.gbcpolska.pl

WARUNKI INSTALACYJNE. Spektrometry ICP serii Integra. www.gbcpolska.pl WARUNKI INSTALACYJNE Spektrometry ICP serii Integra www.gbcpolska.pl Pomieszczenie Spektrometr ICP powinien być zainstalowany w oddzielnym pomieszczeniu, gwarantującym niekorozyjną i niezapyloną atmosferę

Bardziej szczegółowo

D 06F Regulator ciśnienia

D 06F Regulator ciśnienia D 06F Regulator ciśnienia Karta katalogowa Konstrukcja Regulator ciśnienia składa się z: Korpusu z gniazdami G 1 / 4 (bez manometru) Przyłączy gwintowanych Kompletu wkładu zaworu z membraną i gniazdem

Bardziej szczegółowo

Klimatyzacja Pomieszczeń UM w Suwałkach INSTALACJE KLIMATYZACJI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Opis techniczny CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Klimatyzacja Pomieszczeń UM w Suwałkach INSTALACJE KLIMATYZACJI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Opis techniczny CZĘŚĆ RYSUNKOWA 1 INSTALACJE KLIMATYZACJI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 1. Rzut pomieszczeń instalacja klimatyzacji skala 1:50 2 OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego

Bardziej szczegółowo

Założenia Techniczne Montażu Unitów Stern Weber, Anthos, Castellini

Założenia Techniczne Montażu Unitów Stern Weber, Anthos, Castellini Założenia Techniczne Montażu Unitów Stern Weber, Anthos, Castellini Montaż unitów stomatologicznych sprzedawanych przez firmę Stern Weber Polska przeprowadza autoryzowany serwis firmy STERN WEBER POLSKA.

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA TECHNICZNE MONTAŻU UNITÓW STERN WEBER, ANTHOS I CASTELLINI

ZAŁOŻENIA TECHNICZNE MONTAŻU UNITÓW STERN WEBER, ANTHOS I CASTELLINI ZAŁOŻENIA TECHNICZNE MONTAŻU UNITÓW STERN WEBER, ANTHOS I CASTELLINI Montaż unitów stomatologicznych sprzedawanych przez firmę Stern Weber Polska przeprowadza autoryzowany serwis firmy STERN WEBER POLSKA.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZAWIERA:

DOKUMENTACJA ZAWIERA: 1 DOKUMENTACJA ZAWIERA: A. Opis techniczny B. Załączniki 1. Warunki techniczne zasilania w ciepło projektowanego budynku wydane przez PEC w Kolnie. C. Część rysunkowa 1. Sytuacja 1:500 rys. nr 1 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instytut Nawozów Sztucznych Puławy. Tytuł opracowania: Wymiana armatury regulacyjnej, odcinającej i zabezpieczającej

Instytut Nawozów Sztucznych Puławy. Tytuł opracowania: Wymiana armatury regulacyjnej, odcinającej i zabezpieczającej INSTYTUT Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-110 Puławy Tel. 081 473 14 00, fax. 081 473 14 10 e-mail: ins@ins.pulawy.pl, www.ins.pulawy.pl Regon: 000041619, NIP: 716-000-20-98 Nr projektu /zadania

Bardziej szczegółowo

SSAKI INŻEKTOROWE ZAWORY CZERPALNE REGULATORY SSANIA ZESTAWY ODSYSAJĄCE AKCESORIA SSAKI MEDYCZNE

SSAKI INŻEKTOROWE ZAWORY CZERPALNE REGULATORY SSANIA ZESTAWY ODSYSAJĄCE AKCESORIA SSAKI MEDYCZNE SSAKI INŻEKTOROWE ZAWORY CZERPALNE REGULATORY SSANIA ZESTAWY ODSYSAJĄCE AKCESORIA SSAKI MEDYCZNE SSAK INŻEKTOROWY PARAMETRY TECHNICZNE: Zakres regulacji podciśnienia poprzez zawór stożkowy, Butelka pojemnika

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWY i MODERNIZACJI ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII i INTENSYWNEJ TERAPII INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH

PRZEBUDOWY i MODERNIZACJI ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII i INTENSYWNEJ TERAPII INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH F.U.H. Instal Projekt Sebastian Laska 32-800 BRZESKO ul. Ogrodowa 11/21 [ (0-14)66-319-50 È (0)603 058 756, email: instal.projekt@wp.pl 4 PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY i MODERNIZACJI ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII

Bardziej szczegółowo

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI 1 IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI Autorzy opracowania Imię i Nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Projektował mgr inŝ. Piotr Ćwiek SWK/0088/PWOS/08 12-2009 Opracował Ryszard Susło GT.V-63/138/75

Bardziej szczegółowo

Budynek zaplecza warsztatowo-garażowego Portu Lotniczego im. Wł. Reymonta w Łodzi

Budynek zaplecza warsztatowo-garażowego Portu Lotniczego im. Wł. Reymonta w Łodzi Budynek zaplecza warsztatowo-garażowego dla lotniska im. Władysława Reymonta w Łodzi PIOTR BILIŃSKI ARCHITEKT 90 417 Łódź ul. Piotrkowska 61 tel./fax. (42) 630 19 55, e-mail: bilinski@run.com.pl Budynek

Bardziej szczegółowo

GRAWITACYJNE SYSTEMY ODDYMIANIA SYSTEMY ELEKTRYCZNE I PNEUMATYCZNE PORÓWNANIE

GRAWITACYJNE SYSTEMY ODDYMIANIA SYSTEMY ELEKTRYCZNE I PNEUMATYCZNE PORÓWNANIE GRAWITACYJNE SYSTEMY ODDYMIANIA SYSTEMY ELEKTRYCZNE I PNEUMATYCZNE PORÓWNANIE SYSTEMY ELEKTRYCZNE Uruchomienie układu następuje automatycznie po zadziałaniu czujek dymowych lub temperaturowych, które są

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN ul. Dworkowa 3, Warszawa, Przedmiot: INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Przetworniki ciśnienia typu MBS - informacje ogólne

Przetworniki ciśnienia typu MBS - informacje ogólne rzetworniki ciśnienia typu MBS - informacje ogólne rzetworniki ciśnienia - zasada działania Zadaniem przetworników ciśnienia jest przekształcanie wielkości mechanicznej jaką jest ciśnienie w sygnał elektryczny.

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE MUTON

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE MUTON PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE MUTON u s ł u g i budowlano-montażowe, projektowe, nadzory budowlano - instalacyjne 62-023 Borówiec ul. Na Skarpie 15 PRACOWNIA PROJEKTOWA Poznań os. Piastowskie 14/16 tel/ fax

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA SANITARNA (IS):

INSTALACJA SANITARNA (IS): INSTALACJA SANITARNA (IS): Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w sali muzealnej w Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków w 1. Przedmiot i zakres opracowania...2 2. Podstawa opracowania...2 3. Opis instalacji...2

Bardziej szczegółowo

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze ADRES: Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie BRANŻA: instalacje sanitarne INWESTOR: Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Nazwa obiektu : Budynek Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Adres obiektu : ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 44-100 Gliwice Działka nr 487, obręb Stare Miasto Temat : Inwestor

Bardziej szczegółowo

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I. Spis zawartości 1.1. Straty ciepła dla budynku 1.2. Instalacja centralnego ogrzewania 1.3. Przewody i rozprowadzenie instalacji 1.4. Próby, montaż, izolacja termiczna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II PROJEKTOWANIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II WENTYLACJA, OGRZEWANIE OB. NR 3 BUDYNEK OCZYSZCZALNI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJA

Bardziej szczegółowo

Zawory z gniazdem kątowym VZXF

Zawory z gniazdem kątowym VZXF Główne cechy i przegląd Funkcja Zawór z gniazdem kątowym VZXF jest sterowanym zewnętrznie zaworem 2/2. Zawory o tej konstrukcji są przełączane przez dodatkowe medium sterujące. Zawór w położeniu spoczynkowym

Bardziej szczegółowo

b) wywiew Ilość powietrza: V W = 0,5 x 260 = 130m 3 /h = 0,036 m 3 /s Powierzchnia otworu wywiewnego: F W = 0,023 x 1,0-1 = 0,023 m 2

b) wywiew Ilość powietrza: V W = 0,5 x 260 = 130m 3 /h = 0,036 m 3 /s Powierzchnia otworu wywiewnego: F W = 0,023 x 1,0-1 = 0,023 m 2 OŚWIADCZENIE Oświadczam, Ŝe projekt wykonawczy wewnętrznej instalacji gazowej do kotłowni grzewczej c.o. i c.w.u. i wentylacji w projektowanym budynku PWSZ Centrum Dydaktyczne Badań Kół Zębatych przy ul.

Bardziej szczegółowo

Wózek serwisowy B057R.. / B058R.. Seria Compact. Dla łatwej konserwacji w rozdzielnicy wysokiego napięcia B057R.. / B058R.. Wózki serwisowe gazu SF 6

Wózek serwisowy B057R.. / B058R.. Seria Compact. Dla łatwej konserwacji w rozdzielnicy wysokiego napięcia B057R.. / B058R.. Wózki serwisowe gazu SF 6 Dla łatwej konserwacji w rozdzielnicy wysokiego napięcia Wózki serwisowe gazu SF 6 Ta seria solidnych zestawów obejmuje wersje, umożliwiające przechowywanie gazu SF 6 w postaci płynnej i gazowej. Gaz SF

Bardziej szczegółowo

Materiał szkoleniowy: urządzenia i instalacje do magazynowania i rozprężania gazów specjalnych

Materiał szkoleniowy: urządzenia i instalacje do magazynowania i rozprężania gazów specjalnych Materiał szkoleniowy: urządzenia i instalacje do magazynowania i rozprężania gazów specjalnych Spis treści 1. PANELE ROZPRĘŻANIA, SYSTEMY MONITORUJĄCE / KONTROLNE... 2 2. ZAWORY I REDUKTORY CIŚNIENIA...

Bardziej szczegółowo

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Dwufunkcyjny kocioł z zamkniętą komorą spalania i zasobnikiem ciepła 1-dopływ powietrza,

Bardziej szczegółowo

CHŁODNIA ZWŁOK (skrzydło zachodnie budynku głównego)

CHŁODNIA ZWŁOK (skrzydło zachodnie budynku głównego) BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA Spółka z o. o. 71-602 SZCZECIN UL. KAPITAŃSKA 3A Tel. (091) 43 43 066 Fax. (091) 43 46 610 mail: bsipsz.szczecin@interia.pl PRZEBUDOWA FRAGMENTU KONDYGNACJI PIWNICY

Bardziej szczegółowo

Remont i modernizacja budynków Zespołu Szkół Spożywczych w Rzeszowie budynek D. ᖧ剗Ć ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗 ᖧ剗 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania 3. Charakterystyka elektroenergetyczna

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. Załączniki. Opis techniczny

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. Załączniki. Opis techniczny ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Załączniki 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 2. STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO PROJEKTANTA 3. ZAŚWIADCZENIE O CZŁONKOSTWIE W IZBIE BUDWOLANEJ PROJEKTANTA 4. STWIERDZENIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10 PROJEKT WYKONAWCZY (branża elektryczna) Temat opracowania: INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA W BUDYNKU NR 17 Nazwa obiekt: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa naprawy wnętrz budynków nr 17, 1 i 2 WOSzk

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 105 2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO I DOBÓR URZĄDZEŃ.... 105 2.1. BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

Filtry oleju MS 500, V 500, R 500, V½ - 500, ½ - 500

Filtry oleju MS 500, V 500, R 500, V½ - 500, ½ - 500 , Filtry oleju MS 500, V 500, R 500, V½ - 500, ½ - 500 Instrukcja obsługi i montażu AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677 Czekanów Tel. 032 330 33 55; Fax. 032 330 33 51; www.afriso.pl Olej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY klimatyzacji pomieszczeń na II i III kondygnacji budynku biurowego przy ul. Wieniawskiej 14 w Lublinie

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY klimatyzacji pomieszczeń na II i III kondygnacji budynku biurowego przy ul. Wieniawskiej 14 w Lublinie PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY klimatyzacji pomieszczeń na II i III kondygnacji budynku biurowego przy ul. Wieniawskiej 14 w Lublinie Obiekt: Urząd Miejski w Lublinie Adres: Lublin, ul. Wieniawska 14 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Typ: DK. Reduktor ciśnienia. Stal nierdzewna

Specyfikacja. Typ: DK. Reduktor ciśnienia. Stal nierdzewna Specyfikacja KONSTRUKCJA Zawór redukcyjny sprężynowy z tłokiem różnicy ciśnień. Wykonany w całości ze stali nierdzewnej, bez sterowania zwrotnego. Typ: DK Reduktor ciśnienia Stal nierdzewna PRZYŁĄCZA Kołnierze:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu pompy ciepła Air 1,9 ST

Instrukcja montażu pompy ciepła Air 1,9 ST Nr.kat Nr. Fabryczny K.j. Instrukcja montażu pompy ciepła Air 1,9 ST W trybie pracy pompa ciepła max temp cwu 55 C Powietrzno-wodna pompa ciepła do przygotowania c.w.u Silesia Term Instrukcja obsługi i

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁY SPRĘŻARKOWE NA BAZIE SPRĘŻAREK ŚRUBOWYCH DO ZASTOSOWAŃ NISKO-TEMPERATUROWYCH. Producent: ARKTON Sp. z o.o. KZBS-1/15-PL

ZESPOŁY SPRĘŻARKOWE NA BAZIE SPRĘŻAREK ŚRUBOWYCH DO ZASTOSOWAŃ NISKO-TEMPERATUROWYCH. Producent: ARKTON Sp. z o.o. KZBS-1/15-PL ZESPOŁY SPRĘŻARKOWE NA BAZIE SPRĘŻAREK ŚRUBOWYCH DO ZASTOSOWAŃ NISKO-TEMPERATUROWYCH Producent: ARKTON Sp. z o.o. KZBS-1/15-PL Spis treści 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Wykonanie standardowe 3 Opcje 3-4

Bardziej szczegółowo

D 06F Regulator ciśnienia

D 06F Regulator ciśnienia D 06F Regulator ciśnienia Karta katalogowa Konstrukcja Regulator ciśnienia składa się z: Korpusu z gniazdami G 1 / 4 (bez manometru) Przyłączy gwintowanych (wersja A i B) Kompletnego wkładu zaworu z membraną

Bardziej szczegółowo

WYKAZ CENOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I PARAMETRY

WYKAZ CENOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I PARAMETRY Załącznik Nr 3 WYKAZ CENOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I PARAMETRY 1. Aparat oddechowy (6 sztuk). Wyposażony co najmniej w: dwupunktowy system przycisków wypinających, reduktor wysokiego ciśnienia typu tłokowego,

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 EZ-1 jest ekonomicznym zaworem spustu kondensatu sterowanym czasowo.

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁY SPRĘŻARKOWE DO ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH I KOMERCYJNYCH BERLING REFRIGERATION GROUP KZBT-2/10-PL

ZESPOŁY SPRĘŻARKOWE DO ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH I KOMERCYJNYCH BERLING REFRIGERATION GROUP KZBT-2/10-PL ZESPOŁY SPRĘŻARKOWE DO ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH I KOMERCYJNYCH BERLING REFRIGERATION GROUP KZBT-2/10-PL Spis treści 1. Standardowy zakres dostawy... 2. Opcje... 3. Moduły dodatkowe... 4. Wydajność chłodnicza

Bardziej szczegółowo

Rys. 1 Regulator upustowy typu 2422/2425

Rys. 1 Regulator upustowy typu 2422/2425 Regulatory ciśnienia bezpośredniego działania Regulator upustowy typu 2422/2425 Zastosowanie Regulatory upustowe dla wartości zadanych od 0,05 bar do 2,5 bar Zawory o średnicy nominalnej od DN 125 do DN

Bardziej szczegółowo

Wykonania i odbioru robót. ST 03.00- Roboty instalacyjne wewnętrzne wod.-kan, ogrzewania i wentylacji w

Wykonania i odbioru robót. ST 03.00- Roboty instalacyjne wewnętrzne wod.-kan, ogrzewania i wentylacji w ST 03.00- Roboty instalacyjne wewnętrzne wod.-kan, ogrzewania i wentylacji w budynku SUW Nazwa Inwestycji: Uporządkowanie gospodarki wodościekowej w zlewni rzeki Kwisy. III etap Rozbudowa Stacji Uzdatniania

Bardziej szczegółowo

Iwona Ziętkowska - Projektowanie PROJEKT WYKONAWCZY

Iwona Ziętkowska - Projektowanie PROJEKT WYKONAWCZY Iwona Ziętkowska - Projektowanie PROJEKT WYKONAWCZY Temat Klimatyzacja pomieszczeń diagnostyczno-zabiegowych na oddziale ginekologiczno-położniczym, I Pietro, Budynek Główny Branża Klimatyzacja Obiekt

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Zagórzany. PGL LP Nadleśnictwo Gorlice, 38 333 Zagórzany 343. mgr inż. Marek ZYGMUNT. Anna MICZOŁEK

PROJEKT BUDOWLANY. Zagórzany. PGL LP Nadleśnictwo Gorlice, 38 333 Zagórzany 343. mgr inż. Marek ZYGMUNT. Anna MICZOŁEK Egz. Nr 1 84 46 ZYG - MAR PROJEKTOWANIE - NADZORY sieci energetyczne i instalacje elektryczne mgr inż. Marek ZYGMUNT 33-300 Nowy SĄcz ul. Konopnickiej 3 tel. 0 604 623 301, 18 554 PROJEKT BUDOWLANY TEMAT

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych INWESTYCJA : DOSTOSOWANIE BUDYNKU C.I.S DO WYMOGÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Wydzielenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacja elektryczna wewnętrzna i instalacja odgromowa w budynku Internatu wraz z kotłownią i zapleczem. BRANśA ELEKTRYCZNA

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacja elektryczna wewnętrzna i instalacja odgromowa w budynku Internatu wraz z kotłownią i zapleczem. BRANśA ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANY w budynku Internatu wraz z kotłownią i zapleczem BRANśA ELEKTRYCZNA OBIEKT: INWESTOR: Zespół Szkół Leśnych budynek Internatu wraz z Kotłownią i zapleczem Al. Jana Pawła II 1, 38-600 Lesko

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji solarnej do przygotowywania ciepłej wody użytkowej w budynku Domu Dziecka. 2. Podstawa opracowania - uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIK PŁASZCZOWO RUROWY

WYMIENNIK PŁASZCZOWO RUROWY WYMIENNIK PŁASZCZOWO RUROWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Kraków 20.01.2014 Dział Handlowy: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 601 528 380 www.makroterm.pl

Bardziej szczegółowo

miedziane rury przemysłowe tectube _cips, tectube _med

miedziane rury przemysłowe tectube _cips, tectube _med miedziane rury przemysłowe tectube _cips, tectube _med rury wykonane z wysokiej jakości gatunku cu-dhp znajdują szczególne zastosowanie w transporcie gazów technicznych, czynników chłodniczych oraz w produkcji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY WYMIANA ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZCZENIU SERWEROWNI

PROJEKT WYKONAWCZY WYMIANA ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZCZENIU SERWEROWNI PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE AMBIT MAGDALENA ŁOPACKA 80-126 Gdańsk, Ul. S. Lema 7, NIP: 957-084 - 02-85, regon: 220745103, tel. [+48] 504-478 - 968, e-mail: mlopacka10@wp.pl PROJEKT WYKONAWCZY WYMIANA ISTNIEJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w części pomieszczeń NIK zlokalizowanych na V piętrze budynku przy ul. Wały Jagiellońskie 36 w Gdańsku

Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w części pomieszczeń NIK zlokalizowanych na V piętrze budynku przy ul. Wały Jagiellońskie 36 w Gdańsku 80-750 Gdańsk ul. Stągiewna 13/3 tel/fax (058) 305 11 74 Opracowanie: Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w części pomieszczeń NIK zlokalizowanych na V piętrze budynku przy ul. Wały Jagiellońskie

Bardziej szczegółowo

LABCONTROL EASYLAB. The art of handling air

LABCONTROL EASYLAB. The art of handling air 5.3/4/PL/1 LABCONTROL EASYLAB Moduły rozbudowy elektronicznego sterownika EASYLAB Moduł zasilania / moduł zasilania z UPS Typ Typ -USV The art of handling air TROX Austria GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 19 Contents 1. Wstęp... 21 1.1 Przedmiot ST... 21 1.2. Zakres stosowania ST... 21 1.3. Zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

Wymagania UDT dotyczące instalacji ziębniczych z czynnikami alternatywnymi

Wymagania UDT dotyczące instalacji ziębniczych z czynnikami alternatywnymi Wymagania UDT dotyczące instalacji ziębniczych z czynnikami alternatywnymi Sylweriusz Brzuska Wydział Energetyki i Potwierdzania Kwalifikacji 1 Czynniki alternatywne: naturalne czynniki chłodnicze: R717

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Żary 07.2009 Wprowadzenie Zadaniem automatyki Samoczynnego Załączenia Rezerwy (SZR) jest przełączenie zasilania podstawowego na rezerwowe w przypadku zaniku

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KUCHENEK GAZOWYCH

INSTRUKCJA OBSŁUGI KUCHENEK GAZOWYCH PPUH EGAZ Janusz Lolo 26-600 Radom ul. Barlickiego 8 tel. (48) 384 40 52, tel./fax (48) 384 47 07 INSTRUKCJA OBSŁUGI KUCHENEK GAZOWYCH KG-41 KG-42 1. Budowa kuchenek Kuchenki gazowe KG-41 oraz KG-42 wyposażone

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania. Opis techniczny

Zawartość opracowania. Opis techniczny Zawartość opracowania 1.Opis techniczny. 2.Część graficzna : rys.nr 1 Plan instalacji elektrycznych i akp 1 : 100 rys.nr 2 Schemat blokowy zasilania i akp rys.nr 3 Schemat tablicy TK Opis techniczny Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Zestawy dekoracyjne. seria Iris. Zestawy dekoracyjne

Zestawy dekoracyjne. seria Iris. Zestawy dekoracyjne Zestawy dekoracyjne Bogactwo oferty zestawów zaworów grzejnikowych Alterna daje możliwość idealnego dopasowania elementów instalacji grzewczej do charakteru i wystroju konkretnego wnętrza. Dbając o wystrój

Bardziej szczegółowo

PX147. LED 3 W Module INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX147. LED 3 W Module INSTRUKCJA OBSŁUGI PX147 LED 3 W Module INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 1 2. Warunki bezpieczeństwa... 1 3. Opis elementu świecącego... 2 3.1. Moduł do zabudowy... 2 3.2. Moduł z uchwytem... 3 4. Sposób

Bardziej szczegółowo

AIRBOX komora mieszania. Dokumentacja techniczno ruchowa

AIRBOX komora mieszania. Dokumentacja techniczno ruchowa AIRBOX komora mieszania Dokumentacja techniczno ruchowa SPIS TREŚCI 1. Zastosowanie 2. Tabela parametrów 3. Rysunek złożeniowy 4. Instrukcja montażu 5. Charakterystyka techniczna sterownika STANDARD AIR

Bardziej szczegółowo

- instalacje elektryczne

- instalacje elektryczne PROJEKT BUDOWLANY - instalacje elektryczne Obiekt Budynki usługowo-mieszkalne Adres budowy 62-500 Konin ul. Wiosny Ludów 11 i 13 Działka nr ewid. 203/3 Jednostka ewidencyjna - Konin Obręb - Starówka Inwestor

Bardziej szczegółowo

Klapy odcinające PN6, PN10, PN16

Klapy odcinające PN6, PN10, PN16 4 136 Klapy odcinające PN6, PN10, PN16 VKF46... Korpus odlewany z żeliwa szarego EN-GJL-250 (< DN 300) lub z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 ( DN 350) DN40... DN400 k vs 50... 14500 m 3 /h Do montażu

Bardziej szczegółowo

Rys. 1 Reduktor ciśnienia typu 2422/2424

Rys. 1 Reduktor ciśnienia typu 2422/2424 Regulatory ciśnienia bezpośredniego działania Reduktor ciśnienia, typ 2422/2424 Zastosowanie Regulator ciśnienia dla wartości zadanych od 0,05 bar do 2,5 bar, z zaworami o średnicach nominalnych DN 125

Bardziej szczegółowo

Usprawnienie chłodzenia sprężarek

Usprawnienie chłodzenia sprężarek Zakład Usług Projektowych inż. Józef Matla 30 686 Kraków ul. Podedworze 8/26 tel. 658-34-81 INWESTOR: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II 31-202 Kraków, ul. Prądnicka 80 OBIEKT: Budynek

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r.

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ I C.O. BUDYNKU MIESZKALNEGO W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ W KRUSZYNIE (Nadleśnictwo Leśny Dwór; Podleśnictwo Kruszyna). INWESTOR: NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR

Bardziej szczegółowo

SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL

SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL Charakterystyka systemu System LubeTool jest systemem skąpego smarowania. Składa się on (zaleŝnie od odmiany) ze zbiornika oleju, sekcji roboczych, elementów instalacji pneumatycznej

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA WENTYLACJA KUCHNI 03-418 Warszawa ul. Równa 2 PB-W Instalacje Elektryczne INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA 1 OPIS TECHNICZNY... 2 1.1 Przedmiot opracowania...2 1.2 Podstawa opracowania...2 1.3

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ A U T O R S K I FAZA OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKT SALONU SPRZEDAŻY PGE S.A. ADRES INWESTYCJI: PLAC NIEPODLEGŁOŚCI 4 ŁÓDŹ INWESTOR: PGE S.A.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. OPIS TECHNICZNY 2. ZAŁĄCZNIKI - OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW - INFORMACJA DOTYCZĄCA BIOZ - KOPIE UPRAWNIEŃ I ZAŚWIADCZEŃ PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH PRZYNALEŻNYCH DO OKRĘGOWEJ

Bardziej szczegółowo

Temperatura powyżej 52 C Czujnik termostatyczny 1 zamknięty

Temperatura powyżej 52 C Czujnik termostatyczny 1 zamknięty HERZ-ZTB Cyrkulacyjny ogranicznik temperatury z automatycznym przepływem przy termicznej dezynfekcji Arkusz znormalizowany 4011, Wydanie 0612 Wartość kvs Czujnik termostatyczny 1 (52/55/58 C) Kierunek

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH Nazwa zamówienia: Instalacja klimatyzacji na korytarzach Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowie Wielkopolskim Symbol opracowania S-1 Nazwy i

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. Instalacja gazu KOD CPV 45333000-0 1.1. Wstęp -Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Bardziej szczegółowo

AGREGATY CHŁODNICZE. AGREGATY WODY LODOWEJ CHŁODZONE POWIETRZEM SERIA RAK.E (5,8 40,2 kw) R 407C. Wersje B podstawowa I INTEGRATA

AGREGATY CHŁODNICZE. AGREGATY WODY LODOWEJ CHŁODZONE POWIETRZEM SERIA RAK.E (5,8 40,2 kw) R 407C. Wersje B podstawowa I INTEGRATA AGREGATY WODY LODOWEJ CHŁODZONE POWIETRZEM SERIA RAK.E (5,8 40,2 kw) R 407C Wersje B podstawowa I INTEGRATA Wykonanie ST standardowe LN wersja wyciszona Wyposażenie AS standardowe DS desuperheater HR całkowity

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Ministerstwo Pracy i polityki Społecznej Ul. Nowogrodzka 1/3/5

PROJEKT WYKONAWCZY. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Ministerstwo Pracy i polityki Społecznej Ul. Nowogrodzka 1/3/5 Nazwa opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY O b i e k t: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej A d r e s: Warszawa, ul. Nowogrodzka 1/3/5 Inwestor: Ministerstwo Pracy i polityki Społecznej Ul. Nowogrodzka

Bardziej szczegółowo

Panel zasilania nurka KMACS 5

Panel zasilania nurka KMACS 5 Panel zasilania nurka KMACS 5 Kirby Morgan Air Control System 5 (KMACS 5) jest lekkim, przenośnym systemem nadzoru zasilania w mieszankę oddechową, przeznaczonym do zastosowania w klasycznych akcjach nurkowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA. Nazwa inwestycji: Dostawa i montaż klimatyzacji dla pomieszczenia Sali Widowiskowej Centrum Kultury w Knurowie przy ulicy Niepodległości

Bardziej szczegółowo

Nowości prawie w zasięgu ręki. ul. Wyścigowa 38 53-012 Wrocław tel. 71-364 72 88

Nowości prawie w zasięgu ręki. ul. Wyścigowa 38 53-012 Wrocław tel. 71-364 72 88 Nowości prawie w zasięgu ręki ul. Wyścigowa 38 53-012 Wrocław tel. 71-364 72 88 Tematyka prezentacji Kierunki rozwoju automatyki przemysłowej opartej na sprężonym powietrzu, mające na celu: pełne monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna

Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna Spis treści 1 Informacje ogólne...2 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej...2 1.2 Zakres stosowania ST...2 1.3 Zakres robót objętych ST...2 1.4 Informacje

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW SPIS TREŚCI CZĘŚĆ OGÓLNA 1.0. Dane ogólne 1.1. Dane formalno-prawne 1.1.1. Adres inwestycji 1.1.2. Inwestor - Zamawiający 1.1.3. Wykonawca dokumentacji projektowej 1.2. Przedmiot opracowania 1.3. Materiały

Bardziej szczegółowo

RTL. Ogranicznik temperatury powrotu ENGINEERING ADVANTAGE

RTL. Ogranicznik temperatury powrotu ENGINEERING ADVANTAGE Regulacja ogrzewania podłogowego RTL Ogranicznik temperatury powrotu Utrzymanie ciśnienia i Odgazowanie Równoważenie i Regulacja Termostatyka ENGINEERING ADVANTAGE Ogranicznik temperatury powrotu RTL stosowany

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o.

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o. II. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU I. Strona tytułowa II. Zawartość projektu III. Opis techniczny: 1. Dane ogólne 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Podstawa opracowania A. Opis do wewnętrznej instalacji wod-kan

Bardziej szczegółowo

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH 1. DANE OGÓLNE Inwestycja obejmuje przebudowę i remont budynku OSP w piotrowicach, dla prawidłowego funkcjonowania zaprojektowano wewnętrzne instalację C.O. oraz instalację

Bardziej szczegółowo

Więcej niż automatyka More than Automation

Więcej niż automatyka More than Automation Więcej niż automatyka More than Automation ZASTOSOWANIE SIŁOWNIKI PNEUMATYCZNE MEMBRANOWE WIELOSPRĘŻYNOWE TYP P5/R5 Z INTEGRALNYM USTAWNIKIEM ELEKTROPNEUMATYCZNYM Siłowniki pneumatyczne membranowe wielosprężynowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. HALA JUDO ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ HALI SPORTOWEJ Koszalin ul. Fałata 34 dz. nr 29/2

PROJEKT WYKONAWCZY. HALA JUDO ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ HALI SPORTOWEJ Koszalin ul. Fałata 34 dz. nr 29/2 PROJEKT WYKONAWCZY HALA JUDO ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ HALI SPORTOWEJ Koszalin ul. Fałata 34 dz. nr 29/2 Inwestor: Zarząd Obiektów Sportowych w Koszalinie Zespół projektowy: Instalacje elektryczne i teletechniczne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH, INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH INSTALACJE DLA SPEKTROMETRU EMISYJNEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH, INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH INSTALACJE DLA SPEKTROMETRU EMISYJNEGO SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH, INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH INSTALACJE DLA SPEKTROMETRU EMISYJNEGO Kod CPV 45331210 1 - Instalacja wentylacji Kod CPV 45321000

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole Opole październik 2009 M E T R Y K A P R O J E K T U Nazwa obiektu i adres : Kaplica Rogów Opolski Zespół Zamkowy ul. Parkowa Stadium dokumentacji : Projekt budowlano - wykonawczy Rodzaj opracowania :

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne

Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne 1. Obiekt Adaptacja pomieszczeń zlokalizowanych w Centrum Biznesu Grafit przy ul. Namysłowskiej 8 we Wrocławiu Strona 1 z 6 SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY INSTALACJE

Bardziej szczegółowo