ZASADY BUDOWY KONT ANALITYCZNYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZASADY BUDOWY KONT ANALITYCZNYCH"

Transkrypt

1 ZASADY BUDOWY KONT ANALITYCZNYCH

2 . Zasady ogólne Symbol konta ustala się w następujący sposób :. Pierwsze trzy cyfry oznaczają symbol konta syntetycznego,. Konta pozabilansowe tworzy się z czterech cyfr zaczynających się cyfrą 9,. Każde konto analityczne może posiadać kilka stopni analitycznych,. Każde konto analityczne może posiadać subkonto,. x oznacza jedną cyfrę.. Szczegółowy wykaz kont bilansowych ( z analityką i subkontami )oraz kont pozabilansowych dostępny jest w systemie komputerowym HMS/efka ( funkcja Wykaz kont systemu ).. Zasady kodowania poszczególnych kont bilansowych Konto Wyszczególnienie Syntet. Analityka subkonto Zespół 0 Aktywa trwałe 0 Środki trwałe Podział wg wartości Środki trwałe powyżej.00,00 zł Środki trwałe do wartości.00,00 zł włącznie Inwestycje w obcych obiektach Grupa środków trwałych Budynki i lokale Obiekty inż. lądowej i wodnej Kotły i maszyny energetyczne Maszyny i urządzenia ogólnego stosowania Maszyny, urządzenia i aparatura specjalna Urządzenia techniczne Środki transportowe Narzędzia, przyrządy, wyposażenie Budynki mieszkalne Grunty własne Prawo wieczystego użytkowania gruntu Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego

3 0 Zbiory biblioteczne --- Analityka - Kod wg załącznika do zarządzenia Rektora Rodzaj zbioru Dzieła zwarte księgozbiory Czasopisma Mapy Fotografie Zbiory muzyczne Stare druki Rękopisy Prace doktorskie Zbiory graficzne Podręczniki Archiwum Emigracji 0 Środki trwałe w magazynie Magazyn Magazyn centralny 00 Wartości niematerialne i prawne x Podział wg wartości Wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej.00,00 zł Wartości niematerialne i prawne do.00,00 zł x Tytuł wartości niematerialnej i prawnej Licencje Projekty wynalazcze Znaki towarowe Autorskie prawa majątkowe

4 00 Długoterminowe aktywa finansowe Podmiot emitujący długoterminowe aktywa finansowe Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego Rodzaj długoterminowych aktywów finansowych Akcje innych podmiotów 0 Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe Analityka wg rodzaju długoterminowych aktywów finansowych 07 Umorzenie środków trwałych x Podział wg wartości środka trwałego Umorzenie środków trwałych pow..00,00 zł Umorzenie środków trwałych do.00,00 zł Umorzenie powyżej.00,00 zł stanowiące koszt uzyskania przychodów Podział wg grup środków trwałych 07 Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych x Podział wg wartości nominalnej Umorzenie wg tytułu wartości niematerialnej i prawnej 07 Umorzenie księgozbiorów Umorzenie księgozbiorów 080 Środki trwałe w budowie Podział wg numeru zadania Podział wg rodzaju kosztu

5 Konto Wyszczególnienie Syntet. Analityka subkonto Zespół Środki pieniężne, rachunki bankowe oraz inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0 Kasa krajowych środków pieniężnych 7 Podział wg rodzaju kasy Kasa działalności eksploatacyjnej Kasa środków działalności naukowo-badawczej Kasa płace Kasa depozyty Kasa-stypendia Kasa socjalna Kasa programów międzynarodowych Kasa zagranicznych środków pieniężnych Waluta w PLN EUR w PLN USD w PLN Bieżące rachunki bankowe x Nazwa rachunku Rachunek środków działalności bieżącej Rachunki bankowe lokat Podział wg rodzaju lokaty Lokaty -miesięczne

6 Rachunek bieżący środków na inwestycje Nr rachunku bankowego wg tytułu zadania Rodzaj operacji Akredytywy Rodzaj akredytywy ( nr ) Rachunek bieżący wyodrębnionych środków x Rodzaj rachunku Rachunek środków ZFŚS Rodzaj operacji Bilans otwarcia Operacje strony Wn 9 Wpływy z tytułu odpisów w koszty Wpływy z tytułu odsetek bankowych Pozostałe wpływy Operacje strony Ma 9 Finansowanie zobowiązań z roku ubiegłego Finansowanie zobowiązań roku bieżącego Pozostałe wydatki Rachunek bieżący wyodrębnionych środków na pomoc materialną dla studentów i doktorantów x Rodzaj rachunku Rodzaj operacji Operacje strony Wn BO Środki budżetowe Ministerstwa Odsetki Pozostałe wpływy Operacje strony Ma

7 0 Finansowanie zobowiązań roku bieżącego Pozostałe wydatki 8 Kredyty bankowe długoterminowe Rodzaj kredytu Nr kolejny rachunku 9 Kredyty bankowe krótkoterminowe Rodzaj kredytu Nr kolejny rachunku 0 Krótkoterminowe papiery wartościowe Rodzaj papieru wartościowego Obligacje obce Akcje obce Pozostałe papiery wartościowe Odpisy aktualizujące krótkoterminowe aktywa finansowe Rodzaj papieru wartościowego 9 Środki pieniężne w drodze Rodzaj przepływu Środki pieniężne w drodze między bankami Środki pieniężne w drodze między bankiem a kasą Środki pieniężne w drodze między kasą a kasą Tytuł przepływu Pomyłki bankowe Utargi UKN i DS Środki pieniężne w drodze Pozostałe

8 Konto Wyszczególnienie Syntet. Analityka subkonto Zespół Rozrachunki i roszczenia 00 Rozrachunki z odbiorcami zagranicznymi Analityka wg kontrahentów 0 Należności od studentów Rodzaj należności 07 Rozrachunki z odbiorcami Analityka według kontrahentów 08 Rozrachunki i roszczenia z tytułu inwestycji Analityka według kontrahentów 09 Rozrachunki z dostawcami Analityka według kontrahentów Rozrachunki z dostawcami zagranicznymi Analityka wg kontrahentów 0 Rozrachunki z budżetami 0 Rodzaj rozrachunku Podatek dochodowy osób fizycznych osobowy Podatek dochodowy od osób prawnych ZUS rozliczenie składek VAT rozliczenie podatku Stawki podatkowe 7

9 Zwolnione Stawka 0 % Stawka 7 % Stawka % do 00 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń Rodzaj rozrachunku Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń działalności naukowo-badawczej Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń niepodjętych Nadpłacone pobory- wg nazwisk Rozrachunki z pracownikami z tytułu niedoborów i szkód 0 Tytuł rozliczenia Z tytułu niedoboru w kasie Z tytułu niedoboru środków trwałych Z tytułu niedoboru towarów Z pozostałych tytułów 0 Rozliczenie nadwyżek Tytuł rozliczenia Z tytułu nadwyżki w kasie Z tytułu nadwyżek środków trwałych Z tytułu nadwyżek towarów Z pozostałych tytułów Inne rozrachunki z pracownikami Kod pracownika zgodnie z systemem Kadry x Inne rozrachunki z tytułu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Kod osoby otrzymującej zaliczkę z ZFŚS 8

10 Rozliczenia z tytułu delegacji zagranicznych x Kod delegowanego 7 Rozrachunki z pracownikami z tytułu przedpłat na wyjazdy zagraniczne Kod delegowanego 8 0 Roszczenia sporne z tytułu niedoborów i szkód Tytuł rozliczenia Z tytułu różnic w kasie Z tytułu różnic w środkach trwałych Z tytułu różnic w towarach Z pozostałych tytułów Pracownik osoba materialnie odpowiedzialna 9 Rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek Kod pracownika zgodnie z systemem Kadry x Rodzaj pożyczki 0 Rozrachunki z pracownikami z tytułu potrąceń płac Kod pracownika zgodnie z systemem Kadry Pożyczki otrzymane Rodzaj pożyczki 9

11 Rozrachunki wewnętrzno-branżowe 8 0 Tytuł rozrachunku Rozrachunki z Ministerstwem z tytułu delegacji Rozrachunki z Collegium Medicum bez podatków Rozrachunki z Collegium Medicum z tytułu podatków Należności z tytułu niedoborów i szkód Pracownik osoba materialnie odpowiedzialna 9 Inne rozrachunki Tytuł rozrachunku kolejny numer 0 Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami w tym : szkoły wyższe Analityka wg kontrahentów Należności dochodzone na drodze sądowej ( konto 00, 07 ) analityka wg kontrahentów Należności dochodzone na drodze sądowej ( konto ) analityka wg kodu pracownika 7 Należności dochodzone na drodze sądowej ( konto 9 i 0) analityka jak do konta 9 i 0 0 Odpisy aktualizujące do konta 00, 07 Analityka wg kontrahentów 0

12 Rozliczenie wynagrodzeń x Tytuł rozrachunku Wynagrodzenie za pracę Zasiłki chorobowe Nagrody jubileuszowe Odprawy emerytalne Odniesienie wynagrodzeń Działalność dydaktyczna Umowna działalność badawcza Badania własne Badania własne granty UMK Odpisy aktualizujące do konta Analityka wg kodu pracownika zgodnego z systemem Kadry Odpisy aktualizujące do konta 9 i Analityka wg ewidencji prowadzonej do konta 9 i Odpisy aktualizujące do konta 0 Analityka jak do konta 0 Odpisy aktualizujące do konta 0

13 Konto Wyszczególnienie Syntet. Analityka subkonto Zespół Materiały i towary 00 Rozliczenie zakupu 9 Rodzaj zakupu Materiały i usługi Materiały i usługi od kontrahentów zagranicznych Zakupy opodatkowane PCC Dostawa w drodze rozliczenia zagraniczne Zakupy wg stawek podatku VAT Zakup zwolniony Stawka 7 % Stawka % 0 Zapasy materiałowe Analityka wg poszczególnych magazynów Magazyn centralny 9 Materiały w przerobie Analityka wg jednostek organizacyjnych Towary handlowe w zakładach handlu detalicznego Analityka wg punktu handlu detalicznego Rodzaj produktu Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów handlowych Miejsce powstania odchylenia

14 Konto Wyszczególnienie Syntet. Analityka subkonto Zespół Koszty według rodzajów i ich rozliczenie 00 Amortyzacja 7 8 Rodzaj kosztu Amortyzacja środków trwałych pow..00,0 zł Amortyzacja środków trwałych pow..00,00 zł nie stan. kosztu uzyskania przychodu Amortyzacja środków trwałych o niskiej wartości Amortyzacja środków trwałych o niskiej wartości nie stan. kosztu uzyskania przychodu Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych pow..00,0 zł Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych pow..00,0 zł nie stanowiących kosztu uzyskania przychodu Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych o niskiej wartości Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych o niskiej wartości nie stan. kosztu uzyskania przychodu Przeniesienie rocznej sumy kosztów Rozliczenia kosztów wg kont zespołu 0 Materiały i energia 8 Rodzaj kosztu Opał Materiały do remontów Materiały biurowe Energia elektryczna Energia cieplna Przeniesienie rocznej sumy kosztów

15 Rozliczenie kosztów - wg kont zespołu 0 Usługi transportowe Rodzaj usługi Transport osobowy Transport rzeczowy Pozostałe usługi transportowe Przeniesienie rocznej sumy kosztów Rozliczenie kosztów wg kont zespołu 0 Usługi remontowe 7 8 Rodzaj usługi Remonty budynków i lokali mieszkalnych Remonty pozostałych budynków Remonty obiektów inż. ląd. i wodnej Remonty sprzętu komputerowego Remonty maszyn i ur. tech. ( - bez komp.) Remonty środków transportowych Remonty pozostałych środków trwałych Remonty aparatury umowy Przeniesienie rocznej sumy kosztów Rozliczenie kosztów wg kont zespołu 0 Pozostałe usługi 9 Rodzaj usługi Opłaty pocztowe Opłaty telefoniczne, telegraficzne itp. Prowizje i opłaty bankowe Ochrona imprez Ochrona obiektów Obsługa zjazdów i konferencji Przeniesienie rocznej sumy kosztów

16 Rozliczenie kosztów wg kont zespołu 0 Wynagrodzenia 8 0 Rodzaj wynagrodzenia Wynagrodzenia osobowe Nagrody jubileuszowe Odprawy emerytalne Zakładowy fundusz nagród Przeniesienie rocznej sumy kosztów Rozliczenie kosztów wg kont zespołu 0 Świadczenia na rzecz pracowników 9 Rodzaj świadczenia Składki ZUS Odpis na ZFŚS Szkolenie pracowników przez obce podmioty Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników Przeniesienie rocznej sumy kosztów Rozliczenie kosztów wg kont zespołu 07 Podatki i opłaty Rodzaj podatku lub opłaty Pozostałe podatki i opłaty Przeniesienie rocznej sumy kosztów Rozliczenie kosztów wg kont zespołu 08 Koszty podróży służbowych Rodzaj kosztu Krajowe podróże służbowe Zagraniczne podróże służbowe Ryczałt za używanie własnych pojazdów Inne koszty podróży Wyjazdy prywatnymi samochodami

17 Przeniesienie rocznej sumy kosztów Rozliczenie kosztów wg kont zespołu 09 Pozostałe koszty Rodzaj kosztu Praktyki studenckie Stypendia stypendystów R.P. Przeniesienie rocznej sumy kosztów Rozliczenie kosztów wg kont zespołu oznacza: Uwaga : Subkonto dla wszystkich kont zespołu ----x analityka w zespole Konto 00 Działalność dydaktyczna i wych. Konto 0- Umowna działalność badawcza Konto 0- Badania własne Konto 0 Badania własne granty UMK Konto 0- Badania statutowe Konto 0- Dz. badaw.- granty d. KBN Konto Koszty wydziałowe Konto Koszty handlowe Konto 0 Działalność pomocnicza Konto 8 Działalność socjalna Konto 0 Działalność bytowa Konto Koszty ogólne Uczelni Konto 07- Badania wł. granty J.M. Rektora Konto 08-Badania własne SPUB Konto 0-Działalność wspom. badania- DWB Konto 09-Umowy o charakterze badawczymśrodki obce i MNiSW Konto 0-Granty specjalne UMK ( z dochodów własnych) Konto -Działalność badawcza SPB Konto -Umowy o charakterze badawczym i specjalistyczne pozostałe Przeniesienie rocznej sumy kosztów

18 90 Rozliczenie kosztów Tytuł rozliczenia Konto Wyszczególnienie Syntet. Analityka subkonto Zespół Koszty według typów działalności i ich rozliczenie 00 Działalność dydaktyczna --- x - Kod wg załącznika do zarządzenia Rektora x Rodzaj kosztu zgodnie ze słownikiem $ koszty z systemu HMS-efka 0 Umowna działalność badawcza --- x - Kod wg załącznika do zarządzenia Rektora x Rodzaj kosztu zgodnie ze słownikiem $ koszty z systemu HMS-efka 0 Badania własne Kod wg załącznika do zarządzenia Rektora 7

19 x x Rodzaj kosztu zgodnie ze słownikiem $ koszty z systemu HMS-efka 0 Badania własne granty UMK --- x - Kod wg załącznika do zarządzenia Rektora x Rodzaj kosztu zgodnie ze słownikiem $ koszty z systemu HMS-efka 0 Badania statutowe --- x - Kod wg załącznika do zarządzenia Rektora x Rodzaj kosztu zgodnie ze słownikiem $ koszty z systemu HMS-efka x Działalność badawcza - granty Ministra (d. KBN ) - Kod wg załącznika do zarządzenia Rektora x Rodzaj kosztu zgodnie ze słownikiem $ koszty z systemu HMS-efka 8

20 0 Działalność wspomagająca badania DWB --- x - Kod wg załącznika do zarządzenia Rektora x Rodzaj kosztu zgodnie ze słownikiem $ koszty z systemu HMS-efka 07 Badania własne granty J.M. Rektora --- x - Kod wg załącznika do zarządzenia Rektora x Rodzaj kosztu zgodnie ze słownikiem $ koszty z systemu HMS-efka 08 Badania własne SPUB --- x - Kod wg załącznika do zarządzenia Rektora x Rodzaj kosztu zgodnie ze słownikiem $ koszty z systemu HMS-efka 9

21 09 Umowy o charakterze badawczym środki obce i Ministerstwa --- x - Kod wg załącznika do zarządzenia Rektora x Rodzaj kosztu zgodnie ze słownikiem $ koszty z systemu HMS-efka 0 Granty specjalne UMK ( z dochodów własnych ) --- x - Kod wg załącznika do zarządzenia Rektora x Rodzaj kosztu zgodnie ze słownikiem $ koszty z systemu HMS-efka Działalność badawcza - SPB --- x - Kod wg załącznika do zarządzenia Rektora x Rodzaj kosztu zgodnie ze słownikiem $ koszty z systemu HMS-efka 0

22 Umowy o charakterze badawczym i specjalistyczne pozostałe --- x - Kod wg załącznika do zarządzenia Rektora x Rodzaj kosztu zgodnie ze słownikiem $ koszty z systemu HMS-efka Koszty wydziałowe --- Kod wydziału -wg załącznika do zarządzenia Rektora x Rodzaj kosztu zgodnie ze słownikiem $ koszty z systemu HMS-efka Koszty handlowe Punkt sprzedaży - kod wg załącznika do zarządzenia Rektora UMK w sprawie kodowania rodzajów i systemów studiów oraz struktury Uniwersytecka Księgarnia Naukowa x Rodzaj kosztu zgodnie ze słownikiem $ koszty z systemu HMS-efka 0 Działalność pomocnicza --- Rodzaj działalności - kod wg załącznika do zarządzenia Rektora UMK w sprawie kodowania rodzajów i systemów studiów oraz struktury

23 Poligrafia Transport Hotel Uniwersytecki 8 x Rodzaj kosztu zgodnie ze słownikiem $ koszty z systemu HMS-efka Działalność socjalna Koszty utrzymania ośrodków - kod wg załącznika do zarządzenia Rektora UMK w sprawie kodowania rodzajów i systemów studiów oraz struktury Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy w Bachotku Ośrodek Wypoczynkowy w Rowach Wypożyczalnia sprzętu x Rodzaj kosztu zgodnie ze słownikiem $ koszty z systemu HMS-efka 0 Działalność bytowa Rodzaj działalności Budynek mieszkalny ul. Kraszewskiego Pozostała gospodarka mieszkaniowa Hotele asystenckie DS na prawach hoteli asystenckich x Rodzaj kosztu zgodnie ze słownikiem $ koszty z systemu HMS-efka Koszty ogólne Uczelni Kod wg załącznika do zarządzenia Rektora Biblioteka Główna Koszty zarządu Głos Uczelni Biuro Promocji i Dystrybucji Wydawnictw Naukowych UMK

24 Centrum Promocji i Informacji UMK Uczelniane Centrum Informatyczne Uniwersyteckie Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania Biblioteki wydziałowe i Instytutowe Biblioteka Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi x Rodzaj kosztu zgodnie ze słownikiem $ koszty z systemu HMS-efka Konto Wyszczególnienie Syntet. Analityka subkonto Zespół Produkty i rozliczenia międzyokresowe 00 Produkty gotowe... Miejsce przechowywania Wydawnictwa własne w magazynie Wydawnictwa własne w magazynie- gratisy Wydawnictwa własne poza jednostką 0 Odchylenia od cen ewidencyjnych produktów Rodzaj odchylenia Odchylenia od cen ewidencyjnych produktów Odpisy aktualizujące wartość produktów Rodzaj odpisu

25 0 Rozliczenia międzyokresowe kosztów Tytuł rozliczenia : Ubezpieczenia samochodów o wartości pow ,- EURO Pozostałe ubezpieczenia samochodów i innego sprzętu Koszty przyszłych okresów-rozliczenia krajowe( bez prenumerat ) Koszty przyszłych okresów-rozliczenia zagraniczne ( bez prenumerat ) VAT naliczony do odliczenia w m-cu następnym 0 Pozostałe rozliczenia międzyokresowe Tytuł rozliczenia Odsetki od lokat Konto Wyszczególnienie Syntet. Analityka subkonto Zespół 7 Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem 700 Przychody działalności dydaktycznej x Źródło przychodów : Przelane i zarachowane dotacje Opłata z tytułu rekrutacji Opłaty za legitymacje, dyplomy i inne Pozostałe przychody Przychody z tytułu opłat za konferencje i zjazdy Tytuł przychodu Dotacje z budżetu Opłata za konferencje Przychody środki zagraniczne Opłaty administracyjne Przychody środki krajowe

26 0 Wpływy z Ministerstwa skł. zdrowotna Przeniesienie przychodów-zamknięcia roczne 70 Sprzedaż działalności badawczej umownej --- x Stawki podatkowe - zgodnie ze słownikiem $ stawki z systemu HMS-efka Przeniesienie przychodów zamknięcie roczne Przychody badań własnych --- x Numer umowy Źródło sfinansowania : Dotacje z budżetu Przeniesienie przychodów zamknięcie roczne 70 Przychody badań własnych granty UMK ---

27 x Numer umowy Źródło sfinansowania: Dotacje z budżetu Przeniesienie przychodów zamknięcie roczne 70 Przychody badań statutowych --- x Źródło sfinansowania: Dotacje otrzymane z Ministerstwa Przeniesienie przychodów zamknięcie roczne Sprzedaż działalności badawczej granty Ministra (d. KBN ) --- x Numer umowy Tytuły przychodów: Sprzedaż umowna granty Ministra (d. KBN ) Inne prace badawcze Przeniesienie przychodów zamknięcie roczne

28 70 Przychody z tytułu odpłatności za świadczone usługi edukacyjne --- Kod wg załącznika do zarządzenia Rektora Tytuł płatności Odpłatność za studia Repety Opłaty manipulacyjne Pozostałe --- Przeniesienie przychodów zamknięcie roczne 707 Przychody badań własnych granty JM Rektora --- x Źródło sfinansowania Przeniesienie przychodów zamknięcie roczne Przychody badań własnych SPUB --- x Tytuł przychodu Przeniesienie przychodów zamknięcie roczne 7

29 709 Pozostała sprzedaż Tytuły przychodów Sprzedaż produkcji Wydawnictwa Sprzedaż usług ksero Sprzedaż usług transportowych Sprzedaż usług poligrafii Sprzedaż reklamy poza Głosem Uczelni Sprzedaż - Głos Uczelni - sprzedaż, reklama Sprzedaż usług kulturalnych-muzeum Przyr. Budynek mieszkalny ul. Kraszewskiego Pozostałe budynki dydaktyczne Garaże pracownicze Hotele asystenckie bez doktorantów Sprzedaż usług Aula Sprzedaż usług -Domy studenckie Sprzedaż Centrum SCHAUDERA Sprzedaż Konsorcjum Matematyczne Sprzedaż działalności socjalnej wypożyczalnia sprzętu Sprzedaż budynek przy Pl. Rapackiego Hotele Asystenckie wpłaty od doktorantów Pozostała sprzedaż Sprzedaż usług U.C. I. INTERNET Sprzedaż usług U.C. I. TORMAN Sprzedaż usług U.C. I. łączność komputerowa Sprzedaż usług U.C. I.- zest. syst. zarz. Uczelnią Stawki podatkowe - zgodnie ze słownikiem $ stawki z systemu HMS-efka Przeniesienie przychodów netto ze sprzedaży zamknięcie roczne 70 Koszt własny działalności dydaktycznej --- x Rodzaj kosztu 8

30 Koszty bezpośrednie Koszty wydziałowe Koszty ogólne Przeniesienie kosztów zamknięcie roczne 7 Koszt własny działalności badawczej umownej --- x Rodzaj kosztu Koszty bezpośrednie Koszty wydziałowe Koszty ogólne Przeniesienie kosztów zamknięcie roczne 7 Koszt własny badań własnych --- x Rodzaj kosztu Koszty bezpośrednie Koszty wydziałowe Koszty ogólne Przeniesienie kosztów zamknięcie roczne 9

31 7 Koszt własny badań własnych granty UMK --- x Rodzaj kosztu Koszty bezpośrednie Koszty wydziałowe Koszty ogólne Przeniesienie kosztów zamknięcie roczne 7 Koszt własny badań statutowych --- x Rodzaj kosztu Koszty bezpośrednie Koszty wydziałowe Koszty ogólne Przeniesienie kosztów zamknięcie roczne 7 Koszt własny działalności badawczej granty Ministerstwa ( d. KBN) --- 0

32 x Rodzaj kosztu Koszty bezpośrednie Koszty wydziałowe Koszty ogólne Przeniesienie kosztów zamknięcia roczne 7 Przychody działalności wspomagającej badania (DWB) --- x Źródło sfinansowania Dotacje z budżetu 77 Przeniesienie przychodów zamknięcie roczne Koszt własny badań własnych granty J.M. Rektora --- x Rodzaj kosztu Koszty bezpośrednie Koszty wydziałowe Koszty ogólne Przeniesienie kosztów zamknięcie roczne

33 78 Koszt własny badań własnych SPUB --- x Rodzaj kosztu Koszty bezpośrednie Koszty wydziałowe Koszty ogólne Przeniesienie kosztów zamknięcie roczne Koszty pozostałej działalności Np Rodzaj kosztu Koszty sprzedaży wydawnictw Koszty usług kserograficznych Koszty usług transportowych Koszty usług poligrafii Koszty sprzedaży reklamy poza Głosem Uczelni Koszty sprzedaży - Głos Uczelni Koszty sprzedaży usług kulturalnych-muzeum Przyrodnicze Koszt budynku mieszkalnego ul Kraszewskiego Koszt pozostałych budynków dydaktycznych Koszt hoteli asystenckich bez doktorantów Koszt Auli Koszty Centrum SCHAUDERA Koszty wypożyczalni sprzętu Koszt hoteli asystenckich doktoranci Koszty pozostałej sprzedaży Koszty sprzedaży usług U.C. I. INTERNET Koszty sprzedaży usług U.C. I. TORMAN Koszty sprzedaży usług U.C. I. łączność komputerowa Koszty sprzedaży usług U.C. I.- zespół systemów zarządzania Uczelnią Kierunek kosztu Sprzedaż zewnętrzna Sprzedaż wewnętrzna

34 Koszty ogólne Przeniesienie kosztów zamknięcie roczne 70 Przychody z umów o charakterze badawczym --- x Źródło przychodu Przychody z umów o charakterze badawczym Przeniesienie przychodów zamknięcie roczne 7 Koszt własny umów o charakterze badawczym --- x Rodzaj kosztu Koszty bezpośrednie Koszty ogólne Przeniesienie kosztów zamknięcie roczne 7 Koszty utrzymania księgarni --- Punkt sprzedaży- Kod wg załącznika do zarządzenia Rektora UMK w sprawie kodowania rodzajów i systemów studiów oraz struktury

35 Koszty księgarni Rodzaj kosztu Koszty bezpośrednie Koszty ogólne Przeniesienie kosztów zamknięcie roczne 7 Koszt własny grantów specjalnych UMK --- x Rodzaj kosztu Koszty bezpośrednie Przeniesienie kosztów zamknięcie roczne 7 Przychody działalności badawczej SPB --- x Źródło przychodów Przeniesienie przychodów zamknięcie roczne Koszt własny działalności badawczej SPB ---

36 x Rodzaj kosztu Koszty bezpośrednie Koszty ogólne Przeniesienie kosztów zamknięcie roczne Koszt własny działalności wspomagającej badania DWB --- x Rodzaj kosztu Koszty bezpośrednie Przeniesienie kosztów zamknięcie roczne 77 Sprzedaż działalności badawczej i specjalistycznej pozostałej --- x Stawki podatkowe - zgodnie ze słownikiem $ stawki z systemu HMS-efka Przeniesienie przychodów zamknięcie roczne

37 78 Koszt własny działalności badawczej i specjalistycznej pozostałej --- x Rodzaj kosztu Koszty bezpośrednie Koszty ogólne Przeniesienie przychodów zamknięcie roczne 7 Sprzedaż towarów Punkt sprzedaży Księgarnia UMK Centrum Promocji i Informacji Stawki podatkowe - zgodnie ze słownikiem $ stawki z systemu HMS-efka Przeniesienie przychodu ze sprzedaży 7 Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu Miejsce powstania kosztu Księgarnia UMK Centrum Promocji i Informacji Przeniesienie kosztu sprzedaży zamknięcie roczne

38 7 Sprzedaż materiałów Punkt sprzedaży ( magazyn, rodzaj sprzedaży ) Sprzedaż materiałów działalności podstawowej Sprzedaż materiałów działalności pomocniczej Stawki podatkowe - zgodnie ze słownikiem $ stawki z systemu HMS-efka 7 Przeniesienie dochodu ze sprzedaży - zamknięcie roczne Wartość sprzedanych materiałów Punkt sprzedaży ( magazyn, rodzaj sprzedaży ) Sprzedaż materiałów działalności podstawowej Sprzedaż materiałów działalności pomocniczej Przeniesienie kosztu sprzedaży zamknięcie roczne 7 Przychody finansowe od do Rodzaj przychodu finansowego Odsetki bankowe Dodatnie różnice kursowe Odsetki od lokat terminowych Sprzedaż papierów wartościowych Przychody z udziałów i akcji Odsetki od pożyczek Odsetki od należności Otrzymane zwroty odsetek z budżetu Pozostałe przychody Odsetki od środków obcych Odsetki zapłacone od opłat za studia Odsetki niezapłacone od opłat za studia Przeniesienie przychodów na koniec roku 7 Koszty finansowe Rodzaj kosztu finansowego Odsetki i opłaty od leasingu Odsetki bankowe Ujemne różnice kursowe Koszt sprzed. papierów wartościowych Odsetki od zobowiązań 7

39 7 9 Odsetki wobec budżetu Pozostałe koszty finansowe Odsetki od pożyczek Przeniesienie kosztów na koniec roku 7 Przychody operacyjne Rodzaj przychodu operacyjnego Sprzedaż majątku trwałego Przychody z likwidacji majątku trwałego Kary i grzywny otrzymane ( bez Biblioteki) Otrzymane darowizny i ofiary Odpisanie zobowiązań Rozwiązanie rezerwy z tyt. odpisu aktual. Przychody z uzysku złomu Dofinansowanie ZFŚS Pozostałe przychody Środki trwałe fin. z innych źródeł - pow..00,00 zł Środki trwałe fin. z innych źródeł do.00,00 zł Księgozbiory finansowane z programów międzynarodowych i innych źródeł Nieodpłatnie otrzymane księgozbiory Nieodpłatnie otrz. środki trwałe do.00,00 zł Nieodpłatnie otrz. środki trwałe pow..00,00 Przychody z tyt. nal. pod. doch. od osób fizycz. Przychody z tyt. nalicz. składek ZUS Pozostałe przychody korekta z lat poprzednich WNiP finans. z innych fundacji pow..00,00 Pozostałe przychody-zwroty ZUS z lat ub. Nieodpłatnie otrzymane. WNiP pow..00,00 zł Środki trwałe o wartości powyżej.00,- CNTN budżet Urzędu Marszałkowskiego Sprzedaż noclegów we własnych ośrodkach wczasowych Środki trwałe do.00,- -aparatura naukowo badawcza - środki z Ministerstwa Stawki podatkowe - zgodnie ze słownikiem $ stawki z systemu HMS-efka Przeniesienie przychodów na koniec roku 8

40 7 Koszty operacyjne Rodzaj kosztu operacyjnego Koszt sprzedaży majątku trwałego Koszty likwidacji majątku trwałego Kary i grzywny Darowizny i ofiary na cele społecznoużyteczne Pozostałe darowizny Odpisanie należności Utworzenie rezerwy na odpisy aktualiz. Pozostałe koszty operacyjne Nieodpłatne przek. wydaw. egz. obowiązkowe Odszkodowania powypadkowe Odszkodowania powypadk. z winy zakładu pracy Nieodpłatnie przekazane wydawnictwa.- Centrum SCHAUDERA Przecena, likwidacja książek BPiDWN Koszty utrzymania obiektów działalności socjalnej Straty w środkach trwałych Pozostałe koszty nie stanowiące KUP Przeniesienie kosztów na koniec roku 77 Zyski nadzwyczajne Rodzaj zysku nadzwyczajnego Skutki zdarzeń losowych Zaniechanie produkcji Skutki postępowań układowych i naprawczych Przeniesienie zysków na koniec roku 77 Straty nadzwyczajne Rodzaj straty nadzwyczajnej Skutki zdarzeń losowych Zaniechanie produkcji Skutki postępowań układowych i naprawczych Skutki zdarzeń losowych stanow. k u. p. Przeniesienie strat na koniec roku 9

41 79 Obroty wewnętrzne 7 8 Rodzaj wyjścia z kręgu kosztów dochód Przekazanie produktów wydawnictwa Przekazanie wyrobów Działalność socjalna Pozostałe obroty wewnętrzne Centrum Promocji i Informacji UMK Uniwersytecka Księgarnia Naukowa Przeniesienie obrotów na koniec roku 79 Koszt własny obrotów wewnętrznych 7 8 Rodzaj wyjścia/wejścia z kręgu kosztów-koszty Przekazanie produktów wydawnictwa Przekazanie wyrobów Działalność socjalna Pozostałe obroty wewnętrzne Centrum Promocji i Informacji UMK Uniwersytecka Księgarnia Naukowa Przeniesienie obrotów wewnętrznych na koniec roku Konto Wyszczególnienie Syntet. Analityka Subkonto Zespół 8 Kapitały (fundusze) własne, fundusze specjalne i wynik finansowy 800 Fundusz zasadniczy Tytuł obrotu na koncie Fundusz zasadniczy w środkach obrotowych Fundusz zasadniczy w środkach trwałych Bilans otwarcia Obroty Wn Straty Uczelni Umorzenie środków trwałych pow..00,00 zł 0

42 ( budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej Obroty Ma Odpis z zysku Pozostałe zwiększenia 80 Fundusz z przeceny majątku Tytuł obrotów Bilans otwarcia Obroty Wn Wartość wzrostu aktualizacji umorzenia środków trwałych Wyksięgowanie wartości netto skutków aktualizacji w związku z likwidacja, sprzedażą środka trwałego 80 x Obroty MA Wartość aktualizacji środków trwałych Nr inwentarzowy środka trwałego Fundusz z aktualizacji wyceny Tytuł obrotów Bilans otwarcia Długoterminowe aktywa finansowe 80 Rozliczenie wyniku finansowego Tytuły obrotów na kontach Bilans otwarcia x Obroty Ma zwiększające rozliczenie wyniku Przeksięgowanie wyniku roku poprzedniego x Obroty Wn zmniejszające rozliczenie wyniku finansowego

43 Odpis na fundusz zasadn. w środkach obrotowych Odpis na fundusz zasadn na finans. inwestycji 8 Rezerwy Tytuł rezerwy Rezerwy na niedobory i szkody w kasach Rezerwy na niedobory i szkody w towarach Rezerwy na roszczenia z tytułu dostaw, robót i usług Pozostałe rezerwy Kontrahent lub pracownik 8 Rozliczenia międzyokresowe przychodów Tytuł przychodów przyszłych okresów Dotacje Ministerstwa na działalność dydaktyczną Badania własne Badania własne granty d.kbn VI Program Ramowy QAP VI Program Ramowy SKADS Stawki podatkowe - zgodnie ze słownikiem $ stawki z systemu HMS-efka 80 Fundusz wdrożeniowy likwidacja od r.

44 8 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Nazwa ośrodka Wczasy Bachotek Wczasy Rowy Wczasy o pełnym zakresie usług ośrodki obce Tytuł operacji Bilans otwarcia Operacje Ma zwiększające fundusz Naliczenie funduszu Odsetki od rachunku środków ZFŚS Odsetki od pożyczek Operacje Wn zmniejszające fundusz Koszty działalności Umorzenie pożyczek Zapomogi i inne świadczenia 8 Uczelniany fundusz nagród likwidacja od roku 8 -x--x gdzie x gdzie Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Miejsce działalności ( wydziały, DS. itp.) Zwiększenia /zmniejszenia Zwiększenia funduszu operacje po stronie Ma Zmniejszenia funduszu operacje po stronie Wn Tytuł operacji Operacje zwiększające fundusz --0 Dotacje z ministerstwa

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 14 Kanclerza UMK z dnia 21 grudnia 2007 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 14 Kanclerza UMK z dnia 21 grudnia 2007 r. Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 14 Kanclerza UMK z dnia 21 grudnia 2007 r. WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH I ZASADY BUDOWY KONT ANALITYCZNYCH W UNIWERSYTECIE MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Toruń, 2007 rok Wykaz

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT. Nazwa konta syntetycznego

ZAKŁADOWY PLAN KONT. Nazwa konta syntetycznego ZAKŁADOWY PLAN KONT Symbol konta 010 011 020 031 070 071 078 083 090 Nazwa konta syntetycznego ZESPÓŁ 0 AKTYWA TRWAŁE Środki trwałe Grunty Wartości niematerialne i prawne Długoterminowe aktywa finansowe

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR Zarządzenie Nr 77/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 listopada 2014 r. zmieniające Zarządzenie

Bardziej szczegółowo

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 483/06 z dnia 24 października 2006 r. JEDNOLITY ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH GMINY ZESPÓŁ 0 - MAJĄTEK TRWAŁY 011. Środki

Bardziej szczegółowo

1. wariant A" - obejmujący zakres minimalny, 2. wariant B" - obejmujący zakres maksymalny. WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ - wariant A" Zakres minimalny

1. wariant A - obejmujący zakres minimalny, 2. wariant B - obejmujący zakres maksymalny. WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ - wariant A Zakres minimalny W rachunkowości spółdzielni mieszkaniowych spotyka się dwa warianty wykazu kont księgi głównej: wariant A" - obejmujący zakres minimalny, wariant B" - obejmujący zakres maksymalny. Każda jednostka jest

Bardziej szczegółowo

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r.

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r. Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 rok

Informacja dodatkowa za 2010 rok Informacja dodatkowa za 2010 rok a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie rzeczowe składniki aktywów obrotowych Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości według cen

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Wartości niematerialne i prawne w wartości nominalnej/cena

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2005

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2005 Fundacja Ośrodka KARTA ul. Narbutta 9 0-536 Warszawa REGON: 00610388 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 005 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie środki trwałe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa za 2011 r. 1. a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości b. Zmiany stosowanych metod

Bardziej szczegółowo

Sukces sp. z o.o. Data Wydruku: 19-12-2013 17:20 mksiegowa.pl Rok Podatkowy: 01-01-2013-31-12-2013 (Aktywny) m k Strona 1

Sukces sp. z o.o. Data Wydruku: 19-12-2013 17:20 mksiegowa.pl Rok Podatkowy: 01-01-2013-31-12-2013 (Aktywny) m k Strona 1 Rok Podatkowy: 01-01-2013-31-12-2013 (Aktywny) m k Strona 1 1 Aktywa 000 Konto techniczne 000 Konto techniczne (nie używane) 010 Środki trwałe 010-1 budynki i budowle (Środki trwałe) 010-1-1 Pawilon handlowy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Wartości niematerialne i prawne w wartości nominalnej/cena

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Centrum Spotkan i Rehabilitacji Młodzieży Fundacja Miki Centrum. Informacja dodatkowa za 2009 r.

Międzynarodowe Centrum Spotkan i Rehabilitacji Młodzieży Fundacja Miki Centrum. Informacja dodatkowa za 2009 r. Międzynarodowe Centrum Spotkan i Rehabilitacji Młodzieży Fundacja Miki Centrum Informacja dodatkowa za 009 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach

Bardziej szczegółowo

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B ... REGON: 200640383 (Nazwa jednostki) Rachunek zysków i strat (Numer statystyczny) na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości Pozycja

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku w sprawie : wprowadzenia wykazu ksiąg rachunkowych i zakładowego planu kont Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne należności i zobowiazania środki pieniężne oraz pozostałe aktywa i pasywa

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Fundacja ARTeria Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Środki trwałe oraz wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Fundacja Już czas Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA DZIEŁO MIŁOSIERDZIA IM. ŚW. KS. ZYGMUNTA GORAZDOWSKIEGO

FUNDACJA DZIEŁO MIŁOSIERDZIA IM. ŚW. KS. ZYGMUNTA GORAZDOWSKIEGO FUNDACJA DZIEŁO MIŁOSIERDZIA IM. ŚW. KS. ZYGMUNTA GORAZDOWSKIEGO Informacja dodatkowa za 014 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Aktywa Pasywa Przyjęte metody wyceny w zasadach

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. NAZWA ORGANIZACJI - Fundacja Społeczności Ewangelizacji Dzieci Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce)

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. Fundacja TUS Informacja dodatkowa za 2010 r. Zgodnie z załacznikiem NR 1 do Ustawy o rachunkowości 1 a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe roku Aktualizacja Przychody Przemieszczenia Rozchody Stan

Bardziej szczegółowo

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe Konto 011 Środki trwałe Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie Część I. Konta bilansowe Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 8/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. FUNDACJA PODKARPACKIE HOSPICJUM DLA DZIECI Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe środki trwałe w budowie należności zobowiązania

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT WOJEWODY LUBUSKIEGO - DYSPONENTA CZĘŚCI 85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

PLAN KONT WOJEWODY LUBUSKIEGO - DYSPONENTA CZĘŚCI 85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wojewody Lubuskiego z dnia 25 kwietnia 2014r. PLAN KONT WOJEWODY LUBUSKIEGO - DYSPONENTA CZĘŚCI 85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE 1 A. WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ (EWIDENCJA SYNTETYCZNA)

Bardziej szczegółowo

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie "TEEN CHALLENGE" Chrześcijańska Misja Społeczna Broczyna 11 77-235 Trzebielino NIP 842-13-31-951 Rachunek wyników sporządzony za 2005 r. REGON 770682701 Wyszczególnienie 1 A. Przychody z działalności statutowej

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2005 r.

Informacja dodatkowa za 2005 r. POLSKA FUNDACJA IM. ROBERTA SCHUMANA Informacja dodatkowa za 2005 r. 1 Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Wartości niematerialne i prawne Należności i roszczenia Środki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. Radomskie Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie CIĄGŁOŚC JEDNORODNA WYCENA I GRUPOWANIE OPERACJI PORÓWNYWALNOSC

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT BILANSU AKTYWA

SCHEMAT BILANSU AKTYWA Nazwa Kredytobiorcy: SCHEMAT BILANSU AKTYWA Okres poprzedzający złożenie wniosku Okres bieżący Prognoza na okres kredytowania Analizowane okresy ( dane w tys. zł ) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych "Maja" Informacja dodatkowa za 2010 r.

NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych Maja Informacja dodatkowa za 2010 r. NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych "Maja" Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Zakupy materiałów

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2005 r.

Informacja dodatkowa za 2005 r. OGÓLNOPOLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY ZWIERZĄT OTOZ "ANIMALS" Informacja dodatkowa za 005 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie 1. Środki trwałe według ceny nabycia pomniejszone

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. NAZWA ORGANIZACJI - Stowarzyszenie "Pro-Arte" Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne Przedmioty o

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I CARITAS ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ W LUBLINIE Informacja dodatkowa za 2013 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce)

Bardziej szczegółowo

Plan kont do budżetu Gminy Brzeszcze

Plan kont do budżetu Gminy Brzeszcze Brzeszcze Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 78/2010 Burmistrza Gminy z dnia 31 grudnia 2010 r. Plan kont do budżetu Gminy Brzeszcze 1) Konta bilansowe: Wykaz kont syntetycznych Wykaz kont analitycznych

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont ewidencji analitycznej i jej powiązanie z kontami syntetycznymi

Wykaz kont ewidencji analitycznej i jej powiązanie z kontami syntetycznymi Wykaz kont ewidencji analitycznej i jej powiązanie z kontami syntetycznymi Symbol konta Symbol konta syntetycznego analitycznego Nazwa konta Uwagi 011 Środki trwałe Ewidencja analityczna wg grup określonych

Bardziej szczegółowo

BILANS... REGON: (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014r. 510252942

BILANS... REGON: (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014r. 510252942 BILANS... REGON: (nazwa jednostki) na dzień 31.1.014r. 510594 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001 (DZ. U. 137poz. 1539) Wiersz AKTYWA Wiersz PASYWA

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. na 2013 rok

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. na 2013 rok Łączny plan finansowy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na 2013 rok Toruń, czerwiec 2013 r. 2 Dział I. Rachunek zysków i strat plan 2013 wyszczególnienie [w tys. PLN] plan łączny 2013 1 2 3 4 5

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2009 r.

Informacja dodatkowa za 2009 r. Stowarzyszenie Hospicjum Domowe 03-545 Warszawa ul. Tykocińska 7/35 STOWARZYSZENIE HOSPICJUM DOMOWE Informacja dodatkowa za 009 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta. Informacja dodatkowa za 2005 r.

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta. Informacja dodatkowa za 2005 r. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Środki trwałe w budowie Należności długoterminowe

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta. Informacja dodatkowa za 2006 r. Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta. Informacja dodatkowa za 2006 r. Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Informacja dodatkowa za 006 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Środki trwałe

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OR.120.40.2011 Burmistrza Białej z dnia 14.09.2011 r. PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 483/06 z dnia 24 października 2006r. JEDNOLITY PLAN KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY 1. KONTA BILANSOWE. ZESPÓŁ 0 MAJĄTEK TRWAŁY. 011.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2005 rok

Informacja dodatkowa za 2005 rok STOWARZYSZENIE SYMPATYKÓW GROJCA Informacja dodatkowa za 005 rok 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Wartosci niematerialne iprawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA 1. a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów I Wyszczególnienie: - wartości niematerialne i prawne - środki trwałe - należności - zobowiązania - kapitały (fundusze) własne Przyjęte

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010 BYDGOSKIE TOWARZYSTWO HIPOTERAPEUTYCZNE MYŚLĘCINEK ul. Gdańska 173-175 85-674 Bydgoszcz tel. 0-692-17-10-73 Bydgoszcz, 17.03.2011 Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek

Bardziej szczegółowo

Plan kont do budżetu Gminy Brzeszcze

Plan kont do budżetu Gminy Brzeszcze Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2004 Burmistrza Gminy Brzeszcze z dnia 2 stycznia 2004 roku Plan kont do budżetu Gminy Brzeszcze 1) Konta bilansowe: Wykaz kont syntetycznych Wykaz kont analitycznych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA CARITAS DIECEZJI TORUŃSKIEJ I Informacja dodatkowa za 2012 r. a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA Fundacja Niepełnosprawnych SANUS Ostróda I Informacja dodatkowa za 2013 r. a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce)

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2006 r.

Informacja dodatkowa za 2006 r. Fundacja "Pomózmy Naszym Pacjentom" ul. Leśna 7-9, 58-100 Świdnica www.fundacja.szpital.swidnica.pl Informacja dodatkowa za 006 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla urzędu gminy,

Wykaz kont dla urzędu gminy, Załącznik Nr 2 do Zakładowego planu kont Numer konta Zespół kont Nazwa konta Wykaz kont dla urzędu gminy, Wyszczególnienie Ewidencja analityczna 1 2 3 4 5 0 Majątek trwały 011 Środki trwałe 013 środki

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. STOWARZYSZENIE POMOCY BLIŹNIEMU IM. BRATA KRYSTYNA Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne rzeczowe

Bardziej szczegółowo

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls sprawozdanie finansowe za 010 rok.xls BILANS Stowarzyszenia WSCHODNIOEUROPEJSKIE CENTRUM DEMOKRATYCZNE 31.1.010 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001

Bardziej szczegółowo

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZAŁĄCZNIK Nr 5 BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO Nazwa i adres BILANS Adresat jednostki sprawozdawczej jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego... sporządzony...

Bardziej szczegółowo

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974 Bilans na dzień 31 grudnia 2014 roku Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego Lp Nazwa Na 31.12.2013 Na 31.12.2014 1 AKTYWA 2 A. Aktywa trwałe 0,00 zł 0,00 zł 3 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Plan kont do budżetu Gminy Brzeszcze

Plan kont do budżetu Gminy Brzeszcze Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 31/2008 Burmistrza Brzeszcz z dnia 31 lipca 2008 r. Plan kont do budżetu Gminy Brzeszcze 1) Konta bilansowe: Wykaz kont syntetycznych Wykaz kont analitycznych Urządzenia

Bardziej szczegółowo

II. BILANS. Stan aktywów na: 31-12-2014 Wyszczególnienie aktywów 01.01.2014 31.12.2014 1 2 3

II. BILANS. Stan aktywów na: 31-12-2014 Wyszczególnienie aktywów 01.01.2014 31.12.2014 1 2 3 A K T Y W A A. Aktywa trwałe II. BILANS w zł i gr. Stan aktywów na: 31-12-2014 Wyszczególnienie aktywów 01.01.2014 31.12.2014 1 2 3 I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Zespół 4 Koszty według rodzajów i ich rozliczenie

Zespół 4 Koszty według rodzajów i ich rozliczenie Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI / 8 /09 Zarządu Związku Międzygminnego z dnia 28 maja 2009 r. Plan kont Związku Międzygminnego Bóbr I. WYKAZ KONT. 1. Konta bilansowe Zespół 0 Majątek trwały Środki trwałe

Bardziej szczegółowo

Plan kont Uniwersytet Miko aja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum w Bydgoszczy. S A1 A2 A3 A4 Nazwa - zakres analityki

Plan kont Uniwersytet Miko aja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum w Bydgoszczy. S A1 A2 A3 A4 Nazwa - zakres analityki Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 10 Rektora UMK z dnia 15 lutego 2006 r. Plan kont Uniwersytet Miko aja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum w Bydgoszczy S A1 A2 A3 A4 Nazwa - zakres analityki Aktywa

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2. Plan Kont dla Środków Budżetowych. I. Wykaz kont. 1. Konta bilansowe

Załącznik Nr 2. Plan Kont dla Środków Budżetowych. I. Wykaz kont. 1. Konta bilansowe Załącznik Nr 2 Plan Kont dla Środków Budżetowych I. Wykaz kont 1. Konta bilansowe Zespół O Majątek trwały 011 Środki trwałe 013- Pozostałe środki trwałe 014 Zbiory biblioteczne 020 Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2009 r.

Informacja dodatkowa za 2009 r. STOWARZYSZENIE "MAMY WIELKIE SERCA" Informacja dodatkowa za 009 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Za rok obrotowy 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności

Bardziej szczegółowo

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00 AKTYWA - A Aktywa trwałe 2.450,00 0,00 - I Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Wartość firmy 0,00 0,00 3 Inne wartości niematerialne i prawne 0,00

Bardziej szczegółowo

Wstęp... Notki biograficzne... Wykaz skrótów...

Wstęp... Notki biograficzne... Wykaz skrótów... Wstęp... Notki biograficzne... Wykaz skrótów... IX XI XIII CZĘŚĆ 1. KSIĘGOWANIA W UKŁADZIE BILANSOWYM... 1 Rozdział I. Aktywa trwałe Marianna Sobolewska... 3 1. Wyjaśnienie pojęć... 3 2. Wycena aktywów

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Bratek" ul. Szosowa 2b, 74-320 Barlinek. Informacja dodatkowa za 2010 r.

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Bratek ul. Szosowa 2b, 74-320 Barlinek. Informacja dodatkowa za 2010 r. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Bratek" ul. Szosowa 2b, 74-320 Barlinek Informacja dodatkowa za 2010 r. 1. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie a. Stosowane metody wyceny aktywów

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 13/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 29.05.2009 r. 1. Urząd Gminy Kiełczygłów prowadzi księgi rachunkowe w oparciu o

Bardziej szczegółowo

Siedleckie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym PRZYSTAŃ

Siedleckie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym PRZYSTAŃ Siedleckie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym PRZYSTAŃ INFORMACJA DODATKOWA ZA 2012r a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie inwestycje krótkoterminowe Fundusze

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Stowarzyszenie Równych Szans Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Wózek do pionizacji Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA OŚRODKA INTEGRACYJNEGO SENIOR W CZELADZI WRAZ Z OPISEM OPERACJI I. KONTA SYNTETYCZNE

PLAN KONT DLA OŚRODKA INTEGRACYJNEGO SENIOR W CZELADZI WRAZ Z OPISEM OPERACJI I. KONTA SYNTETYCZNE Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 11 /2010 Dyrektora Ośrodka SENIOR SENIOR z dnia30 grudnia 2010 roku PLAN KONT DLA OŚRODKA INTEGRACYJNEGO SENIOR W CZELADZI WRAZ Z OPISEM OPERACJI I. KONTA SYNTETYCZNE 1.

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych Wartość brutto Lp. Określenie grupy

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010r.

Informacja dodatkowa za 2010r. FUNDACJA BRACI GOLEC Informacja dodatkowa za 010r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne Rzeczowe składniki aktywów obrotowych Należności

Bardziej szczegółowo

Arkusz1 1 1 1 2 Strona 1

Arkusz1 1 1 1 2 Strona 1 1 1 1 2 Strona 1 2 2 Strona 2 2 2 2 Strona 3 2 2 2 Strona 4 2 Strona 5 3. Strona 6 3 3 4 Strona 7 Strona 8 4 4 Strona 9 5 5 Strona 10 6 Strona 11 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasyww Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres: na dzień 31 grudnia 2012 r

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres: na dzień 31 grudnia 2012 r WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres: na dzień 31 grudnia 01 r Nazwa: Fundacja Instytut Architektury Siedziba: 30-318 Kraków, ul. Bałuckiego 5B/6 Zarząd Fundacji Instytut Architektury przedstawia

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny ROK: 2012 Ul. Omankowskiej 1 NIP: 627-227-26-90 Aktywa Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12 Rok ubiegły - A Aktywa trwałe 2243,85

Bardziej szczegółowo

2. Wykaz kont syntetycznych. Symbol Nazwa konta, przyjęte zasady księgowania operacji gospodarczych, sposób

2. Wykaz kont syntetycznych. Symbol Nazwa konta, przyjęte zasady księgowania operacji gospodarczych, sposób 2. Wykaz kont syntetycznych Symbol Nazwa konta, przyjęte zasady księgowania operacji gospodarczych, sposób konta wyceny 1 2 011 Środki trwałe Konto przeznaczone jest do ewidencji stanu oraz zwiększeń i

Bardziej szczegółowo

Wiersz ( poz.) 1 2 31.12.2009 31.12.2010 AKTYWA A Aktywa trwałe: 0,00 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne: 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych prac

Wiersz ( poz.) 1 2 31.12.2009 31.12.2010 AKTYWA A Aktywa trwałe: 0,00 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne: 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych prac Wiersz ( poz.) Wyszczególnienie Stan na dzień 1 2 31.12.2009 31.12.2010 AKTYWA A Aktywa trwałe: 0,00 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne: 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla urzędu starostwa

Wykaz kont dla urzędu starostwa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 11/2012 Starosty Średzkiego z dnia 30 lipca 2012r. Wykaz kont dla urzędu starostwa Numer konta Nazwa konta 011 013 014 015 020 030 071 072 073 080 Środki trwałe

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. 1 1 LUBELSKI OŚRODEK SAMOPOMOCY Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe Nazwa grupy składników majątku trwałego roku Aktualizacja Przychody Przemieszczenia Rozchody 1.

Bardziej szczegółowo

Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski w Chorzowie ul. Katowicka 77 41-500 Chorzów. Informacje uzupełniające za 2014r spis treści

Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski w Chorzowie ul. Katowicka 77 41-500 Chorzów. Informacje uzupełniające za 2014r spis treści Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski w Chorzowie ul. Katowicka 77 41-500 Chorzów Zbiorcza Informacje uzupełniające za spis treści Informacje uzupełniające wykazano ze szczegółowością wynikającą z potrzeb

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. NAZWA ORGANIZACJI POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH ODDZIAŁ DOLNOŚLĄSKI Informacja dodatkowa za 2010 r. a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe:

Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe: AKTYWA TRWAŁE Ćwiczenie 1: Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe: 1. Rozpoczęta budowa magazynu, 2. Oprogramowanie komputera, 3. Udziały nabyte w innych

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

Amortyzacja za rok 2008 Inne zwiększenia Zmniejszenie. Stan na początek roku obrotowego. Stan na koniec roku obrotowego. obrotowego Przychody Rozchody

Amortyzacja za rok 2008 Inne zwiększenia Zmniejszenie. Stan na początek roku obrotowego. Stan na koniec roku obrotowego. obrotowego Przychody Rozchody NAZWA ORGANIZACJI Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie WEDŁUG CEN NABYCIA Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości WEDŁUG CEN

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2009 r.

Informacja dodatkowa za 2009 r. MŁODZIEŻOWY KLUB SPORTOWY POLAR WROCŁAW - ZAWIDAWIE Informacja dodatkowa za 2009 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Fundacja Ekologiczna ARKA

Fundacja Ekologiczna ARKA Fundacja Ekologiczna ARKA Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne Rzeczowe składniki aktywów obrotowych

Bardziej szczegółowo

CARITAS DIECEZJI TARNOWSKIEJ

CARITAS DIECEZJI TARNOWSKIEJ CARITAS DIECEZJI TARNOWSKIEJ INFORMACJA DODATKOWA - ŁĄCZNA ZA 2OO9 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Zapasy materiałów Należności Fundusze własne Zobowiązania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat)

INFORMACJA DODATKOWA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) INFORMACJA DODATKOWA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego za 2007 rok 1. Charakterystyka stosowanych metod wyceny ( w tym amortyzacji) aktywów i pasywów

Bardziej szczegółowo

Opis kont stosowanych w ewidencji księgowej

Opis kont stosowanych w ewidencji księgowej Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 57/2009 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 30 września 2009r. Opis kont stosowanych w ewidencji księgowej KONTO Podstawowe operacje ujmowane na kontach Wn Ma Wn Salda końcowe

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT..OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w.. DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PLAN KONT..OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w.. DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Załącznik Nr.. do Zarządzenia Nr../200. Dyrektor /Kierownika. w.. Załącznik Nr 7 PLAN KONT..OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w.. DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO I. Konta

Bardziej szczegółowo

sprawozdanie finansowe 2009.xls

sprawozdanie finansowe 2009.xls BILANS Stowarzyszenia WSCHODNIOEUROPEJSKIE CENTRUM DEMOKRATYCZNE na dzień 31.12.2009 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539z późn.zm.)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne: Wycenia się wg cen nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tyt. trwałej utraty wartości; Rzeczowe składniki aktywów

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 00391131100000 F-01/I-01 PKD: 4931Z 31-060 KRAKÓW UL. ŚW. WAWRZYŃCA 13 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 534/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 października 2014 r.

Zarządzenie Nr 534/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 października 2014 r. Zarządzenie Nr 534/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 października 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Zakładowego Planu Kont dla jednostki budżetowej - Urzędu Miejskiego w Kaliszu.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU I RACHUNKU WYNIKÓW NA 31.XII.2012 ROKU

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU I RACHUNKU WYNIKÓW NA 31.XII.2012 ROKU INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU I RACHUNKU WYNIKÓW NA 31.XII.2012 ROKU 1. Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego a) Środki trwałe - według ceny nabycia(zakupu) obejmującej kwotę

Bardziej szczegółowo