Dr Grzegorz Szulczewski Kolegium Ekonomiczno-Spo. Społeczne SGH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dr Grzegorz Szulczewski Kolegium Ekonomiczno-Spo. Społeczne SGH gszulc@sgh.waw.pl"

Transkrypt

1 Dr Grzegorz Szulczewski Kolegium Ekonomiczno-Spo Społeczne SGH

2 Wewnętrzne sprzeczności polskiej transformacji: z jednej strony zapis konstytucyjny o społecznej gospodarce rynkowej nawiązujący doktryny ordo liberalizmu, a z drugiej strony praktyka polegająca na monetarystycznej transformacji opartej na doktrynie neoliberalizmu. Brak chęci do wykorzystania dorobku etyki gospodarczej w konstrukcji gospodarki rynkowej i w kształtowaniu praktyk rynkowych (pierwszy milion, priorytet akumulacji prywatnego kapitału, słabość państwa, etyka biznesu traktowana jako sprzeczność sama w sobie). Nieoczekiwany promotor etyki biznesu: amerykańska kultura biznesu i jej akademicki odpowiednik czyli kursy MBA w skład, których wchodzi Business Ethics.

3 Reforma studiów na SGH wprowadzona przez ORSE pod kierownictwem E. Chmieleckiej umoŝliwiła zgłaszanie propozycji programowych, w tym etyki biznesu. Pierwsze seminarium na uczelniach polskich: SGH semestr zimowy 1990/91. W środowisku etyków toczył się spór o nazwę: czy ma to być etyka przedsiębiorczości czy działalności gospodarczej, czy teŝ moŝe etyka Ŝycia gospodarczego. ZwycięŜa kalka z języka angielskiego: etyka biznesu. Spór o nazwę jest równieŝ sporem o umiejscowienie przedmiotu w strukturze akademickiego nauczania: anglosaska tradycja Business Ethics wiąŝe etykę biznesu z naukami o zarządzaniu a kontynentalna Wirtschaftsethik uprawiana jest jako nauka społeczna. Spór o treści programowe wprowadza nas w problematykę Konferencji: czy etyka w etyce biznesu jest jedynie potraktowana jako narzędzie sprawnego zarządzania (ma utrwalać postawę instrumentalną) czy ma być przedmiotem umoŝliwiającym refleksję i ocenę gospodarki, jak i podstawą pozwalającą na formułowanie postulatów dotyczących regulacji rynkowych (ma utrwalać postawę refleksyjną)?

4 Etyka biznesu wpaja postawy kształtuje ramy instytucjonalne odpowiedzialności tworzy i utrwala kulturę organizacyjną 1. Ukazuje hierarchie wartości i zbiór norm. 2. Pomaga formułować przekonania moralne. 3. Wyrabia umiejętności analizy etycznej przy zastosowaniu narzędzi etycznej refleksji. 4. Daje moŝliwość świadomego kształtowania dyspozycji-cnót w obszarze działalności gospodarczej.

5 Ocena etyczna źródeł kryzysu: Poziom mikro: postawy naganne: chciwość prowadząca do podejmowania decyzji obarczonych nadmiernym ryzykiem i bezwzględność w korzystaniu z uprawnień do samo ustalania wysokich premii, anomia moralna na poziomie etyki zawodowej, uczciwość nie stosuje się, w relacjach z klientem. Poziom mezo: lekcewaŝenie narzędzi etycznych organizacji w postaci kodeksów itp.. Wątpliwy etos organizacyjny, brak skrupułów w łamaniu zasad instytucji finansowych jakimi są banki, tworzenie przez banki biur kredytowych udzielających nieodpowiedzialnie kredytów. Poziom makro: bierna postawa organizacji samorządu gospodarczego, tolerancja dla złych praktyk bankowych i przedsiębiorstw finansowych. Poziom globalny: postawa przyzwolenia na brak ram instytucjonalnych gospodarki rynkowej opartych o przestrzeganie norm etycznych.

6 Istotę czasów współczesnych określa najlepiej szybkość. W coraz krótszym czasie pojawiają się innowacje rewolucjonizujące nasze Ŝycie. Wynalazki wyzwalają moŝliwości planowane, ale i niespodziewane, zapewniają niekwestionowany rozwój, ale i stwarzają zagroŝenie i moŝliwość wypadków. Wedle twórcy filozofii szybkości nazwanej dromologią, czyli nauką o oddziaływaniu szybkości na człowieka i ludzką kulturę, Paula Virilio, człowieka współczesnego powinna charakteryzować postawa roztropności umoŝliwiająca rozpoznanie i działanie w oparciu o rozsądek. Ma ona przyczynić się do wykształcenia inteligencji prewencyjnej, gdyŝ przyszłość to: narastanie coraz potęŝniejszych zagroŝeń, a kryzys nie stanowi odosobnionego przypadku, lecz jest rysem charakterystycznym dla czasów współczesnych. (Paul Virilio, Wypadek pierwotny, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2005, s.15-16). Wykształcenie inteligencji prewencyjnej wiąŝe się w ramach etyki biznesu z kształtowaniem dwóch wzajemnie powiązanych ze sobą postaw: postawy roztropności i postawy odpowiedzialności. Postawa roztropności była charakteryzowana prze Arystotelesa w ramach jego projektu filozofii praktycznej a postawa odpowiedzialności, najpełniej kształtująca inteligencję prewencyjną została przedstawiona przez Hansa Jonasa.

7 Arystoteles odróŝnia spryt charakteryzujący działania skuteczne, lecz nie liczące się z zasadami moralnymi od roztropności będącej podstawą działań skutecznych, ale jednocześnie godziwych. Celem gospodarowania jest działalność nastawiona na bogacenie. Gdy nie dostrzeŝemy etycznego wymiaru celu gospodarowania to wtedy osiąganie zysku staje się celem samym w sobie. Nie dostrzegając innych wartości rozbudzona Ŝądza posiadania coraz większej ilości pieniędzy, prowadzi z jednej strony do podejmowania działań nieliczących się z interesem innych, a z drugiej strony, rodzi silne poczucie dysharmonii pomiędzy oczekiwaniami a moŝliwościami ich zaspokojenia. Chciwość zwana przez Arystotelesa pleonoksją towarzyszy działalności gospodarczej skierowanej jedynie na osiąganie zysku za wszelka cenę. Tak pojęta sztuka zarabiania i pomnaŝania majątku nazwana jest przez Arystotelesa chremastyką. Jednak właśnie takie spojrzenie na gospodarkę jest zbyt wąskie i w ostateczności nie realizuje wskazywanego przez Arystotelesa, etycznego punktu widzenia na działania gospodarcze. Ujęciem działalności gospodarczej w perspektywie etycznej zajmuje się oikonomia. Uwzględnienie jej rad zapewnia osiągnięcia szczęścia, czyli posiadanie dobrego ducha w sobie: eudajmonii.

8 Wedle H. Jonasa naleŝy zadać sobie trzy pytania: 1. Czy wolno mi ryzykować całość interesów innych? 2. Czy istnienie jednostki moŝe podlegać kalkulacji ryzyka? 3. Czy moŝna zaryzykować istnieniem ludzkości? Potrójnie negatywna odpowiedź na te pytania nakłada na nas pięć obowiązków: Pierwszy obowiązek: uświadomienie sobie ryzyka związanego z dokonywaniem wyborów. Drugi obowiązek: zachowanie poczucia ostroŝności względem decyzji dotyczących przyszłości. Trzeci obowiązek: odpowiedzialność demograficzna. Czwarty obowiązek: troska o jakość Ŝycia przyszłych pokoleń. Piąty obowiązek: odpowiedzialność za przetrwanie ludzkości. (Na podstawie: H. Jonas, Zasada odpowiedzialności, Platan, Kraków 1996)

9 1.Odpowiedzialność indywidualna. 2.RozwaŜna konsumpcja. 3.Etyczne inwestowanie. 4.Etyka zawodowa. 5.Etyka pracownicza. 6.Etyka prawodawców i strategów gospodarczych. 7.Postawa obywatelska.

10 Peter Urlich (etyka integracyjna): ukazuje znaczenie odpowiedzialności przedsiębiorcy. Spojrzenie etyczne moŝe się przyczynić do korygowania nieprawidłowości działania rynku. Przedsiębiorca podejmuje decyzje w oparciu o kalkulację ekonomiczną, ale jednocześnie musi dbać o swoją reputację, czyli musi zwaŝać na nie naruszanie praw innych uczestników gry rynkowej. P. Koslowski (etyczna ekonomia): ukazuje znaczenie etycznej, roztropnej postawy dla efektywnego działania rynku. Prekoordynacyjna rola etyki formalnej I. Kanta. Zastosowanie imperatywu kategorycznego pozwala na odrzucenie juŝ w sferze planowania działań tych gospodarczych, które są niekorzystne dla społeczeństwa. K. Homann (ekonomiczna etyka): choć człowiek opiera się w swych decyzjach na modelu działania homo oeconomicus to etyczne ukształtowanie ram instytucjonalnych rynku prowadzi do dobrych, równieŝ w sensie moralnym, wyborów w Ŝyciu gospodarczym. W. Gasparski (etyka biznesu w ujęciu prakseologicznym): w decyzjach gospodarczych powinna obowiązywać postawa kierująca się wskazaniami Trzech E : czyli: efektywności (skuteczność w osiąganiu celu), ekonomiczności (najlepszy wynik działania w stosunku do poniesionych nakładów) i etyczności (godziwość celów i wybranych środków do realizacji przedsięwzięć gospodarczych).

11 Kształtowanie postaw w działalności gospodarczej prowadzi do rozwoju kultury biznesu potrzebnej do realizacji zawartej w dokumentach Unii Europejskiej idei zrównowaŝonego rozwoju. Europejską postawę wyznaczają wartości kształtowane i utrwalane przez etykę biznesu: racjonalność, wolność, sprawiedliwość, poszanowanie godności. Problemem staje się jednak, jak w dobie, gdy filozofia jest retoryką (wedle prof. B. Markiewicz) i gdy musimy zwaŝać by nie indoktrynować na co wskazywała prof. E. Chmielecka kształtować postawy? Problem ten, w świecie pełnym katastrof, kryzysów i terroryzmu moŝna wyrazić za pomocą pytania: czy wystarczy kształtować jedynie postawy krytyczne, przedstawiając etykę, jako zbiór propozycji moralnych do wyboru? Czy jednak nie trzeba wskazać na wartości, które świadczą o naszej europejskiej toŝsamości, a w konsekwencji rozpocząć dyskusję nad normami, które powinny obowiązywać i które powinniśmy uwzględnić w procesie kształtowania postaw?

Weronika Kumańska 1 Agnieszka Ślęzak 2 Uniwersytet Jana Kochanowskiego Kielcach SKN LIDER

Weronika Kumańska 1 Agnieszka Ślęzak 2 Uniwersytet Jana Kochanowskiego Kielcach SKN LIDER 1 Weronika Kumańska 1 Agnieszka Ślęzak 2 Uniwersytet Jana Kochanowskiego Kielcach SKN LIDER Społeczna odpowiedzialność biznesu-jako czynnik przewagi konkurencyjnej. Streszczenie: Niniejszy artykuł ma na

Bardziej szczegółowo

Anna Żelazna-Blicharz. Społeczna odpowiedzialność w procesie gospodarowania a zrównoważona produkcja i konsumpcja

Anna Żelazna-Blicharz. Społeczna odpowiedzialność w procesie gospodarowania a zrównoważona produkcja i konsumpcja Anna Żelazna-Blicharz Społeczna odpowiedzialność w procesie gospodarowania a zrównoważona produkcja i konsumpcja Lublin 2013 Społeczna odpowiedzialność w procesie gospodarowania a zrównoważona produkcja

Bardziej szczegółowo

WPŁYW SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU NA DZIAŁALNOŚĆ KANCELARII PRAWNYCH

WPŁYW SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU NA DZIAŁALNOŚĆ KANCELARII PRAWNYCH KULTURA I WARTOŚCI ISSN 2299-7806 NR 2 (6) /2013 ARTYKUŁY s. 47 58 WPŁYW SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU NA DZIAŁALNOŚĆ KANCELARII PRAWNYCH Piotr Nastaj Artykuł prezentuje zagadnienia dotyczące społecznej

Bardziej szczegółowo

Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi

Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi Załącznik do uchwały nr 5/2014 Senatu Salezjańskiej Wyższej Szkoły Ekonomii i Zarządzania w Łodzi STRATEGIA ROZWOJU SALEZJAŃSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

DYLEMATY I WYZWANIA WSPÓŁCZESNEGO ZARZĄDZANIA ORGANIZACJAMI PUBLICZNYMI. Redakcja naukowa Tomasz Białas

DYLEMATY I WYZWANIA WSPÓŁCZESNEGO ZARZĄDZANIA ORGANIZACJAMI PUBLICZNYMI. Redakcja naukowa Tomasz Białas DYLEMATY I WYZWANIA WSPÓŁCZESNEGO ZARZĄDZANIA ORGANIZACJAMI PUBLICZNYMI Redakcja naukowa Tomasz Białas Gdynia 2007 Copyright by Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni

Bardziej szczegółowo

Program wyborczy LEWICY I DEMOKRATÓW. Nowa polityka Nowa nadzieja

Program wyborczy LEWICY I DEMOKRATÓW. Nowa polityka Nowa nadzieja Program wyborczy LEWICY I DEMOKRATÓW Nowa polityka Nowa nadzieja 9 WRZEŚNIA 2007 IV Rzeczypospolita okazała się mitem fałszywym, bałamutnym i wyprowadzającym nas na manowce. Projekt państwa prawa i sprawiedliwości",

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Informacje o autorach... 6. Wykaz waŝniejszych skrótów... 7. Od redaktora serii wydawniczej... 8. Wstęp... 10

SPIS TREŚCI. Informacje o autorach... 6. Wykaz waŝniejszych skrótów... 7. Od redaktora serii wydawniczej... 8. Wstęp... 10 SPIS TREŚCI Informacje o autorach... 6 Wykaz waŝniejszych skrótów... 7 Od redaktora serii wydawniczej... 8 Wstęp... 10 Rozdział 1. Marketing jako narzędzie realizacji przez gminę funkcji informacyjno-promocyjnej...

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwach przemysłowych na przykładzie huty stali

Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwach przemysłowych na przykładzie huty stali AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA mgr inŝ. Ewa Kubińska-Kaleta Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwach przemysłowych na przykładzie huty stali Promotor pracy: dr hab. inŝ. Wiesław Waszkielewicz,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, KTÓRYCH UKO

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, KTÓRYCH UKO Załącznik nr 4 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, KTÓRYCH UKOŃCZENIE UMOśLIWIA UZYSKANIE ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI PO ZDANIU EGZAMINU MATURALNEGO Po ukończeniu

Bardziej szczegółowo

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Jacek Musiałkiewicz ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących Program zdobył

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH

WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU Wydział Ekonomii i Zarządzania Joanna Karpowicz WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Jak uczyć. o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju. Przewodnik dla nauczycieli

Jak uczyć. o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju. Przewodnik dla nauczycieli Jak uczyć o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju Przewodnik dla nauczycieli ZESPÓŁ DO SPRAW SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Jak uczyć o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym

Bardziej szczegółowo

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Jacek Musiałkiewicz ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących Program zdobył

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM

TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM Copyright by Wydawnictwo Era Sp. z o.o. 2009 ul. Spacerowa 50, 83-010 Straszyn k. Gdańska Wydanie

Bardziej szczegółowo

Raportów o Stanie Kultury

Raportów o Stanie Kultury Raport został opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako jeden z Raportów o Stanie Kultury, podsumowujących zmiany, jakie dokonały się w sektorze kultury w Polsce w ciągu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ NA PPZYKŁADZIE RUDY ŚLĄSKIEJ

ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ NA PPZYKŁADZIE RUDY ŚLĄSKIEJ Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział zamiejscowy w Chorzowie Katarzyna Bartoszek ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ NA PPZYKŁADZIE RUDY ŚLĄSKIEJ Praca licencjacka Kierownik naukowy: prof. nadzw. dr

Bardziej szczegółowo

ryzykiem w procesie zrównoważonego rozwoju biznesu podręcznik dla Dużych i średnich przedsiębiorstw Tomasz Gasiński Sławomir Pijanowski

ryzykiem w procesie zrównoważonego rozwoju biznesu podręcznik dla Dużych i średnich przedsiębiorstw Tomasz Gasiński Sławomir Pijanowski Tomasz Gasiński Sławomir Pijanowski podręcznik dla Dużych i średnich przedsiębiorstw Zarządzanie ryzykiem w procesie zrównoważonego rozwoju biznesu Publikacja przygotowana na zlecenie Ministerstwa Gospodarki

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009

WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009 WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009 BADANIA JAKOŚCIOWE W MARKETINGU... 3 BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE... 5 BANKOWOŚĆ... 6 CENA W ZARZĄDZANIU

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Program nauczania dla gimnazjum

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Program nauczania dla gimnazjum ElŜbieta Dobrzycka Krzysztof Makara WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Program nauczania dla gimnazjum Spis treści: I. Ogólne załoŝenia programu II. Cele edukacyjne: 1. Cele ogólne 2. Cele szczegółowe: kształcenia

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego

Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego Warszawa, 14 maja 2012 Redakcja: Michał Boni Autorzy: Maciej Duszczyk, Paweł Kaczmarczyk, Michał Miąskiewicz, Mateusz Walewski Współpraca: Piotr Arak, Marcin Gancarz,

Bardziej szczegółowo

WOKÓŁ EKONOMII SPOŁECZNEJ

WOKÓŁ EKONOMII SPOŁECZNEJ ~ WOKÓŁ EKONOMII SPOŁECZNEJ pod redakcją naukową Macieja Frączka, Jerzego Hausnera i Stanisława Mazura [es] WOKÓŁ EKONOMII SPOŁECZNEJ pod redakcją naukową Macieja Frączka, Jerzego Hausnera i Stanisława

Bardziej szczegółowo

Tomasz Gasiński (Det Norske Veritas) Grzegorz Piskalski (CentrumCSR.PL) na zlecenie Ministerstwa Gospodarki

Tomasz Gasiński (Det Norske Veritas) Grzegorz Piskalski (CentrumCSR.PL) na zlecenie Ministerstwa Gospodarki Tomasz Gasiński (Det Norske Veritas) Grzegorz Piskalski (CentrumCSR.PL) na zlecenie Ministerstwa Gospodarki rafał baniak wiceminister gospodarki Szanowni Państwo, Z dużą przyjemnością oddajemy Państwu

Bardziej szczegółowo

dr Jacek Sierak Zarządzanie strategiczne w jednostkach samorządu terytorialnego.

dr Jacek Sierak Zarządzanie strategiczne w jednostkach samorządu terytorialnego. dr Jacek Sierak Zarządzanie strategiczne w jednostkach samorządu terytorialnego. 1. Pojecie, istota zarządzania w sektorze publicznym 1.1. Pojęcie i funkcje zarządzania. W szerokim rozumieniu zarządzanie

Bardziej szczegółowo

KLUCZ DO SUKCESU PROGRAM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA UCZNIÓW ZDOLNYCH KLAS I III / IV LICEÓW I TECHNIKÓW IV ETAP EDUKACYJNY

KLUCZ DO SUKCESU PROGRAM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA UCZNIÓW ZDOLNYCH KLAS I III / IV LICEÓW I TECHNIKÓW IV ETAP EDUKACYJNY KLUCZ DO SUKCESU PROGRAM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA UCZNIÓW ZDOLNYCH KLAS I III / IV LICEÓW I TECHNIKÓW IV ETAP EDUKACYJNY TOMASZ STRACHANOWSKI Program zweryfikowany przez Autora po zajęciach

Bardziej szczegółowo

NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI. dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz

NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI. dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz POLITECHNIKA OPOLSKA Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Wydział Edukacji Technicznej i Informatycznej

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWO JAKO PODMIOT KREUJĄCY WARUNKI ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W DRUGIEJ POŁOWIE LAT DZIEWIĘĆDZIESIĄTYCH XX WIEKU

PAŃSTWO JAKO PODMIOT KREUJĄCY WARUNKI ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W DRUGIEJ POŁOWIE LAT DZIEWIĘĆDZIESIĄTYCH XX WIEKU Izabela Borucińska, Irena Krystyna Łukaszewicz Instytut Ekonomiczny Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu PAŃSTWO JAKO PODMIOT KREUJĄCY WARUNKI ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W

Bardziej szczegółowo

Warto mieć standardy. czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania

Warto mieć standardy. czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania Warto mieć standardy czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania czyli Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania Spis Treści 005 Wprowadzenie do Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Poz. 56 KOMUNIKAT Nr 6 MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania

Bardziej szczegółowo

T r a n s f e r w i e d z y 9-10/2014. h t t p : / / k e i z. w p i t. a m. g d y n i a. p l

T r a n s f e r w i e d z y 9-10/2014. h t t p : / / k e i z. w p i t. a m. g d y n i a. p l 2 TRANSFER WIEDZY - SCIENCE BUSINESS REVIEW Nr Spis treści: Rozwój zrównoważony regionów NUTS2 w Polsce w latach 2008-2010 zależności wewnątrzwymiarowe...3 ZAP: W Polsce brakuje doktryny morskiej...9 Dylematy

Bardziej szczegółowo