Spis treści: I. Część opisowa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści: I. Część opisowa"

Transkrypt

1 Spis treści: I. Część opisowa Dane ogólne Opis instalacji Centrale gazów medycznych, próżni i powietrza technicznego Ogólne wymagania Obsługa i eksploatacja Str. 3 Str. 3 Str.9 Str.14 Str.15 2

2 Wszystkie przywołane w projekcie nazwy własne, producenci i znaki towarowe materiałów i urządzeń należy traktować jako przykładowe. Dopuszcza się zastosowanie innych wyrobów, których właściwości są równoważne lub lepsze. 1. DANE OGÓLNE 1.1 Podstawa opracowania Projekt technologii Projekt budowlano-architektoniczny Wytyczne zawarte w normach PN-EN 737 i ISO EN , Dyrektywa 93/42/EWG i normy zharmonizowane dla instalacji gazów medycznych Katalogi urządzeń i armatury zastosowanych w niniejszym projekcie 1.2 Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest: - zaprojektowanie centralnego systemu instalacji gazów medycznych oraz instalacji powietrza technicznego, doprowadzających poszczególne rodzaje gazów do pomieszczeń określonych w projekcie technologii - zaprojektowanie źródeł ich wytwarzania dalej nazywanych centralami 2. OPIS INSTALACJI Zaprojektowano instalacje dla dystrybucji następujących mediów : - tlen - podtlenek azotu - dwutlenek węgla - powietrze dla celów medycznych - powietrze do napędu narzędzi (air motor) - próżnia - gazy po anestetyczne - zużyte powietrze z napędu narzędzi - powietrze techniczne W pokojach intensywnej opieki oraz salach budzeń przewidziano punkty poboru tlenu, sprężonego powietrza i próżni zamontowane w jednostkach zasilających. W salach zabiegowych, diagnostycznych, operacyjnych przewidziano punkty poboru ścienne lub w jednostkach zasilających w konfiguracjach w zależności od specyfiki i potrzeb. W pomieszczeniach centralnej sterylizacji dla powietrza technicznego przewidziano zawory kulowe montowane na ścianach w pobliżu urządzeń Elementy składowe instalacji Przewody rurociągowe Dla projektowanych instalacji ustala się następujące wartości ciśnienia dystrybucyjnego: - tlen = 5 bar (± 20 %), - sprężone powietrze medyczne (AIR 5) = 5 bar (± 20 %), 3

3 - sprężone powietrze do napędu (AIR 8) = 8 bar (± 20 %), - podtlenek azotu = 5 bar (± 20 %), - dwutlenek węgla = 5 bar (± 20 %), - próżnia = -0,6 bar (± 100 mbar); - sprężone powietrze techniczne = 7 bar (± 20 %), - Przewody należy wykonać z rur miedzianych sztywnych typu SF Cu wg EN 1057 lub EN Do połączeń lutowanych w procesie lutowania zasadniczo należy używać wyłącznie złączek lutowania kapilarnego wg PN-EN Kielichowanie rur w celu ich łączenia jest zabronione! - Spoiny należy lutować lutem srebrnym LS 45 (skład wg DIN 8513). - Połączenia lutowane należy wykonywać jako lutowanie w osłonie gazu ochronnego np. azotu. - Rozpoczęcie prac instalacyjnych powinno nastąpić po ukończeniu montażu przewodów wentylacyjnych. Układanie rurociągów przewiduje się w przestrzeniach miedzystropowych oraz pod tynkiem. Przewody na korytarzach należy mocować do stropów za pomocą zawiesi niezależnych od innych instalacji, w odległościach podanych w normie EN -PN 737-3: - Średnica rury (mm) Mocowanie poziome -minimalny odstęp (m) 8 x 1 1,5 1,5 12 x 1 1,5 1,5 15 x 1 1,5 1,5 22 x 1 2,0 2,0 28 x 1,5 2,0 2,0 35 x 1,5 2,5 2,5 42 x 1,5 2,5 2,5 54 x 2 2,5 2,5 Mocowanie pionowe -minimalny odstęp (m) - Przy przejściach przez przegrody oraz w środowiskach powodujących korozję należy stosować osłony. Ponadto przejścia przez przegrody stanowiące granice stref pożarowych należy zabezpieczyć uszczelnieniami o odporności ogniowej przegrody. - Rurociągi należy oznakować odpowiednimi barwnymi identyfikatorami z nazwą gazu, ze wskazaniem kierunku przepływu. Oznaczenie takie powinno występować w sąsiedztwie zaworów odcinających, rozgałęzień, na korytarzach: przed i za przegrodami, oraz na prostych odcinkach nie rzadziej niż co 10 metrów. Kolory oznakowania dla instalacji poszczególnych gazów wg norm PN-EN i ISO EN : - tlen: biały; - sprężone powietrze: czarno-biały; - podtlenek azotu: niebieski; - dwutlenek węgla: szary - próżnia: żółty. - Wszystkie piony, zawory, skrzynki zaworowo-kontrolne, manometry, punkty poboru muszą być oznakowane w sposób czytelny i trwały. Zawory w skrzynkach zaworowokontrolnych powinny być oznaczone przez podanie nazwy lub symbolu gazu, określenie strefy odcinanej wyrażonej przez nazwę (numer) zasilanych pomieszczeń oraz liczbę i lokalizację punktów poboru. - Przewody wyrzutowe dla instalacji gazów po anestetycznych i zużytego powietrza z napędów pneumatycznych wyprowadzone są ponad dach. Piony umieszczono w 4

4 szachtach instalacyjnych. Możliwe jest wpinanie wylotów tych przewodów do kanałów wywiewnych wentylacji mechanicznej powyżej ostatnich wlotów, jednakże fakt ten powinien być uzgodniony z projektantem instalacji wentylacji. Wpięcie do kanału wentylacji powinno być wykonane w sposób nie przenoszący drgań Strefowe zespoły kontrolne (SZK) Dla odcinania i kontroli poszczególnych stref instalacji zaprojektowano strefowe zespoły kontrolne (skrzynki zaworowe), spełniające wymogi norm PN-EN i ISO EN oraz zarejestrowane jako wyrób medyczny w Rejestrze Wyrobów Medycznych. Strefowe zespoły kontrolne (zaprojektowano je w miejscach ogólnie dostępnych najczęściej na korytarzach lub przy punktach pielęgniarskich) pozwalają na odczytanie ciśnienia w poszczególnych odcinkach sieci rurociągowej oraz na wyłączenie ich z systemu zasilania i przeprowadzenie wymaganych prac konserwacyjnych i naprawczych bez konieczności przerywania ciągłości zasilania dla pozostałych stref zaopatrzenia w gazy medyczne. Kontrolę poziomu ciśnienia panującego w sieci umożliwiają zainstalowane manometry, oraz czujniki ciśnienia sterujące sygnalizatorami umieszczonymi w skrzynkach, lub jeżeli zachodzi taka potrzeba - jednocześnie w skrzynkach i poza nimi. Urządzenia te sygnalizują odchylenia ciśnienia o ± 20% od ciśnienia nominalnego w przypadku gazów sprężonych, oraz wzrost powyżej -40 kpa w przypadku próżni, z dopuszczalną tolerancją dokładności pomiaru ciśnienia ± 4%. Alarmy wyzwalane są prądem spoczynkowym. Alarm optyczny (dioda LED) i akustyczny (brzęczyk) pojawia się na skutek przerwania przewodu łączącego sygnalizator z zestykiem czujnika ciśnienia. Przerwanie sygnału akustycznego na ok. 10 minut z jednoczesnym przejściem ciągłego sygnału optycznego w sygnał migający następuje po wciśnięciu przycisku Reset/Test. Ponadto przycisk Reset/Test służy do sprawdzenia funkcjonowania sygnału optycznego i akustycznego oraz do pobudzenia bez potencjałowego przekaźnika meldunku o zakłóceniach. Strefowe zespoły kontrolne zgodnie z wymogami norm PN-EN i ISO EN wyposażone są w patentowy zamek z zespołem awaryjnego otwierania. Dla każdego rodzaju gazu medycznego w skrzynce zainstalowany jest blok zaworowy, który zgodnie z normami PN-EN i ISO EN , poza możliwością zamknięcia strefy zasilania zaworem odcinającym, umożliwia również fizyczne odcięcie zasilania, a dodatkowo jeszcze wyposażony jest w specyficzne dla rodzaju gazu przyłącze NIST do podłączenia zasilania awaryjnego. Strefowe zespoły kontrolne przystosowane są do montażu podtynkowego i natynkowego, pomyślane jako system modułów do indywidualnego wyposażenia co do rodzaju gazu, sposobu pomiaru i nadzoru ciśnień. Zalecana wysokość montażu wyrażona jako odległość dolnej krawędzi skrzynki od gotowego podłoża:1375 mm. 5

5 Budowa strefowego zespołu kontrolnego (SZK) 1. przyłącze zasilania awaryjnego typu NIST 2. blok zaworowy 3. zespół awaryjnego otwierania 4. oznaczenie kontrolowanej strefy zasilania 5. manometr do odczytu ciśnienia (podciśnienia) 6. oznaczenie rodzaju gazu 7. diody dla wskazania stanu pracy instalacji 8. przycisk Reset/Test sygnalizatora 9. rączka zaworu 10. nakrętka przyłącza rurociągu 11. transformator 12. moduł sygnalizacyjny 13. moduł przekaźnikowy Monitory (sygnalizatory) gazów medycznych instalowane poza skrzynkami Monitory gazów powinny spełniać wymogi norm PN-EN i ISO EN Urządzenia te sygnalizują odchylenia ciśnienia o ± 20% od ciśnienia nominalnego w przypadku gazów sprężonych, oraz wzrost powyżej -40 kpa w przypadku próżni, z dopuszczalną tolerancją dokładności pomiaru ciśnienia ± 4% Monitory typu G dostępne są w wykonaniu dla 3-ch i 6-ciu sygnałów alarmowych (gazów) z układem dodatkowego powtarzania sygnałów wejściowych. Alarmy wyzwalane są prądem spoczynkowym. Alarm optyczny (dioda LED) i akustyczny (brzęczyk) pojawia się za pośrednictwem przekaźnika ciśnieniowego, oraz na skutek przerwania przewodu łączącego sygnalizator z zestykiem przekaźnika czujnika ciśnienia. Przerwanie sygnału akustycznego na ok. 12 minut z jednoczesnym przejściem ciągłego sygnału optycznego w sygnał migający następuje po wciśnięciu przycisku Reset/Test. Ponadto przycisk Reset/Test służy do sprawdzenia funkcjonowania sygnału optycznego i akustycznego oraz do pobudzenia bez potencjałowego przekaźnika meldunku o zakłóceniach. Monitory montowane są poza skrzynkami w specjalnych puszkach instalacyjnych. MONITOR 3G MONITOR 6G 6

6 2.1.4 Punkty poboru gazów medycznych i próżni Zaprojektowano punkty poboru montowane w ścianach oraz w medycznych jednostkach zasilających. Punkty poboru gazów medycznych szybko zatrzaskowe złącza wtykowe - umożliwiają korzystanie z mediów centralnej instalacji zasilającej. Złącza wtykowe powinny spełniać wymogi norm PN-EN i ISO EN oraz PN-92/M ISO 9170 i być zarejestrowane jako wyrób medyczny w Rejestrze Wyrobów Medycznych. Złącza wtykowe zapewniają jednoznaczny wybór rodzaju gazu - osiągnięty przez kod geometryczny miejsca poboru i wtyku, gwarantujący możliwość sprzężenia tylko elementów tego samego rodzaju gazu, a tzw. wewnętrzne zabezpieczenie rodzaju gazu zagwarantowane jest już w trakcie montażu przez zakodowanie istotnych elementów montażowych identyfikujących rodzaj gazu Szybko zatrzaskowe złącza wtykowe posiadają dodatkowo kodowaną tulejkę odryglowującą. Wyposażone są w dwustopniową blokadę wtyku (pozycja parkowania oraz pozycja czerpania gazu), specjalny zawór kontrolny umożliwiający wymianę elementów zużywalnych bez konieczności zamykania doprowadzenia gazu. Elementy doprowadzające gaz wykonane są z metalu. Budowa punktu poboru 1 zawór serwisowy 2 nakrętka zabezpieczająca 3 zawór 4 puszka z gniazdem 5 uszczelka 6 oring 7 sprzęg wtykowy 8 wewnętrzne kodowanie 9 zewnętrzne kodowanie rodzaju 10 tulejka odryglowująca 11 pokrywka maskująca Zalecana wysokość montażu wyrażona jako odległość poziomej osi puszek podtynkowych od gotowego podłoża: mm. Dopuszczalne są odstępstwa od powyższych ustaleń, o ile wymaga tego estetyka nawiązująca do rozmieszczenia gniazd innych branż, specyficzna aranżacja wnętrz. Minimalna odległość między gniazdami tlenu, podtlenku azotu a gniazdami elektrycznymi powinna wynosić min. 20 cm Gniazda odciągu gazów po anestetycznych (NA) Projekt przewiduje montaż gniazd odciągu w ścianach oraz w medycznych jednostkach zasilających sal operacyjnych. Zadaniem odciągu, które spełniają gniazda odciągu typu Dräger, jest bezpieczne odprowadzanie zbędnych gazów anestetycznych bezpośrednio do atmosfery lub do kanału wywiewnego wentylacji. Sprawne funkcjonowanie odciągu chroni personel medyczny przed szkodliwym dla zdrowia działaniem gazów anestetycznych wydostających się z otworów nadmiarowych lub wydechowych systemów do znieczulania wziewnego. Układ odciągu dostosowany jest do wszystkich rodzajów inhalacyjnych środków narkozowych. 7

7 Układ inżektorowy odciągu gazów anestetycznych napędzany sprężonym powietrzem składa się z przyłącza zasysającego połączonego ze wskaźnikiem pracy, zintegrowanego z nim inżektora oraz pokrywy zamykającej. Zbędny gaz anestetyczny, występujący pulsacyjnie, mieszany jest z powietrzem napędowym i może być odprowadzany bezpośrednio do atmosfery lub do kanału powietrza wylotowego instalacji klimatyzacyjnej. Instalacja inżektorowa montowana w jednostkach zasilających różni się od zestawu ściennego sposobem rozmieszczenia elementów składowych odciągu gazów anestetycznych. Gniazda odciągu gazów powinny być zarejestrowane jako wyrób medyczny w Rejestrze Wyrobów Medycznych. Zalecana wysokość montażu wyrażona jako odległość poziomej osi puszek podtynkowych od gotowego podłoża: mm. Dopuszczalne są odstępstwa od powyższych ustaleń, o ile wymaga tego estetyka nawiązująca do rozmieszczenia gniazd innych branż, specyficzna aranżacja wnętrz. Odciąg gazów po anestetycznych -schemat A aparat do znieczulania B wąż odciągowy C wtyk odciągu D gniazdo odciągu E inżektor F instalacja sprężonego powietrza 5 bar G powietrze napędowe H instalacja odprowadzająca do atmosfery Złącze wtykowe Airmotor Złącza wtykowe Airmotor służą do przesyłania sprężonego powietrza wykorzystywanego przy napędzie narzędzi i przyrządów w pomieszczeniach medycznych. Zarówno punkt poboru jak i wtyk Airmotor są tak skonstruowane, aby wyeliminować możliwość pomyłki - sprzężenia punktu poboru i wtyku różnych rodzajów gazów. Wtyk Airmotor pasuje wyłącznie do gniazda Airmotor. Wtyk Airmotor i podłączone urządzenie połączone są współosiowym wężem. Sprężone powietrze dopływa do turbinki urządzenia przez wewnętrzny wąż ciśnieniowy. Zużyte rozprężone powietrze jest odprowadzone z urządzenia przez wąż zewnętrzny do przewodu odprowadzającego. Powrót powietrza rozprężonego do obiegu jest niemożliwy. Wtyk można łączyć z wężami przesyłowymi o różnych średnicach. Punkty poboru Airmotor można montować w ścianach, w kanałach ściennych jak również w ruchomych jednostkach zasilania, np. w sufitowych jednostkach zasilających Zawory do poboru powietrza technicznego 8

8 Zaprojektowano zawory kulowe ze złączką do węża montowane na ścianie w pobliżu zasilanych urządzeń. 3. CENTRALE GAZÓW MEDYCZNYCH, POWIETRZA TECHNICZNEGO I PRÓŻNI 3.1 Wytyczne branżowe dla central Centrala sprężonego powietrza a) budowlana - posadzka niepyląca, łatwa w utrzymaniu czystości, - ściany wykończone materiałami ułatwiającymi utrzymanie czystości, - drzwi stalowe otwierane na zewnątrz, b) instalacyjna - doprowadzić instalacje zimnej wody, - zainstalować wpust kanalizacyjny, - wentylacja pomieszczenia winna zapobiegać przegrzewaniu się urządzeń ( max. + 40ºC) - przewidzieć ogrzewanie zapobiegające obniżeniu się temperatury pomieszczenia poniżej +5ºC, - dla kompresorów należy wykonać czerpnie i wyloty powietrza zgodnie z DTR maszyn. Dla sprężarek powietrza medycznego DWSC-15 o mocy 11 kw wymagany otwór dopływu powietrza wynosi 0,5 m 2. Od każdej sprężarki kanał wylotowy o przekroju min. 0,13 m 2. - do ustawienia sprężarek wystarcza wypoziomowana posadzka przemysłowa bez fundamentu c) elektryczna - oświetlenie oraz gniazda wtykowe jak dla pomieszczeń wilgotnych, - zasilanie szaf sterowniczych 3x11 kw ze źródła napięcia gwarantowanego przez agregat prądotwórczy, - kabel zasilający szafę sterowniczą ( wejście od dołu szafy), - należy przewidzieć w rozdzielni elektrycznej zabezpieczenie trójfazowe - przewidzieć gniazda elektryczne 230V na ścianach w pobliżu osuszaczy chłodniczych oraz Bekomatu (oddzielaczy kondensatu) - zapewnić możliwość podłączenia zbiorników ciśnieniowych do instalacji uziemiającej - jeżeli stan pracy centrali ma być przekazywany do centrum nadzoru szpitala należy doprowadzić do szafy sterowniczej wraz z przewodem zasilającym przewód sygnalizacyjny YTKSY 10x2x0,5mm Centrale tlenu, podtlenku azotu i dwutlenku węgla 9

9 Projektuje się umieszczenie central w specjalistycznych kontenerach. a) budowlana - kontener powinien być wykonany z materiałów niepalnych - drzwi stalowe otwierane - dach typu lekkiego 75 kg/m2 - posadzka odporna na przetaczanie butli - pod zbiornik ciekłego tlenu i parownicę atmosferyczną przewidzieć fundament płytowy w oparciu o wytyczne dostawcy zbiornika i parownicy - przewidzieć ogrodzenie o wys. 1,5 m zbiornika tlenu i parownicy b) instalacyjna - wentylacja grawitacyjna dołem i górą. Wentylacje zaprojektować tak, aby zabezpieczyć przed przekroczeniem temperatury powietrza w pomieszczeniu + 35ºC c) elektryczna - oświetlenie oraz gniazda wtykowe wykonać jak dla pomieszczeń wilgotnych - przewidzieć gniazda do ewentualnego podłączenia grzejników w przypadku obniżenia się temperatury poniżej +5ºC - odpowiednio do przepisów wykonać instalację uziemiającą - należy doprowadzić do GCS 1200 O 2 oraz RS20 N 2 O przewód sygnalizacyjny XzTKMXpw jeżeli będzie przewidywane przekazywanie stanu pracy central do centrum nadzoru Wszystkie centrale należy wyposażyć w wymagane tablice informacyjno-ostrzegawcze oraz gaśnice proszkowe. Na wyposażeniu centrali tlenu, podtlenku azotu i dwutlenku węgla powinien znajdować się wózek do przewozu butli i komplet kluczy płaskich Centrale próżni a) budowlana - posadzka niepyląca, łatwa w utrzymaniu czystości, - ściany wykończone materiałami ułatwiającymi utrzymanie czystości, - drzwi stalowe otwierane na zewnątrz b) instalacyjna - doprowadzić instalacje zimnej wody, - zainstalować wpust kanalizacyjny, - wentylacja pomieszczenia winna zapobiegać przegrzewaniu się urządzeń ( max. + 35ºC) - przewidzieć ogrzewanie zapobiegające obniżeniu się temperatury pomieszczenia poniżej +5ºC, - wyprowadzić wyrzut powietrza z pomp próżniowych do atmosfery rurą PVC średn.75mm c) elektryczna - oświetlenie oraz gniazda wtykowe jak dla pomieszczeń wilgotnych, - zasilanie szafy sterowniczej 3 x 4 kw ze źródła napięcia gwarantowanego, - kabel zasilający szafę sterowniczą YKY 5x10mm2 ( wejście od dołu szafy), - należy przewidzieć w rozdzielni elektrycznej zabezpieczenie trójfazowe 50A - zapewnić możliwość podłączenia zbiorników próźniowych do bednarki, - jeżeli jest przewidywane przekazywanie sygnałów stanów pracy z centrali VAC do centrum nadzoru szpitala należy doprowadzić do szafy sterowniczej wraz z przewodem zasilającym przewód sygnalizacyjny YTKSY 10x2x0,5mm2 10

10 3.2 Opis techniczny central Centrala sprężonego powietrza medycznego i powietrza technicznego Sprężone powietrze wytwarzane przez elektrycznie napędzane kompresory musi odpowiadać wysokiej klasie czystości, wymaganej dla celów medycznych. Pojemności zbiorników służą do skompensowania zróżnicowanego ilościowo zużycia. Osuszacze adsorpcyjne zapobiegają dostawaniu się kondensatu do sieci. Medyczną jakość sprężonego powietrza zapewnia 3 stopniowe filtrowanie. Reduktory przystosowane do wymogów sprężonego powietrza medycznego redukują ciśnienie zbiornika do poziomu ciśnienia roboczego niezależnie od wielkości zużycia. Sterowanie i kontrolę całej instalacji sprężonego powietrza przejmuje automatyka szafy sterowniczej zawierająca wymagane elementy elektryczne i pneumatyczne. Instalacja sprężonego powietrza jest tak wykonywana, że bez przerywania eksploatacji mogą być prowadzone prace konserwacyjne i naprawcze. Elektroniczne zawory oddzielania kondensatu z kontrolą poziomu skroplin odprowadzają gromadzący się kondensat z instalacji sprężonego powietrza do instalacji automatycznej obróbki kondensatu. W zaproponowanym rozwiązaniu zastosowano układ trzech kompresorów, dwóch zbiorników i dwóch osuszaczy adsorpcyjnych. Dla powietrza technicznego zastosowano układ dwóch osuszaczy chłodniczych. Praca kompresorów przebiega w cyklu przemiennym tak, aby następowało równomierne zużycie wszystkich kompresorów. Zapewnia to odpowiednio zaprogramowana szafa sterownicza. Praca kompresorów sterowana jest automatycznie za pomocą sterownika Trinity. Ważne sygnały informujące o stanie pracy centrali sprężonego powietrza mogą być przekazywane do centrali dyspozytorskiej szpitala za pośrednictwem bez potencjałowych zestyków wyprowadzonych na listwę zaciskową szafy sterowniczej. Przewidywane zużycie sprężonego powietrza wyniesie 780 l/min Centrale próżni Próżnia wytwarzana jest przez elektrycznie napędzane pompy. Instalacja jest tak budowana, że prace konserwacyjne i naprawcze mogą być prowadzone bez przerywania eksploatacji. Pojemność zbiornika jest tak dobrana, aby kompensować zróżnicowane ilościowo zużycie. Wychwytywacz wydzielin oraz filtry bakteryjne chronią instalację wytwarzającą próżnię przed zanieczyszczeniami i bakteriami z sieci rozdzielczej, gwarantując jednocześnie bakteryjną czystość powietrza wylotowego. Wszystkie wymagane do sterowania instalacji, elektryczne i pneumatyczne elementy przełączające zawiera zamykana szafa sterownicza. Ważne sygnały informujące o stanie pracy centrali mogą być przekazywane do centrali dyspozytorskiej szpitala za pośrednictwem bez potencjałowych zestyków wyprowadzonych na listwę zaciskową szafy sterowniczej. Przewidywane zapotrzebowanie na próżnię wyniesie 540 l/min Centrala tlenu 11

11 Zasadniczym źródłem tlenu będzie układ składający się ze zbiornika z ciekłym tlenem o poj l, z parownicy o wydajności 140 Nm 3 /h oraz niezbędnej armatury zabezpieczającej i operacyjnej. Kompletna stacja odgazowania może być elementem dzierżawionym przez Szpital od dostawcy tlenu. Obecnie, na etapie projektowania przyjęto wariant, że stacja zgazowania będzie realizowana ze środków inwestycyjnych. Układ odparowywacza jest połączony ze stacją redukcyjną GCS Układ rezerwowy jest uruchamiany automatycznie przy zaniku ciśnienia po stronie odgazowywacza. Rezerwowe zapasy tlenu utrzymywane są w bateriach butlowych, podzielonych na dwie jednakowe grupy (lewa i prawa strona baterii butlowych) na przemian włączonych do pracy. Podczas, gdy jedna strona przejmuje zasilanie instalacji, druga stoi w dyspozycji jako rezerwa. Przy spadku ciśnienia pierwszej strony poniżej zadanej wartości, stacja redukcyjna, która wytwarza również ciśnienie robocze, automatycznie przełącza zasilanie na stronę rezerwową. Butle poprzez zawory pośrednie połączone są łącznikami butlowymi (połączenia elastyczne) z kolektorami wysokiego ciśnienia. Kolektory sprzęgają pogrupowane stronami butle ze stacją redukcyjną. Strony baterii butlowych muszą być odcinane niezależnie. Filtr zabezpiecza stację redukcyjną przed zanieczyszczeniami. Wysokie ciśnienie butli redukowane jest w stacji redukcyjnej do pożądanego ciśnienia sieci rozdzielczej. Wymiana reduktora podczas pracy nie może wpływać na funkcjonowanie instalacji. Przewody odciążające i przewietrzające z zaworów bezpieczeństwa wyprowadzane są do atmosfery. Ważne sygnały informujące o stanie pracy centrali mogą być przekazywane do centrali dyspozytorskiej szpitala za pośrednictwem bez potencjałowych zestyków wyprowadzonych na listwę zaciskową tablic redukcyjnych. Przewidywane zużycie tlenu wyniesie 800 l/min Centrala podtlenek azotu i dwutlenku węgla Zapasy podtlenku azotu i dwutlenku węgla utrzymywane są w bateriach butlowych, podzielonych na dwie jednakowe grupy (lewa i prawa strona baterii butlowych) na przemian włączonych do pracy oraz z butli rezerwowej uruchamianej w przypadku awarii systemu podstawowego. Podczas, gdy jedna strona przejmuje zasilanie instalacji, druga stoi w dyspozycji jako rezerwa. Przy spadku ciśnienia pierwszej strony poniżej zadanej wartości, stacja redukcyjna, która wytwarza również ciśnienie robocze, automatycznie przełącza zasilanie na stronę rezerwową. Butle poprzez zawory pośrednie połączone są łącznikami butlowymi (połączenia elastyczne) z kolektorami wysokiego ciśnienia. Kolektory sprzęgają pogrupowane stronami butle ze stacją redukcyjną. Strony baterii butlowych muszą być odcinane niezależnie. Filtr zabezpiecza stację redukcyjną przed zanieczyszczeniami. Wysokie ciśnienie butli redukowane jest w stacji redukcyjnej do pożądanego ciśnienia sieci rozdzielczej. Wymiana reduktora podczas pracy nie może wpływać na funkcjonowanie instalacji. Przewody odciążające i przewietrzające z zaworów bezpieczeństwa wyprowadzane są do atmosfery. Ważne sygnały informujące o stanie pracy centrali mogą być przekazywane do centrali dyspozytorskiej szpitala za pośrednictwem bez potencjałowych zestyków wyprowadzonych na listwę zaciskową tablic redukcyjnych. Przewidywane zużycie podtlenku azotu wyniesie 70 l/min. Przewidywane zużycie dwutlenku węgla wyniesie 50 l/min. 12

12 3.3 Wyposażenie central gazów medycznych i próżni Centrala sprężonego powietrza W wyposażeniu centrali sprężonego powietrza przewiduje się: - 3 kompresory DWSC-15 (11 kw) - szafę sterowniczą 3 x 11 kw - 2 zbiorniki ciśnieniowe o pojemności 1500 l - 2 osuszacze adsorpcyjne np. MADME 020S z układem filtracji lub równoważne o nie gorszych parametrach - 2 osuszacze chłodnicze np. KT DG0020AB (230V) lub równoważne o nie gorszych parametrach - stację redukcyjną zestaw redukcyjny 180/8-7 oddzielaczy kondensatu np. Bekomat 21 lub równoważne o nie gorszych parametrach - rozdzielacz oleju i wody np. Owamat 11 lub równoważne o nie gorszych parametrach - stacja filtracyjna 60 - reduktor ciśnienia 180 m3/h + zawór bezpieczeństwa 8 bar - sygnalizator stanu pracy - przyłącze zasilania awaryjnego Centrala próżni W wyposażeniu centrali próżni przewiduje się: - 3 pompy próżniowe 160 (4,0 kw) - szafę sterowniczą 3 4,0 kw - 2 zbiorniki ciśnieniowe o pojemności 1000 l - 2 naczynia sekrecyjne (wychwytywacz wydzielin) - podwójny filtr bakteryjny Centrala tlenu wielkość baterii butlowych : 2 12 butli / 40l redukcja ciśnienia : 2 stopnie przełączanie : automatyczne ciśnienie pracy : 5 bar W wyposażeniu centrali tlenu przewiduje się: - stację redukcyjną GCS1200 O 2, 120 Nm3/h - 2 zawory wysokiego ciśnienia z filtrem spiekowym - 4 kolektory wysokiego ciśnienia 3-f/RV - 6 podwójnych łączników butlowych wysokiego ciśnienia, lewe - O 2-6 podwójnych łączników butlowych wysokiego ciśnienia, prawe - O 2-2 zawory odciążające wysokiego ciśnienia - 4 zestawy mocowania butli 3-f - przyłącze 22x1 z zaworem odcinającym DN 20 do odparowywacza - przyłącze zasilania awaryjnego - sygnalizator stanu pracy Centrala podtlenku azotu wielkość baterii butlowych : 2 4 butle / 40l butle redukcja ciśnienia : 2 stopnie przełączanie : automatyczne ciśnienie pracy : 5 bar 13

13 W wyposażeniu centrali podtlenku azotu przewiduje się: - stację redukcyjną - N 2 O, 35 Nm3/h - zestaw redukcyjny- N 2 O, 35 Nm3/h (zasilanie rezerwowe) - 3 zawory wysokiego ciśnienia z filtrem spiekowym - 3 kolektory wysokiego ciśnienia z zaworami zwrotnymi 3-f/RV - 3 podwójne łączniki butlowe wysokiego ciśnienia, prawe - N 2 O - 2 podwójne łączniki butlowe wysokiego ciśnienia, lewe - N 2 O - 3 zawory odciążające wysokiego ciśnienia - 3 zestawy mocowania butli 3-f - przyłącze zasilania awaryjnego - zawór kulowy DN15 - zawór kulowy DN 20 - sygnalizator stanu pracy Centrala dwutlenku węgla wielkość baterii butlowych : 2 2 butle / 40l butle redukcja ciśnienia : 2 stopnie przełączanie : automatyczne ciśnienie pracy : 5 bar W wyposażeniu centrali dwutlenku węgla przewiduje się: - stację redukcyjną CO 2, 35 Nm3/h - zestaw redukcyjny- CO 2, 35 Nm3/h (zasilanie rezerwowe) - 3 zawory wysokiego ciśnienia z filtrem spiekowym - 3 kolektory wysokiego ciśnienia 2-f/RV - 1 podwójny łącznik butlowy wysokiego ciśnienia, prawy - CO 2-1 podwójny łącznik butlowy wysokiego ciśnienia, lewy - CO 2-1 pojedynczy łącznik butlowy wysokiego ciśnienia, prawy - CO 2-3 zawory odciążające wysokiego ciśnienia - 3 zestawy mocowania butli 2-f - przyłącze zasilania awaryjnego - zawór kulowy DN15 - zawór kulowy DN 20 - sygnalizator stanu pracy Stacja zgazowania ciekłego tlenu -zbiornik kriogeniczny: poj.6000 l (wymiary h=6570, d=1600), Pr=18 bar ciężar transportowy 4500 kg - parownica atmosferyczna: wydajność 140 Nm 3 /h, dopuszczalne ciśnienie 40 bar - zawór kulowy kriogeniczny DN25- PN40 - zawór bezpieczeństwa kriogeniczny z brązu, PN40, zawór pełnego skoku, grzybek z uszczelnieniem z nawęglanego PTFE, zamknięta pokrywa z funkcją przedmuchu odtłuszczony do tlenu ze średnicą gniazda 10,5 mm, współczynnik wypływu 0,58 - fundament pod zbiornik i parownicę żelbetowy prefabrykowany 4. OGÓLNE WYMAGANIA 4.1 Wykonanie robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Wykonawczą, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 14

14 Instalacja gazów medycznych jako wyrób medyczny podlega klasyfikacji i zgodnie z regułami załącznika IX Wytycznej Unii Europejskiej 93/42/EWG zakwalifikowana jest do klasy II b, co wiąże się ze szczególnymi warunkami wykonania i odbioru, określonymi w normach PN-EN i ISO EN Z uwagi na powyższy stan rzeczy, a także ze względu na bezpieczeństwo pacjenta, personelu medycznego i osób trzecich instalacje gazów medycznych powinny wykonywać firmy z dużym doświadczeniem w realizacji obiektów szpitalnych, posiadające podpisane umowy z producentami urządzeń i armatury odnośnie zagwarantowania dostaw elementów w wymaganej dla instalacji gazów medycznych klasie. Od firm wykonawczych wymaga się również fachowej wiedzy w zakresie wykonawstwa i serwisu, potwierdzonej certyfikatami dotyczącymi odbytych szkoleń. Rozwiązanie techniczne uwzględnia wymóg zagwarantowania ciągłości dostaw gazów medycznych do punktów ich poboru w przypadku tzw. pierwszej awarii, jak również podczas przeprowadzania prac naprawczych. Zaprojektowano instalację gazów medycznych z uwzględnieniem armatury i urządzeń np. firmy Dräger Medical, wiodącego producenta wyrobów medycznych, spełniających aktualnie obowiązujące normy lub równoważnych o nie gorszych parametrach. Ujęte w projekcie urządzenia zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn zakwalifikowane są (ze względu na swoje przeznaczenie) do wyrobów medycznych klasy II. Można zastosować armaturę i urządzenia innych producentów spełniających wymagania stawiane przez normy i zalecenia. 4.2 Materiały Instalowane elementy instalacji powinny odpowiadać poniższym normom: Rurociągi z rur miedzianych - wg PN-EN 1057, PN-EN Punkty poboru gazów medycznych i próżni - wg PN-EN Gniazda odciągu gazów poanestetycznych - wg PN-EN 737-2, PN-EN Skrzynki zaworowo-kontrolne gazów medycznych - wg PN-EN i ISO EN Rozprężalnie tlenu, podtlenku azotu i dwutlenku węgla oraz centrale sprężonego powietrza i próżni medycznej - wg PN-EN i ISO EN Stacje redukcyjne gazów medycznych - wg PN-EN 737-3, PN-EN 738-1, PN-EN Sygnalizacja alarmowa gazów medycznych - wg PN-EN 737-3, PN-EN Ze względu na fakt, że instalacje zasilające w gazy medyczne są zakwalifikowane do klasy wyrobów medycznych II b, montowana armatura i wyposażenie powinny być zarejestrowane jako wyroby klasy II a oraz II b. PN-EN 739: Elastyczne niskociśnieniowe systemy połączeń do stosowania z systemami zasilania gazami medycznymi PN-EN Proste, niepalne zbiorniki ciśnieniowe dla powietrza i azotu część 1: Zbiorniki ciśnieniowe do celów ogólnych. PN-EN 1441: Produkty medyczne analiza ryzyka PN-EN ISO 9001 System zarządzania jakością wzorzec bezpieczeństwa jakości/przedstawienie parametrów jakości w projektowaniu / rozwoju, produkcji, montażu i obsłudze Klienta (ISO 9001:1994) EN System bezpieczeństwa jakości produkty medyczne wymagania szczególne do stosowania EN ISO

Katalog wyposażenia medycznego. Linde Healthcare. Katalog wyposażenia medycznego. Linde: Living healthcare

Katalog wyposażenia medycznego. Linde Healthcare. Katalog wyposażenia medycznego. Linde: Living healthcare Katalog wyposażenia medycznego 1 Linde Healthcare Katalog wyposażenia medycznego Linde: Living healthcare Linde Healthcare. Katalog wyposażenia medycznego. 3 Spis treści 1 Wyposażenie medyczne ruchome

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH Temat: Przebudowa budynku ZOZ w Łowiczu Adres inwestycji: 99-400 Łowicz ul. Ułańska 28 Projekt : Wewnętrzne instalacje sanitarne Branża : Sanitarna

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla budynku Wydział Fizyki (CeNT II) Uniwersytetu Warszawskiego ul. Pasteura 5, Warszawa

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla budynku Wydział Fizyki (CeNT II) Uniwersytetu Warszawskiego ul. Pasteura 5, Warszawa INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla budynku Wydział Fizyki (CeNT II) Uniwersytetu Warszawskiego ul. Pasteura 5, Warszawa Zatwierdził: Opracował zespół pod kierownictwem: Warszawa, grudzień 2013 SPIS

Bardziej szczegółowo

Dom Pomocy Społecznej. Lokalizacja: Kietrz, Plac Biskupa Konrada 1. Klisino 100 48-118 Lisięcice

Dom Pomocy Społecznej. Lokalizacja: Kietrz, Plac Biskupa Konrada 1. Klisino 100 48-118 Lisięcice Przedsiębiorstwo Usług Pożarniczych TECHNO-POŻ 45-837 Opole, ul. Wrocławska 118 tel/fax 077 4543690, 4566626, 0 602351009 e:mail - technopoz@techno-poz.pl, www. techno-poz.pl Projekt wykonawczy montażu

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC Strona 1 z 9 Definicje 1. Spółka GPEC, Orchis Energia Sopot, STAR-PEC, ZEC TCZEW. 2. Wykonawca GPEC Serwis. Przepisy, normy i standardy: Kotłownia gazowa musi spełniać wymagania normy PN-B-02431-1;1999

Bardziej szczegółowo

Bielsko-Biała kwiecień 2010 2 SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 3 1.1.Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego... 3 1.2.Przedmiot ST... 3 1.3.Zakres stosowania ST... 3 1.4.Przedmiot i zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania

1. WSTĘP 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...3 1.1 Podstawa opracowania...3 1.2 Zakres opracowania...3 2. OPIS TECHNICZNY...4 2.1 Zasilanie...4 2.2 Wyłącznik p.poż...4 2.3 Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego...4

Bardziej szczegółowo

SANITARNA WENTYLACJA MECHANICZNA OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, budynek

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ, SYSTEMU ODDYMIANIA GRAWITACYJNEGO DWÓCH KLATEK SCHODOWYCH SZPITALA SANATORYJNEGO W GOCZAŁKOWICACH ZROJU

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Elektroniczne DAMIR S.C. 10-603 Olsztyn, ul. Metalowa 3 tel. 89-534-59-70 PROJEKT BUDOWLANY

Przedsiębiorstwo Elektroniczne DAMIR S.C. 10-603 Olsztyn, ul. Metalowa 3 tel. 89-534-59-70 PROJEKT BUDOWLANY Przedsiębiorstwo Elektroniczne DAMIR S.C. 10-603 Olsztyn, ul. Metalowa 3 tel. 89-534-59-70 Inwestor: Powiat Ostródzki PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Przebudowa budynku koszarowego na Centrum Użyteczności Publicznej

Bardziej szczegółowo

1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania...

1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania... 1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania... 5 2. INSTALACJE SILNOPRĄDOWE... 6 2.1. Zasilanie budynku w energię

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa Załącznik nr 1 do SIWZ stanowiący jednocześnie załącznik nr 1 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa 1. Nazwa zamówienia: Dostawa i modernizacja wybranych elementów infrastruktury nowej siedziby

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) Dla inwestycji: Budowa systemu emisji i rejestracji audio-video w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej na dz. działkach o Nr:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni oraz dostawa sprzętu komputerowego w projekcie: Rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY- WYKONAWCZY INSTALACJI ODDYMIANIA GRAWITACYJNEGO

PROJEKT BUDOWLANY- WYKONAWCZY INSTALACJI ODDYMIANIA GRAWITACYJNEGO Egz. / II PROJEKT BUDOWLANY- WYKONAWCZY INSTALACJI ODDYMIANIA GRAWITACYJNEGO Temat: Obiekt: Przebudowa pomieszczeń w związku z dostosowaniem do wymagań ze względu na warunki bezpieczeństwa pożarowego w

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT ADRES Kraków, ul. Gołębia 20 INWESTOR Zespół budynków Instytutu Polonistyki UJ OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

Condair GS...OC wersja C

Condair GS...OC wersja C Condair GS...OC wersja C Nawilżacz parowy opalany gazem - wykonanie zewnętrzne Instrukcja Instalacji, uruchomienia, oraz eksploatacji i konserwacji 2553162 PL 1204 Spis treści 1 Wstęp 4 1.1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 stycznia 2015 r. Poz. 34 OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

USŁUGI PROJEKTOWE arch. Elżbieta Janiuk ul. Rubinowa 21 10-698 Olsztyn, tel/fax (89) 678-95-12, e-mail ela.janiuk@polbiznes.com

USŁUGI PROJEKTOWE arch. Elżbieta Janiuk ul. Rubinowa 21 10-698 Olsztyn, tel/fax (89) 678-95-12, e-mail ela.janiuk@polbiznes.com USŁUGI PROJEKTOWE arch. Elżbieta Janiuk ul. Rubinowa 21 10-698 Olsztyn, tel/fax (89) 678-95-12, e-mail ela.janiuk@polbiznes.com PROJEKT BUDOWLANY WYDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO KLATEK SCHODOWYCH I SPEŁNIENIA

Bardziej szczegółowo

1 WPROWADZENIE... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania... 2 2 OPIS ROZWIĄZANIA...

1 WPROWADZENIE... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania... 2 2 OPIS ROZWIĄZANIA... SPIS TREŚCI: 1 WPROWADZENIE... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania... 2 2 OPIS ROZWIĄZANIA... 3 3 SYSTEM SSP... 6 3.1 Charakterystyka budynku... 6 3.2

Bardziej szczegółowo

SST IN. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE

SST IN. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE SST IN Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE Dla obiektu Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach Dokumentację opracowali: Krzysztof Duda Przemysław Marek Adam Wiej Katowice,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA ST-09.4 - AKPiA Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45314320-0 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY WYKONANIA KLIMATYZACJI W BUDYNKU A PRZY UL. NOWOGRODZKIEJ 1/3/5 W WARSZAWIE. BRANŻA SANITARNA INWESTOR: MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE WODOCIĄGOWE, OGRZEWCZE I GAZOWE NA PALIWO GAZOWE, WYKONANE Z RUR MIEDZIANYCH. WYTYCZNE STOSOWANIA I PROJEKTOWANIA

INSTALACJE WODOCIĄGOWE, OGRZEWCZE I GAZOWE NA PALIWO GAZOWE, WYKONANE Z RUR MIEDZIANYCH. WYTYCZNE STOSOWANIA I PROJEKTOWANIA INSTALACJE WODOCIĄGOWE, OGRZEWCZE I GAZOWE NA PALIWO GAZOWE, WYKONANE Z RUR MIEDZIANYCH. WYTYCZNE STOSOWANIA I PROJEKTOWANIA Autorzy: dr. inż. Andrzej Górecki mgr inż. Zbigniew Fedorczyk mgr inż. Joanna

Bardziej szczegółowo

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50 Spis rysunków...6 Podstawa projektowania...7 System Sygnalizacji Pożaru...11 Zakres opracowania...12 Opis systemu...12 Centrala sygnalizacji pożarowej...12 Wyniesione panele wskazań i obsługi...13 Integracja

Bardziej szczegółowo

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009 str.0 DWUFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 JEDNOFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009

Bardziej szczegółowo