ZASADY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWAŃ O NADANIE TYTUŁU PROFESORA PRZEZ RADĘ WYDZIAŁU MECHANICZNEGO WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZASADY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWAŃ O NADANIE TYTUŁU PROFESORA PRZEZ RADĘ WYDZIAŁU MECHANICZNEGO WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ"

Transkrypt

1 1 Załącznik do uchwały Rady Wydziału Mechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej nr 04/11/WME/2018 z dnia r. ZASADY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWAŃ O NADANIE TYTUŁU PROFESORA PRZEZ RADĘ WYDZIAŁU MECHANICZNEGO WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ PODSTAWA OPRACOWANIA 1. Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669). 2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2018 r. poz. 261) zwane dalej rozporządzeniem. 3. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U r. poz. 1586) zwane dalej Rozporządzeniem. 3. Komentarze i uwagi Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów zwanej dalej Centralną Komisją. 4. Statut Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego z dnia 6 lipca 2017 r. 5. W dalszych punktach Wydział Mechaniczny WAT jest zwany Wydziałem, Rada Wydziału Mechanicznego WAT jest zwana Radą Wydziału, przewodniczący Rady Wydziału Mechanicznego WAT jest zwany Przewodniczącym Rady Wydziału. 1. CZYNNOŚCI POPRZEDZAJĄCE WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA O NADANIE TYTUŁU PROFESORA 1. Tytuł profesora może być nadany osobie, która uzyskała stopień doktora habilitowanego lub osobie, która nabyła uprawnienia równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego oraz: 1) posiada osiągnięcia naukowe znacznie przekraczające wymagania stawiane w postępowaniu habilitacyjnym; 2) posiada doświadczenie w kierowaniu zespołami badawczymi realizującymi projekty finansowane w drodze konkursów krajowych lub zagranicznych lub odbyła staże naukowe w instytucjach naukowych, w tym zagranicznych, lub prowadziła prace naukowe w instytucjach naukowych, w tym zagranicznych; 3) posiada osiągnięcia w opiece naukowej uczestniczyła co najmniej: raz w charakterze promotora w przewodzie doktorskim zakończonym nadaniem stopnia oraz raz w charakterze promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim zakończonym nadaniem stopnia lub uczestniczy w charakterze promotora w otwartym przewodzie doktorskim, oraz dwa razy w charakterze recenzenta w przewodzie doktorskim lub w przewodzie habilitacyjnym lub w postępowaniu habilitacyjnym. 2. Centralna Komisja może, w szczególnych przypadkach, na wniosek Rady Wydziału, dopuścić do wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora osobie, która uzyskała stopień doktora

2 i posiada wybitne osiągnięcia naukowe. Za dorobek naukowy uważa się również wybitne zrealizowane osiągnięcia projektowe, konstrukcyjne lub technologiczne. 3. Wszczęcie postępowania o nadanie tytułu profesora następuje na wniosek zainteresowanego, zwanego dalej Kandydatem. 4. Kandydat przekazuje Przewodniczącemu Rady Wydziału Mechanicznego WAT następujące dokumenty: 1) pisemny wniosek o wszczęcie postępowania o nadanie tytułu profesora, zgodny z załącznikiem nr 1; 2) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie stopni doktora i doktora habilitowanego albo decyzji o nabyciu uprawnień równoważnych uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego; 3) autoreferat w języku polskim i w języku angielskim przedstawiający: a) osiągnięcia naukowe, b) osiągnięcia w zakresie opieki naukowej i kształcenia młodej kadry, w tym informacje o: przewodach doktorskich ukończonych nadaniem stopnia doktora, w których pełnił funkcję promotora lub promotora pomocniczego, otwartych przewodach doktorskich, w których kandydat uczestniczył w charakterze promotora, sporządzonych recenzjach w przewodach doktorskich, postępowaniach habilitacyjnych lub w przewodach habilitacyjnych, c) działalność popularyzująca naukę; 4) ankieta oceny osiągnięć naukowych po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego, a w przypadku określonym w art. 21a albo w art. 26 ust. 3 Ustawy po uzyskaniu stopnia doktora, sporządzoną według wzoru określonego w załącznikach nr 2 i 6 ze wskazaniem, które z tych osiągnięć uznaje za najważniejsze; 5) wykaz przedstawianych dokumentów. 5. Jeżeli kandydat nie jest pracownikiem Wydziału Mechanicznego WAT, do wymienionych wyżej dokumentów powinien również załączyć: a) uzasadnienie wyboru Rady Wydziału Mechanicznego WAT, jako Rady przeprowadzającej postępowanie o nadanie tytułu profesora; b) zobowiązanie do pokrycia kosztów postępowania o nadanie tytułu naukowego przez kandydata lub zatrudniającą go instytucję. 6. Dokumentację wymaganą do wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora kandydat sporządza w formie elektronicznej oraz w formie papierowej i przekazuje osobiście Przewodniczącemu Rady Wydziału. Otrzymaną dokumentację Przewodniczący Rady Wydziału przekazuje do Komisji ds. Nauki i Rozwoju Rady Wydziału Mechanicznego WAT najpóźniej na dwa tygodnie przed planowanym posiedzeniem Rady Wydziału, na którym ma być rozpatrywany wniosek. 7. Koszty postępowania o nadanie tytułu profesora pokrywa: a) w przypadku osoby zatrudnionej w pełnym wymiarze czasu pracy na Wydziale Mechanicznym WAT Wydział Mechaniczny WAT, b) w przypadku kandydata niezatrudnionego na Wydziale Mechanicznym WAT w pełnym wymiarze czasu pracy, osoba zainteresowana lub instytucja ją zatrudniająca. 8. Obowiązek przygotowania dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowania spoczywa na osobie ubiegającej się o nadanie tytułu profesora. Wymagania w zakresie dokumentacji spraw przedstawianych Centralnej Komisji do rozpatrzenia zamieszczone są na stronie internetowej: 9. W przypadku, gdy osobą ubiegającą się o nadanie tytułu profesora jest Dziekan Wydziału, jego obowiązki w czynnościach postępowania przejmuje Prodziekan ds. naukowych lub 2

3 członek Rady Wydziału posiadający tytuł profesora, wskazany w głosowaniu przez Radę Wydziału. 2. WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA O NADANIE TYTUŁU PROFESORA 1. Czynności podczas postępowania w sprawach o nadanie tytułu profesora będą odbywały się na poszczególnych posiedzeniach Rady Wydziału: I. Posiedzenie Rady Wydziału 1) Przewodniczący Rady Wydziału przedstawia wniosek osoby ubiegającej się o nadanie tytułu profesora, złożony przez kandydata o tytuł profesora co najmniej 14 dni przed posiedzeniem Rady Wydziału do Przewodniczącego Rady Wydziału. 2) Rada Wydziału podejmuje uchwały w sprawie: a) wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora, b) powołania, spośród członków Rady Wydziału posiadających tytuł profesora, Zespołu do przygotowania projektów uchwał dotyczących: 1. wyznaczenia kandydatów na recenzentów; 2. poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora. II. Posiedzenie Rady Wydziału 1) Przewodniczący Rady Wydziału, po otrzymaniu projektu uchwały w sprawie wyznaczenia recenzentów wraz z listą 10 kandydatów 1 na recenzentów (imiona, nazwiska, nazwy jednostek zatrudniających), przedstawia Radzie Wydziału projekt ww. uchwały i poddaje go pod głosowanie. 2) Rada Wydziału podejmuje uchwałę w sprawie wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora. III. Posiedzenie Rady Wydziału 1) Rada Wydziału podejmuje uchwałę w sprawie poparcia albo odmowy poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora w oparciu o sprawozdanie Zespołu sporządzone na podstawie przesłanych przez CK 5 recenzji. 2) Na posiedzeniu Rady Wydziału, na którym ma być rozpatrywana sprawa poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora mogą, na zaproszenie Przewodniczącego Rady Wydziału, uczestniczyć recenzenci bez prawa głosu. 2. Do głosowania nad czynnościami postępowania o nadanie tytułu profesora są uprawnieni członkowie Rady Wydziału posiadający tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego. 3. Uchwały określone w ust. 1 są podejmowane w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością oddanych głosów, przy udziale w głosowaniu co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania. Pozostałe decyzje Rady Wydziału (poza trybem odwoławczym) dotyczące postępowania o nadanie tytułu profesora podejmowane są w głosowaniu jawnym (o ile żaden z członków Rady nie stawia wniosku o przeprowadzenie głosowania tajnego), zwykłą większością oddanych głosów, przy udziale w głosowaniu co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania. 4. Przewodniczący Rady Wydziału, po zapoznaniu się z dokumentami i opinią Komisji ds. Nauki i Rozwoju Rady Wydziału, przedstawia wniosek o wszczęcie postępowania o nadanie tytułu profesora na najbliższym posiedzeniu Rady Wydziału oraz swoje stanowisko w tej sprawie, uwzględniające analizę zgodności tematyki badawczej kandydata z obszarami działalności naukowej realizowanej na Wydziale. 5. Rada Wydziału powołuje spośród swoich członków Zespół ds. postępowania o nadanie tytułu profesora, zwany dalej Zespołem, w celu przygotowania projektów uchwał, dotyczących czynności postępowania o nadanie tytułu profesora oraz wskazuje przewodniczącego tego Zespołu. Zespół składa się co najmniej z trzech osób posiadających tytuł profesora i realizujących działalność naukową w obszarze odpowiadającym tematyce 1 Art Ustawy o stopniach... 3

4 działalności naukowo-badawczej kandydata (lub najbardziej do niej zbliżonym). Imienny skład Zespołu, w tym osobę przewodniczącego, proponuje Przewodniczący Rady Wydziału, a opiniuje Komisja ds. Nauki i Rozwoju Rady Wydziału. 6. Zadaniem Zespołu jest przeprowadzenie czynności o nadanie tytułu profesora i przedstawienie Radzie Wydziału projektów stosownych uchwał, o których mowa w art. 27 punkt 2 i 3 Ustawy, w przedmiocie: 1) wyznaczenia lub odmowy wyznaczenia kandydatów na recenzentów; 2) poparcia lub odmowy poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora. 7. Posiedzenia Zespołu zwołuje jego przewodniczący. Przewodniczący relacjonuje Radzie Wydziału przebieg posiedzeń Zespołu, odpowiada na pytania członków Rady Wydziału, dotyczące postępowania o nadanie tytułu naukowego oraz przedkłada Radzie Wydziału stosowne projekty uchwał. Obowiązkiem Przewodniczącego Zespołu jest dbanie o sprawny przebieg postępowania o nadanie tytułu naukowego, tak aby Rada Wydziału mogła zająć się kolejnym etapem postępowania na swoim najbliższym posiedzeniu. Przewodniczący Zespołu nie może być wyznaczony na recenzenta w danym postępowaniu o nadanie tytułu profesora. 8. Przewodniczący Zespołu jest uprawniony do podejmowania decyzji we wszelkich sprawach organizacyjnych, wynikających z uprawnień Zespołu, a niewymienionych w Ustawie, Rozporządzeniu oraz w postanowieniach niniejszych Zasad postępowania o nadanie tytułu profesora, obowiązujących na Wydziale Mechanicznym WAT. 9. Wszystkie czynności postępowania o nadanie tytułu profesora, realizowane przez Radę Wydziału, a także posiedzenia Zespołu są protokołowane. Protokoły muszą wiernie odzwierciedlać przebieg dyskusji nad projektami poszczególnych uchwał. Są one dołączane do dokumentacji postępowania. 10. W uzasadnionym przypadku konieczności uzupełnienia lub zmiany składu Zespołu, Rada Wydziału podejmuje nową uchwałę w tej sprawie. 3. WYZNACZENIE RECENZENTÓW 1. W postępowaniu o nadanie tytułu profesora powołuje się pięciu recenzentów. Recenzentów powołuje Centralna Komisja spośród 10 kandydatów zaproponowanych przez Radę Wydziału lub spośród innych osób. 2. Po wszczęciu postępowania, Przewodniczący Zespołu przedstawia Radzie Wydziału propozycję co najmniej dziesięciu kandydatów na recenzentów dorobku Kandydata, spośród osób zatrudnionych w innej instytucji niż ta, której pracownikiem jest osoba ubiegająca się o nadanie tytułu profesora i niebędących członkami Rady Wydziału. 3. Recenzentem może być osoba posiadająca tytuł profesora w dziedzinie nauk technicznych lub pokrewnej lub osoba posiadająca stopień doktora zatrudniona przez co najmniej pięć lat w zagranicznej szkole wyższej lub instytucji naukowej na stanowisku profesora, która co najmniej przez okres pięciu lat kierowała samodzielnie zespołem badawczym, była promotorem co najmniej dwóch osób, które uzyskały stopień doktora oraz posiada znaczny dorobek naukowy. 4. Recenzentem nie może być osoba, w stosunku do której zachodzą uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności. 5. Przewodniczący Zespołu omawia sylwetkę każdego z kandydatów na recenzentów, uzasadniając wybór kandydata na recenzenta. Rada Wydziału podejmuje uchwały w przedmiocie wyznaczenia kandydatów na recenzentów. Głosowanie przeprowadza się oddzielnie dla każdego recenzenta. 6. Po podjęciu uchwał w przedmiocie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora oraz wyznaczenia kandydatów na recenzentów, Dziekan w imieniu Rady Wydziału niezwłocznie występuje do Centralnej Komisji o powołanie pięciu recenzentów. Do wystąpienia dołącza się uchwały Rady Wydziału w sprawie: 4

5 1) wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora, 2) wyznaczenia recenzentów oraz dokumenty wymienione w 1 ust Po otrzymaniu z Centralnej Komisji powiadomienia o powołaniu przez nią 5 recenzentów dorobku Kandydata, Dziekan niezwłocznie wysyła zlecenia wykonania recenzji do wszystkich recenzentów powołanych w postępowaniu wraz z kompletem dokumentów wymienionych w 1 ust Recenzja w postępowaniu o nadanie tytułu profesora zawiera szczegółowo uzasadnioną ocenę, czy Kandydat spełnia wymagania określone w art. 26 Ustawy oraz jednoznaczne stanowisko recenzenta w sprawie nadania lub odmowy nadania tytułu profesora. 9. Recenzje należy przedstawić Radzie Wydziału w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia otrzymania wniosku o jej sporządzenie. Rada, w uzasadnionych przypadkach, może przedłużyć termin przedstawienia recenzji o jeden miesiąc. 10. Po otrzymaniu wszystkich 5 recenzji dorobku naukowego Kandydata, Dziekan udostępnia recenzje Kandydatowi oraz przekazuje recenzje przewodniczącemu Zespołu i Centralnej Komisji. 4. POPARCIE LUB ODMOWA POPARCIA WNIOSKU O NADANIE TYTUŁU PROFESORA 1. Przewodniczący Rady Wydziału zaprasza w formie pisemnej recenzentów postępowania o nadanie tytułu profesora na posiedzenie Rady Wydziału, na którym będzie podejmowana uchwała o poparciu wniosku o nadanie tytułu profesora. Obecność zaproszonych recenzentów nie jest warunkiem koniecznym rozpatrzenia sprawy poparcia wniosku. 2. Zespół, po zapoznaniu się z recenzjami, formułuje swoje stanowisko w sprawie poparcia lub odmowy poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora. Przewodniczący Zespołu przedstawia to stanowisko na posiedzeniu Rady Wydziału. Omawia również uwagi recenzentów. Po zamknięciu dyskusji, przewodniczący Zespołu zwraca się do Rady Wydziału z projektem uchwały o poparciu lub odmowie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora. 3. Rada Wydziału podejmuje uchwałę o poparciu lub odmowie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora. 4. Dokumentacja postępowania o nadanie tytułu naukowego jest przesyłana przez Dziekana do Centralnej Komisji nie później niż w ciągu miesiąca od daty uchwały Rady Wydziału o poparciu wniosku lub odmowie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora. 5. Dokumentacja postępowania o nadanie tytułu profesora, wysyłana do Centralnej Komisji oraz przechowywana w archiwum Wydziału, obejmuje następujące dokumenty: 1) wykaz dokumentów; 2) wykaz pracowników Wydziału, od których przyjęto pisemne oświadczenia o zaliczeniu ich do minimum kadrowego Rady Wydziału uprawniającego do nadawania stopnia naukowego w danej dziedzinie i dyscyplinie (imię i nazwisko, tytuł, stopień, reprezentowana dziedzina i dyscyplina, data zatrudnienia na Wydziale w pełnym wymiarze czasu pracy, zgodnie z załącznikiem nr 3); 3) dokumenty złożone przez Kandydata, o których mowa w 1 ust. 4; 4) poświadczone odpisy protokołów z posiedzeń Zespołu oraz z posiedzeń Rady Wydziału, na których omawiano kandydaturę i podejmowano uchwały, zawierające listę członków Rady Wydziału (imię i nazwisko członka, tytuł, stopień, reprezentowana dziedzina, dyscyplina i specjalność) oraz Zespołu z poświadczoną obecnością, dokładne informacje o przebiegu dyskusji i wynikach głosowania, a w szczególności: a) wyciągi z protokołów posiedzeń Rady Wydziału w sprawach: powołania zespołu ds. postępowania o nadanie tytułu profesora w celu przygotowania wniosków dotyczących czynności postępowania w sprawie nadania tytułu profesora, 5

6 wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora i wyznaczenia kandydatów na recenzentów, poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora; b) protokoły z posiedzeń Zespołu w sprawach: wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora i wyznaczenia kandydatów na recenzentów, poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora; c) uchwały Rady Wydziału w sprawach: wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora i wyznaczenia kandydatów na recenzentów, poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora; 5) opinie wszystkich recenzentów. 6. Uchwała Rady Wydziału o poparciu wniosku o nadanie tytułu profesora wraz z opiniami wszystkich recenzentów musi być umieszczona na stronie internetowej Wydziału. 7. Centralna Komisja podejmuje uchwałę o przedstawieniu albo o odmowie przedstawienia Kandydata do tytułu profesora w terminie do sześciu miesięcy od dnia otrzymania uchwały Rady Wydziału dotyczącej poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora. Centralna Komisja, w terminie jednego miesiąca od podjęcia uchwały o przedstawieniu Kandydata do tytułu, składa do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o nadanie tytułu profesora. 5. TRYB ODWOŁAWCZY 1. Przewodniczący Rady Wydziału niezwłocznie przekazuje Kandydatowi informacje o decyzjach Rady Wydziału, dotyczących poszczególnych czynności postępowania o nadanie tytułu profesora, tj.: a) o wszczęciu lub o odmowie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora; b) o wyznaczeniu kandydatów na recenzentów dorobku Kandydata; c) o poparciu lub o odmowie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora. 2. Kandydat może wnieść pisemne odwołanie od decyzji Rady Wydziału na ręce Przewodniczącego Rady Wydziału w ciągu miesiąca od daty uchwały. 3. W przypadku odwołania się osoby ubiegającej się o nadanie tytułu naukowego od odmownych uchwał Rady Wydziału, o których mowa w 2 ust. 1, treść odwołania jest analizowana przez Zespół. Na swym posiedzeniu Zespół opracowuje pisemną opinię na temat odwołania, którą Przewodniczący Zespołu przedstawia na najbliższym posiedzeniu Rady Wydziału. 4. Rada Wydziału, na podstawie opinii Zespołu, podejmuje uchwałę odnośnie odwołania Kandydata od odmownej uchwały Rady w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów. Rada Wydziału przekazuje odwołanie do Centralnej Komisji wraz ze swoją uchwałą oraz dokumentami postępowania o nadanie tytułu profesora, najpóźniej w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia odwołania. 5. W przypadku poparcia przez Radę Wydziału wniosku o nadanie tytułu profesora i podjęcia przez Centralną Komisję uchwały o odmowie przedstawienia Kandydata do tytułu profesora, decyzja ta jest analizowana przez Zespół. Na swym posiedzeniu Zespół opracowuje pisemną opinię na temat celowości wystąpienia lub niewystąpienia Rady Wydziału do Centralnej Komisji z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Przewodniczący Zespołu przedstawia opinię Zespołu na posiedzeniu Rady Wydziału. 6. Rada Wydziału, na podstawie opinii Zespołu i przeprowadzonej dyskusji, podejmuje uchwałę o wystąpieniu do Centralnej Komisji z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie wniosku o nadanie tytułu profesora. Decyzja Rady Wydziału o wystąpieniu do Centralnej Komisji jest podejmowana w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów. W przypadku uchwały pozytywnej, Rada Wydziału występuje do Centralnej Komisji z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, w trybie określonym w art. 28 ust. 4 Ustawy. W przypadku 6

7 braku poparcia Rady Wydziału, osoba ubiegająca się o nadanie tytułu może samodzielnie wystąpić do Centralnej Komisji z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, zgodnie z trybem zawartym art. 28 ust. 4 Ustawy. 7. Dziekan przesyła do Centralnej Komisji następujące dokumenty: a) wniosek Rady Wydziału o ponowne rozpatrzenie sprawy poparcia Kandydata do tytułu profesora wraz z uzasadnieniem; b) protokół z posiedzenia Rady Wydziału z wynikami tajnego głosowania wraz z poświadczoną listą obecności członków Rady Wydziału; c) pełną dokumentację postępowania w sprawie poparcia Kandydata do tytułu profesora tę samą, która była przedstawiona poprzednio. 7

8 Załącznik nr 1 WNIOSEK O WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA O NADANIE TYTUŁU PROFESORA Do (kierownik jednostki organizacyjnej wybranej do przeprowadzenia postępowania o nadanie tytułu profesora) Imię i nazwisko: Data i miejsce urodzenia: PESEL: Podstawowe miejsce pracy: Dodatkowe miejsce pracy: Adres zamieszkania: Numer telefonu, Obszar wiedzy: Dziedzina: 8

9 . Imię i nazwisko wnioskodawcy Załącznik nr 2 ANKIETA OCENY OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ DO TYTUŁU PROFESORA A.INFORMACJE O OSIĄGNIĘCIACH I DOROBKU NAUKOWYM I. Informacja o osiągnięciach i dorobku naukowym 1. Wykaz autorskich publikacji naukowych w czasopismach krajowych i międzynarodowych: 1). 2). 2. Wykaz autorskich monografii: 1). 2). 3. Wykaz współautorskich publikacji naukowych i udział w opracowaniach zbiorowych: 1). 2). 4. Członkostwo w redakcjach naukowych: 1). 2). II. Informacja o aktywności naukowej 1. Aktywność naukowa: 1) informacje o wystąpieniach na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych: a). b). 2) członkostwo w krajowych organizacjach i stowarzyszeniach będących zgodnie z postanowieniami ich statutów towarzystwami naukowymi: 3) członkostwo w komitetach redakcyjnych i radach naukowych czasopism: a). b). 4) wykaz zrealizowanych projektów naukowo badawczych krajowych, europejskich i innych międzynarodowych, a). b). 5) informacje o kierowaniu zespołami badawczymi realizującymi projekty finansowane w 9

10 drodze konkursów krajowych i zagranicznych; a). b). III. Informacja o współpracy z otoczeniem społecznym i gospodarczym: 1) w obszarach wiedzy: nauki ścisłe, nauki techniczne, nauki przyrodnicze, nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne, nauki medyczne i nauki o zdrowiu oraz o kulturze fizycznej: a)dorobek technologiczny i współpraca z sektorem gospodarczym: b)prawa własności przemysłowej lub prawa do ochrony wyhodowanych albo odkrytych odmian roślin, uzyskane w kraju lub za granicą: c) wdrożenia technologii, konstrukcji, procesów, rozwiązań oraz procedur: d)ekspertyzy i inne pracowania wykonane na zamówienie instytucji publicznych lub przedsiębiorców: e)udziały lub akcje objęte lub nabyte w spółkach w celu wdrożenia lub przygotowania do wdrożenia wyników badań naukowych, prac rozwojowych lub know-how związanych z tymi wynikami 2) : 2) załączyć dokumenty potwierdzające wskazane osiągnięcia f) udział w zespołach eksperckich i konkursowych; IV. Informacja o współpracy międzynarodowej 1) we wszystkich obszarach wiedzy (w tym nauk technicznych) z wyłączeniem obszaru wiedzy sztuka: a)staże zagraniczne (wraz z określeniem miejsca i czasu ich trwania): b) udział w ocenie projektów międzynarodowych: 10

11 c) recenzowanie prac publikowanych w czasopismach międzynarodowych posiadających współczynnik wpływu impact factor: d) członkostwo w międzynarodowych organizacjach i stowarzyszeniach będących zgodnie z postanowieniami ich statutów towarzystwami naukowymi: e)udział w międzynarodowych zespołach eksperckich: f) uczestnictwo w programach europejskich i innych programach międzynarodowych: g) udział w międzynarodowych zespołach badawczych 2) : 2) załączyć dokumenty potwierdzające wskazane osiągnięcia w tym terminy określające czas trwania badań V. Informacja o osiągnięciach i dorobku dydaktycznym i popularyzatorskim 1. Przeprowadzone lub prowadzone wykłady i seminaria naukowe: 1) 2) 2. Opieka naukowa nad doktorantami i osobami ubiegającymi się o nadanie stopnia doktora (w charakterze promotora, promotora pomocniczego, drugiego promotora lub opiekuna naukowego), z podaniem tytułów rozpraw i nazwy rady prowadzącej przewód: 1) 2) 3. Publikacje i prace o charakterze popularnonaukowym: 1) 2) 4. Przygotowane materiały do e-learningu: 1) 2) 5. Aktywny udział w imprezach popularyzujących naukę: 1) 2) VI. Informacja o otrzymanych nagrodach oraz wyróżnieniach za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i artystyczne 11

12 B.INFORMACJA O NAJWAŻNIEJSZYM OSIĄGNIĘCIU NAUKOWYM (podać rodzaj osiągnięcia uważanego za najważniejsze - opracowanie metody, programu, technologii, itp. oraz wymienić publikacje lub inne opracowania, dokumentujące to osiągnięcie lub te osiągnięcia. W przypadku prac współautorskich należy załączyć oświadczenia współautorów o ich wkładzie merytorycznym i procentowym w powstanie danej pracy; załączyć kopie prac lub inne dokumenty potwierdzające autorstwo/współautorstwo danego osiągnięcia) miejscowość / data wnioskodawcy czytelny podpis 12

13 Warszawa, dnia... Załącznik nr 3 LISTA członków Rady Wydziału Mechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej Lp. Tytuł (stanowisko), stopień, imię i nazwisko Dyscyplina i specjalność Stwierdzenie obecności na posiedzeniu Rady w czasie przeprowadzania postępowania o nadanie tytułu profesora podpis członka Rady I. Członkowie Rady zatrudnieni na Wydziale Mechanicznym w pełnym wymiarze czasu pracy, wliczani do minimum kadrowego niezbędnego do posiadania uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego II. Pozostali członkowie Rady Podpis Przewodniczącego Rady Wydziału 13

14 Skrócony wniosek o nadanie tytułu profesora nauk technicznych Załącznik nr szkoła wyższa rada wydziału podejmująca uchwałę w sprawie nadania tytułu 1) 2) imię i nazwisko kandydata data i miejsce urodzenia 4) 4) adres zamieszkania i nr tel. kontakt miejsce pracy 5) adres do korespondencji zajmowane stanowisko 6) posiadane tytuły, stopnie rok, nazwa szkoły wyższej (innej placówki naukowej) a) mgr (mgr inż.) b) doktor (kwalifikacje l stopnia) c) doktor habilitowany (kwalifikacje II stopnia) ) znajomość języków obcych: a) czynna -... b) bierna ) 9) dziedzina i dyscyplina reprezentowana przez kandydata specjalność reprezentowana przez kandydata 14

15 Załącznik nr 5 WNIOSEK o nadanie tytułu profesora nauk technicznych Panu(i).... (wymienić: imię/imiona/ według świadectwa urodzenia, nazwisko, zajmowane stanowisko - np. profesorowi nadzwyczajnemu w... (podać jednostkę organizacyjną i nazwę szkoły /placówki naukowej, np. instytut, wydział itp.)... używającemu jednego imienia... (tylko w przypadku, gdy kandydat używa jednego imienia, mając kilka imion), urodzonemu dnia r. w... Studia wyższe odbył w latach... na Wydziale i uzyskał stopień (tytuł)... (podać nazwę szkoły wyższe)j... (wymienić nazwę stopnia lub tytułu ściśle według dyplomu). Stopień doktora (kwalifikacje I stopnia)... nadała mu w... r. Rada Wydziału (Rada Naukowa)... (podać odpowiednie nazwy) w... na podstawie rozprawy doktorskiej pt.: a stopień doktora habilitowanego (kwalifikacje II stopnia) w roku... Rada Wydziału (Rada Naukowa)... (podać nazwę szkoły, placówki naukowej) na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt.:... 15

16 WYKAZ osiągnięć w pracy naukowo-badawczej Załącznik nr 6.. imię i nazwisko. data urodzenia PRACE WYKONANE PRZED UZYSKANIEM STOPNIA DOKTORA HABILITOWANEGO (KWALIFIKACJI II STOPNIA) A. ROZPRAWA DOKTORSKA B. PRACE WYKONANE PO UZYSKANIU STOPNIA DOKTORA N.T. 1. Oryginalne opublikowane prace twórcze: a) Opracowania monograficzne: b) Publikacje w recenzowanych czasopismach z listy filadelfijskiej: c) Publikacje w recenzowanych czasopismach zagranicznych: d) Publikacje w recenzowanych czasopismach krajowych z listy MNiSW: e) Publikacje w pozostałych recenzowanych naukowych czasopismach krajowych: 2. Podręczniki i skrypty: 3. Inne publikacje: C. REFERATY WYGŁOSZONE I OPUBLIKOWANE W MATERIAŁACH KONFERENCJI MIĘDZYNARODOWYCH D. REFERATY WYGŁOSZONE I OPUBLIKOWANE W MATERIAŁACH KONFERENCJI KRAJOWYCH E. INNE PUBLIKACJE (POPULARNO NAUKOWE) Monografie Artykuły F. Niepublikowane prace, prace projektowe, doświadczalno-konstrukcyjne, ważniejsze ekspertyzy, prace nie przeznaczone do druku (zastrzeżone): Warszawa, r... podpis 16

ZASADY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWAŃ PRZEZ RADĘ WYDZIAŁU MECHANICZNEGO WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ W SPRAWIE WNIOSKÓW O NADANIE TYTUŁU PROFESORA

ZASADY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWAŃ PRZEZ RADĘ WYDZIAŁU MECHANICZNEGO WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ W SPRAWIE WNIOSKÓW O NADANIE TYTUŁU PROFESORA 1 Załącznik do Uchwały nr 02/11/2013 Rady Wydziału Mechanicznego z dnia 20.11.2013 r. ZASADY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWAŃ PRZEZ RADĘ WYDZIAŁU MECHANICZNEGO WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ W SPRAWIE WNIOSKÓW

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 56 Rady Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmiosko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 stycznia 2013 r.

Uchwała Nr 56 Rady Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmiosko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 stycznia 2013 r. Uchwała Nr 56 Rady Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmiosko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 stycznia 2013 r. W sprawie: szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w postępowaniach o nadanie tytułu

Bardziej szczegółowo

Podstawa opracowania. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1842)

Podstawa opracowania. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1842) Załącznik do Uchwały Nr 48/2016 RWNP z dnia 21 grudnia 2016 r. Zasady przeprowadzania postępowań o nadanie tytułu profesora przez Radę Wydziału Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii

Bardziej szczegółowo

TRYB PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA O NADANIE TYTUŁU PROFESORA

TRYB PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA O NADANIE TYTUŁU PROFESORA TRYB PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA O NADANIE TYTUŁU PROFESORA I. Podstawa prawna Zasady przeprowadzania postępowania o nadanie tytułu profesora w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc, zwanym dalej Instytutem

Bardziej szczegółowo

Podstawa opracowania. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.)

Podstawa opracowania. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) Załącznik do Uchwały Nr 611 /15-16 RWNP z dnia 9 grudnia 2015 r. Zasady przeprowadzania postępowań o nadanie tytułu profesora przez Radę Wydziału Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im.

Bardziej szczegółowo

1. CZĘŚĆ WSTĘPNA Podstawy prawne

1. CZĘŚĆ WSTĘPNA Podstawy prawne Załącznik do Uchwały nr WE-51/2014 Rady Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki z dnia 20 marca 2014 roku REGULAMIN PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU O NADANIE TYTUŁU PROFESORA PRZEZ

Bardziej szczegółowo

WZÓR ANKIETA OCENY OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH LUB ARTYSTYCZNYCH OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O NADANIE TYTUŁU PROFESORA

WZÓR ANKIETA OCENY OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH LUB ARTYSTYCZNYCH OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O NADANIE TYTUŁU PROFESORA Załącznik 3. Ankieta oceny osiągnięć naukowych Kandydata po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego WZÓR ANKIETA OCENY OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH LUB ARTYSTYCZNYCH OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O NADANIE TYTUŁU PROFESORA

Bardziej szczegółowo

TRYB PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA O NADANIE TYTUŁU PROFESORA W WOJSKOWYM INSTYTUCIE MEDYCZNYM

TRYB PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA O NADANIE TYTUŁU PROFESORA W WOJSKOWYM INSTYTUCIE MEDYCZNYM TRYB PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA O NADANIE TYTUŁU PROFESORA W WOJSKOWYM INSTYTUCIE MEDYCZNYM 1. Rada Naukowa WIM posiada uprawnienia do przeprowadzania postępowania o nadanie tytułu profesora w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Tryb przeprowadzania czynności w postępowaniu o nadanie tytułu profesora na Wydziale Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie

Tryb przeprowadzania czynności w postępowaniu o nadanie tytułu profesora na Wydziale Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 4/17/18 Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 listopada 2017 roku Tryb przeprowadzania czynności w postępowaniu o nadanie

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWAŃ HABILITACYJNYCH PRZEZ RADĘ WYDZIAŁU MECHANICZNEGO WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ PODSTAWA OPRACOWANIA

ZASADY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWAŃ HABILITACYJNYCH PRZEZ RADĘ WYDZIAŁU MECHANICZNEGO WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ PODSTAWA OPRACOWANIA Załącznik do Uchwały nr 04/04/WME/2017 Rady Wydziału Mechanicznego z dnia 19.04.2017 r. ZASADY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWAŃ HABILITACYJNYCH PRZEZ RADĘ WYDZIAŁU MECHANICZNEGO WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia wstępne

1. Postanowienia wstępne Regulamin postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora w zakresie nauk o kulturze fizycznej obowiązujący na Wydziale Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie 1.

Bardziej szczegółowo

Informacje dla osób ubiegających się o tytuł profesora sztuk plastycznych

Informacje dla osób ubiegających się o tytuł profesora sztuk plastycznych Informacje dla osób ubiegających się o tytuł profesora sztuk plastycznych Przewody doktorskie, postępowania habilitacyjne oraz postępowania o nadanie tytułu profesora w dziedzinie sztuk plastycznych przeprowadzane

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA O NADANIE TYTUŁU PROFESORA PRZEPROWADZANEGO PRZEZ RADĘ WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ. Podstawa opracowania

PROCEDURA POSTĘPOWANIA O NADANIE TYTUŁU PROFESORA PRZEPROWADZANEGO PRZEZ RADĘ WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ. Podstawa opracowania PROCEDURA POSTĘPOWANIA O NADANIE TYTUŁU PROFESORA PRZEPROWADZANEGO PRZEZ RADĘ WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ Podstawa opracowania 1. Ustawa z dnia z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA O NADANIE TYTUŁU PROFESORA PRZEPROWADZANEGO PRZEZ RADĘ WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

PROCEDURA POSTĘPOWANIA O NADANIE TYTUŁU PROFESORA PRZEPROWADZANEGO PRZEZ RADĘ WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ Załącznik do Uchwały nr 20/2018 Rady Wydziału Elektrycznego PB z dnia 25 kwietnia 2018 r. PROCEDURA POSTĘPOWANIA O NADANIE TYTUŁU PROFESORA PRZEPROWADZANEGO PRZEZ RADĘ WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI

Bardziej szczegółowo

Postępowanie habilitacyjne procedura

Postępowanie habilitacyjne procedura Postępowanie habilitacyjne procedura Do postępowania habilitacyjnego może zostać dopuszczona osoba, która posiada stopień doktora oraz osiągnięcia naukowe, uzyskane po otrzymaniu stopnia doktora, stanowiące

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA O NADANIE TYTUŁU PROFESORA PRZEPROWADZANEGO PRZEZ RADĘ WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

PROCEDURA POSTĘPOWANIA O NADANIE TYTUŁU PROFESORA PRZEPROWADZANEGO PRZEZ RADĘ WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ Załącznik do Uchwały nr 1/28/2015 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej z dnia 28 kwietnia 2015 r. PROCEDURA POSTĘPOWANIA O NADANIE TYTUŁU PROFESORA PRZEPROWADZANEGO PRZEZ RADĘ WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWAŃ HABILITACYJNYCH PRZEZ RADĘ WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

PROCEDURA PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWAŃ HABILITACYJNYCH PRZEZ RADĘ WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ Załącznik nr 1 do Uchwały nr 20/2016 Rady Wydziału Elektrycznego z dnia 23 marca 2016 roku PROCEDURA PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWAŃ HABILITACYJNYCH PRZEZ RADĘ WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN postępowania habilitacyjnego na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej

REGULAMIN postępowania habilitacyjnego na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej REGULAMIN postępowania habilitacyjnego na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej PODSTAWY PRAWNE Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym

Bardziej szczegółowo

Regulamin w sprawie trybu i warunków przeprowadzania czynności w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

Regulamin w sprawie trybu i warunków przeprowadzania czynności w postępowaniu o nadanie tytułu profesora Wydział Informatyki PJATK Regulamin w sprawie trybu i warunków przeprowadzania czynności w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (z dnia 14/01/2015) Definicje Ustawa - Ustawa o stopniach naukowych i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN postępowania o nadanie tytułu profesora na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej

REGULAMIN postępowania o nadanie tytułu profesora na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej REGULAMIN postępowania o nadanie tytułu profesora na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej PODSTAWY PRAWNE Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

TRYB POSTĘPOWANIA W PRZEWODZIE HABILITACYJNYM NA WYDZIALE ARCHITEKTURY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

TRYB POSTĘPOWANIA W PRZEWODZIE HABILITACYJNYM NA WYDZIALE ARCHITEKTURY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ TRYB POSTĘPOWANIA W PRZEWODZIE HABILITACYJNYM NA WYDZIALE ARCHITEKTURY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ 2016-02-01 Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej Prodziekan ds. Nauki, prof. dr hab. inż. arch. Lucyna

Bardziej szczegółowo

TRYB PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW HABILITACYJNYCH

TRYB PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW HABILITACYJNYCH TRYB PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW HABILITACYJNYCH I. Podstawa prawna Zasady przeprowadzania przewodów habilitacyjnych w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc, zwanym dalej Instytutem określają: 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Zasady przeprowadzania postępowań habilitacyjnych przez Radę Wydziału Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Zasady przeprowadzania postępowań habilitacyjnych przez Radę Wydziału Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Załącznik do Uchwały Nr 612 /15-16 RWNP z dnia 9 grudnia 2015 r. Zasady przeprowadzania postępowań habilitacyjnych przez Radę Wydziału Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Bardziej szczegółowo

Procedura przebiegu postępowania habilitacyjnego na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie

Procedura przebiegu postępowania habilitacyjnego na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 11/2016 Rady Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji z dnia 20 stycznia 2016 roku Procedura przebiegu postępowania habilitacyjnego na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji

Bardziej szczegółowo

Zasady przeprowadzania postępowań habilitacyjnych przez Radę Wydziału Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Zasady przeprowadzania postępowań habilitacyjnych przez Radę Wydziału Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Załącznik do Uchwały Nr 49 /2016 RWNP z dnia 21 grudnia 2016 r. Zasady przeprowadzania postępowań habilitacyjnych przez Radę Wydziału Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Bardziej szczegółowo

Procedura przeprowadzania postępowania habilitacyjnego na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie 1.

Procedura przeprowadzania postępowania habilitacyjnego na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie 1. Procedura przeprowadzania postępowania habilitacyjnego na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie 1. Podstawa prawna Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWAŃ HABILITACYJNYCH PRZEZ RADĘ WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ. Podstawa opracowania

PROCEDURA PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWAŃ HABILITACYJNYCH PRZEZ RADĘ WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ. Podstawa opracowania Załącznik nr 1 do uchwały nr 18/2017 Rady Wydziału Elektrycznego PB z dnia 1 marca 2017 r. PROCEDURA PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWAŃ HABILITACYJNYCH PRZEZ RADĘ WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

Bardziej szczegółowo

Informacja o trybie przeprowadzania przewodu doktorskiego w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk w Krakowie:

Informacja o trybie przeprowadzania przewodu doktorskiego w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk w Krakowie: Informacja o trybie przeprowadzania przewodu doktorskiego w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk w Krakowie: 1. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią

Bardziej szczegółowo

NOWELIZACJA USTAWY O STOPNIACH NAUKOWYCH I TYTULE NAUKOWYM ORAZ O STOPNIACH I TYTULE W ZAKRESIE SZTUKI 18 MARZEC 2011 R. W

NOWELIZACJA USTAWY O STOPNIACH NAUKOWYCH I TYTULE NAUKOWYM ORAZ O STOPNIACH I TYTULE W ZAKRESIE SZTUKI 18 MARZEC 2011 R. W NOWELIZACJA USTAWY O STOPNIACH NAUKOWYCH I TYTULE NAUKOWYM ORAZ O STOPNIACH I TYTULE W ZAKRESIE SZTUKI 18 MARZEC 2011 R. W okresie 2 lat od wejścia w życie ustawy, procedury nadawania stopnia doktora,

Bardziej szczegółowo

Procedura przebiegu postępowania habilitacyjnego na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie

Procedura przebiegu postępowania habilitacyjnego na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie Procedura przebiegu postępowania habilitacyjnego na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie Podstawy prawne: Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o

Bardziej szczegółowo

Procedura przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Nauk Społecznych

Procedura przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Nauk Społecznych Procedura przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Nauk Społecznych Symbol: WSZJK- SDR- NS-1 Wydanie: Data: 2017-11-22 Stron: 1/2017 7 1. CEL Celem procedury jest określenie zakresu działań w

Bardziej szczegółowo

ustanowionego przez ministra właściwego do spraw nauki oraz opinię, o której mowa w art. 11 ust. 3 Ustawa 1, wykaz dorobku naukowego oraz inne

ustanowionego przez ministra właściwego do spraw nauki oraz opinię, o której mowa w art. 11 ust. 3 Ustawa 1, wykaz dorobku naukowego oraz inne Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 32/2013 RWCh z dnia 18.12.2013 r. ze zm. Uchwałą Nr 12/2017 z dnia 8.03.2017 r. REGULAMIN postępowania w przewodach doktorskich prowadzonych na Wydziale Chemicznym Politechniki

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE DO POSTĘPOWANIA O NADANIE TYTUŁU PROFESORA PRZEPROWADZANEGO NA WYDZIALE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE

PRZYGOTOWANIE DO POSTĘPOWANIA O NADANIE TYTUŁU PROFESORA PRZEPROWADZANEGO NA WYDZIALE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE PRZYGOTOWANIE DO POSTĘPOWANIA O NADANIE TYTUŁU PROFESORA PRZEPROWADZANEGO NA WYDZIALE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU 2 1 Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 14 marca 2003r.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA O NADANIE TYTUŁU PROFESORA PRZEPROWADZANEGO PRZEZ RADĘ WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

PROCEDURA POSTĘPOWANIA O NADANIE TYTUŁU PROFESORA PRZEPROWADZANEGO PRZEZ RADĘ WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ Załącznik do Uchwały nr 62/2012 Rady Wydziału Elektrycznego PB z dnia 05 lipca 2012 r. PROCEDURA POSTĘPOWANIA O NADANIE TYTUŁU PROFESORA PRZEPROWADZANEGO PRZEZ RADĘ WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI

Bardziej szczegółowo

2 Wszczęcie przewodu doktorskiego

2 Wszczęcie przewodu doktorskiego Regulamin przeprowadzania postępowań o nadanie stopnia doktora nauk prawnych w zakresie prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego Na podstawie art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego [tekst jednolity z dnia 31 marca 2017 r.

Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego [tekst jednolity z dnia 31 marca 2017 r. Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego [tekst jednolity z dnia 31 marca 2017 r.] Na podstawie art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

autoreferat przedstawiający opis jego dorobku i osiągnięć naukowych określone w punkcie 2 trybu (w języku polskim i angielskim);

autoreferat przedstawiający opis jego dorobku i osiągnięć naukowych określone w punkcie 2 trybu (w języku polskim i angielskim); Tryb działań w postępowaniu habilitacyjnym 1 1. Do postępowania habilitacyjnego może być dopuszczona osoba, która posiada stopień doktora oraz osiągnięcia naukowe uzyskane po otrzymaniu stopnia doktora,

Bardziej szczegółowo

7. Recenzenci będący członkami komisji habilitacyjnej dokonują oceny dorobku i aktywności naukowej habilitanta, stosując kryteria oceny ujęte w

7. Recenzenci będący członkami komisji habilitacyjnej dokonują oceny dorobku i aktywności naukowej habilitanta, stosując kryteria oceny ujęte w Tryb przeprowadzania czynności w postępowaniach habilitacyjnych na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Podstawa prawna - Poz. 1586 Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 109a/2013 Rady Wydziału Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 16 października 2013 roku

Uchwała Nr 109a/2013 Rady Wydziału Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 16 października 2013 roku Uchwała Nr 109a/2013 Rady Wydziału Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 16 października 2013 roku w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności

Bardziej szczegółowo

Procedura przebiegu przewodu doktorskiego na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie

Procedura przebiegu przewodu doktorskiego na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie Procedura przebiegu przewodu doktorskiego na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie Podstawy prawne: Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne: I. Zasady ogólne

Podstawy prawne: I. Zasady ogólne Regulamin przewodów doktorskich na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie przyjęty przez Radę Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego dnia 22

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN postępowania w przewodach doktorskich prowadzonych na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej

REGULAMIN postępowania w przewodach doktorskich prowadzonych na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 32/2013 RWCh z dnia 18.12.2013 r. REGULAMIN postępowania w przewodach doktorskich prowadzonych na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej Podstawą niniejszego postępowania

Bardziej szczegółowo

ZASADY POSTĘPOWANIA O NADANIE TYTUŁU PROFESORA PRZEPROWADZANEGO PRZEZ RADĘ WYDZIAŁU MECHANICZNEGO POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

ZASADY POSTĘPOWANIA O NADANIE TYTUŁU PROFESORA PRZEPROWADZANEGO PRZEZ RADĘ WYDZIAŁU MECHANICZNEGO POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ Załącznik do Uchwały nr 126/2005-2008 Rady Wydziału Mechanicznego z dnia 26 września 2007 roku ZASADY POSTĘPOWANIA O NADANIE TYTUŁU PROFESORA PRZEPROWADZANEGO PRZEZ RADĘ WYDZIAŁU MECHANICZNEGO POLITECHNIKI

Bardziej szczegółowo

3. Postępowanie habilitacyjne

3. Postępowanie habilitacyjne Regulamin postępowania w przewodach habilitacyjnych w zakresie nauk o kulturze fizycznej obowiązujący na Wydziale Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA AWANSÓW NAUKOWYCH WG CENTRALNEJ KOMISJI DS. STOPNI I TYTUŁÓW. Prof. Antoni Szydło, członek CK ds. Stopni i Tytułów, sekcja nauk technicznych

KRYTERIA AWANSÓW NAUKOWYCH WG CENTRALNEJ KOMISJI DS. STOPNI I TYTUŁÓW. Prof. Antoni Szydło, członek CK ds. Stopni i Tytułów, sekcja nauk technicznych KRYTERIA AWANSÓW NAUKOWYCH WG CENTRALNEJ KOMISJI DS. STOPNI I TYTUŁÓW Prof. Antoni Szydło, członek CK ds. Stopni i Tytułów, sekcja nauk technicznych Plan wystąpienia 1. Akty prawne 2. Wymagane dokumenty

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

1. Złożenie wniosku - wykaz dokumentów: Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora sztuki, przedstawia dziekanowi następujące dokumenty:

1. Złożenie wniosku - wykaz dokumentów: Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora sztuki, przedstawia dziekanowi następujące dokumenty: Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora w zakresie sztuki na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy tryb czynności w przewodzie doktorskim w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego

Szczegółowy tryb czynności w przewodzie doktorskim w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego Szczegółowy tryb czynności w przewodzie doktorskim w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego przyjęty przez Radę IS UW w dn. 5 maja 2015 r., zgodny ze stanem prawnym na 5 maja 2015 r., określonym

Bardziej szczegółowo

Procedura przebiegu przewodu doktorskiego na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie

Procedura przebiegu przewodu doktorskiego na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 11/2016 Rady Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji z dnia 20 stycznia 2016 roku Procedura przebiegu przewodu doktorskiego na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Procedura przeprowadzenia czynności w postępowaniu o nadanie tytułu profesora na Wydziale Nauk Społecznych

Procedura przeprowadzenia czynności w postępowaniu o nadanie tytułu profesora na Wydziale Nauk Społecznych Procedura przeprowadzenia czynności w postępowaniu o nadanie tytułu profesora na Wydziale Nauk Społecznych Symbol: WSZJK- TP- NS-1 Wydanie: Data: 2017-11-22 Stron: 1/2017 4 1. CEL Celem procedury jest

Bardziej szczegółowo

TRYB POSTĘPOWANIA W PRZEWODACH DOKTORSKICH PRZEPROWADZANYCH W INSTYTUCIE BIOLOGII SSAKÓW PAN W BIAŁOWIEŻY

TRYB POSTĘPOWANIA W PRZEWODACH DOKTORSKICH PRZEPROWADZANYCH W INSTYTUCIE BIOLOGII SSAKÓW PAN W BIAŁOWIEŻY Załącznik nr 1 do Regulaminu Rady Naukowej Instytutu Biologii Ssaków PAN TRYB POSTĘPOWANIA W PRZEWODACH DOKTORSKICH PRZEPROWADZANYCH W INSTYTUCIE BIOLOGII SSAKÓW PAN W BIAŁOWIEŻY Podstawa prawna: - Ustawa

Bardziej szczegółowo

I. Wszczęcie przewodu doktorskiego

I. Wszczęcie przewodu doktorskiego Procedura przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, zatwierdzona przez Radę Wydziału Historycznego UJ w dniu 17 lutego 2017 r. Przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Zasady przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich na Wydziale Humanistycznym

Zasady przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich na Wydziale Humanistycznym Zasady przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich na Wydziale Humanistycznym 1 Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora, zwana dalej "kandydatem", wraz z wnioskiem o wszczęcie przewodu doktorskiego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy tryb czynności w przewodzie doktorskim w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego

Szczegółowy tryb czynności w przewodzie doktorskim w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego Szczegółowy tryb czynności w przewodzie doktorskim w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego przyjęty przez Radę Naukową IS UW w dniu 6 marca 2018 r., zgodny ze stanem prawnym na 6 marca 2018

Bardziej szczegółowo

2 Złożenie rozprawy doktorskiej 3 Egzamin doktorski

2 Złożenie rozprawy doktorskiej 3 Egzamin doktorski Uchwała nr 1/2012 Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie prowadzenia postępowań o nadanie stopnia doktora nauk prawnych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii

Bardziej szczegółowo

Zasady przeprowadzania przewodu doktorskiego w Instytucie Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu

Zasady przeprowadzania przewodu doktorskiego w Instytucie Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu Zabrze, 18.01.2018 Zasady przeprowadzania przewodu doktorskiego w Instytucie Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu 1. Osoby ubiegające się o nadanie stopnia doktora w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji przewodów doktorskich. w Wydziale Budownictwa i Architektury. zatwierdzony uchwałą Rady Wydziału nr 2016/VII/1

Regulamin realizacji przewodów doktorskich. w Wydziale Budownictwa i Architektury. zatwierdzony uchwałą Rady Wydziału nr 2016/VII/1 Regulamin realizacji przewodów doktorskich w Wydziale Budownictwa i Architektury zatwierdzony uchwałą Rady Wydziału nr 2016/VII/1 z dnia 13 lipca 2016r. I. Podstawa prawna 1 1. Wydział Budownictwa i Architektury

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 55 Rady Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmiosko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 stycznia 2013 roku

Uchwała Nr 55 Rady Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmiosko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 stycznia 2013 roku Uchwała Nr 55 Rady Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmiosko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 stycznia 2013 roku W sprawie: szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w postępowaniach habilitacyjnych

Bardziej szczegółowo

Politechnika Wrocławska

Politechnika Wrocławska ZARZĄDZENIE DZIEKANA NR 40/2012-2016 z dnia 30 stycznia 2015 r. Na podstawie ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki z dnia 14 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 65

Bardziej szczegółowo

TRYB PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO W WOJSKOWYM INSTYTUCIE MEDYCZNYM

TRYB PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO W WOJSKOWYM INSTYTUCIE MEDYCZNYM TRYB PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO W WOJSKOWYM INSTYTUCIE MEDYCZNYM 1. Rada Naukowa posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie: nauk medycznych

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie

Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie Opracowano na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o

Bardziej szczegółowo

TRYB PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH

TRYB PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH TRYB PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH I. Podstawa prawna Zasady przeprowadzania przewodów doktorskich w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc, zwanym dalej Instytutem określają: 1. Ustawa z dnia 14 marca

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Regulamin przeprowadzania przewodów habilitacyjnych na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Postępowania habilitacyjne w dziedzinie sztuk plastycznych w

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. Stopień doktora habilitowanego

Rozdział 3. Stopień doktora habilitowanego 95 Rozdział 3 Stopień doktora habilitowanego Art. 218. Uprawnienie do nadawania stopnia doktora habilitowanego posiada uczelnia, instytut PAN, instytut badawczy albo instytut międzynarodowy, w dyscyplinie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji przewodów doktorskich. w Wydziale Budownictwa i Architektury. zatwierdzony uchwałą Rady Wydziału nr 2012/XI/1

Regulamin realizacji przewodów doktorskich. w Wydziale Budownictwa i Architektury. zatwierdzony uchwałą Rady Wydziału nr 2012/XI/1 Regulamin realizacji przewodów doktorskich w Wydziale Budownictwa i Architektury zatwierdzony uchwałą Rady Wydziału nr 2012/XI/1 z dnia 22 listopada 2012r. I. Podstawa prawna 1 1. Wydział Budownictwa i

Bardziej szczegółowo

Regulamin w sprawie trybu i warunków przeprowadzania czynności w postępowaniu habilitacyjnym

Regulamin w sprawie trybu i warunków przeprowadzania czynności w postępowaniu habilitacyjnym Wydział Informatyki,PJATK Regulamin w sprawie trybu i warunków przeprowadzania czynności w postępowaniu habilitacyjnym (z dnia 14/01/2015) Definicje Ustawa - Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym

Bardziej szczegółowo

TRYB CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH W INSTYTUCIE STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

TRYB CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH W INSTYTUCIE STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO TRYB CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH W INSTYTUCIE STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO przyjęty przez Radę Naukową ISNS UW w dniu 5 kwietnia 2017 I. PODSTAWA PRAWNA PROWADZENIA CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. postępowania w przewodach doktorskich na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Akademii Pomorskiej w Słupsku.

REGULAMIN. postępowania w przewodach doktorskich na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Akademii Pomorskiej w Słupsku. REGULAMIN postępowania w przewodach doktorskich na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Akademii Pomorskiej w Słupsku. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I PODSTAWA PRAWNA ROZDZIAŁ II KOMISJA DS. PRZEWODÓW DOKTORSKICH

ROZDZIAŁ I PODSTAWA PRAWNA ROZDZIAŁ II KOMISJA DS. PRZEWODÓW DOKTORSKICH Regulamin realizacji przewodów doktorskich w Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej zatwierdzony uchwałą Rady Wydziału Nr 2018/II/02 z dnia 14.02.2018 r. ROZDZIAŁ I PODSTAWA PRAWNA

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie

Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie Zatwierdzono na posiedzeniu RN dn. 8 kwietnia 2016 Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie Opracowano na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY TRYB PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH

SZCZEGÓŁOWY TRYB PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH Załącznik do Uchwały nr 28 Rady Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska z dn. 22.04.2009 r. SZCZEGÓŁOWY TRYB PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH w dziedzinie: nauki techniczne w dyscyplinach:

Bardziej szczegółowo

Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora, przedstawia następujące dokumenty:

Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora, przedstawia następujące dokumenty: Tryb przeprowadzenia czynności w przewodach doktorskich zatwierdzony przez Radę Wydziału Historycznego UJ w dniu 21 czerwca 2013 r. Procedura obligatoryjna od 1 października 2013 r. Przeprowadzenie czynności

Bardziej szczegółowo

TRYB PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH DOKUMENTACJA SKŁADANA PRZEZ KANDYDATA

TRYB PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH DOKUMENTACJA SKŁADANA PRZEZ KANDYDATA TRYB PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH Podstawa prawna: Rozporządzenie MNiSW z dnia 19 stycznia 2018 w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim,

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE HABILITACYJNE. Wydział Lekarski

POSTĘPOWANIE HABILITACYJNE. Wydział Lekarski POSTĘPOWANIE HABILITACYJNE Wydział Lekarski POSTĘPOWANIE HABILITACYJNE kryteria Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego określa rozporządzeniem kryteria oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH Załącznik nr 2 Do Regulaminu Organizacyjnego WA PK REGULAMIN PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH wg. Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH NA WYDZIALE INFORMATYKI ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE

ZASADY PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH NA WYDZIALE INFORMATYKI ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE ZASADY PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH NA WYDZIALE INFORMATYKI ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE Podstawy prawne: 1. Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz

Bardziej szczegółowo

Sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego Załącznik do Uchwały Nr 279 2018/2019 Senatu Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. Sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego Czynności w postępowaniu w sprawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Regulamin postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Regulamin postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Przepisy ogólne 1 Regulamin określa: 1) szczegółowy tryb postępowania

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz.1842 ),

Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz.1842 ), Procedura związana z przewodem doktorskim realizowanym na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej zatwierdzona Uchwałą Rady Wydziału Architektury w dniu 21.12.2016 r. 1. Przedmiot: Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Do Regulaminu Organizacyjnego WA PK

Załącznik nr 2 Do Regulaminu Organizacyjnego WA PK Załącznik nr 2 Do Regulaminu Organizacyjnego WA PK REGULAMIN PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH PROCEDURY STARE wg. ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym z dnia 14 marca 2003 r. (Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 31/2019 Senatu Akademii Muzycznej w Krakowie z dnia 26 września 2019 r.

Uchwała Nr 31/2019 Senatu Akademii Muzycznej w Krakowie z dnia 26 września 2019 r. Uchwała Nr 31/2019 Senatu Akademii Muzycznej w Krakowie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania postepowań w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w Akademii

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH NA WYDZIALE ARCHITEKTURY POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

ZASADY PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH NA WYDZIALE ARCHITEKTURY POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ Załącznik do Uchwały nr 3/18/2018 Rady Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej z dnia 17 stycznia 2018 r. ZASADY PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH NA WYDZIALE ARCHITEKTURY POLITECHNIKI

Bardziej szczegółowo

Zasady i procedura przeprowadzania przewodów doktorskich przez Radę Naukową Instytutu Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica

Zasady i procedura przeprowadzania przewodów doktorskich przez Radę Naukową Instytutu Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica Zasady i procedura przeprowadzania przewodów doktorskich przez Radę Naukową Instytutu Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica Zaopiniowane przez Radę Naukową IMŻ Uchwała nr 6/154 z dnia 5 lipca 2016

Bardziej szczegółowo

Zasady i tryb przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Filologiczno-Historycznym

Zasady i tryb przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Filologiczno-Historycznym Zasady i tryb przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Filologiczno-Historycznym Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Podstawy prawne: Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 15 stycznia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 15 stycznia 2004 r. Dz.U.04.15.128 2006.01.06 zm. Dz.U.2005.252.2125 1 2006.09.12 zm. Dz.U.2006.153.1094 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy tryb przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim (wyciąg)

Szczegółowy tryb przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim (wyciąg) Szczegółowy tryb przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim (wyciąg) 1. 1. Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora składa kierownikowi jednostki organizacyjnej wybranej do przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Zasady i tryb przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Gdyni

Zasady i tryb przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Gdyni Załącznik do uchwały Rady Wydziału nr 19/2011/RWN z dnia 19.05.2011 r. Zasady i tryb przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Gdyni 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1.

Bardziej szczegółowo

Procedura przeprowadzenia czynności w postępowaniu habilitacyjnym na Wydziale Nauk Społecznych

Procedura przeprowadzenia czynności w postępowaniu habilitacyjnym na Wydziale Nauk Społecznych Procedura przeprowadzenia czynności w postępowaniu habilitacyjnym na Wydziale Nauk Społecznych Symbol: WSZJK- SHAB- NS-1 Wydanie: Data: 2017-11-22 Stron: 1/2017 4 1. CEL Celem procedury jest określenie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 146/2019. Senatu AGH z dnia 25 września 2019 r.

Uchwała nr 146/2019. Senatu AGH z dnia 25 września 2019 r. Uchwała nr 146/2019 Senatu AGH z dnia 25 września 2019 r. w sprawie Zasad i trybu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Bardziej szczegółowo

TRYB POSTĘPOWANIA W PRZEWODZIE DOKTORSKIM NA WYDZIALE BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO (ZUT) W SZCZECINIE

TRYB POSTĘPOWANIA W PRZEWODZIE DOKTORSKIM NA WYDZIALE BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO (ZUT) W SZCZECINIE Załacznik do Uchwały nr 30/2012/2013 Rady WBiA ZUT w Szczecinie z dnia 19 czerwca 2013 r. TRYB POSTĘPOWANIA W PRZEWODZIE DOKTORSKIM NA WYDZIALE BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia UWM w Olsztynie Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia UWM w Olsztynie Wydział Medycyny Weterynaryjnej Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia UWM w Olsztynie Wydział Medycyny Weterynaryjnej Symbol: WSZJK-PD- MW-1 Zasady przeprowadzania przewodu doktorskiego Data: 16.02.2014 Wydanie: Stron: 1/2015

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH NA WYDZIALE ELEKTRYCZNYM POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ. Podstawa opracowania:

PROCEDURA PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH NA WYDZIALE ELEKTRYCZNYM POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ. Podstawa opracowania: PROCEDURA PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH NA WYDZIALE ELEKTRYCZNYM POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ Podstawa opracowania: 1. Ustawa z dnia z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 85/824/2014 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 2 lipca 2014 r.

Uchwała nr 85/824/2014 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 2 lipca 2014 r. Uchwała nr 85/824/2014 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia "Regulaminu określającego warunki

Bardziej szczegółowo

TRYB PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ *)

TRYB PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ *) TRYB PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ *) Lp. 1. 2. 3. Kroki procedury Seminarium poprzedzające wszczęcie przewodu doktorskiego Wszczęcie przewodu Doktorskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich w IPPT PAN przyjęty Uchwałą Rady Naukowej IPPT PAN w dniu 24 maja 2013 r.

Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich w IPPT PAN przyjęty Uchwałą Rady Naukowej IPPT PAN w dniu 24 maja 2013 r. Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich w IPPT PAN przyjęty Uchwałą Rady Naukowej IPPT PAN w dniu 24 maja 2013 r. Etap I. Wszczęcie przewodu doktorskiego 1) Kandydat zwany dalej doktorantem składa

Bardziej szczegółowo

Regulamin postępowania w przewodach doktorskich w dyscyplinie historia na Wydziale Filologiczno-Historycznym Akademii Pomorskiej w Słupsku

Regulamin postępowania w przewodach doktorskich w dyscyplinie historia na Wydziale Filologiczno-Historycznym Akademii Pomorskiej w Słupsku 1 Regulamin postępowania w przewodach doktorskich w dyscyplinie historia na Wydziale Filologiczno-Historycznym Akademii Pomorskiej w Słupsku uchwalony przez Radę Wydziału Filologiczno-Historycznego w dniu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego

UCHWAŁA. Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego UCHWAŁA 30 czerwiec 2011 r. Uchwała określa minimalne wymagania do wszczęcia przewodu doktorskiego i przewodu habilitacyjnego jakimi powinny kierować się Komisje Rady Naukowej IPPT PAN przy ocenie składanych

Bardziej szczegółowo

Procedura doktorska. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2017 r. poz

Procedura doktorska. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2017 r. poz Procedura doktorska Dz.U. 2003 Nr 65 poz. 595 USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2017

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSZCZYNANIA I PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH W KOLEGIUM GOSPODARKI ŚWIATOWEJ SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE

REGULAMIN WSZCZYNANIA I PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH W KOLEGIUM GOSPODARKI ŚWIATOWEJ SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE REGULAMIN WSZCZYNANIA I PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH W KOLEGIUM GOSPODARKI ŚWIATOWEJ SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE Na podstawie: 1. Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW HABILITACYJNYCH PRZEZ RADĘ WYDZIAŁU MECHANICZNEGO POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

ZASADY PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW HABILITACYJNYCH PRZEZ RADĘ WYDZIAŁU MECHANICZNEGO POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ Załącznik do Uchwały nr 127/2005-2008 Rady Wydziału Mechanicznego z dnia 26 września 2007 roku ZASADY PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW HABILITACYJNYCH PRZEZ RADĘ WYDZIAŁU MECHANICZNEGO POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

Bardziej szczegółowo