Programy wymiany studentów: Erasmus+, PIM, umowy bilateralne w r. a. 2014/15. Dział Programów Międzynarodowych 24 listopada 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Programy wymiany studentów: Erasmus+, PIM, umowy bilateralne w r. a. 2014/15. Dział Programów Międzynarodowych 24 listopada 2014 r."

Transkrypt

1 Programy wymiany studentów: Erasmus+, PIM, umowy bilateralne w r. a. 2014/15 Dział Programów Międzynarodowych 24 listopada 2014 r.

2 CO TO JEST WYMIANA?! Wyjazd na semestralne lub roczne studia do uczelni, z którą SGH podpisała umowę o współpracy i wymianie studentów Wyjazd zakładający uznanie przedmiotów zrealizowanych w uczelni partnerskiej za równoważne i/lub uzupełniające program studiów realizowanych w uczelni macierzystej Podczas pobytu w uczelni partnerskiej student posiada prawa i obowiązki studenta uczelni przyjmującej oraz zachowuje prawa i obowiązki studenta swojej uczelni macierzystej (ma prawo np. do stypendium socjalnego lub naukowego) Na mocy umowy o współpracy student nie płaci czesnego w uczelni przyjmującej. Jeżeli płaci czesne w uczelni macierzystej, to w trakcie pobytu w uczelni partnerskiej dalej to czesne płaci. Program wymiany może posiadać budżet pozwalający na przyznanie studentowi stypendium na czas studiów za granicą

3 Programy wymiany Program Poziom licencjacki Poziom magisterski Erasmus+ Umowy bilateralne PIM Partnership in International Management Główna kwalifikacja do programów wymiany obywa się zawsze na kolejny rok akademicki (cały rok lub semestr zimowy, lub semestr letni). Planowane rozpoczęcie kwalifikacji głównej 12 stycznia 2015 r. (pierwszy etap kwalifikacji: stycznia 2015) Ewentualna kwalifikacja dodatkowa odbywa się zawsze tylko na semestr letni następnego roku akademickiego. Termin jej rozpoczęcia nie został jeszcze ustalony.

4 Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowe programy: Uczenie się przez całe życie (oraz jego programy sektorowe Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), akcję Jean Monnet, program Młodzież w działaniu oraz pięć innych programów (m.in. Erasmus Mundus i Tempus). Po raz pierwszy w historii programów edukacyjnych Unii Europejskiej, wspierane są również inicjatywy związane ze sportem. Realizacja programu zaplanowana jest na siedem lat, czyli do roku akademickiego 2020/2021.

5 Erasmus+ Key Action 1 Mobilność edukacyjna Mobilność dla studentów i pracowników (Narodowe Agencje i uczelnie) Wyjazdy studentów na: zagraniczne studia zagraniczne praktyki Wyjazdy absolwentów na praktyki lub staże Wspólne programy magisterskie (Agencja Wykonawcza (EACEA) w Brukseli) Kredyty studenckie na studia magisterskie za granicą (wyznaczone banki krajowe)

6 Erasmus+ Key Action 1: Mobilność w celu zdobycia punktów kredytowych! Wszystkie poziomy studiów (studia I, II i III studiów) + wszystkie dyscypliny!! Od 3 do 12 miesięcy na studia!!!!!!! Od 2 do 12 miesięcy na praktyki Możliwość wielokrotnych mobilności na każdym poziomie studiów (maks. okres zrealizowanych mobilności nie może przekraczać 12 miesięcy podczas danego poziomu studiów)

7 ABY UBIEGAĆ SIĘ O WYJAZD W RAMACH ERASMUS+, NALEŻY: być obywatelem kraju uczestniczącego w Erasmusie+ lub kraju trzeciego i posiadać status studenta w uczelni uczestniczącej w programie być studentem uczelni, która posiada Kartę Erasmusa dla Uczelni Wyższych (tzw. ECHE) i prowadzi wymianę studentów mieć ukończony pierwszy rok studiów licencjackich być zarejestrowanym na studiach prowadzących do uzyskania stopnia/dyplomu (licencjata, magistra lub doktora)

8 Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy (FSS) II edycja CO? Fundusz został stworzony przez 3 kraje EOG (Islandia, Norwegia i Liechtenstein) i zakłada zwiększenie zakresu i podniesienie jakości organizacji mobilności studentów i pracowników. DLA KOGO? STUDENCI wyjazdy na studia wyjazdy na praktyki PRACOWNICY Wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych lub w celach szkoleniowych STYPENDIA? Stypendia dla studentów i pracowników wyjeżdżających do Islandii, Norwegii i Liechtensteinu są zamienne do stypendiów Erasmus+ Dofinansowanie dla studentów wynosi (w r. a. 2014/15): 800 /m-c stypendium 500 na pokrycie kosztów podróży i ubezpieczenia CO? GDZIE? JAK? KIEDY? SGH będzie aplikować o FSS na r.a. 2015/16; w przypadku uzyskania grantu z FSS zostanie on przyznany studentom i pracownikom zakwalifikowanym do Islandii, Norwegii lub Liechtensteinu. Jeżeli SGH nie uzyska wystarczającej kwoty na wszystkie wyjazdy studentów do tych krajów to stypendia zostaną przyznane kandydatom, którzy uzyskali najwięcej punktów w kwalifikacji (pozostałe osoby otrzymają stypendium Erasmus+).

9 Partnership in International Management PIM Partnership in International Management (PIM) to konsorcjum wiodących międzynarodowych uczelni ekonomicznych, które w środowisku akademickim jest uważane za jedną z najważniejszych tego typu organizacji. Zostało założone w 1973 roku. Uczelnie zrzeszone w PIM reprezentuje najwyższe standardy w dziedzinie edukacji biznesowej i zarządzania i posiada ofertę programów MBA lub studiów magisterskich w zakresie zarządzania. PIM ułatwia rozwój współpracy międzynarodowej między uczelniami a przede wszystkim wspiera rozwój wspólnych programów wymiany studentów. SGH jest członkiem PIM od listopada 2001 r. i jest jedyną polską uczelnią należącą do sieci. Konsorcjum skupia obecnie 61 renomowanych uczelni ekonomicznych z całego świata. Więcej informacji: Zasady finansowania Zwolnienie z opłaty czesnego Koszt podróży, zakwaterowania, ubezpieczenia i utrzymania we własnym zakresie Brak stypendiów Zakwaterowanie Część uczelni zapewnia odpłatny akademik W pozostałych przypadkach wynajęcie mieszkania

10 Umowy bilateralne Program opiera się na wymianie studentów pomiędzy SGH a uczelniami zagranicznymi, z którymi SGH ma podpisane tzw. umowy bilateralne (dwustronne). W umowach tych uczelnie deklarują liczbę studentów i czas ich pobytu na obu uczelniach. W ramach programu oferowane są semestralne lub dwusemestralne studia w uczelniach partnerskich. Zasadą programu jest uznanie studiów za granicą jako części studiów na uczelni macierzystej. Zasady finansowania Zakwaterowanie Zwolnienie z opłaty czesnego Koszt podróży, zakwaterowania, ubezpieczenia i utrzymania we własnym zakresie Brak stypendiów (za wyjątkiem Singapuru możliwość ubiegania się o DUO Singapore Exchange Fellowship Award MFA i Korei Pd. ASEM DUO Scholarship) Część uczelni zapewnia odpłatny akademik Bezpłatny akademik oferują nieliczne uczelnie W pozostałych przypadkach wynajęcie mieszkania

11 Rekrutacja Erasmus+, PIM i umowy bilateralne podstawowe zasady (1) Składnik oceny Ilość punktów Minimalny poziom Średnia lub wyżej lub wynik postępowania rekrutacyjnego na studia nie niższy niż 50% liczby maksymalnej Znajomość języków obcych 0-40 Poziom minimalny - B2 Działalność studencka Ogółem max. możliwa do uzyskania liczba punktów 100 Punkty za działalność studencką są przyznawane przez Samorząd Studentów SGH

12 Rekrutacja Erasmus+, PIM i umowy bilateralne przeliczanie (średnia) Składnik oceny Minimalny poziom po semestrze letnim 2013/2014 (UWAGA: nie wliczamy średniej za semestr zimowy 2014/2015) Studenci I semestru studiów licencjackich (stacjonarnych i niestacjonarnych) 3,40 liczona liniowo wg wzoru: (uzyskana średnia - 3,40) x 25 punkty z postępowania rekrutacyjnego na studia licencjackie na podstawie wyniku maturalnego obliczane są wg formuły: (liczba uzyskanych punktów 253) x 0.5 Średnia Studenci I semestru studiów magisterskich, którzy dostali się za średnią ze studiów licencjackich w SGH Studenci I semestru studiów magisterskich (stacjonarnych i niestacjonarnych) Studenci I semestru studiów, którzy zostali przyjęci na studia bez postępowania rekrutacyjnego Pod uwagę brana będzie średnia, za którą student został przyjęty na studia magisterskie wynik postępowania rekrutacyjnego na studia nie niższy niż 50% liczby maksymalnej jest przeliczany na punkty za średnią wg wzoru: (uzyskany wynik procentowo 50%) x 0.8 średnia arytmetyczna punktów uzyskanych za to kryterium przez pozostałych studentów danego poziomu studiów, biorących udział w kwalifikacji i spełniających jej formalne kryteria

13 Rekrutacja Erasmus+, PIM i umowy bilateralne przeliczanie (języki) Składnik oceny Minimalny poziom Znajomość języków obcych Test kompetencyjny CNJO Certyfikaty komercyjne (np. TOEFL, IELTS, DELF, DELE itd.) Dyplomy ukończenia szkoły średniej lub wyższej w języku obcym minimum 60 punktów (punkty za test z edycji jesiennej 2014 zostaną najpierw pomnożone przez 2, aby ujednolicić je z wynikami z poprzednich edycji testów CNJO) poziom min. B2 zgodnie z tabelą, która będzie załącznikiem do regulaminu kwalifikacji Zwolnienie dotyczy wyłącznie tego języka i skutkuje uzyskaniem maksymalnej liczby punktów za to kryterium

14 Rekrutacja Erasmus+, PIM i umowy bilateralne podstawowe zasady (2) KTO Wszyscy studenci SGH, przy czym wyjazd może nastąpić najwcześniej po zaliczeniu I roku studiów w przypadku studentów studiów licencjackich i I semestru w przypadku studentów studiów magisterskich. ŚREDNIA Kandydat musi legitymować się odpowiednio średnią (minimum 3,40) lub uzyskać wynik postępowania rekrutacyjnego nie niższy niż 50% liczby maksymalnej POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE [1] Studenci pierwszego semestru studiów magisterskich (z wyłączeniem absolwentów stacjonarnych studiów licencjackich w SGH, którzy zostali przyjęci na stacjonarne studia magisterskie na podstawie średniej z pierwszych pięciu semestrów studiów I stopnia na SGH) => wynik postępowania rekrutacyjnego (nie niższy niż 50% liczby maksymalnej) do SGH jest przeliczany na punkty za średnią POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE [2] Studenci pierwszego semestru studiów magisterskich, absolwenci studiów licencjackich SGH przyjęci na studia na podstawie średniej => podstawą oceny będzie średnia końcowa ze studiów licencjackich.

15 Rekrutacja Erasmus+, PIM i umowy bilateralne podstawowe zasady (3) SEMESTR LICZENIA ŚREDNIEJ Ostatni semestr, za który liczona jest średnia w kwalifikacji głównej to średnia na koniec semestru letniego 2013/2014 (nie będzie wliczany semestr zimowy 2014/15) DZIAŁALNOŚĆ STUDENCKA [1] Kandydaci otrzymują punkty za działalność organizacyjną, ocenianą przez Samorząd Studentów na podstawie Regulaminu Oceny Projektów Kół Naukowych i Organizacji, dostępnego na DZIAŁALNOŚĆ STUDENCKA [2] Studenci studiów magisterskich, którzy studiowali na studiach licencjackich w innej uczelni mogą uzyskać punkty za działalność w swojej poprzedniej uczelni pod warunkiem zgłoszenia jej do Samorządu Studentów. JĘZYKI Kandydaci są zobowiązani do złożenia kompetencyjnego testu językowego, organizowanego dwa razy w roku przez Centrum Nauczania Języków Obcych SGH. Minimalny poziom to B2 (min. 60 pkt) w skali ESOP/CEF. Wynik testu zachowuje ważność przez okres dwóch lat akademickich tzn. akceptowane będą testy zdane nie wcześniej niż w edycji wiosennej 2012r.

16 Rekrutacja Erasmus+, PIM i umowy bilateralne podstawowe zasady (4) JĘZYKI [alternatywa] studenci mogą otrzymać punkty za znajomość języka obcego na podstawie wyniku testu komercyjnego lub zaświadczenia CNJO o ukończeniu lektoratu w SGH z podaną oceną egzaminu końcowego i poziomem biegłości wyrażonym w skali ESOP/CEF nie niższym niż B2 JĘZYKI ZWOLNIENIE z testów i certyfikatów Ze zdawania testu kompetencyjnego zwolnione są osoby, które: ukończyły szkołę średnią (np. matura międzynarodowa IB lub dyplom poświadczony przez ambasadę dający możliwość studiowania za granicą) lub studia wyższe w języku obcym. Zwolnienie dotyczy wyłącznie tego języka i skutkuje uzyskaniem maksymalnej liczby punktów za to kryterium. Warunkiem uzyskania takiego zwolnienia jest przedstawienie dokumentu potwierdzającego uzyskanie powyższych kwalifikacji. Nie będzie uznawane świadectwo matury dwujęzycznej.

17 SLAJD Z BIAŁYM TŁEM, STOPKĄ I NAGŁÓWKIEM

18 SLAJD Z BIAŁYM TŁEM, STOPKĄ I NAGŁÓWKIEM

19 Tryb zgłaszania się studentów do rekrutacji on-line w systemie REKRUTACJA REJESTRACJA INTERNETOWA (aplikacja) OCENA WNIOSKU PRZYDZIAŁ UCZELNI AKCEPTACJA PRZYJĘCIA DO PROGRAMU I UCZELNI Wypełnienie aplikacji ( do godz ) Upload skanów certyfikatów językowych lub dyplomów ukończenia szkoły/studiów w jęz. obcym w systemie oraz zaznaczenie posiadania takiego dokumentu w formularzu aplikacji Ogłoszenie punktacji za poszczególne elementy oceny Składanie odwołań do Komisji Odwoławczej Akceptacja lub odrzucenie przydzielonej uczelni Rezygnacja z przydziału nieobciążona konsekwencjami 2 tygodnie od ogłoszenia potwierdzonych przydziałów

20 WAŻNE WSKAZÓWKI (1)!!!! Prosimy nie czekać do ostatniej chwili z rejestracją w Internecie (aplikacja)! W przypadku certyfikatów komercyjnych, certyfikatu CNJO lub dyplomu szkoły średniej/studiów w języku obcym brak uploadu skanu tego dokumentu i potwierdzenia w systemie będzie równy wykluczeniu z procesu kwalifikacji i nie będzie podlegał odwołaniu. Radzimy wybrać jak najwięcej uczelni (16 możliwych wyborów spośród wszystkich dostępnych w kwalifikacji programów) wg rzeczywistych preferencji. Zapoznajcie się z informacjami o krajach i uczelniach, które Was interesują zanim je zaznaczycie w aplikacji nie będzie możliwości zmieniania swoich preferencji w trakcie trwania kwalifikacji! Przeczytajcie raporty swoich poprzedników dostępne na naszej stronie internetowej

21 WAŻNE WSKAZÓWKI (2)!! PROSIMY, aby przed dokonaniem wyboru uczelni (oprócz sprawdzenia oferty danej uczelni) zapoznać się z bieżącą informacją dot. bezpieczeństwa w danym kraju korzystając z serwisu Ministerstwa Spraw Zagranicznych: Polak za granicą (dostępna również aplikacja na telefon) Ostrzeżenia dla podróżujących Przypominamy, że można aplikować JEDYNIE o miejsca w uczelniach, w których dostępne są miejsca na faktycznym poziomie studiów studenta (tzn. student studiów licencjackich nie może wybrać miejsca z poziomu magisterskiego i odwrotnie) i zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami językowymi.! Prosimy o zapoznanie się z ofertą przedmiotów w uczelniach partnerskich i sprawdzenie, czy odpowiadają one studiowanemu kierunkowi.! W przypadku posiadania dyplomu studiów z dwóch języków (np. lingwistyka stosowana) w systemie należy wpisać te języki w następujący sposób: Pierwszy język jako uzyskanie dyplomu szkoły średniej Drugi język jako uzyskanie dyplomu szkoły wyższej

22 PRAKTYKI PROGRAMU ERASMUS+ Nabór na praktyki programu Erasmus+ odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń. Praktyki są dostępne zarówno dla studentów jak i dla absolwentów. Więcej informacji na stronie DPM.

23 Podstawowe kryteria kwalifikacyjne: JĘZYK znajomość języka, w którym odbywa się praktyka lub języka, który jest wymagany w instytucji przyjmującej, udokumentowana certyfikatem, dyplomem ukończenia szkoły średniej lub wyższej w języku obcym, testem kompetencyjnym CNJO lub zaświadczeniem o wyniku egzaminu końcowego z obowiązkowego lektoratu wydanym przez CNJO na poziomie nie niższym niż B2 PROCEDURA złożenie w DPM kompletu wymaganych dokumentów, zawierających oryginalne podpisy studenta, pracodawcy i dziekana

24 KROK PO KROKU KROK 1 znalezienie pracodawcy KROK 2 złożenie w DPM kompletu dokumentów aplikacyjnych * UWAGA! Uczelnia nie zapewnia absolwentom wyjeżdżającym na praktyki w ramach programu Erasmus+ ubezpieczenia OC i NNW! Absolwenci są zobowiązani do wykupienia ubezpieczeń NNW i OC we własnym zakresie i dostarczenia ich kopii ( z oryginałem do wglądu ) do DPM razem z pozostałymi dokumentami.

25 DZIAŁ PROGRAMÓW MIĘDZYNARODOWYCH dane kontaktowe

26 ERASMUS+, CEMS ze stypendium Erasmus+; praktyki ERASMUS+ Mgr inż. Agata KOWALIK pokój 17 bud KONSULTACJE DLA STUDENTÓW: Poniedziałki, wtorki i czwartki od 9.30 do 13.00; Środy od do W piątki studenci przyjmowani są jedynie po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie lub owo (z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem i uzyskaniem zgody na spotkanie).

27 PIM & umowy bilateralne, CEMS bez stypendium Erasmus+, Freemovers Mgr Agata AUGUSTYNIAK pokój 17 bud KONSULTACJE DLA STUDENTÓW: Poniedziałek, wtorek, czwartek od 9.30 do W środy i piątki studenci przyjmowani są jedynie po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie lub owo (z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem i uzyskaniem zgody na spotkanie).

28 Program ERASMUS+, programy podwójnego dyplomu Mgr Małgorzata CHROMY pokój 7 bud Konsultacje dla studentów: Poniedziałki, wtorki i czwartki od do W środy i piątki studenci przyjmowani są jedynie po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie lub owo (z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem i uzyskaniem zgody na spotkanie).

29 Zastępca Kierownika Działu Koordynator Programu CEMS Mgr Grzegorz M. AUGUSTYNIAK Pok. 12 bud Konsultacje dla studentów: Poniedziałki, wtorki i czwartki od do W środy i piątki studenci przyjmowani są jedynie po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie lub owo (z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem i uzyskaniem zgody na spotkanie).

30 UWAGA Studenci, którzy się nie umówili wcześniej na spotkanie poza godzinami przyjęć pracowników DPM nie będą przyjmowani (nawet z jednym pytaniem )

31 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

REGULAMIN WYMIANY STUDENTÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015

REGULAMIN WYMIANY STUDENTÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 I. Zasady ogólne REGULAMIN WYMIANY STUDENTÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 1. O wyjazd w ramach programu Erasmus + + mogą ubiegać się studenci, którzy: a) są studentami studiów

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015.

Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015. Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015. W związku z rozpoczęciem nowego programu Erasmus+ w roku 2014/15 Uniwersytet Zielonogórski zastrzega

Bardziej szczegółowo

Informator. dla studentów. zagranicznych. www.uek.krakow.pl

Informator. dla studentów. zagranicznych. www.uek.krakow.pl Informator dla studentów zagranicznych Spis treści Kilka słów o Uniwersytecie Władze i struktura Uniwersytetu Słowo klucz: Dziekanat Inne ważne jednostki Kalendarium studenta Sprawy, które musisz załatwić

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWO WSTĘPU Słownik terminów regulaminowych to propozycja podręcznej, szybkiej pomocy przy korzystaniu z Regulaminu studiów. Naszym zamiarem było przedstawienie każdego

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi Lodz International Studies Academy

Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi Lodz International Studies Academy Zasady realizacji wyjazdów studentów Wyższej Szkoły Studiów Międzynarodowych w Łodzi w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 i 2015/2016 INFORMACJE PODSTAWOWE Studenci Wyższej Szkoły Studiów

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH W RAMACH PROGRAMU LLP-ERASMUS

ZASADY WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH W RAMACH PROGRAMU LLP-ERASMUS ZASADY WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH W RAMACH PROGRAMU LLP-ERASMUS w roku akademickim 2013/2014 w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Warszawie I. ZASADY WYJAZDÓW STUDENTÓW NA PRAKTYKĘ (SMP) I.1. Zasady

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R.0000.33.2015. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR R.0000.33.2015. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2015 r. UCHWAŁA NR R.0000.33.2015 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2016/2017 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

STUDIA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ (poradnik dla maturzystów)

STUDIA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ (poradnik dla maturzystów) STUDIA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ (poradnik dla maturzystów) WSTĘP Przedstawiamy informacje na temat warunków ubiegania się o miejsca na uczelniach wyższych w krajach Unii Europejskiej. Opisujemy tu wszelkie

Bardziej szczegółowo

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS PAKIET INFORMACYJNY 2012 / 2013 ECTS Kierunek Zarządzanie Warszawa, 2012 Spis

Bardziej szczegółowo

UMIĘDZYNARODOWIENIE STUDIÓW

UMIĘDZYNARODOWIENIE STUDIÓW UMIĘDZYNARODOWIENIE STUDIÓW Spis treści 1. Wprowadzenie...2 2. Programy podwójnego dyplomowania...2 2.1.. Wspólne studia z Uniwersytetem le Mirail w Tuluzie (Francja): polski dyplom magisterski i francuski

Bardziej szczegółowo

Dokument obowiązuje od dnia 28.07.2011

Dokument obowiązuje od dnia 28.07.2011 ZASADY ORGANIZACJI PROGRAMU ERASMUS PRAKTYKA PRZEZ KONSORCJUM UTWORZONE PRZEZ UNIWERSYTET JAGIELLOOSKI ORAZ CENTRUM INNOWACYJNEGO ROZWOJU SPOŁECZEOSTWA (CIRS) W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012. Dokument obowiązuje

Bardziej szczegółowo

VADEMECUM STYPENDYSTY

VADEMECUM STYPENDYSTY VADEMECUM STYPENDYSTY czyli wszelkie formalności przed, w trakcie i po powrocie ze stypendium (dotyczy wyjazdów koordynowanych przez Biuro Programów Zagranicznych - BPZ) WPROWADZENIE Dla ułatwienia podajemy

Bardziej szczegółowo

MOBILNY STUDENT. Wybrana oferta edukacyjnych wyjazdów zagranicznych dla ukraińskich studentów

MOBILNY STUDENT. Wybrana oferta edukacyjnych wyjazdów zagranicznych dla ukraińskich studentów MOBILNY STUDENT Wybrana oferta edukacyjnych wyjazdów zagranicznych dla ukraińskich studentów Informator powstał w ramach realizacji projektu pn. Uniwersyteckie Centrum Kariery jako forma aktywizacji zawodowej

Bardziej szczegółowo

Projekt makiety i skład Piotr Kaczmarek / piotrkaczmarek.net. Korekta Maciej Łodyga

Projekt makiety i skład Piotr Kaczmarek / piotrkaczmarek.net. Korekta Maciej Łodyga Informator Pierwszoroczniaka 2013/2014 Redakcja Olga Andrejczuk Piotr Bogdanowicz Łukasz Foretek Michał Gajda Natalia Greniewska Anna Herda Hubert Horynek Martyna Jańczyk Anna Jodko Magdalena Kochanowska

Bardziej szczegółowo

Alfabetyczny spis kierunków i specjalności

Alfabetyczny spis kierunków i specjalności Dla Kandydatów 2015/2016 W Informatorze: Bogata tradycja nowoczesnej uczelni 4 5 UEK w liczbach 6 7 Więcej niż studia 8 9 UEK fakty 10 Zagraniczna ścieżka edukacyjna 11 12 Drogowskaz kandydata 13 ABC

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Uchwała Rady Wydziału Neofilologii UW z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad studiowania na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego 1 Na podstawie 4 ust. 2 pkt 1-7, 8 ust. 6 i

Bardziej szczegółowo

vademecum Dla Kandydatów 2014/2015

vademecum Dla Kandydatów 2014/2015 vademecum Dla Kandydatów 2014/2015 W Informatorze: Bogata tradycja nowoczesnej uczelni 4 5 UEK w liczbach 6 7 Więcej niż studia 8 9 UEK fakty 10 Zagraniczna ścieżka edukacyjna 11 12 Drogowskaz kandydata

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA FIZJOTERAPIA. 3-LETNIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (licencjackie)

STUDIA STACJONARNE KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA FIZJOTERAPIA. 3-LETNIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (licencjackie) Zasady rekrutacji określające warunki, tryb, formę studiów oraz zakres egzaminów wstępnych na studia na rok akademicki 2014/2015 przyjęte uchwałą nr 17/IV/2013, 18/IV/2013, 19/IV/2013 Senatu Akademii Wychowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści REGULAMIN STUDIÓW Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady przyjmowania na studia... 2 III. Prawa i obowiązki studenta... 2 IV. Opieka nad studentami niepełnosprawnymi... 3 V. Przeniesienie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały nr 4 SENATU WYŻSZEJ SZKOŁY FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU z dnia 29 maja 2015 r. w zmieniającą Uchwałę Nr 1 Senatu Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z 30 maja

Bardziej szczegółowo

GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA im. Wojciecha Korfantego KATOWICE REGULAMIN FINANSOWY

GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA im. Wojciecha Korfantego KATOWICE REGULAMIN FINANSOWY GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA im. Wojciecha Korfantego KATOWICE REGULAMIN FINANSOWY Załącznik do uchwały Senatu Uczelni z dnia 20.03.2012 r. Spis treści POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 OPŁATA REJESTRACYJNA...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 47 z dnia 19 listopada 2014 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 47 z dnia 19 listopada 2014 r. Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 47 z dnia 19 listopada 2014 r. REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ ORAZ PRZYZNAWANIA MIEJSC W DOMACH STUDENTA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4 Senatu Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku z dnia 12 marca 2013 roku REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ateneum-Szkoła Wyższa

Bardziej szczegółowo

PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW STUDIÓW I SZKOLEŃ

PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW STUDIÓW I SZKOLEŃ PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW STUDIÓW I SZKOLEŃ Cudzoziemcem, w rozumieniu przepisów prawa polskiego, jest każda osoba nieposiadająca polskiego obywatelstwa. Osoby, które posiadają jednocześnie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych przygotować projekt z sukcesem Poradnik dla wnioskodawców Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus+ Program Erasmus + będzie obejmował 3 akcje:

Program Erasmus+ Program Erasmus + będzie obejmował 3 akcje: Program Erasmus+ W roku 2014 uruchomiony został nowy program Unii Europejskiej Erasmus +. Program ten łączy w jedną całość 7 dotychczasowych programów: Uczenie się przez całe wraz ze wszystkimi programami

Bardziej szczegółowo

na rok akademicki 2014/2015

na rok akademicki 2014/2015 ZASADY, TRYB I ZAKRES REKRUTACJI OSÓB POLSKIEGO POCHODZENIA (NARODOWOŚCI POLSKIEJ) Z PAŃSTW EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ, GRUZJI, KAZACHSTANU, TURKMENISTANU, UZBEKISTANU NA KSZTAŁCENIE W POLSCE ZE STYPENDIUM

Bardziej szczegółowo

po stypendiach, konkursach i programach dla młodych naukowców

po stypendiach, konkursach i programach dla młodych naukowców PRZEWODNIK po stypendiach, konkursach i programach dla młodych naukowców Konkursy i programy dla młodych naukowców MŁODZI NAUKOWCY PRZED DOKTORATEM $ $ Europejskie studia doktoranckie ERASMUS MUNDUS $

Bardziej szczegółowo

2012/2013. erasmus. krok po kroku. przewodnik dla studentów wyjeżdżających na praktykę. Dział Współpracy Międzynarodowej UKSW

2012/2013. erasmus. krok po kroku. przewodnik dla studentów wyjeżdżających na praktykę. Dział Współpracy Międzynarodowej UKSW 2012/2013 erasmus krok po kroku przewodnik dla studentów wyjeżdżających na praktykę Dział Współpracy Międzynarodowej UKSW Publikacja sfinansowana z funduszu Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus+ 2014/2020. Faculty of Electronics and Information Technology. Warsaw University of Technology

Program Erasmus+ 2014/2020. Faculty of Electronics and Information Technology. Warsaw University of Technology Program Erasmus+ 2014/2020 Faculty of Electronics and Information Technology Warsaw University of Technology Program Erasmus+ Osoby odpowiedzialne na naszym Wydziale Prodziekan ds. Nauczania: dr inż. Dariusz

Bardziej szczegółowo