Wydział Informatyki i Zarządzania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wydział Informatyki i Zarządzania"

Transkrypt

1

2 2 WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA to: ponad 40 lat tradycji 15 tysięcy absolwentów w całej swej historii 4 tysiące studentów każdego roku ponad 1000 absolwentów rocznie 150 dydaktyków 2 dyscypliny nauk: informatyka i zarządzanie 3 kierunki studiów: Informatyka, Inżynieria Systemów oraz Zarządzanie, a w planach jest otwarcie 4. kierunku: Informatyki Biznesowej i wiele innych możliwości:» stypendia i wymiany międzynarodowe» studia w języku angielskim» stypendia naukowe i socjalne, w tym stypendia wydziałowe» współpraca z sektorem biznesu» praktyki i staże w firmach o ugruntowanej pozycji» aktywny samorząd studencki» wiele perspektyw rozwoju poza zajęciami Wydział Informatyki i Zarządzania powstał jako pierwsza w Polsce jednostka naukowo-dydaktyczna o profilu technicznym, łącząca nauki techniczne i ekonomiczne. Swoją działalność rozpoczął w 1968 r. jako Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny, a pod obecną nazwą funkcjonuje od 1972 r. Obecnie tworzą go dwa instytuty: Instytut Informatyki, który powstał po połączeniu Instytutu Informatyki Technicznej i Instytutu Informatyki Stosowanej oraz Instytut Organizacji i Zarządzania. Wydział posiada prawa do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie informatyka oraz prawa habilitacyjne w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie zarządzanie. Wydział jako pierwszy w Polsce uruchomił kierunek Inżynieria Systemów. Powodem była nie tylko popularność tego profilu kształcenia na zachodnich uczelniach, ale przede wszystkim wyjście naprzeciw zapotrzebowaniu pracodawców. Kierunek ten, oparty na nowatorskim programie kształcenie, o którym student w głównej mierze decyduje sam, ma takich specjalistów dostarczyć.

3 4 Stawiamy na biznes Biznes stawia na naszych pracowników naukowych i absolwentów Badania i rozwój Wydział od kilku lat współpracuje z firmami i insty- kowane specjalnie naszym studentom, a opracowy- Działalność naukowo-badawcza skupia się wokół Między innymi: tucjami, które są zainteresowane, jako pracodawcy, wane przez ludzi ze świata biznesu. Przykładem jest dwóch instytutów. Instytut Informatyki koncentruje pracownia systemów informatycznych zarządzania absolwentami uczelni. Ale także z firmami, które kurs, który przygotowali przedstawiciele firmy Go- swoje badania wokół następujących zagadnień: laboratorium ergonomii stawiają na nowoczesne technologie i ciągły rozwój ogle. Podczas zajęć uczestnicy poznawali obsługę sieci komputerowe laboratorium systemów mobilnych we współpracy z nauką. Z tą myślą zostało utworzo- stworzonego przez koncern programu, który poma- przetwarzanie rozproszone zorientowanych na usługi ne Forum Firm Informatycznych, skupiające ma- ga reklamodawcom efektywnie wykorzystać budżet sztuczna inteligencja laboratorium informatycznych systemów łych i średnich przedsiębiorców IT z regionu. Jest to reklamowy, zwiększyć zwrot z inwestycji oraz mie- inżynieria Internetu sterowania platforma wymiany doświadczeń, dzięki którym na- rzyć rezultaty kampanii. inżynieria oprogramowania laboratorium multimedialne uczyciele akademiccy zyskują szansę dostosowania systemy baz i hurtowni danych laboratorium sieci komputerowych prowadzonych przez siebie zajęć do rzeczywistych Interesującą propozycją jest przygotowany i urucho- systemy informacyjne i zarządzanie wiedzą laboratorium systemów rozproszonych, problemów, z którymi ich studenci stykać się będą miony z myślą o tego typu współpracy cykl zajęć systemy wspomagania decyzji. na które składają się: rozproszone laboratorium na co dzień w pracy zawodowej. Zespołowe Przedsięwzięcie Inżynierskie. Jest data mining, laboratorium pomiarów to niecodzienne połączenie zajęć dydaktycznych Instytut Organizacji i Zarządzania specjalizuje się i eksploracji Internetu Studenci podczas realizowanych kursów mają do i konkursu. W tych informatycznych rozgrywkach, w następujących zagadnieniach: laboratorium przetwarzania równoległego czynienia z rzeczywistymi problemami, które pró- trwających przez cały semestr, biorą udział studen- psychologia poznawcza i rozproszonego bują w sposób nowatorski i praktyczny rozwiązać. ci uczęszczający na zajęcia. Studenci, których prace nauki ekonomiczne i społeczne laboratorium cyfrowych systemów W ten sposób wiedza teoretyczna studentów prze- przygotowane podczas kursu zostaną wyróżnione podejmowanie decyzji inwestycyjnych multimedialnych chodzi fazę testu w praktyce. poza tradycyjnym wpisem do indeksu, otrzymują i finansowych laboratorium programowania aplikacji nagrody, a ich fundatorami są firmy współpracujące badania operacyjne multimedialnych Korporacje, duże i średnie firmy oraz instytucje co- z wydziałem. W roku 2011 patronem konkursu była zarządzanie produkcją i jakością. laboratorium podstaw elektroniki i miernictwa raz częściej upatrują w ośrodkach naukowo-dydak- firma InsERT S.A. laboratorium architektury systemów tycznych partnera w biznesie. Wydział Informatyki Badania i działalność edukacyjna są prowadzone komputerowych i TUL i Zarządzania jest otwarty na tego typu współpracę, Wydział jest także miejscem, gdzie prezentują się w ok. 30 laboratoriach, jakimi dysponuje wydział. laboratorium bezpieczeństwa systemów co przekłada się na coraz większą ilość zawieranych firmy. Dobrą praktyką na uczelni są organizowane Przede wszystkim są to laboratoria komputerowe. teleinformatycznych. porozumień i umów dotyczących kooperacji. Wy- przez firmy warsztaty, szkolenia i wykłady. Pracow- Kilkanaście z nich to laboratoria specjalistyczne. dział funkcjonuje w otoczeniu licznych firm z bran- nicy przedsiębiorstw spotykają się ze studentami, by ży IT oraz otwierających się w stolicy Dolnego Śląska podzielić się praktyczną wiedzą, doświadczeniem, centrów finansowych. Umożliwia mu to współpracę ale również i po to, by zaprezentować swoją ofertę z największymi. Przykładem mogę być kursy dedy- studentom przyszłym absolwentom.

4 6 Pracownia Systemów Informatycznych Zarządzania się w kształtowanie przyszłości Wrocławia i Dol- Wydział aktywnie podejmuje współpracę z in- do zmieniających się warunków rynku pracy. Na jest akredytowanym wykonawcą usług w ramach nego Śląska. Pracownicy wydziału jako eksperci nymi ośrodkami o podobnym profilu działalności. wydziale prowadzone są studia licencjackie, inży- unijnego programu Phare Technologie Informatycz- doradzają władzom samorządowym. Odpowia- Uczestniczy w projekcie QUESTE SI razem z in- nierskie, magisterskie i doktoranckie, w dwóch try- ne dla Przedsiębiorstw, realizowanego przez Polską dając na zgłaszane potrzeby, realizują projekty, nymi liderami kształcenia w dziedzinach technicz- bach: stacjonarnym i niestacjonarnym. Nie brakuje Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Aktywność które współtworzą regionalną gospodarkę opartą nych. Pozwoliło mu to znaleźć się w europejskiej też bogatej oferty studiów podyplomowych. pracowni koncentruje się przede wszystkim na na wiedzy. Współpraca z Urzędem Marszałkow- czołówce uczelni technicznych, wyróżnionych szeroko rozumianych systemach informatycznych, skim Województwa Dolnośląskiego zaowocowała certyfikatem QUESTE. Jest to świadectwo wyso- Otwarcie się granic, możliwości przepływu kapitału wspierających realizację najważniejszych funkcji stworzeniem Regionalnej Strategii Innowacji dla kiego poziomu kształcenia na kierunku Informaty- ludzkiego, zarówno studentów, ale i pracowników zarządzania. Współpracuje ona z czołowymi przed- Dolnego Śląska. Naukowcy Wydziału Informatyki ka. QUESTE to odpowiedź uczelni technicznych było powodem wprowadzenia do oferty dydaktycz- siębiorstwami polskiego rynku informatycznego, i Zarządzania uczestniczą w pracach nad Strategią na EQUIS znak jakości przyznawany uczelniom nej studiów oraz specjalności w języku angielskim. w tym m.in.: z dostawcami systemów MRPII/ERP rozwoju energetyki na Dolnym Śląsku metodami biznesowym. Ma on służyć unifikacji jakości Na kierunku Informatyka są to studia inżynierskie (QAD Polska, Teta), producentami systemów prze- foresightowymi. nauczania w całej Europie. Computer Science oraz 3 specjalności magisterskie znaczonych do zarządzania małymi i średnimi organizacjami (Matrix.pl, Probit), firmami oferującymi Ważnym elementem tej współpracy jest edukacja. Po pierwsze nauka Computer Engineering, Information Technologies, Intelligent Information Systems. Kierunek Zarządza- narzędzia do modelowania procesów biznesowych Pracownicy wydziału angażują się w przedsięwzię- do 2011 roku nie oferuje anglojęzyczną specjalność magisterską (IDS Scheer Polska). cia, których celem jest podnoszenie wiedzy miesz- kształcił specjalistów na 2 kierunkach. Jednak za- BIS, czyli Business Information Systems. Zarządza- Od 2006 roku na wydziale działa Centrum Egzami- kańców regionu, a szczególnie wśród młodzieży. uważając zmiany w otoczeniu oraz wychodząc nie w jęz. angielskim, dokładniej Information and nacyjne ECDL-A oraz certyfikowane laboratorium, Jednym z przykładów jest projekt Szlifowanie dia- naprzeciw zapotrzebowaniu biznesu postanowio- Communication Management można również stu- w którym przeprowadzane mogą być egzaminy: mentów innowacyjne programy wsparcia uczniów no rozszerzyć ofertę dydaktyczną. W roku 2011 diować w ramach międzynarodowych studiów ECDL, ECDL-A i ECDL e-citizen. Europejski Cer- uzdolnionych w zakresie nauk matematycznych uruchomiono pionierski w skali kraju kierunek In- Uniwersytet Nysa. To przykład ścisłej współpracy tyfikat Umiejętności Komputerowych jest honoro- i przyrodniczych, który współfinansowany jest żynieria systemów, w planach jest również urucho- 3 uczelni z Polski, Czech i Niemiec. wany w 148 krajach świata. W Unii Europejskiej jest ze środków Unii Europejskiej. Warto wspomnieć mienie informatyki biznesowej. traktowany jako podstawowy certyfikat potwierdza- również, że od wielu lat pracownicy uczelni biorą Wszystkie oferowane kierunki pozwalają naszym Nasi absolwenci gotowi są do podjęcia pracy w naj- jący umiejętność pracy z komputerem. udział w Dolnośląskim Festiwalu Nauki. absolwentom bez większych problemów odnaleźć bardziej wymagających firmach z branży IT. Wielu Współpraca w regionie Nieobce są też naukowcom z wydziału projekty ma- się w świecie globalnej gospodarki. Jest to możliwe dzięki szeroko zakrojonej działalności nauko- jednak zdobytą w czasie studiów wiedzę wykorzystuje, zakładając własne firmy, które z powodze- Wydział nie tylko korzysta ze swego doskona- jące na celu wypracowanie innowacyjnych rozwiązań wo-badawczej prowadzonej przez naszych pra- niem zdobywają polski rynek informatyczny. łego położenia geograficznego, które przyciąga technologicznych finansowane ze środków krajowych cowników. To ona pozwala wytyczać nowe ścieżki zagraniczne koncerny, ale też aktywnie włącza i zagranicznych, w tym z budżetu Unii Europejskiej. nauczania i przygotowywać naszych absolwentów

5 8 Informatyka Studia I stopnia nie są dzielone na specjalizacje. Pozwalają one na zdobycie podstawowej i uporządkowanej wiedzy w zakresie informatyki obejmującej: programowanie, algorytmy i struktury danych, języki i techniki programowania, architekturę komputerów, sieci komputerowe, bazy i hurtownie danych, systemy wbudowane, w tym systemy mobilne, systemy rozproszone i webowe, multimedia, inteligentne systemy informatyczne, zarządzanie projektami informatycznymi potrzebną do tworzenia, projektowania, programowania, uruchamiania i eksploatacji współczesnych rozwiązań informatycznych, w tym rozwijanych w środowisku internetowym i dla potrzeb e-gospodarki. Studia pokazują różnorodność zastosowań informatyki w systemach technicznych, ekonomicznych czy biomedycznych. Uczą metod gromadzenia i przetwarzania danych, podstaw podejmowania decyzji, metod sztucznej inteligencji i systemów ekspertowych. Informatyka jest uzupełniana wiedzą z fizyki i matematyki, poszerzoną o podstawy zarządzania i komunikacji społecznej. Absolwent ma umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi narzędziami informatyki i posiada szerokie kompetencje społeczne, m.in. potrafi współdziałać i pracować w grupie, rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się, rozumie etyczne, ekonomiczne i prawne uwarunkowania działalności inżyniera-informatyka. Zna język angielski na poziomie biegłości B2 oraz jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. Posiadaną już wiedzę i umiejętności rozwijać można na studiach II stopnia, wybierając jedną z zaproponowanych specjalności. W ogólnej ofercie jest ich 12: Bezpieczeństwo systemów informatycznych Informatyczne technologie zarządzania wiedzą Inteligentne systemy informatyczne Internet i technologie informacyjne Inżynieria oprogramowania Systemy informacyjne Systemy baz danych Systemy wspomagania decyzji Teleinformatyka Computer Engineering Information Technologies Intelligent Information Systems Dodatkowo dla studentów Informatyki został przewidziany indywidulany tok studiów w ramach Studium Podstawowych Problemów Informatyki. Program studium, który oferuje rozszerzoną wiedzę z zakresu matematyki, nauk przyrodniczych, wybranych zagadnień sztucznej inteligencji, inżynierii wiedzy, języków obcych oraz metodologii nauk ma na celu przygotowanie do studiów doktoranckich oraz pracy naukowo-badawczej w zakresie automatyki, informatyki i teleinformatyki.

6 10 Inżynieria Systemów Jest nowością na polskim rynku edukacyjnym. To Pierwsze trzy semestry są wypełnione wiedzą teore- z zakresu inżynierii systemów. W efekcie student Nabędzie umiejętność sprawnego posługiwania się pierwszy tego typu kierunek uruchomiony na pol- tyczną, przede wszystkim z matematyki i fizyki. będzie posiadać zaawansowaną wiedzę i umiejęt- narzędziami podejmowania decyzji, także w wa- skiej uczelni. ności niezbędne do rozwiązywania elementarnych runkach niepełnej lub nieprecyzyjnej informacji. Politechniki Wrocławskiej wzorem uczelni zagra- Studia I stopnia problemów oraz samodzielnego poszukiwania spo- Absolwent tych studiów będzie przygotowany do: nicznych, które od lat mają w swej ofercie Systems Bardzo ważnym elementem programu studiów sobów ich rozwiązywania w zakresie: projektowa- kierowania zespołami w podmiotach gospodar- Engineering, postanowił wypełnić zgłaszaną przez I stopnia jest grupa przedmiotów kierunkowych. nia oraz uruchamiania innowacyjnych i złożonych czych, zespołach projektowych oraz do pracy na- pracodawców lukę na rynku pracy. Żaden z obec- W ich efekcie student zdobędzie wiedzę i umie- procesów produkcyjnych, usług oraz systemów ukowo-badawczej w instytucjach naukowych oraz nie funkcjonujących kierunków studiów w Polsce jętności eksploatacji, uruchamiania oraz podstaw wspomagających podejmowanie decyzji przede ośrodkach badawczo-rozwojowych różnych dyscy- nie kształci specjalistów potrafiących łączyć w ra- projektowania systemów opartych na różnych tech- wszystkim dla systemów o naturze zgodnej ze skoń- plin badawczych i branż. mach jednego projektu wiele różnych kompetencji nologiach. Będzie potrafił tworzyć zespoły złożone czonym kierunkiem studiów I stopnia. i technologii, z których składają się współczesne li- ze specjalistów z różnych obszarów techniki i za- nie produkcyjne oraz usługi, wyposażonych dodat- rządzać nimi, przy jednoczesnym respektowaniu kowo w umiejętności zarządzania zespołami oraz narzuconych przez klienta założeń finansowych. znających podstawy rachunkowości. W trakcie studiów studenci uczą się posługiwania Innowacyjny jest sam sposób kształcenia. Począw- narzędziami informatyki, w tym pisania prostych szy od III semestru student, za zgodą opiekuna programów, projektowania baz danych i aktywne- kierunku, może wybierać przedmioty z oferty pro- go korzystania z zasobów Internetu. Program stu- gramowej Politechniki Wrocławskiej, tworząc w ten diów obejmuje elementy mikroekonomii, tajniki sposób swoją ścieżkę kształcenia, która dotyczy sys- zarządzania finansami przedsiębiorstwa czy wy- temów o konkretnej naturze. brane zagadnienia gospodarki rynkowej. Studenci poznają podstawy prawa zwłaszcza w zakresie Może też skorzystać z opracowanych następujących prawa cywilnego, obrotu gospodarczego, ochrony ścieżek kształcenia: konkurencji i konsumenta czy ochrony własności systemy energetyczne intelektualnej i przemysłowej. systemy sterowania systemy zarządzania wiedzą Studia II stopnia systemy logistyczne Przeznaczone są dla absolwentów studiów I stopnia procesy biochemiczne. kierunków technicznych. Ich celem jest wyposażenie studenta w wiedzę i umiejętności kierunkowe

7 12 Zarządzanie Studia I stopnia Studia licencjackie pozwalają na zdobycie wiedzy umożliwiającej diagnozowanie oraz projektowanie procesów i systemów zarządzania, zgłębienie tajników mikroekonomii, finansów, rachunkowości, zarządzania systemami finansowymi. Absolwenci zyskują wiedzę menedżerską z szerokiego zakresu, od podstaw zarządzania, organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstw po podstawowe psychologiczne koncepcje człowieka czy zarządzanie jakością i wiedzą. Program obejmuje podstawy marketingu, ale również systemy i procesy produkcyjne czy logistyczne, pozwala na poznanie zastosowań informatyki w zarządzaniu, uczy, jak przygotować środowisko pracy, by zapewnić sobie właściwe zarządzanie zespołem ludzi, a ludziom stworzyć korzystne i bezpieczne warunki pracy. Studenci poznają podstawy komunikacji i umiejętności pracy w zespole, podstawy prawne konieczne przy prowadzeniu działalności gospodarczej i ochronie własności intelektualnej. Oprócz standardowych dla tego kierunku umiejętności, jak inicjowanie działalności gospodarczej, formułowanie propozycji usprawnień w przedsiębiorstwie, prowadzenie prostych badań w zakresie nauk o zarządzaniu, studenci posiądą umiejętność formułowania wymagań do systemów informatycznych zarządzania czy oceny jakości pakietów informatycznych w zintegrowanych systemach zarządzania. Studia II stopnia Studia magisterskie dają możliwość poszerzenia wiedzy z zakresu problematyki społeczno-gospodarczej, administracji samorządowej czy polityki regionalnej. Uczą zarządzania strategicznego, przedsiębiorczości, prognozowania ekonometrycznego czy metod podejmowania decyzji z zakresu badań operacyjnych. Studenci poznają zaawansowane systemy informatyczne wspomagające zarządzanie, nabywają zdolności kierowniczych, uczą się kierować pracą zespołu, dobierać i motywować jego członków, a także przeciwdziałać negatywnym zjawiskom indywidualnym i społecznym w organizacji. Studenci dowiadują się, jak diagnozować problemy występujące w różnych obszarach funkcjonalnych organizacji i rozwiązywać te problemy. By umożliwić poszerzenie wiedzy z najbardziej interesujących dla studenta tematów dotyczących obszarów funkcjonalnych organizacji, na studiach II stopnia przygotowano cztery specjalności: Zarządzanie przedsiębiorstwem Systemy finansowe Technologie informacyjne w zarządzaniu Przedsiębiorczość, innowacje i projekty ***Powyższe opisy są ogólną informacją o kierunkach. Oferta przedstawiona w konkretnej rekrutacji różnić się może od powyższej.

8

9 16 Sylwetki absolwentów poszczególnych kierunków Informatyka Absolwent kierunku potrafi swobodnie posługiwać się narzędziami i systemami informatyki, zajmować się bazami i hurtowniami danych, sieciami komputerowymi, w tym ich bezpieczeństwem i technologiami internetowymi. Wie, jak stosować informatykę w systemach informatycznych i informacyjnych (w tym webowych i multimedialnych) oraz nieinformatycznych (między innymi w systemach podejmowania decyzji). Ukończenie tego kierunku na Wydziale Informatyki i Zarządzania umożliwia znalezienie pracy w firmach informatycznych zajmujących się budową, wdrażaniem lub utrzymaniem narzędzi i systemów informatycznych, w szczególności pracy w zespołach projektowych, w tym programistycznych. Absolwent bez problemu odnajdzie się w organizacjach i przedsiębiorstwach stosujących nowoczesne systemy zarządzania, sterowania i inżynierii wiedzy. Zdobyte na wydziale umiejętności ułatwią mu też prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Zainteresowani dalszą karierą naukową mają szansę rozpocząć studia doktoranckie. Inżynieria Systemów Absolwent Inżynierii Systemów to specjalista, który będzie potrafił poprowadzić proces od założeń projektowych do efektu końcowego. Będzie miał kompetencje, które pozwolą mu wybrać grupę osób reprezentujących różne dziedziny wiedzy i specjalności technicznych, rozdzielić im zadania, by możliwe było zaprojektowanie, uruchomienie i eksploatowanie złożonych procesów wytwarzania, procesów usługowych lub systemów wspomagających podejmowanie decyzji. Po analizie różnych wariantów będzie potrafił wybrać optymalne rozwiązanie, zapewnić odpowiednie współdziałanie wszystkich jego elementów oraz ocenić na podstawie obserwacji efektów konieczność wprowadzenia zmian. A wszystko to w zgodzie z rachunkiem ekonomicznym i poszanowaniem uwarunkowań czasowych narzuconych przez zleceniodawcę. Gdzie znajdzie pracę? W szeroko rozumianej gospodarce i wszelkich instytucjach, w których funkcjonowaniu jest niezbędne kompleksowe podejście do procesów innowacyjnych, np. w firmach zgrupowanych we Wrocławskim Parku Technologicznym. Będzie mieć kwalifikacje niezbędne do kierowania interdyscyplinarnymi zespołami projektowymi. Będzie też przygotowany do pracy w instytucjach naukowych i ośrodkach badawczo-rozwojowych różnych branż. Zainteresowani dalszym kształceniem się w tej dziedzinie mogą rozpocząć studia doktoranckie. Zarządzanie Absolwent zdobywa wiedzę i umiejętności, które pozwalają mu podjąć pracę na kierowniczym stanowisku i podejmować decyzje z zakresu zarządzania, marketingu, organizacji i planowania produkcji, logistyki, kadr, rachunkowości czy finansów. Dodatkowym atutem ukończenia kierunku na Wydziale Informatyki i Zarządzania są wyróżniające na rynku pracy umiejętności zastosowania informatyki w przedsiębiorstwie, analizy i formułowania wymagań do systemów informatycznych w zarządzaniu. Absolwenci są nie tylko przygotowani do zajmowania stanowisk menedżerskich we wszelkiego rodzaju firmach, ale także bez najmniejszego problemu radzą sobie z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. Zainteresowani dalszą karierą naukową mają szansę rozpocząć studia doktoranckie.

10 18 Studia podyplomowe wspólnie z Centrum Kształcenia Ustawicznego Politechniki Wrocławskiej proponuje kilkanaście rodzajów studiów podyplomowych. Są to między innymi: NOWOŚĆ: Zarządzanie logistyczne Polsko-Amerykańska Szkoła Biznesu (Program Executive MBA) Administrowanie sieciami komputerowymi Audyt wewnętrzny, nadzór i kontrola zarządcza Audytor projektów finansowanych z Unii Europejskiej Badania ankietowe Euromenedżer Europejski doradca zawodowy E-learning manager Komputerowe techniki multimedialne i projektowe w architekturze Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych Studium wykonalności na potrzeby funduszy Unii Europejskiej Technologie internetowe Zarządzanie bezpieczeństwem systemów informacyjnych Zarządzanie finansami w projektach finansowanych z Unii Europejskiej Zarządzanie projektami Zarządzanie projektem badawczym i komercjalizacja wyników badań Zarządzanie projektami Unii Europejskiej Zarządzanie systemami przemysłowymi Zastosowanie informatyki w procesowym zarządzaniu przedsiębiorstwem. Aktualną listę oferowanych przez Wydział Informatyki i Zarządzania studiów podyplomowych znaleźć można na stronie:

11 20 Studia w języku angielskim Chcąc ułatwić absolwentom odnalezienie się w świecie globalnej gospodarki, dużą wagę przywiązuje się do kształcenia w języku angielskim. Oferta skierowana jest do studentów obcokrajowców, których na Wydziale Informatyki i Zarządzania uczy się najwięcej na całej politechnice, ale także do Polaków, chcących zwiększyć swoją przewagę na rynku pracy. Studia I i II stopnia w języku angielskim oferują kierunki: Informatyka: inżynierskie Computer Science magisterskie Computer Engineering, Information Technologies, Intelligent Information Systems Zarządzanie: licencjackie Business Management and Information and Communication Management magisterskie Business Information Systems. Dzięki temu dodatkowo poznają język czeski i niemiecki, a także mają możliwość wzięcia udziału w atrakcyjnych praktykach zawodowych, często poza granicami krajów biorących udział w projekcie. W Polsce zajęcia prowadzone są w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Jeleniej Górze. Szczególnie warta uwagi jest propozycja studiów w języku angielskim na poziomie licencjackim, na specjalności Information and Communication Management. Jest ona realizowana w ramach Uniwersytetu Nysa. Jest to wspólny projekt trzech uczelni technicznych: Politechniki Wrocławskiej, Wyższej Szkoły Technicznej w Zittau/Görlitz i Uniwersytetu Technicznego w Libercu. Studenci, których po polskiej stronie rekrutuje się jedynie piętnastu, kształcą się w każdym roku na innej uczelni, kolejno w Czechach, w Polsce i w Niemczech.

12 22 Międzynarodowe możliwości Studencka aktywność Studenci Wydziału Informatyki i Zarządzania mogą Program ten posiada niemiecką akredytację. Poro- Aktywność studencka skupia się przede wszystkim Budynki wydziału przystosowane są do potrzeb korzystać z szerokiego programu wymian między- zumienie z Blekinge Institute of Technology (Szwe- w kołach naukowych oraz w działalności Samorzą- osób niepełnosprawnych. To z myślą o nich w wy- narodowych, stypendiów czy praktyk. Politechnika cja) umożliwia podwójne dyplomowanie na pozio- du Studenckiego. Na wydziale działa 21 kół nauko- działowej bibliotece zainstalowano komputer dla Wrocławska zawiera liczne umowy z uczelniami mie studiów magisterskich. wych, zajmujących się zarówno naukami technicz- użytkowników słabowidzących. z całego świata. Możliwość zagranicznych sty- W ramach programu TEMPUS podpisano porozu- nymi, jak i ekonomicznymi. Samorząd Studencki pendiów to już nie tylko program ERASMUS, ale mienie z Zaporizhzhya National Technical Univer- ma wyjątkową pozycje na uczelni. Tworzony jest Biblioteka oferuje studentom i pracownikom blisko wiele umów dwustronnych. Dzisiaj studenci mają sity oraz Zhytomir State Technological University przez studentów i dla studentów. Aktywnie repre woluminów oraz tytułów. Zgroma- możliwość studiowania prawie na całym świecie, (Ukraina) w sprawie podwójnego dyplomowania zentuje studentów na uczelni. Jego przedstawicie- dzony księgozbiór umożliwia prowadzenie badań w Australii, w krajach Azji czy obu Ameryk. Stu- w zakresie inżynierii oprogramowania. le zasiadają w Radzie Uczelni i Wydziału, mogą naukowych i realizację procesu dydaktycznego denci mają szansę dodatkowo skorzystać z poro- We współpracy z Macquire University, (Australia) przedstawiać opinie związane z dydaktyką i orga- zgodnie z tematyką istniejących na wydziale kie- zumień zawieranych bezpośrednio przez wydział. od 2006 roku realizowany jest program podwójne- nizacją procesu nauczania, obroną spraw i intere- runków. Dzięki umowie z Ostwestfalen-Lippe University of go doktoryzowania. Dodatkowo uczelnia stwarza sów studentów. Applied Sciences (Niemcy), Halmstad University możliwość uczestnictwa w programach gwarantu- Biblioteka zapewnia dostęp do światowych baz (Szwecja) oraz Aalborg University Esbjerg (Dania) jących zagraniczne praktyki, np. w ramach progra- Samorząd dba również o życie kulturalne i czas wol- danych, e-książek i e-czasopism oraz Dolnoślą- mogą uczestniczyć w programie IT Master. Umożli- mu LEONARDO DA VINCI. Prężnie działające na ny studentów, jest inicjatorem imprez kulturalno- skiej Biblioteki Cyfrowej. Jej pracownicy zajmują wia ona realizowanie wspólnego programu studiów uczelni organizacje studenckie takie, jak międzyna- -rozrywkowych, turystycznych, ale także popular- się na bieżąco dokumentacją dorobku naukowego na poziomie magisterskim w zakresie Information rodowy AIESEC, również oferują szeroki wachlarz no-naukowych takich, jak: konferencje czy wyjaz- pracowników wydziału, tworząc w systemie kom- Technology. praktyk i wyjazdów zagranicznych. dy na targi. Studenci mogą również rozwijać swoje puterowym DONA opisy bibliograficzne publikacji pozanaukowe pasje w międzywydziałowych agen- i raportów. Posiada również biblioteczny system dach kultury, takich jak: Dyskusyjny Klub Filmowy, ALEPH. Klub Realizatorów Filmowych FOSA, studencka telewizja STYK czy radio LUZ. Nowoczesnych technologii nie sposób uczyć się na przestarzałym sprzęcie. Zajęcia odbywają się w salach dydaktycznych, wyposażonych w niezbędny sprzęt, komputery, ekrany, rzutniki multimedialne czy rzutniki pisma. W każdym pomieszczeniu jest dostępny Internet bezprzewodowy.

13 24 Kierunek: Informatyka Kierunek: Inżynieria Systemów ul. I. Łukasiewicza 5, Wrocław, bud. B-4 tel Sekretariat Dziekana stopnie i systemy studiów: stopnie i systemy studiów: adres do korespondencji: tel Biuro Promocji Wydziału I stopnia stacjonarne inżynierskie I stopnia stacjonarne inżynierskie Wyb. Wyspiańskiego 27, Wrocław I stopnia stacjonarne inżynierskie II stopnia stacjonarne magisterskie w języku angielskim Computer Science I stopnia niestacjonarne inżynierskie Kierunek: Zarządzanie II stopnia stacjonarne magisterskie stopnie i systemy studiów: II stopnia stacjonarne magisterskie I stopnia stacjonarne licencjackie Sprawdź profil Wydziału Informatyki i Zarządzania na I stopnia stacjonarne w języku angielskim Dziekanat: pok. 1a.8-1a.18 (antresola), bud. B-4 w języku angielskim w specjalnościach: Computer Engineering, Information Technologies oraz Intelligent Information Systems II stopnia niestacjonarne magisterskie licencjackie Business Management I stopnia stacjonarne w języku angielskim tel kierunek Informatyka tel kierunek Inżynieria Systemów tel kierunek Zarządzanie tel studia niestacjonarne licencjackie Uniwersytet Nysa Information and Communication Management Kierunek: Informatyka Biznesowa II stopnia stacjonarne magisterskie stopnie i systemy studiów: II stopnia stacjonarne magisterskie w języku I stopnia stacjonarne inżynierskie II stopnia stacjonarne magisterskie T-7 B-9 D-20 B-5 D-1 angielskim Business Information Systems A-5 C-16 C-5 D-2 C-2 C-15 B-11 A-3 B-8 B-2 B-10 A-8 A-10 A-6 C-7 A-4 C-1 C-3 C-4 D-3 B-7 C-11 B-4 II stopnia niestacjonarne magisterskie B-6 A-9 B-3 A-7 A-11 C-6 A-2 B-1 A-1 C-14 C-8 H-7 C-13 H-4 H-14 H-3 H-13 H-6 Od ra H-10 H-12 H-5 a Odr Kampus PWr H-9 H-8

2011/2012. Informator. dla kandydatów na studia

2011/2012. Informator. dla kandydatów na studia 2011/2012 Informator dla kandydatów na studia Spis treści Uniwesytet Ekonomiczny w Katowicach 4 Władze Uczelni 5 Kilka słów o Uczelni 7 Co warto wiedzieć? Wydziały, kierunki studiów, specjalności 8 Katowice

Bardziej szczegółowo

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Jesteśmy już 15 lat na rynku edukacyjnym Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT powstała w 1996 roku z inicjatywy Prezesa Polskiej Akademii Nauk. Uczelnia jest członkiem KRASP (Konferencji

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU. Informator. dla kandydatów na I rok studiów. rok akademicki 2015/2016

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU. Informator. dla kandydatów na I rok studiów. rok akademicki 2015/2016 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU Informator dla kandydatów na I rok studiów rok akademicki 2015/2016 NOWY SĄCZ 2015 Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym

Bardziej szczegółowo

informator2014/2015 www.wsb.edu.pl Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wydziały Zamiejscowe:

informator2014/2015 www.wsb.edu.pl Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wydziały Zamiejscowe: Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej ul. Cieplaka 1c tel. 32 262 28 05 rekrutacja_wsb 4736950 e-mail: info@wsb.edu.pl Kraków *Wydział

Bardziej szczegółowo

Janusz M. Szafran. Dariusz Godlewski. 3 stycznia 2008 r.

Janusz M. Szafran. Dariusz Godlewski. 3 stycznia 2008 r. INFORMATORECTS WYDZIAŁINFORMATYKIiZARZĄDZANIA StudiastacjonarneIiIIstopnia Wrocław2007 Opracowanie: KrystynaFryc inż.urszulalaskowska mgrmarzenasegeth mgrinż.andrzejłubiech PolitechnikaWrocławska PakietinformacyjnyECTS2007/2008

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim 2013 pwsz.pl 2014 1 Spis treści 2 O Uczelni... 2 Dlaczego warto u nas studiować?... 3 Władze Uczelni... 4 Instytut Administracji i Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR 2015/2016 Spis treści Informacje o Uczelni Słowo od Rektora...4 Władze Uczelni...5 Nasi wykładowcy...6 Dlaczego warto studiować w KPSW?...8 Dołącz

Bardziej szczegółowo

Informator 2015/2016. Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu. rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz

Informator 2015/2016. Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu. rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz Informator 2015/2016 Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz strona 2 Dlaczego warto studiowac w Walczu.............. 3 SLowo Rektora..................................

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY 1 Spis treści WSTĘP... 3 WSPARCIE STUDENTÓW W UCZELNIACH EUROPEJSKICH... 6 1. Podsumowanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi... 6 2. Seminaria

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY kierunek ZARZĄDZANIE Studia II Stopnia ROK AKADEMICKI 2013/2014 EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW 1 CZĘŚĆ II.A. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/15

INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/15 INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/15 www.pwsz.nysa.pl 1 NOWA SPECJALNOŚĆ NOWA SPECJALNOŚĆ SPECJALNOŚĆ NOWA SPECJALNOŚĆ NOWA SPECJALNOŚĆ NOWA SPECJALNOŚĆ NOWA SPECJALNOŚĆ NOWA

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU. UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020

STRATEGIA ROZWOJU. UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020 STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020 I. MISJA UCZELNI 3 II. DETERMINANTY ROZWOJU UCZELNI 7 III. ROZWÓJ BADAŃ NAUKOWYCH 14 IV. UATRAKCYJNIENIE

Bardziej szczegółowo

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011) SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWE DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI

Bardziej szczegółowo

Małopolski Klaster Informatyczny

Małopolski Klaster Informatyczny Małopolski Klaster Informatyczny Potrzeby w zakresie kształcenia kadry IT perspektywa małopolskiego rynku Materiały z konferencji 0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów ZARZĄDZANIE 1.2. Poziom kształcenia Studia I stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK o nadanie Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu uprawnienia do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Wydział Zarządzania al. Armii Krajowej 19b 42-200 Częstochowa tel. 034 325 08 62 rekrut@zim.pcz.czest.pl www.zim.pcz.czest.pl

Wydział Zarządzania al. Armii Krajowej 19b 42-200 Częstochowa tel. 034 325 08 62 rekrut@zim.pcz.czest.pl www.zim.pcz.czest.pl Wydział Zarządzania al. Armii Krajowej 19b 42-200 Częstochowa tel. 034 325 08 62 rekrut@zim.pcz.czest.pl www.zim.pcz.czest.pl Studia licencjackie (I stopnia) - ZARZĄDZANIE Sylwetka absolwenta Absolwent

Bardziej szczegółowo

Informator. Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014

Informator. Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014 Informator Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014 Akademia Morska w Gdyni Informator Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

Zasady Rekrutacji. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia:

Zasady Rekrutacji. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia: Zasady Rekrutacji Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia: 1. ankieta osobowa kandydata oraz podanie (formularze ankiety oraz podania zamieszczone są na stronie

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE RACHUNKOWOŚĆ HR IT MEDIA LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ PEDAGOGIKA PSYCHOLOGIA PRAWO

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska www.pw.edu.pl

Politechnika Warszawska www.pw.edu.pl Politechnika Warszawska www.pw.edu.pl TECHNICZNIE NAJLEPSI! Studia techniczne stwarzają dziś możliwości bardzo różnych, często fascynujących ścieżek zawodowych. Absolwenci Politechniki Warszawskiej znajdują

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Z życzeniami udanych Targów i trafnych wyborów, Alicja Syguła Mateusz Matysiewicz Biuro Organizacyjne Targów

Szanowni Państwo, Z życzeniami udanych Targów i trafnych wyborów, Alicja Syguła Mateusz Matysiewicz Biuro Organizacyjne Targów Szanowni Państwo, Mamy ogromną przyjemność powitać wszystkich Wystawców oraz Gości na XVII Ogólnopolskich Targach Edukacja w Katowicach. Cieszymy się, iż w tym roku Targi zostały ponownie objęte honorowym

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr. z dn.. 2015 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Strategia rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na lata 2015 2020

Załącznik do uchwały nr. z dn.. 2015 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Strategia rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na lata 2015 2020 Załącznik do uchwały nr. z dn.. 2015 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Strategia rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na lata 2015 2020 Łódź, styczeń 2015 Wstęp Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Alfabetyczny spis kierunków i specjalności

Alfabetyczny spis kierunków i specjalności Dla Kandydatów 2015/2016 W Informatorze: Bogata tradycja nowoczesnej uczelni 4 5 UEK w liczbach 6 7 Więcej niż studia 8 9 UEK fakty 10 Zagraniczna ścieżka edukacyjna 11 12 Drogowskaz kandydata 13 ABC

Bardziej szczegółowo

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport powstał jako część projektu Kwalifikacje dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 22 KIERUNKI I AŻ 14 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni Kształcimy kadrę dla regionu...1 W biznesie

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie REKRUTACJA 2013/2014 Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin 2 3 Spis treści Słowo Rektora 5 Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo