ANALIZA PRZYDATNOŚCI GAZU ZE ZGAZOWANIA OSADÓW ŚCIEKOWYCH W GAZOWNICTWIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANALIZA PRZYDATNOŚCI GAZU ZE ZGAZOWANIA OSADÓW ŚCIEKOWYCH W GAZOWNICTWIE"

Transkrypt

1 ANALIZA PRZYDATNOŚCI GAZU ZE ZGAZOWANIA OSADÓW ŚCIEKOWYCH W GAZOWNICTWIE Autorzy: Sebastian Werle, Ryszard K. Wilk ( Rynek Energii sierpień 2011) Słowa kluczowe: zgazowanie, osady ściekowe, syngaz, gazownictwo Streszczenie. Osady ściekowe są wciąż niewykorzystywanym w dostatecznym stopniu zasobem biomasy stałej. Z punktu widzenia zobowiązań wynikających z wprowadzania prawa wspólnotowego, obecna struktura wykorzystania osadów w Polsce jest wysoce niekorzystna. Głównym problemem jest brak instalacji do termicznego przekształcania osadów ściekowych. Zgazowanie osadów ściekowych jest wciąż procesem niedostatecznie rozpoznanym. W pracy przedstawiono wyniki obliczeń równowagowych procesu zgazowania różnych osadów ściekowych. Przeprowadzono teoretyczną analizę wpływu podstawowych czynników (skład elementarny zgazowywanego paliwa oraz stosunek nadmiaru powietrza λ) na skład uzyskiwanego gazu w autotermicznym procesie zgazowania. W obliczeniach, prowadzonych dla kilku rodzajów osadów ściekowych różniących się składem elementarnym, przyjęto, że ilość powietrza, użytego jako czynnik zgazowujący, doprowadzana do procesu została tak dobrana, aby stosunek nadmiaru powietrza zawierał się w przedziale 0,30-0,55. Wyniki analizy porównano z właściwościami gazu ziemnego, będącego podstawowym paliwem. 1. WSTĘP Osady ściekowe powstają w komunalnych i przemysłowych oczyszczalniach w procesie oczyszczania ścieków [10, 11]. Strumień osadów bardzo szybko wzrasta tworząc kolejną grupę odpadów wymagającą zgodnego ze standardami prawa wspólnotowego, rozwiązania ich zagospodarowania [15]. Ilość wytworzonych osadów ściekowych w Polsce systematycznie wzrasta. W 2000 roku wytworzono 1063 tyś. ton s.m., a w roku 2007 w 3041 oczyszczalniach ścieków już 1088,8 tyś. ton s.m. [17, 21]. Na podstawie założeń demograficznych tendencja ta ma się pogłębić. Dziś wciąż dominującym kierunkiem zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych jest ich składowanie. Na rysunku 1 pokazano dzisiejszą strukturę gospodarki osadami ściekowymi [17]. 40% 22% 1% 7% 30% Rys. 1. Struktura gospodarki osadami ściekowymi; 1 stosowane w rolnictwie, 2 stosowane do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne, 3 stosowane do upraw roślin przeznaczonych do produkcji kompostu, 4 przekształcone termicznie, 5 składowane Z punktu widzenia zobowiązań wynikających z wprowadzania prawa wspólnotowego, powyższa struktura wykorzystania osadów jest wysoce niekorzystna. Głównym problemem jest praktycznie brak instalacji do termicznego przekształcania osadów ściekowych.

2 Zgodnie z [11] prognozuje się, iż w roku 2018 odsetek termicznie unieszkodliwianych osadów wzrośnie do 59%. By móc ten stan osiągnąć konieczny jest rozwój technologii termicznego przekształcania osadów. Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych przewidział finansowanie takich przedsięwzięć. Przykładem mogą być licznie oddawane do użytku instalacje odwodnienia, suszenia i granulacji osadu (np. Rzeszów, Iława, Myszków, Piaseczno i wiele innych), które charakteryzują się dodatkową korzyścią wytworzenia paliwa formowanego, przeznaczonego na rynek paliwowy. 2. TERMICZNE PRZEKSZTAŁCANIE OSADÓW ŚCIEKOWYCH Zgodnie z [18] pod pojęciem termicznego przekształcania odpadów rozumie się: spalanie odpadów przez ich utlenienie oraz inne procesy termicznego przekształcania odpadów, w tym pirolizę, zgazowanie i proces plazmowy, o ile substancje powstające podczas tych procesów są następnie spalane. Generalnie, termiczne metody utylizacji osadów ściekowych są ciągle procesem słabo rozpoznanym i udokumentowanym. W wielu przypadkach wciąż są na etapie badań wstępnych i opracowywania rozwiązań technologicznych [3]. Zgazowaniem paliwa nazywa się cykl przemian prowadzących do wytworzenia gazu. W praktyce jest to proces, w którym realizowane są endo- i egzotermiczne reakcje chemiczne (przy niedomiarze tlenu) z udziałem pierwiastka węgla, dwutlenku węgla, tlenku węgla, wodoru, pary wodnej i metanu [5]. Oprócz wytworzonego gazu palnego (CO, H 2, CH 4 ), powstają substancje ciekłe i smoliste oraz stałe (koksik, żużel). Zgazowanie odbywa się przez dodanie czynnika zgazowującego. Od rodzaju zastosowanego czynnika zależy w dużym stopniu skład i wartość opałowa otrzymanego gazu. Rozwój technologii zgazowania związany jest z rozwojem gazyfikatorów. Obecnie jest znanych kilka technologii zgazowania osadów ściekowych, które jednak nie są jeszcze stosowane szeroko komercyjnie. Znane rozwiązania konstrukcyjne reaktorów do zgazowania biomasy w tym osadów ściekowych można podzielić na 3 główne grupy [2, 5, 10]: reaktory ze złożem stałym, reaktory ze złożem fluidalnym, reaktory strumieniowe. W zakresie małych i średnich mocy dominują technologie reaktorów ze złożem stałym. Rozróżnia się tu następujące typy reaktorów: przeciwprądowe (górnociągowe), współprądowe (dolnociągowe), krzyżowo-prądowe. W procesach zgazowania osadów ściekowych stosuje się najczęściej reaktory ze złożem stałym i fluidalnym. Gazyfikatory fluidalne nadają się zwłaszcza do zgazowania osadu organicznego o znacznej części składników mineralnych. Powszechnie uznaje się, iż technologie fluidalne przeznaczone są dla układów o stosunkowo dużych mocach (>10MW) [14].

3 Wyniki badań pokazują [6, 12], iż zgazowanie osadów ściekowych w rektorach ze złożem stałym dolnociągowym (współprądowym) charakteryzują się stosunkowo niewielką zawartością smoły w wytwarzanym gazie. Jest to spowodowane tym, iż substancje smoliste będące produktem procesu przechodząc przez wysokotemperaturowe strefy spalania i zgazowania ulegają w większości dekompozycji i utlenieniu. Kiedy jednak niezbyt istotna pozostaje ilość smoły w wytwarzanym gazie, źródłem gazu mogą być reaktory przeciwprądowe. Osady ściekowe stanowią paliwo, które musi być odpowiednio przygotowane, by proces ich zgazowania mógł być traktowany jako obiecująca metoda wytwarzania ciepła. Aby określić przydatność osadów ściekowych do ich zgazowania należy poznać ich podstawowe właściwości fizyczne i chemiczne. Skład elementarny osadów ściekowych, zawartość pierwiastków śladowych oraz związków nieorganicznych zależny jest od wielu czynników, przy czym główną rolę może odgrywać region kraju lub świata. 3. OBLICZENIA SKŁADU GAZU ZE ZGAZOWANIA Teoretyczna analiza procesu zgazowania osadów ściekowych może pomóc w znalezieniu parametrów prowadzenia procesu, przy których uzyskiwany gaz ze zgazowania charakteryzować się będzie względnie dużą wartością opałową. W literaturze zajmującej się problematyką zgazowania można wyróżnić dwie możliwości analizy zjawiska. Pierwszy z nich [1] jest skoncentrowany na równowagowe obliczenie składu gazu. Drugi zaś [4], polega na wydzieleniu w procesie kilku stref w reaktorze. Większość modeli równowagowych bazuje na minimalizacji funkcji Gibbsa [1, 20], ale drugim spotykanym podejściem jest zastosowanie stałych równowagi chemicznej [22]. Obliczenia składu gazu uzyskanego ze zgazowania osadów ściekowych przeprowadzono opierając się na równowadze termodynamicznej, przy założeniach, że proces prowadzony jest w reaktorze dolnociągowym ze złożem stałym, przy ciśnieniu atmosferycznym. Czynnikiem zgazowującym jest powietrze atmosferyczne. Ilość smół powstających w tego typu reaktorach jest niewielka, dlatego założono, że substancjami, jakie powstają w procesie zgazowania są: CO 2, CO, H 2 O, H 2 i CH 4 oraz N 2 i O 2. Założono, iż czas pobytu substratów w reaktorze jest na tyle długi, aby osiągnąć stan równowagi. Takie uproszczenie zostało wcześniej potwierdzone przez innych autorów [22]. Analiza elementarna danego rodzaju osadu ściekowego przyjęta została na podstawie dostępnych źródeł literaturowych [7, 9, 13, 19]. W tabeli 1 przedstawiono średni skład elementarny ustabilizowanych, analizowanych osadów ściekowych w stanie suchym i bezpopiołowym (daf). Tabela 1 Średni skład elementarny ustabilizowanych osadów ściekowych w stanie suchym i bezpopiołowym (daf) Kraj wytworzenia c h n o 1 - Hiszpania 52,3 8,0 6,7 33,0 2 - Australia 41,8 5,4 4,3 48,5 3 - Islandia 53,5 6,6 4,1 35,8 4- Korea Pd. 55,1 8,6 7,2 29,1 Strumień doprowadzonego powietrza do reaktora został dobrany w taki sposób, aby stosunek nadmiaru powietrza zawierał się w przedziale λ=0,3 0,55. Do obliczeń wykorzystano program Gaseq.

4 Wyniki symulacji obliczeniowych przedstawiono na rysunkach 2-5. Na rysunku 2 przedstawiono skład gazu ze zgazowania w funkcji stosunku nadmiaru powietrza podczas zgazowania osadów ściekowych (kraj wytworzenia Korea Pd.) dla założonej temperatury w strefie zgazowania równej T zg =1000K. 0,6 0,5 udział molowy składnika 0,4 0,3 0,2 0 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 0,55 lambda metan tlenek wegla ditlenek węgla wodór azot Rys. 2. Skład gazu w funkcji stosunku nadmiaru powietrza dla zgazowania osadu ściekowego (Korea); Tzg=1000K Wyniki otrzymane dla pozostałych analizowanych osadów były podobne jeśli wziąć pod uwagę tendencje przebiegów zmian udziałów molowych rozpatrywanych składników. Udział metanu w gazie ze zgazowania zmniejsza się wraz ze wzrostem stosunku nadmiaru powietrza. Dla większej części analizowanego zakresu λ jest on mały, osiągając maksymalnie wartość około 10% dla λ=0,3. Udział wodoru w gazie ze zgazowania osadów ściekowych wykazuje zmienną tendencję, gdyż obserwuje się maksimum udziału molowego wodoru dla stosunku nadmiaru powietrza wynoszącego ok. 0,42. Nie są to jednak zmiany duże oscylują w granicach od około 0,07 do 2. Udział ditlenku węgla w gazie ze zgazowania zwiększa się wraz ze wzrostem stosunku nadmiaru powietrza. W badanym zakresie λ, molowy udział tlenku węgla spada od wartości około 0,27 do około 9. Udział molowy azotu rośnie wraz ze wzrostem stosunku nadmiaru powietrza, czego należało się spodziewać, ze względu na doprowadzaną do procesu większą ilość powietrza. Na rysunkach 3-5 przedstawiono porównanie uzyskanych wyników dla badanych rodzajów osadów ściekowych. Jak widać, istnieje wartość stosunku nadmiaru powietrza, dla którego udział molowy wodoru jest największy. Jednocześnie widać, iż osady ściekowe australijskie charakteryzują się najwyższym udziałem wodoru (udział molowy tlenu wynoszący około z O2 =17%) spośród wszystkich analizowanych osadów. Widać również, iż australijskie osady ściekowe wykazują najwyższą zawartość metanu spośród wszystkich analizowanych osadów. Niezależnie od typu osadu zawartość metanu w uzyskanym gazie maleje wraz ze wzrostem stosunku nadmiaru powietrza osiągając wartość bliską 0 dla λ=0,55. Udział molowy CO 2 w gazie ze zgazowania rośnie wraz ze wzrostem stosunku nadmiaru powietrza.

5 0,2 8 6 udział molowy wodoru 4 2 0,08 0,06 0,04 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 0,55 lambda Hiszpania Australia Islandia Korea Rys. 3. Udział molowy wodoru w gazie ze zgazowania w funkcji stosunku nadmiaru powietrza dla różnych typów osadów ściekowych udział molowy metanu 2 0,08 0,06 0,04 0,02 0 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 0,55 lambda Hiszpania Australia Islandia Korea Rys. 4. Udział molowy metanu w gazie ze zgazowania w funkcji stosunku nadmiaru powietrza dla różnych typów osadów ściekowych 0,4 0,25 udział molowy tlenku węgla 0,35 0,3 0,25 0,2 5 0,05 0,2 5 0,05 udział molowy ditlenku węgla 0 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 0,55 lambda Hiszpania Australia Islandia Korea Hiszpania Australia Islandia Korea Rys. 5. Udział molowy tlenku i ditlenku węgla w gazie ze zgazowania w funkcji stosunku nadmiaru powietrza dla różnych typów osadów ściekowych 0 Udział CO maleje wraz ze wzrostem stosunku nadmiaru powietrza, przy czym największe wartości występują dla λ=0,3 i osadów ściekowych z Australii. Osady te charakteryzują się najwyższą zawartością

6 tlenu i jednocześnie najniższą zawartością węgla (w porównaniu z pozostałymi osadami), jednakże charakteryzują się najwyższą zawartością składników palnych w gazie. Wytłumaczyć to można wykorzystując regułę przekory Le Chateliera-Brauna. Palne składniki gazu ze zgazowania tworzą się na drodze reakcji egzotermicznych. Wysoka zawartość tlenu w osadach ściekowych z Australii powoduje obniżenie temperatury reakcji, a to przekornie powoduje przesuniecie reakcji w kierunku równowagi i wzrost ilości palnych składników w gazie. W tabeli 2 porównano najważniejsze analizowane właściwości gazu ze zgazowania różnych osadów ściekowych z metanem, jako paliwem podstawowym. Analizując tę tabelę można zauważyć, iż gaz ze zgazowania osadów ściekowych może mieć kilka razy niższą wartość opałową od gazu ziemnego. Należy jednak pamiętać, że zapotrzebowanie powietrza jest znacznie niższe niż w przypadku gazu ziemnego, a to oznacza, że energia chemiczna paliwa przekazywana jest do mniejszej ilości spalin niż to miało miejsce podczas spalania gazu ziemnego. W składzie gazu ze zgazowanie obserwuje się znaczne ilości tlenku węgla i wodoru. Stwarza to potencjalne zagrożenie wybuchowe i toksykologiczne w przypadku wydostania się gazu z instalacji. Wymienione składniki to jednocześnie główne składniki palne. Oba palą się płomieniem słabo promieniującym i stąd odbiór ciepła powinien następować głównie na drodze konwekcji. Tabela 2 Podstawowe własności gazu ze zgazowania osadów ściekowych i gazu ziemnego Maksymalny udział molowy, % W d, MJ/m 3 n CH 4 H 2 CO CO 2 N ,0 12,0 35,0 8,0 29,0 10,6 2 14,0 13,6 32,6 20,0 19,8 9,9 Osad 3 8,0 11,0 28,0 15,0 38,0 6,9 4 9,0 11,6 27,0 11,0 45,4 7,2 Gaz ziemny 98, ,2 1 31,0 6. PODSUMOWANIE I WNIOSKI Osady ściekowe są bardzo specyficznym materiałem pod kątem ich zgazowania. Ich skład elementarny jest bardzo zmienny, zależny od regionu powstania. Uznając za nadrzędną potrzebę rozwoju termicznych metod unieszkodliwiania osadów ściekowych, a szczególnie niepoznanego dotąd w dostatecznie dobrym stopniu zgazowania, należy dokonywać teoretycznych analiz tego procesu. Wnioski z tych analiz pomogą w znalezieniu parametrów prowadzenia procesu, przy których uzyskiwany gaz ze zgazowania charakteryzować się będzie względnie dużą kalorycznością. Nie należy się spodziewać co oczywiste wyników chociażby zbliżonych do gazu ziemnego, lecz niskie zapotrzebowanie na powietrze do spalania powoduje, że jego spalanie nie nastręcza problemów.

7 LITERATURA [1] Altafini R., Bander P., Barreto M.: Prediction of the working parameters of a wood waste gasifier through equilibrium model. Energy Conversion and Management 2003, 44, [2] Bień J., Nowak W.: Zgazowanie osadów ściekowych cz. I. Czysta Energia 2005, (42), 4. [3] Bień J., Nowak W.: Zgazowanie osadów ściekowych cz. II. Czysta Energia 2005, (43), 5. [4] Blasi C.D.: Dynamic behavior of stratified downdraft gasifier. Chemical Engineering Science 2000, 55, [5] Chmielniak J., Skorek J., Kalina J., Lepszy S.: Układy zintegrowane ze zgazowaniem biomasy, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice [6] Dogru M., Midilli A., Howarth C.R.: Gasification of sewage sludge using a throated downdraft gasifier and uncertainty analysis. Fuel Processing Technology 2002, 75, [7] Dominguez A., Menendez J.A., Pis J.J.: Hydrogen rich fuel gas production from the pyrolysis of wet sewage sludge at high temperature. J.Anal. Appl. Pyrolysis 2006, 77, [8] Dyrektywa 2001/77/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001r.w sprawie wspierania produkcji na rynku wewnętrznym energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych. [9] Hyun P.J., Hyeon H.S., Young-Kwon P., Jin-Heong T., Jong-Ki J., Junhong P., Changkook R., Seung-Soo K.: Clean bio-oil production from fast pyrolysis of sewage sludge: Effects of reaction conditions and metal oxide catalysts. Bioresource Technology 2010, 101, [10] Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2010, Uchwała Rady Ministrów nr 233 z dn. 29 XII 2006 (Monitor Polski z dn.29 grudnia 2006). [11] Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2003 [12] Midilli A., Dogru M., Howarth C.R., Ling M.J., Ayhan T.: Combustible gas production from sewage sludge with a downdraft gasifier. Energy Conversion and management 2001, 42, [13] Mountouris A., Voutsas E., Tassios D.: Plasma gasification of sewage sludge: process development and energy optimization. Energy Conversion and Management. 49 (2008) p [14] Nadziakiewicz J., Wacławiak K., Stelmach S.: Procesy termiczne utylizacji odpadów, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice [15] Pająk T.: Termiczne przekształcanie, jako element systemu zagospodarowania odpadów komunalnych i osadów ściekowych. VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Zarządzanie środowiskiem na terenach uprzemysłowionych nowoczesne systemy, techniki i technologie. Zakopane, marca 2005 r. [16] Polityka energetyczna Polski do 2030 roku, Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada 2009 roku. [17] Rocznik Statystyczny. Ochrona Środowiska. GUS Warszawa [18] Ustawa z dnia 27 IV 2001r. o odpadach (Dz. U nr 62 poz. 628). [19] Shen L., Hang D.-K.: An experimental study of oil recovery from sewage sludge by low-temperature pyrolysis in a fluidised-bed. Fuel 2003, 82, [20] Werle S., Wilk R.K.: Investigation of the influence of different sewage sludge properties on the gasification process. Polish Journal of Environmental Studies, Series of Monographs, 2010, 2, [21] Werle S., Wilk R.K.: A review of methods for the thermal utilization of sewage sludge: The Polish perspective. Renewable Energy, 2010, 3, [22] Zainal Z.A., Ali R., Lean C.H., Seetharamu K.N.: Prediction of performance of a downdraft gasifier using equilibrium modeling for different biomass materials. Energy Conversion and Management 2001, 42,

8 ANALYSIS OF USE A SEWAG SLUDGE DERIVED SYNGAS IN THE GAS INDUSTRY Key words: gasification, sewage sludge, syngas, gas industry Summary. Currently, the predominant method for the disposal of sewage sludge is its storage and agricultural application. However, the legislation taking effect in the next few years will effectively block these avenues of sewage-sludge disposal. Therefore, effective methods of thermal sewage-sludge utilization must be developed. The paper presents the results of equilibrium calculations of gasification process for different sewage sludge. A theoretical analysis of the influence of the main factors (elementary composition of the fuel and air excess ratio λ) on the composition of the gas obtained in the autothermal gasification process was conducted. The calculations were carried out for several types of sewage sludge. It was assumed, that the quantity of air, used as a gasification factor, conveyed to the process was such that the ratio of excess air was in the range Analysis results were compared with those of natural gas as primary fuel. Sebastian Werle, dr inż., adiunkt, Politechnika Śląska, Instytut Techniki Cieplnej, Zakład Techniki Spalania i Silników Spalinowych, Działalność naukowa autora związana jest ze spalaniem i zgazowaniem biomasy ze szczególnym uwzględnieniem osadów ściekowych, technologią HTAC, niskoemisyjnymi technikami spalania oraz technologiami generacji energii elektrycznej i ciepła. Ryszard K. Wilk, profesor zwyczajny, Politechnika Śląska, Instytut Techniki Cieplnej, Kierownik Zakładu Techniki Spalania i Silników Spalinowych; Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki w latach , prorektor ds. Dydaktyki Politechniki Śląskiej w latach ; Działalność naukowa autora związana jest z rozpylaniem cieczy, paliwami i ich właściwościami, spalaniem paliw stałych, ciekłych i gazowych, niskoemisyjnym spalaniem, ograniczeniem emisji szkodliwych substancji, spalaniem oraz zgazowaniem biomasy, zgazowaniem węgla, technologią HTAC.

Dr Sebastian Werle, Prof. Ryszard K. Wilk Politechnika Śląska w Gliwicach Instytut Techniki Cieplnej

Dr Sebastian Werle, Prof. Ryszard K. Wilk Politechnika Śląska w Gliwicach Instytut Techniki Cieplnej OTRZYMYWANIE PALIWA GAZOWEGO NA DRODZE ZGAZOWANIA OSADÓW ŚCIEKOWYCH Dr Sebastian Werle, Prof. Ryszard K. Wilk Politechnika Śląska w Gliwicach Instytut Techniki Cieplnej Dlaczego termiczne przekształcanie

Bardziej szczegółowo

Termiczne sposoby zagospodarowania osadów ściekowych. Energia ze ścieków

Termiczne sposoby zagospodarowania osadów ściekowych. Energia ze ścieków Termiczne sposoby zagospodarowania osadów ściekowych. Energia ze ścieków Autor: Sebastian Werle - Politechnika Śląska ( Energetyka Cieplna i Zawodowa nr 9/2010) W roku 2007 wytworzono w Polsce 533 tys.

Bardziej szczegółowo

Energetyczne zagospodarowanie osadów ściekowych w powiązaniu z produkcją energii elektrycznej. Maria Bałazińska, Sławomir Stelmach

Energetyczne zagospodarowanie osadów ściekowych w powiązaniu z produkcją energii elektrycznej. Maria Bałazińska, Sławomir Stelmach Energetyczne zagospodarowanie osadów ściekowych w powiązaniu z produkcją energii elektrycznej Maria Bałazińska, Sławomir Stelmach Problem zagospodarowania osadów ściekowych * wg GUS 2/24 Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

BADANIA PROCESU ZGAZOWANIA ALG I INNEJ BIOMASY NIEKONWENCJONALNEJ

BADANIA PROCESU ZGAZOWANIA ALG I INNEJ BIOMASY NIEKONWENCJONALNEJ Proceedings of ECOpole DOI: 10.2429/proc.2015.9(2)088 2015;9(2) Sebastian WERLE 1 BADANIA PROCESU ZGAZOWANIA ALG I INNEJ BIOMASY NIEKONWENCJONALNEJ STUDY ON THE ALGAE AND OTHER TYPES OF UNCONVENTIONAL

Bardziej szczegółowo

Wpływ rodzaju paliwa gazowego oraz warunków w procesu spalania na parametry pracy silnika spalinowego mchp

Wpływ rodzaju paliwa gazowego oraz warunków w procesu spalania na parametry pracy silnika spalinowego mchp Wpływ rodzaju paliwa gazowego oraz warunków w procesu spalania na parametry pracy silnika spalinowego do zastosowań w układzie mchp G. Przybyła, A. Szlęk Politechnika Śląska w Gliwicach Instytut Techniki

Bardziej szczegółowo

Energetyczne wykorzystanie odpadów z biogazowni

Energetyczne wykorzystanie odpadów z biogazowni Energetyczne wykorzystanie odpadów z biogazowni Odpady z biogazowni - poferment Poferment obecnie nie spełnia kryterium nawozu organicznego. Spełnia natomiast definicję środka polepszającego właściwości

Bardziej szczegółowo

CIEPŁO (Q) jedna z form przekazu energii między układami termodynamicznymi. Proces przekazu energii za pośrednictwem oddziaływania termicznego

CIEPŁO (Q) jedna z form przekazu energii między układami termodynamicznymi. Proces przekazu energii za pośrednictwem oddziaływania termicznego CIEPŁO, PALIWA, SPALANIE CIEPŁO (Q) jedna z form przekazu energii między układami termodynamicznymi. Proces przekazu energii za pośrednictwem oddziaływania termicznego WYMIANA CIEPŁA. Zmiana energii wewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Biogaz i biomasa -energetyczna przyszłość Mazowsza

Biogaz i biomasa -energetyczna przyszłość Mazowsza Biogaz i biomasa -energetyczna przyszłość Mazowsza Katarzyna Sobótka Specjalista ds. energii odnawialnej Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. k.sobotka@mae.mazovia.pl Biomasa Stałe i ciekłe substancje

Bardziej szczegółowo

POTENCJAŁ WYKORZYSTANIA ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH NA CELE ENERGETYCZNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

POTENCJAŁ WYKORZYSTANIA ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH NA CELE ENERGETYCZNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM DEPARTAMENT ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I ZASOBÓW NATURALNYCH POTENCJAŁ WYKORZYSTANIA ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH NA CELE ENERGETYCZNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM Anna Grapatyn-Korzeniowska Gdańsk, 16 marca 2010

Bardziej szczegółowo

Prowadzący: dr hab. inż. Agnieszka Gubernat (tel. (0 12) 617 36 96; gubernat@agh.edu.pl)

Prowadzący: dr hab. inż. Agnieszka Gubernat (tel. (0 12) 617 36 96; gubernat@agh.edu.pl) TRANSPORT MASY I CIEPŁA Seminarium Transport masy i ciepła Prowadzący: dr hab. inż. Agnieszka Gubernat (tel. (0 12) 617 36 96; gubernat@agh.edu.pl) WARUNKI ZALICZENIA: 1. ZALICZENIE WSZYSTKICH KOLOKWIÓW

Bardziej szczegółowo

OSADÓW ŚCIEKOWYCH. Zbigniew Grabowski. Warszawa 29.09.2011r. IV Forum Gospodarka osadami ściekowymi

OSADÓW ŚCIEKOWYCH. Zbigniew Grabowski. Warszawa 29.09.2011r. IV Forum Gospodarka osadami ściekowymi TERMICZNE PRZEKSZTAŁCANIE OSADÓW ŚCIEKOWYCH NA PRZYKŁADZIE STUO W KRAKOWIE Zbigniew Grabowski Politechnika Krakowska Warszawa 29.09.2011r. IV Forum Gospodarka osadami ściekowymi Kpgo 2014 - projekt Istniejący

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA PLAZMOWA W ENERGETYCZNYM ZAGOSPODAROWANIU ODPADÓW

TECHNOLOGIA PLAZMOWA W ENERGETYCZNYM ZAGOSPODAROWANIU ODPADÓW Jerzy Wójcicki Andrzej Zajdel TECHNOLOGIA PLAZMOWA W ENERGETYCZNYM ZAGOSPODAROWANIU ODPADÓW 1. OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA 1.1 Opis instalacji Przedsięwzięcie obejmuje budowę Ekologicznego Zakładu Energetycznego

Bardziej szczegółowo

WYSOKOTEMPERATUROWE ZGAZOWANIE BIOMASY. INSTYTUT BADAWCZO-WDROŻENIOWY MASZYN Sp. z o.o.

WYSOKOTEMPERATUROWE ZGAZOWANIE BIOMASY. INSTYTUT BADAWCZO-WDROŻENIOWY MASZYN Sp. z o.o. WYSOKOTEMPERATUROWE ZGAZOWANIE BIOMASY ZASOBY BIOMASY Rys.2. Zalesienie w państwach Unii Europejskiej Potencjał techniczny biopaliw stałych w Polsce oszacowano na ok. 407,5 PJ w skali roku. Składają się

Bardziej szczegółowo

Zespół C: Spalanie osadów oraz oczyszczania spalin i powietrza

Zespół C: Spalanie osadów oraz oczyszczania spalin i powietrza Projekt realizowany przy udziale instrumentu finansowego Unii Europejskiej LIFE+ oraz środków finansowych NFOŚiGW Dnia 01 czerwca 2012 r. FU-WI Sp. z o.o. rozpoczęła realizację projektu unijnego pn. Demonstracyjna

Bardziej szczegółowo

Wykład 5. Metody utylizacji odpadów (część 2) Opracowała E. Megiel, Wydział Chemii UW

Wykład 5. Metody utylizacji odpadów (część 2) Opracowała E. Megiel, Wydział Chemii UW Wykład 5 Metody utylizacji odpadów (część 2) Opracowała E. Megiel, Wydział Chemii UW Metody utylizacji odpadów Składowanie Termiczne metody utylizacji Biodegradacja (ograniczona do biodegradowalnych) Recykling

Bardziej szczegółowo

Od uwęglania wysegregowanych odpadów komunalnych w wytwórniach BIOwęgla do wytwarzania zielonej energii elektrycznej

Od uwęglania wysegregowanych odpadów komunalnych w wytwórniach BIOwęgla do wytwarzania zielonej energii elektrycznej INNOWACYJNE TECHNOLOGIE dla ENERGETYKI Od uwęglania wysegregowanych odpadów komunalnych w wytwórniach BIOwęgla do wytwarzania zielonej energii elektrycznej Autor: Jan Gładki (FLUID corporation sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

ZBUS-TKW Combustion Sp. z o. o.

ZBUS-TKW Combustion Sp. z o. o. ZBUS-TKW Combustion Sp. z o. o. ZBUS-TKW MBUSTION Sp. z o.o. 95-015 Głowno, ul. Sikorskiego 120, Tel.: (42) 719-30-83, Fax: (42) 719-32-21 SPALANIE MĄCZKI ZWIERZĘCEJ Z OBNIŻONĄ EMISJĄ NO X Henryk Karcz

Bardziej szczegółowo

ENERGETYCZNE WYKORZYSTANIE OSADÓW ŚCIEKOWYCH THERMAL UTILIZATION OF SEWAGE SLUDGE. Sebastian Werle, Ryszard K. Wilk

ENERGETYCZNE WYKORZYSTANIE OSADÓW ŚCIEKOWYCH THERMAL UTILIZATION OF SEWAGE SLUDGE. Sebastian Werle, Ryszard K. Wilk ENERGETYCZNE WYKORZYSTANIE OSADÓW ŚCIEKOWYCH THERMAL UTILIZATION OF SEWAGE SLUDGE Sebastian Werle, Ryszard K. Wilk Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Instytut Techniki Cieplnej,

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM SPALANIA I PALIW

LABORATORIUM SPALANIA I PALIW 1. Wprowadzenie 1.1. Skład węgla LABORATORIUM SPALANIA I PALIW Węgiel składa się z substancji organicznej, substancji mineralnej i wody (wilgoci). Substancja mineralna i wilgoć stanowią bezużyteczny balast.

Bardziej szczegółowo

Kongres Innowacji Polskich KRAKÓW 10.03.2015

Kongres Innowacji Polskich KRAKÓW 10.03.2015 KRAKÓW 10.03.2015 Zrównoważona energetyka i gospodarka odpadami ZAGOSPODAROWANIE ODPADOWYCH GAZÓW POSTPROCESOWYCH Z PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO DO CELÓW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA Marek Brzeżański

Bardziej szczegółowo

osadów ściekowych w Polsce Marek Jerzy Gromiec Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania

osadów ściekowych w Polsce Marek Jerzy Gromiec Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Problematyka zagospodarowania osadów ściekowych w Polsce Marek Jerzy Gromiec Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania wwarszawie Uwagi wstępne Problem zagospodarowania ciągle wzrastających ilości osadów ściekowych

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty odzysku energii z odpadów. Dr inż. Ryszard Wasielewski Centrum Badań Technologicznych IChPW

Wybrane aspekty odzysku energii z odpadów. Dr inż. Ryszard Wasielewski Centrum Badań Technologicznych IChPW Wybrane aspekty odzysku energii z odpadów Dr inż. Ryszard Wasielewski Centrum Badań Technologicznych IChPW Korzyści związane z energetycznym wykorzystaniem odpadów w instalacjach energetycznych zastępowanie

Bardziej szczegółowo

2. Stan gospodarki odpadami niebezpiecznymi w regionie Polski Południowej

2. Stan gospodarki odpadami niebezpiecznymi w regionie Polski Południowej KOMPLEKSOWY PROGRAM GOSPODARKI ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI W REGIONIE POLSKI POŁUDNIOWEJ 16 2. Stan gospodarki odpadami niebezpiecznymi w regionie Polski Południowej 2.1. Analiza ilościowo-jakościowa zinwentaryzowanych

Bardziej szczegółowo

Energetyczna ocena efektywności pracy elektrociepłowni gazowo-parowej z organicznym układem binarnym

Energetyczna ocena efektywności pracy elektrociepłowni gazowo-parowej z organicznym układem binarnym tom XLI(2011), nr 1, 59 64 Władysław Nowak AleksandraBorsukiewicz-Gozdur Roksana Mazurek Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Katedra Techniki Cieplnej

Bardziej szczegółowo

PIROLIZA BEZEMISYJNA UTYLIZACJA ODPADÓW

PIROLIZA BEZEMISYJNA UTYLIZACJA ODPADÓW PIROLIZA BEZEMISYJNA UTYLIZACJA ODPADÓW Utylizacja odpadów komunalnych, gumowych oraz przerób biomasy w procesie pirolizy nisko i wysokotemperaturowej. Przygotował: Leszek Borkowski Marzec 2012 Piroliza

Bardziej szczegółowo

NISKOTEMPERATUROWA TERMOLIZA SPOSOBEM NA OGRANICZANIE ZAWARTOŚCI RTĘCI W SUBSTANCJACH STAŁYCH

NISKOTEMPERATUROWA TERMOLIZA SPOSOBEM NA OGRANICZANIE ZAWARTOŚCI RTĘCI W SUBSTANCJACH STAŁYCH NISKOTEMPERATUROWA TERMOLIZA SPOSOBEM NA OGRANICZANIE ZAWARTOŚCI RTĘCI W SUBSTANCJACH STAŁYCH Rafał KOBYŁECKI, Michał WICHLIŃSKI Zbigniew BIS Politechnika Częstochowska, Katedra Inżynierii Energii ul.

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo użytkowania samochodów zasilanych wodorem

Bezpieczeństwo użytkowania samochodów zasilanych wodorem Politechnika Śląska w Gliwicach Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych Bezpieczeństwo użytkowania samochodów zasilanych wodorem prof. dr hab. inż. Andrzej Rusin dr inż. Katarzyna Stolecka bezbarwny,

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Jacek Wereszczaka Agro-Eko-Land@o2.pl 601 749 567

Dr inż. Jacek Wereszczaka Agro-Eko-Land@o2.pl 601 749 567 Biologiczne metody przedłużania eksploatacji biogazu wysypiskowego w celach energetycznych na przykładzie składowiska odpadów komunalnych Dr inż. Jacek Wereszczaka Agro-Eko-Land@o2.pl 601 749 567 Czy Polskę

Bardziej szczegółowo

11.01.2009 r. GRANULACJA OSADÓW W TEMPERATURZE 140 O C

11.01.2009 r. GRANULACJA OSADÓW W TEMPERATURZE 140 O C 11.01.2009 r. GRANULACJA OSADÓW W TEMPERATURZE 140 O C * Firma TUZAL Sp. z o.o. jako współautor i koordynator międzynarodowego Projektu pt.: SOILSTABSORBENT w programie europejskim EUREKA, Numer Projektu:

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce Janusz Kotowicz Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechnika Częstochowska Podstawy generowania gazu z węgla Janusz Kotowicz W14 Wydział

Bardziej szczegółowo

TLENEK WAPNIA JAKO KATALIZATOR W PROCESIE PIROLIZY OSADÓW ŚCIEKOWYCH

TLENEK WAPNIA JAKO KATALIZATOR W PROCESIE PIROLIZY OSADÓW ŚCIEKOWYCH Proceedings of ECOpole Vol. 1, No. 1/2 2007 Tomasz BEDYK 1, Lech NOWICKI 1, Paweł STOLAREK 1 i Stanisław LEDAKOWICZ 1 TLENEK WAPNIA JAKO KATALIZATOR W PROCESIE PIROLIZY OSADÓW ŚCIEKOWYCH CaO AS A CATALYST

Bardziej szczegółowo

Gaz składowiskowy jako źródło energii odnawialnej. Instalacja odgazowania w Spółce NOVA w Nowym Sączu. dr inż. Józef Ciuła NOVA Spółka z o.o.

Gaz składowiskowy jako źródło energii odnawialnej. Instalacja odgazowania w Spółce NOVA w Nowym Sączu. dr inż. Józef Ciuła NOVA Spółka z o.o. Gaz składowiskowy jako źródło energii odnawialnej. Instalacja odgazowania w Spółce NOVA w Nowym Sączu. dr inż. Józef Ciuła NOVA Spółka z o.o. Gaz składowiskowy - powstaje w procesie biologicznego rozkładu

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WDRAŻANIA INSTALACJI BIOGAZOWYCH W POLSCE

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WDRAŻANIA INSTALACJI BIOGAZOWYCH W POLSCE PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WDRAŻANIA INSTALACJI BIOGAZOWYCH W POLSCE Czym jest biogaz? Roztwór gazowy będący produktem fermentacji beztlenowej, składający się głównie z metanu (~60%) i dwutlenku węgla

Bardziej szczegółowo

SZACOWANIE POTENCJAŁU ENERGETYCZNEGO BIOMASY RO LINNEJ POCHODZENIA ROLNICZEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM

SZACOWANIE POTENCJAŁU ENERGETYCZNEGO BIOMASY RO LINNEJ POCHODZENIA ROLNICZEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM SZACOWANIE POTENCJAŁU ENERGETYCZNEGO BIOMASY ROLINNEJ POCHODZENIA ROLNICZEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W pracy oszacowano potencjał energetyczny biomasy rolinnej pozyskiwanej z produkcji rolniczej,

Bardziej szczegółowo

Możliwości wykorzystania potencjału biomasy odpadowej w województwie pomorskim. Anna Grapatyn Korzeniowska Gdańsk, 10 marca 2011 r.

Możliwości wykorzystania potencjału biomasy odpadowej w województwie pomorskim. Anna Grapatyn Korzeniowska Gdańsk, 10 marca 2011 r. Możliwości wykorzystania potencjału biomasy odpadowej w województwie pomorskim Anna Grapatyn Korzeniowska Gdańsk, 10 marca 2011 r. Wojewódzkie dokumenty strategiczne Program Ochrony Środowiska Województwa

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA ZGAZOWANIA BIOMASY

TECHNOLOGIA ZGAZOWANIA BIOMASY TECHNOLOGIA ZGAZOWANIA BIOMASY TECHNOLOGIA ZAPEWNIAJĄCA ENERGIĘ Z OZE Technologia zielona, czysta i ekonomicznie uzasadniona do stosowania przez producenta ZGAZOWANIE ZALETY Konwersja generalnie niskiej

Bardziej szczegółowo

Ismo Niittymäki Head of Global Sales Metso Power business line. Zgazowanie biomasy i odpadów Projekty: Lahti, Vaskiluoto

Ismo Niittymäki Head of Global Sales Metso Power business line. Zgazowanie biomasy i odpadów Projekty: Lahti, Vaskiluoto Ismo Niittymäki Head of Global Sales Metso Power business line Zgazowanie biomasy i odpadów Projekty: Lahti, Vaskiluoto Rozwój technologii zgazowania w Metso Jednostka pilotowa w Tampere TAMPELLA POWER

Bardziej szczegółowo

Technologia zamknięcia cyklu życia odpadu kalorycznego piroliza RDF z wytworzeniem energii elektrycznej Prezentacja rozwiązania

Technologia zamknięcia cyklu życia odpadu kalorycznego piroliza RDF z wytworzeniem energii elektrycznej Prezentacja rozwiązania Technologia zamknięcia cyklu życia odpadu kalorycznego piroliza RDF z wytworzeniem energii elektrycznej Prezentacja rozwiązania Dariusz Kamiński Prezes Zarządu Metal Expert Sp. z o.o. S.J. Idea utworzenia

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH

WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH Górnictwo i Geoinżynieria Rok 35 Zeszyt 3 2011 Andrzej Patrycy* WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH 1. Węgiel

Bardziej szczegółowo

BIOTECHNOLOGIA OGÓLNA

BIOTECHNOLOGIA OGÓLNA BIOTECHNOLOGIA OGÓLNA 1. 2. 3. 4. 5. Ogólne podstawy biologicznych metod oczyszczania ścieków. Ścieki i ich rodzaje. Stosowane metody analityczne. Substancje biogenne w ściekach. Tlenowe procesy przemiany

Bardziej szczegółowo

KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA

KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA SYMPOZJUM NAUKOWO-TECHNICZNE Sulechów 2012 Kluczowe wyzwania rozwoju elektroenergetyki

Bardziej szczegółowo

Rtęć w przemyśle. Technologia usuwania rtęci z węgla przed procesem zgazowania/spalania jako efektywny sposób obniżenia emisji rtęci do atmosfery

Rtęć w przemyśle. Technologia usuwania rtęci z węgla przed procesem zgazowania/spalania jako efektywny sposób obniżenia emisji rtęci do atmosfery Rtęć w przemyśle Konwencja, ograniczanie emisji, technologia 26 listopada 2014, Warszawa Technologia usuwania rtęci z węgla przed procesem zgazowania/spalania jako efektywny sposób obniżenia emisji rtęci

Bardziej szczegółowo

Mgr inż. Marta DROSIŃSKA Politechnika Gdańska, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa

Mgr inż. Marta DROSIŃSKA Politechnika Gdańska, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa MECHANIK 7/2014 Mgr inż. Marta DROSIŃSKA Politechnika Gdańska, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa WYZNACZENIE CHARAKTERYSTYK EKSPLOATACYJNYCH SIŁOWNI TURBINOWEJ Z REAKTOREM WYSOKOTEMPERATUROWYM W ZMIENNYCH

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WDRAŻANIA INSTALACJI BIOGAZOWYCH W POLSCE

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WDRAŻANIA INSTALACJI BIOGAZOWYCH W POLSCE PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WDRAŻANIA INSTALACJI BIOGAZOWYCH W POLSCE Czym jest biogaz? Roztwór gazowy będący produktem fermentacji beztlenowej, składający się głównie z metanu (~60%) i dwutlenku węgla

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna w UE a problemy klimatyczne Doświadczenia Polski

Polityka energetyczna w UE a problemy klimatyczne Doświadczenia Polski Polityka energetyczna w UE a problemy klimatyczne Doświadczenia Polski Polityka energetyczna w Unii Europejskiej Zobowiązania ekologiczne UE Zobowiązania ekologiczne UE na rok 2020 redukcja emisji gazów

Bardziej szczegółowo

Polskie technologie stosowane w instalacjach 1-50 MW

Polskie technologie stosowane w instalacjach 1-50 MW Polskie technologie stosowane w instalacjach 1-50 MW Polish technology of heating installations ranging 1-50 MW Michał Chabiński, Andrzej Ksiądz, Andrzej Szlęk michal.chabinski@polsl.pl 1 Instytut Techniki

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce Janusz Kotowicz W1 Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechnika Częstochowska Układ prezentacji wykładów W1,W2,W3 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA STEROWANIA MIKROKLIMATEM W PIECZARKARNI

OPTYMALIZACJA STEROWANIA MIKROKLIMATEM W PIECZARKARNI Inżynieria Rolnicza 6(131)/2011 OPTYMALIZACJA STEROWANIA MIKROKLIMATEM W PIECZARKARNI Leonard Woroncow, Ewa Wachowicz Katedra Automatyki, Politechnika Koszalińska Streszczenie. W pracy przedstawiono wyniki

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje termodynamiczne podsuszania paliwa w siłowni cieplnej.

Konsekwencje termodynamiczne podsuszania paliwa w siłowni cieplnej. Marcin Panowski Politechnika Częstochowska Konsekwencje termodynamiczne podsuszania paliwa w siłowni cieplnej. Wstęp W pracy przedstawiono analizę termodynamicznych konsekwencji wpływu wstępnego podsuszania

Bardziej szczegółowo

Paliwa z odpadów możliwości i uwarunkowania wdrożenia systemu w Polsce

Paliwa z odpadów możliwości i uwarunkowania wdrożenia systemu w Polsce Paliwa z odpadów możliwości i uwarunkowania wdrożenia systemu w Polsce Dr inż. Ryszard Wasielewski Centrum Badań Technologicznych Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu 2/15 Walory energetyczne

Bardziej szczegółowo

Element budowy bezpieczeństwa energetycznego Elbląga i rozwoju rozproszonej Kogeneracji na ziemi elbląskiej

Element budowy bezpieczeństwa energetycznego Elbląga i rozwoju rozproszonej Kogeneracji na ziemi elbląskiej Mgr inŝ. Witold Płatek Stowarzyszenie NiezaleŜnych Wytwórców Energii Skojarzonej / Centrum Elektroniki Stosowanej CES Sp. z o.o. Element budowy bezpieczeństwa energetycznego Elbląga i rozwoju rozproszonej

Bardziej szczegółowo

VII Międzynarodowej Konferencji CIEPŁOWNICTWO 2010 Wrocław

VII Międzynarodowej Konferencji CIEPŁOWNICTWO 2010 Wrocław VII Międzynarodowej Konferencji CIEPŁOWNICTWO 2010 Wrocław Produkcja energii przez Fortum: 40% źródła odnawialne, 84% wolne od CO 2 Produkcja energii Produkcja ciepła Hydro power 37% Biomass fuels 25%

Bardziej szczegółowo

TERMOCHEMIA SPALANIA

TERMOCHEMIA SPALANIA TERMOCHEMIA SPALANIA I ZASADA TERMODYNAMIKI dq = dh Vdp W przemianach izobarycznych: dp = 0 dq = dh dh = c p dt dq = c p dt Q = T 2 T1 c p ( T)dT Q ciepło H - entalpia wewnętrzna V objętość P - ciśnienie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT: Innowacyjna usługa zagospodarowania popiołu powstającego w procesie spalenia odpadów komunalnych w celu wdrożenia produkcji wypełniacza

PROJEKT: Innowacyjna usługa zagospodarowania popiołu powstającego w procesie spalenia odpadów komunalnych w celu wdrożenia produkcji wypełniacza PROJEKT: Innowacyjna usługa zagospodarowania popiołu powstającego w procesie spalenia odpadów komunalnych w celu wdrożenia produkcji wypełniacza Etap II Rozkład ziarnowy, skład chemiczny i części palne

Bardziej szczegółowo

OGNIWO PALIWOWE ŹRÓDŁEM ENERGII W GOSPODARSTWIE ROLNYM

OGNIWO PALIWOWE ŹRÓDŁEM ENERGII W GOSPODARSTWIE ROLNYM Inżynieria Rolnicza 3(121)/2010 OGNIWO PALIWOWE ŹRÓDŁEM ENERGII W GOSPODARSTWIE ROLNYM Janusz Piechocki, Maciej Neugebauer, Piotr Sołowiej Katedra Elektrotechniki i Energetyki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Bardziej szczegółowo

Zgazowanie. Opracowano na podstawie: LILIANA BONDER, MAREK MIROSZ Przegląd technologii zgazowania biopaliw stałych

Zgazowanie. Opracowano na podstawie: LILIANA BONDER, MAREK MIROSZ Przegląd technologii zgazowania biopaliw stałych Zgazowanie Opracowano na podstawie: LILIANA BONDER, MAREK MIROSZ Przegląd technologii zgazowania biopaliw stałych TOMASZ CHMIELNIAK, ZDZISŁAW ŻUROMSKI ZGAZOWANIE BIOMASY W UKŁADACH MAŁEJ MOC NA PRZYKŁADZIE

Bardziej szczegółowo

Odwracalność przemiany chemicznej

Odwracalność przemiany chemicznej Odwracalność przemiany chemicznej Na ogół wszystkie reakcje chemiczne są odwracalne, tzn. z danych substratów tworzą się produkty, a jednocześnie produkty reakcji ulegają rozkładowi na substraty. Fakt

Bardziej szczegółowo

Wykład 4. Klasyfikacja i metody utylizacji odpadów. E. Megiel, Uniwersytet Warszawski Wydział Chemii

Wykład 4. Klasyfikacja i metody utylizacji odpadów. E. Megiel, Uniwersytet Warszawski Wydział Chemii Wykład 4 Klasyfikacja i metody utylizacji odpadów E. Megiel, Uniwersytet Warszawski Wydział Chemii Odpady - definicja Odpady oznaczają każdą substancję lub przedmiot należący do jednej z kategorii, określonych

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła 25.3.2014

Pompy ciepła 25.3.2014 Katedra Klimatyzacji i Transportu Chłodniczego prof. dr hab. inż. Bogusław Zakrzewski Wykład 6: Pompy ciepła 25.3.2014 1 Pompy ciepła / chłodziarki Obieg termodynamiczny lewobieżny Pompa ciepła odwracalnie

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do rozkładu termicznego odpadów organicznych WGW-8 EU

Urządzenie do rozkładu termicznego odpadów organicznych WGW-8 EU GREEN ENERGY POLAND Sp. z o.o. Urządzenie do rozkładu termicznego odpadów organicznych WGW-8 EU dr hab. inż. Andrzej Wojciechowski e-mail: andrzej.wojciechowski@imp.edu.pl www.imp.edu.pl Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Opracował: Marcin Bąk

Opracował: Marcin Bąk PROEKOLOGICZNE TECHNIKI SPALANIA PALIW W ASPEKCIE OCHRONY POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO Opracował: Marcin Bąk Spalanie paliw... Przy produkcji energii elektrycznej oraz wtransporcie do atmosfery uwalnia się

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna Gospodarka Odpadami Komunalnymi. Warszawa

Innowacyjna Gospodarka Odpadami Komunalnymi. Warszawa Innowacyjna Gospodarka Odpadami Komunalnymi Warszawa 20.08.2012 2 Plan prezentacji 1. Ogólne metoda 2. Zalety gazyfikacji plazmowej 3. Przykładowe gazyfikatory plazmowe: q EUROPLASMA q Ontario q Adaptive

Bardziej szczegółowo

Przemysł cementowy w Polsce

Przemysł cementowy w Polsce Przemysł cementowy w Polsce Przemysł cementowy w Polsce, pod względem wielkości produkcji znajduje się na siódmym miejscu wśród europejskich producentów cementu. Głęboka modernizacja techniczna, jaka miała

Bardziej szczegółowo

PO CO NAM TA SPALARNIA?

PO CO NAM TA SPALARNIA? PO CO NAM TA SPALARNIA? 1 Obowiązek termicznego zagospodarowania frakcji palnej zawartej w odpadach komunalnych 2 Blok Spalarnia odpadów komunalnych energetyczny opalany paliwem alternatywnym 3 Zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Eksploatatorów dotyczące wytwarzania energii w kogeneracji na Oczyszczalni Ścieków Klimzowiec.

Spotkanie Eksploatatorów dotyczące wytwarzania energii w kogeneracji na Oczyszczalni Ścieków Klimzowiec. Piotr Banaszek, Grzegorz Badura Spotkanie Eksploatatorów dotyczące wytwarzania energii w kogeneracji na Oczyszczalni Ścieków Klimzowiec. W dniu 4.04.2014 r. na Oczyszczalni Ścieków Klimzowiec w Chorzowie,

Bardziej szczegółowo

LIDER WYKONAWCY. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów http://www.elturow.pgegiek.pl/

LIDER WYKONAWCY. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów http://www.elturow.pgegiek.pl/ LIDER WYKONAWCY PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów http://www.elturow.pgegiek.pl/ Foster Wheeler Energia Polska Sp. z o.o. Technologia spalania węgla w tlenie zintegrowana

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz ważniejszych skrótów i symboli... XIII VII

Spis treści. Wykaz ważniejszych skrótów i symboli... XIII VII Spis treści Wykaz ważniejszych skrótów i symboli................... XIII 1. Wprowadzenie............................... 1 1.1. Definicja i rodzaje biopaliw....................... 1 1.2. Definicja biomasy............................

Bardziej szczegółowo

Wykorzystajmy nasze odpady!

Wykorzystajmy nasze odpady! Wykorzystajmy nasze odpady! Chrońmy środowisko spalając, a nie składując odpady. Instalacje termicznego przetwarzania odpadów i ich zalety w ochronie środowiska 23.11.2010 Targi POLEKO, Poznań Mariusz

Bardziej szczegółowo

Konsultacja zmian dla Programu Priorytetowego NFOŚiGW Czysty Przemysł

Konsultacja zmian dla Programu Priorytetowego NFOŚiGW Czysty Przemysł Konsultacja zmian dla Programu Priorytetowego NFOŚiGW Czysty Przemysł Urszula Zając p.o. Dyrektora Departamentu Przedsięwzięć Przemyslowych Forum Energia Efekt Środowisko Zabrze, 6 maja 2013 r. Agenda

Bardziej szczegółowo

Biogaz składowiskowy jako źródło alternatywnej energii

Biogaz składowiskowy jako źródło alternatywnej energii Mgr inż. Mariusz Czurejno Biogaz składowiskowy jako źródło alternatywnej energii Biogaz generowany na składowiskach odpadów należy rozpatrywać w dwóch aspektach, tj. jako źródło emisji zanieczyszczeń i

Bardziej szczegółowo

ANALIZA EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ ELEKTROCIEPŁOWNI OPALANYCH GAZEM ZIEMNYM PO WPROWADZENIU ŚWIADECTW POCHODZENIA Z WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI

ANALIZA EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ ELEKTROCIEPŁOWNI OPALANYCH GAZEM ZIEMNYM PO WPROWADZENIU ŚWIADECTW POCHODZENIA Z WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI ANALIZA EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ ELEKTROCIEPŁOWNI OPALANYCH GAZEM ZIEMNYM PO WPROWADZENIU ŚWIADECTW POCHODZENIA Z WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI Autor: Bolesław Zaporowski ( Rynek Energii nr 6/2007) Słowa

Bardziej szczegółowo

Przy prawidłowej pracy silnika zapłon mieszaniny paliwowo-powietrznej następuje od iskry pomiędzy elektrodami świecy zapłonowej.

Przy prawidłowej pracy silnika zapłon mieszaniny paliwowo-powietrznej następuje od iskry pomiędzy elektrodami świecy zapłonowej. TEMAT: TEORIA SPALANIA Spalanie reakcja chemiczna przebiegająca między materiałem palnym lub paliwem a utleniaczem, z wydzieleniem ciepła i światła. Jeżeli w procesie spalania wszystkie składniki palne

Bardziej szczegółowo

Biogas buses of Scania

Biogas buses of Scania Zdzisław CHŁOPEK PTNSS-2012-SS1-135 Biogas buses of Scania The paper presents the design and performance characteristics of Scania engines fueled by biogas: OC9G04 and G05OC9. These are five cylinders

Bardziej szczegółowo

Konferencja. Silesia Power Meeting. Technologie Gazowe w Polskiej Mapie Drogowej 2050. Termin: 12.04.2013

Konferencja. Silesia Power Meeting. Technologie Gazowe w Polskiej Mapie Drogowej 2050. Termin: 12.04.2013 Konferencja Silesia Power Meeting Technologie Gazowe w Polskiej Mapie Drogowej 2050 Termin: 12.04.2013 Expo Silesia, Sosnowiec, Braci Mieroszewskich 124 Linia przewodnia : Rolą gazowych technologii energetycznych,

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie sprawności diabatycznych instalacji CAES

Wyznaczanie sprawności diabatycznych instalacji CAES Politechnika Śląska w Gliwicach Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych Wyznaczanie sprawności diabatycznych instalacji CAES Janusz KOTOWICZ Michał JURCZYK Rynek Gazu 2015 22-24 Czerwca 2015, Nałęczów

Bardziej szczegółowo

IV. PREFEROWANE TECHNOLOGIE GENERACJI ROZPROSZONEJ

IV. PREFEROWANE TECHNOLOGIE GENERACJI ROZPROSZONEJ IV. PREFEROWANE TECHNOLOGIE GENERACJI ROZPROSZONEJ Dwie grupy technologii: układy kogeneracyjne do jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła wykorzystujące silniki tłokowe, turbiny gazowe,

Bardziej szczegółowo

UPRAWY ENERGETYCZNE W CENTRALNEJ I WSCHODNIEJ EUROPIE

UPRAWY ENERGETYCZNE W CENTRALNEJ I WSCHODNIEJ EUROPIE UPRAWY ENERGETYCZNE W CENTRALNEJ I WSCHODNIEJ EUROPIE Bioenergia w krajach Europy Centralnej, uprawy energetyczne. Dr Hanna Bartoszewicz-Burczy, Instytut Energetyki 23 kwietnia 2015 r., SGGW 1. Źródła

Bardziej szczegółowo

STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2014 R.

STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2014 R. Urząd Statystyczny w ie STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 214 R., wrzesień 215 r. Podstawowe tendencje W województwie lubelskim w 214 roku: w porównaniu z rokiem poprzednim ZIEMIA zmniejszyła

Bardziej szczegółowo

BIOGAZOWNIA JAKO ROZWIĄZANIE PROBLEMU OGRANICZENIA ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH W GMINIE

BIOGAZOWNIA JAKO ROZWIĄZANIE PROBLEMU OGRANICZENIA ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH W GMINIE BIOGAZOWNIA JAKO ROZWIĄZANIE PROBLEMU OGRANICZENIA ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH W GMINIE dr inż. Iwona Kuczyńska Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica

Bardziej szczegółowo

CZĘSTOCHOWSKA. Dyrektor Instytutu: Prof. dr hab. inż. Witold Elsner

CZĘSTOCHOWSKA. Dyrektor Instytutu: Prof. dr hab. inż. Witold Elsner Współpraca z przemysłem Dyrektor Instytutu: Prof. dr hab. inż. Witold Elsner Posiedzenie Rady Społecznej przy WIMII, 27.02.2014 1 Oferta naukowo-badawcza dla przemysłu: Modelowanie aerodynamiki, procesów

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Procesy spalania Rok akademicki: 2014/2015 Kod: SEN-1-602-s Punkty ECTS: 5 Wydział: Energetyki i Paliw Kierunek: Energetyka Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

Zał.3B. Wytyczne w zakresie określenia ilości ograniczenia lub uniknięcia emisji zanieczyszczeń do powietrza

Zał.3B. Wytyczne w zakresie określenia ilości ograniczenia lub uniknięcia emisji zanieczyszczeń do powietrza Zał.3B Wytyczne w zakresie określenia ilości ograniczenia lub uniknięcia emisji zanieczyszczeń do powietrza Wrocław, styczeń 2014 SPIS TREŚCI 1. Wytyczne w zakresie określenia ilości ograniczenia lub uniknięcia

Bardziej szczegółowo

Niska emisja sprawa wysokiej wagi

Niska emisja sprawa wysokiej wagi M I S EMISJA A Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o. Niska emisja sprawa wysokiej wagi Niska emisja emisja zanieczyszczeń do powietrza kominami o wysokości do 40 m, co prowadzi do

Bardziej szczegółowo

Warszawa - energetyka przyjazna klimatowi

Warszawa - energetyka przyjazna klimatowi KONFERENCJA POLITYKA ENERGETYCZNA PAŃSTWA A INNOWACYJNE ASPEKTY GOSPODAROWANIA W REGIONIE Warszawa - energetyka przyjazna klimatowi Warszawa, 18 czerwca 2009 r. Leszek Drogosz Urząd m.st. Warszawy Proces

Bardziej szczegółowo

Energia w Szwecji. Warszawa, 5 maja 2011r. Józef Neterowicz Radscan Intervex/ Związek Powiatów Polskich 602 787 787 jozef.neterowicz@radscan.

Energia w Szwecji. Warszawa, 5 maja 2011r. Józef Neterowicz Radscan Intervex/ Związek Powiatów Polskich 602 787 787 jozef.neterowicz@radscan. Energia w Szwecji Warszawa, 5 maja 2011r. Józef Neterowicz Radscan Intervex/ Związek Powiatów Polskich 602 787 787 jozef.neterowicz@radscan.se Gunnar Haglund, Ambasada Szwecji 606 28 89 57 gunnar.haglund@foreign.ministry.se

Bardziej szczegółowo

Kierunki zagospodarowania osadów w Polsce po roku 2013

Kierunki zagospodarowania osadów w Polsce po roku 2013 Inżynieria i Ochrona Środowiska 2011, t. 14, nr 4, s. 375-384 January BIEŃ, Ewa NECZAJ, Małgorzata WORWĄG Anna GROSSER, Dorota NOWAK, Marcin MILCZAREK, Marek JANIK Politechnika Częstochowska, Instytut

Bardziej szczegółowo

Rafał Kręcisz. Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o

Rafał Kręcisz. Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Finansowanie efektywności energetycznej w przemyśle: doświadczenia i plany na przyszłość

Bardziej szczegółowo

Uwolnij energię z odpadów!

Uwolnij energię z odpadów! Uwolnij energię z odpadów! Energia-z-Odpadów: Co na wejściu? Co na wyjściu? Energia-z-Odpadów a legislacja europejska 26.11.2009 POLEKO, Poznań dr inŝ. Artur Salamon, ESWET 1 O nas: ESWET (European Suppliers

Bardziej szczegółowo

Możliwości i uwarunkowania dla termicznego odzysku energii z RDF (odpady palne) i SRF (paliwa wtórne) w Polsce

Możliwości i uwarunkowania dla termicznego odzysku energii z RDF (odpady palne) i SRF (paliwa wtórne) w Polsce Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Warszawa 31.07.2014 Możliwości i uwarunkowania dla termicznego odzysku energii z RDF (odpady palne) i SRF (paliwa wtórne) w Polsce dr inż. Aleksander

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wzorów i wskaźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza.

Zestawienie wzorów i wskaźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza. Zestawienie wzorów i wsźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do. Zestawienie wzorów i wsźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do Spis treści: Ograniczenie lub

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWICZNE WYKORZYSTANIE WĘGLA W TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

PERSPEKTYWICZNE WYKORZYSTANIE WĘGLA W TECHNOLOGII CHEMICZNEJ PERSPEKTYWICZNE WYKORZYSTANIE WĘGLA W TECHNOLOGII CHEMICZNEJ SEMINARIUM STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU PRZEMYSŁU U CHEMICZNEGO W POLSCE Marek Ściążko WARSZAWA 15 MAJA 2012 1/23 STRATEGIA działalno alności

Bardziej szczegółowo

Szwedzkie Rozwiązania Gospodarki Biogazem na Oczyszczalniach Ścieków. Dag Lewis-Jonsson

Szwedzkie Rozwiązania Gospodarki Biogazem na Oczyszczalniach Ścieków. Dag Lewis-Jonsson Szwedzkie Rozwiązania Gospodarki Biogazem na Oczyszczalniach Ścieków Dag Lewis-Jonsson Zapobieganie Obróbka Niedopuścić do dostarczania zanieczyszczeń których nie możemy redukować Odzysk związścieki i

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI ROZWOJU TECHNOLOGII PRODUKCJI KRUSZYW LEKKICH W WYROBY

KIERUNKI ROZWOJU TECHNOLOGII PRODUKCJI KRUSZYW LEKKICH W WYROBY KIERUNKI ROZWOJU TECHNOLOGII PRODUKCJI KRUSZYW LEKKICH W WYROBY POZNAŃ 17.10.2014 Jarosław Stankiewicz PLAN PREZENTACJI 1.KRUSZYWA LEKKIE INFORMACJE WSTĘPNE 2.KRUSZYWA LEKKIE WG TECHNOLOGII IMBIGS 3.ZASTOSOWANIE

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DOROBKU NAUKOWEGO

WYKAZ DOROBKU NAUKOWEGO SUMMARY Straight majority of technologies of industrially important products is based on reactions of catalytic character, one of such processes is dehydrogenation. Of substantial importance is for example

Bardziej szczegółowo

ZLECAJĄCY: ECO FUTURE POLAND SP. Z O.O. Ul. Puławska 270/ Warszawa

ZLECAJĄCY: ECO FUTURE POLAND SP. Z O.O. Ul. Puławska 270/ Warszawa Ocena wyników analiz prób odpadów i ścieków wytworzonych w procesie przetwarzania z odpadów żywnościowych. ZLECAJĄCY: ECO FUTURE POLAND SP. Z O.O. Ul. Puławska 270/30 02-819 Warszawa Gdynia, styczeń 2014

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(92)/2013

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(92)/2013 ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(92)/2013 Stanisław W. Kruczyński 1, Marcin K. Wojs 2 PALIWA DO SILNIKÓW SPALINOWYCH W UJĘCIU PROGRAMÓW SYMULACYJNYCH 1. Wstęp Rosnące zainteresowanie paliwami odnawialnymi

Bardziej szczegółowo

BIOLOGICZNE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW PROJEKTOWANIE BUDOWA SERWIS

BIOLOGICZNE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW PROJEKTOWANIE BUDOWA SERWIS BIOLOGICZNE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW PROJEKTOWANIE BUDOWA SERWIS Tak się to zaczęło... Firma BIOVAC Sp. z o.o. powstała w sierpniu 1995 roku na bazie połączenia kapitałowego norweskiej firmy BIOVAC AS z polską

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza efektywności pracy układów ORC i parowego zasilanych energią cieplną spalin z turbiny gazowej

Analiza porównawcza efektywności pracy układów ORC i parowego zasilanych energią cieplną spalin z turbiny gazowej Analiza porównawcza efektywności pracy układów ORC i parowego zasilanych energią cieplną spalin z turbiny gazowej Sławomir Wiśniewski, Radomir Kaczmarek Streszczenie: W niniejszym referacie przedstawione

Bardziej szczegółowo

KONTROLA STALIWA GXCrNi72-32 METODĄ ATD

KONTROLA STALIWA GXCrNi72-32 METODĄ ATD 54/14 Archives of Foundry, Year 2004, Volume 4, 14 Archiwum Odlewnictwa, Rok 2004, Rocznik 4, Nr 14 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 KONTROLA STALIWA GXCrNi72-32 METODĄ ATD S. PIETROWSKI 1, G. GUMIENNY 2

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADY INSTALACJI DO SPALANIA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH

PRZYKŁADY INSTALACJI DO SPALANIA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH PRZYKŁADY INSTALACJI DO SPALANIA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH 1. INSTALACJA DO TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH W DĄBROWIE GÓRNICZEJ W maju 2003 roku rozpoczęła pracę najnowocześniejsza w

Bardziej szczegółowo