KLUB INTELIGENCJI KATOLICKIEJ w KATOWICACH. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za rok 2006

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KLUB INTELIGENCJI KATOLICKIEJ w KATOWICACH. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za rok 2006"

Transkrypt

1 KLUB INTELIGENCJI KATOLICKIEJ w KATOWICACH SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za rok Nazwa organizacji, jej siedziba i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer KRS-u wraz ze statystycznym numerem identyfikacyjnym w systemie REGON, dane dotyczące członków zarządu oraz określenie celów statutowych Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach, Katowice, Pl. Ks. Emila Szramka 2, lok.13 Nr KRS: Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Status organizacji pożytku publicznego uzyskał Postanowieniem Sądowym z dnia r. NIP: , REGON: Konto w: PKO BP S.A. XI o/katowice, nr: Zarząd: Prezes: Antoni Winiarski, ul Zamkowa 61c/9, Katowice Wiceprezes: Wojciech Sala, ul. Garncarska 20/2, Chrzanów Stanisław Waluś, ul. Andromedy 2/9, Gliwice Sekretarz: Andrzej Dawidowski, ul. Radockiego 176/34, Katowice Skarbnik: Jan Mikos, ul. Piastów 18/179, Katowice Członkowie Zarządu: Kazimierz Krzyżanowski, ul. Barbary 16/23, Zabrze Marianna Nęckarska, ul. Ułańska 5/137, Katowice Małgorzata Piechoczek, ul. Armii Krajowej 141b/33, Chorzów Robert Prorok, ul. Sobieskiego 7a/16, Zabrze Rajmund Rał, ul. Bpa Adamskiego 14a/12, Katowice Piotr Urbanowicz, ul. Mickiewicza 22/2, Katowice Cele działania 1. Klub jest społeczną organizacją katolików, którzy zgodnie ze swoim światopoglądem w oparciu o naukę Kościoła Katolickiego, mają na celu: 1) działalność dla kształtowania osobowości ludzkiej i wychowania człowieka, świadomego swych obowiązków patriotycznych, osobistych i społecznych, 2) działalność społeczno-kulturalną, oświatowo - wychowawczą i charytatywno - opiekuńczą, ze szczególnym uwzględnieniem tysiącletniej kultury chrześcijańskiej Polski i kultury regionalnej Śląska, 3) podejmowanie działań zapobiegających zjawiskom patologii społecznej, 4) wyrażanie opinii i zgłaszanie postulatów w sprawach dotyczących zagadnień moralnych, kulturalnych, społecznych, gospodarczych i politycznych. 2. Do osiągnięcia celów statutowych Klub dąży w szczególności poprzez: 1) naukę, edukację, oświatę i wychowanie, 2) działalność w zakresie upowszechniania kultury i sztuki,

2 3) podtrzymywanie tradycji narodowej i regionalnej oraz rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa narodowego, 4) upowszechnianie krajoznawstwa, organizowanie pielgrzymek oraz organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, 5) działalność z zakresu ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 6) działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 7) prowadzenie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom, w szczególności członkom Klubu, w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, 8) działalność charytatywną i na rzecz osób niepełnosprawnych, 9) ochronę i promocję zdrowia, 10) promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, 11) przeciwdziałanie patologiom społecznym, 12) współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego oraz ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami o podobnym lub zbliżonym profilu działania w kraju i za granicą, 13) fundowanie i przyznawanie nagród, wyróżnień, stypendiów, dyplomów i odznak klubowych, 14) promowanie i organizowanie wolontariatu, 15) upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, 16) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami. 2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych Klub prowadzi nieodpłatną statutową działalność pożytku publicznego w następującym zakresie: a) Z wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych, b) Z wydawanie nagrań dźwiękowych, c) A działalność organizatorów turystyki, d) A pozyskiwanie ofert pracy i upowszechnianie informacji o miejscach pracy, e) A działalność organizatorów targów, wystaw i kongresów, f) B kształcenie ustawiczne dorosłych gdzie indziej niesklasyfikowane, g) F działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego gdzie indziej niesklasyfikowana, h) C pomoc społeczna bez zakwaterowania, i) Z działalność organizacji religijnych, j) Z działalność pozostałych organizacji członkowskich, k) F popularyzacja dorobku różnych dziedzin kultury, l) F działalność rozrywkowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, m) B działalność bibliotek innych niż publiczne. a. Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych Biuletyn Klubowy Dlatego redagowany jest przez Stanisława Walusia oraz Barbarę Kwaśnik i wychodził w 2006 roku co 2 miesiące. Raz w roku biuletyn wysłany jest do wszystkich członków. Biuletyn jest dostępny w internecie. b. Wydawanie nagrań dźwiękowych Niektóre wykłady były rejestrowane na taśmie dźwiękowej. W przyszłości zamierzamy je rozpowszechniać wśród członków Klubu.

3 c. Działalność organizatorów turystyki Klub organizuje pielgrzymki do sanktuariów zarówno w kraju, jak i zagranicą. Pielgrzymki mają charakter rekolekcji w drodze pod opieką duchową księdza. Codziennie odprawiana jest Msza św. Koszty organizacji i uczestnictwa w pielgrzymkach w całości pokrywają uczestnicy pielgrzymek z własnych środków. Organizatorami pielgrzymek byli Antoni Winiarski oraz Jan Mikos Meksyk, Gwatemala, Honduras Słowacja, Węgry Kraków Czechy, Włochy Sanktuaria Archidiecezji Krakowskiej Sanktuaria Archidiecezji Częstochowskiej Sanktuaria Archidiecezji Krakowskiej lipca Chiny Wyżyna Lubelska i województwo świętokrzyskie Sanktuaria Archidiecezji Lubelskiej Ukraina Sanktuaria Archidiecezji Wrocławskiej i Poznańskiej Sanktuaria Diecezji Opolskiej Piesza pielgrzymka Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach, Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej oraz Krainy Katowickiej Związku Górnośląskiego do Matki Bożej Boguckiej Sanktuaria Archidiecezji Częstochowskiej Sanktuaria Diecezji Gliwickiej. Uczestniczyliśmy w pielgrzymkach: Mężczyzn i Młodzieńców do Piekar Śląskich w ostatnią niedzielę maja, Klubów Inteligencji Katolickiej na Jasną Górę 3 czerwca oraz Kobiet do Piekar Śląskich 20 sierpnia spotkaliśmy się z Ojcem Świętym Benedyktem XVI na krakowskich Błoniach. d. Pozyskiwanie ofert pracy i upowszechnianie informacji o miejscach pracy. Członkowie Klubu z sekcji na Osiedlu Tysiąclecia współtworzyli i biorą czynny udział w pracach Klubu Koleżeńskiej Pomocy Praca. e. Działalność organizatorów targów, wystaw i kongresów. Klub współpracuje z Muzeum Archidiecezjalnym w Katowicach w zakresie organizacji wystaw i innych imprez. Członkowie Klubu biorą czynny udział w Sympozjum Piekarskim poprzedzającym coroczną Pielgrzymkę Mężczyzn i Młodzieńców do Piekar Śląskich. Antoni Winiarski i Wojciech Sala uczestniczą w Kongresie tematycznym Środki społecznego przekazu. Stanisław Waluś uczestniczył w Kongresie Ruchów i Stowarzyszeń Diecezji Gliwickiej, który odbył się w 2006 roku w dniach września w Bytomiu, a Antoni Winiarski wygłosił 18 i 21 września prelekcje "Rekolekcje w drodze". f. Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej nieklasyfikowane. Zarówno w siedzibie Klubu jak i w sekcjach odbywają się otwarte wykłady i spotkania o charakterze szkoleniowym. Sekcja Nauka Wiara Prof. dr hab. Jerzy Łuczka Przypadkowość, losowość, chaos Doc. dr hab. n. med. Tomasz Irzyniec "Promocja zdrowia i profilaktyka zdrowotna w systemie ochrony zdrowia" Prof. dr hab. Ryszard Rudnicki Czy biologia inspiruje rozwój matematyki i odwrotnie Prof. dr hab. Maria Pulina i prof. dr hab. Jerzy Żaba Archetyp skały w rysunkach Anny Kowalczyk Kluz - dwa spojrzenia.

4 9.05. Dr Jerzy Jarosz Popularyzacja nauki - osobliwości świata fizyki Prof. dr hab. Ryszard Mańka-Marcisz Mechanika kwantowa a teologia procesu Doc. dr hab. Krzysztof Ślosarek, Centrum Onkologii Instytut MSC Gliwice, Fizyk we współczesnej radioterapii Dr Jerzy Jarosz Popularyzacja nauki; prawa fizyki w układzie krążenia człowieka. Sekcja Nauki Społecznej Kościoła Spotkania połączone z wykładami w ramach Ośrodka Formacji Katolicko-Społecznej. Sekcja Wiedzy Religijnej Krąg Biblijny. Spotkania prowadzi kapelan Klubu ks. dr hab. Józef Kozyra. Spotkania odbywają się w drugą środę miesiąca. W części pierwszej ks. dr hab. Józef Kozyra odpowiada na pytania dotyczące wiary i nauki Kościoła, a w części drugiej omawiane były: List Św. Pawła do Rzymian oraz Mądrość Syracha. Sekcja KIK w Zabrzu. Cykl wykładów, których prelegentami byli: ks. Waldemar Packner, ks. dr Zygmunt Nabzdyk, dr hab. Maciej Sablik, ks. bp. Gerard Kusz, ks. Józef Kusze, s. Margareta Kukina, dr Mariusz Wojewoda, ks. prof. Jerzy Szymik, o. Tycjan Wójciak, o. Leon Knabit. Sekcja KIK na Tysiącleciu Dolnym. Cykl wykładów, których prelegentami byli: ks. dr Artur Malina, ks. prof. Józef Kozera, ks. Wojciech Grzesiak, ks. Marek Górka, pani Ewa van der Coghen. Sekcja KIK na Tysiącleciu Górnym. Spotkania tematyczne poświęcone były problemom społecznym oraz nauczaniu Jana Pawła II. Prelegentami byli: m. in. dr hab. Anna Barcik, ks. dr Henryk Olszar, ks. Jerzy Opaliński, ks. Tomasz Jaklewicz, ks. Andrzej Meyer. Kilkakrotnie gościem Sekcji był Prezydent Katowic Piotr Uszok oraz Radny Rady Miasta Katowice Jerzy Dolinkiewicz. Sekcja KIK w Bytomiu. Prowadzenie rozważań na temat Moje osobiste wspomnienia o Papieżu Janie Pawle II, Analiza Testamentu Ojca Świętego oraz Matka Boża w życiu Papieża. Organizacja prelekcji, m.in. na temat Holokaustu w związku z uroczystościami w Hitlerowskim Obozie Koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. Poza tym w siedzibie Klubu oraz w pozostałych sekcjach wykłady m.in. głosili: Danuta Sobczyk, ks. Marek Gancarczyk, dr Antoni Winiarski, prof. dr hab. Wojciech Świątkiewicz, mec. Stanisław Krusz, prof. dr hab. Jerzy Warczewski, ks. Marek Gancarczyk, ks. dr Antoni Bartoszek. O. Ryszard Sierański OMI, Anna Wowro, Stanisław Krzyżaniak oraz radni i Prezydenci Miast Aglomeracji Górnośląskiej. 22 kwietnia w siedzibie Klubu odbyło się spotkanie z redaktor Haliną Bortnowską- Dąbrowską autorką książki "Już, jeszcze nie". g. Działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana. Klub organizował spotkania i wykłady na temat ochrony zdrowia ludzkiego.

5 h. Pomoc społeczna pozostała, bez zakwaterowania. Sekcja KIK w Katowicach-Janowie od wielu lat współorganizuje wigilię i święcone dla osób samotnych i będących w trudnej sytuacji oraz festyn parafialny w ośrodku Bolina, w którym biorą m.in. udział dzieci z Domu Dziecka. Zorganizowaliśmy spotkanie z okazji Dnia Dziecka w ogrodach Kurii Biskupiej w Katowicach, na które zaprosiliśmy dzieci z domów dziecka (państwowych i rodzinnych), pogotowi opiekuńczych oraz ośrodków dla dzieci niepełnosprawnych. Radni Rady Miejskiej Katowic, Jan Adamski, Wojciech Boroński i Jerzy Dolinkiewicz, członkowie Klubu, podczas dyżurów służyli radą i pomocą w sprawach społecznych. Opieka nad chorym na stwardnienie rozsiane oraz więźniem (Marianna Nęckarska). i. Działalność organizacji religijnych Klub organizuje rekolekcje, dni skupienia oraz okolicznościowe spotkania Rekolekcje KIK u OO Jezuitów w Czechowicach głosił O. dr Janusz Mółka SJ Rekolekcje Wielkopostne dla Inteligencji - Sakramenty jako droga miłości, Ksiądz dr Arkadiusz Wuwer Rekolekcje KIK w Brennej. Prowadził ks. Herbert Hlubek Adwentowy Dzień Skupienia dla Inteligencji - Nadzieja zawieść nie może, ks. Andrzej Cuber. W Zabrzu zorganizowano rekolekcje ciszy, które prowadził ks. Herbert Hlubek. Spotkanie opłatkowe w siedzibie Klubu przy kościele Mariackim w Katowicach odbyło się 5 stycznia 2006 roku, a uczestniczył w nim Ks. ABp. Damian Zimoń. Droga Krzyżowa ulicami Katowic jak co roku prowadziliśmy rozważania przy II stacji Drogi Krzyżowej, która rusza spod Krzyża przy kop. Wujek, a kończy się przy Pomniku Powstań Śląskich. Członkowie Klubu biorą udział w pracach II Ogólnopolskiego Kongresu Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich i redagują tematyczną stronę internetową Kongresu poświęconą mediom (Wojciech Sala i Antoni Winiarski). j. Działalność pozostałych organizacji członkowskich. Klub współpracuje z Związkiem Górnośląskim, Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej, Akcją Katolicką, Stowarzyszeniem Diakonia Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej, Towarzystwem Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, Civitas Christiana. Wspieramy inicjatywy i działalność tych i innych organizacji regionalnych, jak również innych Klubów Inteligencji Katolickiej. Wojciech Sala redaguje internetową stronę Porozumienia Klubów Inteligencji Katolickiej w Polsce. k. Popularyzacja dorobku różnych dziedzin kultury. Koncerty organowe w katedrze współorganizowane od 1996 roku z Akademią Muzyczną im. K. Szymanowskiego w Katowicach oraz parafią katedralną w Katowicach przy wsparciu Urzędu Miasta Katowice. Kierownictwo artystyczne Festiwalu sprawuje prof. Julian Gembalski z Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Za przygotowanie organów odpowiedzialni byli Mieczysław Klonowski i Jan Wyleżał. Celem Festiwalu było zaproponowanie szerokiemu gronu odbiorców muzyki organowej podczas siedmiu koncertów w miesiącach maj - listopad. Wykonawcami byli czołowi organiści zarówno z kraju jak i z zagranicy. Koncerty organowe w katowickiej katedrze cieszą się niesłabnącym powodzeniem. W roku 2006, według naszych obliczeń w siedmiu koncertach (maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad) wzięło udział około półtora tysiąca słuchaczy (średnio w każdym koncercie wzięło udział ponad 200 słuchaczy). Program festiwalu w roku 2006 przedstawiał się następująco:

6 Niedziela 21 maja 2006 rok godz Koncert w ramach IV Śląskiego Festiwalu Bachowskiego Program: JOHANN SEBASTIAN BACH ( ) Wykonawcy: MAGDALENA RAINKO - organy Preludium chorałowe In dir ist Freude BWV 615 Trio G-dur BWV 1027a Toccata, Adagio i fuga C-dur BWV 564 ADAM KRZESZOWIEC - wiolonczela IV Suita Es-dur na wiolonczelę solo BWV 1010 Prélude Allemande Courrante Sarabande Bourreé I Bourreé II Gigue KRZYSZTOF KARCZ - organy Fuga G-dur BWV 577 Partita O Gott du frommer Gott BWV 767 Fantazja i fuga g-moll BWV 542 Niedziela 11 czerwca 2006 rok godz Wykonawca: PIOTR ROJEK Program: Johann Sebastian Bach ( ) - Toccata d-moll BWV 565 Johann Ludwig Krebs ( ) - Toccata i fuga E-dur Felix Mendelssohn-Bartholdy ( ) - I Sonata f-moll op.65 I. Allegro moderato e serioso II. Adagio III. Andante IV. Allegro assai vivace Marian Sawa ( ) - Toccata festiva Jehan Alain ( ) - Litanies Niedziela 9 lipca 2006 rok godz Wykonawca: NILS LARSSON (Szwecja) Program: Johann Sebastian Bach ( ) Preludium i fuga f-moll, BWV 534 Oskar Lindberg ( ) Fantazja koncertowa c-moll Dymitr Szostakowicz ( ) Passacaglia Johann Adam Reincken ( ) Fuga g-moll Olom Olofsson (1947) Toccata per organo (2005) Nils Larsson Improwizacja Niedziela 20 sierpnia 2006 rok godz Wykonawca: MAKI YAMAMOTO (Japonia) Program: Dietrich Buxtehude ( ) Toccata d-moll BuxWV 155 Johann Sebastian Bach ( ) Preludium chorałowe Wir glauben all an einen Gott Vater BWV 740 Pièce d Orgue G-dur BWV 572 Guy Bovet (*1942) Meditation on Akatombo (Red Dragonfly) Jose Jiménez ( ) Batalla de 6 tono Carl Philipp Emanuel Bach ( ) Sonata g-moll (Allegro moderato Adagio Allegro) Cesar Franck ( ) Pièce héroïque Marcel Dupré ( ) Preludium i fuga g-moll op. 7 nr 3

7 Niedziela 17 września 2006 rok godz Wykonawca: PETR ČECH (CZECHY) Program: Johann Sebastian Bach ( ) - Preludium i fuga Es dur, BWV Concerto d moll, BWV Grave. Fuga 2. Largo e spiccato 3. Allegro Charles Marie Widor ( ) - V Symfonia organowa F-dur, op.42/1 1. Allegro vivace 2. Allegro cantabile 3. Andantino quasi allegretto 4. Adagio 5. Allegro Toccata Niedziela 12 listopada 2006 rok godz Wykonawca: BOGUMIŁA DUNIKOWSKA Program: Bach i improwizacje Johann Sebastian Bach ( ) Fantazja i fuga g-moll BWV 542 Bogumiła Dunikowska Improwizacje: 1. W sklepieniach katedry 2. Igry renesansowe 3. Odgłosy natury Johann Sebastian Bach Fantazja Komm, heiliger Geist, Herre Gott BWV 651 Bogumila Dunikowska Improwizacje c.d. 4. Sonatina w trzech częściach 5. Osiem błogoslawieństw 6. Medytacje nad czasem Johann Sebastian Bach Preludium i fuga h-moll BWV 544 Niedziela 26 listopada 2006 rok godz Wykonawca: KRZYSZTOF LUKAS Program: Georg Muffat ( ) - Toccata septima ze zbioru Apparatus musico organisticus Jan Sebastian Bach ( ) - Preludium chorałowe Allein Gott in der Höh sei Ehr BWV Preludium i fuga c-moll BWV 546 Władysław Szymański (*1955) - Światło Katedry Johannes Brahms ( ) - Preludium chorałowe Nr. 4 Herzlich tut mich erfreuen ze zbioru 11 preludiów chorałowych Op. 122 Władysław Szymański (*1955) - Et expecto resurrectionem mortuorum et vitam venturi saeculi Johannes Brahms - Preludium chorałowe Nr. 10 Herzlich tut mich verlangen Charles Marie Widor ( ) - Finał z VI Symfonii organowej Op. 42

8 Dni Kultury Chrześcijańskiej organizowane w dniach 8 28 października 2006r. PROGRAM: 8 października 2006, godz Kościół p.w. św. Szczepana w Bogucicach Koncert organowy w wykonaniu studentów Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Wystąpili Anna Kapol, Gabriela Dendera i Stanisław Pielczyk. W programie muzyka romantyczna i współczesna. 15 października 2006 rok, godz Kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Katowicach Uroczysta Msza św. z okazji Dnia Papieskiego Oprawa muzyczna: Chór Mieszany przy Archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach pod dyrekcją Krzysztofa Karola Kagańca W programie utwory kompozytorów XVIII wieku Kościół p.w. św. Szczepana w Bogucicach Uroczysta Msza św. z okazji Dnia Papieskiego Oprawa muzyczna: Towarzystwo Śpiewacze "Modus Vivendi" z Katowic-Piotrowic (Osiedle Odrodzenia) pod dyrekcją Jolanty Błażełek W programie muzyka kompozytorów polskich XIX wieku 27 października 2006 rok, godz Nowy Dom Katechetyczny par. Niepokalanego Poczęcia NMP w Katowicach Wieczór autorski Zofii Bregułowej 28 października 2006 rok Nowy Dom Katechetyczny par. Niepokalanego Poczęcia NMP w Katowicach DZIEŃ MIODU - w 100 rocznicę śmierci ks. Jana Dzierżona - pioniera nowoczesnego pszczelarstwa godz Przedstawiciel Śląskiego Związku Pszczelarzy prelekcja na temat Zdrowotne właściwości miodu Michał Lubina - "Ks. Jan Dzierżon Wystawa różnych gatunków miodu połączona z degustacją godz Koncert orkiestry dętej KWK Wujek pod dyrekcją Henryka Morcińczyka Kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Katowicach Godz Koncert Chóru Mieszanego Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach pod dyrekcją prof. Aleksandry Paszek-Trefon W programie muzyka kompozytorów od XVIII do XX wieku Godz Uroczysta Msza św. na zakończenie Dni Kultury Oprawa muzyczna: Zespół Muzyczny AGAPETOS pod dyrekcją Aleksandry Korcz W programie muzyka młodopolska W Dniach Kultury wzięło udział kilkaset słuchaczy, z tym że niewątpliwie największa frekwencja była na koncertach w kościołach, szczególnie tych, organizowanych w Dniu Papieskim. Jak podkreślali uczestnicy, miłym akcentem było przypomnienie pięknej poezji Zofii Książek-Bregułowej, jednej z najwybitniejszych poetek zamieszkałych w Katowicach. Pani Zofia Książek-Bregułowa, warszawianka z urodzenia, katowiczanka z wyboru, uczestniczka walki z hitlerowskim okupantem (brała udział w Powstaniu Warszawskim), w sposób przejmujący deklamowała swoje wiersze z różnych lat swojej długiej twórczości. Szczególnie przejmująco brzmiały w jej ustach wiersze z czasów kiedy zmarł jej mąż oraz z czasów całkowitej utraty wzroku. Szkoda tylko, że w wieczorze autorskim pani Zofii wzięła udział tylko niewielka liczba młodzieży. Zwieńczeniem Dni był DZIEŃ MIODU. Przypomniano wtedy mieszkańcom Katowic dokonania wielkiego Ślązaka, księdza Jana Dzierżona, kapłana, społecznika, pioniera nowoczesnego pszczelarstwa. Wykład pana Michała Lubiny, praprawnuka brata księdza Jana przybliżył nam tą postać i był pełen osobistych wspomnień

9 przekazanych panu Michałowi jeszcze przez jego babcię, która znała osobiście ks. Jana Dzierżona. Miłym akcentem tego dnia była degustacja różnego rodzajów miodu przywiezionych przez znaną na Śląsku rodzinę Kluba z Siemianowic Śląskich. Było to również włączenie się Katowic w ogólnopolskie obchody 100 rocznicy śmierci ks. Jana Dzierżona. Degustacji miodu towarzyszył koncert w wykonaniu orkiestry dętej KWK Wujek pod dyrekcją Henryka Morcińczyka. Zwieńczeniem Dni był koncert w wykonaniu Chóru Mieszanego Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach pod dyrekcją prof. Aleksandry Paszek-Trefon, zdaniem piszącego to sprawozdanie, obecnie najlepszego w tej kategorii zespołu chóralnego Katowic oraz koncert (oprawa muzyczna Mszy św.) młodego zespołu AGAPETOS. Organizator: Andrzej Dawidowski. l. Działalność rozrywkowa, gdzie indziej niesklasyfikowana. Dzień Dziecka po raz 16 w ogrodach Kurii Archidiecezjalnej - 1 czerwca 2006r. W spotkaniu wzięło udział mimo nie najlepszej pogody około 600 dzieci. Szczególne zaproszenie do udziału skierowaliśmy do dzieci zdomów dziecka (państwowych i rodzinnych), pogotowi opiekuńczych oraz ośrodków dla dzieci niepełnosprawnych. Spotkanie rozpoczęło się w katowickiej katedrze p.w. Chrystusa Króla spotkaniem z bramkarzem reprezentacji Polski Jerzym Dudkiem. Następnie dzieci uczestniczyły we Mszy św. sprawowanej w ich intencji. Po Mszy św. dzieci prowadzone przez orkiestrę dętą KWK Murcki przeszły do ogrodów kurialnych na wspólną zabawę, którą poprowadzi dziecięcy Zespół Wokalno-Taneczny YCHTIS wraz z Bernardem Krawczykiem. W tym samym czasie dzieci mogły uczestniczyć w grach sportowych oraz zabawach rekreacyjnych przygotowanych przez katowicki MOSiR. W grach i zabawach uczestniczyły wszystkie dzieci, które przybyły do ogrodów. Każde dziecko, które wzięło udział w jakiejkolwiek konkurencji sportowej lub zabawie rekreacyjnej było nagradzane, zgodnie z przygotowanym Regulaminem Bloku Sportowo-Rekreacyjnego. Nagrodami były: maskotki i zabawki, mini puzzle, breloczki, mini warcaby, koszulki i długopisy z logo Miasta Katowice, znaczki z logo miasta, piłki do piłki nożnej i siatkówki, słodycze, soczki oraz inny drobny sprzęt sportowy. Wydano ponad 600 różnego rodzaju kompletów zestawów nagród. W międzyczasie na scenie występował Dziecięcy Zespół YCHTIS oraz odbył się konkurs piosenki dziecięcej z nagrodami. Oprócz gier i zabaw dla dzieci organizatorzy zapewnili dzieciom inne niespodzianki były to w tym roku karuzela oraz zjeżdżalnia. Przy wejściu do katedry oraz do ogrodów dzieci otrzymały specjalnie wykonany na tą okazję wisiorek z logo spotkań i napisem I przez Nas ma świat lepszy być Katowice Po ponad trzech godzinach zabaw i śpiewów dzieci z uśmiechem na ustach opuszczały Ogrody. Było to dla nas bardzo ważne, ponieważ impreza został skierowana do dzieci najbiedniejszych i była organizowana z myślą o uczynieniu tego dnia, dnia święta dzieci, dniem miłym i beztroskim dla nich. Dzieci w czasie ich zabawy odwiedzili J. E. Ks. Arcybiskup Damian Zimoń oraz Prezydent Katowic Piotr Uszok. Organizator: Andrzej Dawidowski. m. Działalność bibliotek innych niż publiczne. Biblioteka Klubowa liczy ponad tomów i czynna jest w godzinach dyżurów. Prowadzi ją Anna Mendakiewicz. Bibliotekę prowadzi też Sekcja w Bytomiu (120 woluminów). 3. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej

10 4. Odpisy uchwał zarządu Uchwała nr 1/2006 Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach z dnia 19 stycznia 2006r. Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach postanawia przyjąć do grona członków Klubu następujące osoby: Stefan Podbioł Katarzyna Stapor Danuta Sobczyk Henryk Adler Uchwała nr 2/2006 Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach z dnia 19 stycznia 2006r. Zarząd KIK w Katowicach upoważnia Prezesa Antoniego Winiarskiego do reprezentowania Klubu w sprawie porozumienia odnośnie wyłaniania, rekomendowania i udzielania wsparcia wspólnym kandydatom w wyborach samorządowych 2006 roku w ramach porozumienia pod roboczą nazwą Chrześcijańskie Porozumienie Wyborcze Uchwała nr 3/2006 Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach z dnia 19 stycznia 2006r. Zarząd KIK w Katowicach przyjmuje rezygnację pana Mariana Cwołka z funkcji przewodniczącego Sekcji KIK w Zabrzu i mianuje panią Krystynę Partuś na funkcję przewodniczącego Sekcji KIK w Zabrzu Uchwała nr 4/2006 Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach z dnia 19 stycznia 2006r. Zarząd KIK w Katowicach odwołuje pana Mariana Kempę z funkcji przewodniczącego Sekcji KIK w Siemianowicach Śląskich i mianuje panią Danutę Sobczyk na funkcję przewodniczącego Sekcji KIK w Siemianowicach Śląskich. Uchwała nr 5/2006 Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach z dnia 23 lutego 2006r. Zarząd KIK w Katowicach mianuje pana Piotra Urbanowicza na funkcję przewodniczącego Sekcji KIK Katowice - Śródmieście. Uchwała nr 6/2006 Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach z dnia 23 lutego 2006r. Zarząd KIK w Katowicach przyjmuje do wiadomości listę osób do skreślenia z Sekcji KIK w Zabrzu. Uchwała nr 7/2006 Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach z dnia 23 lutego 2006r. Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach postanawia przyjąć do grona członków Klubu następujące osoby: Katarzyna Ślebarska Mariusz Czypionka Ks. Józef Kusche. Uchwała nr 8/2006 Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach z dnia 9 marca 2006r. Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach postanawia przyjąć do grona członków Klubu Krystynę Wełniak. Uchwała nr 9/2006 Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach z dnia 9 marca 2006r. Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach przyjął nowy formularz deklaracji wstąpienia do KIK. Uchwała nr 10/2006 Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach z dnia 9 marca 2006r. Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach postanawia wystąpić do Walnego Zebrania Delegatów o nadanie członkostwa honorowego Klubu ks. Józefowi Kusche.

11 Uchwała nr 11/2006 Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach z dnia 9 marca 2006r. Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach upoważnia Prezesa Antoniego Winiarskiego do zawarcia umowy z Fundacją OPOKA na udostępnienie skrzynki pocztowej oraz strony internetowej na serwerze OPOKA. Uchwała nr 12/2006 Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach z dnia 6 kwietnia 2006r. Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach postanawia przyjąć do grona członków Klubu następujące osoby: Krystyna Prokop Jolanta Zawadzka Ewa Renowicz. Uchwała nr 13/2006 Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach z dnia 10 maja 2006r. Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach postanawia przyjąć do grona członków Klubu następujące osoby: Alicja Pigoń - Węgiel Antoni Węgiel. Uchwała nr 14/2006 Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach z dnia 10 maja 2006r. Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach postanawia skreślić z listy członków osoby z Sekcji Katowice Tysiąclecie Dolne wg. załączonej listy. Uchwała nr 15/2006 Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach z dnia 10 maja 2006r. Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach postanawia skreślić z listy członków osoby z Sekcji w Gliwicach wg. załączonej listy. Uchwała nr 16/2006 Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach z dnia 10 maja 2006r. Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach postanawia przyjąć sprawozdanie merytoryczne z działalności Klubu za kadencję i przedstawić je na Walnym Zebraniu Delegatów. Uchwała nr 17/2006 Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach z dnia 10 maja 2006r. Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach postanawia przyjąć sprawozdanie finansowe z działalności Klubu za kadencję i przedstawić je na Walnym Zebraniu Delegatów. Uchwała nr 18/2006 Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach z dnia 10 maja 2006r. Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach na wniosek Komisji Rewizyjnej Klubu przyjmuje sprawozdanie finansowe za rok 2005 (Bilans i Rachunek Wyników) wraz z informacją dodatkową. Uchwała nr 19/2006 Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach z dnia 18 maja 2006r. Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach postanawia ukonstytuować się w następujący sposób: Prezes: Antoni Winiarski Wiceprezes: Wojciech Sala Stanisław Waluś Sekretarz: Andrzej Dawidowski Skarbnik: Jan Mikos Członkowie Zarządu: Kazimierz Krzyżanowski Marianna Nęckarska Małgorzata Piechoczek Robert Prorok Rajmund Rał

12 Piotr Urbanowicz. Uchwała nr 20/2006 Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach z dnia 18 maja 2006r. Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach postanawia przyjąć Regulamin Zebrań Zarządu. Uchwała nr 21/2006 Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach z dnia 31 sierpnia 2006r. Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach postanawia zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów w dniu 29 września 2006 roku o godz w pierwszym terminie i o godz w drugim terminie w celu dokonania zmian w Statucie niezbędnych do uzyskania statusu Organizacji Pożytku Publicznego. Uchwała nr 22/2006 Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach z dnia 14 września 2006r. Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach przyjmuje projekt Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów o treści: UCHWAŁA Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach z dnia 29.września 2006 roku Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach na zebraniu w dniu 29 września 2006 roku podejmuje następującą Uchwałę 1. Uchyla się w całości 9 Statutu uchwalonego w dniu 28 stycznia 2005 roku 2. Uchwala się nowy 9 Statutu o następującej treści: Klub prowadzi nieodpłatną statutową działalność pożytku publicznego w następującym zakresie: - wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych, - wydawanie nagrań dźwiękowych, - działalność organizatorów turystyki, - pozyskiwanie ofert pracy i upowszechniania informacji o miejscach pracy, - działalność organizatorów targów, wystaw i kongresów, - kształcenie ustawiczne dorosłych gdzie indziej niesklasyfikowane, - działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego gdzie indziej niesklasyfikowana, - pomoc społeczna bez zakwaterowania, - działalność organizacji religijnych, - działalność pozostałych organizacji członkowskich, - popularyzacja dorobku różnych dziedzin kultury, - działalność rozrywkowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, - działalność bibliotek innych niż publiczne. Uchwała nr 23/2006 Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach z dnia 14 września 2006r. Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach wnioskuje o wystąpienie do Sądu Rejonowego w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy o przyznanie Klubowi statusu Organizacji Pożytku Publicznego.

13 Uchwała nr 24/2006 Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach z dnia 12 pażdziernika 2006r. Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach postanawia przyjąć do grona członków Klubu Marię Podlejską. Uchwała nr 25/2006 Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach z dnia 16 listopada 2006r. Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach postanawia przyjąć do grona członków Klubu następujące osoby: Krystyna Lisowska Krzysztof Partuś Zbigniew Doros. Uchwała nr 26/2006 Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach z dnia 7 grudnia 2006r. Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach postanawia przyjąć do grona członków Klubu Irenę Pietrzak. 5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek, zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu gminy), odpłatnych świadczeń realizowanych w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń; jeżeli prowadzono działalność gospodarczą, wynik finansowy tej działalności oraz procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł, Przychody z działalności statutowej 1. Składki członkowskie: 7.357,29 zł 2. Darowizny: 3.100,00 zł - od Najwyższej Izby Kontroli z przeznaczeniem na organizację Dnia Dziecka 2.500,00 zł - od Bractwa Myśli Bratniej ZG z przeznaczeniem na organizację Dnia Dziecka 300,00 zł i Dni Kultury Chrześcijańskiej 300,00 zł RAZEM Środki z Urzędu Miasta Katowice na współfinansowanie imprez kulturalnych - w tym: Dzień Dziecka w Ogrodach Kurii Metropolitalnej Muzyka Organowa w Katedrze Dni Kultury Chrześcijańskiej ,42 zł ,00 zł 6.500,00 zł ,00 zł 3.200,00 zł Za rok 2006 Stowarzyszenie nie uzyskało żadnych przychodów z tytułu odpisu 1% od podatku od osób fizycznych.

14 6. Informacja o poniesionych kosztach na: a) realizację celów statutowych, 1. Koszty realizacji zadań statutowych: 3.428,31 zł w tym: - biuletyn, opłatek, kwiaty, inne 2. Organizacja imprez kulturalnych: 2.750,01 zł - Dzień Dziecka, Dni Kultury Chrześcijańskiej 3. Uczestnictwo w spotkaniach środowiskowych 524,01 zł RAZEM: 6.702,33 zł b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.), Koszty administracyjne: w tym: usługi obce: - znaczki, faxy: - pieczątki, klucze - skrytka pocztowa: 2.163,09 zł 2.163,09 zł c) działalność gospodarczą, Klub nie prowadzi działalności gospodarczej d) pozostałe koszty, koszty finansowe usług bankowych: 208,00 zł WYNIK: ZYSK Zysk w całości jest przeznaczony na zwiększenie funduszu statutowego ,00 zł 7. Dane o: a) liczbie osób zatrudnionych w organizacji lub fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej, Stowarzyszenie nie posiada żadnych etatowych pracowników jego działalność opiera się na całkowitym i dobrowolnym wolontariacie.

15 b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez organizację lub fundację z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej, Nie dotyczy c) wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów organizacji lub fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, Nie dotyczy d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia, Nie dotyczy e) udzielonych przez organizacje lub fundacje pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek, Nie dotyczy f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku, Stowarzyszenie nie posiada lokat na rachunkach bankowych g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek, Stowarzyszenie nie nabyło obligacji oraz nie objęło udziałów i nie nabyło akcji w spółkach prawa handlowego. h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie, Stowarzyszenie nie nabyło żadnych nieruchomości i) nabytych pozostałych środkach trwałych, Stowarzyszenie nie nabyło żadnych innych środków trwałych j) wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych, Nie dotyczy

16 8. Dane o działalności zleconej organizacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności, Nie dotyczy 9. Informacja o rozliczeniach organizacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych. Stowarzyszenie jest podatnikiem zwolnionym od podatku na zasadach i w zakresie określonym w art. 17 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz nie dokonuje wydatków na cele inne niż statutowe. Stowarzyszenie składa do dnia 31 marca każdego roku deklarację CIT-8. /-/ Andrzej Dawidowski /-/ Antoni Winiarski Sekretarz Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach Prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Światowe Jamboree za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Światowe Jamboree za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Światowe Jamboree za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. DANE FUNDACJI Nazwa: Fundacja Światowe Jamboree Siedziba i adres: ul. Konopnickiej

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie meryłoryczn. za rok 2011_

Roczne sprawozdanie meryłoryczn. za rok 2011_ Stowarzyszenie Muzyczne Cantabile w Chojnicach ul Matki Bożej Fatimskiej 21 89-600 Chojnice Sygnatura sprawozdania (wypełnia MPiPS) Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Roczne sprawozdanie meryłoryczn

Bardziej szczegółowo

ZASADY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ. Część I KOŁA PRZYJACIÓŁ DZIECI

ZASADY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ. Część I KOŁA PRZYJACIÓŁ DZIECI Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ZASADY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ Część I KOŁA PRZYJACIÓŁ DZIECI Opracowanie Józef Bogdaszewski WARSZAWA WROCŁAW 2010 2 ust. 3 statutu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2010

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2010 S T O W A R Z Y S Z E N I E N A R Z E C Z N I E P E Ł N O S P R A W N Y C H S P E S Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2010 Pomagamy od roku 1986 Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenia Obywatele Obywatelom z działalności w roku 2010.

Stowarzyszenia Obywatele Obywatelom z działalności w roku 2010. SRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Stowarzyszenia Obywatele Obywatelom z działalności w roku 2010. WSTĘP A/ OPIS STOWARZYSZENIA 1. Nazwa, adres, misja i historia powstania, cele statutowe organizacji, dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA INNA PRZESTRZEŃ

FUNDACJA INNA PRZESTRZEŃ FUNDACJA INNA PRZESTRZEŃ ul. Świeradowska 43 lok. 668, 02-662 Warszawa Numer KRS: 0000257224 Identyfikator REGON 521-33-93-003 Sprawozdanie merytoryczne za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007

Bardziej szczegółowo

Raport roczny. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Inwalidów, Ich Opiekunów i Przyjaciół SON w Gliwicach

Raport roczny. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Inwalidów, Ich Opiekunów i Przyjaciół SON w Gliwicach Raport roczny 2004 Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Inwalidów, Ich Opiekunów i Przyjaciół SON w Gliwicach SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI SON W 2004r. I. Informacje ogólne o Stowarzyszeniu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PROMOCJI KOMPETENCJI W ROKU 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PROMOCJI KOMPETENCJI W ROKU 2013 FUNDACJA PROMOCJI KOMPETENCJI FOUNDATION FOR COMPETENCE PROMOTION 91-503 Łódź, ul. Szpacza 21; tel./fax (42) 617 02 91 NIP: 726-252-47-71; REGON: 100115869 Deutsche Bank PBC SA nr.konta 94 1910 1048 2783

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2006r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2006r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2006r. 1 1) Nazwa (firma) i siedziba, adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer KRS-u wraz ze statystycznym numerem identyfikacyjnym w systemie REGON, dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 13 (144) / 2005 SPIS TREŚCI. Uchwała Nr LX/685/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r.

Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 13 (144) / 2005 SPIS TREŚCI. Uchwała Nr LX/685/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r. SPIS TREŚCI Poz. 514 Uchwała Nr LX/683/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego. Poz. 515 Uchwała Nr LX/684/2005 Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp.

Bardziej szczegółowo

Narodowe Święto Niepodległości w Gliwicach Zwykle w tym dniu uczestniczę we Mszy św. w Katedrze św. Apostołów Piotra i Pawła.

Narodowe Święto Niepodległości w Gliwicach Zwykle w tym dniu uczestniczę we Mszy św. w Katedrze św. Apostołów Piotra i Pawła. B i u l e t y n K l u b u I n t e l i g e n c j i K a t o l i c k i e j w K a t o w i c a c h O r g a n i z a c j i P o ż y t k u P u b l i c z n e g o ISSN 2081-6367 Nr 11 (227) 21 listopada 2010 Spotkało

Bardziej szczegółowo

Fundacja AVE FUNDACJA AVE. SPRAWOZDANIE z działalności w roku 2010

Fundacja AVE FUNDACJA AVE. SPRAWOZDANIE z działalności w roku 2010 FUNDACJA AVE SPRAWOZDANIE z działalności w roku 2010 Warszawa, styczeń 2011 1 Sprawozdanie z działalności Fundacji AVE w roku 2010 1. Nazwa Fundacji, jej siedziba i adres, inne dane Fundacja AVE (fundacja)

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12.

S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12. Warszawa, dnia 31.03.2007 S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12.2006 1. Nazwa: Fundacja Centrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

STATUT ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ WIELKOPOLSKIEJ SIECI ORANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAMY RAZEM. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ WIELKOPOLSKIEJ SIECI ORANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAMY RAZEM. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ WIELKOPOLSKIEJ SIECI ORANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAMY RAZEM Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Wielkopolska Sieć Organizacji Pozarządowych Działamy Razem, będąca związkiem

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z prowadzonej działalności w roku 2008

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z prowadzonej działalności w roku 2008 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z prowadzonej działalności w roku 2008 Sprawozdanie merytoryczne 2008 rok Stowarzyszenie im. Marii Niepokalanej na Rzecz Pomocy Dziewczętom i Kobietom Organizacja Pożytku Publicznego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BENE VOBIS ZA ROK 2010

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BENE VOBIS ZA ROK 2010 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BENE VOBIS ZA ROK 2010 Podstawowe informacje o organizacji Nazwa: Fundacja Bene Vobis Adres: 01-554 Warszawa, Al. Wojska Polskiego 50/54 lok.56 Numer w Krajowym Rejestrze

Bardziej szczegółowo

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO?

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? Autor: Radosław Skiba 3w* 004, stan prawny 1.09.2007 Stowarzyszenie Klon/Jawor Przedruki lub przenoszenie całości lub części tej publikacji na inne nośniki możliwe

Bardziej szczegółowo

życzą Burmistrz i Rada Miejska w Leżajsku Pismo Burmistrza i Rady Miejskiej w Leżajsku Cena: 1,50 zł MARZEC KWIECIEŃ 2011 Nr 3 4 (212 213); Rok XX

życzą Burmistrz i Rada Miejska w Leżajsku Pismo Burmistrza i Rady Miejskiej w Leżajsku Cena: 1,50 zł MARZEC KWIECIEŃ 2011 Nr 3 4 (212 213); Rok XX MARZEC KWIECIEŃ 2011 Nr 3 4 (212 213); Rok XX Pismo Burmistrza i Rady Miejskiej w Leżajsku ISSN 1232 4930 Cena: 1,50 zł Życzenia szczęścia i radości, pogody ducha na każdy dzień, zdrowia i ciepła rodzinnego

Bardziej szczegółowo

Roczny program współpracy Miasta Częstochowy z organizacjami pozarządowymi oraz. pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2013 rok.

Roczny program współpracy Miasta Częstochowy z organizacjami pozarządowymi oraz. pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2013 rok. Załącznik do Uchwały... Rady Miasta Częstochowy z dnia... Roczny program współpracy Miasta Częstochowy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Raport roczny (sprawozdanie merytoryczne)

Raport roczny (sprawozdanie merytoryczne) Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki Raport roczny (sprawozdanie merytoryczne) za rok 2009 Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 116,

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Lepszy Świat

Statut Stowarzyszenia Lepszy Świat Statut Stowarzyszenia Lepszy Świat Rozdział I Postanowienia ogólne Stowarzyszenie Lepszy Świat zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZABRZE. z dnia... 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZABRZE. z dnia... 2012 r. Projekt Prezydenta Miasta Zabrze UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZABRZE z dnia... 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Zabrze z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w

Bardziej szczegółowo

Społeczne aspekty działalności spółdzielni socjalnych. opr. Anna Sobol

Społeczne aspekty działalności spółdzielni socjalnych. opr. Anna Sobol Społeczne aspekty działalności spółdzielni socjalnych opr. Anna Sobol Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych Krajowa Rada Spółdzielcza Warszawa 2009 1 Publikacja powstała w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

terenowy Rodzinny TUROSZOWSKIE BEZDROŻA Szczegóły na stronie 13 W numerze II Turystyczny Czuję się zobowiązany X Europejski Odpust Kopaczów Oldrichov

terenowy Rodzinny TUROSZOWSKIE BEZDROŻA Szczegóły na stronie 13 W numerze II Turystyczny Czuję się zobowiązany X Europejski Odpust Kopaczów Oldrichov Nr 8 (29) wrzesień 2011 BEZPŁATNY Bogatynia BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY BOGATYNIA BIAŁOPOLE BRATKÓW DZIAŁOSZYN JASNA GÓRA KRZEWINA KOPACZÓW LUTOGNIEWICE OPOLNO ZDRÓJ PORAJÓW POSADA SIENIAWKA WYSZKÓW-WOLANÓW

Bardziej szczegółowo

Kanonizacja Wielkiego Polaka Jana Pawła II

Kanonizacja Wielkiego Polaka Jana Pawła II KWIECIEŃ 2014/4 (170) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL Uroczystości przed kościołem Św. Anny w Kolnie Kanonizacja Wielkiego Polaka Jana Pawła II 1 UROCZYSTOŚCI KANONIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

Okres sprawozdawczy: 01.01.2009 31.12.2009

Okres sprawozdawczy: 01.01.2009 31.12.2009 Okres sprawozdawczy: 01.01.2009 31.12.2009 1. DANE REJESTROWE FUNDACJI Nazwa fundacji, siedziba, adres AVALON BEZPOŚREDNIA POMOC NIEPEŁNOSPRAWNYM (dawna nazwa PRZYJACIELE SEBASTIANOWI ) ul. Michała Kajki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI MIMO WSZYSTKO

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI MIMO WSZYSTKO Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego wzoru sprawozdania z działalności Fundacji (Dz. U. 2001 Nr 50, poz.529) SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI MIMO

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Sto Pociech w 2010 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI STO POCIECH W 2010 ROKU

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Sto Pociech w 2010 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI STO POCIECH W 2010 ROKU 1. FUNDACJA STO POCIECH SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI STO POCIECH W 2010 ROKU Numer KRS: 000278980, Krajowy Rejestr Sądowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy rejestracja w dniu 20.04.2007

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Legnicy. Raport o stanie miasta

Urząd Miasta Legnicy. Raport o stanie miasta Urząd Miasta Legnicy Raport o stanie miasta Legnica 2002-2006 Prezydent Miasta Tadeusz Krzakowski Szanowni Państwo! Oddajemy do rąk Państwa opracowanie, ukazujące Legnicę w latach 2002 2006. Głównym jego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia za 2007 rok

Sprawozdanie z działalności Fundacji Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia za 2007 rok Sprawozdanie z działalności Fundacji Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia za 2007 rok 1. Nazwa: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres: 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo