INICJATYWY SEKTORA PRYWATNEGO W ZAKRESIE POLSCE. Zadanie 3 Prywatne ubezpieczenia zdrowotne w Polsce 2000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INICJATYWY SEKTORA PRYWATNEGO W ZAKRESIE POLSCE. Zadanie 3 Prywatne ubezpieczenia zdrowotne w Polsce 2000"

Transkrypt

1 INICJATYWY SEKTORA PRYWATNEGO W ZAKRESIE POLSCE Zadanie 3 Prywatne ubezpieczenia zdrowotne w Polsce 2000 Warszawa,

2 1.!"#$%&'!('!)*"+,$-&*.!*&%(/01(%/(,+)/&%$(/01+2! )'!0!3 "*&*$(/01 w Polsce w odniesieniu do ich potencjalnej roli &'!('!)!&'"/&%(/01,'!+(,-& * &*5+$!6* /(,+ & %,!#'! )*5%&'!('% #'7 nowych produktów). 3.!"#$%&'!('! (%5&%8('!5# /019 &/#$7)+5:0/01 (% /(,+ )*2;!4-& "*#$!6%(/01 )! '.'4/+2! )'!0!('*&!&$/4$+"(*<0' &': %(/01 )*5%&'!('!4#'7 nowych produktów. 4. )'#)!&'"/&%(/01 4'%(* &': %3)%&(/019,$-!4*6:4'!=&)>/&(%)*5%&'%('! #'7(*&/01)*"+,$-& 2! )'!0!('%4' "*&*$(/4' ";% 0!;-& ('('!5#!6* *)%0*&%('% 27": (% /&%(! +#>+6'9 " '7,',$-/4,;'!($ & %4'%( % *)>%$7 * #$%>/4 01%%,$!! + /#,+5! +)%&('!('! "* <&'%"0!3 4!"/0 (/01 ;+2 <*",-& (% '01 #.'(%(#*&%('! & % '! %'#$('!('% 4!"/0 (!5 )*$!2/ %;!8/ ) /5:= +&%6' (% #$%( * &*5+ /(,+ )*;#,'!6*9 8! +2! )'!0!('%4' zdrowotnymi sensu ;%6* #: $%,8! $! +2! )'!0!('% &,$-/01 )!"4'*$!4 *01*(/ 5!#$ "*&'!;!0 &/4'%<&'%"0!3(%;!8(/01*"ubezpieczyciela nie jest ekwiwalentem kosztów ;!0!('%' %;!8/&/>:0 ('!*"$!<0'+4*&/ #$%&%*)*&#!01(/4+2! )'!0!('+ "*&*$(/4 %,!<;%%4/#/#$!4+)*&#!01(!6*' *2*&':,*&!6*+2! )'!0!('% "*&*$(!6*)!0/ +5:05!& %,!#'!9&5%,'4<&'%"0 :5! '(#$/$+05! )+2;'0 (!,%#/ 01*/01 *% &#,% +5:0 %;!"&'!9 & 5%,'4 %,!#'! 4'%>/2/ 5! <&'%"0 /= '(#$/$+05! )/&%$(!!<= %$ % $!58! +#$%&/ &#,% +5! *)-0 "*)+# 0!('% )/&%$(/01+2! )'!0!3 "*&*$(/01&%+(,'2!6*&!"*+ (%('%"%(/01+#>+6 %+#>+6' )*&#!01(! & * +4'!('+ +#$%&/ %+(,' $! #$%(*&':9 8! 27":0! )*"#$%&: " '%>%;(*<0' +2! )'!0!('*&!54!$*"/*0!(// /,%9('!4*6:('!<=#,+$,-&& %,!#'!,&*$%05'#,>%",' %('$!8#!;!,05'/ /,%95!<;'2/*.!*&%(!)*"+,$/4'%>/#)!>('%=&/4*6')*&#!01(*<0'' *2*&':,*&*<0' Tymczasem, do czasu zaistnienia warunków dla wprowadzenia prywatnych powszechnych +2! )'!0!3 "*&*$(/01 (% /(,+ )*;#,'4 *.!*&%(! #: +#>+6' * (%$+! +2! )'!0!3 zdrowotnych niepowszechnych i dobrowolnych. Omówieniu produktów oferowanych w tym %,!#'!9 2%'! ";% '01 )*4*05' ' )!#)!,$/& * &*5+ )*<&'70*(! 5!#$ ('('!5#! opracowanie.,$+%;('! '(#$/$+05%4' )/&%$(/4' *.!+5:0/4' +#>+6' "*&*$(! (% &#,% %(!5 &/8!5 %#%" '!#: %,>%"/+2! )'!0!3*% '(#$/$+05! '($!6*&%(!5*)'!,'4!"/0 (!5 2

3 %,>%"/+2! )'!0!3+" '!;%5:*01*(// /,*4 "*&*$(/4&%4%01+4-&+2! )'!0!('% $%,*#*2*&!6*5%,'4%5:$,*&!6*#>+6'$!6**" %5+<&'%"0 :$%, %,>%"/+2! )'!0!3(% 8/0'! 5%,* + +)!>('!('! +2! )'!0!3 (% 8/0'!9 "*8/0'!9 )*#%6*&/019 5%, ' %,>%"/ +2! )'!0!3 (*(?;'.! %,>%"/ $! )*";!6%5: (%" **&' +2! )'!0!('*&!4+ #)%&*&%(!4+ )! %3#$&*&/ :" %" *+ 2! )'!0!3 %,!# *&!6* (%" *+ 6*"(/ 5!#$! najlepszymi standardami jakie wyznacza prawo europejskie i dotyczy realizacji )*"#$%&*&!6* %"%('% 5%,'4 5!#$ +(',('70'! #/$+%05'9 &,$-!5 & &/(',+ ('!&/)>%0%;(*<0' +2! )'!0 /0'!;% *# 0!('% $/$+>+ %&%$/01 +4-& +2! )'!0!('% 4*6>/2/ )* *#$%= ('!#)!>('*(/4' +6'4 &#)*4('%(/4 $/)!4 '(#$/$+05'!%;('! '#$('!5:0/4 (% )*;#,'4 /(,+ #: $! )!"#'72'*#$&%9 "*,$-/01 )%#+5! )*-&(%('!! (%(/4' "*<&'%"0!3 '((/01,%5-& '($!6*&%(/4'%;2*,'!*&%(/4''(#$/$+05%4'*)'!,'4!"/0 (!59";%,$-/01+8/&%(/5!#$ skrót HMO (Health Maintance 6%(' $* )!"#'72'*#$&%9 ";%,$-/01 01%%,$!/#$/0 (! 5!#$ 5!"(*0!#(! )!>('!('! "&-01.+(,05' ubezpieczyciela oraz <&'%"0!('*"%&0/9 0 /*6%(' %$*% <&'%"0 *(!5 )*4*0/ 4!"/0 (!5 *.!+5:0!6* +#>+6' (% zasadzie (free for #!A'0! %#%": (%,$-!5 )*&#$%>/ *&! *6%(' %05! 5!#$ %#%"% +2! )'!0!3 / /,* %'#$('!('%,*('!0 (*<0' )*('!#'!('% '("/&'"+%;(!6* 0 7#$* wysokiego) kosztu leczenia w razie choroby lub wypadku poszczególnego ubezpieczonego!,*4)!(#*&%(! 5!#$ *6%(' %05' #$%>/4' &)>%$%4' #,>%",%4' +2! )'!0 *(/01 *,>%" )!57$!6*/ /,% %#$*#*&%('%)*0!"+4!"/0 (/01*)%$/5!#$(% %#%" '!#$%$/#$/0 (!5 /((', )!('!#'!('% / /,% 5!#$ '#$*$(/4 ";% &/,% %('%9 8! 4%4/ "* 0 /('!('% +2! )'!0!('%4' "*&*$(/4'%('!! /0 %>$*&%(:.*4:*")>%$(*<0'())%0*"%&0/ % *2*&':,*&!2%"%('%)%0*&(',-& *.!0'! )*;#,'01 '(#$/$+05' '($!6*&%(!5 *)'!,' 4!"/0 (!5 &#)->'#$('!5: *2%!;!4!($/.!*&%(!#:$%,9+#>+6')!")>%0%(!* "!.'('*&%(/45+8&4*4!(0'! %&'!%('%+4*&/ %,!#'! 0 /((*<0' 4!"/0 (/019,$-! *#$%(: & 0 %#'! +4*&/ &/,*(%(!9 5%, )!570'! / /,%,*# $-& ;!0!('% "%!3 * 01%%,$!! ;*#*&/4 / /,* +2! )'!0!('*&! #!(#+ stricte). ('('!5# /4 *)%0*&%('+ *#$%(: *4-&'*(! ) /,>%"/ #/#$!4-& *01*((/01 * -8(/01 0 /((',%01"*4'(+5:0/01&'01*.!0'! %;!8/ % (%0 /=9 8! & <&'!$;! *2*&': +5:0!5 +#$%&/ * " '%>%;(*<0' +2! )'!0!('*&!5 ) /54*&%('! % &/(%6*"!('!4 +" '%>+ & 0+" /4 / /,+.'(%(#*&/4 #$%(*&' " '%>%;(*<= +2! )'!0!('*&:,$-!5 )*&%"!('! (% $!/$*'+4 "*)+# 0 *(! 5!#$ &/>:0 ('! %! &*;!('!4 B'('#$% C'(%(#-&.!+5:0! $!6* $/)+ +#>+6' '(#$/$+05! '($!6*&%(!5 *)'!,' 4!"/0 (!5 ('! )*#'%"%5: #$*#*&(!6*! &*;!('% 4'4* $* '01 " '%>%;(*<=5!#$$*;!*&%(%)! *6%(/)%3#$&%!8/4!4)%&(/4) /57$/4)! ('!9 prawem kaduka, dla konstruowania umów zawieranych z klientami jest zasada swobody +4-&9,$-% ";% %,>%"-& +2! )'!0!3 )*";!6% *6%('0!('*4 +&%6' (% )*&#!01('! 3

4 *2*&': +5:0! (*4/ )%&% 0/&';(!6* * +4*&'! +2! )'!0!('% *% &/4*6' +#$%&/ * " '%>%;(*<0'+2! )'!0!('*&!5!!" *('8#!!#$%&'!('! )*&'((* +(%*0 ('= )*2;!4 ('!"** &*5+ /(,+ ";% +2! )'!0!3 "*&*$(/01 )*&%" *(/01 )! %,>%"/ +2! )'!0!3 & #$*#+(,+ "* )*$!(05%>+ /(,+ / /, $+ &#,% %(% *)%$% 5!#$ (% ) /57$!5 & %>:0 (',+ "* +#$%&/ * " '%>%;(*<0'+2! )'!0!('*&!5!">+6$!5#/#$!4%$/,'+2! )'!0!('% "*&*$(! (%5"+5!4/&6+)%01'D+2! )'!0!('% *#*2*&! " '%>+ $5 +2! )'!0!('%01 &/)%",+ ' 01**2/ *% 6+)/ E " '%>+ +2! )'!0!('% "*&*$(!'&/)%",*&!5%,*+ +)!>('!('!+2! )'!0!38/0'*&/01 2! )'!0!('%" '%>+ Grupa Rodzaj ubezpieczenia 5 Ubezpieczenia wypadkowe i 01**2*&!27":0! + +)!>('!('!4+2! )'!0!3& grupach 1-4 " '%>&#,>%"0!) /)'#%(!52+$$*" '%>+&F ,97 16,04 16,07 15,77 15,20 )'!0!3 %*,III 2! )'!0!('%" '%>+ Grupa Rodzaj ubezpieczenia " '%>&#,>%"0!) /)'#%(!52+$$*" '%>+&F Ubezpieczenie wypadku 5,43 4,79 3,97 3,95 4,16 2 Ubezpieczenie choroby 1,03 0,96 0,95 0,91 0,97 )'!0!3 %*,III "(*# :0 #'7 "* "+6'!5 $%2!;' &#,% %= (%;!8/9 8! & *,+ IIJ +" '%> #,>%",' ) /)'#%(!5 2+$$* %+2! )'!0!('%*#*2*&!*")*&'!"('*";%)*;#,'!6*)%&%6+)/*% D" '%>+ & #,>%"0! " '%>+ &/(*#'> >:0 ('!K &! C%(05' I9D F9 '!40!01 DE9LDF9 '!;,'!5 '%>$!($*9JMF *4'5%5:0-8('0! & *6%(' %05'9 /(,+ <&'%"*4*<0' +2! )'!0!('*&!5 ' %#*2(*<0' 4'!#,%30-& ('! #)*#-2 ('! + (%=9 8! *.!$% )*;#,'01 %,>%"-& +2! )'!0!3 ('! (%5"+5! 4

5 )*)/$+&&'!;,*<0'9,$-!5(%;!8%>*2/#'7#)*" '!&%=)*-&(+5:0 %4*8(*<=4'!#,%30-&' rozwój sytemu finansowego we wskazanych krajach. Popyt - bariera finansowa. *"#$%&*&: )!#>%(,: ";% +)*&#!01('!('% "*2*&*;(/01 +2! )'!0!3 "*&*$(/01 5!#$ '#$('!('!"*#$%$!0 ('!"+8!56+)/*"2'*0-&9,$- /('!$/;,*+<&'%"%4'%5:#*2'!)*$!27 %2! )'!0!('%.'(%(#*&!6*(%&/)%"!,01**2/9%;!$%,8!#:*")*&'!"('* %#*2('%2/$7 +#>+67 %,+)'= '!;,*<= 6+)/ *"2'*0-& &)>/&% & #)*#-2 2! )*<!"(' (%,*# $ <&'%"0!('% "%(!5 +#>+6' % $/4 #%4/4 (% 5!5 0!(79 0*,*;!' %$%0 %5:0,:6 &)>/&% (% #!*,*<=6+)/)*$!(05%;(/01(*&/01 *"2'*0-& %'($!!#*&%('! '(&!#$/05%4' (% /(,+ +2! )'!0!3 "*&*$(/01 4 '( &)*&%" %('!4 (*&/01 )*"+,$-& &%+(,*&%(! 5!#$ 5%, &/(',% )*&/8#!6* *0!(/&'!;,*<0'N6+)/#$%$*&!5O$5;+" ',$-/01&!">+6#$%(+5+8 (%" '!3" '#'!5# /#$%=(% %,+)"*2*&*;(!6*+2! )'!0!('% "*&*$(!6* / ! )*6' %4*8(*<0' *" &'!0'!";%5: 4*8;'&*<0' )>%$('0! N*;%,% #$%$/#$/0 (!6*O & ;%$%01 IIJ III + (%= (%;!8%>*,&*$/ DLLL > ' ELL > "*01*"+ 4'!#'70 (!6* 2+$$* '!;,*<0'9,$-! + /#,%4/ & &/(',+ %(%;' / "%(/01 )+2;',*&%(/01 *&%>/9&#)*#-2('!4*67+,/&%=*)$/4'#$/0 (/9;'0 27*#-2,$-! 4*6>/2/*)>%0%=*01*(7 "*&'% %0!(/*"(*# :0!#'7()"*0!((',%)*"#$%&*&/01,%$ instytucji HMO - podobnych. P+"(*<=*;#,' Wszyscy pracownicy czynni zawodowo " '%>6+)/)%0*&(',-&*&/(%6*"!('%01)*&/8!5DLLL >4'!#'70 ('! 8,5% " '%>6+)/)%0*&(',-&*&/(%6*"!('%01)*&/8!5ELL >4'!#'70 ('! 1,5% GQ-">**0 %*,IIJ )*# 0 *(%!#$/4%05%,%8! 4-&'= * )*$!(05%;(!5 6+)'! LRE ";% DLLL > "*01*"+ oraz grupie osób dla granicy 3500 > $/4 0 %#'! 6+)%,;'!($-& )*#'%"%5:0/01 +)%&('!('!"*<&'%"0!34!"/0 (/01 %2*(%4!($+'(#$/$+05'B?)*"*2(/01&/(*#'>% od 130 do 150 tys. #$ %'!: (% 5%,: (%)*$/,% )*4*05% "*2*&*;(/01 +2! )'!0!3 "*&*$(/01 5!#$ #$%( <&'%"*4*<0' )*$!(05%;(/01,;'!($-& %, )!&(*<0' 0* "* "*#$7)(*<0'9 & % '! )*$!2/9 <&'%"0!3 "*&*$(/01*"" '%>/&+5!&"&-01,'!+(,%01!+5!*()*)/$(%+2! )'!0!('%%;$!(%$/&(!&*2!0'#$('!5:0!6*#/$!4+'01%%,$!/ +5:0! #'7 (%0 (/4 #$*)('!4 #%4*&/#$%0 %;(*<0' &*2!0 ('!6*!"(*0!<('! &#)->'#$('!5:0 )!,*(%('!498!&#/#$!4'!)+2;'0 (/44'4*5!6*!.*4*&%('%4*8(% (%;!H=&% '! )*$!2/ &/#$%0 %5:0: *01*(7 )*" &%+(,'!4 + /#,%('% 8/0 ;'&*<0' "/#)*(!($-& )*&%" ' "* )*#$%&/ *2*57$('!('% ' *"#+&%('% 4/<;' * %)!&('!('+ *01*(/ (% 0 %# )* 5

6 +,# $%>$*&%('+ #'7 /(,+!,*(%('! $* ('! 5!#$ )* 2%&'*(! )*"#$%& 0':8 4%4/ "* 0 /('!('% %;*,*&%('!4 <*",-&.'(%(#*&/01 *#-2 01*/01 ('! & #/#$!4'! *01*(/ "*&'%;!0 &,'!#!('%01"/#)*(!($-&<*",-&)+2;'0 (/01&4!"/0/('!!"(*0!<('! %,+) )*"+,$-& 4*6:0/01 2/= *2!0('!9 01*=2/ 0 7<0'*&:9 %;$!(%$/&: ";% publicznego systemu np. uczestnictwa w zintegrowanych instytucjach opieki zdrowotnej, "*)*&%" %"*#/$+%05'&,$-!5";%*#*2/+2! )'!0 *(!59%('!,* /#$%5:0!5&9)%,$/0 ('!9 8%"(/4 %,!#'!! <&'%"0!3 )+2;'0 (/01 &/,;! *#*2/ 4>*"! ;!0 *(! %42+;%$*/5('! #,>%",%(%+2! )'!0!('! "*&*$(!5!#$&0%>*<0')*"%$,'!4#*;'"%(*<0'*&/4%('!*)>%$: % 5%,%,*;&'!, *01*(7 4!"/0 (: )*&*"+5:0 (%+#!('! %#%" *)%$/01 (% #>+# (*<0'9,$-/4')*&'((%,'!*&%=#'7)*;'$/,%%3#$&% %,$+%;(/4#$%('!)%&(/4+2! )'!0!('!)*&#!01(!*% "*2*&*;(!&#)->'#$('!5:('! $&* :0 5!"(%, 5!"(*;'$!6* #/#$!4+ %, 5%#(!6*9 ";% )+2;'0 (*<0'9 "!.'('*&%('% 6%('0 *01*(/)*&#!01(!5('!)* &%;%(%"*,>%"(!&#,% %('!9,$-!!<&'%"0!3"*#$7)(/01(% /(,+('!27":0*257$!)*&#!01(/4+2! )'!0!('!4)*&'((/)! %)*2'!6;'&:*#*272/= %,+)'*(! (% /(,+ "*2*&*;(/4 2! )'!0!('% "*2*&*;(! 4+# : %05' #&*5!6* /(,*&!6*01%%,$!+*")*&'%"%=(%'#$('!5:0! %)*$!2*&%('!#)*>!0 (!Q-">%4'*&!6* %)*$!2*&%('%#:2:"H$*)*$!2%(%2/0'%*01*(/('!"*#$7)(!5&#/#$!4'!)*&#!01(/4 2:"H$!8)*$!2% %)!&('!('%#*2'!*01*(/9,$-%&#/#$!4'!)*&#!01(/4"*#$7)(%5!#$& formach ('! %"%&%;%5:0/01 W sytuacji obecnej oba te czynniki: tak ('! %"%&%;%5:0/ )* '*4 <&'%"0!3 5%, ' '01 ('!*,!<;*(*<=#:)*&*"%4'2+"+5:0/4' %)*$!2*&%('!(%+#>+6'"*2*&*;(!)*&*"+5:0 5!"(%,8!$+"(*<=& "!.'('*&%('+5%,'01 "%!3)*)/$$!(4%"*$/0 /= % & % opieki medycznej). (#$/$+05! *)'!,' "*&*$(!5 ) /54+5:0! (% #'!2'! / /,* )*&#$%('% *2*&':,+ )*,/0'%,*# $-& &': %(/01 %01**&%('!4,;'!($%)*&%" :" '%>%;(*<=,$-:&<&'!$;! %$% +#$%&/*" '%>%;(*<0'+2! )'!0!('*&!5(%;!8/(% &%=+2! +#>+6&#)*#-2 /0 %>$*&%(/('!5!#$$+"!0/"+5:0/#$%;!('!90 /"%(/)*"+,$*2!54+5! )!570'! / /,% %'#$('!('% "%!('%9 0 / *2!54+5! 5!"/('! %)>%$7 % "%!('%9,$-/01 %'#$('!('! ('! 4% $!6* 01%%,$!+9 5!#$ "*<= *0 /&'#$! +4*&%01 +0!#$('0$&% & '($!6*&%(/01 '(#$/$+05%01 *)'!,' 4!"/0 (!5 *2!0(! #: *2% $!!;!4!($/ %"%('% )%0*&('0! & %,!#'!9 & 5%,'4 #: *2*&':,*&! ('! #$%(*&': / /,%9,$-! 4*8! 2/= przejmowane. Ryzyko dotyczy natomiast zaistnienia wszelkich stanów chorobowych,,*('!0 (*<0''($!&!(05'*)!%0/5(!50 /;!0!('%%42+;%$*/5(!6* "*,$-/01 +)%&('!('! ma klient na zasadzie free for service. 6

7 $!5 #/$+%05' )%&(!5 (%;!8/ *0!,'&%= %,05' (%" *+ +2! )'!0!('*&!6* *% "%;# /01 %&'%"*4'!3,'!*&%(/01 "* + 7"+ )*,+%$*#,'!6* & %,!#'! <0'6%('% 0 /(-& &/0!)+5:0/01 (%4'*(% )!#$7)#$&% *,!<;*(!6* & %$IL. +#$%&/ * " '%>%;(*<0' +2! )'!0!('*&!5$5)*&%"!('%" '%>%;(*<0'+2! )'!0!('*&!52! #$*#*&(!6*! &*;!('% # 0!6-;(*<0' )*"570'! )*#$7)*&%('%,%(!6* & )'!&#!5 $!6* $/)+ #)%&'! ' "*)*&%"!('! 6* "* #$%"'+4 )*#$%&'!('% % +$-& #)*&*"*&%= )*&'((* 4'%(/ & *6%(' %05' 0%>!6* #!,$*% 4'%(/ $! & #)*#-2 *0 /&'#$/ 4+# : 4'! %= %;2* "* &#)->)%0/ '#$('!5:0/4' %+$*/ *&%(/4' %,>%"%4' +2! )'!0!3 ',*(#$+*&%('% &#)-;(/01)*"+,$-&%;2*$!8#%4*" '!;(!&/#$:)'!('!*#$*#*&(!! &*;!('! '!)!#:" %5:0*) /# >/01"!0/ 5%01*6%(-&)*,+%$+/) /5:=(%;!8/98!*2!0(/#$%(!0 / & )!"4'*0'! )*"4'*$-& )!54+5:0/01 / /,% "*&*$(! 5!#$ ('! %"%&%;%5:0/!"/(/4 %,$!4 )%&(/4 )*""%5:0/4!6+>*4 (%" *+.'(%(#*&!6* /(!, +2! )'!0!3 "*&*$(/015!#$+#$%&%*" '%>%;(*<0'+2! )'!0!('*&!5 (#$/$+05! '($!6*&%(!5 *)'!,' 4!"/0 (!5 ('! + (%5:0 #%4! #'!2'! % )*"4'*$/ /(,+ +2! )'!0!('*&!6*,* /#$%5: ) /&';!5+2%,+(%" *+0* 4('!5# %,*# $/)*&%" *(!5 " '%>%;(*<0'9&/4*6'0*"* %'&!#$*&%(!6*,%)'$%>+')!"!&# /#$,'4)* &%;% %)!&('%=,;'!($-&*,* /<0'%01)*"%$,*&/01 %("'0%))*"%$,*&/ 5%,'!6*,* /#$%'01*.!$%&%8(/5!#$";%)%0*"%&0-& %,+)+5:0/01 (%0 (:0 7<=+2! )'!0 %5:0/01 %'!: $+"(: "* )*,*(%('% ";% *.!$/ %,>%"-& +2! )'!0!3 5!#$.%,$9 8! #,>%",% +2! )'!0!('*&% )>%0*(% )! )%0*"%&07 5!#$ $%,$*&%(% )! 5%,*!;!4!($ "*01*"+ )%0*&(',% ('!*">:0 (/4 *20':8!('!4 '01 )*"%$,'!4 "*01*"*&/4 *" *#-2.' /0 (/01 #,>%",%4' (% +2! )'!0!('! "*&*$(!9!4!/$%;(! '!($*&! )*"0 %# 6"/ *)>%$7 (%!0 '(#$/$+05' '($!6*&%(!5*)'!,'4!"/0 (!5)%0*"%&0/$%,$+5:5%,*&/"%$!,#*05%;(/ *&/8#! 4% #&*5:,*(#!,&!(057 & )*#$%0' ('!"** &*5+ +2! )'!0!3 "*&*$(/01 *.!*&%(/01 )! %,>%"/ +2! )'!0!3 '!;%$/&('! #!*,'!5 *.!$/ '(#$/$+05' / <&'!$;! )!&(% %(' 5%#(% *"#$%&*&: %#%": )%&% 5!#$ '($!)!$*&%('! +4-& ('! &!">+6 '015(% &/0 /)* *+;!0 &!">+6'01!0 %&'!%5:5!#$ "!.%0$* +4*&% +2! )'!0!('% $* ('! 4%5: *(' )*"#$%& "* ('! %;'0 %('% #,>%",' % ('01 %)>%0*(!5(%)*"#$%&7*)*"%$,*&%('% $!5#/$+%05'&(%52;'8# /40 %#'!(%;!8/#)*" '!&%=#'7(%&': %('%&#)->)%0/)*4'7" / <&'%"0!('*"%&0%4' )*&%" :0/4' "*$/010 %# " '%>%;(*<= %2*(%4!($*&: %,>%"%4' +2! )'!0!3 ;% %,>%"-& +2! )'!0!3 $% &#)->)%0% 5!#$ &%+(,'!4 ";% * &*5+ *.!$ +2! )'!0!3 "*&*$(/01 ;% '(#$/$+05' B? )*"*2(/01 )*>:0!('! #'> %,>%"%4' 7

8 +2! )'!0!3 27" '! &%+(,'!4 )!$&%('% %)!&('%5:0 %);!0!.'(%(#*&! ' <*",' (% inwestycje. '(!$)% * *4%&'%(!5 6+)/ (%;!8: -8('0*&%(! )*"4'*$/ ('!)*""%5:0! #'7 *2*&':,*4 '(.*4%0/5(/4'/6**4"*$/0 :0/4.*4/)%&(!5&/(',%5:0/4 +#$%&/*" '%>%;(*<0' +2! )'!0!('*&!5 0 / 01*0'%8.*4/ %&'!%(/01 +4-& /-8('% 5! *;% *6%(' %0/5(% *)'!,'4!"/0 (!592% *&%('!(%&>%#(!52% '!4!"/0 (!59)!54*&%('!/ /,% %01**&%39 ) /570'!#/#$!4-& +)%&('!3*)%$/01(% stypizowanych formach uprawnienia: pakietach, %2*(%4!($%0190 >*(,*#$&'! )+(,$+ &'"!('% %)*$!2*&%3 #)*>!0 (/01 5%,'! &/)!>('% *.!$% *)'#/&%(/01 *6%(' 4-&$*(%;!8/) /5:=98!5!#$*(%&)'!&#!54'!!+2! )'!0!('!4 "*&*$(/4 %;$!(%$/&(/4%2! )'!0!('!*.!*&%(! %#)%,%5%)*$!2/9,$-!6&%%($*&%(!#:)! #/#$!4 )+2;'0 (/ -8('0%9,$-: "*#$!6%5:,;'!(0' %,+)+5:0 +" '%> & #/#$!4'! )/&%$(/49 )*;!6% (% &'!! & 5%,*<= +#>+6'9,;%*&(*<= #$*#+(,-& )*4'7" / +#>+6*"%&0%4'%$%,8!('!#)*$/,%(!&#/#$!4'!+2! )'!0!3)+2;'0 (/019&>%<0'&*<0'5%, +4'!57$(*<0' 57 /,*&! )!#*(!;+ 2/ $7 %;$!(%$/&79 *"2'!%(: )!,;'!($-& 5%,* (%5&'7,# % &%$*<=9 2+"*&%= '(#$/$+05! $%,'! ":8: "* * #!!('% *.!$/ $%, & %,!#'! 4*8;'&*<0' "'%6(*#$/0 (/01 ' ;!0 ('0 /01 5%, ' "*#$7)(*<0' +#>+6' (% 4*8;'&'! #!*,'4 (*<= *&!6* ":8!('% 5!#$ + %;!8('*(% *" )*#'%"%(!6* )! "%(: *6%(' %057 %);!0 %.'(%(#*&!6* * %)*&/8# /4')*"*2'!3#$&%4''(#$/$+05!$!#: -8('0*&%(!0*"* %,!#+" '%>%('%*% #$%$!6'' * &*5+ &'! )*('8!5 )!"#$%&'*(! '(#$/$+05! Medicover oraz C%;0, )!!($+5: (%52%" '!5*"4'!((!,*(0!)05!<&'%"0!('%+#>+6 *(0!)05% " '%>%('% B!"'0*A! 01%%,$!/ +5:0% )* *#$%>/01 )*$!($%$-& (% /(,+ abonamentów: Lux Med., Enel Med., Centrum Medyczne B%'*$$$*2+"*&%('!%#)'+5:0!5 "*,*4);!,#*&*<0'#$+,$+/*)'!,'4!"/0 (!5*.!+5:0!5 <&'%"0!('% %;$!(%$/&(! &*2!0 #/$!4+ )+2;'0 (!6* -8('0! )*4'7" / ('4' "*$/0 : #)*#*2+ %#%" &#)->)%0/ partnerskimi przychodniami (Centrum Medyczne B%'*$$? ;+H(/ &':!, partnerskinie *)%$/(% %%(6%8*&%('+&>%<0'0'!;#,'49B!"'0*A!"*4'(+5:0%)* /05%0!($+4*2!0(*<0' w strukturze gate,!!)!% 0 / $!8 %#'76+ $!/$*'%;(!6* Enel Med. oraz Lux Med. zdecydowanie ograniczone do Warszawy). *4'4*98!6+)%$%5!#$ -8('0*&%(%)*"& 6;7"!4*6%(' %0/5(/4)*"+,$/*.!*&%(! )+2;'0 (*<0' )*#'%"%5: 2;'8*(/ %,!# )*,/0'% * )!4*8(/4 01%%,$!! ubezpieczeniowym. '# :5%,: %54*&%=#$%%#'7Falck jest ratownictwo (assistance medyczny) oraz medycyna pracy. Gdy dla struktur podobnych do B!"'0*A!&/)!>('%('!";%)%0*"%&0-&*2*&':,-& 8

9 &/(',%5:0/01 (*4 )%&% )%0/ 5!#$ 5!"/('! )!$!,#$!4 "*,* /#$%('% ) /&';!5+ podatkowego, C%;0,$%,$+5!$!(*" %5" '%>%;(*<0'5%,*)*"#$%&*&/Falck jak to opisane *#$%('! )*('8!59 ('! *.!+5! )* % +#>+6: )*6*$*&'% %$+(,*&!6* )*"+,$+9,$-/ )!54*&%>2/ / /,* +2! )'!0 *(/01 P'0 2%,*(#+;$%05' 4!"/0 (/01 5!#$ *6%('0 *(%9 % &/,+)'!('!%2*(%4!($+) /)*4'(%%0!5(%2/0'!,%$/%2%$*&!5(%+#>+6'4!"/0 (!('8 ubezpieczenie. *('8!5)!"#$%&'*(*)*"+,$/*.!*&%(!)! Medicover oraz Falck na polskim rynku. Medicover Sp. z o.o. &/>:0 (/4+" '%>!4 Medicover *;;%(" #'!" '2:& 4#$!"%4'!)*#'%"% &>%#(! );%0-&,' 4!"/0 (/01 *% )** +4'!('% * &#)->)%0/ ) /01*"('%4' )%$(!#,'4'/#$7)+5!5%,**6%(' %$*)*4*0/4!"/0 (!5*)'!%5:0#'75!"(%,& (%0 (!5 0 7<0' (% &>%#(!5 '(.%#$+,$+! ;%0-&,' &>%#(! (% $!/$*'+4 (%5"+5: #'7 &!">+6 #$%(+ (%,*('!0 *,+ DLLL & (%#$7)+5:0/01 4'!5#0*&*<0'%01K %# %&%9 S-"H9 %$*&'0!9 "%3#,9*0>%& Partnerzy B!"'0*A!$*I*6%(' %05'4!"/0 (/01&#)->)%0+5:0/019,$-/01 %"%('!4& #/#$!4'!5!#$ %)!&('!('!0 >*(,*49*)'!,'4!"/0 (!5)* %4'%#$%4'?#'!" '2%4'0!($-& &>%#(/01 2!0('! )%$(! / B!"'0*A!! /"+5: & (%#$7)+5:0/01 4'!5#0*&*<0'%01K '%>/#$*,9 '!;#,* '%>%9 /"6*# 0 9 7#$*01*&%9 * -& '!;,*)*;#,'9!;!('% -%9 %;'# 9 '!;0!9 *# %;'(9 P+2;'(9 S*48%9 9 ;# $/(9 )*;!9 >*0,9!# -&9 Siedlce, Tarnów, Zielona Góra. Umowy.!#$$*#!*,%#$+,$+% '($!6*&%(!5*)'!,'4!"/0 (!5 5!"(*;'$/4#/#$!4!4+)%&('!3 "* <&'%"0!3 %&% ' *2*&':,' #$*(!6+;+5: +4*&/ '("/&'"+%;(! ;+2 6+)*&!9 ";%,$-/01 &#)-;(: )*"#$%&: #: #.*4+>*&%(! &%+(,' 0 >*(,*#$&% % # 0!6->*&/ %,!# +" '!;%(!5 *01*(/ *,!<;% *" %5 "!.'('*&%(!6* )*"+,$+ 0 >*(,*#$&% (%2/&%(!6* ";% ;+2)! 0 >*(,%*#$7)(%5!#$*)05%)*6%4+*)'!,'*" '((!5(%)*"#$%&'!,$-!5 *#$%5: *2570'*01*(:&#)->4%>8*(!,9('! %478(!" '!0'"*;%$J$%,8!%"*)$*&%(!9" '!0'&*2!0,$-/01 0 >*(!, 5!#$ +#$%(*&'*(/ )%&(/4 *)'!,+(!49 )%#'!2*&'! ' )%#'!2'0! 27":0! (% +$ /4%('+ 0 >*(,% *($%,$/ (% 4*0/,$-/01 +" '!;%(% 5!#$ *01*(% #: 5!"(**0 (! 4*&% %#$!6%9 8! ('! >*8!('! *<&'%"0!('% * &*;' %,*30!('% #$*#+(,-& +4*&(/01 )*&*"+5! )!">+8!('!,*($%,$+ (% *, (%#$7)(/ B!"'0*A! %#$!6% &'70 #*2'! )%&* %,*30!('% *01*(/ +)>/&!4 $!4'(+ *0 (!6* *% %)*)*(*&%('% 4'!('*(!6* %,!#++#>+64*&%('!)!0/ +5!)!#>%(!,";%$%,'!5"!0/ 5' Produkty. 9

10 @ 0!6->*&! %,!#/ +4*&(!5 *01*(/ &/ (%0 %(! #: 0 $!!4% "!.'('*&%(/4' >*$%%,!#6&%%(05')!"#$%&'*(* &)*('8#!5$%2!;'.!*&%(!+#>+6' Karty '%>% Niebieska Srebrna >*$% *:0%;'('%4!"/0 (% X X X X Centrum medyczne ABC X X X X Prywatne pogotowie. X X X X Szkolenie pierwszej pomocy. X X X X Medycyna zapobiegawcza X X X X Badania okresowe X X X X Wizyty domowe X X X Opieka stomatologiczna X X X Hospitalizacja (wypadek). X X Gwarancja stomatologiczna X X Hospitalizacja (choroba i poród) X *:0% ;'('% 4!"/0 (% +4*8;'&'% 0 >*(,*4 #$%>/ "*#$7) ' 4*8;'&*<= + /#,%('% )*%"/ 4!"/0 (!5&(%6>/01&/)%",%01 %)*<!"('0$&!4$!;!.*(+)-0 "*%" $&%''(.*4%05' ;'('% #)!>('% *;7 gate -,!!)!% "* "%;# /01 +#>+6K &' /$/ "*4*&!5 *% '($!&!(05' %42+;%(#+)*6*$*&'%%)*"#$%&'!&/&'%"+4!"/0 (!6* %#'76('7$!6*"*6:$!;!.*('0 (: )!#*(!; ;'('' + (%5! % %#%"(: ;+2 ('!,*('!0 (*<= ' &>%<0'&*<= #,'!*&%('% "* 6>%# %5:0!6*;!,% %;+2%42+;%(#+ %#'76 " '%>%('% %42+;%(#-& B!"'0*A! &/ (%0 % +4*&% * "* %#%"/ " '%>%5: *(! & promieniu 30 km od centrum B!"'0*A!&%# %&'!9%,*&'!'*0>%&'+ #>+6'0!($-&4!"/0 (/01*2!54+5:('!*6%('0 *(/"*#$7)"*;!,% %)*"#$%&*&!5*)'!,' 4!"/0 (!5,**"/(+5:0!6*;!0!('!9,*(#+;$%05%;!,% /#)!05%;'#$-&90**0 (! # 0!)'!('% )!0'&,* 6/)'! *%,**"/(%057 '((/01 # 0!)'!39 $!#$/ "'%6(*#$/0 (!9 4%44*6%.'7 $%,8!2%"%('%6'(!,*;*6'0 (!'&0 %#'!0':8/ *6%4 *)'!,' #$*4%$*;*6'0 (!5 *2!54+5! )!6;:" *% 0 /# 0!('! 72-& * *#$%>! +#>+6' )* *#$%5: )>%$(! &/5:$,'!4 $/01 *257$/01 )*6%4!4 6&%%(05' #$*4%$*;*6'0 (!5 #>+6% $% "*#$7)(% & %4%01,%$ #!2(!5 ' >*$!5 *2!54+5! )*,/0'! ) /# >/01,*# $-& &/)!>('!39!,#$%,05'9 )*$!$/,' )*" 5!"(%,8! &%+(,'!4 )*)!" %5:0!6* +" '!;!('! 6&%%(05' %;!0!('%'#$('!5:0/01#$%(-&(%,*# $+2! )'!0 *(!6**% )*"!54*&%('%&' /$ kontrolnych w trakcie gwarancji. B!"'0*A! %)!&('%.'4*49&%4%01#,>%",'0 >*(,*&#,'!5)!)*&%"!('!&# /#$,'01 2%"%3 )%0*&('0 /01 &/4%6%(/01 )! )*;#,'! )%&* %0*"%&0% *)>%0%5:0/ #,>%",7 10

11 przekazuje B!"'0*A! &/,% )%0*&(',-&9,$-/01 (%;!8/ *25:= )*.';%,$/0 (: *)'!,: "*&*$(:' *2*&': +5!#'7"*5!6*%,$+%;' %05'&$!4'('!R"('*" %'#$('!('% 4'%( *%+ '!4*6: *#$%=0 >*(,%4'*#*2/9,$-!+,*30 />/ML;%$9*';!('!#:*(!0 /((! %&*"*&*9 % '01 0 >*(,*#$&* ('! 5!#$ *)>%0%(! )! )%0*"%&07 *(%"$* Medicover zastrzega sobie )%&**"4*&/)!">+8!('%0 >*(,*#$&%2! )*"%('%) /0 /(/*#*2*49,$-! +,*30 />/ ME ;%$9 * ';! ('! #: *(! 0 /((! %&*"*&*9 % '01 0 >*(,*#$&* ('! 5!#$ *)>%0%(! )! )%0*"%&07 %+(,'0 >*(,*#$&%&#,% +5:98!('!*20':8%5:Medicover koszty leczenia: 4%#,*<0'&:$*2/9 "'%6(* *&%('%';!0!('%2! )>*"(*<0'9 &#!;,'01.*4 # $+0 (!6* %)>*"('!('% ;+2 %2*05' (% 8/0!('! )*&*"-& )* %? medycznych), keratotomii radialnej, okularów optycznych, oprawek lub soczewek, operacji kosmetycznych, &': $-& &/(',>/01 &#,+$!, &/)%",-&9 +% -& ' 01*-2 )*&#$%>/01 & &':,+! #>+82:&*5#,*&:9,*# $-&# 0!)'!3 &/5:$,'!40**0 (/01# 0!)'!3)!0'&,*6/)'!9 ;!,%#$& ' <*",-& 4!"/0 (/019 &/5:$,'!4 $/019,$-! *#$%>/ +8/$! & (%6>/01 przypadkach, chorób wrodzonych, +)!"('*'#$('!5:0!501**2/(*&*$&**&!5;+2&'!30*&!59 transplantacji lub dializy, *)'!,'#$*4%$*;*6'0 (!5 &/5:$,'!4&#,% %(/01&+4*&'!9 zabiegów uznanych przez Dyrektora Medycznego Medicover za eksperymentalne, 2%"%3;+2,*(#+;$%05'('! %$&'!" *(/01;+2('!&/,*(%(/01)! Medicover, 2%"%3;+2,*(#+;$%05'9,$-! "%('!4B!"'0*A!('!#:,*('!0 (! 4!"/0 (!6*)+(,$+ widzenia. ")*&'!" '%;(*<= B!"'0*A! %&%$!6*,*($%,$+ *6%('0 *(% 5!#$ -&('!8 )*#$%(*&'!('%4' "*$/0 :0/4' *0!(/ "*$/010 %#*&!6* #$%(+ "*&'% *% %)'#!4 & +4*&'!"*$/0 :0/4&!5<0'%&8/0'!,*($%,$+'("/&'"+%;(!6* *($%,$/$! %&#!&*"-8('!('+*",*($%,$+6+)*&!6*&01*" :&8/0'!*")'!&#!6* "('%(%#$7)(!6*4'!#':0%)*$/4&,$-/4 >*8*(*"!,;%%057 # /#$,'!+#>+6'<&'%"0 *(!&%4%01+4*&/ B!"'0*A!)*";!6%5:D?$*4'!#'70 (!4+ *6%('0!('+ &': %(!4+ "*$/010 %#*&/4#$%(!4 "*&'%! *$/010 11

12 "*&'% (%;!8/ * +4'!= +)!"('* &/#$7)+5:0!9 (%&%0%5:0!9 )!">+8%5:0! #'7 ;+2 )!&;!,>!01**2/;+2#01*!('%9(%,$-!)%05!($2/>+)!"('*;!0 *(/9+ /#,%>)*%"7 ;!,%#,:;+2)!2/> %2'!601'+6'0 (/&0':6+M4'!#'70/)!""%$:)*")'#%('%('('!5#!5 +4*&/T ;+2,$-! 2/>/ ) /0 /(: &/#$:)'!('% *25%&-& & 0':6+ M 4'!#'70/ )!" "%$: %&%0'% $!58! +4*&/9 ',$-! 4+#'>/2/,%8": * #:"(: *#*27 "* #,* /#$%('% )*%"/ ;!,%#,'!5 ;+2 %2'!6+ 01'+6'0 (!6* %;2* +"%('% #'7 )* )*%"7 ;!,%#,:9 (%&!$ &-&0 %#9 6"/2/ *#*2% $% ('! # +,%>% ;!0!('% ;+2 )*%"/ ;!,%#,'!5T %;2* &#,+$!, #$%(+9 *,$-/4,%8"% * #:"(% *#*2% &'!" '%>% ;+2 )*&'((% &'!" '!= ':8% '#$('!5:0% & "('+ &!5<0'% & 8/0'!+4*&/;+2*2570'%%2*(%4!($!4#,+$,+5!$%,'4'#%4/4'*6%('0!('%4'& %,!#'! +#>+6 <&'%"0 *(/01 )! B!"'0*A! 5%, $!9,$-! &/(',%5: "*$/010 %#*&!6* #$%(+ "*&'% 6%('0!('!! & 6;7"+ (% "*$/010 %#*&/ #$%( "*&'% "*$/0 / (*&* ) /54*&%(/01 0 >*(,-& B!"'0*A!9 % $%,8! %,$+%;(/01 0 >*(,-&9,$- / )*"&/8# %5:,%$!6*'70 >*(,*#$&%"*#!#!6* %,!#++#>+6)!&'" '%(/01%,'!$!4&'%"0!3 *# $/ &': %(! "'%6(*#$/,:'$!%)':)#/01*;*6'0 (:')#/01'%$/0 (:9*% &': %(! (%"+8/&%('!4'+ %;!8('!('!4*"(%,*$/,-&'%;,*1*;+#:*6%('0 *(!"*$!01&' /$+ lekarza Medicover rocznie.,!(% %$%, "!.'('*&%(!+#>+6'5!#$&/ (%0 *(%,&*$:#,>%",')>%$(!5 %*,!#/*0 (!& $/2'!5!"(*% *&/4;+2&4'!#'70 (/01%$%01%/.%#,>%"!,+ %;!8('%'01&/#*,*<=*",%$!6*''&'!,*&!5+2! )'!0 *(!6**% $/2+*)>%0!('%#,>%",' Wiek Mies. Roczna. Mies. Roczna. Mies. Roczna. Mies. Roczna '%>% Niebiesk a Srebrna >*$% Falck Sp. z o.o.!#$ #)->,:,$-!5 +" '%>*&0!4 5!#$ (*$*&%(% (% 6'!>" '!,*)!(1%#,'!5.'4% Falck A.S. &!05%*;#0!);%0-&,'.'4/" '%>%5: 0!0'('!9* (%('+9%# %&'!9%,*&'!'"%3#,+ Misja firmy obejmuje szeroko rozumiane ratownictwo prywatne a co za tym idzie dostarcza *(%4'(+#>+64!"/0 (/01 C%;0,('!#$*#+5!&/>:0!3"*$/0 :0/01&'!,+*#*2/) /#$7)+5:0!5%('5!5#$%(+ "*&'%* 0'!,%&!('!*6%('0 %*01*(/&*2!0*#-201*/01(%01**2/)!&;!,>!*% %%8*(/01 12

13 &'+#!4 U ' 01*/01 *"#$%&: "* +)%&('!3 5!#$ %,+) %2*(%4!($+ %,+) abonamentu oferowany jest tak osobom fizycznym jak i pracodawcom..!$% ";% *#-2 '("/&'"+%;(/01 *2!54+5! <&'%"0!('%,$-/01 (%5&%8('!5# /4!;!4!($!4 5!#$ %)!&('!('!%$*&('0$&%4!"/0 (!6*4*&%)!&'"+5!98!&% '!&/)%",+9*#$!6* #$%(+ "*&*$(!6*9 (%6>!6* ) /)%",+ * +4'%(!6* 5%,* #/$+%05% (%6>%9 ('!#)*" '!&%(% )*&*"+5:0% %2+!('!5!"(!5;+2&'70!5.+(,05'.' 5*;*6'0 (/019,$-!('!;!0 *(!&#)*#-2 ('! 0'!)':0/ &>*,' 4*6: #)*&*"*&%= ('!*"&%0%;(!,*(#!,&!(05! "*&*$(! ;+2 6*( klient ma prawo na zasadzie free for #!A'0!"**)'#%(/01)*('8!5<&'%"0!3 *(%6>/01) /)%",-& %;'0 *(!#:4'(K - %&%>#!0%9 - udar mózgu, - +% /6>*&/9,;%$,')'!#'*&! %*%,*30 /(9 - oparzenia, - ostre zatrucia, - ostre stany psychiczne, zatrucia alkoholem, nerwice, - ostre stany neurologiczne, - *#$!#$%(/6'(!,*;*6'0 (*?)*>*8('0!9 - *#$!#$%(/)>+0(!%$%,'%#$4/9 - ostre stany metaboliczne, - ostre stany pediatryczne. 4*&%)!&'"+5!98!&%4%01%2*(%4!($+&#!;,'!'($!&!(05!&%,*# $%4'+8/0'% ;!,%#$& ' <*",-& ('! #: "*"%$,*&* *)>%0%(! " '!;%('! )*4*0/ $&% %8 "* 0 %#+ 6"/ "*&'+ )%05!($% )!#$%('! %6%8%= 2! )*<!"('! ('!2! )'!0!3#$&* "/ #/$+%05% zdrowotna wymaga dalszej opieki C%;0, %)!&('% ('!)>%$(/ "*&- "* 4'!5#0% "%;#!6* leczenia. *(%"$*&('!#'!('!*)>%$/%2*(%4!($*&!5+)%&('%"*K - 0 $!!012! )>%$(/01&' /$(%*#*27&*,++;!,% %'($!('#$/;+2)!"'%$/(%#$7)(! ELF ('8,:9-2! )>%$(!6*$%(#)*$+"*# )'$%;%)*&' /0'!"*4*&!595!<;'$%,%5!#$)*$!2%9 - konsultacji lekarzy specjalistów udzielanych zarówno przez lekarzy zatrudnionych we &>%#(/01*<*",%015%,'*<*",%01%+$*/ *&%(/01C%;0, LF ('8,:9-2%"%34!"/0 (*?;%2*%$*/5(/01 LF ('8,:9 - <&'%"0!3 %,!#+ #$*4%$*;*6'' %01*&%&0!59 01'+6'' #$*4%$*;*6'0 (!59 +#+&%('%,%4'!('% ' *#%"+ 4!$*"% +;$%"H&'7,*&:9,*(#+;$%05' *$*"*($/0 (/019 laseroterapii,!($6!(%! ('8,:EF9 - $%(#)*$+01*/01 LF ('8,: %,!#'!%2*(%4!($-&(%2/&%(/01)! )%0*"%&0-&";% %$+"('*(/01*.!$7Falck przedstawia niniejsza tabela. 13

14 : *&%)*"#$%&*&/);%( opieki medycznej. Pogotowie Ratunkowe na terenie firmy D6*" '((%V*:0% Medyczna Linia" Profilaktyczna Opieka Medyczna: 1. Rozpoznawanie czynników szkodliwych. 2. Szkolenie pracowników w zakresie pierwszej pomocy. 3. <&'%$% "*&*$(%' promocja zdrowia. 4. Wizytacja stanowisk pracy. 5. " '%>&,*4'#5%01 6. Udzielanie porad w zakresie organizacji pracy, fizjologii, ergonomii. Poradnictwo czynne - (Monitoring ) Domowe Wizyty Lekarzy ($!('#$-& ELF ('8,: Transporty medyczne na $!!('!4'%#$% LF ('8,: %"%('%&#$7)(!9*,!#*&!' kontrolne (wg. aktualnego cennika) Transporty medyczne na $!!('!4'%#$% LF ('8,: Oferta dla pracodawców. Srebrna plan rozszerzony. Pogotowie Ratunkowe na terenie miasta. D6*" '((%V*:0%B!"/0 (% Linia" Profilaktyczna Opieka Medyczna: 1. Rozpoznawanie czynników szkodliwych. 2. Szkolenie pracowników w zakresie pierwszej pomocy. 3. <&'%$% "*&*$(%' promocja zdrowia. 4. Wizytacja stanowisk pracy. 5. " '%>&,*4'#5%01 6. Udzielanie porad w zakresie organizacji pracy, fizjologii, ergonomii. Poradnictwo czynne - (Monitoring ) Domowe Wizyty Lekarzy ($!('#$-& ELF ('8,:;'4'$ &' /$(%*#*27&*,+ Transporty medyczne na terenie 4'%#$% LF ('8,: %"%('%&#$7)(!9*,!#*&!' kontrolne (wg. aktualnego cennika) Konsultacje, badania specjalistyczne i laboratoryjne w autoryzowanych przez C P) /01*"('%01 ('8,% 10 %) >*$%?);%(U Pogotowie Ratunkowe na terenie miasta. D6*" '((%V*:0%B!"/0 (% Linia" Profilaktyczna Opieka Medyczna: 1. Rozpoznawanie czynników szkodliwych. 2. Szkolenie pracowników w zakresie pierwszej pomocy. 3. <&'%$% "*&*$(%' promocja zdrowia. 4. Wizytacja stanowisk pracy. 5. " '%>&,*4'#5%01 6. Udzielanie porad w zakresie organizacji pracy, fizjologii, ergonomii. Poradnictwo czynne - (Monitoring ) Domowe Wizyty Lekarzy Internistów (limit 10 wizyt na *#*27&*,+ Transporty medyczne na terenie 4'%#$% LF ('8,: %"%('%&#$7)(!9*,!#*&!' kontrolne. Konsultacje, badania specjalistyczne i laboratoryjne w autoryzowanych przez FALCK ) /01*"('%01 ('8,%LF *4*&!&' /$/)'!;76('%#,'! ;'4'$E&' /$(%*#*27&*,+ Transporty medyczne na terenie *;#,''+*)/ LF ('8,: 14

15 '(!$)" *2;!4!4 5%,'4#)*$/,%4/#'7)'# :0*+2! )'!0!('%01 "*&*$(/01*.!*&%(/01)! %,>%"/+2! )'!0!3&*;#0!5!#$2%,)*"+,$-&+2! )'!0!('% "*&*$(!6*#!(#+stricto. *)'!* & 01&';' *2!0(!5 )*5%&'%5: #'7 )'!&#! )*"+,$/ *.!+5:0! *01*(7 #)!>('%5:0: 4'('4%;(/ &/4-6,*4);!$(*<0' *% 5!"(*0!<('! +4*8;'&'%5:0! "*#$7) "* <&'%"0!3 4!"/0 (/01 ;+2 '01.'(%(#*&%('% & #)*#-2 2! )*<!"(' & #)*#-2,*(,+!(0/5(/ ";% )*"4'*$-&*.!+5:0/01+#>+6'%2*(%4!($*&! W sytuacji konkurencji instytucji zintegrowanej opieki medycznej oraz braku partnerów na /(,+ <&'%"0!3 4!"/0 (/01 %,>%"/ +2! )'!0!3 5%, "*$:" *.!+5: # 0 :$,*&! +2! )'!0!('%,*# $-& ;!0!('% *% )*"+,$/ %#$7)0! * 01%%,$!!.'(%(#*&/4K +2! )'!0!('!)*&%8%(!6* %01**&%('%9*)!%05'<&'%"0!('%# )'$%;(!6*" '!((!6*"'!$/ %'($!!#*&%('! (%5"+5: &'70 )*"+,$/9,$-! ('! *.!+5:!#$/$+05' #$%(+ 4%5:$,*&!6* naruszonego na skutek zdarzenia ubezpieczeniowego lub finansowania kosztów lecz $%,$+5:0! %2! )'!0!('!5%,*H-">**,!<;*(!5#+4/)'!('78(!59,$-%*" &'!0'!";%;+2('! koszt leczenia. W takich kontraktach zdefiniowanemu w umowie zdarzeniu odpowiada <&'%"0!('!&/)>%0%(!+2! )'!0 *(!4+)! %,>%"6" '!,*# $/;!0!('%#:5!"/('!)!&(:,%$!6*': 5%,: )*&'('!( 2%= )*" +&%67 +2! )'!0 %5:0/ )*"!54+5:0 "!0/ 57 * &/#*,*<0' #+4/+2! )'!0!('%$!5#/$+%05'(%5'#$*$('!5# /4')*"+,$%4'*.!*&%(/4'(%/(,+#: +4*&/ "*"%$,*&! "* +2! )'!0!3 (%#$7)#$& ('!# 0 7<;'&/01 &/)%",-& +2! )'!0!('% )*&%8(/01 %01**&%3*% +2! )'!0!('%*)!%05' # $%>$*&%('! #'7 )*" &)>/&!4!.*4/ #>+82/ "*&'! /(,+ <&'%"0!('*"%&0-& *% )!#)!,$/&% %,*30!('%#/$+%05'&,$-!5'(#$/$+05!)*"*2(!"*B4*6:,* /#$%= $%, wielkiej swobody od rygorów finansowych, nadzorczych i podatkowych znajduje swoje *" &'!0'!";!('! & )*5%&'%('+ #'7 &'%#$+(-& )'!&# /01 )*"+,$-& #)!>('%5:0/01 && standardy. $ *"+,$!49,$-/&% +)>/&!4*,+DLLL)*5%&'%#'7(%)*;#,'4/(,+5!#$+2! )'!0!('! N ;;'%( "*&'!O *.!*&%(/ )! ;;'%( W/0'! 5%,* +2! )'!0!('! *2!54+5:0!8/0'!' "*&'!+2! )'!0 *(/01!#$*(5!"/(/4"*#$7)(/4)*"+,$!49,$-!6* %>*8!('!4 5!#$ 2! )*<!"('! *6%(' *&%('! (%!0 +2! )'!0 *(/01 & % '! '01 01**2/ <&'%"0!34!"/0 (/01 4*&% )*&/8# % %&'!%(% 5!#$ &/>:0 ('! & $/2'! 6+)*&/49 0* #)*&*"*&%(! 5!#$,*('!0 (*<0': %)!&('!('%+#>+6&#)->)%0+5:0/01 +2! )'!0 /0'!;!4<&'%"0!('*"%&0-& &'%"0!('*"%&0/ $* ;!,%#,'! )%,$/,' )/&%$(! ;+2 );%0-&,' 4!"/0 (! &#,% %(/01 & 15

16 #$*#*&(/01#)'#%01)*"4'*$-&&#)->)%0+5:0/01 *&% /#$&!4%)*0 :$,+)*6%4+ placówek tych jest 80. *"+,$5!#$#,'!*&%(/"*)%0*"%&0-&010:0/01 %)!&('=*01*(7 "*&'%)%0*&(',-& %&'!%5:0+4*&7(%'01!0 9$%,8!"*$/019,$- /&': %;'#'7"*$/010 %#!'(#$/$+05%4' zintegrowanej opieki medycznej. 2! )'!0 /0'!; %#$!6%9 8! +2! )'!0 *(/4 4*8! 2/= $/;,* *#*2%9,$-% & "('+ ) /#$:)'!('%"*+2! )'!0!('%+,*30 /J;%$'('!4%+,*30 *(/01M;%$,%8"/4% '! +4*&% &/6%#% & "('+ *0 ('0/ )*;'#/ (%#$7)+5:0!5 )* "('+ +,*30!('% )! +2! )'!0 *(!6* ME *,+ 8/0'% 4*&% %&'!%(% 5!#$ (% *,!#/ *0 (! )!&'" '%(: 4*8;'&*<0':,*($/(+*&%('%,*($%,$+(%*,!#/(%#$7)(! 4*&% )*"#$%&*&% *2!54+5! $ / / /,%K 01**279,*('!0 (*<= )!)*&%"!('% 2%"%3 4!"/0 (/01 %,!#+ 4!"/0/(/ )%0/ *% %;!0%(/01 )! ;!,% % 2%"%3 profilaktycznych oraz ryzyko zgonu. 1**2%"!.'('*&%(%5!#$5%,*!%,05%*6%(' 4+(%" '%>%('!0 /((',%01**2*$&-0!6* ;+2+% +)*&%" :0%"* %2+!30 /((*<0'*&/019 4'%(*6%('0 (/01&$,%(,%019 (% :"%019+,>%"%01;+20%>/4+#$*5+ ")*&'!" '%;(*<=*&% /#$&%)*;!6%(%K - +"*#$7)('!('++2! )'!0 *(!4++#>+64!"/0 (/01<&'%"0 *(/01)! ;!,% /*)'!,' )*"#$%&*&!5 ' ;!,% % 4!"/0/(/ )%0/ + <&'%"0!('*"%&0-& &#)->)%0+5:0/01 *&% /#$&!4*% +"*#$7)('!('+ ;!0*(/01)! ;!,% /2%"%3"'%6(*#$/0 (/01' laboratoryjnych, - +"*#$7)('!('+ +2! )'!0 *(!4+ +#>+6 4!"/0 (/01 <&'%"0 *(/01 )! ;!,% / specjalistów (chirurg, ortopeda, kardiolog, ginekolog, dermatolog, neurolog, laryngolog, urolog, diabetolog) +<&'%"0!('*"%&0-& &#)->)%0+5:0/01 *&% /#$&!4*% +"*#$7)('!('+ ;!0*(/01)! ;!,% /2%"%3"'%6(*#$/0 (/01' laboratoryjnych, - +"*#$7)('!('++2! )'!0 *(!4+<&'%"0!3 "*&*$(/01&%4%012%"%3*,!#*&/01 *% %;!0%(/01)! ;!,% /2%"%3)*.';%,$/0 (/019 - &/)>%0'! +)*#%8*(!4+ #+4/ +2! )'!0!('% (% &/)%"!, <4'!0' +2! )'!0 *(!6* & *,!#'!*257$/4*01*(: />:0 *(!5!#$)*(*#!('!)!*&% /#$&**")*&'!" '%;(*<0' %#,+$,'K - #%4*2-5#$&%9 #%4**,%;!0!('% ;+2 *,%;!0!('% (% &>%#(: )*<27 +2! )'!0 *(!6* "*,*(%(!6*&0':6+D4'!#'70/*""%$/* )*0 70'%*01*(/+2! )'!0!('*&!59 - " '%>%3&*5!((/019#$%(+&*5!((!6*9-0 /((!6* ' ('! 6*"(!6* )%&!4 +" '%>+ +2! )'!0 *(!6* & %,$%01 )!4*0/9 aktach terroru, rozruchach i zamieszkach, - 2>7"-&&# $+0!;!,%#,'!59-2>7"-&&/(',>/01 ('!(%;!8/0'!)*&%" *(!5"*,+4!($%05'4!"/0 (!5 16

17 %,&/(',% )*&/8#!6*<&'%"0!('%+2! )'!0 /0'!;%(%&/)%"!,01**2/*6%('0 *(!#: "* <&'%"0!3 &': %(/01 ;!0!('!4 %42+;%$*/5(/4 *&% /#$&* ('! %)!&('% <&'%"0!3)*6*$*&'%%$+(,*&!6*%('1*#)'$%;' %05' 0!;+ "*)!>('!('% && %,!#+ *01*(/ '#$('!5! 4*8;'&*<= %&%0'% *&% /#$&!4 umów dodatkowych o charakterze finansowym: - ubezpieczenia leczenia ubezpieczonego w szpitalu, - +2! )'!0!('%&/#$:)'!('%++2! )'!0 *(!6*)*&%8(!6* %01**&%('% B*8;'&*<= ) /#$:)'!('% "* +4-& "*"%$,*&/01 + %;!8('*(% 5!#$ *" %&%0'% +4*&/ 6>-&(!5 +2! )'!0!('+ ;!0!('% +2! )'!0 *(!6* & # )'$%;+9 "%!('! *257$! *")*&'!" '%;(*<0': %,>%"+ +2! )'!0!3 5!#$ )*;!6% (% )*2/0'! +2! )'!0 *(!6* & # )'$%;+ & 0!;+ ;!0!('% 01**2/;+2"* (%(/01*2%8!30'%>%27":0/01(%#$7)#$&!4&/)%",+ *&% /#$&* *2*&': +5! #'7 "* &/)>%0!('% <&'%"0!('% )'!('78(!6* *,!<;*(!6* & +4*&'!"*"%$,*&!5 %,%8"/" '!3)*2/$+&# )'$%;+5!8!;')*2/$$!($&%>0*(%54('!5K - E)!>(/01"('5!8!;' 2/> #)*&*"*&%(/ 01**2: ;+2 &/)%",'!4 '((/4 ('8 &/)%"!, ) / )%0/ )*" &%+(,'!49 8! )'!&# / " '!3 )*2/$+ &/)%"> & *,!#'! *01*(/ &/ (%0 *(/4+4*&:"*"%$,*&:9 - )!>(/ " '!3 5!8!;' 2/> #)*&*"*&%(/ *2%8!('%4' 0'%>% "* (%(/4' )! +2! )'!0 *(!6*&(%#$7)#$&'!&/)%",+) /)%0/9 - L )!>(/01 "(' 5!8!;' 2/> #)*&*"*&%(/ *"2/$/4 )**"!49 )*" &%+(,'!49 8! )'!&# /" '!3)*2/$+&/)%">&*,!#'!*01*(/&/ (%0 *(/4+4*&:"*"%$,*&: S:0 (%&/#*,*<=<&'%"0!('% %*,!#D4'!#'70 (/$&%('%+4*&/*6%('0 *(%5!#$;'0 2: ML"('1*#)'$%;' %05' %,$-!) /#>+6+5!*)'#%(!<&'%"0!('!" '!((! />:0 *(% 5!#$ *")*&'!" '%;(*<= %,>%"+ % 1*#)'$%;' %05! 27":0!9 )*<!"('* ;+2 2! )*<!"('*9&/(','!4K - )* *#$%&%('% +2! )'!0 *(!6* )*" &)>/&!4 %;,*1*;+9 (%,*$/,-& ;+2 '((/01 #+2#$%(05'$*,#/0 (/01*)*"*2(/4" '%>%('+9 - )*)!>('!('%;+2+#'>*&%('%)!#$7)#$&%)! +2! )'!0 *(!6*9 - &*5(/9 " '%>%3 &*5!((/019,*(.;',$-& 2*5(/019 %4'!#!,9 * +01-&9 %4%01+ stanu, aktów terroru, - +)%&'%('% (%#$7)+5:0/01 ('!2! )'!0 (/01 #)*$-& ;+2 %,$/&(*<0'.' /0 (!59 %;)'(' 4+9 2%;*('%#$&%9 ;*$('%#$&%9 (+,*&%('% ) / +8/0'+ #)!05%;'#$/0 (!6* #) 7$+9 #,*,-& (% 6+4*&!5 ;'('!9 #)%"*01*('%#$&%9 #)!;!*;*6''9 #)*$-& 4*$**&*"(/019# /2*&('0$&%&/<0'6-&#%4*01*"*&/01'4*$*0/,;*&/019 17

18 - " '%>%('%!(!6'' 5:"*&!59 )*4'!('*&%('% %"'*%,$/&(!6* ' )*;%!;!,$*4%6(!$/0 (!6* & %,!#'! #,*";'&/4 ";% 0 >*&'!,%9 &/>:0!('!4 '01 stosowania w terapii, - )-2/#%4*2-5#$&%9#%4**,%;!0!('%;+2*,%;!0!('%(%&>%#(:)*<27('! %;!8('!*" #$%(+)*0 /$%;(*<0'+2! )'!0 *(!6*9 (/01;+2 %2+!3 %01*&%('%&)!2'!6+01*-2)#/01'0 (/019 - )!>('!('%)! +2! )'!0 *(!6*#>+82/&*5#,*&!5;+2+0!#$('0$&%&*)!%05%01#'; zbrojnych, -,;7#,'8/&'*>*&!5;+2!)'"!4''*6>*# *(/01)! *")*&'!"('!*6%(/%"4'('#$%05' )%3#$&*&!59 - &%"&*" *(/01'#01*!3 &': %(/01 &%"%4'&*" *(/4'9-01'+6'');%#$/0 (!5;+2,*#4!$/0 (!59 &/>:0!('!4;',&'"%05'#,+$,-&&/)%",-& %'#$('%>/01&*,!#'!+" '!;%(!5*01*(/+2! )'!0!('*&!59 - )*&%"!('% )! +2! )'!0 *(!6* )*5% "+ 2! &/4%6%(/01 +)%&('!3 "* kierowania pojazdem, - prowadzenia przez ubezpieczonego pojazdu nie dopuszczonego do ruchu lub bez &%8(!6*2%"%('%$!01('0 (!6* ;% $!5 +4*&/ "*"%$,*&!5 )!&'" '%(% 5!#$ 5!"(*4'!#'70 (%,%!(05% *" "('% %&%0'% +4*&/9,'!"/ $* %,>%" ('! )*(*#' *")*&'!" '%;(*<0'9 5!"(%,8! $/;,* ";% ) /)%",+ 1*#)'$%;' %05'#)*&*"*&%(!501**2: +4*&'! +2! )'!0!('% &/#$:)'!('% + +2! )'!0 *(!6* )*&%8(!6* %01**&%('% "%!('!4 *257$/4 *")*&'!" '%;(*<0': %,>%"+ 5!#$ &/#$:)'!('! *25%&-& 01*-2 &#,% %(/01 01*-2 ;+2 )!2/0'! -&('!8 "!.'('*&%(/01 & +4*&'! %2'!6-& *)!%0/5(/01 )*" &%+(,'!4 98! *25%&/ &#,% %(/01 01*-2 *% 01*-2 27":0/01 ) /0 /(: 2! )*<!"(': ;+2 )*<!"(': "*,*(%('% %2'!6-& *)!%0/5(/019 +2! )'!0 *(/ )* *#$%('! ) / 8/0'+ )! *,!# 4'('4+4 L "(' *" "%$/ %5<0'% "%!('% $5 *" "%$/ pierwszej diagnozy choroby lub daty zabiegu operacyjnego. %$%;*6)*&%8(/01 %01**&%3*% %2'!6-&*2!54+5!K - >*<;'&:01**27(*&*$&**&:9 - %&%>#!0%9 - udar mózgu, - ('!&/"*;(*<=(!!,9-0%>,*&'$:+$%$7& *,+9 - stwardnienie rozsiane, - zabiegi kardiochirurgiczne, - )!# 0!)#!0%9&:$*2/9$ +#$,'9)>+0%*% # )',+,*#$(!6* 18

19 .+(,05*(*&%('+ ' )*&*"!('+ %)!!($*&%(!6* )*"+,$+ 27" '!4/ 4*6;' 4-&'= )* +)>/&'! *,!#+ 4'('4%;(!6* (% &"*8!('! ' )!!($%057!&,;'!($*4!2% 5!"(%, &#,% %=9 8! 5!#$ $* )'!&# % $%, #!*,% )-2% <0'#>!5 &#)->)%0/ /(,+.'(%(#*&!6* /(,'!4<&'%"0 :0/4+#>+6'4!"/0 (! $!-+.! $" )05!"*+2! )'!0!('%(%#$7)#$&('!# 0 7<;'&/01&/)%",-& *+2! )'!0!('!&/#$7)+5:0!&*.!0'! )%,$/0 ('!,%8"!6* %,>%"+ +2! )'!0!3 non-life #)!>('%= 4*8!.+(,05! +4*8;'&'%5:0!.'(%(#*&%('! <&'%"0!3 %;$!(%$/&(/01 &*2!0 #/#$!4+)*&#!01(!6*$%,8!9<&'%"0!3+ +)!>('%5:0/01)*(*# *(/01)!,* /#$%5:0!6* #/#$!4+ )*&#!01(!6* +2! )'!0!('% "*&*$(!6* B*8! $%,8! #$%(*&'= +2! )'!0!('! + +)!>('%5:0!& %,!#'!('!*257$/01#$*#*&(/4&/,%!4 <&'%"0!3 "*&*$(/01 ;!,% % #$*4%$*;*6% *% )*"#$%&*&/01 4%$!'%>-& #$*4%$*;*6'0 (/01 <&'%"0!3 & %,!#'! #$*4%$*;*6''# /#$,*$*5!"(%,&/>:0 ('!& %,!#'!&5%,'4,*('!0 (*<=;!0!('%&/(',% ('!# 0 7<;'&!6*&/)%",+ 4*&/ $!6* $/)+ %0,*;&'!, *"4'!((! & *.!0'!,%8"!6* %,>%"+ +2! )'!0!3 )*#'%"%5: &#)-;(!0!01/+4*8;'&'%5:0!'01 2'**&:%(%;' 7 ;+0 *&/4 )*570'!4 ";% *,!<;!('% )!"4'*$+ *01*(/ 5!#$ )*5!0'! ('!# 0 7<;'&!6* &/)%",+ +&%6' (%.%,$9 '8 <&'%"0!('% %,>%"-& +2! )'!0!3 "*$/0 : &/>:0 ('!,*(#!,&!(05' %'#$('!('%$%,'!6* "%!('%&*,!#'!*257$/4+2! )'!0!('!4*"* %#%"/ ) /54+5!#'798!('!# 0 7<;'&/&/)%"!,$*(%6>! "%!('!&/&*>%(!) /0 /(:!&(7$ (:9 & (%#$7)#$&'!,$-!6* +2! )'!0 *(/9 ('! %;!8('! *" #&*5!5 &*;'9 "* (%> $&%>!6* +#,*"!('%0'%>%9* #$*5+ "*&'%;+2 4%> *.!0'! &/#$7)+5: *6%('0!('% &'!,+ *#-29,$-! 4*6: 2/= *257$! +2! )'!0!('!4 6%('0!('!$*5!#$;+22! & 6;7"(!9$%,&) /)%",++4-&'!;,*)*;#,%?ME;%$9 ;+2('!"*$/0 /=*#-2,*($/(++5:0/01*01*(7+#$%(%&'%(:(%)*"#$%&'!+4-& *,!#-& &0!<('!5# /01 i $%,8! )* +)>/&'! ME *,+ 8/0'% 5!<;' +2! )'!0!('!,*($/(+*&%(!2/>*('!)!&%('!*"0*(%54('!5$!01;%$ *.!0'! &/#$7)+5: %-&(* +2! )'!0!('% "*$/0 :0! "%!3 %'#$('%>/01 & *,!#'! +2! )'!0!('% ('! %;!8('! *" *,*;'0 (*<0' ' #/$+%05'9 &,$-/01 %'#$('!= 4% ('!# 0 7<;'&/ &/)%"!,9 5%, ' $%,'!,$-! *6%('0 %5: *01*(7 $/;,* "* "%!3 %'#$('%>/01 ) / &/,*(/&%('+)!&(/01*,!<;*(/01+4*&:0 /((*<0' *+2! )'!0!3*.!*&%(/01&*6%('0 *(/4 %,!#'!(%;!8:K - ubezpieczenie uczestników wczasów, wycieczek, kuracjuszy w sanatoriach, 19

20 - ubezpieczenie uczestników kolonii i obozów, - ubezpieczenie cudzoziemców w czasie ich przebywania na terytorium Polski, - +2! )'!0!('!#)*$*&0-&9*#-2+)%&'%5:0/01#)*$/ '4*&!9&*"(!9 - +2! )'!0!('!,'!*&0-&')%#%8!-&& &':,+ +01!4)*5% "-&9 - +2! )'!0!('!&/)%",-& %# >/01$/;,*&8/0'+)/&%$(/4;+2$/;,*) /)%0/ * %,!#+ <&'%"0!3 ) /#>+6+5:0/01 &#!;,'01 +4-& $!6* $/)+ (%;!8/ <&'%"0!('! $/$+>+ $&%>!6* +# 0!2,+ (% "*&'+ / 0 /4 ) /54+5! #'79 8! &/ (%0 %5:0% 4%,#/4%;(:6%('07*")*&'!" '%;(*<0' %,>%"++2! )'!0!3#+4%+2! )'!0!('%*")*&'%"% 100% uszczerbkowi. W razie doznania uszczerbku w mniejszym zakresie wyznaczony )*0!($$&%>!6*+# 0!2,+*"(*# *(/5!#$"*#+4/+2! )'!0!('%";%*,!<;!('%&/#*,*<0' (%;!8(!6*<&'%"0!('% ((/4 ) /57$/4 #/#$!4!4 5!#$ #/#$!4 <&'%"0!3 #$%>/019 &,$-/01 &/)>%$% <&'%"0!('% &': %(%5!#$&/>:0 ('!!# 0!6-;(/4'*" %5%4'+# 0!2,-&+$%$%0 >*(,-&9& *,+ #>+01+ ";% $/01,$-! ('! #: &/4'!('*(! & +4*&'! %< $/;,* * ';! )*&*"+5: 0%>,*&'$% ('! "*;(*<="*)%0/ %*2,*&!5Hestja Insurance S.A ). %, &/(',% )*&/8#!6* 6>-&(! <&'%"0!('! +4*&/ 5!#$ &/4'! %(! ('! %;!8('! *" +# 0!2,+5%,'&/)%"!,#)*&*"*&%>&#/$+%05'4%5:$,*&!5+2! )'!0 *(!6*%('*",*# $-& ;!0!('% 5%,'! 4+# *(/ 5!#$ &/>*8/= *&*"+5! $*,*('!0 (*<= )*"!54*&%('% )! +2! )'!0 %5:0/01 #'7 &/#'>,+ &/2*+ &>%<0'&!5 *.!$/ $%,8! )*" & 6;7"!4 #+4/ +2! )'!0!('% 5%,* 4+# :0!5 *")*&'%"%= &/,>/4,*(#!,&!(05*4 ('!# 0 7<;'&/01 &/)%",-&&#.!!4%5:$,*&!5)*#,*"*&%(/01 +6'4 #$%("%"*&/4 <&'%"0!('!4 +4-& +2! )'!0!('% 5!#$ &*$,*# $-& (%2/0'%)*$! '<*",-&)*4*0('0 /01"*&/#*,*<0'LF#+4/+2! )'!0!('% *"%$,*&/4'<&'%"0!('%4'&,$-!#:*2+"*&%(!+2! )'!0!('%#:K - %#'>!," '!((/ %,%8"/" '!3('! "*;(*<0'"*)%0/(%+,'9 - " '!((/ %#'>!,(%*,!#!,*(&%;!#0!(05')*1*#)'$%;' %05'9 - " '!((!<&'%"0!('!# )'$%;(!9 - zwrot kosztów leczenia, - zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów, - zwrot kosztów ratownictwa, - zwrot kosztów transportu medycznego, - <&'%"0!('! %"* (%(:, /&"79 - &*$,*# $-&2! & 6;7"('! %;!0%(!6*)! ;!,% %;!0!('%#%(%$*/5(!6* Wielkopolska) - +2! )'!0!('! (%#$7)#$& %&%>+ #!0% *% +"% ('! 27":0/01 ('!# 0 7<;'&/4'&/)%",%4'Inter Polska S.A.). - <&'%"0!('% &': %(!!<4'!0':(%#,+$!,('!# 0 7<;'&!6*&/)%",+ 20

Ponad 12.600 pracowników. Ponad 13 mln klientów. Lider sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Niemczech

Ponad 12.600 pracowników. Ponad 13 mln klientów. Lider sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Niemczech BIURO SZKOLEŃ SIGNAL IDUNA 2013 1 Ponad 12.600 pracowników Ponad 13 mln klientów Lider sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Niemczech BIURO SZKOLEŃ SIGNAL IDUNA 2013 2 Grupa SIGNAL IDUNA powstała

Bardziej szczegółowo

Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016

Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016 Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016 Kiedy potrzebne jest Ubezpieczenie? W przypadku nagłego zachorowania, nieszczęśliwego wypadku oraz

Bardziej szczegółowo

Tym samym, to Państwo tworzycie zakres ochrony dla swoich dzieci

Tym samym, to Państwo tworzycie zakres ochrony dla swoich dzieci Szanowni Państwo, w załączeniu przekazujemy Państwu informacje dotyczące propozycji ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży na rok szkolny 2015/2016. Przedstawiony program

Bardziej szczegółowo

Warianty Opieki Medycznej oferta współpracy dla Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika PAN z dnia 05.05.2015r.

Warianty Opieki Medycznej oferta współpracy dla Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika PAN z dnia 05.05.2015r. Medica Polska Sp. z o.o. ul. Śląska 21 (City Arcade) 81-319 Gdynia tel. (+4858) 662 07 77 fax (+4858) 662 07 78 24h infolinia 801 600 999 e-mail: office@medicapolska.pl www.medicapolska.pl Warianty Opieki

Bardziej szczegółowo

Pozdrawiam i życzę sukcesów w realizacji postawionych sobie celów.

Pozdrawiam i życzę sukcesów w realizacji postawionych sobie celów. Szanowni Państwo! Dziękuje za zaufanie i wybranie ubezpieczenia NNW swojej działalności. Poniżej przedstawiam najważniejsze informacje wyciągnięte z Ogólnych warunków Ubezpieczenia. W razie jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

Śmierć ubezpieczonego. w następstwie: nieszczęśliwego wypadku zawału serca krwotoku śródczaszkowego ataku epilepsji sepsy

Śmierć ubezpieczonego. w następstwie: nieszczęśliwego wypadku zawału serca krwotoku śródczaszkowego ataku epilepsji sepsy Świadczenia podstawowe w ramach składki podstawowej Śmierć ubezpieczonego w następstwie: nieszczęśliwego wypadku zawału serca krwotoku śródczaszkowego ataku epilepsji sepsy 100% sumy ubezpieczenia Śmierć

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA BYŁYCH FUNKCJONARIUSZY BIURA OCHRONY RZĄDU Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy ofertę Ubezpieczenia na życie i zdrowie Ubezpieczonego lub dodatkowo życie i zdrowie Współmałżonka

Bardziej szczegółowo

Szybki dostęp do usług medycznych

Szybki dostęp do usług medycznych Ubezpieczenie Moje Zdrowie Szybki dostęp do usług medycznych Wiemy, co się liczy! Z Tobą od A do Z Zdrowie przede wszystkim Troszczysz się o nie na co dzień. Starasz się zapobiegać, ale czasem konieczne

Bardziej szczegółowo

ad 5. ad 6. Dodatkowe uwarunkowania - śmierć nastąpiła w ciągu dwóch lat od daty nieszczęśliwego wypadku.

ad 5. ad 6. Dodatkowe uwarunkowania - śmierć nastąpiła w ciągu dwóch lat od daty nieszczęśliwego wypadku. OPIS UBEZPIECZENIA UWAGI I INFORMACJE DODATKOWE DO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘSLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY I PERSONELU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH OFEROWANEGO PRZEZ INTERRISK TOWARZYSTWO

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW CYWILNYCH BIURA OOCHRONY RZĄDU Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy ofertę Ubezpieczenia na życie i zdrowie lub dodatkowo życie i zdrowie Współmałżonka

Bardziej szczegółowo

Grupowe Ubezpieczenie na Życie dla

Grupowe Ubezpieczenie na Życie dla Grupowe Ubezpieczenie na Życie dla pracowników- 1. Do kogo kierowane jest ubezpieczenie Bezpieczna Firma? 2. Co to jest program Bezpieczna Firma? 3. Korzyści dla Pracodawcy 4. Korzyści dla Pracownika 5.

Bardziej szczegółowo

Podstawowe odstępstwa/różnice między ofertami przedstawionymi przez Zakłady Ubezpieczeń: InterRisk S.A. Vienna Insurance Group

Podstawowe odstępstwa/różnice między ofertami przedstawionymi przez Zakłady Ubezpieczeń: InterRisk S.A. Vienna Insurance Group Porównanie ofert Pakiet Szkoła 2015 UBEZPIECZENIE NNW Podstawowe odstępstwa/różnice między ofertami przedstawionymi przez Zakłady Ubezpieczeń: Concordia Polska TUW Świadczenia podstawowe: 1) Świadczenie

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016 Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy

Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy UBEZPIECZENIE DZIECI I MŁODZIEŻY OD NASTĘSTW NIESZCZEŚLIWYCH WYPADKÓW ROK SZKOLNY 2012/2013 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu

Bardziej szczegółowo

Nasz znak: SGA.261.4.2012 Gorzów Wlkp., dnia 20 marca 2012 r.

Nasz znak: SGA.261.4.2012 Gorzów Wlkp., dnia 20 marca 2012 r. Dom Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie Juchacz ul. Podmiejska - Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. 95 732 35 22, tel./fax 95 732 41 22 e-mail: sekretariat@dps.gorzow.pl www: http://dps.gorzow.pl Nasz znak:

Bardziej szczegółowo

Już dziś rozpocznij bieg po zdrowie!

Już dziś rozpocznij bieg po zdrowie! Abonamentowa opieka medyczna Już dziś rozpocznij bieg po zdrowie! 24-h INFOLINIA MEDYCZNA Całodobowy dostęp do infolinii umożliwia: uzyskanie informacji na temat zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych,

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie NNW 11 11. Departament Ubezpieczeń Indywidualnych

Ubezpieczenie NNW 11 11. Departament Ubezpieczeń Indywidualnych Ubezpieczenie NNW 11 11 Maj / Czerwiec 2013 1 Zakres ubezpieczenia NNW A - śmierć ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku; B - trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku; opcja

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO kod warunków LSGP30 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów dodatkowego grupowego

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO przygotowana przy udziale firmy Inter Broker Sp. z o.o. EDU PLUS Program ogólnopolski - Rok szkolny 2015/2016

OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO przygotowana przy udziale firmy Inter Broker Sp. z o.o. EDU PLUS Program ogólnopolski - Rok szkolny 2015/2016 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO przygotowana przy udziale firmy Inter Broker Sp. z o.o. EDU PLUS Program ogólnopolski - Rok szkolny 2015/2016 Osoba do kontaktu: Imię i nazwisko Izabela Leciak Telefon kontaktowy

Bardziej szczegółowo

Wykaz wymaganych dokumentów w przypadku poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych Ubezpieczenia Indywidualne

Wykaz wymaganych dokumentów w przypadku poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych Ubezpieczenia Indywidualne Wykaz wymaganych dokumentów w przypadku poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych Ubezpieczenia Indywidualne 1. Śmierć Ubezpieczonego/Śmierć Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego Wypadku, wypełniony przez

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE WARUNKÓW UBEZPIECZENIA NNW - ROK SZKOLNY 2016/2017

PORÓWNANIE WARUNKÓW UBEZPIECZENIA NNW - ROK SZKOLNY 2016/2017 PORÓWNANIE WARUNKÓW UBEZPIECZENIA NNW - ROK SZKOLNY 2016/2017 UBEZPIECZAJĄCY ZAWIERAJĄCY UMOWĘ UBEZPIECZENIA Szkoła szkoła UBEZPIECZONY uczniowie, dzieci, personel uczniowie, dzieci, personel OKRES UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Pracowników i Ich Rodzin HESTIA RODZINA data wejścia w życie o.w.u. 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA SZKÓŁ

OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA SZKÓŁ OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA SZKÓŁ Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w szkołach i innych zakładach UBEZPIECZENIE NNW Jest to szczególna oferta opracowana z myślą

Bardziej szczegółowo

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE 18 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE 18 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69 Sz.O./SAG/41/ /11 Kolno, dnia 09.05.2011r. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia majątkowego i odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

Świadczenia podstawowe

Świadczenia podstawowe Oferta PZU dla Szkoły Podstawowej w Nowym Świętowie na rok szkolny 2014/2015 Wariant II, suma ubezpieczenia (SU): 11.000 zł- składka 49 zł, polisa nr... Świadczenia podstawowe i dodatkowe Świadczenia podstawowe

Bardziej szczegółowo

11 października 2011 r. Wrocław. Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. HISTORIA SUKCESU

11 października 2011 r. Wrocław. Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. HISTORIA SUKCESU Wrocław 11 października 2011 r. Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. HISTORIA SUKCESU Agenda 1 Historia firmy 2 Profil działalności i pozycja rynkowa 3 Program kompleksowej opieki medycznej 4 Główne wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Składka miesięczna za osobę 58,65 zł 68,00 zł 74,00 zł

Składka miesięczna za osobę 58,65 zł 68,00 zł 74,00 zł Wysokość świadczeń Zgon w Rodzinie R1u R2u R3u Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku 100 000,00 zł 1) 110 000,00 zł 1) 120 000,00 zł 1) Śmierć Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru

Bardziej szczegółowo

WARIANT UBEZPIECZENIA/ SUMA UBAZPIECZENIA/SUMA GWARANCYJNA. Small Europa. Do wysokości SU KL. Do wysokości SU KL

WARIANT UBEZPIECZENIA/ SUMA UBAZPIECZENIA/SUMA GWARANCYJNA. Small Europa. Do wysokości SU KL. Do wysokości SU KL TRAVEL SPORT Ubezpieczenie dla osób podróżujących za granicę w opcji TRAVEL SPORT jest pakietem ubezpieczeń przeznaczonym dla osób wyjeżdżających w celach: turystycznych, prywatnych, które będą uprawiać

Bardziej szczegółowo

801 102 102 pzu.pl. PZU SA Oddział Wrocław Ul. Oławska 35, 50-124 Wrocław tel. 71 308 26 47 do 45, fax. 71 308 26 46

801 102 102 pzu.pl. PZU SA Oddział Wrocław Ul. Oławska 35, 50-124 Wrocław tel. 71 308 26 47 do 45, fax. 71 308 26 46 801 102 102 pzu.pl PZU SA Oddział Wrocław Ul. Oławska 35, 50-124 Wrocław tel. 71 308 26 47 do 45, fax. 71 308 26 46 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży szkolnej na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIOWY dla Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych Policji. oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci POLICJA 2012

PROGRAM UBEZPIECZENIOWY dla Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych Policji. oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci POLICJA 2012 PROGRAM UBEZPIECZENIOWY dla Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych Policji oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci POLICJA 2012 na tle PROGRAMU POLICJA 2008 Toruń, 19.09.2011 r. KONSTRUKCJA PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE UBEZPIECZENIA DZIECI W FIRMACH PZU S.A. oraz ALLIANZ Ubezpieczenie z KLASĄ

PORÓWNANIE UBEZPIECZENIA DZIECI W FIRMACH PZU S.A. oraz ALLIANZ Ubezpieczenie z KLASĄ PORÓWNANIE UBEZPIECZENIA DZIECI W FIRMACH PZU S.A. oraz ALLIANZ Ubezpieczenie z KLASĄ Ubezpieczenie obowiązuje 24 h na dobę zarówno w placówce jak i poza nią. Ubezpieczenie obowiązuje od 1 października

Bardziej szczegółowo

NOWY PROGRAM GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE. dla pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

NOWY PROGRAM GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE. dla pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu NOWY PROGRAM GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE dla pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz członków ich rodzin Grupa PZU to jedna z największych instytucji finansowych w Polsce. Działalność

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NNW. Porównanie ofert Pakiet Szkoła Podstawowe odstępstwa/różnice między ofertami przedstawionymi przez Zakłady Ubezpieczeń:

UBEZPIECZENIE NNW. Porównanie ofert Pakiet Szkoła Podstawowe odstępstwa/różnice między ofertami przedstawionymi przez Zakłady Ubezpieczeń: Porównanie ofert Pakiet Szkoła 2016 UBEZPIECZENIE NNW Podstawowe odstępstwa/różnice między ofertami przedstawionymi przez Zakłady Ubezpieczeń: Concordia Polska TUW Świadczenia podstawowe: 1) Świadczenie

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2016/2017

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2016/2017 Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2016/2017 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Stróży, ul. Akacjowa 2A, 23-206 Stróża

Szkoła Podstawowa w Stróży, ul. Akacjowa 2A, 23-206 Stróża Zakres Następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli w jednostkach oświatowych Gminy Kraśnik. Rok szkolny 2015 / 2016 oraz 2016

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DLA CIEBIE I TWOJEJ RODZINY

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DLA CIEBIE I TWOJEJ RODZINY UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DLA CIEBIE I TWOJEJ RODZINY Szanowni Państwo, zachęcamy do zapoznania się z propozycją ochrony ubezpieczeniowej od następstw nieszczęśliwych wypadków dla

Bardziej szczegółowo

Oferujemy bardzo szeroki zakres ochrony, wraz z świadczeniami opiekuńczymi dla Ciebie i Twojej rodziny przez 24 godziny na dobę.

Oferujemy bardzo szeroki zakres ochrony, wraz z świadczeniami opiekuńczymi dla Ciebie i Twojej rodziny przez 24 godziny na dobę. - Oferujemy bardzo szeroki zakres ochrony, wraz z świadczeniami opiekuńczymi dla Ciebie i Twojej rodziny przez 24 godziny na dobę. - Dostosowujemy składkę do Twoich możliwości finansowych. - Umożliwiamy

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZENIA

OFERTA UBEZPIECZENIA OFERTA UBEZPIECZENIA I. basen morza śródziemnego Zakres Ubezpieczenia: Standard KR NWI 1,85 KR NWI 2,70 KR NWI 2,55 KR NWI 3,35 - koszty leczenia KR - koszty ratownictwa NWI - na zdrowiu - - bagaż podróżny

Bardziej szczegółowo

Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy

Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOLE SZKÓŁ W SIEMIATYCZACH ROK SZKOLNY 2015/2016 Indywidualną obsługę placówki gwarantuje: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Umowy dodatkowe (opcje) w Opiekunie

Umowy dodatkowe (opcje) w Opiekunie Umowy dodatkowe (opcje) w Opiekunie ZDROWE ŻYCIE Ubezpieczenie szpitalne 1 Dlaczego warto mieć taki produkt w grupówkach Taki produkt jest potrzebny wszystkim: w 2010 roku 7,9 mln osób było hospitalizowanych,

Bardziej szczegółowo

Kielce r. Suma Ubezpieczenia: zł. Składka za ucznia: 37,00 zł. szkoła ; 29,00 zł. - przedszkole

Kielce r. Suma Ubezpieczenia: zł. Składka za ucznia: 37,00 zł. szkoła ; 29,00 zł. - przedszkole Kielce 01.09.2016r. Szanowni Państwo, Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group ma przyjemność poinformować Państwa, ze w roku szkolnym 2016/2017 dzieci uczęszczające do Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

WARIANTY POMARAŃCZOWY NIEBIESKI SREBRNY ZŁOTY PLATYNOWY

WARIANTY POMARAŃCZOWY NIEBIESKI SREBRNY ZŁOTY PLATYNOWY RODZAJ ŚWIADCZENIA: WARIANTY POMARAŃCZOWY NIEBIESKI SREBRNY ZŁOTY PLATYNOWY 24h Infolinia Medyczna Podstawowe Informacje Medyczne Koordynacja Leczenia Na Terenie Kraju Serwis SMS Potwierdzenie Terminu

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO ZIPH GORZÓW

PROPOZYCJA UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO ZIPH GORZÓW PROPOZYCJA UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO ZIPH GORZÓW 2012-2013 --------------------------------------------------- ZAKRES OCHRONY KL. W-1 W-2 W-3 W-4 W-5 W-6 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwego wypadku powodującego

Bardziej szczegółowo

Prywatne ubezpieczenia zdrowotne. Małgorzata Ściubisz Agnieszka Zawada

Prywatne ubezpieczenia zdrowotne. Małgorzata Ściubisz Agnieszka Zawada Prywatne ubezpieczenia zdrowotne Małgorzata Ściubisz Agnieszka Zawada Prywatne ubezpieczenie zdrowotne w stosunku do powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego dzielą się na : substytucyjne (konkurują z publicznymi)

Bardziej szczegółowo

Biznes PRO ZDROWIE w InterRisk - nowy produkt zdrowotny dla mikrofirm. Departament Ubezpieczeń Osobowych i Zdrowotnych

Biznes PRO ZDROWIE w InterRisk - nowy produkt zdrowotny dla mikrofirm. Departament Ubezpieczeń Osobowych i Zdrowotnych Biznes PRO ZDROWIE w InterRisk - nowy produkt zdrowotny dla mikrofirm Departament Ubezpieczeń Osobowych i Zdrowotnych Dla kogo? Oferta Biznes PRO ZDROWIE skierowana jest: Do pracowników i właścicieli małych,

Bardziej szczegółowo

Program ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży szkolnej dla placówek oświatowych prowadzonych prze Miasto Ostrołęka, realizowany przez PZU SA warunki obowiązujące w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek WARIANT I WARIANT II WARIANT III WARIANT IV ` RODZINA STANDARD + 55,60 miesiąc 68,90 miesiąc 82,00 miesiąc 95,00 miesiąc Zakres ochrony Ubezpieczony

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów dla poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych Ubezpieczenia Indywidualne

Wykaz dokumentów dla poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych Ubezpieczenia Indywidualne Wykaz dokumentów dla poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych Ubezpieczenia Indywidualne 1. Śmierć Ubezpieczonego/Śmierć Ubezpieczonego na skutek nieszczęśliwego wypadku, wypełniony przez każdego z Uposażonych

Bardziej szczegółowo

pomoc w każdym wypadku MediPlan www.medi-plan.pl

pomoc w każdym wypadku MediPlan www.medi-plan.pl pomoc w każdym wypadku MediPlan www.medi-plan.pl POMOC W KAŻDYM WYPADKU MediPlan to nowoczesne i unikalne ubezpieczenie medyczne, oferujące kompleksową opiekę medyczną po nieszczęśliwym wypadku. Zapewnia

Bardziej szczegółowo

SALTUS ZDROWIE diagnostyka specjalistyczna dla każdego Ubezpieczonego

SALTUS ZDROWIE diagnostyka specjalistyczna dla każdego Ubezpieczonego SALTUS ZDROWIE diagnostyka specjalistyczna dla każdego Ubezpieczonego Zbigniew Szewczyk SALTUS Ubezpieczenia Dolnośląski Inkubator Przedsiębiorczości i Arbitrażu Sp. z o.o. Elitarne ubezpieczenia zdrowotne

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA BROKERSKA ASPERGO

KANCELARIA BROKERSKA ASPERGO Tarnów 22.06.2016 r. Rada Rodziców / Dyrekcja dotyczy: warunki dobrowolnego następstw nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej nauczycieli / wychowawców na rok 2016 / 2017 r. Kancelaria

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZ ZDROWIE SWOJE I SWOICH PRACOWNIKÓW

UBEZPIECZ ZDROWIE SWOJE I SWOICH PRACOWNIKÓW UBEZPIECZ ZDROWIE SWOJE I SWOICH PRACOWNIKÓW Zbigniew Szewczyk Diagnostyka specjalistyczna NFZ długi i niegwarantowany czas oczekiwania PRYWATNIE drogie badania Victis przystępne ceny krótki czas oczekiwania

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE UBEZPIECZENIA DZIECI W FIRMACH PZU S.A. (I i II wariant) oraz ALLIANZ Ubezpieczenie z KLASĄ ( I i II wariant)

PORÓWNANIE UBEZPIECZENIA DZIECI W FIRMACH PZU S.A. (I i II wariant) oraz ALLIANZ Ubezpieczenie z KLASĄ ( I i II wariant) PORÓWNANIE UBEZPIECZENIA DZIECI W FIRMACH PZU S.A. (I i II wariant) oraz ALLIANZ Ubezpieczenie z KLASĄ ( I i II wariant) Ubezpieczenie obowiązuje 24 h na dobę zarówno w placówce jak i poza nią. Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie wyjazdów turystycznych W podróży. OWU styczeń 2016

Ubezpieczenie wyjazdów turystycznych W podróży. OWU styczeń 2016 Ubezpieczenie wyjazdów turystycznych W podróży OWU styczeń 2016 W podróży Klauzula nr 1 koszty leczenia Suma Ubezpieczenia: 10 000 EUR; 20 000 EUR; 40 000 EUR; 60 000 EUR Okres ochrony: 7 dniowa karencja

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych

Oferta dla Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych Oferta dla Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych Warszawa, 04.2014 Zakresy pakietów medycznych ZAKRESY ÓW BASIC CLASSIC STANDARD OPTIMUM Infolinia Medyczna 24 h + + + + Pogotowie i transport medyczny

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 KOD ŚWIADCZENIA

Załącznik nr 1 KOD ŚWIADCZENIA Załącznik nr 1 KOD ŚWIADCZENIA Definicje pojęć: Hospitalizacja: pobyt pacjenta w szpitalu, trwający co najmniej jedną noc, od chwili wpisu do księgi głównej do chwili wypisu. Pobyt: świadczenie w zakładzie

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia Grupowe. PZU Życie SA, Biuro Sprzedaży Agencyjnej, Zespół Szkoleń

Ubezpieczenia Grupowe. PZU Życie SA, Biuro Sprzedaży Agencyjnej, Zespół Szkoleń Ubezpieczenia Grupowe PZU Życie SA, Biuro Sprzedaży Agencyjnej, Zespół Szkoleń Ubezpieczenia grupowe - ochronne Ubezpieczeniem mogą być objęci wszyscy pracujący w danym zakładzie lub grupie w chwili zawierania

Bardziej szczegółowo

Zakres ubezpieczenia NNW uczniów Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Kiełczowie w roku szkolnym 2012-2013

Zakres ubezpieczenia NNW uczniów Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Kiełczowie w roku szkolnym 2012-2013 Zakres ubezpieczenia NNW uczniów Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Kiełczowie w roku szkolnym 2012-2013 Ubezpieczyciel: Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA Ochroną ubezpieczeniową objęte są zdarzenia,

Bardziej szczegółowo

O P I E K A M E D Y C Z N A O P T U S

O P I E K A M E D Y C Z N A O P T U S O P I E K A M E D Y C Z N A O P T U S w w w. o p t u s. p l Nazywamy się OPTUS Stanowimy część Grupy Kapitałowej Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych - należącego od lat do czołówki europejskiej

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA Dla nas. Na wszelki wypadek RODZINA MAX+ wariant 5 Zakres ochrony Ubezpieczony WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA - (zł) KARENCJA Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW komunikacyjnego *

Bardziej szczegółowo

Opiekun Ubezpieczenie grupowe

Opiekun Ubezpieczenie grupowe Opiekun Ubezpieczenie grupowe Kontakt: Maciej Lichoński 509 601 741 Zespół Szkoleń Aviva 1 Ubezpieczenie Grupowe Opiekun Ubezpieczenie ma za zadanie zrekompensować poniesione straty finansowe, w przypadku

Bardziej szczegółowo

EDU PLUS PROGRAM OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ DZIECI I MŁODZIEŻY

EDU PLUS PROGRAM OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ DZIECI I MŁODZIEŻY EDU PLUS PROGRAM OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ PERSONELU PLACÓWKI OŚWIATOWEJ - SZKOŁY OSOBY ZWOLNIONE Z OPŁATY SKŁADKI: 10% ubezpieczonych OKRES UBEZPIECZENIA: 12 miesięcy ZAKRES UBEZPIECZENIA:

Bardziej szczegółowo

"Audiatur et altera pars" Niechaj będzie wysłuchana i druga strona

Audiatur et altera pars Niechaj będzie wysłuchana i druga strona "Audiatur et altera pars" Niechaj będzie wysłuchana i druga strona Horacy OFERTA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ZWIĄZANEGO Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM Przygotowana dla Pracowników Collegium

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA SZKÓŁ

OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA SZKÓŁ OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA SZKÓŁ Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa, XII Wydział Gospodarczy, KRS 9831, NIP: 526-025-10-49, kapitał zakładowy 86.352.300 zł wpłacony

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NNW DLA PRACOWNIKÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH ORAZ ICH RODZIN

UBEZPIECZENIE NNW DLA PRACOWNIKÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH ORAZ ICH RODZIN UBEZPIECZENIE NNW DLA PRACOWNIKÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH ORAZ ICH RODZIN Oferta przygotowana dla Członków Związku Nauczycielstwa Polskiego przy Uniwersytecie Śląskim Osoba do kontu: imię i nazwisko tel.

Bardziej szczegółowo

OFERTA INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA COMPENSA ZDROWIE

OFERTA INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA COMPENSA ZDROWIE 2013 rok OFERTA INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA COMPENSA ZDROWIE Szybki i wygodny dostęp do prywatnego leczenia bez kolejek w najlepszych placówkach - dla Ciebie i Twojej Rodziny Szanowni Państwo, Mamy przyjemność

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW STUDENTÓW, DOKTORANTÓW I PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH

WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW STUDENTÓW, DOKTORANTÓW I PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW STUDENTÓW, DOKTORANTÓW I PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU NA ROK AKADEMICKI 2009/2010 okres ubezpieczenia suma

Bardziej szczegółowo

Pakiety Opieki Medycznej

Pakiety Opieki Medycznej Pakiety Opieki Medycznej Poznaj wygodę i unikalne zalety pakietów SIGNUM -poświęć tylko 7minut,by spośród aż 6 różnych zakresów Opieki Medycznej, wybrać ten skrojony na miarę Twoich potrzeb. Przekonaj

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkach oświatowych zostały zatwierdzone Uchwałą Zarządu UNIQA TU S.A. Nr 107/2007 z dnia 29.05.2007r

Bardziej szczegółowo

Opiekun VIP Rozwiązanie dla ludzi biznesu

Opiekun VIP Rozwiązanie dla ludzi biznesu Opiekun VIP Rozwiązanie dla ludzi biznesu Kontakt: Maciej Lichoński 509 601 741 Zespół Szkoleń Aviva 1 Wyjątkowy produkt dla wyjątkowych Klientów Opiekun VIP jest specjalnym ubezpieczeniem, dedykowanym

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika

Bardziej szczegółowo

Śmierd Ubezpieczonego 30 000,00 zł 50 000,00 zł 70 000,00 zł 85 000,00 zł 30 000,00 zł 50 000,00 zł

Śmierd Ubezpieczonego 30 000,00 zł 50 000,00 zł 70 000,00 zł 85 000,00 zł 30 000,00 zł 50 000,00 zł Zgon w Rodzinie Funkcjonariusze i pracownicy Rodziny R1u R2u R3u R4u R5w R6W Śmierd Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego przy pracy 120 000,00 zł 1) 200 000,00 zł 1) 280 000,00 zł 1) 340

Bardziej szczegółowo

Konsultacje lekarskie. - liczba konsultacji jest nielimitowana, do lekarza specjalisty nie jest wymagane skierowanie do lekarza pierwszego kontaktu

Konsultacje lekarskie. - liczba konsultacji jest nielimitowana, do lekarza specjalisty nie jest wymagane skierowanie do lekarza pierwszego kontaktu Konsultacje lekarskie - liczba konsultacji jest nielimitowana, do lekarza specjalisty nie jest wymagane skierowanie do lekarza pierwszego kontaktu chirurg ortopeda okulista dermatolog otolaryngolog pulmunolog

Bardziej szczegółowo

Zakres podstawowy. Rodzaj świadczenia (świadczenia związane z następstwem nieszczęśliwego wypadku) Wysokość wypłaty

Zakres podstawowy. Rodzaj świadczenia (świadczenia związane z następstwem nieszczęśliwego wypadku) Wysokość wypłaty Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Ogólne Warunki Ubezpieczenia Hestia Biznes B-IHB-01/16 oraz warunki szczególne Nr. BWO/112/235/04/2016 Pełna treść ww.

Bardziej szczegółowo

Karta produktu WARTA EKSTRABIZNES PLUS (nazwa produktu)

Karta produktu WARTA EKSTRABIZNES PLUS (nazwa produktu) Karta produktu WARTA EKSTRABIZNES PLUS (nazwa produktu) 1. Data wprowadzenia zmodyfikowanego produktu do sprzedaży: 01-07-2012 Data ostatniej aktualizacji karty produktu: dd-mm-rrrr 2. Opis i charakter

Bardziej szczegółowo

1. AFM - AF Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02 892 przy ul. Kuropatwy 26a, wpisaną do rejestru

1. AFM - AF Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02 892 przy ul. Kuropatwy 26a, wpisaną do rejestru ZAŁĄCZNIK NR 2 OGÓLNE WARUNKI UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH PRZEZ AF MEDICA SP. Z O.O. 1 Postanowienia ogólne Niniejsze ogólne warunki umowy (zwane dalej: warunkami umowy ) określają szczegółowe

Bardziej szczegółowo

InterRisk Kontakt Wniosek/Polisa seria

InterRisk Kontakt Wniosek/Polisa seria Przeglądaj swoje polisy już dzisiaj. Zarejestruj się w portalu Klienta: https://klient.interrisk.pl UBEZPIECZAJĄCY InterRisk Kontakt 22 212 20 12 Wniosek/Polisa seria 1100028270529 EDU-A/P numer 037406

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes Gimnazjum nr 11 w Jaworznie Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes na rok szkolny 2016/2017 Nr oferty: ECI/867/087/04/2016 WARUNKI SZCZEGÓLNE DO UBEZPIECZENIA NNW HESTIA BIZNES DLA dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów dla poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych Ubezpieczenia Grupowe

Wykaz dokumentów dla poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych Ubezpieczenia Grupowe Wykaz dokumentów dla poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych Ubezpieczenia Grupowe 1. Śmierć Ubezpieczonego/Śmierć Ubezpieczonego na skutek Zawału Serca lub Udaru Mózgu, wypełniony przez każdego z Uposażonych

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie OPTIMUM Towarzystwo Ubezpieczeń na życie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych S.A. data wejścia w życie o.w.u.- 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Program ubezpieczeniowy Policja 2015 Emeryt

Program ubezpieczeniowy Policja 2015 Emeryt Program ubezpieczeniowy Policja 2015 Emeryt Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów województwa świętokrzyskiego Szanowni Państwo, Informujemy, że w dniu 5 października 2015 r. została podpisana umowa z PZU

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie TRAFNA DECYZJA AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. data wejścia w życie o.w.u. 10 sierpnia 2007 r.

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie TRAFNA DECYZJA AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. data wejścia w życie o.w.u. 10 sierpnia 2007 r. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie TRAFNA DECYZJA AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. data wejścia w życie o.w.u. 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o

Bardziej szczegółowo

Oferta ubezpieczenia NNW dla szkół i przedszkoli na rok szkolny 2016/2017

Oferta ubezpieczenia NNW dla szkół i przedszkoli na rok szkolny 2016/2017 Oferta ubezpieczenia NNW dla szkół i przedszkoli na rok szkolny 2016/2017 Z ogromną przyjemnością składamy na Państwa ręce ofertę ubezpieczenia NNW dla szkół i przedszkoli na rok 2016/2017, przygotowaną

Bardziej szczegółowo

WARTA DLA CIEBIE I RODZINY

WARTA DLA CIEBIE I RODZINY PROGRAM UBEZPIECZENIOWY WARTA DLA CIEBIE I DLA KOGO? Warta dla Ciebie i Rodziny to ubezpieczenie o charakterze ochronnym o szerokim zakresie, obejmującym zdarzenia wypadkowe, chorobowe i rodzinne. Program

Bardziej szczegółowo

Atuty Grupowego Ubezpieczenia na Życie Bezpieczna Przyszłość

Atuty Grupowego Ubezpieczenia na Życie Bezpieczna Przyszłość Atuty Grupowego Ubezpieczenia na Życie Bezpieczna Przyszłość Przedmiot i zakres ubezpieczenia Slajd 2 Przedmiot ubezpieczenia Przedmiotem ubezpieczenia jest życie Ubezpieczonego Na podstawie umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie turystyczne W PODRÓŻY

Ubezpieczenie turystyczne W PODRÓŻY Ubezpieczenie turystyczne W PODRÓŻY EKUZ Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego Polacy przebywający w innych krajach UE uzyskują bezpłatną pomoc lekarską na takiej samej podstawie i w takim samym zakresie

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NNW. Porównanie ofert Pakiet Szkoła 2013

UBEZPIECZENIE NNW. Porównanie ofert Pakiet Szkoła 2013 Porównanie ofert Pakiet Szkoła 2013 UBEZPIECZENIE NNW Podstawowe odstpstwa/rónice midzy ofertami przedstawionymi przez Zakłady Ubezpiecze: Concordia Polska TUW Signal Iduna Polska TU S.A. PZU S.A. wiadczenia

Bardziej szczegółowo

WARTA TRAVEL. Zakres produktu

WARTA TRAVEL. Zakres produktu Zakres produktu Oferta kompleksowa zróŝnicowana w kontekście dochodów i preferowanej formy wypoczynku podróŝ krajowa podróŝ zagraniczna Kogo moŝemy ubezpieczyć? OSOBY KRAJOWE czyli osoby posiadające obywatelstwo

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes Zał. do polisy nr. 903011493946 Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes na rok szkolny 2016/2017 Nr oferty LKO/945/103/05/2016 WARUNKI SZCZEGÓLNE DO UBEZPIECZENIA NNW HESTIA BIZNES DLA dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

Bezpiecznie dookoła świata

Bezpiecznie dookoła świata Bezpiecznie dookoła świata Wyjeżdżasz na wakacje? Planujesz podróż służbową? W czasie wyjazdu wiele może się zdarzyć: choroba, wypadek, zgubienie bagażu Z ubezpieczeniem turystycznym PZU Wojażer nie obawiasz

Bardziej szczegółowo

Zobacz, jakie dokumenty są niezbędne do rozpatrzenia roszczeń z ubezpieczeń grupowych i osobowych.

Zobacz, jakie dokumenty są niezbędne do rozpatrzenia roszczeń z ubezpieczeń grupowych i osobowych. Dokumenty niezbędne do rozpatrzenia roszczenia Zobacz, jakie dokumenty są niezbędne do rozpatrzenia roszczeń z ubezpieczeń grupowych i osobowych. Allianz Rodzina > wykaz wymaganych dokumentów - ściąga

Bardziej szczegółowo

SPECJALNY DODATEK REKLAMOWY do biuletynu ZZPRC Nadchodzą Zmiany

SPECJALNY DODATEK REKLAMOWY do biuletynu ZZPRC Nadchodzą Zmiany SPECJALNY DODATEK REKLAMOWY do biuletynu ZZPRC Nadchodzą Zmiany Informacje dotyczące grupowego ubezpieczenia na życie Życie oraz ubezpieczenia opieki zdrowotnej Allianz dla członków ZZPRC ZA Puławy SA

Bardziej szczegółowo

Hospitalizacja Plus parametry techniczne

Hospitalizacja Plus parametry techniczne Hospitalizacja PLUS Hospitalizacja Plus parametry techniczne Wiek Ubezpieczonego: Okres ubezpieczenia: Karencja 0,5 62 lat do 65 roku życia, nie dłużej niż umowa główna 30 dni dla choroby 180 dni leczenie

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017

OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Szkoła Podstawowa w Idzikowicach, Idzikowice 30 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Osoba odpowiedzialna za kontakt: Felicja Kmita, tel. 501-516-601 Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

oraz Pakiet Assistance MultiOchrona

oraz Pakiet Assistance MultiOchrona oraz Pakiet Assistance MultiOchrona MetLife MultiOchrona PAKIET INDYWIDUALNY Im poważniejsze uszkodzenie ciała, tym świadczenie liczone jest od wyższej krotności sumy ubezpieczenia. Podstawa do wyliczenia

Bardziej szczegółowo

ABONAMENTOWA OPIEKA MEDYCZNA Już dziś rozpocznij bieg po zdrowie!

ABONAMENTOWA OPIEKA MEDYCZNA Już dziś rozpocznij bieg po zdrowie! ABONAMENTOWA OPIEKA MEDYCZNA Już dziś rozpocznij bieg po zdrowie! 24-h INFOLINIA MEDYCZNA Całodobowy dostęp do infolinii umożliwia: uzyskanie informacji na temat zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych,

Bardziej szczegółowo

Dobrze wiedzieć, że jest SIGNAL IDUNA. Z nami wszyscy zdrowi

Dobrze wiedzieć, że jest SIGNAL IDUNA. Z nami wszyscy zdrowi Dobrze wiedzieć, że jest SIGNAL IDUNA. Z nami wszyscy zdrowi 1 Wydajność, wynagradzanie oraz lojalność pracowników stanowią największe wyzwania polityki personalnej (źródło: The Boston Consulting Group

Bardziej szczegółowo

OFERTY UBEZPIECZENIA ZAKŁADÓW I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH OŚWIATY DLA MIASTA POZNANIA

OFERTY UBEZPIECZENIA ZAKŁADÓW I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH OŚWIATY DLA MIASTA POZNANIA Warunki NNW uczniów Gimnazjum nr 60 im. Cyryla Ratajskiego w Poznaniu według OFERTY UBEZPIECZENIA ZAKŁADÓW I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH OŚWIATY DLA MIASTA POZNANIA PAKIET BEZPIECZNA SZKOŁA 2015/2016 dla ubezpieczyciela:

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie NNW Studentów Uniwersytetu Łódzkiego na rok 2012/2013

Ubezpieczenie NNW Studentów Uniwersytetu Łódzkiego na rok 2012/2013 Nauczycielska Agencja Ubezpieczeniowa SA Ubezpieczenie NNW Studentów Uniwersytetu Łódzkiego na rok 2012/2013 Program powstał przy współpracy NAU S.A. oraz PZU S.A. Cel prezentacji 1. Zakres ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo