Analiza długości okresu bezrobocia według przyczyny wyrejestrowania na przykładzie Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza długości okresu bezrobocia według przyczyny wyrejestrowania na przykładzie Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie"

Transkrypt

1 Beata Bieszk-Stolorz * Iwona Markowicz ** Analiza długości okresu bezrobocia według przyczyny wyrejestrowania na przykładzie Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie Wstęp Celem artykułu jest zbadanie wpływu cech osób bezrobotnych, takich jak płeć, wiek i wykształcenie na czas pozostawania w rejestrze urzędu pracy. Zbadano czas między zarejestrowaniem a wyrejestrowaniem z różnych przyczyn ponad 9 tysięcy osób bezrobotnych w Szczecinie. W pracy wykorzystano metody analizy przeżycia, umożliwiające uwzględnienie danych cenzurowanych. Prawdopodobieństwo pozostania w rejestrze po określonym czasie oszacowano przy pomocy estymatora Kaplana-Meiera. Wpływ poszczególnych cech osób bezrobotnych na czas do wyrejestrowania zbadano korzystając z modelu regresji Coxa.. Dane statystyczne Analiza przeprowadzona w artykule oparta została na danych indywidualnych o osobach bezrobotnych wyrejestrowanych z Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie w 2009 roku. Badaniem objęto 9398 osób, w tym 877 kobiety. Dane zawierały następujące informacje: data zarejestrowania, data wyrejestrowania, przyczyna wyrejestrowania, płeć, wiek, wykształcenie. Podział na grupy wieku i wykształcenia przyjęto taki, jak proponuje urząd pracy (patrz tablica 2). Ze względu na dużą liczbę przyczyn wyrejestrowania autorki zdecydowały o wyodrębnieniu sześciu podstawowych grup: podjęcie pracy (podjęcie pracy lub innego zatrudnienia, podjęcie pracy w ramach prac interwencyjnych, podjęcie pracy w zakładzie pracy chronionej, podjęcie pracy w ramach środków PFRON, podjęcie pracy w instytucji użyteczności publicznej, podjęcie pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego, podjęcie pracy w ramach programów specjalnych, podjęcie pracy sezonowej krótkookresowej, podjęcie pracy w ramach robót publicznych), podjęcie działalności gospodarczej (podjęcie pozarolniczej działalności gospodarczej, przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności, otrzymanie pożyczki lub kredytu na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej), * Dr, Katedra Ekonometrii i Statystyki Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, ** Dr, Katedra Ekonometrii i Statystyki Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego,

2 37 Beata Bieszk-Stolorz, Iwona Markowicz wyjazd za granicę (wyjazd za granicę na okres co najmniej 30 dni brak gotowości), niestawienie się w urzędzie (odmówiono bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji zatrudnienia lub przerwano staż, szkolenie, przygotowanie zawodowe, odmowa poddania się badaniom lekarskim, osoba nie stawiła się w PUP w wyznaczonym terminie), podjęcie nauki (podjęcie nauki w szkole w systemie dziennym), przejście na rentę lub emeryturę (nabycie prawa do emerytury, przyznanie prawa do renty, przyznanie prawa do świadczenia przedemerytalnego, ukończenie 60 lat przez kobietę i 6 lat przez mężczyznę). W tablicy zaprezentowano strukturę badanych bezrobotnych według wymienionych grup przyczyn wyrejestrowania i płci. Tablica. Bezrobotni wyrejestrowani z PUP w Szczecinie w 2009 roku według przyczyny wyrejestrowania oraz płci Bezrobotni ogółem W tym kobiety Wyrejestrowani ogółem w tym: podjęcie pracy podjęcie działalności gospodarczej wyjazd za granicę niestawienie się w urzędzie podjęcie nauki 32 przejście na rentę lub emeryturę W tablicy nie wymieniono grupy pozostałych przyczyn, dotyczących ponad tysiąca osób. Są to na przykład: zgon, powołanie do zasadniczej służby wojskowej, zmiana miejsca zameldowania, tymczasowe aresztowanie, skierowanie do Centrum Integracji Społecznej, orzeczenie o stałej niezdolności do pracy. 2. Estymator Kaplana-Meiera i model regresji Coxa Do badania czasu trwania zjawiska stosuje się metodę Product-Limit-Estimation Kaplana-Meiera. Jest to metoda nieparametryczna, uwzględniająca występowanie obserwacji cenzurowanych, czyli takich, dla których nie jest znany moment wystąpienia określonego zdarzenia. Nie istnieje w tym przypadku konieczność konstrukcji przedziałów dla zmiennej czasowej, jak to ma miejsce w przypadku tablic trwania, a jedynie uszeregowanie epizodów według długości czasów trwania. Prawdopodobieństwo przetrwania jest wyznaczane dla każdego punktu czasu, w którym nastąpiło co najmniej jedno zdefiniowane zdarzenie. W 98 roku E. L. Kaplan i P. Meier [Kaplan, Meier, 98, s. 7-8], zaproponowali sposób estymacji funkcji przeżycia (survival function): i d j S ˆ ( t i ) j n dla i =,..., k () j

3 Analiza długości okresu bezrobocia według przyczyny 37 gdzie: t i punkt czasu, w którym wystąpiło co najmniej jedno zdarzenie, przy czym t < t 2 < < t k,, t 0 = 0, d i liczba zdarzeń w czasie t i, n i liczba jednostek objętych obserwacją w czasie t i ; n i = n i d i z i, z i liczba obserwacji uciętych w czasie t i. Do badania wpływu cech bezrobotnych na czas pozostawania w rejestrze wykorzystano model regresji Coxa [Cox, Oakes, 98], który można zapisać następująco: h(t: x, x 2,, x n ) = h 0 (t)exp(β x + β 2 x β n x n ) (2) gdzie: h(t: x, x 2,, x n ) wynikowy hazard przy danych n zmiennych niezależnych x, x 2,, x n i odpowiednim czasie przeżycia, h 0 (t) hazard odniesienia lub zerowa linia hazardu, β, β 2,, β n współczynniki modelu, t czas obserwacji. Zerowa wartość h 0 (t) hazardu jest tą wartością hazardu, dla której wszystkie zmienne niezależne są równe zero. Ponieważ h 0 (t) 0, to wynikowy hazard h(t: x, x 2,, x n ) 0. Model (2) po logarytmowaniu stronami przyjmuje postać: ln(h(t: x, x 2,, x n )) = β 0 + β x + β 2 x β n x n ) (3) gdzie β 0 = lnh 0 (t). Model opisany równaniem (3) jest liniowy i można go bez trudu estymować. W modelu proporcjonalnego hazardu Coxa po oszacowaniu parametrów β i do dalszej analizy najczęściej wykorzystuje się ilorazy hazardów określone wzorem: i HR i e () Ilorazy te umożliwiają zbadanie prawdopodobieństwa zajścia zdarzenia w i-tej grupie w porównaniu z prawdopodobieństwem zajścia zdarzenia w innej grupie lub w porównaniu ze średnią wszystkich grup. W badaniu wykorzystano kodowania zmiennych zgodnie z procedurą przedstawioną przez Hosmer, Lemeshow (999, s. 20-2). 3. Wyniki badań W celu oszacowania parametrów modelu regresji Coxa niezbędne jest odpowiednie zakodowanie zmiennych objaśniających. W przypadku płci zastosowano kodowanie 0-, przy czym kobiety oznaczono jako, a mężczyzn jako 0. Umożliwiło to oszacowanie ilorazów hazardów kobiet w stosunku do mężczyzn dla poszczególnych przyczyn wyrejestrowania. Dla grup wieku i wyksztalcenia zastosowano kodowanie -0-, które pozwoliło na porównanie ilorazów hazardów wszystkich podgrup w stosunku do ich średniej. Zmienną objaśnianą jest Por. Markowicz, Stolorz, 2009

4 376 Beata Bieszk-Stolorz, Iwona Markowicz czas mierzony od momentu zarejestrowania osoby bezrobotnej do momentu wyrejestrowania z określonej przyczyny w przypadku obserwacji pełnej lub do momentu wyrejestrowania z innej przyczyny, w przypadku obserwacji cenzurowanej. We wstępnym etapie badania, korzystając z estymatorów Kaplana-Meiera, zbadano przebieg krzywych pozostawania w rejestrze wyznaczonych dla poszczególnych przyczyn wyrejestrowania (rysunek ). Rysunek. Estymatory Kaplana-Meiera dla różnych przyczyn wyrejestrowania z PUP w Szczecinie w 2009 roku Wyraźnie najszybciej zmniejszało się prawdopodobieństwo pozostania w rejestrze dla osób wyrejestrowujących się z powodu niestawienia się w urzędzie oraz podjęcia pracy. Są to dwie najliczniejsze grupy. Dla pozostałych przyczyn krzywe przeżycia maleją dużo wolniej ze względu na niską liczebność tych grup. W dalszej części badań nie uwzględniono dwóch grup: podjęcie nauki i przejście na rentę lub emeryturę. Są to najmniej liczne grupy i dotyczą wąskiego grona bezrobotnych. Nauka w systemie dziennym, otrzymanie renty lub emerytury związane jest ze spełnieniem określonych warunków. Z punktu widzenia polityki społecznej pożądane jest, aby osoby bezrobotne uaktywnić zawodowo. Stąd też najważniejszymi przyczynami opuszczenia rejestru są: podjęcie pracy i podjęcie działalności gospodarczej. Wśród osób wyrejestrowanych z PUP w Szczecinie w 2009 roku ponad 32 % podjęło pracę.

5 Analiza długości okresu bezrobocia według przyczyny 377 Prawdopodobieństwo nie podjęcia pracy obniżyło się do wartości 0, po 8, miesiącach. Wyniki estymacji modelu regresji Coxa dla bezrobotnych wyrejestrowanych z powodu podjęcia pracy przedstawiono w tablicy 2 i na rysunku 2. Tablica. 2. Wyniki estymacji modelu regresji Coxa dla czasu pozostawania w rejestrze bezrobotnych do momentu wyrejestrowania z powodu podjęcia pracy Parametr β i Błąd p HR Płeć (χ 2 = 33,399, p = 0,0000) Kobiety/mężczyźni 0,60 0,023 0,0000,72 Wiek (χ 2 = 07,730, p = 0,0000) 8-2 0,30 0,002 0,0000, ,8 0,038 0,0000, ,376 0,007 0,0000,299-0,236 0,0397 0,0000, ,2600 0,038 0,0000 0, ,29 0,6 0,0000 0,2739 Wykształcenie (χ 2 = 630,890, p = 0,0000) Co najwyżej gimnazjalne -0,80 0,02 0,0000 0,663 Zasadnicze zawodowe -0,0373 0,029 0,90 0,963 Średnie ogólnokształcące -0,029 0,036 0,682 0,9872 Średnie zawodowe 0,326 0,02 0,0000,7 Wyższe 0,07 0,022 0,0000,9 Obliczony iloraz szans dla płci wskazuje na szybsze (o 6 %) podejmowanie pracy przez kobiety w stosunku do mężczyzn. Iloraz szans dla mężczyzn przyjmuje wartość (rysunki 2-), ponieważ ze względu na kodowanie 0- mężczyźni są grupą odniesienia. Natomiast dla grup wieku i wykształcenia przyjęto kodowanie -0- i dlatego punktem odniesienia jest szansa średnia dla grup (co na rysunkach 2- zaznaczono linią na poziomie ). Najszybciej pracę podejmowały osoby młode, szczególnie w wieku 2-3 lat. Wraz ze wzrostem wieku wydłużał się czas oczekiwania na pracę. Wraz ze wzrostem wykształcenia coraz szybciej pojawiała się możliwość podjęcia pracy. Brak istotności parametrów w przypadku wykształcenia zasadniczego zawodowego i średniego ogólnokształcącego wskazuje na brak istotnych różnić między szansami na podjęcie pracy osób z tych podgrup i szansą średnią (porównaj rysunek 2). Wynik analizy dla podjęcia działalności gospodarczej, jako przyczyny wyrejestrowania z urzędu pracy przedstawiono w tablicy 3 i na rysunku 3. W tym przypadku kobiety dłużej podejmują decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej. Szczególnie szybko swoje firmy zakładają osoby bezrobotne w wieku od 2 do lat i z wyksztalceniem wyższym. W tym wypadku szansa jest ponad dwukrotnie większa niż średnia szansa dla badanych podgrup.

6 Iloraz szans Iloraz szans 378 Beata Bieszk-Stolorz, Iwona Markowicz Rysunek 2. Ilorazy szans na wyrejestrowanie z PUP w Szczecinie w 2009 z powodu podjęcia pracy według płci, grup wieku i grup wykształcenia K M płeć grupy wieku grupy wykształcenia Tablica 3. Wyniki estymacji modelu regresji Coxa dla czasu pozostawania w rejestrze bezrobotnych do momentu wyrejestrowania z powodu podjęcia działalności gospodarczej Parametr β i Błąd p HR Płeć (χ 2 = 29,2738, p = 0,0000) Kobiety/mężczyźni -0,28 0,079 0,0000 0,632 Wiek (χ 2 = 3,200, p = 0,0000) 8-2 0,0763 0,369 0,77, ,793 0,08 0,0000 2, ,803 0, 0,0000 2,23-0,073 0,262 0,7077, ,22 0,8 0,0039 0, ,997 0,203 0,003 0,303 Wykształcenie (χ 2 = 227,2700, p = 0,0000) Co najwyżej gimnazjalne -0,7808 0,099 0,0000 0,80 Zasadnicze zawodowe -0,93 0,0973 0,0000 0,67 Średnie ogólnokształcące 0,27 0,0963 0,86,38 Średnie zawodowe 0,2788 0,0766 0,0003,32 Wyższe 0,7938 0,06 0,0000 2,28 Rysunek 3. Ilorazy szans na wyrejestrowanie z PUP w Szczecinie w 2009 z powodu podjęcia działalności gospodarczej według płci, grup wieku i grup wykształcenia 2 K M płeć grupy wieku grupy wykształcenia

7 Iloraz szans Analiza długości okresu bezrobocia według przyczyny 379 Decyzję o wyjeździe za granicę najszybciej podejmowały kobiety, osoby w wieku 2-3 lat (grupa wieku 2 i 3) i z wykształceniem wyższym (tablica i rysunek ). Wśród wyjeżdżających za granicę nie było osób w wieku powyżej 60 lat (brak grupy wieku 6). Trzeba mieć na względzie fakt, że analizowane były w tym przypadku osoby, które w urzędzie pracy zgłosiły swój wyjazd za granicę na okres dłuższy niż 30 dni. Można domniemać, że wśród osób, które nie stawiły się w urzędzie w określonym czasie, są również takie, które wyjechały za granicę w celach zarobkowych. Tablica. Wyniki estymacji modelu regresji Coxa dla czasu pozostawania w rejestrze bezrobotnych do momentu wyrejestrowania z powodu wyjazdu za granicę Parametr β i Błąd p HR Płeć (χ 2 = 7,007, p = 0,0062) Kobiety/mężczyźni 0,2989 0,097 0,006,38 Wiek (χ 2 = 6,036, p = 0,0030) 8-2 0,003 0,30 0,9789, ,276 0,09 0,003, ,293 0,8 0,032,283-0,0338 0,66 0,777, ,622 0,937 0,0037 0,700 Wykształcenie (χ 2 = 29,0977, p = 0,0000) Co najwyżej gimnazjalne -0,37 0,073 0,0000 0,66 Zasadnicze zawodowe -0,0728 0,29 0,88 0,9298 Średnie ogólnokształcące -0,03 0,378 0,723 0,97 Średnie zawodowe 0,282 0,0 0,0367,238 Wyższe 0,336 0,0987 0,0007,3988 Rysunek. Ilorazy szans na wyrejestrowanie z PUP w Szczecinie w 2009 z powodu wyjazdu za granicę według płci, grup wieku i grup wykształcenia K M płeć grupy wieku grupy wykształcenia Najczęstszą przyczyną wyrejestrowania było niezgłoszenie się w urzędzie pracy. Takie osoby stanowiły ponad % badanej zbiorowości, wśród kobiet to 9%. Niestawienie się w urzędzie w wyznaczonym terminie, oczywiście, skutkuje wykreśleniem z rejestru osób bezrobotnych. Dokładna przyczyna rezygnacji z poszukiwania pracy poprzez urząd jest w zasadzie nieznana. Szybciej wy-

8 Iloraz szans 380 Beata Bieszk-Stolorz, Iwona Markowicz kreślani byli mężczyźni, osoby najmłodsze (do 2 roku życia) oraz z wykształceniem co najwyżej gimnazjalnym (tablica i rysunek ). Tablica. Wyniki estymacji modelu regresji Coxa dla czasu pozostawania w rejestrze bezrobotnych do momentu wyrejestrowania z powodu niestawienie się w urzędzie Parametr β i Błąd p HR Płeć (χ 2 = 396,720, p = 0,0000) Kobiety/mężczyźni -0,3907 0,098 0,0000 0,6766 Wiek (χ 2 = 638,2890, p = 0,0000) 8-2 0,2 0,0237 0,0000, ,7 0,027 0,0000, ,669 0,028 0,0000,86-0,0038 0,020 0,878, ,3276 0,03 0,0000 0, ,7 0,0698 0,0000 0,729 Wykształcenie (χ 2 = 897,20, p = 0,0000) Co najwyżej gimnazjalne 0,368 0,09 0,0000,39 Zasadnicze zawodowe 0,602 0,097 0,0000,737 Średnie ogólnokształcące 0,7 0,02 0,0000,227 Średnie zawodowe -0,9 0,022 0,0000 0,8906 Wyższe -0,26 0,028 0,0000 0,936 Rysunek. Ilorazy szans na wyrejestrowanie z PUP w Szczecinie w 2009 z powodu niestawienia się w urzędzie według płci, grup wieku i grup wykształcenia K M płeć grupy wieku grupy wykształcenia W przypadku płci i wykształcenia były to podgrupy najliczniejsze (odpowiednio 60 % to mężczyźni i 2 %, to osoby z najniższym wykształceniem). Najliczniejszą grupę wieku osób niestawiających się w urzędzie stanowią bezrobotni w wieku od 2 do 3 lat (3 %). Jednak najszybciej wyrejestrowywani z urzędu byli najmłodsi (2 %). Zakończenie W Szczecinie w 2009 roku z Powiatowego Urzędu Pracy wyrejestrowano ponad 9 tysięcy osób. Przyczyn tego wyrejestrowania było wiele, a w badaniu

9 Analiza długości okresu bezrobocia według przyczyny 38 skupiono się na takich przyczynach jak podjęcie pracy, podjęcie działalności gospodarczej, wyjazd za granicę i niestawienie się w urzędzie w wyznaczonym terminie. Przeprowadzona analiza czasu pozostawania bezrobotnych w rejestrze pozwala na wyciągnięcie następujących wniosków: bezrobotni wyrejestrowani z powodu niestawienia się w urzędzie oraz podjęcia pracy stanowili dwie najliczniejsze grupy badanych; prawdopodobieństwo pozostania w rejestrze bezrobotnych z tych grup zmniejszało się najszybciej, płeć, wiek i wykształcenie bezrobotnych wpływają na czas pozostawania w rejestrze do momentu wyrejestrowania z określonej przyczyny, kobiety mają większe szanse na szybsze podjęcie pracy i wyjazd za granicę (odpowiednio o 6 i 3 % w stosunku do mężczyzn), mężczyźni natomiast szybciej podejmują decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej i szybciej rezygnują z poszukiwania pracy poprzez urząd, grupa wieku najszybciej wyrejestrowywana to w przypadku podjęcie pracy 2-3 lat, podjęcia działalności gospodarczej 2- lat, wyjazdu za granicę 2-3 lat, a niestawienia się w urzędzie 8-2 lat; we wszystkich przypadkach szanse na szybkie wyrejestrowanie maleją wraz ze wzrostem wieku, najszybciej z powodu niestawienia się w urzędzie w wyznaczonym terminie wyrejestrowywani byli bezrobotni o najniższym wykształceniu, iloraz szans wraz ze wzrostem wykształcenia był coraz mniejszy, w przypadku pozostałych przyczyn wyrejestrowania sytuacja była odwrotna szansa na szybkie wyrejestrowanie rosła wraz ze wzrostem wykształcenia, a bezrobotni z wykształceniem wyższym najszybciej podejmowali pracę, podejmowali działalność gospodarczą i wyjeżdżali za granicę. Literatura. Cox D. R., Oakes D. (98), Analysis of Survival Data, Chapman and Hall, London 2. Hosmer D.W., Lemeshow S. (999), Applied Survival Analysis. Regression Modeling of Time to Event Data, New York: John Wiley & Sons INC 3. Kaplan E. L., Meier P. (98), Nonparametric estimation from incomplete observations, Journal of the American Statistical Association vol. 3. Markowicz I., Stolorz B. (2009), Model proporcjonalnego hazardu Coxa przy różnych sposobach kodowania zmiennych, Przegląd Statystyczny z. 2 Streszczenie Celem artykułu jest zbadanie wpływu płci, wieku i wykształcenia osób bezrobotnych na czas pozostawania w rejestrze urzędu pracy. Analizie poddano dane uzyskane dzięki współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy (PUP) w Szczecinie. W 2009 roku w Szczecinie wyrejestrowano z różnych przyczyn 9398 osób. Ze względu na dużą liczbę przyczyn, często o podobnym charakterze, autorki zdecydowały o podziale ich na sześć

10 382 Beata Bieszk-Stolorz, Iwona Markowicz grup: podjęcie pracy, podjęcie działalności gospodarczej, wyjazd za granicę, niestawienie się w urzędzie, podjęcie nauki, przejście na rentę lub emeryturę. Do zbadania wpływu płci, wieku i wykształcenia na długość czasu pozostawania w rejestrze wykorzystano model proporcjonalnego hazardu Coxa. Jest on wykorzystywany do modelowania rozkładu czasu przetrwania jednostek w danej populacji poprzez określenie siły wpływu poszczególnych czynników na oczekiwany czas przetrwania oraz porównanie rozkładu czasu przetrwania różnych podpopulacji. Oszacowane parametry pozwoliły na porównanie wpływu badanych cech na szybkość wyrejestrowania bezrobotnych z poszczególnych grup. Umożliwiło to wskazanie różnic wpływu płci, wieku i wykształcenia na czas od zarejestrowania do wyrejestrowania z urzędu z określonej przyczyny. The Analysis of Unemployment Duration in Relation to the Cause of Deregistration on the Example of the Poviat Employment Office in Szczecin (Summary) The aim of the article is to examine the influence of an unemployed person s gender, age and education on the span of time between their registration in and deregistration from the Employment Office. The analysis covers the data of people deregistered from the County Employment Office in Szczecin in Due to a vast number of reasons, often of similar character, the authors decided to divide them into six groups: a job offer, setting-up an own business, leaving the country, ignoring an obligatory visit to the office, starting school and retirement due to old age or health problems. In order to examine the impact of gender, age and education on the time span between registration and deregistration the authors applied Cox s proportional hazards model.

WYKORZYSTANIE MODELU LOGITOWEGO DO ANALIZY BEZROBOCIA WŚRÓD OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POLSCE W 2010 ROKU

WYKORZYSTANIE MODELU LOGITOWEGO DO ANALIZY BEZROBOCIA WŚRÓD OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POLSCE W 2010 ROKU STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 31 Beata Bieszk-Stolorz Uniwersytet Szczeciński WYKORZYSTANIE MODELU LOGITOWEGO DO ANALIZY BEZROBOCIA WŚRÓD OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POLSCE W

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA REGIONALNA. Analiza szans podjęcia pracy za granicą przez bezrobotnych w Szczecinie SUMMARY

STATYSTYKA REGIONALNA. Analiza szans podjęcia pracy za granicą przez bezrobotnych w Szczecinie SUMMARY SUMMARY Second marriage in contemporary Poland is seventh of the total of partnership. This article aims to show how their formation is shaped by the age and place of residence (region, city class). Age

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie modelu logitowego i modelu regresji Coxa w analizie zmian cen akcji spółek giełdowych w wyniku kryzysu finansowego

Zastosowanie modelu logitowego i modelu regresji Coxa w analizie zmian cen akcji spółek giełdowych w wyniku kryzysu finansowego ZastosowaniemodelulogitowegoimodeluregresjiCoxawanaliziezmian cenakcjispółekgiełdowychwwynikukryzysufinansowego «TheapplicationofthelogitmodelandtheCoxregressionmodelintheanalysisof financialcrisisrelatedpricechangesoflistedcompanies

Bardziej szczegółowo

Analiza przeżycia Survival Analysis

Analiza przeżycia Survival Analysis Analiza przeżycia Survival Analysis 2013 Analiza przeżycia Doświadczenie dynamiczne - zwierzęta znikają lub pojawiają się w czasie doświadczenia Obserwowane zdarzenia: zachorowanie, wyzdrowienie, zejście,

Bardziej szczegółowo

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku Miejski Urząd Pracy w Płocku ul. 3 Maja 16, 09-402 Płock Tel. (024) 367 18 30, Faks (024) 367 18 31 Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku 1. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2011 ROKU

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2011 ROKU SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2011 ROKU W końcu 2011 r. w urzędach pracy woj. podlaskiego zarejestrowane były 3573 bezrobotne osoby niepełnosprawne, czyli o 154 osoby

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim STATYSTYCZNA ANALIZA DANYCH Nazwa w języku angielskim STATISTICAL DATA ANALYSIS Kierunek studiów (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r.

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2012 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, marzec 2013 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach

Bardziej szczegółowo

Czynniki wpływające na aktywność zawodową osób starszych. Analiza ekonometryczna

Czynniki wpływające na aktywność zawodową osób starszych. Analiza ekonometryczna Czynniki wpływające na aktywność zawodową osób starszych Analiza ekonometryczna Problemy Polska należy do krajów o najmłodszym wieku wycofania się z rynku pracy Aktywność zawodowa osób starszych w Polsce

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2015 R. ***

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2015 R. *** URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania kwiecień 2016 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PL. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa. MPiPS 01. Sprawozdanie o rynku pracy za m-c maj 2004r.

MINISTERSTWO GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PL. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa. MPiPS 01. Sprawozdanie o rynku pracy za m-c maj 2004r. Powiatowy Urząd Pracy MINISTERSTWO GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PL. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa w Czarnkowie Numer identyfikacyjny REGON 5 7 0 8 6 7 6 4 8 MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2014 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2014 r. 1 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia r. I. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na 30 kwietnia r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było 16327 osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Analiza przeżycia. Wprowadzenie

Analiza przeżycia. Wprowadzenie Wprowadzenie Przedmiotem badania analizy przeżycia jest czas jaki upływa od początku obserwacji do wystąpienia określonego zdarzenia, które jednoznacznie kończy obserwację na danej jednostce. Analiza przeżycia

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2012 ROKU

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2012 ROKU Nie istnieje jedna, powszechnie uznana definicja niepełnosprawności. Definicja stosowana przez WHO przyjmuje, że do osób niepełnosprawnych zalicza się osoby z długotrwałą obniżoną sprawnością fizyczną,

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 grudnia roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Listopad 13,2% 14,0% 20,4% Grudzień

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W CZERWCU 2012 ROKU

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W CZERWCU 2012 ROKU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W CZERWCU 2012 ROKU I. POZIOM BEZROBOCIA REJESTROWANEGO W końcu czerwca 2012 roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2013 roku-

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2013 roku- 1 Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2013 roku- 1 Szczecin 2013 Bezrobocie, to zjawisko dotyczące

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2014 ROKU

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2014 ROKU Nie istnieje jedna, powszechnie uznana definicja niepełnosprawności. Definicja stosowana przez WHO przyjmuje, że do osób niepełnosprawnych zalicza się osoby z długotrwałą obniżoną sprawnością fizyczną,

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 stycznia 2014 roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Grudzień 13,4% 14,3% 20,3%

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 28 lutego roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Styczeń' 14,0% 15,0% 22,4% Luty' 13,9%

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 30.06. roku OŚWIĘCIM, LIPIEC Według stanu na dzień 30 czerwca roku w powiecie oświęcimskim zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Analiza przeżycia

Szkolenie Analiza przeżycia Analiza przeżycia program i cennik Łukasz Deryło Analizy statystyczne, szkolenia www.statystyka.c0.pl Analiza przeżycia - program i cennik Analiza przeżycia Co obejmuje? Analiza przeżycia (Survival analysis)

Bardziej szczegółowo

Zróżnicowanie poziomu ubóstwa w Polsce z uwzględnieniem płci

Zróżnicowanie poziomu ubóstwa w Polsce z uwzględnieniem płci Zróżnicowanie poziomu ubóstwa w Polsce z uwzględnieniem płci Łukasz Wawrowski Katedra Statystyki Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Zróżnicowanie poziomu ubóstwa w Polsce z uwzględnieniem płci 2 / 23 Plan

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec marca 2015 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec marca 2015 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec marca 2015 r. Biłgoraj, kwiecień 2015r. 2. I. POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE -

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 29.02.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 29.02.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 29.02.2012 roku OŚWIĘCIM, MARZEC 2012 Według stanu na dzień 29 lutego 2012 roku w powiecie oświęcimskim

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do analizy korelacji i regresji

Wprowadzenie do analizy korelacji i regresji Statystyka dla jakości produktów i usług Six sigma i inne strategie Wprowadzenie do analizy korelacji i regresji StatSoft Polska Wybrane zagadnienia analizy korelacji Przy analizie zjawisk i procesów stanowiących

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2013r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2013r. 1 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2013r. I. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na 30 kwietnia 2013r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było 17212 osób

Bardziej szczegółowo

METODY ANALIZY PRZEŻYCIA W OCENIE RYZYKA UTRATY KLIENTA NA RYNKU USŁUG BANKOWYCH

METODY ANALIZY PRZEŻYCIA W OCENIE RYZYKA UTRATY KLIENTA NA RYNKU USŁUG BANKOWYCH Robert Skikiewicz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu METODY ANALIZY PRZEŻYCIA W OCENIE RYZYKA UTRATY KLIENTA NA RYNKU USŁUG BANKOWYCH Wprowadzenie Czas korzystania przez klienta z usług danego banku uzależniony

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w PRZEMYŚLU ul. Katedralna 5 37-700 Przemyśl Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego

POWIATOWY URZĄD PRACY w PRZEMYŚLU ul. Katedralna 5 37-700 Przemyśl Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego POWIATOWY URZĄD PRACY w PRZEMYŚLU ul. Katedralna 5 37-700 Przemyśl Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2014

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie o stanie bezrobocia w mieście Złotów i podejmowanych działaniach w zakresie przeciwdziałania bezrobociu. 1. Poziom bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Determinanty ryzyka bezrobocia długotrwałego wśród osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych w Trójmieście

Determinanty ryzyka bezrobocia długotrwałego wśród osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych w Trójmieście Dorota Banaszkiewicz* Olga Komorowska** Determinanty ryzyka bezrobocia długotrwałego wśród osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych w Trójmieście Wstęp Szczególnie szkodliwym rodzajem bezrobocia zarówno

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w PRZEMYŚLU ul. Katedralna 5 37-700 Przemyśl Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego

POWIATOWY URZĄD PRACY w PRZEMYŚLU ul. Katedralna 5 37-700 Przemyśl Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego POWIATOWY URZĄD PRACY w PRZEMYŚLU ul. Katedralna 5 37-700 Przemyśl Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2013

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja hipotez statystycznych, parametryczne testy istotności w populacji

Weryfikacja hipotez statystycznych, parametryczne testy istotności w populacji Weryfikacja hipotez statystycznych, parametryczne testy istotności w populacji Dr Joanna Banaś Zakład Badań Systemowych Instytut Sztucznej Inteligencji i Metod Matematycznych Wydział Informatyki Politechniki

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE CZASU TRWANIA MODEL PROPORCJONALNEGO HAZARDU COXA

MODELOWANIE CZASU TRWANIA MODEL PROPORCJONALNEGO HAZARDU COXA MODELOWANIE CZASU TRWANIA MODEL PROPORCJONALNEGO HAZARDU COXA Grzegorz Harańczyk, StatSoft Polska Sp. z o.o. W wielu zastosowaniach analiza czasu trwania pewnego zjawiska jest interesującym przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1 Zakładając liniową relację między wydatkami na obuwie a dochodem oszacować MNK parametry modelu: y t. X 1 t. Tabela 1.

Zadanie 1 Zakładając liniową relację między wydatkami na obuwie a dochodem oszacować MNK parametry modelu: y t. X 1 t. Tabela 1. tel. 44 683 1 55 tel. kom. 64 566 811 e-mail: biuro@wszechwiedza.pl Zadanie 1 Zakładając liniową relację między wydatkami na obuwie a dochodem oszacować MNK parametry modelu: gdzie: y t X t y t = 1 X 1

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. - Lublin, wrzesień 2013 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku. ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZORGANIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SANOKU W 2013r.

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku. ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZORGANIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SANOKU W 2013r. Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZORGANIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SANOKU W 2013r. Sanok 2014 Na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku pracy. w powiecie tucholskim

Sytuacja na rynku pracy. w powiecie tucholskim POWIATOWY URZĄD PRACY 89-500 Tuchola pl. Wolności 23 tel./fax (052) 5590800, (052) 5590801 e-mail: pup@tuchola.pl Sytuacja na rynku pracy w powiecie tucholskim w miesiącu sierpniu 2015 r. Tuchola, sierpień

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ANALIZA WYNIKÓW BADANIA OKRESÓW POBIERANIA EMERYTUR

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ANALIZA WYNIKÓW BADANIA OKRESÓW POBIERANIA EMERYTUR ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ANALIZA WYNIKÓW BADANIA OKRESÓW POBIERANIA EMERYTUR Warszawa 2012 Opracował: Akceptowała: Andrzej Kania Specjalista Izabela

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j a. Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie. o stanie i strukturze bezrobocia w powiecie lubińskim wg stanu na dzień 31.12.2012r.

I n f o r m a c j a. Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie. o stanie i strukturze bezrobocia w powiecie lubińskim wg stanu na dzień 31.12.2012r. Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie I n f o r m a c j a o stanie i strukturze bezrobocia w powiecie lubińskim wg stanu na dzień 31.12.2012r. Lubin, styczeń 2013r. SPIS TREŚCI I. Poziom, struktura i stopa bezrobocia....

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku. ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZORGANIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SANOKU W 2012r.

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku. ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZORGANIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SANOKU W 2012r. Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZORGANIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SANOKU W 2012r. Sanok 2013 Na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy na terenie powiatu leskiego. Marzena Majewska-Karnasiewicz doradca zawodowy z PUP Lesko

Rynek pracy na terenie powiatu leskiego. Marzena Majewska-Karnasiewicz doradca zawodowy z PUP Lesko Rynek pracy na terenie powiatu leskiego Marzena Majewska-Karnasiewicz doradca zawodowy z PUP Lesko Na sytuację na rynku pracy w województwie podkarpackim mają wpływ : - zmiany w strukturze ludności i procesy

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE WADOWICKIM

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE WADOWICKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH ul. Mickiewicza 27; 34-100 Wadowice tel./fax 33 873 71 00, 33 873 50 20, 33 873 50 21 e-mail: upwadowice@gmail.com www.up.wadowice.pl INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM

Bardziej szczegółowo

S T R E S Z C Z E N I E

S T R E S Z C Z E N I E STRESZCZENIE Cel pracy: Celem pracy jest ocena wyników leczenia napromienianiem chorych z rozpoznaniem raka szyjki macicy w Świętokrzyskim Centrum Onkologii, porównanie wyników leczenia chorych napromienianych

Bardziej szczegółowo

Biuletyn WUP. www.wup-krakow.pl 1

Biuletyn WUP. www.wup-krakow.pl 1 Biuletyn WUP 2014 III kwartał 2014 www.wup-krakow.pl 1 Bezrobocie w Małopolsce w III kwartale 2014 roku Statystyka rynku pracy W małopolskich urzędach pracy na koniec września 2014 zarejestrowane były

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE W I PÓŁROCZU 2004 ROKU

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE W I PÓŁROCZU 2004 ROKU BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2004 ROKU TORUŃ SIERPIEŃ 2004 SPIS TREŚCI strona: 1. Struktura bezrobocia na wsi... 1 2. Aktywizacja bezrobotnych zamieszkałych na wsi...

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy oraz zrealizowanych w 2011 roku programach aktywizacji zawodowej.

Informacja o sytuacji osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy oraz zrealizowanych w 2011 roku programach aktywizacji zawodowej. POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGORZELCU CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ 59-900 Zgorzelec, ul. Pułaskiego 14 Telefon/fax 75 77 55 605; 75 77 55 606 e-mail: wrzg@praca.gov.pl; http://pup.zgorzelec.ibip.pl Informacja

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia na zachodniopomorskim rynku pracy w latach 2009 2010.

Analiza sytuacji osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia na zachodniopomorskim rynku pracy w latach 2009 2010. Analiza sytuacji osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia na zachodniopomorskim rynku pracy w latach 2009 2010. Wydział Badań i Analiz Szczecin 2011 r. Wstęp Kategoria osób powyżej 50 roku życia należy

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.01.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie były zarejestrowane 6 294 osoby bezrobotne. Liczba bezrobotnych była mniejsza niż w styczniu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

Statystyka w pracy badawczej nauczyciela Wykład 4: Analiza współzależności. dr inż. Walery Susłow walery.suslow@ie.tu.koszalin.pl

Statystyka w pracy badawczej nauczyciela Wykład 4: Analiza współzależności. dr inż. Walery Susłow walery.suslow@ie.tu.koszalin.pl Statystyka w pracy badawczej nauczyciela Wykład 4: Analiza współzależności dr inż. Walery Susłow walery.suslow@ie.tu.koszalin.pl Statystyczna teoria korelacji i regresji (1) Jest to dział statystyki zajmujący

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 31.01.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 31.01.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 31.01.2012 roku OŚWIĘCIM, LUTY 2012 Według stanu na dzień 31 stycznia 2012 roku w powiecie oświęcimskim

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie o stanie bezrobocia w mieście Złotów i podejmowanych działaniach w zakresie przeciwdziałania bezrobociu. 1. Poziom bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Stopa bezrobocia w powiecie wadowickim stan w końcu poszczególnych miesięcy. Źródło: www.stat.gov.pl

Stopa bezrobocia w powiecie wadowickim stan w końcu poszczególnych miesięcy. Źródło: www.stat.gov.pl 1. Poziom i stopa bezrobocia Na dzień 31 lipca 2014 r. w PUP w Wadowicach zarejestrowanych było 6.575 osób, w tym 3.808 osób w Placówce w Wadowicach i 2.767 osób w Filii PUP w Andrychowie. Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. Na koniec grudnia 2014 roku zarejestrowanych było 2977 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 1844 osób i z powiatu skierniewickiego 1133 osób.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Lubinie

POWIATOWY URZĄD PRACY w Lubinie POWIATOWY URZĄD PRACY w Lubinie o stanie i strukturze bezrobocia w powiecie lubińskim wg stanu na dzień 31.03.2006r. Lubin, marzec 2006 r. SPIS TREŚCI I Poziom, struktura i stopa bezrobocia. 3 1 Poziom

Bardziej szczegółowo

Statystyka Małych Obszarów w badaniach próbkowych

Statystyka Małych Obszarów w badaniach próbkowych Statystyka Małych Obszarów w badaniach próbkowych Łukasz Wawrowski l.wawrowski@stat.gov.pl Urząd Statystyczny w Poznaniu SKN Estymator, UEP 5.03.2012 1 Wprowadzenie Podstawowe pojęcia Badanie 2 Estymator

Bardziej szczegółowo

I SZKOLENIA INDYWIDUALNE

I SZKOLENIA INDYWIDUALNE I SZKOLENIA INDYWIDUALNE Zasady ogólne: 1. O sfinansowanie szkolenia w trybie indywidualnym może ubiegać się osoba: - bezrobotna; - poszukująca pracy; - pracownik bądź osoba wykonująca inną pracę zarobkową

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. Na koniec grudnia 2013 roku zarejestrowanych było 3650 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 2253 osoby i z powiatu skierniewickiego 1397 osób.

Bardziej szczegółowo

Lokalny. rynek pracy. Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego. Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Gorlice, marzec 2015

Lokalny. rynek pracy. Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego. Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Gorlice, marzec 2015 Lokalny 2014 rynek pracy Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach Gorlice, marzec 2015 Spis treści I. Skala bezrobocia rejestrowanego w gminach powiatu gorlickiego...

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. BEZROBOCIE W POWIECIE SIERPECKIM (wg stanu na 31.12.2011r.)

I N F O R M A C J A. BEZROBOCIE W POWIECIE SIERPECKIM (wg stanu na 31.12.2011r.) Ogółem zpz * ogółem Ogółem zpz * ogółem Ogółem zpz * ogółem I N F O R M A C J A BEZROBOCIE W POWIECIE SIERPECKIM (wg stanu na 31.12.2011r.) I. Poziom i struktura bezrobocia 1. Poziom bezrobocia Liczba

Bardziej szczegółowo

Aktywni niepełnosprawni informacja o realizacji programu

Aktywni niepełnosprawni informacja o realizacji programu POWIATOWY URZĄD PRACY W PILE Aktywni niepełnosprawni informacja o realizacji programu PIŁA CZERWIEC 2007r. Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Pile opracował i realizował od kwietnia do grudnia 2006r. program:

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA ZASIŁKÓW DLA BEZROBOTNYCH W POLSCE WAŁBRZYCH 03.12.2009r. PLAN PREZENTACJI REJESTRACJA BEZROBOTNEGO WARUNKI WYMAGANE DO PRZYZNANIA PRAWA DO ZASIŁKU INNE OKRESY ZALICZNE DO 365 DNI WYSOKOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zrealizowanych w 2014 r. Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku Maj 2015 r.

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zrealizowanych w 2014 r. Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku Maj 2015 r. Powiatowy Urząd Pracy 44-200 Rybnik ul. Jankowicka 1 tel. 32/4226095, 4260036, fax.4223962 e-mail: kancelaria@pup-rybnik.pl www.pup-rybnik.pl Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zrealizowanych

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 12. Metody eksploracji danych

Ćwiczenie 12. Metody eksploracji danych Ćwiczenie 12. Metody eksploracji danych Modelowanie regresji (Regression modeling) 1. Zadanie regresji Modelowanie regresji jest metodą szacowania wartości ciągłej zmiennej celu. Do najczęściej stosowanych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. a) Przeprowadzono test RESET. Czy model ma poprawną formę funkcyjną? 1

Zadanie 1. a) Przeprowadzono test RESET. Czy model ma poprawną formę funkcyjną? 1 Zadanie 1 a) Przeprowadzono test RESET. Czy model ma poprawną formę funkcyjną? 1 b) W naszym przypadku populacja są inżynierowie w Tajlandii. Czy można jednak przypuszczać, że na zarobki kobiet-inżynierów

Bardziej szczegółowo

Informator o działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu za 2012 rok

Informator o działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu za 2012 rok Informator o działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu za 2012 rok Grudziądz, luty 2013 Spis treści WPROWADZENIE... 4 1. CHARAKTERYSTYKA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY... 5 1.1. Stopa bezrobocia...

Bardziej szczegółowo

Głównym celem tego opracowania jest analiza i ocena. kształtowania się stanu i struktury bezrobocia w 2009r. roku w rejonie

Głównym celem tego opracowania jest analiza i ocena. kształtowania się stanu i struktury bezrobocia w 2009r. roku w rejonie Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w 29 r. W S T Ę P Głównym celem tego opracowania jest analiza i ocena kształtowania się stanu i struktury bezrobocia w 29r. roku w rejonie działania Powiatowego

Bardziej szczegółowo

OSOBY W WIEKU 18 30 LAT

OSOBY W WIEKU 18 30 LAT Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem - www.pupzakopane.pl 1 Osoby w wieku 18-30 lat. 2 Osoby długotrwale bezrobotne... 3 Osoby powyżej 50. roku życia. 4 Osoby niepełnosprawne... 5 Osoby korzystające ze świadczeń

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa w Lubartowie Numer identyfikacyjny REGON 4 3 1 1 9 9 7 4 6 MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku za miesiąc

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Jarosławiu VADEMECUM JAROSŁAWSKIEGO RYNKU PRACY SIERPIEŃ 2015

POWIATOWY URZĄD PRACY w Jarosławiu VADEMECUM JAROSŁAWSKIEGO RYNKU PRACY SIERPIEŃ 2015 POWIATOWY URZĄD PRACY w Jarosławiu VADEMECUM JAROSŁAWSKIEGO RYNKU PRACY SIERPIEŃ 2015 Jarosław, sierpień 2015 Strona 2 Spis treści Opracowanie stanowi syntetyczny opis sytuacji na jarosławskim rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2009 roku.

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2009 roku. Dokument sporządzony zgodnie z 40 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy.

Bardziej szczegółowo

Etapy modelowania ekonometrycznego

Etapy modelowania ekonometrycznego Etapy modelowania ekonometrycznego jest podstawowym narzędziem badawczym, jakim posługuje się ekonometria. Stanowi on matematyczno-statystyczną formę zapisu prawidłowości statystycznej w zakresie rozkładu,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPRZEDAŻY: - rozproszenia

ANALIZA SPRZEDAŻY: - rozproszenia KOŁO NAUKOWE CONTROLLINGU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI ANALIZA SPRZEDAŻY: - rozproszenia - koncentracji - sezonowości Spis treści Wstęp... 3 Analiza rozproszenia sprzedaży... 4 Analiza koncentracji sprzedaży...

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r.

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Marzec 2015 Data wydania Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Tczew, marzec 2015 Marzec 2015 Str. 2 Uwagi metodyczne Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ POWIATOWY URZĄD PRACY ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ zorganizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu Zdroju w 2011 r. Opracowanie: Magdalena Bierońska - starszy specjalista do spraw

Bardziej szczegółowo

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej - http://www.pup.limanowa.pl/pl 1 Osoby w wieku 18-24.. 1 2 Osoby w wieku 25-34.. 2 3 Osoby bez kwalifikacji zawodowych.. 3 4 Osoby bez doświadczenia zawodowego.. 5 5

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, 00-513 Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, 00-513 Warszawa z wiersza 9 osoby MIASTO GRUDZIĄDZ Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 8 7 1 2 1 8 3 8 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1. STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

ALGORYTMICZNA I STATYSTYCZNA ANALIZA DANYCH

ALGORYTMICZNA I STATYSTYCZNA ANALIZA DANYCH 1 ALGORYTMICZNA I STATYSTYCZNA ANALIZA DANYCH WFAiS UJ, Informatyka Stosowana II stopień studiów 2 Wnioskowanie statystyczne dla zmiennych numerycznych Porównywanie dwóch średnich Boot-strapping Analiza

Bardziej szczegółowo

wiejskich oraz część wiejska (leżąca poza miastem) gminy miejsko- wiejskiej)

wiejskich oraz część wiejska (leżąca poza miastem) gminy miejsko- wiejskiej) FORMULARZ REKRUTACYJNY do projektu Aktywny rynek pracy w powiecie lubelskim II edycja nr POKL.06.01.01-06-114/13 Wypełnia osoba bezrobotna Imię (imiona) Nazwisko... Płeć: Kobieta Mężczyzna Data i miejsce

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA MATEMATYCZNA

STATYSTYKA MATEMATYCZNA STATYSTYKA MATEMATYCZNA 1. Wykład wstępny 2. Teoria prawdopodobieństwa i elementy kombinatoryki 3. Zmienne losowe 4. Populacje i próby danych 5. Testowanie hipotez i estymacja parametrów 6. Test t 7. Test

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel. 34-55-750, 34-55-746 W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel. 34-55-750, 34-55-746 W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel. 34-55-750, 34-55-746 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM STAN NA 28 LUTEGO 2015 1. STOPA

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja na rynku pracy w powiecie wolsztyńskim oraz nowe rozwiązania ustawowe. Wolsztyn lipiec 2014

Aktualna sytuacja na rynku pracy w powiecie wolsztyńskim oraz nowe rozwiązania ustawowe. Wolsztyn lipiec 2014 Aktualna sytuacja na rynku pracy w powiecie wolsztyńskim oraz nowe rozwiązania ustawowe Wolsztyn lipiec 2014 POWIATOWY URZĄD PRACY Ul. 5 STYCZNIA 5A 64-200 WOLSZTYN www.pupwolsztyn.pl powo@praca.gov.pl

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY U R Z Ą D P R A C Y POWIATOWY URZĄD PRACY w GiŜycku ul.gdańska 11 www.gizycko.pup.gov.pl Analiza lokalnego rynku powiatu giŝyckiego w listopadzie 2014r. GiŜycko grudzień - 2014 rok 1. Poziom i dynamika

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych Struktura wysokości emerytur i rent wypłacanych przez ZUS po waloryzacji w marcu 2014 roku. Warszawa 2014 Opracowała: Ewa Karczewicz

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Turska Osoby niepełnosprawne na rynku pracy - sytuacja kobiet i mężczyzn pozostających bez pracy. Chowanna 1, 53-62

Elżbieta Turska Osoby niepełnosprawne na rynku pracy - sytuacja kobiet i mężczyzn pozostających bez pracy. Chowanna 1, 53-62 Elżbieta Turska Osoby niepełnosprawne na rynku pracy - sytuacja kobiet i mężczyzn pozostających bez pracy Chowanna 1, 53-62 2007 Chowanna Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice 2007 R. L (LXIII) T.

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2013 roku

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2013 roku URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W ROPCZYCACH Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2013 roku Ropczyce 2014 Zgodnie z 83 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w styczniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w styczniu 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w styczniu 2015 roku Częstochowa, luty 2015 r. 8160 8476 12232 12619

Bardziej szczegółowo

Zasiłek dla bezrobotnych

Zasiłek dla bezrobotnych Zasiłek dla bezrobotnych Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy po upływie 7 dni od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy, z zastrzeżeniem art.

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne

Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenia społeczne Wykład 12. Ochrona przed ubóstwem w Polsce opieka społeczna i inne instytucje zabezpieczenia społecznego Literatura: Bukowska (2011) www.zus.pl www.mpips.gov.pl Granice ubóstwa

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki Partnerów projektu Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy - 2015r. Nazwa realizatora

Dobre praktyki Partnerów projektu Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy - 2015r. Nazwa realizatora Dobre praktyki Partnerów projektu Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy - 2015r. Nazwa realizatora Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach ul. Michalusa 18, 38-300 Gorlice Telefon 18 353 55 20, 353 63 07,

Bardziej szczegółowo

Zasiłki, staże, Pierwsza Praca, stypendia

Zasiłki, staże, Pierwsza Praca, stypendia Zasiłki, staże, Pierwsza Praca, stypendia Paweł Nowak Kogo jakiego pracownika poszukuje pracodawca? inaczej Jakie ma oczekiwania w stosunku do Nas? Oczekiwania w stosunku do zatrudnionych w organizacji

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku. ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZORGANIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SANOKU W 2014r.

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku. ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZORGANIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SANOKU W 2014r. Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZORGANIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SANOKU W 2014r. Sanok 2015 Na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim we wrześniu 2011r.

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim we wrześniu 2011r. POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20-51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie. Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2010 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie. Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2010 roku Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2010 roku Szczecin 2011 Zgodnie z 83 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Administrator sobota, 11 października 2008 12:00 - Poprawiony wtorek, 02 sierpnia 2016 09:33

Wpisany przez Administrator sobota, 11 października 2008 12:00 - Poprawiony wtorek, 02 sierpnia 2016 09:33 Terminy wizyt: Bezrobotni mają obowiązek zgłaszania się do właściwego powiatowego urzędu pracy w wyznaczonych terminach w celu potwierdzenia swojej gotowości do podjęcia pracy i uzyskania informacji o

Bardziej szczegółowo

niekorzystaniu z bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie

niekorzystaniu z bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie E-mail:lol2@praca.gov.pl PREZENTACJA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁODZI NA SPOTKANIE WARSZTATOWE W RAMACH PROJEKTU RE-TURN: Migracja powrotna korzyścią dla regionu Jednorazowe środki na podjęcie działalności

Bardziej szczegółowo