SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZAPROJEKTOWANIE, INSTALACJĘ ORAZ WDROśENIE INFORMATYCZNEGO SYSTEMU FINANSOWO KSIĘGOWEGO I KADROWO PŁACOWEGO ORAZ EWIDENCJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH DLA CENTRUM UNIJNYCH PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCH Postępowanie prowadzone dla postępowań o wartości zamówienia poniŝej 133 tys. Euro Warszawa, dn....

2 INFORMACJE I WYMAGANIA OGÓLNE I. ZAMAWIAJĄCY Siedziba Centrum Unijnych Projektów Transportowych ul. Bonifraterska 17, Warszawa. Tel.: (0-22) Fax: (0-22) Strona internetowa: rubryka Ogłoszenia NIP: II. TRYB POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Przetarg nieograniczony zgodnie z ustawą z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz z późn. zm.), zwaną dalej Pzp. III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Zaprojektowanie, instalacja oraz wdroŝenie informatycznego systemu finansowo księgowego i kadrowo - płacowego oraz ewidencji środków trwałych dla Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) Numer referencyjny nadany zamówieniu: Nr 2/2009/ZAM Przedmiot zamówienia obejmuje realizację następujących prac: a) Analizę przedwdroŝeniową (I Etap): Usługi w zakresie planowania wdraŝania systemu b) Prace projektowe (II Etap): Usługi programowania oprogramowania systemowego i dla uŝytkowników, Usługi konfiguracji oprogramowania c) WdroŜenie systemu (III Etap): Usługi wdraŝania oprogramowania Usługi szkolenia komputerowego d) Testowanie systemu (IV Etap): Usługi w zakresie testowania systemu, Usługi testowania i konserwacji oprogramowania Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 6 do SIWZ. Zaprojektowanie, instalacja oraz wdroŝenie informatycznego systemu finansowo księgowego i kadrowo - płacowego oraz ewidencji środków trwałych Centrum Unijnych Projektów transportowych (CUPT) odbywa się na warunkach określonych w SIWZ, zgodnie z załącznikami nr 1-9 do SIWZ. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych. Szczegółowe warunki gwarancji zawarte są w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 2

3 Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 Pzp. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. CPV: ; ; ; ; ; ; IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 1. Czas realizacji wykonania poszczególnych prac (terminy maksymalne) wraz z podziałem na poszczególne etapy realizacji: a) Etap I - Analiza przedwdroŝeniowa: 15 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy; b) Etap II - Prace projektowe: 40 dni kalendarzowych od dnia zakończenia Etapu I; c) Etap III - WdroŜenie systemu: 20 dni kalendarzowych od dnia zakończenia Etapu II; d) Etap IV - Testowanie systemu: 40 dni kalendarzowych od dnia zakończenia Etapu III. 2. Realizacja wykonania usługi zgodnie z harmonogramem określonym w Załączniku nr 8 do SIWZ. 3. Wskazane terminy wykonania usługi mogą ulec zmianie z przyczyn leŝących po stronie Zamawiającego i w oparciu o decyzje Zamawiającego. V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy: 1. spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 Pzp tj.: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania; 2. Spełniają warunki szczegółowe: 1) posiadają doświadczenie: a) zrealizowali naleŝycie w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jedno (1) zamówienie, w jednostce sektora finansów publicznych obsługującej płatności i rozliczenia z udziałem środków unijnych dla minimum 20 uŝytkowników, których zakres funkcjonalny obejmował ewidencję bilansową i pozabilansową. 3

4 b) zrealizowali naleŝycie w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jedno (1) zamówienie, w jednostce sektora finansów publicznych, polegające na wdroŝeniu systemu finansowo księgowego, kadrowo płacowego oraz ewidencji środków trwałych dla minimum 20 uŝytkowników, których zakres funkcjonalny obejmował: ewidencję bilansową i pozabilansową, zarządzanie środkami trwałymi, sprawozdawczość oraz kadry i płace. 2) dysponują potencjałem kadrowym: Wykonawca, w celu realizacji niniejszego zamówienia, zobowiązany jest zapewnić wykonanie zamówienia przez osoby spełniające następujące wymagania: a) jedna (1) osoba, która kierowała przynajmniej 2 projektami wdroŝenia systemu finansowo księgowego; b) jedna (1) osoba, która brała udział we wdroŝeniu przynajmniej 2 systemów finansowo księgowych wraz z modułem kadrowo - płacowym dla minimum 20 uŝytkowników, których zakres funkcjonalny obejmował: ewidencję bilansową i pozabilansową, zarządzanie środkami trwałymi, sprawozdawczość, kadry i płace oraz rozliczanie wydatków realizowanych ze środków unijnych. Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunków na podstawie dokumentów i oświadczeń określonych w rozdziale VI ust. 1 i 2 niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). VI. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE OD WYKONAWCÓW 1. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy powinni złoŝyć: 1) oświadczenie, którego wzór znajduje się w Załączniku nr 2, będące oświadczeniem upowaŝnionego przedstawiciela Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22. ust. 1 Pzp.; 2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 4) aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 5) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŝ wykonywanych, usług w okresie ostatnich trzech lat, przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, Ŝe dostawy te 4

5 zostały wykonane naleŝycie. Wykonawca nie moŝe być wystawcą dokumentów potwierdzających naleŝyte wykonanie zamówienia. Zakres ww. dokumentów musi potwierdzać spełnienie warunku określonego w Rozdziale V ust. 2 pkt 1) SIWZ. Wzór wykazu znajduje się w Załączniku nr 4 do SWIZ. 6) Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wg wzoru określonego w Załączniku nr 5) wraz z Ŝyciorysami zawodowymi tych osób (wg wzoru określonego w Załączniku nr 5a). śyciorys powinien być podpisany przez osobę, której dotyczy. Zakres ww. dokumentów musi potwierdzać spełnienie warunków określonych w Rozdziale V ust. 2 pkt 2) SIWZ. 7) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeŝeli w wykazie, o którym mowa w Rozdziale VI ust. 1 pkt 6, wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował. 2. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składają dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŝe Ŝądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz. 605 z późn. zm.), wskazane w ust. 1 tj.: 1) pkt 2), 3), 4) - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2) JeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w pkt 1 Wykonawca składa dokument zawierający oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania wystawione z odpowiednią datą wymagana dla tych dokumentów. 3. Dokumenty mogą być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 4. Wszystkie wymagane dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim, na maszynie, komputerze lub odręcznie w sposób zapewniający czytelność tekstu. 5. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złoŝone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 1. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną. Przewiduje 5

6 kontakty z Wykonawcami w sprawach dotyczących postępowania, w formie pisemnej lub faksem potwierdzanym kaŝdorazowo listem poleconym. SIWZ została opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego, tj. w rubryce Ogłoszenia. 2. Postępowanie odbywa się w języku polskim, w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 3. Wszelką korespondencję naleŝy kierować na adres wymieniony w Rozdziale I. 4. Pracownikami upowaŝnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: a) w sprawach merytorycznych Ewa Wiśniewska, tel. (0-22) w godz b) w sprawach procedury postępowania o zamówienie publiczne Arkadiusz Zieliński, tel. (0-22) w godz VIII. WADIUM 1. Wysokość wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 3 000,00 zł, słownie: trzy tysiące złotych. 2. Forma wadium. Wadium moŝe być wniesione w jednej lub kilku z poniŝszych form: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŝnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art.6 b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz.1158 z późn zm.). 3. Miejsce i termin wniesienia wadium. 1) Wadium naleŝy wnieść przed upływem terminu składania ofert określonego w Rozdziale XI. 2) W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, ustaloną kwotę naleŝy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr: Wadium powinno znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Do oferty powinna być załączona kopia dowodu wykonanej operacji. 3) W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach określonych w ust. 2, kserokopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium naleŝy dołączyć do oferty, natomiast oryginał gwarancji/poręczenia naleŝy umieścić w ofercie w sposób umoŝliwiający jego zwrot zgodnie z zapisami ustawy. 4) Wadium powinno być oznaczone w następujący sposób: Wadium na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie, instalację oraz wdroŝenie informatycznego systemu finansowo księgowego i kadrowo - płacowego oraz ewidencji środków trwałych dla Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT), Nr 2/2009/ZAM. 6

7 Dokument wadium wniesionego w formie gwarancji/poręczenia powinien zawierać klauzulę o gwarantowaniu wypłaty naleŝności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze Ŝądanie. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. Wadium nie moŝe zawierać Ŝadnych ograniczeń sprzecznych z Pzp, w szczególności ograniczających moŝliwość zrealizowania praw określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp. 5) W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wadium musi być wniesione przez wszystkich lub za wszystkich Wykonawców występujących wspólnie, co musi jednoznacznie wynikać z dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium lub dokumentu stanowiącego wadium. 6) Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie (takŝe na przedłuŝony okres związania ofertą), wysokości lub formie skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, licząc od dnia składania ofert włącznie. X. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT 1. Wykonawca złoŝy tylko jedną ofertę w jednym egzemplarzu, w zaklejonej i oznakowanej kopercie. Oferta Wykonawcy, który złoŝy więcej niŝ jedną ofertę zostanie odrzucona. 2. Na ofertę Wykonawcy składa się: 1) Formularz oferty wypełniony zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1. Oferta powinna zawierać w szczególności cenę netto i brutto wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie wymagane w załączniku dane. 2) Koncepcja realizacji funkcjonalności systemu w zakresie jego funkcji podstawowych, wspomagania ewidencji pozabilansowej, środków trwałych, modułu kadry płace ze szczególnym uwzględnieniem aspektów związanych z efektywnością pracy i bezpieczeństwem przetwarzania danych wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ. 3) Koncepcja przeprowadzenia szkoleń wraz z harmonogramem szkolenia określającego liczbę godzin szkolenia z poszczególnych modułów tematycznych w podziale na szkolenia dla uŝytkowników systemu oraz administratorów. 4) Metodyka zgodności realizacji prac z zaproponowanym harmonogramem. 5) Zakres oraz warunki usług gwarancyjnych, mając na uwadze treść pkt 9 Załącznika nr 6 do SWIZ, wypełnione według wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do SIWZ. 6) Technologia oferowanego rozwiązania, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ, ze szczególnym uwzględnieniem pkt 6 Załącznika nr 6 do SIWZ. 7) Dowód wniesienia wadium, w szczególności oryginał poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, udzielonego poręczenia jako wadium lub kopia dowodu wykonanej operacji i innych form wniesienia wadium, zgodnie z treścią Rozdziału VIII ust. 3 pkt 3 SIWZ. 3. Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty, wymienione Rozdziale VI ust. 1-2 na zasadach określonych w rozdziale VI. 4. Inne wymagane oświadczenia i dokumenty: 7

8 a) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy; b) w przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, stosownie do art. 23 ust. 2 Pzp. 5. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem oferty. 6. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania lub komputerze lub ręcznie w sposób zapewniający trwałość i czytelność tekstu oraz zaleca się, aby wszystkie jej strony zostały podpisane przez osobę upowaŝnioną do reprezentowania Wykonawcy, z zastrzeŝeniem ust Wszelkie poprawki i zmiany w treści oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę upowaŝnioną do reprezentowania Wykonawcy. 8. Wykonawca przedstawi: pełną nazwę Wykonawcy, adres, nr telefonu i faksu, nazwiska osób upowaŝnionych do kontaktów z Zamawiającym w czasie trwania postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego. 9. Zarówno oryginały dokumentów jak teŝ ich kopie (odpisy, zaświadczenia, oświadczenia) załączone do oferty nie będą zwracane Wykonawcom. 10. Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba Ŝe prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do Zamawiającego na mniej niŝ 6 dni przed terminem składania ofert. Zamawiający udzielając wyjaśnień przekaŝe je wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania. Ponadto, treść zapytań i udzielonych odpowiedzi, Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której udostępniona jest SIWZ. 11. Wykonawca, przed upływem terminu składania ofert, moŝe wprowadzić zmiany oraz wycofać złoŝoną przez siebie ofertę. Wykonawca nie moŝe wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu składania ofert. W przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, Ŝe ofertę swą wycofuje. W przypadku zmiany oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, iŝ ofertę swą zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian, a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany czy teŝ przedłoŝenia nowych dokumentów Wykonawca winien dokumenty te złoŝyć. Oświadczenie jw. i dokumenty naleŝy zamieścić w zamkniętym opakowaniu opisanym jak opis opakowania oferty, z dopiskiem zmiany. 12. W przypadku składania oferty wspólnej, zgodnie z art. 23 Pzp: 1) dokumenty i oświadczenia wymienione w Rozdziale VI ust.1 pkt 2-4) składa osobno kaŝdy z Wykonawców składających ofertę wspólną; 2) oświadczenie wymienione w Rozdziale VI ust. 1 pkt 1) na potwierdzenie spełniania warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy składają Wykonawcy wspólnie; 8

9 3) dokumenty wymienione w Rozdziale VI ust. 1 pkt 5) - 7) na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu określonego w Rozdziale V ust. 2 składa przynajmniej jeden Wykonawca, który spełnia wymagania lub Wykonawcy wspólnie. 13.Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeŝeli Wykonawca, nie później niŝ w terminie składania ofert, zastrzegł, Ŝe nie mogą one być udostępniane. W przypadku zastrzeŝenia informacji Wykonawca ma obowiązek wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa i oznaczyć je klauzulą Nie udostępniać. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz z późn. zm..). W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeŝe w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeŝone dokumenty. Uwaga: Wykonawca nie moŝe zastrzec nazwy (firmy), adresu Wykonawcy, ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunków płatności. XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Ofertę w zaklejonej kopercie naleŝy złoŝyć w terminie: do dnia roku do godziny 13:00, w Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie, przy ul. Bonifraterskiej 17, w Recepcji CUPT, piętro V. Kopertę z ofertą naleŝy oznaczyć następująco: OFERTA: Zaprojektowanie, instalację oraz wdroŝenie informatycznego systemu finansowo księgowego i kadrowo - płacowego oraz ewidencji środków trwałych dla Centrum Unijnych Projektów Transportowych NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM: r. do godziny 13:30 Dodatkowo na kopercie naleŝy zamieścić nazwę Wykonawcy i adres do korespondencji oraz numery telefonu i faksu (np. typową czytelną - pieczęć firmową). Otwarcie ofert nastąpi w dniu upływu terminu składania ofert o godz. 13:30, w Sali konferencyjnej nr 109 na V piętrze w Centrum Unijnych Projektów Transportowych. XII. SPOSÓB OBLICZENIA CENY 1. Cena oferty brutto będzie obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia oraz wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia (w tym koszt materiału oraz wszelkie usługi związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia) oraz wszelkie inne ewentualne obciąŝenia, w tym podatek VAT. Ceny powinny być podane z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. 2. Cena oferty jw. wyraŝona w złotych winna być przedstawiona na formularzu oferty wg wzoru określonego w załączniku nr 1, w szczególności w rozbiciu na poszczególne 9

10 elementy zamówienia. W formularzu naleŝy bezwzględnie wyszczególnić cenę za przeniesienie majątkowych praw autorskich do utworów objętych zamówieniem oraz cenę za udzielane ewentualne licencje. 3. WaŜne dla Wykonawców operujących cenami w obcej walucie: Zamawiający nie dopuszcza oferty cenowej w innych walutach niŝ złoty polski. Wykonawca winien skalkulować ceny biorąc pod uwagę moŝliwe wahania kursu walut obcych na złoty oraz innych składników cenotwórczych. 4. Warunki płatności zostały przedstawione w 4 załącznika nr 7 do SIWZ (Istotne postanowienia umowy). Wykonawca wystawi fakturę VAT w liczbie i z zakresem produktów wskazanych przez Zamawiającego za zrealizowanie przedmiotu zamówienia. 5. Cena oferty musi być skalkulowana w sposób jednoznaczny, bez podziału na wartości zaleŝne od wielkości zamówienia, zawierać zysk, koszty pośrednie, opłaty, ubezpieczenia, podatki w tym takŝe podatek VAT, oraz wszystkie inne koszty, a w szczególności koszty: prac i obowiązków wykonawcy określonych w Załączniku nr 6 do SIWZ. XIII. KRYTERIA, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY 1. Ocenie według nw. kryteriów będą podlegać tylko oferty nie podlegające odrzuceniu. 2. Oferty oceniane będą w skali do 100 punktów - łącznie w kryteriach (maksymalna liczba punktów), z dokładnością do 0,1 punktu. 3. Przy wyborze oferty w ramach części w zakresie zamówienia Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: Kryteria oceny oferty Waga Cena (brutto) 40% Sposób realizacji funkcjonalności 30% Zakres oraz warunki usług gwarancyjnych i serwisowych 10% Technologia oferowanego rozwiązania 20% Razem 100% a) W kryterium - Cena (brutto) ocena będzie dokonywana według następującego wzoru: cena ofertowa brutto oferty najtańszej liczba punktów oferty badanej = x 40 pkt cena ofertowa brutto oferty badanej b) Kryterium sposób realizacji funkcjonalności: Ocenie podlegać będzie opracowanie koncepcji sposobu realizacji w zakresie podstawowej funkcjonalności systemu finansowo księgowego, kadrowo płacowego, wspomagania ewidencji pozabilansowej oraz modułu środków trwałych; Ocena poszczególnych składników będzie uwzględniała aspekty związane z poprawnością, efektywnością i bezpieczeństwem w zakresie funkcjonalności; Punktacja odpowiedzi będzie oceniana systemem od 0 5 pkt w zakresie funkcjonalności i oczekiwań od Wykonawcy oprogramowania. Maksymalna ilość punktów 50, co stanowi wagę 30%. 10

11 Lp Pytania w zakresie oczekiwań od oferenta W oprogramowaniu są zdefiniowane standardowe sprawozdania dla jednostki budŝetowej: Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-N, Rb-Z Rb-70, Rb-71 oraz zestawienie zmian w funduszu jednostki, Bilans, Rachunek Zysków i Strat. Wydruki zapisów księgowych za dowolnie wybrany okres np. od 10 września do 06 października w dowolnym układzie. Sposób realizacji równoległej ewidencji kaŝdego zdarzenia w systemie ewidencji bilansowej oraz pozabilansowej, podgląd kont przeciwstawnych w trakcie ewidencji zapisów księgowych. Sposób zapewnienia realizacji zestawień autorskich i modyfikowania zaproponowanych zestawień w oprogramowaniu. Sposób kontroli rzetelności zapisów w księgach: przekroczenie planu finansowego, poprawności wprowadzanych dekretów poprzez kontrole bilansowania się dokumentu oraz zgodności kont przeciwstawnych. Zakres rozbudowy kont analitycznych o kolejne dostępne znaki umoŝliwiające dodatkowe prowadzenie ewidencji księgowej. Sposób przenoszenia danych z oprogramowania do arkusza Excel oraz z arkusza Excel do oprogramowania Sposób aktualizacji oprogramowania wynikająca z wprowadzonych zmian przez wykonawcę lub legislacyjnych Sposób generowania dokumentów płacowych rozksięgowania płac z podziałem kwot na paragrafy klasyfikacji budŝetowej z czwartą cyfrą 7 bądź 8 i 9 tj. niekwalifikowane, finansowanie, współfinansowanie. Sposób automatyzowania wszystkich księgowań związanych z ruchem środków trwałych. Punktacja 0-5 pkt c) Kryterium zakres oraz warunki usług gwarancyjnych przedstawionych przez Wykonawcę, które będą obowiązywały w ramach bezpłatnej gwarancji: 1. Maksymalny czas usunięcia błędów krytycznych (nie krócej niŝ jedna godzina) do momentu przywrócenia w pełni sprawnego systemu 2. Maksymalny czas usunięcia błędów niekrytycznych (nie krócej niŝ jedna godzina) do momentu przywrócenia w pełni sprawnego systemu 3. Maksymalny czas uzyskania odpowiedzi na pytania zadane w trakcie konsultacji (telefonicznych lub drogą elektroniczną) 4. Standardowe godziny pracy obsługi serwisowej (maksymalnie 24h, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku) od 0 do 25 punktów od 0 do 25 punktów od 0 do 25 punktów od 0 do 25 punktów Liczba punktów dla kaŝdego z powyŝszych składników będzie liczona według proporcji w stosunku do najkorzystniejszych warunków zaproponowanych przez Wykonawców. Otrzymane wyniki dla kaŝdego z punktów zostaną zsumowane tworząc ocenę dla danego kryterium. 11

12 W kryterium miarą wagi 10% jest czas realizacji zgłoszonego problemu w trakcie eksploatacji oprogramowania. Maksymalna ilość punktów 100, co stanowi wagę 10 %. d) W kryterium - technologia oferowanego rozwiązania ocenie podlegać będzie technologia oferowanego rozwiązania. Maksymalna ilość punktów 100, co stanowi wagę 20%. Ocena zostanie dokonana zgodnie z poniŝszym zestawieniem: Architektura programowa systemu (zastosowana platforma bazodanowa oraz aplikacyjna systemu z uwzględnieniem sposobu komunikacji pomiędzy wyszczególnionymi warstwami np. klient serwer) Funkcjonalność systemu w zakresie raportowania (techniki budowy zapytań na podstawie danych przechowywanych w systemie oraz ich prezentacji w formie raportów, wydruków, z uwzględnieniem kwestii bezpieczeństwa dostępu do informacji) Bezpieczeństwo systemu (bezpieczeństwo SZBD, bezpieczeństwo klienta, zarządzanie uprawnieniami) od 0 do 40 punktów od 0 do 30 punktów od 0 do 30 punktów Liczba punktów dla kaŝdego z powyŝszych składników będzie liczona według proporcji w stosunku do najkorzystniejszych warunków zaproponowanych przez Wykonawców. Ocena kryterium powstanie jako suma przyznanych punktów za poszczególne składniki. 4. Ilości punktów za poszczególne kryteria, przyznane przez poszczególnych członków komisji przetargowej dokonujących oceny zostaną zsumowane oraz podzielone przez liczbę członków komisji przetargowej dokonujących oceny ofert i będą stanowić końcową ocenę oferty. 5. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyŝszą łączną liczbę punktów. XIV. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE I DODATKOWE 1. Zamawiający zastrzega moŝliwość udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niŝ 20 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień. 2. Zamawiający zastrzega moŝliwość udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nie przekraczających łącznie 30 % wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemoŝliwej wcześniej do przewidzenia. XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Zamawiający wskaŝe termin i miejsce podpisania umowy Wykonawcy, którego oferta została wybrana w zawiadomieniu o wyborze oferty. 12

13 2. JeŜeli zostanie wybrana oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Wykonawcy zobowiązani są dostarczyć Zamawiającemu w terminie przez niego wyznaczonym umowę regulującą ich współpracę. 3. Umowa regulująca współpracę Wykonawców składających wspólnie ofertę powinna określać m.in.: a) podmioty składające ofertę; b) cel gospodarczy, dla którego została zawarta umowa; c) zasady reprezentacji i prowadzenia spraw; d) oznaczenie czasu trwania umowy (wymaga się, aby czas trwania umowy był nie krótszy niŝ okres realizacji zamówienia oraz okres gwarancji i/lub rękojmi); e) umowa nie moŝe być umową przedwstępną ani umową zawartą pod warunkiem zawieszającym. 4. JeŜeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający moŝe wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. 5. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest przed zawarciem umowy do przedłoŝenia aktualnego na dzień podpisania umowy odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. XVI. ZABEZPIECZENIE NALEśYTEGO WYKONANIA UMOWY 1. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 % zaoferowanej ceny w następujących formach (do wyboru): a) pienięŝnej, b) poręczenia bankowego, c) gwarancji bankowej, d) gwarancji ubezpieczeniowej, e) poręczenia udzielonego przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 2. W przypadku wniesienia wadium pieniądzu Wykonawca moŝe wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wpłacić przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. 4. Skuteczne wniesienie zabezpieczenia w formie pienięŝnej następuje z chwilą wpływu środków pienięŝnych na rachunek bankowy Zamawiającego. 5. Zabezpieczenie naleŝy wnieść nie później niŝ w dniu podpisania umowy. 6. Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w wysokości 100 % kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za naleŝycie wykonane. XVII. ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy zawiera załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ. 13

14 XVIII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 1. Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŝe doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI Pzp. 2. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień SIWZ, czynności podjętych przez Zamawiającego w postępowaniu oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, Wykonawca ma prawo wnieść protest w terminach określonych w art. 180 ust. 2 i 3 Pzp. 3. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy. 4. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust. 6 Pzp. 5. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a takŝe zawierać Ŝądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu. 6. Zgodnie z art. 184 ust. 1a i 2 Pzp w niniejszym postępowaniu stosuje się przepisy dotyczących odwołań i skarg. 7. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego opisu sposobu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia oraz odrzucenia oferty. XIX. WYBÓR WYKONAWCY I TRYB ZAWARCIA UMOWY 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który nie podlega wykluczeniu i którego oferta będzie odpowiadać wszystkim wymogom określonym w wymaganiach ogólnych i szczegółowych (załączniki nr 1-9) i który zaoferuje najkorzystniejszą ofertę. 2. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców, wskazując nazwę wybranego Wykonawcy i jego siedzibę oraz uzasadnienie wyboru. Wszyscy Wykonawcy, którzy złoŝą oferty zostaną równieŝ zawiadomieni o nazwach (firmach), siedzibach i adresach Wykonawców, którzy złoŝyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem ofert, zawierającym punktację przyznaną ofertom oraz Wykonawcach wykluczonych zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 Pzp. Informacja o wyborze oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. 3. Wybranego Wykonawcę Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o wyborze jego oferty, określając termin i miejsce podpisania umowy. XX. PODWYKONAWSTWO Zamawiający Ŝąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie zakresu przedmiotu zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom. ZAŁĄCZNIKI: nr 1 - Formularz oferty. nr 2 - Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp. nr 3 - Wzór koncepcji realizacji funkcjonalności systemu. nr 4 - Wzór wykazu na potwierdzenie warunku w zakresie doświadczenia określonego w Rozdziale V ust. 2 pkt 1 SIWZ. nr 5 - Wzór wykazu na potwierdzenie warunku w zakresie potencjału kadrowego określonego w Rozdziale V ust. 2 pkt 2 lit. a) b) SIWZ. 14

15 nr 5a - Informacja o kwalifikacjach i doświadczeniu. nr 6 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. nr 7 - Istotne postanowienia umowy, które Zamawiający wprowadzi do treści zawieranej umowy. nr 8 - Ramowy harmonogram wykonania przedmiotu umowy. nr 9 - Wzór - zakres oraz warunki usług gwarancyjnych i serwisowych 15

16 Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz oferty Do: (nazwa i adres Zamawiającego) Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zaprojektowanie, instalację oraz wdroŝenie informatycznego systemu finansowo księgowego i kadrowo płacowego oraz ewidencji środków trwałych dla Centrum Unijnych Projektów Transportowych my niŝej podpisani: działając w imieniu i na rzecz: (nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców); w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów składających wspólna ofertę) 1. OŚWIADCZAMY, Ŝe naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego zamówienia jest: (Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę) 2. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. 3. OŚWIADCZAMY, Ŝe zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 4. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę netto zł (słownie złotych: ) powiększoną o podatek VAT w wysokości co w wyniku daje cenę brutto zł. (słownie złotych ), Zestawienie cenowe oferty w rozbiciu na poszczególne etapy zamówienia, zawierające łączną cenę za realizację prac objętych zamówieniem: Lp. 1. Pozycja Realizacja Etapu I Jednostki Cena jednostkowa netto (bez VAT) Liczba jednostek Cena netto (bez VAT) w PLN Cena brutto w PLN (z VAT) 2. Realizacja Etapu II 3. Realizacja Etapu III 4. Realizacja Etapu IV 16

17 5. Opłaty licencyjne Razem cena ofertowa suma kolumn 1 5 Uwaga naleŝy wypełnić wyłącznie pola puste i niezaciemnione. 5. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie wskazanym przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 6. Oświadczamy, Ŝe oferowane przez nas warunki gwarancji są nie gorsze od określonych przez Zamawiającego w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia określonym w Załączniku nr 6 do SIWZ. 7. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 8. WSKAZUJEMY, Ŝe przy realizacji przedmiotu zamówienia powierzymy/nie powierzymy* podwykonawcom następującej części zamówienia UWAśAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. przez okres dni od upływu terminu składania ofert. 10. OŚWIADCZAMY, Ŝe niniejsza oferta jest jawna i nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, za wyjątkiem informacji zawartych na stronach OŚWIADCZAMY, Ŝe zapoznaliśmy się z Istotnymi Postanowieniami Umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 12. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania naleŝy kierować do: Imię i nazwisko. Adres:. Telefon:.. Fax:. Adres OFERTĘ niniejszą składamy na kolejno ponumerowanych stronach, zgodnie z następującym spisem treści: 1)... 2)... dnia 200_ roku * zaznaczyć właściwe (pieczęć i podpis Wykonawcy) 17

18 Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp OŚWIADCZENIE o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 Pzp Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zaprojektowanie, instalację oraz wdroŝenie informatycznego systemu finansowo księgowego i kadrowo płacowego oraz ewidencji środków trwałych dla Centrum Unijnych Projektów Transportowych oświadczamy, Ŝe: 1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawimy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia. 3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia., dnia 200_ roku (pieczęć i podpis Wykonawcy) 18

19 Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR KONCEPCJA REALIZACJI FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU 1. W oprogramowaniu są zdefiniowane standardowe sprawozdania dla jednostki budŝetowej: Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-N, Rb-Z Rb-70, Rb-71 oraz zestawienie zmian w funduszu jednostki, Bilans, Rachunek Zysków i Strat. 2. Wydruki zapisów księgowych za dowolnie wybrany okres np. od 10 września do 06 października w dowolnym układzie. 3. Sposób realizacji równoległej ewidencji kaŝdego zdarzenia w systemie ewidencji bilansowej oraz pozabilansowej, podgląd kont przeciwstawnych w trakcie ewidencji zapisów księgowych. 4. Sposób zapewnienia realizacji zestawień autorskich i modyfikowania zaproponowanych zestawień w oprogramowaniu. 5. Sposób kontroli rzetelności zapisów w księgach: przekroczenie planu finansowego, poprawności wprowadzanych dekretów poprzez kontrole bilansowania się dokumentu oraz zgodności kont przeciwstawnych. 6. Zakres rozbudowy kont analitycznych o kolejne dostępne znaki umoŝliwiające dodatkowe prowadzenie ewidencji księgowej. 7. Sposób przenoszenia danych z oprogramowania do arkusza Excel oraz z arkusza Excel do oprogramowania 8. Sposób aktualizacji oprogramowania wynikająca z wprowadzonych zmian przez wykonawcę lub legislacyjnych 19

20 9. Sposób generowania dokumentów płacowych rozksięgowania płac z podziałem kwot na paragrafy klasyfikacji budŝetowej z czwartą cyfrą 7 bądź 8 i 9 tj. niekwalifikowane, finansowanie, współfinansowanie. 10. Sposób automatyzowania wszystkich księgowań związanych z ruchem środków trwałych., dnia 200_ roku (pieczęć i podpis Wykonawcy) 20

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina Strona 1 z 5 Wrocław: Całodobowa ochrona fizyczna budynku Prokuraury Rejonowej w Oleśnicy ul. Chopina 2 Numer ogłoszenia: 285835-2008; data zamieszczenia: 27.10.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional Strona 1 z 5 Warszawa: Zakup oprogramowania MS Office Professional 2007 MOLP wraz z dostawą dla PKN Numer ogłoszenia: 203767-2009; data zamieszczenia: 10.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068 Strona 1 z 5 Świebodzin: Odbudowa zbiornika wodnego dz. 279/1 pod nazwą JEZIORO BABA Etap I Numer ogłoszenia: 194609-2009; data zamieszczenia: 02.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. Jana Chrystiana Szucha 25, 00-918 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. Jana Chrystiana Szucha 25, 00-918 Warszawa, woj. Page 1 of 5 Warszawa: Dostawa i wdroŝenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej. Postępowanie nr DE-WZP-BgS- 321-47/09. Numer ogłoszenia: 326238-2009; data

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ

BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ Sosnowiec: WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ Z WYKONANIEM PROJEKTU TECHNICZNEGO. Numer ogłoszenia: 226755-2009; data zamieszczenia: 01.12.2009

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < ,00 EURO

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < ,00 EURO Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. (0-58) 554-71-23, fax. (0-58) 552-17-92 Gdańsk, 19.08.2008r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. (0-58) 554-71-23, fax. (0-58) 552-17-92 Gdańsk, 11.03.2009r. zmiana 12.03.2009r., zmiana 16.03.2009r. OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php Katowice: Rozbudowa Laboratorium Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298. 1 z 6 2012-02-23 08:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298.html Warszawa: Przygotowanie i przeprowadzenie usługi

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Warszawa: Modernizacja serwerowni mieszczącej się w budynku Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie Numer ogłoszenia: 198981-2009; data zamieszczenia: 05.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2015-07-02 14:21 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl Wałbrzych: Dostawy endoprotezoplastyk oraz zestawów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 5 2012-11-23 13:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 5 2014-02-21 11:17 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Mobilne urządzenia do badania ruchów gałek

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. Znak: GP MEN/ZP-01/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO I. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. Gospodarstwo

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl 1 z 6 2015-01-26 14:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl Warszawa: Dostawa artykułów z branŝy budowlanej, artykułów

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie: - Check Point Express - VPN-1 Express Gateway for 500 Users and Smart Center

oprogramowanie: - Check Point Express - VPN-1 Express Gateway for 500 Users and Smart Center Strona 1 z 5 Warszawa: Zakup oprogramowania Checkpoint wraz z instalacją Numer ogłoszenia: 203773-2009; data zamieszczenia: 10.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

1. Oświadczenie o spełnianiu wymogów art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych formularz załączony do SIWZ.

1. Oświadczenie o spełnianiu wymogów art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych formularz załączony do SIWZ. 27/01/2015 S18 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta Polska-Grudziądz: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 018-028311 Regionalny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2013-05-20 12:54 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl Wałbrzych: Dostawa elektrod EKG kończynowych oraz

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62.

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62. Katowice: DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM I USTAWIENIEM W MIEJSCACH WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MEBLI DLA POTRZEB KOLEI ŚLĄSKICH SP. Z O.O. (KS/ZP/16/2011) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.polin.pl Warszawa: Świadczenie usług polegających na kierowaniu osób do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO PROGRAM WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 1 Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. (0-58) 554-71-23,

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:90452-2010:text:pl:html PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego 2010/S 61-090452 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Nr sprawy 4/ 2008 Wysokie Mazowieckie, 2007-02-21 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8 DKZ/31/2011 Warszawa, dnia 28042011r Podstawa prawna Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy: Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz U z 2010 r, nr 113,

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166215-2015:text:pl:html Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 108-190169

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 108-190169 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:190169-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 108-190169 Państwowy

Bardziej szczegółowo

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Choszczno: Zaprojektowanie rozbiórki trzech garaŝyw zabudowie szeregowej, nowego budynku dla pośredniego węzła ciepłowniczego wraz z wyposaŝeniem o mocy 2,8 MW dla osiedla Centrum w Choszcznie oraz budowa

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 1) Nazwa i Adres zamawiającego: Powiat Krasnostawski, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, tel. 082-576-52-11 do 13. fax. 082-576-45-88, strona internetowa www.krasnystaw-powiat.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego. Radom: Dostawa fortepianu koncertowego oraz pianin dla Zespołu Szkół Muzycznych im. O.Kolberga w Radomiu przy ul.25 Czerwca 70. Numer ogłoszenia: 231193-2010; data zamieszczenia: 26.08.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-12-01 11:07 Kielce: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenie Punktu Informacyjnego, sprzątanie terenów zewnętrznych i zielonych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=29798&rok=2010-02-02

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=29798&rok=2010-02-02 http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=29798&rok=2010-02-02 Mielec: Zaprojektowanie, budowa i dostawa prototypów lekkich pojazdów elektrycznych. Numer ogłoszenia: 29798-2010; data

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2078562, faks 032 2563420.

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2078562, faks 032 2563420. Wykonanie, dostawa, instalacja i wdrożenie systemu geoinformatycznego do zarządzania bazą danych obiektów topograficznych wraz ze szkoleniem pracowników i świadczeniem serwisu technicznego OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo, woj. Strona 1 z 5 Wejherowo: Dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Wejherowie oraz odbiór i złomowanie zdanych tablic rejestracyjnych Numer ogłoszenia: 179265-2009; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csp.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csp.edu.pl 1 z 5 2015-06-24 09:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csp.edu.pl Legionowo: Dostawa 50 kompletów zestawów komputerowych oraz

Bardziej szczegółowo

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:231315-2011:text:pl:html PL-Łańcut: Usługi udzielania kredytu 2011/S 140-231315 Miasto Łańcut, Plac Sobieskiego 18, Urząd

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Dąbrowa Górnicza: Wybór Ubezpieczyciela na ubezpieczenia komunikacyjne (AC, OC, NNW). Zadanie opatrzone numerem K-2010-08 Numer ogłoszenia: 120194-2010; data zamieszczenia: 29.04.2010 Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.10.2010.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.10.2010. Rzeszów: Zakup wyposaŝenia wraz z montaŝem i instalacją dla budynku Filharmonii im. Artura Malawskiego w Rzeszowie. Numer ogłoszenia: 252316-2010; data zamieszczenia: 16.08.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu Prince 2 Foundation,

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu Prince 2 Foundation, 1 z 6 2011-05-12 07:44 Warszawa: Przedmiotem zamówienia w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu Prince 2 Foundation, Prince 2 Practitioner,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ) Projekt PL0365 (422/07),,Zakup autobusu do poboru krwi oraz ogólnopolska akcja upowszechniania idei honorowego krwiodawstwa Umowa Nr 13/PL0365/NMF/MFEOG/2009 z dnia 23.01.2009 Europejska Fundacja Honorowego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 1 tel. +4817 87 11 700, fax: +4817 87 11 277 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586-00053, KRS

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266188-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:342550-2011:text:pl:html PL-Kraków: Implanty ortopedyczne 2011/S 210-342550 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Sekcja I: Instytucja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony nr BDG-V-281-102-MK/06 na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby Instytucji Zarządzającej Zintegrowanym Programem Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Olsztyn: Dostawa zintegrowanego systemu teleinformatycznego w rozumieniu przepisów ustawy o kierujących pojazdami wg stanu na dzień 4 stycznia 2016r. oraz jego wdrożenie Numer ogłoszenia: 245036-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 5 2013-11-06 10:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: EDYCJA, DRUK I DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej dla Zarządu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl Zielona Góra: Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze. Zabezpieczenie przeciwpożarowe w budynku Lubuskiego Teatru. Numer ogłoszenia: 412338-2009; data zamieszczenia: 30.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl Sosnowiec: Budowa budynku zaplecza garażowego wraz z infrastrukturą techniczną

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: Rozwój transportu publicznego w gminie Racibórz poprzez zakup taboru autobusowego.

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: Rozwój transportu publicznego w gminie Racibórz poprzez zakup taboru autobusowego. Zał. 1 do SIWZ Wzór Formularza Oferty (miejsce i data) FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: PK/01/11 1. ZAMAWIAJĄCY: Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Sabnie: Zakup samochodu specjalnego z przeznaczeniem do prowadzenia zadań z zakresu likwidacji poważnych awarii i przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska oraz ratownictwa wodnoratunkowego

Bardziej szczegółowo

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Numer ogłoszenia: 249710-2011; data zamieszczenia: 18.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa oprogramowania do tworzenia dokumentów oraz zapewnienie prawa do nowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , ,

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , Wrocław: Świadczenie usług całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia w obiekcie przy ul. Braniborskiej 59 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 117152-2012; data zamieszczenia: 13.04.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIE

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIE PL-Warszawa: Usługi finansowe i ubezpieczeniowe 2008/S 239-318154 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopsbelchatow.pl Bełchatów: PRZEPROWADZENIE KURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO, WARSZTATÓW I INDYWIDUALNEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa. Warszawa: Rezerwacja, zakup oraz dostarczanie biletów na zagraniczne przewozy lotnicze na potrzeby Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Numer ogłoszenia: 21103-2010; data zamieszczenia: 28.01.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres Wykonawcy Zamawiający: Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna ul. Żeromskiego 3 45 053 Opole FORMULARZ OFERTY Przystępując do postępowania

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź zaprasza do złoŝenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

III.4) INFORMACJA O O

III.4) INFORMACJA O O Legnica: Przewóz niepełnosprawnych mieszkańców Legnicy w oparciu o -Regulamin korzystania przez osoby niepełnosprawne z indywidualnego przewozu wykonywanego w Legnicy w oparciu o mikrobusy przystosowane

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Gdańsk: Świadczenie usług telefonii komórkowej, bezprzewodowego dostępu do internetu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy-06/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa i adres zamawiającego: Zarząd Główny PCK, ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa NIP: 526-025-04-81 REGON: 007023731 Tryb udzielenia zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Czerwionka-Leszczyny: Opracowanie koncepcji wraz z wykonaniem wstępnego studium wykonalności dla przedsięwzięcia o nazwie Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl 1 z 6 2014-07-01 13:23 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl Wałbrzych: Dostawy drobnego sprzętu medycznego jednorazowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83.

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ ------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Usługi sprzątania obiektów i terenów zewnętrznych Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1 i Alei

Gdynia: Usługi sprzątania obiektów i terenów zewnętrznych Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1 i Alei Gdynia: Usługi sprzątania obiektów i terenów zewnętrznych Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1 i Alei Jana Pawła II 1 (Akwarium Gdyńskie MIR) oraz sprzątanie pomieszczeń statku r/v

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I). ZAMAWIAJĄCY 1. Nazwa i adres: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa, woj. mazowieckie, nr tel. 022 237 00 00. 2. Adres strony internetowej zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kopernik.org.pl ; bip.kopernik.org.pl Warszawa: Dostawa kart logowania do systemu biletowego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Strona 1 z 5 Kościerzyna: Usługa w zakresie remontów bieŝących i interwencyjnych w budynkach administrowanych przez Kościerskie TBS Spółka z o.o. branŝy instalacyjnej wodno-kanalizacyjnej Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi.php Łódź: Przetarg nieograniczony na dostawę fortepianu wraz z akcesoriami

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:299905-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-55-47-123, fax 58-552-17-92

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-55-47-123, fax 58-552-17-92 Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-55-47-123, fax 58-552-17-92 Gdańsk, 08.03.2010r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 193 000,00

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Krasne, Krasne 121, 36-007 Krasne, woj. podkarpackie, tel. 017 8555223, faks 017 8555267.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Krasne, Krasne 121, 36-007 Krasne, woj. podkarpackie, tel. 017 8555223, faks 017 8555267. Krasne: Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Krasnem oraz motopompy pożarniczej dla OSP w Palikówce Numer ogłoszenia: 134087-2010; data zamieszczenia: 25.05.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:285972-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi drukowania i powiązane 2011/S 174-285972 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/343.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/343. 1 z 5 2014-01-15 10:25 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/343.html Warszawa: Dostawa mebli biurowych oraz mebli gabinetowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 6 2013-07-19 11:46 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Wymiana stolarki okiennej od strony zaplecza

Bardziej szczegółowo