OGŁOSZENIE Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Spółka z o.o. w Zagórzu k/w-wy Wiązowna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGŁOSZENIE Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Spółka z o.o. w Zagórzu k/w-wy 05-462 Wiązowna"

Transkrypt

1 L.dz: D/4604/2014 Spr.10/2014/KO Zagórze, dnia r. OGŁOSZENIE Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Spółka z o.o. w Zagórzu k/w-wy Wiązowna na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.o działalności leczniczej (tekst jedn.: Dz.U z 2013r.poz.217 ze zm.) zaprasza do składania ofert w Konkursie Ofert na wykonywanie badan analitycznych dla potrzeb Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. CPV usługi świadczone przez laboratoria medyczne 1. Szczegółowe Warunki Konkursu i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu w tym projekt umowy oraz obowiązujące formularze oferty moŝna otrzymać w siedzibie Zamawiającego, Sekcja Zamówień Publicznych, budynek,,d w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 14:30,lub pobrać ze strony internetowej 2. Oferty naleŝy składać do dnia 20 listopada 2014r.do godz.10:00 w zamkniętych kopertach w siedzibie Zamawiającego, Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp.z o.o. w Zagórzu, Wiązowna Sekretariat Zarządu, Budynek Zespołu Szkół Specjalnych (IIp.pokój 54) z napisem: Konkurs ofert na wykonywanie badań analitycznych dla potrzeb Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. Nr spr.10/2014/ko Nie otwierać przed 20 listopada 2014r. godz. 10:10. 3.Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz. 10:10 w siedzibie Zamawiającego, Sekcja Zamówień Publicznych - budynek D. 4. Oferenci o wynikach konkursu będą poinformowani pisemnie. 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 6. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert. 7. Zamawiający zastrzega się prawo do odwołania konkursu, oraz przesunięcia terminu składania ofert. 8. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu, zgodnie art. 153 i art.154 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst.jedn.:dz.u. z 2008r.Nr 164,poz.1027 ze zm.).

2 Znak sprawy: 10/2014/KO SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w zakresie wykonywania badań analitycznych dla potrzeb Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. CPV usługi świadczone przez laboratoria medyczne Konkurs ofert prowadzony jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tekst jedn.:dz.u. z 2013r, poz.217 ze zm.),oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( tekst jedn.:dz.u z 2008r.Nr 164,poz.1027ze zm.) Zatwierdzam: r. Prezes Zarządu /-/Michał Stelmański 2

3 I. Podstawowe zasady przeprowadzania Konkursu Ofert. 1.Oferta skierowana jest do podmiotów dysponujących osobami o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach do wykonywania świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem zamówienia w zakresie objętym postępowaniem konkursowym. 2.Korespondencja dotycząca Konkursu powinna być kierowana przez Oferenta na adres: Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu, Wiązowna, nr fax: i oznaczona nr sprawy 10/2014/KO 3.Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert. 4.O odwołaniu konkursu i przesunięciu terminu otwarcia ofert Udzielający zamówienia poinformuje oferentów zawiadomieniem umieszczonym na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń. 5.Udzielający zamówienia nie zezwala na składanie ofert częściowych tzn. z pominięciem niektórych badań. II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie badań analitycznych we własnych laboratoriach dla potrzeb Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o.w Zagórzu zgodnie z aktualnymi potrzebami udzielającego zamówienia i wykazem nr 1 do SWKO formularz asortymentowo-cenowy. Uwaga: Ilość badań wskazana w formularzu ofertowym jest wielkością orientacyjną, przyjętą szacunkowo do wyliczenia wartości oferty. Udzielający zamówienia zastrzega, Ŝe umowa będzie realizowana zgodnie z aktualnymi potrzebami Udzielającego zamówienia, a Przyjmującemu zamówienie nie słuŝy roszczenie o realizację umowy w wielkości podanej w załączniku nr 1. Przyjmujący zamówienie zobowiązany będzie do posiadania środka transportu, którym będzie odbierał i transportował materiał biologiczny od ido udzielającego zamówienia. Materiał pobierany będzie przez Zamawiającego od we wtorki i czwartki w oddziałach zlokalizowanych w Zagórzu, Józefowie oraz Otwocku z zastrzeŝeniem, iŝ w 3

4 Oddziale Neurologiczno-Rehabilitacyjnym materiał biologiczny (morfologia) pobierany jest we wtorki i czwartki od I tura i II tura od Odbiór materiału biologicznego z Oddziałów i Izby Przyjęć następował będzie w godz. od z zastrzeŝeniem, Ŝe z Oddziału Neurologiczno - Rehabilitacyjnego materiał biologiczny odbierany będzie w godz Zamawiający powiadomi wykonawcę o moŝliwości odbioru materiału biologicznego telefonicznie na numer wskazany przez Wykonawcę Wykonawca przedstawi pisemną listę osób odbierających materiał do badań wraz z aktualnymi numerami telefonicznymi. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo pobierania materiału biologicznego,,na cito we wszystkie dni tygodnia przez 24h. Wyniki badania na cito powinny być dostarczone w ciągu 2 godzin od chwili odbioru materiału biologicznego od udzielającego zamówienia za pomocą faxu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej do lekarza prowadzącego lub lekarza dyŝurnego. Oryginał wyników badania dostarczony zostanie z pozostałymi wynikami w wersji papierowej lub elektronicznej. Badania analityczne muszą być wykonywane przy uŝyciu odczynników spełniających wymagania określone w ustawie z dnia r. o wyrobach medycznych( Dz. U. z 2010r.Nr. 107, poz. 679), które zostały zgłoszone do Rejestru Wytwórców i Wyrobów Medycznych w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Badania analityczne wykonywane będą przez wykwalifikowany personel, przy uŝyciu aparatury medycznej i sprzętu oraz materiałów przyjmującego zamówienie według procedur i standardów dotyczących pobierania materiałów biologicznych zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 stycznia 2009 (Dz.U.2009 Nr 22. poz. 128 ze zm) w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest realizować przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa odpowiadającymi zasadom współczesnej wiedzy medycznej prowadząc stosowną dokumentację medyczną. KaŜde wykonane badanie winno być ujęte było w kontroli jakości zewnątrz laboratoryjnej oraz udokumentowanej kontroli wewnątrz laboratoryjnej. Do obowiązków przyjmującego zamówienie będzie: a) wyposaŝenie na własny koszt gabinetów zabiegowych Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w tym m.in. Izbę Przyjęć w Józefowie w niezbędny sprzęt do pobierania materiału biologicznego zgodnie z obowiązującymi normami (system zamknięty-zestawy próŝniowe jednorazowego uŝytku) igły, probówki, naklejki 4

5 identyfikujące pacjenta, sprzęt do pobierania morfologii z palca, pojemniki na mocz dostosowane do wieku pacjenta oraz inne wymagane do pobrania badania diagnostycznego zgodnie z zapotrzebowaniem. b) zapewnienie skierowań na badania laboratoryjne w ilości uwarunkowanej potrzebami Zamawiającego i dostarczenie w terminie nie dłuŝszym niŝ 5 dni od dokonania zamówienia za pomocą faxu, poczty elektronicznej lub pisemnie. c)ponoszenie odpowiedzialności za przechowywanie i transport pobranego materiału biologicznego. d) wykonania sprawozdania dla celów sanitarno-epidemiologicznych jeden raz na kwartał z badań wirusologicznych, bakteriologicznych i mykologicznych we współpracy z Zespołem ZakaŜeń Szpitalnych Zamawiającego, oraz wskazanie osoby do kontaktu z pielęgniarką epidemiologiczną. oraz: e)) zapewnienia dwustronnej komunikacji uŝytkowanego u Wykonawcy laboratoryjnego systemu informatycznego (tzw. LIS) z systemem informatycznym (tzw. HIS) wykorzystywanym w okresie trwania umowy przez Zamawiającego. Dwustronna komunikacja rozumiana jest tutaj jako zdolność odebrania i właściwego przetworzenia przez system laboratoryjny Wykonawcy danych ze zleceń badań wysyłanych drogą elektroniczną z systemu szpitalnego Zamawiającego (min. oddziały, gabinety i punkty pobrań) i odesłania do systemu szpitalnego wyników w wersji elektronicznej dotyczących zleconych badań. Wymiana danych musi odbywać się zgodnie ze standardem HL7. f) zapewnienia, nie zaleŝnie od spełnienia wymagań z pkt 1., autoryzowanego dostępu z poziomu przeglądarki internetowej uruchamianej na komputerach lub innych urządzeniach korzystających z technologii webowych (tablety, smartfony, itp.) uŝytkowanych przez personel Zamawiającego do wyników badań laboratoryjnych wykonanych na podstawie przesłanych zleceń z systemu informatycznego Zamawiającego. g) współpraca z Zamawiającym w organizacji (w momencie rozpoczęcia współpracy oraz w momencie wdraŝania przez Zamawiającego nowego systemu szpitalnego) i realizacji u Zamawiającego procesu właściwego oznaczania za pomocą kodów kreskowych materiału pobieranego od pacjentów i przekazywanego do laboratorium Wykonawcy. Koszty zakupu czytników kodów kreskowych ponosi Zamawiający. Koszt zakupu i dystrybucji do właściwych lokalizacji Zamawiającego oznaczeń- kodów kreskowych ponosi Wykonawca. 5

6 h)opracowanie Interfejsu do wymiany danych przetwarzanych w systemie informatycznym AMMS UŜytkownika z zewnętrznym systemem obsługi laboratorium. i)udzielenie licencji na korzystanie z interfejsu z prawem do udzielenia sublicencji na rzecz UŜytkownika. j) Zamawiający ma prawo do podłączenia systemów obowiązujących w szpitalu: - Ruch chorych (izba przyjęć, oddział), - Przychodnia (Gabinet Lekarski) Szczegółowe zasady współpracy określone zostały we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 3. do niniejszych warunków konkursu. III. Okres obowiązywania zamówienia. Od dnia 01 stycznia 2015r. do dnia 31.grudnia 2017r. IV. Obowiązki Oferenta i sposób przygotowania oferty. 1. Koszty przygotowania i złoŝenia oferty ponosi Oferent. 2. Oferta powinna być złoŝona w formie pisemnej w języku polskim wraz z wymaganymi załącznikami i dokumentami wymienionymi w rozdziale IV, na formularzu oferty wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszych warunków. 3. Oferta oraz wszystkie dokumenty muszą być podpisane, a kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta. 4. Wszelkie zmiany lub poprawki w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez Oferenta. Poprawki mogą być dokonywane jedynie poprzez wyraźne przekreślenie błędnego zapisu i umieszczenie obok zapisu poprawnego. 5. Oferent moŝe wprowadzić zmiany lub wycofać złoŝoną ofertę, jeŝeli w formie pisemnej powiadomi udzielającego zamówienie o wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty, nie później jednak niŝ przed upływem terminu składania ofert. 6. Ofertę z wprowadzonymi zmianami oznacza się dopiskiem Zmiana oferty i składa zgodnie z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o konkursie ofert. 7. Ofertę wraz z załącznikami opatrzoną danymi Oferenta naleŝy umieścić w zaklejonej kopercie oznaczonej: Konkurs ofert na wykonywanie badań analitycznych dla potrzeb Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. Nr.spr.10/2014/KO Nie otwierać przed r. godz.10:10 i dostarczyć do siedziby Zamawiającego - Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. z siedzibą w Zagórzu, Wiązowna, Sekretariat, (II p.pokój 54) Budynek Zespołu Szkół Specjalnych. 6

7 8. W przypadku, gdy oferent nie przedstawił wszystkich wymaganych dokumentów, lub gdy oferta zawiera braki formalne, komisja wzywa oferenta do usunięcia braków w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty. 9. JeŜeli oferta wpłynie do siedziby Udzielającego zamówienia po terminie otwarcia ofert, zostanie zwrócona bez otwierania oferentowi. IV. Oferta winna zawierać. 1. Formularz oferty i załącznik nr 1a (formularz asortymentowo-cenowy) do niniejszych warunków. 2. Oświadczenie - zał.nr 2 3. Ponadto wymagane są kopie następujących dokumentów: decyzja o wpisie do rejestru podmiotów leczniczych, aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert / wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej strona Wpis do ewidencji laboratoriów prowadzony przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych na podst. Art.19 ustawy z dnia 27lipca 2001r. o diagnostyce laboratoryjnej (tekst jedn. Dz.U z 2004r Nr 144,poz.1529 ze zm.). Referencje, opinie i tp. potwierdzające, Ŝe oferent posiada doświadczenie w realizacji minimum 2 podobnych zamówień ( o wartości porównywalnej do przedmiotowego zamówienia) udzieonego w okresie ostatnich 3 lat od daty składania ofert kopia aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą Dz. U z 2011r.Nr 293,poz.1728,1729 W przypadku braku polisy OC na dzień składania ofert, naleŝy dołączyć zobowiązanie z którego treści będzie wynikało, Ŝe Przyjmujący zamówienie ubezpieczy się na sumę gwarantowaną zgodnie Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przyjmującego zamówienie na świadczenie zdrowotne i dostarczy kserokopię najpóźniej w dniu podpisania umowy. Wymienione wyŝej dokumenty (z wyjątkiem zał. nr 1,1a i 2) naleŝy dołączyć w formie 7

8 kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. V. Kryterium oceny ofert 1. Kryterium oceny ofert: 100% cena. Oferty będą ocenione na podstawie kryterium ceny w następujący sposób : Cena brutto oferty - waga 100 % W ramach przedstawionego wyŝej kryterium, Wykonawcy będą przyznawane punkty w skali od 0 do 100. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ocena ofert dokonywana będzie według następującego wzoru : W x = ( c min : C x ) x 100 x waga kryterium gdzie: W x - ilość punktów przyznanych danej ofercie za cenę, C min - cena minimalna ( z VAT ) zaoferowana w konkursie C x - cena ( z VAT ) podana przez Wykonawcę dla którego wynik jest obliczony 2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów. VI. Miejsce i termin składania ofert. 1. Ofertę w zaklejonej kopercie naleŝy złoŝyć w Sekretariacie (II p.pokój 54) Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu k/w-wy Wiązowna,- (Budynek Zespołu Szkół Specjalnych) lub przesłać pocztą na w/w adres do dnia 20 listopada 2014r. do godz. 10: Ofertę przesłaną drogą pocztową uwaŝa się za złoŝoną w terminie, jeŝeli wpłynie do siedziby Udzielającego zamówienie przed upływem terminu składania ofert. VII. Miejsce i termin otwarcia ofert. 1. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Konkursowej, które odbędzie się w siedzibie Udzielającego zamówienia w Zagórzu, gm. Wiązowna, Sekcja Zamówień Publicznych, Budynek D w dniu 20 listopada 2014r.o godz. 10: Do chwili otwarcia ofert, Udzielający zamówienia przechowuje oferty w stanie nienaruszonym w swojej siedzibie. 3. Komisja Konkursowa działa na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału Oferentów. 4. Komisja Konkursowa niezwłocznie zawiadamia Oferentów o zakończeniu konkursu i jego wyniku na piśmie. VIII. Termin związania ofertą. 1. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. 8

9 2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert IX. Udzielania wyjaśnień. 1. Oferent moŝe zwracać się do Udzielającego zamówienie o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze sposobem przygotowania oferty. 2. Osoby uprawnione do kontaktu z Oferentami : 1) Z-ca Dyrektora ds. pielęgniarstwa - Alicja Gos tel: w sprawach merytorycznych, 2) Hanna Gadoś tel w sprawach formalnych w godzinach: od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 14:30. XI. Środki odwoławcze przysługujące Oferentom. 1. W toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, do czasu zakończenia postępowania, oferent moŝe złoŝyć do komisji umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarŝonej czynności. 2. Do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ulega zawieszeniu, chyba Ŝe z treści protestu wynika, Ŝe jest on oczywiście bezzasadny. 3. Komisja rozpatruje i rozstrzyga protest w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania i udziela pisemnej odpowiedzi składającemu protest. 4. Protest złoŝony po terminie nie podlega rozpatrzeniu. 5. Informację o wniesieniu protestu i jego rozstrzygnięciu niezwłocznie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Udzielającego zamówienia. 6. W przypadku uwzględnienia protestu komisja powtarza zaskarŝoną czynność. 7. Oferent biorący udział w postępowaniu moŝe wnieść do Udzielającego zamówienia, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu. 8. Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. 9. Wniesienie odwołania wstrzymuje zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej do czasu jego rozpatrzenia. 10. Środki odwoławcze nie przysługują na: 1) wybór trybu postępowania; 2) niedokonanie wyboru świadczeniodawcy; 3) uniewaŝnienie postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. 9

10 XII. Zawarcie umowy. 1. Oferent, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie powiadomiony o miejscu i terminie podpisania umowy. 2. JeŜeli Oferent, który wygrał konkurs uchyli się od zawarcia umowy, Udzielający zamówienie wybierze najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert uznanych za waŝne. Załączniki : 1. Formularz oferty 2. Projekt umowy 10

11 . /pieczęć Wykonawcy/ Zał nr 1 do SWKO F o r m u l a r z o f e r t o w y W odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie ofert nr 10/2014/KO,,Wykonywanie badań analitycznych dla potrzeb Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. ogłoszone przez Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Spółka z o.o. w Zagórzu k/w-wy, Wiązowna i po zapoznaniu się z warunkami konkursu określonymi w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert oraz projektem umowy, składamy niniejszą ofertę Nazwa i adres Wykonawcy, Tel/fax / .. NIP,Regon Oświadczamy, Ŝe: 1. Uzyskaliśmy konieczne informacje dla przygotowania i złoŝenia oferty. 2. Oferujemy gotowość zrealizowania przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami określonymi w SWKO 3. Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać samodzielnie / przy współudziale podwykonawcy. 4. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę: Wartość netto.. zł. słownie... zł. Podatek VAT: % zł słownie:..... zł. Wartość brutto.... zł. słownie....zł. 5. Zobowiązujemy się do zrealizowania przedmiotu zamówienia w terminach określonych w SIWZ. 6. UwaŜamy się za związanych ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert. 7. Zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach określonych w SWKO, z uwzględnieniem zapisów zawartych w projekcie umowy, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 8. Oświadczamy, iŝ wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe (za składanie nieprawdziwych informacji oferent odpowiada zgodnie z art. 233 KK). Dnia pieczęć i podpisy upowaŝnionych przedstawicieli 11

12 FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Zał. Nr 1 a L.p. Nazwa badania Cena.jedn/zł. Ilość badań Wartość badań brutto/zł 1. TRAb(p/c.p.receptorom TSH) 9 2. Fosfataza kwaśna HAV przeciwciała całkowite 4 4. Wirus zapalenia wątroby typu B 4 5. HBs przeciwciała HCV przeciwciała Albumina Fosfataza zasadowa ALAT Amfetamina w moczu Amylaza ANA ( test przesiewowy) ANA2 p/c p.jądrowe i p.cytoplazmatyczne Antybiogram APTT (czas kaolinowo-kefalinowy) ASO ASO ilościowo ASPAT Antytrąbina III ATG ATPO Barbiturany w moczu Benzodiazepiny Benzodiazepiny w surowicy Bilirubina związana (bezpośrednia) Bilirubina całkowita Borelioza IgG Borelioza IgM Borelioza IgM (test potwierdzający Wapń całkowity P/c p.antygenom cytoplazmy neutrofiltrow (canca) Ceruloplazmina cholesterol całkowity chlamydia trachomatis IgG test ciązowy CK-(kinaza kreatynowa) CK-MB aktywność chlorki CMV (Cytomegalowirus) IgG CMV (Cytomegalowirus) IgM CRP ilościowo witamina D3 25(OH) D-dimery ilościowo EGFR 7 12

13 45. proteinogram estradiol Ŝelazo ferrytyna fibrynogen FSH FT FT GGTP glukoza glukoza krzywa obciąŝeniowa glukoza w moczu grupa krwi + p/c odpornościowe HbA1c hemoglobina glikowana HBs antygen beta-hcg cholesterol HDL HIV antygen /przeciwciała IgE całkowite jonogram potas kał - krew utajona kał-g lamblia kał- badanie ogólne kał - pasoŝyty karbamazepina kokaina w moczu kreatynina kwas foliowy kwas walproinowy dehydrogenaza mleczanowa cholesterol LDL met.bezpośrednia LDL- wyliczane LH lipidogram lit mikroalbuminuria metadon w moczu magnez mocz-badanie oglne morfologia krwi pełna sód OB morfina w moczu osad w moczu fosfor nieorganiczny posiew moczu posiew z nosa progesteron 6 13

14 94. prolaktyna PT (czas protrombinowy, INR) wymaz z gardła (bad.bakterii) posiew z górnych dróg oddechowych-tlenowo retikulocyty kał-rota i adenowirusy rozmaz krwi(manualnie) T T testosteron trójglicerydy marihuana w moczu całkowita zdolność wiązania Ŝelaza toksoplazmoza IgG toksoplazmoza IgM toksokaroza (toxocara canis) białko całkowite transferyna TSH tyreoglobulina kwas moczowy mocznik przeciwciała kiłowe HIV test potwierdzenie (Western Blot) 1 RAZEM słownie:. /podpis/. Informacja dodatkowa: ilości poszczególnych badań podane w niniejszym wykazie są ilościami szacunkowymi słuŝą do wyliczenia wartości oferty i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do udzielającego zamówienia. 14

15 Dane Przyjmującego zamówienie: Nazwa:. adres:. nr telefonu: Załącznik nr 2 do Warunków konkursu ofert OŚWIADCZENIA PRZYJMUJĄCEGO ZAMÓWIENIE Oświadczam, Ŝe jako Przyjmujący zamówienie: 1) personel medyczny który będzie wykonywał badania analityczne posiada kwalifikacje do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie objętym przedmiotem umowy; 2) posiadam tytuł prawny do korzystania z: a) lokali lub budynków, w których będą udzielane świadczenia, b) sprzętu i aparatury medycznej stanowiącej ich wyposaŝenie; 3) będę wykonywał świadczenia objęte umową przy pomocy sprzętu i aparatury, które posiadają aktualne przeglądy techniczne, 4) będę wykonywał świadczenia w pomieszczeniach spełniających wymogi sanitarnoepidemiologiczne; 5) spełniam inne wymogi określone w odrębnych przepisach dla podmiotów udzielających świadczenia opieki zdrowotnej; 6) przedstawiłem w ofercie i niniejszych oświadczeniach informacje, które są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym. 15

16 Zał. nr 3 UMOWA Nr.../2014 zawarta w dniu... r. w Zagórzu pomiędzy: Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Spółka z o.o. z siedzibą w Zagórzu k/ Warszawy, Wiązowna, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie pod nr KRS ,posiadająca NIP , REGON ,zwana dalej Udzielającym zamówienia, reprezentowana przez: Prezesa Zarządu Michała Stelmaskiego, a NIP. i Regon zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: zwany dalej Przyjmującym zamówienie w wyniku udzielenia zamówienia na podstawie przeprowadzonego konkursu ofert zgodnie z przepisami ustawy z dnia r. o działalności leczniczej ( Dz. U. z 2013r., poz.217 ze zm.) została zawarta umowa następującej treści: 1 Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonywanie badań analitycznych, których szczegółowy wykaz i cennik zawiera załącznik nr 1(formularz asortymentowo-cenowy) do umowy stanowiący jej integralną część Badania o których mowa w 1 przyjmujący zamówienie wykonywał będzie we własnych certyfikowanych laboratoriach przy uŝyciu aparatury medycznej i materiałów przyjmującego zamówienie w tym odczynników spełniających wymagania określone w ustawie z dnia r. o wyrobach medycznych ( Dz. U. z 2010r.Nr. 107, poz. 679), które zostały zgłoszone do Rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. 2. Odbiór materiału biologicznego do badań analitycznych z jednostek organizacyjnych udzielającego zamówienia - oddziałów w Zagórzu, Otwocku i Józefowie dodatkowo z Izby Przyjęć, oraz zapewnienie pojemników transportowych leŝy po stronie przyjmującego zamówienie. 3. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest wyposaŝyć na własny koszt gabinety zabiegowe Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w tym m.in. Izbę Przyjęć w Józefowie w niezbędny sprzęt do pobierania materiału biologicznego zgodnie z obowiązującymi normami (system zamknięty-zestawy próŝniowe jednorazowego uŝytku) igły, probówki, naklejki identyfikujące pacjenta, oraz dostarczyć sprzęt do pobierania morfologii z palca, pojemniki na mocz dostosowane do wieku pacjenta oraz inne wymagane do pobrania badania diagnostycznego). 16

17 4. Przyjmujący zamówienie dostarczy w dniu podpisania umowy procedury i standardy dotyczące pobierania materiałów biologicznych zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2006 roku w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych (Dz.U Nr 61. poz. 435 ze zm.). 5. Odbiór materiału biologicznego z jednostek organizacyjnych udzielającego zamówienia odbywał się będzie w kaŝdy wtorek i czwartek (z wyjątkiem dni świątecznych ) w godz. od 8.30 do godz z zastrzeŝeniem, Ŝe z Oddziału Neurologiczno Rehabilitacyjnego w Zagórzu materiał biologiczny odbierany będzie w godz Materiał pobierany będzie przez Udzielającego zamówieni od we wtorki i czwartki z zastrzeŝeniem, iŝ w Oddziale Neurologiczno-Rehabilitacyjnym materiał biologiczny (morfologia) pobierany jest we wtorki i czwartki od I tura i II tura od Zamawiający zastrzega sobie prawo pobierania materiału biologicznego,,na cito we wszystkie dni tygodnia przez 24h. Wyniki badania,,na cito powinny być dostarczone do Zamawiającego w ciągu 2 godzin od chwili odbioru materiału biologicznego od Zamawiającego, za pomocą faxu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej do lekarza prowadzącego lub dyŝurnego. Oryginał wyników badania dostarczony zostanie z pozostałymi wynikami w wersji papierowej lub elektronicznej. 8. Przyjmujący zamówienie ponosi pełną odpowiedzialność za przechowywanie i transport pobranego materiału biologicznego Oddziały Zamawiającego będą wystawiały zapotrzebowanie na sprzęt do pobierań zgodnie z ilością planowanych badań. 2. Wykonywanie badań będzie odbywało się na podstawie skierowania od lekarza zatrudnionego przez zamawiającego (wykaz lekarzy uprawnionych do wystawiania skierowań stanowi zał. nr..do umowy). 3. Wykonawca zapewnia druki skierowań na badania laboratoryjne w ilości uwarunkowanej potrzebami Zamawiającego i dostarczy w terminie nie dłuŝszym niŝ 5 dni od dokonania zamówienia do kaŝdego oddziału za pomocą faxu, poczty elektronicznej lub pisemnie. 4. Wyniki badań analitycznych dostarczane będą do oddziałów w formie pisemnej w najbliŝszy wtorek i czwartek, następujący po przekazaniu materiału biologicznego oraz w formie elektronicznej w dniu wykonania badania. W przypadku badań, których wykonanie trwa dłuŝszy okres czasu, wyniki badań będą dostarczane w formie papierowej w najbliŝszy wtorek lub czwartek po wykonaniu badania. 5. Wyniki przedstawiające parametry krytyczne, alarmowe wykonawca przekazuje bezzwłocznie telefonicznie i elektronicznie do lekarza z oddziału, z którego pobrano materiał biologiczny. 4 Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do: 1. Zapewnienia dwustronnej komunikacji uŝytkowanego u Przyjmującego zamówienie laboratoryjnego systemu informatycznego (tzw. LIS) z systemem informatycznym (tzw. HIS) wykorzystywanym w okresie trwania umowy przez Zamawiającego. Dwustronna komunikacja rozumiana jest tutaj jako zdolność odebrania i właściwego przetworzenia przez system laboratoryjny Wykonawcy danych ze zleceń badań 17 Komentarz [P1]: Proszę ujednolicić w całej umowie nazewnictwo stron! Zgodnie z nomenklaturą właściwą dla konkursu ofert Udzielający zamówienie/przyjmujący Zamówienie

18 wysyłanych drogą elektroniczną z systemu szpitalnego Zamawiającego (min. oddziały, gabinety i punkty pobrań) i odesłania do systemu szpitalnego wyników w wersji elektronicznej dotyczących zleconych badań. Wymiana danych musi odbywać się zgodnie ze standardem HL7. 2. Zapewnienia, nie zaleŝnie od spełnienia wymagań z pkt 1., autoryzowanego dostępu z poziomu przeglądarki internetowej uruchamianej na komputerach lub innych urządzeniach korzystających z technologii webowych (tablety, smartfony, itp.) uŝytkowanych przez personel Zamawiającego do wyników badań laboratoryjnych wykonanych na podstawie przesłanych zleceń z systemu informatycznego Zamawiającego. 3. Współpracy z Zamawiającym w organizacji (w momencie rozpoczęcia współpracy oraz w momencie wdraŝania przez Zamawiającego nowego systemu szpitalnego) i realizacji u Zamawiającego procesu właściwego oznaczania za pomocą kodów kreskowych materiału pobieranego od pacjentów i przekazywanego do laboratorium Wykonawcy. Koszty zakupu czytników kodów kreskowych ponosi Zamawiający. Koszt zakupu i dystrybucji do właściwych lokalizacji Zamawiającego oznaczeńkodów kreskowych ponosi Wykonawca. 4. Opracowanie Interfejsu do wymiany danych przetwarzanych w systemie informatycznym AMMS UŜytkownika z zewnętrznym systemem obsługi laboratorium. 5. Udzielenie licencji na korzystanie z interfejsu z prawem do udzielenia sublicencji na rzecz UŜytkownika. 6. Zamawiający ma prawo do podłączenia systemów obowiązujących w szpitalu: Ruch chorych (izba przyjęć, oddział),oraz Przychodnia (Gabinet Lekarski). 5 Komentarz [P2]: Nie rozumiem o co chodzi w tym pkt? Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonywania badań analitycznych innych niŝ ujęte w formularzu cenowym, w przypadku nieprzewidzianej w chwili zawarcia umowy konieczności wykonania takiego badania. Badania wykonywane będą kaŝdorazowo na podstawie skierowań/zleceń wystawionych przez Udzielającego zamówienia wyłącznie na drukach uzgodnionych przez Strony. JednakŜe Udzielający zamówienia nie ma obowiązku zlecania takich badań Przyjmującemu zamówienie w przypadku, gdy na rynku będzie mógł zlecić takie badania (dodatkowe) innemu Wykonawcy, który zaoferuje niŝszą cenę. 6 Przyjmujący Zamówienie zobowiązany będzie do wykonania sprawozdania dla celów sanitarno-epidemiologicznych jeden raz na kwartał z badań wirusologicznych, bakteriologicznych i mykologicznych we współpracy z Zespołem ZakaŜeń Szpitalnych Zamawiającego a) osoba do kontaktu ze strony udzielającego zamówienia.. b) osoba do kontaktu ze strony przyjmującego zamówienie 7 1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się poddać kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia przeprowadzanej na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie wynikającym z umowy zawartej przez Zamawiającego z oddziałem Funduszu w zakresie objętym niniejszym zamówieniem i zagwarantuje prowadzenie dokumentacji medycznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 18

L.dz:../2015 Zagórze, dnia 18.03.2015 r. Spr.7/2015/KO. OGŁOSZENIE Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Spółka z o.o. w Zagórzu k/w-wy 05-462 Wiązowna

L.dz:../2015 Zagórze, dnia 18.03.2015 r. Spr.7/2015/KO. OGŁOSZENIE Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Spółka z o.o. w Zagórzu k/w-wy 05-462 Wiązowna L.dz:../2015 Zagórze, dnia 18.03.2015 r. Spr.7/2015/KO OGŁOSZENIE Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Spółka z o.o. w Zagórzu k/w-wy 05-462 Wiązowna na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.o

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr /2014 o udzielenie świadczeń zdrowotnych

Umowa Nr /2014 o udzielenie świadczeń zdrowotnych Umowa Nr /2014 o udzielenie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu r. w Rzeszowie na podstawie art. 26, 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz.

Bardziej szczegółowo

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Ratownika medycznego- w zakresie ratownictwa medycznego na oddziałach USK. Praca w systemie zmianowym ok.

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Ratownika medycznego- w zakresie ratownictwa medycznego na oddziałach USK. Praca w systemie zmianowym ok. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT I MATERIAŁY INFORMACYJNE NA WYKONYWANIE USŁUG ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ WYMIENIONYCH W OGŁOSZENIU O KONKURSIE Z DNIA 22.07.2016r.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie, ul. Krakowska 16 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Udzielanie świadczeń zdrowotnych w następującym zakresie:

Bardziej szczegółowo

25-375 Kielce ul. Wojska Polskiego 51 Sekretariat 41 349-35-00 SPECYFIKACJA

25-375 Kielce ul. Wojska Polskiego 51 Sekretariat 41 349-35-00 SPECYFIKACJA 25-375 Kielce ul. Wojska Polskiego 51 Sekretariat 41 349-35-00 SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

WZÓR UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG WZÓR UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG Załącznik nr 5 do Regulaminu Zawarta w dniu.. roku w Gorzowie Wlkp. Pomiędzy: Wielospecjalistycznym Szpitalem Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie, ul. Krakowska 16 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Udzielanie świadczeń zdrowotnych w następującym zakresie:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT KO/BP/02/2010 NA WYKONYWANIE BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH DLA PRACOWNIKÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZAKAŹNEGO W WARSZAWIE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT KO/BP/02/2010 NA WYKONYWANIE BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH DLA PRACOWNIKÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZAKAŹNEGO W WARSZAWIE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT KO/BP/02/2010 NA WYKONYWANIE BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH DLA PRACOWNIKÓW WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 556 Wrocław

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 556 Wrocław UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 556 Wrocław Kancelaria: (71) 733 12 00 Fax: (71)733 12 09 strona internetowa: www.usk.wroc.pl e-mail:kancelaria@usk.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT I MATERIAŁY INFORMACYJNE NA WYKONYWANIE USŁUG ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ WYMIENIONYCH W OGŁOSZENIU O KONKURSIE Z DN. 08.02.2017r. NA

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 16.10.2014 r. (podpis Dyrektora)

Rzeszów, dnia 16.10.2014 r. (podpis Dyrektora) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie, ul. Krakowska 16 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Udzielanie świadczeń zdrowotnych w następującym zakresie:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Zarejestrowana nazwa wykonawcy. Zarejestrowany adres wykonawcy REGON NIP. Nr konta bankowego. Nr tel: nr faksu: 1.

FORMULARZ OFERTY. Zarejestrowana nazwa wykonawcy. Zarejestrowany adres wykonawcy REGON NIP. Nr konta bankowego. Nr tel: nr faksu: 1. FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 2 do SIWZ Zarejestrowana nazwa wykonawcy Zarejestrowany adres wykonawcy REGON NIP Nr konta bankowego Nr tel: nr faksu: e mail: w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na:

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 315 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy z dnia 6 listopada 2013 roku Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU

Bardziej szczegółowo

UMOWA UB/ /2014. a firmą.. zarejestrowana.. w dniu. REGON.

UMOWA UB/ /2014. a firmą.. zarejestrowana.. w dniu. REGON. załącznik nr 7 UMOWA UB/ /2014 zawarta w dniu.2014r.w Iłży pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży ul. Bodzentyńska 17, 27-100 Iłża, zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem, NIP:.. Regon:.., reprezentowanym przez:., zwanym dalej Przyjmującym zamówienie

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem, NIP:.. Regon:.., reprezentowanym przez:., zwanym dalej Przyjmującym zamówienie Umowa o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie nadzoru merytorycznego nad laboratorium w SPZOZ w Barcinie oraz wykonywania badań laboratoryjnych zawarta w dniu r. w Barcinie, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Dane Oferenta: nazwa... ... NIP... REGON...

Dane Oferenta: nazwa... ... NIP... REGON... Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2012 Kierownika Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej z dnia 16 listopada 2012 roku Wilkowice dnia. Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 556 Wrocław

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 556 Wrocław UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 556 Wrocław Kancelaria: (71) 733 12 00 Fax: (71)733 12 09 strona internetowa: www.usk.wroc.pl e-mail:kancelaria@usk.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska Wrocław

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska Wrocław UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 556 Wrocław Kancelaria: (71) 733 12 00 Fax: (71) 733 12 09 strona internetowa: www.usk.wroc.pl e-mail: kancelaria@usk.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

DZIELNICOWE BIURO FINANSÓW OŚWIATY URSYNÓW m.st. Warszawy 02-777 Warszawa ul. Komisji Edukacji Narodowej 61

DZIELNICOWE BIURO FINANSÓW OŚWIATY URSYNÓW m.st. Warszawy 02-777 Warszawa ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 DZIELNICOWE BIURO FINANSÓW OŚWIATY URSYNÓW m.st. Warszawy 0-777 Warszawa ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 DBFO/DA/K/04/03 Warszawa 8.0.03 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE Z ZAKRESU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ I MIKROBIOLOGICZNEJ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE Z ZAKRESU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ I MIKROBIOLOGICZNEJ SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE Z ZAKRESU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ I MIKROBIOLOGICZNEJ Udzielający Zamówienia: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Oświęcim, dnia 9 listopada 2011 D-423-8(1)-MH/2011

OGŁOSZENIE. Oświęcim, dnia 9 listopada 2011 D-423-8(1)-MH/2011 D-423-8(1)-MH/2011 Oświęcim, dnia 9 listopada 2011 OGŁOSZENIE Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz.U. Nr 112 poz. 654/ Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO)

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO) Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Ceglana 35 40-952 Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO) Konkurs ofert na całodobowe udzielanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO)

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO) UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku 38-600 Lesko, ul.kazimierza Wielkiego 4 e-mail: administracja@spzozlesko.pl Internet: www.spzozlesko.pl Znak sprawy: SPZOZ.II.431/K/2013

Bardziej szczegółowo

przez: - lekarza w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii (oferta dla 4 lekarzy)

przez: - lekarza w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii (oferta dla 4 lekarzy) SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NR 2/ 2016 I MATERIAŁY INFORMACYJNE NA WYKONYWANIE USŁUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH przez: - lekarza w oddziale anestezjologii i intensywnej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia medyczne w zakresie: badania przewodnictwa we włóknach ruchowych jednego nerwu: badania przewodnictwa we włóknach czuciowych jednego

Bardziej szczegółowo

Badania psychologiczne kierowcy dla potrzeb Poradni Badań Profilaktycznych w Przemyślu

Badania psychologiczne kierowcy dla potrzeb Poradni Badań Profilaktycznych w Przemyślu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie, ul. Krakowska 16 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Udzielanie świadczeń zdrowotnych w następującym zakresie:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz.U. Nr 112 poz. 654/

OGŁOSZENIE Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz.U. Nr 112 poz. 654/ D-423-9-(1)-MH/11 Oświęcim, 9 listopada 2011r. OGŁOSZENIE Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz.U. Nr 112 poz. 654/ Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie, ul. Krakowska 16 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Udzielanie świadczeń zdrowotnych w następującym zakresie:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie, ul. Krakowska 16 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Udzielanie świadczeń zdrowotnych w następującym zakresie:

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZCZEGÓŁOWE DO KONKURSU OFERT

MATERIAŁY SZCZEGÓŁOWE DO KONKURSU OFERT MATERIAŁY SZCZEGÓŁOWE DO KONKURSU OFERT Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: badań laboratoryjnych w kierunku: 3. diagnostyki rzeżączki I. Postanowienia ogólne:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W MIEJSKIEJ PRZYCHODNI ZDROWIA W OZORKOWIE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W MIEJSKIEJ PRZYCHODNI ZDROWIA W OZORKOWIE Postępowanie nr Ozorków, 11.12. 2012r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W MIEJSKIEJ PRZYCHODNI ZDROWIA W OZORKOWIE Rozdział I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejsze szczegółowe

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu..2015 r. pomiędzy:

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu..2015 r. pomiędzy: UDZIELAJĄCYM ZAMÓWIENIE: WZÓR UMOWY Umowa Nr / /2015 zawarta w dniu..2015 r. pomiędzy: Szpitalem Specjalistycznym INFLANCKA im. Krysi Niżyńskiej Zakurzonej Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej;

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr /2015 o udzielenie świadczeń zdrowotnych

Umowa Nr /2015 o udzielenie świadczeń zdrowotnych Umowa Nr /2015 o udzielenie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu.r. w Rzeszowie na podstawie art. 26, 26a i 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH :

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH : SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH : zadań i innych procedur medycznych przez technika elektroradiologii W UNIWERSYTECKIM SZPITALU KLINICZNYM IM. WAM UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

L.dz: 714/2015 Zagórze, dnia 04.03.2015 r. Spr.4/2015/KO

L.dz: 714/2015 Zagórze, dnia 04.03.2015 r. Spr.4/2015/KO L.dz: 714/2015 Zagórze, dnia 04.03.2015 r. Spr.4/2015/KO OGŁOSZENIE Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Spółka z o.o. w Zagórzu k/w-wy 05-462 Wiązowna na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia

Bardziej szczegółowo

ORGAN OGŁASZAJĄCY KONKURS (UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA):

ORGAN OGŁASZAJĄCY KONKURS (UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA): SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W RAMACH UDZIELANIE KONSULTACJI SPECJALISTYCZNYCH Z ZAKRESU PSYCHOLOGII KLINICZNEJ UDZIELANYCH DLA PACJENTÓWE HOSPITALIZOWANYCH

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT OGŁOSZENIE Dyrektor Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT DSP-1132/ 1/5/2017 Nowa Sól, dnia 25.01.2017 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w Wielospecjalistycznym Szpitalu SPZOZ w Nowej Soli w zakresie Świadczeń Pielęgniarskich

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr WSzS/DLL/ /2015 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

UMOWA Nr WSzS/DLL/ /2015 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE UMOWA Nr WSzS/DLL/ /2015 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE zawarta w dniu 2015r w Częstochowie pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SWKO stanowiący załącznik Nr 1 do umowy nr ZP/BP/ 2015

Załącznik nr 1 do SWKO stanowiący załącznik Nr 1 do umowy nr ZP/BP/ 2015 Załącznik nr 1 do SWKO stanowiący załącznik Nr 1 do umowy nr ZP/BP/ 2015 FORMULARZ OFERTOWY Wykonywanie badań z zakresu diagnostyki laboratoryjnej tj. badań analitycznych i bakteriologicznych Udzielający

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie, ul. Krakowska 16 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Udzielanie świadczeń zdrowotnych w następującym zakresie:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Nr WF/AO/ /2014

WZÓR UMOWY Nr WF/AO/ /2014 WZÓR UMOWY Nr WF/AO/ /2014 zawarta w dniu.2014 roku w Katowicach, pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 40-035 Katowice ul. Plebiscytowa 19, NIP: 954-22-39-831, REGON:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach sp. z o.o.

Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach sp. z o.o. Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach sp. z o.o. Prezes Zarządu NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach sp. z o.o. Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Formularz nr 1. Pełna nazwa Oferenta: Adres siedziby: NIP: Regon: Strona 1 z 2

Formularz nr 1. Pełna nazwa Oferenta: Adres siedziby: NIP: Regon: Strona 1 z 2 Formularz nr 1 Pełna nazwa Oferenta: Adres siedziby: NIP: Regon: Strona 1 z 2 Oświadczam, Ŝe zapoznałem się z Ogłoszeniem o konkursie ofert na usługi medyczne oraz zapoznałem się warunkami konkursu ofert.

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: konkursu ofert ogłoszonego w dniu 25.10.2010 r. na świadczenie usług medycznych [Nr postępowania: WSPRiTS/ZP/51/10]

Dotyczy: konkursu ofert ogłoszonego w dniu 25.10.2010 r. na świadczenie usług medycznych [Nr postępowania: WSPRiTS/ZP/51/10] WSPRiTS/ZP/168/2010 Warszawa dn. 05.11.2010 r. Dotyczy: konkursu ofert ogłoszonego w dniu 25.10.2010 r. na świadczenie usług medycznych [Nr postępowania: WSPRiTS/ZP/51/10] Zgodnie z Rozdziałem VI Szczegółowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

REGULAMIN KONKURSU NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE REGULAMIN KONKURSU NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE Opracował: Sprawdził Zatwierdził: Kierownik Dział Kadr i Płac Radca Prawny Dyrektor Szamotuły 2014 1 I. UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA Nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład

Bardziej szczegółowo

Oświęcim, dnia 21 listopada 2013r.

Oświęcim, dnia 21 listopada 2013r. Oświęcim, dnia 21 listopada 2013r. D-423-1/1/-MK/2013/POZ OGŁOSZENIE Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz.U. Nr 112 poz. 654/ Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego

Bardziej szczegółowo

Materiały informacyjne dla uczestników konkursu ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych

Materiały informacyjne dla uczestników konkursu ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych Materiały informacyjne dla uczestników konkursu ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych 1. Udzielający Zamówienia: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie, ul. Jaczewskiego 8, tel. 081-72-44-360,

Bardziej szczegółowo

Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu, Oświęcim, ul. Garbarska 1 ogłasza KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu, Oświęcim, ul. Garbarska 1 ogłasza KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH D-423-6-AOS/G/-MK/2014 Oświęcim, dnia 29.10.2014r. Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz.U. Nr 112 poz. 654/ Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o konkursie

Ogłoszenie o konkursie Ogłoszenie o konkursie na udzielenie zamówienia na świadczenie zdrowotne w zakresie wykonywania badań mikrobiologicznych zlecanych przez Centrum Onkologii Instytut im Marii Skłodowskiej Curie Oddział w

Bardziej szczegółowo

ul. 26 Marca Wodzisław Śl. Tel NIP: Regon:

ul. 26 Marca Wodzisław Śl. Tel NIP: Regon: POWIATOWY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W RYDUŁTOWACH I WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM Z SIEDZIBĄ W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM ul. 26 Marca 51 44-300 Wodzisław Śl. Tel. 032 4591 800 NIP: 647-18-39-389 Regon: 000312455

Bardziej szczegółowo

I. Przedmiot i tryb prowadzenia konkursu

I. Przedmiot i tryb prowadzenia konkursu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Zespół Lecznictwa Otwartego w Kietrzu ul. Kościelna 1 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH. Laboratorium Analiz Lekarskich PRO LAB

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH. Laboratorium Analiz Lekarskich PRO LAB CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH Laboratorium Analiz Lekarskich PRO LAB RODZAJ OZNACZENIA CENA Czas oczekiwania liczony w dniach roboczych HEMATOLOGIA I KOAGUOLOGIA Morfologia z rozmazem (5diff) 12 zł 1 dzień Morfologia

Bardziej szczegółowo

Aneks do SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW KONKURSU OFERT. dla potrzeb SP ZOZ MSW w Rzeszowie:

Aneks do SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW KONKURSU OFERT. dla potrzeb SP ZOZ MSW w Rzeszowie: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie, ul. Krakowska 16 Aneks do SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW KONKURSU OFERT Udzielanie świadczeń zdrowotnych w następującym

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE OFERT DOTYCZĄCE: WYKONYWANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH - UZUPEŁNIENIE WARUNKI ZOSTAŁY ZATWIERDZONE:

Bardziej szczegółowo

RODZAJ OZNACZENIA CENA Czas oczekiwania liczony w dniach roboczych HEMATOLOGIA I KOAGUOLOGIA

RODZAJ OZNACZENIA CENA Czas oczekiwania liczony w dniach roboczych HEMATOLOGIA I KOAGUOLOGIA CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH dla pacjentów Medar-Pro Laboratorium Analiz Lekarskich PRO LAB RODZAJ OZNACZENIA CENA Czas oczekiwania liczony w dniach roboczych HEMATOLOGIA I KOAGUOLOGIA Morfologia z rozmazem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkursu ofert

REGULAMIN Konkursu ofert REGULAMIN Konkursu ofert poprzedzającego zawarcie umowy o udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie: badao densytometrycznych dla pacjentów Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu Zabrze, dnia 03.01.2012

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... ... -... ...z siedzibą w... wpisaną w dniu... do rejestru w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem... ...

UMOWA Nr... ... -... ...z siedzibą w... wpisaną w dniu... do rejestru w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem... ... Numer sprawy:vii.g.211/05/10 Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr... - w z ó r - W dniu.. w Zielonej Górze pomiędzy: Prokuraturą Okręgową w Zielonej Górze ul. Partyzantów 42 zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy : II KO/10/2017/04/19 Radzymin, dnia r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Numer sprawy : II KO/10/2017/04/19 Radzymin, dnia r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Numer sprawy : II KO/10/2017/04/19 Radzymin, dnia 18.04.2017r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Postępowanie konkursowe prowadzone zgodnie z: 1. Ustawą

Bardziej szczegółowo

1. udzielanie świadczeń lekarskich w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej,

1. udzielanie świadczeń lekarskich w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie, ul. Krakowska 16 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Udzielanie świadczeń zdrowotnych w następującym zakresie:

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia nr 0050.505.2014 Prezydenta Miasta Gniezna z 12 maja 2014 roku

Załącznik do Zarządzenia nr 0050.505.2014 Prezydenta Miasta Gniezna z 12 maja 2014 roku Załącznik do Zarządzenia nr 0050.505.2014 Prezydenta Miasta Gniezna z 12 maja 2014 roku Regulamin organizowania konkursu ofert na wybór realizatorów programu bezpłatnych szczepień przeciwko grypie, dla

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska Wrocław

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska Wrocław UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 556 Wrocław Kancelaria: (71) 733 12 00 Fax: (71)733 12 09 strona internetowa: www.usk.wroc.pl e-mail:kancelaria@usk.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4 do konkursu A.I.420-4/15 (Załącznik Nr 1b do umowy)

Załącznik Nr 4 do konkursu A.I.420-4/15 (Załącznik Nr 1b do umowy) Diagnostyka Laboratoryjna Załącznik Nr 4 do konkursu A.I.420-4/15 (Załącznik Nr 1b do umowy) Lp. BADANIE Ilość badań Cena jednostkowa 1 2 3 4 1. Mocz - badanie ogólne 1636 2. Glukoza 1803 3. TSH 47 4.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie, ul. Krakowska 16 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Udzielanie świadczeń zdrowotnych w następującym zakresie:

Bardziej szczegółowo

I. Przedmiot i tryb prowadzenia konkursu

I. Przedmiot i tryb prowadzenia konkursu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Zespół Lecznictwa Otwartego w Kietrzu ul. Kościelna 1 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki

Bardziej szczegółowo

I. Szczegółowe warunki Konkursu Ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

I. Szczegółowe warunki Konkursu Ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne I. Szczegółowe warunki Konkursu Ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Postępowanie prowadzone jest w trybie konkursu ofert na podstawie art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011

Bardziej szczegółowo

Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W RAMACH - USŁUGI KONTRAKTOWE DLA TECHNIKÓW NA ŚWIADCZENIA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym w Radomsku

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym w Radomsku SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym w Radomsku Postępowanie prowadzone jest na zasadach i warunkach określonych w ustawie z dnia 15.04.2011r o działalności

Bardziej szczegółowo

Tel. (83) Fax. (83)

Tel. (83) Fax. (83) Konkurs: ZO.5030/3/2016 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej 21-500 Biała Podlaska, ul. Terebelska 57-65 e-mail: sekretariat@szpitalbp.pl www.szpitalbp.pl Tel. (83) 414 72 13 Fax. (83)

Bardziej szczegółowo

Konkurs ofert NR KO/TM/12/08 na transport medyczny. Formularz nr 1. Pełna nazwa Oferenta: Adres siedziby: NIP: Regon: Strona 1 z 2

Konkurs ofert NR KO/TM/12/08 na transport medyczny. Formularz nr 1. Pełna nazwa Oferenta: Adres siedziby: NIP: Regon: Strona 1 z 2 Formularz nr 1 Pełna nazwa Oferenta: Adres siedziby: NIP: Regon: Strona 1 z 2 Oświadczam, Ŝe zapoznałem się z Ogłoszeniem o konkursie ofert na usługi medyczne oraz zapoznałem się warunkami konkursu ofert.

Bardziej szczegółowo

NIP..., KRS.., reprezentowanym przez:

NIP..., KRS.., reprezentowanym przez: UMOWA Zawarta w dniu..2014 roku w Warszawie pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalem Klinicznym z siedzibą w Warszawie ul. Banacha 1a, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NA RZECZ OSADZONYCH W ZAKŁADZIE KARNYM W NYSIE BADANIA ANALITYCZNE

FORMULARZ OFERTOWY NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NA RZECZ OSADZONYCH W ZAKŁADZIE KARNYM W NYSIE BADANIA ANALITYCZNE Zał. 1 Pieczęć firmowa Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NA RZECZ OSADZONYCH W ZAKŁADZIE KARNYM W NYSIE BADANIA ANALITYCZNE Dane dotyczące przyjmującego zamówienie: Nazwa:...

Bardziej szczegółowo

1. Na podstawie wybranej w postępowaniu z dnia, w trybie. 2. Przedmiot umowy obejmuje dostawę, wybranie, uzupełnienie i rozplantowanie piasku

1. Na podstawie wybranej w postępowaniu z dnia, w trybie. 2. Przedmiot umowy obejmuje dostawę, wybranie, uzupełnienie i rozplantowanie piasku UMOWA Nr.. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bema 70, 01-225 Warszawa, będącym płatnikiem VAT

Bardziej szczegółowo

wpisany do...zwany dalej Przyjmującym Zamówienie

wpisany do...zwany dalej Przyjmującym Zamówienie Wzór załącznik nr 4 Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologa klinicznego zawarta w dniu r. w Przeworsku pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Przeworsku A ul.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. dla SP ZOZ MSW w Rzeszowie:

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. dla SP ZOZ MSW w Rzeszowie: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie, ul. Krakowska 16 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Udzielanie świadczeń zdrowotnych w następującym zakresie:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE WYKONYWANIA BADAŃ LABORATORYJNYCH

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE WYKONYWANIA BADAŃ LABORATORYJNYCH Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 17/2012 Kierownika Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej z dnia 16 listopada 2012 roku SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu.. pomiędzy:

UMOWA. zawarta w dniu.. pomiędzy: NR WSzS/DLL/ UMOWA /2015 (projekt) zawarta w dniu.. pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. NMP z siedzibą w Częstochowie, ul. Bialska 104/118, 42-202 Częstochowa NIP: 5732299604 REGON: 001281053

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 37 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy z dnia 17 lutego 2012 roku Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr /2015 o udzielenie świadczeń zdrowotnych

Umowa Nr /2015 o udzielenie świadczeń zdrowotnych Umowa Nr /2015 o udzielenie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu r. w Rzeszowie na podstawie art. 26, 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. dla potrzeb SP ZOZ MSW w Rzeszowie:

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. dla potrzeb SP ZOZ MSW w Rzeszowie: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie, ul. Krakowska 16 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Udzielanie świadczeń zdrowotnych w następującym zakresie:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU (SWK) dla zamówienia dokonywanego w trybie konkursu ofert

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU (SWK) dla zamówienia dokonywanego w trybie konkursu ofert Wrocław, 12.04. 2012r. Nr sprawy: 5/SPEC/DCZP/2012/K SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU (SWK) dla zamówienia dokonywanego w trybie konkursu ofert (na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności

Bardziej szczegółowo

Umowa nr WSzS/DLL/./2014 (projekt)

Umowa nr WSzS/DLL/./2014 (projekt) Załącznik Nr 2 Umowa nr WSzS/DLL/./2014 (projekt) na wykonywanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie transportu sanitarnego wraz z opieką medyczną (usług transportu sanitarnego) dla potrzeb Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 12.09.2014 r. (podpis Dyrektora)

Rzeszów, dnia 12.09.2014 r. (podpis Dyrektora) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie, ul. Krakowska 16 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Udzielanie świadczeń zdrowotnych w następującym zakresie:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI LEKARSKIEJ W DNI POWSZEDNIE I ŚWIĄTECZNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI LEKARSKIEJ W DNI POWSZEDNIE I ŚWIĄTECZNE SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI LEKARSKIEJ W DNI POWSZEDNIE I ŚWIĄTECZNE w zakresie: Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Centralnym Szpitalu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH:

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH: UWAGI WSTĘPNE 1. Niniejsze szczegółowe warunki konkursu ofert na zawieranie umów na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych:

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Załącznik nr 3 do Ogłoszenia UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NR zawarta w Krakowie, w dniu r. pomiędzy: Zakładem Opiekuńczo Leczniczym w Krakowie z siedzibą przy ul. Wielickiej 267, wpisanym do

Bardziej szczegółowo

4) Nadciśnienia Tętniczego, 5) Chirurgii Twarzowo-Szczękowej,

4) Nadciśnienia Tętniczego, 5) Chirurgii Twarzowo-Szczękowej, WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Nr postępowania DO.334.8.2016 1. 1. Organizatorem konkursu ofert, poprzedzającego zawarcie umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, jest im.

Bardziej szczegółowo

WIW.Z-322/PN-9/09 Projekt umowy Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA

WIW.Z-322/PN-9/09 Projekt umowy Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA UMOWA Zawarta w dniu... w Kielcach pomiędzy: Inspekcją Weterynaryjną Wojewódzkim Inspektoratem Weterynarii w Kielcach z siedzibą przy ul. Ks. P. Ściegiennego 205, 25-116 Kielce, NIP 657-02-38-960 REGON

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY WSzS/DLL/ /2015

WZÓR UMOWY WSzS/DLL/ /2015 Załącznik nr 2 do Regulaminu WZÓR UMOWY WSzS/DLL/ /2015 zawarta w dniu. pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. NMP z siedzibą w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118, NIP: 5732299604 REGON:

Bardziej szczegółowo

w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie transportu sanitarnego

w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie transportu sanitarnego Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowie WARUNKI KONKURSU OFERT w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie transportu sanitarnego Warunki konkursu ofert zawierają następujące

Bardziej szczegółowo

zwanym w dalszej części umowy Przyjmującym Zamówienie reprezentowanym przez

zwanym w dalszej części umowy Przyjmującym Zamówienie reprezentowanym przez UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE (projekt) NR WSzS/DLL/ /2014 zawarta dnia.. w Częstochowie pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie, ul. Krakowska 16 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Udzielanie świadczeń zdrowotnych dla potrzeb Poradni Badań

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE: całodobowej opieki lekarskiej

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE: całodobowej opieki lekarskiej SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE: WZÓR UWAGI WSTĘPNE 1. Niniejsze szczegółowe warunki konkursu ofert na zawieranie umów na udzielanie przez lekarzy na okres

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia r. (podpis Dyrektora)

Rzeszów, dnia r. (podpis Dyrektora) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie, ul. Krakowska 16 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Udzielanie świadczeń zdrowotnych w następującym zakresie:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz Wojewódzkiego Zespołu Secjalistycznego w Rzeszowie w zakresie:

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz Wojewódzkiego Zespołu Secjalistycznego w Rzeszowie w zakresie: ERM- 4022/3/15 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz Wojewódzkiego Zespołu Secjalistycznego w Rzeszowie w zakresie: 1. Stomatologii zachowawczej na okres od 01.

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologii

UMOWA nr na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologii UMOWA nr...2016 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologii zawarta w dniu... roku w Szczecinie pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. ZAPRASZA do złoŝenia oferty dotyczącej wykonania zamówienia: Transport drogowy osób na trasie

Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. ZAPRASZA do złoŝenia oferty dotyczącej wykonania zamówienia: Transport drogowy osób na trasie L.dz: 3374/2014 Zagórze, dnia 24.07.2014r. Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. ZAPRASZA do złoŝenia oferty dotyczącej wykonania zamówienia: Transport drogowy osób na trasie Otwock-Zagórze Nr.spr.

Bardziej szczegółowo

D (1)-MH/11. Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu, Oświęcim ul. Garbarska 1 ogłasza

D (1)-MH/11. Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu, Oświęcim ul. Garbarska 1 ogłasza D-423-5 (1)-MH/11 Oświęcim, dnia 7.11.2011r. OGŁOSZENIE Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /D.U. Nr 112 poz. 654/ Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu. w Poznaniu pomiędzy:

Umowa nr. o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu. w Poznaniu pomiędzy: Załącznik nr 4 WZÓR UMOWY Umowa nr. o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu. w Poznaniu pomiędzy: Szpitalem Klinicznym im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 207 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy 22 lipca 2013 roku Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie

Bardziej szczegółowo