ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA LATA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA LATA 2011-2014"

Transkrypt

1 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA LATA Pabianice

2 Spis treści I. PODSTAWA PRAWNA...3 II. ZAŁOŻENIA WSTEPNE...3 III. PREZENTACJA SZKOŁY...3 IV. MODEL ABSOLWENTA...4 V. ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA VI. TRZYLETNI PLAN PRACY SZKOŁY NA LATA VII. GŁOWNE KIERUNKI KONCEPCJI PRACY SZKOŁY...7 VIII. EWALUACJA KONCEPCJI PRACY SZKOŁY...7 2

3 I. PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572) z późniejszymi zmianami. 2. Par. 4 ust.7 i par.5 ust.1 pkt 4a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz (Dz. U. z 2004 r. Nr 89 poz. 845). II. ZAŁOŻENIA WSTEPNE Zespół Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach jest szkołą, która powstała w roku 2001 w wyniku połączenia dwóch szkół: Zespołu Szkół Budowlanych i Zespołu Szkół Mechanicznych w Pabianicach. Obecnie szkoła mieści się przy ulicy Piotra Skargi 21 a jej organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Pabianicach. Szkoła kształci młodzież w zawodach mechanicznych i budowlanych, podyktowanych potrzebami rynku pracy. Koncepcja pracy szkoły opiera się przede wszystkim na: podtrzymywaniu mocnych stron pracy szkoły, wnikliwej analizie pracy, współpracy z pracodawcami, wzmacnianiu pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym. Misja szkoły Nasza szkoła jest wspólnotą opartą na zasadzie partnerstwa, przyjaźni, wzajemnej pomocy i współpracy nauczycieli, uczniów i rodziców. Szkoła pomaga uczniom w rozwijaniu ich zdolności i umiejętności, uczy kreatywności, towarzyszy w drodze do sukcesu. Podstawą działania jest przekazywanie rzetelnej wiedzy, umiejętności jej zdobywania i stosowania w dorosłym życiu. Szkoła zapewnia równe szanse rozwoju wszystkim uczniom, którzy są zachęcani do wysiłku a ich osiągnięcia dostrzegane, uczniowie i nauczyciele współtworzą środowisko przekonane o wartości każdej osoby. Szkoła kształtuje postawy tolerancji, wolne od jakichkolwiek uprzedzeń, promuje postawy szacunku dla innych i samego siebie, wychowuje w duchu patriotyzmu i uniwersalnych wartości. Wizja szkoły Szkoła kształci przyszłych ludzi sukcesu, którzy mają poczucie własnej wartości, nie naruszają jednak godności i wolności innych, potrafią znaleźć swoje miejsce w Europie i świecie. Koncepcja pracy szkoły jest ukierunkowana na rozwijanie zdolności i umiejętności ucznia, uczy go kreatywności i towarzyszy w drodze do sukcesu. Zapewnia rozwój zawodowy nauczycielom, realizuje potrzeby i oczekiwania wszystkich podmiotów współpracujących ze szkołą. III. PREZENTACJA SZKOŁY Zespół Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego jest szkołą o niemal stuletnich tradycjach, która aktywnie uczestniczy we wszechstronnym rozwoju młodzieży, kreowaniu jej postaw obywatelskich, patriotycznych, prospołecznych, proekologicznych i twórczych, gdzie proces dydaktyczny, wychowawczy i opiekuńczy przebiega harmonijnie. W skład Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach wchodzą następujące szkoły: technikum: 3

4 technik mechanik; technik mechanik lotniczy technik mechatronik technik budownictwa zasadnicza szkoła zawodowa: mechanik pojazdów samochodowych blacharz samochodowy monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych fryzjer cukiernik liceum ogólnokształcące dla dorosłych IV. MODEL ABSOLWENTA Nasz absolwent: - dba o własny rozwój, - potrafi korzystać z różnych źródeł informacji, - posiada umiejętność zdobywania, przetwarzania i wykorzystywania wiedzy, - jest kreatywny, - jest przygotowany do studiowania lub podjęcia pracy zawodowej, - jest dobrym fachowcem w swoim zawodzie. V. ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA Nowoczesne i efektywne nauczanie w Zespole Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach możliwe jest dzięki wykwalifikowanej kadrze pedagogicznej, odpowiedniej bazie lokalowej oraz bazie technicznodydaktycznej, która stale jest rozwijana i unowocześniana. Szkoła posiada bibliotekę z bogatym księgozbiorem, ogólnodostępne dla uczniów centrum multimedialne, co pozwala uczniom na pełne korzystanie z technologii informacyjnych, salę kinową, nowoczesną pracownię komputerową (30 stanowisk), wielofunkcyjne boisko ze sztuczną nawierzchnią do gier zespołowych, ośrodki egzaminowania w zawodach mechatronik i mechanik. Kształcenie zawodowe w postaci zajęć praktycznych i praktyk zawodowych odbywa się we współpracy z partnerami szkoły (zakłady pracy, prywatni przedsiębiorcy). Nadzór nad ich szkoleniem sprawuje kierownik szkolenia praktycznego. Na wysoką jakość pracy szkoły składa się dorobek 42 nauczycieli. Struktura zatrudnionych nauczycieli przedstawia się następująco: nauczyciele dyplomowani 16 nauczyciele mianowani 16 nauczyciele kontraktowi 5 nauczyciele stażyści 1 pracodawcy z przygotowaniem pedagogicznym pracownicy naukowi Politechniki Łódzkiej Środowisko, z którego pochodzi młodzież kształcąca się w Zespole Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach jest zróżnicowane. Większość uczniów to mieszkańcy Pabianic, ale wielu także dojeżdża z okolicznych miejscowości. Ponad połowa uczniów pochodzi ze środowiska wiejskiego. Szkoła daje swoim uczniom możliwość wszechstronnego rozwoju. Założeniem placówki jest nie tylko działalność czysto dydaktyczna, ale również kreowanie i wyzwalanie w młodych uczniach twórczych zainteresowań. W tym celu proponowana jest uczniom szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych. Główną 4

5 formą takich zajęć są różne koła zainteresowań, m.in.: - Szkolne Koło Teatralne - Szkolny Klub HDK PCK - Szkolne Koło Sportowe, należące do TKF Budowlani - Szkolny Ośrodek Kariery - Szkolne Koło Caritas - Szkolne Koło PTTK - Szkolne Koło Strzeleckie - Szkolne Koło Biologiczne Prowadzimy także zajęcia z AutoCad a w zakresie mechanicznym, budowlanym, mechatronicznym. Udział w wyżej wymienionych zajęciach pozwala uczniom na zdobycie certyfikatów potwierdzających nabyte umiejętności. Przygotowywany jest i przestrzegany kalendarz imprez Szkolnych i wycieczek. Uczniowie Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach chętnie biorą udział w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych, zarówno o zasięgu szkolnym, powiatowym, ale także rejonowym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Oferta edukacyjna Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach cieszy się w środowisku lokalnym sporym zainteresowaniem. Ten stan rzeczy szkoła wypracowała sobie następującymi działaniami: 1) ciekawą i systematycznie aktualizowaną ofertą kierunków kształcenia, dostosowaną do potrzeb rynku pracy; 2) dobrą opinią w zakresie poziomu nauczania, wyposażenia i bezpieczeństwa; 3) promocją w środowisku: organizowanie dni otwartych i imprez plenerowych, spotkań w gimnazjach powiatu pabianickiego, udział w targach edukacyjnych, kolportaż ulotek informacyjnych, udostępnianie aktualnych informacji o szkole na stronie internetowej. Najlepszą jednak reklamą dla szkoły są zadowoleni uczniowie i ich rodzice, absolwenci oraz wyniki egzaminów zewnętrznych. Kierunki działań dydaktycznych w koncepcji rozwoju szkoły Szkoła: przygotowuje uczniów do dalszych etapów kształcenia oraz pracy w zawodach wynikających z zapotrzebowania rynku pracy i środowiska; kształci mechaników pojazdów samochodowych, blacharzy, monterów zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monterów sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, fryzjerów i cukierników na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej oraz techników w zawodach budowlanych, mechanicznych i mechatronicznych; tworzy optymalne warunki do rozwoju zawodowego w porozumieniu z pracodawcami; doskonali proces nauczania uczenia się poprzez wprowadzanie innowacji pedagogicznych i kształcenia modułowego w zawodzie technik mechatronik i technik mechanik; koncentruje się na dążeniu do zapewnienia postępu w rozwoju każdego ucznia i osiągania przez niego sukcesu; współpracuje z Politechniką Łódzką, PCK, Komendą Powiatową Policji w Pabianicach, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, 5

6 PAFANA S.A., SUWARY S.A. Młodzieżowym Domem Kultury, WZL w Łodzi oraz 32 BLT w Łasku i innymi podmiotami; nowoczesne i efektywne nauczanie na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej i technikum możliwe jest dzięki odpowiedniej bazie lokalowej i bazie techno-dydaktycznej; zapewnia pełne bezpieczeństwo swoim wychowankom oraz wszystkim pracownikom; umożliwia korzystanie z oferty zajęć pozalekcyjnych; rozpoznaje możliwości edukacyjne uczniów, diagnozuje przyczyny niepowodzeń szkolnych, podejmuje wszechstronne działania poprawiające sprawność umysłową ucznia i eliminuje kłopoty dydaktyczne; szkoła stwarza możliwości wyrównywania szans edukacyjnych poprzez uczestnictwo w projektach współfinansowanych przez Unię Europejską Zawód-Kariera-Sukces i Teraz uczeń nowe kwalifikacje. VI. TRZYLETNI PLAN PRACY SZKOŁY na lata Lp ZADANIE 1. Obszar: Koncepcja pracy szkoły Promocja Wzmacnianie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym SPODZIEWANE EFEKTY 1. Wprowadzenie nowych kierunków kształcenia. 2. Absolwenci gimnazjów są zainteresowani ofertą edukacyjną szkoły. 3. Szkoła posiada pozytywny wizerunek w środowisku lokalnym. 4. Szkoła upowszechnia informacje o swoich osiągnięciach. TERMIN REALIZACJI 2. Obszar: Zarządzanie i organizacja Obieg informacji Doskonalenie obiegu informacji w szkole 1. Szkoła posiada sprawny i skuteczny system uzyskiwania i obiegu informacji. 2. Szkoła w sposób partnerski współdziała z rodzicami, zachęca ich do aktywnego udziału w swojej działalności. 3. W szkole istnieje system gromadzenia, badania i przetwarzania danych statystycznych. 4. Dyrektor szkoły systematycznie analizuje skuteczność zarządzania i sprawność organizacyjną szkoły. 5. Nauczyciele dzielą się wzajemnie zdobytą wiedzą i umiejętnościami 6. Szkoła posiada elektroniczną bazę danych umożliwiającą komputerowe wypisywania świadectw. 3. Obszar: Kształcenie Organizacja procesu kształcenia Tworzenie warunków do pełnego, indywidualnego rozwoju każdego ucznia zgodnie z jego możliwościami i potrzebami 1. Szkoła rozpoznaje potrzeby i możliwości edukacyjne uczniów. 2. Szkoła zapewnia rozwój każdego ucznia, jego zainteresowań i szczególnych uzdolnień. 3. Organizacja kształcenia w szkole poddawana jest systematycznej ocenie i analizie. 4. Metody nauczania stosowane przez nauczycieli odpowiadają celom kształcenia i potrzebom uczniów. 5. W toku kształcenia nauczyciele wdrażają uczniów do aktywności i odpowiedzialności za własny rozwój, a nauczanie jest ściśle związane z uczeniem się. 6. Uczniowie i rodzice znają wymagania edukacyjne z poszczególnych zajęć oraz formy i sposoby oceniania. 7. Sposób realizowania poszczególnych programów nauczania 6

7 jest systematycznie analizowany i na bieżąco modyfikowany. 4. Obszar: Wychowanie i opieka Praca wychowawcza i profilaktyczna szkoły Eliminowanie przejawów demoralizacji uczniów 1. Szkoła posiada program wychowawczy i program profilaktyki, zgodnie z przepisami prawa. 2. Przyjęte przez szkołę wartości wychowawcze, zawarte w programie wychowawczym, są uzgodnione z rodzicami, Samorządem Uczniowskim i przez nich akceptowane. 3. Program wychowawczy szkoły jest realizowany w coraz szerszym współdziałaniu z rodzicami oraz z uwzględnieniem ich opinii. 4. Szkoła planuje i systematycznie realizuje zadania wychowawcze i profilaktyczne oraz podejmuje działania promujące zdrowie. 5. Realizacja programów profilaktyki przeciwdziała powstawaniu patologii i uzależnień. 6. Szkoła rozpoznaje problemy wychowawcze uczniów oraz uwzględnia ich potrzeby w tym zakresie. 7. W szkole określono spójne z przyjętym programem wychowawczym wymagania w zakresie zachowania i postaw uczniów, które są uwzględniane w procesie oceniania zachowania uczniów. 8. Przestrzegane są postanowienia statutu szkoły w zakresie przyznawania uczniom nagród i wymierzania kar. 9. Szkoła diagnozuje na bieżąco trudności wychowawcze. 10. Szkoła realizuje zadania w zakresie edukacji ekologicznej. VII. GŁÓWNE KIERUNKI KONCEPCJI PRACY SZKOŁY Tworzenie warunków do pełnego, indywidualnego rozwoju ucznia zgodnie z jego możliwościami i potrzebami, Kształtowanie postaw obywatelskich, patriotycznych, prospołecznych, proekologicznych i twórczych, Rozwijanie współpracy z instytucjami wspierającymi szkołę, Wzmacnianie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym poprzez upowszechnianie jej osiągnięć i rozszerzanie oferty edukacyjnej, Tworzenie nowych kierunków kształcenia i ośrodków egzaminowania. VIII. EWALUACJA KONCEPCJI PRACY SZKOŁY Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach jest wynikiem dążenia do zapewnienia możliwie jak najwyższej jakości kształcenia i wychowania. Ze względu na stale zmieniające się warunki działania oraz potrzeby uczniów, rodziców i nauczycieli koncepcja pracy szkoły będzie stale monitorowana i uzupełniana na bieżąco o niezbędne, nowe elementy wynikające z aktualnych warunków i potrzeb, oraz korygowana. Zmiany te będą ujmowane po analizach i modyfikacjach dokonywanych przez wszystkich pracowników i uczniów szkoły oraz ich rodziców. Ewaluacja uwzględniać będzie zmiany w Planie Pracy Szkoły zgodnie z potrzebami. 7

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TANOWIE SZKOŁY FILIALNEJ W PILCHOWIE

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TANOWIE SZKOŁY FILIALNEJ W PILCHOWIE KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TANOWIE SZKOŁY FILIALNEJ W PILCHOWIE NA LATA 2014-2017 Spis treści Wstęp Podstawa prawna Rozdział I Aktualna sytuacja szkoły Rozdział II - Misja szkoły Rozdział III

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 6 W MYSŁOWICACH NA LATA SZKOLNE 2013/14-2015/16

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 6 W MYSŁOWICACH NA LATA SZKOLNE 2013/14-2015/16 KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 6 W MYSŁOWICACH NA LATA SZKOLNE 2013/14-2015/16 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (DZ.U. z 2004r. nr

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY KONCEPCJA PRACY SZKOŁY Koncepcja pracy szkoły obejmuje wszystkie jednostki wchodzące w skład Zespołu Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie: 1. Gimnazjum Sportowe 2. I Liceum Ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. na lata 2014-2019. Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie. Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie

Koncepcja pracy. na lata 2014-2019. Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie. Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie Koncepcja pracy Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie na lata 2014-2019 Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie ul. gen. J. Zajączka 7 Wstęp Zespół Szkół Elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Kielcach

Kuratorium Oświaty w Kielcach Kuratorium Oświaty w Kielcach 25-516 Kielce tel. 41 34 21 634 al. IX Wieków Kielc 3 fax 41 34 48 883 e-mail: kurator@kuratorium.kielce.pl http://kuratorium.kielce.pl Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Publicznej Szkoły Podstawowej w Rokitni Nowej na lata 2013-2018

Koncepcja pracy Publicznej Szkoły Podstawowej w Rokitni Nowej na lata 2013-2018 Koncepcja pracy Publicznej Szkoły Podstawowej w Rokitni Nowej na lata 2013-2018 SPIS TREŚCI I. PODSTAWA PRAWNA II. INFORMACJE O SZKOLE III. MISJA SZKOŁY IV. WIZJA SZKOŁY V. MODEL ABSOLWENTA VI. PLAN DZIAŁAŃ

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Bieniewicach na lata 2013-2018

Koncepcja pracy Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Bieniewicach na lata 2013-2018 Koncepcja pracy Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Bieniewicach na lata 2013-2018 1 SPIS TREŚCI I. MISJA I WIZJA SZKOŁY II. MODEL ABSOLWENTA III. PLAN DZIAŁAŃ SZKOŁY 1. Działalność dydaktyczna, wychowawcza

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. K. MIARKI W GMINIE ORNONTOWICE NA LATA 2013-2015 SPIS TREŚCI

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. K. MIARKI W GMINIE ORNONTOWICE NA LATA 2013-2015 SPIS TREŚCI KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. K. MIARKI W GMINIE ORNONTOWICE NA LATA 2013-2015 SPIS TREŚCI 1. Podstawa prawna 2. Informacje o szkole 3. Misja szkoły 4. Wizja szkoły 5. Model absolwenta 6. Plan

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W KONINIE NA LATA SZKOLNE 2013-2018.

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W KONINIE NA LATA SZKOLNE 2013-2018. KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W KONINIE NA LATA SZKOLNE 2013-2018. Koncepcja Pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. / Dz.U. z 2004

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 11 W KATOWICACH KATOWICE, WRZESIEŃ 2009 1 K oncepcja Pracy Szkoł y Koncepcja Pracy Szkoły

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w Ostrołęce

PROGRAM WYCHOWAWCZY III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w Ostrołęce PROGRAM WYCHOWAWCZY III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w Ostrołęce rok szkolny: 2013/2014 2014/2015 2015/2016 1 SPIS TREŚCI Założenia programowe.. 3 Misja, wizja i zadania szkoły.. 3 1. Cele pracy wychowawczej...

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ W CHAŁUPKACH 2013-2018

KONCEPCJA ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ W CHAŁUPKACH 2013-2018 KONCEPCJA ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ W CHAŁUPKACH 2013-2018 OBSZARY PRACY SZKOŁY KSZTAŁCENIE OPIEKA WYCHOWANIE ZARZĄDZANIE SYSTEM ZARZĄ- DZANIA JAKOŚCIĄ ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim na lata 2014-2017

Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim na lata 2014-2017 Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim na lata 2014-2017 1 MISJA SZKOŁY Misją naszej szkoły jest w ciągu sześcioletniego okresu nauki ukształtować wychowanka, który:

Bardziej szczegółowo

K O N C E P C J A Pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim

K O N C E P C J A Pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim K O N C E P C J A Pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim I. CHARAKTERYSTYKA PLACÓWKI Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Nowym Dworze Gdańskim umożliwia realizację

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju. Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Żardenikach Strategia na lata 2012-2016. Misja Ośrodka

Program Rozwoju. Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Żardenikach Strategia na lata 2012-2016. Misja Ośrodka Program Rozwoju Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Żardenikach Strategia na lata 2012-2016 Misja Ośrodka Naszą misją jest służenie dzieciom w poszukiwaniu możliwości ich rozwoju i stała gotowość

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mariana Koszewskiego w Kościanie na lata 2014-2016

Koncepcja pracy. Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mariana Koszewskiego w Kościanie na lata 2014-2016 Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mariana Koszewskiego w Kościanie na lata 2014-2016 1 SPIS TREŚCI 1. Informacja o szkole. 2. Misja szkoły. 3. Wizja szkoły. 4. Pożądany model absolwenta. 5. Plan

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013 1 1. OGÓLNY PLAN PRACY PLACÓWKI Wizja funkcjonowania ZSB i planowane cele. Szkoła kształci uczniów przygotowując ich do wykonywania zwodów

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 5 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 6 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE SPIS TREŚCI Rozdział I: Informacje ogólne ( 1)... 3 Rozdział II: Cele i zadania szkoły ( 2-12)... 5 Rozdział III: Sposoby realizacji zadań szkoły ( 13 29)... 9 Rozdział

Bardziej szczegółowo

STATUT. Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim

STATUT. Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim Załącznik do Uchwały Rady Pedagogicznej nr 5//2009/2010 z dnia 04.05.2010 obowiązuje od 10 maja 2010 Zmiany wprowadzone uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 1//2010/2011 z dnia 29.11.2010 r. Nr 4//2012/2013 z

Bardziej szczegółowo

STATUT. ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie.

STATUT. ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... str. 2 ROZDZIAŁ II Misja placówki...... str. 3 ROZDZIAŁ III Sposoby realizacji zadań szkoły... str. 9 ROZDZIAŁ IV Organy szkoły (przedszkola)

Bardziej szczegółowo

STATUT. Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu

STATUT. Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu tekst ujednolicony z 14 października 2014r. 1 SPIS TREŚCI Rozdział I - Postanowienia ogólne.s.3 Rozdział II - Cele i zadania szkoły s.5 Rozdział

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum Zawodowe im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie Chojna Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 NAZWA SZKOŁY PODSTAWY PRAWNE

ROZDZIAŁ 1 NAZWA SZKOŁY PODSTAWY PRAWNE ROZDZIAŁ 1 NAZWA SZKOŁY 1 PODSTAWY PRAWNE 1. Szkoła Podstawowa nr 7 w Oleśnicy, zwana dalej szkołą, działa na podstawie: 1.1. Ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 6 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 7 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Mariola Janus Agata Józefowicz Anita Michalak Joanna Olejniczak Jarosław Piersiala

Opracowanie: Mariola Janus Agata Józefowicz Anita Michalak Joanna Olejniczak Jarosław Piersiala PLAN ROZWOJU GIMNAZJUM IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W SKÓRZEWIE NA LATA 2013-2018 Opracowanie: Mariola Janus Agata Józefowicz Anita Michalak Joanna Olejniczak Jarosław Piersiala MISJA SZKOŁY Jesteśmy

Bardziej szczegółowo