SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZAPROJEKTOWANIE, INSTALACJĘ ORAZ WDROśENIE INFORMATYCZNEGO SYSTEMU FINANSOWO KSIĘGOWEGO I KADROWO PŁACOWEGO ORAZ EWIDENCJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH DLA CENTRUM UNIJNYCH PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCH Postępowanie prowadzone dla postępowań o wartości zamówienia poniŝej 133 tys. Euro Warszawa, dn....

2 INFORMACJE I WYMAGANIA OGÓLNE I. ZAMAWIAJĄCY Siedziba Centrum Unijnych Projektów Transportowych ul. Bonifraterska 17, Warszawa. Tel.: (0-22) Fax: (0-22) Strona internetowa: rubryka Ogłoszenia NIP: II. TRYB POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Przetarg nieograniczony zgodnie z ustawą z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz z późn. zm.), zwaną dalej Pzp. III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Zaprojektowanie, instalacja oraz wdroŝenie informatycznego systemu finansowo księgowego i kadrowo - płacowego oraz ewidencji środków trwałych dla Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) Numer referencyjny nadany zamówieniu: Nr 2/2009/ZAM Przedmiot zamówienia obejmuje realizację następujących prac: a) Analizę przedwdroŝeniową (I Etap): Usługi w zakresie planowania wdraŝania systemu b) Prace projektowe (II Etap): Usługi programowania oprogramowania systemowego i dla uŝytkowników, Usługi konfiguracji oprogramowania c) WdroŜenie systemu (III Etap): Usługi wdraŝania oprogramowania Usługi szkolenia komputerowego d) Testowanie systemu (IV Etap): Usługi w zakresie testowania systemu, Usługi testowania i konserwacji oprogramowania Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 6 do SIWZ. Zaprojektowanie, instalacja oraz wdroŝenie informatycznego systemu finansowo księgowego i kadrowo - płacowego oraz ewidencji środków trwałych Centrum Unijnych Projektów transportowych (CUPT) odbywa się na warunkach określonych w SIWZ, zgodnie z załącznikami nr 1-9 do SIWZ. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych. Szczegółowe warunki gwarancji zawarte są w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 2

3 Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 Pzp. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. CPV: ; ; ; ; ; ; IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 1. Czas realizacji wykonania poszczególnych prac (terminy maksymalne) wraz z podziałem na poszczególne etapy realizacji: a) Etap I - Analiza przedwdroŝeniowa: 15 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy; b) Etap II - Prace projektowe: 40 dni kalendarzowych od dnia zakończenia Etapu I; c) Etap III - WdroŜenie systemu: 20 dni kalendarzowych od dnia zakończenia Etapu II; d) Etap IV - Testowanie systemu: 40 dni kalendarzowych od dnia zakończenia Etapu III. 2. Realizacja wykonania usługi zgodnie z harmonogramem określonym w Załączniku nr 8 do SIWZ. 3. Wskazane terminy wykonania usługi mogą ulec zmianie z przyczyn leŝących po stronie Zamawiającego i w oparciu o decyzje Zamawiającego. V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy: 1. spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 Pzp tj.: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania; 2. Spełniają warunki szczegółowe: 1) posiadają doświadczenie: a) zrealizowali naleŝycie w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jedno (1) zamówienie, w jednostce sektora finansów publicznych obsługującej płatności i rozliczenia z udziałem środków unijnych dla minimum 20 uŝytkowników, których zakres funkcjonalny obejmował ewidencję bilansową i pozabilansową. 3

4 b) zrealizowali naleŝycie w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jedno (1) zamówienie, w jednostce sektora finansów publicznych, polegające na wdroŝeniu systemu finansowo księgowego, kadrowo płacowego oraz ewidencji środków trwałych dla minimum 20 uŝytkowników, których zakres funkcjonalny obejmował: ewidencję bilansową i pozabilansową, zarządzanie środkami trwałymi, sprawozdawczość oraz kadry i płace. 2) dysponują potencjałem kadrowym: Wykonawca, w celu realizacji niniejszego zamówienia, zobowiązany jest zapewnić wykonanie zamówienia przez osoby spełniające następujące wymagania: a) jedna (1) osoba, która kierowała przynajmniej 2 projektami wdroŝenia systemu finansowo księgowego; b) jedna (1) osoba, która brała udział we wdroŝeniu przynajmniej 2 systemów finansowo księgowych wraz z modułem kadrowo - płacowym dla minimum 20 uŝytkowników, których zakres funkcjonalny obejmował: ewidencję bilansową i pozabilansową, zarządzanie środkami trwałymi, sprawozdawczość, kadry i płace oraz rozliczanie wydatków realizowanych ze środków unijnych. Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunków na podstawie dokumentów i oświadczeń określonych w rozdziale VI ust. 1 i 2 niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). VI. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE OD WYKONAWCÓW 1. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy powinni złoŝyć: 1) oświadczenie, którego wzór znajduje się w Załączniku nr 2, będące oświadczeniem upowaŝnionego przedstawiciela Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22. ust. 1 Pzp.; 2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 4) aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 5) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŝ wykonywanych, usług w okresie ostatnich trzech lat, przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, Ŝe dostawy te 4

5 zostały wykonane naleŝycie. Wykonawca nie moŝe być wystawcą dokumentów potwierdzających naleŝyte wykonanie zamówienia. Zakres ww. dokumentów musi potwierdzać spełnienie warunku określonego w Rozdziale V ust. 2 pkt 1) SIWZ. Wzór wykazu znajduje się w Załączniku nr 4 do SWIZ. 6) Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wg wzoru określonego w Załączniku nr 5) wraz z Ŝyciorysami zawodowymi tych osób (wg wzoru określonego w Załączniku nr 5a). śyciorys powinien być podpisany przez osobę, której dotyczy. Zakres ww. dokumentów musi potwierdzać spełnienie warunków określonych w Rozdziale V ust. 2 pkt 2) SIWZ. 7) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeŝeli w wykazie, o którym mowa w Rozdziale VI ust. 1 pkt 6, wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował. 2. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składają dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŝe Ŝądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz. 605 z późn. zm.), wskazane w ust. 1 tj.: 1) pkt 2), 3), 4) - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2) JeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w pkt 1 Wykonawca składa dokument zawierający oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania wystawione z odpowiednią datą wymagana dla tych dokumentów. 3. Dokumenty mogą być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 4. Wszystkie wymagane dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim, na maszynie, komputerze lub odręcznie w sposób zapewniający czytelność tekstu. 5. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złoŝone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 1. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną. Przewiduje 5

6 kontakty z Wykonawcami w sprawach dotyczących postępowania, w formie pisemnej lub faksem potwierdzanym kaŝdorazowo listem poleconym. SIWZ została opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego, tj. w rubryce Ogłoszenia. 2. Postępowanie odbywa się w języku polskim, w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 3. Wszelką korespondencję naleŝy kierować na adres wymieniony w Rozdziale I. 4. Pracownikami upowaŝnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: a) w sprawach merytorycznych Ewa Wiśniewska, tel. (0-22) w godz b) w sprawach procedury postępowania o zamówienie publiczne Arkadiusz Zieliński, tel. (0-22) w godz VIII. WADIUM 1. Wysokość wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 3 000,00 zł, słownie: trzy tysiące złotych. 2. Forma wadium. Wadium moŝe być wniesione w jednej lub kilku z poniŝszych form: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŝnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art.6 b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz.1158 z późn zm.). 3. Miejsce i termin wniesienia wadium. 1) Wadium naleŝy wnieść przed upływem terminu składania ofert określonego w Rozdziale XI. 2) W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, ustaloną kwotę naleŝy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr: Wadium powinno znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Do oferty powinna być załączona kopia dowodu wykonanej operacji. 3) W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach określonych w ust. 2, kserokopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium naleŝy dołączyć do oferty, natomiast oryginał gwarancji/poręczenia naleŝy umieścić w ofercie w sposób umoŝliwiający jego zwrot zgodnie z zapisami ustawy. 4) Wadium powinno być oznaczone w następujący sposób: Wadium na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie, instalację oraz wdroŝenie informatycznego systemu finansowo księgowego i kadrowo - płacowego oraz ewidencji środków trwałych dla Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT), Nr 2/2009/ZAM. 6

7 Dokument wadium wniesionego w formie gwarancji/poręczenia powinien zawierać klauzulę o gwarantowaniu wypłaty naleŝności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze Ŝądanie. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. Wadium nie moŝe zawierać Ŝadnych ograniczeń sprzecznych z Pzp, w szczególności ograniczających moŝliwość zrealizowania praw określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp. 5) W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wadium musi być wniesione przez wszystkich lub za wszystkich Wykonawców występujących wspólnie, co musi jednoznacznie wynikać z dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium lub dokumentu stanowiącego wadium. 6) Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie (takŝe na przedłuŝony okres związania ofertą), wysokości lub formie skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, licząc od dnia składania ofert włącznie. X. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT 1. Wykonawca złoŝy tylko jedną ofertę w jednym egzemplarzu, w zaklejonej i oznakowanej kopercie. Oferta Wykonawcy, który złoŝy więcej niŝ jedną ofertę zostanie odrzucona. 2. Na ofertę Wykonawcy składa się: 1) Formularz oferty wypełniony zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1. Oferta powinna zawierać w szczególności cenę netto i brutto wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie wymagane w załączniku dane. 2) Koncepcja realizacji funkcjonalności systemu w zakresie jego funkcji podstawowych, wspomagania ewidencji pozabilansowej, środków trwałych, modułu kadry płace ze szczególnym uwzględnieniem aspektów związanych z efektywnością pracy i bezpieczeństwem przetwarzania danych wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ. 3) Koncepcja przeprowadzenia szkoleń wraz z harmonogramem szkolenia określającego liczbę godzin szkolenia z poszczególnych modułów tematycznych w podziale na szkolenia dla uŝytkowników systemu oraz administratorów. 4) Metodyka zgodności realizacji prac z zaproponowanym harmonogramem. 5) Zakres oraz warunki usług gwarancyjnych, mając na uwadze treść pkt 9 Załącznika nr 6 do SWIZ, wypełnione według wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do SIWZ. 6) Technologia oferowanego rozwiązania, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ, ze szczególnym uwzględnieniem pkt 6 Załącznika nr 6 do SIWZ. 7) Dowód wniesienia wadium, w szczególności oryginał poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, udzielonego poręczenia jako wadium lub kopia dowodu wykonanej operacji i innych form wniesienia wadium, zgodnie z treścią Rozdziału VIII ust. 3 pkt 3 SIWZ. 3. Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty, wymienione Rozdziale VI ust. 1-2 na zasadach określonych w rozdziale VI. 4. Inne wymagane oświadczenia i dokumenty: 7

8 a) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy; b) w przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, stosownie do art. 23 ust. 2 Pzp. 5. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem oferty. 6. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania lub komputerze lub ręcznie w sposób zapewniający trwałość i czytelność tekstu oraz zaleca się, aby wszystkie jej strony zostały podpisane przez osobę upowaŝnioną do reprezentowania Wykonawcy, z zastrzeŝeniem ust Wszelkie poprawki i zmiany w treści oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę upowaŝnioną do reprezentowania Wykonawcy. 8. Wykonawca przedstawi: pełną nazwę Wykonawcy, adres, nr telefonu i faksu, nazwiska osób upowaŝnionych do kontaktów z Zamawiającym w czasie trwania postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego. 9. Zarówno oryginały dokumentów jak teŝ ich kopie (odpisy, zaświadczenia, oświadczenia) załączone do oferty nie będą zwracane Wykonawcom. 10. Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba Ŝe prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do Zamawiającego na mniej niŝ 6 dni przed terminem składania ofert. Zamawiający udzielając wyjaśnień przekaŝe je wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania. Ponadto, treść zapytań i udzielonych odpowiedzi, Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której udostępniona jest SIWZ. 11. Wykonawca, przed upływem terminu składania ofert, moŝe wprowadzić zmiany oraz wycofać złoŝoną przez siebie ofertę. Wykonawca nie moŝe wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu składania ofert. W przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, Ŝe ofertę swą wycofuje. W przypadku zmiany oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, iŝ ofertę swą zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian, a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany czy teŝ przedłoŝenia nowych dokumentów Wykonawca winien dokumenty te złoŝyć. Oświadczenie jw. i dokumenty naleŝy zamieścić w zamkniętym opakowaniu opisanym jak opis opakowania oferty, z dopiskiem zmiany. 12. W przypadku składania oferty wspólnej, zgodnie z art. 23 Pzp: 1) dokumenty i oświadczenia wymienione w Rozdziale VI ust.1 pkt 2-4) składa osobno kaŝdy z Wykonawców składających ofertę wspólną; 2) oświadczenie wymienione w Rozdziale VI ust. 1 pkt 1) na potwierdzenie spełniania warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy składają Wykonawcy wspólnie; 8

9 3) dokumenty wymienione w Rozdziale VI ust. 1 pkt 5) - 7) na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu określonego w Rozdziale V ust. 2 składa przynajmniej jeden Wykonawca, który spełnia wymagania lub Wykonawcy wspólnie. 13.Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeŝeli Wykonawca, nie później niŝ w terminie składania ofert, zastrzegł, Ŝe nie mogą one być udostępniane. W przypadku zastrzeŝenia informacji Wykonawca ma obowiązek wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa i oznaczyć je klauzulą Nie udostępniać. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz z późn. zm..). W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeŝe w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeŝone dokumenty. Uwaga: Wykonawca nie moŝe zastrzec nazwy (firmy), adresu Wykonawcy, ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunków płatności. XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Ofertę w zaklejonej kopercie naleŝy złoŝyć w terminie: do dnia roku do godziny 13:00, w Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie, przy ul. Bonifraterskiej 17, w Recepcji CUPT, piętro V. Kopertę z ofertą naleŝy oznaczyć następująco: OFERTA: Zaprojektowanie, instalację oraz wdroŝenie informatycznego systemu finansowo księgowego i kadrowo - płacowego oraz ewidencji środków trwałych dla Centrum Unijnych Projektów Transportowych NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM: r. do godziny 13:30 Dodatkowo na kopercie naleŝy zamieścić nazwę Wykonawcy i adres do korespondencji oraz numery telefonu i faksu (np. typową czytelną - pieczęć firmową). Otwarcie ofert nastąpi w dniu upływu terminu składania ofert o godz. 13:30, w Sali konferencyjnej nr 109 na V piętrze w Centrum Unijnych Projektów Transportowych. XII. SPOSÓB OBLICZENIA CENY 1. Cena oferty brutto będzie obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia oraz wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia (w tym koszt materiału oraz wszelkie usługi związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia) oraz wszelkie inne ewentualne obciąŝenia, w tym podatek VAT. Ceny powinny być podane z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. 2. Cena oferty jw. wyraŝona w złotych winna być przedstawiona na formularzu oferty wg wzoru określonego w załączniku nr 1, w szczególności w rozbiciu na poszczególne 9

10 elementy zamówienia. W formularzu naleŝy bezwzględnie wyszczególnić cenę za przeniesienie majątkowych praw autorskich do utworów objętych zamówieniem oraz cenę za udzielane ewentualne licencje. 3. WaŜne dla Wykonawców operujących cenami w obcej walucie: Zamawiający nie dopuszcza oferty cenowej w innych walutach niŝ złoty polski. Wykonawca winien skalkulować ceny biorąc pod uwagę moŝliwe wahania kursu walut obcych na złoty oraz innych składników cenotwórczych. 4. Warunki płatności zostały przedstawione w 4 załącznika nr 7 do SIWZ (Istotne postanowienia umowy). Wykonawca wystawi fakturę VAT w liczbie i z zakresem produktów wskazanych przez Zamawiającego za zrealizowanie przedmiotu zamówienia. 5. Cena oferty musi być skalkulowana w sposób jednoznaczny, bez podziału na wartości zaleŝne od wielkości zamówienia, zawierać zysk, koszty pośrednie, opłaty, ubezpieczenia, podatki w tym takŝe podatek VAT, oraz wszystkie inne koszty, a w szczególności koszty: prac i obowiązków wykonawcy określonych w Załączniku nr 6 do SIWZ. XIII. KRYTERIA, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY 1. Ocenie według nw. kryteriów będą podlegać tylko oferty nie podlegające odrzuceniu. 2. Oferty oceniane będą w skali do 100 punktów - łącznie w kryteriach (maksymalna liczba punktów), z dokładnością do 0,1 punktu. 3. Przy wyborze oferty w ramach części w zakresie zamówienia Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: Kryteria oceny oferty Waga Cena (brutto) 40% Sposób realizacji funkcjonalności 30% Zakres oraz warunki usług gwarancyjnych i serwisowych 10% Technologia oferowanego rozwiązania 20% Razem 100% a) W kryterium - Cena (brutto) ocena będzie dokonywana według następującego wzoru: cena ofertowa brutto oferty najtańszej liczba punktów oferty badanej = x 40 pkt cena ofertowa brutto oferty badanej b) Kryterium sposób realizacji funkcjonalności: Ocenie podlegać będzie opracowanie koncepcji sposobu realizacji w zakresie podstawowej funkcjonalności systemu finansowo księgowego, kadrowo płacowego, wspomagania ewidencji pozabilansowej oraz modułu środków trwałych; Ocena poszczególnych składników będzie uwzględniała aspekty związane z poprawnością, efektywnością i bezpieczeństwem w zakresie funkcjonalności; Punktacja odpowiedzi będzie oceniana systemem od 0 5 pkt w zakresie funkcjonalności i oczekiwań od Wykonawcy oprogramowania. Maksymalna ilość punktów 50, co stanowi wagę 30%. 10

11 Lp Pytania w zakresie oczekiwań od oferenta W oprogramowaniu są zdefiniowane standardowe sprawozdania dla jednostki budŝetowej: Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-N, Rb-Z Rb-70, Rb-71 oraz zestawienie zmian w funduszu jednostki, Bilans, Rachunek Zysków i Strat. Wydruki zapisów księgowych za dowolnie wybrany okres np. od 10 września do 06 października w dowolnym układzie. Sposób realizacji równoległej ewidencji kaŝdego zdarzenia w systemie ewidencji bilansowej oraz pozabilansowej, podgląd kont przeciwstawnych w trakcie ewidencji zapisów księgowych. Sposób zapewnienia realizacji zestawień autorskich i modyfikowania zaproponowanych zestawień w oprogramowaniu. Sposób kontroli rzetelności zapisów w księgach: przekroczenie planu finansowego, poprawności wprowadzanych dekretów poprzez kontrole bilansowania się dokumentu oraz zgodności kont przeciwstawnych. Zakres rozbudowy kont analitycznych o kolejne dostępne znaki umoŝliwiające dodatkowe prowadzenie ewidencji księgowej. Sposób przenoszenia danych z oprogramowania do arkusza Excel oraz z arkusza Excel do oprogramowania Sposób aktualizacji oprogramowania wynikająca z wprowadzonych zmian przez wykonawcę lub legislacyjnych Sposób generowania dokumentów płacowych rozksięgowania płac z podziałem kwot na paragrafy klasyfikacji budŝetowej z czwartą cyfrą 7 bądź 8 i 9 tj. niekwalifikowane, finansowanie, współfinansowanie. Sposób automatyzowania wszystkich księgowań związanych z ruchem środków trwałych. Punktacja 0-5 pkt c) Kryterium zakres oraz warunki usług gwarancyjnych przedstawionych przez Wykonawcę, które będą obowiązywały w ramach bezpłatnej gwarancji: 1. Maksymalny czas usunięcia błędów krytycznych (nie krócej niŝ jedna godzina) do momentu przywrócenia w pełni sprawnego systemu 2. Maksymalny czas usunięcia błędów niekrytycznych (nie krócej niŝ jedna godzina) do momentu przywrócenia w pełni sprawnego systemu 3. Maksymalny czas uzyskania odpowiedzi na pytania zadane w trakcie konsultacji (telefonicznych lub drogą elektroniczną) 4. Standardowe godziny pracy obsługi serwisowej (maksymalnie 24h, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku) od 0 do 25 punktów od 0 do 25 punktów od 0 do 25 punktów od 0 do 25 punktów Liczba punktów dla kaŝdego z powyŝszych składników będzie liczona według proporcji w stosunku do najkorzystniejszych warunków zaproponowanych przez Wykonawców. Otrzymane wyniki dla kaŝdego z punktów zostaną zsumowane tworząc ocenę dla danego kryterium. 11

12 W kryterium miarą wagi 10% jest czas realizacji zgłoszonego problemu w trakcie eksploatacji oprogramowania. Maksymalna ilość punktów 100, co stanowi wagę 10 %. d) W kryterium - technologia oferowanego rozwiązania ocenie podlegać będzie technologia oferowanego rozwiązania. Maksymalna ilość punktów 100, co stanowi wagę 20%. Ocena zostanie dokonana zgodnie z poniŝszym zestawieniem: Architektura programowa systemu (zastosowana platforma bazodanowa oraz aplikacyjna systemu z uwzględnieniem sposobu komunikacji pomiędzy wyszczególnionymi warstwami np. klient serwer) Funkcjonalność systemu w zakresie raportowania (techniki budowy zapytań na podstawie danych przechowywanych w systemie oraz ich prezentacji w formie raportów, wydruków, z uwzględnieniem kwestii bezpieczeństwa dostępu do informacji) Bezpieczeństwo systemu (bezpieczeństwo SZBD, bezpieczeństwo klienta, zarządzanie uprawnieniami) od 0 do 40 punktów od 0 do 30 punktów od 0 do 30 punktów Liczba punktów dla kaŝdego z powyŝszych składników będzie liczona według proporcji w stosunku do najkorzystniejszych warunków zaproponowanych przez Wykonawców. Ocena kryterium powstanie jako suma przyznanych punktów za poszczególne składniki. 4. Ilości punktów za poszczególne kryteria, przyznane przez poszczególnych członków komisji przetargowej dokonujących oceny zostaną zsumowane oraz podzielone przez liczbę członków komisji przetargowej dokonujących oceny ofert i będą stanowić końcową ocenę oferty. 5. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyŝszą łączną liczbę punktów. XIV. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE I DODATKOWE 1. Zamawiający zastrzega moŝliwość udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niŝ 20 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień. 2. Zamawiający zastrzega moŝliwość udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nie przekraczających łącznie 30 % wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemoŝliwej wcześniej do przewidzenia. XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Zamawiający wskaŝe termin i miejsce podpisania umowy Wykonawcy, którego oferta została wybrana w zawiadomieniu o wyborze oferty. 12

13 2. JeŜeli zostanie wybrana oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Wykonawcy zobowiązani są dostarczyć Zamawiającemu w terminie przez niego wyznaczonym umowę regulującą ich współpracę. 3. Umowa regulująca współpracę Wykonawców składających wspólnie ofertę powinna określać m.in.: a) podmioty składające ofertę; b) cel gospodarczy, dla którego została zawarta umowa; c) zasady reprezentacji i prowadzenia spraw; d) oznaczenie czasu trwania umowy (wymaga się, aby czas trwania umowy był nie krótszy niŝ okres realizacji zamówienia oraz okres gwarancji i/lub rękojmi); e) umowa nie moŝe być umową przedwstępną ani umową zawartą pod warunkiem zawieszającym. 4. JeŜeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający moŝe wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. 5. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest przed zawarciem umowy do przedłoŝenia aktualnego na dzień podpisania umowy odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. XVI. ZABEZPIECZENIE NALEśYTEGO WYKONANIA UMOWY 1. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 % zaoferowanej ceny w następujących formach (do wyboru): a) pienięŝnej, b) poręczenia bankowego, c) gwarancji bankowej, d) gwarancji ubezpieczeniowej, e) poręczenia udzielonego przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 2. W przypadku wniesienia wadium pieniądzu Wykonawca moŝe wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wpłacić przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. 4. Skuteczne wniesienie zabezpieczenia w formie pienięŝnej następuje z chwilą wpływu środków pienięŝnych na rachunek bankowy Zamawiającego. 5. Zabezpieczenie naleŝy wnieść nie później niŝ w dniu podpisania umowy. 6. Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w wysokości 100 % kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za naleŝycie wykonane. XVII. ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy zawiera załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ. 13

14 XVIII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 1. Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŝe doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI Pzp. 2. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień SIWZ, czynności podjętych przez Zamawiającego w postępowaniu oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, Wykonawca ma prawo wnieść protest w terminach określonych w art. 180 ust. 2 i 3 Pzp. 3. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy. 4. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust. 6 Pzp. 5. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a takŝe zawierać Ŝądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu. 6. Zgodnie z art. 184 ust. 1a i 2 Pzp w niniejszym postępowaniu stosuje się przepisy dotyczących odwołań i skarg. 7. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego opisu sposobu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia oraz odrzucenia oferty. XIX. WYBÓR WYKONAWCY I TRYB ZAWARCIA UMOWY 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który nie podlega wykluczeniu i którego oferta będzie odpowiadać wszystkim wymogom określonym w wymaganiach ogólnych i szczegółowych (załączniki nr 1-9) i który zaoferuje najkorzystniejszą ofertę. 2. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców, wskazując nazwę wybranego Wykonawcy i jego siedzibę oraz uzasadnienie wyboru. Wszyscy Wykonawcy, którzy złoŝą oferty zostaną równieŝ zawiadomieni o nazwach (firmach), siedzibach i adresach Wykonawców, którzy złoŝyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem ofert, zawierającym punktację przyznaną ofertom oraz Wykonawcach wykluczonych zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 Pzp. Informacja o wyborze oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. 3. Wybranego Wykonawcę Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o wyborze jego oferty, określając termin i miejsce podpisania umowy. XX. PODWYKONAWSTWO Zamawiający Ŝąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie zakresu przedmiotu zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom. ZAŁĄCZNIKI: nr 1 - Formularz oferty. nr 2 - Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp. nr 3 - Wzór koncepcji realizacji funkcjonalności systemu. nr 4 - Wzór wykazu na potwierdzenie warunku w zakresie doświadczenia określonego w Rozdziale V ust. 2 pkt 1 SIWZ. nr 5 - Wzór wykazu na potwierdzenie warunku w zakresie potencjału kadrowego określonego w Rozdziale V ust. 2 pkt 2 lit. a) b) SIWZ. 14

15 nr 5a - Informacja o kwalifikacjach i doświadczeniu. nr 6 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. nr 7 - Istotne postanowienia umowy, które Zamawiający wprowadzi do treści zawieranej umowy. nr 8 - Ramowy harmonogram wykonania przedmiotu umowy. nr 9 - Wzór - zakres oraz warunki usług gwarancyjnych i serwisowych 15

16 Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz oferty Do: (nazwa i adres Zamawiającego) Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zaprojektowanie, instalację oraz wdroŝenie informatycznego systemu finansowo księgowego i kadrowo płacowego oraz ewidencji środków trwałych dla Centrum Unijnych Projektów Transportowych my niŝej podpisani: działając w imieniu i na rzecz: (nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców); w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów składających wspólna ofertę) 1. OŚWIADCZAMY, Ŝe naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego zamówienia jest: (Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę) 2. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. 3. OŚWIADCZAMY, Ŝe zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 4. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę netto zł (słownie złotych: ) powiększoną o podatek VAT w wysokości co w wyniku daje cenę brutto zł. (słownie złotych ), Zestawienie cenowe oferty w rozbiciu na poszczególne etapy zamówienia, zawierające łączną cenę za realizację prac objętych zamówieniem: Lp. 1. Pozycja Realizacja Etapu I Jednostki Cena jednostkowa netto (bez VAT) Liczba jednostek Cena netto (bez VAT) w PLN Cena brutto w PLN (z VAT) 2. Realizacja Etapu II 3. Realizacja Etapu III 4. Realizacja Etapu IV 16

17 5. Opłaty licencyjne Razem cena ofertowa suma kolumn 1 5 Uwaga naleŝy wypełnić wyłącznie pola puste i niezaciemnione. 5. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie wskazanym przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 6. Oświadczamy, Ŝe oferowane przez nas warunki gwarancji są nie gorsze od określonych przez Zamawiającego w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia określonym w Załączniku nr 6 do SIWZ. 7. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 8. WSKAZUJEMY, Ŝe przy realizacji przedmiotu zamówienia powierzymy/nie powierzymy* podwykonawcom następującej części zamówienia UWAśAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. przez okres dni od upływu terminu składania ofert. 10. OŚWIADCZAMY, Ŝe niniejsza oferta jest jawna i nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, za wyjątkiem informacji zawartych na stronach OŚWIADCZAMY, Ŝe zapoznaliśmy się z Istotnymi Postanowieniami Umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 12. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania naleŝy kierować do: Imię i nazwisko. Adres:. Telefon:.. Fax:. Adres OFERTĘ niniejszą składamy na kolejno ponumerowanych stronach, zgodnie z następującym spisem treści: 1)... 2)... dnia 200_ roku * zaznaczyć właściwe (pieczęć i podpis Wykonawcy) 17

18 Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp OŚWIADCZENIE o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 Pzp Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zaprojektowanie, instalację oraz wdroŝenie informatycznego systemu finansowo księgowego i kadrowo płacowego oraz ewidencji środków trwałych dla Centrum Unijnych Projektów Transportowych oświadczamy, Ŝe: 1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawimy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia. 3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia., dnia 200_ roku (pieczęć i podpis Wykonawcy) 18

19 Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR KONCEPCJA REALIZACJI FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU 1. W oprogramowaniu są zdefiniowane standardowe sprawozdania dla jednostki budŝetowej: Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-N, Rb-Z Rb-70, Rb-71 oraz zestawienie zmian w funduszu jednostki, Bilans, Rachunek Zysków i Strat. 2. Wydruki zapisów księgowych za dowolnie wybrany okres np. od 10 września do 06 października w dowolnym układzie. 3. Sposób realizacji równoległej ewidencji kaŝdego zdarzenia w systemie ewidencji bilansowej oraz pozabilansowej, podgląd kont przeciwstawnych w trakcie ewidencji zapisów księgowych. 4. Sposób zapewnienia realizacji zestawień autorskich i modyfikowania zaproponowanych zestawień w oprogramowaniu. 5. Sposób kontroli rzetelności zapisów w księgach: przekroczenie planu finansowego, poprawności wprowadzanych dekretów poprzez kontrole bilansowania się dokumentu oraz zgodności kont przeciwstawnych. 6. Zakres rozbudowy kont analitycznych o kolejne dostępne znaki umoŝliwiające dodatkowe prowadzenie ewidencji księgowej. 7. Sposób przenoszenia danych z oprogramowania do arkusza Excel oraz z arkusza Excel do oprogramowania 8. Sposób aktualizacji oprogramowania wynikająca z wprowadzonych zmian przez wykonawcę lub legislacyjnych 19

20 9. Sposób generowania dokumentów płacowych rozksięgowania płac z podziałem kwot na paragrafy klasyfikacji budŝetowej z czwartą cyfrą 7 bądź 8 i 9 tj. niekwalifikowane, finansowanie, współfinansowanie. 10. Sposób automatyzowania wszystkich księgowań związanych z ruchem środków trwałych., dnia 200_ roku (pieczęć i podpis Wykonawcy) 20

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/05/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa eksperckiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/1/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup licencji na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA ŚWIADCZENIE USŁUGI ADMINISTROWANIA SIECIĄ KOMPUTEROWĄ i WSPARCIA INFORMATYCZNEGO UŻYTKOWNIKÓW SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO NA POTRZEBY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ LICENCJI DO OPROGRAMOWANIA Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ LICENCJI DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO DLA CUPT Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na realizację zamówienia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zaprojektowanie, wykonanie i wdroŝenie portalu wspierającego realizację działań 8.1 i 8.2

Bardziej szczegółowo

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS znak sprawy: TZ/370/75/13; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji wraz z opieką

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę i wdrożenie w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku zintegrowanego systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Projekt: System Informacji Przestrzennej wraz z Portalem e-urząd w Gminie Lędziny. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wsparcie analityczne i merytoryczne w ramach podnoszenia

Bardziej szczegółowo

SO.3421-3/2009 Powiat Kętrzyński reprezentowany przez: Zarząd Powiatu w Kętrzynie Plac Grunwaldzki 1 11-400 Kętrzyn SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w przetargu nieograniczonym powyŝej

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ "ZDROJE''

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ ZDROJE'' ZAPRASZA DO ZŁOśENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIśEJ KWOT OKREŚLONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA: Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na realizację zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na realizację zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na realizację zamówienia INTEGRACJA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO SP ZOZ MSW W RZESZOWIE Z WARSTWĄ REGIONALNA PSIM PRZETARG NIEOGRANICZONY O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

Dostawę licencji oprogramowania dla Urzędu Miasta Szczecin

Dostawę licencji oprogramowania dla Urzędu Miasta Szczecin Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397) ZAPRASZA DO ZŁOśENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1do Uchwały Nr 759/2007 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 października 2007 r. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 61-713 Poznań, Al. Niepodległości 18 budynek C SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: WIF-212-1/2012 Warszawa, 2012-05-22 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postępowania: przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice Sąd Rejonowy w Katowicach Nr KRS 0000042462 NIP 627-16-69-770, REGON 000311450 Dyrektor tel.032/ 245-34-40 tel.032 /770-77-84

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usługi wsparcia systemu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 07 lutego 2014 r.

Warszawa, 07 lutego 2014 r. Numer sprawy: BPSP - 331-1/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: KANCELARIA SENATU ul. Wiejska 6 00-902 Warszawa tel.: 22 694-90-35 fax.: 22 694-92-13 strona internetowa: www.senat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 Nr postępowania:: SPZOZ/PN/16/2014 REGON 370444345 NIP 687-16-40-438 NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/57/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie dokumentacji projektowej

Bardziej szczegółowo

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Przetarg nieograniczony, znak: CPE-II-261-65/AR/13 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo