ZASADY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWAŃ PRZEZ RADĘ WYDZIAŁU MECHANICZNEGO WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ W SPRAWIE WNIOSKÓW O NADANIE TYTUŁU PROFESORA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZASADY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWAŃ PRZEZ RADĘ WYDZIAŁU MECHANICZNEGO WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ W SPRAWIE WNIOSKÓW O NADANIE TYTUŁU PROFESORA"

Transkrypt

1 1 Załącznik do Uchwały nr 02/11/2013 Rady Wydziału Mechanicznego z dnia r. ZASADY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWAŃ PRZEZ RADĘ WYDZIAŁU MECHANICZNEGO WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ W SPRAWIE WNIOSKÓW O NADANIE TYTUŁU PROFESORA PODSTAWA OPRACOWANIA 1. Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki z dnia 14 marca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 65, poz. 595 z późn. zm.), zwana dalej Ustawą. 2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora z dnia r. (Dz. U. Nr 204, poz. 1200); zwane dalej Rozporządzeniem. 3. Komentarze i uwagi Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów zwanej dalej Centralną Komisją. 4. Statut Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego z dnia 1 września 2012 r. 1. CZYNNOŚCI POPRZEDZAJĄCE WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA O NADANIE TYTUŁU PROFESORA 1. Tytuł profesora może być nadany osobie, która uzyskała stopień doktora habilitowanego oraz: 1) ma osiągnięcia naukowe znacznie przekraczające wymagania stawiane w postępowaniu habilitacyjnym, 2) posiada doświadczenie w kierowaniu zespołami badawczymi, realizującymi projekty finansowane w drodze konkursów krajowych i zagranicznych, 3) posiada osiągnięcia w opiece naukowej uczestniczyła co najmniej trzy razy w charakterze promotora lub promotora pomocniczego w przewodach doktorskich, w tym co najmniej raz w charakterze promotora, oraz co najmniej dwa razy w charakterze recenzenta w przewodach doktorskich lub postępowaniach habilitacyjnych, 4) odbyła staże naukowe i prowadziła prace naukowe w instytucjach naukowych, w tym zagranicznych. 2. Centralna Komisja może, w szczególnych przypadkach, na wniosek Rady Wydziału, dopuścić do wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora osobie, która uzyskała stopień doktora i posiada wybitne osiągnięcia naukowe. Za dorobek naukowy uważa się również wybitne zrealizowane osiągnięcia projektowe, konstrukcyjne lub technologiczne. 3. Wszczęcie postępowania o nadanie tytułu profesora następuje na wniosek zainteresowanego, zwanego dalej Kandydatem. 4. Kandydat przekazuje Dziekanowi Wydziału Mechanicznego WAT, zwanego dalej Dziekanem, następujące dokumenty: 1) pisemny wniosek o wszczęcie postępowania o nadanie tytułu profesora, zgodny z

2 załącznikiem nr 1; 2) oświadczenie o posiadaniu stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego wraz z informacją o jednostkach, które nadały te stopnie (ewentualnie oświadczenie o nabyciu uprawnień równoważnych z uprawnieniami doktora habilitowanego); 3) autoreferat przedstawiający osiągnięcia naukowe oraz informację o osiągnięciach w zakresie opieki naukowej i kształcenia młodej kadry, w tym o ukończonych przewodach doktorskich, w których pełnił funkcję promotora lub promotora pomocniczego, a także o działalności popularyzującej naukę, przed i po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego, w języku polskim i angielskim; 4) ankietę oceny osiągnięć naukowych po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego, sporządzoną według wzoru określonego w załączniku nr 2, w języku polskim i angielskim; 5) wykaz przedstawianych dokumentów. 5. Jeżeli kandydat nie jest pracownikiem Wydziału Mechanicznego WAT, zwanego dalej Wydziałem, do wymienionych wyżej dokumentów powinien również załączyć: a) uzasadnienie wyboru Rady Wydziału Mechanicznego WAT, zwanej dalej Radą Wydziału jako rady przeprowadzającej postępowanie o nadanie tytułu profesora; b) zobowiązanie do pokrycia kosztów postępowania o nadanie tytułu naukowego przez kandydata lub zatrudniającą go instytucję. 6. Dokumentację wymaganą do wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora kandydat sporządza w formie elektronicznej oraz w formie papierowej i przekazuje osobiście Dziekanowi. Otrzymaną dokumentację Dziekan przekazuje do komisji ds. nauki i rozwoju najpóźniej na dwa tygodnie przed planowanym posiedzeniem Rady Wydziału, na którym ma być rozpatrywany wniosek. 7. Przed wszczęciem postępowania kandydat może być poproszony przez Dziekana o przedstawienie najważniejszych osiągnięć naukowych na seminarium wydziałowym. Termin i miejsce seminarium wyznacza Dziekan. Na seminarium zaproszeni są członkowie Rady Wydziału posiadający tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego. 8. Koszty postępowania o nadanie tytułu profesora pokrywa: a) w przypadku osoby zatrudnionej w pełnym wymiarze czasu pracy na Wydziale Mechanicznym WAT Wydział, b) w przypadku kandydata niezatrudnionego na Wydziale Mechanicznym WAT w pełnym wymiarze czasu pracy osoba zainteresowana lub instytucja ją zatrudniająca. 9. Obowiązek przygotowania dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowania spoczywa na osobie ubiegającej się o nadanie tytułu profesora. 10. W przypadku, gdy osobą ubiegającą się o nadanie tytułu profesora jest Dziekan Wydziału Mechanicznego WAT, jego obowiązki w czynnościach postępowania przejmuje Prodziekan ds. Naukowych lub członek Rady Wydziału, posiadający tytuł profesora, wskazany w głosowaniu przez Radę Wydziału. 2. WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA O NADANIE TYTUŁU PROFESORA 1. Czynności postępowania w sprawach o nadanie tytułu profesora kończą się uchwałami Rady Wydziału w przedmiocie: 1) wszczęcia lub odmowy wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora; 2

3 2) wyznaczenia lub odmowy wyznaczenia kandydatów na recenzentów; 3) poparcia lub odmowy poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora. 2. Do głosowania nad czynnościami postępowania o nadanie tytułu naukowego są uprawnieni członkowie Rady Wydziału posiadający tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego oraz recenzenci dorobku naukowego kandydata, od momentu ich powołania. 3. Uchwały określone w ust. 1 są podejmowane w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością oddanych głosów, przy udziale w głosowaniu co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania. Pozostałe decyzje Rady Wydziału (poza trybem odwoławczym) dotyczące postępowania o nadanie tytułu profesora podejmowane są w głosowaniu jawnym (o ile żaden z członków Rady nie stawia wniosku o przeprowadzenie głosowania tajnego), zwykłą większością oddanych głosów, przy udziale w głosowaniu co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania. 4. Dziekan, po zapoznaniu się z dokumentami i opinią Komisji ds. nauki i rozwoju Rady Wydziału, przedstawia wniosek o wszczęcie postępowania o nadanie tytułu profesora na najbliższym posiedzeniu Rady Wydziału oraz swoje stanowisko w tej sprawie, uwzględniające analizę zgodności tematyki badawczej kandydata z obszarami działalności naukowej realizowanej na Wydziale. 5. Rada Wydziału powołuje spośród swoich członków zespół ds. postępowania o nadanie tytułu profesora, zwany dalej Zespołem, w celu przygotowania projektów uchwał dotyczących czynności postępowania o nadanie tytułu profesora oraz wskazuje przewodniczącego tego Zespołu. Zespół składa się co najmniej z trzech osób posiadających tytuł profesora i realizujących działalność naukową w obszarze odpowiadającym tematyce działalności naukowo-badawczej kandydata (lub najbardziej do niej zbliżonym). Imienny skład Zespołu, w tym osobę przewodniczącego, proponuje Dziekan, a opiniuje komisja ds. nauki i rozwoju Rady Wydziału. 6. Zadaniem Zespołu jest przeprowadzenie czynności o nadanie tytułu profesora i przedstawienie Radzie Wydziału stosownych projektów uchwał wymienionych w ust. 1 pkt 2 i Posiedzenia Zespołu zwołuje jego przewodniczący. Przewodniczący relacjonuje Radzie Wydziału przebieg posiedzeń Zespołu, odpowiada na pytania członków Rady dotyczące postępowania o nadanie tytułu naukowego oraz przedkłada Radzie Wydziału stosowne projekty uchwał. Obowiązkiem przewodniczącego jest dbanie o sprawny przebieg postępowania o nadanie tytułu naukowego, tak aby Rada Wydziału mogła zająć się kolejnym etapem postępowania na swym najbliższym posiedzeniu. Przewodniczący Zespołu nie może być wyznaczony na recenzenta w danym postępowaniu o nadanie tytułu profesora. 8. Przewodniczący Zespołu jest uprawniony do podejmowania decyzji we wszelkich sprawach organizacyjnych, wynikających z uprawnień Zespołu, a nie wymienionych w Ustawie, Rozporządzeniu oraz w postanowieniach niniejszych zasad postępowania o nadanie tytułu profesora, obowiązujących na Wydziale Mechanicznym WAT. 9. Wszystkie czynności postępowania o nadanie tytułu profesora, realizowane przez Radę Wydziału, a także posiedzenia Zespołu są protokołowane. Protokoły muszą wiernie odzwierciedlać przebieg dyskusji nad projektami poszczególnych uchwał. Są one dołączane do dokumentacji postępowania. 3

4 3. WYZNACZENIE RECENZENTÓW 1. W postępowaniu o nadanie tytułu profesora powołuje się pięciu recenzentów. Recenzentów powołuje Centralna Komisja spośród osób zaproponowanych przez Radę Wydziału lub spośród innych osób. 2. Po wszczęciu postępowania, przewodniczący Zespołu przedstawia Radzie Wydziału propozycję co najmniej dziesięciu kandydatów na recenzentów dorobku Kandydata, spośród osób zatrudnionych w innej instytucji niż ta, której pracownikiem jest osoba ubiegająca się o nadanie tytułu profesora i nie będących członkami Rady Wydziału. Recenzentem może być osoba posiadająca tytuł profesora w dziedzinie nauk technicznych lub pokrewnej lub osoba posiadająca stopień doktora zatrudniona przez co najmniej pięć lat w zagranicznej szkole wyższej lub instytucji naukowej na stanowisku profesora, która przez co najmniej pięć lat kierowała samodzielnie zespołem badawczym, była promotorem/promotorem pomocniczym co najmniej dwóch osób, które uzyskały stopień doktora oraz posiada znaczny dorobek naukowy. 3. Przewodniczący Zespołu omawia sylwetkę każdego z kandydatów na recenzentów, uzasadniając wybór kandydata na recenzenta. Rada Wydziału podejmuje uchwały w przedmiocie wyznaczenia kandydatów na recenzentów. Głosowanie przeprowadza się oddzielnie dla każdego recenzenta. 4. Po podjęciu uchwał w przedmiocie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora oraz wyznaczenia kandydatów na recenzentów, Dziekan w imieniu Rady Wydziału niezwłocznie występuje do Centralnej Komisji o powołanie pięciu recenzentów. Do wystąpienia dołącza się uchwały Rady Wydziału w sprawie: 1) wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora, 2) wyznaczenia kandydatów na recenzentów, oraz dokumenty wymienione w 1 ust Po otrzymaniu z Centralnej Komisji powiadomienia o powołaniu przez nią recenzentów dorobku Kandydata, Dziekan niezwłocznie wysyła zlecenia wykonania recenzji do wszystkich recenzentów powołanych w postępowaniu wraz z kompletem dokumentów wymienionych w 1 ust Recenzja w postępowaniu o nadanie tytułu profesora zawiera szczegółowo uzasadnioną ocenę, czy Kandydata spełnia wymagania określone w 1 ust. 1 oraz jednoznaczne stanowisko recenzenta w sprawie nadania lub odmowy nadania tytułu profesora. 7. Recenzję należy przedstawić Radzie Wydziału w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia otrzymania wniosku o jej sporządzenie. Rada, w uzasadnionych przypadkach, może przedłużyć termin przedstawienia recenzji o dalszy miesiąc. 8. Po otrzymaniu wszystkich recenzji dorobku naukowego, Dziekan udostępnia recenzje Kandydatowi oraz przekazuje recenzje przewodniczącemu Zespołu i Centralnej Komisji. 4. POPARCIE LUB ODMOWA POPARCIA WNIOSKU O NADANIE TYTUŁU PROFESORA 1. Dziekan Wydziału zaprasza w formie pisemnej recenzentów postępowania o nadanie tytułu profesora na posiedzenie Rady Wydziału, na którym będzie podejmowana uchwała o poparciu wniosku o nadanie tytułu profesora. Zaproszeni recenzenci mają takie same uprawnienia jak członkowie Rady Wydziału, chociaż ich obecność nie jest warunkiem koniecznym rozpatrzenia sprawy poparcia wniosku. 4

5 2. Zespół, po zapoznaniu się z recenzjami, formułuje swoje stanowisko w sprawie poparcia lub odmowy poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora. Przewodniczący Zespołu przedstawia to stanowisko na posiedzeniu Rady Wydziału; omawia również uwagi recenzentów. Po zamknięciu dyskusji, przewodniczący Zespołu zwraca się do Rady Wydziału z projektem uchwały o poparciu lub odmowie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora. 3. Rada Wydziału podejmuje uchwałę o poparciu lub odmowie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora. 4. Dokumentacja postępowania o nadanie tytułu naukowego jest przesyłana przez Dziekana, za pośrednictwem Rektora Wojskowej Akademii Technicznej, do Centralnej Komisji nie później niż w ciągu miesiąca od daty uchwały Rady Wydziału o poparciu wniosku o nadanie tytułu profesora. 5. Dokumentacja postępowania o nadanie tytułu profesora, wysyłana do Centralnej Komisji oraz przechowywana w archiwum, obejmuje następujące dokumenty: 1) wykaz dokumentów; 2) wykaz pracowników Wydziału, od których przyjęto pisemne oświadczenia o zaliczeniu ich do minimum kadrowego Rady Wydziału uprawniającego do nadawania stopnia naukowego w danej dziedzinie i dyscyplinie (imię i nazwisko, tytuł, stopień, reprezentowana dziedzina i dyscyplina, data zatrudnienia na Wydziale w pełnym wymiarze czasu pracy, zgodnie z załącznikiem nr 3); 3) dokumenty złożone przez Kandydata, o których mowa w 1 ust. 4; 4) poświadczone odpisy protokołów z posiedzeń Zespołu oraz z posiedzeń Rady Wydziału, na których omawiano kandydaturę i podejmowano uchwały, zawierające listę członków Rady Wydziału (imię i nazwisko członka, tytuł, stopień, reprezentowana dziedzina, dyscyplina i specjalność) oraz Zespołu z poświadczoną obecnością, dokładne informacje o przebiegu dyskusji i wynikach głosowania, a w szczególności: a) wyciągi z protokołów posiedzeń Rady Wydziału w sprawach: powołania zespołu ds. postępowania o nadanie tytułu profesora w celu przygotowania wniosków dotyczących czynności postępowania w sprawie nadania tytułu profesora, wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora i wyznaczenia kandydatów na recenzentów, poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora. b) protokoły z posiedzeń Zespołu w sprawach: wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora i wyznaczenia kandydatów na recenzentów, poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora. c) uchwały Rady Wydziału w sprawach: wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora i wyznaczenia kandydatów na recenzentów, poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora. 5) opinie wszystkich recenzentów. 6. Uchwała Rady Wydziału o poparciu wniosku o nadanie tytułu profesora wraz z opiniami wszystkich recenzentów musi być umieszczona na stronie internetowej. 5

6 7. Centralna Komisja podejmuje uchwałę o przedstawieniu albo o odmowie przedstawienia Kandydata do tytułu profesora w terminie do sześciu miesięcy od dnia otrzymania uchwały Rady Wydziału dotyczącej poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora. Centralna Komisja, w terminie jednego miesiąca od podjęcia uchwały o przedstawieniu Kandydata do tytułu, składa do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o nadanie tytułu profesora. 5. TRYB ODWOŁAWCZY 1. Dziekan niezwłocznie przekazuje Kandydatowi informacje o decyzjach Rady Wydziału, dotyczących poszczególnych czynności postępowania o nadanie tytułu profesora, tj.: a) o wszczęciu lub o odmowie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora; b) o wyznaczeniu kandydatów na recenzentów dorobku Kandydata; c) o poparciu lub o odmowie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora. 2. Kandydat może wnieść pisemne odwołanie od decyzji Rady Wydziału na ręce Dziekana w ciągu miesiąca od daty uchwały. 3. W przypadku odwołania się osoby ubiegającej o nadanie tytułu naukowego od odmownych uchwał Rady Wydziału, o których mowa w 2 ust. 1, treść odwołania jest analizowana przez Zespół. Na swym posiedzeniu Zespół opracowuje pisemną opinię na temat odwołania, którą przewodniczący Zespołu przedstawia na najbliższym posiedzeniu Rady Wydziału. 4. Rada Wydziału, na podstawie opinii Zespołu, podejmuje uchwałę odnośnie odwołania Kandydata od odmownej uchwały Rady w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów. Rada Wydziału przekazuje odwołanie do Centralnej Komisji wraz ze swoją uchwałą oraz dokumentami postępowania o nadanie tytułu profesora, najpóźniej w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia odwołania. 5. W przypadku poparcia przez Radę Wydziału wniosku o nadanie tytułu profesora i podjęcia przez Centralną Komisję uchwały o odmowie przedstawienia Kandydata do tytułu profesora, decyzja ta jest analizowana przez Zespół. Na swym posiedzeniu Zespół opracowuje pisemną opinię na temat celowości wystąpienia lub nie wystąpienia Rady Wydziału do Centralnej Komisji z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Przewodniczący Zespołu przedstawia opinię Zespołu na posiedzeniu Rady Wydziału. 6. Rada Wydziału, na podstawie opinii Zespołu i przeprowadzonej dyskusji, podejmuje uchwałę o wystąpieniu do Centralnej Komisji z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie wniosku o nadanie tytułu profesora. Decyzja Rady Wydziału o wystąpieniu do Centralnej Komisji jest podejmowana w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów. W przypadku uchwały pozytywnej, Rada Wydziału występuje z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy do Centralnej Komisji w trybie określonym w art. 28 ust. 4 Ustawy. W przypadku braku poparcia Rady Wydziału, osoba ubiegająca się o nadanie tytułu może samodzielnie wystąpić do Centralnej Komisji z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, zgodnie z trybem zawartym art. 28 ust. 4 Ustawy. 7. Dziekan, za pośrednictwem Rektora Wojskowej Akademii Technicznej, przesyła do Centralnej Komisji następujące dokumenty: a) wniosek Rady Wydziału o ponowne rozpatrzenie sprawy poparcia Kandydata do tytułu profesora, wraz z uzasadnieniem; b) protokół z posiedzenia Rady Wydziału z wynikami tajnego głosowania, wraz z poświadczoną listą obecności członków Rady Wydziału; c) pełną dokumentację postępowania w sprawie poparcia Kandydata do tytułu profesora tę samą, która była przedstawiona poprzednio. 6

7 Załącznik nr 1 WNIOSEK O WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA O NADANIE TYTUŁU PROFESORA Do (kierownik jednostki organizacyjnej wybranej do przeprowadzenia postępowania o nadanie tytułu profesora) Imię i nazwisko: Data i miejsce urodzenia: PESEL: Podstawowe miejsce pracy: Dodatkowe miejsce pracy: Adres zamieszkania: Numer telefonu, Obszar wiedzy: Dziedzina:... (miejscowość, data)... (podpis) 7

8 Załącznik nr 2 ANKIETA OCENY OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH KANDYDATA DO TYTUŁU PROFESORA I. INFORMACJE O OSIĄGNIĘCIACH I DOROBKU 1. Informacja o osiągnięciach i dorobku naukowym: 1) Wykaz autorskich publikacji naukowych w czasopismach krajowych i międzynarodowych; 2) wykaz współautorskich publikacji naukowych i udział w opracowaniach zbiorowych; 3) wykaz autorskich monografii; 4) wykaz redakcji naukowych. Wykaz publikacji należy sporządzić ze wskazaniem wskaźnika impact factor i liczby cytowań publikacji oraz należy określić indeks Hirscha. 2. Informacja o aktywności naukowej: 1) informacje o udziale w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych, 2) członkostwo w komitetach redakcyjnych i radach naukowych czasopism, 3) wykaz zrealizowanych projektów naukowo-badawczych krajowych, europejskich i innych międzynarodowych, 4) informacje o kierowaniu zespołami badawczymi realizującymi projekty finansowane w drodze konkursów krajowych i zagranicznych. 3. Informacja o współpracy z otoczeniem społecznym i gospodarczym: 1) dorobek technologiczny i współpraca z sektorem gospodarczym, 2) uzyskane patenty i wzory użytkowe krajowe i międzynarodowe, 3) wdrożenia technologii, 4) ekspertyzy i inne opracowania na zamówienie instytucji publicznych i przedsiębiorców, 5) prowadzenie lub współuczestnictwo w spółce technologicznej lub spółce celowej, 6) udział w zespołach eksperckich i konkursowych. 4. Informacja o współpracy międzynarodowej: 1) staże zagraniczne, 2) udział w ocenie projektów międzynarodowych, 3) recenzowanie prac z czasopism międzynarodowych ze wskaźnikiem impact factor, 4) członkostwo w międzynarodowych organizacjach i towarzystwach naukowych, 5) udział w międzynarodowych zespołach eksperckich, 6) uczestnictwo w programach europejskich i innych programach międzynarodowych, 7) udział w międzynarodowych zespołach badawczych. 5. Informacja o osiągnięciach i dorobku dydaktycznym i popularyzatorskim: 1) prowadzone wykłady i seminaria naukowe; 2) opieka naukowa nad doktorantami (w charakterze promotora, promotora pomocniczego lub opiekuna naukowego), z podaniem tytułów rozpraw doktorskich; 3) artykuły i prace o charakterze popularnonaukowym; 4) przygotowane materiały do e-learningu; 5) aktywny udział w imprezach popularyzujących naukę, kulturę oraz sztukę. 6. Informacja o otrzymanych nagrodach oraz wyróżnieniach naukowych, dydaktycznych i artystycznych. 8

9 II. INFORMACJA O NAJWAŻNIEJSZYM OSIĄGNIĘCIU NAUKOWYM KANDYDATA DO TYTUŁU PROFESORA. 9

10 Warszawa, dnia... Załącznik nr 3 LISTA członków Rady Wydziału Mechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej Lp. Tytuł (stanowisko), stopień, imię i nazwisko Dyscyplina i specjalność Stwierdzenie obecności na posiedzeniu rady w czasie przeprowadzania postępowania o nadanie tytułu profesora podpis członka rady I. Członkowie rady zatrudnieni na Wydziale Mechanicznym w pełnym wymiarze czasu pracy, wliczani do minimum kadrowego niezbędnego do posiadania uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego II. Pozostali członkowie rady Podpis Dziekana Wydziału Mechanicznego WAT 10

11 Załącznik nr 4 nauk technicznych Skrócony wniosek o nadanie tytułu profesora szkoła wyższa rada wydziału podejmująca uchwałę w sprawie nadania tytułu 1) 2) imię i nazwisko kandydata data i miejsce urodzenia 4) 4) adres zamieszkania i nr tel. kontakt miejsce pracy 5) adres do korespondencji zajmowane stanowisko 6) posiadane tytuły, stopnie rok, nazwa szkoły wyższej (innej placówki naukowej) a) mgr (mgr inż.) b) doktor (kwalifikacje l stopnia) c) doktor habilitowany (kwalifikacje II stopnia) ) znajomość języków obcych: a) czynna -... b) bierna ) 9) dziedzina i dyscyplina reprezentowana przez kandydata specjalność reprezentowana przez kandydata 11

12 Załącznik nr 5 profesora nauk technicznych WNIOSEK o nadanie tytułu profesora Panu(i).... (wymienić: imię/imiona/ według świadectwa urodzenia, nazwisko, zajmowane stanowisko -np. profesorowi nadzwyczajnemu w... jednostkę organizacyjną i nazwę szkoły /placówki naukowej, np. instytut, wydział itp.) (podać... używający jednego imienia... (tylko w przypadku, gdy kandydat używa jednego imienia, mając kilka imion), urodzony dnia r. w... Studia wyższe odbył w latach... na Wydziale i uzyskał stopień (tytuł)... podać nazwę szkoły wyższej... (wymienić nazwę stopnia lub tytułu ściśle według dyplomu). Stopień doktora (kwalifikacje l stopnia)... nadała mu w... r. Rada Wydziału (Rada Naukowa)... podać odpowiednie nazwy w... na podstawie rozprawy doktorskiej pt.: a stopień doktora habilitowanego (kwalifikacje II stopnia) w roku... Rada Wydziału (Rada Naukowa)... podać nazwę szkoły, placówki naukowej na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt.:... 12

13 WYKAZ osiągnięć w pracy naukowej Załącznik nr imię i nazwisko kandydata data urodzenia A. PRACE WYKONANE PRZED UZYSKANIEM STOPNIA DOKTORA HABILITOWANEGO (KWALIFIKACJI II STOPNIA)* 1. Oryginalne opublikowane naukowe prace twórcze lub dzieła artystyczne udostępnione w obiegu społecznym: Podręczniki, skrypty: Inne publikacje lub twórcze opracowania dzieł artystycznych Prace projektowe, doświadczalno-konstrukcyjne, projekty działań artystycznych, ważniejsze ekspertyzy: 5. Patenty: Prace nie przeznaczone do druku - zastrzeżone:

14 Przy każdej pozycji należy podać: tytuł - nazwę danego opracowania, w przypadku publikacji - nazwę wydawnictwa albo tytuł czasopisma, w którym opracowanie opublikowano, rok wydania, numery i strony; przy drukach zwartych - wydawcę; przy pozycjach dotyczących prac zespołowych podać nazwiska i określić rolę oraz udział kandydata w opracowaniu. Jeżeli opracowanie było opublikowane kilkakrotnie, np. w kraju i za granicą, bądź w kilku wersjach językowych, należy wszystkie wydania lub wersie wymienić pod jedną pozycją, a za danymi bibliograficznymi podać odpowiednia informację o innych wydaniach (ewentualnie o dokonanych w nich zmianach merytorycznych). W odniesieniu do dzieł artystycznych konieczna jest informacja o sposobie publicznej prezentacji dzieła (koncerty, spektakle kinowe, teatralne i telewizyjne, wystawy itp.) W punktach 1, 2 i 3 można przedstawiać w wykazie tylko pozycje już opublikowane, a w odniesieniu do twórczości artystycznej prezentowane publicznie. B. PRACE WYKONANE PO UZYSKANIU STOPNIA DOKTORA HABILITOWANEGO (KWALIFIKACJI II STOPNIA)* * W przypadku, gdy kandydat nie ma stopnia doktora habilitowanego, należy przedstawić chronologicznie wszystkie prace zaznaczając, która z nich jest rozprawą doktorską (pracą kwalifikacyjną) data podpis kandydata 14

Uchwała Nr 56 Rady Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmiosko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 stycznia 2013 r.

Uchwała Nr 56 Rady Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmiosko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 stycznia 2013 r. Uchwała Nr 56 Rady Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmiosko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 stycznia 2013 r. W sprawie: szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w postępowaniach o nadanie tytułu

Bardziej szczegółowo

TRYB PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA O NADANIE TYTUŁU PROFESORA

TRYB PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA O NADANIE TYTUŁU PROFESORA TRYB PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA O NADANIE TYTUŁU PROFESORA I. Podstawa prawna Zasady przeprowadzania postępowania o nadanie tytułu profesora w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc, zwanym dalej Instytutem

Bardziej szczegółowo

TRYB PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA O NADANIE TYTUŁU PROFESORA W WOJSKOWYM INSTYTUCIE MEDYCZNYM

TRYB PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA O NADANIE TYTUŁU PROFESORA W WOJSKOWYM INSTYTUCIE MEDYCZNYM TRYB PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA O NADANIE TYTUŁU PROFESORA W WOJSKOWYM INSTYTUCIE MEDYCZNYM 1. Rada Naukowa WIM posiada uprawnienia do przeprowadzania postępowania o nadanie tytułu profesora w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWAŃ HABILITACYJNYCH PRZEZ RADĘ WYDZIAŁU MECHANICZNEGO WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ PODSTAWA OPRACOWANIA

ZASADY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWAŃ HABILITACYJNYCH PRZEZ RADĘ WYDZIAŁU MECHANICZNEGO WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ PODSTAWA OPRACOWANIA Załącznik do Uchwały nr 04/04/WME/2017 Rady Wydziału Mechanicznego z dnia 19.04.2017 r. ZASADY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWAŃ HABILITACYJNYCH PRZEZ RADĘ WYDZIAŁU MECHANICZNEGO WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Informacje dla osób ubiegających się o tytuł profesora sztuk plastycznych

Informacje dla osób ubiegających się o tytuł profesora sztuk plastycznych Informacje dla osób ubiegających się o tytuł profesora sztuk plastycznych Przewody doktorskie, postępowania habilitacyjne oraz postępowania o nadanie tytułu profesora w dziedzinie sztuk plastycznych przeprowadzane

Bardziej szczegółowo

Tryb przeprowadzania czynności w postępowaniu o nadanie tytułu profesora na Wydziale Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie

Tryb przeprowadzania czynności w postępowaniu o nadanie tytułu profesora na Wydziale Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 4/17/18 Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 listopada 2017 roku Tryb przeprowadzania czynności w postępowaniu o nadanie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA O NADANIE TYTUŁU PROFESORA PRZEPROWADZANEGO PRZEZ RADĘ WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

PROCEDURA POSTĘPOWANIA O NADANIE TYTUŁU PROFESORA PRZEPROWADZANEGO PRZEZ RADĘ WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ Załącznik do Uchwały nr 1/28/2015 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej z dnia 28 kwietnia 2015 r. PROCEDURA POSTĘPOWANIA O NADANIE TYTUŁU PROFESORA PRZEPROWADZANEGO PRZEZ RADĘ WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia wstępne

1. Postanowienia wstępne Regulamin postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora w zakresie nauk o kulturze fizycznej obowiązujący na Wydziale Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie 1.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA O NADANIE TYTUŁU PROFESORA PRZEPROWADZANEGO PRZEZ RADĘ WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ. Podstawa opracowania

PROCEDURA POSTĘPOWANIA O NADANIE TYTUŁU PROFESORA PRZEPROWADZANEGO PRZEZ RADĘ WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ. Podstawa opracowania PROCEDURA POSTĘPOWANIA O NADANIE TYTUŁU PROFESORA PRZEPROWADZANEGO PRZEZ RADĘ WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ Podstawa opracowania 1. Ustawa z dnia z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych

Bardziej szczegółowo

Postępowanie habilitacyjne procedura

Postępowanie habilitacyjne procedura Postępowanie habilitacyjne procedura Do postępowania habilitacyjnego może zostać dopuszczona osoba, która posiada stopień doktora oraz osiągnięcia naukowe, uzyskane po otrzymaniu stopnia doktora, stanowiące

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN postępowania habilitacyjnego na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej

REGULAMIN postępowania habilitacyjnego na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej REGULAMIN postępowania habilitacyjnego na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej PODSTAWY PRAWNE Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym

Bardziej szczegółowo

Informacja o trybie przeprowadzania przewodu doktorskiego w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk w Krakowie:

Informacja o trybie przeprowadzania przewodu doktorskiego w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk w Krakowie: Informacja o trybie przeprowadzania przewodu doktorskiego w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk w Krakowie: 1. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią

Bardziej szczegółowo

Regulamin w sprawie trybu i warunków przeprowadzania czynności w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

Regulamin w sprawie trybu i warunków przeprowadzania czynności w postępowaniu o nadanie tytułu profesora Wydział Informatyki PJATK Regulamin w sprawie trybu i warunków przeprowadzania czynności w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (z dnia 14/01/2015) Definicje Ustawa - Ustawa o stopniach naukowych i

Bardziej szczegółowo

TRYB POSTĘPOWANIA W PRZEWODZIE HABILITACYJNYM NA WYDZIALE ARCHITEKTURY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

TRYB POSTĘPOWANIA W PRZEWODZIE HABILITACYJNYM NA WYDZIALE ARCHITEKTURY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ TRYB POSTĘPOWANIA W PRZEWODZIE HABILITACYJNYM NA WYDZIALE ARCHITEKTURY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ 2016-02-01 Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej Prodziekan ds. Nauki, prof. dr hab. inż. arch. Lucyna

Bardziej szczegółowo

Procedura przeprowadzania postępowania habilitacyjnego na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie 1.

Procedura przeprowadzania postępowania habilitacyjnego na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie 1. Procedura przeprowadzania postępowania habilitacyjnego na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie 1. Podstawa prawna Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule

Bardziej szczegółowo

TRYB PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW HABILITACYJNYCH

TRYB PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW HABILITACYJNYCH TRYB PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW HABILITACYJNYCH I. Podstawa prawna Zasady przeprowadzania przewodów habilitacyjnych w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc, zwanym dalej Instytutem określają: 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Procedura przebiegu przewodu doktorskiego na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie

Procedura przebiegu przewodu doktorskiego na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie Procedura przebiegu przewodu doktorskiego na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie Podstawy prawne: Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

1. Złożenie wniosku - wykaz dokumentów: Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora sztuki, przedstawia dziekanowi następujące dokumenty:

1. Złożenie wniosku - wykaz dokumentów: Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora sztuki, przedstawia dziekanowi następujące dokumenty: Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora w zakresie sztuki na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w

Bardziej szczegółowo

2 Wszczęcie przewodu doktorskiego

2 Wszczęcie przewodu doktorskiego Regulamin przeprowadzania postępowań o nadanie stopnia doktora nauk prawnych w zakresie prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego Na podstawie art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

2 Złożenie rozprawy doktorskiej 3 Egzamin doktorski

2 Złożenie rozprawy doktorskiej 3 Egzamin doktorski Uchwała nr 1/2012 Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie prowadzenia postępowań o nadanie stopnia doktora nauk prawnych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 55 Rady Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmiosko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 stycznia 2013 roku

Uchwała Nr 55 Rady Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmiosko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 stycznia 2013 roku Uchwała Nr 55 Rady Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmiosko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 stycznia 2013 roku W sprawie: szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w postępowaniach habilitacyjnych

Bardziej szczegółowo

Procedura przebiegu postępowania habilitacyjnego na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie

Procedura przebiegu postępowania habilitacyjnego na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie Procedura przebiegu postępowania habilitacyjnego na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie Podstawy prawne: Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne: I. Zasady ogólne

Podstawy prawne: I. Zasady ogólne Regulamin przewodów doktorskich na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie przyjęty przez Radę Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego dnia 22

Bardziej szczegółowo

Procedura przebiegu postępowania habilitacyjnego na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie

Procedura przebiegu postępowania habilitacyjnego na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 11/2016 Rady Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji z dnia 20 stycznia 2016 roku Procedura przebiegu postępowania habilitacyjnego na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY TRYB PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH

SZCZEGÓŁOWY TRYB PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH Załącznik do Uchwały nr 28 Rady Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska z dn. 22.04.2009 r. SZCZEGÓŁOWY TRYB PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH w dziedzinie: nauki techniczne w dyscyplinach:

Bardziej szczegółowo

Regulamin w sprawie trybu i warunków przeprowadzania czynności w postępowaniu habilitacyjnym

Regulamin w sprawie trybu i warunków przeprowadzania czynności w postępowaniu habilitacyjnym Wydział Informatyki,PJATK Regulamin w sprawie trybu i warunków przeprowadzania czynności w postępowaniu habilitacyjnym (z dnia 14/01/2015) Definicje Ustawa - Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Politechnika Wrocławska

Politechnika Wrocławska ZARZĄDZENIE DZIEKANA NR 40/2012-2016 z dnia 30 stycznia 2015 r. Na podstawie ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki z dnia 14 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 65

Bardziej szczegółowo

TRYB PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ *)

TRYB PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ *) TRYB PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ *) Lp. 1. 2. 3. Kroki procedury Seminarium poprzedzające wszczęcie przewodu doktorskiego Wszczęcie przewodu Doktorskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich w IPPT PAN przyjęty Uchwałą Rady Naukowej IPPT PAN w dniu 24 maja 2013 r.

Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich w IPPT PAN przyjęty Uchwałą Rady Naukowej IPPT PAN w dniu 24 maja 2013 r. Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich w IPPT PAN przyjęty Uchwałą Rady Naukowej IPPT PAN w dniu 24 maja 2013 r. Etap I. Wszczęcie przewodu doktorskiego 1) Kandydat zwany dalej doktorantem składa

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Jajuga Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu NAUKI EKONOMICZNE - HABILITACJA

Krzysztof Jajuga Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu NAUKI EKONOMICZNE - HABILITACJA Krzysztof Jajuga Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu NAUKI EKONOMICZNE - HABILITACJA UWAGA!!!! Przedstawiane poglądy są prywatnymi poglądami autora

Bardziej szczegółowo

Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora, przedstawia następujące dokumenty:

Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora, przedstawia następujące dokumenty: Tryb przeprowadzenia czynności w przewodach doktorskich zatwierdzony przez Radę Wydziału Historycznego UJ w dniu 21 czerwca 2013 r. Procedura obligatoryjna od 1 października 2013 r. Przeprowadzenie czynności

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Do Regulaminu Organizacyjnego WA PK

Załącznik nr 2 Do Regulaminu Organizacyjnego WA PK Załącznik nr 2 Do Regulaminu Organizacyjnego WA PK REGULAMIN PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH PROCEDURY STARE wg. ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym z dnia 14 marca 2003 r. (Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

autoreferat przedstawiający opis jego dorobku i osiągnięć naukowych określone w punkcie 2 trybu (w języku polskim i angielskim);

autoreferat przedstawiający opis jego dorobku i osiągnięć naukowych określone w punkcie 2 trybu (w języku polskim i angielskim); Tryb działań w postępowaniu habilitacyjnym 1 1. Do postępowania habilitacyjnego może być dopuszczona osoba, która posiada stopień doktora oraz osiągnięcia naukowe uzyskane po otrzymaniu stopnia doktora,

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Regulamin przeprowadzania przewodów habilitacyjnych na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Postępowania habilitacyjne w dziedzinie sztuk plastycznych w

Bardziej szczegółowo

TRYB POSTĘPOWANIA W PRZEWODACH DOKTORSKICH PRZEPROWADZANYCH W INSTYTUCIE BIOLOGII SSAKÓW PAN W BIAŁOWIEŻY

TRYB POSTĘPOWANIA W PRZEWODACH DOKTORSKICH PRZEPROWADZANYCH W INSTYTUCIE BIOLOGII SSAKÓW PAN W BIAŁOWIEŻY Załącznik nr 1 do Regulaminu Rady Naukowej Instytutu Biologii Ssaków PAN TRYB POSTĘPOWANIA W PRZEWODACH DOKTORSKICH PRZEPROWADZANYCH W INSTYTUCIE BIOLOGII SSAKÓW PAN W BIAŁOWIEŻY Podstawa prawna: - Ustawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN postępowania w przewodach doktorskich prowadzonych na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej

REGULAMIN postępowania w przewodach doktorskich prowadzonych na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 32/2013 RWCh z dnia 18.12.2013 r. REGULAMIN postępowania w przewodach doktorskich prowadzonych na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej Podstawą niniejszego postępowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji przewodów doktorskich. w Wydziale Budownictwa i Architektury. zatwierdzony uchwałą Rady Wydziału nr 2012/XI/1

Regulamin realizacji przewodów doktorskich. w Wydziale Budownictwa i Architektury. zatwierdzony uchwałą Rady Wydziału nr 2012/XI/1 Regulamin realizacji przewodów doktorskich w Wydziale Budownictwa i Architektury zatwierdzony uchwałą Rady Wydziału nr 2012/XI/1 z dnia 22 listopada 2012r. I. Podstawa prawna 1 1. Wydział Budownictwa i

Bardziej szczegółowo

TRYB PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO W WOJSKOWYM INSTYTUCIE MEDYCZNYM

TRYB PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO W WOJSKOWYM INSTYTUCIE MEDYCZNYM TRYB PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO W WOJSKOWYM INSTYTUCIE MEDYCZNYM 1. Rada Naukowa posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie: nauk medycznych

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH NA WYDZIALE INFORMATYKI ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE

ZASADY PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH NA WYDZIALE INFORMATYKI ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE ZASADY PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH NA WYDZIALE INFORMATYKI ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE Podstawy prawne: 1. Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz

Bardziej szczegółowo

ustanowionego przez ministra właściwego do spraw nauki oraz opinię, o której mowa w art. 11 ust. 3 Ustawa 1, wykaz dorobku naukowego oraz inne

ustanowionego przez ministra właściwego do spraw nauki oraz opinię, o której mowa w art. 11 ust. 3 Ustawa 1, wykaz dorobku naukowego oraz inne Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 32/2013 RWCh z dnia 18.12.2013 r. ze zm. Uchwałą Nr 12/2017 z dnia 8.03.2017 r. REGULAMIN postępowania w przewodach doktorskich prowadzonych na Wydziale Chemicznym Politechniki

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy tryb czynności w przewodzie doktorskim w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego

Szczegółowy tryb czynności w przewodzie doktorskim w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego Szczegółowy tryb czynności w przewodzie doktorskim w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego przyjęty przez Radę IS UW w dn. 5 maja 2015 r., zgodny ze stanem prawnym na 5 maja 2015 r., określonym

Bardziej szczegółowo

3. Postępowanie habilitacyjne

3. Postępowanie habilitacyjne Regulamin postępowania w przewodach habilitacyjnych w zakresie nauk o kulturze fizycznej obowiązujący na Wydziale Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 15 stycznia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 15 stycznia 2004 r. Dz.U.04.15.128 2006.01.06 zm. Dz.U.2005.252.2125 1 2006.09.12 zm. Dz.U.2006.153.1094 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

TRYB POSTĘPOWANIA W PRZEWODZIE DOKTORSKIM NA WYDZIALE BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO (ZUT) W SZCZECINIE

TRYB POSTĘPOWANIA W PRZEWODZIE DOKTORSKIM NA WYDZIALE BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO (ZUT) W SZCZECINIE Załacznik do Uchwały nr 30/2012/2013 Rady WBiA ZUT w Szczecinie z dnia 19 czerwca 2013 r. TRYB POSTĘPOWANIA W PRZEWODZIE DOKTORSKIM NA WYDZIALE BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU

Bardziej szczegółowo

TRYB PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH

TRYB PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH TRYB PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH I. Podstawa prawna Zasady przeprowadzania przewodów doktorskich w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc, zwanym dalej Instytutem określają: 1. Ustawa z dnia 14 marca

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH PRZEZ RADĘ WYDZIAŁU MECHANICZNEGO WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ PODSTAWA OPRACOWANIA

ZASADY PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH PRZEZ RADĘ WYDZIAŁU MECHANICZNEGO WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ PODSTAWA OPRACOWANIA Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Mechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej nr... z dnia 20.03.2013 r. ZASADY PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH PRZEZ RADĘ WYDZIAŁU MECHANICZNEGO WOJSKOWEJ AKADEMII

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego [tekst jednolity z dnia 31 marca 2017 r.

Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego [tekst jednolity z dnia 31 marca 2017 r. Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego [tekst jednolity z dnia 31 marca 2017 r.] Na podstawie art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie

Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie Opracowano na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego

UCHWAŁA. Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego UCHWAŁA 30 czerwiec 2011 r. Uchwała określa minimalne wymagania do wszczęcia przewodu doktorskiego i przewodu habilitacyjnego jakimi powinny kierować się Komisje Rady Naukowej IPPT PAN przy ocenie składanych

Bardziej szczegółowo

Tryb przeprowadzenia czynności w przewodach doktorskich na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego

Tryb przeprowadzenia czynności w przewodach doktorskich na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego Tryb przeprowadzenia czynności w przewodach doktorskich na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego W okresie dwóch lat od dnia wejścia w życie Ustawy (Dz. U. z 2011 r. Nr 84, poz. 455), na wniosek

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW HABILITACYJNYCH PRZEZ RADĘ WYDZIAŁU MECHANICZNEGO POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

ZASADY PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW HABILITACYJNYCH PRZEZ RADĘ WYDZIAŁU MECHANICZNEGO POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ Załącznik do Uchwały nr 127/2005-2008 Rady Wydziału Mechanicznego z dnia 26 września 2007 roku ZASADY PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW HABILITACYJNYCH PRZEZ RADĘ WYDZIAŁU MECHANICZNEGO POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji przewodów doktorskich. w Wydziale Budownictwa i Architektury. zatwierdzony uchwałą Rady Wydziału nr 2016/VII/1

Regulamin realizacji przewodów doktorskich. w Wydziale Budownictwa i Architektury. zatwierdzony uchwałą Rady Wydziału nr 2016/VII/1 Regulamin realizacji przewodów doktorskich w Wydziale Budownictwa i Architektury zatwierdzony uchwałą Rady Wydziału nr 2016/VII/1 z dnia 13 lipca 2016r. I. Podstawa prawna 1 1. Wydział Budownictwa i Architektury

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH NA WYDZIALE ARCHITEKTURY POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

ZASADY PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH NA WYDZIALE ARCHITEKTURY POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ Załącznik do Uchwały Nr 1/19/2014 Rady Wydziału Architektury PB z dn12.02.2014 r. i Uchwały nr 2/23/2014 z dn.26.02.2014 r. ZASADY PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH NA WYDZIALE ARCHITEKTURY

Bardziej szczegółowo

4. Rada Wydziału na wniosek dziekana może podjąć uchwałę o zamknięciu przewodu doktorskiego

4. Rada Wydziału na wniosek dziekana może podjąć uchwałę o zamknięciu przewodu doktorskiego Uchwała Nr AWWF-2-XII/2008 Rady Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 16 grudnia 2008 roku dotycząca procedury czynności w przewodach doktorskich

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 8 sierpnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 8 sierpnia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 179 10430 Poz. 1066 1066 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie trybu zgłaszania wniosków o przyznanie uprawnienia do nadawania stopni

Bardziej szczegółowo

Regulamin wysuwania kandydatur do nagród na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Regulamin wysuwania kandydatur do nagród na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Regulamin wysuwania kandydatur do nagród na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowią: Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dn. 27

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W PRZEWODACH DOKTORSKICH NA WYDZIALE PEDAGOGICZNYM I ARTYSTYCZNYM UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W PRZEWODACH DOKTORSKICH NA WYDZIALE PEDAGOGICZNYM I ARTYSTYCZNYM UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH REGULAMIN POSTĘPOWANIA W PRZEWODACH DOKTORSKICH NA WYDZIALE PEDAGOGICZNYM I ARTYSTYCZNYM UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Nauk o Ziemi UMK

Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Nauk o Ziemi UMK I. Zasady ogólne Załącznik nr 1 do Uchwały nr 131 Rady Wydziału Nauk o Ziemi z dnia 6.12.2013 r. Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Nauk o Ziemi UMK 1. Przewód doktorski przeprowadza

Bardziej szczegółowo

TRYB CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH W INSTYTUCIE STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

TRYB CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH W INSTYTUCIE STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO TRYB CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH W INSTYTUCIE STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO przyjęty przez Radę Naukową ISNS UW w dniu 5 kwietnia 2017 I. PODSTAWA PRAWNA PROWADZENIA CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

We wniosku wskazuje: - proponowany temat rozprawy doktorskiej; - propozycję dyscypliny dodatkowej na egzamin doktorski;

We wniosku wskazuje: - proponowany temat rozprawy doktorskiej; - propozycję dyscypliny dodatkowej na egzamin doktorski; Załącznik do Uchwały nr 99 Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii z dnia 3 lipca 2012 r. z późn. zmianami Procedura przy postępowaniu o nadanie stopnia naukowego doktora nauk biologicznych w dyscyplinie

Bardziej szczegółowo

Zasady i tryb przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Filologiczno-Historycznym

Zasady i tryb przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Filologiczno-Historycznym Zasady i tryb przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Filologiczno-Historycznym Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Podstawy prawne: Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity z dnia 18 czerwca 2009 r. Podstawa prawna

Tekst jednolity z dnia 18 czerwca 2009 r. Podstawa prawna Regulamin postępowania w przewodach doktorskich w Zamiejscowym Wydziale Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Tekst jednolity z dnia 18

Bardziej szczegółowo

1. Oceny dorobku naukowego i technicznego pracowników naukowych i badawczotechnicznych. Zasady ogólne 1.

1. Oceny dorobku naukowego i technicznego pracowników naukowych i badawczotechnicznych. Zasady ogólne 1. załącznik do zarządzenia nr 11 dyrektora CLKP z dnia 31 października 2013 r. Regulamin okresowej oceny dorobku naukowego i technicznego pracowników naukowych i badawczo-technicznych Centralnego Laboratorium

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH PRZEZ RADĘ WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH PRZEZ RADĘ WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ !'Ol III 1 1"11' \III \l.ll..;(q('f \ WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA ' O 7-21 Załącznik do Uchwały nr 2/10/2016

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. postępowania w przewodach doktorskich na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Akademii Pomorskiej w Słupsku.

REGULAMIN. postępowania w przewodach doktorskich na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Akademii Pomorskiej w Słupsku. REGULAMIN postępowania w przewodach doktorskich na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Akademii Pomorskiej w Słupsku. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym

Bardziej szczegółowo

Informacje dla osób ubiegających się o stopień doktora sztuki

Informacje dla osób ubiegających się o stopień doktora sztuki Informacje dla osób ubiegających się o stopień doktora sztuki Przewody doktorskie, postępowania habilitacyjne oraz postępowania o nadanie tytułu profesora w dziedzinie sztuk plastycznych przeprowadzane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSZCZYNANIA I PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH W KOLEGIUM GOSPODARKI ŚWIATOWEJ SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE

REGULAMIN WSZCZYNANIA I PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH W KOLEGIUM GOSPODARKI ŚWIATOWEJ SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE REGULAMIN WSZCZYNANIA I PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH W KOLEGIUM GOSPODARKI ŚWIATOWEJ SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE Na podstawie: 1. Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie

Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie Zatwierdzono na posiedzeniu RN dn. 8 kwietnia 2016 Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie Opracowano na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia UWM w Olsztynie Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia UWM w Olsztynie Wydział Medycyny Weterynaryjnej Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia UWM w Olsztynie Wydział Medycyny Weterynaryjnej Symbol: WSZJK-PD- MW-1 Zasady przeprowadzania przewodu doktorskiego Data: 16.02.2014 Wydanie: Stron: 1/2015

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz OBWIESZCZENIE Ministra nauki i Szkolnictwa Wyższego. z dnia 13 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz OBWIESZCZENIE Ministra nauki i Szkolnictwa Wyższego. z dnia 13 marca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 485 OBWIESZCZENIE Ministra nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Warunki wszczęcia przewodów doktorskich przez Radę Wydziału Mechaniczno-Energetycznego. (przyjęte na posiedzeniu Rady Wydziału w dn. 23.05.2012r.

Warunki wszczęcia przewodów doktorskich przez Radę Wydziału Mechaniczno-Energetycznego. (przyjęte na posiedzeniu Rady Wydziału w dn. 23.05.2012r. Warunki wszczęcia przewodów doktorskich przez Radę Wydziału Mechaniczno-Energetycznego (przyjęte na posiedzeniu Rady Wydziału w dn. 23.05.2012r.) Niniejszy dokument ma na celu ujednolicenie i usprawnienie

Bardziej szczegółowo

I. Czynności w przewodzie doktorskim

I. Czynności w przewodzie doktorskim Załącznik nr 1 do Uchwały nr 87/2014 Rady Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 27.05.2014r. Regulaminu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich w dyscyplinach

Bardziej szczegółowo

TRYB PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODZIE DOKTORSKIM

TRYB PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODZIE DOKTORSKIM TRYB PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODZIE DOKTORSKIM I. DOKUMENTACJA SKŁADANA PRZEZ KANDYDATA WYMAGANE DOKUMENTY: Kandydat składa w Dziekanacie Wydziału Wokalno-Aktorskiego 3 komplety dokumentów w wersji

Bardziej szczegółowo

AKTUALNE PRZEPISY DOTYCZĄCE PRZEWODÓW DOKTORSKICH

AKTUALNE PRZEPISY DOTYCZĄCE PRZEWODÓW DOKTORSKICH AKTUALNE PRZEPISY DOTYCZĄCE PRZEWODÓW DOKTORSKICH RADA WYDZIAŁU WL I 19.10.2011 EWO AKTY PRAWNE USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. Prawo o szkolnictwie wyŝszym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym

Bardziej szczegółowo

ETAP I OTWARCIE PRZEWODU. Doktorant

ETAP I OTWARCIE PRZEWODU. Doktorant SCHEMAT PRZEBIEGU CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH NA WYDZIALE ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ zatwierdzony przez Radę Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

Bardziej szczegółowo

I. Ogólne zasady przeprowadzania czynności w postępowaniu habilitacyjnym

I. Ogólne zasady przeprowadzania czynności w postępowaniu habilitacyjnym Regulamin przeprowadzania czynności w postępowaniu habilitacyjnym na Wydziale Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku zatwierdzony przez Radę Wydziału Fizyki na posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2015 r. z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN postępowania konkursowego przy zatrudnianiu na stanowiska naukowe w Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN asystenta adiunkta

REGULAMIN postępowania konkursowego przy zatrudnianiu na stanowiska naukowe w Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN asystenta adiunkta REGULAMIN postępowania konkursowego przy zatrudnianiu na stanowiska naukowe w Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN na podstawie art. 91 p. 5 Ustawy o polskiej Akademii Nauk z dnia 30 kwietnia 2010

Bardziej szczegółowo

Procedura nadawania stopnia naukowego doktora przez Radę Naukową Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk

Procedura nadawania stopnia naukowego doktora przez Radę Naukową Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk Procedura nadawania stopnia naukowego doktora przez Radę Naukową Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk Działając w oparciu o: Ustawę z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH NA WYDZIALE NAUK HISTORYCZNYCH I SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE

ZASADY PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH NA WYDZIALE NAUK HISTORYCZNYCH I SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE ZASADY PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH NA WYDZIALE NAUK HISTORYCZNYCH I SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 85/824/2014 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 2 lipca 2014 r.

Uchwała nr 85/824/2014 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 2 lipca 2014 r. Uchwała nr 85/824/2014 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia "Regulaminu określającego warunki

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE W PRZEWODZIE DOKTORSKIM NA WYDZIALE BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO (ZUT) W SZCZECINIE

POSTĘPOWANIE W PRZEWODZIE DOKTORSKIM NA WYDZIALE BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO (ZUT) W SZCZECINIE Załącznik do Uchwały nr 91/2015/2016 Rady WBiA ZUT w Szczecinie z dnia 16 marca 2016 r. POSTĘPOWANIE W PRZEWODZIE DOKTORSKIM NA WYDZIALE BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Rada Wydziału Filozofii KUL posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii.

Rada Wydziału Filozofii KUL posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii. POSTĘPOWANIE HABILITACYJNE NA WYDZIALE FILOZOFII KUL Podstawa prawna: ustawa z 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki; ustawa z 27 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W PRZEWODACH DOKTORSKICH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W PRZEWODACH DOKTORSKICH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH REGULAMIN POSTĘPOWANIA W PRZEWODACH DOKTORSKICH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule

Bardziej szczegółowo

USTAWA o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Źródło: Kancelaria Sejmu s.

USTAWA o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Źródło: Kancelaria Sejmu s. USTAWA o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Źródło: Kancelaria Sejmu s. 8/24/ 2011-12-16 Art. 11. Stopień doktora jest nadawany w drodze przewodu doktorskiego,

Bardziej szczegółowo

- propozycję dyscypliny dodatkowej na egzamin doktorski; - propozycję osoby promotora i ewentualnie promotora pomocniczego.

- propozycję dyscypliny dodatkowej na egzamin doktorski; - propozycję osoby promotora i ewentualnie promotora pomocniczego. Procedura przy postępowaniu o nadanie stopnia doktora nauk biologicznych w dyscyplinach: biologia i biotechnologia na Wydziale Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie podstawa prawna: Ustawa z dnia 14

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE DO PRZEWODU DOKTORSKIEGO PRZEPROWADZANEGO NA WYDZIALE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU

PRZYGOTOWANIE DO PRZEWODU DOKTORSKIEGO PRZEPROWADZANEGO NA WYDZIALE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU PRZYGOTOWANIE DO PRZEWODU DOKTORSKIEGO PRZEPROWADZANEGO NA WYDZIALE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU 2 1 Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 października 2012 r.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 października 2012 r. Zarządzenie R0161-56/2012 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 6 września 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania przy zatrudnianiu na stanowisku profesora zwyczajnego

Bardziej szczegółowo

TRYB przeprowadzania przewodów doktorskich przez Radę Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

TRYB przeprowadzania przewodów doktorskich przez Radę Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie TRYB przeprowadzania przewodów doktorskich przez Radę Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (przyjęty na posiedzeniu Rady Wydziału w dn. 15 grudnia 2009 r.) z

Bardziej szczegółowo

3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Rektor Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. dr hab. Anna Wypych - Gawrońska, prof.

3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Rektor Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. dr hab. Anna Wypych - Gawrońska, prof. Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/136/2016 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania przy zatrudnianiu na stanowisku profesora

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWODÓW DOKTORSKICH W INSTYTUCIE ROZWOJU WSI I ROLNICTWA PAN

REGULAMIN PRZEWODÓW DOKTORSKICH W INSTYTUCIE ROZWOJU WSI I ROLNICTWA PAN REGULAMIN PRZEWODÓW DOKTORSKICH W INSTYTUCIE ROZWOJU WSI I ROLNICTWA PAN POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejszy regulamin określa zasady wszczynania i przeprowadzania przewodów doktorskich w Instytucie Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Regulamin postępowania w przewodach doktorskich w Wydziale Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Regulamin postępowania w przewodach doktorskich w Wydziale Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie 9 kwietnia 2013 r. Regulamin postępowania w przewodach doktorskich w Wydziale Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie I. Postanowienia wstępne 1. Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 43/2010/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 30 grudnia 2010 r.

Uchwała Nr 43/2010/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 30 grudnia 2010 r. Uchwała Nr 43/2010/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zasięgnięcia opinii Senatu Politechniki Lubelskiej odnośnie przyjęcia Zasad dotyczących opiniowania wniosków o awans

Bardziej szczegółowo

Tryb przeprowadzenia przewodów doktoranckich

Tryb przeprowadzenia przewodów doktoranckich Tryb przeprowadzenia przewodów doktoranckich Prosimy o złożenie pełnego kompletu dokumentów zgodnego z wykazem w terminie 12 dni przed posiedzeniem Rady Wydziału. Czynności przewodu doktorskiego: Rozprawa

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OTWIERANIA PRZEWODÓW I NADAWANIA STOPNIA NAUKOWEGO DOKTORA NA WYDZIALE EKONOMICZNO-SPOŁECZNYM UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU

PROCEDURA OTWIERANIA PRZEWODÓW I NADAWANIA STOPNIA NAUKOWEGO DOKTORA NA WYDZIALE EKONOMICZNO-SPOŁECZNYM UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU PROCEDURA OTWIERANIA PRZEWODÓW I NADAWANIA STOPNIA NAUKOWEGO DOKTORA NA WYDZIALE EKONOMICZNO-SPOŁECZNYM UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU Obowiązujące przepisy: Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o

Bardziej szczegółowo

Regulamin postępowania w przewodach doktorskich w Wydziale Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Regulamin postępowania w przewodach doktorskich w Wydziale Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 4 Rady Wydziału Rehabilitacji AWF Warszawa z dnia 13.05.2014 r. Regulamin postępowania w przewodach doktorskich w Wydziale Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa

Bardziej szczegółowo

TRYB PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH W INSTYTUCIE OCHRONY PRZYRODY PAN

TRYB PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH W INSTYTUCIE OCHRONY PRZYRODY PAN Załącznik nr 1 do Regulaminu Rady Naukowej IOP PAN w kadencji 2015-2018 uchwalony 7 grudnia 2016 r. TRYB PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH W INSTYTUCIE OCHRONY PRZYRODY PAN Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 30. Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 listopada 2012 roku

U C H W A Ł A Nr 30. Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 listopada 2012 roku U C H W A Ł A Nr 30 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 listopada 2012 roku w sprawie: przyjęcia Zasad przeprowadzania przewodów doktorskich

Bardziej szczegółowo

POWANIA W PRZEWODACH DOKTORSKICH NA WYDZIALE ZARZ

POWANIA W PRZEWODACH DOKTORSKICH NA WYDZIALE ZARZ REGULAMIN POSTĘPOWANIA W PRZEWODACH DOKTORSKICH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZEGO JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 14 marca

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH PRZEZ RADĘ INSTYTUTU OPTOELEKTRONIKI WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ

ZASADY PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH PRZEZ RADĘ INSTYTUTU OPTOELEKTRONIKI WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ Załącznik do Uchwały IOE/49/2015 Rady Instytutu Optoelektroniki z dnia 16 grudnia 2015 r. ZASADY PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH PRZEZ RADĘ INSTYTUTU OPTOELEKTRONIKI WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ

Bardziej szczegółowo