Regulamin rekrutacji do XI Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Warszawie oraz procedury przeprowadzenia naboru na rok szkolny 2015/2016

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin rekrutacji do XI Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Warszawie oraz procedury przeprowadzenia naboru na rok szkolny 2015/2016"

Transkrypt

1 Regulamin rekrutacji do XI Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Warszawie oraz procedury przeprowadzenia naboru na rok szkolny 2015/2016 I. PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7). 2. Zarządzenie Nr 13 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2015/ Statut XI Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Warszawie. II. SŁOWNIK Ilekroć w regulaminie występuje określenie: system należy przez to rozumieć system informatyczny wspomagający rekrutację uczniów do szkół ponadgimnazjalnych w Warszawie, Szkoła należy przez to rozumieć XI Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja w Warszawie, regulamin należy przez to rozumieć Regulamin rekrutacji do Szkoły, egzamin gimnazjalny należy przez to rozumieć egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum, Komisja należy przez to rozumieć Komisję Rekrutacyjną, Ustawa ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. III. KLASY PIERWSZE W ROKU SZKOLNYM 2015/ Klasa IA matematyczno-fizyczna - języki obce: angielski, niemiecki/rosyjski/francuski*, - przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, język angielski, - przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, technika, - przygotowanie do nauki na studiach o kierunkach politechnicznych i ścisłych. 2. Klasa IB polonistyczno-klasyczna - języki obce: niemiecki/francuski/hiszpański*, angielski, łaciński, - przedmioty rozszerzone: język polski, historia, język łaciński i kultura antyczna, - przedmioty uzupełniające: przyroda, kultura śródziemnomorska, - przygotowanie do nauki na studiach o kierunkach humanistycznych, w tym na MISH. 3. Klasa IC historyczna-społeczna - języki obce: niemiecki/francuski/hiszpański*, angielski, - przedmioty rozszerzone: historia, wiedza o społeczeństwie, język angielski, - przedmioty uzupełniające: przyroda, - przygotowanie do nauki na studiach o kierunkach prawniczych i społecznych. 1

2 4. Klasa ID biologiczno-chemiczna - języki obce: niemiecki/rosyjski/francuski*, angielski, - przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, fizyka, - przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, język łaciński, - przygotowanie do nauki na studiach o kierunkach przyrodniczych, w tym na medycynie. 5. Klasa IE matematyczno-biologiczna - języki obce: angielski, niemiecki/francuski/hiszpański*, - przedmioty rozszerzone: matematyka, biologia, chemia, - przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, język łaciński, - przygotowanie do nauki na studiach o kierunkach przyrodniczych, w tym na medycynie. 6. Klasa IF matematyczno-geograficzna - języki obce: angielski, niemiecki/francuski/hiszpański*, - przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia, język angielski, - przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, - przygotowanie do nauki na studiach o kierunkach ekonomicznych. Uwagi: - kandydaci do klas pierwszych powinni znać język angielski na poziomie średniozaawansowanym, - we wszystkich klasach podział na grupy na języku angielskim będzie dokonany ze względu na stopień zaawansowania, - zostaną utworzone grupy międzyoddziałowe na językach: niemieckim w klasach IA i ID, dwie grupy ze względu na stopień zaawansowania, niemieckim w klasach IB i IC, IE i IF, po dwie grupy ze względu na stopień zaawansowania, francuskim w klasach IA i ID, IB i IC, IE i IF, trzy grupy nauczania od podstaw, hiszpańskim w klasach IB i IC, IE i IF, dwie grupy nauczania od podstaw, rosyjskim w klasach IA i ID, jedna grupa nauczania od podstaw, - wybór klasy na etapie rekrutacji jest jednocześnie wyborem, wskazanych dla tej klasy, przedmiotów ujętych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym, * możliwość wyboru drugiego języka obcego na poziomie rekrutacji. IV. WYMAGANE DOKUMENTY: 1. Wniosek wydrukowany z systemu i potwierdzony podpisem kandydata oraz prawnego opiekuna. 2. Opinia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej umożliwiająca skorzystanie z uprawnienia określonego w VII Inne dokumenty niezbędne do skorzystania z uprawnień przewidzianych przez regulamin. 4. Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego. 5. Dwie jednakowe kolorowe fotografie o wymiarach 30 x 42 mm bez nakrycia głowy wykonane w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. 6. Karta zdrowia ucznia. 2

3 V. UWAGI OGÓLNE 1. Rekrutacja do Szkoły jest prowadzona z wykorzystaniem Internetu. 2. Kandydaci do klasy pierwszej składają w sekretariacie szkoły pierwszego wyboru wydrukowane z systemu wnioski, stanowiące podstawę utworzenia bazy kandydatów oraz niezbędne dokumenty określone w Ustawie. 3. W związku z elektronicznym wspomaganiem rekrutacji: - kandydat, składając dokumenty, określa pozycję swoich preferencji przyjęcia do danego oddziału, - kandydat zostaje zakwalifikowany tylko do jednego ze wskazanych oddziałów lub nie zostaje zakwalifikowany, jeśli nie uzyskał wystarczającej liczby punktów, - jeżeli kandydat uzyskał liczbę punktów uprawniającą do zakwalifikowania go do kilku oddziałów, zostaje zakwalifikowany tylko do tego z nich, któremu przyznał najwyższą pozycję wśród swoich preferencji. 4. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do Szkoły, posługuje się oryginałami lub kopiami świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, poświadczonymi przez dyrektora gimnazjum, do którego uczęszczał. 5. Kandydat umieszczony na liście zakwalifikowanych do przyjęcia do Szkoły składa oryginały świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego w terminie określonym w szczegółowym kalendarzu rekrutacji, co jest warunkiem przyjęcia do Szkoły. 6. W celu przeprowadzenia rekrutacji Dyrektor Szkoły powołuje Komisję, wyznacza jej przewodniczącego. 7. Komisja: a) przeprowadza postępowanie rekrutacyjne, b) ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do Szkoły, c) ogłasza listę kandydatów przyjętych do Szkoły, d) podaje informację o wolnych miejscach w Szkole, e) sporządza protokoły postępowania rekrutacyjnego. 8. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Szkoły są zobowiązani do zapoznania się z dokumentami regulującymi jej działalność. VI. SZCZEGÓŁOWY KALENDARZ REKRUTACJI 1. Od 11 maja (poniedziałek) od godz do 22 maja (piątek) do godz kandydaci składają w Szkole wnioski. 2. Od 19 czerwca (piątek) od godz do 23 czerwca (wtorek) do godz kandydaci mogą dokonywać zmiany wyboru szkoły poprzez wycofanie złożonego wcześniej wniosku i złożenie nowego lub składać wnioski, jeżeli nie dokonali tego w terminie określonym w pkt 1 z uzasadnionych przyczyn losowych. 3. Od 26 czerwca (piątek) od godz do 29 czerwca (poniedziałek) do godz każdy kandydat składa w Szkole oryginał albo kopię świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginał albo kopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz inne wymagane dokumenty; kopie powinny być 3

4 poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum (lub upoważnioną przez niego osobę), które kandydat ukończył. 4. Od 30 czerwca (wtorek) od godz do 2 lipca (czwartek) do godz Komisja prowadzi postępowanie rekrutacyjne. 5. Do 2 lipca (czwartek) do godz Komisja ogłasza listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do klas pierwszych, listy kandydatów niezakwalifikowanych oraz podaje do wiadomości najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia. 6. Od 3 lipca (piątek) od godz do 6 lipca (poniedziałek) do godz kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia, składają: a) oryginał świadectwa, b) oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego c) pozostałe wymagane dokumenty lipca (wtorek), do godz Komisja ogłasza listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do Szkoły (lub informację o liczbie wolnych miejsc) oraz informację o najniższej liczbie punktów, która uprawniała do przyjęcia. 8. W czasie trwania rekrutacji Szkoła pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 00 do VII. KRYTERIA I WARUNKI REKRUTACJI 1. O przyjęcie do klasy pierwszej może ubiegać się absolwent gimnazjum. 2. Przyjęcie kandydata do klasy pierwszej odbywa się na podstawie wyników osiągniętych w postępowaniu rekrutacyjnym. 3. Kandydaci niepełnosprawni ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej powinni posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 4. Kandydaci laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, uzyskują w postępowaniu rekrutacyjnym 200 punktów i przyjmowani są do Szkoły niezależnie od osiągniętych wyników wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum i egzaminie gimnazjalnym. 5. Kandydaci w postępowaniu rekrutacyjnym otrzymują określoną liczbę punktów za swoje osiągnięcia. 6. Punkty przyznawane są za: a) egzamin gimnazjalny, b) oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z: - języka polskiego, - matematyki, - języka angielskiego nauczanego jako przedmiot obowiązkowy (w przypadku braku języka angielskiego innego języka obcego wpisanego na świadectwie jako przedmiot obowiązkowy), - przedmiotu wybranego dla klasy, 4

5 c) świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem, d) średnią arytmetyczną, zaokrągloną do trzech miejsc po przecinku, uzyskaną z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum, e) osiągnięcia kandydata wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum. 7. Liczbę punktów za egzamin gimnazjalny oblicza się mnożąc sumę wyników procentowych odnotowanych na zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego przez współczynnik 0,2. 8. Przez określenie przedmiot wybrany dla klasy rozumie się: rozszerzone zajęcia edukacyjne symbol klasy przedmiot wybrany dla klasy matematyka, fizyka, j. angielski IA fizyka język polski, historia, język łaciński i kutura antyczna historia, wiedza o społeczeństwie, język angielski IB IC historia historia biologia, chemia, fizyka ID biologia matematyka, biologia, chemia IE biologia matematyka, geografia, język angielski IF geografia 9. Sposób przeliczania na punkty ocen z każdego przedmiotu wymienionego w VII.6.b): stopień celujący stopień bardzo dobry stopień dobry stopień dostateczny stopień dopuszczający 18 punktów, 14 punktów, 10 punktów, 6 punktów, 2 punkty. 10. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem kandydat otrzymuje 2 punkty. 11. Za średnią arytmetyczną, uzyskaną z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum kandydat otrzymuje liczbę punktów równą tej średniej. Przy obliczaniu średniej arytmetycznej przyjmuje się następujące wartości punktowe ocen: stopień celujący stopień bardzo dobry stopień dobry stopień dostateczny stopień dopuszczający 6 punktów, 5 punktów, 4 punkty, 3 punkty, 2 punkty. 12. Sposób przeliczania na punkty osiągnięć kandydata wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum: a) 13 punktów za tytuł finalisty w co najmniej jednym konkursie, którego program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, lub za tytuł laureata innego konkursu, organizowanych przez kuratora oświaty co najmniej na szczeblu wojewódzkim, b) 7 punktów za tytuł finalisty w co najmniej jednym konkursie organizowanym przez kuratora oświaty. W przypadku przyznania 13 punktów nie przyznaje się 7 5

6 punktów. Lista konkursów organizowanych przez kuratora oświaty stanowi załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 13 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 6 lutego 2015 r. c) 5 punktów niezależnie od liczby zawodów, w których kandydat brał udział, za uzyskane wysokie miejsca, nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez inne podmioty działające na terenie szkół co najmniej na szczeblu wojewódzkim, d) 2 punkty niezależnie od liczby zawodów, w których kandydat brał udział, za uzyskane wysokie miejsce, nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem, w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez inne podmioty działające na terenie szkół co najmniej na szczeblu powiatowym (w przypadku przyznania punktów za osiągnięcia na szczeblu co najmniej wojewódzkim nie przyznaje się punktów za osiągnięcia na szczeblu powiatowym), e) 2 punkty za osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza wolontariatu lub środowiska szkolnego. 13. O kolejności na listach kandydatów do Szkoły decydują sumy punktów uzyskanych w wyniku postępowania rekrutacyjnego. 14. W przypadku równej liczby punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym wyższą lokatę na listach kandydatów mają w pierwszej kolejności kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 15. Gdy wyżej wymieniona preferencja nie daje możliwości ustalenia kolejności kandydatów z taką samą liczbą punktów, decyzję w tej sprawie podejmuje Komisja, biorąc pod uwagę kryteria określone w Ustawie. 16. Niezłożenie w odpowiednim terminie któregokolwiek z wymaganych dokumentów spowoduje zaprzestanie wobec kandydata czynności rekrutacyjnych lub nieuwzględnienie jego osiągnięć i uprawnień. 17. O umieszczeniu kandydata na listach zakwalifikowanych do przyjęcia decyduje uzyskana przez niego lokata na listach kandydatów do Szkoły. 18. Złożenie oryginału świadectwa i pozostałych dokumentów w terminie określonym w szczegółowym kalendarzu jest potwierdzeniem woli podjęcia nauki w Szkole i podstawą do umieszczenia kandydata na liście przyjętych. 19. Liczbę przyjętych kandydatów do Szkoły określa organ prowadzący szkołę. 20. O przyjęciu do klasy pierwszej ucznia powracającego z zagranicy decyduje Dyrektor Szkoły. VIII. REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA 1) W przypadku dysponowania wolnymi miejscami Szkoła przyjmuje kandydatów w ramach postępowania uzupełniającego według następującego harmonogramu: a) 8 lipca od godz do godz kandydaci składają wnioski o przyjęcie do Szkoły wraz z kopią świadectwa ukończenia gimnazjum oraz kopią zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, b) 8 lipca do godz Komisja ogłasza listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do klas pierwszych, c) 9 lipca od godz do godz kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia, składają: oryginał świadectwa, 6

7 oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego pozostałe wymagane dokumenty, d) 9 lipca do godz Komisja ogłasza listy kandydatów przyjętych do Szkoły oraz informację o liczbie wolnych miejsc. e) od 24 sierpnia (poniedziałek) do 31 sierpnia (poniedziałek) Komisja rozpatruje podania na bieżąco i podejmuje decyzję o przyjęciu na podstawie liczby punktów uzyskanych przez kandydata według kryteriów zawartych w rozdziale VII Regulaminu. IX. UWAGI KOŃCOWE 1. O przyjęciu kandydata do Szkoły decyduje Komisja. 2. We wszystkich przypadkach nieobjętych regulaminem rekrutacji decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły. 7

Zarządzenie Nr 13 MKO z dnia 6 lutego 2015 r.

Zarządzenie Nr 13 MKO z dnia 6 lutego 2015 r. Źródło: http://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/5971,zarzadzenie-nr-13-mko-z -dnia-6-lutego-2015-r.html Wygenerowano: Środa, 8 lipca 2015, 10:28 Zarządzenie Nr 13 MKO z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO GIMNAZJUM NR 13 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. GENERAŁA JÓZEFA HALLERA W PŁOCKU W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 w roku szkolnym 2015/2016

REGULAMIN REKRUTACJI DO GIMNAZJUM NR 13 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. GENERAŁA JÓZEFA HALLERA W PŁOCKU W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 w roku szkolnym 2015/2016 REGULAMIN REKRUTACJI DO GIMNAZJUM NR 13 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. GENERAŁA JÓZEFA HALLERA W PŁOCKU W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 w roku szkolnym 2015/2016 PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA REGULAMINU 1. Ustawa z

Bardziej szczegółowo

Aneks 1 do Statutu I Liceum Ogólnokształcącego im. W.Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej

Aneks 1 do Statutu I Liceum Ogólnokształcącego im. W.Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej Aneks 1 do Statutu I Liceum Ogólnokształcącego im. W.Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej Uchwałą nr 5/13/14 Rady Szkoły I Liceum Ogólnokształcącego im. W.Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej dokonano następujących

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji. do Zespołu Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie na rok szkolny 2015/2016

Zasady rekrutacji. do Zespołu Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie na rok szkolny 2015/2016 Zasady rekrutacji do Zespołu Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: 1) Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze

Bardziej szczegółowo

w brzmieniu obowiązującym Dyrektorów szkół podstawowych organizujących w roku szkolnym 2013/2014 sprawdzian dla uczniów szóstej klasy

w brzmieniu obowiązującym Dyrektorów szkół podstawowych organizujących w roku szkolnym 2013/2014 sprawdzian dla uczniów szóstej klasy Wyciąg z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R.0000.33.2015. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR R.0000.33.2015. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2015 r. UCHWAŁA NR R.0000.33.2015 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2016/2017 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 Zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 130, poz. 906 Dz. U. z 2008 r. Nr 3, poz. 9 Dz. U. z 2008 r. Nr 178, poz. 1097 Dz. U. z 2009 r. Nr 58, poz. 475 Dz. U. z 2009 r. Nr 83, poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 1 W MILANÓWKU. w roku szkolnym 2015/2016

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 1 W MILANÓWKU. w roku szkolnym 2015/2016 REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 1 W MILANÓWKU w roku szkolnym 2015/2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. Z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami).

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, którzy samodzielnie zakładają konto w systemie. Rok szkolny 2013/14

Poradnik dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, którzy samodzielnie zakładają konto w systemie. Rok szkolny 2013/14 Poradnik dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, którzy samodzielnie zakładają konto w systemie Rok szkolny 2013/14 Wykaz miast, powiatów i gmin z terenu woj. opolskiego, których szkoły ponadgimnazjalne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

ZARZĄDZENIE Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 181 Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego ZARZĄDZENIE Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu przyjęć

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Herbach Zasady oceniania określone w niniejszym dokumencie dotyczą uczniów klas VI Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz Zasadniczej

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW Załącznik do Statutu Publicznego Gimnazjum w Popielawach WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW w Publicznym Gimnazjum w Popielawach Dokument

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 stycznia 2015 r. Poz. 23 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 29 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 8 stycznia 2015 r. Poz. 23 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 29 grudnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 stycznia 2015 r. Poz. 23 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw,

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 5 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 6 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia 2015 r.

M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt 19.03.2015 r. M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik do Uchwały nr IV/51/11/2014 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 2 czerwca 2014 roku Regulamin przyznawania stypendiów w ramach projektu Nauka drogą do sukcesu na Śląsku VI edycja realizowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4 Senatu Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku z dnia 12 marca 2013 roku REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ateneum-Szkoła Wyższa

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1384 Nr 217/XXXIII/04 Rady Miejskiej Łomży z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie zasad odpłatności za

Bardziej szczegółowo

C Z Ę Ś Ć I STATUT VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W KIELCACH

C Z Ę Ś Ć I STATUT VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W KIELCACH WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY PODCZAS REALIZACJI PROGRAMU MIĘDZYNARODOWEJ MATURY W VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W KIELCACH Misja Szkoły: Celem szkoły jest wykształcenie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 IV 2007( Dz.U.207/83/562

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KLASY SPORTOWEJ GIMNAZJUM NR 2 IM. K. K. BACZYŃSKIEGO w GRODZISKU MAZOWIECKIM

REGULAMIN KLASY SPORTOWEJ GIMNAZJUM NR 2 IM. K. K. BACZYŃSKIEGO w GRODZISKU MAZOWIECKIM REGULAMIN KLASY SPORTOWEJ GIMNAZJUM NR 2 IM. K. K. BACZYŃSKIEGO w GRODZISKU MAZOWIECKIM Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2012 r. w sprawie warunków tworzenia,

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWO WSTĘPU Słownik terminów regulaminowych to propozycja podręcznej, szybkiej pomocy przy korzystaniu z Regulaminu studiów. Naszym zamiarem było przedstawienie każdego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU STAROGARDZKIEGO 2014R

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU STAROGARDZKIEGO 2014R INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU STAROGARDZKIEGO 2014R System Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji działa według następującej zasady: kandydat

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Uchwała Rady Wydziału Neofilologii UW z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad studiowania na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego 1 Na podstawie 4 ust. 2 pkt 1-7, 8 ust. 6 i

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W OZIMKU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ SŁUCHACZY SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH PODSTAWA PRAWNA Wewnątrzszkolny System Oceniania opracowany w oparciu

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 6 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 7 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 8 stycznia 2013 r. Sygn. akt K 38/12 * W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

WYROK z dnia 8 stycznia 2013 r. Sygn. akt K 38/12 * W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej WYROK z dnia 8 stycznia 2013 r. Sygn. akt K 38/12 * W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Trybunał Konstytucyjny w składzie: Leon Kieres przewodniczący Wojciech Hermeliński sprawozdawca Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 47 z dnia 19 listopada 2014 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 47 z dnia 19 listopada 2014 r. Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 47 z dnia 19 listopada 2014 r. REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ ORAZ PRZYZNAWANIA MIEJSC W DOMACH STUDENTA

Bardziej szczegółowo