OGŁOSZENIE Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Spółka z o.o. w Zagórzu k/w-wy Wiązowna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGŁOSZENIE Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Spółka z o.o. w Zagórzu k/w-wy 05-462 Wiązowna"

Transkrypt

1 L.dz: D/4604/2014 Spr.10/2014/KO Zagórze, dnia r. OGŁOSZENIE Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Spółka z o.o. w Zagórzu k/w-wy Wiązowna na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.o działalności leczniczej (tekst jedn.: Dz.U z 2013r.poz.217 ze zm.) zaprasza do składania ofert w Konkursie Ofert na wykonywanie badan analitycznych dla potrzeb Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. CPV usługi świadczone przez laboratoria medyczne 1. Szczegółowe Warunki Konkursu i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu w tym projekt umowy oraz obowiązujące formularze oferty moŝna otrzymać w siedzibie Zamawiającego, Sekcja Zamówień Publicznych, budynek,,d w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 14:30,lub pobrać ze strony internetowej 2. Oferty naleŝy składać do dnia 20 listopada 2014r.do godz.10:00 w zamkniętych kopertach w siedzibie Zamawiającego, Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp.z o.o. w Zagórzu, Wiązowna Sekretariat Zarządu, Budynek Zespołu Szkół Specjalnych (IIp.pokój 54) z napisem: Konkurs ofert na wykonywanie badań analitycznych dla potrzeb Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. Nr spr.10/2014/ko Nie otwierać przed 20 listopada 2014r. godz. 10:10. 3.Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz. 10:10 w siedzibie Zamawiającego, Sekcja Zamówień Publicznych - budynek D. 4. Oferenci o wynikach konkursu będą poinformowani pisemnie. 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 6. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert. 7. Zamawiający zastrzega się prawo do odwołania konkursu, oraz przesunięcia terminu składania ofert. 8. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu, zgodnie art. 153 i art.154 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst.jedn.:dz.u. z 2008r.Nr 164,poz.1027 ze zm.).

2 Znak sprawy: 10/2014/KO SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w zakresie wykonywania badań analitycznych dla potrzeb Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. CPV usługi świadczone przez laboratoria medyczne Konkurs ofert prowadzony jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tekst jedn.:dz.u. z 2013r, poz.217 ze zm.),oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( tekst jedn.:dz.u z 2008r.Nr 164,poz.1027ze zm.) Zatwierdzam: r. Prezes Zarządu /-/Michał Stelmański 2

3 I. Podstawowe zasady przeprowadzania Konkursu Ofert. 1.Oferta skierowana jest do podmiotów dysponujących osobami o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach do wykonywania świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem zamówienia w zakresie objętym postępowaniem konkursowym. 2.Korespondencja dotycząca Konkursu powinna być kierowana przez Oferenta na adres: Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu, Wiązowna, nr fax: i oznaczona nr sprawy 10/2014/KO 3.Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert. 4.O odwołaniu konkursu i przesunięciu terminu otwarcia ofert Udzielający zamówienia poinformuje oferentów zawiadomieniem umieszczonym na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń. 5.Udzielający zamówienia nie zezwala na składanie ofert częściowych tzn. z pominięciem niektórych badań. II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie badań analitycznych we własnych laboratoriach dla potrzeb Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o.w Zagórzu zgodnie z aktualnymi potrzebami udzielającego zamówienia i wykazem nr 1 do SWKO formularz asortymentowo-cenowy. Uwaga: Ilość badań wskazana w formularzu ofertowym jest wielkością orientacyjną, przyjętą szacunkowo do wyliczenia wartości oferty. Udzielający zamówienia zastrzega, Ŝe umowa będzie realizowana zgodnie z aktualnymi potrzebami Udzielającego zamówienia, a Przyjmującemu zamówienie nie słuŝy roszczenie o realizację umowy w wielkości podanej w załączniku nr 1. Przyjmujący zamówienie zobowiązany będzie do posiadania środka transportu, którym będzie odbierał i transportował materiał biologiczny od ido udzielającego zamówienia. Materiał pobierany będzie przez Zamawiającego od we wtorki i czwartki w oddziałach zlokalizowanych w Zagórzu, Józefowie oraz Otwocku z zastrzeŝeniem, iŝ w 3

4 Oddziale Neurologiczno-Rehabilitacyjnym materiał biologiczny (morfologia) pobierany jest we wtorki i czwartki od I tura i II tura od Odbiór materiału biologicznego z Oddziałów i Izby Przyjęć następował będzie w godz. od z zastrzeŝeniem, Ŝe z Oddziału Neurologiczno - Rehabilitacyjnego materiał biologiczny odbierany będzie w godz Zamawiający powiadomi wykonawcę o moŝliwości odbioru materiału biologicznego telefonicznie na numer wskazany przez Wykonawcę Wykonawca przedstawi pisemną listę osób odbierających materiał do badań wraz z aktualnymi numerami telefonicznymi. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo pobierania materiału biologicznego,,na cito we wszystkie dni tygodnia przez 24h. Wyniki badania na cito powinny być dostarczone w ciągu 2 godzin od chwili odbioru materiału biologicznego od udzielającego zamówienia za pomocą faxu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej do lekarza prowadzącego lub lekarza dyŝurnego. Oryginał wyników badania dostarczony zostanie z pozostałymi wynikami w wersji papierowej lub elektronicznej. Badania analityczne muszą być wykonywane przy uŝyciu odczynników spełniających wymagania określone w ustawie z dnia r. o wyrobach medycznych( Dz. U. z 2010r.Nr. 107, poz. 679), które zostały zgłoszone do Rejestru Wytwórców i Wyrobów Medycznych w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Badania analityczne wykonywane będą przez wykwalifikowany personel, przy uŝyciu aparatury medycznej i sprzętu oraz materiałów przyjmującego zamówienie według procedur i standardów dotyczących pobierania materiałów biologicznych zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 stycznia 2009 (Dz.U.2009 Nr 22. poz. 128 ze zm) w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest realizować przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa odpowiadającymi zasadom współczesnej wiedzy medycznej prowadząc stosowną dokumentację medyczną. KaŜde wykonane badanie winno być ujęte było w kontroli jakości zewnątrz laboratoryjnej oraz udokumentowanej kontroli wewnątrz laboratoryjnej. Do obowiązków przyjmującego zamówienie będzie: a) wyposaŝenie na własny koszt gabinetów zabiegowych Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w tym m.in. Izbę Przyjęć w Józefowie w niezbędny sprzęt do pobierania materiału biologicznego zgodnie z obowiązującymi normami (system zamknięty-zestawy próŝniowe jednorazowego uŝytku) igły, probówki, naklejki 4

5 identyfikujące pacjenta, sprzęt do pobierania morfologii z palca, pojemniki na mocz dostosowane do wieku pacjenta oraz inne wymagane do pobrania badania diagnostycznego zgodnie z zapotrzebowaniem. b) zapewnienie skierowań na badania laboratoryjne w ilości uwarunkowanej potrzebami Zamawiającego i dostarczenie w terminie nie dłuŝszym niŝ 5 dni od dokonania zamówienia za pomocą faxu, poczty elektronicznej lub pisemnie. c)ponoszenie odpowiedzialności za przechowywanie i transport pobranego materiału biologicznego. d) wykonania sprawozdania dla celów sanitarno-epidemiologicznych jeden raz na kwartał z badań wirusologicznych, bakteriologicznych i mykologicznych we współpracy z Zespołem ZakaŜeń Szpitalnych Zamawiającego, oraz wskazanie osoby do kontaktu z pielęgniarką epidemiologiczną. oraz: e)) zapewnienia dwustronnej komunikacji uŝytkowanego u Wykonawcy laboratoryjnego systemu informatycznego (tzw. LIS) z systemem informatycznym (tzw. HIS) wykorzystywanym w okresie trwania umowy przez Zamawiającego. Dwustronna komunikacja rozumiana jest tutaj jako zdolność odebrania i właściwego przetworzenia przez system laboratoryjny Wykonawcy danych ze zleceń badań wysyłanych drogą elektroniczną z systemu szpitalnego Zamawiającego (min. oddziały, gabinety i punkty pobrań) i odesłania do systemu szpitalnego wyników w wersji elektronicznej dotyczących zleconych badań. Wymiana danych musi odbywać się zgodnie ze standardem HL7. f) zapewnienia, nie zaleŝnie od spełnienia wymagań z pkt 1., autoryzowanego dostępu z poziomu przeglądarki internetowej uruchamianej na komputerach lub innych urządzeniach korzystających z technologii webowych (tablety, smartfony, itp.) uŝytkowanych przez personel Zamawiającego do wyników badań laboratoryjnych wykonanych na podstawie przesłanych zleceń z systemu informatycznego Zamawiającego. g) współpraca z Zamawiającym w organizacji (w momencie rozpoczęcia współpracy oraz w momencie wdraŝania przez Zamawiającego nowego systemu szpitalnego) i realizacji u Zamawiającego procesu właściwego oznaczania za pomocą kodów kreskowych materiału pobieranego od pacjentów i przekazywanego do laboratorium Wykonawcy. Koszty zakupu czytników kodów kreskowych ponosi Zamawiający. Koszt zakupu i dystrybucji do właściwych lokalizacji Zamawiającego oznaczeń- kodów kreskowych ponosi Wykonawca. 5

6 h)opracowanie Interfejsu do wymiany danych przetwarzanych w systemie informatycznym AMMS UŜytkownika z zewnętrznym systemem obsługi laboratorium. i)udzielenie licencji na korzystanie z interfejsu z prawem do udzielenia sublicencji na rzecz UŜytkownika. j) Zamawiający ma prawo do podłączenia systemów obowiązujących w szpitalu: - Ruch chorych (izba przyjęć, oddział), - Przychodnia (Gabinet Lekarski) Szczegółowe zasady współpracy określone zostały we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 3. do niniejszych warunków konkursu. III. Okres obowiązywania zamówienia. Od dnia 01 stycznia 2015r. do dnia 31.grudnia 2017r. IV. Obowiązki Oferenta i sposób przygotowania oferty. 1. Koszty przygotowania i złoŝenia oferty ponosi Oferent. 2. Oferta powinna być złoŝona w formie pisemnej w języku polskim wraz z wymaganymi załącznikami i dokumentami wymienionymi w rozdziale IV, na formularzu oferty wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszych warunków. 3. Oferta oraz wszystkie dokumenty muszą być podpisane, a kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta. 4. Wszelkie zmiany lub poprawki w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez Oferenta. Poprawki mogą być dokonywane jedynie poprzez wyraźne przekreślenie błędnego zapisu i umieszczenie obok zapisu poprawnego. 5. Oferent moŝe wprowadzić zmiany lub wycofać złoŝoną ofertę, jeŝeli w formie pisemnej powiadomi udzielającego zamówienie o wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty, nie później jednak niŝ przed upływem terminu składania ofert. 6. Ofertę z wprowadzonymi zmianami oznacza się dopiskiem Zmiana oferty i składa zgodnie z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o konkursie ofert. 7. Ofertę wraz z załącznikami opatrzoną danymi Oferenta naleŝy umieścić w zaklejonej kopercie oznaczonej: Konkurs ofert na wykonywanie badań analitycznych dla potrzeb Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. Nr.spr.10/2014/KO Nie otwierać przed r. godz.10:10 i dostarczyć do siedziby Zamawiającego - Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. z siedzibą w Zagórzu, Wiązowna, Sekretariat, (II p.pokój 54) Budynek Zespołu Szkół Specjalnych. 6

7 8. W przypadku, gdy oferent nie przedstawił wszystkich wymaganych dokumentów, lub gdy oferta zawiera braki formalne, komisja wzywa oferenta do usunięcia braków w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty. 9. JeŜeli oferta wpłynie do siedziby Udzielającego zamówienia po terminie otwarcia ofert, zostanie zwrócona bez otwierania oferentowi. IV. Oferta winna zawierać. 1. Formularz oferty i załącznik nr 1a (formularz asortymentowo-cenowy) do niniejszych warunków. 2. Oświadczenie - zał.nr 2 3. Ponadto wymagane są kopie następujących dokumentów: decyzja o wpisie do rejestru podmiotów leczniczych, aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert / wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej strona Wpis do ewidencji laboratoriów prowadzony przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych na podst. Art.19 ustawy z dnia 27lipca 2001r. o diagnostyce laboratoryjnej (tekst jedn. Dz.U z 2004r Nr 144,poz.1529 ze zm.). Referencje, opinie i tp. potwierdzające, Ŝe oferent posiada doświadczenie w realizacji minimum 2 podobnych zamówień ( o wartości porównywalnej do przedmiotowego zamówienia) udzieonego w okresie ostatnich 3 lat od daty składania ofert kopia aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą Dz. U z 2011r.Nr 293,poz.1728,1729 W przypadku braku polisy OC na dzień składania ofert, naleŝy dołączyć zobowiązanie z którego treści będzie wynikało, Ŝe Przyjmujący zamówienie ubezpieczy się na sumę gwarantowaną zgodnie Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przyjmującego zamówienie na świadczenie zdrowotne i dostarczy kserokopię najpóźniej w dniu podpisania umowy. Wymienione wyŝej dokumenty (z wyjątkiem zał. nr 1,1a i 2) naleŝy dołączyć w formie 7

8 kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. V. Kryterium oceny ofert 1. Kryterium oceny ofert: 100% cena. Oferty będą ocenione na podstawie kryterium ceny w następujący sposób : Cena brutto oferty - waga 100 % W ramach przedstawionego wyŝej kryterium, Wykonawcy będą przyznawane punkty w skali od 0 do 100. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ocena ofert dokonywana będzie według następującego wzoru : W x = ( c min : C x ) x 100 x waga kryterium gdzie: W x - ilość punktów przyznanych danej ofercie za cenę, C min - cena minimalna ( z VAT ) zaoferowana w konkursie C x - cena ( z VAT ) podana przez Wykonawcę dla którego wynik jest obliczony 2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów. VI. Miejsce i termin składania ofert. 1. Ofertę w zaklejonej kopercie naleŝy złoŝyć w Sekretariacie (II p.pokój 54) Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu k/w-wy Wiązowna,- (Budynek Zespołu Szkół Specjalnych) lub przesłać pocztą na w/w adres do dnia 20 listopada 2014r. do godz. 10: Ofertę przesłaną drogą pocztową uwaŝa się za złoŝoną w terminie, jeŝeli wpłynie do siedziby Udzielającego zamówienie przed upływem terminu składania ofert. VII. Miejsce i termin otwarcia ofert. 1. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Konkursowej, które odbędzie się w siedzibie Udzielającego zamówienia w Zagórzu, gm. Wiązowna, Sekcja Zamówień Publicznych, Budynek D w dniu 20 listopada 2014r.o godz. 10: Do chwili otwarcia ofert, Udzielający zamówienia przechowuje oferty w stanie nienaruszonym w swojej siedzibie. 3. Komisja Konkursowa działa na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału Oferentów. 4. Komisja Konkursowa niezwłocznie zawiadamia Oferentów o zakończeniu konkursu i jego wyniku na piśmie. VIII. Termin związania ofertą. 1. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. 8

9 2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert IX. Udzielania wyjaśnień. 1. Oferent moŝe zwracać się do Udzielającego zamówienie o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze sposobem przygotowania oferty. 2. Osoby uprawnione do kontaktu z Oferentami : 1) Z-ca Dyrektora ds. pielęgniarstwa - Alicja Gos tel: w sprawach merytorycznych, 2) Hanna Gadoś tel w sprawach formalnych w godzinach: od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 14:30. XI. Środki odwoławcze przysługujące Oferentom. 1. W toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, do czasu zakończenia postępowania, oferent moŝe złoŝyć do komisji umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarŝonej czynności. 2. Do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ulega zawieszeniu, chyba Ŝe z treści protestu wynika, Ŝe jest on oczywiście bezzasadny. 3. Komisja rozpatruje i rozstrzyga protest w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania i udziela pisemnej odpowiedzi składającemu protest. 4. Protest złoŝony po terminie nie podlega rozpatrzeniu. 5. Informację o wniesieniu protestu i jego rozstrzygnięciu niezwłocznie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Udzielającego zamówienia. 6. W przypadku uwzględnienia protestu komisja powtarza zaskarŝoną czynność. 7. Oferent biorący udział w postępowaniu moŝe wnieść do Udzielającego zamówienia, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu. 8. Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. 9. Wniesienie odwołania wstrzymuje zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej do czasu jego rozpatrzenia. 10. Środki odwoławcze nie przysługują na: 1) wybór trybu postępowania; 2) niedokonanie wyboru świadczeniodawcy; 3) uniewaŝnienie postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. 9

10 XII. Zawarcie umowy. 1. Oferent, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie powiadomiony o miejscu i terminie podpisania umowy. 2. JeŜeli Oferent, który wygrał konkurs uchyli się od zawarcia umowy, Udzielający zamówienie wybierze najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert uznanych za waŝne. Załączniki : 1. Formularz oferty 2. Projekt umowy 10

11 . /pieczęć Wykonawcy/ Zał nr 1 do SWKO F o r m u l a r z o f e r t o w y W odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie ofert nr 10/2014/KO,,Wykonywanie badań analitycznych dla potrzeb Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. ogłoszone przez Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Spółka z o.o. w Zagórzu k/w-wy, Wiązowna i po zapoznaniu się z warunkami konkursu określonymi w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert oraz projektem umowy, składamy niniejszą ofertę Nazwa i adres Wykonawcy, Tel/fax / .. NIP,Regon Oświadczamy, Ŝe: 1. Uzyskaliśmy konieczne informacje dla przygotowania i złoŝenia oferty. 2. Oferujemy gotowość zrealizowania przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami określonymi w SWKO 3. Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać samodzielnie / przy współudziale podwykonawcy. 4. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę: Wartość netto.. zł. słownie... zł. Podatek VAT: % zł słownie:..... zł. Wartość brutto.... zł. słownie....zł. 5. Zobowiązujemy się do zrealizowania przedmiotu zamówienia w terminach określonych w SIWZ. 6. UwaŜamy się za związanych ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert. 7. Zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach określonych w SWKO, z uwzględnieniem zapisów zawartych w projekcie umowy, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 8. Oświadczamy, iŝ wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe (za składanie nieprawdziwych informacji oferent odpowiada zgodnie z art. 233 KK). Dnia pieczęć i podpisy upowaŝnionych przedstawicieli 11

12 FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Zał. Nr 1 a L.p. Nazwa badania Cena.jedn/zł. Ilość badań Wartość badań brutto/zł 1. TRAb(p/c.p.receptorom TSH) 9 2. Fosfataza kwaśna HAV przeciwciała całkowite 4 4. Wirus zapalenia wątroby typu B 4 5. HBs przeciwciała HCV przeciwciała Albumina Fosfataza zasadowa ALAT Amfetamina w moczu Amylaza ANA ( test przesiewowy) ANA2 p/c p.jądrowe i p.cytoplazmatyczne Antybiogram APTT (czas kaolinowo-kefalinowy) ASO ASO ilościowo ASPAT Antytrąbina III ATG ATPO Barbiturany w moczu Benzodiazepiny Benzodiazepiny w surowicy Bilirubina związana (bezpośrednia) Bilirubina całkowita Borelioza IgG Borelioza IgM Borelioza IgM (test potwierdzający Wapń całkowity P/c p.antygenom cytoplazmy neutrofiltrow (canca) Ceruloplazmina cholesterol całkowity chlamydia trachomatis IgG test ciązowy CK-(kinaza kreatynowa) CK-MB aktywność chlorki CMV (Cytomegalowirus) IgG CMV (Cytomegalowirus) IgM CRP ilościowo witamina D3 25(OH) D-dimery ilościowo EGFR 7 12

13 45. proteinogram estradiol Ŝelazo ferrytyna fibrynogen FSH FT FT GGTP glukoza glukoza krzywa obciąŝeniowa glukoza w moczu grupa krwi + p/c odpornościowe HbA1c hemoglobina glikowana HBs antygen beta-hcg cholesterol HDL HIV antygen /przeciwciała IgE całkowite jonogram potas kał - krew utajona kał-g lamblia kał- badanie ogólne kał - pasoŝyty karbamazepina kokaina w moczu kreatynina kwas foliowy kwas walproinowy dehydrogenaza mleczanowa cholesterol LDL met.bezpośrednia LDL- wyliczane LH lipidogram lit mikroalbuminuria metadon w moczu magnez mocz-badanie oglne morfologia krwi pełna sód OB morfina w moczu osad w moczu fosfor nieorganiczny posiew moczu posiew z nosa progesteron 6 13

14 94. prolaktyna PT (czas protrombinowy, INR) wymaz z gardła (bad.bakterii) posiew z górnych dróg oddechowych-tlenowo retikulocyty kał-rota i adenowirusy rozmaz krwi(manualnie) T T testosteron trójglicerydy marihuana w moczu całkowita zdolność wiązania Ŝelaza toksoplazmoza IgG toksoplazmoza IgM toksokaroza (toxocara canis) białko całkowite transferyna TSH tyreoglobulina kwas moczowy mocznik przeciwciała kiłowe HIV test potwierdzenie (Western Blot) 1 RAZEM słownie:. /podpis/. Informacja dodatkowa: ilości poszczególnych badań podane w niniejszym wykazie są ilościami szacunkowymi słuŝą do wyliczenia wartości oferty i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do udzielającego zamówienia. 14

15 Dane Przyjmującego zamówienie: Nazwa:. adres:. nr telefonu: Załącznik nr 2 do Warunków konkursu ofert OŚWIADCZENIA PRZYJMUJĄCEGO ZAMÓWIENIE Oświadczam, Ŝe jako Przyjmujący zamówienie: 1) personel medyczny który będzie wykonywał badania analityczne posiada kwalifikacje do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie objętym przedmiotem umowy; 2) posiadam tytuł prawny do korzystania z: a) lokali lub budynków, w których będą udzielane świadczenia, b) sprzętu i aparatury medycznej stanowiącej ich wyposaŝenie; 3) będę wykonywał świadczenia objęte umową przy pomocy sprzętu i aparatury, które posiadają aktualne przeglądy techniczne, 4) będę wykonywał świadczenia w pomieszczeniach spełniających wymogi sanitarnoepidemiologiczne; 5) spełniam inne wymogi określone w odrębnych przepisach dla podmiotów udzielających świadczenia opieki zdrowotnej; 6) przedstawiłem w ofercie i niniejszych oświadczeniach informacje, które są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym. 15

16 Zał. nr 3 UMOWA Nr.../2014 zawarta w dniu... r. w Zagórzu pomiędzy: Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Spółka z o.o. z siedzibą w Zagórzu k/ Warszawy, Wiązowna, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie pod nr KRS ,posiadająca NIP , REGON ,zwana dalej Udzielającym zamówienia, reprezentowana przez: Prezesa Zarządu Michała Stelmaskiego, a NIP. i Regon zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: zwany dalej Przyjmującym zamówienie w wyniku udzielenia zamówienia na podstawie przeprowadzonego konkursu ofert zgodnie z przepisami ustawy z dnia r. o działalności leczniczej ( Dz. U. z 2013r., poz.217 ze zm.) została zawarta umowa następującej treści: 1 Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonywanie badań analitycznych, których szczegółowy wykaz i cennik zawiera załącznik nr 1(formularz asortymentowo-cenowy) do umowy stanowiący jej integralną część Badania o których mowa w 1 przyjmujący zamówienie wykonywał będzie we własnych certyfikowanych laboratoriach przy uŝyciu aparatury medycznej i materiałów przyjmującego zamówienie w tym odczynników spełniających wymagania określone w ustawie z dnia r. o wyrobach medycznych ( Dz. U. z 2010r.Nr. 107, poz. 679), które zostały zgłoszone do Rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. 2. Odbiór materiału biologicznego do badań analitycznych z jednostek organizacyjnych udzielającego zamówienia - oddziałów w Zagórzu, Otwocku i Józefowie dodatkowo z Izby Przyjęć, oraz zapewnienie pojemników transportowych leŝy po stronie przyjmującego zamówienie. 3. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest wyposaŝyć na własny koszt gabinety zabiegowe Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w tym m.in. Izbę Przyjęć w Józefowie w niezbędny sprzęt do pobierania materiału biologicznego zgodnie z obowiązującymi normami (system zamknięty-zestawy próŝniowe jednorazowego uŝytku) igły, probówki, naklejki identyfikujące pacjenta, oraz dostarczyć sprzęt do pobierania morfologii z palca, pojemniki na mocz dostosowane do wieku pacjenta oraz inne wymagane do pobrania badania diagnostycznego). 16

17 4. Przyjmujący zamówienie dostarczy w dniu podpisania umowy procedury i standardy dotyczące pobierania materiałów biologicznych zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2006 roku w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych (Dz.U Nr 61. poz. 435 ze zm.). 5. Odbiór materiału biologicznego z jednostek organizacyjnych udzielającego zamówienia odbywał się będzie w kaŝdy wtorek i czwartek (z wyjątkiem dni świątecznych ) w godz. od 8.30 do godz z zastrzeŝeniem, Ŝe z Oddziału Neurologiczno Rehabilitacyjnego w Zagórzu materiał biologiczny odbierany będzie w godz Materiał pobierany będzie przez Udzielającego zamówieni od we wtorki i czwartki z zastrzeŝeniem, iŝ w Oddziale Neurologiczno-Rehabilitacyjnym materiał biologiczny (morfologia) pobierany jest we wtorki i czwartki od I tura i II tura od Zamawiający zastrzega sobie prawo pobierania materiału biologicznego,,na cito we wszystkie dni tygodnia przez 24h. Wyniki badania,,na cito powinny być dostarczone do Zamawiającego w ciągu 2 godzin od chwili odbioru materiału biologicznego od Zamawiającego, za pomocą faxu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej do lekarza prowadzącego lub dyŝurnego. Oryginał wyników badania dostarczony zostanie z pozostałymi wynikami w wersji papierowej lub elektronicznej. 8. Przyjmujący zamówienie ponosi pełną odpowiedzialność za przechowywanie i transport pobranego materiału biologicznego Oddziały Zamawiającego będą wystawiały zapotrzebowanie na sprzęt do pobierań zgodnie z ilością planowanych badań. 2. Wykonywanie badań będzie odbywało się na podstawie skierowania od lekarza zatrudnionego przez zamawiającego (wykaz lekarzy uprawnionych do wystawiania skierowań stanowi zał. nr..do umowy). 3. Wykonawca zapewnia druki skierowań na badania laboratoryjne w ilości uwarunkowanej potrzebami Zamawiającego i dostarczy w terminie nie dłuŝszym niŝ 5 dni od dokonania zamówienia do kaŝdego oddziału za pomocą faxu, poczty elektronicznej lub pisemnie. 4. Wyniki badań analitycznych dostarczane będą do oddziałów w formie pisemnej w najbliŝszy wtorek i czwartek, następujący po przekazaniu materiału biologicznego oraz w formie elektronicznej w dniu wykonania badania. W przypadku badań, których wykonanie trwa dłuŝszy okres czasu, wyniki badań będą dostarczane w formie papierowej w najbliŝszy wtorek lub czwartek po wykonaniu badania. 5. Wyniki przedstawiające parametry krytyczne, alarmowe wykonawca przekazuje bezzwłocznie telefonicznie i elektronicznie do lekarza z oddziału, z którego pobrano materiał biologiczny. 4 Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do: 1. Zapewnienia dwustronnej komunikacji uŝytkowanego u Przyjmującego zamówienie laboratoryjnego systemu informatycznego (tzw. LIS) z systemem informatycznym (tzw. HIS) wykorzystywanym w okresie trwania umowy przez Zamawiającego. Dwustronna komunikacja rozumiana jest tutaj jako zdolność odebrania i właściwego przetworzenia przez system laboratoryjny Wykonawcy danych ze zleceń badań 17 Komentarz [P1]: Proszę ujednolicić w całej umowie nazewnictwo stron! Zgodnie z nomenklaturą właściwą dla konkursu ofert Udzielający zamówienie/przyjmujący Zamówienie

18 wysyłanych drogą elektroniczną z systemu szpitalnego Zamawiającego (min. oddziały, gabinety i punkty pobrań) i odesłania do systemu szpitalnego wyników w wersji elektronicznej dotyczących zleconych badań. Wymiana danych musi odbywać się zgodnie ze standardem HL7. 2. Zapewnienia, nie zaleŝnie od spełnienia wymagań z pkt 1., autoryzowanego dostępu z poziomu przeglądarki internetowej uruchamianej na komputerach lub innych urządzeniach korzystających z technologii webowych (tablety, smartfony, itp.) uŝytkowanych przez personel Zamawiającego do wyników badań laboratoryjnych wykonanych na podstawie przesłanych zleceń z systemu informatycznego Zamawiającego. 3. Współpracy z Zamawiającym w organizacji (w momencie rozpoczęcia współpracy oraz w momencie wdraŝania przez Zamawiającego nowego systemu szpitalnego) i realizacji u Zamawiającego procesu właściwego oznaczania za pomocą kodów kreskowych materiału pobieranego od pacjentów i przekazywanego do laboratorium Wykonawcy. Koszty zakupu czytników kodów kreskowych ponosi Zamawiający. Koszt zakupu i dystrybucji do właściwych lokalizacji Zamawiającego oznaczeńkodów kreskowych ponosi Wykonawca. 4. Opracowanie Interfejsu do wymiany danych przetwarzanych w systemie informatycznym AMMS UŜytkownika z zewnętrznym systemem obsługi laboratorium. 5. Udzielenie licencji na korzystanie z interfejsu z prawem do udzielenia sublicencji na rzecz UŜytkownika. 6. Zamawiający ma prawo do podłączenia systemów obowiązujących w szpitalu: Ruch chorych (izba przyjęć, oddział),oraz Przychodnia (Gabinet Lekarski). 5 Komentarz [P2]: Nie rozumiem o co chodzi w tym pkt? Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonywania badań analitycznych innych niŝ ujęte w formularzu cenowym, w przypadku nieprzewidzianej w chwili zawarcia umowy konieczności wykonania takiego badania. Badania wykonywane będą kaŝdorazowo na podstawie skierowań/zleceń wystawionych przez Udzielającego zamówienia wyłącznie na drukach uzgodnionych przez Strony. JednakŜe Udzielający zamówienia nie ma obowiązku zlecania takich badań Przyjmującemu zamówienie w przypadku, gdy na rynku będzie mógł zlecić takie badania (dodatkowe) innemu Wykonawcy, który zaoferuje niŝszą cenę. 6 Przyjmujący Zamówienie zobowiązany będzie do wykonania sprawozdania dla celów sanitarno-epidemiologicznych jeden raz na kwartał z badań wirusologicznych, bakteriologicznych i mykologicznych we współpracy z Zespołem ZakaŜeń Szpitalnych Zamawiającego a) osoba do kontaktu ze strony udzielającego zamówienia.. b) osoba do kontaktu ze strony przyjmującego zamówienie 7 1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się poddać kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia przeprowadzanej na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie wynikającym z umowy zawartej przez Zamawiającego z oddziałem Funduszu w zakresie objętym niniejszym zamówieniem i zagwarantuje prowadzenie dokumentacji medycznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 18

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w niepełnym zakresie co do rodzaju badań.

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w niepełnym zakresie co do rodzaju badań. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT I MATERIAŁY INFORMACYJNE ZWANE DALEJ WARUNKAMI NA WYKONYWANIE USŁUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ WYKONYWANEJ NA RZECZ GOLDMEDICA SPÓŁKA Z O.O. W GOŁDAPI

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA BADANIA DIAGNOSTYCZNE DLA SZPITALA SOLEC SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA BADANIA DIAGNOSTYCZNE DLA SZPITALA SOLEC SP. Z O.O. SZPITAL SOLEC Sp. z o. o. ul. Solec 93, 00-382 Warszawa tel. 48 22 250 62 48, fax 48 22 250 61 99 KRS 0000368174 NIP 525 249 14 19 REGON 015259663 Sąd Rejonowy dla. m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu ofert

Szczegółowe warunki konkursu ofert Polska Akademia Nauk Zakład Działalności Pomocniczej w Warszawie Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielenie zamówienia na Świadczenia zdrowotne z zakresu diagnostyki laboratoryjnej na rzecz Niepublicznego

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczegółowe Warunki Konkursu

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczegółowe Warunki Konkursu Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Certyfikat Akredytacyjny 9122.ZESP ISO 9001:2008 Szczegółowe Warunki Konkursu na świadczenia zdrowotne w zakresie badań tomografii komputerowej

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. ul. Strzegomska 6; 53-611 Wrocław tel. 071 78-22-300 fax 071 78-22-405

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. ul. Strzegomska 6; 53-611 Wrocław tel. 071 78-22-300 fax 071 78-22-405 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu ul. Strzegomska 6; 53-611 Wrocław tel. 071 78-22-300 fax 071 78-22-405 Nr sprawy ZP- 10/MOPS/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie odpłatnych (komercyjnych) świadczeń zdrowotnych w dziedzinie w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o. Nr KRS: 0000352784 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczny Szpital im. Alfreda Sokołowskiego ul. Sokołowskiego 58-309 Wałbrzych

Specjalistyczny Szpital im. Alfreda Sokołowskiego ul. Sokołowskiego 58-309 Wałbrzych Specjalistyczny Szpital im. Alfreda Sokołowskiego ul. Sokołowskiego 58-309 Wałbrzych Działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011.112.654) oraz ustawy

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie. KONKURS OFERT NA WYKONYWANIE BADAŃ NMR i CT KO/NMR/04/2011

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie. KONKURS OFERT NA WYKONYWANIE BADAŃ NMR i CT KO/NMR/04/2011 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie Warszawa, dnia 02.05.2011r. KONKURS OFERT NA WYKONYWANIE BADAŃ NMR i CT KO/NMR/04/2011 SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zakaźny

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Szpitala Powiatowego w Limanowej Imienia Miłosierdzia BoŜego. ogłasza

Dyrektor Szpitala Powiatowego w Limanowej Imienia Miłosierdzia BoŜego. ogłasza Limanowa, 12.12.2014 r. Dyrektor Szpitala Powiatowego w Limanowej Imienia Miłosierdzia BoŜego ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych w okresie od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2016

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Dyrektor. Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego. w Płocku, ul. Medyczna 19. OGŁASZA KONKURS OFERT Nr DON-0705-17/14.k

OGŁOSZENIE. Dyrektor. Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego. w Płocku, ul. Medyczna 19. OGŁASZA KONKURS OFERT Nr DON-0705-17/14.k Płock, dnia 3 marca 2014 r. OGŁOSZENIE Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku, ul. Medyczna 19 OGŁASZA KONKURS OFERT Nr DON-0705-17/14.k NA OPIS BADAŃ REZONANSU MAGNETYCZNEGO, TOMOGRAFII

Bardziej szczegółowo

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert Wadowice, dnia 25.10.2013 r. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5 Konkurs Ofert Dotyczy: udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie badań rezonansu magnetycznego dostęp całodobowy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rzeszów, dnia 27.03.2014r. Z/ZZP.2375.4.14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczecinie al. Wojska Polskiego 80/82; 70-482

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-BgS-321-49/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę komputerów przenośnych dla potrzeb realizacji projektu systemowego Ministerstwa Edukacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/05/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa eksperckiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) ZATWIERDZAM... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIśEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO Nr postępowania: IR.I.3432/10/10 Zamawiający: Powiat Kłobucki Ul.

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 032 4784200 fax: 032 4784547 e-mail: szpital@wss2.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 032 4784200 fax: 032 4784547 e-mail: szpital@wss2. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 032 4784200 fax: 032 4784547 e-mail: szpital@wss2.pl Materiały dotyczące konkursu ofert na świadczenia medyczne

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 032 4784200 fax: 032 4784506 e-mail: szpital@wss2.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 032 4784200 fax: 032 4784506 e-mail: szpital@wss2. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 032 4784200 fax: 032 4784506 e-mail: szpital@wss2.pl Materiały dotyczące konkursu ofert na świadczenia medyczne

Bardziej szczegółowo

FX Energy Poland Sp. z o.o.

FX Energy Poland Sp. z o.o. Znak sprawy: ZP/2007/02/FX Warszawa, dn. 12.09.2007r. FX Energy Poland Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ w przetargu NIEOGRANICZONYM w sprawie wyboru wykonawcy dostawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: MOSiR.271.4.1.2011.D Kędzierzyn-Koźle, dn. 30.11.2011 r.

Znak sprawy: MOSiR.271.4.1.2011.D Kędzierzyn-Koźle, dn. 30.11.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka 19 40-026 Katowice

GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka 19 40-026 Katowice Zamawiający: GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka 19 40-026 Katowice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY Dostawy chemicznych materiałów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam: Kaliska, 22 grudnia 2011 r.

Zatwierdzam: Kaliska, 22 grudnia 2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo