KLUB INTELIGENCJI KATOLICKIEJ w KATOWICACH. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za rok 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KLUB INTELIGENCJI KATOLICKIEJ w KATOWICACH. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za rok 2006"

Transkrypt

1 KLUB INTELIGENCJI KATOLICKIEJ w KATOWICACH SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za rok Nazwa organizacji, jej siedziba i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer KRS-u wraz ze statystycznym numerem identyfikacyjnym w systemie REGON, dane dotyczące członków zarządu oraz określenie celów statutowych Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach, Katowice, Pl. Ks. Emila Szramka 2, lok.13 Nr KRS: Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Status organizacji pożytku publicznego uzyskał Postanowieniem Sądowym z dnia r. NIP: , REGON: Konto w: PKO BP S.A. XI o/katowice, nr: Zarząd: Prezes: Antoni Winiarski, ul Zamkowa 61c/9, Katowice Wiceprezes: Wojciech Sala, ul. Garncarska 20/2, Chrzanów Stanisław Waluś, ul. Andromedy 2/9, Gliwice Sekretarz: Andrzej Dawidowski, ul. Radockiego 176/34, Katowice Skarbnik: Jan Mikos, ul. Piastów 18/179, Katowice Członkowie Zarządu: Kazimierz Krzyżanowski, ul. Barbary 16/23, Zabrze Marianna Nęckarska, ul. Ułańska 5/137, Katowice Małgorzata Piechoczek, ul. Armii Krajowej 141b/33, Chorzów Robert Prorok, ul. Sobieskiego 7a/16, Zabrze Rajmund Rał, ul. Bpa Adamskiego 14a/12, Katowice Piotr Urbanowicz, ul. Mickiewicza 22/2, Katowice Cele działania 1. Klub jest społeczną organizacją katolików, którzy zgodnie ze swoim światopoglądem w oparciu o naukę Kościoła Katolickiego, mają na celu: 1) działalność dla kształtowania osobowości ludzkiej i wychowania człowieka, świadomego swych obowiązków patriotycznych, osobistych i społecznych, 2) działalność społeczno-kulturalną, oświatowo - wychowawczą i charytatywno - opiekuńczą, ze szczególnym uwzględnieniem tysiącletniej kultury chrześcijańskiej Polski i kultury regionalnej Śląska, 3) podejmowanie działań zapobiegających zjawiskom patologii społecznej, 4) wyrażanie opinii i zgłaszanie postulatów w sprawach dotyczących zagadnień moralnych, kulturalnych, społecznych, gospodarczych i politycznych. 2. Do osiągnięcia celów statutowych Klub dąży w szczególności poprzez: 1) naukę, edukację, oświatę i wychowanie, 2) działalność w zakresie upowszechniania kultury i sztuki,

2 3) podtrzymywanie tradycji narodowej i regionalnej oraz rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa narodowego, 4) upowszechnianie krajoznawstwa, organizowanie pielgrzymek oraz organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, 5) działalność z zakresu ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 6) działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 7) prowadzenie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom, w szczególności członkom Klubu, w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, 8) działalność charytatywną i na rzecz osób niepełnosprawnych, 9) ochronę i promocję zdrowia, 10) promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, 11) przeciwdziałanie patologiom społecznym, 12) współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego oraz ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami o podobnym lub zbliżonym profilu działania w kraju i za granicą, 13) fundowanie i przyznawanie nagród, wyróżnień, stypendiów, dyplomów i odznak klubowych, 14) promowanie i organizowanie wolontariatu, 15) upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, 16) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami. 2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych Klub prowadzi nieodpłatną statutową działalność pożytku publicznego w następującym zakresie: a) Z wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych, b) Z wydawanie nagrań dźwiękowych, c) A działalność organizatorów turystyki, d) A pozyskiwanie ofert pracy i upowszechnianie informacji o miejscach pracy, e) A działalność organizatorów targów, wystaw i kongresów, f) B kształcenie ustawiczne dorosłych gdzie indziej niesklasyfikowane, g) F działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego gdzie indziej niesklasyfikowana, h) C pomoc społeczna bez zakwaterowania, i) Z działalność organizacji religijnych, j) Z działalność pozostałych organizacji członkowskich, k) F popularyzacja dorobku różnych dziedzin kultury, l) F działalność rozrywkowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, m) B działalność bibliotek innych niż publiczne. a. Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych Biuletyn Klubowy Dlatego redagowany jest przez Stanisława Walusia oraz Barbarę Kwaśnik i wychodził w 2006 roku co 2 miesiące. Raz w roku biuletyn wysłany jest do wszystkich członków. Biuletyn jest dostępny w internecie. b. Wydawanie nagrań dźwiękowych Niektóre wykłady były rejestrowane na taśmie dźwiękowej. W przyszłości zamierzamy je rozpowszechniać wśród członków Klubu.

3 c. Działalność organizatorów turystyki Klub organizuje pielgrzymki do sanktuariów zarówno w kraju, jak i zagranicą. Pielgrzymki mają charakter rekolekcji w drodze pod opieką duchową księdza. Codziennie odprawiana jest Msza św. Koszty organizacji i uczestnictwa w pielgrzymkach w całości pokrywają uczestnicy pielgrzymek z własnych środków. Organizatorami pielgrzymek byli Antoni Winiarski oraz Jan Mikos Meksyk, Gwatemala, Honduras Słowacja, Węgry Kraków Czechy, Włochy Sanktuaria Archidiecezji Krakowskiej Sanktuaria Archidiecezji Częstochowskiej Sanktuaria Archidiecezji Krakowskiej lipca Chiny Wyżyna Lubelska i województwo świętokrzyskie Sanktuaria Archidiecezji Lubelskiej Ukraina Sanktuaria Archidiecezji Wrocławskiej i Poznańskiej Sanktuaria Diecezji Opolskiej Piesza pielgrzymka Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach, Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej oraz Krainy Katowickiej Związku Górnośląskiego do Matki Bożej Boguckiej Sanktuaria Archidiecezji Częstochowskiej Sanktuaria Diecezji Gliwickiej. Uczestniczyliśmy w pielgrzymkach: Mężczyzn i Młodzieńców do Piekar Śląskich w ostatnią niedzielę maja, Klubów Inteligencji Katolickiej na Jasną Górę 3 czerwca oraz Kobiet do Piekar Śląskich 20 sierpnia spotkaliśmy się z Ojcem Świętym Benedyktem XVI na krakowskich Błoniach. d. Pozyskiwanie ofert pracy i upowszechnianie informacji o miejscach pracy. Członkowie Klubu z sekcji na Osiedlu Tysiąclecia współtworzyli i biorą czynny udział w pracach Klubu Koleżeńskiej Pomocy Praca. e. Działalność organizatorów targów, wystaw i kongresów. Klub współpracuje z Muzeum Archidiecezjalnym w Katowicach w zakresie organizacji wystaw i innych imprez. Członkowie Klubu biorą czynny udział w Sympozjum Piekarskim poprzedzającym coroczną Pielgrzymkę Mężczyzn i Młodzieńców do Piekar Śląskich. Antoni Winiarski i Wojciech Sala uczestniczą w Kongresie tematycznym Środki społecznego przekazu. Stanisław Waluś uczestniczył w Kongresie Ruchów i Stowarzyszeń Diecezji Gliwickiej, który odbył się w 2006 roku w dniach września w Bytomiu, a Antoni Winiarski wygłosił 18 i 21 września prelekcje "Rekolekcje w drodze". f. Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej nieklasyfikowane. Zarówno w siedzibie Klubu jak i w sekcjach odbywają się otwarte wykłady i spotkania o charakterze szkoleniowym. Sekcja Nauka Wiara Prof. dr hab. Jerzy Łuczka Przypadkowość, losowość, chaos Doc. dr hab. n. med. Tomasz Irzyniec "Promocja zdrowia i profilaktyka zdrowotna w systemie ochrony zdrowia" Prof. dr hab. Ryszard Rudnicki Czy biologia inspiruje rozwój matematyki i odwrotnie Prof. dr hab. Maria Pulina i prof. dr hab. Jerzy Żaba Archetyp skały w rysunkach Anny Kowalczyk Kluz - dwa spojrzenia.

4 9.05. Dr Jerzy Jarosz Popularyzacja nauki - osobliwości świata fizyki Prof. dr hab. Ryszard Mańka-Marcisz Mechanika kwantowa a teologia procesu Doc. dr hab. Krzysztof Ślosarek, Centrum Onkologii Instytut MSC Gliwice, Fizyk we współczesnej radioterapii Dr Jerzy Jarosz Popularyzacja nauki; prawa fizyki w układzie krążenia człowieka. Sekcja Nauki Społecznej Kościoła Spotkania połączone z wykładami w ramach Ośrodka Formacji Katolicko-Społecznej. Sekcja Wiedzy Religijnej Krąg Biblijny. Spotkania prowadzi kapelan Klubu ks. dr hab. Józef Kozyra. Spotkania odbywają się w drugą środę miesiąca. W części pierwszej ks. dr hab. Józef Kozyra odpowiada na pytania dotyczące wiary i nauki Kościoła, a w części drugiej omawiane były: List Św. Pawła do Rzymian oraz Mądrość Syracha. Sekcja KIK w Zabrzu. Cykl wykładów, których prelegentami byli: ks. Waldemar Packner, ks. dr Zygmunt Nabzdyk, dr hab. Maciej Sablik, ks. bp. Gerard Kusz, ks. Józef Kusze, s. Margareta Kukina, dr Mariusz Wojewoda, ks. prof. Jerzy Szymik, o. Tycjan Wójciak, o. Leon Knabit. Sekcja KIK na Tysiącleciu Dolnym. Cykl wykładów, których prelegentami byli: ks. dr Artur Malina, ks. prof. Józef Kozera, ks. Wojciech Grzesiak, ks. Marek Górka, pani Ewa van der Coghen. Sekcja KIK na Tysiącleciu Górnym. Spotkania tematyczne poświęcone były problemom społecznym oraz nauczaniu Jana Pawła II. Prelegentami byli: m. in. dr hab. Anna Barcik, ks. dr Henryk Olszar, ks. Jerzy Opaliński, ks. Tomasz Jaklewicz, ks. Andrzej Meyer. Kilkakrotnie gościem Sekcji był Prezydent Katowic Piotr Uszok oraz Radny Rady Miasta Katowice Jerzy Dolinkiewicz. Sekcja KIK w Bytomiu. Prowadzenie rozważań na temat Moje osobiste wspomnienia o Papieżu Janie Pawle II, Analiza Testamentu Ojca Świętego oraz Matka Boża w życiu Papieża. Organizacja prelekcji, m.in. na temat Holokaustu w związku z uroczystościami w Hitlerowskim Obozie Koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. Poza tym w siedzibie Klubu oraz w pozostałych sekcjach wykłady m.in. głosili: Danuta Sobczyk, ks. Marek Gancarczyk, dr Antoni Winiarski, prof. dr hab. Wojciech Świątkiewicz, mec. Stanisław Krusz, prof. dr hab. Jerzy Warczewski, ks. Marek Gancarczyk, ks. dr Antoni Bartoszek. O. Ryszard Sierański OMI, Anna Wowro, Stanisław Krzyżaniak oraz radni i Prezydenci Miast Aglomeracji Górnośląskiej. 22 kwietnia w siedzibie Klubu odbyło się spotkanie z redaktor Haliną Bortnowską- Dąbrowską autorką książki "Już, jeszcze nie". g. Działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana. Klub organizował spotkania i wykłady na temat ochrony zdrowia ludzkiego.

5 h. Pomoc społeczna pozostała, bez zakwaterowania. Sekcja KIK w Katowicach-Janowie od wielu lat współorganizuje wigilię i święcone dla osób samotnych i będących w trudnej sytuacji oraz festyn parafialny w ośrodku Bolina, w którym biorą m.in. udział dzieci z Domu Dziecka. Zorganizowaliśmy spotkanie z okazji Dnia Dziecka w ogrodach Kurii Biskupiej w Katowicach, na które zaprosiliśmy dzieci z domów dziecka (państwowych i rodzinnych), pogotowi opiekuńczych oraz ośrodków dla dzieci niepełnosprawnych. Radni Rady Miejskiej Katowic, Jan Adamski, Wojciech Boroński i Jerzy Dolinkiewicz, członkowie Klubu, podczas dyżurów służyli radą i pomocą w sprawach społecznych. Opieka nad chorym na stwardnienie rozsiane oraz więźniem (Marianna Nęckarska). i. Działalność organizacji religijnych Klub organizuje rekolekcje, dni skupienia oraz okolicznościowe spotkania Rekolekcje KIK u OO Jezuitów w Czechowicach głosił O. dr Janusz Mółka SJ Rekolekcje Wielkopostne dla Inteligencji - Sakramenty jako droga miłości, Ksiądz dr Arkadiusz Wuwer Rekolekcje KIK w Brennej. Prowadził ks. Herbert Hlubek Adwentowy Dzień Skupienia dla Inteligencji - Nadzieja zawieść nie może, ks. Andrzej Cuber. W Zabrzu zorganizowano rekolekcje ciszy, które prowadził ks. Herbert Hlubek. Spotkanie opłatkowe w siedzibie Klubu przy kościele Mariackim w Katowicach odbyło się 5 stycznia 2006 roku, a uczestniczył w nim Ks. ABp. Damian Zimoń. Droga Krzyżowa ulicami Katowic jak co roku prowadziliśmy rozważania przy II stacji Drogi Krzyżowej, która rusza spod Krzyża przy kop. Wujek, a kończy się przy Pomniku Powstań Śląskich. Członkowie Klubu biorą udział w pracach II Ogólnopolskiego Kongresu Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich i redagują tematyczną stronę internetową Kongresu poświęconą mediom (Wojciech Sala i Antoni Winiarski). j. Działalność pozostałych organizacji członkowskich. Klub współpracuje z Związkiem Górnośląskim, Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej, Akcją Katolicką, Stowarzyszeniem Diakonia Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej, Towarzystwem Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, Civitas Christiana. Wspieramy inicjatywy i działalność tych i innych organizacji regionalnych, jak również innych Klubów Inteligencji Katolickiej. Wojciech Sala redaguje internetową stronę Porozumienia Klubów Inteligencji Katolickiej w Polsce. k. Popularyzacja dorobku różnych dziedzin kultury. Koncerty organowe w katedrze współorganizowane od 1996 roku z Akademią Muzyczną im. K. Szymanowskiego w Katowicach oraz parafią katedralną w Katowicach przy wsparciu Urzędu Miasta Katowice. Kierownictwo artystyczne Festiwalu sprawuje prof. Julian Gembalski z Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Za przygotowanie organów odpowiedzialni byli Mieczysław Klonowski i Jan Wyleżał. Celem Festiwalu było zaproponowanie szerokiemu gronu odbiorców muzyki organowej podczas siedmiu koncertów w miesiącach maj - listopad. Wykonawcami byli czołowi organiści zarówno z kraju jak i z zagranicy. Koncerty organowe w katowickiej katedrze cieszą się niesłabnącym powodzeniem. W roku 2006, według naszych obliczeń w siedmiu koncertach (maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad) wzięło udział około półtora tysiąca słuchaczy (średnio w każdym koncercie wzięło udział ponad 200 słuchaczy). Program festiwalu w roku 2006 przedstawiał się następująco:

6 Niedziela 21 maja 2006 rok godz Koncert w ramach IV Śląskiego Festiwalu Bachowskiego Program: JOHANN SEBASTIAN BACH ( ) Wykonawcy: MAGDALENA RAINKO - organy Preludium chorałowe In dir ist Freude BWV 615 Trio G-dur BWV 1027a Toccata, Adagio i fuga C-dur BWV 564 ADAM KRZESZOWIEC - wiolonczela IV Suita Es-dur na wiolonczelę solo BWV 1010 Prélude Allemande Courrante Sarabande Bourreé I Bourreé II Gigue KRZYSZTOF KARCZ - organy Fuga G-dur BWV 577 Partita O Gott du frommer Gott BWV 767 Fantazja i fuga g-moll BWV 542 Niedziela 11 czerwca 2006 rok godz Wykonawca: PIOTR ROJEK Program: Johann Sebastian Bach ( ) - Toccata d-moll BWV 565 Johann Ludwig Krebs ( ) - Toccata i fuga E-dur Felix Mendelssohn-Bartholdy ( ) - I Sonata f-moll op.65 I. Allegro moderato e serioso II. Adagio III. Andante IV. Allegro assai vivace Marian Sawa ( ) - Toccata festiva Jehan Alain ( ) - Litanies Niedziela 9 lipca 2006 rok godz Wykonawca: NILS LARSSON (Szwecja) Program: Johann Sebastian Bach ( ) Preludium i fuga f-moll, BWV 534 Oskar Lindberg ( ) Fantazja koncertowa c-moll Dymitr Szostakowicz ( ) Passacaglia Johann Adam Reincken ( ) Fuga g-moll Olom Olofsson (1947) Toccata per organo (2005) Nils Larsson Improwizacja Niedziela 20 sierpnia 2006 rok godz Wykonawca: MAKI YAMAMOTO (Japonia) Program: Dietrich Buxtehude ( ) Toccata d-moll BuxWV 155 Johann Sebastian Bach ( ) Preludium chorałowe Wir glauben all an einen Gott Vater BWV 740 Pièce d Orgue G-dur BWV 572 Guy Bovet (*1942) Meditation on Akatombo (Red Dragonfly) Jose Jiménez ( ) Batalla de 6 tono Carl Philipp Emanuel Bach ( ) Sonata g-moll (Allegro moderato Adagio Allegro) Cesar Franck ( ) Pièce héroïque Marcel Dupré ( ) Preludium i fuga g-moll op. 7 nr 3

7 Niedziela 17 września 2006 rok godz Wykonawca: PETR ČECH (CZECHY) Program: Johann Sebastian Bach ( ) - Preludium i fuga Es dur, BWV Concerto d moll, BWV Grave. Fuga 2. Largo e spiccato 3. Allegro Charles Marie Widor ( ) - V Symfonia organowa F-dur, op.42/1 1. Allegro vivace 2. Allegro cantabile 3. Andantino quasi allegretto 4. Adagio 5. Allegro Toccata Niedziela 12 listopada 2006 rok godz Wykonawca: BOGUMIŁA DUNIKOWSKA Program: Bach i improwizacje Johann Sebastian Bach ( ) Fantazja i fuga g-moll BWV 542 Bogumiła Dunikowska Improwizacje: 1. W sklepieniach katedry 2. Igry renesansowe 3. Odgłosy natury Johann Sebastian Bach Fantazja Komm, heiliger Geist, Herre Gott BWV 651 Bogumila Dunikowska Improwizacje c.d. 4. Sonatina w trzech częściach 5. Osiem błogoslawieństw 6. Medytacje nad czasem Johann Sebastian Bach Preludium i fuga h-moll BWV 544 Niedziela 26 listopada 2006 rok godz Wykonawca: KRZYSZTOF LUKAS Program: Georg Muffat ( ) - Toccata septima ze zbioru Apparatus musico organisticus Jan Sebastian Bach ( ) - Preludium chorałowe Allein Gott in der Höh sei Ehr BWV Preludium i fuga c-moll BWV 546 Władysław Szymański (*1955) - Światło Katedry Johannes Brahms ( ) - Preludium chorałowe Nr. 4 Herzlich tut mich erfreuen ze zbioru 11 preludiów chorałowych Op. 122 Władysław Szymański (*1955) - Et expecto resurrectionem mortuorum et vitam venturi saeculi Johannes Brahms - Preludium chorałowe Nr. 10 Herzlich tut mich verlangen Charles Marie Widor ( ) - Finał z VI Symfonii organowej Op. 42

8 Dni Kultury Chrześcijańskiej organizowane w dniach 8 28 października 2006r. PROGRAM: 8 października 2006, godz Kościół p.w. św. Szczepana w Bogucicach Koncert organowy w wykonaniu studentów Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Wystąpili Anna Kapol, Gabriela Dendera i Stanisław Pielczyk. W programie muzyka romantyczna i współczesna. 15 października 2006 rok, godz Kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Katowicach Uroczysta Msza św. z okazji Dnia Papieskiego Oprawa muzyczna: Chór Mieszany przy Archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach pod dyrekcją Krzysztofa Karola Kagańca W programie utwory kompozytorów XVIII wieku Kościół p.w. św. Szczepana w Bogucicach Uroczysta Msza św. z okazji Dnia Papieskiego Oprawa muzyczna: Towarzystwo Śpiewacze "Modus Vivendi" z Katowic-Piotrowic (Osiedle Odrodzenia) pod dyrekcją Jolanty Błażełek W programie muzyka kompozytorów polskich XIX wieku 27 października 2006 rok, godz Nowy Dom Katechetyczny par. Niepokalanego Poczęcia NMP w Katowicach Wieczór autorski Zofii Bregułowej 28 października 2006 rok Nowy Dom Katechetyczny par. Niepokalanego Poczęcia NMP w Katowicach DZIEŃ MIODU - w 100 rocznicę śmierci ks. Jana Dzierżona - pioniera nowoczesnego pszczelarstwa godz Przedstawiciel Śląskiego Związku Pszczelarzy prelekcja na temat Zdrowotne właściwości miodu Michał Lubina - "Ks. Jan Dzierżon Wystawa różnych gatunków miodu połączona z degustacją godz Koncert orkiestry dętej KWK Wujek pod dyrekcją Henryka Morcińczyka Kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Katowicach Godz Koncert Chóru Mieszanego Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach pod dyrekcją prof. Aleksandry Paszek-Trefon W programie muzyka kompozytorów od XVIII do XX wieku Godz Uroczysta Msza św. na zakończenie Dni Kultury Oprawa muzyczna: Zespół Muzyczny AGAPETOS pod dyrekcją Aleksandry Korcz W programie muzyka młodopolska W Dniach Kultury wzięło udział kilkaset słuchaczy, z tym że niewątpliwie największa frekwencja była na koncertach w kościołach, szczególnie tych, organizowanych w Dniu Papieskim. Jak podkreślali uczestnicy, miłym akcentem było przypomnienie pięknej poezji Zofii Książek-Bregułowej, jednej z najwybitniejszych poetek zamieszkałych w Katowicach. Pani Zofia Książek-Bregułowa, warszawianka z urodzenia, katowiczanka z wyboru, uczestniczka walki z hitlerowskim okupantem (brała udział w Powstaniu Warszawskim), w sposób przejmujący deklamowała swoje wiersze z różnych lat swojej długiej twórczości. Szczególnie przejmująco brzmiały w jej ustach wiersze z czasów kiedy zmarł jej mąż oraz z czasów całkowitej utraty wzroku. Szkoda tylko, że w wieczorze autorskim pani Zofii wzięła udział tylko niewielka liczba młodzieży. Zwieńczeniem Dni był DZIEŃ MIODU. Przypomniano wtedy mieszkańcom Katowic dokonania wielkiego Ślązaka, księdza Jana Dzierżona, kapłana, społecznika, pioniera nowoczesnego pszczelarstwa. Wykład pana Michała Lubiny, praprawnuka brata księdza Jana przybliżył nam tą postać i był pełen osobistych wspomnień

9 przekazanych panu Michałowi jeszcze przez jego babcię, która znała osobiście ks. Jana Dzierżona. Miłym akcentem tego dnia była degustacja różnego rodzajów miodu przywiezionych przez znaną na Śląsku rodzinę Kluba z Siemianowic Śląskich. Było to również włączenie się Katowic w ogólnopolskie obchody 100 rocznicy śmierci ks. Jana Dzierżona. Degustacji miodu towarzyszył koncert w wykonaniu orkiestry dętej KWK Wujek pod dyrekcją Henryka Morcińczyka. Zwieńczeniem Dni był koncert w wykonaniu Chóru Mieszanego Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach pod dyrekcją prof. Aleksandry Paszek-Trefon, zdaniem piszącego to sprawozdanie, obecnie najlepszego w tej kategorii zespołu chóralnego Katowic oraz koncert (oprawa muzyczna Mszy św.) młodego zespołu AGAPETOS. Organizator: Andrzej Dawidowski. l. Działalność rozrywkowa, gdzie indziej niesklasyfikowana. Dzień Dziecka po raz 16 w ogrodach Kurii Archidiecezjalnej - 1 czerwca 2006r. W spotkaniu wzięło udział mimo nie najlepszej pogody około 600 dzieci. Szczególne zaproszenie do udziału skierowaliśmy do dzieci zdomów dziecka (państwowych i rodzinnych), pogotowi opiekuńczych oraz ośrodków dla dzieci niepełnosprawnych. Spotkanie rozpoczęło się w katowickiej katedrze p.w. Chrystusa Króla spotkaniem z bramkarzem reprezentacji Polski Jerzym Dudkiem. Następnie dzieci uczestniczyły we Mszy św. sprawowanej w ich intencji. Po Mszy św. dzieci prowadzone przez orkiestrę dętą KWK Murcki przeszły do ogrodów kurialnych na wspólną zabawę, którą poprowadzi dziecięcy Zespół Wokalno-Taneczny YCHTIS wraz z Bernardem Krawczykiem. W tym samym czasie dzieci mogły uczestniczyć w grach sportowych oraz zabawach rekreacyjnych przygotowanych przez katowicki MOSiR. W grach i zabawach uczestniczyły wszystkie dzieci, które przybyły do ogrodów. Każde dziecko, które wzięło udział w jakiejkolwiek konkurencji sportowej lub zabawie rekreacyjnej było nagradzane, zgodnie z przygotowanym Regulaminem Bloku Sportowo-Rekreacyjnego. Nagrodami były: maskotki i zabawki, mini puzzle, breloczki, mini warcaby, koszulki i długopisy z logo Miasta Katowice, znaczki z logo miasta, piłki do piłki nożnej i siatkówki, słodycze, soczki oraz inny drobny sprzęt sportowy. Wydano ponad 600 różnego rodzaju kompletów zestawów nagród. W międzyczasie na scenie występował Dziecięcy Zespół YCHTIS oraz odbył się konkurs piosenki dziecięcej z nagrodami. Oprócz gier i zabaw dla dzieci organizatorzy zapewnili dzieciom inne niespodzianki były to w tym roku karuzela oraz zjeżdżalnia. Przy wejściu do katedry oraz do ogrodów dzieci otrzymały specjalnie wykonany na tą okazję wisiorek z logo spotkań i napisem I przez Nas ma świat lepszy być Katowice Po ponad trzech godzinach zabaw i śpiewów dzieci z uśmiechem na ustach opuszczały Ogrody. Było to dla nas bardzo ważne, ponieważ impreza został skierowana do dzieci najbiedniejszych i była organizowana z myślą o uczynieniu tego dnia, dnia święta dzieci, dniem miłym i beztroskim dla nich. Dzieci w czasie ich zabawy odwiedzili J. E. Ks. Arcybiskup Damian Zimoń oraz Prezydent Katowic Piotr Uszok. Organizator: Andrzej Dawidowski. m. Działalność bibliotek innych niż publiczne. Biblioteka Klubowa liczy ponad tomów i czynna jest w godzinach dyżurów. Prowadzi ją Anna Mendakiewicz. Bibliotekę prowadzi też Sekcja w Bytomiu (120 woluminów). 3. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej

10 4. Odpisy uchwał zarządu Uchwała nr 1/2006 Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach z dnia 19 stycznia 2006r. Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach postanawia przyjąć do grona członków Klubu następujące osoby: Stefan Podbioł Katarzyna Stapor Danuta Sobczyk Henryk Adler Uchwała nr 2/2006 Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach z dnia 19 stycznia 2006r. Zarząd KIK w Katowicach upoważnia Prezesa Antoniego Winiarskiego do reprezentowania Klubu w sprawie porozumienia odnośnie wyłaniania, rekomendowania i udzielania wsparcia wspólnym kandydatom w wyborach samorządowych 2006 roku w ramach porozumienia pod roboczą nazwą Chrześcijańskie Porozumienie Wyborcze Uchwała nr 3/2006 Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach z dnia 19 stycznia 2006r. Zarząd KIK w Katowicach przyjmuje rezygnację pana Mariana Cwołka z funkcji przewodniczącego Sekcji KIK w Zabrzu i mianuje panią Krystynę Partuś na funkcję przewodniczącego Sekcji KIK w Zabrzu Uchwała nr 4/2006 Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach z dnia 19 stycznia 2006r. Zarząd KIK w Katowicach odwołuje pana Mariana Kempę z funkcji przewodniczącego Sekcji KIK w Siemianowicach Śląskich i mianuje panią Danutę Sobczyk na funkcję przewodniczącego Sekcji KIK w Siemianowicach Śląskich. Uchwała nr 5/2006 Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach z dnia 23 lutego 2006r. Zarząd KIK w Katowicach mianuje pana Piotra Urbanowicza na funkcję przewodniczącego Sekcji KIK Katowice - Śródmieście. Uchwała nr 6/2006 Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach z dnia 23 lutego 2006r. Zarząd KIK w Katowicach przyjmuje do wiadomości listę osób do skreślenia z Sekcji KIK w Zabrzu. Uchwała nr 7/2006 Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach z dnia 23 lutego 2006r. Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach postanawia przyjąć do grona członków Klubu następujące osoby: Katarzyna Ślebarska Mariusz Czypionka Ks. Józef Kusche. Uchwała nr 8/2006 Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach z dnia 9 marca 2006r. Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach postanawia przyjąć do grona członków Klubu Krystynę Wełniak. Uchwała nr 9/2006 Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach z dnia 9 marca 2006r. Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach przyjął nowy formularz deklaracji wstąpienia do KIK. Uchwała nr 10/2006 Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach z dnia 9 marca 2006r. Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach postanawia wystąpić do Walnego Zebrania Delegatów o nadanie członkostwa honorowego Klubu ks. Józefowi Kusche.

11 Uchwała nr 11/2006 Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach z dnia 9 marca 2006r. Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach upoważnia Prezesa Antoniego Winiarskiego do zawarcia umowy z Fundacją OPOKA na udostępnienie skrzynki pocztowej oraz strony internetowej na serwerze OPOKA. Uchwała nr 12/2006 Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach z dnia 6 kwietnia 2006r. Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach postanawia przyjąć do grona członków Klubu następujące osoby: Krystyna Prokop Jolanta Zawadzka Ewa Renowicz. Uchwała nr 13/2006 Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach z dnia 10 maja 2006r. Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach postanawia przyjąć do grona członków Klubu następujące osoby: Alicja Pigoń - Węgiel Antoni Węgiel. Uchwała nr 14/2006 Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach z dnia 10 maja 2006r. Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach postanawia skreślić z listy członków osoby z Sekcji Katowice Tysiąclecie Dolne wg. załączonej listy. Uchwała nr 15/2006 Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach z dnia 10 maja 2006r. Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach postanawia skreślić z listy członków osoby z Sekcji w Gliwicach wg. załączonej listy. Uchwała nr 16/2006 Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach z dnia 10 maja 2006r. Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach postanawia przyjąć sprawozdanie merytoryczne z działalności Klubu za kadencję i przedstawić je na Walnym Zebraniu Delegatów. Uchwała nr 17/2006 Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach z dnia 10 maja 2006r. Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach postanawia przyjąć sprawozdanie finansowe z działalności Klubu za kadencję i przedstawić je na Walnym Zebraniu Delegatów. Uchwała nr 18/2006 Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach z dnia 10 maja 2006r. Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach na wniosek Komisji Rewizyjnej Klubu przyjmuje sprawozdanie finansowe za rok 2005 (Bilans i Rachunek Wyników) wraz z informacją dodatkową. Uchwała nr 19/2006 Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach z dnia 18 maja 2006r. Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach postanawia ukonstytuować się w następujący sposób: Prezes: Antoni Winiarski Wiceprezes: Wojciech Sala Stanisław Waluś Sekretarz: Andrzej Dawidowski Skarbnik: Jan Mikos Członkowie Zarządu: Kazimierz Krzyżanowski Marianna Nęckarska Małgorzata Piechoczek Robert Prorok Rajmund Rał

12 Piotr Urbanowicz. Uchwała nr 20/2006 Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach z dnia 18 maja 2006r. Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach postanawia przyjąć Regulamin Zebrań Zarządu. Uchwała nr 21/2006 Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach z dnia 31 sierpnia 2006r. Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach postanawia zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów w dniu 29 września 2006 roku o godz w pierwszym terminie i o godz w drugim terminie w celu dokonania zmian w Statucie niezbędnych do uzyskania statusu Organizacji Pożytku Publicznego. Uchwała nr 22/2006 Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach z dnia 14 września 2006r. Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach przyjmuje projekt Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów o treści: UCHWAŁA Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach z dnia 29.września 2006 roku Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach na zebraniu w dniu 29 września 2006 roku podejmuje następującą Uchwałę 1. Uchyla się w całości 9 Statutu uchwalonego w dniu 28 stycznia 2005 roku 2. Uchwala się nowy 9 Statutu o następującej treści: Klub prowadzi nieodpłatną statutową działalność pożytku publicznego w następującym zakresie: - wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych, - wydawanie nagrań dźwiękowych, - działalność organizatorów turystyki, - pozyskiwanie ofert pracy i upowszechniania informacji o miejscach pracy, - działalność organizatorów targów, wystaw i kongresów, - kształcenie ustawiczne dorosłych gdzie indziej niesklasyfikowane, - działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego gdzie indziej niesklasyfikowana, - pomoc społeczna bez zakwaterowania, - działalność organizacji religijnych, - działalność pozostałych organizacji członkowskich, - popularyzacja dorobku różnych dziedzin kultury, - działalność rozrywkowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, - działalność bibliotek innych niż publiczne. Uchwała nr 23/2006 Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach z dnia 14 września 2006r. Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach wnioskuje o wystąpienie do Sądu Rejonowego w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy o przyznanie Klubowi statusu Organizacji Pożytku Publicznego.

13 Uchwała nr 24/2006 Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach z dnia 12 pażdziernika 2006r. Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach postanawia przyjąć do grona członków Klubu Marię Podlejską. Uchwała nr 25/2006 Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach z dnia 16 listopada 2006r. Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach postanawia przyjąć do grona członków Klubu następujące osoby: Krystyna Lisowska Krzysztof Partuś Zbigniew Doros. Uchwała nr 26/2006 Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach z dnia 7 grudnia 2006r. Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach postanawia przyjąć do grona członków Klubu Irenę Pietrzak. 5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek, zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu gminy), odpłatnych świadczeń realizowanych w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń; jeżeli prowadzono działalność gospodarczą, wynik finansowy tej działalności oraz procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł, Przychody z działalności statutowej 1. Składki członkowskie: 7.357,29 zł 2. Darowizny: 3.100,00 zł - od Najwyższej Izby Kontroli z przeznaczeniem na organizację Dnia Dziecka 2.500,00 zł - od Bractwa Myśli Bratniej ZG z przeznaczeniem na organizację Dnia Dziecka 300,00 zł i Dni Kultury Chrześcijańskiej 300,00 zł RAZEM Środki z Urzędu Miasta Katowice na współfinansowanie imprez kulturalnych - w tym: Dzień Dziecka w Ogrodach Kurii Metropolitalnej Muzyka Organowa w Katedrze Dni Kultury Chrześcijańskiej ,42 zł ,00 zł 6.500,00 zł ,00 zł 3.200,00 zł Za rok 2006 Stowarzyszenie nie uzyskało żadnych przychodów z tytułu odpisu 1% od podatku od osób fizycznych.

14 6. Informacja o poniesionych kosztach na: a) realizację celów statutowych, 1. Koszty realizacji zadań statutowych: 3.428,31 zł w tym: - biuletyn, opłatek, kwiaty, inne 2. Organizacja imprez kulturalnych: 2.750,01 zł - Dzień Dziecka, Dni Kultury Chrześcijańskiej 3. Uczestnictwo w spotkaniach środowiskowych 524,01 zł RAZEM: 6.702,33 zł b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.), Koszty administracyjne: w tym: usługi obce: - znaczki, faxy: - pieczątki, klucze - skrytka pocztowa: 2.163,09 zł 2.163,09 zł c) działalność gospodarczą, Klub nie prowadzi działalności gospodarczej d) pozostałe koszty, koszty finansowe usług bankowych: 208,00 zł WYNIK: ZYSK Zysk w całości jest przeznaczony na zwiększenie funduszu statutowego ,00 zł 7. Dane o: a) liczbie osób zatrudnionych w organizacji lub fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej, Stowarzyszenie nie posiada żadnych etatowych pracowników jego działalność opiera się na całkowitym i dobrowolnym wolontariacie.

15 b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez organizację lub fundację z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej, Nie dotyczy c) wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów organizacji lub fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, Nie dotyczy d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia, Nie dotyczy e) udzielonych przez organizacje lub fundacje pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek, Nie dotyczy f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku, Stowarzyszenie nie posiada lokat na rachunkach bankowych g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek, Stowarzyszenie nie nabyło obligacji oraz nie objęło udziałów i nie nabyło akcji w spółkach prawa handlowego. h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie, Stowarzyszenie nie nabyło żadnych nieruchomości i) nabytych pozostałych środkach trwałych, Stowarzyszenie nie nabyło żadnych innych środków trwałych j) wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych, Nie dotyczy

16 8. Dane o działalności zleconej organizacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności, Nie dotyczy 9. Informacja o rozliczeniach organizacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych. Stowarzyszenie jest podatnikiem zwolnionym od podatku na zasadach i w zakresie określonym w art. 17 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz nie dokonuje wydatków na cele inne niż statutowe. Stowarzyszenie składa do dnia 31 marca każdego roku deklarację CIT-8. /-/ Andrzej Dawidowski /-/ Antoni Winiarski Sekretarz Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach Prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRUPY PERN PRZYJAŹŃ W ROKU 2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRUPY PERN PRZYJAŹŃ W ROKU 2013 Płock, dnia 27 lutego 2014 roku I. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRUPY PERN PRZYJAŹŃ W ROKU 2013 NAZWA FUNDACJI Fundacja Grupy PERN Przyjaźń SIEDZIBA I ADRES Płock (09-410 Płock), ul.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2008 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34 data wpisu w Krajowym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZMIANA ZA OKRES OD

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZMIANA ZA OKRES OD SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZMIANA ZA OKRES OD 01.01.2013 r. DO 31.12.2013 r. Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI "ŚWIAT DZIECIOM" W 2007 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ŚWIAT DZIECIOM W 2007 r. Kraków, 28 czerwca 2008 r., Urząd Skarbowy Kraków Stare Miasto W Krakowie Fundacja "Świat Dzieciom", prowadząca działalność statutową na rzecz ogółu dzieci i młodzieży oraz ich rodzin w sferze zadań publicznych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU FUNDACJA DLA MŁODZIEŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2009 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2011 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34, 01-824 Warszawa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2005

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2005 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2005 DANE FUNDACJI: Fundacja Grażyny Piechockiej-Kranc Radosne Dzieciństwo z siedziba w

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2011 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2011 Fundacja Kazimierza Wielkiego jest organizacją non-profit, została zarejestrowana 22 kwietnia 2011 roku w VII Wydziale Sądu Rejonowego w Toruniu Krajowy Rejestr Sądowy,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji im. Zofii i Witolda Paryskich za rok 2013

Sprawozdanie z działalności Fundacji im. Zofii i Witolda Paryskich za rok 2013 Sprawozdanie z działalności za rok 2013 Sprawozdanie z działalności Fundacji im. Zofii i Witolda Paryskich za rok 2013 1. Nazwa fundacji, siedziba i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDZANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI CEDUNIS ZA ROK 2009

SPRAWOZDZANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI CEDUNIS ZA ROK 2009 SPRAWOZDZANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI CEDUNIS ZA ROK 2009 INFORMACJE/OBSZARY SPRAWOZDANIA 1) Nazwa fundacji, jej siedzibę i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer KRS-u wraz ze statystycznym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2012 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34, 01-824 Warszawa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NIKT NIE ZOSTAJE ZA OKRES OD 19.03. 2014 r. DO 31.12.2014 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NIKT NIE ZOSTAJE ZA OKRES OD 19.03. 2014 r. DO 31.12.2014 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NIKT NIE ZOSTAJE ZA OKRES OD 19.03. 2014 r. DO 31.12.2014 r. Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Nazwa: FUNDACJA ROZWOJU II LO W CHEŁMIE 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. Zgodnie z rozporządzeniem MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 08 maja 2001 w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji.

SPRAWOZDANIE. Zgodnie z rozporządzeniem MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 08 maja 2001 w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji. SPRAWOZDANIE Zgodnie z rozporządzeniem MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 08 maja 2001 w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji. 1. Nazwa fundacji, jej siedziba i adres, aktualny adres

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2013 Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER Al. Wyścigowa 14 lok. 402 02-681 Warszawa tel./fax 22 436 10 98 KRS 0000320647 Warszawa, 19 grudnia 2014 roku Podstawa prawna sporządzenia sprawozdania: 1) Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji im. Zofii i Witolda Paryskich za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Fundacji im. Zofii i Witolda Paryskich za rok 2014 Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Sprawozdanie z działalności Fundacji im. Zofii i Witolda Paryskich za rok 2014 1. Nazwa fundacji, siedziba i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH za rok 2010

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH za rok 2010 Kraków, dnia 31.3.211 r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH za rok 21 1. Dane Fundacji. Fundacja Sztuk Wizualnych, z siedzibą w Krakowie przy ul. Piekarskiej 11/12, 31-67

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2009.

Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2009. Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2009. Sprawozdanie sporządzone według punktów zawartych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego zakresu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2010 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34, 01-824 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2013

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2013 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2013 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Nazwa: Fundacja Rozwoju Oświaty Lubelskiej 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Aktywności Nasze Dzieci Nasz Skarb"

Fundacja Rozwoju Aktywności Nasze Dzieci Nasz Skarb Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Fundacja Rozwoju Aktywności Nasze Dzieci Nasz Skarb" 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984

Bardziej szczegółowo

Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych WYJDŹ Z DOMU

Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych WYJDŹ Z DOMU Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych WYJDŹ Z DOMU 38-321 Moszczenica 78, KRS: 0000414463 Moszczenica dnia 30 grudnia 2014 r. Ministerstwo Zdrowia, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2009 ROK Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BARIERA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2009 ROK Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BARIERA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Kraków, dnia 24 kwietnia 2010 r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2009 ROK Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BARIERA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE I. Nazwa organizacji: Fundacja Bariera Siedziba i adres: ul. Smoleńsk 22/25,

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63 FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63 Sprawozdanie merytoryczne za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 ROCZNE SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2008

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2008 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2008 sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI MIMO WSZYSTKO ZA 2004r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI MIMO WSZYSTKO ZA 2004r. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego wzoru sprawozdania z działalności Fundacji (Dz. U. 2001 Nr 50, poz. 529) SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia "Hospicjum Kutnowskie z działalności za 2009 r.

Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia Hospicjum Kutnowskie z działalności za 2009 r. Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia "Hospicjum Kutnowskie z działalności za 2009 r. 1. Nazwa Stowarzyszenia: Stowarzyszenie Hospicjum Kutnowskie 2. Siedziba i adres : 99-300 Kutno, ul. AL.ZHP 8 3.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2010

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2010 S t o w a r z y s z e n i e A J E D N A K Sprawozdanie merytoryczne za rok 2010 STOWARZYSZENIE A JEDNAK ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO KRS 0000357690 Ul. Trawowa 25/1, 54 614 Wrocław tel. 609 564 844,

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM Z CHOROBAMI SERCA I NEREK 60-572 Poznań, ul. Szpitalna 27/33 Tel. +48 61 8 491 448

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM Z CHOROBAMI SERCA I NEREK 60-572 Poznań, ul. Szpitalna 27/33 Tel. +48 61 8 491 448 STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM Z CHOROBAMI SERCA I NEREK 60-572 Poznań, ul. Szpitalna 27/33 Tel. +48 61 8 491 448 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA POMOCY DZIECIOM Z CHOROBAMI SERCA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2011 Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER Al. Wyścigowa 14 lok. 402 02-681 Warszawa tel./fax 22 436 10 98 KRS 0000320647 Warszawa, 1 lutego 2013 roku Podstawa prawna sporządzenia sprawozdania: 1) Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDZANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI CEDUNIS ZA ROK 2010

SPRAWOZDZANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI CEDUNIS ZA ROK 2010 SPRAWOZDZANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI CEDUNIS ZA ROK 2010 INFORMACJE/OBSZARY SPRAWOZDANIA 1) Nazwa fundacji, jej siedzibę i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer KRS-u wraz ze statystycznym

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA JA, MY, ONI. ul. Energetyków 7/10A. 65-729 Zielona Góra REGON 081162283 NIP 929-185-67-55

FUNDACJA JA, MY, ONI. ul. Energetyków 7/10A. 65-729 Zielona Góra REGON 081162283 NIP 929-185-67-55 FUNDACJA JA, MY, ONI ul. Energetyków 7/1A 65-729 Zielona Góra REGON 81162283 NIP 929-185-67-55 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI JA, MY, ONI ZA 213 ROK ZIELONA GÓRA, 2 CZERWCA 214 ROKU 1 SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z działalności Stowarzyszenia Na Rzecz Odnowy Zabytków. Parafii Św. Trójcy w Skarżysku Kościelnym

Sprawozdanie. z działalności Stowarzyszenia Na Rzecz Odnowy Zabytków. Parafii Św. Trójcy w Skarżysku Kościelnym Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Na Rzecz Odnowy Zabytków Parafii Św. Trójcy w Skarżysku Kościelnym za okres od 1 marca do 31 grudnia 2009 I. Dane organizacji: Nazwa - Stowarzyszenia Na Rzecz

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie merytoryczne Sprawozdanie merytoryczne z działalności Włodawskiego Towarzystwa Przyjaciół Chorych Hospicjum we Włodawie za rok 2010 1. Nazwa Włodawskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum. Siedziba 22-200 Włodawa,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI INSTYTUT ARCHITEKTURY. za rok 2012

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI INSTYTUT ARCHITEKTURY. za rok 2012 Kraków, 26.06.2013r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI INSTYTUT ARCHITEKTURY za rok 2012 1. Dane Fundacji. Nazwa: Fundacja Instytut Architektury. Adres: ul. Bałuckiego 5B/6, 30-318 Kraków.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Współpracy z Osobami Niepełnosprawnymi "TACY SAMI" w 2007 roku

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Współpracy z Osobami Niepełnosprawnymi TACY SAMI w 2007 roku Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Współpracy z Osobami Niepełnosprawnymi "TACY SAMI" w 2007 roku Sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia "Hospicjum Kutnowskie z działalności za 2010 r.

Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia Hospicjum Kutnowskie z działalności za 2010 r. Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia "Hospicjum Kutnowskie z działalności za 2010 r. 1. Nazwa Stowarzyszenia: Stowarzyszenie Hospicjum Kutnowskie 2. Siedziba i adres : 99-300 Kutno, ul. AL.ZHP 8 3.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Pasjonaci za okres

Sprawozdanie z działalności Fundacji Pasjonaci za okres Jastrzębie-Zdrój, 20.06.2016 r. Sprawozdanie z działalności Fundacji Pasjonaci za okres 01.01.2015 31.12.2015 (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. (Dz. U. Nr 50, poz.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Nazwa: Fundacja Rozwoju Oświaty Lubelskiej 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PROMOCJI KOMPETENCJI W ROKU 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PROMOCJI KOMPETENCJI W ROKU 2013 FUNDACJA PROMOCJI KOMPETENCJI FOUNDATION FOR COMPETENCE PROMOTION 91-503 Łódź, ul. Szpacza 21; tel./fax (42) 617 02 91 NIP: 726-252-47-71; REGON: 100115869 Deutsche Bank PBC SA nr.konta 94 1910 1048 2783

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności Fundacji im. Księdza Jordana za rok 2013

SPRAWOZDANIE. z działalności Fundacji im. Księdza Jordana za rok 2013 SPRAWOZDANIE z działalności Fundacji im. Księdza Jordana za rok 2013 Według Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności Fundacji.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ CHÓRU KAMERALNEGO UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA ZA ROK 2005

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ CHÓRU KAMERALNEGO UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA ZA ROK 2005 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ CHÓRU KAMERALNEGO UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA ZA ROK 2005 (sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001

Bardziej szczegółowo

2. realizacja projektu W kuźni talentów twórczość uczniów na rzecz społeczności lokalnej dofinansowanego przez Urząd Gminy w Zabierzowie,

2. realizacja projektu W kuźni talentów twórczość uczniów na rzecz społeczności lokalnej dofinansowanego przez Urząd Gminy w Zabierzowie, 5. wyszukiwanie szczególnie uzdolnionych młodych ludzi oraz pomoc i wsparcie ich edukacji, w szczególności poprzez: a) nagradzanie lub sponsorowanie dzieci i młodzieży na rzecz których działa Fundacja,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2010

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2010 Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2010 1. Stowarzyszenie Bratniej Pomocy Odd Fellows w Rzeczypospolitej Polskiej Ul. Hugona Kołłątaja 32/6 50-005 Wrocław Data rejestracji w KRS 23.11.2001

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Centrum Arrupe w roku 2015

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Centrum Arrupe w roku 2015 Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Centrum Arrupe w roku 2015 1) Dane stowarzyszenia: Nazwa: Stowarzyszenie Przyjaciół Centrum Arrupe Adres: ul. Tatrzańska 35, 81-313 Gdynia, e-mail:stowarzyszenie@arrupe.org,

Bardziej szczegółowo

Ocena nr 2/05 sprawozdania z działalności Fundacji Moje Wojenne Dzieciństwo

Ocena nr 2/05 sprawozdania z działalności Fundacji Moje Wojenne Dzieciństwo U R ZĄ D D O S P R A W K O M B A T A N T Ó W I O S Ó B R E P R E S J O N O W A N Y C H B I U R O D Y R E K T O R A G E N E R A L N E G O S t a n o w i s k o d s. K o n t r o l i Warszawa, 16 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK OBROTOWY 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK OBROTOWY 2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK OBROTOWY 2013 Nazwa fundacji: Fundacja Wspierania Inicjatyw Muzycznych i Artystycznych Ramtamtam Siedziba i jej adres: ul. 1 maja 3i, 81-807 Sopot Adres e-mail:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Nazwa: Fundacja Wspierania Inicjatyw i Rozwoju WIR 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji. Katolicka Inicjatywa BERIT za rok 2010

Sprawozdanie z działalności Fundacji. Katolicka Inicjatywa BERIT za rok 2010 Sprawozdanie z działalności Fundacji Katolicka Inicjatywa BERIT za rok 2010 1. Nazwa organizacji Fundacja Katolicka Inicjatywa BERIT 2, siedziba: kraj POLSKA, woj. Dolnośląskie adres: ul. 11-go Listopada

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalności Fundacji im. Księdza Jordana za rok 2014

SPRAWOZDANIE z działalności Fundacji im. Księdza Jordana za rok 2014 SPRAWOZDANIE z działalności Fundacji im. Księdza Jordana za rok 2014 Według Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności Fundacji.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za okres 01.01.2010-31.12.2010 Stowarzyszenia KRÓLUJ NAM CHRYSTE na rzecz budowy kościoła pod wezwaniem Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata w Tczewie 83-110 Tczew ul. Jodłowa

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE NASZE SERCE ZA ROK 2013

STOWARZYSZENIE NASZE SERCE ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO STOWARZYSZENIE NASZE SERCE Z SIEDZIBĄ W POZNANIU ZA ROK 2013 (01.01.2013 31.12.2013) 1/6 1) Nazwa Stowarzyszenia, jej siedziba i adres, data

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PARTNERSTWO ZA 2010 R.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PARTNERSTWO ZA 2010 R. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PARTNERSTWO ZA 2010 R. I. Nazwa: Fundacja PARTNERSTWO Siedziba i adres: ul. Prymasa Tysiąclecia 76F, 01-424 Warszawa tel. (22) 201-05-25 (22) 394-62-79 fax; (22) 201-05-26

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Hutniczej Fundacji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Krakowie - OPP z działalności w roku 2009.

Sprawozdanie Hutniczej Fundacji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Krakowie - OPP z działalności w roku 2009. Sprawozdanie Hutniczej Fundacji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Krakowie - OPP z działalności w roku 2009. 1. Nazwa fundacji: Hutnicza Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej, siedziba i adres:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Nazwa: Fundacja Wspierania Inicjatyw i Rozwoju WIR 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI WSPIERANIA NOWOCZESNYCH METOD LECZENIA TERAPIA ALTA za 2010 rok

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI WSPIERANIA NOWOCZESNYCH METOD LECZENIA TERAPIA ALTA za 2010 rok SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI WSPIERANIA NOWOCZESNYCH METOD LECZENIA TERAPIA ALTA za 2010 rok Fundacja Wspierania Nowoczesnych Metod Leczenia TERAPIA ALTA została ustanowiona przez INSTYTUT BIOTECHNOLOGII

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności STOWARZYSZENIA SYMPATYKÓW SZÓSTKI za rok 2009

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności STOWARZYSZENIA SYMPATYKÓW SZÓSTKI za rok 2009 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności STOWARZYSZENIA SYMPATYKÓW SZÓSTKI za rok 2009 Nazwa: Stowarzyszenie Sympatyków Szóstki Siedziba: ul. Kopernika 34 81-424 Gdynia Nr wpisu do KRS: 0000327988 Data:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2007

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2007 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2007 sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA NA RZECZ BUDOWY KOŚCIOŁA POD WEZWANIEM ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU W FASTACH W ROKU 2012

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA NA RZECZ BUDOWY KOŚCIOŁA POD WEZWANIEM ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU W FASTACH W ROKU 2012 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA NA RZECZ BUDOWY KOŚCIOŁA POD WEZWANIEM ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU W FASTACH W ROKU 2012 I. Informacje organizacyjne a) Nazwa: Stowarzyszenie na rzecz

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji dla Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie za rok 2007

Sprawozdanie z działalności Fundacji dla Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie za rok 2007 Sprawozdanie z działalności Fundacji dla Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie za rok 2007 1. Podstawa prawna - Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach - Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PARTNERSTWO ZA 2012 R.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PARTNERSTWO ZA 2012 R. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PARTNERSTWO ZA 2012 R. I. Nazwa: Fundacja PARTNERSTWO Siedziba i adres: ul. Prymasa Tysiąclecia 76F, 01-424 Warszawa tel. (22) 201-05-25 (22) 394-62-79 Fax: (22) 201-05-26

Bardziej szczegółowo

2.1. Prezes Renata Bronisz Czyż, zam. 21-040 Świdnik, ul. Kamińskiego 11/5. 2.2. Członkowie: Justyna Szuba, zam. 20-576 Lublin, ul. Bursztynowa 15/167

2.1. Prezes Renata Bronisz Czyż, zam. 21-040 Świdnik, ul. Kamińskiego 11/5. 2.2. Członkowie: Justyna Szuba, zam. 20-576 Lublin, ul. Bursztynowa 15/167 Sprawozdanie z działalności za rok 2012 1 I. Dane podmiotu, którego dotyczy sprawozdanie: 1. Fundacja Emperia, z siedzibą w Lublinie, ul. Projektowa 1, 20-209 Lublin, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2005

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2005 Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2005 1. Nazwa Stowarzyszenia Siedziba i adres Data rejestracji 23.06.2001 Nr księgi rejestrowej 0000020434 REGON 572026137 telefon (0 67) 28-29-436 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Fundacji Księdza Orione Czyńmy Dobro z działalności za rok 2007 I. Informacje na temat Fundacji Księdza Orione Czyńmy Dobro 1. Informacje ogólne: Adres siedziby: 02-005 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe. z działalności. Fundacji Pomoc Chorym na Białaczkę. za okres: od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe. z działalności. Fundacji Pomoc Chorym na Białaczkę. za okres: od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Fundacji Pomoc Chorym na Białaczkę za okres: od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku Fundacja Pomoc Chorym na Białaczkę Katedra i Klinika Hematologii

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji im. Jadwigi Chylińskiej (dalej: Fundacja ) za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

Sprawozdanie z działalności Fundacji im. Jadwigi Chylińskiej (dalej: Fundacja ) za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. Warszawa, dnia 21 listopada 2012 r. Sprawozdanie z działalności Fundacji im. Jadwigi Chylińskiej (dalej: Fundacja ) za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. Sprawozdanie zostało sporządzone

Bardziej szczegółowo

b) Stowarzyszenie posiada numery identyfikacyjne nadane prze GUS o / Tarnów REGON 852735443 II Urząd Skarbowy w Tarnowie NIP 9930374679

b) Stowarzyszenie posiada numery identyfikacyjne nadane prze GUS o / Tarnów REGON 852735443 II Urząd Skarbowy w Tarnowie NIP 9930374679 MERYTORYCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Ich Rodzinom,,PROMETEUSZ w Zbylitowskiej Górze za rok obrotowy od 01-01-2012 do 31-12-2012 I. Informacja

Bardziej szczegółowo

I. Informacje ogólne o Fundacji

I. Informacje ogólne o Fundacji SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PRIMUS ZA OKRES 01.09.2010r 31.08.2011r I. Informacje ogólne o Fundacji 1. Nazwa fundacji Fundacja PRIMUS 2. Adres siedziby fundacji 02-793 Warszawa, ul. Zoltana Balo

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Stowarzyszenia GEN za 2006 rok.

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Stowarzyszenia GEN za 2006 rok. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Genetycznymi GEN w Poznaniu os. Lecha 14 http://www.gen.org.pl; e mail : gen@gen.org.pl tel/fax (0 61 ) 87 07 721; kom. 0 607 222 721 NIP 782 22 25 786; REGON:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie merytoryczne Sprawozdanie merytoryczne fundacja piaskowy smok Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności fundacji Piaskowy Smok z siedzibą w Katowicach za okres od 2012-01-01 do 2012-12-31, sporządzane na

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Świętego Brata Alberta w Elblągu za rok 2011

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Świętego Brata Alberta w Elblągu za rok 2011 Elbląg, 2012-05-25 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Świętego Brata Alberta w Elblągu za rok 2011 1. Dane Fundacji: Nazwa: Fundacja Świętego Brata Alberta Siedziba: ul. Częstochowska 28,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK 2013 Podpis osoby sporządzającej 1 / 6 1. DANE INFORMACYJNE NAZWA FUNDACJI FUNDACJA NA RZECZ OCHRONY ADRES FUNDACJI, ul. Orla 4 DATA WPISU DO REJESTRU 20.05.2013

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Świętego Brata Alberta w Elblągu za rok 2010

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Świętego Brata Alberta w Elblągu za rok 2010 Elbląg, 2011-03-11 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Świętego Brata Alberta w Elblągu za rok 2010 1. Dane Fundacji: Nazwa: Fundacja Świętego Brata Alberta Siedziba: ul. Częstochowska 28,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI KROK PO KROKU. Sprawozdanie merytoryczne fundacji KROK PO KRKU za okres 31.08.2011 do 31.12.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI KROK PO KROKU. Sprawozdanie merytoryczne fundacji KROK PO KRKU za okres 31.08.2011 do 31.12. Oława, 02.04.2013 r SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI KROK PO KROKU Sprawozdanie merytoryczne fundacji KROK PO KRKU za okres 31.08.2011 do 31.12.2011 r Dane fundacji Fundacja KROK PO KROKU Plac Zamkowy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI AGRO-WSPARCIE ZA 2012 ROK. 2. Siedziba i adres fundacji:... 88-153 Kruszwica, Wróble 37

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI AGRO-WSPARCIE ZA 2012 ROK. 2. Siedziba i adres fundacji:... 88-153 Kruszwica, Wróble 37 Wróble, 01.04.2014r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI AGRO-WSPARCIE ZA 2012 ROK 1. Nazwa fundacji:... Fundacja Agro - Wsparcie 2. Siedziba i adres fundacji:... 88-153 Kruszwica, Wróble 37 3. Aktualny

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO MODELARZY ZIEMI ŚWIDNICKIEJ ul. Budowlana 3, 58-100 Świdnica za okres od 05.01. do 31.12. 2007

STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO MODELARZY ZIEMI ŚWIDNICKIEJ ul. Budowlana 3, 58-100 Świdnica za okres od 05.01. do 31.12. 2007 Sprawozdanie z działalności merytorycznej STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO MODELARZY ZIEMI ŚWIDNICKIEJ ul. Budowlana 3, 58-100 Świdnica za okres od 05.01. do 31.12. 2007 Sprawozdanie sporządzono w formie pisemnej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalno ci Towarzystwa Miło ników Ziemi Muszy skiej jako Organizacji Po ytku Publicznego za 2008 rok, sporz

Sprawozdanie merytoryczne z działalno ci Towarzystwa Miło ników Ziemi Muszy skiej jako Organizacji Po ytku Publicznego za 2008 rok, sporz Sprawozdanie merytoryczne z działalności Towarzystwa Miłośników Ziemi Muszyńskiej jako Organizacji PoŜytku Publicznego za 2008 rok, sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji w 2010 roku

Sprawozdanie z działalności Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji w 2010 roku L. dz. 40/11 Tarnów, dnia 29 marca 2011 r. Sprawozdanie z działalności Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji w 2010 roku sporządzone w oparciu o treść art. 12 ust. 4 Ustawy o fundacjach i rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z działalności Stowarzyszenia Na Rzecz Odnowy Zabytków. Parafii Św. Trójcy w Skarżysku Kościelnym

Sprawozdanie. z działalności Stowarzyszenia Na Rzecz Odnowy Zabytków. Parafii Św. Trójcy w Skarżysku Kościelnym Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Na Rzecz Odnowy Zabytków Parafii Św. Trójcy w Skarżysku Kościelnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 I. Dane organizacji: Nazwa - Stowarzyszenia Na Rzecz

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Energetyka na Rzecz Polski Południowej za okres 01.01.2006 r. 31.12.2006 r.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Energetyka na Rzecz Polski Południowej za okres 01.01.2006 r. 31.12.2006 r. Jaworzno, dnia 25.06.2007 r. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Energetyka na Rzecz Polski Południowej za okres 01.01.2006 r. 31.12.2006 r. Zgodnie z art. 12 ust.2 ustawy z dnia 06.04.1984

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI OBYWATELSKA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA RZECZ INTEGRACJI, ROZWOJU GOSPODARCZEGO, KULTURY, TURYSTYKI I SPORTU ORAZ ZACHOWANIA TRADYCJI REGIONÓW KRESOWYCH BIŁGORAJ

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2006 rok

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2006 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2006 rok 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji FUNDACJ CENTRUM EDUKACJI LIDESKIEJ 2. Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych (zarówno sporządzających

Bardziej szczegółowo

Fundacja śycia NiezaleŜnego Osób Niepełnosprawnych HUSSAR. Roczne Sprawozdanie Fundacji śycia NiezaleŜnego Osób Niepełnosprawnych HUSSAR

Fundacja śycia NiezaleŜnego Osób Niepełnosprawnych HUSSAR. Roczne Sprawozdanie Fundacji śycia NiezaleŜnego Osób Niepełnosprawnych HUSSAR Roczne Sprawozdanie Fundacji śycia NiezaleŜnego Osób Niepełnosprawnych HUSSAR dla Ministra Pracy i Polityki Społecznej za 2008 rok (podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 8 maja

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 marca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 marca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 80 4911 Poz. 434 434 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie rocznego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

3) Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności statutowej Fundacji o skutkach finansowych:

3) Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności statutowej Fundacji o skutkach finansowych: FUNDACJA DR CLOWN ul. Jagiellońska 58/128a 03-468 Warszawa tel. (+4822) 854 05 01-02 e-mail: info@drclown.pl, www.drclown.pl SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI DR CLOWN ZA ROK 2013 1) Dane rejestracyjne

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE NASZE SERCE ZA ROK 2009

STOWARZYSZENIE NASZE SERCE ZA ROK 2009 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO STOWARZYSZENIE NASZE SERCE Z SIEDZIBĄ W POZNANIU ZA ROK 2009 (01.01.2009 31.12.2009) 1/6 1) Nazwa Stowarzyszenia, jej siedziba i adres, data

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E M E R Y T O R Y C Z N E Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2010

S P R A W O Z D A N I E M E R Y T O R Y C Z N E Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2010 S P R A W O Z D A N I E M E R Y T O R Y C Z N E Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2010 S T O W A R Z Y S Z E N I A I N I C J A T Y W S P O Ł E C Z N O G O S P O D A R C Z Y C H W Ś W I D W I N I E I. Informacje ogólne:

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za rok 2014

Informacja dodatkowa za rok 2014 Katolicka Fundacja Dzieciom w Parafii św. Ap. Piotra i Pawła w Katowicach ul. Kilińskiego 15 40-061 Katowice tel. 32 251-91-95 REGON: 271067474 Informacja dodatkowa za rok 2014 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Uniwersytetu Rolniczego. za rok 2008

Sprawozdanie z działalności Fundacji Uniwersytetu Rolniczego. za rok 2008 Fundacja Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków tel: +48 12 6624294 fax: +48 12 6624291 e-mail: fundacjaraiar.krakow.pl Sprawozdanie z działalności Fundacji

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA JA, MY, ONI. ul. Energetyków 7/10A. 65-729 Zielona Góra REGON 081162283 NIP 929-185-67-55

FUNDACJA JA, MY, ONI. ul. Energetyków 7/10A. 65-729 Zielona Góra REGON 081162283 NIP 929-185-67-55 FUNDACJA JA, MY, ONI ul. Energetyków 7/1A 65-729 Zielona Góra REGON 81162283 NIP 929-185-67-55 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI JA, MY, ONI ZA 214 ROK ZIELONA GÓRA, 24 MARCA 216 ROKU 1 SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Dom Krakowski za rok 2009

Sprawozdanie z działalności Fundacji Dom Krakowski za rok 2009 Sprawozdanie z działalności Fundacji Dom Krakowski za rok 2009 Kraków, marzec 2010 Spis treści 1. Informacje o Fundacji, której dotyczy sprawozdanie 2. Działalność statutowa Fundacji 3. Informacja o działalności

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji 1 Czerwca za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Fundacji 1 Czerwca za rok 2014 Fundacja 1 Czerwca 90-407 Łódź ul. Piotrkowska 17 wej. D Sprawozdanie z działalności Fundacji 1 Czerwca za rok 2014 Nazwa fundacji: Fundacja 1 Czerwca Siedziba i adres fundacji: ul. Piotrkowska 17 wejście

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 2008 r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 2008 r. 1.Nazwa stowarzyszenia: SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 2008 r. Stowarzyszenie ŁUGWAŁD Siedziba: Ługwałd 4c 11-001 Dywity tel. 600 196 566 www.lugwald.pl Data wpisu do KRS: 15 maja 2004 r. Numer KRS: 0000207261

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności. Fundacji Buma. im. Jacka i Piotra Michalskich. za rok 2012

Sprawozdanie z działalności. Fundacji Buma. im. Jacka i Piotra Michalskich. za rok 2012 Sprawozdanie z działalności Fundacji Buma im. Jacka i Piotra Michalskich za rok 2012 Kraków, maj 2013 Spis treści 1. Informacje o Fundacji, której dotyczy sprawozdanie 2. Działalność statutowa Fundacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności

Sprawozdanie z działalności Sprawozdanie z działalności Fundacji Nowe Pokolenie w hołdzie Janowi Pawłowi II za rok 2006 1. Dane rejestracyjne: Fundacja Nowe Pokolenie w hołdzie Janowi Pawłowi II z siedzibą w Bydgoszczy, ul. A.G.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Dom Krakowski za rok 2007

Sprawozdanie z działalności Fundacji Dom Krakowski za rok 2007 Sprawozdanie z działalności Fundacji Dom Krakowski za rok 2007 Kraków, 17 marzec 2007 r. Spis treści: 1. Informacje o Fundacji, której dotyczy sprawozdanie. 3 str. 2. Działalność statutowa Fundacji. 4

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 08:16:02 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 08:16:02 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 15.12.2016 godz. 08:16:02 Numer KRS: 0000163366 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie merytoryczne Sprawozdanie merytoryczne fundacja piaskowy smok Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności fundacji Piaskowy Smok z siedzibą w Katowicach za okres od 2011-01-01 do 2011-12-31, sporządzane na

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności. Fundacji Buma. im. Jacka i Piotra Michalskich. za rok 2011

Sprawozdanie z działalności. Fundacji Buma. im. Jacka i Piotra Michalskich. za rok 2011 Sprawozdanie z działalności Fundacji Buma im. Jacka i Piotra Michalskich za rok 2011 Kraków, kwiecień 2012 Spis treści 1. Informacje o Fundacji, której dotyczy sprawozdanie 2. Działalność statutowa Fundacji

Bardziej szczegółowo

Ocena nr 4/05 sprawozdania z działalności Fundacji Fundusz Pomocy Sybirakom

Ocena nr 4/05 sprawozdania z działalności Fundacji Fundusz Pomocy Sybirakom U R ZĄ D D O S P R A W K O M B A T A N T Ó W I O S Ó B R E P R E S J O N O W A N Y C H B I U R O D Y R E K T O R A G E N E R A L N E G O S t a n o w i s k o d s. K o n t r o l i Warszawa, 15 czerwca 2004

Bardziej szczegółowo