JZPTTAL POWIATOWY Pyskowice, ul. Szpitalna 2 S(32) r

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "JZPTTAL POWIATOWY 44-120 Pyskowice, ul. Szpitalna 2 S(32)233-24-24 r"

Transkrypt

1 SAMODZIELNY ^J^Y TAKUAD OPIEKI ZDROWOTNEJ JZPTTAL POWIATOWY Pyskowice, ul. Szpitalna 2 S(32) r NlP Pyskowice, OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: Szp/AZP/382/20/2011. Nazwa zadania: Dostawa odczynników do laboratorium Szpitala Powiatowego w Pyskowicach Działając na podstawie art. 40 ust. l ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, póz. 759 z p. zm.) SPZOZ Szpital Powiatowy zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. I. Nazwa i adres zamawiającego: Nazwa zamawiającego SPZOZ Szpital Powiatowy Adres zamawiającego Szpitalna 2 Kod Miejscowość Pyskowice Telefon: Faks: w.283 adres strony internetowej adres poczty elektronicznej wwwjzpita l pyskowice. co m. p l Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzina od 7:30 do 15:00 II. Określenie trybu zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych. III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej: l

2 Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego (pok. nr 22 }. Na wniosek wykonawcy zamawiający prześle Specyfikację za zaliczeniem pocztowym. Udostępnienie Specyfikacji jest bezpłatne. IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych: Pakiet l odczynniki do aparatu Sysmex KX- 21 Pakiet II krew kontrolna mianowana do aparatu Sysmex KX-21 Pakiet III odczynniki dedykowane do aparatu Corning 614 Pakiet IV odczynniki dedykowane do aparatu Chrom 7 Pakiet V odczynniki dedykowane do aparatu Cardiac Pakiet VI odczynniki dedykowane do aparatu Rapidlab 348 Pakiet VII analityka ogólna Pakiet VIII analiza moczu Pakiet IX testy manualne Pakiet X odczynniki do aparaty ACCENT 200 Pakiet XI odczynniki Kody Wspólnego Słownika Zamówień: CPV odczynniki laboratoryjne, CPV odczynniki do badania grupy krwi, CPV do badania krwi, CPV odczynniki urologiczne Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedną lub większą liczbę zadań - części zamówienia - zadania od l do 11. Przedmiot zamówienia w zakresie zadania i dotyczy odczynniki do aparatu Sysmex KX- 21

3 I. Odczynnik rozcieńczający 20 litrów- 35 opakowań 2.0dczynnik lizujący 0,5 litra- 35 opakowań 3.0dczynnik myjący 50ml - 5 butelek wszystkie odczynniki muszą być bezcjankowe. Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 2 dotyczy : krew kontrolna mianowana do aparatu Sysmex KX-21 poziom wysoki 12 fiolek poziom normalny 12 fiolek poziom niski 12 fiolek termin ważności minimum 10 tygodni wraz z ofertą należy dostarczyć harmonogram dostaw krwi kontrolnej na cały rok. Jednocześnie wykonawca powinien zapewnić bezpłatny dostęp do hematologicznej zewnętrznej kontroli jakości badań. Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 3 dotyczy odczynniki dedykowane do aparatu Diestro 103AP l. Pak do oznaczania Na+/K+/Ca+/CI+/ 15 paków odczynnikowych 2.Roztwory myjący 10 butelek po looml 3.Roztwory do kondycjonowania el.na -f 8 butelek po 20. Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 4 dotyczy odczynniki dedykowane do aparatu Chrom 7 1.Odczynnik liofiliziowany do oznaczania czasu protrombinowcgo na 3000 oznaczeń 2.Odczynnik do oznaczania czasu kaolinowo-kefalinowego na 1000 oznaczeń 4.Osocze kalibracyjne 10 fiolek po l ml 5.Kontrola do koagulologii poziom N 10 fiolek po l ml 6.Kontrola do koagulologii poziom L 5 fiolek po l ml 7.Kontrola do koagulologio poziom H 5 fiolek po l ml.

4 Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 5 dotyczy odczynniki dedykowane do aparatu Cardiac l Test do oznaczania poziomu D-dimerów 200 testów. Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 6 dotyczy odczynniki dedykowane do aparatu Rapidlab 348 l.zestaw buforów kalibrujących 6,8 i 7,3 po 90/370 ml 20 zestawów 2.Odczynnik myjący po 450 ml z zestawem do deproteinizacji i kondycjonowania elektrod 24 zestawy. 3.Roztwory do napełniania elektrody Ph l / zestaw zawiera 3 ampułki po 2,5 ml/1 zestaw odczynniki oryginalne lub równoważne, równoważność potwierdzona specyfikację techniczną odczynnika 4 materiały kontrolne do pomiaru parametrów ph, pco2,po2 oraz Na+,K+,Ca+,CI- wraz z tabelą wyników oraz obliczeniem 2SD termin ważności minimum 6 miesięcy fiolki 2 mil po 60 fiolek odpowiednio dla kwasicy i zasadowicy i poziomu normalne 5. Roztwór KCL do napełniania elektrody referencyjnej 4 ampufki 6. Roztwór Na/K/Ce/CI do napełniania elektrody referencyjnej 10 ampułek. Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 7 dotyczy analityka ogólna 1.Odczynnik Extona opakowanie po 0,51 4 opakowania wraz z krzywą kalibracyjną dla długości fali 445 nm 2.Odczynnik Mac-Williana opakowanie po 0,5112 opakowań 3.0dczynnik Ehricha opakowanie po 0,5L 12 opakowań 4.Barwnik Giemzy opakowanie 0,5L 8 opakowań 5.Barwnik May-Grunwalda opakowanie 0,5110 opakowań 6.10% podchloryn sodu 0,5L 3 opakowanie 7.0dczynnik Nonne-Apelta 100 ml l opakowanie S. Odczynnik Pandyego 100 ml l opakowanie 9.0dczynnik Samsona 100 ml l opakowanie.

5 Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 8 dotyczy analiza moczu l Testy paskowe 10 parometrowe do badania moczu na 6000 oznaczeń / wraz z bezpłatnym użyczeniem czytnika do pasków na okres trwania umowy z międzynarodowa kontrolą jakości wykonywanych oznaczeń. Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 9 dotyczy testy manualne l.usr Zestaw lateksowy do oznaczania reagin syfilisa - lateks czerwony 1500 testów 2zestaw lateksowy do oznaczania RF na 100 oznaczeń l zestaw 3.zestaw lateksowy do oznaczania CRP na 100 oznaczeń 40 zestawów 4.zestaw lateksowy do oznaczania ASO na 100 oznaczeń l zestaw S.testy paskowe lub kreskowe do oznaczania BHCG 50 testów G.test kasetowe na krew utajoną w kale minimalna czułość long/ml bez konieczności stosowania diety 200 testów. Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 10 dotyczy odczynniki do aparaty ACCENT 200 Nazwa parametru Warunki metody ilość oznaczeń na rok 1 Zestaw do oznaczania aktywności AspAT met: IFCC bez fosf. pirydoksalu, Zestaw do oznaczania aktywności A1AT met: IFCC bez fosf. pirydoksalu, Zestaw do oznaczania aktywności CK-NAC met: IFCC Zestaw do oznaczania stężenia białka całkowitego Zestaw do oznaczania stężenia glukozy met. z oksydazą glukozową Zestaw do oznaczania stężenia bilirubiny całk. met: kwas sulfanilowy, Zestaw do oznaczania stężenia kreatyniny met. Jaffc Zestaw do oznaczania stężenia mocznika met: ureaza/gldh Zestaw do oznaczania stężenia kwasu moczowego met: urykaza /POD Zestaw do oznaczania stężenia cholesterolu całkowitego met: esteraza i oksydazą cholesterolu 2000

6 11 Zestaw do oznaczania stężenia triglicerydów met: oksydazą glicerofosfor/pod Zestaw do oznaczania stężenia żelaza met Zestaw do oznaczania stężenia magnezu met. z ksylidolem Zestaw do oznaczania fosforu Met z fosforomolib-denianem/ UV Zestaw do oznaczania aktywności amylazy z CNP G Zestaw do oznaczania aktywności fosfatazy alkalicznej (ALP) met. zgodna z IFCC (z dodatkiem AMP) Zestaw do oznaczania aktywności GGTP met. z gamma-glutamylo- karb o ksy-nitro anilidem, Multicalibrator Level l do 20 ml l op 19 Multicalibrator Level 2 do 20 ml l op 20 Surowica kontrolna w zakresie normalnym do 20 ml/4 butelki w opakowaniu/5 op 21 Surowica kontrolna w zakresie patologicznym do 20 ml /4 butelki w opakowaniu/ 5 op. Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 11 dotyczy odczynniki 1.Bilirubina całkowita (metoda DCA z dwuchloraminą i azotynem sodu, liniowość 30mg/dl trwałość odczynnika 21 dni) opakowanie 100 ml ilość 96 opakowań 2.Glukoza plus standard w zestawie ( metoda oksydazowa liniowość 400 mg/dl) opakowanie 500 ml ilość 60 opakowań 3.CK-MB (metoda immunoinhibicji oparta na zaleceniach IFCC i DGKC liniowość 1500 / l trwałość odczynnika 30 dni) opakowanie 10 ml ilość 50 opakowań 4.Kreatynina plus standard w zestawie ( metoda Jaffe, metoda kliniczna, bez odbiałczania z kwasem pikrynowym liniowość 13 mg/dl trwałość odczynnika 4 tygodnie ) opakowanie 100 ml ilość 10 opakowań V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych VI. Termin wykonania zamówienia: Systematycznie w okresie 12 miesięcy od podpisania umowy VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

7 1.0 udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,- wpis do KRS lub ewidencji działalności gospodarczej 2} posiadania wiedzy i doświadczenia, Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę realizacji co najmniej 3 dostaw w zakresie nieinszego postępowania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 4} sytuacji ekonomicznej i finansowej, Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę - polisy oc o wartości nie mniejszej niż wartość złożonej oferty 2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 3. Z udziatu w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. l i 2 Prawa zamówień publicznych. 4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty. 5. Ocena ofert w zakresie poszczególnych zadań będzie niezależna od siebie. Odrzucenie oferty wykonawcy w zakresie jednego zadania nie powoduje automatycznie odrzucenia jego oferty w zakresie innego zadania. VIII. Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Lp. Nazwa kryterium Waga 1. cena 100 X. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia: do godz. 10:00 SPZOZ Szpital Powiatowy ul. Szpitalna Pyskowice w sekretariacie dyrekcji XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

8 Oferty zostaną otwarte dnia: , o godz. 10:05 w siedzibie zamawiającego SPZOZ Szpital Powiatowy ul. Szpitalna Pyskowice Pokój - sala narad XII. Termin związania ofertą Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej nie dotyczy XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów nie dotyczy XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna nie dotyczy XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające: Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP: Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: Data zamieszczenia MOCNIK GŁÓWNY mgr Beato/ietepko

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Kruklanki dnia: 07.12.2010r. Numer sprawy: PBO-341-11/10 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Zaciągnięcie długoterminowego kredytu w kwocie 240

Bardziej szczegółowo

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa stołów operacyjnych wraz z osprzętem.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa stołów operacyjnych wraz z osprzętem. Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stołów operacyjnych wraz z osprzętem Numer ogłoszenia: 208944-2015; data zamieszczenia: 14.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2012-06-13 13:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012;

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stymulatorów dwujamowych Numer ogłoszenia: 53040-2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stymulatorów dwujamowych Numer ogłoszenia: 53040-2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stymulatorów dwujamowych Numer ogłoszenia: 53040-2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ul. Saska 63/75, 03-948

I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ul. Saska 63/75, 03-948 Strona 1 z 5 Warszawa: Usługa kompleksowego ubezpieczenia dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie na rok 2011/2012. Numer ogłoszenia: 415232-2010; data zamieszczenia: 21.12.2010

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2012.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2012. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia w BZP: 370898-2012; data zamieszczenia: 28.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia w BZP: 370898-2012; data zamieszczenia: 28.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Warszawa: żywienie pacjentów szpitala Centrum ATTIS Numer ogłoszenia w BZP: 370898-2012; data zamieszczenia: 28.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pupgdynia.pl Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.instytutksiazki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.instytutksiazki.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.instytutksiazki.pl Kraków: Organizacja i przygotowanie podróży studyjnej do Reykjaviku oraz podróży

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aotm.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aotm.gov.pl 1 z 5 2013-07-02 10:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aotm.gov.pl Warszawa: Świadczenie usług hostingu oraz stałego dostępu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu Katowice: Dostawa zagranicznych, drukowanych czasopism naukowych na rok 2014. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg, woj. podkarpackie, tel. 015 8234880, faks 015 8230551.

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg, woj. podkarpackie, tel. 015 8234880, faks 015 8230551. Tarnobrzeg: Dostawa sprzętu oraz wdrożenie systemu telefonii IP w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu oraz Sądach Rejonowych w Tarnobrzegu, Mielcu, Kolbuszowej oraz Nisku Numer ogłoszenia: 351476-2011; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Warszawa: Wdrożenie systemu intranet w Głównym Inspektoracie Transportu

Bardziej szczegółowo

WYKONYWANIE KONSERWACJI ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU KONTROLI DOST

WYKONYWANIE KONSERWACJI ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU KONTROLI DOST Warszawa: WYKONYWANIE KONSERWACJI ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU, ALARMOWANIA I NAPADU ORAZ SYSTEMU TELEWIZJI DOZOROWEJ W BUDYNKACH MINISTERSTWA TRANSPORTU PRZY UL. CHAŁUBIŃSKIEGO 4/6 Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncbj.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncbj.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncbj.gov.pl Otwock: Wykonanie modernizacji serwerowni na terenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych

Bardziej szczegółowo

zarządzania projektami Prince2 oraz przeprowadzenie egzaminów na poziomie Foundation dla pracowników

zarządzania projektami Prince2 oraz przeprowadzenie egzaminów na poziomie Foundation dla pracowników 1 z 5 2010-08-17 16:22 Warszawa: Przeprowadzenie szkolenia z zakresu metodyki zarządzania projektami Prince2 oraz przeprowadzenie egzaminów na poziomie Foundation dla pracowników MSWiA Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 1- T- PN-2014. Nazwa zadania: dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania. Działając na podstawie art. 40

Bardziej szczegółowo

Warszawa: świadczenie usług hotelowych na terenie Polski. Numer ogłoszenia: 135330 2015; data zamieszczenia: 05.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

Warszawa: świadczenie usług hotelowych na terenie Polski. Numer ogłoszenia: 135330 2015; data zamieszczenia: 05.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pka.edu.pl Warszawa: świadczenie usług hotelowych na terenie Polski. Numer ogłoszenia: 135330

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.szpitalrydygier.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.szpitalrydygier. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.szpitalrydygier.pl/ Kraków: usługa przeprowadzenie audytu certyfikującego dla normy PN-

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wfosigw.pl/bip/zamowienia-publiczne

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wfosigw.pl/bip/zamowienia-publiczne Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wfosigw.pl/bip/zamowienia-publiczne Warszawa: Zakup i dostawa dwóch serwerów, macierzy dyskowej

Bardziej szczegółowo

Toruń, dnia 19.07.2011 r.

Toruń, dnia 19.07.2011 r. Toruń, dnia 19.07.2011 r. DZ.RI.332-4/11 OGŁOSZENIE Wojewódzki Urząd Pracy, 87-100 Toruń, ul Szosa Chełmińska 30/32 ogłasza trzy częściowy przetarg nieograniczonego poniżej kwoty określonej w art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

USŁUGA MIGRACJI DOMENY ACTIVE DIRECTORY 2003 ORAZ MIGRACJI SYSTEMU POCZTOWEGO EXCHANGE

USŁUGA MIGRACJI DOMENY ACTIVE DIRECTORY 2003 ORAZ MIGRACJI SYSTEMU POCZTOWEGO EXCHANGE Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wssk.wroc.pl/przetargi/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-2015 Wrocław: USŁUGA MIGRACJI DOMENY

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl Kraków: Dostawa leków według 3 pakietów: - Pakiet 1 - Leki różne; - Pakiet

Bardziej szczegółowo

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64669-2014:text:pl:html Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.slupsk.pl/bip

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.slupsk.pl/bip Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.slupsk.pl/bip Słupsk: Usługa serwisu i wsparcia technicznego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości powyżej wyrażonej w złotych równowartości 207 000 Euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości powyżej wyrażonej w złotych równowartości 207 000 Euro DZP -271-288/ZP//2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości powyżej wyrażonej w złotych równowartości 207 000 Euro Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. zaprasza

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Organizacja i przeprowadzenie szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji oraz warsztatów z zakresu auditu wewnętrznego SZJ i SZBI w ramach projektu pn.: Wyższa jakość i wzrost

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.warszawapraga.so.gov.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.warszawapraga.so.gov.pl Warszawa: dostawa i wdrożenie Systemu Wspomagania Organizacji Rozpraw Numer ogłoszenia: 350272-2011; data zamieszczenia: 25.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mtbstg.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mtbstg.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mtbstg.pl Tarnowskie Góry: Sprzedaż energii elektrycznej dla Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa

Bardziej szczegółowo