Utrzymanie działania Systemu Zielona Linia. Znak sprawy: 69/OHP/2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Utrzymanie działania Systemu Zielona Linia. Znak sprawy: 69/OHP/2012"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na: Utrzymanie działania Systemu Zielona Linia Znak sprawy: 69/OHP/2012

2 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1.1. Informacja o Zamawiającym Zamawiającym jest: Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna z siedzibą ul. Tamka 3, Warszawa Adres na który należy kierować korespondencję: Komenda Główna OHP ul. Tamka Warszawa tel /02, fax , REGON: NIP: Tryb udzielenia zamówienia 1. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) zwanej dalej Ustawą PZP. 2. Wartość zamówienia (bez podatku VAT) przekracza równowartości kwoty euro Postanowienia ogólne 1. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 2. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w niniejszym postępowaniu stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, a w sprawach w niej nie uregulowanych - ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). 3. Każdy wykonawca może złożyć jedną ofertę. 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 5. Zmawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 6. Zamawiający przewiduje w ramach zamówienia prawo opcji w zakresie migracji całości lub części Systemu na infrastrukturę udostępnioną przez Zamawiającego. 7. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. 8. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów i nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 2

3 9. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia / części zamówienia podwykonawcom Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 1. Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną na adres podany w pkt 1.1. SIWZ. 2. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego, a także zmiany lub wycofania oferty. 3. Jeżeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 4. Jeżeli Wykonawca przekaże oświadczenia, protesty, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem i pisemnie za datę ich złożenia przyjmuje się datę wpływu pierwszego dokumentu - dokument uważa się za złożony w terminie jeżeli jego treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu, a druga strona potwierdziła fakt otrzymania dokumentu Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Hubert Milanowicz w dniach roboczych Zamawiającego w godzinach 8: Przedmiot zamówienia Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia, termin realizacji zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Utrzymanie działania Systemu Zielona Linia oraz utrzymanie infrastruktury Zamawiającego w okresie r. System Zielona Linia stanowi rozbudowany, zintegrowany system teleinformatyczny. Jego zasadniczymi elementami są system telekomunikacyjny zapewniający obsługę połączeń głosowych (zarówno w trybie automatycznym przy użyciu IVR jak i w trybie bezpośredniej rozmowy z Konsultantem) oraz system informatyczny realizujący zadania polegające na gromadzeniu, przechowywaniu oraz kontrolowanym udostępnianiu informacji użytkownikom związanymi z realizowanymi usługami. W ramach systemu działa również portal internetowy pod domeną zintegrowany z systemem informatycznym. Portal zawiera również zamkniętą część, wydzieloną tylko dla pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia. Całość systemu stanowi kompleksowe rozwiązanie komunikacyjne zapewniające klientom skuteczny i łatwy kontakt z Centrum Zielona Linia przy użyciu szerokiego zakresu kanałów komunikacji elektronicznej takich jak w szczególności: telefon, , portal internetowy. Od strony produktów, elementów funkcjonalnych systemu należy wyróżnić: 1) Infolinia informacyjna z systemem IVR, 2) Aplikacja Dostępowa i system Bazy Wiedzy, 3) Portal internetowy Zielona Linia, 3

4 4) Portal intranetowy (zamknięty portal dostępny tylko dla pracowników PSZ). Zamawiający posiada wszystkie majątkowe prawa autorskie do kodów źródłowych wytworzonego dedykowanego oprogramowania Systemu Zielona Linia. Zamawiający nie posiada licencji użytkownika na oprogramowanie narzędziowe niezbędne do funkcjonowania Systemu Zielona Linia. Szczegółowa dokumentacja techniczna zostanie udostępniona przez Zamawiającego na pisemny wniosek zainteresowanego Wykonawcy. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa Opis Przedmiotu Zamówienia (dalej OPZ) stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Kod zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia Usługi w zakresie oprogramowania Usługi przetwarzania danych Usługi baz danych 2.2. Termin wykonania zamówienia: Zamówienie będzie realizowane od dnia r. do r. Szczegółowe terminy realizacji zamówienia określa Harmonogram stanowiący Załącznik do Wzoru Umowy - Załącznik nr 2 do SIWZ. Rozdział 3. Warunki udziału w postępowaniu, żądane dokumenty oraz zasady dotyczące wykonawców występujących wspólnie 3.1. Warunki udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1. spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy PZP: A. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, B. posiadania wiedzy i doświadczenia tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zrealizował (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych realizuje) co najmniej jedno zamówienie polegające na wdrożeniu działania systemu teleinformatycznego składającego się co najmniej z 3 elementów: systemu bazodanowego oraz zintegrowanej z tym systemem infolinii informacyjnej ze stanowiskami obsługi i zintegrowanego z tym systemem portalu internetowego o wartości usługi nie mniejszej niż ,00 zł netto. C. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym infrastrukturą sprzętową niezbędną do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami minimalnymi: 4

5 Klaster bazodanowy portalu ZL dwa serwery o konfiguracji minimalnej: 2x2,93Ghz, 12GB RAM, 2x73GB 10k, zainstalowany system operacyjny Windows Server 2008 Enterprise SP2 lub równoważny system operacyjny wraz z serwerem bazodanowym Microsoft SQL Server 2008 Standard RTM lub równoważny system operacyjny, Klaster portalu ZL (aplikacja CMS, portal ZL, Intranet) dwa serwery o konfiguracji minimalnej: 2x2,93Ghz, 12GB RAM, 4x73GB 10k, system operacyjny Windows Server 2008 Enterprise SP2 lub równoważny system operacyjny, Klaster bazy danych dla potrzeb systemu Bazy Wiedzy i Aplikacji Dostępowej dwa serwery o konfiguracji minimalnej: 2x2,93Ghz, 16GB RAM, 9x73GB 10k, 3x300 10k. Na klastrze muszą być wykonane następujące prace instalacyjne: Instalacja systemu operacyjnego Red Hat EL ES lub równoważnego systemu operacyjnego, Instalacja Tomcat lub równoważne oprogramowanie, Konfiguracja macierzy Instalacja Veritas Cluster lub równoważne oprogramowanie, Instalacja bazy danych IBM DB2 Express Edition oraz IBM DB2 Performance Optimization Feature for Express Edition Instalacja load balancer Instalacja komponentów platformy Business Intelligence Klaster poczty serwery poczty Microsoft Exchange lub równoważne oprogramowanie oraz serwer poczty Exim - dwa serwery w konfiguracji minimalnej: 2x2,93Ghz, 16GB RAM, 9x73GB 10k, 3x300 10k, system Windows 2008R2 lub równoważny system operacyjny z oprogramowaniem Hyper-V lub równoważnym. Na maszynach wirtualnych system Windows lub równoważny wraz z systemem pocztowym Microsoft Exchange lub równoważnym oprogramowaniem oraz SUSE Linux z oprogramowaniem Exim lub równoważnym oprogramowaniem; Infrastruktura sprzętowa systemu IVR zapewniająca minimum: Zdefiniowanie co najmniej 2 scenariuszy i ich automatyczny wybór w zależności od aktualnej daty i godziny, Możliwość stworzenia architektury menu głosowego, możliwość zdefiniowania architektury oraz bieżących uaktualnień, Możliwość przygotowania i nagrania komunikatów głosowych o czasie trwania co najmniej 120 minut, Możliwość zdalnej zmiany komunikatów słownych, przesłanych w postaci pliku tekstowego, odczytywanych poprzez system text-to-speech dla języka polskiego, Serwer IVR zapewnia parametry jakościowe wykluczające pojedynczy punkt awarii łączy, D. dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. Kierownik Projektu - odpowiedzialny za realizację całości zamówienia musi posiadać: minimum 3-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym związanym z wdrażaniem rozwiązań teleinformatycznych, wdrożenie minimum jednego rozwiązania teleinformatycznego o wartości nie mniejszej niż ,00 zł. netto, wyższe wykształcenie informatyczne, certyfikat PRINCE 2 lub certyfikat równoważny potwierdzający kwalifikacje do zarządzania projektem wydany przez odpowiednie akredytowane organizacje. 5

6 Programiści 3 osoby posiadające co najmniej: minimum 3-letnie doświadczenie w realizacji projektów dotyczących wielowarstwowych aplikacji internetowych lub systemów bazodanowych, wyższe wykształcenie informatyczne, Testerzy 2 osoby posiadające co najmniej: minimum 3-letnie doświadczenie w testowaniu aplikacji internetowych, wykształcenie wyższe, certyfikat ISTQB lub równoważny potwierdzający umiejętność testowania oprogramowania i odbiór jakości systemów informatycznych. E. sytuacji ekonomicznej i finansowej tj. posiadania przez Wykonawcę środków finansowych na rachunku bankowym lub rachunku spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej w wysokości ,00 zł. lub zdolności kredytowej w wysokości ,00 zł. (w przypadku, jeżeli środki finansowe lub zdolność kredytowa jest wyrażona w walucie obcej wyrażoną w złotych równowartość kwoty co najmniej ,00 zł. wg średniego kursu NBP z dnia wystawienia informacji banku, potwierdzającej wysokość posiadanych środków na rachunku lub zdolność kredytową Wykonawcy) 2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów od oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia Ocena spełniania w/w warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach wyszczególnionych w rozdz. 3.2 SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że Wykonawca spełnia w/w warunki Żądane dokumenty i oświadczenia: Wykonawca składa wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty: Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu: a) oświadczenia o: - spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, - braku podstaw do wykluczenia z postępowania sporządzone zgodnie z wzorami stanowiącymi Załącznik nr 3 do SIWZ; b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku Wykonawcy będącego osobą fizyczną oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy; 6

7 c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób; f) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 9 ustawy wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; g) wykaz wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w pkt ppkt. 1, lit. B. Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ. h) wykaz narzędzi, wyposażenia i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami na potwierdzenie warunków określonych w pkt ppkt. 1, lit. C. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ. i) wykaz osób, biorących udział w realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami na potwierdzenie warunków określonych w pkt ppkt. 1, lit. D. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ 7

8 j) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w pkt ppkt 1 lit. E: jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganej w pkt lit. j), zgodnie z art. 26 ust. 2c ustawy może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez zamawiającego warunku określonego w pkt ppkt. 1. lit. E, Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt lit. a tiret 2, b-f Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w pkt 3.1. ust.1 ppkt 1 lit. E polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa w pkt lit. j), dotyczącej tych podmiotów Wykonawca zagraniczny: Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów wskazanych w pkt : 1) lit b), c), d) i f) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2) lit e) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo miejsca zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 4 8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w pkt Wykonawca składa dokument zawierający oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów. 8

9 3.4. Zasady dotyczące wykonawców występujących wspólnie: W przypadku wnoszenia oferty przez wykonawców występujących wspólnie (konsorcja/spółki cywilne) obowiązują ich następujące zasady: Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo (w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie), o którym mowa w pkt oraz dokumenty, wymienione w pkt Każdy z wykonawców występujących wspólnie składa: a) dokumenty, o których mowa w pkt lit b) f), b) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o którym mowa w pkt lit. a) tiret Wykonawcy występujący wspólnie składają łącznie: a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, o którym mowa w pkt lit a) tiret 1,, b) dokumenty określone w pkt lit. g) j). (warunki określone w pkt ppkt. 1 powinny być spełnione łącznie przez wszystkich wykonawców występujących wspólnie) Oferta musi być podpisana zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale 4 przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub ustanowionego pełnomocnika Wymogi formalne oferty 1. Oferta musi spełniać następujące wymogi: Rozdział 4. Opis sposobu przygotowania ofert 1) treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji (wzór Formularza oferty stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ); 2) oferta musi zostać sporządzona w języku polskim w formie pisemnej, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką; 3) oferta musi zawierać wszystkie wypełnione Załączniki wymagane niniejszym SIWZ, 4) oferta i załączone do niej oświadczenia i dokumenty, wymagane przez Zamawiającego, sporządzone przez Wykonawcę muszą być podpisane; za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis złożony (w sposób umożliwiający identyfikację osoby) przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania Wykonawcy; 5) poprawki lub zmiany w ofercie, muszą być dokonane w sposób czytelny, parafowane własnoręcznie przez osobę (-y) podpisującą(-e) ofertę. 2. Zaleca się, aby: 1) każda strona oferty była parafowana przez osobę podpisującą ofertę; 9

10 2) wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były ponumerowane oraz połączone w sposób trwały, 3) materiały nie wymagane przez Zamawiającego, tj. nie stanowiące oferty (druki i foldery reklamowe) były wyraźnie oznaczone i oddzielone od oferty, 4) osoba podpisująca ofertę opatrzyła swój podpis pieczątką imienną. 3. Tajemnica przedsiębiorstwa W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz.1503 ze zm.), Wykonawca powinien to wyraźnie zastrzec w ofercie i odpowiednio oznaczyć zastrzeżone informacje. Wskazane jest wyodrębnienie dokumentów zawierających zastrzeżone informacje. Nie podlegają zastrzeżeniu informacje obejmujące: nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, cenę oferty, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności Forma dokumentów 1. Wymagane dokumenty powinny być złożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę/osobę(y) uprawnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy. 2. W przypadku potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, dokumenty te należy opatrzyć podpisem wykonawcy i odpowiednią klauzulą, np. za zgodność z oryginałem. 3. Za osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy uznaje się osoby upoważnione do reprezentowania firmy, wskazane we właściwym rejestrze bądź w stosownym pełnomocnictwie, które należy załączyć do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem notarialnie. 4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt 3.2.2, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. 5. W przypadku, gdy załączone do oferty dokumenty zostały sporządzone w języku obcym (w tym dokumenty składane przez Wykonawcę zagranicznego) niezbędne jest przedstawienie ich tłumaczenia na język polski Opakowanie oferty 1. Ofertę wraz z dokumentami i oświadczeniami, o których mowa w Rozdziale 3, należy złożyć w jednym egzemplarzu; 2.Wykonawca winien zamieścić ofertę w kopercie/opakowaniu. Na kopercie/opakowaniu należy umieścić: nazwę, adres, telefon wykonawcy, nazwę i adres zamawiającego oraz oznaczenie postępowania: Oferta na: Utrzymanie działania Systemu Zielona Linia 10

11 4.4 Termin związania ofertą Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 4.5 Opis sposobu obliczenia ceny oferty: 1. Zaoferowaną cenę należy przedstawić w sposób określony w Formularzu oferty stanowiącym Załącznik Nr 4 do SIWZ. 2. Cena ofertowa musi zostać określona w PLN. Wykonawca może podać tylko jedną cenę łączną bez możliwości proponowania rozwiązań wariantowych, z podziałem na koszty utrzymania Systemu ZL i kosztów migracji Systemu ZL. 3. Cena określona przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianom (waloryzacji). 4. Zaoferowana cena musi uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich, wymagane przepisami prawa obciążenia fiskalne. 5. Rozliczenia między Zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w PLN. 6. Zasady rozliczeń określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ Rozdział 5. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert, zasady zmiany i wycofania oferty 5.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do 05 listopada 2012r. do godz w siedzibie Zamawiającego, ul. Tamka 1, Warszawa, Kancelaria, I piętro w budynku A Otwarcie ofert nastąpi w dniu składania ofert o godz w siedzibie Zamawiającego, ul. Tamka 1, Warszawa Sala konferencyjna, parter w budynku A W przypadku wniesienia oferty po terminie, Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. 2. Oferty przesłane faxem nie będą rozpatrywane Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Zmiany lub wycofanie winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno być opakowane tak, jak oferta, a koperta zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazami odpowiednio: ZMIANA lub WYCOFANIE. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert. 11

12 Rozdział 6. Ocena spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz badanie ofert 6.1. Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie dokumentów wymienionych w Rozdziale Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 ustawy W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Rozdział 7. Ocena ofert kryteria oceny 7.1. Kryteria Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie kryterium ceny 100% Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę, spośród ważnych ofert złożonych w postępowaniu (tj. Wykonawców niewykluczonych i ofert nieodrzuconych), na podstawie kryterium oceny ofert określonego w pkt powyżej. 2. Maksymalną liczbę punktów 100 w kryterium otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą Cenę za utrzymanie działania Systemu ZL, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednią liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem: Najniższa oferowana cena za utrzymanie brutto X 100 = ilość pkt Cena badanej oferty brutto Oferta, która otrzyma największą liczbę przyznanych punktów wśród ofert złożonych zostanie uznana za najkorzystniejszą. Punkty będą liczone z dokładnością dwóch miejsc po przecinku. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja Zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów. Rozdział 8. Wynik postępowania, Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy 8.1. Wybór najkorzystniejszej oferty 12

13 Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi jednocześnie wykonawców, którzy złożyli oferty o: wyborze najkorzystniejszej oferty, wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, terminie, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta Unieważnienie postępowania 1. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 93 ust. 1 ustawy. 2. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostały mu przyznane. 3. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców, którzy: ubiegali się o udzielenie zamówienia w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert, złożyli oferty w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert Termin i wymogi zawiązane z zawarciem umowy 1. Zamawiający z zastrzeżeniem art. 183 ustawy - zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w przypadku przesłania zawiadomienia drogą elektroniczną lub faksem, w terminie 15 dni w przypadku przesłania zawiadomienia w inny sposób. Jeżeli w postępowaniu złożona zostanie tylko jedna oferta Zamawiający będzie mógł zawrzeć z wykonawcą umowę przed upływem ww. terminu. 2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na warunkach i w formie określonych w Rozdziale 9 niniejszej Specyfikacji. 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania Wadium Rozdział 9. Wadium, zabezpieczenie należytego wykonania umowy 1. Wysokość wadium Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości ,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł. 00/100) 2. Forma wadium Wadium może być wniesione w jednej lub kilku z poniższych form: 1) pieniądzu, 13

14 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz.275). 3. Termin i miejsce wniesienia wadium 1) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 2) W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku: Narodowy Bank Polski nr rachunku , tytułem nr. postepowania 69/OHP/2012. Wadium winno znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 3) W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach oryginał wadium należy złożyć razem z ofertą. 4) Z dokumentu wadium wniesionego w formie gwarancji bankowej/ ubezpieczeniowej powinno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłat należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. 5) Nie wniesienie wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy, skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 4. Zwrot wadium 1) Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt ppkt 2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano; 2) Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 3) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 5. Zatrzymanie wadium 1) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 2) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 14

15 1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany jest wnieść przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny oferty zawierającej podatek VAT. 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w jednej lub kilku z następujących form: 1) pieniądzu, 2) poręczeniu bankowym lub poręczeniu spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 3) gwarancji bankowej, 4) gwarancji ubezpieczeniowej, 5) poręczeniu udzielonym przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst.jedn. Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz.275). 3. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 1) w pieniądzu - odpowiednią kwotę należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego: Narodowy Bank Polski, nr rachunku: , z adnotacją Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na Utrzymanie działania Systemu Zielona Linia Znak sprawy: 69/OHP/2012 2) w przypadku wniesienia zabezpieczenia w pozostałych dopuszczanych formach dokument zabezpieczenia należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, najpóźniej przed podpisaniem umowy. 4. Z dokumentu gwarancji bankowej / ubezpieczeniowej, winno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłat należności z ustanowionego zabezpieczenia w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. 5. Warunki i termin zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy określone zostały we wzorze umowy. Rozdział 10. Warunki zmiany umowy Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian w umowie. Zmiana umowy może być dokonana w granicach wyznaczonych przepisami ustawy, w tym art. 144 ustawy, wyłącznie za zgodą stron, w formie pisemnej pod rygorem nieważności Zmiany umowy mogą nastąpić w następujących przypadkach: 1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, w tym zmiany ustawowej stawki podatku VAT; 2) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca Stroną, w tym instytucjami nadzorującymi wdrażanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach którego realizowana jest Umowa; 3) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki lub wytycznych i zaleceń Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej I i II stopnia mających wpływ na realizację umowy; 4) zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej; 5) zaistnieje siła wyższa (powódź, pożar, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, przerwy w dostawie energii elektrycznej) mająca wpływ na realizację umowy; 15

16 6) w zakresie zmiany terminu realizacji zamówienia w związku z zaistnieniem okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 7) gdy niezbędna jest zmiana sposobu wykonania umowy, o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego oraz konieczna w celu prawidłowego wykonania umowy; 8) wystąpienia okoliczności umożliwiających zastosowanie nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych lub technicznych, niż te istniejące w chwili podpisania Umowy. Rozdział 11. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu Odwołanie wnosi się: - w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeżeli zostały przesłane droga elektroniczną lub faksem, - w terminie 15 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 11.5 i 11.6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia Odwołujący zobowiązany jest przesłać kopie odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu Szczegółowe zasady ochrony prawnej zawarte są w Dziale VI ustawy. 16

17 Wykaz załączników do SIWZ: Rozdział 12. Załączniki Załącznik Nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia, Załącznik Nr 2 - Wzór umowy, Załącznik Nr 3 - Wzór oświadczeń wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia, Załącznik Nr 4 - Formularz ofertowy, Załącznik nr 5 - Formularz cenowy, Załącznik nr 6 - Informacja o wykonanym zamówieniu, Załącznik nr 7 - Wykaz narzędzi, wyposażenia i urządzeń technicznych, Załącznik nr 8 - Wykaz osób biorących udział w realizacji zamówienia. 17

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/271/7/2014; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Usługi wsparcia dla oprogramowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wsparcie analityczne i merytoryczne w ramach podnoszenia

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usługi wsparcia systemu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego. rozbudowę systemu backupu platformy WINDOWS w COO ZUS

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego. rozbudowę systemu backupu platformy WINDOWS w COO ZUS Znak sprawy: TZ/370/14/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu backupu platformy

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA TZ/370/76/13 Zatwierdzam:... data... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług serwisu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/18/2015

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/05/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa eksperckiego

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego Nr sprawy: SM-WLG-2131-10/14 Z A M A W I A J Ą C Y STRAŻ MIEJSKA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY adres: ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa tel./faks: (0-22) 851-16-12 www.strazmiejska.waw.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia publicznego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 ZP-III-343/ 7/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Numer sprawy: 6/PN/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY Zamojski

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Al. Jana Pawła II Nr 70, 00-75 Warszawa Fax. + 48 (22) 38 54 http://www.arimr.gov.pl numer referencyjny sprawy: DZP 260 3/202 Specyfikacja Istotnych Warunków

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Usługa bankowa w zakresie udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Płocka na 2015 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. znak sprawy: 5/DI/PN/2015

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. znak sprawy: 5/DI/PN/2015 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA znak sprawy: 5/DI/PN/2015 Zamawiający: Adres do korespondencji: Przedmiot zamówienia: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/31/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji na bezterminowe

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy BFZ4b-073-PU-35/2012 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup usług Microsoft Software Assurance i bezterminowej licencji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 1 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM Dyrektor Generalny Urzędu Patentowego RP /-/ Cezary Pyl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/26/2013 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo