, 2015 OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO. ,,Wakacyjny turniej pilki noznej" w okresie od r. do r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1 3. 07, 2015 OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO. ,,Wakacyjny turniej pilki noznej" w okresie od20.07.2015 r. do 30.08.2015 r."

Transkrypt

1 Zalqcznik nr, OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Zespol ' Ekonomiczno-Admrnistracyjny Szkol w Staninie , 215 wpt YhlEL Data i miejsce zlohenia oferty (qpetnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPOLNA' ) ORGANIZACJTPOZARZADOWEJ(-YCHy PODMTOTU(-OW), O KTORYM(-YCH) MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2OO3 T. O DZIAI,ALNOSCT POZYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (tj. Dz. U. z 214 r., poz. I LI} z p62n. zm.), REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Upowszechnianie kultury frzycmej i sportu w Srodowisku szkolnym i wiejskim w zakresie gier zespolowych, tenisa stolowego oraz lekkoatletyki. (r o dzaj zadama pub li czne go 2 )),,Wakacyjny turniej pilki noznej" (tylul zadani a pub liczne go ) w okresie od r. do r. W FORMIE POWIERZENIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO/ WSPIERANIA REALIZ ACJI ZADANIA PUBLICZNEGO') PRZEZ WOJTA GMINY STANIN (organ administracji publicznej) skladana na podstawie przepis6w dzialu II rozdzialu2 ustawy z dnia24 kwietnia2x[3 r. o dzialalnosci po4rtku publicznego i o wolontariacie

2 I. Dane oferenta/oferenttiw') 3) 1) nazwa: KLUB SPORTOWY BAD BOYS ZASTAWIE 2) forma prawna:o) ( x) stowarzyszenie ( ) ko6cielna osoba prawra ( ) sp6tdzielnia socjalna ( ) tundacja ( ) koscielna jednostka orgatizacyjna ( ) inna 3) numer w Krajowym Rejestrze S4dowym, w innym rejestrze lub ewidencji:sr ) data wpisu, rejestracji lub utworzenia:6) ) nr NIP: nr REGON: ) adres: miejscowoil: Zastawie 22 ul.: dzielnica lub inna jednostka pomocnicza:7) gmina: Stanin woj ew6dztwo : lubelskie kod pocztov,ry:2t-42i powiat:8) lukowski 7) tel: faks:... poczta: Tuchowicz 8) numer rachunku bankowego : g nazwa banku: Bank Polski PKO 9) nazwiska i imiona os6b upowaznionych do reprezentowania oferenta/oferent6wr): a) Miroslaw Walo b) Kamil Walo c)szymon Mroz l) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezposrednio wykonuj4c ej zadanie, o kt6rym mowa w ofercie:e) KLUB SPORTOWY BAD BOYS ZASTAWIE Zastawie22,2l-421 Tuchowicz, Gm. Stanin 11) osoba upowazniona do skladania wyjasnieri dotycz4cych oferty (imig i nazwisko oraznr tele fonu kontaktowego) Miroslaw Walo )przedmiotdzialalnoScipoZytkupublicznego: Nie dotvczv rffi

3 a) dzialalnos i ni e o dplatna p o zltku publ i czne go nie dotyczy b) dzialalno66 odplatna pozytku publicznego nie dotyczy 13) jezeli oferent/oferencir) prowadzilprowadz4l) dzialalnofit, gospodarcz4: a) numer wpisu do rejestru przedsigbiorc6w b) przedmiot dzialalnosci gospod arczej Nie dotyczy II. Informacja o sposobie reprezentacji oferent6w wobec organu administracji publicznej wraz z prrytoczeniem podstawy prawnej to) Oferenta reprezentuje zgodnie ze statutem Klubu: Miroslaw Walo Kamil Walo Szymon Mroz III. Szczeg6trowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji 1. Kr6tka charakterystyka zadania publicznego Organizacja i przeprowadzenie rekreacyjnej imprezy sportowej o podlozu promocji aktywnego stylu zycia bez nalog6w. 2. Opis potrzeb wskazuj4cych na koniecznosd wykonania zadania publicznego, opis ich prryczyn oraz skutk6w Dzialaniapodejmowane w ramach zadaniaprzyczyniq sig do upowszechnienia sportu oraz zdrowego trybuzyciaw Srodowisku spolecznym i szkolnym, aw szczeg6lnosci pilki noznej wsr6d dzieci, rnlodzie?y i starszych.dzialanie zintegruje r62ne grupy spoleczne, zacheci do aktyrvnego spgdzania wolnego czasu or az za promuj e Lry cie bez nalo g6w. 3. Opis grup adresat6w zad,ania publicznego Zadanie publiczne skierowane jest do rolnychwiekowo grup spolecznych. Dla wielu znichbgdzie to mozliwos(, zmierzenia sie z wlasnymi umiejgtnosciami oruz rozwrlanie ich. Pozwoli na zapoznanie sig i oswojenie z dzialalnosci4 klub6w sportowych, regulami, zasadami oraz organizacj4 zawod6w i trening6w sportowych. Zamiast kolejnych godzin spgdzanych przed komputerem czy televizorem stworzy molliwo5i aktywnego spgdzania wolnego ff#tryp.g

4 4' Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacjiinwestycji nviqzanychzrcalizacjqzadania publicznego' w szczeg6lnosci ze wskazaniem, wjaki rporou poy'"rsii sigto oo podwyzszenia standardu r ealizacji zadanrat t) 5' Informacia, czy w ci4gu ostatnich 5 lat oferent/oferenc i1) otrzyman/otrzymaliu dotacjg dofinansowanie na inwestycj i zwiezanych z realizacjq zadaniapubliczneg" f plj*i.m inwestycji,,^5:oj?,''ostaly dofinansowane, organu, kt6ry udziefiiaonnansowania, orazdaty otrymania ootutcjl", 1. POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO - w rama.h upowszechnianie Oriuf*iu- kultury fi4'cznej i sportu w srodowisku szkolnym i wiejskim zespolowych, w zakresie gier tenisa stolowegoraz lekkoatletyki. Zrealizowano: Powolanie dru?yny pilkarskiej senior6w, zakup sprzgtu i obuwia sportowego, badania lekarskie, udzial w treningach, meczactr i imprezach sportowych, organ _ w6jt Gminy Stanin, otrzymano i POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO - w ramach organizacja dzialania: masowych imprez sportowo - rekreacyjnych w ramach promuj4cych dzialan profilaktycznych aktywny styl 2ycia bez nalog6w Zrealizowano: Przygotowanie i przeprowadzenie imprezy sportowej, organ - w6jt Gminy Stanin, otrzymano POWIEMENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO w ramach dzialania: upowszechnianie kultury fizycznej i sporfu w srodowisku szkolnym i wiejskim zespolowych, w zakresie gier tenisa stolowegoraz lekkoatletyki. Zrealizowano: Zakup sptzgtu sportowego i stroj6w sportowy ch orazprzeprowa dzenietrening6w, organ - W6jt Gminy Stanin, otrzymano Ig.ll.214 6, zakladane cele realizacji zadania publiczneg o orazsposdb ich realizacji Podstawowym celem r ealtzaqij est intelra cj a r6zny chwiekowo grup spolec rny orczzachgcanie do uprawiania sportu w.tym pilki noznej. Integracja srodo*iska "n ' wiejskiego ''^-J"----D" poprzez uprawianie sportu, propagowanie zdrowego stylu zycia oiazdbalosci o mienie publiczne. 7. Miejsce realizacji zadania publicznego Boisko przy Szkole Podstawowei w Zastawiu. 8. opis poszczeg6lnych dzialari w zakresie rearizacji zadania p u b I iczn e g",,,ffficffi'fiftli Mh,u*zwab

5 do opracowanie harmonogramu imprezy oruz regulaminu rozgrywek do zaproszenie gosci w tym druzyn pilkarskich w celu przeprowadzenia rozgrywek wykonanie i rozpowszechnienie plakat6w informuj4cych o rozgrywkach I 5 - przy gotowanie i przeprow adzenie turniej u 9. Harmonogramt:) Zadanie publiczne realizowane w okresie od r. do r. Poszczes6lne dzialania w zakresie reilizowanego zadania publicznegoto) 1) opracowanie harmonogramu tumieju oraz regulaminu 2) zaproszenie gosci w tym druzyn pilkarskich w celu przeprowadzenia turniej u 3 )wykonanie i rozpowszechnienie plakat6w informuj 4cych o tumieju 4) przygotowanie i przeprowadzenie tumiej u Terminy realizacji poszczeg6 lny ch dzialah Oferent lub inny podmiot odpowiedzialny za dzialanie w zakresie realizowane go zadania publicznego Klub Sportowy BAD BOYS ZASTAWIE Jw. Jw. Jw. Jw. 1. ZakNadane rezultaty realizacj i zadania publicznego I 5) Zintegrowanie r62nych wiekowo grup spolecznych. Aktywne spgdzenie wolnego czasrloraz zaszczepienie zaletlyciabeznalog6w. UmoZliwienie lepszego poznania oryanizaqi zawod6w sp ortowych or az moaliw o!;c nawiezania znaj omo S ci m. in. wsr6 d r6wi e Snik6w. IV. Kalkulacj a p rzewidywanych ko szt6w realizacj i zadania pub liczne go 1. Koszto ze u na rodzai kosztow Lp. Rodzaj koszt6wl6) IloSd jednostek Kosz tjednostkowy Rodzaj miary Koszt calkowity z tego do pokrycia z wnioskowanej dotacji zlqgo z finansowych Srodk6w wlasnych, Srodk6w z innych Zr6del,w tym wplati oplat adresat6w zadania publicznegorl (wd) Koszt do pokrycia zwldadu osobowego, w tym pracy spolecznej cz.lonk6w i Swiadczef wolontariuszy (wd) I Koszfv merytbryczners) oo stronie KS BAD BOYS ZASTAWIE'n): l)zakup puchar6w, dyplom6w i nagr6d 2) zakup artykul6w spo?rywczych w celu przygotowania 6 6 Ilfiroslaw

6 Lp. Rodzaj koszt6wr6) IloSd jednostek poczgstunku dla zaproszonych gosci i zawodnik6w Kosz tjednostkowy (w zd Rodzpj miary Koszt calkowity 133 ztego do pokrycia z wnioskowanej dotacji 133 zt9go z linansowych Srodkdw wlasnych, Srodk6w z innych Zr6del,w tym wplati oplat adresat6w zadania publicznegotl (wd) Koszt do pokrycia zwldadu osobowego, w tym pracy spolecznej czlonk6w i Swiadczef wolontariuszy (w zi) 3) sgdziwie i stuzba medyazna 6 6 4) wykonanie poczgstunku dla zaproszonych gosci zawodnik6w 5 5 5) przygotowanie placu przed rmprez? s 2 3 I 6) napoje 18 t l Szt Koszfy obslugi2o) zadania publicznego, w tym koszty admin i stracyjne po stronie KS BAD BOYS ZASTAWIEI9): 1 )wydrukowanie zaproszef i plakat6w 5 5 n Inne koszty, w tym koszty wyposazenia i promocji po stronie KS BAD BOYS ZASTAWIEl9): 1 )dostarczeni e zapr oszen i rozpowszechnienie plakat6w IV Og6lem: 4 3 I 2. P rzew idywane Lr 6 dla fi nans owania zadania p ubliczne go I 2 Wnioskowana kwota dotacii - Srodki finansowe wlasnert) 32t 75% 3 srodki finansowe z innych Lryodel og6lem ($rodki finunro*" *1 i*i* w pkt )")..zl...% 3.1 yluty i oplaty adresat6w zadania publiczne go' 7)...2t...% 3.2 $rodki finansowe z innych 2r6del.publicznych (w szczes6lnos"i, dotu.i. zbudaetts pafistwa lub budzetu jqdnoitti sam6rzqdu ---: terytoifrlnego, ---r--'^-"'-d fu;;;rry celowych, Srodki z funduszy stiukturalnvchitl..zl...% a a J.J 4 Wklad osobowy (w tym Swiadczenia wolontariuszyi praca spoleczna czlonk6w) 5 Og6lem (Srodki wymienione w pkr l---4)..zl o,/^ zl..% lzl 25% 421 r % 3. Finansowe Srodki z innych tr6delpublicznych2r) MiroffiWata 6

7 Nazwa organu administracji Kwota Srodk6w Informacja o tym, czy wniosek (oferta) o przyznanie Srodk6w Termin rozpatrzenia - w przypadku wniosk6w (ofert) nierozpatrzonych publicznej lub innej zostal (-a) rozpatrzony (-a) do czasu zlohenia niniejszej oferty jednostki sektora pozytywnie, czy tez nie zostal (-a) finarts6w oubliczrvch ieszcze r ozpatrzonv Ga) Nie dowczv Nie dotvczv TAKAIIE Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotvczv TAKAIIE Nie dotvczv Nie dotvczv Nie dotvczv TAKA{IE Nie dotvczv Nie dotyczv Nie dotvczv TAKA{IE Nie dotvczv Uwagi, kt6re mog4 miet, znaczenie przy ocenie kosztorysu: V. Inne rvybrane informacje dotycz4ce zadania publicznego 1. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego22) Instruktor pitki noznej, trener pilki noznej DruZyna senior6w pilkany KS BAD BOYS ZASTAWIE wspieraj4cych dzialalnoll statutow4 klubu, czlonkinie klubu sportowego w celu przygotowania poczgstunku 2. Zasoby rzeczowe oferenta/oferent6wr) przewidywane do wykorzystarria przy realizac4i zadania23) Sprzgt sportowy, stroje sportow3e, pilki, boisko sportowe przy Szkole Podstawowej w Zastawiuumowa ulyczenia. 3. Dotychczasowe doswiadczenia-, w realizacji zadaf' publicznych podobnego rodzaju (ze wskazaniem, kl6re z tych zadailrealizowane byly we wsp6lpracy z administracj4 publiczn4) 4. Realizacja zadania w ramach dzialania: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Srodowisku szkolnym i wiejskim w zakresie gier zespolowych, tenisa stolowego oraz lekkoatletyki oraz dzialania: Organizacja masowych imprez sportowo - rekreacyjnych w ramach dziahrt profilaktycznych promuj4cych aktywn-y styl Zycia bez nalog6w z dofinansowaniem W6jta Gminy Stanin w ramach kt6rych zrealizowano'. o Powolanie druzyny pilkarskiej senior6w,

8 o o o udzial w treningach,meczach i imprezach sportowych, Przygotowanie i przeprowa dzenje imprezy sportowej, 4, Informacja, azy oferent/oferencil) przewiduje(4) zlecat rcalizacjg zadania publicznego w trybie, o kt6rym mowa w art. 16 ust. 7 ustary z dnia24 kwietnia23 r. o dzialalnosci pozy.tku publicznego i o wolontariacie Nie dotyczy OSwiadczam(-y), Ze: 1) proponowane zadanie publiczne w calosci miesci sig w zakresi e dzialalnosci pozytku publiczneg oferenta/ oferent6w r); 2) w ramach skladanej ofe{v przewidujemy pobieranie/niepopieraniel) oplat od adresat6w zadania; 3) oferent/oferencir) jest/s4t) zwiqzany(-ni) niniejsz4 ofert4 dodnia...; 4) w zah'tesie zwiqzanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzariem iprzekazywaniem danych osobowych, atakhe wprowadzaniem ichlo system6w informatyc znych, osoby, kt6rych te dane dotyczq, zloiyty stosowne oswiadczenia zgodnie L ustaw4 z dnia29 sierpnia 1997 r. o ochronie da11ch osobowych (Dz. u. 222r. Nr ll, po2.926, zp6ln. zm.1; 5) oferent/oferencil) skladai4cy niniejsz4 ofertg nie zarega(-ia)lzilega(-id\ )opiacaniem nale2nosci z tytulu zobowi4zafi podatkowych/skladek na ubezpie cieniispoleczneiri' 6) dane okreslone w czgsci I niniejszej oferty 14 rg-odn. z Krajowym Rejestrem S4dowym/wlaSciw4 ewidencj4l)' 7) wszystkie podane w ofercie omz zalqcznikach informacje s4 zgodne z aktualnym stanem prawn)ryn i faktycznym. Wyraham/-y zgodg nq przetwarzanie danych osobowvch zgodnie z ustowq z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.:-dz. U. z 2(i2 r. Nr 11, poz. 926 z pdin. zm.). PREZES KLUBU &qdboyszastawa Miroslaw Walo (podpis osoby upowaznionej lub podpisy os6b upowaznionych do skladania oswiadczeri woli w imieqiunzesfr--,gpg oferenta/oferent6w I ))

9 Data Zal4czniki l. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru S4dowego, innego rejestru lub ewidencji 2a). 2. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiot6w skladaj4cych ofertg wsp6ln4 niz wynikaj4cy z Krajowego Rejestru S4dowego lub innego wla6ciwego rejestru - dokument potwierdzaj4cy upowaznienie do dzialania w imieniu oferenta(-6w). PoSwiadczenie zlohenia oferty tt) Adnotacje urzgdowe 25) ') NiepotrzebneskreSli6. 2) Rodzajem zadania jest jedno lub wigcej zadari publicznych oke6lonych w art.4 ustawy zdnia24 kwietnia 23 r. o dzialalnosci pozy'tku publicznego i o wolontariacie. 3) Kazdy z oferent6w skladaj4cych ofertg wsp61n4 przedstawia swoje dane. Kolejni oferenci dolqczajqwla5ciwe pola. o) Forma prawna oznacza formg dzialalno6ci organizacji pozarzqdowej, podmiotu, jednostki organizacyjnej okreslon4 na podstawie obowiqzuj4cych przepis6w, w szczeg6lnosci stowarzyszenie i fundacje, osoby prawne i jednostki organizacyjne dzialajqce na podstawie przepis6w o stosunku Paristwa do KoSciola Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Paristwa do innych kodciol6w i zwiqzk6w wyznaniowych oraz o gwarancjach wolno5ci sumienia i rvyznania, jezeli ich cele statutowe obejmuj4 prowadzenie dzialalnosci pozytku publicznego, uczniowskie kluby sportowe, ochotnicze straze pozarne oraz inne. Nalezy zaznaczy( odpowiedni4 formg lub wpisad innq. 5) Podai nazwg wla6ciwego rejestru lub ewidencji. ot W zalelnosci od tego, w jaki spos6b organizacja lub podmiot powstal. 7) Osiedle, solectwo lub inna jednostka pomocnicza. Wypelnienie nieobowi4zkowe. Nale2y wypelnii, je2eli zadanie publiczne proponowane do realizacji ma byd realizowane w obrgbie danejednostki. 8) Nie wypelniai w przypadku miasta stolecznego Warszawy. t) Dotyczy oddzial6w terenowych, plac6wek i innych jednostek organizacyjnych oferenta. NaleZy wypelnid, jesli zadanie ma byi realizowane w obrgbie danej jednostki organizacyjnej. r) Nalezy okre$lid, czy podstaw4 s4 zasady okreslone w statucieo pelnomocnictwo, prokura azy tez inna podstawa. Dotyczy tylko oferty wsp6lnej. rr) Wypelnii tylko w przypadku ubiegania sig o dofinansowanie inwestycji. 12) Opis musi byi sp6jny z harmonogramem i kosztorysem. W przypadku oferty wsp6lnej -nalezy wskazai doktadny podzial dziala'6 w ramach realizacji zadania publicznego migdzy skladaj4cymi ofertg wsp6ln4. 13) W harmonogramie nalezy poda6 terminy rozpoczgcia i zakohczenia poszczeg6lnych dzialafr oraz liczbowe okre5lenie skali dzialan planowanych przy realizacji zadania publicznego (tzn. miar adekwatnych dla danego zadania publicznego, np. liczba Swiadczeri udzielanych tygodniowo, miesigcznie, liczba adresat6w). 14) Opis zgodny z kosztorysem. 15) Nalezy opisa6 zakladane rezultaty zadania publicznego - czy bgd1trwale oruz w jakim stopniu realizacjazadania przyczyti sig do rozwiqzania problemu spolecznego lub zlagodzi j ego negatyrvne skutki. 16) Nalezy uwzglgdnid wszystkie planowane koszty, w szczeg6lno6ci zakupu uslug, zakupp,bgtb$ h{iro*aat WIalo

10 t7) r8) l9) 2') 2t) lop,czf jelvnie wspierania zadaniapublicznego. wplsac I3l"ty koszty bezposrednio ztvi4zane icelem realizowanego zadania publicznego. } przypadky oferty wsp6lnej kolejni oferenci dotqczajqdo tabeli iirormacig -*un"go o swoich koszrach. Nalery wpisa6 koszty zwi}zane z obslug4 l' ad;inlrtt".j; ;;;-li- zadania, wykonywaniem kt6re zwi4zane sq dziahrt z o charakterze adminiitraryjnym, i kontrolnym, prawn? w tym projektu. obsfugq "uarit"ry'i hnansow4 i wypelnienie fakultatywne - umozliwia zawarcie w umowie postanowieni4 o kt6rym mowa w g wzoru umowy, 16 ramowego stanowi4cego zalqcznik nr 2 do rozporz4dzeiia Ministra pracy i iolityki grudnia Spolecznej 21 r' z w dnia sprawie 15 wzoru oferty i ramowego wzoru,umowy dotyczqcych realizacji zadaniapublicznegoraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Dotyczy jedynie oierty wspi ercnia realizacji zadaniapublicznego. Informacje o kwalifikacjach os6b, kt6re b9d4 zatruini i"i piry,"unt*1i.la^ra publiczneg o, orazo kwalifikacjach w przvpadku oferrv wsp6lnej naletry przypor"qakoiie;usoby X;fllffiltt' kadroweio ayrponu.y4cych nimi 23') Np' lokal, sprzgt, materiaty. w przypadku oferty wsp6lnej nalezy prryporz4dkowac zasoby dysponuj4cych rzeczowe nimi do oferent6w. odpis.musi by6 zgodny ;:l z aktualnym z)' stanem fal<tycznymi prawnym, niezalelnieod tego, kiedy zostat Wypelnia wydany. organ administracji publicznej. ffiftffi*fqti luliroslaw Walo t

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH) MOWA

Bardziej szczegółowo

... pieczęć organizacji pozarządowej*/podmiotu*/jednostki organizacyjnej O F E R T A REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1)

... pieczęć organizacji pozarządowej*/podmiotu*/jednostki organizacyjnej O F E R T A REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ... pieczęć organizacji pozarządowej*/podmiotu*/jednostki organizacyjnej data i miejsce złożenia oferty O F E R T A REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO... data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH) MOWA

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU(-ÓW), O KTÓRYM(-YCH) MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.... (rodzaj zadania publicznego 2 )... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do...

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.... (rodzaj zadania publicznego 2 )... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do... ... (pieczęć organizacji pozarządowej 1 / podmiotu 1 /jednostki organizacyjnej 1 ) Wzór nr 3 do zarządzenia Kierownika Urzędu z dnia 8 marca 2011 r. organizacje pozarządowe... (data i miejsce złożenia

Bardziej szczegółowo

WZÓR OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1)

WZÓR OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) Załącznik nr 2 WZÓR OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW),

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/ OFERTA WSPÓLNA 1)

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/ OFERTA WSPÓLNA 1) Załącznik nr 1 do Ogłoszenia Wójta Gminy Biskupiec z dnia 05 lutego 2015r. OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.. Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/ OFERTA

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.12.2010 roku (poz.25) Załącznik nr 1 OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO... Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA WSPARCIE WKŁADÓW WŁASNYCH ORGANIZACJI

OFERTA NA WSPARCIE WKŁADÓW WŁASNYCH ORGANIZACJI Załącznik nr 1 do Załącznika do Zarządzenia nr 1784/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 16 listopada 2012 r. OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji

Bardziej szczegółowo

OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1)

OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) WZÓR... Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU(ÓW), O KTÓRYM(-YCH) MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU Wydział Kultury i Sportu WKIS- 3

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU Wydział Kultury i Sportu WKIS- 3 ...... (pieczęć organizacji pozarządowej/*podmiotu*/ data i miejsce złożenia oferty jednostki organizacyjnej) /wypełnia organ administracji publicznej/ OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA

Bardziej szczegółowo

W Z Ó R OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.... (rodzaj zadania publicznego 2) ) w okresie od... do...

W Z Ó R OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.... (rodzaj zadania publicznego 2) ) w okresie od... do... W Z Ó R OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO... Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO... (rodzaj zadania publicznego 2) )......

Bardziej szczegółowo

OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1)

OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ... Data i miejsce złoŝenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU(ÓW), O KTÓRYM(-YCH) MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA

Bardziej szczegółowo

OFERTA/OFERTA WSPÓLNA*

OFERTA/OFERTA WSPÓLNA* ... (data i miejsce złożenia oferty) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA* ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ (Y-CH)*/ PODMIOTU(-ÓW) O KTÓRYM (-CH) MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU

Bardziej szczegółowo

OFERTA W FORMIE WSPIERANIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PRZEZ MIASTO BYDGOSZCZ

OFERTA W FORMIE WSPIERANIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PRZEZ MIASTO BYDGOSZCZ Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 30/2014 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 17 stycznia 2014 r. (data i miejsce złożenia oferty) OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ/* PODMIOTU/*, O KTÓRYM MOWA W ART. 3 UST.

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.. Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH)

Bardziej szczegółowo

OFERTA/ OFERTA WSPÓLNA/ OFERTA - PROMESA/ OFERTA-WYPOCZYNEK/ OFERTA-MAŁE ZLECENIA 1) REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA/ OFERTA WSPÓLNA/ OFERTA - PROMESA/ OFERTA-WYPOCZYNEK/ OFERTA-MAŁE ZLECENIA 1) REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/ OFERTA WSPÓLNA/ OFERTA - PROMESA/ OFERTA-WYPOCZYNEK/ OFERTA-MAŁE ZLECENIA 1) Data i miejsce złożenia oferty 25) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH) MOWA W ART. 3 UST.

Bardziej szczegółowo

... WNIOSEK O UDZIELENIE DOFINANSOWANIA ROZWOJU SPORTU PRZEZ GMINĘ NOWY TOMYŚL. w kwocie... w okresie od... do...

... WNIOSEK O UDZIELENIE DOFINANSOWANIA ROZWOJU SPORTU PRZEZ GMINĘ NOWY TOMYŚL. w kwocie... w okresie od... do... Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr222/2016 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 30 grudnia 2016 r....... (pieczęć wnioskodawcy) (data i miejsce złożenia oferty) WNIOSEK O UDZIELENIE DOFINANSOWANIA ROZWOJU SPORTU

Bardziej szczegółowo

OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1)

OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) .. Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU(-ÓW), O KTÓRYM(-YCH) MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA

Bardziej szczegółowo

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym (rodzaj zadania publicznego 2) ) Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym (rodzaj zadania publicznego 2) ) Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii ... Data i miejsce złożenia oferty OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU(ÓW), O KTÓRYM(-YCH) MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

OFERTA / OFERTA WSPÓLNA / TRYB MAŁYCH ZLECEŃ 1... rodzaj zadania publicznego 3. tytuł zadania publicznego, max. 8 słów. w okresie od... do...

OFERTA / OFERTA WSPÓLNA / TRYB MAŁYCH ZLECEŃ 1... rodzaj zadania publicznego 3. tytuł zadania publicznego, max. 8 słów. w okresie od... do... Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA / OFERTA WSPÓLNA / TRYB MAŁYCH ZLECEŃ 1 organizacji pozarządowej(-ych) / podmiotu (-ów), o którym (-ych) mowa w art. 3 ust.

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1)

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) Załącznik nr 1 OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce ożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM

Bardziej szczegółowo

Organizacja imprez sportowych i prowadzenia zajęć sportowych dla dzieci i młodzieŝy z rodzin z problemem alkoholowym (tytuł zadania publicznego)

Organizacja imprez sportowych i prowadzenia zajęć sportowych dla dzieci i młodzieŝy z rodzin z problemem alkoholowym (tytuł zadania publicznego) ... Data i miejsce złoŝenia oferty OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU(ÓW), O KTÓRYM(-YCH) MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIAŁALNOŚCI POśYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

w okresie od... do... (organ administracji publicznej)

w okresie od... do... (organ administracji publicznej) WZÓR OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) 1) NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ OFERTA/OFERTA WSPÓLNA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU

Bardziej szczegółowo

OFERTA KLUBU SPORTOWEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 28 UST. 1 USTAWY Z DNIA 25 CZERWCA 2010 r. O SPORCIE (Dz.U poz. 715 z późn. zm.

OFERTA KLUBU SPORTOWEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 28 UST. 1 USTAWY Z DNIA 25 CZERWCA 2010 r. O SPORCIE (Dz.U poz. 715 z późn. zm. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 9/2016 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 22.01.2016 r.... pieczątka wnioskodawcy... (data i miejsce złożenia oferty) OFERTA KLUBU SPORTOWEGO, O KTÓRYM MOWA

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Załącznik Nr 1 do ogłoszenia o konkursie... (pieczęć oferenta) OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO. data i miejsce złoŝenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1 ORGANIZACJI

Bardziej szczegółowo

II. Informacja o sposobie reprezentacji oferentów wobec organu administracji publicznej wraz z przytoczeniem podstawy prawnej 10) nd.

II. Informacja o sposobie reprezentacji oferentów wobec organu administracji publicznej wraz z przytoczeniem podstawy prawnej 10) nd. 7) tel.: 667972560 faks:.- e-mail: cypel@ulanow.eu, http: 8) numer rachunku bankowego: 21 9430 1032 4000 1922 2000 0002 nazwa banku: Nadsański Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli oddział Ulanów 9) nazwiska

Bardziej szczegółowo

OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1)

OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ... Mielec, dnia 16.01.2012 r. (pieczęć organizacji pozarządowej* (data i miejsce złożenia oferty) /podmiotu*/jednostki organizacyjnej*) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ/ PODMIOTU/JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

1) nazwa: Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Choszcznie 2) forma prawna: 4 '

1) nazwa: Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Choszcznie 2) forma prawna: 4 ' I. Dane oferenta/oferentów 1 ' 3 ' 1) nazwa: Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Choszcznie 2) forma prawna: 4 ' ( x) stowarzyszenie ( ) fundacja ( ) kościelna osoba prawna

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1)... (rodzaj zadania publicznego 2) ) (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do...

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1)... (rodzaj zadania publicznego 2) ) (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do... 1 Załącznik nr 1 do Szczegółowych warunków konkursu OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złoŝenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU

Bardziej szczegółowo

OFERTA. ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ, REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Ratownictwo i ochrona ludności (rodzaj zadania publicznego)

OFERTA. ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ, REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Ratownictwo i ochrona ludności (rodzaj zadania publicznego) Załącznik nr 2 Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ, REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Ratownictwo i ochrona ludności (rodzaj zadania publicznego)

Bardziej szczegółowo

WZÓR OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1)... (rodzaj zadania publicznego 2) )... (tytuł zadania publicznego)

WZÓR OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1)... (rodzaj zadania publicznego 2) )... (tytuł zadania publicznego) WZÓR OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH)

Bardziej szczegółowo

Miasto Leszno... (organ administracji publicznej)

Miasto Leszno... (organ administracji publicznej) Spółdzielnia Socjalna VITA 64-100 Leszno, ul. Leszczyńskich 22 NIP 69723008220, Regon: 302396850 ZAŁĄCZNIK Nr 1 OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Leszno, 9.12.2014.r Data i miejsce złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Załącznik nr 1 OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA / OFERTA WSPÓLNA* Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej). organizacji pozarządowej (-ych)/ podmiotu (-ów),

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA. I O WOLONTARIACIE (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) 1), REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA. I O WOLONTARIACIE (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) 1), REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO WZÓR OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO... Data i miejsce złoŝenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ PODMIOTU, O KTÓRYM MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO... Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) Komentarz [HG1]: pozostawić do wypełnienia organowi administracji publicznej OFERTA/OFERTA

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1)... (rodzaj zadania publicznego 2) ) (tytuł zadania publicznego)

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1)... (rodzaj zadania publicznego 2) ) (tytuł zadania publicznego) OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.. Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH)

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 4 *

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 4 * URZĄD MIEJSKI W LUBSKU 17. SIE. 2015 Nr. Referent...Za*.. OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 4 * ORGANIZACJI

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1)

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) 1 Załącznik nr 1 do Załącznika do Zarządzenia nr 1551/14 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 17 listopada 2014 OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publiczne j ) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1 * ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU(-ÓW), O KTÓRYM(-YCH) MOWA

Bardziej szczegółowo

WZÓR OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1)

WZÓR OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) Załącznik nr 1 do ogłoszenia o otwartym konkursie ofert WZÓR OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1)... (rodzaj zadania publicznego 2) ) (tytuł zadania publicznego)

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1)... (rodzaj zadania publicznego 2) ) (tytuł zadania publicznego) OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.. Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(YCH)/PODMIOTU (ÓW), O KTÓRYM (YCH) MOWA

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1)

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.. Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH)

Bardziej szczegółowo

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (rodzaj zadania publicznego 2 ')

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (rodzaj zadania publicznego 2 ') Babice, 25 sierpnia 2015 r. OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1 * ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU(-ÓW), O KTÓRYM(-YCH) MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO... Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ/PODMIOTU, O KTÓRYM(-YCH) MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z

Bardziej szczegółowo

POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW ODDZIAŁ REJONOWY 64-100 LESZNO UL. J. Dąbrowskiego 45a NIP 697 211 32 84 REGON 301753608

POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW ODDZIAŁ REJONOWY 64-100 LESZNO UL. J. Dąbrowskiego 45a NIP 697 211 32 84 REGON 301753608 ZAŁĄCZNIK Nr 1 POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW ODDZIAŁ REJONOWY 64-100 LESZNO UL. J. Dąbrowskiego 45a NIP 697 211 32 84 REGON 301753608 OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Leszno, 05.12.2013 Data i

Bardziej szczegółowo

STAROSTWOPOWIATOWE1. w Pulawach. . (P lecze C organizacji pozarza owej u.' podmiotu/*jednostki organizacyjnej*) OFERTA

STAROSTWOPOWIATOWE1. w Pulawach. . (P lecze C organizacji pozarza owej u.' podmiotu/*jednostki organizacyjnej*) OFERTA --,uwskie TowarzystwoPIIyjacIól ClIOIyCh HOSPICJUM o ':l4-100pulawy.ul. Niemcewicza 2a ~ ~ STAROSTWOPOWIATOWE1 w Pulawach Do ~ c.. &J ~... 2010 06 25 dn. ReI.430938763,NIP718-220-24-30~:g -. la 2010-06-

Bardziej szczegółowo

ż Ż ś ż Ę Ń Ł ĄŃ Ś ś ś Ż ż ść Ś

ż Ż ś ż Ę Ń Ł ĄŃ Ś ś ś Ż ż ść Ś Ń Ą ś ż Ż Ę ż ś Ż ść ś Ń ś ż Ż ś ż Ę Ń Ł ĄŃ Ś ś ś Ż ż ść Ś ść ś ś Ę ć ś ś ż ś ż ż ć ś ś ż Ż ż ż Ż ć Ź Ą Ź ć ś ś ś ż ż ć ść Ę ź ż Ń Ż Ń ż ż Ż ść ś ś ś ść ś ść ś ż ść ż ść ść ż ść ść ść ś ż Ń ż ść Ń ż ź

Bardziej szczegółowo

-wypelnia organ administracji publicznej) OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

-wypelnia organ administracji publicznej) OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO . ~ T ii Gj\Q do kct&l 11 Urzad Miasta Szczecin Biurods.OrganizacjiPozarzadowych pl. Armii Krajowej 1,70-456 Szczecin tel.+48914245 los bop@um.szczecin.pl. www.szczecin.pl "1 BOP-lO "';:'. '::L'~~;.. "':.,)-

Bardziej szczegółowo

OFERTA. (tytuł zadania publicznego) w okresie od 1 grudnia 2013 r. do 20 grudnia 2013 r.

OFERTA. (tytuł zadania publicznego) w okresie od 1 grudnia 2013 r. do 20 grudnia 2013 r. Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH) MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIAŁALNOSCI

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1)

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.. Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH)

Bardziej szczegółowo

OFERTA Z ZAKRESU TWORZENIA WARUNKÓW SPRZYJAJĄCYCH ROZWOJOWI SPORTU. (rodzaj zadania) W FORMIE WSPIERANIA WYKONANIA ZADANIA PRZEZ GMINĘ MALBORK

OFERTA Z ZAKRESU TWORZENIA WARUNKÓW SPRZYJAJĄCYCH ROZWOJOWI SPORTU. (rodzaj zadania) W FORMIE WSPIERANIA WYKONANIA ZADANIA PRZEZ GMINĘ MALBORK Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Malbork Nr 32/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r....... (pieczęć klubu sportowego) (data i miejsce złożenia oferty) OFERTA KLUBU SPORTOWEGO składana na podstawie przepisów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO. Nie jest dopuszczalne nanoszenie jakichkolwiek zmian we wzorze formularza oferty.

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO. Nie jest dopuszczalne nanoszenie jakichkolwiek zmian we wzorze formularza oferty. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO WPROWADZENIE Ofertę należy wypełnić na druku zgodnym ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15

Bardziej szczegółowo

BOP-10 OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1)

BOP-10 OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) BOP-10... (pieczęć organizacji pozarządowej* /podmiotu*/jednostki organizacyjnej*). (data i miejsce złożenia oferty - wypełnia organ administracji publicznej) BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH URZĄD

Bardziej szczegółowo

OFERTA. KLUBU SPORTOWEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 28 UST. 1 USTAWY Z DNIA 25 CZERWCA 2010 r. O SPORCIE (Dz. U. z 2014 r., poz. 715)

OFERTA. KLUBU SPORTOWEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 28 UST. 1 USTAWY Z DNIA 25 CZERWCA 2010 r. O SPORCIE (Dz. U. z 2014 r., poz. 715) Załącznik nr 1 do ogłoszenia konkursowego w zakresie rozwoju sportu w roku 2015 r. w kategorii młodzieŝowej i senior... Data i miejsce złoŝenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA KLUBU

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Wzór oferty konkursowej Ofertę należy wypełnić na druku zgodnym ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Wzór oferty konkursowej Ofertę należy wypełnić na druku zgodnym ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z

Bardziej szczegółowo

(rodzaj zadania publicznego. Kultura,sztuka,ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

(rodzaj zadania publicznego. Kultura,sztuka,ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.. Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) (rodzaj zadania publicznego Kultura,sztuka,ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO WPROWADZENIE

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO WPROWADZENIE INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO WPROWADZENIE Ofertę należy wypełnić na druku zgodnym ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie bezkonkursowym.

Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie bezkonkursowym. PREZYDENT MIASTA GŁOGOWA Głogów. 28.02.2014 WK.DPSiZ. 525. Y. 2014 Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie bezkonkursowym. 1, Parafia Rzymsko

Bardziej szczegółowo

Turystykr i krrjoznawstwo (rodzaj zadania publicznegozl)

Turystykr i krrjoznawstwo (rodzaj zadania publicznegozl) OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce zlozenia oferty (wypelnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPOLNAT) organtzacjt POZARZ4DOWEJTYCHyPODMTOTU(-OW), O KTORYMGYCH) MOWA w ARr.

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Kalisza ogłasza otwarty konkurs ofert

Prezydent Miasta Kalisza ogłasza otwarty konkurs ofert Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 591/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3.12.2012r. Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

( pieczęć jednostki wnioskującej ) (data i miejsce złożenia wniosku) Wniosek

( pieczęć jednostki wnioskującej ) (data i miejsce złożenia wniosku) Wniosek Załącznik nr 1do Uchwały Nr XX/203/2012 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 21 listopada 2012 r.. ( pieczęć jednostki wnioskującej ) (data i miejsce złożenia wniosku) Wniosek o przyznanie dotacji na wsparcie projektu

Bardziej szczegółowo

POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW ODDZIAŁ REJONOWY LESZNO UL. J. Dąbrowskiego 45a NIP REGON

POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW ODDZIAŁ REJONOWY LESZNO UL. J. Dąbrowskiego 45a NIP REGON ZAŁĄCZNIK Nr 1 POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW ODDZIAŁ REJONOWY 64-100 LESZNO UL. J. Dąbrowskiego 45a NIP 697 211 32 84 REGON 301753608 WZÓR OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Leszno, 22.10.2012 Data

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZAŁOŻENIE SEKCJI SPORTOWEJ/REKREACYJNEJ. funkcjonującej w strukturach Ośrodka Sportu i Rekreacji w Serocku

WNIOSEK O ZAŁOŻENIE SEKCJI SPORTOWEJ/REKREACYJNEJ. funkcjonującej w strukturach Ośrodka Sportu i Rekreacji w Serocku WNIOSEK O ZAŁOŻENIE SEKCJI SPORTOWEJ/REKREACYJNEJ. funkcjonującej I. Dane Wnioskodawcy Data i miejsce złożenia Wniosku (wypełnia Sekretariat OSiR w Serocku) 1) imię i nazwisko: 2) adres: ulica.. miejscowość:.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KONKURSOWY. Data złożenia Wniosku (wypełnia Włodawski Dom Kultury) ... (tytuł projektu) okres realizacji od... do...

WNIOSEK KONKURSOWY. Data złożenia Wniosku (wypełnia Włodawski Dom Kultury) ... (tytuł projektu) okres realizacji od... do... 1 WNIOSEK KONKURSOWY w Konkursie na inicjatywę kulturalną Nowe perspektywy - nowe otwarcie Włodawskiego Domu Kultury w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2015 Nr

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO ... OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ... (rodzaj zadania publicznego 2) ) ... (tytuł zadania publicznego)

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO ... OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ... (rodzaj zadania publicznego 2) ) ... (tytuł zadania publicznego) Przed wypełnieniem ofert należy zapoznać się z komentarzami do ofert oraz przypisami od 1 do 25. Informacje w punktach opatrzonych zieloną czcionką zamieszczone są w treści umowy należy zadbać o rzetelne

Bardziej szczegółowo

... Pieczęć organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/ jednostki organizacyjnej* O F E R T A

... Pieczęć organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/ jednostki organizacyjnej* O F E R T A Załącznik nr 1 do Załącznika do Zarządzenia nr 1718/2010 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 listopada 2010 r. URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU UL. NOWE OGRODY 8/12 80 803 GDAŃSK...... Pieczęć organizacji pozarządowej*/

Bardziej szczegółowo

Biuro ds. Organizacji Pozarzadowych pl. Armii Krajowej 1,70-456 Szczecin tel. +48 914245 105 BOP-IO OFERTA

Biuro ds. Organizacji Pozarzadowych pl. Armii Krajowej 1,70-456 Szczecin tel. +48 914245 105 BOP-IO OFERTA 11 UrzadMiastaSzczecin Biuro ds. Organizacji Pozarzadowych pl. Armii Krajowej 1,70-456 Szczecin tel. +48 914245 105 bop@um.szczecin.pl. www.szczecin.pl KLUB ~ SPORTOWY 71-637 Szczecin, ul. Firlika 41 tel.

Bardziej szczegółowo

SKŁADANA W 2015/2016 ROKU NA PODSTAWIE PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH - KONKURS FIO 2016

SKŁADANA W 2015/2016 ROKU NA PODSTAWIE PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH - KONKURS FIO 2016 OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ/PODMIOTU, O KTÓRYM MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIAŁALNOSCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.), REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wzoru oferty konkursowej (dotyczy konkursów ogłaszanych przez Wojewodę Łódzkiego)

Instrukcja wypełniania wzoru oferty konkursowej (dotyczy konkursów ogłaszanych przez Wojewodę Łódzkiego) Instrukcja wypełniania wzoru oferty konkursowej (dotyczy konkursów ogłaszanych przez Wojewodę Łódzkiego)... (pieczęć nagłówkowa oferenta) OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

...... (rodzaj projektu) w okresie od... do... składany na podstawie uchwały Nr.. Rady Gminy Lipusz z dnia.. 201 r.

...... (rodzaj projektu) w okresie od... do... składany na podstawie uchwały Nr.. Rady Gminy Lipusz z dnia.. 201 r. Załącznik nr 1...... (pieczęć jednostki wnioskującej) ( data złożenia wniosku) Wniosek o dofinansowanie projektu z zakresu sportu (rodzaj projektu) w okresie od do.. składany na podstawie uchwały Nr..

Bardziej szczegółowo

Nie jest dopuszczalne nanoszenie jakichkolwiek zmian we wzorze formularza oferty.

Nie jest dopuszczalne nanoszenie jakichkolwiek zmian we wzorze formularza oferty. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO WPROWADZENIE Ofertę należy wypełnić na druku zgodnym ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15

Bardziej szczegółowo

... OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ*/ PODMIOTU* REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.... (rodzaj zadania) w okresie od... do...

... OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ*/ PODMIOTU* REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.... (rodzaj zadania) w okresie od... do... ...... (pieczęć organizacji pozarządowej* (data i miejsce złożenia oferty) /podmiotu*) OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ*/ PODMIOTU* REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO (rodzaj zadania) w okresie od... do...

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1)

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.. Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH)

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH) MOWA

Bardziej szczegółowo

przez WÓJTA GMINY RZĄŚNIK (nazwa organu zlecającego)

przez WÓJTA GMINY RZĄŚNIK (nazwa organu zlecającego) (pieczęć organizacji pozarządowej* /podmiotu*/jednostki organizacyjnej) (data i miejsce złożenia oferty) OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ*/ PODMIOTU*/JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ* składana na podstawie przepisów

Bardziej szczegółowo

... (pieczęć organizacji pozarządowej* OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ*/ PODMIOTU*/JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ*

... (pieczęć organizacji pozarządowej* OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ*/ PODMIOTU*/JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ* ... (pieczęć organizacji pozarządowej* /podmiotu*/jednostki organizacyjnej) ZAŁĄCZNIK (data i miejsce złożenia oferty) OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ*/ PODMIOTU*/JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ* składana na

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA Z ZAKRESU ZDROWIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA

OFERTA REALIZACJI ZADANIA Z ZAKRESU ZDROWIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA OFERTA REALIZACJI ZADANIA Z ZAKRESU ZDROWIA PUBLICZNEGO Załącznik nr 1 do ogłoszenia... Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia Urząd Miasta Krakowa) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU(-ÓW),

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ LUBSKA (organ administracji publicznej)

BURMISTRZ LUBSKA (organ administracji publicznej) OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.. Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH)

Bardziej szczegółowo

UDZIAŁ NAJLEPSZYCH ZAWODNIKÓW TENISISTÓW Z ZIELONEJ GÓRY W NAJWAŻNIEJSZYCH TURNIEJACH TENISOWYCH ROZGRYWANYCH NA TERENIE KRAJU.

UDZIAŁ NAJLEPSZYCH ZAWODNIKÓW TENISISTÓW Z ZIELONEJ GÓRY W NAJWAŻNIEJSZYCH TURNIEJACH TENISOWYCH ROZGRYWANYCH NA TERENIE KRAJU. OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.. Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) TRYB POZAKONKURSOWY ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW),

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) - NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ!!! ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU(-ÓW),

Bardziej szczegółowo

... (Pieczęć organizacji pozarządowej) data złożenia korekty (wypełnia Gmina) KOREKTA RZECZOWO-FINANSOWA DO OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO...

... (Pieczęć organizacji pozarządowej) data złożenia korekty (wypełnia Gmina) KOREKTA RZECZOWO-FINANSOWA DO OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO... WZÓR Załącznik Nr 1 do ogłoszenia Wójta Gminy Bogoria z dnia 17 marca 2014 r.... (Pieczęć organizacji pozarządowej)... data złożenia korekty (wypełnia Gmina) KOREKTA RZECZOWO-FINANSOWA DO OFERTY REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

*of,;sti;lttn'n WOJT GMINY STANIN 2F,A5.526.2.2012

*of,;sti;lttn'n WOJT GMINY STANIN 2F,A5.526.2.2012 *of,;sti;lttn'n 2F,A5.526.2.2012 WOJT GMINY STANIN Dzialajqcna podstawie art.13 w rwiqzka z art. ll ust. 2 Ustawy z dnra24 kwietnia2}03 t' o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

OFERTA/OFERTA WSPOLNA'

OFERTA/OFERTA WSPOLNA' OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNE&fRZ^D GMINY MlfdLzyrzec Podlaskl W P t Y N 5 t. O q Data i miejsce ztozenra o (wypelnia organ admmistracji pu Zn3K ', podpis: OFERTA/OFERTA WSPOLNA' ORGANIZACJI POZARZ4DOWEJ(-YCHyPODMIOTU(-OW),

Bardziej szczegółowo

- WZÓR OFERTY SKŁADANEJ W RAMACH KONKURSÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKi WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

- WZÓR OFERTY SKŁADANEJ W RAMACH KONKURSÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKi WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO - WZÓR OFERTY SKŁADANEJ W RAMACH KONKURSÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKi WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO WZÓR OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Załącznik nr 1 Wrocław Data i miejsce złożenia

Bardziej szczegółowo

LUDOWY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY LUKS SKORCZYCE OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

LUDOWY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY LUKS SKORCZYCE OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO LUDOWY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY LUKS SKORCZYCE OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ*/ PODMIOTU*/JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ* REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Prowadzenie szkolenia sportowego w zapasach styl wolny

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1)

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) Załączniki nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Upowszechnianie sportu zimowego. Organizacja obozu narciarskiego dla dzieci i młodzieży.

Upowszechnianie sportu zimowego. Organizacja obozu narciarskiego dla dzieci i młodzieży. OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU(-ÓW), O KTÓRYM(-YCH) MOWA

Bardziej szczegółowo

OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ. w okresie od 5 grudnia do 18 grudnia 2010 r.

OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ. w okresie od 5 grudnia do 18 grudnia 2010 r. ... (pieczęć organizacji Gryfino, dnia 2 listopada 2010r. pozarządowej*/ podmiotu*/ jednostki organizacyjnej*) OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT W 2014 R.

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT W 2014 R. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT W 2014 R. WPROWADZENIE Ofertę należy wypełnić na druku zgodnym ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Międzychodu (organ administracji publicznej)

Burmistrza Międzychodu (organ administracji publicznej) OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH) MOWA

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE DOFINANSOWANIA ROZWOJU SPORTU PRZEZ GMINĘ NOWY TOMYŚL

WNIOSEK O UDZIELENIE DOFINANSOWANIA ROZWOJU SPORTU PRZEZ GMINĘ NOWY TOMYŚL ...... (pieczęć wnioskodawcy) (data i miejsce złożenia oferty) WNIOSEK O UDZIELENIE DOFINANSOWANIA ROZWOJU SPORTU PRZEZ GMINĘ NOWY TOMYŚL NA REALIZACJĘ ZADANIA...... (nazwa zadania) W KWOCIE... I. Dane

Bardziej szczegółowo

Wójta Gminy Ujazd (nazwa organu zlecającego)

Wójta Gminy Ujazd (nazwa organu zlecającego) ...... (pieczęć organizacji pozarządowej*/ (data i miejsce złoŝenia oferty) podmiotu*/jednostki organizacyjnej*) OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ*/ PODMIOTU*/JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ* REALIZACJI ZADANIA

Bardziej szczegółowo

(stowarzyszenie, fundacja, uczniowski klub sportowy, stowarzyszenie kultury fizycznej, organizacja kościelna, spółdzielnia socjalna, inne)

(stowarzyszenie, fundacja, uczniowski klub sportowy, stowarzyszenie kultury fizycznej, organizacja kościelna, spółdzielnia socjalna, inne) Załącznik nr 1 do regulaminu Wzór oferty na realizację zadania promocyjnego Plaża wiejska w każdej gminie powiatu ełckiego... (pieczęć organizacji pozarządowej* /podmiotu*/jednostki organizacyjnej*) (pełna

Bardziej szczegółowo

Gmina Bogatynia (nazwa organu zlecającego)

Gmina Bogatynia (nazwa organu zlecającego) ...... (pieczęć organizacji (data i miejsce złoŝenia pozarządowej*/ podmiotu*/ oferty) jednostki organizacyjnej*) OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ*/ PODMIOTU*/JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ* REALIZACJI ZADANIA

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Dzialalnosc wspomagajaca rozwój wspólnot i srolecznosci lokalnych (rodzaj zadania publicznego2))

OFERTA. Dzialalnosc wspomagajaca rozwój wspólnot i srolecznosci lokalnych (rodzaj zadania publicznego2)) QUISISANA StoUlilfl',Ullie 45037 Opole,ul.Sienkiewicza20ofiCYna tel. 509205063,521_333_173 KRS: 0000331872 NIP7542979099.REGON160262948 Urzad Miasta Opola Biuro Organizacji Pozarzadowych Wplynelo ~ 1 OR

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM UL. KOŚCIUSZKI SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE WNIOSEK O SFINANSOWANIE ZADANIA PUBLICZNEGO

STAROSTWO POWIATOWE W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM UL. KOŚCIUSZKI SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE WNIOSEK O SFINANSOWANIE ZADANIA PUBLICZNEGO WNIOSEK OS.OP.I STAROSTWO POWIATOWE W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM UL. KOŚCIUSZKI 11 89-400 SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE Załącznik Nr 1 do Zasad WZÓR WNIOSEK O SFINANSOWANIE ZADANIA PUBLICZNEGO Starostwo Powiatowe w Sępólnie

Bardziej szczegółowo

OFERTA/OFERTA WSPÓLNA0

OFERTA/OFERTA WSPÓLNA0 Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA0 ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU(-ÓW), O KTÓRYM(-YCH) MOWA W ART. 3

Bardziej szczegółowo