Załącznik nr 2 Do Regulaminu Organizacyjnego WA PK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 2 Do Regulaminu Organizacyjnego WA PK"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 Do Regulaminu Organizacyjnego WA PK REGULAMIN PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH PROCEDURY STARE wg. ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym z dnia 14 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 65 z dnia 16 kwietnia 2003 r. poz. 595) ustawa przed nowelizacją: Wydział dysponuje aktualnie uprawnieniami do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie architektura i urbanistyka w następujących specjalnościach: historia i konserwacja zabytków architektury i urbanistyki; architektura; urbanistyka i planowanie przestrzenne; architektura krajobrazu. C z y n n o ś c i p r z e w o d u d o k t o r s k i e g o: 1. Kandydat składa komplet dokumentów do wszczęcia przewodu doktorskiego: 1) wniosek skierowany do dziekana o wszczęcie przewodu doktorskiego oraz propozycję promotora pracy (dotychczasowego opiekuna naukowego), 2) oryginał lub uwierzytelniony odpis dokumentu stwierdzającego ukończenie wyższych studiów magisterskich, 3) konspekt rozprawy doktorskiej (uzasadnienie podjęcia tematu, stan badań, cele badawcze, metody badań, przedmiot i zakres badań max. 4 stron, + bibliografia), 4) materiały robocze dokumentujące stan zaawansowania pracy, 5) życiorys, 6) informację o przebiegu przewodu doktorskiego, jeżeli uprzednio kandydat ubiegał się o nadanie stopnia doktora obligatoryjne złożenie oświadczenia o ubieganiu się lub nie o nadanie stopnia doktora, 7) wykaz prac naukowych lub twórczych prac zawodowych (od kandydatów wymagane są co najmniej 2 publikacje, w tym 1 po pozytywnej recenzji), 8) od kandydatów spoza jednostki wymagana jest deklaracja jednostki zatrudniającej o pokryciu kosztów przeprowadzenia przewodu doktorskiego (osoba prywatna nie może pokryć kosztów przewodu), 9) kandydat dołącza do wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego opinię opiekuna naukowego, 10) kandydat przed wszczęciem przewodu doktorskiego ma obowiązek przedstawienia koncepcji rozprawy doktorskiej na seminarium naukowym (wymagany protokół z seminarium + lista obecności). 2. Złożenie rozprawy doktorskiej:

2 1) rozprawę doktorską doktorant przedkłada w pięciu egzemplarzach. W przypadku, gdy rozprawę doktorską stanowi praca projektowa, konstrukcyjna, technologiczna lub artystyczna, należy przedłożyć dokładny opis tej pracy wskazujący problem naukowy lub zagadnienie artystyczne, które zostało w niej rozwiązane, 2) w przypadku, gdy rozprawę doktorską stanowi część pracy zbiorowej, należy przedłożyć oświadczenia wszystkich jej współautorów określające indywidualny wkład każdego z nich w jej powstanie. Rozprawa powinna być klejona lub oprawiona. Praca ma być w formacie A-4, układ stron dowolny, 3) ponadto wraz z pracą doktorant składa pismo promotora, które powinno zawierać oświadczenie o ukończeniu pracy, 4) jeżeli temat rozprawy uległ zmianie doktorant składa pismo do dziekana z prośbą o uściślenie tematu pracy. 3. Powołanie recenzentów oraz komisji egzaminów doktorskich: 1) w przewodach doktorskich powołuje się, co najmniej dwóch recenzentów w tym nie więcej niż jednego zatrudnionego w tej samej uczelni lub innej placówce naukowej, której pracownikiem jest osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora albo będącego członkiem rady jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód, 2) egzaminy doktorskie są zdawane przed przyjęciem rozprawy doktorskiej, a po wpłynięciu co najmniej jednej pozytywnej recenzji, 3) w przypadku niezadowalającego wyniku egzaminu doktorskiego rada jednostki organizacyjnej, na wniosek doktoranta, może wyrazić zgodę na powtórne jego zdawanie, nie wcześniej jednak niż po upływie trzech miesięcy i nie więcej niż jeden raz. 4. Recenzje prac doktorskich: 1) ustawowy termin oczekiwania na recenzje wynosi trzy miesiące. Rada jednostki w uzasadnionych przypadkach może przedłużyć termin przedstawienia recenzji o dalszy miesiąc, 2) recenzja rozprawy doktorskiej zawiera szczegółowo uzasadnioną ocenę, czy rozprawa ta spełnia warunki określone w ustawie. Recenzja może zawierać również wnioski dotyczące ewentualnego uzupełnienia lub poprawienia rozprawy, 3) rozprawa uzupełniona lub poprawiona wymaga dodatkowych recenzji tych samych recenzentów. Recenzje są jawne, a ich kopie są udostępniane kandydatowi. 5. Przyjęcie pracy doktorskiej: 1) rada Wydziału na podstawie dokumentacji (rozprawa wraz z opinią promotora, wszystkie recenzje, zdane wszystkie egzaminy doktorskie), w głosowaniu tajnym podejmuje uchwałę o przyjęciu rozprawy doktorskiej oraz dopuszczenia jej do publicznej obrony. Nieprzyjęta rozprawa doktorska nie może być podstawą do ubiegania się o nadanie stopnia naukowego doktora w innych jednostkach organizacyjnych, 2) komisja doktorska ustala miejsce i termin publicznej obrony rozprawy. Obrona rozprawy odbywa się na publicznym posiedzeniu Wydziałowej Komisji ds. przewodów doktorskich z udziałem promotora i recenzentów. O terminie i miejscu obrony dziekan zawiadamia jednostki organizacyjne uprawnione do nadawania stopnia naukowego doktora w danej

3 dyscyplinie naukowej oraz wywiesza ogłoszenie w siedzibie Wydziału, co najmniej na 10 dni przed terminem publicznej obrony rozprawy. 6. Publiczna obrona doktorska : Część jawna: 1) przewodniczący komisji otwiera posiedzenie i informuje zebranych o przebiegu przewodu doktorskiego, 2) promotor przedstawia sylwetkę naukową doktoranta, 3) doktorant zwięźle przedstawia główne założenia rozprawy doktorskiej (max. 20 min.), 4) recenzje (odczytywane w całości w przypadku nieobecności recenzenta) przedstawiają recenzenci, 5) doktorant odpowiada na uwagi zawarte w recenzjach. Recenzent ma obowiązek oświadczyć, czy odpowiedzi doktoranta są poprawne i wystarczające, oświadczenia te muszą się znaleźć w protokole, 6) publiczna dyskusja naukowa (pytania i odpowiedzi). Część niejawna: 1) w tej części postępowania biorą udział z pełnym prawem głosu: członkowie komisji doktorskiej oraz recenzenci, 2) dyskusja nad przebiegiem obrony, wysłuchanie opinii uczestników posiedzenia niejawnego komisji oraz podjęcie uchwały nad przyjęciem publicznej obrony rozprawy w głosowaniu tajnym, 3) dyskusja nad nadaniem kandydatowi stopnia doktora nauk technicznych oraz podjęcie uchwały w głosowaniu tajnym; 4) dyskusja nad ewentualnym wnioskiem o wyróżnienie rozprawy. Wniosek o wyróżnienie składa na posiedzeniu komisji recenzent zewnętrzny wraz z uzasadnieniem. Po dyskusji wniosek jest przedmiotem tajnego głosowania. Gdy w głosowaniu wniosek uzyska 100% poparcia będzie przedmiotem zatwierdzenia przez Radę Wydziału zwykłą większością głosów, Ogłoszenie wyniku obrony publicznej w obecności wszystkich zebranych przewodniczący komisji informuje o wystąpieniu do Rady Wydziału z wnioskiem o przyjęcie publicznej obrony oraz o nadaniu stopnia doktora nauk technicznych. Uchwała Rady Wydziału o nadaniu stopnia naukowego doktora staje się prawomocna z chwilą jej podjęcia. 7. Odwołania od uchwał: 1) Zgodnie z art. 21 ust.1 i ust. 2 ustawy osoba ubiegająca się o nadanie stopnia naukowego doktora może wnieść od uchwał, o których mowa w art. 14 ust. 2, jeżeli są one odmowne, odwołanie do Centralnej Komisji za pośrednictwem rady właściwej jednostki organizacyjnej. 8. Zamknięcie przewodu doktorskiego: Jeżeli osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora (nauk technicznych) w wyznaczonym terminie nie przystąpi do egzaminów doktorskich albo nie przedstawi rozprawy doktorskiej, rada jednostki organizacyjnej (Rada Wydziału) może podjąć uchwałę o zamknięciu przewodu doktorskiego. Wniosek w tej sprawie może złożyć promotor pracy doktorskiej, doktorant lub dziekan w uzasadnionych przypadkach.

4 REGULAMIN PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH PROCEDURY NOWE wg. Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, ze zm. w Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz oraz w Dz. U. z 2011 r. Nr 84, poz. 455) ustawa znowelizowana Z m i a n y w z a k r e s i e p r z e w o d ó w d o k t o r s k i c h: 1. Warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest posiadanie wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu co najmniej krajowym, określonym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie przepisów dotyczących finansowania nauki lub w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej (art. 11, ust. 2 ustawy). 2. Rozprawa doktorska może mieć formę spójnego tematycznie zbioru artykułów opublikowanych lub przyjętych do druku w czasopismach naukowych, z ich opisem w języku polskim i angielskim (art.13, ust. 2 i ust. 6 ustawy), za zgodą rady prowadzącej przewód rozprawa może być przedstawiona w języku innym niż polski (art. 13 ust. 5 ustawy). 3. Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszcza się na stronie internetowej jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód doktorski. Recenzje niezwłocznie po ich otrzymaniu a streszczenie w dniu podjęcia przez radę jednostki uchwały o przyjęciu rozprawy. Streszczenie i recenzje pozostają na stronie internetowej co najmniej do dnia nadania stopnia doktora (art. 13, ust. 7 ustawy). 4. Powołuje się co najmniej dwóch recenzentów zewnętrznych (art. 20, ust. 5 ustawy). 5. Promotorem pomocniczym w przewodzie doktorskim, który pełni istotną funkcję pomocniczą w opiece nad doktorantem, w tym w szczególności w procesie planowania badań, ich realizacji i analizy wyników może być osoba posiadająca stopień doktora w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej i nie posiadająca uprawnień do pełnienia funkcji promotora w przewodzie doktorskim (art. 20, ust. 7). C z y n n o ś c i p r z e w o d u d o k t o r s k i e g o: 1. Kandydat składa komplet dokumentów do wszczęcia przewodu doktorskiego: 1) wniosek skierowany do Dziekana o wszczęcie przewodu doktorskiego oraz wyznaczenie promotora pracy oraz propozycję dyscypliny dodatkowej w trybie ze zmianami z dn r. We wniosku można również zaproponować promotora pomocniczego, 2) oryginał lub uwierzytelniony odpis dokumentu stwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego mgr, mgr inż.,

5 3) koncepcja rozprawy doktorskiej ze wskazaniem dziedziny i dyscypliny naukowej (uzasadnienie podjęcia tematu, stan badań, cele badawcze, metody badań, przedmiot i zakres badań max. 4 stron, + bibliografia), 4) życiorys, 5) informację o przebiegu przewodu doktorskiego, jeżeli uprzednio kandydat ubiegał się o nadanie stopnia doktora w tej samej dyscyplinie obligatoryjne złożenie oświadczenia o ubieganiu się lub nie o nadanie stopnia doktora, 6) wykaz prac naukowych, twórczych prac zawodowych albo dorobku artystycznego wraz z odpowiednim zapisem dzieł artystycznych i dokumentacją ich publicznej prezentacji oraz informację o działalności popularyzującej naukę, 7) od kandydatów wymagane jest posiadanie wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu co najmniej krajowym, lub w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej, lub publiczna prezentacja dzieła artystycznego (dołączyć kopię publikacji), 8) od kandydatów spoza jednostki wymagane jest pismo z jednostki zatrudniającej o pokryciu kosztów przeprowadzenia przewodu doktorskiego (koszty może też pokryć osoba prywatna lub jednostka przeprowadzająca przewód za zgodą dziekana), 9) kandydat może dołączyć do wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego: a. certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego, b. wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w innym języku niż język polski; 10) kandydat przed wszczęciem przewodu doktorskiego ma obowiązek przedstawienia koncepcji rozprawy doktorskiej na komisji doktorskiej (wymagany protokół z seminarium + lista obecności) oraz materiały robocze dokumentujące stan zaawansowania pracy. 2. Wykaz dokumentów wymaganych przy złożeniu pracy doktorskiej: 1) Rozprawę doktorską doktorant przedkłada w pięciu egzemplarzach w wersji wydrukowanej oraz elektronicznej na płycie CD; każdy egzemplarz ma zawierać streszczenie w wersji angielskiej. Praca doktorska w wersji elektronicznej (CD/DVD) ma być zapisana w formacie PDF, scalona w jednym pliku, 2) W przypadku, gdy rozprawę doktorską stanowi część pracy zbiorowej, należy przedłożyć oświadczenia wszystkich jej współautorów określające indywidualny wkład każdego z nich w jej powstanie, 3) Rozprawa powinna być klejona lub oprawiona. Praca ma być w formacie A-4, układ stron dowolny. Ponadto wraz z pracą doktorant składa pismo promotora, które powinno zawierać oświadczenie o ukończeniu pracy, 4) Jeżeli temat rozprawy uległ zmianie doktorant składa pismo do dziekana z prośbą o uściślenie tematu pracy. 3. Recenzje: 1) recenzenci przesyłają recenzje do dziekana w formie papierowej i elektronicznej nie później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia otrzymania wniosku o ich sporządzenie. W

6 uzasadnionych przypadkach Rada Wydziału może przedłużyć termin przedstawienia recenzji o jeden miesiąc. Recenzje wraz ze streszczeniem rozprawy doktorskiej zamieszcza się na stronie internetowej WA PK. Po otrzymaniu ostatniej recenzji Rada Wydziału niezwłocznie przekazuje wszystkie recenzje Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w formie elektronicznej w celu ich opublikowania w BIP, 2) recenzja może zawierać wnioski dotyczące uzupełnienia lub poprawienia rozprawy doktorskiej. Uzupełnioną lub poprawioną rozprawę doktorską (5 egzemplarzy oraz wersję elektroniczną) kandydat przedkłada dziekanowi, który kieruje ją do ponownej oceny tych samych recenzentów. Recenzenci przedstawiają dziekanowi recenzje uzupełnionej lub poprawionej rozprawy doktorskiej w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania wniosku o ich sporządzenie, 3) przewodniczący Komisji doktorskiej przedstawia Radzie Wydziału rozprawę doktorską, opinie promotora albo promotora i kopromotora oraz recenzje i wyniki egzaminów doktorskich. Rada Wydziału podejmuje uchwałę o przyjęciu rozprawy doktorskiej i dopuszczeniu jej do publicznej obrony, 4) w przypadku nieprzyjęcia rozprawy doktorskiej i niedopuszczenia jej do publicznej obrony komisja doktorska przedstawia sprawę wraz z uzasadnieniem Radzie Wydziału. Nieprzyjęta rozprawa doktorska nie może być podstawą do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w innych jednostkach organizacyjnych, 5) w przypadku przyjęcia rozprawy i dopuszczeniu jej do publicznej obrony wyznaczany jest termin obrony. Termin obrony proponuje przewodniczący komisji doktorskiej. O dacie i miejscu przeprowadzenia obrony zawiadamia się jednostki organizacyjne uprawnione do nadawania stopnia doktora w danej dyscyplinie oraz wywiesza się ogłoszenie w siedzibie WA PK na co najmniej 10 dni przed terminem obrony. 4. Obrona rozprawy doktorskiej i nadanie stopnia: 1) obrona rozprawy doktorskiej odbywa się na otwartym posiedzeniu komisji doktorskiej z udziałem recenzentów, promotora, promotora pomocniczego albo promotora i ko promotora, 2) na publiczną obronę zapraszani są wszyscy samodzielni członkowie Rady Wydziału. Podczas publicznej obrony kandydat przedstawia główne założenia rozprawy doktorskiej, po czym recenzenci przedstawiają swoje recenzje. W razie nieobecności któregoś z recenzentów przewodniczący komisji doktorskiej zarządza odczytanie recenzji, 3) przewodniczący otwiera dyskusję, w której mogą zabrać głos wszyscy obecni na posiedzeniu. Dyskusję kończy odpowiedź kandydata na pytania i uwagi recenzentów oraz osób uczestniczących w publicznej obronie. Po zakończeniu obrony rozprawy komisja doktorska odbywa posiedzenie niejawne, na którym podejmuje uchwałę o przyjęciu publicznej obrony rozprawy doktorskiej, 4) komisja doktorska przygotowuje projekt uchwały o nadaniu stopnia doktora nauk technicznych z podaniem specjalności i przedstawia go Radzie Wydziału. Komisja może też przedstawić projekt uchwały o wyróżnienie rozprawy doktorskiej. Zasady wyróżnienia jak w procedurze starej,

