Regulamin rekrutacji do L Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy w Warszawie, ul. Burdzińskiego 4

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin rekrutacji do L Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy w Warszawie, ul. Burdzińskiego 4"

Transkrypt

1 Regulamin rekrutacji do L Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy w Warszawie, ul. Burdzińskiego 4 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dn. 6 grudnia 1991 r. o zmianie ustawy systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (tj. Dz. U. z 2014r. poz. 7), 2. Zarządzenie nr 13 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 6 lutego 2015 roku w sprawie rekrutacji uczniów i słuchaczy do publicznych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2015/2016, I. REKRUTACJA DO L LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. RUY BARBOSY Charakterystyka klas pierwszych w roku szkolnym 2015/2016. Klasa 1a (język angielski, drugi język do wyboru spośród: niemieckiego, portugalskiego lub Przedmioty rozszerzone: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie. Klasa europejsko-prawna jest propozycją dla uczniów zainteresowanych przedmiotami humanistycznymi zamierzających podjąć studia uniwersyteckie prawne, polityczne, stosunki międzynarodowe, dziennikarskie,. Uzupełnieniem kształcenia będą przedmioty uzupełniające: przyroda, wiedza o prawie, historia filozofii oraz warsztaty dziennikarskie. Przewidziane będą wyjścia do Sejmu RP, Sądów (np. NSA) Klasa 1b (język angielski, drugi język do wyboru spośród: niemieckiego (15 osób) lub rosyjskiego 15 osób). Liczba uczniów: 30 Przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia, niemiecki lub rosyjski. Klasa ekonomiczno-geograficzna jest propozycją dla uczniów zainteresowanych geografią, naukami ścisłymi, pragnących podjąć studia geograficzne lub ekonomiczne. Uzupełnieniem kształcenia będą przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, ekonomia w praktyce, elementy statystyki oraz biznesowy język angielski. Klasa 1c (język angielski, drugi język do wyboru spośród: niemieckiego, portugalskiego lub Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, matematyka. Klasa przyrodnicza jest propozycją dla uczniów zainteresowanych naukami przyrodniczymi, pragnących studiować w Akademii Medycznej, SGGW, AWF, na przyrodniczych kierunkach uniwersyteckich. Uzupełnieniem kształcenia będzie udział w projektach ekologicznych (np. program GLOBE) oraz przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, narzędzia współczesnej fizyki, narzędzia współczesnej fizyki i geoinformacja. Klasa 1d (język angielski, drugi język do wyboru spośród: niemieckiego, portugalskiego lub rosyjskiego). Klasa integracyjna. Liczba uczniów: Przedmioty rozszerzone: język polski, wiedza o społeczeństwie, historia. Klasa pedagogiczno-psychologiczna jest propozycją dla uczniów zainteresowanych pracą z dziećmi, pragnących te umiejętności wykorzystać w praktyce. Zajęcia prowadzone w tej klasie 1

2 przygotowują do podjęcia studiów pedagogicznych. Uzupełnieniem kształcenia będzie realizacja przedmiotów uzupełniających: przyroda, warsztaty psychologiczno-pedagogiczne, podstawy resocjalizacji. Klasa 1k, (język angielski, drugi język do wyboru spośród: niemieckiego, portugalskiego lub Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, informatyka Klasa matematyczno-informatyczna jest propozycją dla uczniów zainteresowanych naukami ścisłymi pragnących podjąć studia matematyczne, informatyczne lub politechniczne. Uzupełnieniem kształcenie będzie realizacja przedmiotów uzupełniających: historia i społeczeństwo. Klasa 1m (język angielski, drugi język do wyboru spośród: niemieckiego, portugalskiego lub rosyjskiego). Klasa integracyjna. Liczba uczniów: Przedmioty rozszerzone: język polski, historia, język angielski. Klasa kulturowa jest propozycją dla uczniów zainteresowanych historią, naukami politycznymi, społecznymi, zjawiskami filologicznymi, pragnących podjąć studia uniwersyteckie takie jak: prawo, stosunki międzynarodowe, dziennikarstwo, socjologia, pedagogika, lingwistyka stosowana. Uzupełnieniem kształcenia będzie realizacja programu oraz przedmiotów uzupełniających: przyroda, edukacja filmowa, warsztaty dziennikarskie oraz język angielski w mediach. Klasa 1e, (język angielski, drugi język do wyboru spośród: niemieckiego, portugalskiego lub Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, fizyka. Klasa biomedyczna jest propozycją dla uczniów zainteresowanych naukami przyrodniczymi, pragnących studiować w Akademii Medycznej, SGGW, AWF, na przyrodniczych kierunkach uniwersyteckich. Uzupełnieniem kształcenia będzie realizacja przedmiotów uzupełniających: historia i społeczeństwo, higiena i profilaktyka. Klasa 1f, (język angielski, drugi język do wyboru spośród: niemieckiego, portugalskiego lub Przedmioty rozszerzone: fizyka, geografia, matematyka. Klasa politechniczno-architektoniczna jest propozycją dla uczniów zainteresowanych naukami ścisłymi, pragnącymi podjąć naukę na różnych kierunkach politechnicznych, w tym na architekturze. Uzupełnieniem kształcenia będzie realizacja przedmiotów uzupełniających: historia i społeczeństwo, rysunek techniczny i rysunek artystyczny. II. WYMAGANE DOKUMENTY W REKRUTACJI DO SZKÓŁ NA PODBUDOWIE GIMNAZJUM: 1. Podanie wydrukowane z Systemu i potwierdzone podpisem kandydata oraz prawnego opiekuna, 2. Kopie świadectw ukończenia gimnazjum i kopie zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, 3. Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, 4. 3 fotografie, 5. Pisemne oświadczenia woli (potwierdzenie wyboru szkoły, rezygnacja z ubiegania się o przyjęcie do szkoły w przypadku odebrania dokumentów), 2

3 W przypadku uczniów niepełnosprawnych, ubiegających się o miejsce w oddziałach integracyjnych dodatkowo: 6. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego na czas nauki w szkole ponadgimnazjalnej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, 7. opinię pedagogiczną, sporządzoną przez pedagoga szkolnego macierzystego gimnazjum, uwzględniającą w szczególności ocenę umiejętności poznawczych oraz tryb nauczania w gimnazjum, 8. opinię psychologiczną, wystawioną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną 9. diagnozę medyczną rodzaju niepełnosprawności III. UWAGI OGÓLNE DOTYCZĄCE REKRUTACJI DO SZKÓŁ DLA MŁODZIEŻY NA PODBUDOWIE GIMNAZJUM 1. Rekrutacja do szkoły jest prowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego. 2. Kandydaci do oddziałów klasy pierwszej składają w sekretariacie szkoły pierwszego wyboru kwestionariusze - podania wydrukowane z Systemu wraz z niezbędnymi kopiami zaświadczeń (kopie zaświadczeń muszą być potwierdzone przez szkoły, w których są one wymagane). 3. Szkoła przyjmuje wyłącznie podania podpisane przez kandydata i rodziców (prawnych opiekunów). 4. W trakcie rekrutacji organizowanej z wykorzystaniem systemu elektronicznego wspomagania: o Kandydat składając podanie-kwestionariusz określa pozycję swoich preferencji przyjęcia do danego oddziału, o o o o Każdy z kandydatów zostaje przydzielony tylko do jednego z preferowanych oddziałów lub nie zostaje przyjęty do żadnego oddziału, jeśli do żadnego ze wskazanych oddziałów nie uzyskał wystarczającej liczby punktów zapewniających mu przyjęcie, Jeżeli kandydat uzyskał liczbę punktów uprawniającą go do przyjęcia do większej liczby oddziałów - zostaje on przydzielony do tego i tylko do tego oddziału, który znajduje się najwyżej na liście jego preferencji, Kandydat, który zostanie zakwalifikowany do przyjęcia do oddziału, nie będzie umieszczony na listach do przyjęcia do oddziałów o niższych preferencjach, choćby spełniał kryteria przyjęć do tych oddziałów, Kandydat ubiegający się o przyjęcie do szkoły składając dokumenty, posługuje się kopiami świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu, poświadczonymi przez dyrektora gimnazjum, do którego uczęszczał. Kandydat składa tyle kopii tych dokumentów ile szkół wybrał. 5. Kandydat umieszczony na liście przyjętych do danej szkoły składa oświadczenie potwierdzające wolę przyjęcia nauki w danej szkole oraz oryginały świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu 6. Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi w terminie ustalonym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty określonym w rozdziale V Regulaminu. 7. Warunkiem przyjęcia do szkoły jest złożenie pisemnego oświadczenia potwierdzającego wybór i dostarczenie oryginałów dokumentów w terminie określonym w terminarzu. 3

4 8. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjno - Kwalifikacyjną (w skrócie SKRK), wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków. 9. Do zadań Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej należy: 1) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, o której mowa w art.20zc ust.1 wyżej wymienionej ustawy; 2) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, o której mowa w art.20zc ust.3 wyżej wymienionej ustawy; 3) przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznej, sprawdzianu predyspozycji językowych, sprawdzianu kompetencji językowych, badania przydatności, egzaminu wstępnego lub badania uzdolnień kierunkowych - w przypadkach, o których mowa w art.7b ust.1, art.20f ust.5, art.20h ust.1 pkt 3, art.20i ust.1, art.20j ust.1, art.20n ust.4 i art.20o ust.2 wyżej wymienionej ustawy; 4) przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej, o której mowa w art.20k ust.5 wyżej wymienionej ustawy; 5) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego. 10. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły są zobowiązani do zapoznania się z dokumentami regulującymi działalność szkoły (Statut, Program Wychowawczy Szkoły), a z chwilą przyjęcia do szkoły do ich przestrzegania. IV. KRYTERIA REKRUTACJI DO L LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. RUY BARBOSY 1. O przyjęcie do oddziału klasy pierwszej może ubiegać się absolwent gimnazjum. 2. O przyjęcie do oddziału integracyjnego może ubiegać się uczeń niepełnosprawny z następującymi rodzajami niepełnosprawności: a) słabo widzący, b) słabo słyszący, c) niepełnosprawny ruchowo, d) niepełnosprawny ze sprzężonymi niepełnosprawnościami wymienionymi powyżej 3. O przyjęciu kandydata do oddziału klasy pierwszej decyduje uzyskana przez niego lokata na listach kandydatów do szkoły w wyniku postępowania rekrutacyjno - kwalifikacyjnego. 4. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej, co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do szkoły niezależnie od osiągniętych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjno - kwalifikacyjnym. 5. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjno - kwalifikacyjnym, mają w następującej kolejności: Lp. a Oddziały Kryterium pierwszeństwa Pierwszeństwo określa się na podstawie: Kandydaci z problemami Opinia publicznej poradni zdrowotnymi ograniczającymi psychologiczno-pedagogicznej, 4

5 możliwość wyboru kierunku kształcenia, b Wielodzietność rodziny kandydata c Niepełnosprawność kandydata d e f g Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie h Objęcie kandydata pieczą zastępczą w tym publicznej poradni specjalistycznej Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 z późn. zm.) Jak wyżej Jak wyżej Jak wyżej Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz zaświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem Dokument poświadczający objęcie dziecka opieką zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 ze zm.) 6. O przyjęciu do oddziału klasy pierwszej ucznia powracającego z zagranicy decyduje Dyrektor Szkoły. 7. Oświadczenia woli (potwierdzenie wyboru szkoły, rezygnacja z ubiegania się o przyjęcie do szkoły w przypadku odebrania dokumentów) powinny być złożone na piśmie. 8. Niezłożenie w odpowiednim terminie któregokolwiek z wymaganych dokumentów określonych w p. II spowoduje niedopuszczenie kandydata do postępowania rekrutacyjno kwalifikacyjnego. 5

6 9. Kandydaci w postępowaniu rekrutacyjno - kwalifikacyjnym za swoje osiągnięcia otrzymują określoną liczbę punktów (max. 200 pkt). 10. Punkty przyznawane są za: Egzamin gimnazjalny (max. 100 pkt) Za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego, matematyki i dwóch przedmiotów wybranych dla danego oddziału oraz za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum (max. 100 pkt) 11. Za egzamin gimnazjalny uczeń otrzymuje punkty osobno z każdej części: a) języka polskiego, b) historii i wiedzy o społeczeństwie c) matematyki, d) przedmiotów przyrodniczych: geografii, biologii, chemii, fizyki; e) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym w takiej liczbie, jaką otrzyma się mnożąc wynik danego ucznia w danej części egzaminu, podany procentowo, przez współczynnik 0,2. Np. za uzyskane 70% punktów z matematyki uczeń otrzymuje 14 punktów (70*0,2=14) W przypadku zwolnienia z egzaminu gimnazjalnego kandydatowi podwaja się liczbę punktów uzyskaną z części b, na podstawie świadectwa gimnazjalnego z ocen i innych osiągnięć kandydata. 12. Przez określenie "przedmioty wybrane dla klasy" rozumie się: Oddział 1a 1b 1c 1d 1k 1m 1e 1f Rozszerzone zajęcia edukacyjne w LO Język polski, historia, wiedza o społeczeństwie matematyka, geografia, język niemiecki/rosyjski Chemia, biologia, matematyka język polski, wiedza o społeczeństwie, historia Matematyka, fizyka, informatyka język polski, historia, język angielski Biologia, chemia, fizyka Fizyka, geografia, matematyka Przedmioty na świadectwie ukończenia gimnazjum, które są punktowane zgodnie z zasadą określoną w p Historia 4. Wiedza o społeczeństwie 3. Geografia 4. język niemiecki/rosyjski 3. Biologia 4. Chemia 3. Wiedza o społeczeństwie 4. Historia 3. Fizyka 4. informatyka 3. Historia 4. Język angielski 3. Biologia 4. fizyka 3. Geografia 4. Fizyka 13. Za uzyskaną ocenę z każdego przedmiotu wymienionego w IV.9.b, uczeń otrzymuje punkty według następującej tabeli: Ocena Liczba punktów Celujący 18 Bardzo dobry 14 6

7 Dobry 10 Dostateczny 6 Dopuszczający punktów za tytuł finalisty w co najmniej jednym konkursie, którego program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, lub za tytuł laureata innego konkursu, organizowanych przez kuratora oświaty co najmniej na szczeblu wojewódzkim zasady organizacji tych konkursów określone zostały w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125 (finalista lub laureat więcej niż jednego konkursu uzyskuje 13 punktów) punktów za tytuł finalisty w co najmniej jednym konkursie organizowanym przez kuratora oświaty zasady organizacji tych konkursów określone zostały w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125 (finalista więcej niż jednego konkursu uzyskuje 7 punktów) punktów niezależnie od liczby zawodów, w których kandydat brał udział, za uzyskane wysokie miejsca nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez inne podmioty działające na terenie szkół co najmniej na szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim punkty niezależnie od liczby zawodów, w których kandydat brał udział, za uzyskane wysokie miejsca nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty albo przez inne podmioty działające na terenie szkół co najmniej na szczeblu powiatowym (w przypadku przyznania 5 punktów za osiągnięcia na szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim nie przyznaje się 2 punktów za osiągnięcia na szczeblu powiatowym) punkty za osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub środowiska szkolnego punkty za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem. 20. Do 6 punktów za średnią arytmetyczną zaokrągloną do trzech miejsc po przecinku, uzyskaną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wymienionych w świadectwie ukończenia gimnazjum oraz religii lub etyki (w przypadku braku oceny z wymienionych wyżej zajęć edukacyjnych, zajęć tych nie uwzględnia się przy obliczaniu średniej arytmetycznej). 21. Przy wyliczaniu średniej arytmetycznej przyjmuje się następujące wartości punktowe ocen: 6 pkt. - ocena: celujący 5 pkt. - ocena: bardzo dobry 4 pkt. - ocena: dobry 3 pkt. ocena: dostateczny 2 pkt. ocena: dopuszczający. (Np. za średnią 4,75 przyznane będzie 4,75 pkt.) 22. Absolwent gimnazjum, który został zwolniony ze wszystkich części egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum w celu wyrównania szans edukacyjnych w procesie rekrutacji sumę punktów uzyskaną za: Oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych w pkt. 12, 7

8 Inne osiągnięcia ucznia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum, Średnią arytmetyczną uzyskaną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz religii lub etyki Mnoży się razy dwa 23. Absolwentowi gimnazjum, który został zwolniony z części egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki przyznaje się liczbę punktów: uzależnioną od oceny na świadectwie z danego przedmiotu (dotyczy: język polski, matematyka, język obcy nowożytny) 20 punktów stopień celujący, 16 punktów stopień bardzo dobry, 12 punktów stopień dobry, 8 punktów stopień dostateczny, 4 punkty stopień dopuszczający Uzależnioną od średniej ocen zaokrąglonej do dwóch miejsc po przecinku (dotyczy: historii i wiedzy o społeczeństwie, biologii, geografii, fizyki i chemii) 20 punktów średnia ocen 5,51 6,0 16 punktów średnia ocen 4,51 5,50 12 punktów średnia ocen 3,51 4,50 8 punktów średnia ocen 2,51 3,50 4 punkty średnia ocen 2,00 2,50 Uwaga Absolwenci ubiegający się o miejsca dla osób posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego muszą odbyć rozmowę kwalifikacyjną. Termin rozmowy zostanie podany przy składaniu podań. 24. O kolejności na listach kandydatów do szkoły decyduje suma uzyskanych punktów przez kandydata w wyniku postępowania rekrutacyjnego z zastrzeżeniem, że kandydaci spełniający warunki określone w p. IV.4 umieszczani są w pierwszej kolejności. 25. Liczbę oddziałów i miejsc w poszczególnych oddziałach określa Dyrektor Szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. V. SZCZEGÓŁOWY KALENDARZ REKRUTACJI DO SZKÓŁ DLA MŁODZIEŻY NA PODBUDOWIE GIMNAZJUM na rok szkolny 2015/16 Zgodnie z Zarządzeniem nr 13 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 6 lutego 2015 roku rekrutację przeprowadza się według następującego harmonogramu: 1. Od 11 maja (poniedziałek) od godz do 22 maja (piątek) do godz kandydaci, w godzinach pracy sekretariatu, składają podania o przyjęcie do szkoły; 2. Od 19 czerwca (piątek) od godz do 24 czerwca (środa) do godz kandydaci mają możliwość dokonywania zmian wyboru szkół i oddziałów (poprzez wycofanie złożonego wcześniej podania i złożenie w godzinach pracy sekretariatu nowego podania o przyjęcie do szkoły) lub składać wnioski, jeżeli nie dokonali tego w terminie określonym w pkt. 1 z uzasadnionych przyczyn losowych; 3. Od 26 czerwca (piątek) od godz do 29 czerwca (poniedziałek), do godz kandydaci składają do nie więcej niż trzech szkół kopie świadectwa ukończenia gimnazjum oraz kopie zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył. Na każdej stronie 8

9 kopii należy umieścić adnotację: Stwierdzam zgodność z oryginałem, datę, pieczęć urzędową szkoły o średnicy 36 mm oraz pieczęć imienną dyrektora szkoły i podpis dyrektora lub upoważnionej przez niego osoby. Kandydaci składają dokumenty, o których mowa wyżej, w szkołach, w których mają złożone kwestionariusze podania; 4. Razem z wymienionymi dokumentami kandydaci mogą złożyć również inne dokumenty, potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów wymienionych w części IV. pkt. 5 lit. a h. 5. Od 30 czerwca (wtorek), godz do 2 lipca (czwartek), godz szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna (SKRK) prowadzi postępowanie rekrutacyjne według przyjętych w szkole procedur; 6. 2 lipca (czwartek), godz szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna ogłasza listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej i listy kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej, uwzględniając zasadę umieszczania kandydatów na listach w kolejności, zgodnie z liczbą uzyskanych punktów oraz kryteriami zawartymi w statucie szkoły; 7. od 3 lipca (piątek), godz do 6 lipca (poniedziałek), kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki w danej szkole oraz oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum; 8. 7 lipca (wtorek), godz szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna ogłasza listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły. Lista zawiera imiona i nazwiska przyjętych i kandydatów nieprzyjętych (lub informację o liczbie wolnych miejsc) uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punków, która uprawnia do przyjęcia. VI. REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA I DODATKOWA DO SZKÓŁ DLA MŁODZIEŻY NA PODBUDOWIE GIMNAZJUM na rok szkolny 2014/15 1. W przypadku dysponowania wolnymi miejscami szkoła przyjmuje kandydatów w ramach rekrutacji uzupełniającej zgodnie z art. 20f ustawy o systemie oświaty do końca sierpnia. 2. Szczegółowe warunki rekrutacji uzupełniającej i dodatkowej określa SKRK i podaje do wiadomości kandydatom ubiegającym się o przyjęcie. VIII. UWAGI KOŃCOWE 1. Decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje SKRK. Tryb odwoływania się od tej decyzji określają odrębne przepisy. We wszystkich przypadkach nieobjętych niniejszymi postanowieniami decyzję podejmuje SKRK w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły. 2. W Warszawie odbywać się będzie nabór elektroniczny. Wymagania i terminy związane z tą formą naboru zostaną opublikowane w szkole i na stronie po ukazaniu się informacji z Biura Edukacji Miasta Stołecznego Warszawy oraz na stronie Biura Edukacji m. st. Warszawy. 9

Zarządzenie Nr 13 MKO z dnia 6 lutego 2015 r.

Zarządzenie Nr 13 MKO z dnia 6 lutego 2015 r. Źródło: http://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/5971,zarzadzenie-nr-13-mko-z -dnia-6-lutego-2015-r.html Wygenerowano: Środa, 8 lipca 2015, 10:28 Zarządzenie Nr 13 MKO z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO GIMNAZJUM NR 13 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. GENERAŁA JÓZEFA HALLERA W PŁOCKU W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 w roku szkolnym 2015/2016

REGULAMIN REKRUTACJI DO GIMNAZJUM NR 13 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. GENERAŁA JÓZEFA HALLERA W PŁOCKU W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 w roku szkolnym 2015/2016 REGULAMIN REKRUTACJI DO GIMNAZJUM NR 13 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. GENERAŁA JÓZEFA HALLERA W PŁOCKU W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 w roku szkolnym 2015/2016 PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA REGULAMINU 1. Ustawa z

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji. do Zespołu Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie na rok szkolny 2015/2016

Zasady rekrutacji. do Zespołu Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie na rok szkolny 2015/2016 Zasady rekrutacji do Zespołu Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: 1) Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze

Bardziej szczegółowo

Aneks 1 do Statutu I Liceum Ogólnokształcącego im. W.Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej

Aneks 1 do Statutu I Liceum Ogólnokształcącego im. W.Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej Aneks 1 do Statutu I Liceum Ogólnokształcącego im. W.Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej Uchwałą nr 5/13/14 Rady Szkoły I Liceum Ogólnokształcącego im. W.Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej dokonano następujących

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 1 W MILANÓWKU. w roku szkolnym 2015/2016

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 1 W MILANÓWKU. w roku szkolnym 2015/2016 REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 1 W MILANÓWKU w roku szkolnym 2015/2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. Z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami).

Bardziej szczegółowo

w brzmieniu obowiązującym Dyrektorów szkół podstawowych organizujących w roku szkolnym 2013/2014 sprawdzian dla uczniów szóstej klasy

w brzmieniu obowiązującym Dyrektorów szkół podstawowych organizujących w roku szkolnym 2013/2014 sprawdzian dla uczniów szóstej klasy Wyciąg z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 Zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 130, poz. 906 Dz. U. z 2008 r. Nr 3, poz. 9 Dz. U. z 2008 r. Nr 178, poz. 1097 Dz. U. z 2009 r. Nr 58, poz. 475 Dz. U. z 2009 r. Nr 83, poz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R.0000.33.2015. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR R.0000.33.2015. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2015 r. UCHWAŁA NR R.0000.33.2015 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2016/2017 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

USTAWA. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Kancelaria Sejmu s. 1/324 USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa; kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

ZARZĄDZENIE Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 181 Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego ZARZĄDZENIE Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu przyjęć

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik do Uchwały nr IV/51/11/2014 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 2 czerwca 2014 roku Regulamin przyznawania stypendiów w ramach projektu Nauka drogą do sukcesu na Śląsku VI edycja realizowanego

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 IV 2007( Dz.U.207/83/562

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, którzy samodzielnie zakładają konto w systemie. Rok szkolny 2013/14

Poradnik dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, którzy samodzielnie zakładają konto w systemie. Rok szkolny 2013/14 Poradnik dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, którzy samodzielnie zakładają konto w systemie Rok szkolny 2013/14 Wykaz miast, powiatów i gmin z terenu woj. opolskiego, których szkoły ponadgimnazjalne

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI W CZĘSTOCHOWIE W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2

STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI W CZĘSTOCHOWIE W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2 Tekst jednolity Statutu Miejskiego Przedszkola nr 22 im. Marii Montessori w Częstochowie Uchwała Rady Pedagogicznej nr 10-2013/14 z dnia 24-04-2014 r. STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1384 Nr 217/XXXIII/04 Rady Miejskiej Łomży z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie zasad odpłatności za

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 5 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 6 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia 2015 r.

M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt 19.03.2015 r. M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW Załącznik do Statutu Publicznego Gimnazjum w Popielawach WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW w Publicznym Gimnazjum w Popielawach Dokument

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały nr 4 SENATU WYŻSZEJ SZKOŁY FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU z dnia 29 maja 2015 r. w zmieniającą Uchwałę Nr 1 Senatu Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z 30 maja

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 stycznia 2015 r. Poz. 23 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 29 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 8 stycznia 2015 r. Poz. 23 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 29 grudnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 stycznia 2015 r. Poz. 23 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw,

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Herbach Zasady oceniania określone w niniejszym dokumencie dotyczą uczniów klas VI Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz Zasadniczej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4 Senatu Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku z dnia 12 marca 2013 roku REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ateneum-Szkoła Wyższa

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim (przyjęty uchwałą nr 310 Senatu UŁ z dnia 4 kwietnia 2011 r.; zmieniony uchwałą Senatu UŁ: nr 477 z dnia 23 kwietnia 2012 r.; nr 159 z dnia 22 kwietnia 2013 r.;

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

STATUT. Publicznego Gimnazjum nr 1. im. Powstańców Śląskich. w Mikołowie

STATUT. Publicznego Gimnazjum nr 1. im. Powstańców Śląskich. w Mikołowie Strona 1 z 61 STATUT Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Śląskich w Mikołowie Statut pozytywnie zaopiniowała Rada Pedagogiczna w dniu 12.12.2013r. Strona 2 z 61 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

C Z Ę Ś Ć I STATUT VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W KIELCACH

C Z Ę Ś Ć I STATUT VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W KIELCACH WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY PODCZAS REALIZACJI PROGRAMU MIĘDZYNARODOWEJ MATURY W VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W KIELCACH Misja Szkoły: Celem szkoły jest wykształcenie

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 6 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 7 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych STATUT Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych 1 Załącznik do Uchwały nr 9/2014/2015 Rady Pedagogicznej Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych z dnia 01.12.2014

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo