Dokumentacja uytkownika. e-urzd Wojewódzki. Wersja dokumentacji Unizeto Technologies SA -

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dokumentacja uytkownika. e-urzd Wojewódzki. Wersja dokumentacji 1.00.01. Unizeto Technologies SA - www.unizeto.pl"

Transkrypt

1 Dokumentacja uytkownika e-urzd Wojewódzki Wersja dokumentacji Unizeto Technologies SA -

2 Niniejsza dokumentacja powstała w wyniku realizacji umowy nr TBD-SPO/Z4/2/06/414/TBD/06 z dnia 15 stycznia 2008 pomidzy Zachodniopomorskim Urzdem Wojewódzkim w Szczecinie a Unizeto Technologies SA na wykonanie usługi e-urzdy Wojewódzkie. Dokumentacja uytkownika wersja

3 KARTA ZMIAN Lp. Data zmiany Opis zmiany Autor Wersja Wersja inicjalna Unizeto Technologies SA Usunicie błdów edytorskich, aktualizacja zrzutów ekranowych Unizeto Technologies SA Dokumentacja uytkownika wersja

4 Spis treci 1. WSTP Funkcjonalno portalu e-urzd wojewódzki WYMAGANIA SPRZTOWO PROGRAMOWE OBSŁUGA PORTALU E-URZD WOJEWÓDZKI Zakładanie konta na portalu e-urzd Wojewódzki Logowanie do systemu Zapomniane hasło Wylogowywanie z systemu Przegldanie dokumentów Widok strony Wywietlanie rejestrów dokumentów Wywietlanie szczegółów dokumentu Zarzdzanie profilem uytkownika Edycja danych uytkownika Zmiana hasła Magazyn certyfikatów KOMUNIKACJA UYTKOWNIKA PORTALU E-URZD WOJEWÓDZKI Odbieranie i za pomoc programu pocztowego Obsługa formularzy Wypełnianie Formularzy Odbiór odpowiedzi na złoone pismo Generowanie zwrotnego powiadczenia odbioru Odbieranie odpowiedzi SPIS RYSUNKÓW...29 Dokumentacja uytkownika wersja

5 1. Wstp System realizuje funkcje platformy internetowej, która maksymalnie ułatwi kontakt Przedsibiorców z Urzdem Wojewódzkim w sposób bezpieczny i szybki Funkcjonalno portalu e-urzd wojewódzki Uytkownik pobiera z modułu formularzy elektronicznych formularz, wypełnia go danymi a nastpnie podpisuje przy uyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem. Podpisany formularz jest weryfikowany. Moduł formularzy elektronicznych wystawia potwierdzenie przyjcia wniosku od uytkownika a nastpnie potwierdzenie przyjcia wniosku jest przekazywane uytkownikowi. Nastpnie wypełniony formularz jest automatycznie importowany do systemu obiegu dokumentów wybranego Urzdu Wojewódzkiego. Dokument, który trafił do systemu obiegu dokumentów w okrelonym urzdzie podlega przetwarzaniu oraz archiwizacji w archiwum dokumentów elektronicznych celem podtrzymywania jego wartoci dowodowej. Informacje o stanie realizacji sprawy publikowane s na portalu i udostpniane uytkownikowi. Dokumentacja uytkownika wersja

6 2. Wymagania sprztowo programowe Minimalne wymagania sprztowo programowe umoliwiajce portalu e-urzd Wojewódzki po stronie uytkownika (formularz HTML, Aplet JAVA): - System operacyjny Microsoft Windows 2000/XP/Vista; - Intel Pentium 500 MHz; MB pamici operacyjnej; - Monitor i karta graficzna o rozdzielczoci min x 768 pikseli; - Przegldarka Microsoft Internet Explorer (w wersji 6.0 lub nowszej) lub Mozilla Firefox (w wersji 1.5 lub nowszej); - Włczona obsługa JavaScript; - Włczona obsługa plików Cookies; - Sun Java 1.6; - Włczona obsługa skryptów apletów Java; Dokumentacja uytkownika wersja

7 3. Obsługa portalu e-urzd Wojewódzki Aby skorzysta z usług portalu e-urzd Wojewódzki, naley wej do serwisu dostpnego pod adresem https://esp.e-uw.gov.pl/e-uw Po wpisaniu adresu do przegldarki internetowej pojawi si strona startowa z ekranem logowania. Rysunek 1: Strona startowa Z poziomu strony startowej mona: - Załoy konto na portalu e-urzd Wojewódzki - Zalogowa si do portalu e-urzd Wojewódzki - Odzyska zapomniane hasło 3.1. Zakładanie konta na portalu e-urzd Wojewódzki Załoenie konta na portalu e-urzd Wojewódzki polega na wypełnieniu i wysłaniu Formularza załoenia konta. Aby załoy konto naley: Wpisa w przegldark internetow adres do portalu e-urzd Wojewódzki Klikn link Załó konto, znajdujcy si w dolnej, prawej czci ekranu. Pojawi si Formularz załoenia konta klienta-przedsibiorcy, wygld formularza przedstawia Rysunek 2. Na stronie formularza dostpne s akcje: - powrót wywietla poprzedni ekran. - zapisz - zapisuje formularz we wskazane przez uytkownika miejsce na dysku. - zapisz i podpisz zapisuje podpisany formularz we wskazane miejsce na dysku. - wczytaj wczytuje zapisany wczeniej formularz. - wylij - wysyła formularz. Dokumentacja uytkownika wersja

8 Rysunek 2: Formularz załoenia konta klienta-przedsibiorcy Naley wypełni pola formularza odpowiednimi danymi: Nr pola Nazwa pola 1 Osoba fizyczna - lista rozwijalna Opis wymaganych danych Naley wybra z listy pozycj odpowiadajc kategorii osoby składajcej wniosek. Dla osób fizycznych naley wybra - Osoba fizyczna, dla osób prawnych naley wybra - Przedsibiorca. 2 Imi pierwsze Naley wpisa imi pierwsze uytkownika. Moe zawiera dowoln ilo znaków. 3 Imi drugie Naley wpisa imi drugie uytkownika (w przypadku kiedy uytkownik posiada drugie imi). Moe zawiera dowoln ilo znaków. 4 Nazwisko Naley wpisa nazwisko uytkownika. Moe zawiera dowoln ilo znaków. Dokumentacja uytkownika wersja

9 5 PESEL Naley wpisa numer PESEL uytkownika. Musi zawiera 11 cyfr 6 Naley wpisa uytkownika, na który ma by dostarczone Urzdowe Powiadczenie odbioru i inna korespondencja elektroniczna 7 Hasło Naley wpisa hasło. Za pomoc tego hasła uytkownik zaloguje si do systemu, w momencie kiedy otrzyma identyfikator. 8 Potwierd hasło Naley powtórzy wpisane wczeniej hasło 9 Telefon Naley wpisa numer telefonu kontaktowego do uytkownika. Moe zawiera dowoln ilo znaków. 10 Fax Naley wpisa numer fax u uytkownika. Dane przedsibiorstwa 11 Nazwa podmiotu Naley wpisa nazw podmiotu. Moe zawiera dowoln ilo znaków. 12 NIP Naley wpisa NIP. Musi zawiera 10 cyfr. 13 Regon Naley wpisa REGON. Adres siedziby 14 Ulica/Wie Naley wpisa nazw ulicy lub nazw wsi. Moe zawiera dowoln ilo znaków. 15 Numer domu Naley wpisa numer domu. 16 Numer lokalu Naley wpisa numer lokalu. 17 Kod pocztowy Naley wpisa kod pocztowy miejsca zamieszkania uytkownika. Musi zawiera 5 znaków oddzielonych mylnikiem (w formacie ). 18 Poczta Naley wpisa nazw poczty. 19 Miasto Naley wpisa nazw miasta. 20 Województwo Naley wybra z listy rozwijalnej nazw województwa. 21 Kraj Pole nieedytowalne. Wpisane jest Polska. 22 Adres korespondencyjny ja wyej Pola oznaczone gwiazdk * s polami wymagalnymi. W przypadku kiedy adres miejsca zamieszkania jest inny ni adres do korespondencji, naley z listy rozwijalnej wybra opcj: inny adres korespondencyjny. Wówczas pojawi si dodatkowe pola adresowe, w które naley wpisa dane adresowe dla korespondencji. System sprawdza poprawno wypełnienia pól, w zwizku z czym pominiecie pola lub niepoprawne jego wypełnienie spowoduje wywietlenie komunikatu Pole ma zł warto, jak pokazuje Rysunek 3. Rysunek 3: Komunikat oznaczajcy niepoprawne wypełnienie pola Po poprawnym wypełnieniu formularza naley klikn link wylij Formularz musi by podpisany podpisem kwalifikowanym Pojawia si komunikat, informujcy o koniecznoci włoenia karty z certyfikatem do czytnika Rysunek 4: Komunikat informujcy o koniecznoci włoenia karty z certyfikatem do czytnika Dokumentacja uytkownika wersja

10 Aby podpisa wniosek naley postpi zgodnie z komunikatem i włoy kart z certyfikatem do czytnika. Komunikat naley potwierdzi klikajc przycisk OK. Pojawi si okno z dostpnymi certyfikatami. Okno z wyborem certyfikatu przedstawia Rysunek 5. Rysunek 5: Okno wyboru certyfikatu do podpisu Naley wybra odpowiedni certyfikat klikajc na niego, a nastpnie klikn przycisk OK. Pojawi si okno, w którym w pole Podaj PIN naley wpisa PIN do certyfikatu. Nastpnie klikn przycisk OK. Okno dialogowe przedstawia Rysunek 6. Rysunek 6: Okno dialogowe do wpisania PIN-u Nastpnie pojawi si okno podpisywania danych, na którym naley wybra przycisk Zapisz. Dokumentacja uytkownika wersja

11 Rysunek 7: Podpisywanie danych Poprawne wysłanie formularza zostanie potwierdzone poniszym komunikatem: Rysunek 8: Komunikat z informacj o wysłaniu formularza załoenia konta Chcc powróci na stron startow naley klikn link: Powrót Informacj o loginie zostan wysłane em na adres wskazany we wniosku o załoenie konta 3.2. Logowanie do systemu Zalogowanie do portalu daje klientowi dostp do: - Przegldania statusu realizowanych w urzdzie spraw. - Pobierania dokumentów powstałych w toku uprzednio realizowanych spraw. - Wysyłania dokumentu (formularza) bezporednio poprzez moduł formularzy elektronicznych z automatycznym uzupełnieniem czci danych, które system pobiera z bazy interesantów. - Opcji uytkownika, w tym do edycji profilu uytkownika i zmiany hasła dostpu do systemu. Aby zalogowa si do systemu naley: W pole Login wpisa swój identyfikator. W pole Hasło wpisa swoje hasło. Klikn przycisk Zaloguj. Identyfikator został przesłany uytkownikowi em, natomiast hasło zostało wybrane i zapisane przez uytkownika w formularzu załoenia konta. Celem ochrony konta uytkownika, przy pierwszym logowaniu Dokumentacja uytkownika wersja

12 system wymusza zmian hasła. Stron zmiany hasła przedstawia Rysunek 9. Rysunek 9: Strona zmiany hasła W pole Stare hasło naley wpisa Hasło, którym zalogowano si do systemu. W pole Nowe hasło naley wpisa nowe hasło, hasło musi zawiera min. 6 znaków. W pole Powtórz hasło powtórnie wpisa nowe hasło. Klikn Zatwierd. Poprawna zmiana hasła zostanie potwierdzona komunikatem: Hasło zostało zmienione Aby kontynuowa naley klikn link: Kontynuuj aby zalogowa si ponownie. Uytkownik wróci na stron logowania. Naley zalogowa si ponownie wpisujc identyfikator i nowe hasło. W przypadku kiedy nowe hasło nie spełnia wymagania 6 znaków, wywietlony zostanie komunikat: Podane hasło musi zawiera min. 6 znaków i spełnia warunki bezpieczestwa. W przypadku kiedy Nowe hasło i Powtórz hasło róni si od siebie wywietlony zostanie komunikat: Wpisane hasła nie pasuj do siebie. W tym przypadku naley ponownie nada hasło wypełniajc pola Stare hasło, Nowe hasło, Powtórz hasło 3.3. Zapomniane hasło Uytkownik który zapomniał hasła dostpu do portalu e-urzd Wojewódzki powinien skorzysta z opcji Zapomniałe hasło? Znajdujcej si na stronie logowania. Kliknicie tego linku powoduje wywietlenie komunikatu, jak na Rysunku 10. Dokumentacja uytkownika wersja

13 Rysunek 10: Odzyskiwanie zapomnianego hasła W pole naley wpisa uytkownika (musi si zgadza z em wskazanym we wniosku o załoenie konta). Nastpnie naley klikn Wylij. Nowe hasło zostanie wysłane na podany adres owy Wylogowywanie z systemu Aby wylogowa si z portalu e-urzd Wojewódzki naley: Klikn link Wyloguj znajdujcy si nad paskiem funkcji, przy danych zalogowanej osoby. Rysunek 11: Wylosowywanie z portalu Po wylogowaniu uytkownik powraca na stron startow portalu e-urzd Wojewódzki Przegldanie dokumentów Pierwsz stron widoczn po zalogowaniu do portalu e-urzd Wojewódzki jest strona przedstawiajca Podsumowanie ilociowe dokumentów zalogowanego klienta. Na tej stronie uytkownik moe: - Przeglda stan ilociowy poszczególnych typów dokumentów. - Wywietli rejestr poszczególnych typów dokumentów Widok strony Widok strony przedstawia Rysunek 12. Poszczególne kolumny tabeli oznaczaj: Lp. liczba porzdkowa. Opis typu dokumentu nazwa typu dokumentu odpowiadajca nazwie formularza na którym dokument został utworzony. Nazwa typu dokumentu skrót typu dokumentu. Status status dokumentu, na jakim etapie rozpatrywania znajduje si dany dokument. Ilo dokumentów ilo dokumentów danego typu. Dokumentacja uytkownika wersja

14 Rysunek 12: Widok strony Podsumowanie ilociowe poszczególnych typów dokumentów Wywietlanie rejestrów dokumentów Rejestry klientów uytkownik moe wywietli na dwa sposoby: Sposób 1: Klikn w konkretn nazw typu dokumentu w kolumnie Nazwa typu dokumentu. Np. klikajc w nazw UPO wywietlony zostanie Rejestr Urzdowych Powiadcze Odbioru danego klienta. Sposób 2: Klikn w nazw rejestru znajdujcego si w panelu Rejestry klientów, po lewej stronie ekranu. W ten sposób rozwinita zostanie lista dostpnych rejestrów uytkownika. Analogicznie naley rozwin list poszczególnych rejestrów. Klikn w nazw rejestru którego zawarto uytkownik chce wywietli. Poszczególne kolumny rejestru oznaczaj: Lp. liczba porzdkowa. Numer numer pod którym wniosek został zarejestrowany. Temat temat dokumentu. Data przyjcia/utworzenia data przyjcia/utworzenia w elektronicznym obiegu dokumentów. Numer dokumentu/wniosku którego dotyczy wskazanie powizania z pozostałymi zarejestrowanymi dokumentami. UPO do Wniosku numer wystawionego Urzdowego Powiadczenia Odbioru. Poszczególne kolumny widoczne s w zalenoci od wybranego rejestru. Nazwy kolumn s elementami sortowania. Kliknicie w nazw kolumny powoduje zmian sortowania listy dokumentów. Dokumentacja uytkownika wersja

15 Rysunek 13: Widok Rejestru wniosków klienta Wywietlanie szczegółów dokumentu Majc wywietlony Rejestr dokumentów uytkownik moe przeglda szczegóły poszczególnych dokumentów. W tym celu naley klikn w numer dokumentu (np. MOD_OFERTA/1/2008). Wywietlona zostanie metryka ze szczegółowymi informacjami o dokumencie. Wygld szczegółów dokumentu przedstawia Rysunek 14. Rysunek 14: Szczegóły dokumentu Na szczegółach dokumentu uytkownik moe: - Wywietli tre dokumentu dołczonego w formie załcznika naley klikn nazw załcznika. - Wykona zadania do wykonania zwizane z tym dokumentem. Pozostałe akcje na metryce: - zwi ukrywa szczegóły metryki - przyklej wywietla metryk na stronie z kolejnym wybranym dokumentem 3.6. Zarzdzanie profilem uytkownika Funkcja Opcje uytkownika pozwala kademu z uytkowników na zarzdzanie swoim kontem, Dokumentacja uytkownika wersja

16 umoliwiajc: - Edycj danych uytkownika. - Zmian hasła dostpu do systemu. - Dostp do magazynu certyfikatów Edycja danych uytkownika Aby zmieni dane uytkownika naley wykona nastpujce czynnoci: Klikn Opcje uytkownika nad pasku funkcji, wywietlone zostan informacje o uytkowniku. Edycja danych bdzie moliwa po klikniciu linku Edytuj dane w lewym panelu. Wygld strony Opcje uytkownika przedstawia Rysunek 15. Rysunek 15: Opcje uytkownika edycja danych Po prawidłowym wprowadzeniu zmian naley klikn link wylij. Formularz musi by podpisany podpisem kwalifikowanym. Pojawia si komunikat, informujcy o koniecznoci włoenia karty z certyfikatem do czytnika. Rysunek 15: Komunikat informujcy o koniecznoci włoenia karty z certyfikatem do czytnika Aby podpisa wniosek naley postpi zgodnie z komunikatem i włoy kart z certyfikatem do czytnika. Komunikat naley potwierdzi klikajc przycisk OK. Dokumentacja uytkownika wersja

17 Pojawi si okno z dostpnymi certyfikatami. Okno z wyborem certyfikatu przedstawia Rysunek 16. Rysunek 16: Okno wyboru certyfikatu do podpisu Naley wybra odpowiedni certyfikat klikajc na niego, a nastpnie klikn przycisk OK. Pojawi si okno, w którym w pole Podaj PIN naley wpisa PIN do certyfikatu. Nastpnie klikn przycisk OK. Okno dialogowe przedstawia Rysunek 17. Rysunek 17: Okno dialogowe do wpisania PIN-u Nastpnie pojawi si okno podpisywania danych, na którym naley wybra przycisk Zapisz Dokumentacja uytkownika wersja

18 Rysunek 18: Podpisywanie danych Poprawne wysłanie formularza zostanie potwierdzone poniszym komunikatem: Rysunek 19: Komunikat z informacj o wysłaniu formularza załoenia konta Chcc powróci na stron startow naley klikn link: Powrót Zmiana hasła Zmiana hasła uytkownika znajduje si w funkcjach Opcje Uytkownika. Uytkownik moe w dowolnej chwili zmieni hasło dostpu do systemu. Przy pierwszym logowaniu do systemu zmiana hasła jest wymuszona przez system i uytkownik zostaje automatycznie przekierowany na stron zmiany hasła. Stron zmiany hasła przedstawia Rysunek 20. Dokumentacja uytkownika wersja

19 Rysunek 20 : Strona zmiany hasła Aby zmieni hasło naley: Klikn w Opcje uytkownika. Klikn link Zmie hasło, znajdujcy si w lewym panelu. W pole Stare hasło naley wpisa Hasło, którym zalogowano si do systemu. W pole Nowe hasło naley wpisa nowe hasło, hasło musi zawiera min. 6 znaków. W pole Powtórz hasło powtórnie wpisa nowe hasło. Klikn link Zapisz, znajdujcy si w prawym górnym rogu strony W przypadku kiedy nowe hasło nie spełnia wymagania 6 znaków, wywietlony zostanie komunikat: Hasło musi zawiera min. 6 znaków. W przypadku kiedy Nowe hasło i Powtórz hasło róni si od siebie wywietlony zostanie komunikat: Wpisane hasła nie pasuj do siebie. Rysunek 21: Komunikaty informujce o niepoprawnej próbie zmiany hasła W przypadku kiedy hasła zostały wpisane poprawnie i spełniaj reguły złoonoci pojawi si komunikat: Hasło zmieniono poprawnie. Zmiany bd widoczne po zalogowaniu. Rysunek 22: Potwierdzenie prawidłowej zmiany hasła Magazyn certyfikatów Magazyn certyfikatów uytkownika znajduje si w funkcjach Opcje Uytkownika. Magazyn certyfikatów słuy do przechowywania certyfikatów uytkownika. W tym miejscu uytkownik moe: - Importowa certyfikaty. - Przeglda dostpne certyfikaty. Dokumentacja uytkownika wersja

20 4. Komunikacja uytkownika portalu e-urzd Wojewódzki Wymiana korespondencji pomidzy klientem a urzdem odbywa si na formularzach udostpnionych w systemie Odbieranie i za pomoc programu pocztowego Uytkownik za pomoc a otrzymuje przede wszystkim Urzdowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) potwierdzajce złoenie wniosku, jak równie inn korespondencj. Po złoeniu wniosku o załoenie konta klienta uytkownik drog ow otrzymuje login pozwalajcy na zalogowanie si do portalu. Aby pobra e za pomoc programu pocztowego naley: Uruchomi wykorzystywany program pocztowy np. Outlook, Outlook Express, Mozilla Thunderbird, itp. Pobra poczt. e z portalu e-urzd Wojewódzki s zatytułowane Informacja z e-uw Obsługa formularzy Kady zalogowany klient ma moliwo wysyłania do operatora rónego rodzaju korespondencji, korzystajc w tym celu z umieszczonych w systemie formularzy. Widok strony z dostpnymi formularzami przedstawia Rysunek 24. Aby wywietli list dostpnych formularzy naley klikn link Formularze w grupie Zasoby w lewym panelu. Na wywietlonej mapie naley wybra Urzd Wojewódzki, do którego wniosek jest kierowany. Dokumentacja uytkownika wersja

21 Rysunek 23: Mapa Urzdów Wojewódzkich Zostanie wywietlona lista dostpnych formularzy z danej jednostki, jak na rysunku 24. Dokumentacja uytkownika wersja

22 Rysunek 24: Lista dostpnych formularzy Poszczególne kolumny tabeli oznaczaj: Lp. liczba porzdkowa. Nazwa skrócona nazwa formularza. Opis temat dokumentu. Aby wybra formularz, naley klikn w jego nazw. Aby wyszuka formularz naley wpisa jego nazw albo opis w oznaczone pola nad list formularzy oraz klikn link Wyszukaj Aby anulowa warunki wyszukiwania naley wybra link wyczy Na stronie wywietlonego ju formularza dostpne s akcje: - powrót wywietla poprzedni ekran. - zapisz - zapisuje formularz we wskazane przez uytkownika miejsce na dysku. - zapisz i podpisz zapisuje podpisany formularz we wskazane miejsce na dysku. - wczytaj wczytuje zapisany wczeniej formularz. - wylij - wysyła formularz. Rysunek 25: Akcje dostpne na stronie formularza Dokumentacja uytkownika wersja

23 Wypełnianie Formularzy Pola dostpne w formularzach s to: - Pola tekstowe, które naley wypełni wpisujc z klawiatury odpowiednie dane. - Listy rozwijalne, które naley rozwin i wybra jedn z dostpnych pozycji. - Pola wyboru (RadioButton), moliwe jest zaznaczenie tylko jednego z dostpnych pól wyboru, s to pola wzajemnie si wykluczajce. - Pola CheckBox zaznaczony uaktywnia pole - Pola dodawania załcznika, które naley klikn aby doda załcznik w formie pliku. Formularze te dostpne s tylko dla uytkowników posiadajcych konto na portalu e-urzd Wojewódzki, w zwizku z czym cz danych w formularzach jest wypełniana automatycznie. System pobiera informacje o uytkowniku z bazy danych, a uytkownik nie ma moliwoci zmiany tych danych. S to pola nieedytowalne. System sprawdza poprawno wypełnienia pól, w zwizku z czym pominiecie obowizkowego pola lub niepoprawne jego wypełnienie spowoduje wywietlenie komunikatu Pole ma zł warto, Po poprawnym wypełnieniu formularza naley klikn link wylij. Formularz musi by podpisany podpisem kwalifikowanym. Pojawia si komunikat, informujcy o koniecznoci włoenia karty z certyfikatem do czytnika. Rysunek 26: Komunikat informujcy o koniecznoci włoenia karty z certyfikatem do czytnika Aby podpisa wniosek naley postpi zgodnie z komunikatem i włoy kart z certyfikatem do czytnika. Komunikat naley potwierdzi klikajc przycisk OK. Pojawi si okno z dostpnymi certyfikatami. Okno z wyborem certyfikatu przedstawia Rysunek 27. Rysunek 27: Okno wyboru certyfikatu do podpisu Dokumentacja uytkownika wersja

24 Naley wybra odpowiedni certyfikat, klikajc na niego, a nastpnie klikn przycisk OK. Pojawi si okno, w którym w pole Podaj PIN naley wpisa PIN do certyfikatu. Nastpnie klikn przycisk OK. Okno dialogowe przedstawia Rysunek 28. Rysunek 28: Okno dialogowe do wpisania PIN-u Nastpnie pojawi si okno podpisywania danych, na którym naley wybra przycisk Zapisz. Rysunek 29: Podpisywanie danych Poprawne wysłanie formularza zostanie potwierdzone komunikatem: Formularz został wysłany Dzikujemy Chcc powróci do strony wyboru formularzy naley klikn link: powrót Dokumentacja uytkownika wersja

25 Odbiór odpowiedzi na złoone pismo Generowanie zwrotnego powiadczenia odbioru Klient otrzymuje wiadomo z informacj o otrzymaniu odpowiedzi. Odpowied pojawia si w Rejestrach Klientów w rejestrze Nowe przed potwierdzeniem Dla kadego dokumentu otrzymanego z urzdu klient powinien wygenerowa i wysła podpisane podpisem kwalifikowanym Urzdowe Powiadczenie Odbioru. Odpowiedzi niepotwierdzone oznaczone s w kolumnie Stan opisem: wymaga zatwierdzenia. W zwizku z tym e Urzdowe Powiadczenie Odbioru wystawiane jest zarówno przez urzd jak i przez klienta, Urzdowe Powiadczenie Odbioru wystawiane przez klienta w systemie jest nazywane ZPO (skrót od Zwrotne Powiadczenie Odbioru). Aby wysła ZPO naley: Klikn w numer dokumentu (np. ODP/2/2008) Pojawi si informacja widoczna na poniszym Rysunku. Rysunek 30: Nowe odpowiedzi przed potwierdzeniem Rysunek 31: Komunikat informujcy o koniecznoci wysłania ZPO Na komunikacie naley wybra link Dalej Pojawi si Formularz ZPO, wygld formularza przedstawia Rysunek 32. Dokumentacja uytkownika wersja

26 Rysunek 32: Formularz ZPO Na stronie formularza dostpne s akcje: - powrót wywietla poprzedni ekran. - zapisz - zapisuje formularz we wskazane przez uytkownika miejsce na dysku. - zapisz i podpisz zapisuje podpisany formularz we wskazane miejsce na dysku. - wczytaj wczytuje zapisany wczeniej formularz - wylij - wysyła formularz Formularz ZPO jest formularzem nieedytowalnym wymaga jedynie podpisania i wysłania. Aby wysła formularz naley klikn link wylij. Formularz musi by podpisany podpisem kwalifikowanym. Pojawia si komunikat, informujcy o koniecznoci włoenia karty z certyfikatem do czytnika. Rysunek 33: Komunikat informujcy o koniecznoci włoenia karty z certyfikatem do czytnika Aby podpisa wniosek naley postpi zgodnie z komunikatem i włoy kart z certyfikatem do czytnika. Komunikat naley potwierdzi klikajc przycisk OK. Pojawi si okno z dostpnymi certyfikatami. Okno z wyborem certyfikatu przedstawia Rysunek 34. Dokumentacja uytkownika wersja

27 Rysunek 34: Okno wyboru certyfikatu do podpisu Naley wybra odpowiedni certyfikat, klikajc na niego, a nastpnie klikn przycisk OK. Pojawi si okno, w którym w pole Podaj PIN naley wpisa PIN do certyfikatu. Nastpnie klikn przycisk OK. Okno dialogowe przedstawia Rysunek 35. Rysunek 35: Okno dialogowe do wpisania PIN-u Nastpnie pojawi si okno podpisywania danych, na którym naley wybra przycisk Zapisz. Dokumentacja uytkownika wersja

28 Rysunek 36: Podpisywanie danych Poprawne wysłanie formularza zostanie potwierdzone komunikatem: Formularz "Formularz ZPO" został wysłany. Dzikujemy Chcc powróci do strony startowej naley klikn link: powrót Odbieranie odpowiedzi Po wysłaniu Zwrotnego Powiadczenia Odbioru uytkownik portalu odnajdzie odpowiedzi w Rejestrach Klientów, w rejestrze Nowe po potwierdzeniu. Dokumentacja uytkownika wersja

29 5. Spis rysunków Rysunek 1: Strona startowa...7 Rysunek 2: Formularz załoenia konta klienta-przedsibiorcy...8 Rysunek 3: Komunikat oznaczajcy niepoprawne wypełnienie pola...9 Rysunek 4: Komunikat informujcy o koniecznoci włoenia karty z certyfikatem do czytnika...9 Rysunek 5: Okno wyboru certyfikatu do podpisu...10 Rysunek 6: Okno dialogowe do wpisania PIN-u...10 Rysunek 7: Podpisywanie danych...11 Rysunek 8: Komunikat z informacj o wysłaniu formularza załoenia konta...11 Rysunek 9: Strona nadania hasła...12 Rysunek 10: Odzyskiwanie zapomnianego hasła...13 Rysunek 11: Wylosowywanie z portalu...13 Rysunek 12: Widok strony Podsumowanie ilociowe poszczególnych typów dokumentów...14 Rysunek 13: Widok Rejestru wniosków klienta...15 Rysunek 14: Szczegóły dokumentu...15 Rysunek 15: Opcje uytkownika edycja danych...16 Rysunek 15: Komunikat informujcy o koniecznoci włoenia karty z certyfikatem do czytnika...16 Rysunek 16: Okno wyboru certyfikatu do podpisu...17 Rysunek 17: Okno dialogowe do wpisania PIN-u...17 Rysunek 18: Podpisywanie danych...18 Rysunek 19: Komunikat z informacj o wysłaniu formularza załoenia konta...18 Rysunek 20 : Strona zmiany hasła...19 Rysunek 21: Komunikaty informujce o niepoprawnej próbie zmiany hasła...19 Rysunek 22: Potwierdzenie prawidłowej zmiany hasła...19 Rysunek 23: Mapa Urzdów Wojewódzkich...21 Rysunek 24: Lista dostpnych formularzy...22 Rysunek 25: Akcje dostpne na stronie formularza...22 Rysunek 26: Komunikat informujcy o koniecznoci włoenia karty z certyfikatem do czytnika...23 Rysunek 27: Okno wyboru certyfikatu do podpisu...23 Rysunek 28: Okno dialogowe do wpisania PIN-u...24 Rysunek 29: Podpisywanie danych...24 Rysunek 30: Nowe odpowiedzi przed potwierdzeniem...25 Rysunek 31: Komunikat informujcy o koniecznoci wysłania ZPO...25 Rysunek 32: Formularz ZPO...26 Rysunek 33: Komunikat informujcy o koniecznoci włoenia karty z certyfikatem do czytnika...26 Rysunek 34: Okno wyboru certyfikatu do podpisu...27 Rysunek 35: Okno dialogowe do wpisania PIN-u...27 Rysunek 36: Podpisywanie danych...28 Dokumentacja uytkownika wersja

I. ELEKTRONICZNY SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW Zgodno oferowanego SYSTEMU z nastpujcymi przepisami prawnymi:

I. ELEKTRONICZNY SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW Zgodno oferowanego SYSTEMU z nastpujcymi przepisami prawnymi: Załcznik nr 13 miejscowo..., data CHARAKTERYSTYKA PROPONOWANEGO ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW, ELEKTRONICZNEJ SKRZYNKI PODAWCZEJ, PORTALU INTERNETOWEGO DO ELEKTRONICZNEJ OBSŁUGI INTERESANTÓW Ponisz

Bardziej szczegółowo

Załcznik nr 15 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załcznik nr 15 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załcznik nr 15 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Spis treci: I. ELEKTRONICZNY SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW (ESOD)... 3 II. ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA... 16 III. PORTAL INTERNETOWY DO ELEKTRONICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Wymagania funkcjonalne 1. Wymagania ogólne

Wymagania funkcjonalne 1. Wymagania ogólne Wymagania funkcjonalne 1. Wymagania ogólne 1. System musi by przystosowany do obowizujcego w urzdzie bezdziennikowego systemu kancelaryjnego opartego o wykaz akt. 2. System powinien umoliwi prowadzenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: dostaw i wdroenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów i zestawów do składania bezpiecznego podpisu

Bardziej szczegółowo

wiadectwa Copyright 2006 ProgMan Software ProgMan Software ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia Dokumentacja wersji 6.0

wiadectwa Copyright 2006 ProgMan Software ProgMan Software ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia Dokumentacja wersji 6.0 wiadectwa Copyright 2006 ProgMan Software ProgMan Software ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia Dokumentacja wersji 6.0 Spis treci WSTP...3 WYMAGANIA SPRZTOWE...4 POMOC TECHNICZNA...4 INSTALACJA PROGRAMU...5

Bardziej szczegółowo

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5)

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Soneta Sp z o.o. ul. J.Conrada 63/305 31-357 Kraków tel./fax (0-12) 623-17-10 http://www.enova.pl e-mail: enova@enova.pl enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Spis treci Spis treci... 2 Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego

Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego Spis Treci Wstp... 4 Podstawy Panelu Kontrolnego... 4 Do czego słuy Panel?... 4 Wymagania... 4 Adresy Internetowe... 5 Strona Główna... 7 Ramka Statystyk... 8 Ramka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsugi Programu

Instrukcja Obsugi Programu sprawozdania jednostkowe Instrukcja Obsugi Programu cz dla uytkownika ód 2004 Spis treci 1. Rozpoczynanie pracy z programem... 3 1.1 Jak uruchomi program?... 3 1.2 Szybka zmiana aktualnego uytkownika

Bardziej szczegółowo

TWOJE PRYWATNE CENTRUM INFORMACJI

TWOJE PRYWATNE CENTRUM INFORMACJI Broszura informacyjna dot. programu masystent 2007.160 Freeware PERSONAL INFORMATION MANAGER CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT TWOJE PRYWATNE CENTRUM INFORMACJI profesjonalne narzdzie do zarzdzania informacj

Bardziej szczegółowo

Program P atnik wersja A1 6.03.001. Podr cznik u ytkownika

Program P atnik wersja A1 6.03.001. Podr cznik u ytkownika Program P atnik wersja A1 6.03.001 Podr cznik u ytkownika Tytu dokumentu: Program Patnik wersja A1 6.03.001. Podrcznik uytkownika. Wersja: 1.7 Data wydania: 2004-12-20 Dotyczy programu: Program Patnik

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2 Instrukcja dla Wnioskodawców Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do ISSW... str.3 1.1.Zakładanie konta ISSW 1.2.Logowanie do systemu ISSW 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika Zamawiający: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa http://www.mpips.gov.pl Wykonawca: Sygnity S.A. al. Jerozolimskie 180 02-486 Warszawa Tel. (22) 571 10 00; Fax:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIG.PL

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIG.PL Warszawa, 2014-05-30 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIG.PL (V.1.6.1) Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 2 z 148 SPIS TREŚCI Spis treści...2 1. Wstęp...6 2. Wymagania systemowe...6 3. Słownik...7

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13

Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 1 SPIS TREŚĆI I. BEZPIECZEŃSTWO 8 1. Uczestnicy Polityki Bezpieczeństwa 8 2. Polityka Bezpieczeństwa - Procedury udostępnione Użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Podrcznik pocztkujcego uytkownika

Podrcznik pocztkujcego uytkownika Podrcznik pocztkujcego uytkownika PL Building Technologies Fire Safety & Security Products i Spis treci Rozdział 1: Instalacja oprogramowania systemu kontroli dostpu Granta 5 Instalacja systemu Granta

Bardziej szczegółowo

Podr cznik u»ytkownika. Wersja programu:

Podr cznik u»ytkownika. Wersja programu: Podr cznik u»ytkownika Wersja programu: Data wydania: 3.03 23 lutego 2012 Strona 1 z 131 Spis tre±ci 1 Wst p 10 1.1 Czym jest program STOCK?............................... 10 1.2 Do czego sªu»y program

Bardziej szczegółowo

TEL-STER Sp. z o. o. ul. Obornicka 229 60-650 Pozna. InWin System Automatycznego Przekazu i Zarzdzania Danymi Inkasenckimi

TEL-STER Sp. z o. o. ul. Obornicka 229 60-650 Pozna. InWin System Automatycznego Przekazu i Zarzdzania Danymi Inkasenckimi TEL-STER Sp. z o. o. ul. Obornicka 229 60-650 Pozna tel. +48 (61) 6562105 fax +48 (61) 6562106 email: biuro@telwin.com.pl http: www.telwin.com.pl InWin System Automatycznego Przekazu i Zarzdzania Danymi

Bardziej szczegółowo

Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy

Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy Instrukcja obsługi systemu Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Styczeń 2010 1 Spis treści 1. Podstawowe informacje...4 1.1. Wczytywanie certyfikatu do przeglądarki...4

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 012

(instrukcja użytkownika) Wersja 012 Załącznik Nr 5 do Instrukcji Systemu Internet Banking Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 012 http://www.hexabank.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 020

(instrukcja użytkownika) Wersja 020 BANK SPÓŁDZIELCZY w Nakle nad Notecią Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 020 https://konto24.bsnaklo.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl. Wersja: 6.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl. Wersja: 6.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl Wersja: 6.1 Copyright 2012 COMARCH SA Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika Portalu Komunikacyjnego BGK-Zlecenia w zakresie wniosków o wypłatę ze środków Krajowego Funduszu Drogowego

Instrukcja Użytkownika Portalu Komunikacyjnego BGK-Zlecenia w zakresie wniosków o wypłatę ze środków Krajowego Funduszu Drogowego Bank państwowy założony w 1924 roku Instrukcja Użytkownika Portalu Komunikacyjnego BGK-Zlecenia w zakresie wniosków o wypłatę ze środków Krajowego Funduszu Drogowego www.bgk.com.pl Strona 1 z 36 Wersja

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 017

(instrukcja użytkownika) Wersja 017 BANK SPÓŁDZIELCZY w Chojnowie Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 017 http://www.bs-chojnow.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do internetowego

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 015

(instrukcja użytkownika) Wersja 015 BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁOGARDZIE Przewodnik dla Klienta (instrukcja użytkownika) Wersja 015 http://www.bsbialogard.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do internetowego

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 015

(instrukcja użytkownika) Wersja 015 BANK SPÓŁDZIELCZY w Łaskarzewie Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 015 http://www.bslaskarzew.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do internetowego

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ I. (Przewodnik dla Klienta) https://online.gbsstrzelin.pl

CZEŚĆ I. (Przewodnik dla Klienta) https://online.gbsstrzelin.pl CZEŚĆ I GOSPODARCZY BANK SPÓŁDZIELCZY w STRZELINIE Internet Banking (Przewodnik dla Klienta) https://online.gbsstrzelin.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja... 5 Logowanie

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 014

(instrukcja użytkownika) Wersja 014 Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 014 http://www.bslacko.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do internetowego rachunku przez klienta... 3

Bardziej szczegółowo

Podręcznik uz ytkownika. Repozytorium Wyciągów Elektronicznych Bank Gospodarstwa Krajowego

Podręcznik uz ytkownika. Repozytorium Wyciągów Elektronicznych Bank Gospodarstwa Krajowego Podręcznik uz ytkownika Repozytorium Wyciągów Elektronicznych Bank Gospodarstwa Krajowego PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU REPOZYTORIUM E-WYCIĄGÓW BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Data wydania: 2015-05-13 Copyright

Bardziej szczegółowo

System DZ Internet. Podręcznik użytkownika

System DZ Internet. Podręcznik użytkownika System DZ Internet Podręcznik użytkownika SPIS TREŚCI 1 SŁOWNIK... 6 2 WYMAGANIA SYSTEMU... 7 3 OGÓLNY SPOSÓB NAWIGACJI... 8 3.1 PASEK NAWIGACYJNY ORAZ KONTEKST PRACY...8 3.1.1 Część informacyjna...9 3.1.2

Bardziej szczegółowo