REGULAMIN KONKURSU. Kupuj produkty Target i odjedź rowerem z Bricomarché

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU. Kupuj produkty Target i odjedź rowerem z Bricomarché"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU Kupuj produkty Target i odjedź rowerem z Bricomarché Niniejszy regulamin określa ogólne warunki oraz zasady, na jakich odbywa się konkurs Kupuj produkty Target i odjedź rowerem z Bricomarché (zwany dalej: Konkursem ) prowadzony za pośrednictwem sieci sklepów Bricomarché. 1 Definicje 1. Dni Robocze oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 2. Dowód zakupu oznacza dokument poświadczający zakupienie przez Potencjalnego Uczestnika produktu firmy Target w sklepie stacjonarnym sieci Bricomarché (lista sklepów znajduje się na Stronie Internetowej), w okresie pomiędzy 13 i 24 maja 2015 roku. 3. Laureat Uczestnik, któremu zgodnie z Regulaminem przysługuje prawo do otrzymania Nagrody. 4. Konto Użytkownika oznacza indywidualny dla każdego Potencjalnego Uczestnika korzystającego ze Strony Internetowej panel, uruchomiony na jego rzecz przez Organizatora, umożliwiający korzystanie ze wszystkich funkcjonalności Strony Internetowej, w szczególności skorzystania z formularza kontaktowego, przy użyciu którego Potencjalny Uczestnik może przesłać Organizatorowi Pracę. Do każdego Konta Użytkownika przypisane są wybierane przez Potencjalnego Uczestnika przy rejestracji: nazwa Użytkownika oraz adres Nagroda oznacza nagrodę w Konkursie, wskazaną w Potencjalny Uczestnik oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zainteresowaną udziałem w Konkursie. 7. Praca oznacza tekstowy opis z dodatkiem zdjęcia lub filmu, przedstawiający sposób wykorzystania przez Potencjalnego Uczestnika produktu firmy Target. Przesłanie Pracy do Organizatora jest jednym z elementów wymaganych do uczestnictwa w Konkursie. 8. Regulamin niniejszy regulamin Konkursu.

2 9. Strona Internetowa oznacza stronę internetową pod adresem na której Potencjalny Uczestnik może zawrzeć z Organizatorem umowę udziału w Konkursie. 10. Organizator oznacza: a) Macieja Brzeskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Skivak Press Skivak Custom Publishing Maciej Brzeski, z siedzibą w Poznaniu (60-617), ul. Mazowiecka 21 lok. 1, NIP , REGON , wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, b) Andrzeja Suwika, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Andrzej Suwik Suwik Diamant As, Skivak Press, Skivak Custom Publishing, z siedzibą w Poznaniu (60-289), ul. Promienista 48A, NIP , REGON , wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, c) Damiana Nowaka, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Damian Nowak Skivak Custom Publishing, z siedzibą w poznaniu (61-712), ul. Henryka Wieniawskiego 5/9, NIP , REGON , wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki będących wspólnikami spółki cywilnej Skivak Custom Publishing s.c. Maciej Brzeski, Andrzej Suwik, Damian Nowak, z siedzibą w Poznaniu (61-712), ul. Wieniawskiego 5/9, REGON , NIP , Organizator przeprowadza konkurs na zlecenie MGI Polska, właściciela strony 12. Trwały nośnik oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Organizatorowi lub Uczestnikowi przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci. 13. Uczestnik Potencjalny Uczestnik, który zawarł z Organizatorem umowę uczestnictwa w Konkursie. 14. Użytkownik oznacza Potencjalnego Uczestnika, który posiada Konto Użytkownika i jest uprawniony do oceny Pracy w ramach głosowania zorganizowanego na Stronie Internetowej. 2 Postanowienia ogólne

3 1. Konkurs jest organizowany przez Organizatora za pośrednictwem Strony Internetowej, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 2. Konkurs trwa od 13 maja 2015 roku do 31 sierpnia roku włącznie, przy czym możliwość uzyskania statusu Uczestnika oraz przesłania przez Uczestnika Pracy do Organizatora, trwa od 13 maja 2015 roku do 15 czerwca 2015 roku. 3. Nagrody przyznane zostaną zgodnie z postanowieniami 4 7 Regulaminu. 3 Warunki uczestnictwa w Konkursie 1. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 2. Potencjalny Uczestnik chcąc wziąć w udział w Konkursie i ubiegać się o Nagrodę, musi spełnić łącznie poniższe warunki: a) ukończył 18 lat; b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych; c) w okresie pomiędzy 13 i 24 maja 2015 roku dokonał zakupu produktu firmy Target w jednym ze sklepów stacjonarnych Bricomarché, których lista dostępna jest na Stronie Internetowej oraz zachował Dowód zakupu; d) założył w ramach Strony Internetowej nieodpłatne Konto Użytkownika; e) poprzez wybranie stosownej opcji w ramach Konta Użytkownika wyraził wolę wzięcia udziału w Konkursie; f) poprzez wybranie stosownej opcji w ramach Konta Użytkownika zapoznał się i potwierdził fakt zapoznania się z treścią Regulaminu; g) przesłał Organizatorowi Pracę za pośrednictwem formularza dostępnego w ramach Konta Użytkownika, w terminie od 13 maja do 15 czerwca 2015 roku; 3. Praca nie może zawierać treści, które mogłyby: a) zostać zamieszczone w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich; b) naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności c) posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych

4 osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe) d) pozostawać w sprzeczności z interesem Sprzedawcy; e) naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe. 4. Potencjalny Uczestnik przesyłając Pracę do Organizatora oświadcza, że jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do odpowiednio utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na przesłaną Organizatorowi Pracę. 5. Praca przesłana przez Potencjalnego Uczestnika do Organizatora zostanie zaprezentowana na Stronie Internetowej po zaakceptowaniu jej przez administratora strony oraz będzie przedmiotem głosowania w ankiecie, gdzie zostanie oceniona przez Użytkowników, zgodnie z 5 ust Po spełnieniu przez Potencjalnego Uczestnika łącznie wszystkich warunków uczestnictwa w Konkursie, określonych w ust. 2 powyżej, Organizator przesyła na adres elektroniczny przypisany do danego Konta Użytkownika potwierdzenie zgłoszenia udziału w Konkursie. Z tą chwilą zostaje zawarta umowa uczestnictwa w Konkursie pomiędzy Potencjalnym Uczestnikiem oraz Organizatorem, a Potencjalny Uczestnik staje się Uczestnikiem. Umowa uczestnictwa jest zawierana na okres do 31 sierpnia 2015 roku. 7. Po zawarciu umowy na uczestnictwo w Konkursie Organizator potwierdza Uczestnikowi jej warunki na Trwałym nośniku. 8. Uczestnikiem nie może być osobą będąca pracownikiem lub podwykonawcą Organizatora. Zakaz dotyczy także członków ich rodzin; przez członków rodzin rozumie się małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów. 9. Organizator będzie stale czuwać nad prawidłowością przebiegu Konkursu i podejmować decyzje we wszystkich kwestiach związanych z Konkursem. Decyzje Organizatora są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności składania reklamacji. 4 Nagrody

5 1. W Konkursie przyznanych zostanie 10 Nagród, każda składająca się łącznie z: a) Roweru (Kross Trekking Trans India) o wartości 1107,00 zł; b) Zestawu produktów firmy Target o łącznej wartości 69 zł, na który składa się następujący zestaw: c) Dodatku pieniężnego o wartości 117,60 zł, przeznaczonego na pokrycie podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 10% wartości Nagrody. 2. Każdemu Laureatowi przyznana zostanie jedna Nagroda. 3. Laureat nie może przenieść prawa do otrzymania Nagrody na osoby trzecie. 4. Laureat nie może otrzymać ekwiwalentu pieniężnego będącego równowartością całości lub części Nagrody. Laureatom nie przysługuje prawo zastrzeżenia określonych cech czy właściwości Nagrody, innych niż wskazane w Regulaminie. 5 Wyłanianie Laureatów 1. Wyłonienie Laureatów, będące jednocześnie rozstrzygnięciem Konkursu, nastąpi w dniu 3 lipca 2015 r. 2. Organizator przekaże po jednej Nagrodzie: a) Pięciu Laureatom, których Organizator wyłoni po ocenie przesłanych przez nich Prac. b) Pięciu Laureatom, którzy zdobędą największą liczbę głosów w ankiecie oceniającej Prace Uczestników, zorganizowanej na Stronie Internetowej w okresie pomiędzy 13 maja 2015 roku, a 26 czerwca 2015 roku. 3. Przy wyborze pięciu Laureatów wyłonionych poprzez ocenę ich Prac, Organizator bierze pod uwagę łącznie następujące kryteria: a) oryginalność Pracy;

6 b) pomysłowość Uczestnika; c) stylistykę i wartość estetyczną Pracy; d) przydatność Pracy w działaniach marketingowych. 4. Przy wyborze pięciu Laureatów wyłonionych poprzez zdobycie największej liczby głosów w ankiecie, Organizator bierze pod uwagę ilość głosów oddanych na daną Pracę przez Użytkowników na Stronie Internetowej. Głosowanie rozpoczyna się w dniu 13 maja 2015 roku o godzinie 12:00 i kończy 26 czerwca 2015 roku o godzinie 23:59. 6 Powiadomienie o wygranej 1. Każdy Laureat zostanie powiadomiony o wygranej przez Organizatora w ciągu 2 Dni Roboczych od dnia rozstrzygnięcia Konkursu. Powiadomienie zostanie wysłane drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej przypisany do danego Konta Użytkownika. Powiadomienie zawierać będzie informację dotyczące warunków wydawania Nagrody. 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia Laureata o wygranej z przyczyn leżących po stronie Laureata, w szczególności z powodu podania przez Laureata błędnego adresu poczty elektronicznej lub zmiany adresu poczty elektronicznej w czasie trwania Konkursu i niepoinformowania Organizatora o tym fakcie. 3. Lista wyłonionych Laureatów dostępna będzie na Stronie Internetowej według następującego wzoru: nazwa Użytkownika, Miasto. 7 Wydawanie Nagród 1. Warunkiem wydania Nagrody jest przesłanie przez Laureata do Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej w nieprzekraczalnym terminie 7 Dni Roboczych od dnia otrzymania informacji o której mowa w 6 ust. 1 następujących danych: a. Imię i Nazwisko b. Adres c. Adres i nazwa właściwego dla Laureata urzędu skarbowego d. Numer telefonu

7 Podanie przez Laureata danych określonych w niniejszym przepisie jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu otrzymania Nagrody od Organizatora. 2. Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 z późn. zm.), Laureat jest zobowiązany uiścić kwotę należnego zryczałtowanego podatku od przyznanej mu Nagrody, co jest warunkiem wydania Nagrody przez Organizatora. Część Nagrody, będąca dodatkiem pieniężnym, wskazana w 4 ust. 1 lit. c), zostanie przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego w kwocie 10% wartości Nagrody tj. 147,06 złotych i wpłacona przez Organizatora w imieniu Laureata na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego. 3. Nagroda zostanie udostępniona Laureatom do odbioru w sklepie stacjonarnym Bricomarché, w którym Laureat otrzymał Dowód zakupu, o czym Laureat zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przy zakładaniu Konta użytkownika, w terminie do 7 dni od daty spełnienia przez Laureata wszystkich warunków wydawania Nagród opisanych w 7 ust Celem odbioru Nagrody, Laureat zobowiązany jest przedstawić Dowód zakupu upoważnionemu pracownikowi sklepu stacjonarnego Bricomarché, w którym udostępniona jest Nagroda. 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Laureata niewłaściwych lub nieprawdziwych danych uniemożliwiających lub opóźniających wydanie Nagrody. 6. W przypadku niespełnienia przez Laureata w terminie 30 dni od dnia powiadomienia o wygranej, warunków wydania Nagrody wskazanych w 7 ust. 1 lub nieodebrania przez Laureata Nagrody w czasie trwania Konkursu, prawo do Nagrody przechodzi na Organizatora. 7. Organizator, z chwilą wydania Nagrody, działając na podstawie art Kodeksu Cywilnego, nabywa całość autorskich praw majątkowych do Pracy przesłanej Organizatorowi przez Laureata, w ramach Konkursu. 8 Reklamacje 1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu niniejszego Konkursu można zgłaszać na piśmie na adres Organizatora. 2. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 7 Dni Roboczych od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

8 3. Wnoszący reklamację zostanie powiadomiony przez Organizatora o jej rozstrzygnięciu listem poleconym wysłanym na adres Uczestnika w terminie 2 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. 4. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego. 10 Odstąpienie od umowy Uczestnik ma prawo odstąpienia od umowy uczestnictwa w konkursie w terminie 14 dni od jej zawarcia, bez podawania przyczyn i ponoszenia kosztów, poprzez złożenie Organizatorowi oświadczenia woli, przykładowo za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Organizatora wskazany na Stronie Internetowej. W wypadku odstąpienia od umowy, jest ona uważana za niezawartą. 11 Dane osobowe i pliki Cookies 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Bricomarché właściciel strony internetowej 2. Dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora i Organizatora (na zasadzie powierzenia) na podstawie upoważnienia (udzielonej zgody) do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wydania nagrody oraz, gdy zaistnieje taka okoliczność w celu rozpatrzenia reklamacji. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wydania ewentualnej nagrody i rozpatrzenia reklamacji. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 3. W toku zakładania Konta Użytkownika, Potencjalny Uczestnik może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Bricomarché lub inny podmiot w celach marketingowych. Potencjalny Uczestnik wyraża na to zgodę poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym i jest każdorazowo informowany sposobie przetwarzania danych i podmiocie na rzecz którego wyraża zgodę. 4. Zbiór danych osobowych przekazanych Bricomarché zgłaszany jest Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych. 5. Każdy, kto przekaże Bricomarché swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania i usunięcia. 6. Bricomarché nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie osoby która je udostępniła, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub też na wniosek sądu, prokuratury,

9 policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez Uczestników przepisów prawa. 7. Bricomarché stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania ze Strony Internetowej, zapisywane są przez serwer Bricomarché na dysku twardym urządzenia osoby korzystającej ze Strony Internetowej. 8. Stosowanie plików Cookies ma na celu poprawne działanie Stron Internetowych na urządzeniach końcowych. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Cookies nie mają na celu identyfikacji osób korzystających ze Strony Internetowej. 9. Bricomarché stosuje mechanizm plików Cookies w celach: a) zapamiętania informacji o urządzeniach końcowych; b) weryfikacji i rozwoju swojej oferty; c) statystycznych. 10. Każda osoba korzystająca ze Strony Internetowej może wyłączyć mechanizm cookies w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Bricomarché wskazuje, że wyłączenie cookies może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej. 12 Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu 1. Regulamin obowiązuje od dnia rozpoczęcia Konkursu. 2. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. 3. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w formie wydruku w siedzibie Organizatora oraz może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej. 4. W przypadku powstania sporu na gruncie niniejszego Regulaminu, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. 5. Każdy Uczestnik może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Uczestnika z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących

10 ośrodkach mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Sprzedawcę, za

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Sprzedawcę, za REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Sprzedawcę, za pośrednictwem sklepu internetowego www.turbozabawki.pl (zwanego

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez M&M Solutions Tajchert Juraczyk sp. j. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SWISSLAB.PL. 1 Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SWISSLAB.PL. 1 Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SWISSLAB.PL 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Swiss-Lab Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem sklepu

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez EXTRADOM s.c. z siedzibą w Legionowie, za pośrednictwem sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Jolantę Maciejczyk prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Jolanta

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 2 Definicje

Certyfikat. 2 Definicje Certyfikat REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Agnieszkę Chludzińską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez ARCTOM JOLANTA URBAŃCZYK, TOMASZ URBAŃCZYK, GRZEGORZ URBAŃCZYK SPÓŁKA CYWILNA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o.

REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o. REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem serwisu internetowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i przyrzekającym nagrody w konkursie na najlepsze aplikacje mobilne (dalej: "Konkurs") jest Samsung Electronics

Bardziej szczegółowo

1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin Konkursu TY ALBO VAN NISTELROOY! 1. DEFINICJE 1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO EYESITY.COM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wakacje bez bólu

Regulamin konkursu Wakacje bez bólu Regulamin konkursu Wakacje bez bólu 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Wakacje bez bólu" ( Konkurs ) jest USP Zdrowie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Poleczki 35, kod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Regulamin określa ogólne warunki przeprowadzenia konkursu o nazwie Zaprojektuj kartę debetową (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Sklep internetowy monogram-mag.com prowadzony jest przez: Monogram Publishing Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-609), ul. Fabryczna 20 a, Tel.: + 48

Bardziej szczegółowo

Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym

Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym www.moimili.net, oraz warunki zawierania i realizacji umów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.jasma.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.jasma.pl Przed rozpoczęciem korzystania ze sklepu internetowego www.jasma.pl Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.jasma.pl I. Postanowienia ogólne II.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Jestem w Play"

Regulamin Konkursu Jestem w Play Regulamin Konkursu "Jestem w Play" 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jestem w Play" ( Konkurs ) jest Artegence Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 9a, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA SU-MA MAREK SUŁKOWSKI

REGULAMIN FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA SU-MA MAREK SUŁKOWSKI REGULAMIN FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA SU-MA MAREK SUŁKOWSKI UL. SIEWNA 30, 31-231 KRAKÓW NIP. 679-002-43-56 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.lampy-ogrodowe.pl SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU internetowego www.budo-sport.com.pl obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 r.

REGULAMIN SKLEPU internetowego www.budo-sport.com.pl obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 r. REGULAMIN SKLEPU internetowego www.budo-sport.com.pl obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 r. Regulamin, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu smartdom Powiedz to wspak. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu smartdom Powiedz to wspak. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu smartdom Powiedz to wspak 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu smartdom Powiedz to wspak (dalej zwanego Konkursem jest M2.0 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Karwińskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 1 DEFINICJE

REGULAMIN 1 DEFINICJE REGULAMIN Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresami http://www.spongedesign.pl/ oraz http://www.mebelkizgabki.pl oraz w wersji papierowej w siedzibie Sprzedającego, tj. Badum Tomasz Łabno z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej www.elstilo.com.pl jest prowadzony przez Przedsiębiorstwo el12 spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ REXONA MOTIONSENSE

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ REXONA MOTIONSENSE REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ REXONA MOTIONSENSE 1. Regulamin dotyczy usług świadczonych drogą elektroniczną przez spółkę: Red8Digital Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Włodarzewska 45D, 02-384 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Kazimierz Konieczny, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Wielobranżowa "KELMAN- MEBLE"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart. REGULAMIN Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.pl ROZDZIAŁ I - DEFINICJE: Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo