Data i miejsce zlo2enia oferty (wypelnia orgarradministracji pubiicznej) v,ipi. \An -47- OF ERTA/EFERT+T#SP6I+IA+) W FORMIE ZADANIA PUBLICZNEGO')

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Data i miejsce zlo2enia oferty (wypelnia orgarradministracji pubiicznej) v,ipi. \An -47- OF ERTA/EFERT+T#SP6I+IA+) W FORMIE ZADANIA PUBLICZNEGO')"

Transkrypt

1 OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO ii l:j'i i tl i'i,.'i i- l'{ ;- (.-- i: I i i}. i-l r;i ii{ } i.i I i' r' i'l :;'i i- i: il::ii i:.j \'. i -QD):.i Data i miejsce zlo2enia oferty (wypelnia orgarradministracji pubiicznej) v,ipi. \An -47- OF ERTA/EFERT+T#SP6I+IA+) ODMIOTU orjd, O KTORYM(+g) MOWAW ART. 3 UST.3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETMA 2003 r. O DZIAI-ALNOSCI POZYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (Dz. U r. Nr 234, poz. 1536)r), REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Dzialania na rzecz os6b niepelnosprawnych (r o dzaj zadatia pub liczne go2)) Organizacja Gali z okazji X - lecia Zakladu AktywnoSci Zawodowej Caritas Archidiecezji tr-6dzkiej (tytul zadania publicznego) w okresie od 1 wrze5nia20il do 27 listopada E PEWIEP ZENIA RF,ALI W FORMIE ZADANIA PUBLICZNEGO') PRZEZ Zarzyd Woj ew6dztwa L6dzkiego (organ administracj i publicznej) SPIERANIA REALIZACJI skladana na podstawie przepis6w dziatullrozdzialt 2 ustawy z drna24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci po2ytku publicznego i o wolontariacie 3) I. Dane oferenta"/sseren+6wl)' 1) nazwa: Caritas Archidiecezji tr 6dzkiej 2) formaprawna:4) O stowarzyszenie (X) koscielna osoba prawna O fundacja ( ) koscielna jednostka organizaeyjta O sp6ldzielnia socjalna O inna...' 3) numer w Krajowym Rejestrze S4dowym, w innym rejestrze lub ewidencji:s) Dekret Powolania nr L.d2.368/90 4) datawpisu, rejestracji lub utworzenia:6) 2 kwietnia ) nr NIP: nr REGON: ) adres: miejscowofif:l6d2 ul.: Gdafiska 111 dzielnica lub inna jednostka gmina: N'6dL powiat:8) I"6di, wojew6dztwo: l6dzkie kod pocztowy: poczta:\,6dt2 pomocnicza:7) nie dotyczy

2 i 7) tel; l/g2 faks: http: I I 8) numer rachunku bankowego: i nazwabanku: PEAKO S.A 9) nazwiska i imiona os6b upowaznionych do reprezentowania oferenta/oferent6wl): I a) ks. Jacek Ambroszczyk- Dyrektor Caritas Archidiecezji L6dzkiej b)... i c)... 10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organlzacyjnej bezposrednio wykonuj4cej zadanie, o kt6ryrm mowa w ofercie:e) CaritasArchidiecezjiL6dzkiej,ul.Gdafska111,90_507L5di,'te I l) osoba upowazniona do skladania wyja6nieri dotycz4cych oferty (imie i nazwisko oraznr telefonu kontaktowego) I i Anna Wlodarczyk - koordynator ds. projekt6w Caritas Archidiecezji\,6dzl<tej, tel , 12) przedmiot dzialalnosci pozytku publicznego : a) dzialalno$c nieodplatna po /tku publicznego Podstawowym celem Caritas jest szerzenie oraz praktyczne realizowanie nauki o milosierdziu chrzescijanskim. Cel ten Caritas realizuje w szczeg6lnosci przez organizowanie, koordynowanie i kierowanie cal4 koscielnq akcjq charytatywn4 w Archidie cezji N-6dzkiej. Zadanie to obejmuje przede wszystkim: - zakladanie i prowadzenie zal<\adow i o6rodk6w opieki zarnknietej i otwartej dla chorych, niepelnosprawnych, bezrobotnych,przedszkoli, sierociric6w, dom6w samotnej matki, dom6w dla chorych na choroby spoleczne, dom6w starc6w, kuchni dla ubogich, dom6w dziennego pobyhr i podobnych stalych dziel na terenie Archidiece zji tr 6dzkiej, - organizowanie pomocy doru2nej dla os6b ftzycznych i instytucji diecezjalnych w postaci zapom6g zwrotnych i bezzwrotnych, pomocy medycznej i opieki nad chorymi i samotnymi, osobami starszymi w domach, pomocy dla dzieci i rrrtodzie?y szkolnej i studenckiej, pomocy dla poszkodowanych w wypadkach losowych i kataklizmach oraz innych sposob6w pomocy doralnej w zaleznolci od wci4z zmieniaj4cych sip warunk6w Zycia, - orgarizowanie i prowadzenie zamkniqtych i otwartych osrodk6w pomocy medycznej oraz r62nego typu poradni, - organizowanie r62nych form wypoczynku dla: dzieci i rriodziezy z rodzin ubogich. wielodzietnych, patologscznych, dysfunkcyjnych, dzieci i rrtodzie?y polonijnej, os6b starszych. os6b niepelnosprawnych, - organizowanie wlasnych osrodk6w terenowych: Oddzial6w, Zespol6w i K6l Caritas, - organizowanie ksztalcenia pracownik6w charytatywnych, - organizowanie i prowadzenie poradni r62nego typu, - organizowanie i prowadzenie osrodk6w naukowych i nauczania, - or ganiz owani e i prow adz eni e akcj i fi nansuj 4cy ch dzial alno S i charytatywne. Nie dotyczy b) dzialalnos6 odplatna po4tku publicznego

3 13) jezeli oferent/efereneil) prowadzi/prowadz{ ) dzialalnosd gospodarcz4: a) numer wpisu do rejestru przedsigbiorc6w nie dotyczy b) przedmiot dzialalno5ci gospodarczej Nie dot II. Informacja o sposobie reprezentacji oferent6w wobec organu administracji publicznejwraz z przytoczeniem podstawy prawnej'u) Nie III. Szczeg6lowy zakres rzeczory zad,ania publicznego proponowanego do realizacji 1. Kr6tka charak ka zadania pub Zadarie Organizacja Gali z okazji X - lecia Zakladu Aktywno5ci Zawodowej Caritas Archidiecezji N,ildzkiej ma na celu ukazanie spolecznosci lokalnej niepelnosprawnych jako os6b, kt6re dzieki przelamartiu barier strachu i nietolerancji mog4 normalnie funkcjonowa6, reahzowa6 sie w Zyciu zawodowym, spolecznym, rodzinnym. Podczas uroczystosci zostan4 wrqczone wyr62nienia w postaci statuetki,,pegza", bed4cej slmrbolem pokonywania ograniczef, wztiesienie sig ponad bariery, uskrzydlenie. Statuetki otrzymajqosoby i instytucje, kt6rych dzialarna mogq stanowid wz6r dla os6b niepelnosprawnych lub, kt6re przyczynlly siq do wspierania integracji os6b 2. Opis potrzeb wskazuj4cych na konieczno5d wykonania zadania publicznego, opis ich przyczyn oraz skutk6w Zal<lad AktywnoSciZawodowej Caritas od 10 lat zajmuje sig promowaniem idei integracji spolecznej i aktywizacji os6b niepelnosprawnych. Orgarizacja Gali z okuli powstania Zald.adu jest doskonalq okazj4 aby pokaza6 spolecznosci lokalnej,2e osoba niepelnosprawna moze normalnie funkcjonowai w spoleczeristwie i Zyciu zawodowym. Gala to okazja do pokazania, 2e tylko przelamywanie barier strachu i nietolerancji moze doprowadzii do integracji os6b niepelnosprawnych. Gala postuzy wyr6znieniu i pokazaniu tzw. dobrych praktyk, czyli os6b niepelnosprawnych, kt6re potrafily mimo swoich ograniczefr, realizowal marzenia, spelniai siq zawodowo, funkcjonowa6,,normalnie" w spoleczefstwie. UroczystoSi bedzie slvyla r6wnie2 wyr62nieniu tych instytucji, kt6re wspierajq integracje os6b niepelnosprawnych ze spoleczeristwem i rynkiem pracy. Charakter i zalolenra tej uroczystosci posluz4 zar6wno motywacji os6b niepelnosprawnych do,,wziqcia Zycia w swoje rpce", jak r6wnie2 do pokazania pracodawcom szczeg6lnie otwartego rynku pracy, instytucjom, lokalnym wladzom i mediom, 2enale2y dawa6 szansq osobom niepelnosprawnym do godnego i samodzielnego funkcionowania. 3. Opis grup adresat6w zadania publicznego W uroczystosci wezmieudzial okolo 70% os6b niepelnosprawnych. Zaproszenie na GalE skierowane zostanq do: os6b niepelnosprawnych bpd4cych pod opiek4 stowarzyszeri i organizacji praculqcych na ich rzecz, przedstawicieli otwartego i chronionego rynku pracy; przedstawicieli stowarzyszeri i organizacji pracuj4cych na rzecz os6b niepelnosprawnych; przedstawicieli instytucji i urzgd6w zajmujqcych sie sprawami os6b niepelnosprawnych, lokalnej wladzy, lokalnych medi6w. Cala i6 ttumaczona bpdzie na iezyk mi 4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowarlla z dotacji inwestycji zwiqzatych publicznego, w szczeg6lnosci ze wskazaniem, w jaki spos6b przyczyni siq standardu realizacji zadanial I ) z realizacjq zadama to do podwyzszenia

4 Nie do 5. Informacja, czy w ci4gu ostatnich 5 lat oferenuoferencil) otrzymallotrzymalil) dotacjg na dofinansowanie inwestycjt zwiqzanych z realizacjqzadania publicznego z podaniem inwestycji, kt6re zostaly dofinansowut ", oig*n, kt6iy udzielil dofinansow uniu, or*daty otrzymania dotacjill) Nie dot 6. Zakladane cele realizacji zadania publicznego ora;z spos6b ich realizacji Gl6wnyrn celem zadnia jest promowanie integracji spolecznej i zawodowej os6b niepelnosprawnych. Celami szczeg6lowymi s4: o promowanie postawy aktywnego, zar6wno w Zyciu spolecznym, jak i zawodowym, niepelnosprawnego,. obalanie stereotypu funkcjonuiecego w SwiadomoSci spolecznej, 2e pracownik niepelnosprawny j est gorszym pracownikiem, o przelamywanie barier i obaw w budowaniu relacji z osobami niepelnosprawnymi, o uwrazliwianie Srodowiska lokalnego, lokalnego rynku pracy, lokalnej wladzy i medi6w na potrzeby os6b niepelnosprawnych, o propagowanie zasad r6wnouprawnienia w podnoszeniu kwalifikacji i zatrudnianiu os6b wn 7. Miejsce realizacji zadania publicznego Koordynacj a zadania: Zaklad Aktywno5ci Zawodowej Caritas Archidiecezji tr-6dzkiej, ul. Mikolaja Gogola l2,t-6dl Miejsce realizacji uroczystosci: Filharmonia N-6dzka im. Arfura Rubinsteina, ul. Narutowrcza N-6dz 8. Opis poszczeg6lnych dzialaf w zakresie realizacji zadania publicznegol2) 1. Promocja projektu Informacje o UroczystoSci znajdq sie na stronie internetowej Caritas Archidiecezji \-6dzloej na stronie ZahJadu AktywnoSci Zawodowej Caritas rozeslana zostanie wiadomos6 do Stowarzyszeh i instytucji dzialajqcych na rzecz niepelnosprawnych oraz pracodawc6w otwartego i chronionego rynku pracy. Pojawi siq r6wniez ogloszenie prasowe (lokalna prasa), rozeslane zostan4 informacje do lokalnych medi6w, we wszystkich plac6wkach Caritas zamteszczona zostanie informacj a dotyczqca Gali i jej celu. Uczestnicy uroczysto5ci otrzymaj4 indywidualne zaproszenia. 2. Przebieg Gali X - Iecia Zakladu Akfywno5ci Zawodowej Gala z okazji 10-lecia powstania ZaHadu AktywnoSci Zawodowej Caritas Archidiecezji L6dzlnej odbqdzie sie na przelomie pa2dziernlka i listopada (estesmy w trakcie dookreslania dokladnej daty, informacja o terminie przekazata zostanie do wiadomosci RCPS), w Filharmonii tr 6dzkiej. Wyb6r miejsca podyktowany byl potrzebami os6b niepelnosprawnych. W tr odzi Filharmonia jest najlepiej dostosowana architektonicznie do potrzeb os6b niepelnosprawnych. W uroczystosci wezmie udzial okolo 70o/o os6b niepelnosprawnych. Zaproszenie na Galq skierowane zostanie do:. lokalnej wladzy, o przedstawicieli instyfucji i urzed6w zajmuj4cych sie sprawami os6b niepelnosprawnych,. lokalnych medi6w, o przedstawicieli stowarzyszeri i organizacji pracuj4cych narzecz os6b niepelnosprawnych,

5 tzecz. o przedstawicieli otwartego i chronionego rynku pracy. Podczas Gali zaprezentowana zostanie dzialalnos6 ZaHadu, pokazane sylwetki os6b niepelnosprawnych, kt6re spelnily siq zar6wno w Zyciu spolecznym, jak i zawodowym. Na uroczystosci zostan4 wrqczone wyr62nienia w postaci statuetki,,pegazd' (w nawi4taniu do logo Zakadu), symbolizuj4cej pokonywanie ograniczefr, wzniesienie sie ponad bariery, uskrzydlenie. Statuetki otrzymajq osoby i instytucje, kt6rych dzialania mog4. stanowi6 wz6r dla os6b niepelnosprawnych, lub kt6re przyczynllv sie do wspierania integracji os6b niepelnosprawnych. Wyr62niony zostanie byly pracownik niepelnosprawny ZAZ, kt6ry realizuje sie w Zyciu spolecznyrn i zawodowym oraz obecny pracownik, kt6rego postawa mohe byi przykladem aktywno3ci, pokonywania wlasnych barier i barier spolecznych. Jednym z najlepszych motylvator6w do podejmowania pr6b zmiarry swojej syfuacji Zyciowej, czy pokonywania stereotyp6w jest przyklad kogos, komu sig udalo. UroczystoScitowarzyszylbgdzieczpficartystyczna. Calauroczystodd ttumaczona bgdzie na jezykmigowy, gdyz wsr6d gosci bed4osoby gluchonieme. Ze wzgledu na znaczenie uroczystosci i jego wymiar spoleczny o objecie patronatu honorowego nad wydarzeniem poproszeni zostanq. ks. Arcybiskup Wladyslaw Zi6lek MetropolitaN-6d21<r, Wojewoda N,6dzki Pani Jolanta Chelmiriska, Prezydent Miasta Lodzi Pani Hanna Zdanowska, Marszalek Woj ew6dztw a N-6dzkiego Pan Witold StEpief. 9. Harmonog.u-t') Zadanie publiczne realizowane w okresie od I wrzesnia 2011 do 27 listopada 2011 Tenniny realizacji poszczeg6lnych dzi alaf, Poszczeg6lne dzialania w zakresie,realizowanego zadania publicznego'" Przygotowanie material6w i informacji promocyjnych (zaproszenia, ogloszenie prasowe, informacje prasowe, informacje na stronv internetowe Dystrybucja material6w informacyjnych i oromocvinvch Oferent lub inny podmiot odpowiedzialny za dzialanie w zakresie realizowanego zadania publicznego wrzesieri 2011 Caritas Archidiece li L6dzkiej wrzesieri C aritas Archidi ece zji N- 6 dzkiej listopad 2011 Koordynacj a merytoryczna proj ektu wrzesieri C aritas Archi di ece zji N, 6 dzkiej listopad 2011 Koordynacj a 1o gi styczna proj ektu wrzesieri 20ll - Caritas Archidiece zji N,6 dzkiej listooad 2011 Orsanizacia Gali 23 listopada20ll C aritas Archi di ece zii N- 6 dzkiei Podsumowanie Gali" rozliczenre zadanra listopad 2011 C aritas Archidi ece zii L 6 dzktei 1 0. Zakladane rezult aty r ealtzacji zadania publicznego I s) ZahJadany,2e dziekirealizacji zadanta zostan4osi4gniqte nastqpuj4ce rezultaty: twarde. w Gali promui4cej idee integracji spolecznej i zawodowej os6b niepelnosprawnych weimre udzial okolo 600 os6b, o zostanie wydrukowanych 658 zaproszen nauroczyst4 GalE, o zostani e zarrieszczona inform acja dotyczqca zadania na stronie internetowej Caritas www. caritas.lodz.pl ; i ZAZ o zostanie wyslana informacja promuiqca Galp do lokalnych medi6w, o zostanie zarnieszczone ogloszetie prasowe promui4ce GalE flokalna prasa) miekkie o wzrosnie SwiadomoSi spoleczna (bezposrednich uczestnik6w Gali i po5rednich za Srednictwem medi6w" opinii) dotvczaca ootrzeb os6b niepelnosprawnvch i koniecznosci

6 p o d ej mow ani a dzial uh zmier zaj 4cych do wp i erani a pro cesu inte gracj i, o wzrosnie SwiadomoSd spoleczna (bezposrednich uczestnik6w Gali i posrednich za posrednictwem medi6w, opinii) na temat koniecznosci obalania stereotyp6w dotycz4cych o s6b niepelnosprawnych, o wzrosnie SwiadomoS6 pracodawc6w otwartego rjntku pracy (bezposrednich uczestnik6w Gali i posrednich - za po3rednictwem medi6w, opinii) na temat osoby niepelnosprawnej jako pelnowartosciowego pracownika. o zwr6cenie uwagi medi6w i lokalnych wladz na potrzeby os6b niepeinosprawnych, o wzrosnie integracja Srodowiska os6b niepelnosprawnych (stowarzyszeri, instyrucji pracuj 4cych na rzecz niepelnosprawnych),. zwiqkszy sig motywacja os6b niepelnosprawnych do podejmowania aktywnosci spolecznej i zawodowej. IV. Kalkulacj a przewidywanych koszt6w realizacji zadania publicznego 1. Kosztorys ze wzglgdu na rodzaj koszt6w: -p Rodzaj koszt6wr6) I II Koszty merytoryczne'o' po stronie... (Caritas Archidiecezji L6dzkiej ) I e) : I ) Wystep kabaretu - umowa za wykonanie uslugi Koszt Ilo56 jednostkowy iednostek (w zl) Rodzaj miary Koszt calkowity (w zl) z tego do pokrycia z wnioskowanej dotacji (w zl) z tego z flnansowych Srodk6w wlasnych, Srodk6w z innych lr6del, w tym wlat i oplat adresat6w zadania publicmegort) (w d) Koszt do pokrycia z wkladu osobowego, w tym pracy spolecznej czlonk6w i Swiadczeri wolontariuszy (w zl\ usluga U Kosay obslugi'" ) zadania publicznego, w tym koszty administracyjne po stronie... (Caritas Archidiecezji LodzKlet) -',: III Inne koszty, w tym koszty wyposa2enia i promocji po stronie.. (nazwa Oferenta)r.e): l) ry Ogolem: P r zew idyw ane tr 6 dla fin ans ow ania z adania publiczne go I Wnioskowana kwota dotacii t7,89, Srodki finansowe wlasnelt) ,1 I 3 Srodki finansowe z innych 2r6del og6lem (Srodki finansowe wymienione w pkt )'r) 0zl 0% )-t wplaty i oplaty adresat6w zadania publicznegolt) 0zt o% Srodki finansowe z innych 2r6del publicznych (w szczeg6lno5ci: dotacje z budzetu patistwa lub bud2etu jednostki sarnorz4du terytorialnego, funduszy celowych, Srodki z funduszy strukturalnych)r7) 0zl 0% pozostalel 7) Azl 0%

7 4 Wklad osobowy (w tym Swiadczenia wolontariuszy i praca spoleczna czlonk6w) 0zl 0% f, Og6lem (6rodki wymienione w pkt l-4) % 3. Finansowe Srodki z innych i.rldelpublicznych2l) Nazwa organu administracj i publicznej lub innej jednostki sektora fi nans6w publicznych Kwota Srodk6w (w zl) Informacja o tym, czy wniosek (oferta) o przy znani e Sro dk6w zostal(-a) rozpatrzony(-a) pozytywnie, cry tez nie zostal(-a) j eszcze roryatrzony(-a) Termin rozpatrzenia - w przypadku wniosk6w (ofert) nierozpatrzonych do czasu zloleni a nini ej szej oferty Nie dotyczy Nie dotyczy TAKA{IEI) Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy TAKA{IE') Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy TAKAIIE') Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy TAK,TNIEI) Nie dotyczy Uwagi, kt6re mog4miei znaczenie przy ocenie kosztorysu: Caritas Archidiecezji N.6dzkiej posiada doswiadczenie w realizacji podobnych imprez. Pozycja umieszczone w kosztorysie s4niezbqdna do prawidlowej rcalizacji zadania. V. Inne wybrane informacje dotycz4ce zadania publicznego 1. Zasoby kadrowe przewidyr;vane do wykorzystaniaprzy realizacji zadaniapublicznego22) Monika lloffmann-gr abowska - koord)mator Proj ektu kierownik. zald.ad.u aktywnosci zawodowej, Uniwersytel,L6dzki, Wydzial Ekonomiczno- Socjologiczny, Socjologia; kursy/szkolenia/szkoly podyplomowe: Wszechnica Polska Szkola Wy2sza Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie, Wydzial Nauk Spolecznych i Filologii, doradztwo zawodowe; Agencja Rozwoju Gospodarczego Centrum Ksztalcenia Kadr Mened'Zerskich, Studium MenedZerskie Dla Kadry Kierowniczej, Nowoczesne Techniki i Metody Zarzqdzaria Przedsigbiorstwem certyfikat menedzerski; KM Studio,,,Zarzqdzanie konfliktem"; Og6lnopolska Baza Pracodawc6w Niepelnosprawnych,,gontrole PFRON, NIK i innych organ6w u pracodawc6w zatrudniaj4cych niepelnosprawne w mti4zku z uzyskiwanqprzez nich pomoc4 publiczn4"; Centrum Promocji i Ronvoj Inicjatyw Obywatelskich,,OPIJS",,,Aspekty zakladania, prowadzenia i funkcjonowania sp6ldzielni socjalnych"; Przylaci6l Niepelnosprawnych -,,Wyzwania w zarzqdzaniu organizacjami pozarz4dowymi - od wlasnych cel6w do sukcesu orgarizacjl"; Studio -,,Coaching jako narzpdzie wspierania ludzi w rozwoju: zasady, techniki, zastosowanie"; Profesja Centrum Ksztalcenia Kadr,$urs kadrowo-placowy''; Wszechnica Polska Szkola WyaszaTowarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie, Narodowe Forum Doradztwa Karier Kurs dla doradc6w zawodowych w zakresie stosowania narzgdzi; Misarn, Fundacja Universitatir Varsoviensis,,,Praktyczne zastosowanie programu aktywizacji spolecznej i zawodowej mlodych os6b niepelnosprawnych ruchowo"; Polski Zwiqzek Gluchych \-6dzkte Centrum Ksztalcenia Jqzyka Migowego, I poiio- jpzryka migowego; WyLsza Szkol4 Administracji i Biznesu w Gdyni - Dwumodulowy cykl szkoleri,,system",,lrldzie" szkolenie w ramach projekru,,szkolenia, standardy dzialar.iia, certyfikacja szans4 dla ronvoju akademickich biur karier w Polsce"; Polska Organizacja Pracodawc6w Os6b Niepelnosprawnych,,,Organizacja stanowisk, warunk6w i Srodowiskapracy niepelnosprawnych pracownik6w"; - Fundacja lnicjatyw Spoleczno-Ekonomicznych, Program szkoleni dla kadr pracownik6w instytucji rynku pracy,pezrobocie-co robi6?". Tomasz Matuszkiewicz - asystent koordynatora w trakcie studi6w socjologicznych na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersyte L6dzkiego, doswiadczenle w pracy w organizacjach pozarzqdowych, wsp6lpraca z Studenckim Radiem Zak Tomasz Kopytowski - obstuga promocyjna projektu kierownik ds. marketi Uniwersytet tr-odzki, Wydzial

8 i Matketmg o specjalnosci Marketing; szkolenia: Profesjonalny menadzerprojekt6w EFS; Polsko Amerykariskie Centrum Zarzqdzania; Studium MenedZerskie Mini MBA; Centrum Ksztalcema Personalnego Master Biznes -,,Prawo zam6wieri publicznych od A do Z ze szczeg6lnym uwzglednieniem najnowszych zmian w przepisach. Praktyazne przyhady stosowania ustawy"; Telewizyjna AkademiaReklamy, Telewizja Polska S.A. OddziaLwtr odzi Anna Orpel - opieka merytorycznanad projektem kierownik Osrodka Aktywizacji Zawodowej i Spolecznej,magisterpedagogiki spolecznejw zakresr pracy opiekufrczej i socjalno- wychowawczej na Uniwersytecie tr6dzkim, studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego, warsztat:,,trener kreatylvny''- Stowarzyszenie Trener6w Organrzacji Pozarzqdowych, Warszawa; szkolenie:,,lntegracyjna pedagogika muzyki- metody stosowane w pracy z osobami niepelnosprawnymi"- SpolecznaWyhsza Szkola PrzedsiEbiorczoScrr Zarzqdzania w Lodzi w ramach projektu SEAD- Self Experience and Disability, L6d2; Szkola Trener6w Zarz4dzania" StowarzyszenieKonsultant6w i Trener6w Zarz4dzaria MATRIK, Krak6w; Seminarium:,,Konferencja Grupy Rodzinnej- nowa metoda pomocy rodzinie"- Centrum StuZby Rodzinie, tr-6d2,szkolenie:,,colpsmetod4wyjscia zbezrobocia"-caritasarchidiecezji Gdanskiej, Gdarisk, I poziom- elementarnegokursu j gzykamigowego dla pracownik6w sluzb specjalnych,polski Zwiqzek Gluchych. N-6dzkie Centrum Ksztalcenia JEzyka Migowego, L6d2, Szkolenie:,,Ksztaltowanie umiejetnosci kierowniczych", MENTOR. Doradztwo. Szkolenia. M Kowalska, tr-6d2, Szkolenie:,,Organizacja stanowisk, warunk6w i Srodowiska pracy niepelnosprawnychpracownik6w", Polska Orgarizacja Pracodawc6wOs6b Niepelnosprawnych, T-6d2,Szkolenie:,,Systemy''i,,Ludzie", Biuro Karier PolitechnikiKrakowskiei, Wfisza Szkola Administracji i Biznesu im. EugeniuszaKwiatkowskiegow Gdyni, Krak6w, Gdynia; Szkolenie:,,Bezrobocie- co robi6?"- Fundacja Inicjatyw Spoleczno- Ekonomicznych, tr-6d2.,kurs:,,udzielani pi erwszej pomocy przedlekarskiej"- SEKA S.A. Oddzial'I-6d2. Agnieszka Marzgta - obstuga gtaftczna grim w Zal<\.adzieAktywnoSci Zawodowej Caritas Archidiecezji tr'6dztrej, ukoiczona Akademi Sztuk Pigknych wn'odzi na kierunku edukacja Piotr Piasecki - obstuga grafrczna grafik w Zal<ladzieAktywno6ci Zawodowej Caritas ArchidieceziiN'6dzl<tej,ukoriczona Politechnika t-6dzka na kierunku informatyka, specjalno66: grafika komputerowa, doswiadczeniew pracy na stanowisku grafika Ewa Nieradka - obstugaadministracyjnaprojektu asystentkakierownika w Zal<ladzieAktywno5ci Zawodowej CaritasArchidiecezjiN'6dzkiej, mgr filologii polskiej, specjalizacja:promocja, reklama i reprezentacjafirmy; szkolenia: dla pracownik6w administracyjnych - Doctus, Sztukanegocjacji, Skutecznymarketing, System zatzqdzariajakosci4 IS O, Komunikacj a interpersonalna- Kraj owa Izb a Gospodarcza. Ewa Pawlowska - obslugaksiegowaprojektu wyksztalcenie wizsze, szkolenia:,,nowoczesne zarzqdzanieorganizacjqpozarzqdow4 -najlepsze praktyki Center for Socjal Innovation Stanford University zorganizowaneprzez m. L6d2 i Centum StuZby Rodzinie w Lodzi,,,Prawne i finansowe aspekty funkcjonowaria ZalJadu Aktywno6ci Zawodowej w Swietle zmian w ustawie o rehabilitacii" Centrum Szkoleniowo-Doradcze EKSPERT S.C. w Warszawie,,,Symfonia Premium Finanse i KsiggowoS6, Symfonia Premium Handel" I(M Studio,,Kady i place w programie Symfonia' Profesja,,,PodstawyksiEgowo5ci" StowarzyszenieKsiqgowych w Polsce,,,Profesjonalny pracownik biurowl - rozw6j ii" Mentor Doradztwa Szkolenia. 2. Zasoby rzeczoweoferenta.ioferent6wl)przewidywane do wykorzystani aprzy realizacji zadaru*3) Z"tlua etwnosci Zawodowej Caritas Archidiecezji l-6dzkiej miesci sig przy ul. M. Gogola 12. Pomieszczenia zaldadu s4 calkowicie dostosowane do potrzeb os6b niepelnosprawnych. Zaldad dysponuje dwiema duzymi pracowniarni, gdzie osoby niepelnosprawnes4rehabilitowane zawodowo ftrcza sie obslusi sprzgtu polipraficznego i komputerowego), pomieszczeniembiurowyrn, soc.plqym,

9 zapleczem magazynowym oraz sal4 do rehabilitacji medycznej. ZaHad wyposazony jest w sprzet poligraficzny oraz w sprzet komputerowy. Sala do rehabilitacji medycznej wyposazona jest w niezbedny sprzet rehabilitacyjny. ZAZ posiada samoch6d dostosowany do przewozltr os6b niepelnosprawnych. Realizacjq zadartra wspierai bqdzie wiele osob woiontaryjnie. Caritas w organizacji tego tlpu imprez zawsze wspiera sip pomoc4wolontariuszy. : 80000zl Szacunkowa 3. Dotychczasowe doswiadczeniaw realizacjt zadanpublicznych podobnegorodzaju (ze wskazaniem, kt6re z tych zadanrealizowanebyly we wsp6lpraay z administracj4publicznq) Organizacja Urocrystej Gali z okazji XX-lecia Caritas Archidiecezii l'6dzl<rei w Teatrze Wielkim W poniedzialek, 20 wrzesnia 2010 roku, o godz , w Teatrze Wielkim w Lodzi odbyla sie uroczysta gatarocznicowa,podczaskt6rej podsumowanodzialalnosi l6dzkiej Caritas. O znaczeniu clzialalnoscicaritas opowiedzieli patroni honorowi rocznicowych obchod6w: Ksi4dz Arcybiskup Wladyslaw Ziolek, Wojewoda N-odzki Jolanta Cirelmit'rska i Marszalek Wojew6dztwa.I-odzkiego Wlodzirnierz Fisiak. Pocz4tki dzialalno6ci Caritas wsporrinal r6wnie2 ks. pralat Ireneusz I(ulesza, lodzkiej Caritas. honorowy dy'ektor zasluzonych Podczas spotkania wrqczone zostaly rowniez wyrirznienia dla szczeg6lnie wsp6lpracownikow i darczyfcow Caritas. W czesci artystycznej spotkania wyst4pil kwartet smyczkowy OPIUM, z progtarrrem Tango Therapy, prezentuj4cym najpiekniejsze tanga Astora Piazzoli. Patronat honorowy nad Galq objpli: Ksiqdz Arcybiskup Metropolita N-6dzkt, Wojewoda N-o dzki, M arszalek Woj ew6dztw a tr'6 dzkiego, M i asta tr'odz Organizacja Og6lnopolskiego Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka r. W dniu I czerwca 2010 roku, na rynku Manufaktury w tr-odzi, Caitas Archidiecezji tr-'6dzkiej zorgartizowala festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka pod haslem,,bqd1my razem". Na zakoriczenie dnia pelnego atrakcji wystqpil Krzysztof Krawczyk. WczeSniej dla dzieci Spiewali: Maly Ch6r Wielkich Serc, Arka Noego, Full Power Spirit i The Bootels. Opr6cz koncert6w imprezie towarzyszyly wystqpy regionalnych zespol6w dzieciqcych, pokazy sztuk walki i samoobrony, wystepy klown6w i szcntdlnzy. Nie zabrako konkurs6w i zabaw dla dzieci i mlodziezy. Dla najmlodszychprzygotowano zamki dmuchane,karuzele, wate cukrow4i popcorn. Patronat honorowy N-6dzki, Wojewoda tr-6dzki, Marszalek nad festynem objeli: ks. Arcybiskup Metropolita Woj ew6dztw a N-6 dzkiego, Prezydent Mi astatr'odzi. Organizacj a rrakademii KobiecoSci" W dnir-r 8 marca 2010 roku, w ramach obchod6w Dnia Kobiet, Caritas Archidiecezji N-6dzkiej przygotowala szereg atrakcji dla Pari odwiedzaj4cych w tyn dniu Centrum Manufaktura L6d2. Haslem przewodnim spotkaribyla "Akadernia kobieco$ci".panie znalazly w tl.rn dniu cosdla ciala i dla ducha - tlumnie korzystaly z porad w zakresie wiz:,tzu, fachowego doboru bielizny, ale takze psychologii, doradztrvazawodowego i rozliczeria podatku. Odpoczywaly przy {rltlar'ce dobrej kawy i domowego ciasta, a dzietmi zajqli sie wychorn'awcyze Swietlic SrodowiskowychCaritas. Wsp6lorganizacj a koncertu rrokailserce" Caritas Archidiece4iL6dzkiej wsp6lorganizowaia koncerty,,aka2 Serce". Pomyslodawc4koncerl6w bylprezydent Miasta T,odzi. Koncerty mia.ly charaktercharytatywny, zebranepieni4dze przezrlaczane byly na potrzeby biednych dzieci. Organizacja festynu rodzinnego z okaziidnia Dziecka r. l{1tfu Zuzlowy Orzel N-6d2,Miejski Oirodek Sportu i Rekreacji w tr-odzi i Caritas Archidiecezji L6dzh.rej zorgartizowali impreze plenerowq zokazji Dnia Dziecka, kt6ra odbyta sig 3l maja 2009 roku na stadionie MOSiR w tr-odzi,przy ul. 6-9o Sierpnia77, w godz Organizatorzy przygotowali szereg atrakcji: pokazy, wystepy grup dzieciecych, zabawy i konkursy z nagrodami. W programie imprezy znalazly sig pokazy Policji, Stra2y Po2arnej, Strazy Miejskiej, 2u21owc6w,walk rycerskich, tajskiego boksu i Strong Man Fenix Team. Nie zabraklo wystep6w dzieciqcych grup Woi ieeo OSrodka ili: Zeso6l..Fantazia"i T wokalnvch i tanecznvch.dla dzieci

10 Ruchu Drogowego. StraZ Miejska znakowala rowery kazdemu, kto przyprowadzl\ na stadion rower z dowodem zakupu, gwarancj4 i dowodem osobistym. Najmlodsi uczestnicy bawili sie na dmuchanych zarnkach i zjeadaalniach. Organizatorzy przygotowali r6wnie2 hczne konkursy z atrakcyjnymi nagrodami oraz zolniersk4 groch6wkq. Organizacja pikniku rodzinnego z koncertem,rarki Noego" Caritas w roku 2004 zorganzowala niebiletowany koncert,,arki Noego". knpreza miala charakter pikniku rodzinnego, gdzie na dzieci i ich rodzic6w czekalo wiele atrakcji (konkursy, zabawy, przejaadaki kucykiem, malowanie buzi, 4ehdzarie z zan:1t<tt dmuchanego, gastronomia). Podczas koncertu wolontariusze zbrerali pieni4dze do puszek na wsparcie dzieci zrodzinnajbardziej ubogich. Organizacja koncertu Grzegorza Turnau'a i Andrzeja Sikorowskiego w Teatrze Wielkim W ramach obchod6w XV - lecia Caritas Archidiecezjatr-6dzka zorganizowala koncert charytatywny w wykonaniu Grzegorza Turnaua i Andrzeja Sikorowskiego. Koncert odbyl siet pu2dziernika 2005 roku w Teatrze Wielkim w tr-odzi. ArtySci wystqpili z programem,,pasjans na dw6ch", mielismy okazjg uslysze6 najwiqksze przeboje kazdego z tw6rc6w. Grzegorz Tumau Iyczyl. tr'6dzkiej Caritas,,harmonii pieniedzy na pomoc potrzebuj4cym dz,reciom". Publicznoil zgtomadzona na koncercie opuszczala teatr w,,uskrzydlonych" nastrojach. Srodki finansowe pozyskane w ramach koncertu zostaly przeznaczone na realizacjpprogramu Caritas:,,Skrzydla". Patronat honorowy nad koncertem sprawowal Ksi4dz Arcybiskup Wladyslaw Zi6Lek Metropolita tr 6dzL<r. Patronat medialny objeli: Dziennik tr-6dzki WiadomoSci Dnia, TVP 3, Telewizja TOYA. Organizacja koncertu Anny Marii Jopek w Teatrze Muzycznym Caritas Archidiecezjit,6dzkrej w dniu 18 pu2dziernka2}}z roku w Teatrze Muzycznym zorganizowala charytatyvvny koncert Anny Marii Jopek. Doch6d ze sprzeda?y bilet6w zostal przeznaczony na dzialalnos6 Zesp6l Domowej Opieki Hospicyjnej Caritas. Organizacja Balu Seniora w Palacu Poznariskiego Juz po raz piqty Caritas Archidiecezji N,6dzkiej zorgarnzowala dla pensjonariuszy l6dzkictr Dom6w Dziennego Pobytu karnawalowy bal kostiumowy w Palacu Poznariskiego. Pod haslem "Gdzie sie podzialy tamte prywatki?", w ostatki, 16 lutego 2010 roku, w salach palacowych bawilo sie 200 podopiecznych z 20 Dom6w Dziennego Pobyfu. ZabawE rozpoczs uroczysty polonez. Nie zabraklo smakowitych przekqsek i rocznicowego tortu z okazji 20Jecia dzialalnosci l6dzkiej Caritas. Tradycyjnie juz wybrano Kr6la i Kr61ow4 Balu Seniora. Patronat honorowy nad balem objql ks. Arcvbiskup Metropolitatr 6dzki i Prezydent Miasta tr-odzi. 4. Informacja, czy oferent/efereneir) przewiduje(-$ zlecac realizacjg zadaniapublicznego w trybie, o kt6rym mowa w art. 16 ust. 7 ustawy z dnia 24 kwietnia2}}3 r. o dzialalno5cipozytku publicznego i o wolontariacie Nie do OSwiadczam(-y), 2e: l) proponowane zadarie publiczne w calosci miesci sig w zakresie dzialalnosci pozytku publicznego oferenta/eferent6rn"; 2) w ramach skladanej oferty przewidujemy pebieranie/niepobieranie" oplat od adresat6w zadania:, 3) oferent/efereneit) 3est/ser) zwqzatry(-n) niniejsz4 ofertq do dnia 27 listopada 2011; 4) w zakresie zwiqzanym z otwarfym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przefriarzariem i przekazywaniem danych osobowych, atakle wprowadzaniem ich do system6w informatycznych, osoby, kt6rych te dane dotycz4 zlolyty stosowne oswiadczenia zgodnie z ustawa z dnra 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926,2p6in. zm.); 5) oferent/efereneit) skladaj4cy niniejsz4 ofertq tie zalega(-ja)lznlega(j$') z oplacaniem nale2nosci z fyrutu zobowiqzatt podatkowych/sldadek na ubezpieczenia 7) wszystkie podane w ofercie oraz zalqczrikach informacje s4 zgodne z aktualnym stanem prawnym i fakfycznym.

11 CAIIITAS - ARCHIDIECEZJ I I.ODZK!EJ 9C'507 i-od2, ul' Gdaisk'a 11'l i;l-:'42 639's5.sU8ziJaT:'42'039 5'8{"" """ " '""""'""" """ "" iiit[*rftbft Ltqft equi]msm+nionejll!,ry91t::91.l)r w 1mleruu DYREKTOR ARCHIDIECEAI ;#f;8u Data25lipca 2011 Zalaczniki:. 1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru S4dowego, innego rejestru lub ewidencji2a). 2. W prrypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiot6w skladaj4cych ofertg wsp6ln4 niz wynikajqay z Krajowego Rejestru S4dowego lub innego wla3ciwego rejestru - dokument potwierdzaj4cy upowamienie do dzialania w imieniu oferenta(-6w). (Jwaga: nieprzedloienie powyisrych zalqcznikfw spowoduje odrzucenie oferty przez Komisig Konkursowq! PoSwiadcz enie zlo?:enia ofertf5) o- nf l\nn l o- N 2, Of. l9zl4 v. PEKTOR.ii'ii*:*, Rydz Adnotacje urzpdowe2s) (& ze,vtf'or't'rpt np F"oL /I,tf s l4l fp / xp,r6l eo/,/,sliarszy F\tSFFK?gFr mer uafiltde* nyo. lvycfjara. Rehrbirrac/r#d;ft#* ') Niepotrzebne skre5lii. 2)Rodza.lemzadaniajestjednolubwigcejzadanpublicznychokredlonychwart.4uslawyzdnia24kwietnia2003r.odzialalno$cipoz)'tkupublicznego i o wolontariacie. t\ Kazdy z oferent6w skladaj4cych ofertg wsp6ln4 przedstawia swoje dane. Kolejni oferanci dolqczaj4 wlasciwe pola. n) Forma prawna ortacza formg dzialalno6ci organizacji pozarz4dowej, podmiotu, jednostki organizacyjnej okre5lonq na podstawie obowiqguj4cych przepis6w, w szczeg6lnosci stowarzyszenie i fundacje, osoby prawne i jednostki organizacyjne dzialaj4ce na podstawie przepis6w o stosunku Panstwa do KoSciola Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Paristwa do innyoh ko5ciol6w i zwiqzk6w wyznaniowych oraz o gwarancjach wolnosci sumienia i wymania, jezeli ich cele statutowe obejmuj4 prowadzenie dzialalnosci pozytku publicznego, uczniowskie kluby sportowe, ochotnicze stra2e pozame oraz irure. Nalezy zamaczy6 odpowiedni4 formg lub wpisad inn4. t) Podai nazwg wlasciwego rejestru lub ewidancji. 6) W zaleinosci od tego, w jaki spos6b orgawzacja lub podmiot powstal. t) Osiedle, solectwo lub irma jednostka pomocnicza. Wypelnienie nieobowiq.zkowe. Nale2y wypelnii, jezeli zadanie publiczne proponowane do realizacji ma byi realizowane w obrpbie danej jednostki. 8) Nie wlpelniad w przypadku miasta stoleczlego Warszawy. ') Dotyczy oddzial6w terenowych, plac6wek i innych jednostek organizacyjnych oferenta. Nale2y wypelnic, jesli zadanie ma byc realizowane w obrqbie danej jednostki organizacyjnej. t0) Nale2y okresli(, czy podstaw4 sq zasady okreslone w statucie, pelnomocnictwo, prokura czy tez klr:apodstawa. Dotyczy tylko oferty wsp6lnej. ") wypelnio tylko w przypadku ubiegania sig o dofinansowanie inwestycji. 12) Opis musi byi sp6jny z harmonogramem i kosztorysem. W przypadku oferty wsp6lnej - nale2y wskaza6 dokladny podzial dzialafi w ramach lealizacji zadania publicmego rnigdzy skladaj4cymi oferte wsp6ln4.

12 '3) W hamonogramie nale2y poda6 terminy rozpoczgcia i zakoriczenia poszczeg6lnych dzialah oraz liczbowe oke6lenie skali dzialan planowanych przy realizacji zadania publicznego (tzn. miar adekwatnych dla danego zadania publicznego, np. liczba Swiadczerl udzielanych tygodniowo, miesigcmie, liczba adresat6w). 14) opis zgodny z kosztorysem. 15) Nalezy opisai zakladane rezultaty zadania publiczneeo - czy b9d4 trwale oraz w jakim stopniu realizacja zadania pr4czyni sig do rozwipania problernu spolecznego lub zlagodzi jego negatywne skutki. 16) Nalezy uwzglpdnid wszystkie planowane koszty, w szczeg6lnosci zakupu uslug,zakttpurzec4, wynagrodzeri. r7) Dotyczy jedynie wspierania zadania publicznego. It) Nalezy wpisac koszty bezpodrednio zwiqtane z celem realizowanego zadania publiczrego. re) W prz5padku oferty wsp6lnej kolejni oferenci dol4czaj4 do tabeli informacjg o swoich kosztach. t0) Nalezy wpisa6 koszty zwiqzme z obsfugq i administracjq realizowanego zadania, kt6re zwiq.zane s4 z wykonywaniem dzialari o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym, w tym obslug4 fmansow4 i pfilwnq projektu. 2r) Wypelnienie fakultatywne - umozliwia zawarcie w umowie postanowienia, o kt6rym mowa w $ l6 ramowego wzoru umowy, stanowi4cego zalqczlr*- nr 2 do rozporz4dzenia Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczqcych realizacji zadania publicznego omz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Dotyczyjedynie oferty wspieraniaralizacjizadania publicznego. 22) Informacje o kwalifikacjach os6b, kt6re bed4 zatrudnione przy realizacji zadania publicmego, orirz o kwalifikacjach wolontariuszy. W przypadku oferty wsp6lnej nale y przyporz4dkowad zasoby kadrowe do dysponuj4cych nimi oferent6w. 23) Np. lokal, sprzet, materialy. W przypadku oferty wsp6lnej nale2y pr4porz4dkowa6 zasoby rzwzowe do dysponuj4cych nimi oferent6w. 2o) Odpis musi byd zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezale2nie od tego, kiedy zostal wydany. tt) Wypelniu organ administracji publicznej.

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH) MOWA

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH) MOWA

Bardziej szczegółowo

... pieczęć organizacji pozarządowej*/podmiotu*/jednostki organizacyjnej O F E R T A REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1)

... pieczęć organizacji pozarządowej*/podmiotu*/jednostki organizacyjnej O F E R T A REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ... pieczęć organizacji pozarządowej*/podmiotu*/jednostki organizacyjnej data i miejsce złożenia oferty O F E R T A REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO... data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU(-ÓW), O KTÓRYM(-YCH) MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.... (rodzaj zadania publicznego 2 )... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do...

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.... (rodzaj zadania publicznego 2 )... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do... ... (pieczęć organizacji pozarządowej 1 / podmiotu 1 /jednostki organizacyjnej 1 ) Wzór nr 3 do zarządzenia Kierownika Urzędu z dnia 8 marca 2011 r. organizacje pozarządowe... (data i miejsce złożenia

Bardziej szczegółowo

OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1)

OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ... Data i miejsce złoŝenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU(ÓW), O KTÓRYM(-YCH) MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.12.2010 roku (poz.25) Załącznik nr 1 OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO... Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.. Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH)

Bardziej szczegółowo

Organizacja imprez sportowych i prowadzenia zajęć sportowych dla dzieci i młodzieŝy z rodzin z problemem alkoholowym (tytuł zadania publicznego)

Organizacja imprez sportowych i prowadzenia zajęć sportowych dla dzieci i młodzieŝy z rodzin z problemem alkoholowym (tytuł zadania publicznego) ... Data i miejsce złoŝenia oferty OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU(ÓW), O KTÓRYM(-YCH) MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIAŁALNOŚCI POśYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1)

OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) WZÓR... Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU(ÓW), O KTÓRYM(-YCH) MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA

Bardziej szczegółowo

1) nazwa: Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Choszcznie 2) forma prawna: 4 '

1) nazwa: Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Choszcznie 2) forma prawna: 4 ' I. Dane oferenta/oferentów 1 ' 3 ' 1) nazwa: Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Choszcznie 2) forma prawna: 4 ' ( x) stowarzyszenie ( ) fundacja ( ) kościelna osoba prawna

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/ OFERTA WSPÓLNA 1)

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/ OFERTA WSPÓLNA 1) Załącznik nr 1 do Ogłoszenia Wójta Gminy Biskupiec z dnia 05 lutego 2015r. OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.. Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/ OFERTA

Bardziej szczegółowo

-wypelnia organ administracji publicznej) OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

-wypelnia organ administracji publicznej) OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO . ~ T ii Gj\Q do kct&l 11 Urzad Miasta Szczecin Biurods.OrganizacjiPozarzadowych pl. Armii Krajowej 1,70-456 Szczecin tel.+48914245 los bop@um.szczecin.pl. www.szczecin.pl "1 BOP-lO "';:'. '::L'~~;.. "':.,)-

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1)... (rodzaj zadania publicznego 2) ) (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do...

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1)... (rodzaj zadania publicznego 2) ) (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do... 1 Załącznik nr 1 do Szczegółowych warunków konkursu OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złoŝenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU

Bardziej szczegółowo

OFERTA / OFERTA WSPÓLNA / TRYB MAŁYCH ZLECEŃ 1... rodzaj zadania publicznego 3. tytuł zadania publicznego, max. 8 słów. w okresie od... do...

OFERTA / OFERTA WSPÓLNA / TRYB MAŁYCH ZLECEŃ 1... rodzaj zadania publicznego 3. tytuł zadania publicznego, max. 8 słów. w okresie od... do... Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA / OFERTA WSPÓLNA / TRYB MAŁYCH ZLECEŃ 1 organizacji pozarządowej(-ych) / podmiotu (-ów), o którym (-ych) mowa w art. 3 ust.

Bardziej szczegółowo

Miasto Leszno... (organ administracji publicznej)

Miasto Leszno... (organ administracji publicznej) Spółdzielnia Socjalna VITA 64-100 Leszno, ul. Leszczyńskich 22 NIP 69723008220, Regon: 302396850 ZAŁĄCZNIK Nr 1 OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Leszno, 9.12.2014.r Data i miejsce złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

OFERTA. ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ, REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Ratownictwo i ochrona ludności (rodzaj zadania publicznego)

OFERTA. ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ, REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Ratownictwo i ochrona ludności (rodzaj zadania publicznego) Załącznik nr 2 Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ, REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Ratownictwo i ochrona ludności (rodzaj zadania publicznego)

Bardziej szczegółowo

Biuro ds. Organizacji Pozarzadowych pl. Armii Krajowej 1,70-456 Szczecin tel. +48 914245 105 BOP-IO OFERTA

Biuro ds. Organizacji Pozarzadowych pl. Armii Krajowej 1,70-456 Szczecin tel. +48 914245 105 BOP-IO OFERTA 11 UrzadMiastaSzczecin Biuro ds. Organizacji Pozarzadowych pl. Armii Krajowej 1,70-456 Szczecin tel. +48 914245 105 bop@um.szczecin.pl. www.szczecin.pl KLUB ~ SPORTOWY 71-637 Szczecin, ul. Firlika 41 tel.

Bardziej szczegółowo

WZÓR OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1)

WZÓR OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) Załącznik nr 1 do ogłoszenia o otwartym konkursie ofert WZÓR OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO... Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) Komentarz [HG1]: pozostawić do wypełnienia organowi administracji publicznej OFERTA/OFERTA

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Załącznik nr 1 OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA / OFERTA WSPÓLNA* Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej). organizacji pozarządowej (-ych)/ podmiotu (-ów),

Bardziej szczegółowo

WZÓR OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1)... (rodzaj zadania publicznego 2) )... (tytuł zadania publicznego)

WZÓR OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1)... (rodzaj zadania publicznego 2) )... (tytuł zadania publicznego) WZÓR OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH)

Bardziej szczegółowo

OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1)

OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ... Mielec, dnia 16.01.2012 r. (pieczęć organizacji pozarządowej* (data i miejsce złożenia oferty) /podmiotu*/jednostki organizacyjnej*) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ/ PODMIOTU/JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

Turystykr i krrjoznawstwo (rodzaj zadania publicznegozl)

Turystykr i krrjoznawstwo (rodzaj zadania publicznegozl) OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce zlozenia oferty (wypelnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPOLNAT) organtzacjt POZARZ4DOWEJTYCHyPODMTOTU(-OW), O KTORYMGYCH) MOWA w ARr.

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Dzialalnosc wspomagajaca rozwój wspólnot i srolecznosci lokalnych (rodzaj zadania publicznego2))

OFERTA. Dzialalnosc wspomagajaca rozwój wspólnot i srolecznosci lokalnych (rodzaj zadania publicznego2)) QUISISANA StoUlilfl',Ullie 45037 Opole,ul.Sienkiewicza20ofiCYna tel. 509205063,521_333_173 KRS: 0000331872 NIP7542979099.REGON160262948 Urzad Miasta Opola Biuro Organizacji Pozarzadowych Wplynelo ~ 1 OR

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1)... (rodzaj zadania publicznego 2) ) (tytuł zadania publicznego)

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1)... (rodzaj zadania publicznego 2) ) (tytuł zadania publicznego) OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.. Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(YCH)/PODMIOTU (ÓW), O KTÓRYM (YCH) MOWA

Bardziej szczegółowo

$4 Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjpcia. PRZEW. Uchwala nr 9/2015 Zarz4dr Powiatu Sztu mskiego z dnia 2 marca 2015 roku

$4 Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjpcia. PRZEW. Uchwala nr 9/2015 Zarz4dr Powiatu Sztu mskiego z dnia 2 marca 2015 roku Uchwala nr 9/2015 Zarz4dr Powiatu Sztu mskiego z dnia 2 marca 2015 roku w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert Na podstawie art. 32 ust. I r 2 pkt,2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz4dzie

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1)

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.. Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH)

Bardziej szczegółowo

W\e\\:J L 7-.. BOP-lO. -wypelnia organ administracji publicznej) OFERTA OFERTA/0FERTA WSP8LNA1)

W\e\\:J L 7-.. BOP-lO. -wypelnia organ administracji publicznej) OFERTA OFERTA/0FERTA WSP8LNA1) E1 UrzadMiastaSzczecin Jn\a Biuro ds. Organizacji Pozarzadowycl, pl. Armil Krajowej 1, 70-456 Szczecin tel. +48 9142 45 105 bop@um.szczedn.pl. @ PomeraniO-Szczecin ul. SWietoborzyców 40 ~ l-.i( 71-665Szczecin

Bardziej szczegółowo

STAROSTWOPOWIATOWE1. w Pulawach. . (P lecze C organizacji pozarza owej u.' podmiotu/*jednostki organizacyjnej*) OFERTA

STAROSTWOPOWIATOWE1. w Pulawach. . (P lecze C organizacji pozarza owej u.' podmiotu/*jednostki organizacyjnej*) OFERTA --,uwskie TowarzystwoPIIyjacIól ClIOIyCh HOSPICJUM o ':l4-100pulawy.ul. Niemcewicza 2a ~ ~ STAROSTWOPOWIATOWE1 w Pulawach Do ~ c.. &J ~... 2010 06 25 dn. ReI.430938763,NIP718-220-24-30~:g -. la 2010-06-

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1)

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.. Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH)

Bardziej szczegółowo

1 3. 07, 2015 OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO. ,,Wakacyjny turniej pilki noznej" w okresie od20.07.2015 r. do 30.08.2015 r.

1 3. 07, 2015 OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO. ,,Wakacyjny turniej pilki noznej w okresie od20.07.2015 r. do 30.08.2015 r. Zalqcznik nr, OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Zespol ' Ekonomiczno-Admrnistracyjny Szkol w Staninie 1 3. 7, 215 wpt YhlEL Data i miejsce zlohenia oferty (qpetnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO... Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ/PODMIOTU, O KTÓRYM(-YCH) MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJI POZARZ4DOWEJ(-YCH)/PODM10TUf4W), O KT6RVM(- H) MOWA

ORGANIZACJI POZARZ4DOWEJ(-YCH)/PODM10TUf4W), O KT6RVM(- H) MOWA V OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Kosciot Chrzescijan Baptystow Zbor w Rzeszowie 35-074 RZESZOW, Al. J. Piisudskiego 11 ln'lsd29r4973 Dm. micjsce zioimi6 ofcrty) OFERTA/QFERTA ORGANIZACJI POZARZ4DOWEJ(-YCH)/PODM10TUf4W),

Bardziej szczegółowo

(rodzaj zadania publicznego. Kultura,sztuka,ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

(rodzaj zadania publicznego. Kultura,sztuka,ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.. Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) (rodzaj zadania publicznego Kultura,sztuka,ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

OFERTA. (tytuł zadania publicznego) w okresie od 1 grudnia 2013 r. do 20 grudnia 2013 r.

OFERTA. (tytuł zadania publicznego) w okresie od 1 grudnia 2013 r. do 20 grudnia 2013 r. Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH) MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIAŁALNOSCI

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA 1. LUDOWY KLUB SPORTOWY ufeniks" 73-110 Stargard Szczec., ul. Szkolna 2 tel./fax:091/573 15 49, 0601 412901 NIP 854-21-81-166 KANCELARIA OGóLNA f ~ ~.. W stargardzie ~ ~ r-;~.-09. 1013 LdL. ~ --- I OFERTA

Bardziej szczegółowo

~ ART. 3 UST. 3 USTA WY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIALALNOSCI POZYTKU

~ ART. 3 UST. 3 USTA WY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIALALNOSCI POZYTKU . Urzad Miasta Szczecin Biuro dl. Organizacji Pozarzadowych pl. Armii Krajowej 1. ]0-456 Szczecin tel. +48 914245105 bop@um.szczecin.pl PARAF".ARr."MS~l()KATOUCKA PW. su. Krzysztofa 71-712Szczecin, ul

Bardziej szczegółowo

... (Pieczęć organizacji pozarządowej) data złożenia korekty (wypełnia Gmina) KOREKTA RZECZOWO-FINANSOWA DO OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO...

... (Pieczęć organizacji pozarządowej) data złożenia korekty (wypełnia Gmina) KOREKTA RZECZOWO-FINANSOWA DO OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO... WZÓR Załącznik Nr 1 do ogłoszenia Wójta Gminy Bogoria z dnia 17 marca 2014 r.... (Pieczęć organizacji pozarządowej)... data złożenia korekty (wypełnia Gmina) KOREKTA RZECZOWO-FINANSOWA DO OFERTY REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

w P Lv ~,~ ~... o Zalaczniki do rozporzadzenia

w P Lv ~,~ ~... o Zalaczniki do rozporzadzenia w P Lv ~,~ ~... o Zalaczniki do rozporzadzenia K'::"..,'-.... \) t,n ~inistra Pracy i Polityki Spolecznej UR~ :~,_, '0..fC'tlt:;.(.li

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wzoru oferty konkursowej (dotyczy konkursów ogłaszanych przez Wojewodę Łódzkiego)

Instrukcja wypełniania wzoru oferty konkursowej (dotyczy konkursów ogłaszanych przez Wojewodę Łódzkiego) Instrukcja wypełniania wzoru oferty konkursowej (dotyczy konkursów ogłaszanych przez Wojewodę Łódzkiego)... (pieczęć nagłówkowa oferenta) OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW ODDZIAŁ REJONOWY 64-100 LESZNO UL. J. Dąbrowskiego 45a NIP 697 211 32 84 REGON 301753608

POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW ODDZIAŁ REJONOWY 64-100 LESZNO UL. J. Dąbrowskiego 45a NIP 697 211 32 84 REGON 301753608 ZAŁĄCZNIK Nr 1 POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW ODDZIAŁ REJONOWY 64-100 LESZNO UL. J. Dąbrowskiego 45a NIP 697 211 32 84 REGON 301753608 OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Leszno, 05.12.2013 Data i

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1)... data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/ PODMIOTU(-ÓW), O KTÓRYM(-YCH)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Wzór oferty konkursowej Ofertę należy wypełnić na druku zgodnym ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z

Bardziej szczegółowo

*of,;sti;lttn'n WOJT GMINY STANIN 2F,A5.526.2.2012

*of,;sti;lttn'n WOJT GMINY STANIN 2F,A5.526.2.2012 *of,;sti;lttn'n 2F,A5.526.2.2012 WOJT GMINY STANIN Dzialajqcna podstawie art.13 w rwiqzka z art. ll ust. 2 Ustawy z dnra24 kwietnia2}03 t' o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publiczne j ) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1 * ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU(-ÓW), O KTÓRYM(-YCH) MOWA

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie bezkonkursowym.

Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie bezkonkursowym. PREZYDENT MIASTA GŁOGOWA Głogów. 28.02.2014 WK.DPSiZ. 525. Y. 2014 Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie bezkonkursowym. 1, Parafia Rzymsko

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ LUBSKA (organ administracji publicznej)

BURMISTRZ LUBSKA (organ administracji publicznej) OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.. Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH)

Bardziej szczegółowo

Nie dotyczy. I. Dane oferenta/oferentów

Nie dotyczy. I. Dane oferenta/oferentów ZAŁĄCZNIK Nr 1 LESZCZYŃSKIE STOWARZYSZENIE REHABILITACYJNE AMAZONKA 64 100 LESZNO OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Leszno, dnia 22.10.2012 Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji

Bardziej szczegółowo

B URMISTRZ GMINY I MIASTA Czeruionka-LoszczYrtY zarz4dzenie Nr 9-Il t l+

B URMISTRZ GMINY I MIASTA Czeruionka-LoszczYrtY zarz4dzenie Nr 9-Il t l+ B URMISTRZ GMINY I MIASTA Czeruionka-LoszczYrtY zarz4dzenie Nr 9-Il t l+ Burmistrza Gminy i Miasta Czenryionka - Leszczyny z dnia 10 marca 20'14 roku w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacjg

Bardziej szczegółowo

SKŁADANA W 2015/2016 ROKU NA PODSTAWIE PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH - KONKURS FIO 2016

SKŁADANA W 2015/2016 ROKU NA PODSTAWIE PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH - KONKURS FIO 2016 OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ/PODMIOTU, O KTÓRYM MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIAŁALNOSCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.), REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Dni8 o 1 ~O9-2012 BOP-1O. - wypelnia organ administracji publicznej) l!i~st~ ~ Szczecin. i::..:_~.;.;;:"'''':,:,:,;;,:;;,:::,:'''''''=;:'''''''''

Dni8 o 1 ~O9-2012 BOP-1O. - wypelnia organ administracji publicznej) l!i~st~ ~ Szczecin. i::..:_~.;.;;:'''':,:,:,;;,:;;,:::,:'''''''=;:''''''''' . Urzad bop6)\um.szczecin.pl. MIEJSKI KLUB LEKKOATLETYCZNY.SZCZECIN 71-344 Szczecin,ul.Litewska20 tel.+48 601186 498 lip852-050-67-44,regon811985749... -.....................................................

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) - NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ!!! ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU(-ÓW),

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Załącznik nr 1 do rozporządzenia.. Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO ... OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ... (rodzaj zadania publicznego 2) ) ... (tytuł zadania publicznego)

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO ... OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ... (rodzaj zadania publicznego 2) ) ... (tytuł zadania publicznego) Przed wypełnieniem ofert należy zapoznać się z komentarzami do ofert oraz przypisami od 1 do 25. Informacje w punktach opatrzonych zieloną czcionką zamieszczone są w treści umowy należy zadbać o rzetelne

Bardziej szczegółowo

OFERTA/OFERTA WSPOLNA'

OFERTA/OFERTA WSPOLNA' OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNE&fRZ^D GMINY MlfdLzyrzec Podlaskl W P t Y N 5 t. O q Data i miejsce ztozenra o (wypelnia organ admmistracji pu Zn3K ', podpis: OFERTA/OFERTA WSPOLNA' ORGANIZACJI POZARZ4DOWEJ(-YCHyPODMIOTU(-OW),

Bardziej szczegółowo

Wójta Gminy Ujazd (nazwa organu zlecającego)

Wójta Gminy Ujazd (nazwa organu zlecającego) ...... (pieczęć organizacji pozarządowej*/ (data i miejsce złoŝenia oferty) podmiotu*/jednostki organizacyjnej*) OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ*/ PODMIOTU*/JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ* REALIZACJI ZADANIA

Bardziej szczegółowo

1. Oglaszam otwarty konkurs ofert na realizacjg zadaft publicznych w zakresie wspierania

1. Oglaszam otwarty konkurs ofert na realizacjg zadaft publicznych w zakresie wspierania aarz4dzenie NR.. l,lak..lt t PREZYDENTA MIASTA BIALEGOSTOKU z dnia %fl.. grrania 2015 r. w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacjg zadafi publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania

Bardziej szczegółowo

Upowszechnianie sportu zimowego. Organizacja obozu narciarskiego dla dzieci i młodzieży.

Upowszechnianie sportu zimowego. Organizacja obozu narciarskiego dla dzieci i młodzieży. OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU(-ÓW), O KTÓRYM(-YCH) MOWA

Bardziej szczegółowo

i ramowego wzoru umowy dotycz1cych realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonaniazadania (Dz.U. z20ll r., Nr 6,po2.25).

i ramowego wzoru umowy dotycz1cych realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonaniazadania (Dz.U. z20ll r., Nr 6,po2.25). Zarz1dzenie Nr lwtzotl Prerydenta Miasta Pruszkowa z dnia 19 listopada 2014 roku w sprawie: ogloszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadafi publicznych przez organizacje pozarzqdowe oraz

Bardziej szczegółowo

Yl e* $2 Wykonanie uchwaly powierza sig Burmistrzowi Kolbuszowej.

Yl e* $2 Wykonanie uchwaly powierza sig Burmistrzowi Kolbuszowej. Proiekt Uchwala Nr ll5 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 201"5 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu wsp6lpracy z organuacjami'pozarz4dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1)

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) Załączniki nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania

Bardziej szczegółowo

- 2011; data zamieszczenia: 14.0G.2011 OGI-OSZENIE O ZAMOWTENTU - ustugi SEKCJA I: ZAMAWIAJACY. SEKCJA ll: PRZEDMIOT ZAMOWTENTA

- 2011; data zamieszczenia: 14.0G.2011 OGI-OSZENIE O ZAMOWTENTU - ustugi SEKCJA I: ZAMAWIAJACY. SEKCJA ll: PRZEDMIOT ZAMOWTENTA Strona 1 z 5 Lodl: zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwe Program aktywnosci lokalnej jako narzqdzie aktywnej integracji zgodnie z projektem systemowym pod nazwe wsparcie i podnoszenie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Fundacja PHAROS trl. Braterska 3, 98-220 Zdunska Wola Nr KRS 0000373338 ItEcoN 1010i2e47' NrP 82er73052 oferta REALTZACJT ZADANTA publrcznego

Fundacja PHAROS trl. Braterska 3, 98-220 Zdunska Wola Nr KRS 0000373338 ItEcoN 1010i2e47' NrP 82er73052 oferta REALTZACJT ZADANTA publrcznego trl. Braterska 3, 98-220 Zdunska Wola Nr KRS 0000373338 ItEcoN 1010i2e47' NrP 82er73052 oferta REALTZACJT ZADANTA publrcznego P,cPs t>() at!", -{6I4I o, 11P l/! 0r4^ REGIONALNE CENTRUM POLITYKI SPOLECZNEJ

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH) MOWA

Bardziej szczegółowo

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego STOWARZYSZENIE SUKCES Jeziorzany 74, 32-060 Liszki NIP: 9442174285, Reg. 120582035 OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Liszki, dnia 11.05.2016 r. Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA OGOLNOPOLSKIEGO TURNIEJU MLODZIKOW W ZAPASACH WOLNY

ORGANIZACJA OGOLNOPOLSKIEGO TURNIEJU MLODZIKOW W ZAPASACH WOLNY 15.03.2013 Stargard Szczecinski Data i miejsce ztotenia oferty (wypetnia organ administracji publicznej) ORGANIZACJI POZARZADOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-OW), 0 KTORYM (-YCH) MOWA WART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA

Bardziej szczegółowo

Nie jest dopuszczalne nanoszenie jakichkolwiek zmian we wzorze formularza oferty.

Nie jest dopuszczalne nanoszenie jakichkolwiek zmian we wzorze formularza oferty. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO WPROWADZENIE Ofertę należy wypełnić na druku zgodnym ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15

Bardziej szczegółowo

Data i miejscc zlozcnia ofert)' ($]?ctnia organ administracj i publicznej) OFERTA

Data i miejscc zlozcnia ofert)' ($]?ctnia organ administracj i publicznej) OFERTA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO (:J--\:'-\ z- t) - 1 l,,!','f D't'o!_\ 'l tt. / t) - Data i miejscc zlozcnia ofert)' ($]?ctnia organ administracj i publicznej) OFERTA ORGANZACJI POZAM,4DOWEJ(-YCHyPODMIOTU('OW),

Bardziej szczegółowo

Miasto Leszno (organ administracji publicznej)

Miasto Leszno (organ administracji publicznej) Rehabilitacyjne AMAZONKA 64 100 Leszno, ul. Chrobrego 37 Tel. 065 520 51 15 NIP 6971599698 REGON 410223889 ZAŁĄCZNIK Nr 1 OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Leszno, dnia 10.09.2013 r. Data i miejsce

Bardziej szczegółowo

(stowarzyszenie, fundacja, uczniowski klub sportowy, stowarzyszenie kultury fizycznej, organizacja kościelna, spółdzielnia socjalna, inne)

(stowarzyszenie, fundacja, uczniowski klub sportowy, stowarzyszenie kultury fizycznej, organizacja kościelna, spółdzielnia socjalna, inne) Załącznik nr 1 do regulaminu Wzór oferty na realizację zadania promocyjnego Plaża wiejska w każdej gminie powiatu ełckiego... (pieczęć organizacji pozarządowej* /podmiotu*/jednostki organizacyjnej*) (pełna

Bardziej szczegółowo

2015-10- 2? Datawpfywu Data1! 'nffiejsee-ztozervia oferty ''

2015-10- 2? Datawpfywu Data1! 'nffiejsee-ztozervia oferty '' OFERTA RALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO skhulana w try hie art. 19 a ustawy o diialalitosci pozytku pubiicznego. Regionahn Osrcdek _... Polityki SpcMeczne; w Opolu Depnrlamen I pjjhalpobjjmjggotagnd if!?.'

Bardziej szczegółowo

( pieczęć jednostki wnioskującej ) (data i miejsce złożenia wniosku) Wniosek

( pieczęć jednostki wnioskującej ) (data i miejsce złożenia wniosku) Wniosek Załącznik nr 1do Uchwały Nr XX/203/2012 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 21 listopada 2012 r.. ( pieczęć jednostki wnioskującej ) (data i miejsce złożenia wniosku) Wniosek o przyznanie dotacji na wsparcie projektu

Bardziej szczegółowo

;*"-'9'.f:-'o\ 53i."#l[e "

;*-'9'.f:-'o\ 53i.#l[e Fundacja "ARKA" ;*"-'9'.f:-'o\ 53i."#l[e " oferta REALTZACJT ZADANTA PUBLTCZNE tum'u'o*t5- e rltl f.ir f1*o& 5[P ll'l ltol'l REGIONALNE CENTRUM POLITYKI SPOLECZNEJ w LODZI 2011 _08_ 2 6 :,&,f,7.(,,,.roar,,&r

Bardziej szczegółowo

... Pieczęć organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/ jednostki organizacyjnej* O F E R T A

... Pieczęć organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/ jednostki organizacyjnej* O F E R T A Załącznik nr 1 do Załącznika do Zarządzenia nr 1718/2010 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 listopada 2010 r. URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU UL. NOWE OGRODY 8/12 80 803 GDAŃSK...... Pieczęć organizacji pozarządowej*/

Bardziej szczegółowo

Ochrona i Promocja Zdrowia (rodzaj zadania publicznego 2) ) Z resuscytacją na ty (tytuł zadania publicznego)

Ochrona i Promocja Zdrowia (rodzaj zadania publicznego 2) ) Z resuscytacją na ty (tytuł zadania publicznego) OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.. Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ/PODMIOTU, O KTÓRYM MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Kalisza ogłasza otwarty konkurs ofert

Prezydent Miasta Kalisza ogłasza otwarty konkurs ofert Załącznik do 576/2015 Zarządzenia Nr Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 grudnia 2015r. Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.

Bardziej szczegółowo

Wypoczynek letni dzieci i młodzieży 2010

Wypoczynek letni dzieci i młodzieży 2010 Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu: WYPOCZYNEK LETNI DZIECI I MŁODZIEŻY 2010 r. Burmistrz Gminy Rymanów ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 Rymanów ogłasza otwarty konkurs ofert

Bardziej szczegółowo

/iol (lytuoidania PUbliCZneg~o ~ l w okresie od 22':06.2013 do ~06.2013

/iol (lytuoidania PUbliCZneg~o ~ l w okresie od 22':06.2013 do ~06.2013 ~,---------------------~~~~===~=~~~~~=~~~~~~======~~~~~~~~================~~~~ 32{)099150 LUDOWY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY - _ P1AT1

Bardziej szczegółowo

BOP-lO. -wypelnia organ administracji publicznej) OFERTA CJ! ZADANIA PUBLICZNEGO - MALA DOTACJA OFERTA/OFJ<:RTA '\T~PÓLNAB

BOP-lO. -wypelnia organ administracji publicznej) OFERTA CJ! ZADANIA PUBLICZNEGO - MALA DOTACJA OFERTA/OFJ<:RTA '\T~PÓLNAB R Urzad Miasta Szczecin Biuro ds. Organizacji Pozarzadowych pl. Armil Krajowej l, 70-456 Sx:mdn tel. +48 9142 45105 bop@umszaecin.pl. SZCZECINSKI TElEFONZAUF~ 19288..AnonimowyPrzyjaciel- 71-&i1szczecin.ul.l.lyskowsldego18

Bardziej szczegółowo

REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO ORGANIZACJA KONCERTU CHARYTATYWNEGO NA RZECZ UZDOLNIONYCH UCZNIÓW SKWIERZYŃSKICH SZKÓŁ

REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO ORGANIZACJA KONCERTU CHARYTATYWNEGO NA RZECZ UZDOLNIONYCH UCZNIÓW SKWIERZYŃSKICH SZKÓŁ LU BUSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY SZKOLE ul Borowskiego 31 66-4 00 GORZÓ W W L K P. KRS: 0000105271. NIP: 5 9 ~ -1 0-87-222 WPŁYNĘŁO Urzą d Miejski w Skwierzynie 24. 02. 2015 LU IJUSKIE STOWARZYSZENIEPOMOCYSZKOLE

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZAŁOŻENIE SEKCJI SPORTOWEJ/REKREACYJNEJ. funkcjonującej w strukturach Ośrodka Sportu i Rekreacji w Serocku

WNIOSEK O ZAŁOŻENIE SEKCJI SPORTOWEJ/REKREACYJNEJ. funkcjonującej w strukturach Ośrodka Sportu i Rekreacji w Serocku WNIOSEK O ZAŁOŻENIE SEKCJI SPORTOWEJ/REKREACYJNEJ. funkcjonującej I. Dane Wnioskodawcy Data i miejsce złożenia Wniosku (wypełnia Sekretariat OSiR w Serocku) 1) imię i nazwisko: 2) adres: ulica.. miejscowość:.

Bardziej szczegółowo

Biuro ds. Organizacji PozarzadpWych ' pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin tel. +48 91 4245105 BOB"W ' OFERTA. OFERTAlOPPRT A m~pót,n:".

Biuro ds. Organizacji PozarzadpWych ' pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin tel. +48 91 4245105 BOBW ' OFERTA. OFERTAlOPPRT A m~pót,n:. 11 Urzad Miasta Szczecin Biuro ds. Organizacji PozarzadpWych ' pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin tel. +48 91 4245105 bop@um.szczecin.pl. www.szczecin.pl N])/ ljjo&jioj; ZwiazekStrzelecki "STRZELEC"

Bardziej szczegółowo

...x Runda.Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej w Country Cross... (tytul zadania publicznego)

...x Runda.Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej w Country Cross... (tytul zadania publicznego) OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO... 07.05.2013r. Kozuch6w... Data i miejsce ztozenia oferty (wypelnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPOLNA I) ORGANIZACJI POZARZI\DOWEJ(-YCH)/PODMIOTU

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/ Leszczyńskie Stowarzyszenie Rehabilitacyjne Amazonka 64100 Leszno ul. B. Chrobrego 37 OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Leszno dn 27.04.2011r Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji

Bardziej szczegółowo

..STOWARZYSZENIEWSpIERANIA

..STOWARZYSZENIEWSpIERANIA ,/ B Urzad Miasta Szczecin Biurods. OrganizacjiPozarzadowych pl. Armii Krajowej 1,70-456 Szczecin tel.+48914245105 bop@um.szczecin.pl...stowarzyszeniewspierania r8 "OPIEKlI ROZWOJU spoleczneoo pomost p

Bardziej szczegółowo

OFERTA. KLUBU SPORTOWEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 28 UST. 1 USTAWY Z DNIA 25 CZERWCA 2010 r. O SPORCIE (Dz. U. z 2014 r., poz. 715)

OFERTA. KLUBU SPORTOWEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 28 UST. 1 USTAWY Z DNIA 25 CZERWCA 2010 r. O SPORCIE (Dz. U. z 2014 r., poz. 715) Załącznik nr 1 do ogłoszenia konkursowego w zakresie rozwoju sportu w roku 2015 r. w kategorii młodzieŝowej i senior... Data i miejsce złoŝenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA KLUBU

Bardziej szczegółowo

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (rodzaj zadania publicznego 2 ')

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (rodzaj zadania publicznego 2 ') Babice, 25 sierpnia 2015 r. OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1 * ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU(-ÓW), O KTÓRYM(-YCH) MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

(u- l.ru' Zalqcznik nr 1 do Uchwafy nr 2l2ot5 REGULAMIN RADY RODZIC6W. Przedszkola nr 42O, w Warszawie. Postanowienia o96lne

(u- l.ru' Zalqcznik nr 1 do Uchwafy nr 2l2ot5 REGULAMIN RADY RODZIC6W. Przedszkola nr 42O, w Warszawie. Postanowienia o96lne Zalqcznik nr 1 do Uchwafy nr 2l2ot5 REGULAMIN RADY RODZIC6W Przedszkola nr 42O, w Warszawie Postanowienia o96lne Sr Rada Rodzic6w jest spotecznq, niezale2nq i samorzqdnq reprezentacjq wszystkich rodzic6w

Bardziej szczegółowo

BOP-IO. BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZADOWYCH URZAD MIASTA SZCZECIN pl. Armii Krajowej l 70-456 Szczecin OFERTA

BOP-IO. BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZADOWYCH URZAD MIASTA SZCZECIN pl. Armii Krajowej l 70-456 Szczecin OFERTA 11 Urzad Miasta Szczecin Biuro ds. Organizacji Pozarzadowych pl. ArmII Krajowej 1. 70-456 5zczecln tel. +4891 4245 105 bop@um.szczecin.pl. www.szczecin.pl BOP-IO SKF "HAK MUAY. SZCZECIN REGON 320184370

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENTE NR r7t20r4 W6jta Gminy Krasnopol

ZARZADZENTE NR r7t20r4 W6jta Gminy Krasnopol ZARZADZENTE NR r7t20r4 W6jta Gminy Krasnopol z dnia 30 grudnia 2014r. W sprawie Regulaminu Zakladowego Funduszu Swiadczeri Socjalnych Urzgdu Gminy Krasnopol oraz powolania Komisji Socjalnej. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OFERTA/OFERTA WSPÓLNA0

OFERTA/OFERTA WSPÓLNA0 Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA0 ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU(-ÓW), O KTÓRYM(-YCH) MOWA W ART. 3

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR VIII/36/2007 Rady Gminy KolbieI z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Osrodka Pomocy Spoiecznej w Kotbieli.

UCHWALA NR VIII/36/2007 Rady Gminy KolbieI z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Osrodka Pomocy Spoiecznej w Kotbieli. UCHWALA NR VIII/36/2007 Rady Gminy KolbieI z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Osrodka Pomocy Spoiecznej w Kotbieli. Na podstawie art.7 ust.l pkt. 6, atr.9 ust.l i art. 18 ust.2

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT W 2014 R.

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT W 2014 R. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT W 2014 R. WPROWADZENIE Ofertę należy wypełnić na druku zgodnym ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra

Bardziej szczegółowo

Instrumentami umozliwiaj4cymi zrealizowanie cel6w, o kt6rych mowa w $ 2 se:

Instrumentami umozliwiaj4cymi zrealizowanie cel6w, o kt6rych mowa w $ 2 se: UCHWAtr A Nr XXXVIII/347I13 Rady Miejskiej w Jgdrzejowie z dnia 28 czerwc^ 2013 roku w sprawie pomocy dla rodzin wielodzietnych w ramach Programu,, J4DRZEJ6W PRO" Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarzqdzenie Nr 0050'43A.2013 W6jta Gminy Dtbe Wielkie z dnia 29 maia 2013 r.

Zarzqdzenie Nr 0050'43A.2013 W6jta Gminy Dtbe Wielkie z dnia 29 maia 2013 r. Zarzqdzenie Nr 0050'43A.2013 W6jta Gminy Dtbe Wielkie z dnia 29 maia 2013 r. w sprawie: ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadaf Gminy Dgbe Wielkie w z&kresie organizacji czasu wolnegoraz

Bardziej szczegółowo

wformie POWIERZENIA WYKONYWANIA ZU...D,A...NIA* WSPIERANIA WYKONANIA ZADANIA* przez Prezydenta Miasta Plocka (nazwa organu zlecaj 'icego )

wformie POWIERZENIA WYKONYWANIA ZU...D,A...NIA* WSPIERANIA WYKONANIA ZADANIA* przez Prezydenta Miasta Plocka (nazwa organu zlecaj 'icego ) ~!!lwarzyszenie Kultury Fizycznej WISfAPlock 09-400 Plock, ul. tukasiewicza 34...N.IJ?.7.14.:il6-47-f)3.7-.... (piecz~c organizacji pozarz'tdowej* /podmiotu* /jednostki organ izacyjnej *) Organizacja IX

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA LESZCZYŃSKIE STOWARZYSZENIE REHABILITACYJNE AMAZONKA 64-100 LESZNO OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Leszno, 7.06.2013 Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH) MOWA W ART. 3 UST. 3

Bardziej szczegółowo