Potrzeby mieszkaniowe w Warszawie a budownictwo mieszkaniowe realizowane przez m.st. Warszawa Katarzyna Rakowska

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Potrzeby mieszkaniowe w Warszawie a budownictwo mieszkaniowe realizowane przez m.st. Warszawa Katarzyna Rakowska"

Transkrypt

1 Potrzeby mieszkaniowe w Warszawie a budownictwo mieszkaniowe realizowane przez m.st. Warszawa Katarzyna Rakowska Raport przygotowany w ramach projektu Lokatorski monitoring warszawskiej polityki mieszkaniowej realizowanego przez Warszawskie Stowarzyszenie Lokatorów, dofinansowanego z grantu Fundacji Batorego.

2 Wstęp Przedstawiamy pierwszy mini-raport z monitoringu prowadzonego przez Warszawskie Stowarzyszenia Lokatorów. Celem raportu jest omówienie realizowanego przez władze Warszawy budownictwa mieszkaniowego w okresie obowiązywania Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym m.st. Warszawy na lata w odniesieniu do potrzeb mieszkańców miasta. W tym tekście omawiamy następujące tematy: 1. Definicję czym są potrzeby mieszkaniowe i w jaki sposób polityka mieszkaniowa władz samorządowych powinna je zaspokajać, 2. Obecne potrzeby mieszkaniowe w Warszawie z uwzględnieniem liczby ludności Warszawy, liczby gospodarstw domowych, liczby mieszkań, rozwoju Warszawy i przyrostu liczby mieszkań oraz dochody ludności. 3. Ekonomiczną i fizyczną dostępność mieszkań, w tym dostępność mieszkań na wynajem, mieszkań komunalnych i mieszkań towarzystw budownictwa społecznego. 4. Historię budownictwa mieszkaniowego w Warszawie, ze szczególnym uwzględnieniem budownictwa mieszkaniowego w ciągu ostatnich 20 lat. 5. Budownictwo mieszkaniowe w okresie obowiązywania Planu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem m.st. Warszawy na lata , 6. Plany miasta w zakresie budownictwa mieszkaniowego na kolejne lata, 7. Rekomendacje dla m.st. Warszawy w zakresie budownictwa mieszkaniowego, 8. Propozycję zmian prawnych, zmierzające do dostosowania polityki mieszkaniowej do potrzeb społecznych. 2

3 Potrzeby mieszkaniowe a polityka mieszkaniowa Polityka mieszkaniowa 1 to wszelkie działania mające wpływ na ilość, jakość i dostępność mieszkań. Właściwie prowadzona polityka mieszkaniowa powinna gwarantować każdemu dostęp do dobrej jakości mieszkania, adekwatnego do potrzeb. Przez mieszkanie adekwatne do potrzeb rozumiemy tu mieszkanie pozwalające na prowadzenie godnego życia, czyli mieszkanie, które umożliwia rozwój osobisty, w którym budujemy związki, wychowujemy dzieci, z którego z łatwością dojeżdżamy do innych miejsc w mieście, do rodziny, do znajomych, do pracy, mieszkanie w którym przyjmujemy gości, odpoczywamy, regenerujemy siły, pracujemy. Mieszkanie dobrej jakości to też mieszkanie przestronne, suche, ciepłe, dobrze doświetlone. Standard naszego życia ciągle się zmienia, a wraz z nim zmieniają się nasze potrzeby życiowe, także te, dotyczące mieszkania. Właściwie prowadzona polityka mieszkaniowa to także taka, która pozwala na zmianę mieszkania wraz ze zmieniającymi się potrzebami i możliwościami 2. Pierwszym krokiem ku zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych społeczności jest zapewnienie lokum wszystkim jej członkom. Mieszkania muszą fizycznie istnieć, co pociąga za sobą konieczność budowy odpowiedniej ich liczby. Zatem trzeba uzupełniać straty istniejącego już zasobu mieszkaniowego, powodowanego m.in. degradacją budynków - starzeniem się i niszczeniem budynków, zdarzeniami losowymi, takimi jak katastrofy, pożary. Budowa nowych mieszkań konieczna jest też ze względu na zmieniające się historycznie standardy życiowe, w tym standardy mieszkaniowe. Dziś już standardem jest centralne ogrzewanie, kanalizacja, względna niezależność temperatury panującej wewnątrz mieszkania od temperatury zewnętrznej, brak zawilgocenia czy dostęp do ustępu, łazienki i wydzielonych przestrzeni kuchennych wewnątrz mieszkania. Gdy więc część mieszkań standardów tych nie spełnia, konieczna jest budowa nowych odpowiadających aktualnym wzorcom. Budowa nowych lokali jest też konieczna ze względu na zmieniający się skład społeczny mieszkańców powodowany m.in. zmianami demograficznymi, migracjami do i z miasta czy zmianami struktury gospodarstw domowych. Zasób mieszkaniowy musi więc być stale odnawiany i uzupełniany. Dostępność mieszkania to także jego dostępność ekonomiczna ponieważ mieszkanie dostępne, to takie, na które nas stać. O cenach budowanych mieszkań decyduje m.in. to czy budowane są one dla zysku, kto finansuje budowę mieszkań, kto wykonuje prace budowlane, kto i na jakich zasadach zarządza wybudowanymi mieszkaniami, czy są one sprzedawane czy wynajmowane, kto i w jakiej wysokości ustala czynsze. Mieszkanie jest szczególnym dobrem, które warunkuje nasze funkcje biologiczne oraz nasze życie społeczne. Mieszkanie jest dobrem, które ma długą żywotność, nie zużywa się tak szybko jak inne dobra powszechnego użytku, jest też dobrem bardzo drogim, jego budowa bowiem wymaga dużego nakładu pracy. Zbudowanie lokalu wiąże się 1 W naszych raportach stosujemy tzw. szeroką definicję polityki mieszkaniowej, wg, której polityka mieszkaniowa to nie tylko działalność inwestycyjna organów publicznych oraz przydział mieszkań, ale wszelkie działania państwa (i samorządu), które mają wpływ na funkcjonowanie i wynik rynku mieszkaniowego, tj. na liczbę, cenę, stawki czynszu oraz jakość mieszkań (Piotr Lis, Polityka państwa w zakresie finansowania inwestycji mieszkaniowych, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2008, s. 17); Zakładamy, że dobra, właściwie prowadzona polityka mieszkaniowa pozwala wszystkim osobom na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych, gwarantując dostęp do tanich, dobrej jakości mieszkań w różnych formach własności. 2 Prawo do mieszkań dostępnych ekonomicznie i dobrej jakości reguluje wiele międzynarodowych aktów prawnych, m.in. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (1948), Międzynarodowy Pakt Praw Ekonomicznych, Społecznych i Kulturalnych (1966), Deklaracja dotycząca Postępu Społecznego i Rozwoju (1969), Międzynarodowa Konwencja Praw Dziecka (1989), Europejska Karta Społeczna (1961; 1996), Deklaracja Światowej Konferencji Habitat II w Istambule (1996) 3

4 z dostępem do ziemi, uzbrojeniem jej w instalacje, sporządzeniem projektu, produkcją i zakupem do materiałów budowlanych, produkcją i zakupem wyposażenia oraz wkładem pracy wielu osób, na każdym etapie jego projektowania i powstawania. Oczywistym jest więc, że nie każdego stać na jego kupno lub wynajem po cenach zapewniających właścicielowi zwrot poniesionych nakładów i zysk. Poddanie więc sfery budownictwa mieszkalnego wyłącznie regułom rynkowym z założenia uniemożliwia dostęp do mieszkania wielu osobom, które nie są w stanie z własnych środków pokryć kosztów jego budowy, uzyskać kredytu na jego zakup lub wynająć od prywatnego właściciela. Miasta i wsie, w których żyjemy to nie tylko punkty geograficzne i jednostki administracyjne, nie tylko pojedynczy ludzie. To także wspólnoty, które dbają o swój rozwój oraz rozwój tworzących je ludzi. Oczywistym jest, że wspólnota zapewnia dostęp do wielu dóbr powszechnego użytku, których indywidualne wytwarzanie lub zakup nie jest racjonalny, efektywny czasowo czy ekonomicznie lub nawet fizycznie możliwy. Do wspólnoty należą szkoły, teatry, szpitale, oświetlenie ulic, parki i kanalizacja, są to bowiem dobra kosztowne, ich produkcja nie jest możliwa przez pojedyncze osoby i przy odpowiednich remontach i konserwacji, służą wszystkim członkom wspólnoty przez wiele pokoleń. Taką samą rolę spełniają mieszkania, dlatego też w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych wspólnoty lokalnej kluczową role odgrywa wynajmowanie za niski czynsz mieszkań z zasobu publicznego lub społecznego (które nie są wynajmowane w celu osiągnięcia zysku) Rozwój publicznego i społecznego zasobu mieszkaniowego jest zresztą nie tylko uzasadniony z punktu widzenia wyżej przytoczonych argumentów ekonomicznych i etycznych, ale także ugruntowany w prawie. Zgodnie z Ustawą o ochronie praw lokatorów, tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej należy do zadań własnych gminy (art. 4 ust. 1), gmina jest także zobowiązana do zapewniania lokali socjalnych i zamiennych oraz zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach (art. 4 ust. 2). Do realizacji tych celów, gminy zarządzają i rozwijają własny zasób mieszkaniowy w formie lokali komunalnych i socjalnych. Obowiązek ten jest wykonywany przede wszystkim przy wykorzystaniu własnych zasobów finansowych gmin, jednak na tworzenie i rozwijanie gminnego zasobu mieszkaniowego mogą być także przeznaczane środki z budżetu państwa, w formie dotacji celowych (art. 4 ust. 4). Funkcje sektora społecznego pełnią natomiast w Polsce Towarzystwa Budownictwa Społecznego, tworzone na podstawie Ustawy dnia z dnia 26 października 195 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. TBSy w założeniach mają dostarczać mieszkań na wynajem dla osób średnio-zamożnych. Potrzeby mieszkaniowe w Warszawie aspekt ilościowy W Warszawie mieszka obecnie około tysięcy osób 3. Brak jest najnowszych danych na temat liczby gospodarstw domowych w Warszawie, te najbardziej aktualne pochodzą z Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 r. kiedy to liczba ludności m. st. Warszawy wynosiła , a ilość gospodarstw domowych , przy czym przeciętna liczba osób w gospodarstwie domowym wyniosła 2,194. W 2002 r. wielkość tzw. luki mieszkaniowej, czyli różnicy między liczbą gospodarstw domowych a liczbą mieszkań wynosiła około 40 tysięcy. Od 3 Statystyczne Vademecum Samorządowca 2011, Urząd Statystyczny w Warszawie, dostęp z dn r. 4 Jeśli nie wskazano inaczej, dane w tym rozdziale pochodzą z serwisu internetowego Głównego Urzędu Statystycznego 4

5 2002 r. do 2011 r. oddano w Warszawie do użytkowania lokali mieszkalnych, Oznacza to, że przy założeniu o nie zmienionej liczbie gospodarstw domowych, potrzeby mieszkaniowe Warszawy zostałyby rozwiązane. Trzeba jednak pamiętać, że w ciągu ostatnich 10 lat w Warszawie przybyło prawie sto tysięcy osób, czyli co najmniej 45,5 tys. gospodarstw domowych. A przecież wielkość gospodarstw domowych w Warszawie systematycznie spada. Przybywa gospodarstw jednoosobowych, zwłaszcza gospodarstw domowych ludzi starszych 5, co sprawia, że coraz więcej potrzeba jest mieszań małych, jedno-, dwu pokojowych z dostępem do windy, bez barier architektonicznych, czyli mieszkań w nowym budownictwie. Pamiętać przy tym należy, że w 2002 r. prawie 95 tysięcy mieszkań znajdowało się w budynkach wybudowanych przed 1945 r. Aż 44 tysiące z tych mieszkań nie miało centralnego ogrzewania, a ponad 1400 nie miało kanalizacji. Są to mieszkania, które nie odpowiadają współczesnym standardom i powinny być wyłączone z użytkowania. Z wyżej wymienionych powodów szacuje się, że faktyczne zapotrzebowanie na lokalne mieszkalne w Warszawie przekracza sto tysięcy lokali i z powodu starzenia się budynków oraz zwiększania liczby małych gospodarstw domowych cały czas rośnie. Potrzeby mieszkaniowe w Warszawie aspekt ekonomiczny Niezależnie od liczby mieszkań zlokalizowanych na terenie Warszawy, ważną kwestią jest ich faktyczna dostępność dla mieszkańców stolicy w aspekcie finansowym. Około 90% nowobudowanych lokali to mieszkania przeznaczone na sprzedaż lub wynajem na rynku komercyjnym, a średnia cena kupna m 2 takiego mieszkania wahała się w ostatnich latach od 5600 zł w 2006 r. do 8600 zł w 2008, kiedy to osiągnęła wartość szczytową w historii 6. Obecnie cena m 2 nowo wybudowanego mieszkania wyniosła w I kwartale 2012 r ,00 zł 7. Dostępność dochodowa mieszkań na rynku komercyjnym jest więc bardzo niska i nie zmienia się od lat szczegółowe dane na ten temat prezentuje tabela nr 1. Tabela I: Średnia cena m 2 mieszkania na rynku pierwotnym i wtórnym w podziale na lata Rynkowa średnia cena m2 mieszkania na rynku pierwotnym Rynkowa średnia cena m2 mieszkania na rynku wtórnym zł zł zł zł zł zł zł zł Kalkulatory kredytowe popularnych agencji doradztwa finansowego wyliczają, że 4- osobowa rodzina - rodzice z dwójką dzieci, (gdy na dochód gospodarstwa domowego składają się dochody dwóch osób w wysokości płacy minimalnej każda) posiada zdolność kredytową w 5 Z: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy. : Przekształceniom struktury wieku ludności towarzyszą zmiany w wielkości gospodarstw domowych i rodzin: w Warszawie w sposób widoczny wzrasta liczba jednoosobowych gospodarstw domowych, małżeństw bezdzietnych oraz rodzin niepełnych. Proces ten przebiega intensywnie w dzielnicach o rosnącym udziale najstarszych grup wieku i wynika przede wszystkim z osamotnienia osób starszych, których liczebność stale wzrasta., dostęp z dn r. 6 Raport o sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w latach , NBP, Warszawa 2010, s stan na dzień r. 5

6 wysokości ,00 zł. Aby móc zaciągnąć kredyt na 2 pokojowe, 45 metrowe mieszkanie (przeciętna cena: ,00 zł), obie osoby muszą zarabiać minimum 3000 zł brutto, czyli 6000 zł brutto łącznie (4312 netto). W takim przypadku miesięczna rata ich kredytu wyniesie około zł, co pozostawi tej rodzinie zł miesięcznie na wszystkie pozostałe wydatki, w tym czynsz, opłaty za media, żywność, odzież i transport. Kwota pieniędzy pozostałych rodzinie po spłaceniu miesięcznej raty kredytu jest więc o wiele niższa niż minimum socjalne (dla czteroosobowej rodziny w 2011 wynoszące 3 221,48 zł) i zaledwie o 375 zł wyższa niż minimum egzystencji(czyli minimum pozwalające jedynie na biologiczne przeżycie 8 ), które dla czteroosobowej rodziny w 2011 r. wynosiło 2 193,13 zł. Biorąc pod uwagę powyższe dane, trudno uznać, że kupno mieszkania ze środków własnych lub na kredyt jest rozwiązaniem dostępnym finansowo dla większości mieszkańców stolicy. Chociaż nie istnieją analizy poświęcone specyfice sytuacji Warszawy, to szacunki odnośnie dostępności mieszkań komercyjnych w skali kraju wskazują, że od 25 do 35% Polaków nie stać na zakup mieszkania 9. Analiza cen wynajmu mieszkań na rynku komercyjnym prowadzi do podobnie, pesymistycznych wniosków. Pomimo, że w ciągu ostatnich dwóch lat widać duży spadek cen najmu, to mieszkania na wynajem dostępne na rynku nadal są bardzo drogie. W 2011 r. średnia cena wynajmu jednopokojowego mieszkania wynosiła zł, dwupokojowego zł, trzypokojowego zł, a czteropokojowego zł 10. Rynek komercyjny nie oferuje więc mieszkań osobom, które nie osiągają wymaganych (wysokich) dochodów, lub nie pracują regularnie na umowę o pracę (czy też nie posiadają zdolności kredytowej z innych powodów takich jak wiek, czy niekorzystna historia kredytowa). Chociaż Warszawa jest miastem, w którym wynagrodzenia należą do najwyższych w kraju, to równie wysokie są: rozpiętość dochodowa i rozwarstwienie społeczne. W 2010 r. ponad 100 tysięcy osób korzystało z pomocy społecznej 11. Liczba osób bezrobotnych wyniosła w Warszawie w 2011 wynosiła ponad 41 tysięcy, a w maju 2012 ponad 44 tysiące (w tym 81 % osób bez prawa do zasiłku) 12 - to kolejna grupa osób bez szans na kredyt mieszkaniowy. Do tego należy doliczyć rzeszę osób pracujących nieregularnie, na umowy cywilno-prawne, czy też w szarej strefie (bez umów). Publiczny i społeczny zasób mieszkaniowy w Warszawie Biorąc pod uwagę ustawowy obowiązek tworzenia [przez gminy] warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej, należy stwierdzić iż zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych osób, dla których nie są dostępne mieszkania oferowane na rynku na sprzedaż lub wynajem jest zadaniem władz miasta. Zadanie to powinno być realizowane za pomocą gminnego zasobu mieszkaniowego oraz wspierania społecznego sektora mieszkań na wynajem Minimum socjalne w 2011 r.: 1 os ,45 zł, 2 os ,89 zł, 3 os. 2528,23 zł lub 2 594,90- zł (w zaleśności od wieku dzieci), 4 os ,48 zł; Minimum egzystencji: 1 os ,68 zł, 2 os ,03 zł, 3 os ,35 zł lub 1328,96 zł (w zależności od wieku dzieci), 4 os ,13; więcej na ipiss.com.pl Raport portalu Homebroker, https://homebroker.pl/analizy_news/612 dostęp z dn r. Raport z rynku nieruchomości, Ober Haus, Agencja nieruchomości, dostęp z dn r. Większość z tych osób, aby móc skorzystać z pomocy społecznej musiało osiągac dochody nie przekraczające kryterium dochodowego, które wynosi 477 zł w gospodarstwie jednoosobowym i 351 na osobę w rodzinie. Dane warszawskiego urzędu pracy, dostęp z dn r. Społeczny sektor mieszkaniowy można zdefiniować jako sektor tworzony przez podmioty nie nastawione na zysk, których zadaniem jest oferowanie mieszkań na wynajem po przystępnej (niskiej) cenie. 6

7 Poza rynkiem sprzedaży i najmu mieszkań w Warszawie istnieje ograniczony zasób mieszkań komunalnych i mieszkań towarzystw budownictwa społecznego. Towarzystwa Budownictwa Społecznego (TBS) to podmioty, budujące mieszkania na wynajem. Najemca takiego mieszkania musi wykazać się odpowiednim dochodem, nie może posiadać prawa do innego lokalu i musi pokryć część kosztów budowy mieszkania. W czynsz zajmowanego mieszkania wliczana jest rata kredytu zaciągniętego pod jego budowę. Niewiele osób stać na pokrycie wkładu własnego w TBS, czynsze, ze względu na wliczony kredyt są wysokie a same mieszkania tego typu stanowią mniej niż 0,5% całego zasobu mieszkaniowego w stolicy. Co więcej, od 2008 r. w Warszawie nie oddano do użytku ani jednego mieszkania wybudowanego przez TBSy (por. niżej)w związku z faktycznym zawieszeniem kredytów udzielanych na budownictwo TBS przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Mieszkania komunalne stanowią obecnie niecałe 11% zasobu mieszkaniowego w Warszawie, a ich liczba systematycznie się zmniejsza, o ponad mieszkań rocznie. W ciągu 4 lat objętych monitoringiem liczba lokali komunalnych spadła o Systematycznie i szybko rośnie natomiast liczba lokali socjalnych, czyli lokali substandardowych. W ciągu 4 lat wzrosła ona o Zwiększenie liczby lokali socjalnych odbywa się kosztem zmniejszenia liczby lokali wynajmowanych na czas nieokreślony, te ostatnie bowiem, gdy są w złym stanie technicznym, nie są remontowane, a nadaje się im nowe miano lokalu socjalnego i kieruje tam najuboższych. Tabela II: Liczba lokali komunalnych w Warszawie w latach Liczba lokali stan na dzień stan na dzień stan na dzień stan na dzień miejskich łącznie W tym: liczba lokali komunalnych (wynajmowanych na czas nieoznaczony) Liczba lokali socjalnych Spadek łącznej liczby mieszkań miejskich w okresie wpisuje się w długotrwały trend spadkowy miejskiego zasobu mieszkaniowego, który ma miejsce w większości polskich miast od lat 90. Biorąc pod uwagę dane od 1999 r., liczba lokali wchodzących w skład miejskiego zasobu komunalnego spadła w Warszawie z poziomu 124,5 tys. do 89,4 tys., czyli o ponad 35 tys. (por. wykres 1) 7

8 Wykres 1 - Zasób komunalny m.st. Warszawy w latach Spadkowi liczby mieszkań komunalnych towarzyszy względnie stała liczba rodzin oczekujących na najem lokalu z miejskich zasobów. Na koniec 2010 r. w kolejkach oczekiwało rodzin, w których żyły osoby. Rok później było to rodzin. Warto zauważyć, że spada liczba rodzin oczekujących na najem lokalu komunalnego na czas nieoznaczony. Wyraźny spadek liczby oczekujących rodzin zanotowano w 2010 r. Prawdopodobnie jest to wynikiem wejścia w życie Uchwały Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009, która wprowadziła nowe kryteria dochodowe dla osób ubiegających się o najem mieszkania z zasobów komunalnych. Można przypuszczać, że w wyniku weryfikacji wniosków i dochodów osób ubiegających się o najem, kolejka do najmu zmniejszyła się aż o 423 rodziny, w których żyje 1189 osób. Rośnie natomiast liczba osób oczekujących na najem lokalu socjalnego, głównie ze względu na przyrost liczby osób oczekujących na najem lokalu socjalnego na mocy wyroku sądów. Tabela III: Liczba rodzin (gospodarstw domowych) oczekujących na najem lokalu z zasobów komunalnych: stan na dzień: stan na dzień: stan na dzień: Stan na dzień: Liczba rodzin oczekujących na najem lokalu na czas 1377 nieoznaczony Liczba rodzin oczekujących na najem lokalu socjalnego w tym na mocy wyroków sądu (tylko oczekujący na lokale socjalne) Łączna liczba osób oczekujących na najem lokalu z zasobów miejskich (lokali na czas nieokreślony i lokali socjalnych)

9 Dostępność mieszkań komunalnych Zasady wynajmu mieszkań komunalnych są skomplikowane a ich dostępność dla przeciętnego mieszkańca stolicy bardzo utrudniona 14. W Warszawie przyjęto, że lokale z miejskiego zasobu mieszkaniowego co do zasady są wynajmowane osobom które łącznie spełniają 2 warunki (zgodnie z par. 4 Uchwały ws. zasad wynajmowania lokali): są bezdomne lub zamieszkują w trudnych warunkach mieszkaniowych (tj. zamieszkują za zgoda właściciela w lokalach gdzie na osobę przypada nie więcej niż 6 m² powierzchni mieszkalnej lub zamieszkują w pomieszczeniach nie nadających się na stały pobyt ludzi), średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza minimum dochodowego. Porównując zapisane w uchwale warunki, które należy spełnić aby móc starać się o lokal komunalny lub socjalny, z omówioną wyżej sytuacją na rynku najmu i sprzedaży mieszkań, należy stwierdzić, że są one ustanowione na bardzo restrykcyjnym poziomie pomoc mieszkaniową od miasta można otrzymać w zasadzie dopiero po znalezieniu się w najbardziej skrajnej sytuacji mieszkaniowej: bezdomności, zamieszkiwania w warunkach skrajnego przeludnienia lub pomieszczeniu nie nadającym się na stały pobyt ludzi. Warto zauważyć, że jeżeli zamieszkujemy gdzieś bez zgody właściciela (odnosi się to do sytuacji kiedy właściciel wypowiedział nam umowę najmu) nie jesteśmy uprawnieni do pomocy ze strony miasta. To znaczy, że po wypowiedzeniu najmu aż do czasu eksmisji, nie przysługuje nam lokal komunalny, pomimo, że faktycznie jesteśmy postawieni w sytuacji, w której pomoc ze strony miasta byłaby jak najbardziej usprawiedliwiona i potrzebna. Drugie kryterium dostępu do lokali komunalnych minimum dochodowe, jest równie restrykcyjne. Osiągane dochody osoby ubiegającej się o najem lokalu na czas nieoznaczony nie mogą przekraczać minimum dochodowego, zdefiniowanego na poziomie 160% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym i 220% tej kwoty w gospodarstwie jednoosobowym (par. 1 pkt. 26 Uchwały) w 2012 r było to odpowiednio: 1278,69 zł i 1758,20 zł 15 Należy w tym miejscu dodać, że określone kategorie osób uprawnione są do starania się o lokale ze stołecznego zasobu mieszkaniowego pomimo, że nie spełniają żadnego z powyższych kryteriów. Są to: osoby, którym miasto jest zobowiązane dostarczyć lokale zamienne, osoby mieszkające w budynkach planowanych do rozbiórki ze względu na planowane inwestycje miejskie, repatrianci, osoby ze statusem uchodźcy, osoby, które za zgodą władz miasta dokonały adaptacji, rozbudowy i nadbudowy pomieszczeń niemieszkalnych, niektórzy wychowankowie domów dziecka, osoby, które utraciły tytuł prawny do lokalu w wyniku błędu urzędu wydającego decyzję o stwierdzeniu nieważności lub uchyleniu decyzji o przydziale lokalu. Ponadto, uchwała przewiduje także, że niektóre kategorie osób i rodzin mogą starać się o lokal z zasobu miasta pomimo, że nie są bezdomne i nie zamieszkują w trudnych warunkach mieszkaniowych (czyli nie spełniają pierwszego z kryteriów, ale spełniają kryterium dochodowe). 14 System polityki mieszkaniowej w Warszawie określają przede wszystkim: Uchwała Nr LVIII/1751/2009 Rady m. st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m. st. Warszawy (Dz. Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 132, poz. 3937) oraz Uchwała z dnia 2 października 2008r. Rady m.st. Warszawy Nr XLI/1272/2008 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta stołecznego Warszawy na lata Uchwały te zawierają zasady wynajmowania lokali komunalnych i socjalnych, opis procedury ustalania czynszów w komunalnym zasobie mieszkaniowym oraz założenia gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym. 15 Obliczenia własne na podstawie Komunikatu Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych oraz kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent, źródło: 9

10 Ta zasada odnosi się do: lokatorów zamieszkujących budynki zreprywatyzowane, którym wypowiedziano umowę najmu oraz do osób pozostających w trudnej sytuacji zdrowotnej, rodzinnej lub społecznej obejmującej niepełnosprawność, ciężką, przewlekłą chorobę lub udokumentowaną przemoc lub inna patologię w rodzinie (znów: pod warunkiem, że wnioskodawca zamieszkuje w lokalu za zgodą właściciela). W stosunku do wyżej wymienionych grup, kryterium dochodowe jest natomiast zmodyfikowane w następujący sposób: podwyższa się jego wysokość o 30% lub 60% (lokatorzy z budynków zreprywatyzowanych, których jedynym źródłem dochodu jest emerytura, świadczenie przedemerytalne albo świadczenie z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz do samodzielnej egzystencji). Tabela IV przedstawia w jaki sposób w ostatnich latach kształtowały się kryteria dochodowe dla poszczególnych kategorii mieszkańców Warszawy: Tabela IV: Kryteria dochodowe dla lokali wynajmowanych na czas nieokreślony w podziale na lata Rok, w którym obowiązuje kryterium/typ gospodarstwa domowego Gospodarstwo wieloosobowe (na 1 osobę w rodzinie) 1080, , , ,69 Gospodarstwo jednoosobowe 1404,2 1553, , ,20 Gospodarstwo wieloosobowe (na 1 osobę w rodzinie) kryterium zwiększone o 30% Gospodarstwo jednoosobowe kryterium zwiększone o 30% Gospodarstwo wieloosobowe (na 1 osobę w rodzinie) kryterium zwiększone o 60% Gospodarstwo jednoosobowe kryterium zwiększone o 60% 1404,2 1469, , , , , , , , , , , , , , ,11 Tabela V: Kryteria dochodowe dla lokali socjalnych w podziale na lata: Rok, w którym obowiązuje kryterium/typ gospodarstwa domowego Gospodarstwo wieloosobowe (na 1 osobę w rodzinie) 675,10 706,29 728,18 799,18 Gospodarstwo jednoosobowe 877,63 918,18 946, ,93 Należy pamiętać, że samo spełnianie kryterium dochodowego nie gwarantuje przyznania lokalu. Na lokale komunalne w Warszawie czeka się latami, w tym czasie będąc zmuszonym do szukania schronienia na własną rękę. Mimo, że nie znamy średniego czasu oczekiwania na lokal komunalny w Warszawie, wiemy, że średnio w Polsce wynosi on dwa lata. Jednakże, w przypadku wielu rodzin dochodzi on nawet do kilkunastu lat 16 Nie można wymagać, że osoby oczekujące na przydział lokalu wynajmą mieszkanie na wolnym rynku. Zazwyczaj gnieżdżą się w mieszkaniach u rodziny lub zamieszkują lokale substandardowe, często nie nadające się do zamieszkania. Strategie przetrwania rodzin zakwalifikowanych do najmu lokalu podczas oczekiwania na jego przydział, powinny być tematem dalszych badań, trudno bowiem przypuszczać, aby mogły one wynająć mieszkanie na wolnym rynku. 16 List Rzecznika Praw Obywatelskich Janusza Kochanowskiego do Donalda Tuska, 10

11 Podobnie jest z osobami, których dochód jest wyższy oda wskazanych przez ustawę progów, a jednocześnie zbyt niski by mogły sobie pozwolić na kupno lub wynajem mieszkania na wolnym rynku. Należy zauważyć, że ustalając takie a nie inne progi dochodowe miasto manipuluje danymi dotyczącymi liczby osób potrzebujących wsparcia mieszkaniowego. Im bardziej restrykcyjne kryterium (czyli gdy niższy dochód uprawnia do przydziału lokalu komunalnego), tym mniej osób może liczyć na zakwalifikowanie do kolejki po mieszkanie, a miasto może pochwalić się skuteczną polityką mieszkaniową. Na spotkaniach z organizacjami społecznymi urzędnicy miejscy niejednokrotnie podkreślali, że podniesienie progów dochodowych nic nie zmieni oprócz wydłużenia kolejek. Jest to absurdalne tłumaczenie, ignorujące faktyczną niedostępność mieszkań przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem na rynku komercyjnym i skalę potrzeb mieszkaniowych w Warszawie. Komunalne budownictwo mieszkaniowe w okresie obowiązywania Programu Znając skalę potrzeb możemy przyjrzeć się teraz skali budownictwa mieszkaniowego realizowanego przez urząd m.st. Warszawy. W 2008 r. miasto uchwaliło Program komunalnego budownictwa mieszkaniowego m.st. Warszawy na lata Zgodnie z założeniami Programu, miasto planowało do 2012 r. pozyskać 4000 nowych lokali, w tym 2500 poprzez inwestycje Dzielnic oraz około 1500 wybudowanych w systemie TBS i w ramach współpracy z partnerami prywatnymi. Szczegółowe założenia dotyczące prognozowanej liczby lokali mieszkalnych w nowobudowanych budynkach przedstawia Tabela VI: Tabela VI: Prognozowana ilość nowych lokali mieszkalnych w latach Prognozowana ilość lokali mieszkalnych do pozyskania w wyniku realizacji budownictwa komunalnego Prognozowana ilość lokali mieszkalnych możliwa do pozyskania w wyniku realizacji inwestycji przez TBS Prognozowana ilość lokali mieszkalnych do pozyskania w ramach współpracy z Partnerami Prywatnymi Suma planowanych, nowobudowanych lokali Razem W Programie założono, że mieszkania będą budowane na terenach o niższej wartości rynkowej, lokalizacyjnie mniej atrakcyjnych. Nie uzasadniono takiego wyboru terenów inwestycyjnych inaczej niż ze względu na przyjętą politykę m.st. Warszawy polegającą na tym, że mieszkania komunalne powinny być budowane w dzielnicach zewnętrznych miasta, co wpisuje się w politykę traktowania lokatorów mieszkań komunalnych jako gorszych, zasługujących na mniej, politykę wyrzucania z reprezentacyjnego centrum. 17 Program stanowi załącznik do uchwały nr XLI/1273/2008 Rady m.st. Warszawy z dn. 2 października 2008 r. w sprawie Programu Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego m.st. Warszawy na lata

12 Plan zakładał, że średni koszt budowy 1m2 mieszkania wyniesie 4000 zł, a w ciągu trwania całego programu na inwestycje mieszkaniowe zostanie przeznaczonych 600 mln zł. Zgodnie z danymi pozyskanymi w efekcie prowadzonego monitoringu, w latach do użytku oddano 31 budynków z lokalami, oznacza to, że miasto zdołało zrealizować swoje plany inwestycyjne zaledwie w 63%. Obecnie w budowie jest 11 budynków z 562 lokalami. Jeśli lokale te zostaną oddane do użytku do końca roku plan budownictwa realizowanego przez dzielnice zostanie wykonany w 85%. W omawianym okresie nie rozpoczęto kilku planowanych inwestycji, m.in. na Mokotowie i w Rembertowie. Tabela VII: Liczba budynków oraz mieszkań oddanych do użytkowania w poszczególnych latach: razem Liczba budynków Liczba lokali Średnia cena budowy m 2 powierzchni użytkowej mieszkania Warto zwrócić uwagę na niższe od zakładanych średnie koszty budowy budynków komunalnych. W tabeli powyżej przedstawiono wartości średnie ceny budowy metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych. Zazwyczaj koszt taki nie przekracza 4 tyś. zł. Co oznacza, że koszt budowy dwu-pokojowego mieszkania o powierzchni 45 m2 nie przekracza ,00 zł. Dla porównania cena sprzedaży mieszkania na wolnym rynku w Warszawie wyniosła w marcu 2012 r.: zł, co sprawia, że takie samo mieszkanie na wolnym rynku kosztuje ,00 zł (Źródło: homebroker.pl). Miasto, zgodnie ze swoimi planami i prowadzoną polityką wypychania biedy poza centrum, buduje nowe budynki w dzielnicach peryferyjnych, odległych od Centrum miasta. W roku 2007 oddano do użytkowania budynki w dzielnicach: Ursus i Włochy W roku 2008 oddano do użytkowania budynki w dzielnicach: Białołęka, Targówek, Ursus, Wawer. W roku 2009 oddano do użytkowania budynki w dzielnicach: Ursus, Wawer, Włochy, Wola. W roku 2010 oddano do użytkowania budynki w dzielnicach: Bielany, Białołęka, Włochy, Żoliborz. W roku 2011 oddano do użytkowania budynki w dzielnicach: Bielany, Praga Północ, Targówek, Ursynów, Wesoła. 11 budynków, które nadal znajdują się w budowie położonych jest w dzielnicach: Białołęka, Praga Północ, Targówek, Rembertów, Żoliborz, Ursynów, Włochy, Praga Północ. Taka polityka inwestycyjna prowadzić będzie do pogłębiania przestrzennego zróżnicowania ludności Warszawy. Lokowanie miejskich inwestycji mieszkaniowych poza centrum obarcza też większymi kosztami przyszłych użytkowników, zwiększając ich wydatki na dojazd do pracy oraz wydłużając czas jaki przebywają poza domem, co wiąże się z wyższymi kosztami wyżywienia i opieki nad dziećmi. Liczba wybudowanych mieszkań, nie tylko nie jest zgodna z Planem, ale także nie pokrywa nawet strat w zasobie mieszkaniowym. Aby zrekompensować utratę mieszkań w wyniku sprzedaży, przekazywania budynków dawnym właścicielom lub ich spadkobiercom oraz te, które ze względu na stan techniczny nie nadają się do użytkowania powinno się budować ponad 2 tysiące mieszkań rocznie, czyli tyle ile założono w Planie. Taka liczba zapewniłaby jedynie prostą zastępowalność 12

13 zasobu, nie uwzględniając rzeczywistych potrzeb, o których pisaliśmy na wstępie. Tabela VIII: Porównanie przyrostu i ubytku miejskiego zasobu mieszkaniowego w latach Liczba lokali oddanych do użytku w nowo wybudowanych budynkach Liczba lokali wyłączonych z użytkowania Liczba sprzedanych lokali Liczba lokali przekazana b. właścicielom Różnica: Warto w tym miejscu zaznaczyć, że miasto jest najmniejszym pod względem liczby wybudowanych mieszkań inwestorem w Warszawie. Rocznie buduje ono od ułamka procenta do niecałych 3 procent wszystkich wybudowanych w stolicy mieszkań. Pod względem liczby budowanych mieszkań prześcigają miasto spółdzielnie mieszkaniowe oraz inwestorzy indywidualni budujący domy jednorodzinne w granicach miasta. Tabela VIII: Liczba mieszkań wybudowanych w Warszawie w poszczególnych latach: ogółem spółdzielcze zakładowe komunalne społeczne czynszowe przeznaczone na sprzedaż lub wynajem indywidualne Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS Uwaga: Z nieznanych nam przyczyn, dane GUS różnią się od tych z Monitoringu Warszawskiej Polityki Mieszkaniowej przekazanych Warszawskiemu Stowarzyszeniu Lokatorów przez Urząd Miasta. Może to wynikać z faktu, że WSL zbierało dane dotyczące lokali oddanych do użytku w danym roku, a GUS dot. lokali wybudowanych. Wnioski Warszawa jest miastem, o ogromnych, niezaspokojonych i z roku na rok rosnących potrzebach mieszkaniowych. W Warszawie co roku przybywa nowych gospodarstw domowych, nie tylko ze względu na przyrost naturalny i migracje, ale także ze względu na zmiany struktury rodzin - coraz więcej jest osób samotnie gospodarujących, w tym gospodarstw ludzi starszych. W Warszawie przybywa też mieszkań, niestety głównie tych przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem na wolnym rynku, czyli bardzo drogich. Pomimo tego, że stolica jest miastem o najwyższych płacach, to wiele osób nie stać na zakup bądź wynajem mieszkania. Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych w Warszawie jest więc oparte o model własności mieszkań i indywidualnego zaspokajania potrzeb mieszkaniowych co sprawia, że wiele rodzin, jest zmuszonych do zaciągania kredytów hipotecznych lub ponoszenia wysokich opłat za czynsz 13

14 rynkowy. W efekcie, wielu lokatorów i właścicieli mieszkań nabytych na kredyt ledwo wiąże koniec z końcem i nie może aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym. Większość ich dochodu oddawana jest bankom, deweloperom lub właścicielom mieszkań, co sprawia, że brakuje środków na konsumpcję innych dóbr. Prowadzoną przez władze miasta politykę mieszkaniową można natomiast określić jako marginalną władze nie przeciwdziałają kurczeniu się miejskiego zasobu mieszkaniowego, a obowiązujące kryteria dostępu do lokali komunalnych i socjalnych uniemożliwiają wielu osobom najem lokalu komunalnego pomimo, że nie stać ich na najem lub kupno na rynku. Założone w Programie komunalnego budownictwa mieszkaniowego m.st. Warszawy na lata plany budowy nowych mieszkań wystarczały jedynie na utrzymanie miejskiego zasobu mieszkaniowego na poziomie z roku 2007, pomimo, że rosnące potrzeby wymagałyby raczej zwiększenia jego rozmiarów. Ostatecznie, zrealizowane inwestycje były dużo niższe niż ubytek mieszkań komunalnych, przez co utrzymuje się trend kurczenia się miejskiego zasobu mieszkaniowego. Liczba nowo wybudowanych mieszkań, pomimo tendencji do wzrostu nie pokrywa nawet Przestrzenny układ inwestycji (na peryferiach miasta) nakłada na lokatorów dodatkowe koszty związane z dojazdami do pracy i wyżywieniem podczas długiego przebywania poza domem. Miasto nie inwestuje w budownictwo w prestiżowych, najdroższych dzielnicach: Śródmieście, Mokotów, Ursynów i Wilanów. Prowadzi to do dalszego pogłębiania się różnic dochodowych wśród mieszkańców poszczególnych dzielnic Warszawy i sprzyja gettoizacji biedy. W tej sytuacji konieczne są radykalne zmiany miejskiej polityki mieszkaniowej. Władze miasta powinny podjąć działania zmierzające do: przeciwdziałania ubytkowi zasobu komunalnego na skutek sprzedaży lokali i reprywatyzacji (zwracania budynków spadkobiercom przedwojennych właścicieli i osobom, które skupiły roszczenia), intensyfikacji budownictwa mieszkaniowego do poziomu gwarantującego nie tylko utrzymanie istniejącego zasobu, ale także jego rozwój, zagwarantowania większej liczbie osób prawa do ubiegania się o najem lokalu komunalnego poprzez zmianę obowiązujących kryteriów. Rekomendacje i proponowane zmiany w prawie Zmiana warszawskiej polityki mieszkaniowej w sferze budownictwa mieszkaniowego oraz dostępności mieszkań, wymagają wieloaspektowych działań przede wszystkim zmian prawnych, ale także zapewnienia odpowiednich środków finansowych na zwiększone inwestycje oraz intensyfikacji budownictwa mieszkaniowego. Poniżej prezentujemy najważniejsze rekomendacje i propozycje zmian prawnych opracowane na podstawie analizy sytuacji mieszkaniowej w Warszawie. I Powstrzymanie kurczenia się zasobów mieszkaniowych Podstawowym powodem systematycznego kurczenia się miejskich zasobów mieszkaniowych jest prowadzona przez władze miasta polityka prywatyzacji zasobu komunalnego poprzez sprzedaż mieszkań dotychczasowym najemcom ze znaczną (nawet 90%) bonifikatą. W tym zakresie należy zauważyć, że władze miasta dokonały znacznych zmian w systemie sprzedaży lokali mieszkalnych 14

15 lokatorom 15 grudnia 2011 r. Rada Warszawy przyjęła uchwałę nr XXIX/615/2011 w sprawie zasad obrotu lokalami mieszkalnymi m.st. Warszawy. Uchwała ograniczyła maksymalną bonifikatę stosowaną przy wykupie mieszkań do maksymalnie 70%, a nowe zasady zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2013 r. Należy zauważyć, że jest to jedyna inicjatywa władz miasta zmierzająca do ograniczenia tendencji do kurczenia się zasoby komunalnego w Warszawie. II Rozwiązanie kwestii reprywatyzacji Kolejnym ważnym powodem utraty mieszkań przez miasto jest reprywatyzacja, czyli zwroty budynków byłym właścicielom lub ich spadkobiercom. Zmiany w tym zakresie wymagają regulacji na poziomie ustawowym, ponieważ władze Warszawy nie mają uprawnień do zmiany zasad zwrotu budynków położonych na działkach znacjonalizowanych na mocy Dekretu Bieruta. Z punktu widzenia potrzeb mieszkaniowych i kształtowania miejskiego zasobu mieszkaniowego w sposób dopasowany do potrzeb mieszkańców, prawne uregulowanie kwestii reprywatyzacji powinno zawierać następujące rozwiązania: zagwarantowanie lokatorom, którzy zamieszkiwali lokale zwrócone spadkobiercom przedwojennych właścicieli lub osobom które skupiły roszczenia prawa do najmu lokalu komunalnego zgodnie z zasadą ochrony praw nabytych (są to bowiem osoby, które uzyskały i nigdy nie utraciły prawa do korzystania z systemu najmu lokali komunalnych), zadośćuczynienie właścicielom poszkodowanym przez Dekret Bieruta w formie rekompensaty pieniężnej a nie zwrotów nieruchomości w naturze, Zagwarantowanie publicznej własności gruntów w Warszawie prywatyzacja gruntów uniemożliwia de facto prowadzenie jakiejkolwiek polityki mieszkaniowej opartej o rozwój publicznego zasobu mieszkaniowego, z uwagi na niemożność zdobycia gruntów pod inwestycje lub wysokie koszty jego pozyskania. III Urealnienie kryteriów uprawniających do najmu lokali komunalnych Aby odpowiedzieć na potrzeby mieszkaniowe w stolicy, władze miasta muszą dokonać zmian w zasadach najmu lokali komunalnych, które umożliwią najem lokalu komunalnego wszystkim osobom, które nie są w stanie wynająć bądź kupić mieszkania na rynku: Należy umożliwić staranie się o najem mieszkania komunalnego już w sytuacji gdy danej osobie lub rodzinie wypowiedziano najem (niezależnie od tego w jakim zasobie wynajmowały one mieszkanie), nie dysponują one innym mieszkaniem własnościowym, a osiągane dochody nie pozwalają na wynajęcie lokalu po cenach rynkowych, 15

16 Kryterium dochodowe powinno umożliwiać najem lokali komunalnych wszystkim osobom, których dochody nie pozwalają na najem lub kupno lokalu na rynku, lub też których rozporządzalny dochód po wynajęciu mieszkania lub uzyskaniu kredytu hipotecznego byłby niższy od minimum socjalnego. London Living Wage jako przykład wskaźnika urealniającego kryterium dochodowe W projektowaniu progów dochodowych uprawniających do otrzymania pomocy mieszkaniowej należałoby wziąć pod uwagę skonstruowanie wskaźnika dochodu niezbędnego do przeżycia w danym mieście, na wzór brytyjskiego London Living Wadge. Jest to wskaźnik publikowany co roku przez władze Londynu określający jaka minimalną wysokość dochodu umożliwia przeżycie w tym mieście. Autorzy corocznego raportu biorą pod uwagę m.in. rynkowe ceny wynajmu mieszkań oraz wielkość mieszkania niezbędną dla określonego gospodarstwa domowego. Stoimy na stanowisku, że przyznawanie różnego rodzaju świadczeń, w tym mieszkania komunalnego, powinno odbywać się przy uwzględnieniu faktycznych kosztów życia w danym mieście, w tym kosztów transportu, mediów i wynajmu mieszkania. Dochody, które nie pozawalają na minimalny standard życia w danym mieście powinny uprawniać do utrzymania pomocy mieszkaniowej. IV Zwiększenie skali budownictwa mieszkaniowego Podstawowym działaniem, jakie powinny podjąć władze miasta jest natychmiastowe zwiększenie skali budownictwa komunalnego. Konieczny jest szeroko zakrojony plan inwestycji na kolejne lata, który pozwoli zwiększyć zasób do poziomu zaspokajającego potrzeby mieszkaniowe mieszkańców stolicy. Roczna liczba nowych mieszkań powinna być co najmniej 10 razy większa niż obecnie, aby móc pokryć wszystkie ubytki i doprowadzić do wzrostu liczby mieszkań komunalnych. Dlaczego dodatki mieszkaniowe nie są dobrym rozwiązaniem? W debacie publicznej na temat mieszkalnictwa w Polsce powszechne jest przekonanie, zgodnie z którym władze krajowe i samorządowe nie powinny inwestować w budowę nowych mieszkań w zasobie publicznym, a raczej skupić się na tworzeniu systemu dopłat do czynszów w zasobach prywatnych. Jest to rozwiązanie z wielu względów nieefektywne: Wypłacane dodatki mieszkaniowe wędrują prosto w ręce prywatnych właścicieli mieszkań i są transferem publicznych pieniędzy do sektora prywatnego. Wypłacanie dodatków powoduje więc wzrost cen mieszkań, które już w tej chwili są niewspółmiernie wysokie w stosunku do osiąganych przez społeczeństwo dochodów. Tylko budowa tanich mieszkań na wynajem stanowi inwestycję służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych. Pojawienie się na rynku mieszkaniowym wielu tanich mieszkań zmusza też prywatnych właścicieli do obniżenia cen, co przynosi korzyć także lokatorom z zasobu prywatnego. 16

UCHWAŁA NR VII/59/15 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU. z dnia 27 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/59/15 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU. z dnia 27 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR VII/59/15 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Goniądz. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/189/13 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 24 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVI/189/13 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 24 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XXVI/189/13 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ciechanów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mniów

Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mniów Załącznik do Uchwały nr 14/XIX/12 Rady Gminy w Mniowie z dnia 27 kwietnia 2012r. Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mniów 1 Zakres przedmiotowy uchwały 1. Artykuły

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYNAJMOWANIA LOKALI WCHODZĄCYCH W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY SŁUPNO ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE

ZASADY WYNAJMOWANIA LOKALI WCHODZĄCYCH W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY SŁUPNO ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE ZASADY WYNAJMOWANIA LOKALI WCHODZĄCYCH W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY SŁUPNO ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE 1. Uchwała niniejsza reguluje zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania dodatków mieszkaniowych

Zasady przyznawania dodatków mieszkaniowych Zasady przyznawania dodatków mieszkaniowych Definicje: Dochód- wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/249/14 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE. z dnia 31 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/249/14 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE. z dnia 31 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/249/14 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rajgród Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wynajmowania lokali mieszkalnych w zasobach Sycowskiego TBS Sp. z o. o. w Sycowie I POSTANOWIENIA WSTĘPNE.

Regulamin Wynajmowania lokali mieszkalnych w zasobach Sycowskiego TBS Sp. z o. o. w Sycowie I POSTANOWIENIA WSTĘPNE. Zał. nr 1 Załącznik do Uchwały Nr... Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia... Regulamin Wynajmowania lokali mieszkalnych w zasobach Sycowskiego TBS Sp. z o. o. w Sycowie I POSTANOWIENIA WSTĘPNE.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 2 marca 2016 r. Poz. 1088 UCHWAŁA NR XI/97/16 RADY GMINY BOLESŁAWIEC. z dnia 24 lutego 2016 r.

Wrocław, dnia 2 marca 2016 r. Poz. 1088 UCHWAŁA NR XI/97/16 RADY GMINY BOLESŁAWIEC. z dnia 24 lutego 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 2 marca 2016 r. Poz. 1088 UCHWAŁA NR XI/97/16 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/87/12 Rady Gminy Pniewy z dnia 23 lutego 2012 roku

Uchwała Nr XV/87/12 Rady Gminy Pniewy z dnia 23 lutego 2012 roku Uchwała Nr XV/87/12 Rady Gminy Pniewy z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie: uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pniewy. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

Polityka mieszkaniowa m.st. Warszawy. m.st. Warszawa Aktualizacja strategii rozwoju Warszawy

Polityka mieszkaniowa m.st. Warszawy. m.st. Warszawa Aktualizacja strategii rozwoju Warszawy Polityka mieszkaniowa m.st. Warszawy Warszawski rynek mieszkaniowy Zasób mieszkaniowy w Warszawie w latach 2002-2014 1 000 000 950 000 900 000 850 000 800 000 750 000 717 784 729 889 739 324 753 182 766

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/152/2011 Rady Gminy Psary z dnia r.

UCHWAŁA NR XIV/152/2011 Rady Gminy Psary z dnia r. UCHWAŁA NR XIV/152/2011 Rady Gminy Psary z dnia 22.12.2011r. w sprawie: ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Psary. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15, art.40

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21 listopada 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/271/2014 RADY GMINY JEMIELNO. z dnia 13 listopada 2014 r.

Wrocław, dnia 21 listopada 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/271/2014 RADY GMINY JEMIELNO. z dnia 13 listopada 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 21 listopada 2014 r. Poz. 4967 UCHWAŁA NR XLI/271/2014 RADY GMINY JEMIELNO z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/37/2011 RADY GMINY LUBISZYN. z dnia 3 czerwca 2011 r.

UCHWAŁA NR VIII/37/2011 RADY GMINY LUBISZYN. z dnia 3 czerwca 2011 r. UCHWAŁA NR VIII/37/2011 RADY GMINY LUBISZYN z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lubiszyn. Na podstawie art.18 ust.2, pkt.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr LI/432/2006 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 25 maja 2006r.

Uchwała nr LI/432/2006 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 25 maja 2006r. Uchwała nr LI/432/2006 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 25 maja 2006r. w sprawie zasobu mieszkaniowego oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kłodzko Na

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUG NR: RI/1 WYDZIAŁ ROZWOJU, INFRASTRUKTURY I MIENIA - RI

KARTA USŁUG NR: RI/1 WYDZIAŁ ROZWOJU, INFRASTRUKTURY I MIENIA - RI KARTA USŁUG NR: RI/1 WYDZIAŁ ROZWOJU, INFRASTRUKTURY I MIENIA - RI Strona nr 1 Stron 1 Zmiana Nazwa usługi: NAJEM LOKALI NA CZAS NIEOZNACZONY I LOKALI SOCJALNYCH Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 21 czerwca

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 kwietnia 2016 r. Poz. 1437 UCHWAŁA NR XXII/161/16 RADY GMINY RZECZENICA. z dnia 17 marca 2016 r.

Gdańsk, dnia 13 kwietnia 2016 r. Poz. 1437 UCHWAŁA NR XXII/161/16 RADY GMINY RZECZENICA. z dnia 17 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 kwietnia 2016 r. Poz. 1437 UCHWAŁA NR XXII/161/16 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 34/VI/11 Rady Miasta Milanówka z dnia 7 kwietnia 2011 r.

U C H W A Ł A Nr 34/VI/11 Rady Miasta Milanówka z dnia 7 kwietnia 2011 r. U C H W A Ł A Nr 34/VI/11 Rady Miasta Milanówka z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie: ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Milanówek Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr... z dnia... Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2012-2016

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr... z dnia... Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2012-2016 Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr... z dnia... Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2012-2016 Rozdział 1 Przepisy ogólne 1 Celem programu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VIII/57/11 RADY GMINY I MIASTA IZBICA KUJAWSKA z dnia 8 sierpnia 2011 roku

UCHWAŁA Nr VIII/57/11 RADY GMINY I MIASTA IZBICA KUJAWSKA z dnia 8 sierpnia 2011 roku UCHWAŁA Nr VIII/57/11 RADY GMINY I MIASTA IZBICA KUJAWSKA z dnia 8 sierpnia 2011 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Izbica Kujawska Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr RGK z dnia 27 października r.

Uchwała Nr RGK z dnia 27 października r. Załącznik Nr 1 do Obwieszczenia Nr 5/2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 kwietnia 2014 r. Uchwała Nr RGK.0007.145.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 października 20 11 r. w sprawie zasad wynajmowania

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY W RZESZOWIE III kw. 2014

RYNEK MIESZKANIOWY W RZESZOWIE III kw. 2014 RYNEK MIESZKANIOWY W RZESZOWIE III kw. 201 www.certus.net.pl Rynek nieruchomości mieszkaniowych RZESZÓW Powierzchnia Liczba mieszkańców (stan na 3.11.201) 116,32 m2 185 22 Zasoby mieszkaniowe 2012 r. Liczba

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 15 kwietnia 2013 r. Poz. 2557 UCHWAŁA NR XXXIII/360/2013 RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU. z dnia 28 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 15 kwietnia 2013 r. Poz. 2557 UCHWAŁA NR XXXIII/360/2013 RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU. z dnia 28 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 15 kwietnia 2013 r. Poz. 2557 UCHWAŁA NR XXXIII/360/2013 RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie zasobu mieszkaniowego oraz

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 68/XII/2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 25 października 2011 roku

Uchwała Nr 68/XII/2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 25 października 2011 roku Uchwała Nr 68/XII/2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 25 października 2011 roku zmieniająca załącznik do Uchwały Nr 70/XXXVI/2009 Rady Gminy w Żabiej Woli z dnia 29 grudnia 2009r w sprawie Wieloletniego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/83/2015 RADY GMINY SADKOWICE. z dnia 30 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/83/2015 RADY GMINY SADKOWICE. z dnia 30 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/83/2015 RADY GMINY SADKOWICE z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Sadkowice na lata 2016 2022 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZASADY wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

ZASADY wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Załącznik do uchwały Nr XIV/114/04 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 25 czerwca 2004r. ZASADY wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne Zaspakajanie

Bardziej szczegółowo

Polityka społeczna: mieszkalnictwo. Dr Barbara Więckowska Katedra Ubezpieczenia Społecznego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Polityka społeczna: mieszkalnictwo. Dr Barbara Więckowska Katedra Ubezpieczenia Społecznego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Polityka społeczna: mieszkalnictwo Dr Katedra Ubezpieczenia Społecznego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie LITERATURA J. Łaszek (2004), Sektor nieruchomości mieszkaniowych w Polsce. Stan i perspektywy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/181/2012 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 28 lutego 2012r.

Uchwała Nr XV/181/2012 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 28 lutego 2012r. Uchwała Nr XV/181/2012 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 28 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Stargard

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XLVII/216/06 R A D Y G M I N Y K A M I E N N A G Ó R A z dnia 28 lipca 2006 r.

U C H W A Ł A Nr XLVII/216/06 R A D Y G M I N Y K A M I E N N A G Ó R A z dnia 28 lipca 2006 r. U C H W A Ł A Nr XLVII/216/06 R A D Y G M I N Y K A M I E N N A G Ó R A z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wiejskiej Kamienna Góra.

Bardziej szczegółowo

Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego gminy Ciechanów.

Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego gminy Ciechanów. Załącznik do Uchwały Nr XXV/182/13 Rady Gminy Ciechanów z dn.26 marca 2013 r. Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego gminy Ciechanów. Rozdział I Postanowienia ogólne. 1.Uchwała

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA MIESZKAŃ. stanowiących zasoby własne Wałbrzyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA MIESZKAŃ. stanowiących zasoby własne Wałbrzyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. Załącznik do umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą : Wałbrzyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością REGULAMIN PRZYZNAWANIA MIESZKAŃ stanowiących

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 16 maja 2016 r. Poz. 3095 UCHWAŁA NR XXIII/155/2016 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 5 maja 2016 roku

Kraków, dnia 16 maja 2016 r. Poz. 3095 UCHWAŁA NR XXIII/155/2016 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 5 maja 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 16 maja 2016 r. Poz. 3095 UCHWAŁA NR XXIII/155/2016 RADY GMINY SZAFLARY z dnia 5 maja 2016 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ 2009 RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI

STYCZEŃ 2009 RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ STYCZEŃ 2009 ANALIZA DANYCH OFERTOWYCH Z SERWISU GAZETADOM.PL Miesięczny przegląd rynku mieszkaniowego w wybranych miastach Polski jest przygotowywany na podstawie danych

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYNAJMOWANIA LOKALI MIESZKALNYCH STANOWIACYCH GMINNY ZASÓB MIESZKANIOWY GMINY MIKOŁÓW

ZASADY WYNAJMOWANIA LOKALI MIESZKALNYCH STANOWIACYCH GMINNY ZASÓB MIESZKANIOWY GMINY MIKOŁÓW ZASADY WYNAJMOWANIA LOKALI MIESZKALNYCH STANOWIACYCH GMINNY ZASÓB MIESZKANIOWY GMINY MIKOŁÓW Spis treści 1. Zasady wynajmowania lokali stanowiących gminny zasób mieszkaniowy, a w tym: a) określenie dochodu

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania polityki mieszkaniowej Miasta Poznania w rozwoju i odnowie śródmieścia

Rola i zadania polityki mieszkaniowej Miasta Poznania w rozwoju i odnowie śródmieścia Rola i zadania polityki mieszkaniowej Miasta Poznania w rozwoju i odnowie śródmieścia referuje: Aleksandra Konieczna Zastępca Dyrektora WGKiM ds. mieszkaniowych Na zlecenie Wydziału Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 października 2015 r. Poz. 1707 UCHWAŁA NR IX/47/2015 RADY GMINY KRZESZYCE. z dnia 28 września 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 października 2015 r. Poz. 1707 UCHWAŁA NR IX/47/2015 RADY GMINY KRZESZYCE. z dnia 28 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 października 2015 r. Poz. 1707 UCHWAŁA NR IX/47/2015 RADY GMINY KRZESZYCE z dnia 28 września 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego

Bardziej szczegółowo

NOWA POLITYKA MIESZKANIOWA Nowa polityka mieszkaniowa miasta opierająca się na kompleksowym podejściu łączącym sferę inwestycyjną z rozwiązaniami społeczno-gospodarczymi. Działania oparto na trzech filarach:

Bardziej szczegółowo

RADY POWIATU W KOŁOBRZEGU

RADY POWIATU W KOŁOBRZEGU UCHWAŁA NR VIII/65/2003 RADY POWIATU W KOŁOBRZEGU z dnia 20 grudnia 2003 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali stanowiących własność Powiatu Kołobrzeskiego Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 40 ust.

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowania budownictwa czynszowego w Polsce. Zakres prezentacji

Instrumenty finansowania budownictwa czynszowego w Polsce. Zakres prezentacji Instrumenty finansowania budownictwa czynszowego w Polsce Zakres prezentacji Zmiany ustawowe w realizacji budownictwa mieszkaniowego o umiarkowanym czynszu w 2009 r. Podstawowe założenia dla Programu społecznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXXIV/938/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 czerwca 2009 r.

UCHWAŁA NR LXXIV/938/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 czerwca 2009 r. UCHWAŁA NR LXXIV/938/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/288/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 października 2007 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYDZIAŁ LOKALU MIESZKALNEGO LUB SOCJALNEGO. Numer rejestracyjny K-L II... (miejscowość i data)

WNIOSEK O PRZYDZIAŁ LOKALU MIESZKALNEGO LUB SOCJALNEGO. Numer rejestracyjny K-L II... (miejscowość i data) mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Kołobrzeg WNIOSEK O PRZYDZIAŁ LOKALU L08-D01 MIESZKALNEGO LUB SOCJALNEGO Numer rejestracyjny K-L.7140.1......... 20...II... (miejscowość i data) WYDZIAŁ KOMUNALNY REFERAT

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2014 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 214 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Strategii mieszkalnictwa miasta Katowice na lata 21-22 za 213 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/208/12 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 14 LISTOPADA 2012 ROKU

UCHWAŁA NR XXIV/208/12 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 14 LISTOPADA 2012 ROKU UCHWAŁA NR XXIV/208/12 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 14 LISTOPADA 2012 ROKU w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rawicz. Na podstawie art. 21 ust. 1,

Bardziej szczegółowo

Mieszkać godnie. Wspólnie budujemy politykę mieszkaniową w Polsce.

Mieszkać godnie. Wspólnie budujemy politykę mieszkaniową w Polsce. Mieszkać godnie. Wspólnie budujemy politykę mieszkaniową w Polsce. Problemy mieszkaniowe Polaków w świetle badań i analiz Alina Muzioł-Węcławowicz Politechnika Warszawska Ogólna diagnoza mieszkalnictwa

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Jasieniu ul. XX- lecia 20, 68-320 Jasień tel. (068) 457-88-99 fax. (068) 457-88-73

Urząd Miejski w Jasieniu ul. XX- lecia 20, 68-320 Jasień tel. (068) 457-88-99 fax. (068) 457-88-73 KARTA INFORMACYJNA Nazwa usługi : Przyznania prawa do dodatku mieszkaniowego. Podstawa prawna : - Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/98/2015 RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE. z dnia 29 września 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/98/2015 RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE. z dnia 29 września 2015 r. UCHWAŁA NR XV/98/2015 RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE z dnia 29 września 2015 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Trąbki Wielkie Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/43/07 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27 luty 2007 r.

Uchwała Nr IV/43/07 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27 luty 2007 r. projekt Uchwała Nr IV/43/07 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27 luty 2007 r. w sprawie przyjęcia pięcioletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2007-2011 Na podstawie art. 21

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR NR NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI. z dnia 29 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR NR NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI. z dnia 29 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR NR NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Międzyrzec Podlaski na lata 2016-2021

Bardziej szczegółowo

V. WARUNKI MIESZKANIOWE

V. WARUNKI MIESZKANIOWE V. WARUNKI MIESZKANIOWE 1. WIELKOŚĆ I ZALUDNIENIE MIESZKAŃ Przeciętna powierzchnia mieszkania w województwie łódzkim według danych spisu 2002 r. wyniosła 64,1 m 2 ; z tego w miastach - 56,2 m 2, a na wsi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/87/16 RADY GMINY REGNÓW. z dnia 22 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/87/16 RADY GMINY REGNÓW. z dnia 22 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XIV/87/16 RADY GMINY REGNÓW z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Regnów Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15, art.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 10164

Warszawa, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 10164 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 10164 UCHWAŁA NR XI/67/2015 RADY GMINY BELSK DUŻY z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia zasad i kryteriów wynajmowania

Bardziej szczegółowo

DODATKI MIESZKANIOWE

DODATKI MIESZKANIOWE DODATKI MIESZKANIOWE Dział Dodatków Mieszkaniowych zajmuje się m.in. zbieraniem, opracowaniem dokumentacji oraz przygotowaniem decyzji dotyczących przyznania dodatków, sporządzeniem bilansu potrzeb środków

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 12 czerwca 2014 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR XLIII/349/2014 RADY GMINY W SULMIERZYCACH w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 5 marca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXVIII/171/13 RADY GMINY W BRODACH. z dnia 25 stycznia 2013 r.

Kielce, dnia 5 marca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXVIII/171/13 RADY GMINY W BRODACH. z dnia 25 stycznia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 5 marca 2013 r. Poz. 1163 UCHWAŁA NR XXVIII/171/13 RADY GMINY W BRODACH z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Kielce, dnia 29 marca 2012 r. Poz. 1004 UCHWAŁA NR XIII/ 119 /11 RADY GMINY W PAWŁOWIE. z dnia 28 grudnia 2011 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Kielce, dnia 29 marca 2012 r. Poz. 1004 UCHWAŁA NR XIII/ 119 /11 RADY GMINY W PAWŁOWIE. z dnia 28 grudnia 2011 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA NR XIII/ 119 /11 RADY GMINY W PAWŁOWIE z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego Informacje ogólne Dodatek mieszkaniowy Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy państwa dla osób, które nie są w stanie pokrywać wydatków związanych z utrzymaniem

Bardziej szczegółowo

Polski Związek Firm Deweloperskich. Polski Związek Firm Deweloperskich. Dostępność mieszkań

Polski Związek Firm Deweloperskich. Polski Związek Firm Deweloperskich. Dostępność mieszkań Dostępność mieszkań Co to znaczy dostępne mieszkanie? Jeżeli gospodarstwo domowe wydaje więcej niż 5 % swojego dochodu na mieszkanie, wtedy mieszkanie uważane jest za niedostępne ) Taki koszt należy rozumieć

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/55/2011 RADY GMINY OLSZANKA. z dnia 29 kwietnia 2011 r.

UCHWAŁA NR VII/55/2011 RADY GMINY OLSZANKA. z dnia 29 kwietnia 2011 r. UCHWAŁA NR VII/55/2011 RADY GMINY OLSZANKA z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Olszanka Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art.

Bardziej szczegółowo

LICZBA BEZROBOTNYCH WG DZIELNIC WARSZAWSKICH /STAN NA DZIEŃ 31.12.2004r./

LICZBA BEZROBOTNYCH WG DZIELNIC WARSZAWSKICH /STAN NA DZIEŃ 31.12.2004r./ Lokal dla przedsiębiorczych Urząd Pracy m.st. Warszawy Biuro Polityki Lokalowej Urzędu m.st. Warszawy PROGRAM Lokal dla przedsiębiorczych Dotyczy najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych dla osób

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/103/2011 RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH. z dnia 5 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/103/2011 RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH. z dnia 5 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XI/103/2011 RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Działając na podstawie : art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust 1,

Bardziej szczegółowo

Wymogi dla warunków wspierania budownictwa mieszkaniowego

Wymogi dla warunków wspierania budownictwa mieszkaniowego Wymogi dla warunków wspierania budownictwa mieszkaniowego (1) Warunki ekonomiczne budownictwa czynszowego W celu określenia warunków ekonomicznych dla wspierania budownictwa czynszowego, przygotowana została

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przydział mieszkania w zasobach Towarzystwa Budownictwa Społecznego ...

WNIOSEK o przydział mieszkania w zasobach Towarzystwa Budownictwa Społecznego ... Towarzystwo Budownictwa Społecznego Administrator Budynków Komunalnych Sp. z o.o. 38-200 Jasło, ul.kochanowskiego 3 tel. 13 44 13580, fax 13 44 13581 tel. 13 44 13583, 13 44 13587, 13 44 13589, www.tbs.jaslo.biz

Bardziej szczegółowo

Rynek Mieszkań. Nowych IIMieszkań. Rynek Nowych. kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r.

Rynek Mieszkań. Nowych IIMieszkań. Rynek Nowych. kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r. Rynek Nowych Rynek Mieszkań Nowych IIMieszkań kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r. str. 02 Na podstawie analizowanych danych przewidujemy: możliwe wzrosty cen w największych polskich miastach, szczególnie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia... 2015 r. w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Brzeg.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia... 2015 r. w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Brzeg. Projekt Druk Nr... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ BRZEGU z dnia... 2015 r. w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Brzeg. Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2 i

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Handlu i Usług GOSPODARKA MIESZKANIOWA W 2007 R.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Handlu i Usług GOSPODARKA MIESZKANIOWA W 2007 R. Materiał na konferencję prasową w 23.października 2008 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Handlu i Usług Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS GOSPODARKA MIESZKANIOWA W 2007 R. Na stronie internetowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/440/10 RADY MIEJSKIEJ W DZIERZGONIU. z dnia 27 października 2010 r.

UCHWAŁA NR XLIII/440/10 RADY MIEJSKIEJ W DZIERZGONIU. z dnia 27 października 2010 r. UCHWAŁA NR XLIII/440/10 RADY MIEJSKIEJ W DZIERZGONIU z dnia 27 października 2010 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dzierzgoń. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Informacja o dodatkach mieszkaniowych

Informacja o dodatkach mieszkaniowych Informacja o dodatkach mieszkaniowych Dodatek mieszkaniowy stanowi różnicę pomiędzy wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego ( bądź wydatkami ponoszonymi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/358/2013 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 27 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XLIV/358/2013 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 27 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XLIV/358/2013 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/387/09 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/123/2016 RADY POWIATU SZTUMSKIEGO. z dnia 24 czerwca 2016 roku

UCHWAŁA NR XXI/123/2016 RADY POWIATU SZTUMSKIEGO. z dnia 24 czerwca 2016 roku UCHWAŁA NR XXI/123/2016 RADY POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Sztumskiego Na podstawie art. 12 pkt 11, art.

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 11.07.2014 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22

Bardziej szczegółowo

Nowy program wsparcia budownictwa społecznego

Nowy program wsparcia budownictwa społecznego Nowy program wsparcia budownictwa społecznego Departament Budownictwa Społecznego październik 2015 Segment dochodowy lokatora Misyjność sektora budownictwa społecznego dla BGK, komplementarność oferty

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr../ /2013 Rady Miejskiej w Kaletach. z dnia r.

Uchwała Nr../ /2013 Rady Miejskiej w Kaletach. z dnia r. projekt burmistrza Uchwała Nr../ /2013 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia.. 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Kalety na lata 2013 2017. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY Projekt UCHWAŁA NR.. RADY GMINY Żarnowiec z dnia r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Żarnowiec. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40

Bardziej szczegółowo

V. Działania możliwe do podjęcia przez Miasto st. Warszawa w celu poprawy sytuacji mieszkaniowej.

V. Działania możliwe do podjęcia przez Miasto st. Warszawa w celu poprawy sytuacji mieszkaniowej. PRGRAM KMUNALNEG BUDWNICTW A MIESZKANIWEG MST WARSZAWY V Działania możliwe do podjęcia przez Miasto st Warszawa w celu poprawy sytuacji mieszkaniowej 1) Realizacja budownictwa mieszkaniowego przez Dzielnice

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ W SEKTORZE BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO. I. Forma inicjatywy legislacyjnej

PODSTAWOWE PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ W SEKTORZE BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO. I. Forma inicjatywy legislacyjnej PODSTAWOWE PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ W SEKTORZE BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO I. Forma inicjatywy legislacyjnej 1) przedmiotem inicjatywy legislacyjnej będzie nowa ustawa, regulująca kompleksowo system społecznego

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N W Y N A J M O W A N I A M I E SZ K A Ń

R E G U L A M I N W Y N A J M O W A N I A M I E SZ K A Ń R E G U L A M I N W Y N A J M O W A N I A M I E SZ K A Ń w zasobach Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych -Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. 1. Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 244/XXXI/2014 RADY GMINY IRZĄDZE. z dnia 11 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR 244/XXXI/2014 RADY GMINY IRZĄDZE. z dnia 11 listopada 2014 r. UCHWAŁA NR 244/XXXI/2014 RADY GMINY IRZĄDZE z dnia 11 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Irządze w latach 2014-2019 Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

DODATKI MIESZKANIOWE (+ 12) 289-70-88 pokój nr 12. Wybrane aspekty prawne dotyczące określenia składowych dochodu:

DODATKI MIESZKANIOWE (+ 12) 289-70-88 pokój nr 12. Wybrane aspekty prawne dotyczące określenia składowych dochodu: Dodatki mieszkaniowe Regulacje prawne DODATKI MIESZKANIOWE (+ 12) 289-70-88 pokój nr 12 Wybrane aspekty prawne dotyczące określenia składowych dochodu: Art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o

Bardziej szczegółowo

Raport Dekada na rynku nieruchomości pierwotnych w Warszawie od 3 594 zł do 8 254

Raport Dekada na rynku nieruchomości pierwotnych w Warszawie od 3 594 zł do 8 254 Warszawa, 17.01.2011 Raport Dekada na rynku nieruchomości pierwotnych w Warszawie od 3 594 zł do 8 254 Miniona dekada na stołecznym rynku nieruchomości upłynęła wyjątkowo ciekawe. Obserwowaliśmy powstawanie

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne Kraków, dnia sierpnia 2007 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w KRAKOWIE 30-038 KRAKÓW, ul. Łobzowska 67 (0-12) 633 77 22, 633 77 24, 633 37 09 Fax (0-12) 633 74 55 P/07/113 LKR-41011-1/07 Pan Janusz

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 29 września 2014 r. Poz. 3970 UCHWAŁA NR XXIX/191/14 RADY GMINY PĘCŁAW. z dnia 24 września 2014 r.

Wrocław, dnia 29 września 2014 r. Poz. 3970 UCHWAŁA NR XXIX/191/14 RADY GMINY PĘCŁAW. z dnia 24 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 29 września 2014 r. Poz. 3970 UCHWAŁA NR XXIX/191/14 RADY GMINY PĘCŁAW z dnia 24 września 2014 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Rady Miasta Biała Podlaska

Rady Miasta Biała Podlaska identyfikator /5 Druk nr 185 UCHWAŁY NR... Rady Miasta Biała Podlaska z dnia... w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Biała Podlaska. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Umowę najmu zawiera zarządca zasobu mieszkaniowego na podstawie wskazania burmistrza.

Umowę najmu zawiera zarządca zasobu mieszkaniowego na podstawie wskazania burmistrza. UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BRZEGU DOLNYM NR XXXIII/233/09 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Brzeg Dolny Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY BIAŁE BŁOTA. z dnia 27 października 2011 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY BIAŁE BŁOTA. z dnia 27 października 2011 r. KGP.0006.6.2011 UCHWAŁA NR... RADY GMINY BIAŁE BŁOTA z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Białe Błota Na podstawie art. 21

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVI/529/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 lipca 1996 r.

UCHWAŁA NR LVI/529/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 lipca 1996 r. UCHWAŁA NR LVI/529/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 lipca 1996 r. w sprawie zasad zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej Gminy Kraków oraz kryteriów wyboru osób, z którymi

Bardziej szczegółowo

U c h w a ł a Nr XXXVII/256/2014. Rady Miejskiej w Młynarach. z dnia 27 marca 2014 r.

U c h w a ł a Nr XXXVII/256/2014. Rady Miejskiej w Młynarach. z dnia 27 marca 2014 r. U c h w a ł a Nr XXXVII/256/2014 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Młynary na lata 2014-2018.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ODDŁUŻENIA WIERZYTELNOŚCI Z TYTUŁU OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI WCHODZĄCYCH W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY MIASTA STARGARDU SZCZECIŃSKIEGO

PROGRAM ODDŁUŻENIA WIERZYTELNOŚCI Z TYTUŁU OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI WCHODZĄCYCH W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY MIASTA STARGARDU SZCZECIŃSKIEGO PROGRAM ODDŁUŻENIA WIERZYTELNOŚCI Z TYTUŁU OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI WCHODZĄCYCH W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY MIASTA STARGARDU SZCZECIŃSKIEGO PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU art. 34a ustawy z dnia 26 listopada

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 4 maja 2015 r. Poz. 1092 UCHWAŁA NR VII/44/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 24 kwietnia 2015 r.

Opole, dnia 4 maja 2015 r. Poz. 1092 UCHWAŁA NR VII/44/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 24 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 4 maja 2015 r. Poz. 1092 UCHWAŁA NR VII/44/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIII/241/08 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 29 grudnia 2008 roku

UCHWAŁA Nr XXIII/241/08 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 29 grudnia 2008 roku UCHWAŁA Nr XXIII/241/08 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Trzebnica na lata 2009 2013 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVIII-37/2008 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 10 kwietnia 2008 roku

UCHWAŁA Nr XVIII-37/2008 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 10 kwietnia 2008 roku UCHWAŁA Nr XVIII-37/2008 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 10 kwietnia 2008 roku w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wołomin na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 13.07.2015 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/70/2015 RADY GMINY DZWOLA. z dnia 20 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR X/70/2015 RADY GMINY DZWOLA. z dnia 20 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR X/70/2015 RADY GMINY DZWOLA z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Dzwola na lata 2015-2019 Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/94/2015 RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH. z dnia 11 grudnia 2015 r.

Wrocław, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/94/2015 RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH. z dnia 11 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 6138 UCHWAŁA NR XVII/94/2015 RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali

Bardziej szczegółowo

/V\X/ Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów (...), rada gminy uchwala:

/V\X/ Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów (...), rada gminy uchwala: RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH Warszawa, H'b. IV.7210.69.2014.DZ Pani Elżbieta Bieńkowska Wicepremier Minister Infrastruktury* i Rozwoju /V\X/ /y^c-irt Na tle spraw badanych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY SOŃSK NA LATA

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY SOŃSK NA LATA Załącznik do Uchwały Rady Gminy Nr LXV/273/2014 z dnia 19 września 2014r. WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY SOŃSK NA LATA 2014-2020 Rozdział I Przepisy ogólne 1 Wieloletni program

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLII/376/06 Rady Miasta Puławy z dnia 26 stycznia 2006 r.

Uchwała Nr XLII/376/06 Rady Miasta Puławy z dnia 26 stycznia 2006 r. Uchwała Nr XLII/376/06 Rady Miasta Puławy z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Miasto Puławy. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY PĘPOWO NA LATA 2015 2019. Rozdział I Postanowienia ogólne

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY PĘPOWO NA LATA 2015 2019. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik Do Uchwały Nr VII/46/2015 Rady Gminy Pępowo z dnia 29 maja 2015 WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY PĘPOWO NA LATA 2015 2019 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Wieloletni

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/149/2016 RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH. z dnia 28 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIV/149/2016 RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH. z dnia 28 października 2016 r. UCHWAŁA NR XXIV/149/2016 RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Młynary. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy i Miasta Izbica Kujawska w latach Rozdział I

Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy i Miasta Izbica Kujawska w latach Rozdział I Załącznik do uchwały Nr VIII/56/11 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 8 sierpnia 2011 roku. Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy i Miasta Izbica Kujawska w latach 2011-2015.

Bardziej szczegółowo

Rada Miasta Rybnika uchwala:

Rada Miasta Rybnika uchwala: Or.0007.39.2014 2014/025724 UCHWAŁA NR 677/XLIV/2014 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynajmowania lokali mieszkalnych Mieszkania dla młodych oraz zmiany Uchwały

Bardziej szczegółowo

Program Mieszkanie dla młodych Zasady działania i stan realizacji. Warszawa, 22 maja 2014 r.

Program Mieszkanie dla młodych Zasady działania i stan realizacji. Warszawa, 22 maja 2014 r. Program Mieszkanie dla młodych Zasady działania i stan realizacji Warszawa, 22 maja 2014 r. Cel regulacji Racjonalizacja struktury wydatków budżetowych na mieszkalnictwo (zgodnie z dokumentem pt. Główne

Bardziej szczegółowo