SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) UBEZPIECZENIE POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH W 2010 ROKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) UBEZPIECZENIE POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH W 2010 ROKU"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz z późn. zm.), którego przedmiotem jest: UBEZPIECZENIE POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH W 2010 ROKU Warszawa 2009 r. Nr sprawy nadany przez Zamawiającego: RZP 7/10/09/PN/B

2 Spis treści I. Nazwa i adres Zamawiającego. II. Tryb udzielenia zamówienia. III. Opis Przedmiotu Zamówienia. IV. Termin realizacji zamówienia. V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, wyjaśnień także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się wyjaśnień wykonawcami. VIII. Wymagania dotyczące wadium IX. Termin związania ofertą. X. Opis sposobu przygotowania oferty XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert XIV. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia 2

3 XVIII. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych XIX. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej XX. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67. ust. 1 pkt.6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt.3 i 4, jeżeli Zamawiający przewiduje udzielania takich zamówień XXI. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie XXII. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się droga elektroniczną XXIII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych XXIV. Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej XXV. Wysokość zwrotów kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot Wykaz załączników: 1. Załącznik nr 1 Wykaz pojazdów samochodowych Ministerstwa Infrastruktury do ubezpieczenia w 2010 r. 2. Załącznik nr 2 Formularz Oferty 3. Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków art. 22 ust.1 pkt. 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych 4. Załącznik nr 4 Wykaz wykonanych usług 5. Załącznik nr 5 Projekt umowy 6. Załącznik nr 6 Formularz cenowy 3

4 DEFINICJE Ilekroć w dalszej części Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mowa jest o: Postępowaniu" - należy przez to rozumieć postępowanie, którego przedmiotem jest: UBEZPIECZENIE POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH MINISTERSTWA INFRASTRUKTURY W 2010 ROKU Specyfikacji" lub SIWZ należy przez to rozumieć niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz wszelkie jej zmiany dokonane zgodnie z przepisami prawa Ustawie" - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz z późn. zm.) Wykonawcy" - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia Zamawiającym należy przez to rozumieć Ministerstwo Infrastruktury Sumie ubezpieczenia pojazdu należy przez to rozumieć wartość pojazdu samochodowego zgłoszoną przez Zamawiającego do ubezpieczenia 4

5 Rozdział I Nazwa oraz adres Zamawiającego Nazwa Zamawiającego: Ministerstwo Infrastruktury Adres: ul. Chałubińskiego 4/ Warszawa NIP: ; fax: Rozdział II Tryb udzielenia zamówienia Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz.1655 z późn. zm.). Rozdział III Opis przedmiotu zamówienia numer CPV: usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od następstw nieszczęśliwych wypadków Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie pojazdów samochodowych stanowiących własność Ministerstwa Infrastruktury, podlegających rejestracji w RP stosownie do przepisów ustawy o ruchu drogowym, w roku 2010 (od dnia r. do dnia r.). Ubezpieczenie obejmuje następujący zakres: 1) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz z późn. zm.), w tym: a) ubezpieczenie Assistance, b) ubezpieczenie Zielona Karta, 2) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW); 3) ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia, bez udziału własnego autocasco (AC), z rozszerzeniem o ryzyko kradzieży. Szczegółowy wykaz samochodów wraz z niezbędnymi danymi samochodów objętych przedmiotem zamówienia, stanowiących własność Ministerstwa Infrastruktury, 5

6 przedstawiono w Wykazie pojazdów samochodowych Ministerstwa Infrastruktury do ubezpieczenia w 2010 r. - Załączniku nr 1 do SIWZ. Warunki szczególne: 1) ubezpieczenie dotyczy pojazdów stanowiących własność Zamawiającego i pojazdów nabytych przez Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy; 2) Wykaz pojazdów samochodowych (załącznik nr 1 do SIWZ) zawiera dane pojazdów do ubezpieczenia oraz ich sumy ubezpieczenia, tj. wartości brutto według oceny Zamawiającego; 3) pojazdy Zamawiającego zarejestrowane są w RP stosownie do przepisów ustawy o ruchu drogowym; 4) Zamawiającemu jako jednostce budżetowej nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT; 5) termin wykonywania zamówienia określa się od dnia r. do dnia r.; 6) wycofanie pojazdu z użytkowania dotyczy sytuacji sprzedaży pojazdu, przekazania pojazdu innej jednostce oraz sytuacji, kiedy pojazd zostanie rozbity (szkoda całkowita); 7) zakres ubezpieczenia obowiązuje na terenie RP i Europy, w tym także Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii. WARUNKI I ZAKRES UBEZPIECZENIA 1. Ubezpieczenie OC Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej - ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych na terenie RP, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz z późn. zm.), w tym: 1) Ubezpieczenie ASSISTANCE - w razie wypadku lub awarii pojazdu, bez limitu kilometrów i bez dodatkowej opłaty; 2) Ubezpieczenie Zielona Karta - ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej pojazdów mechanicznych Zamawiającego poza granicami RP, tj. poza granicami Unii Europejskiej zgodnie z zakresem Zielonej karty (obowiązek wydania karty przez Wykonawcę przed wyjazdem pojazdu za granicę, na wniosek Zamawiającego, w dniu zgłoszenia. 2. Ubezpieczenie NNW Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Suma ubezpieczenia stanowiąca świadczenie pieniężne w wysokości: 1) zł wypłacane w przypadku śmierci ubezpieczonego, tj. kierowcy i każdego pasażera, zgodnie z limitem miejsc określonym w dowodzie rejestracyjnym pojazdu; 2) zł wypłacane za każdy procent trwałego uszczerbku na zdrowiu. Zakres ubezpieczenia obowiązuje na terenie RP i Europy, w tym także Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii. 3. Ubezpieczenie AC 1) zakres ubezpieczenia pełny, tj. bez udziału własnego; 6

7 2) zniesienie udziału własnego w szkodach powypadkowych i kradzieżowych; 3) ustalenie wysokości odszkodowania na podstawie cen części fabrycznie nowych montowanych w samochodach oraz kosztów robocizny wg średnich stawek Autoryzowanych Stacji Obsługi; 4) zniesienie potrąceń amortyzacyjnych przy wymianie części w naprawach powypadkowych; 5) niepomniejszanie sumy ubezpieczenia pojazdu po wypłacie odszkodowania; 6) wyposażenie pojazdu i wyposażenie dodatkowe ubezpieczone razem z pojazdem bez zawierania umowy dodatkowej; 7) ubezpieczenie obejmuje szkody spowodowane: a) uszkodzeniem w związku z ruchem i postojem wskutek: - zderzenia z innym pojazdem, osobami, zwierzętami lub przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu - działaniami osób trzecich, b) uszkodzeniem lub utratą pojazdów wskutek zdarzeń losowych, c) kradzieżą pojazdu, jego części lub wyposażenia albo uszkodzenia pojazdu w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego użycia. Zakres ubezpieczenia obowiązuje na terenie RP i Europy, w tym także Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii. 4. Zabezpieczenia Wszystkie pojazdy samochodowe Zamawiającego posiadają zabezpieczenia przeciwkradzieżowe w postaci autoalarmu i immobillizera. 5. Ochrona Ubezpieczeniowa 1) dla pojazdów umieszczonych w Wykazie, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, okres ubezpieczenia wynosi rok kalendarzowy i rozpoczyna się r. a kończy w dniu r.; 2) Wykonawca udziela ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia AC i NNW od chwili zgłoszenia pojazdów do ubezpieczenia do ostatniego dnia obowiązywania umowy, której projekt stanowi załącznik nr 5 do SIWZ, natomiast w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC - zgodnie z obowiązującymi przepisami; 3) dla pojazdów nabytych przez Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy Wykonawca udziela ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia AC i NNW od chwili zgłoszenia pojazdów do ubezpieczenia do ostatniego dnia obowiązywania umowy, natomiast w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC - zgodnie z obowiązującymi przepisami. 4) składka za ubezpieczenia AC i NNW pojazdów nabytych przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy zostanie naliczona wg rocznej stawki w wysokości nieprzekraczającej 2,5 % sumy ubezpieczenia pojazdu, proporcjonalnie do udzielonego okresu ochrony, przyjmując, że składka za każdy rozpoczęty dzień ochrony wynosi 1/365 składki rocznej. 5) Wykonawca będzie wysyłał powiadomienia pisemne o wszystkich przyznanych i wypłaconych odszkodowaniach oraz o wszystkich zwrotach składek po wycofaniu pojazdu z ubezpieczenia. 7

8 6. Szkodowość: 1) Zamawiający przedstawia szkodowość za okres: Rok wpisu Grupa ubezpieczeniowa Liczba szkód Suma odszkodowań Rezerwa 70 Auto-casco (od klient ind. i małe/średn.przeds.) , Auto-casco (od klient ind. i małe/średn.przeds.) , OC pos.poj.mech.(od kl. ind. i małe/średn.przeds.) , OC pos.poj.mech.(od kl. ind. i małe/średn.przeds.) 1 308, OC pos.poj.mech.(od kl. ind. i małe/średn.przeds.) , R0 AC klienta korporacyjnego , R0 AC klienta korporacyjnego , R1 obow. OC poj. mech. klienta korporacyjnego , /2008 AC , /2008 OC 1 0, ,00 Szkody w okresie od lipca października , ilość szkód szkody wypłacone szkody odmówione założone rezerwy OC AC , NW AS 2 397,5 0 0 W latach brak szkód z ubezpieczenia NW. 2) W przypadku likwidacji szkód rozliczenia będą realizowane w formie gotówkowej dla Zamawiającego (przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego) lub bezgotówkowej, na podstawie jednorazowych upoważnień dla warsztatów naprawczych. 3) Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru warsztatów, w których realizowane będą naprawy powypadkowe pojazdów. 4) Szkodą całkowitą AC jest szkoda, której koszt naprawy przekracza 70 % sumy ubezpieczenia pojazdu zgłoszonej przez Zamawiającego. W ww. sytuacji Wykonawca wypłaca odszkodowanie równe sumie ubezpieczenia pojazdu oraz przejmuje pozostałości pojazdu. 5) Szkodą częściową AC jest szkoda, której koszt naprawy nie przekracza 70 % sumy ubezpieczenia pojazdu zgłoszonej przez Zamawiającego. 8

9 6) W przypadku wycofania pojazdu z użytkowania, tj. sprzedaży pojazdu, przekazania pojazdu innej jednostce oraz sytuacji, kiedy pojazd zostanie rozbity (szkoda całkowita), Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu niewykorzystanego ubezpieczenia pojazdu, bez potrącania kosztów manipulacyjnych (obsługi), na podstawie pisemnego wniosku Zamawiającego. 7) Ubezpieczenie AC i NNW wygasa w ciągu trzech dni od przedstawienia ww. pisemnego wniosku, a OC zgodnie z ustawowymi wymaganiami. 8) W przypadku ubezpieczenia pojazdów nabytych przez Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy składka ubezpieczenia AC i NNW będzie naliczona od dnia zgłoszenia pojazdu do ubezpieczenia do końca okresu ubezpieczenia (proporcjonalnie do okresu ubezpieczenia) i za pełny rok ubezpieczenia w OC, na warunkach określonych w projekcie umowy. 9) Czas likwidacji szkody i wypłaty odszkodowania przez Wykonawcę Zamawiający określa na nie więcej niż 30 dni od daty przekazania niezbędnych i wymaganych dokumentów. 10) Postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia OC, AC i NNW obowiązujące Wykonawcę, mają zastosowanie w przypadku ich nieuregulowania w SIWZ. 11) Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania krótkoterminowego ubezpieczenia pojazdu, z zachowaniem zasad określonych w SIWZ. Rozdział IV Termin realizacji zamówienia Zamówienie realizowane będzie w terminie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. Rozdział V Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, t.j.: zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz z późn. zm.); 2) posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, t.j.: zrealizowali należycie, w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 2 usługi odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia. Za usługi odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia Zamawiający rozumie usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych w zakresie OC, AC, NNW o wartości minimum ,00 zł brutto każda; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenia zamówienia. Sposób dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu spełnia - nie spełnia, na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń wymaganych w rozdziale VI pkt. 1 SIWZ. 9

10 Rozdział VI Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, określonych w rozdziale V pkt. 1 Wykonawcy muszą załączyć do oferty następujące dokumenty: 1) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych - zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ; 2) zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz z późn. zm.); 3) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 4) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Zaświadczenia muszą być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 5) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, potwierdzający spełnianie warunku, o którym mowa w rozdziale V pkt 2, sporządzony co do treści zgodnie z załączonym wzorem: Wykaz usług zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat - załącznik nr 4 do SIWZ. Uwaga: Do przedmiotowego wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające że usługi te zostały wykonane należycie. Dokumenty wyszczególnione w pkt. 2-5 mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (każda strona) przez Wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu jeśli przedstawiona kserokopia będzie nieczytelna lub będzie wzbudzać wątpliwości co do jej prawdziwości. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków z art. 22 ust.1 4 ustawy musi być przestawione w formie oryginału. 2. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia: 1) W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia dokumenty wymienione w pkt.1. ppkt 3 i 4 składa każdy z Wykonawców oddzielnie. Pozostałe dokumenty mogą być przedstawione przez jednego Wykonawcę lub wspólnie przez wszystkich członków konsorcjum. 2) Ponadto w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, do oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o 10

11 udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3) W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych musi być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zastosowanie mają przepisy 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz. 605 z późn. zm.). Rozdział VII Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, wyjaśnień, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami 1. Udzielanie wyjaśnień dotyczących SIWZ odbywać się będzie zgodnie z art. 38 ust.1 i 2 ustawy. 2. W przypadku, gdy Zamawiający lub Wykonawca będą przekazywali oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania. 3. Zamawiający nie dopuszcza komunikacji drogą elektroniczną. 4. Nie przewiduje się organizacji spotkania Wykonawców w celu udzielenia odpowiedzi na ewentualne pytania. 5. Informacji dotyczących prowadzonego postępowania udziela: a) w sprawach proceduralnych: Tomasz Kalbarczyk, tel , fax: b) w sprawach merytorycznych: Krzysztof Chełmicki, tel Zamawiający urzęduje w godz. 8:15-16:15 codziennie z wyjątkiem sobót i niedziel oraz dni świątecznych. 7. Wykonawca może pobrać SIWZ: w siedzibie Zamawiającego pokój nr 225 (II p., bud. A) lub występując o nią pisemnie, a także ze strony internetowej Zamawiającego znajdującej się w zakładce Zamówienia publiczne. 8. SIWZ jest bezpłatna. Rozdział VIII Wymagania dotyczące wadium Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. Rozdział IX Termin związania ofertą Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, tj. od dnia otwarcia ofert włącznie. Rozdział X Opis sposobu przygotowania oferty Wymagania ogólne: 1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę. 11

12 2. Oferta musi być złożona w formie pisemnej, napisana na maszynie lub komputerze (formularz może być wypełniony ręcznie). 3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny. 4. Wymagane SIWZ dokumenty sporządzone w języku obcym, powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę. 5. Do oferty powinny być załączone wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami niniejszej SIWZ. 6. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 7. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane, parafowane przez osobę podpisującą ofertę oraz spięte lub zszyte w sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek z kartek. 8. Wszelkie poprawki w ofercie muszą być parafowane przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, tj. osobę podpisującą ofertę. 9. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy musi być załączone w oryginale albo załączone jako kopia pełnomocnictwa uwierzytelniona notarialnie, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty. 10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 11. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie zakresu zamówienia, którego wykonanie powierzy podwykonawcom. 12. Ofertę stanowią: - Wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ; - Wypełniony formularz cenowy, stanowiący Załącznik nr 6 do SIWZ; - załączone dokumenty, wymagane w SIWZ. 13. Opakowanie oferty: Wykonawca powinien umieścić ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres Zamawiającego wg poniższego wzoru: Na opakowaniu powinien znajdować się napis: Ministerstwo Infrastruktury Biuro Administracyjne Warszawa ul. Chałubińskiego 4/6 OFERTA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: UBEZPIECZENIE POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH W 2010 r. nie otwierać do godz. 12: r. 14. Tajemnica przedsiębiorstwa: Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępnione, informacje te należy umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz opakowania oferty, opisanej: Informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa. Informacja o zastrzeżeniu dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa należy podać również w formularzu oferty. 12

13 Rozdział XI Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1. Ofertę należy składać w dni robocze (bez sobót i niedziel) w siedzibie Zamawiającego sekretariacie Biura Administracyjnego budynek A, pok. 224, Warszawa, ul. Chałubińskiego 4/6 lub przesłać pocztą na adres: Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa, ul Chałubińskiego 4/6: 1) termin składania ofert upływa dnia r., o godz. 12:00. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej wpływu do miejsca wskazanego w pkt. 1; 2) oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu; 3) otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego, pokój 39; 4) bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 5) otwarcie ofert jest jawne; 6) podczas otwarcia ofert podane zostaną: imię i nazwisko/nazwa (firma) oraz adres (siedziby) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena oferty; 7) powyższe informacje zostaną dostarczone Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek. Rozdział XII Opis sposobu obliczania ceny Cenę oferty brutto należy obliczyć na podstawie wypełnionego przez Wykonawcę Formularza cenowego, stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ. Cenę ofertową stanowi cena brutto wykonania usługi ubezpieczenia pojazdów samochodowych Zamawiającego. Cena ofertowa będzie brana do porównania ofert w trakcie ich oceny. Wypełniony Formularz cenowy należy obowiązkowo dołączyć do składanej oferty. W czasie obowiązywania umowy roczne składki ubezpieczenia poszczególnych pojazdów samochodowych z Formularza cenowego są stałe i nie podlegają zmianie. Ceny należy podać w złotych polskich z dokładnością do 1 grosza, tj. z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Rozdział XIII Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert KRYTERIA OCENY OFERT: Oferty będą ocenione na podstawie następującego kryterium: Cena brutto oferty 100% Każdej ofercie zostanie przyznana liczba punktów zgodnie ze wzorem: Lpo = najniższa cena brutto spośród wszystkich badanych ofert x 100 cena brutto oferty badanej gdzie: Lpo - liczba punktów przyznana danej ofercie 13

14 Rozdział XIV Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom, 2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z Postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 2. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę na warunkach określonych w Projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ. 3. Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3 ustawy). 4. Termin i miejsce zawarcia umowy: Umowa zostanie zawarta w siedzibie Zamawiającego, zgodnie z postanowieniami art. 94 ust. 1 1a ustawy. Rozdział XV Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Rozdział XVI Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach Projekt umowy stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Rozdział XVII Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone szczegółowo w Dziale VI ustawy. Protesty składane w toku postępowania mogą być złożone do Zamawiającego jedynie w formie pisemnej. Od rozstrzygnięcia protestu Wykonawcy przysługuje odwołanie w zakresie określonym w art. 184 ust. 1a ustawy. Rozdział XVIII Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 14

15 Rozdział XIX Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Rozdział XX Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67. ust. 1 pkt.6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt.3 i 4, jeżeli Zamawiający przewiduje udzielania takich zamówień Zamawiający nie dopuszcza udzielenia zamówień uzupełniających. Rozdział XXI Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich składanie Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Rozdział XXII Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego, jeżeli Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się droga elektroniczną Zamawiający nie dopuszcza komunikacji drogą mailową. Adres strony internetowej MI to: Rozdział XXIII Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia miedzy Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych Rozliczenie nastąpi w walucie złoty polski. Zamawiający nie dopuszcza rozliczenia w walutach obcych. Rozdział XXIV Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej Zamawiający nie przewiduje w postępowaniu aukcji elektronicznej. Rozdział XXV Wysokość zwrotów kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje ich zwrot Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu. 15

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ... (pieczęć zamawiającego) Znak sprawy: 24/P/2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PRZETARG NIEOGRANICZONY NA Kompleksowe ubezpieczenie pojazdów w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych OC, AC,NW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu ul. 3 Maja 7

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu ul. 3 Maja 7 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu ul. 3 Maja 7 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na ubezpieczenia komunikacyjne (OC, AC, NW) Przedmiot zamówienia: Usługi z zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Kętrzyn, 30 kwiecień 2014r. Zatwierdził: Wójt Sławomir Jarosik. Zamawiający:

Kętrzyn, 30 kwiecień 2014r. Zatwierdził: Wójt Sławomir Jarosik. Zamawiający: 1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WI.272.1.32.2012 Zamawiający: POWIAT CHEŁMSKI Plac Niepodległości 1, 22-100 Chełm, NIP 563-21-94-320, REGON 110198221 tel. 82 562-75-01, fax. 82 562-75-10 e-mail:starostwo@powiat.chelm.pl www.powiat.chelm.pl

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Usługa bankowa w zakresie udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Płocka na 2015 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Świętajno Świętajno 104 19-411 Świętajno NIP: 847-16-12-190 REGON: 790671314

Zamawiający: Gmina Świętajno Świętajno 104 19-411 Świętajno NIP: 847-16-12-190 REGON: 790671314 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Część II Zamówienia: Część III Zamówienia:

Część II Zamówienia: Część III Zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: ZP.PN.01/13 Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice

Zamawiający: ZP.PN.01/13 Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA IN-II.272.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA USŁUGI w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: AG-I.272.1.11.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania o wartości zamówienia

Bardziej szczegółowo

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 IP.271.6.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Krzemieniewo, 15 październik 2014

Krzemieniewo, 15 październik 2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Narewka ul. Białowieska 1 17-220 Narewka GK.271.09.2012

Zamawiający: Gmina Narewka ul. Białowieska 1 17-220 Narewka GK.271.09.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SR.271.1.2015. Zamawiający: Gmina Dębe Wielkie ul. Strażacka 3 05-311 Dębe Wielkie

SR.271.1.2015. Zamawiający: Gmina Dębe Wielkie ul. Strażacka 3 05-311 Dębe Wielkie SR.271.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Sąd Apelacyjny w Krakowie reprezentowany przez: Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej w Krakowie

ZAMAWIAJĄCY: Sąd Apelacyjny w Krakowie reprezentowany przez: Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej w Krakowie ZAMAWIAJĄCY: Sąd Apelacyjny w Krakowie reprezentowany przez: Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej w Krakowie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ) w

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Zamawiający: Warszawa, dnia marca 2013 roku Prokuratura Apelacyjna w Warszawie adres: 00-951 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 25 tel.: (22) 46-49-112, fax: (22)

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

GMINA GARWOLIN. numer sprawy: SO.253.1.2014 SPECYFKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

GMINA GARWOLIN. numer sprawy: SO.253.1.2014 SPECYFKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: GMINA GARWOLIN numer sprawy: SO.253.1.2014 SPECYFKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Gmina Garwolin ul. Mazowiecka 16 08-400 Garwolin pow. garwoliński woj. Mazowieckie Regon: 711582256 NIP:

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia: ID.272.19.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Gmina Mikołajki Pomorskie ul. Dzierzgońska 2 82-433 Mikołajki Pomorskie

Gmina Mikołajki Pomorskie ul. Dzierzgońska 2 82-433 Mikołajki Pomorskie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo