Wydział Informatyki i Zarządzania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wydział Informatyki i Zarządzania"

Transkrypt

1

2 2 WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA to: ponad 40 lat tradycji 15 tysięcy absolwentów w całej swej historii 4 tysiące studentów każdego roku ponad 1000 absolwentów rocznie 150 dydaktyków 2 dyscypliny nauk: informatyka i zarządzanie 3 kierunki studiów: Informatyka, Inżynieria Systemów oraz Zarządzanie, a w planach jest otwarcie 4. kierunku: Informatyki Biznesowej i wiele innych możliwości:» stypendia i wymiany międzynarodowe» studia w języku angielskim» stypendia naukowe i socjalne, w tym stypendia wydziałowe» współpraca z sektorem biznesu» praktyki i staże w firmach o ugruntowanej pozycji» aktywny samorząd studencki» wiele perspektyw rozwoju poza zajęciami Wydział Informatyki i Zarządzania powstał jako pierwsza w Polsce jednostka naukowo-dydaktyczna o profilu technicznym, łącząca nauki techniczne i ekonomiczne. Swoją działalność rozpoczął w 1968 r. jako Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny, a pod obecną nazwą funkcjonuje od 1972 r. Obecnie tworzą go dwa instytuty: Instytut Informatyki, który powstał po połączeniu Instytutu Informatyki Technicznej i Instytutu Informatyki Stosowanej oraz Instytut Organizacji i Zarządzania. Wydział posiada prawa do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie informatyka oraz prawa habilitacyjne w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie zarządzanie. Wydział jako pierwszy w Polsce uruchomił kierunek Inżynieria Systemów. Powodem była nie tylko popularność tego profilu kształcenia na zachodnich uczelniach, ale przede wszystkim wyjście naprzeciw zapotrzebowaniu pracodawców. Kierunek ten, oparty na nowatorskim programie kształcenie, o którym student w głównej mierze decyduje sam, ma takich specjalistów dostarczyć.

3 4 Stawiamy na biznes Biznes stawia na naszych pracowników naukowych i absolwentów Badania i rozwój Wydział od kilku lat współpracuje z firmami i insty- kowane specjalnie naszym studentom, a opracowy- Działalność naukowo-badawcza skupia się wokół Między innymi: tucjami, które są zainteresowane, jako pracodawcy, wane przez ludzi ze świata biznesu. Przykładem jest dwóch instytutów. Instytut Informatyki koncentruje pracownia systemów informatycznych zarządzania absolwentami uczelni. Ale także z firmami, które kurs, który przygotowali przedstawiciele firmy Go- swoje badania wokół następujących zagadnień: laboratorium ergonomii stawiają na nowoczesne technologie i ciągły rozwój ogle. Podczas zajęć uczestnicy poznawali obsługę sieci komputerowe laboratorium systemów mobilnych we współpracy z nauką. Z tą myślą zostało utworzo- stworzonego przez koncern programu, który poma- przetwarzanie rozproszone zorientowanych na usługi ne Forum Firm Informatycznych, skupiające ma- ga reklamodawcom efektywnie wykorzystać budżet sztuczna inteligencja laboratorium informatycznych systemów łych i średnich przedsiębiorców IT z regionu. Jest to reklamowy, zwiększyć zwrot z inwestycji oraz mie- inżynieria Internetu sterowania platforma wymiany doświadczeń, dzięki którym na- rzyć rezultaty kampanii. inżynieria oprogramowania laboratorium multimedialne uczyciele akademiccy zyskują szansę dostosowania systemy baz i hurtowni danych laboratorium sieci komputerowych prowadzonych przez siebie zajęć do rzeczywistych Interesującą propozycją jest przygotowany i urucho- systemy informacyjne i zarządzanie wiedzą laboratorium systemów rozproszonych, problemów, z którymi ich studenci stykać się będą miony z myślą o tego typu współpracy cykl zajęć systemy wspomagania decyzji. na które składają się: rozproszone laboratorium na co dzień w pracy zawodowej. Zespołowe Przedsięwzięcie Inżynierskie. Jest data mining, laboratorium pomiarów to niecodzienne połączenie zajęć dydaktycznych Instytut Organizacji i Zarządzania specjalizuje się i eksploracji Internetu Studenci podczas realizowanych kursów mają do i konkursu. W tych informatycznych rozgrywkach, w następujących zagadnieniach: laboratorium przetwarzania równoległego czynienia z rzeczywistymi problemami, które pró- trwających przez cały semestr, biorą udział studen- psychologia poznawcza i rozproszonego bują w sposób nowatorski i praktyczny rozwiązać. ci uczęszczający na zajęcia. Studenci, których prace nauki ekonomiczne i społeczne laboratorium cyfrowych systemów W ten sposób wiedza teoretyczna studentów prze- przygotowane podczas kursu zostaną wyróżnione podejmowanie decyzji inwestycyjnych multimedialnych chodzi fazę testu w praktyce. poza tradycyjnym wpisem do indeksu, otrzymują i finansowych laboratorium programowania aplikacji nagrody, a ich fundatorami są firmy współpracujące badania operacyjne multimedialnych Korporacje, duże i średnie firmy oraz instytucje co- z wydziałem. W roku 2011 patronem konkursu była zarządzanie produkcją i jakością. laboratorium podstaw elektroniki i miernictwa raz częściej upatrują w ośrodkach naukowo-dydak- firma InsERT S.A. laboratorium architektury systemów tycznych partnera w biznesie. Wydział Informatyki Badania i działalność edukacyjna są prowadzone komputerowych i TUL i Zarządzania jest otwarty na tego typu współpracę, Wydział jest także miejscem, gdzie prezentują się w ok. 30 laboratoriach, jakimi dysponuje wydział. laboratorium bezpieczeństwa systemów co przekłada się na coraz większą ilość zawieranych firmy. Dobrą praktyką na uczelni są organizowane Przede wszystkim są to laboratoria komputerowe. teleinformatycznych. porozumień i umów dotyczących kooperacji. Wy- przez firmy warsztaty, szkolenia i wykłady. Pracow- Kilkanaście z nich to laboratoria specjalistyczne. dział funkcjonuje w otoczeniu licznych firm z bran- nicy przedsiębiorstw spotykają się ze studentami, by ży IT oraz otwierających się w stolicy Dolnego Śląska podzielić się praktyczną wiedzą, doświadczeniem, centrów finansowych. Umożliwia mu to współpracę ale również i po to, by zaprezentować swoją ofertę z największymi. Przykładem mogę być kursy dedy- studentom przyszłym absolwentom.

4 6 Pracownia Systemów Informatycznych Zarządzania się w kształtowanie przyszłości Wrocławia i Dol- Wydział aktywnie podejmuje współpracę z in- do zmieniających się warunków rynku pracy. Na jest akredytowanym wykonawcą usług w ramach nego Śląska. Pracownicy wydziału jako eksperci nymi ośrodkami o podobnym profilu działalności. wydziale prowadzone są studia licencjackie, inży- unijnego programu Phare Technologie Informatycz- doradzają władzom samorządowym. Odpowia- Uczestniczy w projekcie QUESTE SI razem z in- nierskie, magisterskie i doktoranckie, w dwóch try- ne dla Przedsiębiorstw, realizowanego przez Polską dając na zgłaszane potrzeby, realizują projekty, nymi liderami kształcenia w dziedzinach technicz- bach: stacjonarnym i niestacjonarnym. Nie brakuje Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Aktywność które współtworzą regionalną gospodarkę opartą nych. Pozwoliło mu to znaleźć się w europejskiej też bogatej oferty studiów podyplomowych. pracowni koncentruje się przede wszystkim na na wiedzy. Współpraca z Urzędem Marszałkow- czołówce uczelni technicznych, wyróżnionych szeroko rozumianych systemach informatycznych, skim Województwa Dolnośląskiego zaowocowała certyfikatem QUESTE. Jest to świadectwo wyso- Otwarcie się granic, możliwości przepływu kapitału wspierających realizację najważniejszych funkcji stworzeniem Regionalnej Strategii Innowacji dla kiego poziomu kształcenia na kierunku Informaty- ludzkiego, zarówno studentów, ale i pracowników zarządzania. Współpracuje ona z czołowymi przed- Dolnego Śląska. Naukowcy Wydziału Informatyki ka. QUESTE to odpowiedź uczelni technicznych było powodem wprowadzenia do oferty dydaktycz- siębiorstwami polskiego rynku informatycznego, i Zarządzania uczestniczą w pracach nad Strategią na EQUIS znak jakości przyznawany uczelniom nej studiów oraz specjalności w języku angielskim. w tym m.in.: z dostawcami systemów MRPII/ERP rozwoju energetyki na Dolnym Śląsku metodami biznesowym. Ma on służyć unifikacji jakości Na kierunku Informatyka są to studia inżynierskie (QAD Polska, Teta), producentami systemów prze- foresightowymi. nauczania w całej Europie. Computer Science oraz 3 specjalności magisterskie znaczonych do zarządzania małymi i średnimi organizacjami (Matrix.pl, Probit), firmami oferującymi Ważnym elementem tej współpracy jest edukacja. Po pierwsze nauka Computer Engineering, Information Technologies, Intelligent Information Systems. Kierunek Zarządza- narzędzia do modelowania procesów biznesowych Pracownicy wydziału angażują się w przedsięwzię- do 2011 roku nie oferuje anglojęzyczną specjalność magisterską (IDS Scheer Polska). cia, których celem jest podnoszenie wiedzy miesz- kształcił specjalistów na 2 kierunkach. Jednak za- BIS, czyli Business Information Systems. Zarządza- Od 2006 roku na wydziale działa Centrum Egzami- kańców regionu, a szczególnie wśród młodzieży. uważając zmiany w otoczeniu oraz wychodząc nie w jęz. angielskim, dokładniej Information and nacyjne ECDL-A oraz certyfikowane laboratorium, Jednym z przykładów jest projekt Szlifowanie dia- naprzeciw zapotrzebowaniu biznesu postanowio- Communication Management można również stu- w którym przeprowadzane mogą być egzaminy: mentów innowacyjne programy wsparcia uczniów no rozszerzyć ofertę dydaktyczną. W roku 2011 diować w ramach międzynarodowych studiów ECDL, ECDL-A i ECDL e-citizen. Europejski Cer- uzdolnionych w zakresie nauk matematycznych uruchomiono pionierski w skali kraju kierunek In- Uniwersytet Nysa. To przykład ścisłej współpracy tyfikat Umiejętności Komputerowych jest honoro- i przyrodniczych, który współfinansowany jest żynieria systemów, w planach jest również urucho- 3 uczelni z Polski, Czech i Niemiec. wany w 148 krajach świata. W Unii Europejskiej jest ze środków Unii Europejskiej. Warto wspomnieć mienie informatyki biznesowej. traktowany jako podstawowy certyfikat potwierdza- również, że od wielu lat pracownicy uczelni biorą Wszystkie oferowane kierunki pozwalają naszym Nasi absolwenci gotowi są do podjęcia pracy w naj- jący umiejętność pracy z komputerem. udział w Dolnośląskim Festiwalu Nauki. absolwentom bez większych problemów odnaleźć bardziej wymagających firmach z branży IT. Wielu Współpraca w regionie Nieobce są też naukowcom z wydziału projekty ma- się w świecie globalnej gospodarki. Jest to możliwe dzięki szeroko zakrojonej działalności nauko- jednak zdobytą w czasie studiów wiedzę wykorzystuje, zakładając własne firmy, które z powodze- Wydział nie tylko korzysta ze swego doskona- jące na celu wypracowanie innowacyjnych rozwiązań wo-badawczej prowadzonej przez naszych pra- niem zdobywają polski rynek informatyczny. łego położenia geograficznego, które przyciąga technologicznych finansowane ze środków krajowych cowników. To ona pozwala wytyczać nowe ścieżki zagraniczne koncerny, ale też aktywnie włącza i zagranicznych, w tym z budżetu Unii Europejskiej. nauczania i przygotowywać naszych absolwentów

5 8 Informatyka Studia I stopnia nie są dzielone na specjalizacje. Pozwalają one na zdobycie podstawowej i uporządkowanej wiedzy w zakresie informatyki obejmującej: programowanie, algorytmy i struktury danych, języki i techniki programowania, architekturę komputerów, sieci komputerowe, bazy i hurtownie danych, systemy wbudowane, w tym systemy mobilne, systemy rozproszone i webowe, multimedia, inteligentne systemy informatyczne, zarządzanie projektami informatycznymi potrzebną do tworzenia, projektowania, programowania, uruchamiania i eksploatacji współczesnych rozwiązań informatycznych, w tym rozwijanych w środowisku internetowym i dla potrzeb e-gospodarki. Studia pokazują różnorodność zastosowań informatyki w systemach technicznych, ekonomicznych czy biomedycznych. Uczą metod gromadzenia i przetwarzania danych, podstaw podejmowania decyzji, metod sztucznej inteligencji i systemów ekspertowych. Informatyka jest uzupełniana wiedzą z fizyki i matematyki, poszerzoną o podstawy zarządzania i komunikacji społecznej. Absolwent ma umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi narzędziami informatyki i posiada szerokie kompetencje społeczne, m.in. potrafi współdziałać i pracować w grupie, rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się, rozumie etyczne, ekonomiczne i prawne uwarunkowania działalności inżyniera-informatyka. Zna język angielski na poziomie biegłości B2 oraz jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. Posiadaną już wiedzę i umiejętności rozwijać można na studiach II stopnia, wybierając jedną z zaproponowanych specjalności. W ogólnej ofercie jest ich 12: Bezpieczeństwo systemów informatycznych Informatyczne technologie zarządzania wiedzą Inteligentne systemy informatyczne Internet i technologie informacyjne Inżynieria oprogramowania Systemy informacyjne Systemy baz danych Systemy wspomagania decyzji Teleinformatyka Computer Engineering Information Technologies Intelligent Information Systems Dodatkowo dla studentów Informatyki został przewidziany indywidulany tok studiów w ramach Studium Podstawowych Problemów Informatyki. Program studium, który oferuje rozszerzoną wiedzę z zakresu matematyki, nauk przyrodniczych, wybranych zagadnień sztucznej inteligencji, inżynierii wiedzy, języków obcych oraz metodologii nauk ma na celu przygotowanie do studiów doktoranckich oraz pracy naukowo-badawczej w zakresie automatyki, informatyki i teleinformatyki.

6 10 Inżynieria Systemów Jest nowością na polskim rynku edukacyjnym. To Pierwsze trzy semestry są wypełnione wiedzą teore- z zakresu inżynierii systemów. W efekcie student Nabędzie umiejętność sprawnego posługiwania się pierwszy tego typu kierunek uruchomiony na pol- tyczną, przede wszystkim z matematyki i fizyki. będzie posiadać zaawansowaną wiedzę i umiejęt- narzędziami podejmowania decyzji, także w wa- skiej uczelni. ności niezbędne do rozwiązywania elementarnych runkach niepełnej lub nieprecyzyjnej informacji. Politechniki Wrocławskiej wzorem uczelni zagra- Studia I stopnia problemów oraz samodzielnego poszukiwania spo- Absolwent tych studiów będzie przygotowany do: nicznych, które od lat mają w swej ofercie Systems Bardzo ważnym elementem programu studiów sobów ich rozwiązywania w zakresie: projektowa- kierowania zespołami w podmiotach gospodar- Engineering, postanowił wypełnić zgłaszaną przez I stopnia jest grupa przedmiotów kierunkowych. nia oraz uruchamiania innowacyjnych i złożonych czych, zespołach projektowych oraz do pracy na- pracodawców lukę na rynku pracy. Żaden z obec- W ich efekcie student zdobędzie wiedzę i umie- procesów produkcyjnych, usług oraz systemów ukowo-badawczej w instytucjach naukowych oraz nie funkcjonujących kierunków studiów w Polsce jętności eksploatacji, uruchamiania oraz podstaw wspomagających podejmowanie decyzji przede ośrodkach badawczo-rozwojowych różnych dyscy- nie kształci specjalistów potrafiących łączyć w ra- projektowania systemów opartych na różnych tech- wszystkim dla systemów o naturze zgodnej ze skoń- plin badawczych i branż. mach jednego projektu wiele różnych kompetencji nologiach. Będzie potrafił tworzyć zespoły złożone czonym kierunkiem studiów I stopnia. i technologii, z których składają się współczesne li- ze specjalistów z różnych obszarów techniki i za- nie produkcyjne oraz usługi, wyposażonych dodat- rządzać nimi, przy jednoczesnym respektowaniu kowo w umiejętności zarządzania zespołami oraz narzuconych przez klienta założeń finansowych. znających podstawy rachunkowości. W trakcie studiów studenci uczą się posługiwania Innowacyjny jest sam sposób kształcenia. Począw- narzędziami informatyki, w tym pisania prostych szy od III semestru student, za zgodą opiekuna programów, projektowania baz danych i aktywne- kierunku, może wybierać przedmioty z oferty pro- go korzystania z zasobów Internetu. Program stu- gramowej Politechniki Wrocławskiej, tworząc w ten diów obejmuje elementy mikroekonomii, tajniki sposób swoją ścieżkę kształcenia, która dotyczy sys- zarządzania finansami przedsiębiorstwa czy wy- temów o konkretnej naturze. brane zagadnienia gospodarki rynkowej. Studenci poznają podstawy prawa zwłaszcza w zakresie Może też skorzystać z opracowanych następujących prawa cywilnego, obrotu gospodarczego, ochrony ścieżek kształcenia: konkurencji i konsumenta czy ochrony własności systemy energetyczne intelektualnej i przemysłowej. systemy sterowania systemy zarządzania wiedzą Studia II stopnia systemy logistyczne Przeznaczone są dla absolwentów studiów I stopnia procesy biochemiczne. kierunków technicznych. Ich celem jest wyposażenie studenta w wiedzę i umiejętności kierunkowe

7 12 Zarządzanie Studia I stopnia Studia licencjackie pozwalają na zdobycie wiedzy umożliwiającej diagnozowanie oraz projektowanie procesów i systemów zarządzania, zgłębienie tajników mikroekonomii, finansów, rachunkowości, zarządzania systemami finansowymi. Absolwenci zyskują wiedzę menedżerską z szerokiego zakresu, od podstaw zarządzania, organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstw po podstawowe psychologiczne koncepcje człowieka czy zarządzanie jakością i wiedzą. Program obejmuje podstawy marketingu, ale również systemy i procesy produkcyjne czy logistyczne, pozwala na poznanie zastosowań informatyki w zarządzaniu, uczy, jak przygotować środowisko pracy, by zapewnić sobie właściwe zarządzanie zespołem ludzi, a ludziom stworzyć korzystne i bezpieczne warunki pracy. Studenci poznają podstawy komunikacji i umiejętności pracy w zespole, podstawy prawne konieczne przy prowadzeniu działalności gospodarczej i ochronie własności intelektualnej. Oprócz standardowych dla tego kierunku umiejętności, jak inicjowanie działalności gospodarczej, formułowanie propozycji usprawnień w przedsiębiorstwie, prowadzenie prostych badań w zakresie nauk o zarządzaniu, studenci posiądą umiejętność formułowania wymagań do systemów informatycznych zarządzania czy oceny jakości pakietów informatycznych w zintegrowanych systemach zarządzania. Studia II stopnia Studia magisterskie dają możliwość poszerzenia wiedzy z zakresu problematyki społeczno-gospodarczej, administracji samorządowej czy polityki regionalnej. Uczą zarządzania strategicznego, przedsiębiorczości, prognozowania ekonometrycznego czy metod podejmowania decyzji z zakresu badań operacyjnych. Studenci poznają zaawansowane systemy informatyczne wspomagające zarządzanie, nabywają zdolności kierowniczych, uczą się kierować pracą zespołu, dobierać i motywować jego członków, a także przeciwdziałać negatywnym zjawiskom indywidualnym i społecznym w organizacji. Studenci dowiadują się, jak diagnozować problemy występujące w różnych obszarach funkcjonalnych organizacji i rozwiązywać te problemy. By umożliwić poszerzenie wiedzy z najbardziej interesujących dla studenta tematów dotyczących obszarów funkcjonalnych organizacji, na studiach II stopnia przygotowano cztery specjalności: Zarządzanie przedsiębiorstwem Systemy finansowe Technologie informacyjne w zarządzaniu Przedsiębiorczość, innowacje i projekty ***Powyższe opisy są ogólną informacją o kierunkach. Oferta przedstawiona w konkretnej rekrutacji różnić się może od powyższej.

8

9 16 Sylwetki absolwentów poszczególnych kierunków Informatyka Absolwent kierunku potrafi swobodnie posługiwać się narzędziami i systemami informatyki, zajmować się bazami i hurtowniami danych, sieciami komputerowymi, w tym ich bezpieczeństwem i technologiami internetowymi. Wie, jak stosować informatykę w systemach informatycznych i informacyjnych (w tym webowych i multimedialnych) oraz nieinformatycznych (między innymi w systemach podejmowania decyzji). Ukończenie tego kierunku na Wydziale Informatyki i Zarządzania umożliwia znalezienie pracy w firmach informatycznych zajmujących się budową, wdrażaniem lub utrzymaniem narzędzi i systemów informatycznych, w szczególności pracy w zespołach projektowych, w tym programistycznych. Absolwent bez problemu odnajdzie się w organizacjach i przedsiębiorstwach stosujących nowoczesne systemy zarządzania, sterowania i inżynierii wiedzy. Zdobyte na wydziale umiejętności ułatwią mu też prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Zainteresowani dalszą karierą naukową mają szansę rozpocząć studia doktoranckie. Inżynieria Systemów Absolwent Inżynierii Systemów to specjalista, który będzie potrafił poprowadzić proces od założeń projektowych do efektu końcowego. Będzie miał kompetencje, które pozwolą mu wybrać grupę osób reprezentujących różne dziedziny wiedzy i specjalności technicznych, rozdzielić im zadania, by możliwe było zaprojektowanie, uruchomienie i eksploatowanie złożonych procesów wytwarzania, procesów usługowych lub systemów wspomagających podejmowanie decyzji. Po analizie różnych wariantów będzie potrafił wybrać optymalne rozwiązanie, zapewnić odpowiednie współdziałanie wszystkich jego elementów oraz ocenić na podstawie obserwacji efektów konieczność wprowadzenia zmian. A wszystko to w zgodzie z rachunkiem ekonomicznym i poszanowaniem uwarunkowań czasowych narzuconych przez zleceniodawcę. Gdzie znajdzie pracę? W szeroko rozumianej gospodarce i wszelkich instytucjach, w których funkcjonowaniu jest niezbędne kompleksowe podejście do procesów innowacyjnych, np. w firmach zgrupowanych we Wrocławskim Parku Technologicznym. Będzie mieć kwalifikacje niezbędne do kierowania interdyscyplinarnymi zespołami projektowymi. Będzie też przygotowany do pracy w instytucjach naukowych i ośrodkach badawczo-rozwojowych różnych branż. Zainteresowani dalszym kształceniem się w tej dziedzinie mogą rozpocząć studia doktoranckie. Zarządzanie Absolwent zdobywa wiedzę i umiejętności, które pozwalają mu podjąć pracę na kierowniczym stanowisku i podejmować decyzje z zakresu zarządzania, marketingu, organizacji i planowania produkcji, logistyki, kadr, rachunkowości czy finansów. Dodatkowym atutem ukończenia kierunku na Wydziale Informatyki i Zarządzania są wyróżniające na rynku pracy umiejętności zastosowania informatyki w przedsiębiorstwie, analizy i formułowania wymagań do systemów informatycznych w zarządzaniu. Absolwenci są nie tylko przygotowani do zajmowania stanowisk menedżerskich we wszelkiego rodzaju firmach, ale także bez najmniejszego problemu radzą sobie z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. Zainteresowani dalszą karierą naukową mają szansę rozpocząć studia doktoranckie.

10 18 Studia podyplomowe wspólnie z Centrum Kształcenia Ustawicznego Politechniki Wrocławskiej proponuje kilkanaście rodzajów studiów podyplomowych. Są to między innymi: NOWOŚĆ: Zarządzanie logistyczne Polsko-Amerykańska Szkoła Biznesu (Program Executive MBA) Administrowanie sieciami komputerowymi Audyt wewnętrzny, nadzór i kontrola zarządcza Audytor projektów finansowanych z Unii Europejskiej Badania ankietowe Euromenedżer Europejski doradca zawodowy E-learning manager Komputerowe techniki multimedialne i projektowe w architekturze Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych Studium wykonalności na potrzeby funduszy Unii Europejskiej Technologie internetowe Zarządzanie bezpieczeństwem systemów informacyjnych Zarządzanie finansami w projektach finansowanych z Unii Europejskiej Zarządzanie projektami Zarządzanie projektem badawczym i komercjalizacja wyników badań Zarządzanie projektami Unii Europejskiej Zarządzanie systemami przemysłowymi Zastosowanie informatyki w procesowym zarządzaniu przedsiębiorstwem. Aktualną listę oferowanych przez Wydział Informatyki i Zarządzania studiów podyplomowych znaleźć można na stronie:

11 20 Studia w języku angielskim Chcąc ułatwić absolwentom odnalezienie się w świecie globalnej gospodarki, dużą wagę przywiązuje się do kształcenia w języku angielskim. Oferta skierowana jest do studentów obcokrajowców, których na Wydziale Informatyki i Zarządzania uczy się najwięcej na całej politechnice, ale także do Polaków, chcących zwiększyć swoją przewagę na rynku pracy. Studia I i II stopnia w języku angielskim oferują kierunki: Informatyka: inżynierskie Computer Science magisterskie Computer Engineering, Information Technologies, Intelligent Information Systems Zarządzanie: licencjackie Business Management and Information and Communication Management magisterskie Business Information Systems. Dzięki temu dodatkowo poznają język czeski i niemiecki, a także mają możliwość wzięcia udziału w atrakcyjnych praktykach zawodowych, często poza granicami krajów biorących udział w projekcie. W Polsce zajęcia prowadzone są w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Jeleniej Górze. Szczególnie warta uwagi jest propozycja studiów w języku angielskim na poziomie licencjackim, na specjalności Information and Communication Management. Jest ona realizowana w ramach Uniwersytetu Nysa. Jest to wspólny projekt trzech uczelni technicznych: Politechniki Wrocławskiej, Wyższej Szkoły Technicznej w Zittau/Görlitz i Uniwersytetu Technicznego w Libercu. Studenci, których po polskiej stronie rekrutuje się jedynie piętnastu, kształcą się w każdym roku na innej uczelni, kolejno w Czechach, w Polsce i w Niemczech.

12 22 Międzynarodowe możliwości Studencka aktywność Studenci Wydziału Informatyki i Zarządzania mogą Program ten posiada niemiecką akredytację. Poro- Aktywność studencka skupia się przede wszystkim Budynki wydziału przystosowane są do potrzeb korzystać z szerokiego programu wymian między- zumienie z Blekinge Institute of Technology (Szwe- w kołach naukowych oraz w działalności Samorzą- osób niepełnosprawnych. To z myślą o nich w wy- narodowych, stypendiów czy praktyk. Politechnika cja) umożliwia podwójne dyplomowanie na pozio- du Studenckiego. Na wydziale działa 21 kół nauko- działowej bibliotece zainstalowano komputer dla Wrocławska zawiera liczne umowy z uczelniami mie studiów magisterskich. wych, zajmujących się zarówno naukami technicz- użytkowników słabowidzących. z całego świata. Możliwość zagranicznych sty- W ramach programu TEMPUS podpisano porozu- nymi, jak i ekonomicznymi. Samorząd Studencki pendiów to już nie tylko program ERASMUS, ale mienie z Zaporizhzhya National Technical Univer- ma wyjątkową pozycje na uczelni. Tworzony jest Biblioteka oferuje studentom i pracownikom blisko wiele umów dwustronnych. Dzisiaj studenci mają sity oraz Zhytomir State Technological University przez studentów i dla studentów. Aktywnie repre woluminów oraz tytułów. Zgroma- możliwość studiowania prawie na całym świecie, (Ukraina) w sprawie podwójnego dyplomowania zentuje studentów na uczelni. Jego przedstawicie- dzony księgozbiór umożliwia prowadzenie badań w Australii, w krajach Azji czy obu Ameryk. Stu- w zakresie inżynierii oprogramowania. le zasiadają w Radzie Uczelni i Wydziału, mogą naukowych i realizację procesu dydaktycznego denci mają szansę dodatkowo skorzystać z poro- We współpracy z Macquire University, (Australia) przedstawiać opinie związane z dydaktyką i orga- zgodnie z tematyką istniejących na wydziale kie- zumień zawieranych bezpośrednio przez wydział. od 2006 roku realizowany jest program podwójne- nizacją procesu nauczania, obroną spraw i intere- runków. Dzięki umowie z Ostwestfalen-Lippe University of go doktoryzowania. Dodatkowo uczelnia stwarza sów studentów. Applied Sciences (Niemcy), Halmstad University możliwość uczestnictwa w programach gwarantu- Biblioteka zapewnia dostęp do światowych baz (Szwecja) oraz Aalborg University Esbjerg (Dania) jących zagraniczne praktyki, np. w ramach progra- Samorząd dba również o życie kulturalne i czas wol- danych, e-książek i e-czasopism oraz Dolnoślą- mogą uczestniczyć w programie IT Master. Umożli- mu LEONARDO DA VINCI. Prężnie działające na ny studentów, jest inicjatorem imprez kulturalno- skiej Biblioteki Cyfrowej. Jej pracownicy zajmują wia ona realizowanie wspólnego programu studiów uczelni organizacje studenckie takie, jak międzyna- -rozrywkowych, turystycznych, ale także popular- się na bieżąco dokumentacją dorobku naukowego na poziomie magisterskim w zakresie Information rodowy AIESEC, również oferują szeroki wachlarz no-naukowych takich, jak: konferencje czy wyjaz- pracowników wydziału, tworząc w systemie kom- Technology. praktyk i wyjazdów zagranicznych. dy na targi. Studenci mogą również rozwijać swoje puterowym DONA opisy bibliograficzne publikacji pozanaukowe pasje w międzywydziałowych agen- i raportów. Posiada również biblioteczny system dach kultury, takich jak: Dyskusyjny Klub Filmowy, ALEPH. Klub Realizatorów Filmowych FOSA, studencka telewizja STYK czy radio LUZ. Nowoczesnych technologii nie sposób uczyć się na przestarzałym sprzęcie. Zajęcia odbywają się w salach dydaktycznych, wyposażonych w niezbędny sprzęt, komputery, ekrany, rzutniki multimedialne czy rzutniki pisma. W każdym pomieszczeniu jest dostępny Internet bezprzewodowy.

13 24 Kierunek: Informatyka Kierunek: Inżynieria Systemów ul. I. Łukasiewicza 5, Wrocław, bud. B-4 tel Sekretariat Dziekana stopnie i systemy studiów: stopnie i systemy studiów: adres do korespondencji: tel Biuro Promocji Wydziału I stopnia stacjonarne inżynierskie I stopnia stacjonarne inżynierskie Wyb. Wyspiańskiego 27, Wrocław I stopnia stacjonarne inżynierskie II stopnia stacjonarne magisterskie w języku angielskim Computer Science I stopnia niestacjonarne inżynierskie Kierunek: Zarządzanie II stopnia stacjonarne magisterskie stopnie i systemy studiów: II stopnia stacjonarne magisterskie I stopnia stacjonarne licencjackie Sprawdź profil Wydziału Informatyki i Zarządzania na I stopnia stacjonarne w języku angielskim Dziekanat: pok. 1a.8-1a.18 (antresola), bud. B-4 w języku angielskim w specjalnościach: Computer Engineering, Information Technologies oraz Intelligent Information Systems II stopnia niestacjonarne magisterskie licencjackie Business Management I stopnia stacjonarne w języku angielskim tel kierunek Informatyka tel kierunek Inżynieria Systemów tel kierunek Zarządzanie tel studia niestacjonarne licencjackie Uniwersytet Nysa Information and Communication Management Kierunek: Informatyka Biznesowa II stopnia stacjonarne magisterskie stopnie i systemy studiów: II stopnia stacjonarne magisterskie w języku I stopnia stacjonarne inżynierskie II stopnia stacjonarne magisterskie T-7 B-9 D-20 B-5 D-1 angielskim Business Information Systems A-5 C-16 C-5 D-2 C-2 C-15 B-11 A-3 B-8 B-2 B-10 A-8 A-10 A-6 C-7 A-4 C-1 C-3 C-4 D-3 B-7 C-11 B-4 II stopnia niestacjonarne magisterskie B-6 A-9 B-3 A-7 A-11 C-6 A-2 B-1 A-1 C-14 C-8 H-7 C-13 H-4 H-14 H-3 H-13 H-6 Od ra H-10 H-12 H-5 a Odr Kampus PWr H-9 H-8

14

15

Wydział Matematyki Stosowanej. Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Wydział Matematyki Stosowanej. Politechniki Śląskiej w Gliwicach Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej w Gliwicach Wydział Matematyki Stosowanej jeden z 13 wydziałów Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Od kilkunastu lat główną siedzibą Wydziału oraz Instytutu

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Kierunek studiów: INFORMATYKA Stopień studiów: STUDIA II STOPNIA Obszar Wiedzy/Kształcenia: OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH Obszar nauki: DZIEDZINA NAUK TECHNICZNYCH Dyscyplina

Bardziej szczegółowo

Sylwetki absolwenta kierunku Informatyka dla poszczególnych specjalności :

Sylwetki absolwenta kierunku Informatyka dla poszczególnych specjalności : INFORMATYKA Studia I stopnia Celem kształcenia na I stopniu studiów kierunku Informatyka jest odpowiednie przygotowanie absolwenta z zakresu ogólnych zagadnień informatyki. Absolwent powinien dobrze rozumieć

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Zarządzanie Logistyką w Przedsiębiorstwie, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Oferta dydaktyczna. INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI

Oferta dydaktyczna. INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI Oferta dydaktyczna INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI Zielona Góra, 2015 Na Wydziale Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki prowadzone są studia: stacjonarne (dzienne), niestacjonarne (zaoczne).

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Specjalności: finanse przedsiębiorstw informatyka w finansach Ulotka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji, studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Efekty dla programu : Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji Specjalności: Inżynieria produkcji surowcowej, Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy

Bardziej szczegółowo

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy z zakresu matematyki, fizyki, elektroniki i metrologii, teorii informacji, języka angielskiego oraz wybranych zagadnień

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH III STOPNIA Informatyka (nazwa kierunku)

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH III STOPNIA Informatyka (nazwa kierunku) PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH III STOPNIA Informatyka (nazwa kierunku) 1. OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA: 1) Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia (EKK) do obszarowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I)

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Osoba koordynująca: dr inż. Tomasz Pieciukiewicz Tomasz.Pieciukiewicz1@pjwstk.edu.pl Czego uczymy. Umiejętności po ukończeniu specjalizacji. Celem specjalizacji

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Systemy komputerowe administracji

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Systemy komputerowe administracji Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Systemy komputerowe administracji prowadzonej w ramach kierunku Informatykana wydziale Informatyki 1. Dane ogólne Nazwa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 data zatwierdzenia przez Radę ydziału w SID pieczęć i podpis dziekana ydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia wyższe prowadzone

Bardziej szczegółowo

METODY WSPOMAGANIA DECYZJI MENEDŻERSKICH

METODY WSPOMAGANIA DECYZJI MENEDŻERSKICH PREZENTACJA SEPCJALNOŚCI: METODY WSPOMAGANIA DECYZJI MENEDŻERSKICH WYDZIAŁ INFORMATYKI I KOMUNIKACJI KIERUNEK INFORMATYKA I EKONOMETRIA SEKRETARIAT KATEDRY BADAŃ OPERACYJNYCH Budynek D, pok. 621 e-mail

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI (3,-letnie studia stacjonarne I stopnia - inżynierskie) Obowiązuje od roku akademickiego 009/00 WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI ROZKŁAD GODZIN ZAJĘĆ Lp Nazwa przedmiotu Obowiązuje po semestrze Godziny

Bardziej szczegółowo

T2A_W03 T2A_W07 K2INF_W04 Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie kluczową wiedzę w zakresie realizacji informacyjnych systemów rozproszonych

T2A_W03 T2A_W07 K2INF_W04 Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie kluczową wiedzę w zakresie realizacji informacyjnych systemów rozproszonych KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Wydział Informatyki i Zarządzania Kierunek studiów INFORMATYKA (INF) Stopień studiów - drugi Profil studiów - ogólnoakademicki Symbol EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do efektów

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie Zarządzanie przedsiębiorstwem Absolwenci specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie INFORMATYKA

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie INFORMATYKA Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie INFORMATYKA Zapotrzebowanie na informatyków rośnie szybciej niż liczba absolwentów IT jest jedną z najszybciej rozwijających się branż w Polsce. Perspektywy

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz. Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof.

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz. Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof. nzw Prodziekani ds. Studenckich i Dydaktyki Dr BARBARA WOJSZNIS

Bardziej szczegółowo

Osoba posiadająca kwalifikacje I stopnia WIEDZA

Osoba posiadająca kwalifikacje I stopnia WIEDZA ZAMIERZONE KSZTAŁCENIA: Symbol K_W01 K_W0 K_W0 K_W0 K_W0 K_W0 K_W07 K_W08 K_W09 K_W10 K_W11 K_W1 K_W1 K_W1 Osoba posiadająca kwalifikacje I stopnia WIEDZA Ma podstawową wiedzę o charakterze nauk ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 data zatwierdzenia przez Radę ydziału w SID pieczęć i podpis dziekana ydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia wyższe prowadzone

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA SYLWETKA ABSOLWENTA

Kierunek studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA SYLWETKA ABSOLWENTA Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Specjalność międzynarodowe stosunki ekonomiczne skierowana jest do osób, które pragną aktywnie działać na rynkach międzynarodowych,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 data zatwierdzenia przez Radę ydziału w SID pieczęć i podpis dziekana ydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia wyższe prowadzone

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 69 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku

Uchwała Nr 69 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku Uchwała Nr 69 /2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku zarządzanie na poziomie drugiego stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

1. Informatyka w zarządzaniu, 2. Grafika komputerowa i budowa systemów internetowych,

1. Informatyka w zarządzaniu, 2. Grafika komputerowa i budowa systemów internetowych, KIERUNEK: INFORMATYKA I EKONOMETRIA Studia inżynierskie na kierunku Informatyka i Ekonometria obejmują kształcenie specjalistów w zakresie tworzenia i eksploatacji systemów informacji ekonomicznej, stosowania

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Objaśnienie oznaczeń: S1A obszar

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r. Program na studiach wyższych Nazwa Wydziału Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Nazwa kierunku studiów Określenie obszaru

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin w semestrze II r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne

Liczba godzin w semestrze II r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne (kierunek studiów) informatyka specjalności: programowanie systemów i baz danych, systemy i sieci komputerowe, informatyczne

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INFORMATYKI POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ

WYDZIAŁ INFORMATYKI POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ WYDZIAŁ INFORMATYKI POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ HISTORIA 1995 uruchomienie kierunku Informatyka na WE 2001 powstanie Wydziału Informatyki i Zarządzania 2001 uruchomienie makrokierunku Automatyka i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

InŜynieria biomedyczna Studenci kierunku INśYNIERIA BIOMEDYCZNA mają moŝliwość wyboru jednej z następujących specjalności: informatyka medyczna

InŜynieria biomedyczna Studenci kierunku INśYNIERIA BIOMEDYCZNA mają moŝliwość wyboru jednej z następujących specjalności: informatyka medyczna Wydział InŜynierii Mechanicznej i Informatyki al. Armii Krajowej 21, 42-200 Częstochowa tel. 0 34 325 05 61 rekrutacja@wimii.pcz.pl www.wimii.pcz.czest.pl Studia I stopnia Studia licencjackie trwają nie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność PROCESY I PROJEKTY LOGISTYCZNE

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność PROCESY I PROJEKTY LOGISTYCZNE Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność PROCESY I PROJEKTY LOGISTYCZNE Profil Absolwenta Absolwent tej specjalności jest przygotowany do pracy na stanowiskach menedżerów

Bardziej szczegółowo

Informator 2013/2014 STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE STUDIA PODYPLOMOWE. www.it.ukw.edu.pl. inżynierskie II magisterskie uzupełniające

Informator 2013/2014 STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE STUDIA PODYPLOMOWE. www.it.ukw.edu.pl. inżynierskie II magisterskie uzupełniające Wydział Matematyki Fizyki i Techniki INSTYTUT TECHNIKI STUDIA STACJONARNE inżynierskie II magisterskie uzupełniające STUDIA NIESTACJONARNE inżynierskie II magisterskie uzupełniające STUDIA PODYPLOMOWE

Bardziej szczegółowo

I rok. semestr 1 semestr 2 15 tyg. 15 tyg. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. wykł. I rok. w tym. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer.

I rok. semestr 1 semestr 2 15 tyg. 15 tyg. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. wykł. I rok. w tym. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Kierunek Informatyka studia I stopnia inżynierskie studia stacjonarne 08- IO1S-13 od roku akademickiego 2015/2016 A Lp GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH kod Nazwa modułu

Bardziej szczegółowo

Raport WSB 2014 www.wsb.pl

Raport WSB 2014 www.wsb.pl Studenci, Absolwenci, Pracodawcy. Raport WSB 2014 www.wsb.pl WPROWADZENIE prof. dr hab. Marian Noga Dyrektor Instytutu Współpracy z Biznesem WSB we Wrocławiu Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce pierwszy

Bardziej szczegółowo

ZAKRES NAUCZANIA INFORMATYKI EKONOMICZNEJ NA STUDIACH EKONOMICZNYCH I INFORMATYCZNYCH

ZAKRES NAUCZANIA INFORMATYKI EKONOMICZNEJ NA STUDIACH EKONOMICZNYCH I INFORMATYCZNYCH ZAKRES NAUCZANIA INFORMATYKI EKONOMICZNEJ NA STUDIACH EKONOMICZNYCH I INFORMATYCZNYCH Magdalena Kotnis Wprowadzenie Zakres tematyczny obszaru Informatyki Ekonomicznej jest obszerny. Pierwsze próby zakreślenia

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów INFORMATYKA, Absolwent studiów I stopnia kierunku Informatyka WIEDZA

Efekty kształcenia dla kierunku studiów INFORMATYKA, Absolwent studiów I stopnia kierunku Informatyka WIEDZA Symbol Efekty kształcenia dla kierunku studiów INFORMATYKA, specjalność: 1) Sieciowe systemy informatyczne. 2) Bazy danych Absolwent studiów I stopnia kierunku Informatyka WIEDZA Ma wiedzę z matematyki

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH. Podstawy programowania 15 30 45 1 7. Systemy operacyjne 20 25 45 5

INFORMATYKA PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH. Podstawy programowania 15 30 45 1 7. Systemy operacyjne 20 25 45 5 razem razem INFORMATYKA PLAN STUDIÓ NISTACJONARNYCH ( U K Ł A D Z I R O C Z N Y M ) Rok I Zajęcia dydaktyczne obligatoryjne Podstawy programowania 15 30 45 1 7 Systemy operacyjne 20 25 45 5 Teoretyczne

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW INFORMATYKA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW INFORMATYKA EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW INFORMATYKA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta studia drugiego stopnia ogólnoakademicki magister inżynier 1. Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

I. Część ogólna programu studiów.

I. Część ogólna programu studiów. I. Część ogólna programu studiów.. Wstęp: Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych jest umiejscowiony w obszarze sztuki (Sz). Program studiów dla prowadzonych w uczelni specjalności

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów GEOINFORMATYKA studia pierwszego stopnia - profil praktyczny

Efekty kształcenia dla kierunku studiów GEOINFORMATYKA studia pierwszego stopnia - profil praktyczny Załącznik nr 1 Efekty kształcenia dla kierunku studiów GEOINFORMATYKA studia pierwszego stopnia - profil praktyczny Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów geoinformatyka należy

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych. 2. Profil kształcenia: ogólnoakademicki.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI INŻYNIERIA INTERNETU ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE MSP

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI INŻYNIERIA INTERNETU ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE MSP Kod przedmiotu Forma zaliczenia Egz/ zal po sem. US/WNEiZ Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE/NIESTACJONARNE** KIERUNEK: specjalność/i: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku

Program studiów dla kierunku Regulamin praktyk i program praktyk dla kierunku inżynieria bezpieczeństwa zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Nr 5/000/2014 z dnia 17 stycznia 2014 r. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

Bardziej szczegółowo

PANEL DYSKUSYJNY. Nowa specjalność studiów magisterskich Inżynieria procesów biznesowych a potrzeby rynku pracy

PANEL DYSKUSYJNY. Nowa specjalność studiów magisterskich Inżynieria procesów biznesowych a potrzeby rynku pracy PANEL DYSKUSYJNY Przygotowanie absolwenta a potrzeby pracodawców w zakresie inżynierii procesów biznesowych 8 czerwca 2010 Nowa specjalność studiów magisterskich Inżynieria procesów biznesowych a potrzeby

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Sieci komputerowe

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Sieci komputerowe Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Sieci komputerowe prowadzonej w ramach kierunku Informatykana wydziale Informatyki 1. Dane ogólne Nazwa kierunku: Informatyka

Bardziej szczegółowo

NOWE STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE WSPÓLNIE PRZEZ WARSZAWSKĄ SZKOŁĘ ZARZĄDZANIA SZKOŁĘ WYŻSZĄ WSPOŁNIE Z FIRMĄ GOWORK.PL

NOWE STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE WSPÓLNIE PRZEZ WARSZAWSKĄ SZKOŁĘ ZARZĄDZANIA SZKOŁĘ WYŻSZĄ WSPOŁNIE Z FIRMĄ GOWORK.PL NOWE STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE WSPÓLNIE PRZEZ WARSZAWSKĄ SZKOŁĘ ZARZĄDZANIA SZKOŁĘ WYŻSZĄ WSPOŁNIE Z FIRMĄ GOWORK.PL Podyplomowe Studia ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI BAZ DANYCH Celem studiów jest przekazanie

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki dla doktorantów rozpoczynających studia w roku akad. 2014/2015 1. Studia doktoranckie na Wydziale Fizyki prowadzone są w formie indywidualnych

Bardziej szczegółowo

RANKING PROGRAMÓW MBA 2012

RANKING PROGRAMÓW MBA 2012 RANKING PROGRAMÓW MBA 2012 Pytania dotyczą roku akademickiego 2011/2012. Ankietę należy wypełnić dla każdego programu oddzielnie. Ankieta dotyczy programów, które są aktywne tj. rekrutują studentów i prowadzą

Bardziej szczegółowo

UDA POKL.04.01.01-00-301/10-00

UDA POKL.04.01.01-00-301/10-00 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa studentów WSPiA w Przemyślu w nowych formach edukacji wdrażanych w ramach realizacji projektu pn. Dyplom WSPiA przepustką do biznesu współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA PROJEKTY UNIJNE I POZYSKIWANIE FUNDUSZY Z UE

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA PROJEKTY UNIJNE I POZYSKIWANIE FUNDUSZY Z UE PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów Dziedziny nauki, w których umiejscowiony jest kierunek studiów/ Dyscypliny naukowe, w których umiejscowiony

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW. TRANSPORT studia stacjonarne i niestacjonarne

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW. TRANSPORT studia stacjonarne i niestacjonarne Załącznik do uchwały Nr 000-8/4/2012 Senatu PRad. z dnia 28.06.2012r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TRANSPORT studia stacjonarne i niestacjonarne Nazwa wydziału: Wydział Transportu i Elektrotechniki

Bardziej szczegółowo

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia absolwent:

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia absolwent: Efekty kształcenia dla kierunku studiów ekonomia Studia pierwszego stopnia profil praktyczny 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze. Kierunek studiów ekonomia należy do dziedziny nauk ekonomicznych w ramach

Bardziej szczegółowo

Strategia. rozwoju Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UR. na lata 2013-2016

Strategia. rozwoju Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UR. na lata 2013-2016 Strategia rozwoju Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UR na lata 2013-2016 Misja Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego odzwierciedla zasadnicze elementy misji Uniwersytetu Rzeszowskiego takie jak tworzenie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 19/2013/III Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 11 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 19/2013/III Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 11 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 19/2013/III z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Współczesne Technologie Informatyczne Tworzenie Aplikacji Mobilnych, prowadzonych w

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Informatyka w działalności biznesowej

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Informatyka w działalności biznesowej Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Informatyka w działalności biznesowej prowadzonej w ramach kierunku Informatyka na wydziale Informatyki 1. Dane ogólne

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe: LOGISTYKA MIĘDZYNARODOWYCH ŁAŃCUCHÓW DOSTAW

Studia podyplomowe: LOGISTYKA MIĘDZYNARODOWYCH ŁAŃCUCHÓW DOSTAW Studia podyplomowe: LOGISTYKA MIĘDZYNARODOWYCH ŁAŃCUCHÓW DOSTAW Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/29/8315/8881 Cena netto 3 600,00 zł Cena brutto 3 600,00 zł Cena netto za godzinę 25,00 zł Cena

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn Załącznik nr 18 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY, TRYBY STUDIOWANIA ORAZ SPECJALNOŚCI OFEROWANE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH

WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY, TRYBY STUDIOWANIA ORAZ SPECJALNOŚCI OFEROWANE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY, TRYBY STUDIOWANIA ORAZ SPECJALNOŚCI OFEROWANE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH I. STUDIA PROWADZONE W WARSZAWIE Wydział ADMINISTRACJI I NAUK SPOŁECZNYCH Kierunek Administracja

Bardziej szczegółowo

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych (tabele odniesień efektów kształcenia)

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych (tabele odniesień efektów kształcenia) Załącznik nr 7 do uchwały nr 514 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Grafika komputerowa

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Grafika komputerowa Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Grafika komputerowa prowadzonej w ramach kierunku Informatyka na wydziale Informatyki 1. Dane ogólne Nazwa kierunku: Informatyka

Bardziej szczegółowo

Wybór specjalności. Stosunki Gospodarcze

Wybór specjalności. Stosunki Gospodarcze Wydział Nauk Ekonomicznych Studia niestacjonarne II stopnia, rok akademicki 2013/2014 Wybór specjalności na kierunku: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Katedry organizujące dydaktykę na kierunku MSG

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MATEMATYKI. www.wmat.pwr.edu.pl

WYDZIAŁ MATEMATYKI. www.wmat.pwr.edu.pl WYDZIAŁ MATEMATYKI www.wmat.pwr.edu.pl MATEMATYKA Studenci kierunku Matematyka uzyskują wszechstronne i gruntowne wykształcenie matematyczne oraz zapoznają się z klasycznymi i nowoczesnymi zastosowaniami

Bardziej szczegółowo

Matryca pokrycia efektów kształcenia

Matryca pokrycia efektów kształcenia Matryca pokrycia efektów kształcenia Matryca dla przedmiotów realizowanych na kierunku Informatyka (z wyłączeniem przedmiotów realizowanych w ramach specjalności oraz przedmiotów swobodnego wyboru) Efekty

Bardziej szczegółowo

K A T E D R A IN F O R M A T Y K I I M E T O D K O M P U T E R O W Y C H UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY W KRAKOWIE

K A T E D R A IN F O R M A T Y K I I M E T O D K O M P U T E R O W Y C H UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY W KRAKOWIE 1. Kierunek: Informatyka 2. Obszar kształcenia: X nauki ścisłe 3. Sylwetka absolwenta: Studia pierwszego stopnia na kierunku Informatyka przygotowują absolwentów w zakresie treści matematycznych niezbędnych

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ÓDZKA. INFORMACJA o wydzia ach, kierunkach, rodzajach studiûw oraz specjalnoúciach w Politechnice Ûdzkiej

POLITECHNIKA ÓDZKA. INFORMACJA o wydzia ach, kierunkach, rodzajach studiûw oraz specjalnoúciach w Politechnice Ûdzkiej POLITECHNIKA ÓDZKA INFORMACJA o wydzia ach, kierunkach, rodzajach studiûw oraz specjalnoúciach w Politechnice Ûdzkiej 2004 INFORMACJI O ZASADACH REKRUTACJI, STUDIACH I LIMITACH PRZYJÊÆ UDZIELA ORAZ DOKUMENTY

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria Szkoła wyższa prowadząca kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia w zakresie:

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 2014/2015

Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 2014/2015 Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 201/2015 Wydział Zarządzania UW posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dwóch dyscyplinach:

Bardziej szczegółowo

OPIS KIERUNKU: ZARZADZANIE

OPIS KIERUNKU: ZARZADZANIE Załącznik nr 2 OPIS KIERUNKU: ZARZADZANIE STUDIA: NIESTACJONARNE STUDIA II STOPNIA 1. REKRUTACJA KANDYDATÓW Rekrutacja na studia dokonywana jest spośród kandydatów legitymujących dyplomem ukończenia inżynierskich

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA KIERUNEK: POZIOM: PROFIL: OBOWIĄZUJE OD ROKU AKADEMICKIEGO: 2015 / 2016 ROK

PROGRAM KSZTAŁCENIA KIERUNEK: POZIOM: PROFIL: OBOWIĄZUJE OD ROKU AKADEMICKIEGO: 2015 / 2016 ROK PROGRAM KSZTAŁCENIA KIERUNEK: AKUSTYKA POZIOM: STUDIA I STOPNIA PROFIL: PRAKTYCZNY ROK OBOWIĄZUJE OD ROKU AKADEMICKIEGO: 0 / 0 INSTYTUT AKUSTYKI WYDZIAŁ FIZYKI UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Ekonomiczny PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

STUDIA Z GWARANCJĄ SUKCESU

STUDIA Z GWARANCJĄ SUKCESU Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku ul. Ks.Stanisława Suchowolca 6, 15-567 Białystok

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Wydział Matematyki i Informatyki PASJA TO SZUKANIE NOWYCH ROZWIĄZAŃ. STUDIUJ Z NAMI I UCZYŃ Z NIEJ SPOSÓB NA ŻYCIE. O WYDZIALE 30.01.1919 r. utworzono Wydział

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i druk 3D

Projektowanie i druk 3D Projektowanie i druk 3D WSB Wrocław - Studia podyplomowe Opis kierunku Projektowanie i druk 3D - studia w WSB we Wrocławiu Druk 3D to technika wytwarzania zyskująca coraz większą popularność, zarówno w

Bardziej szczegółowo

Nowy okres programowania Europejskiego Funduszu Społecznego. Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej

Nowy okres programowania Europejskiego Funduszu Społecznego. Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej Nowy okres programowania Europejskiego Funduszu Społecznego DOFINANSOWANIE NA DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNĄ JEDNOSTEK NAUKI Priorytety MNiSW w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój stanowią: Podniesienie

Bardziej szczegółowo

słuchaczom uzyskanie praktycznych rozwiązań i wskazówek będących skutkiem zdobytych doświadczeń w pracy z wieloma spółkami giełdowymi.

słuchaczom uzyskanie praktycznych rozwiązań i wskazówek będących skutkiem zdobytych doświadczeń w pracy z wieloma spółkami giełdowymi. Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 156610 Temat: Studia Podyplomowe Rachunkowość Zarządcza i Controlling. Nowoczesne systemy oparte na technologii informatycznej - III edycja 9-12 Październik

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami edycja 15 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr nr 1/2012 i 15/2012 organizowanego przez Wydział Informatyki i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7/VI/2012 Senatu Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach z dnia 13 czerwca 2012 roku. Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami

STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami (Program studiów) Opracowanie: dr inż. Jacek Jakieła Program studiów Zarządzanie projektami 2 CEL STUDIÓW, ADRESAT I PROFIL ABSOLWENTA Studia podyplomowe Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Grafika komputerowa

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Grafika komputerowa Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Grafika komputerowa prowadzonej w ramach kierunku Informatyka na wydziale Informatyki 1. Dane ogólne Nazwa kierunku: Informatyka

Bardziej szczegółowo

Program studiów doktoranckich

Program studiów doktoranckich I. INFORMACJE OGÓLNE Program studiów doktoranckich Zał. nr 2b uchwała nr 54/836/2015 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zatwierdzono w

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne Wszystkie Katedra Informatyki Stosowanej Dr inż. Marcin Detka. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr pierwszy. Semestr letni Brak Nie

Stacjonarne Wszystkie Katedra Informatyki Stosowanej Dr inż. Marcin Detka. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr pierwszy. Semestr letni Brak Nie KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 202/203 Z-ZIP2-0452 Informatyczne Systemy Zarządzania Produkcją Manufacturing Management

Bardziej szczegółowo

Matryca pokrycia efektów kształcenia. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy (cz. I)

Matryca pokrycia efektów kształcenia. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy (cz. I) Matryca pokrycia efektów kształcenia Matryca dla przedmiotów realizowanych na kierunku Informatyka i Ekonometria (z wyłączeniem przedmiotów realizowanych w ramach specjalności oraz przedmiotów swobodnego

Bardziej szczegółowo

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Traci moc Uchwała nr 144/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 27 czerwca 2013 r.

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Traci moc Uchwała nr 144/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 27 czerwca 2013 r. Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16c; 35-959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@ur.edu.pl Uchwała nr 282/03/2014 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia na kierunku architektura krajobrazu studia drugiego stopnia na specjalności: kształtowanie i ochrona krajobrazu

Opis efektów kształcenia na kierunku architektura krajobrazu studia drugiego stopnia na specjalności: kształtowanie i ochrona krajobrazu Załącznik nr 1 Opis efektów kształcenia na kierunku architektura krajobrazu studia drugiego stopnia na specjalności: kształtowanie i ochrona krajobrazu Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Wydział Fizyki PASJA MA SIŁĘ PRZYCIĄGANIA. STUDIUJ Z NAMI I UCZYŃ Z NIEJ SPOSÓB NA ŻYCIE. O WYDZIALE Wydział Fizyki to duża jednostka naukowo-dydaktyczna, której

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI INFORMATYKA I STOPIEŃ PRAKTYCZNY

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI INFORMATYKA I STOPIEŃ PRAKTYCZNY WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI Nazwa kierunku Poziom kształcenia Profil kształcenia Symbole efektów kształcenia na kierunku INFORMATYKA I STOPIEŃ PRAKTYCZNY Efekty kształcenia - opis słowny Po ukończeniu

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Łódzki. Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny. Instytut Finansów PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH FINANSE W PRAKTYCE

Uniwersytet Łódzki. Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny. Instytut Finansów PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH FINANSE W PRAKTYCE Uniwersytet Łódzki Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Instytut Finansów PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH FINANSE W PRAKTYCE 1. Nazwa studiów podyplomowych: Finanse w praktyce 2. Zwięzły opis studiów:

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia pierwszego stopnia studia licencjackie

Bardziej szczegółowo

Infosys BPO Poland działania wspierające społeczność akademicką łódzkich uczelni

Infosys BPO Poland działania wspierające społeczność akademicką łódzkich uczelni Infosys BPO Poland działania wspierające społeczność akademicką łódzkich uczelni Konferencja Współpraca nauki z biznesem stan obecny i oczekiwania przedsiębiorców 16.07.2010, PAIiIZ Anna Tumidajewicz Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 9/12 Rady Instytutu Inżynierii Technicznej PWSTE w Jarosławiu z dnia 30 marca 2012r Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU

Bardziej szczegółowo

LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016

LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016 LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016 INFORMATYKA I STOPNIA studia niestacjonarne 1 sem. PO-W08-INF- - -NZ-Ii-WRO-(2015/2016) MAP003056W Algebra z geometrią analityczną

Bardziej szczegółowo

edycja 1 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012

edycja 1 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012 Wrocław, 18.05.2015 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Android i ios nowoczesne aplikacje mobilne edycja 1 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012

Bardziej szczegółowo

Nowe, super ciekawe specjalizacje dla studentów PJWSTK

Nowe, super ciekawe specjalizacje dla studentów PJWSTK Nowe, super ciekawe specjalizacje dla studentów PJWSTK 1 Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności studentów i absolwentów PJWSTK na krajowym rynku pracy, w szczególności z zakresu ICT, poprzez:

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia niestacjonarne II stopnia, rok akademicki 2013/2014. Wybór specjalności na kierunku: Zarządzanie

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia niestacjonarne II stopnia, rok akademicki 2013/2014. Wybór specjalności na kierunku: Zarządzanie Wydział Nauk Ekonomicznych Studia niestacjonarne II stopnia, rok akademicki 2013/2014 Wybór specjalności na kierunku: Zarządzanie Katedry organizujące dydaktykę na kierunku Zarządzanie (Wydział NE) Katedra

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe Załącznik nr 4 do uchwały nr 438/2012-2013 Rady WPiA z dnia 25 czerwca2013 r. w sprawie korekty programu studiów na kierunku administracja I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku finanse i rachunkowość prowadzonych na

Bardziej szczegółowo

30 2 Zal. z oc. Język obcy nowożytny 60/4 30 30 4 Zal z oc. 8 Psychologia 15/1 15 1 Zal z oc. 9 Pedagogika 30/2 30 2 Zal z oc.

30 2 Zal. z oc. Język obcy nowożytny 60/4 30 30 4 Zal z oc. 8 Psychologia 15/1 15 1 Zal z oc. 9 Pedagogika 30/2 30 2 Zal z oc. Lp. Przedmiot Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XX Rady Wydziału Nauk Technicznych z dnia 29 maja 2013 roku Program i plan kształcenia dla studiów doktoranckich - stacjonarnych w dyscyplinie inżynieria rolnicza.

Bardziej szczegółowo