SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI MNIEJSZEJ OD KWOTY OKRE- ŚLONEJ W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA: Rozbudowę i modernizację sieci LAN, modernizację serwerowni oraz dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Barcinie w ramach projektu pn.: Wdrożenie zintegrowanego systemu medycznego obejmującego zarządzania lekami oraz elektronicznego obiegu dokumentacji medycznej z SPZOZ w Barcinie Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Zatwierdził Dyrektor SPZOZ w dniu r.

2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: rozbudowę i modernizację sieci LAN, modernizację serwerowni oraz dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla SPZOZ w Barcinie I. Zamawiający 1. Zamawiającym jest : Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Barcinie ul. Mogileńska 5, Barcin tel , fax Wszelkie pisma związane z przetargiem mają być kierowane wyłącznie na w/w adres wraz z numerem postępowania: SPZOZ-ZP-1/2014. II. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) zwanej dalej ustawą, w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. III. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest: rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni oraz dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla SPZOZ w Barcinie w następujących zakresach: Zakres I Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni, Zakres II Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania, Zakres III Dostawa oprogramowania do obsługi przychodni wraz z instalacją i wdrożeniem. CPV: , , , , Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa: a) opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1, 1a i 1b do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej SIWZ), b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót załącznik nr 2 do SIWZ, c) projekt budowlany i wykonawczy załączniki nr 3 do SIWZ, d) przedmiar robót załącznik nr 4 do SIWZ. 3. Zastosowane w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót i przedmiarze robót wskazania pochodzenia wyrobów służą określeniu standardów cech technicznych i jakościowych. Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny, inny wyrób spełniający wymogi techniczne i jakościowe oraz posiadający właściwości użytkowe nie gorsze niż określone w dokumentacji Zamawiającego. Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać na etapie realizacji umowy, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Za produkt równoważny zostanie uznany taki, którego wydajność oraz jakość zapewnia funkcjonalność tego sprzętu nie mniejszą niż funkcjonalność sprzętu wynikającą z parametrów określonych przez Zamawiającego. Za oprogramowanie równoważne zostanie uznane oprogramowanie spełniające warunki określone przez Zamawiającego. 4. Zamówienie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

3 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata Oś Priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego. Działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności. Schemat: Zintegrowane Systemy Zarządzania lekami wraz z elektronicznym systemem obiegu dokumentacji medycznej Wdrożenie zintegrowanego systemu medycznego obejmującego zarządzania lekami oraz elektronicznego obiegu dokumentacji medycznej z SPZOZ w Barcinie. IV. Wymagany termin wykonania zamówienia 1. Termin wykonania zamówienia: zakres I 40 dni od podpisania umowy; zakres II po zakończeniu robót budowlanych nie później niż do r.; zakres III - po zakończeniu zakresu II nie później niż do r. 2. Warunki płatności: - termin i forma płatności: przelewem w terminie 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. V. Podwykonawcy 1. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców. 2. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, lub podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 wskazanie pkt. 10 zał. nr 5 do SIWZ. 3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 4. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu określono w projektach umów. VI. Części zamówienia, oferty wariantowe i zamówienia uzupełniające 1. Zamawiający dopuszcza do składania ofert częściowych. 2. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie zakresy zamówienia lub na wybrane zakresy. 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych i nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy. VII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej oraz aukcji elektronicznej Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej oraz dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. VIII. Warunki udziału w postępowaniu 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, b) posiadania wiedzy i doświadczenia, c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wy-

4 konania zamówienia, d) sytuacji ekonomicznej i finansowej, oraz, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust Wykonawca w celu spełnienia warunków określonych w pkt 1c musi: a) potwierdzić spełnianie warunku dotyczącego dysponowania lub będzie dysponował osobami które będą realizować zamówienie posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach: telekomunikacyjnej, sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Dotyczy tylko zakresu I Pod określeniem uprawnienia budowlane należy rozumieć uprawnienia budowlane we wskazanej specjalności bez ograniczeń zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013r., poz.1409 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2013r., poz.1409 ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394) (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. warunek może być spełniony łącznie). Ocena spełnienia warunków: Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu w oparciu o oświadczenia i dokumenty złożone przez Wykonawcę wymienione w Rozdziale IX. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w ust. 1 lit. a-d) wykonawcy ci mogą spełnić łącznie, warunki w zakresie braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy każdy z wykonawców spełnia samodzielnie. Oferta składana przez spółki cywilne traktowana jest jak oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Nie spełnienie chociażby jednego z warunków powoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania. IX. Dokumenty i oświadczenia wymagane od wykonawców w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu wykonawca winien złożyć następujące dokumenty potwierdzające: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich. 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków z art. 22 ust.1 ustawy wzór załącznik nr 6. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten mogą złożyć łącznie. 3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wzór zał. nr 7. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich. 4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynno-

5 ści, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wzór zał. nr 8 (dot. zakresu I). 5. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają uprawnienia wymagane do pełnienia funkcji określonej w pkt. 2 a części VIII SIWZ wzór zał. nr 8.(dot. zakresu I). 6. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy albo informacji o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej wzór zał. nr Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 8. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. 9. Dokumenty, o których mowa w pkt. 7 i 8, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 10. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż Wykonawca ten będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji niniejszego zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy jego wykonywaniu. X. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem lub drogą mailową z zastrzeżeniem pkt Forma pisemna obowiązuje w przypadku złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, dokumentów i oświadczeń składanych na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy oraz pełnomocnictwa. 3. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji, o których mowa w pkt. 1 i Zamawiający domniemywa, że pismo przez niego wysłane na adres mailowy podany przez wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z jego treścią, chyba że wykonawca wezwany przez zamawiającego do potwierdzenia otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji w sposób określony w pkt. 1 i 3 oświadczy, iż w/w wiadomości nie otrzymał. XI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami Osobami upoważnionymi do bezpośredniego kontaktowania się i udzielania wyjaśnień są: Alicja Wiczewska Szymon Kozłowski

6 XII. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie. 4. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ. 5. Jeżeli zapytanie wpłynie do Zamawiającego po upływie terminu określonego w pkt. 2 Zamawiający nie będzie miał obowiązku udzielenia wyjaśnień. 6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgodnie z zasadami ustawowymi. XIII. Termin związania z ofertą 1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni. 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z terminem składania ofert. 3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą na oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni. Odmowa pociąga konieczność wykluczenia Wykonawcy z postępowania. XIV. Opis sposobu przygotowywania oferty 1. Ofertę należy złożyć w formie lub na druku Formularza oferty (wg załącznika nr 5 do SIWZ zakres I, II i III wraz z wypełnionym zał. nr 1a zakres II). Wykonawca do oferty winien załączyć oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt. IX SIWZ. Wszędzie tam, gdzie załączone do SIWZ wzory formularzy nakazują podać dane Wykonawcy, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy podać dane wszystkich Wykonawców. 2. Ofertę - pod rygorem nieważności - należy sporządzić pisemnie w języku polskim, trwałą i czytelną techniką: na komputerze, ręcznie długopisem itp. 3. W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w innym języku niż polski, Wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenia na język polski, poświadczone przez Wykonawcę. 4. Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy na ofercie i tych załącznikach do oferty, które sporządził Wykonawca oraz muszą parafować miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany. 5. Zaleca się by każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, oraz zaparafowana, a także połączona w sposób zabezpieczający ofertę celem uchronienia przed jej zdekompletowaniem. 6. Wymagane dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem na każdej zapisanej stronie kopii przez osobę lub osoby, uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, na których zdolno-

7 ściach w rozumieniu art. 26 ust. 2b ustawy, polega Wykonawca, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. 7. W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być dołączone odpowiednie pełnomocnictwo, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Dokument pełnomocnictwa musi być złożony w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie do oferty winni załączyć pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (pełnomocnictwo winno być, złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej przez notariusza) 9. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 10. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 11. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci, np. nazwa firmy, siedziba. 12. Oferta może zawierać informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Takie konkretne informacje mają znajdować się na wyodrębnionych kartkach oferty nie spiętych z całością oferty i oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ. INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘ- BIORSTWA W ROZUMIENIU ART.11 UST. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZ- CIWEJ KONKURENCJI (Dz. U. z 1993 r. Nr 47, poz. 211 z późn. zm.). Zaleca się, aby kartki te były ponumerowane. Spięta zasadnicza część oferty nie obejmująca tak wyodrębnionych kartek będzie częścią jawną oferty. Zastrzeżenie przez wykonawcę informacji zawartych w ofercie może odnosić się do nie ujawnionych do publicznej wiadomości informacji technicznych, technologicznych, organizacyjnych przedsiębiorstwa lub innych informacji posiadających wartość gospodarczą, co do których podjął on niezbędne działania w celu zachowania ich poufności zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwe konkurencji. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy, tj. nazwy (firmy), adresu, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. 13. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę. 14. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem XV. Sposób opakowania ofert, miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert 1. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie oznaczonej w sposób co najmniej następujący: Oferta na rozbudowę i modernizację sieci LAN, modernizację serwerowni oraz dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Barcinie w ramach projektu pn.: Wdrożenie zintegrowanego systemu medycznego obejmującego zarządzania lekami oraz elektronicznego obiegu dokumentacji medycznej z SPZOZ w Barcinie sprawa: SPZOZ-ZP-1/2014 Nie otwierać przed r. godz. 10: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego administracja lub przesłać na adres Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Barcinie ul. Mogileńska Barcin, w nieprzekraczalnym terminie do dnia r. do godz (decyduje data wpływu).

8 3. Otwarcie ofert nastąpi dnia r. o godz w siedzibie Zamawiającego wskazanej w pkt. 2 niniejszej części pok. nr Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu lub wycofaniu oferty przed terminem składania ofert. Powiadomienie powinno być opisane i dostarczone w zamkniętej kopercie opisanej zgodnie z postanowieniami pkt. 1 niniejszej części SIWZ i dodatkowo oznaczonej napisem ZMIANA lub WYCOFANIE. 5. Ofertę złożoną po terminie składania ofert zwraca się niezwłocznie bez otwierania, bez względu na przyczyny opóźnienia. XVI. Opis sposobu obliczania ceny oferty Zakres I 1. Cenę oferty brutto należy podać w formie ryczałtu zgodnie z art. 632 Kodeksu Cywilnego, wyliczoną na podstawie dokumentacji projektowej przedmiar pełni jedynie funkcję pomocniczą. 2. Przed obliczaniem ceny oferty Wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać z projektem budowlanym i wykonawczym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiarem robót, zwracając szczególną uwagę czy zawierają w swej treści wszystkie niezbędne informacje do wykonania przedmiotu zamówienia oraz terenem budowy 3. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również następujące koszty: wszystkie koszty niezbędne do wykonania robót o wymaganej jakości, w ustalonym terminie, włączając w to koszty bezpośrednie i koszty ogólne budowy, ogólne koszty prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę, ryzyko obciążające Wykonawcę i kalkulowany przez Wykonawcę zysk, wszystkie koszty, a w szczególności wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych m.in. usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów i odpadów, segregowanie, składowanie, unieszkodliwianie odpadów, koszty organizacji placu budowy wraz z jego organizacją i późniejszą likwidacją, wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, wykonanie pełnej dokumentacji powykonawczej, ubezpieczenie realizowanych robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w wyniku zdarzeń losowych, od odpowiedzialności cywilnej za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących robotników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami, opłaty i należności związane z wykonaniem robót, odpowiedzialnością materialną i zobowiązaniami Wykonawcy wymienionymi lub wynikającymi z treści rysunków, specyfikacji technicznych, warunków umowy oraz przepisów dotyczących wykonania robót budowlanych, opłaty podatku od towarów i usług VAT, innych opłat i podatków, opłat celnych oraz winna uwzględniać wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia, a szczególnie informacje podane w niniejszej SIWZ oraz w odpowiedziach udzielanych przez Zamawiającego na zapytania Wykonawców. 4. W związku z przyjętym wynagrodzeniem ryczałtowym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowej, a bez których nie można wykonać zamówienia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 5. Cena oferty powinna być podana cyfrą wraz ze stawką podatku VAT oraz wyliczona z dokładnością dwóch miejsc po przecinku. 6. Zamawiający przyjmie, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej obliczenia.

9 7. Cenę oferty i składające się na nią ceny jednostkowe należy podać w walucie polskiej, ponieważ w takiej walucie dokonywane będą rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, którego oferta uznana została za najkorzystniejszą. 8. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Należy przyjąć obowiązującą stawkę podatku VAT. 9. W przypadku stwierdzenia braków, wad lub sprzeczności w dostarczonych przez Zamawiającego do opracowania oferty materiałach, Wykonawca powinien niezwłocznie o tym fakcie powiadomić Zamawiającego, przed upływem terminu do składania ofert. 10. Roboty wynikłe z błędów w przedmiarach robót lub w dokumentacji projektowej, nie wykraczające poza opis przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem art. 632 Kodeksu Cywilnego obciążają wykonawcę. Koszty tych robót obciążą w tych przypadkach Wykonawcę, który zobowiązany jest do kompletnego zrealizowania robót dla osiągnięcia celu, któremu mają służyć. 11. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty (zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy), w stosunku do tych ostatnich omyłek niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 12. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Zakres II 1. W ofercie należy podać cenę brutto za wykonanie zamówienia, cena ma uwzględniać całkowity koszt wykonania zadania (instalację i konfigurację), a w szczególności koszty podatku VAT oraz inne elementy niezbędne do wykonania zamówienia. 2. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę oferty. W związku z powyższym zaleca się, aby Wykonawca bardzo szczegółowo zapoznał się z przedmiotem zamówienia. 3. Cena określona przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianom (cena ryczałtowa). 4. Cena brutto oferty zawiera wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia: koszt towaru, opakowania, ubezpieczenia na czas transportu, transportu, wniesienia, ustawienia i montażu oraz wdrożenia przedmiotu zamówienia. 5. Cena oferty powinna być podana cyfrą wraz ze stawką podatku VAT oraz wyliczona z dokładnością dwóch miejsc po przecinku. 6. Zamawiający przyjmie, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej obliczenia. 7. Cenę oferty i składające się na nią ceny jednostkowe należy podać w walucie polskiej, ponieważ w takiej walucie dokonywane będą rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, którego oferta uznana została za najkorzystniejszą. 8. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Należy przyjąć obowiązującą stawkę podatku VAT. 9. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty (zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy), w stosunku do tych ostatnich omyłek niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 10. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

10 Zakres III 1. W ofercie należy podać cenę brutto za wykonanie zamówienia, cena ma uwzględniać całkowity koszt wykonania zadania, a w szczególności koszty podatku VAT oraz inne elementy niezbędne do wykonania zamówienia. 2. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę oferty. W związku z powyższym zaleca się, aby Wykonawca bardzo szczegółowo zapoznał się z przedmiotem zamówienia. 3. Cena określona przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianom (cena ryczałtowa). 4. Cena brutto oferty zawiera wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia: koszt towaru, opakowania, ubezpieczenia na czas transportu, transportu, instalacji oraz wdrożenia przedmiotu zamówienia. 5. Cena oferty powinna być podana cyfrą wraz ze stawką podatku VAT oraz wyliczona z dokładnością dwóch miejsc po przecinku. 6. Zamawiający przyjmie, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej obliczenia. 7. Cenę oferty i składające się na nią ceny jednostkowe należy podać w walucie polskiej, ponieważ w takiej walucie dokonywane będą rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, którego oferta uznana została za najkorzystniejszą. 8. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Należy przyjąć obowiązującą stawkę podatku VAT. 9. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty (zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy), w stosunku do tych ostatnich omyłek niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 10. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. XVII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu obliczania ceny 1. Przy wyborze oferty w danym zakresie zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: Cena (brutto) 100 % 2. Opis sposobów dokonywania oceny ofert. Kryterium - cena 100 % ( sposób obliczania punktacji) Liczba punktów przyznana przez komisję przetargową za stopień spełniania kryterium ceny w danym zakresie przez n-tą ofertę będzie określona wg wzoru: najniższa oferowana cena brutto CP = x 100% cena brutto oferty badanej gdzie: CP - wartość punktowa badanej oferty 3. Za najkorzystniejszą ofertę w danym zakresie zamawiający uzna tę ofertę, która otrzyma najwyższą łączną liczbę punktów, przemnożoną przez liczbę członków komisji, tzn. ofertę dla której obliczona wartość CP będzie najwyższa. 4. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych (art. 91 ust. 5 PZP).

11 XVIII. Informacje o trybie otwarcia ofert 1. Otwarcie ofert jest jawne. 2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 3. Podczas otwierania ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 4. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, może wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o przesłanie informacji podawanych w trakcie otwarcia. Zamawiający prześle niezwłocznie te informacje. XIX. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 1. Najpóźniej w dacie podpisania umowy Wykonawca zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 2. Wysokość zabezpieczenia wynosi 10% ceny ofertowej brutto i może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych oraz poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie zabezpieczenia w formach określonych w art. 148 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. Zabezpieczenie wnoszone w postaci poręczenia lub gwarancji musi zawierać następujące elementy: 1) Nazwę Wykonawcy i jego siedzibę (adres), 2) Nazwę Beneficjenta (Zamawiającego), 3) Nazwę Gwaranta lub Poręczyciela, 4) Określać wierzytelność, która ma być zabezpieczona gwarancją, 5) Sformułowanie zobowiązania Gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty, w przypadku gdy Wykonawca: a) nie wykonał robót budowlanych w terminie wynikającym z umowy, b) wykonał roboty budowlane objęte umową z nienależytą starannością. 5. W przypadku przedłożenia gwarancji nie zawierającej wymienionych elementów, bądź posiadającej jakiekolwiek dodatkowe zastrzeżenia, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 6. Gwarant nie może także uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub też od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji (np. przesłania wezwania za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Beneficjenta, który potwierdzi, że podpisy widniejące na wezwaniu zostały złożone w ważny sposób i należą do osób uprawnionych do składania oświadczeń majątkowych w imieniu Beneficjenta). 7. Z chwilą zaistnienia przynajmniej jednego z wymienionych w pkt. 4 ppkt. 5 lit. a i b przypadków, Zamawiający wystąpi do Gwaranta z pisemnym żądaniem zapłacenia kwoty stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Żądanie zawierać będzie uzasadnienie faktyczne i prawne. 8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 9. Zamawiający pozostawi 30% wysokości zabezpieczenia na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi za wady za wykonane roboty budowlane objęte niniejszą umową. Ww. część zabezpieczenia zostanie zwrócona w terminie do 15 dni po upływie okresu rękojmi.

12

13 Załącznik nr 1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni Kod zamówienia według CPV: , Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Barcinie ul. Mogileńska 5. W skład zadania wchodzi: instalacja teleinformatyczna LAN, modernizacja serwerowni, instalacja szafy dystrybucyjnej z wyposażeniem, tablicę elektryczną TE i jej zasilanie z istniejącej rozdzielnicy głównej, instalację elektryczną zasilania szafy serwerowej, instalację elektryczną zasilania urządzeń instalacji klimatyzacji, instalację oświetleniową i gniazd wtykowych, ochronę dodatkową od porażeń prądem elektrycznym, ochronę przepięciową.

14 Załącznik nr 1a PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Serwer 1 szt. Komponent Minimalne wymagania Zaoferowane parametry Obudowa Obudowa typu RACK 19 wraz z elementami niezbędnymi do montażu w szafie (zestaw do zamontowania serwera na wysuwanych szynach w szafie teleinformatycznej 19, umożliwiający pełne wysunięcie obudowy, śruby itp.) o wysokości, nie przekraczającej 5U. Płyta główna Dwuprocesorowa; -min. 4 złącza PCI Express generacji 3 w tym min. 1 złącze o prędkości x16 i 3 złącza o prędkości x8; Chipset Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych zamontowane 2 szt., osiągający w teście PassMark Procesor CPU Mark wynik min punktów.(www.cpubenchmark.net) min.32 GB pamięci RAM LV RDIMM o częstotliwości pracy min.1333mhz w kościach 16GB, płyta Pamięć RAM powinna obsługiwać min. 384GB, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 6 slotów przeznaczonych dla pamięci Minimum 4 złącza PCI Express generacji 3 w tym Sloty PCI minimum 1 złącze o prędkości x16 i 3 złącza o Express prędkości x8; Karta graficzna Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca roz- Wbudowane porty Interfejsy sieciowe Kontroler dysków dzielczość min. 1280x1024 min. 9 portów USB 2.0 lub USB 3.0, 2 porty RJ45, min. 2 porty VGA z czego jeden na przednim panelu.min. 1 port RS232 Wbudowana dwuportowa karta Gigabit Ethernet Dedykowany sprzętowy kontroler dyskowy, możliwe konfiguracje poziomów RAID : 0, 1, 5, 10 Możliwość instalacji dysków twardych SATA, SAS, NearLine SAS i SSD. Dyski twarde Zainstalowane 3 dyski twarde o pojemności min. 146GB SAS 15k RPM, min. 6 wnęk na dyski Hot Plug Napęd optyczny Wbudowany napęd DVD-RW Zainstalowany napęd taśmowy z możliwością obsługi min, standardu LTO-5, do napędu dołączone Napęd do archiwizacji min. 6 taśm LTO-5 oraz taśma czyszcząca. Podwójne redundantne zasilacze hot plug o mocy Zasilacze maksimum min.750w każdy. Minimum 2 redundantne wentylatory wewnątrz Wentylatory obudowy Zintegrowany z płytą główną moduł TPM. Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący Bezpieczeństwo z BIOS i kartą zarządzającą. Microsoft Windows Server 2008 w wersji Standard R2 SP1 wraz z 25 licencjami dostępowymi dla użytkowników i 5 licencjami terminalowymi lub System operacyjny równoważny który pozwoli na wykorzystanie istniejącej infrastruktury opartej na stacjach z Windows XP Prof. pracujący w domenie i wykorzystujących zasady grupy.

15 Zarządzanie Gwarancja Certyfikaty Dokumentacja, inne Serwer musi być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalającej na: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera i karty, przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu OS). Możliwość rozbudowy o funkcjonalność przejęcia zdalnej konsoli graficznej i podłączania wirtualnych napędów CD i FDD bez konieczności dokładania dodatkowych kart sprzętowych w sloty. Rozwiązanie sprzętowe, niezależne od systemów operacyjnych, zintegrowane z płyta główna lub jako karta zainstalowana w gnieździe PCI. Trzy lata gwarancji producenta realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do końca następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia. Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 oraz ISO Serwer musi posiadać deklaracja CE. Oferowany Sewer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status Certified for Windows dla systemów Windows Server 2008 R2 x64,, x86, Microsoft Windows Server Serwer musi być fabrycznie nowy i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego w Polsce. Wymagane oświadczenie producenta serwera, że oferowany do przetargu sprzęt spełnia ten wymóg; Oferent zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą kartę produktową oferowanego serwera umożliwiającą weryfikację parametrów oferowanego sprzętu; Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu serwera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta serwera; Switch 1 szt. Parametr Minimalne wymagania Zaoferowane parametry Obudowa Maksymalnie 2U do instalacji w standardowej szafie RACK 19 (elementy umożliwiające instalacje w szafie rack) Ilość i typ portów Minimum 48 aktywne porty Gigabit Ethernet,, obsługiwane standardy: 10/100/1000BASE-T Minimum 2 porty SFP+ oraz min. 2 porty HDMI Oprogramowanie do tworzenia stosu Zarządzające switchami przez SNMP i WWW; monitorujące stan pracy.

16 Funkcjonalność Pojemność GB/s; Przepustowość Mpps; Min. Obsługa do 16,000 MAC adresów; Auto-negocjacja prędkości, duplex mode i flow control; Auto MDI/MDIX; Broadcast storm control; Energy Efficient Ethernet (IEEE802.3az) Do min. 64 Static Routes; Min. 8 kolejek pierwszeństwa na port; IEEE 802.1p tagging; DSCP; WRR; Wsparcie dla IPv4 oraz IPv6; Zabezpieczenie dostępu do przełącznika hasłem; IP Address filtering for management access via Telnet, HTTP, HTTPS/SSL, SSH, and SNMP; RADIUS and TACACS+ remote authentication for switch management acces; Enkrypcja SSLv3 oraz SSHv2 dla zarządzania; IEEE 802.1x; Dynamic ARP Inspection; IEEE 802.1Q tagging; Min. 4,000 konfigurowalnych VLAN; Protocol-based VLANs; Dynamic VLANs ze wsparciem dla GVRP; Link Aggregation ze wsparciem dla min. 32 połączeń na przełącznik i do min. 8 portów członków; LACP (IEEE 802.3ad); Port mirroring; Jumbo frame wsparcie dla min. 10K; DHCP Server, DHCP Snooping; DHCP Relay; IGMP v1/v2/v3 snooping; IGMP snooping for IP multicast support; IGMP Querier; Static IP Multicast Warunki gwarancji Przynajmniej 5 lat gwarancji od momentu podpisania umowy, czas reakcji maksymalnie do końca następnego dnia roboczego od zgłoszenia, przyjmowanie zgłoszeń 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu Dożywotnia gwarancja sprzętowa producenta przełącznika, bez ograniczenia cyklem życia produktu. Wszystkie naprawy gwarancyjne w miejscu instalacji Dostawca ponosi koszty napraw gwarancyjnych, włączając w to koszt części i transportu. W czasie obowiązywania gwarancji dostawca zobowiązany jest do udostępnienia Zamawiającemu nowych wersji BIOS, firmware i sterowników (na płytach CD lub stronach internetowych). Urządzenia UTM 2 szt. Minimalne wymagania 1. Min. 2 interfejsy WAN (ADSL 2/2+ Aneks A lub B oraz WAN IP) 2. Możliwa praca portów WAN w trybie balancing Zaoferowane parametry 3. Min. 4 portowy Gigabitowy switch z funkcją VLAN tagging / IEEE 802.1Q, umożliwiającą pełną segmentację ruchu w sieci. Możliwość konfiguracji do 4 prywatnych podsieci IP z translacją NAT. Lokalny serwer DHCP powinien umożliwić przydział konkretnym użytkownikom właściwych adresów IP. Kontrola dostępu do Internetu z wykorzystaniem zarządzania użytkownikami. 4. Wbudowany firewall: dynamiczne filtrowanie pakietów (SPI),filtr połączeń, filtr danych, ochrona przed atakami DoS/DDoS, filtr IM/P2P, filtr zawartości URL, filtr treści Web.

17 5. Możliwość zarządzania pasmem. 6. Serwer VPN pracujący w trybach host/lan i lan/lan. Min. 30 tuneli VPN. Możliwe protokoły: IPSec, PPTP,L2TP,L2TP over IPSec. 7. Zintegrowana brama VOIP. 8. Wbudowany Access Point. 9. Konfiguracja przez WWW, możliwa zdalna konfiguracja, darmowy klient VPN 10. Gwarancja 3 lata, certyfikat CE Zestaw komputerowy 25 szt. Parametr Minimalne wymagania Zaoferowane parametry Typ Procesor Pamięć Pamięć masowa Grafika Multimedia Obudowa Peryferia Wymagania dodatkowe Komputer stacjonarny typu All in One Min. 2-rdzeniowy, min 3.0 GHz, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min punktów. (www.cpubenchmark.net) min. 4 GB, możliwość rozbudowy do 16GB Min. 500 GB Zintegrowana z płytą główną Karta dźwiękowa 4-kanałowa zintegrowana z płytą Obudowa typu All in One zintegrowany komputer w obudowie wraz z monitorem, matryca min 20, parametry: rozdzielczość min 1920x1080 Full HD, kontrast typowy min 1000:1, typowa jasność min 250 cd/m2, kąty pochylenia w pionie min -5/+30 stopni, plamka max 0,3 Drukarka laserowa monochromatyczna A4: szybkość min 18 str/min, wydruk pierwszej strony min. 9s, min 600x600dpi, port USB oraz dostosowana do pracy w sieci, Windows 7 PL 64bit lub równoważny (warunki równoważności poniżej) oraz program antywirusowy pozwalający na centralne zarządzanie i aktualizacje. Wbudowane porty i złącza: - porty wideo: min. 1 szt. Display Port - min. 4 x USB wyprowadzonych na zewnątrz obudowy w tym min 2 porty USB 3.0, - porty audio: wyjście słuchawek i wejście mikrofonowe zarówno z boku i z tyłu obudowy. - kamera internetowa 2 Mpix o rozdzielczości 1920x1080 z mikrofonem zintegrowanym w obudowie matrycy - wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.. - karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) z obsługą PXE, WoL, ASF 2.0,ACPI, karta sieciowa bezprzewodowa BGN

18 Gwarancja Certyfikaty - klawiatura USB w układzie polski programisty - mysz optyczna USB z min dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) - nagrywarka DVD 3 letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta ISO 9001, deklaracja CE Modernizacja istniejącego sprzętu komputerowego 5 szt. Parametr Minimalne wymagania Zaoferowane parametry Płyta główna Chipset zgodny z wybranym procesorem, min 6 portów USB, zintegrowana karta graficzna i dźwiękowa, wbudowana karta sieciowa Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min punktów. (www.cpubenchmark.net) Pamięć min 4GB 1333MHz System operacyjny Windows 7 PL 64Bit lub równoważny (warunki równoważności poniżej) oraz program antywirusowy pozwalający na centralne zarządzanie i aktualizacje. Gwarancja 2 letnia gwarancja Warunki równoważności oprogramowania System musi spełniać następujące wymagania poprzez natywne dla niego mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 1. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez internet. 2. Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez internet. 3. Internetowa aktualizacja w języku polskim. 4. Wbudowana zapora internetowa dla ochrony połączeń internetowych. 5. Zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6. 6. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, pomoc, komunikaty systemowe. 7. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych. 8. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu; Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie. 9. Praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. 10. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) 11. Zintegrowane z systemem narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie. 12. Aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie. 13. Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. 14. Wbudowany system pomocy w języku polskim. 15. Możliwość przystosowania systemu dla osób słabo widzących. 16. Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki - poprzez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji. 17. System posiada narzędzia do administracji. 18. Wsparcie dla SUN Java i NET.Framework. 19. Wsparcie dla Jscript i VBScript. 20. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji - możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika. 21. Rozwiązanie służące do zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami i umożliwienie wdrożenia takiego obrazu zdalnie. 22. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji. 23. Zarządzanie kontami użytkowników i urządzeniami sieciowymi. 24. Oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych. 25. System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych 26. Możliwość dołączenia komputera pracy w domenie i wykorzystanie zasad grupy.

19 Załącznik 1b SZCZEGÓŁOWY OPIS FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO OBSŁUGI PRZYCHODNI REJESTRACJA Zarządzanie grafikiem pracy zasobów (lekarzy, urządzeń, stanowisk medycznych) Podgląd terminarza Możliwość założenia blokady dostępności zasobu na wskazany okres czasu Zarządzanie listą zaplanowanych wizyt Możliwość zdefiniowania nowego lub edycja istniejącego grafiku pracy zasobu Wyszukiwanie pacjentów z możliwością dodawania lub edycji danych pacjenta Podgląd zajętości zasobów Zarządzanie słownikiem szablonów świadczeń Zarządzanie słownikiem szablonów usług złożonych Zarządzanie słownikiem zasobów (osób, urządzeń, stanowisk medycznych) Rezerwacja terminu wizyty Wyszukiwanie terminów wizyty Możliwość uproszczonej rezerwacji terminu bez podawania szczegółowych informacji dotyczących rezerwowanego terminu Możliwość konfiguracji informacji wyświetlanych w ramach wyniku wyszukiwania terminów Możliwość szybkiego wyszukiwania wszystkich wizyt wybranego Pacjenta Możliwość ustawienia powiadomienia o próbie zarezerwowania kolejnej wizyty w tym samym dniu Drukowanie wyszukanych terminów wizyt drukowanie terminarza Ograniczenie ilości wyświetlanych danych do jednego dnia, tygodnia lub miesiąca. Rezerwacja wybranego wolnego terminu Drukowania potwierdzenia rezerwacji wizyty Zmiana lub odwołanie rezerwacji Możliwość dołączenia dokumentacji medycznej Obsługa kolejek oczekujących Obsługa rozliczeń realizacji usług w ramach kontraktów z NFZ Zarządzanie kartą pacjenta Zarządzanie deklaracjami NFZ Zarządzanie dokumentami pacjenta Zarządzanie zewnętrzną dokumentacją pacjenta (załączniki plikowe) Zarządzanie wysyłaniem powiadomień SMS/ do pacjenta Weryfikacja uprawnień pacjenta do realizacji usług na dany dzień Możliwość importu odpowiedzi z ewuś GABINET Podgląd listy wizyt na dany dzień Podgląd dokumentacji medycznej pacjenta (w tym historia wizt, dokumentacji w postaci załączników plikowych, wyników badań) Słownik leków Wyszukiwanie zamienników Aktualizacja bazy leków Obsługa wizyty Edycja danych pacjenta

20 Przeglądanie zagregowanych informacji o stanie zdrowia pacjenta ( w tym m.in. Alergie, Leki, Uzależnienia, itp.) Możliwość wyznaczenia JGP Automatyczne uzupełnienie określonych w ramach karty wizyty ksiąg medycznych (przyjęć, gabinet zabiegowy, itp.). SPRAWOZDAWCZOŚĆ NFZ Zarządzanie kontraktami Rozliczanie wizyt Zarządzanie deklaracjami pacjentów Zarządzanie kolejkami oczekujących Edycja i drukowanie rachunków refundacyjnych Przegląd historii komunikacji z NFZ Obsługa raportów NFZ Tworzenie zestawień z podziałem na różne kryteria ADMINISTRACJA Zarządzanie słownikiem świadczeń Zarządzanie szablonami pakietów Zarządzanie słownikiem kontrahentów Zarządzanie cennikami Zarządzanie kontraktami Zarządzanie słownikiem towarów i usług Zaawansowane przeglądanie dokumentów finansowych Drukowanie raportów fiskalnych (dobowy, okresowy). Obsługa stanowiska kasowego Generowanie Raportów Przeglądanie zatwierdzonej dokumentacji medycznej pacjenta Drukowanie dokumentacji medycznej Eksport Dokumentacji do XML i PDF Zaawansowane zarządzenie użytkownikami oraz uprawnieniami użytkowników Zarządzanie rolami użytkowników Zarządzanie konfiguracją modułów Zarządzanie podpisami elektronicznymi Zarządzanie konfiguracją Sprawozdawczości NFZ Zarządzanie strukturą medyczną Konfiguracja parametrów systemowych Zarządzanie szablonami wydruków Zarządzanie konfiguracją komunikacji z systemami zewnętrznymi Zarządzanie domyślną konfiguracją parametrów Przegląd dziennika logów systemowych Zarządzanie aktualizacją aplikacji Zarządzanie licencjonowaniem aplikacji Zarządzanie trybem serwisowym REHABILITACJA Obsługa harmonogramów Przegląd zaplanowanych zabiegów dla wybranego zasobu lub grupy zasobów Odwoływanie zaplanowanych zabiegów Oznaczenie zrealizowanych zabiegów dla pojedynczego pacjenta lub grupy pacjentów

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI MNIEJSZEJ OD KWOTY OKREŚLONEJ W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA: dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 Lp. Identyfikator komponentu, inne wymagania Opis wymagań minimalnych Opis komponentu 1 Obudowa 2 Płyta główna 3 Procesor 4 Pamięć RAM 5 Gniazda PCI 6 Interfejsy sieciowe

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,......, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov. 1 z 6 2015-07-13 15:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.pl Radom: Zakup 12 kompletów aparatów telefonicznych

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psouu.pl Gdańsk: Przebudowa budynku szkolnego polegająca na dobudowie windy w części północnej

Bardziej szczegółowo

Strona 2 z 6 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM

Strona 2 z 6 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=98931&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl Szczecin: Dzierżawa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych wraz

Bardziej szczegółowo

http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=11839&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Łódź: Dostawa drukarek retransferowych dla Biblioteki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej,

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, Załącznik nr 5 do SIWZ Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, (Zadanie 1) 1 1. Serwer bazodanowy 1 szt. Producent. model Lp. Parametr Minimalne(maksymalne) parametry wymaganie 1. Obudowa Minimalnie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi.php Łódź: Przetarg nieograniczony na dostawę fortepianu wraz z akcesoriami

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iimcb.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iimcb.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iimcb.gov.pl Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji..

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji.. Pakiet I Formularz wymaganych warunków technicznych Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa serwerów, urządzeń infrastruktury sieciowej oraz wybór podmiotu obsługującego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.kopernik.org.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:  bip.kopernik.org. 1 z 7 28.06.2016 15:01 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kopernik.org.pl bip.kopernik.org.pl Warszawa: Roboty budowlane polegające

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl 1 z 9 2015-12-01 14:46 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl Wrocław: WFA.2420.12.2015.JR Dostawa, instalacja i uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa Projekt nr WND-RPLD.03.06.00-00-766/11, pn. "Podniesienie konkurencyjności firmy i zwiększenie dostępności usług medycznych" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Gdańsk: Świadczenie usług telefonii komórkowej, bezprzewodowego dostępu do internetu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl Tarnów: Wykonanie kompletnego projektu oraz adaptacja piętra budynku szkoły na potrzeby

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 6 2014-09-22 10:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa tonerów, tuszy, taśm do urządzeń drukujących

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 71315-2014; data zamieszczenia: 02.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Numer ogłoszenia: 71315-2014; data zamieszczenia: 02.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 6 2014-04-02 13:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl lub bip.poznan.pl Poznań: Zakup i dostawa oprogramowania

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cui.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cui.wroclaw.pl 1 z 5 2015-11-30 15:22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cui.wroclaw.pl Wrocław: Zakup i wdrożenie oprogramowania w zakresie kontroli

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna. Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Numer ogłoszenia: 392064-2012; data zamieszczenia: 10.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Sprawa: ZP.3/2013 Zielona Góra, 4 września 2013 r. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl Gdańsk: Dostawa i montaż 6 notebooków, szafy dystrybucyjnej, switcha oraz 6 zestawów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Warszawa: dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych Numer

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-10-09 12:14 Częstochowa: Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja kanałów instalacji wentylacji i klimatyzacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0-42 6643751, faks 0-42 6643750.

I. 1) NAZWA I ADRES: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0-42 6643751, faks 0-42 6643750. Łódź: Kompleksowe wykonanie i demontaż stoiska targowego na targach Expo Real w Monachium, w dniach 6-8 października 2014 r., wraz z transportem materiałów na podstawie załączonego opisu technicznego warunków

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl 1 z 6 2014-06-10 11:26 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl Gdańsk: Modernizacja boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

USŁUGA MIGRACJI DOMENY ACTIVE DIRECTORY 2003 ORAZ MIGRACJI SYSTEMU POCZTOWEGO EXCHANGE

USŁUGA MIGRACJI DOMENY ACTIVE DIRECTORY 2003 ORAZ MIGRACJI SYSTEMU POCZTOWEGO EXCHANGE Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wssk.wroc.pl/przetargi/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-2015 Wrocław: USŁUGA MIGRACJI DOMENY

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 6 2015-02-26 12:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: usługa konserwacji i naprawy wentylatorów i klimatyzatorów

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, woj. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msw.gov.pl. lub bip.msw.gov.pl (link: zamówienia publiczne) Warszawa: Hosting dedykowany oraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iitd.pan.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iitd.pan.wroc.pl 1 z 5 2014-07-29 11:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iitd.pan.wroc.pl Wrocław: Utworzenie centrum obliczeniowego oraz modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-11-24 11:53 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Usługa wykonania i dostawy druków medycznych, etykiet

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII

MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII POLSKA AKADEMIA NAUK ul. Wilcza 64 00-679 Warszawa Tel.: 22 629 32 21 Tel./Fax: 22 62 96 302 E-mail: sekretariat@miiz.waw.pl Remont i ocieplenie budynku socjalnego w Stacji Badawczej

Bardziej szczegółowo

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie : r.

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie  : r. Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie www.sar.gov.pl : 09.03.2011 r. Gdynia: Dostawa samochodu osobowego dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.com.pl 1 z 5 2015-04-22 15:23 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.com.pl Warszawa: Zakup usług polegających na redakcji językowej oraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego dla Muzeum Wojska Polskiego Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kgkkozienice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kgkkozienice.pl 1 z 6 2013-05-29 12:22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kgkkozienice.pl Kozienice: Dostawa, instalacja, wdrożenie i serwis zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia. Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia. Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE. Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE. Zawartość 1. CEL ZAMÓWIENIA:... 2 1.1. Przedmiot zamówienia... 2 1.2. Warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01.

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01. Warszawa: Dostawa mebli w ramach realizowanego projektu Modernizacja budynku A Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie Numer postępowania: NInA_PN_POIiS_3_2015 Numer ogłoszenia: 142696-2015; data

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO 1) opis przedmiotu zamówienia: dostawa ręczników, prześcieradeł papierowych w roli.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.pl Radom: Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

Postępowanie nr: 2014/WNP-000405

Postępowanie nr: 2014/WNP-000405 Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Nazwa/ firma Wykonawcy... Siedziba i adres Wykonawcy (wraz z kodem)... tel. (kierunkowy)... tel...., fax... REGON... NIP... Internet: http//... e-mail:... Osoba

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl Gdańsk: Utwardzenie działki budowlanej przy parkingu PKM Osowa w Gdańsku Numer

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, ul. Energetyczna 4, 53-330 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 7987777, faks 071 7987714.

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, ul. Energetyczna 4, 53-330 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 7987777, faks 071 7987714. Wrocław: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby sądów apelacji wrocławskiej. Numer ogłoszenia: 400090-2014; data zamieszczenia: 05.12.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu Katowice: Dostawa zagranicznych, drukowanych czasopism naukowych na rok 2014. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aktywnawarszawa.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aktywnawarszawa.waw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aktywnawarszawa.waw.pl Warszawa: Dostawa, montaż i wdrożenie systemu monitoringu wizyjnego CCTV

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Główny Urząd Geodezji i Kartografii Cześć I Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa serwera typu rack i pakietu licencji na oprogramowanie 1 1. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-08-28 11:08 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa pieluchomajtek dla noworodków, dzieci, dorosłych.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zdw.bip.lubelskie.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zdw.bip.lubelskie.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zdw.bip.lubelskie.pl/ Hrubieszów: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego w pasach drogowych

Bardziej szczegółowo

Łódź: Dostawa sprzętu medycznego - 8/ZP/2015 Numer ogłoszenia: 62876-2015; data zamieszczenia: 20.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Łódź: Dostawa sprzętu medycznego - 8/ZP/2015 Numer ogłoszenia: 62876-2015; data zamieszczenia: 20.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 7 2015-03-20 12:26 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl Łódź: Dostawa sprzętu medycznego - 8/ZP/2015 Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

L.p. Opis Ilość sztuk

L.p. Opis Ilość sztuk ODDZIAŁ REGIONALNY W KRAKOWIE ul. Montelupich 3, 30-90 Kraków Znak sprawy: OKDO.776.4.205 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego) ISTOTNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kopernik.org.pl ; bip.kopernik.org.pl Warszawa: Dostawa kart logowania do systemu biletowego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Współczesny, ul. Wały Chrobrego 3, Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Współczesny, ul. Wały Chrobrego 3, Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel , faks Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wspolczesny.szczecin.pl/bip/index.php Szczecin: Budowa hali magazynowej na terenie dziedzińca

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu dostawa sprzętu komputerowego. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu

Ogłoszenie o zamówieniu dostawa sprzętu komputerowego. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu Numer sprawy: 52 / SR/ GJ / 2008 Poznań, dnia 04.06.2008 r. O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego do Sądu Rejonowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl Gdańsk: Opracowanie dokumentacji projektowej, w tym przeprowadzenie powtórnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Nowa Sucha: Budowa garażu w miejscowości Nowa Sucha Numer ogłoszenia: 176962-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl Zielona Góra: Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze. Zabezpieczenie przeciwpożarowe w budynku Lubuskiego Teatru. Numer ogłoszenia: 412338-2009; data zamieszczenia: 30.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nowaruda.biuletyn.net/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nowaruda.biuletyn.net/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nowaruda.biuletyn.net/ Nowa Ruda: Budowa oświetlenie ulicznego ul. Kasztanowej w Nowej Rudzie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Przebudowa budynku kotłowni oraz budowa sieci ciepłowniczej na oczyszczalni ścieków w Krotoszynie

FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Przebudowa budynku kotłowni oraz budowa sieci ciepłowniczej na oczyszczalni ścieków w Krotoszynie FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca. Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Nazwa i adres Wykonawcy:...... REGON... NIP:... Telefon:... fax:... e-mail:...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nazwa Wykonawcy...... tel. (kierunkowy)... tel..., fax... REGON... NIP... Internet: http//... e-mail:...

FORMULARZ OFERTOWY. Nazwa Wykonawcy...... tel. (kierunkowy)... tel..., fax... REGON... NIP... Internet: http//... e-mail:... Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy (wraz z kodem)... tel. (kierunkowy)... tel...., fax... REGON... NIP. Internet: http//... e-mail:... Osoba wyznaczona do kontaktów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:  bip.poznan. 1 z 6 2014-09-08 11:19 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan.pl/public/ Poznań: Wykonanie nadruków na kopertach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl 1 z 6 2015-09-22 16:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl Łódź: Informatyzacja Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wssk.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wssk.wroc.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wssk.wroc.pl Wrocław: DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH STOSOWANYCH W KARDIOLOGII INWAZYJNEJ

Bardziej szczegółowo

Dostawa notebooków i komputerów z monitorami

Dostawa notebooków i komputerów z monitorami Załącznik nr 1A do SIWZ DZP.381.33.2015.DW Oferta Zamawiający: Uniwersytet Śląski w Katowicach ul. Bankowa 12 40-007 Katowice Nazwa (firma) / imię i nazwisko Wykonawcy / Wykonawców wspólnie ubiegających

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Statystyczny, Al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Statystyczny, Al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa, woj. 1 z 5 2014-08-29 12:53 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/przetargi/ Warszawa: Dostawa

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Polski Komitet Normalizacyjny - WIF, ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa, woj. mazowieckie, tel.

I. 1) NAZWA I ADRES: Polski Komitet Normalizacyjny - WIF, ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Pełna integracja systemów informatycznych wykorzystujących technologie: Oracle,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA (STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ) NR PO-II-/370/ZZP-3/23/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA (STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ) NR PO-II-/370/ZZP-3/23/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj. Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl/zamowienia_publiczne,1869,1869,1.html Warszawa: Drukowanie plakatów i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Poznań: Dostawa fabrycznie nowego wyposażenia medycznego (tekstylia, wyposażenie, sprzęt

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 5 Łódź: Wykonanie zastępcze usunięcia nielegalnie magazynowanych odpadów, pozostałych po zakończonej działalności ERATECH S.A., w Łodzi przy Al. Piłsudskiego 141 Numer ogłoszenia: 265487-2010; data

Bardziej szczegółowo

obsługa systemu informatycznego na okres 1 roku w zakresie administrowania i serwisowania

obsługa systemu informatycznego na okres 1 roku w zakresie administrowania i serwisowania Page 1 of 5 Warszawa: obsługa systemu informatycznego na okres 1 roku w zakresie administrowania i serwisowania oprogramowaniem aplikacyjnym InfoMedica oraz administrowania bazami danych systemu InfoMedica

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE ( dotyczy zamówienia sprzętu komputerowego wraz z montażem adaptacja, instalacją wykonaniem sieci (elektrycznej/lan).

ZAPYTANIE OFERTOWE ( dotyczy zamówienia sprzętu komputerowego wraz z montażem adaptacja, instalacją wykonaniem sieci (elektrycznej/lan). GMINA LUBYCZA KRÓLEWSKA ul. Kolejowa 1 22-680 Lubycza Królewska Tel. 84 66 17 002 Lubycza Królewska, 10.10.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE ( dotyczy zamówienia sprzętu komputerowego wraz z montażem adaptacja,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zeuk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zeuk.pl 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zeuk.pl Siedlec: Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia obowiązków inspektora nadzoru

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Wrocław: Przegląd techniczny, konserwacja, czyszczenie, naprawa i modernizacja sieci komputerowej, wydawanie opinii technicznych dotyczących sieci komputerowej i sprzętu komputerowego dla jednostek administracji

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 1 z 5 2011-10-06 09:12 Wrocław: System informatyczny wspomagający przeprowadzanie inwentaryzacji środków trwałych Numer ogłoszenia: 321710-2011; data zamieszczenia: 06.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pot.gov.pl Warszawa: Przygotowanie i realizacja kampanii AdWords dla portali w domenie

Bardziej szczegółowo