7 5) Rada Wydziału podejmuje uchwałę o przyjęciu publicznej obrony, nadaniu kandydatowi stopnia doktora oraz wyróżnieniu rozprawy doktorskiej. Uchwała staje się prawomocna z chwilą jej podjęcia. 5. Zamknięcie przewodu doktorskiego: 1) Rada Wydziału może podjąć uchwałę o zamknięciu przewodu doktorskiego na wniosek doktoranta lub promotora lub dziekana, jeżeli osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora w wyznaczonym terminie nie przystąpi do egzaminów doktorskich, nie przedstawi rozprawy doktorskiej albo w przypadku innych uzasadnionych okoliczności. 6. Odwołanie: 1) Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora może wnieść od uchwał, o których mowa w art. 14 ust. 2 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r., Nr 65, poz. 595, z późn. zm. Dz.U. nr 84, poz. 455), jeżeli są one odmowne, odwołanie do Centralnej Komisji zgodnie z przepisami Ustawy. 7. Koszty przewodu doktorskiego: 1) Koszty przeprowadzenia przewodu doktorskiego (dla osób spoza Wydziału) ponosi jednostka zatrudniająca osobę ubiegającą się o nadanie stopnia doktora lub bezpośrednio ta osoba, na zasadach określonych w umowie zawartej z WA PK (zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 14 września 2011 r. z późn. zmianami oraz Zarządzeniem Nr 30 Rektora PK z r.). 8. Okres przejściowy: 1) Przewody doktorskie wszczęte przed r. są kontynuowane na zasadach obowiązujących przed r., 2) W okresie r r. na wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora może być przeprowadzony przewód doktorski na podstawie przepisów obowiązujących przed r. albo na podstawie przepisów nowelizowanej ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.

8 REGULAMIN PROWADZENIA PRZEWODÓW I POSTĘPOWAŃ HABILITACYJNYCH ORAZ PRZYZNAWANIA WYRÓŻNIEŃ ZA PRACE HABILITACYJNE wg Ustawy o stopniach i tytule naukowym (Dz.U. Nr 65 poz.595 ze zm. Dz.U. z 2005r. nr 164, poz. 1365) oraz Rozporządzenia wykonawcze (Dz.U. Nr 15, poz.128 ze zm Dz.U. 252, poz z2005r. regulujące tzw. stary tryb oraz przepisy Ustawy (Dz.U. Dz.U. Nr 65 poz.595 ze zm. Dz.U. z 2011r. nr 84, poz.455) i Rozporządzenia wykonawcze (Dz.U. nr 196, poz. 1165; Dz.U. nr 204, poz. 1200; Dz.U. 205, poz.990) regulujące tzw. nowy tryb obowiązujący od 01 października 2011r. E t a p y p o s t ę p o w a n i a h a b i l i t a c y j n e g o k o ń c z ą s i ę u c h w a ł a m i R a d y W y d z i a ł u: 1. stara procedura uchwały: 1) o wszczęciu przewodu habilitacyjnego 2) o wyznaczeniu dwóch recenzentów 3) o dopuszczeniu do kolokwium habilitacyjnego 4) o przyjęciu kolokwium habilitacyjnego 5) o nadaniu stopnia doktora habilitowanego 2. nowa procedura uchwały: 1) o powołaniu trzech członków siedmioosobowej komisji habilitacyjnej (sekretarz, recenzent, członek komisji 2) o nadaniu stopnia doktora habilitowanego U s t a l e n i a s z c z e g ó ł o w e: 1. W starej procedurze Rada Wydziału po wniesieniu podania przez Kandydata wraz z kompletem załączników, powołuje 5 osobową komisję ds. przewodu habilitacyjnego (głosowanie jawne, głosują profesorowie oraz doktorzy habilitowani) wskazując jej przewodniczącego. 2. Komisja habilitacyjna składa do Rady Wydziału protokół wstępny z projektem uchwały o wszczęciu przewodu habilitacyjnego i wyznaczeniu dwóch recenzentów (jeden z WA PK, jeden spoza PK). 3. Rada Wydziału przesyła do Centralnej Komisji ds. stopni i tytułów (dalej: CK) dokumentację Kandydata z wnioskiem o wyznaczenie kolejnych dwóch recenzentów. 4. Przewodniczący Rady Wydziału (Dziekan) przesyła równocześnie cztery zlecenia na opracowanie recenzji w przewodzie habilitacyjnym. 5. Po napłynięciu recenzji komisja habilitacyjna przedstawia Radzie Wydziału projekt uchwały o dopuszczeniu do kolokwium habilitacyjnego. 6. W kolokwium habilitacyjnym uczestniczy co najmniej trzech recenzentów. W przypadku nieobecności czwartego recenzenta, recenzja ma być odczytana w całości. 7. Kolokwium kończy się uchwałami o jego przyjęciu oraz o nadaniu stopnia doktora habilitowanego.

9 8. Od uchwał Rady Wydziału w procesie habilitowania przysługuje odwołanie w trybie ustawowym. 9. Wybitna praca habilitacyjna może być przedmiotem wyróżnienia. Wniosek o wyróżnienie pracy habilitacyjnej może zgłosić recenzent zewnętrzny (wraz z uzasadnieniem). Uchwałę o wyróżnieniu pracy habilitacyjnej podejmuje Rada Wydziału zwykłą większością głosów. 10. W nowej procedurze Dziekan wyraża zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego na WA. 11. Rada Wydziału na wniosek Kolegium Dziekańskiego wybiera skład trzyosobowej komisji do siedmioosobowej komisji habilitacyjnej. 12. Dziekan otrzymuje uchwałę zawierająca opinię siedmioosobowej komisji i przedstawia go Radzie Wydziału. Tekst protokołu przedstawia Sekretarz komisji habilitacyjnej. Po merytorycznej dyskusji nad uchwałą komisji, Rada Wydziału podejmuje uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych. 13. Od uchwały Rady Wydziału Kandydatowi przysługuje odwołanie zgodnie przepisami ustawy. 14. Praca habilitacyjna może być przedmiotem wyróżnienia. Wniosek o wyróżnienie może zgłosić recenzent (z uzasadnieniem), poparty przez siedmioosobową komisję. U s t a l e n i a k o ń c o w e 1. Zgodnie z Ustawą stara procedura obowiązuje do końca września 2013 roku i nie dotyczy postępowań będących w toku. 2. Po 01 października 2013 roku bez względu na strukturę dorobku Kandydata wszystkie nowe wnioski o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego będą prowadzone według przepisów nowej procedury.

10 SZCZEGÓŁOWY TRYB PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU O NADANIE TYTUŁU PROFESORA (procedura stara ) E t a p y p o s t ę p o w a n i a o n a d a n i e t y t u ł u p r o f e s o r a: 1. Wszczęcie postępowania. 2. Wyznaczenie recenzentów. 3. Poparcie wniosku o nadanie tytułu. U s t a l e n i a s z c z e g ó ł o w e: 1. Rada jednostki organizacyjnej może wszcząć postępowanie o nadanie tytułu profesora: 1) z własnej inicjatywy (za zgodą zainteresowanego) 2) na wniosek jednostki organizacyjnej zatrudniającej osobę ubiegającą się o nadanie tytułu 3) na wniosek zainteresowanego poparty opiniami 3 osób posiadających tytuł profesora 2. Rada jednostki organizacyjnej powołuje (na wniosek dziekana) 5 osobową komisję profesorów z tytułem wskazując jej przewodniczącego. 3. W postępowaniu o nadanie tytułu profesora powołuje się 4 recenzentów, w tym nie więcej niż jednego zatrudnionego w jednostce organizacyjnej prowadzącej postępowanie i nie więcej niż jednego w jednostce w której zatrudniony jest kandydat. 4. Komisja ds. tytułu przygotowuje projekt uchwały o wszczęcie postępowania oraz projekt uchwały o powołaniu 2 recenzentów. 5. Rada jednostki po wszczęciu postępowania i wyborze recenzentów przesyła dokumentację do Centralnej Komisji, która wyznacza kolejnych 2 recenzentów. 6. Rada jednostki przesyła dokumenty kandydata do wszystkich 4 recenzentów jednocześnie. 7. Po napłynięciu recenzji komisja przygotowuje projekt uchwały o poparciu wniosku o nadanie tytułu dla kandydata. 8. Rada jednostki podejmuje uchwałę o poparciu wniosku o nadanie tytułu dla kandydata. W posiedzeniu rady jednostki mogą uczestniczyć recenzenci zaproszeni przez dziekana. 9. Uchwałę o poparciu wniosku kandydata rada przesyła do Centralnej Komisji w ciągu 1 miesiąca od terminu posiedzenia. 10. Tytuł naukowy nadaje Prezydent RP na wniosek Centralnej Komisji.

11 SZCZEGÓŁOWY TRYB PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU O NADANIE TYTUŁU PROFESORA (procedura nowa ) E t a p y p o s t ę p o w a n i a o n a d a n i e t y t u ł u p r o f e s o r a: 1. Wszczęcie postępowania. 2. Wyznaczenie kandydatów na recenzentów. 3. Poparcie wniosku o nadanie tytułu. U s t a l e n i a s z c z e g ó ł o w e: 1. Postępowanie o nadanie tytułu profesora rozpoczyna wniosek skierowany do jednostki przez kandydata wraz z kompletem wymaganych dokumentów. 2. Kolegium dziekańskie (dziekan) przedstawia radzie skład 5-osobowej komisji ds. tytułu profesora ( w skład wchodzą tylko osoby posiadające tytuł). Komisję oraz jej przewodniczącego wybiera rada w głosowaniu jawnym. 3. Komisja przedstawia radzie wniosek o wszczęcie postępowania o nadanie tytułu oraz drugi wniosek o wyznaczenie kandydatów na recenzentów (co najmniej 10 kandydatów nie będących pracownikami jednostki przeprowadzającej postępowanie, ani nie będących pracownikami jednostki zatrudniającej kandydata do tytułu. 4. Centralna Komisja wyznacza 5 recenzentów z listy kandydatów zaproponowanych przez jednostkę lub spośród innych osób. 5. Kierownik jednostki (dziekan) po uzyskaniu nazwisk 5 recenzentów wyznaczonych przez Centralną Komisję zleca wykonanie recenzji dorobku kandydata do tytułu. Recenzenci mają ustawowo wyznaczony termin 2 miesięcy na opracowanie recenzji. 6. Rada jednostki po zapoznaniu się z recenzjami podejmuje uchwałę w sprawie poparcia lub odmowy poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora. W posiedzeniu rady jednostki mogą uczestniczyć recenzenci na zaproszenie przewodniczącego rady jednostki (dziekana). 7. Tytuł nadaje Prezydent RP na wniosek Centralnej Komisji.

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH Załącznik nr 2 Do Regulaminu Organizacyjnego WA PK REGULAMIN PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH wg. Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w

Bardziej szczegółowo

NOWELIZACJA USTAWY O STOPNIACH NAUKOWYCH I TYTULE NAUKOWYM ORAZ O STOPNIACH I TYTULE W ZAKRESIE SZTUKI 18 MARZEC 2011 R. W

NOWELIZACJA USTAWY O STOPNIACH NAUKOWYCH I TYTULE NAUKOWYM ORAZ O STOPNIACH I TYTULE W ZAKRESIE SZTUKI 18 MARZEC 2011 R. W NOWELIZACJA USTAWY O STOPNIACH NAUKOWYCH I TYTULE NAUKOWYM ORAZ O STOPNIACH I TYTULE W ZAKRESIE SZTUKI 18 MARZEC 2011 R. W okresie 2 lat od wejścia w życie ustawy, procedury nadawania stopnia doktora,

Bardziej szczegółowo

Informacja o trybie przeprowadzania przewodu doktorskiego w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk w Krakowie:

Informacja o trybie przeprowadzania przewodu doktorskiego w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk w Krakowie: Informacja o trybie przeprowadzania przewodu doktorskiego w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk w Krakowie: 1. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią

Bardziej szczegółowo

Zasady przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich na Wydziale Humanistycznym

Zasady przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich na Wydziale Humanistycznym Zasady przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich na Wydziale Humanistycznym 1 Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora, zwana dalej "kandydatem", wraz z wnioskiem o wszczęcie przewodu doktorskiego

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne: I. Zasady ogólne

Podstawy prawne: I. Zasady ogólne Regulamin przewodów doktorskich na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie przyjęty przez Radę Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego dnia 22

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz.1842 ),

Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz.1842 ), Procedura związana z przewodem doktorskim realizowanym na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej zatwierdzona Uchwałą Rady Wydziału Architektury w dniu 21.12.2016 r. 1. Przedmiot: Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora, przedstawia następujące dokumenty:

Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora, przedstawia następujące dokumenty: Tryb przeprowadzenia czynności w przewodach doktorskich zatwierdzony przez Radę Wydziału Historycznego UJ w dniu 21 czerwca 2013 r. Procedura obligatoryjna od 1 października 2013 r. Przeprowadzenie czynności

Bardziej szczegółowo

Procedura przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Nauk Społecznych

Procedura przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Nauk Społecznych Procedura przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Nauk Społecznych Symbol: WSZJK- SDR- NS-1 Wydanie: Data: 2017-11-22 Stron: 1/2017 7 1. CEL Celem procedury jest określenie zakresu działań w

Bardziej szczegółowo

I. Wszczęcie przewodu doktorskiego

I. Wszczęcie przewodu doktorskiego Procedura przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, zatwierdzona przez Radę Wydziału Historycznego UJ w dniu 17 lutego 2017 r. Przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Zasady i procedura przeprowadzania przewodów doktorskich przez Radę Naukową Instytutu Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica

Zasady i procedura przeprowadzania przewodów doktorskich przez Radę Naukową Instytutu Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica Zasady i procedura przeprowadzania przewodów doktorskich przez Radę Naukową Instytutu Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica Zaopiniowane przez Radę Naukową IMŻ Uchwała nr 6/154 z dnia 5 lipca 2016

Bardziej szczegółowo

1. Złożenie wniosku - wykaz dokumentów: Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora sztuki, przedstawia dziekanowi następujące dokumenty:

1. Złożenie wniosku - wykaz dokumentów: Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora sztuki, przedstawia dziekanowi następujące dokumenty: Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora w zakresie sztuki na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w

Bardziej szczegółowo

TRYB POSTĘPOWANIA W PRZEWODACH DOKTORSKICH PRZEPROWADZANYCH W INSTYTUCIE BIOLOGII SSAKÓW PAN W BIAŁOWIEŻY

TRYB POSTĘPOWANIA W PRZEWODACH DOKTORSKICH PRZEPROWADZANYCH W INSTYTUCIE BIOLOGII SSAKÓW PAN W BIAŁOWIEŻY Załącznik nr 1 do Regulaminu Rady Naukowej Instytutu Biologii Ssaków PAN TRYB POSTĘPOWANIA W PRZEWODACH DOKTORSKICH PRZEPROWADZANYCH W INSTYTUCIE BIOLOGII SSAKÓW PAN W BIAŁOWIEŻY Podstawa prawna: - Ustawa

Bardziej szczegółowo

TRYB PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ *)

TRYB PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ *) TRYB PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ *) Lp. 1. 2. 3. Kroki procedury Seminarium poprzedzające wszczęcie przewodu doktorskiego Wszczęcie przewodu Doktorskiego

Bardziej szczegółowo

TRYB CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH W INSTYTUCIE STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

TRYB CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH W INSTYTUCIE STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO TRYB CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH W INSTYTUCIE STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO przyjęty przez Radę Naukową ISNS UW w dniu 5 kwietnia 2017 I. PODSTAWA PRAWNA PROWADZENIA CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

TRYB POSTĘPOWANIA W PRZEWODZIE DOKTORSKIM NA WYDZIALE BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO (ZUT) W SZCZECINIE

TRYB POSTĘPOWANIA W PRZEWODZIE DOKTORSKIM NA WYDZIALE BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO (ZUT) W SZCZECINIE Załacznik do Uchwały nr 30/2012/2013 Rady WBiA ZUT w Szczecinie z dnia 19 czerwca 2013 r. TRYB POSTĘPOWANIA W PRZEWODZIE DOKTORSKIM NA WYDZIALE BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU

Bardziej szczegółowo

Tryb postępowania w przewodzie doktorskim

Tryb postępowania w przewodzie doktorskim Tryb postępowania w przewodzie doktorskim Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn. Dz.U. z 2016

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie

Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie Zatwierdzono na posiedzeniu RN dn. 8 kwietnia 2016 Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie Opracowano na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003

Bardziej szczegółowo

Procedura przebiegu przewodu doktorskiego na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie

Procedura przebiegu przewodu doktorskiego na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie Procedura przebiegu przewodu doktorskiego na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie Podstawy prawne: Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy tryb czynności w przewodzie doktorskim w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego

Szczegółowy tryb czynności w przewodzie doktorskim w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego Szczegółowy tryb czynności w przewodzie doktorskim w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego przyjęty przez Radę IS UW w dn. 5 maja 2015 r., zgodny ze stanem prawnym na 5 maja 2015 r., określonym

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie

Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie Opracowano na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o

Bardziej szczegółowo

2 Wszczęcie przewodu doktorskiego

2 Wszczęcie przewodu doktorskiego Regulamin przeprowadzania postępowań o nadanie stopnia doktora nauk prawnych w zakresie prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego Na podstawie art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

ustanowionego przez ministra właściwego do spraw nauki oraz opinię, o której mowa w art. 11 ust. 3 Ustawa 1, wykaz dorobku naukowego oraz inne

ustanowionego przez ministra właściwego do spraw nauki oraz opinię, o której mowa w art. 11 ust. 3 Ustawa 1, wykaz dorobku naukowego oraz inne Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 32/2013 RWCh z dnia 18.12.2013 r. ze zm. Uchwałą Nr 12/2017 z dnia 8.03.2017 r. REGULAMIN postępowania w przewodach doktorskich prowadzonych na Wydziale Chemicznym Politechniki

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 109a/2013 Rady Wydziału Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 16 października 2013 roku

Uchwała Nr 109a/2013 Rady Wydziału Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 16 października 2013 roku Uchwała Nr 109a/2013 Rady Wydziału Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 16 października 2013 roku w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY TRYB PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH

SZCZEGÓŁOWY TRYB PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH Załącznik do Uchwały nr 28 Rady Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska z dn. 22.04.2009 r. SZCZEGÓŁOWY TRYB PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH w dziedzinie: nauki techniczne w dyscyplinach:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy tryb przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim (wyciąg)

Szczegółowy tryb przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim (wyciąg) Szczegółowy tryb przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim (wyciąg) 1. 1. Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora składa kierownikowi jednostki organizacyjnej wybranej do przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W PRZEWODACH DOKTORSKICH NA WYDZIALE PEDAGOGICZNYM I ARTYSTYCZNYM UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W PRZEWODACH DOKTORSKICH NA WYDZIALE PEDAGOGICZNYM I ARTYSTYCZNYM UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH REGULAMIN POSTĘPOWANIA W PRZEWODACH DOKTORSKICH NA WYDZIALE PEDAGOGICZNYM I ARTYSTYCZNYM UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji przewodów doktorskich. w Wydziale Budownictwa i Architektury. zatwierdzony uchwałą Rady Wydziału nr 2012/XI/1

Regulamin realizacji przewodów doktorskich. w Wydziale Budownictwa i Architektury. zatwierdzony uchwałą Rady Wydziału nr 2012/XI/1 Regulamin realizacji przewodów doktorskich w Wydziale Budownictwa i Architektury zatwierdzony uchwałą Rady Wydziału nr 2012/XI/1 z dnia 22 listopada 2012r. I. Podstawa prawna 1 1. Wydział Budownictwa i

Bardziej szczegółowo

TRYB PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH

TRYB PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH TRYB PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH I. Podstawa prawna Zasady przeprowadzania przewodów doktorskich w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc, zwanym dalej Instytutem określają: 1. Ustawa z dnia 14 marca

Bardziej szczegółowo

Zasady przeprowadzania przewodu doktorskiego w Instytucie Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu

Zasady przeprowadzania przewodu doktorskiego w Instytucie Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu Zabrze, 18.01.2018 Zasady przeprowadzania przewodu doktorskiego w Instytucie Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu 1. Osoby ubiegające się o nadanie stopnia doktora w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

TRYB PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH W GŁÓWNYM INSTYTUCIE GÓRNICTWA

TRYB PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH W GŁÓWNYM INSTYTUCIE GÓRNICTWA TRYB PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH W GŁÓWNYM INSTYTUCIE GÓRNICTWA 1. Osoba ubiegająca się o otwarcie przewodu doktorskiego w Głównym Instytucie Górnictwa występuje do Naczelnego Dyrektora Instytutu

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego [tekst jednolity z dnia 31 marca 2017 r.

Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego [tekst jednolity z dnia 31 marca 2017 r. Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego [tekst jednolity z dnia 31 marca 2017 r.] Na podstawie art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Nauk o Ziemi UMK

Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Nauk o Ziemi UMK I. Zasady ogólne Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Nauk o Ziemi UMK 1. Przewód doktorski przeprowadza i stopień nadaje Rada Wydziału, w zakresie posiadanych uprawnień. 2. Czynności

Bardziej szczegółowo

Procedura doktorska. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2017 r. poz

Procedura doktorska. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2017 r. poz Procedura doktorska Dz.U. 2003 Nr 65 poz. 595 USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2017

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W PRZEWODACH DOKTORSKICH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W PRZEWODACH DOKTORSKICH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH REGULAMIN POSTĘPOWANIA W PRZEWODACH DOKTORSKICH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule

Bardziej szczegółowo

AKTUALNE PRZEPISY DOTYCZĄCE PRZEWODÓW DOKTORSKICH

AKTUALNE PRZEPISY DOTYCZĄCE PRZEWODÓW DOKTORSKICH AKTUALNE PRZEPISY DOTYCZĄCE PRZEWODÓW DOKTORSKICH RADA WYDZIAŁU WL I 19.10.2011 EWO AKTY PRAWNE USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. Prawo o szkolnictwie wyŝszym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym

Bardziej szczegółowo

We wniosku wskazuje: - proponowany temat rozprawy doktorskiej; - propozycję dyscypliny dodatkowej na egzamin doktorski;

We wniosku wskazuje: - proponowany temat rozprawy doktorskiej; - propozycję dyscypliny dodatkowej na egzamin doktorski; Załącznik do Uchwały nr 99 Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii z dnia 3 lipca 2012 r. z późn. zmianami Procedura przy postępowaniu o nadanie stopnia naukowego doktora nauk biologicznych w dyscyplinie

Bardziej szczegółowo

Procedura przebiegu przewodu doktorskiego na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie

Procedura przebiegu przewodu doktorskiego na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 11/2016 Rady Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji z dnia 20 stycznia 2016 roku Procedura przebiegu przewodu doktorskiego na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

TRYB PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH DOKUMENTACJA SKŁADANA PRZEZ KANDYDATA

TRYB PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH DOKUMENTACJA SKŁADANA PRZEZ KANDYDATA TRYB PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH Podstawa prawna: Rozporządzenie MNiSW z dnia 19 stycznia 2018 w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN postępowania w przewodach doktorskich prowadzonych na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej

REGULAMIN postępowania w przewodach doktorskich prowadzonych na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 32/2013 RWCh z dnia 18.12.2013 r. REGULAMIN postępowania w przewodach doktorskich prowadzonych na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej Podstawą niniejszego postępowania

Bardziej szczegółowo

Tryb przeprowadzenia czynności w przewodach doktorskich na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego

Tryb przeprowadzenia czynności w przewodach doktorskich na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego Tryb przeprowadzenia czynności w przewodach doktorskich na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego W okresie dwóch lat od dnia wejścia w życie Ustawy (Dz. U. z 2011 r. Nr 84, poz. 455), na wniosek

Bardziej szczegółowo

Zasady wszczęcia i przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

Zasady wszczęcia i przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Zasady wszczęcia i przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie 1. Przewody doktorskie na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym w

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODZIE DOKTORSKIM NA WYDZIALE BIOCHEMII, BIOFIZYKI I BIOTECHNOLOGII UJ

PROCEDURA PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODZIE DOKTORSKIM NA WYDZIALE BIOCHEMII, BIOFIZYKI I BIOTECHNOLOGII UJ PROCEDURA PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODZIE DOKTORSKIM NA WYDZIALE BIOCHEMII, BIOFIZYKI I BIOTECHNOLOGII UJ UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE 1. Warunki do otwarcia przewodu doktorskiego Przy otwarciu

Bardziej szczegółowo

Warunki wszczęcia przewodów doktorskich przez Radę Wydziału Mechaniczno-Energetycznego. (przyjęte na posiedzeniu Rady Wydziału w dn. 23.05.2012r.

Warunki wszczęcia przewodów doktorskich przez Radę Wydziału Mechaniczno-Energetycznego. (przyjęte na posiedzeniu Rady Wydziału w dn. 23.05.2012r. Warunki wszczęcia przewodów doktorskich przez Radę Wydziału Mechaniczno-Energetycznego (przyjęte na posiedzeniu Rady Wydziału w dn. 23.05.2012r.) Niniejszy dokument ma na celu ujednolicenie i usprawnienie

Bardziej szczegółowo

Tryb przeprowadzania przewodu doktorskiego na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej

Tryb przeprowadzania przewodu doktorskiego na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej Tryb przeprowadzania przewodu doktorskiego na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej 1 Wszczęcie przewodu doktorskiego 1. Osoba ubiegająca się o uzyskanie stopnia naukowego doktora, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Nauk o Ziemi UMK

Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Nauk o Ziemi UMK I. Zasady ogólne Załącznik nr 1 do Uchwały nr 131 Rady Wydziału Nauk o Ziemi z dnia 6.12.2013 r. Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Nauk o Ziemi UMK 1. Przewód doktorski przeprowadza

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 15 stycznia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 15 stycznia 2004 r. Dz.U.04.15.128 2006.01.06 zm. Dz.U.2005.252.2125 1 2006.09.12 zm. Dz.U.2006.153.1094 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Zasady i tryb przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Gdyni

Zasady i tryb przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Gdyni Załącznik do uchwały Rady Wydziału nr 19/2011/RWN z dnia 19.05.2011 r. Zasady i tryb przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Gdyni 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1.

Bardziej szczegółowo

Zasady i tryb przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Filologiczno-Historycznym

Zasady i tryb przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Filologiczno-Historycznym Zasady i tryb przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Filologiczno-Historycznym Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Podstawy prawne: Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Regulamin postępowania w przewodach doktorskich w dyscyplinie historia na Wydziale Filologiczno-Historycznym Akademii Pomorskiej w Słupsku

Regulamin postępowania w przewodach doktorskich w dyscyplinie historia na Wydziale Filologiczno-Historycznym Akademii Pomorskiej w Słupsku 1 Regulamin postępowania w przewodach doktorskich w dyscyplinie historia na Wydziale Filologiczno-Historycznym Akademii Pomorskiej w Słupsku uchwalony przez Radę Wydziału Filologiczno-Historycznego w dniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN postępowania habilitacyjnego na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej

REGULAMIN postępowania habilitacyjnego na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej REGULAMIN postępowania habilitacyjnego na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej PODSTAWY PRAWNE Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji przewodów doktorskich. w Wydziale Budownictwa i Architektury. zatwierdzony uchwałą Rady Wydziału nr 2016/VII/1

Regulamin realizacji przewodów doktorskich. w Wydziale Budownictwa i Architektury. zatwierdzony uchwałą Rady Wydziału nr 2016/VII/1 Regulamin realizacji przewodów doktorskich w Wydziale Budownictwa i Architektury zatwierdzony uchwałą Rady Wydziału nr 2016/VII/1 z dnia 13 lipca 2016r. I. Podstawa prawna 1 1. Wydział Budownictwa i Architektury

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy tryb czynności w przewodzie doktorskim w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego

Szczegółowy tryb czynności w przewodzie doktorskim w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego Szczegółowy tryb czynności w przewodzie doktorskim w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego przyjęty przez Radę Naukową IS UW w dniu 6 marca 2018 r., zgodny ze stanem prawnym na 6 marca 2018

Bardziej szczegółowo

Zasady wszczęcia i przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

Zasady wszczęcia i przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Zasady wszczęcia i przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie 1 1. Przewody doktorskie na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH NA WYDZIALE ARCHITEKTURY POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

ZASADY PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH NA WYDZIALE ARCHITEKTURY POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ Załącznik do Uchwały Nr 1/19/2014 Rady Wydziału Architektury PB z dn12.02.2014 r. i Uchwały nr 2/23/2014 z dn.26.02.2014 r. ZASADY PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH NA WYDZIALE ARCHITEKTURY

Bardziej szczegółowo

Postępowanie habilitacyjne procedura

Postępowanie habilitacyjne procedura Postępowanie habilitacyjne procedura Do postępowania habilitacyjnego może zostać dopuszczona osoba, która posiada stopień doktora oraz osiągnięcia naukowe, uzyskane po otrzymaniu stopnia doktora, stanowiące

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH NA WYDZIALE INFORMATYKI ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE

ZASADY PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH NA WYDZIALE INFORMATYKI ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE ZASADY PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH NA WYDZIALE INFORMATYKI ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE Podstawy prawne: 1. Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZEWODÓW DOKTORSKICH NA WYDZIALE NAUK EKONOMICZNYCH SGGW

PROCEDURA PRZEWODÓW DOKTORSKICH NA WYDZIALE NAUK EKONOMICZNYCH SGGW PROCEDURA PRZEWODÓW DOKTORSKICH NA WYDZIALE NAUK EKONOMICZNYCH SGGW Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich w IPPT PAN przyjęty Uchwałą Rady Naukowej IPPT PAN w dniu 24 maja 2013 r.

Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich w IPPT PAN przyjęty Uchwałą Rady Naukowej IPPT PAN w dniu 24 maja 2013 r. Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich w IPPT PAN przyjęty Uchwałą Rady Naukowej IPPT PAN w dniu 24 maja 2013 r. Etap I. Wszczęcie przewodu doktorskiego 1) Kandydat zwany dalej doktorantem składa

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE W PRZEWODZIE DOKTORSKIM NA WYDZIALE BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO (ZUT) W SZCZECINIE

POSTĘPOWANIE W PRZEWODZIE DOKTORSKIM NA WYDZIALE BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO (ZUT) W SZCZECINIE Załącznik do Uchwały nr 91/2015/2016 Rady WBiA ZUT w Szczecinie z dnia 16 marca 2016 r. POSTĘPOWANIE W PRZEWODZIE DOKTORSKIM NA WYDZIALE BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. postępowania w przewodach doktorskich na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Akademii Pomorskiej w Słupsku.

REGULAMIN. postępowania w przewodach doktorskich na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Akademii Pomorskiej w Słupsku. REGULAMIN postępowania w przewodach doktorskich na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Akademii Pomorskiej w Słupsku. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

ZASADY PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku ZASADY PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 1. Wstęp 1.1. Zasady przeprowadzania przewodu doktorskiego (zwanego dalej przewodem), obowiązujące

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich w Instytucie Studiów Politycznych PAN

Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich w Instytucie Studiów Politycznych PAN Załącznik do uchwały Rady Naukowej ISP PAN nr 136 z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przeprowadzania przewodów doktorskich w Instytucie Studiów Politycznych PAN Regulamin przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

TRYB PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODZIE DOKTORSKIM

TRYB PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODZIE DOKTORSKIM TRYB PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODZIE DOKTORSKIM I. DOKUMENTACJA SKŁADANA PRZEZ KANDYDATA WYMAGANE DOKUMENTY: Kandydat składa w Dziekanacie Wydziału Wokalno-Aktorskiego 3 komplety dokumentów w wersji

Bardziej szczegółowo

Procedury w przewodach doktorskich przeprowadzanych w Instytucie Sztuki PAN

Procedury w przewodach doktorskich przeprowadzanych w Instytucie Sztuki PAN Procedury w przewodach doktorskich przeprowadzanych w Instytucie Sztuki PAN zgodnie z Ustawą z dnia 18 marca 2011 r o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia UWM w Olsztynie Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia UWM w Olsztynie Wydział Medycyny Weterynaryjnej Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia UWM w Olsztynie Wydział Medycyny Weterynaryjnej Symbol: WSZJK-PD- MW-1 Zasady przeprowadzania przewodu doktorskiego Data: 16.02.2014 Wydanie: Stron: 1/2015

Bardziej szczegółowo

2 Złożenie rozprawy doktorskiej 3 Egzamin doktorski

2 Złożenie rozprawy doktorskiej 3 Egzamin doktorski Uchwała nr 1/2012 Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie prowadzenia postępowań o nadanie stopnia doktora nauk prawnych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii

Bardziej szczegółowo

2. Do otwarcia przewodu doktorskiego wymagane są następujące dokumenty:

2. Do otwarcia przewodu doktorskiego wymagane są następujące dokumenty: UCHWAŁA RADY WYDZIAŁU ORIENTALISTYCZNEGO W SPRAWIE REGULAMINU PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH NA WYDZIALE ORIENTALITYCZNYM Z DNIA 24.02.2015 1. Przewód doktorski należy otworzyć do połowy

Bardziej szczegółowo

I. Czynności w przewodzie doktorskim

I. Czynności w przewodzie doktorskim Załącznik nr 1 do Uchwały nr 87/2014 Rady Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 27.05.2014r. Regulaminu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich w dyscyplinach

Bardziej szczegółowo

Politechnika Wrocławska

Politechnika Wrocławska ZARZĄDZENIE DZIEKANA NR 40/2012-2016 z dnia 30 stycznia 2015 r. Na podstawie ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki z dnia 14 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 65

Bardziej szczegółowo

2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016, Dz.U poz. 1586,

2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016, Dz.U poz. 1586, Uchwała Rady Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 4 października 2018 roku w sprawie: procedury przeprowadzania przewodów doktorskich w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Bardziej szczegółowo

Informacje dla osób ubiegających się o tytuł profesora sztuk plastycznych

Informacje dla osób ubiegających się o tytuł profesora sztuk plastycznych Informacje dla osób ubiegających się o tytuł profesora sztuk plastycznych Przewody doktorskie, postępowania habilitacyjne oraz postępowania o nadanie tytułu profesora w dziedzinie sztuk plastycznych przeprowadzane

Bardziej szczegółowo

Regulamin postępowania w przewodach doktorskich w Wydziale Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Regulamin postępowania w przewodach doktorskich w Wydziale Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 4 Rady Wydziału Rehabilitacji AWF Warszawa z dnia 13.05.2014 r. Regulamin postępowania w przewodach doktorskich w Wydziale Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa

Bardziej szczegółowo

ZASADY OTWIERANIA PRZEWODU I PRZEBIEGU PROCEDURY DLA KANDYDATÓW SPOZA IS UAM.

ZASADY OTWIERANIA PRZEWODU I PRZEBIEGU PROCEDURY DLA KANDYDATÓW SPOZA IS UAM. ZASADY OTWIERANIA PRZEWODU I PRZEBIEGU PROCEDURY DLA KANDYDATÓW SPOZA IS UAM. 1. Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego do Dyrektora Instytutu Socjologii UAM (proponowany temat pracy oraz propozycja

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy tryb przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich w Instytucie Filozofii UW

Szczegółowy tryb przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich w Instytucie Filozofii UW Załącznik nr 1 Szczegółowy tryb przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich w Instytucie Filozofii UW A. Szczegółowy tryb przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich otwartych przed 1 października

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim na Wydziale Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego

Regulamin przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim na Wydziale Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego Regulamin przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim na Wydziale Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego A. Postanowienia wstępne I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 27

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ FIZJOTERAPII R E G U L A M I N. Przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Fizjoterapii

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ FIZJOTERAPII R E G U L A M I N. Przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Fizjoterapii AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ FIZJOTERAPII R E G U L A M I N Przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Fizjoterapii Część 1. Przepisy Tryb przeprowadzania przewodów doktorskich

Bardziej szczegółowo

4. Rada Wydziału na wniosek dziekana może podjąć uchwałę o zamknięciu przewodu doktorskiego

4. Rada Wydziału na wniosek dziekana może podjąć uchwałę o zamknięciu przewodu doktorskiego Uchwała Nr AWWF-2-XII/2008 Rady Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 16 grudnia 2008 roku dotycząca procedury czynności w przewodach doktorskich

Bardziej szczegółowo

Regulamin postępowania w przewodach doktorskich w Wydziale Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Regulamin postępowania w przewodach doktorskich w Wydziale Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Załącznik nr 1 do uchwały nr 22 Rady WR AWF Warszawa z dnia 8.12.2015 r. Regulamin postępowania w przewodach doktorskich w Wydziale Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 85/824/2014 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 2 lipca 2014 r.

Uchwała nr 85/824/2014 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 2 lipca 2014 r. Uchwała nr 85/824/2014 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia "Regulaminu określającego warunki

Bardziej szczegółowo

TRYB PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA O NADANIE TYTUŁU PROFESORA

TRYB PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA O NADANIE TYTUŁU PROFESORA TRYB PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA O NADANIE TYTUŁU PROFESORA I. Podstawa prawna Zasady przeprowadzania postępowania o nadanie tytułu profesora w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc, zwanym dalej Instytutem

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSZCZYNANIA I PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH W KOLEGIUM GOSPODARKI ŚWIATOWEJ SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE

REGULAMIN WSZCZYNANIA I PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH W KOLEGIUM GOSPODARKI ŚWIATOWEJ SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE REGULAMIN WSZCZYNANIA I PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH W KOLEGIUM GOSPODARKI ŚWIATOWEJ SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE Na podstawie: 1. Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH NA WYDZIALE ARCHITEKTURY POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

ZASADY PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH NA WYDZIALE ARCHITEKTURY POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ Załącznik do Uchwały nr 3/18/2018 Rady Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej z dnia 17 stycznia 2018 r. ZASADY PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH NA WYDZIALE ARCHITEKTURY POLITECHNIKI

Bardziej szczegółowo

Uchwała. w sprawie procedury przeprowadzania przewodów doktorskich w IPs UJ

Uchwała. w sprawie procedury przeprowadzania przewodów doktorskich w IPs UJ Uchwała Rady Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 12.01.2012, z późn. zmianami z dn. 18.12.2014, 24.09.2015,18.02.2016, 06.10.2016 oraz 06.04.2017 w sprawie procedury przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA GWSH. Postanowienia ogólne

REGULAMIN OTWIERANIA I PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA GWSH. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora z dnia 20.06.2016r. REGULAMIN OTWIERANIA I PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA GWSH 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W PRZEWODACH DOKTORSKICH W DZIEDZINIE NAUK O ZDROWIU NA WYDZIALE MEDYCZNYM UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W PRZEWODACH DOKTORSKICH W DZIEDZINIE NAUK O ZDROWIU NA WYDZIALE MEDYCZNYM UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO REGULAMIN POSTĘPOWANIA W PRZEWODACH DOKTORSKICH W DZIEDZINIE NAUK O ZDROWIU NA WYDZIALE MEDYCZNYM UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO I. PODSTAWY PRAWNE Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule

Bardziej szczegółowo

TRYB POSTĘPOWANIA W PRZEWODZIE HABILITACYJNYM NA WYDZIALE ARCHITEKTURY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

TRYB POSTĘPOWANIA W PRZEWODZIE HABILITACYJNYM NA WYDZIALE ARCHITEKTURY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ TRYB POSTĘPOWANIA W PRZEWODZIE HABILITACYJNYM NA WYDZIALE ARCHITEKTURY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ 2016-02-01 Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej Prodziekan ds. Nauki, prof. dr hab. inż. arch. Lucyna

Bardziej szczegółowo

POWANIA W PRZEWODACH DOKTORSKICH NA WYDZIALE ZARZ

POWANIA W PRZEWODACH DOKTORSKICH NA WYDZIALE ZARZ REGULAMIN POSTĘPOWANIA W PRZEWODACH DOKTORSKICH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZEGO JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 14 marca

Bardziej szczegółowo

2. Stopień doktora nadaje się osobie, która:

2. Stopień doktora nadaje się osobie, która: 1 Uchwała Rady Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie nr 7/2013 z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie wewnętrznej procedury przeprowadzania przewodu

Bardziej szczegółowo

Informacje dla osób ubiegających się o stopień doktora sztuki

Informacje dla osób ubiegających się o stopień doktora sztuki Informacje dla osób ubiegających się o stopień doktora sztuki Przewody doktorskie, postępowania habilitacyjne oraz postępowania o nadanie tytułu profesora w dziedzinie sztuk plastycznych przeprowadzane

Bardziej szczegółowo

Procedury w przewodach doktorskich

Procedury w przewodach doktorskich Procedury w przewodach doktorskich Przeprowadzanych w Instytucie Sztuki PAN zgodnie z Ustawą z 18 marca 2011 r o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym

Bardziej szczegółowo

Procedura przeprowadzania postępowania habilitacyjnego na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie 1.

Procedura przeprowadzania postępowania habilitacyjnego na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie 1. Procedura przeprowadzania postępowania habilitacyjnego na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie 1. Podstawa prawna Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I PODSTAWA PRAWNA ROZDZIAŁ II KOMISJA DS. PRZEWODÓW DOKTORSKICH

ROZDZIAŁ I PODSTAWA PRAWNA ROZDZIAŁ II KOMISJA DS. PRZEWODÓW DOKTORSKICH Regulamin realizacji przewodów doktorskich w Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej zatwierdzony uchwałą Rady Wydziału Nr 2018/II/02 z dnia 14.02.2018 r. ROZDZIAŁ I PODSTAWA PRAWNA

Bardziej szczegółowo

Zasady wszczęcia i przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

Zasady wszczęcia i przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Zasady wszczęcia i przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie 1 1. Przewody doktorskie na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym

Bardziej szczegółowo

Przewód doktorski na Wydziale Nauk Politycznych Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora krok po kroku

Przewód doktorski na Wydziale Nauk Politycznych Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora krok po kroku Przewód doktorski na Wydziale Nauk Politycznych Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora krok po kroku Podstawa prawna: Ustawa nowa Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule

Bardziej szczegółowo

Procedury przewodu doktorskiego

Procedury przewodu doktorskiego Procedury przewodu doktorskiego 1. Wszczęcie przewodu doktorskiego na posiedzeniu Rady Naukowej IITD PAN konieczna jest obecność opiekuna naukowego konieczne jest posiadanie wydanej lub przyjętej do druku

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH NA WYDZIALE NAUK HISTORYCZNYCH I SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE

ZASADY PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH NA WYDZIALE NAUK HISTORYCZNYCH I SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE ZASADY PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH NA WYDZIALE NAUK HISTORYCZNYCH I SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W PRZEWODACH DOKTORSKICH W INSTYTUCIE NAUK SPOŁECZNYCH PEDAGOGIUM WYŻSZEJ SZKOŁY NAUK SPOŁECZNYCH W WARSZAWIE

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W PRZEWODACH DOKTORSKICH W INSTYTUCIE NAUK SPOŁECZNYCH PEDAGOGIUM WYŻSZEJ SZKOŁY NAUK SPOŁECZNYCH W WARSZAWIE Załącznik do Uchwały Senatu nr 2/IV/2016 z dn.21.04.2016r. REGULAMIN POSTĘPOWANIA W PRZEWODACH DOKTORSKICH W INSTYTUCIE NAUK SPOŁECZNYCH PEDAGOGIUM WYŻSZEJ SZKOŁY NAUK SPOŁECZNYCH W WARSZAWIE Instytut

Bardziej szczegółowo

- propozycję dyscypliny dodatkowej na egzamin doktorski; - propozycję osoby promotora i ewentualnie promotora pomocniczego.

- propozycję dyscypliny dodatkowej na egzamin doktorski; - propozycję osoby promotora i ewentualnie promotora pomocniczego. Procedura przy postępowaniu o nadanie stopnia doktora nauk biologicznych w dyscyplinach: biologia i biotechnologia na Wydziale Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie podstawa prawna: Ustawa z dnia 14

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity z dnia 18 czerwca 2009 r. Podstawa prawna

Tekst jednolity z dnia 18 czerwca 2009 r. Podstawa prawna Regulamin postępowania w przewodach doktorskich w Zamiejscowym Wydziale Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Tekst jednolity z dnia 18

Bardziej szczegółowo