ZASADY BUDOWY KONT ANALITYCZNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZASADY BUDOWY KONT ANALITYCZNYCH"

Transkrypt

1 ZASADY BUDOWY KONT ANALITYCZNYCH

2 . Zasady ogólne Symbol konta ustala się w następujący sposób :. Pierwsze trzy cyfry oznaczają symbol konta syntetycznego,. Konta pozabilansowe tworzy się z czterech cyfr zaczynających się cyfrą 9,. Każde konto analityczne może posiadać kilka stopni analitycznych,. Każde konto analityczne może posiadać subkonto,. x oznacza jedną cyfrę.. Szczegółowy wykaz kont bilansowych ( z analityką i subkontami )oraz kont pozabilansowych dostępny jest w systemie komputerowym HMS/efka ( funkcja Wykaz kont systemu ).. Zasady kodowania poszczególnych kont bilansowych Konto Wyszczególnienie Syntet. Analityka subkonto Zespół 0 Aktywa trwałe 0 Środki trwałe Podział wg wartości Środki trwałe powyżej.00,00 zł Środki trwałe do wartości.00,00 zł włącznie Inwestycje w obcych obiektach Grupa środków trwałych Budynki i lokale Obiekty inż. lądowej i wodnej Kotły i maszyny energetyczne Maszyny i urządzenia ogólnego stosowania Maszyny, urządzenia i aparatura specjalna Urządzenia techniczne Środki transportowe Narzędzia, przyrządy, wyposażenie Budynki mieszkalne Grunty własne Prawo wieczystego użytkowania gruntu Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego

3 0 Zbiory biblioteczne --- Analityka - Kod wg załącznika do zarządzenia Rektora Rodzaj zbioru Dzieła zwarte księgozbiory Czasopisma Mapy Fotografie Zbiory muzyczne Stare druki Rękopisy Prace doktorskie Zbiory graficzne Podręczniki Archiwum Emigracji 0 Środki trwałe w magazynie Magazyn Magazyn centralny 00 Wartości niematerialne i prawne x Podział wg wartości Wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej.00,00 zł Wartości niematerialne i prawne do.00,00 zł x Tytuł wartości niematerialnej i prawnej Licencje Projekty wynalazcze Znaki towarowe Autorskie prawa majątkowe

4 00 Długoterminowe aktywa finansowe Podmiot emitujący długoterminowe aktywa finansowe Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego Rodzaj długoterminowych aktywów finansowych Akcje innych podmiotów 0 Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe Analityka wg rodzaju długoterminowych aktywów finansowych 07 Umorzenie środków trwałych x Podział wg wartości środka trwałego Umorzenie środków trwałych pow..00,00 zł Umorzenie środków trwałych do.00,00 zł Umorzenie powyżej.00,00 zł stanowiące koszt uzyskania przychodów Podział wg grup środków trwałych 07 Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych x Podział wg wartości nominalnej Umorzenie wg tytułu wartości niematerialnej i prawnej 07 Umorzenie księgozbiorów Umorzenie księgozbiorów 080 Środki trwałe w budowie Podział wg numeru zadania Podział wg rodzaju kosztu

5 Konto Wyszczególnienie Syntet. Analityka subkonto Zespół Środki pieniężne, rachunki bankowe oraz inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0 Kasa krajowych środków pieniężnych 7 Podział wg rodzaju kasy Kasa działalności eksploatacyjnej Kasa środków działalności naukowo-badawczej Kasa płace Kasa depozyty Kasa-stypendia Kasa socjalna Kasa programów międzynarodowych Kasa zagranicznych środków pieniężnych Waluta w PLN EUR w PLN USD w PLN Bieżące rachunki bankowe x Nazwa rachunku Rachunek środków działalności bieżącej Rachunki bankowe lokat Podział wg rodzaju lokaty Lokaty -miesięczne

6 Rachunek bieżący środków na inwestycje Nr rachunku bankowego wg tytułu zadania Rodzaj operacji Akredytywy Rodzaj akredytywy ( nr ) Rachunek bieżący wyodrębnionych środków x Rodzaj rachunku Rachunek środków ZFŚS Rodzaj operacji Bilans otwarcia Operacje strony Wn 9 Wpływy z tytułu odpisów w koszty Wpływy z tytułu odsetek bankowych Pozostałe wpływy Operacje strony Ma 9 Finansowanie zobowiązań z roku ubiegłego Finansowanie zobowiązań roku bieżącego Pozostałe wydatki Rachunek bieżący wyodrębnionych środków na pomoc materialną dla studentów i doktorantów x Rodzaj rachunku Rodzaj operacji Operacje strony Wn BO Środki budżetowe Ministerstwa Odsetki Pozostałe wpływy Operacje strony Ma

7 0 Finansowanie zobowiązań roku bieżącego Pozostałe wydatki 8 Kredyty bankowe długoterminowe Rodzaj kredytu Nr kolejny rachunku 9 Kredyty bankowe krótkoterminowe Rodzaj kredytu Nr kolejny rachunku 0 Krótkoterminowe papiery wartościowe Rodzaj papieru wartościowego Obligacje obce Akcje obce Pozostałe papiery wartościowe Odpisy aktualizujące krótkoterminowe aktywa finansowe Rodzaj papieru wartościowego 9 Środki pieniężne w drodze Rodzaj przepływu Środki pieniężne w drodze między bankami Środki pieniężne w drodze między bankiem a kasą Środki pieniężne w drodze między kasą a kasą Tytuł przepływu Pomyłki bankowe Utargi UKN i DS Środki pieniężne w drodze Pozostałe

8 Konto Wyszczególnienie Syntet. Analityka subkonto Zespół Rozrachunki i roszczenia 00 Rozrachunki z odbiorcami zagranicznymi Analityka wg kontrahentów 0 Należności od studentów Rodzaj należności 07 Rozrachunki z odbiorcami Analityka według kontrahentów 08 Rozrachunki i roszczenia z tytułu inwestycji Analityka według kontrahentów 09 Rozrachunki z dostawcami Analityka według kontrahentów Rozrachunki z dostawcami zagranicznymi Analityka wg kontrahentów 0 Rozrachunki z budżetami 0 Rodzaj rozrachunku Podatek dochodowy osób fizycznych osobowy Podatek dochodowy od osób prawnych ZUS rozliczenie składek VAT rozliczenie podatku Stawki podatkowe 7

9 Zwolnione Stawka 0 % Stawka 7 % Stawka % do 00 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń Rodzaj rozrachunku Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń działalności naukowo-badawczej Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń niepodjętych Nadpłacone pobory- wg nazwisk Rozrachunki z pracownikami z tytułu niedoborów i szkód 0 Tytuł rozliczenia Z tytułu niedoboru w kasie Z tytułu niedoboru środków trwałych Z tytułu niedoboru towarów Z pozostałych tytułów 0 Rozliczenie nadwyżek Tytuł rozliczenia Z tytułu nadwyżki w kasie Z tytułu nadwyżek środków trwałych Z tytułu nadwyżek towarów Z pozostałych tytułów Inne rozrachunki z pracownikami Kod pracownika zgodnie z systemem Kadry x Inne rozrachunki z tytułu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Kod osoby otrzymującej zaliczkę z ZFŚS 8

10 Rozliczenia z tytułu delegacji zagranicznych x Kod delegowanego 7 Rozrachunki z pracownikami z tytułu przedpłat na wyjazdy zagraniczne Kod delegowanego 8 0 Roszczenia sporne z tytułu niedoborów i szkód Tytuł rozliczenia Z tytułu różnic w kasie Z tytułu różnic w środkach trwałych Z tytułu różnic w towarach Z pozostałych tytułów Pracownik osoba materialnie odpowiedzialna 9 Rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek Kod pracownika zgodnie z systemem Kadry x Rodzaj pożyczki 0 Rozrachunki z pracownikami z tytułu potrąceń płac Kod pracownika zgodnie z systemem Kadry Pożyczki otrzymane Rodzaj pożyczki 9

11 Rozrachunki wewnętrzno-branżowe 8 0 Tytuł rozrachunku Rozrachunki z Ministerstwem z tytułu delegacji Rozrachunki z Collegium Medicum bez podatków Rozrachunki z Collegium Medicum z tytułu podatków Należności z tytułu niedoborów i szkód Pracownik osoba materialnie odpowiedzialna 9 Inne rozrachunki Tytuł rozrachunku kolejny numer 0 Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami w tym : szkoły wyższe Analityka wg kontrahentów Należności dochodzone na drodze sądowej ( konto 00, 07 ) analityka wg kontrahentów Należności dochodzone na drodze sądowej ( konto ) analityka wg kodu pracownika 7 Należności dochodzone na drodze sądowej ( konto 9 i 0) analityka jak do konta 9 i 0 0 Odpisy aktualizujące do konta 00, 07 Analityka wg kontrahentów 0

12 Rozliczenie wynagrodzeń x Tytuł rozrachunku Wynagrodzenie za pracę Zasiłki chorobowe Nagrody jubileuszowe Odprawy emerytalne Odniesienie wynagrodzeń Działalność dydaktyczna Umowna działalność badawcza Badania własne Badania własne granty UMK Odpisy aktualizujące do konta Analityka wg kodu pracownika zgodnego z systemem Kadry Odpisy aktualizujące do konta 9 i Analityka wg ewidencji prowadzonej do konta 9 i Odpisy aktualizujące do konta 0 Analityka jak do konta 0 Odpisy aktualizujące do konta 0

13 Konto Wyszczególnienie Syntet. Analityka subkonto Zespół Materiały i towary 00 Rozliczenie zakupu 9 Rodzaj zakupu Materiały i usługi Materiały i usługi od kontrahentów zagranicznych Zakupy opodatkowane PCC Dostawa w drodze rozliczenia zagraniczne Zakupy wg stawek podatku VAT Zakup zwolniony Stawka 7 % Stawka % 0 Zapasy materiałowe Analityka wg poszczególnych magazynów Magazyn centralny 9 Materiały w przerobie Analityka wg jednostek organizacyjnych Towary handlowe w zakładach handlu detalicznego Analityka wg punktu handlu detalicznego Rodzaj produktu Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów handlowych Miejsce powstania odchylenia

14 Konto Wyszczególnienie Syntet. Analityka subkonto Zespół Koszty według rodzajów i ich rozliczenie 00 Amortyzacja 7 8 Rodzaj kosztu Amortyzacja środków trwałych pow..00,0 zł Amortyzacja środków trwałych pow..00,00 zł nie stan. kosztu uzyskania przychodu Amortyzacja środków trwałych o niskiej wartości Amortyzacja środków trwałych o niskiej wartości nie stan. kosztu uzyskania przychodu Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych pow..00,0 zł Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych pow..00,0 zł nie stanowiących kosztu uzyskania przychodu Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych o niskiej wartości Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych o niskiej wartości nie stan. kosztu uzyskania przychodu Przeniesienie rocznej sumy kosztów Rozliczenia kosztów wg kont zespołu 0 Materiały i energia 8 Rodzaj kosztu Opał Materiały do remontów Materiały biurowe Energia elektryczna Energia cieplna Przeniesienie rocznej sumy kosztów

15 Rozliczenie kosztów - wg kont zespołu 0 Usługi transportowe Rodzaj usługi Transport osobowy Transport rzeczowy Pozostałe usługi transportowe Przeniesienie rocznej sumy kosztów Rozliczenie kosztów wg kont zespołu 0 Usługi remontowe 7 8 Rodzaj usługi Remonty budynków i lokali mieszkalnych Remonty pozostałych budynków Remonty obiektów inż. ląd. i wodnej Remonty sprzętu komputerowego Remonty maszyn i ur. tech. ( - bez komp.) Remonty środków transportowych Remonty pozostałych środków trwałych Remonty aparatury umowy Przeniesienie rocznej sumy kosztów Rozliczenie kosztów wg kont zespołu 0 Pozostałe usługi 9 Rodzaj usługi Opłaty pocztowe Opłaty telefoniczne, telegraficzne itp. Prowizje i opłaty bankowe Ochrona imprez Ochrona obiektów Obsługa zjazdów i konferencji Przeniesienie rocznej sumy kosztów

16 Rozliczenie kosztów wg kont zespołu 0 Wynagrodzenia 8 0 Rodzaj wynagrodzenia Wynagrodzenia osobowe Nagrody jubileuszowe Odprawy emerytalne Zakładowy fundusz nagród Przeniesienie rocznej sumy kosztów Rozliczenie kosztów wg kont zespołu 0 Świadczenia na rzecz pracowników 9 Rodzaj świadczenia Składki ZUS Odpis na ZFŚS Szkolenie pracowników przez obce podmioty Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników Przeniesienie rocznej sumy kosztów Rozliczenie kosztów wg kont zespołu 07 Podatki i opłaty Rodzaj podatku lub opłaty Pozostałe podatki i opłaty Przeniesienie rocznej sumy kosztów Rozliczenie kosztów wg kont zespołu 08 Koszty podróży służbowych Rodzaj kosztu Krajowe podróże służbowe Zagraniczne podróże służbowe Ryczałt za używanie własnych pojazdów Inne koszty podróży Wyjazdy prywatnymi samochodami

17 Przeniesienie rocznej sumy kosztów Rozliczenie kosztów wg kont zespołu 09 Pozostałe koszty Rodzaj kosztu Praktyki studenckie Stypendia stypendystów R.P. Przeniesienie rocznej sumy kosztów Rozliczenie kosztów wg kont zespołu oznacza: Uwaga : Subkonto dla wszystkich kont zespołu ----x analityka w zespole Konto 00 Działalność dydaktyczna i wych. Konto 0- Umowna działalność badawcza Konto 0- Badania własne Konto 0 Badania własne granty UMK Konto 0- Badania statutowe Konto 0- Dz. badaw.- granty d. KBN Konto Koszty wydziałowe Konto Koszty handlowe Konto 0 Działalność pomocnicza Konto 8 Działalność socjalna Konto 0 Działalność bytowa Konto Koszty ogólne Uczelni Konto 07- Badania wł. granty J.M. Rektora Konto 08-Badania własne SPUB Konto 0-Działalność wspom. badania- DWB Konto 09-Umowy o charakterze badawczymśrodki obce i MNiSW Konto 0-Granty specjalne UMK ( z dochodów własnych) Konto -Działalność badawcza SPB Konto -Umowy o charakterze badawczym i specjalistyczne pozostałe Przeniesienie rocznej sumy kosztów

18 90 Rozliczenie kosztów Tytuł rozliczenia Konto Wyszczególnienie Syntet. Analityka subkonto Zespół Koszty według typów działalności i ich rozliczenie 00 Działalność dydaktyczna --- x - Kod wg załącznika do zarządzenia Rektora x Rodzaj kosztu zgodnie ze słownikiem $ koszty z systemu HMS-efka 0 Umowna działalność badawcza --- x - Kod wg załącznika do zarządzenia Rektora x Rodzaj kosztu zgodnie ze słownikiem $ koszty z systemu HMS-efka 0 Badania własne Kod wg załącznika do zarządzenia Rektora 7

19 x x Rodzaj kosztu zgodnie ze słownikiem $ koszty z systemu HMS-efka 0 Badania własne granty UMK --- x - Kod wg załącznika do zarządzenia Rektora x Rodzaj kosztu zgodnie ze słownikiem $ koszty z systemu HMS-efka 0 Badania statutowe --- x - Kod wg załącznika do zarządzenia Rektora x Rodzaj kosztu zgodnie ze słownikiem $ koszty z systemu HMS-efka x Działalność badawcza - granty Ministra (d. KBN ) - Kod wg załącznika do zarządzenia Rektora x Rodzaj kosztu zgodnie ze słownikiem $ koszty z systemu HMS-efka 8

20 0 Działalność wspomagająca badania DWB --- x - Kod wg załącznika do zarządzenia Rektora x Rodzaj kosztu zgodnie ze słownikiem $ koszty z systemu HMS-efka 07 Badania własne granty J.M. Rektora --- x - Kod wg załącznika do zarządzenia Rektora x Rodzaj kosztu zgodnie ze słownikiem $ koszty z systemu HMS-efka 08 Badania własne SPUB --- x - Kod wg załącznika do zarządzenia Rektora x Rodzaj kosztu zgodnie ze słownikiem $ koszty z systemu HMS-efka 9

21 09 Umowy o charakterze badawczym środki obce i Ministerstwa --- x - Kod wg załącznika do zarządzenia Rektora x Rodzaj kosztu zgodnie ze słownikiem $ koszty z systemu HMS-efka 0 Granty specjalne UMK ( z dochodów własnych ) --- x - Kod wg załącznika do zarządzenia Rektora x Rodzaj kosztu zgodnie ze słownikiem $ koszty z systemu HMS-efka Działalność badawcza - SPB --- x - Kod wg załącznika do zarządzenia Rektora x Rodzaj kosztu zgodnie ze słownikiem $ koszty z systemu HMS-efka 0

22 Umowy o charakterze badawczym i specjalistyczne pozostałe --- x - Kod wg załącznika do zarządzenia Rektora x Rodzaj kosztu zgodnie ze słownikiem $ koszty z systemu HMS-efka Koszty wydziałowe --- Kod wydziału -wg załącznika do zarządzenia Rektora x Rodzaj kosztu zgodnie ze słownikiem $ koszty z systemu HMS-efka Koszty handlowe Punkt sprzedaży - kod wg załącznika do zarządzenia Rektora UMK w sprawie kodowania rodzajów i systemów studiów oraz struktury Uniwersytecka Księgarnia Naukowa x Rodzaj kosztu zgodnie ze słownikiem $ koszty z systemu HMS-efka 0 Działalność pomocnicza --- Rodzaj działalności - kod wg załącznika do zarządzenia Rektora UMK w sprawie kodowania rodzajów i systemów studiów oraz struktury

23 Poligrafia Transport Hotel Uniwersytecki 8 x Rodzaj kosztu zgodnie ze słownikiem $ koszty z systemu HMS-efka Działalność socjalna Koszty utrzymania ośrodków - kod wg załącznika do zarządzenia Rektora UMK w sprawie kodowania rodzajów i systemów studiów oraz struktury Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy w Bachotku Ośrodek Wypoczynkowy w Rowach Wypożyczalnia sprzętu x Rodzaj kosztu zgodnie ze słownikiem $ koszty z systemu HMS-efka 0 Działalność bytowa Rodzaj działalności Budynek mieszkalny ul. Kraszewskiego Pozostała gospodarka mieszkaniowa Hotele asystenckie DS na prawach hoteli asystenckich x Rodzaj kosztu zgodnie ze słownikiem $ koszty z systemu HMS-efka Koszty ogólne Uczelni Kod wg załącznika do zarządzenia Rektora Biblioteka Główna Koszty zarządu Głos Uczelni Biuro Promocji i Dystrybucji Wydawnictw Naukowych UMK

24 Centrum Promocji i Informacji UMK Uczelniane Centrum Informatyczne Uniwersyteckie Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania Biblioteki wydziałowe i Instytutowe Biblioteka Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi x Rodzaj kosztu zgodnie ze słownikiem $ koszty z systemu HMS-efka Konto Wyszczególnienie Syntet. Analityka subkonto Zespół Produkty i rozliczenia międzyokresowe 00 Produkty gotowe... Miejsce przechowywania Wydawnictwa własne w magazynie Wydawnictwa własne w magazynie- gratisy Wydawnictwa własne poza jednostką 0 Odchylenia od cen ewidencyjnych produktów Rodzaj odchylenia Odchylenia od cen ewidencyjnych produktów Odpisy aktualizujące wartość produktów Rodzaj odpisu

25 0 Rozliczenia międzyokresowe kosztów Tytuł rozliczenia : Ubezpieczenia samochodów o wartości pow ,- EURO Pozostałe ubezpieczenia samochodów i innego sprzętu Koszty przyszłych okresów-rozliczenia krajowe( bez prenumerat ) Koszty przyszłych okresów-rozliczenia zagraniczne ( bez prenumerat ) VAT naliczony do odliczenia w m-cu następnym 0 Pozostałe rozliczenia międzyokresowe Tytuł rozliczenia Odsetki od lokat Konto Wyszczególnienie Syntet. Analityka subkonto Zespół 7 Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem 700 Przychody działalności dydaktycznej x Źródło przychodów : Przelane i zarachowane dotacje Opłata z tytułu rekrutacji Opłaty za legitymacje, dyplomy i inne Pozostałe przychody Przychody z tytułu opłat za konferencje i zjazdy Tytuł przychodu Dotacje z budżetu Opłata za konferencje Przychody środki zagraniczne Opłaty administracyjne Przychody środki krajowe

26 0 Wpływy z Ministerstwa skł. zdrowotna Przeniesienie przychodów-zamknięcia roczne 70 Sprzedaż działalności badawczej umownej --- x Stawki podatkowe - zgodnie ze słownikiem $ stawki z systemu HMS-efka Przeniesienie przychodów zamknięcie roczne Przychody badań własnych --- x Numer umowy Źródło sfinansowania : Dotacje z budżetu Przeniesienie przychodów zamknięcie roczne 70 Przychody badań własnych granty UMK ---

27 x Numer umowy Źródło sfinansowania: Dotacje z budżetu Przeniesienie przychodów zamknięcie roczne 70 Przychody badań statutowych --- x Źródło sfinansowania: Dotacje otrzymane z Ministerstwa Przeniesienie przychodów zamknięcie roczne Sprzedaż działalności badawczej granty Ministra (d. KBN ) --- x Numer umowy Tytuły przychodów: Sprzedaż umowna granty Ministra (d. KBN ) Inne prace badawcze Przeniesienie przychodów zamknięcie roczne

28 70 Przychody z tytułu odpłatności za świadczone usługi edukacyjne --- Kod wg załącznika do zarządzenia Rektora Tytuł płatności Odpłatność za studia Repety Opłaty manipulacyjne Pozostałe --- Przeniesienie przychodów zamknięcie roczne 707 Przychody badań własnych granty JM Rektora --- x Źródło sfinansowania Przeniesienie przychodów zamknięcie roczne Przychody badań własnych SPUB --- x Tytuł przychodu Przeniesienie przychodów zamknięcie roczne 7

29 709 Pozostała sprzedaż Tytuły przychodów Sprzedaż produkcji Wydawnictwa Sprzedaż usług ksero Sprzedaż usług transportowych Sprzedaż usług poligrafii Sprzedaż reklamy poza Głosem Uczelni Sprzedaż - Głos Uczelni - sprzedaż, reklama Sprzedaż usług kulturalnych-muzeum Przyr. Budynek mieszkalny ul. Kraszewskiego Pozostałe budynki dydaktyczne Garaże pracownicze Hotele asystenckie bez doktorantów Sprzedaż usług Aula Sprzedaż usług -Domy studenckie Sprzedaż Centrum SCHAUDERA Sprzedaż Konsorcjum Matematyczne Sprzedaż działalności socjalnej wypożyczalnia sprzętu Sprzedaż budynek przy Pl. Rapackiego Hotele Asystenckie wpłaty od doktorantów Pozostała sprzedaż Sprzedaż usług U.C. I. INTERNET Sprzedaż usług U.C. I. TORMAN Sprzedaż usług U.C. I. łączność komputerowa Sprzedaż usług U.C. I.- zest. syst. zarz. Uczelnią Stawki podatkowe - zgodnie ze słownikiem $ stawki z systemu HMS-efka Przeniesienie przychodów netto ze sprzedaży zamknięcie roczne 70 Koszt własny działalności dydaktycznej --- x Rodzaj kosztu 8

30 Koszty bezpośrednie Koszty wydziałowe Koszty ogólne Przeniesienie kosztów zamknięcie roczne 7 Koszt własny działalności badawczej umownej --- x Rodzaj kosztu Koszty bezpośrednie Koszty wydziałowe Koszty ogólne Przeniesienie kosztów zamknięcie roczne 7 Koszt własny badań własnych --- x Rodzaj kosztu Koszty bezpośrednie Koszty wydziałowe Koszty ogólne Przeniesienie kosztów zamknięcie roczne 9

31 7 Koszt własny badań własnych granty UMK --- x Rodzaj kosztu Koszty bezpośrednie Koszty wydziałowe Koszty ogólne Przeniesienie kosztów zamknięcie roczne 7 Koszt własny badań statutowych --- x Rodzaj kosztu Koszty bezpośrednie Koszty wydziałowe Koszty ogólne Przeniesienie kosztów zamknięcie roczne 7 Koszt własny działalności badawczej granty Ministerstwa ( d. KBN) --- 0

32 x Rodzaj kosztu Koszty bezpośrednie Koszty wydziałowe Koszty ogólne Przeniesienie kosztów zamknięcia roczne 7 Przychody działalności wspomagającej badania (DWB) --- x Źródło sfinansowania Dotacje z budżetu 77 Przeniesienie przychodów zamknięcie roczne Koszt własny badań własnych granty J.M. Rektora --- x Rodzaj kosztu Koszty bezpośrednie Koszty wydziałowe Koszty ogólne Przeniesienie kosztów zamknięcie roczne

33 78 Koszt własny badań własnych SPUB --- x Rodzaj kosztu Koszty bezpośrednie Koszty wydziałowe Koszty ogólne Przeniesienie kosztów zamknięcie roczne Koszty pozostałej działalności Np Rodzaj kosztu Koszty sprzedaży wydawnictw Koszty usług kserograficznych Koszty usług transportowych Koszty usług poligrafii Koszty sprzedaży reklamy poza Głosem Uczelni Koszty sprzedaży - Głos Uczelni Koszty sprzedaży usług kulturalnych-muzeum Przyrodnicze Koszt budynku mieszkalnego ul Kraszewskiego Koszt pozostałych budynków dydaktycznych Koszt hoteli asystenckich bez doktorantów Koszt Auli Koszty Centrum SCHAUDERA Koszty wypożyczalni sprzętu Koszt hoteli asystenckich doktoranci Koszty pozostałej sprzedaży Koszty sprzedaży usług U.C. I. INTERNET Koszty sprzedaży usług U.C. I. TORMAN Koszty sprzedaży usług U.C. I. łączność komputerowa Koszty sprzedaży usług U.C. I.- zespół systemów zarządzania Uczelnią Kierunek kosztu Sprzedaż zewnętrzna Sprzedaż wewnętrzna

34 Koszty ogólne Przeniesienie kosztów zamknięcie roczne 70 Przychody z umów o charakterze badawczym --- x Źródło przychodu Przychody z umów o charakterze badawczym Przeniesienie przychodów zamknięcie roczne 7 Koszt własny umów o charakterze badawczym --- x Rodzaj kosztu Koszty bezpośrednie Koszty ogólne Przeniesienie kosztów zamknięcie roczne 7 Koszty utrzymania księgarni --- Punkt sprzedaży- Kod wg załącznika do zarządzenia Rektora UMK w sprawie kodowania rodzajów i systemów studiów oraz struktury

35 Koszty księgarni Rodzaj kosztu Koszty bezpośrednie Koszty ogólne Przeniesienie kosztów zamknięcie roczne 7 Koszt własny grantów specjalnych UMK --- x Rodzaj kosztu Koszty bezpośrednie Przeniesienie kosztów zamknięcie roczne 7 Przychody działalności badawczej SPB --- x Źródło przychodów Przeniesienie przychodów zamknięcie roczne Koszt własny działalności badawczej SPB ---

36 x Rodzaj kosztu Koszty bezpośrednie Koszty ogólne Przeniesienie kosztów zamknięcie roczne Koszt własny działalności wspomagającej badania DWB --- x Rodzaj kosztu Koszty bezpośrednie Przeniesienie kosztów zamknięcie roczne 77 Sprzedaż działalności badawczej i specjalistycznej pozostałej --- x Stawki podatkowe - zgodnie ze słownikiem $ stawki z systemu HMS-efka Przeniesienie przychodów zamknięcie roczne

37 78 Koszt własny działalności badawczej i specjalistycznej pozostałej --- x Rodzaj kosztu Koszty bezpośrednie Koszty ogólne Przeniesienie przychodów zamknięcie roczne 7 Sprzedaż towarów Punkt sprzedaży Księgarnia UMK Centrum Promocji i Informacji Stawki podatkowe - zgodnie ze słownikiem $ stawki z systemu HMS-efka Przeniesienie przychodu ze sprzedaży 7 Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu Miejsce powstania kosztu Księgarnia UMK Centrum Promocji i Informacji Przeniesienie kosztu sprzedaży zamknięcie roczne

38 7 Sprzedaż materiałów Punkt sprzedaży ( magazyn, rodzaj sprzedaży ) Sprzedaż materiałów działalności podstawowej Sprzedaż materiałów działalności pomocniczej Stawki podatkowe - zgodnie ze słownikiem $ stawki z systemu HMS-efka 7 Przeniesienie dochodu ze sprzedaży - zamknięcie roczne Wartość sprzedanych materiałów Punkt sprzedaży ( magazyn, rodzaj sprzedaży ) Sprzedaż materiałów działalności podstawowej Sprzedaż materiałów działalności pomocniczej Przeniesienie kosztu sprzedaży zamknięcie roczne 7 Przychody finansowe od do Rodzaj przychodu finansowego Odsetki bankowe Dodatnie różnice kursowe Odsetki od lokat terminowych Sprzedaż papierów wartościowych Przychody z udziałów i akcji Odsetki od pożyczek Odsetki od należności Otrzymane zwroty odsetek z budżetu Pozostałe przychody Odsetki od środków obcych Odsetki zapłacone od opłat za studia Odsetki niezapłacone od opłat za studia Przeniesienie przychodów na koniec roku 7 Koszty finansowe Rodzaj kosztu finansowego Odsetki i opłaty od leasingu Odsetki bankowe Ujemne różnice kursowe Koszt sprzed. papierów wartościowych Odsetki od zobowiązań 7

39 7 9 Odsetki wobec budżetu Pozostałe koszty finansowe Odsetki od pożyczek Przeniesienie kosztów na koniec roku 7 Przychody operacyjne Rodzaj przychodu operacyjnego Sprzedaż majątku trwałego Przychody z likwidacji majątku trwałego Kary i grzywny otrzymane ( bez Biblioteki) Otrzymane darowizny i ofiary Odpisanie zobowiązań Rozwiązanie rezerwy z tyt. odpisu aktual. Przychody z uzysku złomu Dofinansowanie ZFŚS Pozostałe przychody Środki trwałe fin. z innych źródeł - pow..00,00 zł Środki trwałe fin. z innych źródeł do.00,00 zł Księgozbiory finansowane z programów międzynarodowych i innych źródeł Nieodpłatnie otrzymane księgozbiory Nieodpłatnie otrz. środki trwałe do.00,00 zł Nieodpłatnie otrz. środki trwałe pow..00,00 Przychody z tyt. nal. pod. doch. od osób fizycz. Przychody z tyt. nalicz. składek ZUS Pozostałe przychody korekta z lat poprzednich WNiP finans. z innych fundacji pow..00,00 Pozostałe przychody-zwroty ZUS z lat ub. Nieodpłatnie otrzymane. WNiP pow..00,00 zł Środki trwałe o wartości powyżej.00,- CNTN budżet Urzędu Marszałkowskiego Sprzedaż noclegów we własnych ośrodkach wczasowych Środki trwałe do.00,- -aparatura naukowo badawcza - środki z Ministerstwa Stawki podatkowe - zgodnie ze słownikiem $ stawki z systemu HMS-efka Przeniesienie przychodów na koniec roku 8

40 7 Koszty operacyjne Rodzaj kosztu operacyjnego Koszt sprzedaży majątku trwałego Koszty likwidacji majątku trwałego Kary i grzywny Darowizny i ofiary na cele społecznoużyteczne Pozostałe darowizny Odpisanie należności Utworzenie rezerwy na odpisy aktualiz. Pozostałe koszty operacyjne Nieodpłatne przek. wydaw. egz. obowiązkowe Odszkodowania powypadkowe Odszkodowania powypadk. z winy zakładu pracy Nieodpłatnie przekazane wydawnictwa.- Centrum SCHAUDERA Przecena, likwidacja książek BPiDWN Koszty utrzymania obiektów działalności socjalnej Straty w środkach trwałych Pozostałe koszty nie stanowiące KUP Przeniesienie kosztów na koniec roku 77 Zyski nadzwyczajne Rodzaj zysku nadzwyczajnego Skutki zdarzeń losowych Zaniechanie produkcji Skutki postępowań układowych i naprawczych Przeniesienie zysków na koniec roku 77 Straty nadzwyczajne Rodzaj straty nadzwyczajnej Skutki zdarzeń losowych Zaniechanie produkcji Skutki postępowań układowych i naprawczych Skutki zdarzeń losowych stanow. k u. p. Przeniesienie strat na koniec roku 9

41 79 Obroty wewnętrzne 7 8 Rodzaj wyjścia z kręgu kosztów dochód Przekazanie produktów wydawnictwa Przekazanie wyrobów Działalność socjalna Pozostałe obroty wewnętrzne Centrum Promocji i Informacji UMK Uniwersytecka Księgarnia Naukowa Przeniesienie obrotów na koniec roku 79 Koszt własny obrotów wewnętrznych 7 8 Rodzaj wyjścia/wejścia z kręgu kosztów-koszty Przekazanie produktów wydawnictwa Przekazanie wyrobów Działalność socjalna Pozostałe obroty wewnętrzne Centrum Promocji i Informacji UMK Uniwersytecka Księgarnia Naukowa Przeniesienie obrotów wewnętrznych na koniec roku Konto Wyszczególnienie Syntet. Analityka Subkonto Zespół 8 Kapitały (fundusze) własne, fundusze specjalne i wynik finansowy 800 Fundusz zasadniczy Tytuł obrotu na koncie Fundusz zasadniczy w środkach obrotowych Fundusz zasadniczy w środkach trwałych Bilans otwarcia Obroty Wn Straty Uczelni Umorzenie środków trwałych pow..00,00 zł 0

42 ( budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej Obroty Ma Odpis z zysku Pozostałe zwiększenia 80 Fundusz z przeceny majątku Tytuł obrotów Bilans otwarcia Obroty Wn Wartość wzrostu aktualizacji umorzenia środków trwałych Wyksięgowanie wartości netto skutków aktualizacji w związku z likwidacja, sprzedażą środka trwałego 80 x Obroty MA Wartość aktualizacji środków trwałych Nr inwentarzowy środka trwałego Fundusz z aktualizacji wyceny Tytuł obrotów Bilans otwarcia Długoterminowe aktywa finansowe 80 Rozliczenie wyniku finansowego Tytuły obrotów na kontach Bilans otwarcia x Obroty Ma zwiększające rozliczenie wyniku Przeksięgowanie wyniku roku poprzedniego x Obroty Wn zmniejszające rozliczenie wyniku finansowego

43 Odpis na fundusz zasadn. w środkach obrotowych Odpis na fundusz zasadn na finans. inwestycji 8 Rezerwy Tytuł rezerwy Rezerwy na niedobory i szkody w kasach Rezerwy na niedobory i szkody w towarach Rezerwy na roszczenia z tytułu dostaw, robót i usług Pozostałe rezerwy Kontrahent lub pracownik 8 Rozliczenia międzyokresowe przychodów Tytuł przychodów przyszłych okresów Dotacje Ministerstwa na działalność dydaktyczną Badania własne Badania własne granty d.kbn VI Program Ramowy QAP VI Program Ramowy SKADS Stawki podatkowe - zgodnie ze słownikiem $ stawki z systemu HMS-efka 80 Fundusz wdrożeniowy likwidacja od r.

44 8 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Nazwa ośrodka Wczasy Bachotek Wczasy Rowy Wczasy o pełnym zakresie usług ośrodki obce Tytuł operacji Bilans otwarcia Operacje Ma zwiększające fundusz Naliczenie funduszu Odsetki od rachunku środków ZFŚS Odsetki od pożyczek Operacje Wn zmniejszające fundusz Koszty działalności Umorzenie pożyczek Zapomogi i inne świadczenia 8 Uczelniany fundusz nagród likwidacja od roku 8 -x--x gdzie x gdzie Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Miejsce działalności ( wydziały, DS. itp.) Zwiększenia /zmniejszenia Zwiększenia funduszu operacje po stronie Ma Zmniejszenia funduszu operacje po stronie Wn Tytuł operacji Operacje zwiększające fundusz --0 Dotacje z ministerstwa

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Kielce 2012 1 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE... 4 1. Podstawa prawna... 4 2. Charakterystyka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego...

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja pakietu Trawers 5

Dokumentacja pakietu Trawers 5 TRES Centrum Oprogramowania www.tres.pl Dokumentacja pakietu Trawers 5 Organizacja obszaru finansowo - księgowego w firmie wielooddziałowej wydanie z 2008-09-04 Aktualna wersja dokumentacji znajduje się

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04

Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Kawczyńska-Kiełbasa Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii

Bardziej szczegółowo

Plan kont 2011. strona 1 z 30

Plan kont 2011. strona 1 z 30 BO01 BO zespołu 1 PKZP BOZNP BO ZNP 00000- aktywa trwale 010000 grunty 010010 grunty w wieczystym uzytkowaniu 010100 budynki administracyjne i dydaktyczne 010200 budowle 010300 kotly i maszyny energetyczne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za 2012 rok

Sprawozdanie finansowe za 2012 rok Sprawozdanie finansowe za rok (zgodnie z 82 ust. 1 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.) dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej,

Bardziej szczegółowo

NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych "Maja" Informacja dodatkowa za 2010 r.

NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych Maja Informacja dodatkowa za 2010 r. NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych "Maja" Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Zakupy materiałów

Bardziej szczegółowo

Zrozumieć pełną księgowość lekcja 3

Zrozumieć pełną księgowość lekcja 3 Zrozumieć pełną księgowość lekcja 3 Spis treści... 3 Konto księgowe... 3 Elementy konta księgowego... 3 Aktywa i pasywa... 5 Zasada podwójnego zapisu... 9 Konta bilansowe... 11 Plan kont... 11 Ewidencja

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Zadanie 1

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Zadanie 1 Zadanie 1 Spółka akcyjna W w Warszawie produkująca odzież wykazywała w dniu 31 grudnia 2010 roku następujące składniki aktywów i pasywów: Lp. Wartość 1. Gotówka w kasie 1.300 2. Budynki produkcyjne 76.000

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 2 SKONSOLIDOWANY BILANS - A K T Y W A...

Bardziej szczegółowo

Ustalanie wyniku finansowego i sporządzanie sprawozdań finansowych 341[03].Z4.04

Ustalanie wyniku finansowego i sporządzanie sprawozdań finansowych 341[03].Z4.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Maria Michalak Ustalanie wyniku finansowego i sporządzanie sprawozdań finansowych 341[03].Z4.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres za okres od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia ul. Naukowa 30a lok. 4 02-463 Warszawa NIP 5222995948, Regon 146100814, KRS 0000414083

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02

Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Barbara Kozłowska Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny 01.01.2015 31.03.2015 Raport kwartalny 01.01.2015 31.03.2015

Raport kwartalny 01.01.2015 31.03.2015 Raport kwartalny 01.01.2015 31.03.2015 Raport kwartalny 01.01.2015 31.03.2015 Raport kwartalny 01.01.2015 31.03.2015 Łódź, 14 maja 2015 r. Spis treści Informacje o Spółce... 3 Dane Spółki... 3 Struktura akcjonariatu... 3 Informacja o zatrudnieniu...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Warszawa, 31 stycznia 2013 roku 1 APIS SA Sprawozdanie finansowe za rok kończący

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE OTWARTA RZECZPOSPOLITA STOWARZYSZENIE PRZECIW ANTYSEMITYZMOWI I KSENOFOBII

SPRAWOZDANIE FINANSOWE OTWARTA RZECZPOSPOLITA STOWARZYSZENIE PRZECIW ANTYSEMITYZMOWI I KSENOFOBII SPRAWOZDANIE FINANSOWE OTWARTA RZECZPOSPOLITA STOWARZYSZENIE PRZECIW ANTYSEMITYZMOWI I KSENOFOBII ul. Krakowskie Przedmieście 16/18 00-325 Warszawa NIP: 526-244-73-54 za rok obrotowy 2013 Otwarta Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego I 1. Informacje ogólne Fundacja Pomocy na rzecz Żołnierzy Armii Krajowej im. gen. bryg. Leopolda Okulickiego ps. "Niedźwiadek", używająca

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunkowości budżetowej 412[01].Z3.01

Prowadzenie rachunkowości budżetowej 412[01].Z3.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Marianna Biernacik Bartkiewicz Prowadzenie rachunkowości budżetowej 412[01].Z3.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny. Zarządzenie Nr 5/ 10 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2010 roku

Uniwersytet Medyczny. Zarządzenie Nr 5/ 10 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2010 roku Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu DOP -15/10 Zarządzenie Nr 5/ 10 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2010 roku w sprawie Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Fundacja NORMALNA PRZYSZŁOŚĆ

Fundacja NORMALNA PRZYSZŁOŚĆ : 0000197482 Warszawa dnia 28.03.2014 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2013 ROK Dane jednostki 1. Nazwa jednostki Fundacja Normalna Przyszłość 2. Adres, 3. Organ rejestrowy Krajowym

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport roczny za rok 2012

Jednostkowy raport roczny za rok 2012 Jednostkowy raport roczny za rok 2012 Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o.o. Sosnowiec, 24 maja 2013 r. Strona 1 z 103 Zarząd Spółki Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o.o. przedstawia Obligatariuszom oraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego QUMAK-SEKOM S.A. sporządzonego na dzień 30 czerwca 2007 roku

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego QUMAK-SEKOM S.A. sporządzonego na dzień 30 czerwca 2007 roku Wprowadzenie do sprawozdania finansowego QUMAK-SEKOM S.A. sporządzonego na dzień 30 czerwca 2007 roku I Przedmiot działalności: Spółka Akcyjna Qumak-Sekom z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jagiellońska

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 r Nazwa stowarzyszenia : LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIELONY PIERŚCIEŃ z siedzibą w KOŚMINIE 7 Spis treści I. Uchwała Zarządu II. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Informacje zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 (Dz. U. z 2009 r. nr 33 poz. 259)

Informacje zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 (Dz. U. z 2009 r. nr 33 poz. 259) Informacje zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 (Dz. U. z 2009 r. nr 33 poz. 259) Informacja dodatkowa, przedstawiająca zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu,

Bardziej szczegółowo

Pracownia A.36. rachunkowości Część 2. Moja firma PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU. Kwalifikacja TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Pracownia A.36. rachunkowości Część 2. Moja firma PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU. Kwalifikacja TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU Pracownia rachunkowości Część 2. Moja firma NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA A.36 Kwalifikacja TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI Publikacja Pracownia rachunkowości. Część 1. Dokumenty

Bardziej szczegółowo

Zasady (Polityka) Rachunkowości Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu 1

Zasady (Polityka) Rachunkowości Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu 1 Zasady (Polityka) Rachunkowości Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu 1 Zasady (Polityka) Rachunkowości Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu 2 SPIS TREŚCI Rozdział I Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku SPORZĄDZONE ZGODNIE Z USTAWĄ O RACHUNKOWOŚCI Szczecin, 30 kwietnia 2015 roku SPIS TREŚCI I. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Zespół 0. Aktywa trwałe... 47

Spis treści. Zespół 0. Aktywa trwałe... 47 Spis treści Wprowadzenie................................... 15 Układ i treść opracowania............................. 15 Problemy do rozstrzygnięcia przy opracowywaniu lub aktualizowaniu dokumentacji opisującej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRIMA MODA S.A. ZA ROK 2010 INFORMACJE OGÓLNE I. Dane jednostki: Nazwa: Forma prawna: Siedziba: Kraj rejestracji: Podstawowy przedmiot działalności: Organ prowadzący rejestr: PRIMA

Bardziej szczegółowo