Data i miejsce zlo2enia oferty (wypelnia orgarradministracji pubiicznej) v,ipi. \An -47- OF ERTA/EFERT+T#SP6I+IA+) W FORMIE ZADANIA PUBLICZNEGO')

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Data i miejsce zlo2enia oferty (wypelnia orgarradministracji pubiicznej) v,ipi. \An -47- OF ERTA/EFERT+T#SP6I+IA+) W FORMIE ZADANIA PUBLICZNEGO')"

Transkrypt

1 OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO ii l:j'i i tl i'i,.'i i- l'{ ;- (.-- i: I i i}. i-l r;i ii{ } i.i I i' r' i'l :;'i i- i: il::ii i:.j \'. i -QD):.i Data i miejsce zlo2enia oferty (wypelnia orgarradministracji pubiicznej) v,ipi. \An -47- OF ERTA/EFERT+T#SP6I+IA+) ODMIOTU orjd, O KTORYM(+g) MOWAW ART. 3 UST.3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETMA 2003 r. O DZIAI-ALNOSCI POZYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (Dz. U r. Nr 234, poz. 1536)r), REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Dzialania na rzecz os6b niepelnosprawnych (r o dzaj zadatia pub liczne go2)) Organizacja Gali z okazji X - lecia Zakladu AktywnoSci Zawodowej Caritas Archidiecezji tr-6dzkiej (tytul zadania publicznego) w okresie od 1 wrze5nia20il do 27 listopada E PEWIEP ZENIA RF,ALI W FORMIE ZADANIA PUBLICZNEGO') PRZEZ Zarzyd Woj ew6dztwa L6dzkiego (organ administracj i publicznej) SPIERANIA REALIZACJI skladana na podstawie przepis6w dziatullrozdzialt 2 ustawy z drna24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci po2ytku publicznego i o wolontariacie 3) I. Dane oferenta"/sseren+6wl)' 1) nazwa: Caritas Archidiecezji tr 6dzkiej 2) formaprawna:4) O stowarzyszenie (X) koscielna osoba prawna O fundacja ( ) koscielna jednostka organizaeyjta O sp6ldzielnia socjalna O inna...' 3) numer w Krajowym Rejestrze S4dowym, w innym rejestrze lub ewidencji:s) Dekret Powolania nr L.d2.368/90 4) datawpisu, rejestracji lub utworzenia:6) 2 kwietnia ) nr NIP: nr REGON: ) adres: miejscowofif:l6d2 ul.: Gdafiska 111 dzielnica lub inna jednostka gmina: N'6dL powiat:8) I"6di, wojew6dztwo: l6dzkie kod pocztowy: poczta:\,6dt2 pomocnicza:7) nie dotyczy

2 i 7) tel; l/g2 faks: http: I I 8) numer rachunku bankowego: i nazwabanku: PEAKO S.A 9) nazwiska i imiona os6b upowaznionych do reprezentowania oferenta/oferent6wl): I a) ks. Jacek Ambroszczyk- Dyrektor Caritas Archidiecezji L6dzkiej b)... i c)... 10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organlzacyjnej bezposrednio wykonuj4cej zadanie, o kt6ryrm mowa w ofercie:e) CaritasArchidiecezjiL6dzkiej,ul.Gdafska111,90_507L5di,'te I l) osoba upowazniona do skladania wyja6nieri dotycz4cych oferty (imie i nazwisko oraznr telefonu kontaktowego) I i Anna Wlodarczyk - koordynator ds. projekt6w Caritas Archidiecezji\,6dzl<tej, tel , 12) przedmiot dzialalnosci pozytku publicznego : a) dzialalno$c nieodplatna po /tku publicznego Podstawowym celem Caritas jest szerzenie oraz praktyczne realizowanie nauki o milosierdziu chrzescijanskim. Cel ten Caritas realizuje w szczeg6lnosci przez organizowanie, koordynowanie i kierowanie cal4 koscielnq akcjq charytatywn4 w Archidie cezji N-6dzkiej. Zadanie to obejmuje przede wszystkim: - zakladanie i prowadzenie zal<\adow i o6rodk6w opieki zarnknietej i otwartej dla chorych, niepelnosprawnych, bezrobotnych,przedszkoli, sierociric6w, dom6w samotnej matki, dom6w dla chorych na choroby spoleczne, dom6w starc6w, kuchni dla ubogich, dom6w dziennego pobyhr i podobnych stalych dziel na terenie Archidiece zji tr 6dzkiej, - organizowanie pomocy doru2nej dla os6b ftzycznych i instytucji diecezjalnych w postaci zapom6g zwrotnych i bezzwrotnych, pomocy medycznej i opieki nad chorymi i samotnymi, osobami starszymi w domach, pomocy dla dzieci i rrrtodzie?y szkolnej i studenckiej, pomocy dla poszkodowanych w wypadkach losowych i kataklizmach oraz innych sposob6w pomocy doralnej w zaleznolci od wci4z zmieniaj4cych sip warunk6w Zycia, - orgarizowanie i prowadzenie zamkniqtych i otwartych osrodk6w pomocy medycznej oraz r62nego typu poradni, - organizowanie r62nych form wypoczynku dla: dzieci i rriodziezy z rodzin ubogich. wielodzietnych, patologscznych, dysfunkcyjnych, dzieci i rrtodzie?y polonijnej, os6b starszych. os6b niepelnosprawnych, - organizowanie wlasnych osrodk6w terenowych: Oddzial6w, Zespol6w i K6l Caritas, - organizowanie ksztalcenia pracownik6w charytatywnych, - organizowanie i prowadzenie poradni r62nego typu, - organizowanie i prowadzenie osrodk6w naukowych i nauczania, - or ganiz owani e i prow adz eni e akcj i fi nansuj 4cy ch dzial alno S i charytatywne. Nie dotyczy b) dzialalnos6 odplatna po4tku publicznego

3 13) jezeli oferent/efereneil) prowadzi/prowadz{ ) dzialalnosd gospodarcz4: a) numer wpisu do rejestru przedsigbiorc6w nie dotyczy b) przedmiot dzialalno5ci gospodarczej Nie dot II. Informacja o sposobie reprezentacji oferent6w wobec organu administracji publicznejwraz z przytoczeniem podstawy prawnej'u) Nie III. Szczeg6lowy zakres rzeczory zad,ania publicznego proponowanego do realizacji 1. Kr6tka charak ka zadania pub Zadarie Organizacja Gali z okazji X - lecia Zakladu Aktywno5ci Zawodowej Caritas Archidiecezji N,ildzkiej ma na celu ukazanie spolecznosci lokalnej niepelnosprawnych jako os6b, kt6re dzieki przelamartiu barier strachu i nietolerancji mog4 normalnie funkcjonowa6, reahzowa6 sie w Zyciu zawodowym, spolecznym, rodzinnym. Podczas uroczystosci zostan4 wrqczone wyr62nienia w postaci statuetki,,pegza", bed4cej slmrbolem pokonywania ograniczef, wztiesienie sig ponad bariery, uskrzydlenie. Statuetki otrzymajqosoby i instytucje, kt6rych dzialarna mogq stanowid wz6r dla os6b niepelnosprawnych lub, kt6re przyczynlly siq do wspierania integracji os6b 2. Opis potrzeb wskazuj4cych na konieczno5d wykonania zadania publicznego, opis ich przyczyn oraz skutk6w Zal<lad AktywnoSciZawodowej Caritas od 10 lat zajmuje sig promowaniem idei integracji spolecznej i aktywizacji os6b niepelnosprawnych. Orgarizacja Gali z okuli powstania Zald.adu jest doskonalq okazj4 aby pokaza6 spolecznosci lokalnej,2e osoba niepelnosprawna moze normalnie funkcjonowai w spoleczeristwie i Zyciu zawodowym. Gala to okazja do pokazania, 2e tylko przelamywanie barier strachu i nietolerancji moze doprowadzii do integracji os6b niepelnosprawnych. Gala postuzy wyr6znieniu i pokazaniu tzw. dobrych praktyk, czyli os6b niepelnosprawnych, kt6re potrafily mimo swoich ograniczefr, realizowal marzenia, spelniai siq zawodowo, funkcjonowa6,,normalnie" w spoleczefstwie. UroczystoSi bedzie slvyla r6wnie2 wyr62nieniu tych instytucji, kt6re wspierajq integracje os6b niepelnosprawnych ze spoleczeristwem i rynkiem pracy. Charakter i zalolenra tej uroczystosci posluz4 zar6wno motywacji os6b niepelnosprawnych do,,wziqcia Zycia w swoje rpce", jak r6wnie2 do pokazania pracodawcom szczeg6lnie otwartego rynku pracy, instytucjom, lokalnym wladzom i mediom, 2enale2y dawa6 szansq osobom niepelnosprawnym do godnego i samodzielnego funkcionowania. 3. Opis grup adresat6w zadania publicznego W uroczystosci wezmieudzial okolo 70% os6b niepelnosprawnych. Zaproszenie na GalE skierowane zostanq do: os6b niepelnosprawnych bpd4cych pod opiek4 stowarzyszeri i organizacji praculqcych na ich rzecz, przedstawicieli otwartego i chronionego rynku pracy; przedstawicieli stowarzyszeri i organizacji pracuj4cych na rzecz os6b niepelnosprawnych; przedstawicieli instytucji i urzgd6w zajmujqcych sie sprawami os6b niepelnosprawnych, lokalnej wladzy, lokalnych medi6w. Cala i6 ttumaczona bpdzie na iezyk mi 4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowarlla z dotacji inwestycji zwiqzatych publicznego, w szczeg6lnosci ze wskazaniem, w jaki spos6b przyczyni siq standardu realizacji zadanial I ) z realizacjq zadama to do podwyzszenia

4 Nie do 5. Informacja, czy w ci4gu ostatnich 5 lat oferenuoferencil) otrzymallotrzymalil) dotacjg na dofinansowanie inwestycjt zwiqzanych z realizacjqzadania publicznego z podaniem inwestycji, kt6re zostaly dofinansowut ", oig*n, kt6iy udzielil dofinansow uniu, or*daty otrzymania dotacjill) Nie dot 6. Zakladane cele realizacji zadania publicznego ora;z spos6b ich realizacji Gl6wnyrn celem zadnia jest promowanie integracji spolecznej i zawodowej os6b niepelnosprawnych. Celami szczeg6lowymi s4: o promowanie postawy aktywnego, zar6wno w Zyciu spolecznym, jak i zawodowym, niepelnosprawnego,. obalanie stereotypu funkcjonuiecego w SwiadomoSci spolecznej, 2e pracownik niepelnosprawny j est gorszym pracownikiem, o przelamywanie barier i obaw w budowaniu relacji z osobami niepelnosprawnymi, o uwrazliwianie Srodowiska lokalnego, lokalnego rynku pracy, lokalnej wladzy i medi6w na potrzeby os6b niepelnosprawnych, o propagowanie zasad r6wnouprawnienia w podnoszeniu kwalifikacji i zatrudnianiu os6b wn 7. Miejsce realizacji zadania publicznego Koordynacj a zadania: Zaklad Aktywno5ci Zawodowej Caritas Archidiecezji tr-6dzkiej, ul. Mikolaja Gogola l2,t-6dl Miejsce realizacji uroczystosci: Filharmonia N-6dzka im. Arfura Rubinsteina, ul. Narutowrcza N-6dz 8. Opis poszczeg6lnych dzialaf w zakresie realizacji zadania publicznegol2) 1. Promocja projektu Informacje o UroczystoSci znajdq sie na stronie internetowej Caritas Archidiecezji \-6dzloej na stronie ZahJadu AktywnoSci Zawodowej Caritas rozeslana zostanie wiadomos6 do Stowarzyszeh i instytucji dzialajqcych na rzecz niepelnosprawnych oraz pracodawc6w otwartego i chronionego rynku pracy. Pojawi siq r6wniez ogloszenie prasowe (lokalna prasa), rozeslane zostan4 informacje do lokalnych medi6w, we wszystkich plac6wkach Caritas zamteszczona zostanie informacj a dotyczqca Gali i jej celu. Uczestnicy uroczysto5ci otrzymaj4 indywidualne zaproszenia. 2. Przebieg Gali X - Iecia Zakladu Akfywno5ci Zawodowej Gala z okazji 10-lecia powstania ZaHadu AktywnoSci Zawodowej Caritas Archidiecezji L6dzlnej odbqdzie sie na przelomie pa2dziernlka i listopada (estesmy w trakcie dookreslania dokladnej daty, informacja o terminie przekazata zostanie do wiadomosci RCPS), w Filharmonii tr 6dzkiej. Wyb6r miejsca podyktowany byl potrzebami os6b niepelnosprawnych. W tr odzi Filharmonia jest najlepiej dostosowana architektonicznie do potrzeb os6b niepelnosprawnych. W uroczystosci wezmie udzial okolo 70o/o os6b niepelnosprawnych. Zaproszenie na Galq skierowane zostanie do:. lokalnej wladzy, o przedstawicieli instyfucji i urzed6w zajmuj4cych sie sprawami os6b niepelnosprawnych,. lokalnych medi6w, o przedstawicieli stowarzyszeri i organizacji pracuj4cych narzecz os6b niepelnosprawnych,

5 tzecz. o przedstawicieli otwartego i chronionego rynku pracy. Podczas Gali zaprezentowana zostanie dzialalnos6 ZaHadu, pokazane sylwetki os6b niepelnosprawnych, kt6re spelnily siq zar6wno w Zyciu spolecznym, jak i zawodowym. Na uroczystosci zostan4 wrqczone wyr62nienia w postaci statuetki,,pegazd' (w nawi4taniu do logo Zakadu), symbolizuj4cej pokonywanie ograniczefr, wzniesienie sie ponad bariery, uskrzydlenie. Statuetki otrzymajq osoby i instytucje, kt6rych dzialania mog4. stanowi6 wz6r dla os6b niepelnosprawnych, lub kt6re przyczynllv sie do wspierania integracji os6b niepelnosprawnych. Wyr62niony zostanie byly pracownik niepelnosprawny ZAZ, kt6ry realizuje sie w Zyciu spolecznyrn i zawodowym oraz obecny pracownik, kt6rego postawa mohe byi przykladem aktywno3ci, pokonywania wlasnych barier i barier spolecznych. Jednym z najlepszych motylvator6w do podejmowania pr6b zmiarry swojej syfuacji Zyciowej, czy pokonywania stereotyp6w jest przyklad kogos, komu sig udalo. UroczystoScitowarzyszylbgdzieczpficartystyczna. Calauroczystodd ttumaczona bgdzie na jezykmigowy, gdyz wsr6d gosci bed4osoby gluchonieme. Ze wzgledu na znaczenie uroczystosci i jego wymiar spoleczny o objecie patronatu honorowego nad wydarzeniem poproszeni zostanq. ks. Arcybiskup Wladyslaw Zi6lek MetropolitaN-6d21<r, Wojewoda N,6dzki Pani Jolanta Chelmiriska, Prezydent Miasta Lodzi Pani Hanna Zdanowska, Marszalek Woj ew6dztw a N-6dzkiego Pan Witold StEpief. 9. Harmonog.u-t') Zadanie publiczne realizowane w okresie od I wrzesnia 2011 do 27 listopada 2011 Tenniny realizacji poszczeg6lnych dzi alaf, Poszczeg6lne dzialania w zakresie,realizowanego zadania publicznego'" Przygotowanie material6w i informacji promocyjnych (zaproszenia, ogloszenie prasowe, informacje prasowe, informacje na stronv internetowe Dystrybucja material6w informacyjnych i oromocvinvch Oferent lub inny podmiot odpowiedzialny za dzialanie w zakresie realizowanego zadania publicznego wrzesieri 2011 Caritas Archidiece li L6dzkiej wrzesieri C aritas Archidi ece zji N- 6 dzkiej listopad 2011 Koordynacj a merytoryczna proj ektu wrzesieri C aritas Archi di ece zji N, 6 dzkiej listopad 2011 Koordynacj a 1o gi styczna proj ektu wrzesieri 20ll - Caritas Archidiece zji N,6 dzkiej listooad 2011 Orsanizacia Gali 23 listopada20ll C aritas Archi di ece zii N- 6 dzkiei Podsumowanie Gali" rozliczenre zadanra listopad 2011 C aritas Archidi ece zii L 6 dzktei 1 0. Zakladane rezult aty r ealtzacji zadania publicznego I s) ZahJadany,2e dziekirealizacji zadanta zostan4osi4gniqte nastqpuj4ce rezultaty: twarde. w Gali promui4cej idee integracji spolecznej i zawodowej os6b niepelnosprawnych weimre udzial okolo 600 os6b, o zostanie wydrukowanych 658 zaproszen nauroczyst4 GalE, o zostani e zarrieszczona inform acja dotyczqca zadania na stronie internetowej Caritas www. caritas.lodz.pl ; i ZAZ o zostanie wyslana informacja promuiqca Galp do lokalnych medi6w, o zostanie zarnieszczone ogloszetie prasowe promui4ce GalE flokalna prasa) miekkie o wzrosnie SwiadomoSi spoleczna (bezposrednich uczestnik6w Gali i po5rednich za Srednictwem medi6w" opinii) dotvczaca ootrzeb os6b niepelnosprawnvch i koniecznosci

6 p o d ej mow ani a dzial uh zmier zaj 4cych do wp i erani a pro cesu inte gracj i, o wzrosnie SwiadomoSd spoleczna (bezposrednich uczestnik6w Gali i posrednich za posrednictwem medi6w, opinii) na temat koniecznosci obalania stereotyp6w dotycz4cych o s6b niepelnosprawnych, o wzrosnie SwiadomoS6 pracodawc6w otwartego rjntku pracy (bezposrednich uczestnik6w Gali i posrednich - za po3rednictwem medi6w, opinii) na temat osoby niepelnosprawnej jako pelnowartosciowego pracownika. o zwr6cenie uwagi medi6w i lokalnych wladz na potrzeby os6b niepeinosprawnych, o wzrosnie integracja Srodowiska os6b niepelnosprawnych (stowarzyszeri, instyrucji pracuj 4cych na rzecz niepelnosprawnych),. zwiqkszy sig motywacja os6b niepelnosprawnych do podejmowania aktywnosci spolecznej i zawodowej. IV. Kalkulacj a przewidywanych koszt6w realizacji zadania publicznego 1. Kosztorys ze wzglgdu na rodzaj koszt6w: -p Rodzaj koszt6wr6) I II Koszty merytoryczne'o' po stronie... (Caritas Archidiecezji L6dzkiej ) I e) : I ) Wystep kabaretu - umowa za wykonanie uslugi Koszt Ilo56 jednostkowy iednostek (w zl) Rodzaj miary Koszt calkowity (w zl) z tego do pokrycia z wnioskowanej dotacji (w zl) z tego z flnansowych Srodk6w wlasnych, Srodk6w z innych lr6del, w tym wlat i oplat adresat6w zadania publicmegort) (w d) Koszt do pokrycia z wkladu osobowego, w tym pracy spolecznej czlonk6w i Swiadczeri wolontariuszy (w zl\ usluga U Kosay obslugi'" ) zadania publicznego, w tym koszty administracyjne po stronie... (Caritas Archidiecezji LodzKlet) -',: III Inne koszty, w tym koszty wyposa2enia i promocji po stronie.. (nazwa Oferenta)r.e): l) ry Ogolem: P r zew idyw ane tr 6 dla fin ans ow ania z adania publiczne go I Wnioskowana kwota dotacii t7,89, Srodki finansowe wlasnelt) ,1 I 3 Srodki finansowe z innych 2r6del og6lem (Srodki finansowe wymienione w pkt )'r) 0zl 0% )-t wplaty i oplaty adresat6w zadania publicznegolt) 0zt o% Srodki finansowe z innych 2r6del publicznych (w szczeg6lno5ci: dotacje z budzetu patistwa lub bud2etu jednostki sarnorz4du terytorialnego, funduszy celowych, Srodki z funduszy strukturalnych)r7) 0zl 0% pozostalel 7) Azl 0%

7 4 Wklad osobowy (w tym Swiadczenia wolontariuszy i praca spoleczna czlonk6w) 0zl 0% f, Og6lem (6rodki wymienione w pkt l-4) % 3. Finansowe Srodki z innych i.rldelpublicznych2l) Nazwa organu administracj i publicznej lub innej jednostki sektora fi nans6w publicznych Kwota Srodk6w (w zl) Informacja o tym, czy wniosek (oferta) o przy znani e Sro dk6w zostal(-a) rozpatrzony(-a) pozytywnie, cry tez nie zostal(-a) j eszcze roryatrzony(-a) Termin rozpatrzenia - w przypadku wniosk6w (ofert) nierozpatrzonych do czasu zloleni a nini ej szej oferty Nie dotyczy Nie dotyczy TAKA{IEI) Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy TAKA{IE') Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy TAKAIIE') Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy TAK,TNIEI) Nie dotyczy Uwagi, kt6re mog4miei znaczenie przy ocenie kosztorysu: Caritas Archidiecezji N.6dzkiej posiada doswiadczenie w realizacji podobnych imprez. Pozycja umieszczone w kosztorysie s4niezbqdna do prawidlowej rcalizacji zadania. V. Inne wybrane informacje dotycz4ce zadania publicznego 1. Zasoby kadrowe przewidyr;vane do wykorzystaniaprzy realizacji zadaniapublicznego22) Monika lloffmann-gr abowska - koord)mator Proj ektu kierownik. zald.ad.u aktywnosci zawodowej, Uniwersytel,L6dzki, Wydzial Ekonomiczno- Socjologiczny, Socjologia; kursy/szkolenia/szkoly podyplomowe: Wszechnica Polska Szkola Wy2sza Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie, Wydzial Nauk Spolecznych i Filologii, doradztwo zawodowe; Agencja Rozwoju Gospodarczego Centrum Ksztalcenia Kadr Mened'Zerskich, Studium MenedZerskie Dla Kadry Kierowniczej, Nowoczesne Techniki i Metody Zarzqdzaria Przedsigbiorstwem certyfikat menedzerski; KM Studio,,,Zarzqdzanie konfliktem"; Og6lnopolska Baza Pracodawc6w Niepelnosprawnych,,gontrole PFRON, NIK i innych organ6w u pracodawc6w zatrudniaj4cych niepelnosprawne w mti4zku z uzyskiwanqprzez nich pomoc4 publiczn4"; Centrum Promocji i Ronvoj Inicjatyw Obywatelskich,,OPIJS",,,Aspekty zakladania, prowadzenia i funkcjonowania sp6ldzielni socjalnych"; Przylaci6l Niepelnosprawnych -,,Wyzwania w zarzqdzaniu organizacjami pozarz4dowymi - od wlasnych cel6w do sukcesu orgarizacjl"; Studio -,,Coaching jako narzpdzie wspierania ludzi w rozwoju: zasady, techniki, zastosowanie"; Profesja Centrum Ksztalcenia Kadr,$urs kadrowo-placowy''; Wszechnica Polska Szkola WyaszaTowarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie, Narodowe Forum Doradztwa Karier Kurs dla doradc6w zawodowych w zakresie stosowania narzgdzi; Misarn, Fundacja Universitatir Varsoviensis,,,Praktyczne zastosowanie programu aktywizacji spolecznej i zawodowej mlodych os6b niepelnosprawnych ruchowo"; Polski Zwiqzek Gluchych \-6dzkte Centrum Ksztalcenia Jqzyka Migowego, I poiio- jpzryka migowego; WyLsza Szkol4 Administracji i Biznesu w Gdyni - Dwumodulowy cykl szkoleri,,system",,lrldzie" szkolenie w ramach projekru,,szkolenia, standardy dzialar.iia, certyfikacja szans4 dla ronvoju akademickich biur karier w Polsce"; Polska Organizacja Pracodawc6w Os6b Niepelnosprawnych,,,Organizacja stanowisk, warunk6w i Srodowiskapracy niepelnosprawnych pracownik6w"; - Fundacja lnicjatyw Spoleczno-Ekonomicznych, Program szkoleni dla kadr pracownik6w instytucji rynku pracy,pezrobocie-co robi6?". Tomasz Matuszkiewicz - asystent koordynatora w trakcie studi6w socjologicznych na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersyte L6dzkiego, doswiadczenle w pracy w organizacjach pozarzqdowych, wsp6lpraca z Studenckim Radiem Zak Tomasz Kopytowski - obstuga promocyjna projektu kierownik ds. marketi Uniwersytet tr-odzki, Wydzial

8 i Matketmg o specjalnosci Marketing; szkolenia: Profesjonalny menadzerprojekt6w EFS; Polsko Amerykariskie Centrum Zarzqdzania; Studium MenedZerskie Mini MBA; Centrum Ksztalcema Personalnego Master Biznes -,,Prawo zam6wieri publicznych od A do Z ze szczeg6lnym uwzglednieniem najnowszych zmian w przepisach. Praktyazne przyhady stosowania ustawy"; Telewizyjna AkademiaReklamy, Telewizja Polska S.A. OddziaLwtr odzi Anna Orpel - opieka merytorycznanad projektem kierownik Osrodka Aktywizacji Zawodowej i Spolecznej,magisterpedagogiki spolecznejw zakresr pracy opiekufrczej i socjalno- wychowawczej na Uniwersytecie tr6dzkim, studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego, warsztat:,,trener kreatylvny''- Stowarzyszenie Trener6w Organrzacji Pozarzqdowych, Warszawa; szkolenie:,,lntegracyjna pedagogika muzyki- metody stosowane w pracy z osobami niepelnosprawnymi"- SpolecznaWyhsza Szkola PrzedsiEbiorczoScrr Zarzqdzania w Lodzi w ramach projektu SEAD- Self Experience and Disability, L6d2; Szkola Trener6w Zarz4dzania" StowarzyszenieKonsultant6w i Trener6w Zarz4dzaria MATRIK, Krak6w; Seminarium:,,Konferencja Grupy Rodzinnej- nowa metoda pomocy rodzinie"- Centrum StuZby Rodzinie, tr-6d2,szkolenie:,,colpsmetod4wyjscia zbezrobocia"-caritasarchidiecezji Gdanskiej, Gdarisk, I poziom- elementarnegokursu j gzykamigowego dla pracownik6w sluzb specjalnych,polski Zwiqzek Gluchych. N-6dzkie Centrum Ksztalcenia JEzyka Migowego, L6d2, Szkolenie:,,Ksztaltowanie umiejetnosci kierowniczych", MENTOR. Doradztwo. Szkolenia. M Kowalska, tr-6d2, Szkolenie:,,Organizacja stanowisk, warunk6w i Srodowiska pracy niepelnosprawnychpracownik6w", Polska Orgarizacja Pracodawc6wOs6b Niepelnosprawnych, T-6d2,Szkolenie:,,Systemy''i,,Ludzie", Biuro Karier PolitechnikiKrakowskiei, Wfisza Szkola Administracji i Biznesu im. EugeniuszaKwiatkowskiegow Gdyni, Krak6w, Gdynia; Szkolenie:,,Bezrobocie- co robi6?"- Fundacja Inicjatyw Spoleczno- Ekonomicznych, tr-6d2.,kurs:,,udzielani pi erwszej pomocy przedlekarskiej"- SEKA S.A. Oddzial'I-6d2. Agnieszka Marzgta - obstuga gtaftczna grim w Zal<\.adzieAktywnoSci Zawodowej Caritas Archidiecezji tr'6dztrej, ukoiczona Akademi Sztuk Pigknych wn'odzi na kierunku edukacja Piotr Piasecki - obstuga grafrczna grafik w Zal<ladzieAktywno6ci Zawodowej Caritas ArchidieceziiN'6dzl<tej,ukoriczona Politechnika t-6dzka na kierunku informatyka, specjalno66: grafika komputerowa, doswiadczeniew pracy na stanowisku grafika Ewa Nieradka - obstugaadministracyjnaprojektu asystentkakierownika w Zal<ladzieAktywno5ci Zawodowej CaritasArchidiecezjiN'6dzkiej, mgr filologii polskiej, specjalizacja:promocja, reklama i reprezentacjafirmy; szkolenia: dla pracownik6w administracyjnych - Doctus, Sztukanegocjacji, Skutecznymarketing, System zatzqdzariajakosci4 IS O, Komunikacj a interpersonalna- Kraj owa Izb a Gospodarcza. Ewa Pawlowska - obslugaksiegowaprojektu wyksztalcenie wizsze, szkolenia:,,nowoczesne zarzqdzanieorganizacjqpozarzqdow4 -najlepsze praktyki Center for Socjal Innovation Stanford University zorganizowaneprzez m. L6d2 i Centum StuZby Rodzinie w Lodzi,,,Prawne i finansowe aspekty funkcjonowaria ZalJadu Aktywno6ci Zawodowej w Swietle zmian w ustawie o rehabilitacii" Centrum Szkoleniowo-Doradcze EKSPERT S.C. w Warszawie,,,Symfonia Premium Finanse i KsiggowoS6, Symfonia Premium Handel" I(M Studio,,Kady i place w programie Symfonia' Profesja,,,PodstawyksiEgowo5ci" StowarzyszenieKsiqgowych w Polsce,,,Profesjonalny pracownik biurowl - rozw6j ii" Mentor Doradztwa Szkolenia. 2. Zasoby rzeczoweoferenta.ioferent6wl)przewidywane do wykorzystani aprzy realizacji zadaru*3) Z"tlua etwnosci Zawodowej Caritas Archidiecezji l-6dzkiej miesci sig przy ul. M. Gogola 12. Pomieszczenia zaldadu s4 calkowicie dostosowane do potrzeb os6b niepelnosprawnych. Zaldad dysponuje dwiema duzymi pracowniarni, gdzie osoby niepelnosprawnes4rehabilitowane zawodowo ftrcza sie obslusi sprzgtu polipraficznego i komputerowego), pomieszczeniembiurowyrn, soc.plqym,

9 zapleczem magazynowym oraz sal4 do rehabilitacji medycznej. ZaHad wyposazony jest w sprzet poligraficzny oraz w sprzet komputerowy. Sala do rehabilitacji medycznej wyposazona jest w niezbedny sprzet rehabilitacyjny. ZAZ posiada samoch6d dostosowany do przewozltr os6b niepelnosprawnych. Realizacjq zadartra wspierai bqdzie wiele osob woiontaryjnie. Caritas w organizacji tego tlpu imprez zawsze wspiera sip pomoc4wolontariuszy. : 80000zl Szacunkowa 3. Dotychczasowe doswiadczeniaw realizacjt zadanpublicznych podobnegorodzaju (ze wskazaniem, kt6re z tych zadanrealizowanebyly we wsp6lpraay z administracj4publicznq) Organizacja Urocrystej Gali z okazji XX-lecia Caritas Archidiecezii l'6dzl<rei w Teatrze Wielkim W poniedzialek, 20 wrzesnia 2010 roku, o godz , w Teatrze Wielkim w Lodzi odbyla sie uroczysta gatarocznicowa,podczaskt6rej podsumowanodzialalnosi l6dzkiej Caritas. O znaczeniu clzialalnoscicaritas opowiedzieli patroni honorowi rocznicowych obchod6w: Ksi4dz Arcybiskup Wladyslaw Ziolek, Wojewoda N-odzki Jolanta Cirelmit'rska i Marszalek Wojew6dztwa.I-odzkiego Wlodzirnierz Fisiak. Pocz4tki dzialalno6ci Caritas wsporrinal r6wnie2 ks. pralat Ireneusz I(ulesza, lodzkiej Caritas. honorowy dy'ektor zasluzonych Podczas spotkania wrqczone zostaly rowniez wyrirznienia dla szczeg6lnie wsp6lpracownikow i darczyfcow Caritas. W czesci artystycznej spotkania wyst4pil kwartet smyczkowy OPIUM, z progtarrrem Tango Therapy, prezentuj4cym najpiekniejsze tanga Astora Piazzoli. Patronat honorowy nad Galq objpli: Ksiqdz Arcybiskup Metropolita N-6dzkt, Wojewoda N-o dzki, M arszalek Woj ew6dztw a tr'6 dzkiego, M i asta tr'odz Organizacja Og6lnopolskiego Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka r. W dniu I czerwca 2010 roku, na rynku Manufaktury w tr-odzi, Caitas Archidiecezji tr-'6dzkiej zorgartizowala festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka pod haslem,,bqd1my razem". Na zakoriczenie dnia pelnego atrakcji wystqpil Krzysztof Krawczyk. WczeSniej dla dzieci Spiewali: Maly Ch6r Wielkich Serc, Arka Noego, Full Power Spirit i The Bootels. Opr6cz koncert6w imprezie towarzyszyly wystqpy regionalnych zespol6w dzieciqcych, pokazy sztuk walki i samoobrony, wystepy klown6w i szcntdlnzy. Nie zabrako konkurs6w i zabaw dla dzieci i mlodziezy. Dla najmlodszychprzygotowano zamki dmuchane,karuzele, wate cukrow4i popcorn. Patronat honorowy N-6dzki, Wojewoda tr-6dzki, Marszalek nad festynem objeli: ks. Arcybiskup Metropolita Woj ew6dztw a N-6 dzkiego, Prezydent Mi astatr'odzi. Organizacj a rrakademii KobiecoSci" W dnir-r 8 marca 2010 roku, w ramach obchod6w Dnia Kobiet, Caritas Archidiecezji N-6dzkiej przygotowala szereg atrakcji dla Pari odwiedzaj4cych w tyn dniu Centrum Manufaktura L6d2. Haslem przewodnim spotkaribyla "Akadernia kobieco$ci".panie znalazly w tl.rn dniu cosdla ciala i dla ducha - tlumnie korzystaly z porad w zakresie wiz:,tzu, fachowego doboru bielizny, ale takze psychologii, doradztrvazawodowego i rozliczeria podatku. Odpoczywaly przy {rltlar'ce dobrej kawy i domowego ciasta, a dzietmi zajqli sie wychorn'awcyze Swietlic SrodowiskowychCaritas. Wsp6lorganizacj a koncertu rrokailserce" Caritas Archidiece4iL6dzkiej wsp6lorganizowaia koncerty,,aka2 Serce". Pomyslodawc4koncerl6w bylprezydent Miasta T,odzi. Koncerty mia.ly charaktercharytatywny, zebranepieni4dze przezrlaczane byly na potrzeby biednych dzieci. Organizacja festynu rodzinnego z okaziidnia Dziecka r. l{1tfu Zuzlowy Orzel N-6d2,Miejski Oirodek Sportu i Rekreacji w tr-odzi i Caritas Archidiecezji L6dzh.rej zorgartizowali impreze plenerowq zokazji Dnia Dziecka, kt6ra odbyta sig 3l maja 2009 roku na stadionie MOSiR w tr-odzi,przy ul. 6-9o Sierpnia77, w godz Organizatorzy przygotowali szereg atrakcji: pokazy, wystepy grup dzieciecych, zabawy i konkursy z nagrodami. W programie imprezy znalazly sig pokazy Policji, Stra2y Po2arnej, Strazy Miejskiej, 2u21owc6w,walk rycerskich, tajskiego boksu i Strong Man Fenix Team. Nie zabraklo wystep6w dzieciqcych grup Woi ieeo OSrodka ili: Zeso6l..Fantazia"i T wokalnvch i tanecznvch.dla dzieci

10 Ruchu Drogowego. StraZ Miejska znakowala rowery kazdemu, kto przyprowadzl\ na stadion rower z dowodem zakupu, gwarancj4 i dowodem osobistym. Najmlodsi uczestnicy bawili sie na dmuchanych zarnkach i zjeadaalniach. Organizatorzy przygotowali r6wnie2 hczne konkursy z atrakcyjnymi nagrodami oraz zolniersk4 groch6wkq. Organizacja pikniku rodzinnego z koncertem,rarki Noego" Caritas w roku 2004 zorganzowala niebiletowany koncert,,arki Noego". knpreza miala charakter pikniku rodzinnego, gdzie na dzieci i ich rodzic6w czekalo wiele atrakcji (konkursy, zabawy, przejaadaki kucykiem, malowanie buzi, 4ehdzarie z zan:1t<tt dmuchanego, gastronomia). Podczas koncertu wolontariusze zbrerali pieni4dze do puszek na wsparcie dzieci zrodzinnajbardziej ubogich. Organizacja koncertu Grzegorza Turnau'a i Andrzeja Sikorowskiego w Teatrze Wielkim W ramach obchod6w XV - lecia Caritas Archidiecezjatr-6dzka zorganizowala koncert charytatywny w wykonaniu Grzegorza Turnaua i Andrzeja Sikorowskiego. Koncert odbyl siet pu2dziernika 2005 roku w Teatrze Wielkim w tr-odzi. ArtySci wystqpili z programem,,pasjans na dw6ch", mielismy okazjg uslysze6 najwiqksze przeboje kazdego z tw6rc6w. Grzegorz Tumau Iyczyl. tr'6dzkiej Caritas,,harmonii pieniedzy na pomoc potrzebuj4cym dz,reciom". Publicznoil zgtomadzona na koncercie opuszczala teatr w,,uskrzydlonych" nastrojach. Srodki finansowe pozyskane w ramach koncertu zostaly przeznaczone na realizacjpprogramu Caritas:,,Skrzydla". Patronat honorowy nad koncertem sprawowal Ksi4dz Arcybiskup Wladyslaw Zi6Lek Metropolita tr 6dzL<r. Patronat medialny objeli: Dziennik tr-6dzki WiadomoSci Dnia, TVP 3, Telewizja TOYA. Organizacja koncertu Anny Marii Jopek w Teatrze Muzycznym Caritas Archidiecezjit,6dzkrej w dniu 18 pu2dziernka2}}z roku w Teatrze Muzycznym zorganizowala charytatyvvny koncert Anny Marii Jopek. Doch6d ze sprzeda?y bilet6w zostal przeznaczony na dzialalnos6 Zesp6l Domowej Opieki Hospicyjnej Caritas. Organizacja Balu Seniora w Palacu Poznariskiego Juz po raz piqty Caritas Archidiecezji N,6dzkiej zorgarnzowala dla pensjonariuszy l6dzkictr Dom6w Dziennego Pobytu karnawalowy bal kostiumowy w Palacu Poznariskiego. Pod haslem "Gdzie sie podzialy tamte prywatki?", w ostatki, 16 lutego 2010 roku, w salach palacowych bawilo sie 200 podopiecznych z 20 Dom6w Dziennego Pobyfu. ZabawE rozpoczs uroczysty polonez. Nie zabraklo smakowitych przekqsek i rocznicowego tortu z okazji 20Jecia dzialalnosci l6dzkiej Caritas. Tradycyjnie juz wybrano Kr6la i Kr61ow4 Balu Seniora. Patronat honorowy nad balem objql ks. Arcvbiskup Metropolitatr 6dzki i Prezydent Miasta tr-odzi. 4. Informacja, czy oferent/efereneir) przewiduje(-$ zlecac realizacjg zadaniapublicznego w trybie, o kt6rym mowa w art. 16 ust. 7 ustawy z dnia 24 kwietnia2}}3 r. o dzialalno5cipozytku publicznego i o wolontariacie Nie do OSwiadczam(-y), 2e: l) proponowane zadarie publiczne w calosci miesci sig w zakresie dzialalnosci pozytku publicznego oferenta/eferent6rn"; 2) w ramach skladanej oferty przewidujemy pebieranie/niepobieranie" oplat od adresat6w zadania:, 3) oferent/efereneit) 3est/ser) zwqzatry(-n) niniejsz4 ofertq do dnia 27 listopada 2011; 4) w zakresie zwiqzanym z otwarfym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przefriarzariem i przekazywaniem danych osobowych, atakle wprowadzaniem ich do system6w informatycznych, osoby, kt6rych te dane dotycz4 zlolyty stosowne oswiadczenia zgodnie z ustawa z dnra 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926,2p6in. zm.); 5) oferent/efereneit) skladaj4cy niniejsz4 ofertq tie zalega(-ja)lznlega(j$') z oplacaniem nale2nosci z fyrutu zobowiqzatt podatkowych/sldadek na ubezpieczenia 7) wszystkie podane w ofercie oraz zalqczrikach informacje s4 zgodne z aktualnym stanem prawnym i fakfycznym.

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH) MOWA

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.. Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Przeciwdziałanie uzależnieniom

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1)

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH) MOWA

Bardziej szczegółowo

w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogloszeri Urzgdu Miejskiego w Morikach

w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogloszeri Urzgdu Miejskiego w Morikach or.0050.13.201s. ZARZ4DZENIE NR 13/1s BURMISTRZA MONIEK z dnia 4 lutego 2015r. w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zzdafir publicznych w Gminie Moriki w 2015 roku. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

W celu wypełnienia oferty niezbędna jest znajomość treści ogłoszenia konkursowego m.in. www.powiat.elblag.pl zakładka Organizacje pozarządowe

W celu wypełnienia oferty niezbędna jest znajomość treści ogłoszenia konkursowego m.in. www.powiat.elblag.pl zakładka Organizacje pozarządowe W celu wypełnienia oferty niezbędna jest znajomość treści ogłoszenia konkursowego m.in. www.powiat.elblag.pl zakładka Organizacje pozarządowe Wszystkie pola oferty muszą być wypełnione. W przypadku, gdy

Bardziej szczegółowo

Centrum Edukacji i Kreacji Cyfrowej FABRYKA PRZYSZŁOŚCI

Centrum Edukacji i Kreacji Cyfrowej FABRYKA PRZYSZŁOŚCI OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH) MOWA

Bardziej szczegółowo

Młoda alternatywa 2015 (tytuł zadania publicznego)

Młoda alternatywa 2015 (tytuł zadania publicznego) OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) Komentarz [BP1]: Niepotrzebne skreślić (przypis nr 1 w ofercie) ORGANIZACJI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA WPROWADZENIE Ofertę i sprawozdanie należy wypełnić na druku zgodnym ze wzorem określonym w Rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

Ewa Kolankiewicz Instrukcja wypełniania oferty realizacji zadania publicznego składanej do Urzędu m.st. Warszawy

Ewa Kolankiewicz Instrukcja wypełniania oferty realizacji zadania publicznego składanej do Urzędu m.st. Warszawy Ewa Kolankiewicz Instrukcja wypełniania oferty realizacji zadania publicznego składanej do Urzędu m.st. Warszawy Projekt Stołeczne Centrum Współpracy Obywatelskiej 2010-2012 jest realizowany, dzięki dofinansowaniu

Bardziej szczegółowo

W Biuletynie Zamowied Publicznych nr 130814-2015; udostepnianym na stronach portalu

W Biuletynie Zamowied Publicznych nr 130814-2015; udostepnianym na stronach portalu Specyfikacja lstotnych Warunk6w Zam6wienia W Biuletynie Zamowied Publicznych nr 130814-2015; udostepnianym na stronach portalu internetowego Uzedu Zam6wiei Publicznych, w dniu 0,1.06.2015 roku zamieszczono

Bardziej szczegółowo

',I. 0 *y*6r i utylizacja produkt6w pochodz4cych z rozbi6rki zakwalifikowanych jako odpady budowlane

',I. 0 *y*6r i utylizacja produkt6w pochodz4cych z rozbi6rki zakwalifikowanych jako odpady budowlane Muzeum Palacu Krt6la Jana III w Wilanowie ul. Stanislawa Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa Warszawa, dn. 15-06-2015 r. Dzial inwestycii ZAPYTANIE OFERTOWE dla zam6wienia publicznego o warto5ci nie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY DZIECIOM Z PORAŻENIEM MÓZGOWYM JASNY CEL ZA ROK 2010

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY DZIECIOM Z PORAŻENIEM MÓZGOWYM JASNY CEL ZA ROK 2010 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY DZIECIOM Z PORAŻENIEM MÓZGOWYM JASNY CEL ZA ROK 2010 Białystok dn. 08.03.2011r. 1 Podlaskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH MAŁOPOLSKA LOKALNIE

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH MAŁOPOLSKA LOKALNIE Strona1 FUNDACJA BIURO INICJATYW SPOŁECZNYCH STOWARZYSZENIE FORUM OŚWIATOWE KLUCZE FUNDACJA SZTUKI, PRZYGODY I PRZYJEMNOŚCI ARTS BABIOGÓRSKIE STOWARZYSZENIE ZIELONA LINIA INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

1) Wskazanie podmiotow, na ktore oddzialuje projektowana ustawa

1) Wskazanie podmiotow, na ktore oddzialuje projektowana ustawa OCENA SKUTKOW REGULACJI 1) Wskazanie podmiotow, na ktore oddzialuje projektowana ustawa Zakres oddzialywania projektu ustawy obejmuje nast~puj~ce podmioty: ubezpieczonych w powszechnym systemie ubezpieczeil

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w roku 2012 Opracowanie: Justyna Przybyłowska PCPR Wąbrzeźno Wąbrzeźno, marzec

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/93 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa dotyczy osób, których

Bardziej szczegółowo

Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy

Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy Projekt 2015 Świętokrzyskie centra rozwoju sektora pozarządowego Gdzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 4965/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 lipca 2014 r.

Uchwała Nr 4965/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 lipca 2014 r. Uchwała Nr 4965/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie: ogłoszenia II edycji otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa

Bardziej szczegółowo

Szczegolowe warunki konkursu ofert na udzielanie swladczen zdrowotnych przez lekarzy i pielegniarki w Osrodku Terapii

Szczegolowe warunki konkursu ofert na udzielanie swladczen zdrowotnych przez lekarzy i pielegniarki w Osrodku Terapii /. Szczegolowe warunki konkursu ofert na udzielanie swladczen zdrowotnych przez lekarzy i pielegniarki w Osrodku Terapii 31-826 Krak6w, os. Zlotej Jesieni 1 Szezegolewe na udzielanie wiadczen zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

auru2qc6.?c{ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNK6W ZAM6WrnNre ,ZATWIERDZAM Sp ecyfikacj a istotny ch warunk6w znn6wimia

auru2qc6.?c{ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNK6W ZAM6WrnNre ,ZATWIERDZAM Sp ecyfikacj a istotny ch warunk6w znn6wimia Sp ecyfikacj a istotny ch warunk6w znn6wimia SPECYFIKACJA ISTOTYCH WARUK6W ZAM6Wrnre do przetargu nieograniczonego na wykonanie zam6r4/ienia publicznego pn.:,,swiadczenie dla arodowego Banku Polskiego

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY

ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY Ustęp 1 Pytanie A Kryteria stosowane w celu przyznawania statusu osoby niepełnosprawnej,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2015 1) Kultura Dostępna

PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2015 1) Kultura Dostępna PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2015 1) Kultura Dostępna I. INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA PROGRAMEM: Narodowe Centrum Kultury II. PROGNOZOWANY BUDŻET PROGRAMU: 5 000 000 ZŁ III. STRATEGICZNE

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w Gdyni

Pomoc społeczna w Gdyni Pomoc społeczna w Gdyni rok 2011 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni SPIS TREŚCI Spis tabel 4 Wprowadzenie..... 5 Część 1 - Informacje ogólne.. 7 1. Dokumenty strategiczne

Bardziej szczegółowo

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015...

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015... MIEJSKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ ORAZ PRZESTRZEGANIA PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W GMINIE MIEJSKIEJ PRZEMYŚL NA LATA 2009 2015 Lp Spis

Bardziej szczegółowo

X. ROZWÓJ I PROMOCJA UCZELNI

X. ROZWÓJ I PROMOCJA UCZELNI X. ROZWÓJ I PROMOCJA UCZELNI 1. DZIAŁ PROMOCJI ORAZ DZIAŁ REKRUTACJI I INICJATYW EUROPEJSKICH 2. FUNDUSZE STRUKTURALNE 3. BYDGOSKI FESTIWAL NAUKI 4. INTEGRACYJNE DNI STUDENTÓW EUROPY 5. WYDARZENIA ROKU

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie wolontariatu w OPS

Prowadzenie wolontariatu w OPS ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ RAZEM W OLSZTYNIE Prowadzenie wolontariatu w OPS Olsztyn 2010 Projekt "Rozwój wolontariatu w Ośrodkach Pomocy Społecznej na terenie Warmii i Mazur" dofinansowany przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

współpraca z wojewódzkimi urzędami pracy w zakresie świadczenia podstawowych usług rynku pracy, w tym w opracowywaniu i aktualizacji informacji

współpraca z wojewódzkimi urzędami pracy w zakresie świadczenia podstawowych usług rynku pracy, w tym w opracowywaniu i aktualizacji informacji WSTĘP Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu

Bardziej szczegółowo