Programy wymiany studentów: Erasmus+, PIM, umowy bilateralne, programy podwójnego dyplomu oraz Erasmus Mundus w r.a. 2014/15

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Programy wymiany studentów: Erasmus+, PIM, umowy bilateralne, programy podwójnego dyplomu oraz Erasmus Mundus w r.a. 2014/15"

Transkrypt

1 Programy wymiany studentów: Erasmus+, PIM, umowy bilateralne, programy podwójnego dyplomu oraz Erasmus Mundus w r.a. 2014/15 Dział Programów Międzynarodowych 27 listopada 2013 r.

2 Programy wymiany i programy edukacyjne Program Poziom licencjacki Poziom magisterski Erasmus+ Kwalifikacja Umowy bilateralne PIM Partnership in Management Kwalifikacja wspólna przez system Rekrutacja Programy podwójnego dyplomu Kwalifikacja odrębna dla każdego programu wg ogłoszeń o naborze Erasmus Mundus Kwalifikacja indywidualna poprzez konkretne programy CEMS MIM Kwalifikacja na r.a. 2014/15 w toku Główna kwalifikacja do programów wymiany obywa się zawsze na kolejny rok akademicki (cały rok lub semestr zimowy, lub semestr letni). Planowane rozpoczęcie kwalifikacji głównej 8 stycznia 2014 r. (pierwszy etap kwalifikacji: 8-29 stycznia 2014) - w związku z rozpoczęciem nowego programu Erasmus+ kwalifikacja do tego programu może rozpocząć się w terminie późniejszym. Ewentualna kwalifikacja dodatkowa odbywa się zawsze tylko na semestr letni następnego roku akademickiego. Termin jej rozpoczęcia nie został jeszcze ustalony.

3 Erasmus+ Erasmus+ będzie programem dla uczelni, ich studentów i pracowników. Wspierać on będzie międzynarodową współpracę szkół wyższych w zakresie mobilności studentów i pracowników uczelni. Studenci: Mobilność w celu zdobycia punktów kredytowych (program wymiany nie prowadzący do uzyskania dyplomu) Mobilność w celu uzyskania dyplomu Kredyty studenckie na studia magisterskie za granicą

4 Erasmus+ Key Action 1 Mobilność na studia Mobilność dla studentów i pracowników (Narodowe Agencje i uczelnie) Wspólne programy magisterskie (Agencja Wykonawcza (EACEA) w Brukseli) Kredyty studenckie na studia magisterskie za granicą (wyznaczone banki krajowe)

5 Erasmus+ Key Action 1: Mobilność w celu zdobycia punktów kredytowych Wszystkie poziomy studiów (studia I, II i III studiów) + wszystkie dyscypliny Od 3 do 12 miesięcy na studia Od 2 do 12 miesięcy na praktyki Poziom grantów dostosowany do różnych potrzeb

6 Aby ubiegać się o wyjazd w ramach Erasmus+, należy: być studentem uczelni, która posiada Kartę Uczelni Erasmusa i prowadzi wymianę studentów; być zarejestrowanym na studiach prowadzących do uzyskania stopnia/dyplomu (licencjata, magistra lub doktora); mieć ukończony pierwszy rok studiów licencjackich; być obywatelem kraju uczestniczącego w Erasmusie+ lub kraju trzeciego i posiadać status studenta.

7 Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy (FSS) II edycja Fundusz został stworzony przez 3 kraje EOG (Islandia, Norwegia i Liechtenstein) i zakłada, między innymi, zwiększenie zakresu i podniesienie jakości organizacji mobilności studentów i pracowników. Mobilność studentów (obejmuje tylko Islandię, Norwegię i Liechtenstein): wyjazdy w celu realizacji okresu studiów od 3 do 12 miesięcy w jednym roku akademickim. Wyjazdom może towarzyszyć udział w intensywnym kursie językowym w kraju docelowym; wyjazdy na praktyki do współpracujących instytucji, firm lub organizacji na okres od 3 do 12 miesięcy, w jednym roku akademickim. Wyjazdom może towarzyszyć udział w intensywnym kursie językowym w kraju docelowym. Planowane jest ubieganie się o fundusze FSS, aby możliwe było dofinansowanie wyjazdów w r.a. 2014/15; w przypadku uzyskania grantu z FSS zostanie on podzielony pomiędzy beneficjentów w zależności od wysokości przyznanej kwoty. W kwalifikacji nie będzie osobnego naboru na FSS jeśli SGH uzyska dofinansowanie z tego Funduszu to stypendia zostaną przyznane studentom zakwalifikowanym do Islandii, Norwegii lub Liechtensteinu. Jeżeli nie uzyskamy wystarczającej kwoty na wszystkie wyjazdy do tych krajów to stypendia zostaną przyznane kandydatom, którzy uzyskali najwięcej punktów w kwalifikacji (pozostałe osoby otrzymają stypendium Erasmus+).

8 Partnership in International Management PIM Partnership in International Management to konsorcjum wiodących międzynarodowych uczelni ekonomicznych, które w środowisku akademickim jest uważane za jedną z najważniejszych tego typu organizacji. Zostało założone w 1973 roku. Uczelnie zrzeszone w PIM reprezentuje najwyższe standardy w dziedzinie edukacji biznesowej i zarządzania i posiada ofertę programów MBA lub studiów magisterskich w zakresie zarządzania. PIM ułatwia rozwój współpracy międzynarodowej między uczelniami a przede wszystkim wspiera rozwoju wspólnych programów wymiany studentów. SGH jest członkiem PIM od listopada 2001 r. i jest jedyną polską uczelnią należącą do sieci. Konsorcjum skupia obecnie 60 renomowanych uczelni ekonomicznych z całego świata. Więcej informacji: Zasady finansowania Zwolnienie z opłaty czesnego Koszt podróży, zakwaterowania, ubezpieczenia i utrzymania we własnym zakresie Brak stypendiów Zakwaterowanie Część uczelni zapewnia odpłatny akademik W pozostałych przypadkach wynajęcie mieszkania

9 Umowy bilateralne Program opiera się na wymianie studentów pomiędzy SGH a uczelniami zagranicznymi, z którymi SGH ma podpisane tzw. umowy bilateralne (dwustronne). W umowach tych uczelnie deklarują liczbę studentów i czas ich pobytu na obu uczelniach. W ramach programu oferowane są semestralne lub dwusemestralne studia w uczelniach partnerskich. Zasadą programu jest uznanie studiów za granicą jako części studiów na uczelni macierzystej. Zasady finansowania Zakwaterowanie Zwolnienie z opłaty czesnego Koszt podróży, zakwaterowania, ubezpieczenia i utrzymania we własnym zakresie Brak stypendiów (za wyjątkiem Singapuru możliwość ubiegania się o DUO Singapore Exchange Fellowship Award MFA i Korei Pd. ASEM DUO Scholarship) Część uczelni zapewnia odpłatny akademik Bezpłatny akademik oferują nieliczne uczelnie W pozostałych przypadkach wynajęcie mieszkania

10 Rekrutacja Erasmus, PIM i umowy bilateralne podstawowe zasady (1) Składnik oceny Ilość punktów Minimalny poziom Średnia ,40 lub wynik postępowania rekrutacyjnego na studia nie niższy niż 50% liczby maksymalnej Znajomość języków obcych 0-40 B2 (test kompetencyjny min. 75 punktów) Działalność studencka Ogółem max. możliwa do uzyskania liczba punktów 100 Punkty za działalność studencką są przyznawane przez Samorząd Studentów SGH prosimy o bezpośredni kontakt

11 Rekrutacja Erasmus, PIM i umowy bilateralne podstawowe zasady (2) Do kwalifikacji mogą przystąpić wszyscy studenci SGH, przy czym wyjazd może nastąpić najwcześniej po zaliczeniu I roku studiów w przypadku studentów studiów licencjackich i I semestru w przypadku studentów studiów magisterskich. Aby przystąpić do kwalifikacji, kandydat musi legitymować się odpowiednio średnią (minimum 3,40) lub uzyskać wynik postępowania rekrutacyjnego nie niższy niż 50% liczby maksymalnej. Studenci pierwszego semestru studiów magisterskich (z wyłączeniem absolwentów stacjonarnych studiów licencjackich w SGH, którzy zostali przyjęci na stacjonarne studia magisterskie na podstawie średniej z pierwszych pięciu semestrów studiów I stopnia na SGH) => wynik postępowania rekrutacyjnego (nie niższy niż 50% liczby maksymalnej) do SGH jest przeliczany na punkty za średnią. Studenci pierwszego semestru studiów magisterskich, absolwenci studiów licencjackich SGH przyjęci na studia na podstawie średniej => podstawą oceny będzie średnia końcowa ze studiów licencjackich.

12 Rekrutacja Erasmus, PIM i umowy bilateralne podstawowe zasady (3) Ostatni semestr, za który liczona jest średnia w kwalifikacji głównej to średnia na koniec semestru letniego 2012/2013 (nie będzie wliczany semestr zimowy 2013/14) Kandydaci otrzymują punkty za działalność organizacyjną, ocenianą przez Samorząd Studentów na podstawie Regulaminu Oceny Projektów Kół Naukowych i Organizacji, dostępnego na Studenci studiów magisterskich, którzy studiowali na studiach licencjackich w innej uczelni mogą uzyskać punkty za działalność w swojej poprzedniej uczelni pod warunkiem zgłoszenia jej do Samorządu Studentów. Kandydaci są zobowiązani do złożenia kompetencyjnego testu językowego, organizowanego dwa razy w roku przez Centrum Nauczania Języków Obcych SGH. Minimalny poziom to B2 (min. 75 pkt) w skali ESOP/CEF. Wynik testu zachowuje ważność przez okres dwóch lat akademickich (akceptowane będą testy zdane nie wcześniej niż w edycji wiosennej 2011 r.).

13 Rekrutacja Erasmus, PIM i umowy bilateralne podstawowe zasady (4) Alternatywnie, studenci mogą otrzymać punkty za znajomość języka obcego na podstawie wyniku testu komercyjnego lub zaświadczenia CNJO o ukończeniu lektoratu w SGH z podaną oceną egzaminu końcowego i poziomem biegłości wyrażonym w skali ESOP/CEF nie niższym niż B2. Ze zdawania testu kompetencyjnego zwolnione są osoby, które: ukończyły szkołę średnią (np. matura międzynarodowa IB lub dyplom poświadczony przez ambasadę dający możliwość studiowania za granicą) lub studia wyższe w języku obcym. Zwolnienie dotyczy wyłącznie tego języka i skutkuje uzyskaniem maksymalnej liczby punktów za to kryterium. Warunkiem uzyskania takiego zwolnienia jest przedstawienie dokumentu potwierdzającego uzyskanie powyższych kwalifikacji. Nie będzie uznawane świadectwo matury dwujęzycznej.

14 SLAJD Z BIAŁYM TŁEM, STOPKĄ I NAGŁÓWKIEM

15 SLAJD Z BIAŁYM TŁEM, STOPKĄ I NAGŁÓWKIEM

16 Tryb zgłaszania się studentów do rekrutacji on-line w systemie REKRUTACJA REJESTRACJA INTERNETOWA (aplikacja) OCENA WNIOSKU PRZYDZIAŁ UCZELNI AKCEPTACJA PRZYJĘCIA DO PROGRAMU I UCZELNI Wypełnienie aplikacji ( do ) Dostarczenie certyfikatów językowych lub dyplomów ukończenia szkoły/studiów w jęz. obcym i zaznaczenie ich posiadania w systemie Ogłoszenie punktacji za poszczególne elementy oceny Składanie odwołań do Komisji Odwoławczej Akceptacja lub odrzucenie przydzielonej uczelni Rezygnacja z przydziału nieobciążona konsekwencjami 2 tygodnie od ogłoszenia potwierdzonych przydziałów

17 WAŻNE WSKAZÓWKI (1) Prosimy nie czekać do ostatniej chwili z rejestracją w Internecie (aplikacja)! W przypadku certyfikatów komercyjnych, certyfikatu CNJO lub dyplomu szkoły średniej/studiów w języku obcym brak złożenia wersji papierowej i potwierdzenia w systemie będzie równy wykluczeniu z procesu kwalifikacji i nie będzie podlegał odwołaniu. Kopie tych dokumentów potwierdzają za zgodność z oryginałem pracownicy DPM, nie dziekanatów. Radzimy wybrać jak najwięcej uczelni (16 możliwych wyborów spośród wszystkich dostępnych w kwalifikacji programów) wg. rzeczywistych preferencji. Zapoznajcie się z informacjami o krajach i uczelniach, które Was interesują zanim je zaznaczycie w aplikacji nie będzie możliwości zmieniania swoich preferencji w trakcie trwania kwalifikacji. Przeczytajcie raporty swoich poprzedników dostępne na naszej stronie internetowej (również: Giełda Informacji Studentów Erasmusa GISE)

18 WAŻNE WSKAZÓWKI (2) Przed dokonaniem wyboru uczelni (oprócz sprawdzenia oferty danej uczelni) należy zapoznać się z bieżącą informacją dot. bezpieczeństwa w danym kraju korzystając z serwisu Ministerstwa Spraw Zagranicznych: Polak za granicą (dostępna również aplikacja na telefon) Ostrzeżenia dla podróżujących Przypominamy, że studenci mogą aplikować o miejsca w uczelniach, w których dostępne są miejsca tylko na ich faktycznym poziomie studiów (tzn. student studiów licencjackich nie może wybrać miejsca z poziomu magisterskiego i odwrotnie) i zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami językowymi. Prosimy o zapoznanie się z ofertą przedmiotów w uczelniach partnerskich i sprawdzenie, czy odpowiadają one studiowanemu kierunkowi. W przypadku posiadania dyplomu studiów z dwóch języków (np. lingwistyka stosowana) w systemie należy wpisać te języki w następujący sposób: Pierwszy język jako uzyskanie dyplomu szkoły średniej Drugi język jako uzyskanie dyplomu szkoły wyższej

19 PRAKTYKI PROGRAMU ERASMUS+ Na chwilę obecną nie znamy zasad realizacji praktyk w ramach Erasmus+; wiadomo, że minimalny okres praktyki to 2 miesiące. Przypominamy, iż trwa nabór ciągły na praktyki Erasmus 2013/14 (kontakt: A. Kowalik)

20 PROGRAMY PODWÓJNEGO DYPLOMU

21 Magisterskie Programy Podwójnego Dyplomu Magisterskie Programy Podwójnego Dyplomu Program, pozwalający na realizację części studiów w SGH oraz w uczelni partnerskiej, dzięki czemu studenci otrzymują dyplomy ukończenia dwóch uczelni w ciągu jednego cyklu studiów. Możliwość uzyskania stypendium programu Erasmus+ na okres studiów w uczelni partnerskiej (pod warunkiem, iż student wcześniej nie korzystał z tego dofinansowania). Obecnie dostępne są programy tylko na poziomie magisterskim, ale planowane jest uruchomienie w najbliższym czasie programów na poziomie licencjackim oraz nowych programów na poziomie magisterskim. Kwalifikacja do MPPD odbywa się na każdy program osobno poza systemem Rekrutacja.

22 Magisterskie Programy Podwójnego Dyplomu Program Kierunek Finanse i rachunkowość Zarządzanie International Business Kwalifikacja Universidade Nova de Lisboa, Portugalia Europa University Viadrina, Niemcy University of Cologne, Niemcy Gutenberg School of Management and Economics, Johannes Gutenberg University Mainz, Niemcy Mercator School of Management, University of Duisburg-Essen, Niemcy

23 ERASMUS MUNDUS

24 Erasmus Mundus Erasmus Mundus II jest inicjatywą Parlamentu Europejskiego skupioną na dofinansowaniu programów współpracy i mobilności w dziedzinie szkolnictwa wyższego. SGH jest partnerem w 5 projektach EM, z czego 4 oferują naszym studentom możliwość aplikowania o wyjazdy na studia: Mobilities for Innovation and Development (MID) deadline na aplikację: 11 grudnia 2013 r. do godz czasu fińskiego (kraje dostępne: Ukraina, Mołdawia, Białoruś, Gruzja, Armenia, Azerbejdżan) Swap & Transfer (SAT) deadline na aplikację: 31 stycznia 2014 r. (kraje azjatyckie) European Master in Law and Economics (EMLE) wspólne studia magisterskie z zakresu prawa i ekonomii. Program daje unikalną możliwość studiowania w aż 3 uznanych uczelniach i uzyskania 3 dyplomów magisterskich w ciągu 1 roku (informacje na stronie koordynatora). Deadline na aplikację: 31 grudnia 2013 r. Widening Egyptian and Lebanese Cooperation and Mobility with Europe (WELCOME) aktualnie brak naboru Pozostałe projekty: One More Step (OMS) mobilności tylko dla studentów z krajów trzecich do uczelni partnerskich w UE Founding the Siberian Centre of European Education (SCEE) brak mobilności na studia; projekt w ramach Akcji 3

25 DZIAŁ PROGRAMÓW MIĘDZYNARODOWYCH dane kontaktowe

26 Studenci programu ERASMUS, studenci CEMS ze stypendium Erasmusa; praktyki programu ERASMUS Mgr inż. Agata KOWALIK pokój 17 bud KONSULTACJE DLA STUDENTÓW: Poniedziałki, wtorki i czwartki od 9.30 do 13.00; Środy od do W piątki studenci przyjmowani są jedynie po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie lub owo (z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem i uzyskaniem zgody na spotkanie).

27 PIM & umowy bilateralne, studenci CEMS bez stypendium Erasmusa+, Freemovers Mgr Agata AUGUSTYNIAK pokój 17 bud KONSULTACJE DLA STUDENTÓW: Poniedziałek, wtorek, czwartek od 9.30 do W środy i piątki studenci przyjmowani są jedynie po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie lub owo (z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem i uzyskaniem zgody na spotkanie).

28 Program ERASMUS+, programy podwójnych dyplomów Mgr Małgorzata CHROMY pokój 7 bud Konsultacje dla studentów: Poniedziałki, wtorki i czwartki od do W środy i piątki studenci przyjmowani są jedynie po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie lub owo (z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem i uzyskaniem zgody na spotkanie).

29 Zastępca Kierownika Działu Koordynator Programu CEMS Mgr Grzegorz M. AUGUSTYNIAK Pok. 12 bud Konsultacje dla studentów: Poniedziałki, wtorki i czwartki od do W środy i piątki studenci przyjmowani są jedynie po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie lub owo (z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem i uzyskaniem zgody na spotkanie).

30 UWAGA! Studenci, którzy się nie umówili na spotkanie poza godzinami przyjęć pracowników DPM nie będą przyjmowani (nawet z jednym pytaniem )

31 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

Programy wymiany studentów: Erasmus+, PIM, umowy bilateralne w r. a. 2014/15. Dział Programów Międzynarodowych 24 listopada 2014 r.

Programy wymiany studentów: Erasmus+, PIM, umowy bilateralne w r. a. 2014/15. Dział Programów Międzynarodowych 24 listopada 2014 r. Programy wymiany studentów: Erasmus+, PIM, umowy bilateralne w r. a. 2014/15 Dział Programów Międzynarodowych 24 listopada 2014 r. CO TO JEST WYMIANA?! Wyjazd na semestralne lub roczne studia do uczelni,

Bardziej szczegółowo

ERASMUS, CEMS, MPPD, PIM i umowy bilateralne 2013/2014

ERASMUS, CEMS, MPPD, PIM i umowy bilateralne 2013/2014 ERASMUS, CEMS, MPPD, PIM i umowy bilateralne 2013/2014 Spotkanie informacyjne dla studentów zakwalifikowanych na wyjazd 6 marca 2013 r. Osoby kontaktowe - CPM Studenci programu ERASMUS, studenci CEMS i

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA STUDENTÓW. aktualizacja: 7 maja 2015 r.

INFORMACJE DLA STUDENTÓW. aktualizacja: 7 maja 2015 r. INFORMACJE DLA STUDENTÓW aktualizacja: 7 maja 2015 r. SPIS TREŚCI Jak wziąć udział w programie?... 4 Mobilność... 4 Udział w innych projektach prowadzonych przez uczelnię... 6 Zajęcia prowadzone przez

Bardziej szczegółowo

Informator. dla studentów. zagranicznych. www.uek.krakow.pl

Informator. dla studentów. zagranicznych. www.uek.krakow.pl Informator dla studentów zagranicznych Spis treści Kilka słów o Uniwersytecie Władze i struktura Uniwersytetu Słowo klucz: Dziekanat Inne ważne jednostki Kalendarium studenta Sprawy, które musisz załatwić

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIAŁU W PROGRAMIE ERASMUS + NA UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W ŁODZI W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016. WYJAZDY STUDENTÓW NA STUDIA.

ZASADY UDZIAŁU W PROGRAMIE ERASMUS + NA UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W ŁODZI W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016. WYJAZDY STUDENTÓW NA STUDIA. ZASADY UDZIAŁU W PROGRAMIE ERASMUS + NA UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W ŁODZI W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016. WYJAZDY STUDENTÓW NA STUDIA. I. Zasady rekrutacji studentów do wyjazdów zagranicznych na studia w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYMIANY STUDENTÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015

REGULAMIN WYMIANY STUDENTÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 I. Zasady ogólne REGULAMIN WYMIANY STUDENTÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 1. O wyjazd w ramach programu Erasmus + + mogą ubiegać się studenci, którzy: a) są studentami studiów

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015.

Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015. Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015. W związku z rozpoczęciem nowego programu Erasmus+ w roku 2014/15 Uniwersytet Zielonogórski zastrzega

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu LLP Erasmus; Wymiana studentów

Regulamin Programu LLP Erasmus; Wymiana studentów Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2013 Rektora PWSZ w Nowym Sączu z dnia 14 marca 2013 Regulamin Programu LLP Erasmus; Wymiana studentów 1 Zasady rekrutacji studentów na studia oraz na praktykę; terminy,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACJI WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACJI WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin ustala organizację i ogólne zasady współpracy międzynarodowej Państwowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie na studia w ramach projektu Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego (FSS) Mobilność Studentów i Pracowników POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I Ogólne zasady rejestracji Rozdział 1 Przepisy wstępne

DZIAŁ I Ogólne zasady rejestracji Rozdział 1 Przepisy wstępne Uchwała nr 216 Senatu SGH z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

Bardziej szczegółowo

PORADNIK UCZELNIANEGO KOORDYNATORA PROGRAMU ERASMUS

PORADNIK UCZELNIANEGO KOORDYNATORA PROGRAMU ERASMUS 1 PORADNIK UCZELNIANEGO KOORDYNATORA PROGRAMU ERASMUS Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Warszawa 2012 Publikacja sfinansowana ze środków Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

UMIĘDZYNARODOWIENIE STUDIÓW

UMIĘDZYNARODOWIENIE STUDIÓW UMIĘDZYNARODOWIENIE STUDIÓW Spis treści 1. Wprowadzenie...2 2. Programy podwójnego dyplomowania...2 2.1.. Wspólne studia z Uniwersytetem le Mirail w Tuluzie (Francja): polski dyplom magisterski i francuski

Bardziej szczegółowo

ATENEUM SZKOŁ WYŻSZA Organizacja wyjazdu na studia w ramach programu LLP - Erasmus Krok po kroku

ATENEUM SZKOŁ WYŻSZA Organizacja wyjazdu na studia w ramach programu LLP - Erasmus Krok po kroku ATENEUM SZKOŁ WYŻSZA Organizacja wyjazdu na studia w ramach programu LLP - Erasmus Krok po kroku Drogi Studencie ATEUENUM Szkoły Wyższej! Cieszymy się, że chcesz podjąć starania o wyjazd na studia w ramach

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI STUDENTÓW W AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ

OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI STUDENTÓW W AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI STUDENTÓW W AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ im. Stanisława Staszica w Krakowie NA STUDIA/PRAKTYKI W RAMACH PROGRAMU Erasmus + 2014/2015 Od roku akademickiego 2014/2015 Program Erasmus

Bardziej szczegółowo

Ogólne kryteria kwalifikacji studentów na częściowe studia zagraniczne I. Warunki rekrutacji na wyjazdy:

Ogólne kryteria kwalifikacji studentów na częściowe studia zagraniczne I. Warunki rekrutacji na wyjazdy: Ogólne kryteria kwalifikacji studentów na częściowe studia zagraniczne I. Warunki rekrutacji na wyjazdy: 1. Przystąpienie do kwalifikacji dotyczącej poziomu znajomości języka obcego, koordynowanej przez

Bardziej szczegółowo

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 Zasady i warunki wyjazdu 1 1. Wyjazdy studentów na praktyki w ramach programu Erasmus+

Bardziej szczegółowo

VADEMECUM STYPENDYSTY

VADEMECUM STYPENDYSTY VADEMECUM STYPENDYSTY czyli wszelkie formalności przed, w trakcie i po powrocie ze stypendium (dotyczy wyjazdów koordynowanych przez Biuro Programów Zagranicznych - BPZ) WPROWADZENIE Dla ułatwienia podajemy

Bardziej szczegółowo

Alfabetyczny spis kierunków i specjalności

Alfabetyczny spis kierunków i specjalności Dla Kandydatów 2015/2016 W Informatorze: Bogata tradycja nowoczesnej uczelni 4 5 UEK w liczbach 6 7 Więcej niż studia 8 9 UEK fakty 10 Zagraniczna ścieżka edukacyjna 11 12 Drogowskaz kandydata 13 ABC

Bardziej szczegółowo

vademecum Dla Kandydatów 2014/2015

vademecum Dla Kandydatów 2014/2015 vademecum Dla Kandydatów 2014/2015 W Informatorze: Bogata tradycja nowoczesnej uczelni 4 5 UEK w liczbach 6 7 Więcej niż studia 8 9 UEK fakty 10 Zagraniczna ścieżka edukacyjna 11 12 Drogowskaz kandydata

Bardziej szczegółowo

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS PAKIET INFORMACYJNY 2012 / 2013 ECTS Kierunek Zarządzanie Warszawa, 2012 Spis

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWO WSTĘPU Słownik terminów regulaminowych to propozycja podręcznej, szybkiej pomocy przy korzystaniu z Regulaminu studiów. Naszym zamiarem było przedstawienie każdego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie na praktykę w ramach projektu Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego (FSS) Mobilność Studentów i Pracowników POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Bardziej szczegółowo

Informator. na I rok studiów. dla kandydatów. jeden Uniwersytet. wiele możliwości

Informator. na I rok studiów. dla kandydatów. jeden Uniwersytet. wiele możliwości Informator dla kandydatów na I rok studiów 2012/2013 wiele możliwości jeden Uniwersytet INFORMACJE OGÓLNE 1 2INFORMACJE OGLÓNE Masz pytania? Biuro ds. Rekrutacji e-mail: rekrutacja@univ.szczecin.pl tel.

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi Lodz International Studies Academy

Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi Lodz International Studies Academy Zasady realizacji wyjazdów studentów Wyższej Szkoły Studiów Międzynarodowych w Łodzi w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 i 2015/2016 INFORMACJE PODSTAWOWE Studenci Wyższej Szkoły Studiów

Bardziej szczegółowo

- PRZEWODNIK DLA BENEFICJENTA

- PRZEWODNIK DLA BENEFICJENTA ZAŁĄCZNIK VI (umowa Mobilność-szkoły wyższe) ZAŁĄCZNIK V (umowa Mobilność-konsorcja) - PRZEWODNIK DLA BENEFICJENTA ROK AKADEMICKI 2013/14 SPIS TREŚCI PRZEWODNIKA Część I Mobilność realizowana w programie

Bardziej szczegółowo

MOBILNY STUDENT. Wybrana oferta edukacyjnych wyjazdów zagranicznych dla ukraińskich studentów

MOBILNY STUDENT. Wybrana oferta edukacyjnych wyjazdów zagranicznych dla ukraińskich studentów MOBILNY STUDENT Wybrana oferta edukacyjnych wyjazdów zagranicznych dla ukraińskich studentów Informator powstał w ramach realizacji projektu pn. Uniwersyteckie Centrum Kariery jako forma aktywizacji zawodowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R.0000.33.2015. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR R.0000.33.2015. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2015 r. UCHWAŁA NR R.0000.33.2015 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2016/2017 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

LLP ERASMUS dla studentów i doktorantów 2014/2015

LLP ERASMUS dla studentów i doktorantów 2014/2015 LLP ERASMUS dla studentów i doktorantów 2014/2015 Spis treści: 1. Erasmus: informacje ogólne....7 2. Co to jest ECTS?...9 3. Rekrutacja.... 11 4. Zasady zaliczania studiów...15 5. Wyjazd a) jakie dokumenty

Bardziej szczegółowo

Katalog Przedmiotów. Pakiet Informacyjny ECTS Wydział Studiów Międzynarodowych i Dyplomacji Kierunek: Stosunki Międzynarodowe 2006/2007

Katalog Przedmiotów. Pakiet Informacyjny ECTS Wydział Studiów Międzynarodowych i Dyplomacji Kierunek: Stosunki Międzynarodowe 2006/2007 Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi PL LODZ 15 ul. Brzozowa 3/9, 93-101 Łódź tel. (+48 4) 689 7 10; 684 14 74; fax. (+48 4) 689 7 13 tel. (+48 4) 689 7 11 - dziekanat filologii tel. (+48 4)

Bardziej szczegółowo