Wieści z sesji str. 4. Wybudowano pochylnię str. 2. Obchody 3 Maja Powiatowe i miejskie obchody święta 3 Maja i 87 rocznicy wybuchu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wieści z sesji str. 4. Wybudowano pochylnię str. 2. Obchody 3 Maja Powiatowe i miejskie obchody święta 3 Maja i 87 rocznicy wybuchu"

Transkrypt

1 ISSN BEZPŁATNE CZASOPISMO STAROSTWA POWIATOWEGO NR 3 (57) MAJ 2008 Wieści z sesji str. 4 Wybudowano pochylnię str. 2 Przedstawiciele powiatu wodzisławskiego ze starostą Jerzym Rosołem składają kwiaty przed pomnikiem powstańców śląskich Obchody 3 Maja Powiatowe i miejskie obchody święta 3 Maja i 87 rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego rozpoczęły się mszą świętą w kościele Wnie bowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Kolejnym punktem progra mu było złożenie kwiatów pod pomnikiem Bohaterów Powstań Śląskich. Uroczystość uświetniła strażacka Orkiestra Dęta Powiatu Wodzisław skiego przy Ochotniczej Straży Pożarnej Gołkowice pod dyr. Jacka Wachtarczyka i wodzisławska Organizacja Strzelecka Młodzi inwestorzy str. 5 Dzięki zaangażowaniu władz powiatowych i gminnych udało się wybudować przy ośrodku zdrowia w Gorzycach pochylnię dla niepełnosprawnych. Na zdjęciu (pierwszy od lewej) Henryk Wycisk, wiceprezes Bractwa Osób Niepełnosprawnych, Tadeusz Skatuła, wicestarosta i Piotr Oślizło, wójt Gorzyc Strażacy swiętowali str. 3 Uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych Mateusz Stencel, Piotr Kuczaty i Przemysław Porwoł, zdobywcy trzeciego miejsca w wojewódzkim etapie konkursu "Moje finanse - z klasy do kasy" Strefa czeka na inwestorów str. 5 Z okazji powiatowych obchodów Dnia Strażaka wręczono odznaczenia, wyróżnienia i nominacje na wyższe stopnie służbowe

2 WIEŚCI POWIATU WODZISŁAWSKIEGO Maj 2008 Cieplej i taniej Blisko 120 tys. zł kosztowała termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Rogowach przy ul. Parkowej 10. To kolej na inwestycja realizowana przez Zarząd Powiatu Wodzisław skiego według zasady całościowego remontowania obiektów. W ramach zadania wykonano m.in. kapitalny remont dachu, wy mieniono wszystkie okna i drzwi, docieplono ściany i odnowiono ele wację budynku. Dzięki temu poprawie uległa nie tylko estetyka bu dynku, ale też standard jego użytkowania. Wymiernym efektem tego będą niższe koszty utrzymania i eksploatacji ośrodka. To nie jedyny obiekt należący do powiatu wodzisławskiego, który w tym roku został poddany gruntownej modernizacji. Wkrótce prace rozpoczną się w wodzisławskim ośrodku zdrowia przy ul. Wolności 24. Wstępnie na tę inwestycję przeznaczono 110 tys. zł. Budynek ośrodka zdrowia po termomodernizacji Znajomość przyrody i zagadnień ekologicznych to ich mocna strona. Na zdjęciu zwycięzcy konkursu: Szymon Nejman, Aleksandra Mrozińska i Radosław Liszka O ekologii wiedzą wszystko Po raz dziesiąty uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu powia tu wodzisławskiego rywalizowali w Powiatowym Konkursie Ekolo gicznym organizowanym przez Zespół Szkół Zawodowych w Wodzisła wiu Śląskim. Celem imprezy jest krzewienie świadomości ekologicznej wśród młodzieży i propagowanie idei zrównoważonego rozwoju. Do udziału zgłosiło się 7 trzyosobowych zespołów z Wodzisławia, Radlina i Rydułtów. Konkurs składał się z dwóch części. Pierwsza mia ła formę testu, który zawierał pytania dotyczące zagadnień z ekologii, struktury i funkcjonowania ekosystemów oraz pojęć związanych z po pulacjami. W drugiej części drużyny odpowiadały na pytania związane m. in. z rozpoznawaniem roślin i wpływem człowieka na środowisko przyrodnicze. W skład jury weszli nauczyciele opiekujący się drużyna mi przybyłymi na konkurs. Najlepszą drużyną Powiatowego Konkursu Ekologicznego okazał się zespół z wodzisławskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, w składzie: Szymon Nejman, Aleksandra Mrozińska i Radosław Lisz ka. Drugie miejsce zajęli uczniowie tej samej szkoły Magdalena Szy mik, Konrad Patocha, Karol Polak, a trzecie reprezentanci Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 z Rydułtów: Katarzyna Dzierżęga, Szymon Czyż i Łukasz Piech. Uczniowie rozwiązując ciekawe i róż norodne zadania wykazali się dużą wiedzą i umiejętnościami z zakre su ekologii i ochrony środowiska mówi Monika Pośpiech, współor ganizatorka konkursu. Patronat nad imprezą, która odbyła się 24 kwiet nia, objęło wodzisławskie starostwo. 2 Wybudowano pochylnię Osoby poruszające się na wózkach inwalidzki oraz matki z małymi dziećmi już bez problemów dostaną się do ośrod ka zdrowia w Gorzycach. Do budynku dobudowano sto sowną pochylnię. Inwestycję udało się zrealizować dzięki zaangażowaniu władz powiatowych i gminnych. O dobudowanie do ośrodka pochylni wnioskowali przedstawiciele Brac twa Osób Niepełnosprawnych Związku Górnośląskiego w Gorzycach, a także inni mieszkańcy gminy. Była ona bardzo potrzebna. Dotychczasa by dostać się do budynku należało pokonać wysokie schody, stanowiące barierę nie do przejścia dla osób poruszających się na wózkach inwalidz kich. Wejście po schodach było sporym kłopotem także dla rodziców z małymi dziećmi w wózeczkach. Skala problemu była znaczna, ponie waż w budynku, należącym do powiatu wodzisławskiego, oprócz NZOZ ów, swoje pomieszczenia mają gabinety rehabilitacyjne oraz apteka. Chociaż żaden przepis prawny nie nakazywał wyposażenia ośrodka w pochylnię, władze powiatu wspólnie z władzami gminy Gorzyce podjęły się budowy pochylni dla osób niepełnosprawnych. Zadanie to zostało ukoń czone pod koniec kwietnia. Pomoc finansową zaproponował wójt gminy Gorzyce, deklarację współfinansowania złożyli także najemcy. W budże tach powiatu wodzisławskiego i Gorzyc zabezpieczono odpowiednie środ ki finansowe oraz podpisano umowę między samorządami pozwalającą wybudować pochylnię. Koszt inwestycji zamknął się kwotą 36 tys. zł. Jeszcze w tym roku będzie realizowana podobna inicjatywa, tym razem przy ośrodku zdrowia w Wodzisławiu Kokoszycach przy ul. Młodzieżowej 45. Dzięki wybudowanej pochylni niepełnosprawni bez problemów dostaną się do budynku przychodni zdrowia

3 Maj 2008 Podczas powiatowych uroczystości strażakom wręczono odznaczenia, wyróżnienia i nominacje na wyższe stopnie służbowe Strażacy swiętowali Z okazji powiatowych obchodów Dnia Strażaka 9 maja na placu przed Powiatową Komendą Państwowej Stra ży Pożarnej w Wodzisławiu odbył się uroczysty apel. Oprócz strażaków wzięli w nim udział przedstawiciele władz samo rządowych z terenu powiatu wodzisławskiego oraz senator Antoni Motyczka. Podczas uroczystości wręczono odznaczenia, wyróżnienia i nominacje na wyższe stopnie służbowe następującym osobom: honorowy medal im. Bolesława Chomicza otrzymał Henryk Rduch, komendant gminny OSP w gminie Mszana, srebrną odznakę Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej otrzy mali: Jerzy Rosół, starosta Powiatu Wodzisławskiego (wręczenie na stąpiło 8 maja w Katowicach podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka) oraz st. ogn. Jerzy Glenc, starszy operator sprzętu specjal nego, dyplom KG PSP otrzymał kpt. Mieczysław Pluta, dowódca zmiany JRG PSP w Wodzisławiu Śl., brązową odznakę Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej otrzy mali: st. kpt. Jacek Filas, dowódca Jednostki Ratowniczo Gaśniczej PSP w Wodzisławiu Śl., st. asp. Sebastian Bogocz, dowódca zmia ny, st. asp. Piotr Prusowski, dyżurny operacyjny, st. ogn. Ireneusz Mikuła, starszy operator sprzętu specjalnego, st. ogn. Andrzej Prze smycki, dowódca zastępu, st. ogn. Mirosław Przybyła, starszy ope rator sprzętu specjalnego, brązowy medal Za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali: kpt. Bar tosz Deberny, specjalista, asp. Krzysztof Ograbek, starszy specja lista ratownik i ogn. Wiesław Bugiel, operator sprzętu specjalnego, stopień aspiranta otrzymał mł. asp. Krzysztof Ograbek, starszy spe cjalista ratownik, stopień starszego ogniomistrza otrzymał ogn. Erwin Rogoś, starszy ratownik, stopień ogniomistrza otrzymał mł. ogn. Wiesław Bugiel, operator sprzętu specjalnego, stopień młodszego ogniomistrza otrzymał st. sekc. Adam Jachimo wicz, ratownik kierowca, stopień starszego sekcyjnego otrzymali: sekc. Tomasz Ostrzołek, ratownik kierowca i sekc. Mariusz Winiarczyk, ratownik kierowca, stopień starszego strażaka otrzymali: Damian Kamczyk, stażysta, Tomasz Kamczyk, młodszy ratownik kierowca, Józef Kwaśnica, stażysta, Damian Maciuga, stażysta oraz Piotr Trznadel młodszy ratownik. Opr. WIEŚCI POWIATU WODZISŁAWSKIEGO Wirtualna szkoła Po raz kolejny Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim wychodzi przed szereg i zaskakuje nową propozycją. Tym razem jest to innowacja edukacyjna, która umożliwi zastąpienie tradycyjnej nauki w szkole kształceniem za pośrednictwem internetu. Tą formą nauczania zostaną objęte wy brane klasy Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w systemie zaocznym już od września. Innowacja, przygotowana przez nauczycieli PCKU, zakłada zmiany organizacyjne w kształceniu w systemie zaocznym poprzez ogranicze nie obowiązkowego udziału w zajęciach odbywających się w szkole, na rzecz aktywności na internetowej platformie edukacyjnej. Zawsze powtarzam, że w obecnych realiach oświatowych, aby przetrwać trzeba być jeden krok przed wszystkimi. Wprowadzenie do naszej oferty edu kacyjnej elementów kształcenia przez internet jest kolejnym oryginal nym pomysłem na to, jak zapewnić sobie odpowiedni nabór mówi Jan Kopczyński, dyrektor Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicz nego w Wodzisławiu. To świetna wiadomość dla osób, które z powodu pracy lub innych obowiązków nie mają możliwości uczęszczać do szkoły. Zastosowanie e nauczania ograniczy do minimum wizyty w szkole, ponieważ przeka zywanie wiadomości, ćwiczenia, zadania i kontakty z nauczycielem będą się odbywać za pośrednictwem internetu. Osoby, które wybiorą liceum w trybie internetowym, do szkoły pofatygują się wyłącznie na egzami ny z poszczególnych przedmiotów. Niewątpliwą korzyścią tego mo delu kształcenia jest to, że słuchacze będą się uczyć gdzie chcą i kiedy chcą. Poza tym nauczanie przez internet to całodobowy dostęp do ćwi czeń i materiałów wyjaśnia Piotr Kauch, wicedyrektor PCKU. Wodzisławska placówka eksperymentuje z e nauczaniem od kilku lat dzięki własnej platformie edukacyjnej. Dotychczas działalność nauczy cieli ograniczała się wyłącznie do wspomagania tradycyjnego naucza nia. Wcześniej wykorzystywaliśmy platformę edukacyjną do udostęp niania słuchaczom notatek lub innych materiałów. Samo nauczanie od bywało się podczas zajęć. Od września, za sprawą innowacji, wszystko, co dotyczy kształcenia, będzie się odbywać za pośrednictwem platfor my mówi Piotr Kauch. Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego jest przygotowane do nauczania przez internet pod każdym względem. Do wdrożenia inno wacji jesteśmy przygotowani zarówno od strony technicznej, jak i kadro wej. Całkiem niedawno piętnastu nauczycieli naszej szkoły ukończyło studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim z nauczania usta wicznego na odległość. Platforma edukacyjna plus nowoczesne pracow nie multimedialne dostępne dla nauczycieli i słuchaczy, to zaplecze tech niczne, które umożliwi realizację zadania dodaje Jan Kopczyński. PCKU jest placówką publiczną, a to oznacza, że nauka w niej jest nie odpłatna. Osoby kończące szkołę za pośrednictwem internetu otrzymają świadectwo ukończenia szkoły i będą mogły przystąpić do egzaminu maturalnego, tak jak uczniowie tradycyjnych liceów. Praca z wykorzystaniem nowoczesnych technologii to w PCKU codzienność 3

4 WIEŚCI POWIATU WODZISŁAWSKIEGO Maj 2008 WIEŚCI Z SESJI 24 kwietnia, w Powiatowym Centrum Konferencyj nym, odbyła się XIX sesja Rady Powiatu Wodzisław skiego. Wzięło w niej udział 25 radnych. Jednym z najważniejszych punktów obrad kwietniowej sesji było głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla Zarządu Powiatu. Jednak nim do tego doszło staro sta Jerzy Rosół przedstawił sprawozdanie z działal ności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz informację o przetargach. Po tym wprowadzeniu przystąpiono do spraw związanych z absolu torium dla Zarządu. Ustawa o finansach publicznych nakłada na Za rząd Powiatu obowiązek przedłożenia Radzie Powiatu oraz RIO rocz nego sprawozdania z wykonania budżetu w nieprzekraczalnym termi nie do 20 marca roku następującego po roku budżetowym. Zarząd Powiatu Wodzisławskiego wypełnił nałożony nań obo wiązek i wymagane dokumenty zostały przekazane zarówno organo wi stanowiącemu, jak i kontrolnemu mówił starosta Jerzy Rosół, na kwietniowej sesji. Przypomniał, że budżet Powiatu Wodzisławskiego na 2007 rok został przyjęty 25 stycznia 2007 roku. Po stronie docho dów zaplanowano osiągniecie kwoty zł, a po stronie wy datków zaplanowano kwotę zł. W procesie planowania budżetowego przyjęto konstrukcję wykazującego nadwyżkę niezrów noważonego budżetu, w którym planowane wydatki były mniejsze od planowanych dochodów o zł. Kwotę tę zabezpieczono na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Powiat w latach ubie głych. Ostatecznie wykonanie budżetu za 2007 rok zamknęło się po stronie dochodów kwotą zł, natomiast po stronie wydat ków kwotą zł. Wykonany wynik budżetu za 2007 rok to nadwyżka budżetowa w wysokości zł. Uwzględniając zatem osiągnięte dochody i przychody pomniej szone o dokonane wydatki i rozchody saldo budżetu Powiatu Wodzi sławskiego na 2007 rok jest dodatnie i zamyka się kwotą ,52 zł informował starosta. Dodał, iż sprawozdanie opisowe, jak i staty styczne sprawozdania budżetowe były przedmiotem badań Regional nej Izby Obrachunkowej w Katowicach, która to wydała opinię pozy tywną o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu. Komisja Rewizyjna, Komisja Organizacyjno Prawna i Komisja Budżetu i Finansów również pozytywnie go zaopiniowały. Radni po zapozna niu się z wszystkimi opiniami i dokumentami przystąpili do głosowa Starosta Jerzy Rosół przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Radni udzielili absolutorium Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego nia, w wyniku którego udzielono absolutorium Zarządowi Powiatu. Starosta Jerzy Rosół podziękował radnym za głosowanie nad udziele niem absolutorium Zarządowi Powiatu, twierdząc, że jest to dla niego zaszczyt, ale też duże wyzwanie na następne lata. Zarząd postara się zrobić wszystko, aby nie zawieść zaufania Rady oraz społeczeństwa Powiatu Wodzisławskiego i dobrze realizować wszystkie zadania, które zostaną na powiat nałożone mówił. Po przegłosowaniu absolutorium dla Zarządu Powiatu radni zajęli się sprawami dotyczącymi działalności wodzisławskiego i rydułtow skiego ZOZ. I tak powiatowi rajcy przegłosowali zmniejszenie liczby łóżek w Oddziale Chorób Wewnętrznych I z 52 do 50 oraz na Oddzia le Chorób Wewnętrznych II z 57 do 52 w wodzisławskim ZOZ. Ko lejna uchwała, jaka została przyjęta na kwietniowej sesji, dotyczyła likwidacji Poradni Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Przy chodni Rejonowo Specjalistycznej Nr 1 w Rydułtowach przy ul. Ple biscytowej 47 należącej do ZOZ w Rydułtowach. Do tej pory porad nia ta funkcjonowała jako przyszpitalna Poradnia Internistyczna, co było niezgodne z zapisami umowy zawartej na świadczenie usług medycznych w podstawowej opiece zdrowotnej. Ponadto poradnia nie była dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. W związku z powyższym w styczniu 2002 roku przeniesiono ją do odległej o 600 m Przychodni Rejonowo Specjalistycznej nr 2 w Rydułtowach przy ul. Strzelców Bytomskich 11. Do chwili obec nej jednak nie dokonano zmian w statucie SP ZOZ u. Kolejne dwie uchwały również dotyczyły rydułtowskiego ZOZ. Pierwsza miała na celu likwidację pracowni diagnostycznej (USG) w Przychodni Rejonowo Specjalistycznej Nr 2 w Rydułtowach przy ul. Strzel ców Bytomskich 11. Pracownia ta, choć wpisana do statutu ZOZ w Rydułtowach, nigdy nie rozpoczęła działalności ze względu na brak aparatu USG. Przewidziany w poprzednich latach zakup nowego aparatu USG nie doszedł do skutku ze względu na brak pieniędzy. Tego typu świadczenia są udzielane w Pracowni Ultrasonograficz nej mieszczącej się w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej przy ul. Plebiscytowej 47 w Rydułtowach. Druga uchwała dotyczyła likwi dacji Pracowni RTG w Przychodni Rejonowo Specjalistycznej nr 2 w Rydułtowach. Związane jest to z kasacją dwóch aparatów RTG ze względu na zły stan techniczny. Dalsze udzielanie tego typu świadczeń zapewnią Pracownie RTG Nr 1 i Nr 2 w Zakładzie Dia gnostyki Obrazowej w Rydułtowach. Rajcy przegłosowali też uchwałę dotycząca nadania Liceum Ogól nokształcącemu w Rydułtowach, wchodzącemu w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, imienia Noblistów Polskich Na koniec podjęto jeszcze dwie uchwały w sprawie udzielenia po mocy finansowej powiatowi wodzisławskiemu przez gminy Gorzyce i Mszana na działania przy drogach powiatowych. 4

5 Maj 2008 Strefa czeka na inwestorów W czwartek, 8 maja, odbyło się oficjalne otwarcie stre fy rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości w Ry dułtowach. Strefa to jedna z największych inwestycji w mieście na przestrzeni ostatnich kilku lat. Wartość kosz torysowa zadania została oszacowana na 20 mln zł. Ponad 12 mln 544 tys. zł pochodzi z Europejskiego Funduszu Roz woju Regionalnego. Miasto otrzymało także 1 mln 672 tys. zł dofinan sowania z budżetu państwa oraz ponad 1 mln 556 tys. zł z Wojewódz kiego Funduszu Ochrony Środowiska. Wkład własny Rydułtów wyniósł 4 mln 272 tys. zł. Jednak ostateczna wartość inwestycji będzie znana dopiero po zakończeniu wszystkich rozliczeń. Strefa ma być alternatywą dla górnictwa. Władze miasta mają na dzieję, że zmieni ona wizerunek Rydułtów w regionie z miasta górni czego na centrum biznesowe. Teraz jednak przed włodarzami najtrud niejsze zadanie pozyskanie inwestorów. Na dzień dzisiejszy nie do końca wiadomo, jakie firmy skorzystają z tej okazji. Wiadomo, że na pewno nie będzie to miejsce na kolejny supermarket, bo tych w Ryułto wach jest już wystarczająca ilość. Wszystko zależy od gotowości inwe storów, bo działki, które miasto im oferuje, są w pełni uzbrojone, wraz z mediami i drogami dojazdowymi. W uroczystościach otwarcia sztandarowej inwestycji miasta Rydułtów wzięli udział przedstawiciele rydułtowskiego samorządu i okolicznych gmin oraz władz powiatu z wicestarostą Tadeuszem Skatułą. Z wielką rado ścią uczestniczymy dzisiaj w uroczystościach otwarcia Strefy rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości. Inwestycja ta jest zgodna ze strategią Młodzi inwestorzy Uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim zajęli trzecie miejsce w wojewódzkim etapie konkursu Moje finan se z klasy do kasy. To nie lada osiągnięcie, zważywszy, że do rywali zacji przystąpiło niemal 3 tysiące drużyn z całego województwa. Mateusz Stencel, Piotr Kuczaty i Przemysław Porwoł, członkowie komitetu Ekonom, okazali się świetnymi inwestorami i jeszcze lepszymi znawcami zagadnień związanych z rynkiem kapitałowym i bankowością. Pierwszy etap konkursu polegała na inwestowaniu wirtualnych pie niędzy w lokaty bankowe, obligacje, akcje i waluty. Każda drużyna otrzymała na starcie sto tysięcy złotych, które należało maksymalnie pomnożyć. W ciągu 6 tygodni musieliśmy dokonać inwestycji przynaj mniej w czterech kolejkach inwestycyjnych przewidzianych przez or ganizatorów. Ostatecznie udało się nam zarobić 8 proc., co dało 7 miej sce w województwie wyjaśnia Piotr Kuczaty. Kolejnym etapem zmagań był pisemny test z zakresu wiedzy ekono micznej, który przeprowadzono 21 kwietnia w katowickim kinie Rialto. Młodzi inwestorzy ze swoją opiekunką Haliną Stęchły WIEŚCI POWIATU WODZISŁAWSKIEGO Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali byli i obecni włodarze miasta, przedstawiciele rady miasta, a także starostwa powiatowego i województwa śląskiego rozwoju powiatu i jest potwierdzeniem właściwego kierunku działań, które na naszych oczach wizję rozwoju przemieniają w realną rzeczywistość. Wiel kie słowa uznania należą się tutaj władzom Rydułtów i tym wszystkim, którzy przyczynili się do powstania Strefy. Ze swej strony w imieniu władz powiatu wodzisławskiego chciałbym zadeklarować wszelką możliwą po moc w rozwoju i zagospodarowaniu terenów strefy w imię dobrze pojętego interesu firm i mieszkańców miasta, powiatu i regionu mówił Tadeusz Skatuła, podczas uroczystości otwarcia strefy. Wzięło w nim udział 20 najlepszych komitetów z województwa ślą skiego. Tym razem uczniowie ZSE zajęli drugie miejsce, co ostatecznie dało im trzecie miejsce na Śląsku i tytuł II Wiceinwestora Roku To dla nas duża satysfakcja. Udział w tym konkursie wymagał od nas zaangażowania i poświęcenia dużej ilości czasu, ale jako zespół mobili zowaliśmy się i to dało efekty. Już od kilku lat interesujemy się inwe stowaniem na giełdzie i zajęcie trzeciego miejsca jest tego potwierdze niem mówi Przemysław Porwoł. Pieczę nad komitetem Ekonom sprawowała nauczycielka przedmio tów ekonomicznych Halina Stęchły. Do udziału w konkursie nie musiałam chłopców szczególnie namawiać. Sami śledzili wydarzenia na giełdzie i inwestowali w to, co ich zdaniem miało przynieść najwięk sze zyski mówi nauczycielka. Sukces w konkursie oprócz satysfakcji i dumy, dał uczniom techni kum ekonomicznego także wymierną korzyść w postaci nagrody pie niężnej w łącznej wysokości tysiąca złotych. Konkurs Moje finanse z klasy do kasy jest organizowany od 5 lat przez Gazetę Wyborczą, Narodowy Bank Polski i Fundację Bankową im. Leopolda Kronenberga. Skierowany jest do gimnazjów i szkół po nadgimnazjalnych i ma zasięg ogólnokrajowy. Intencją organizatorów jest przekazanie młodym Polakom wiedzy na temat inwestowania, oszczędzania oraz rynku kapitałowego. Nowe imię szkoły Od czerwca bieżącego roku Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rydułtowach będzie nosić imię Noblistów Polskich. W związ ku z tym dyrekcja ZSP zaprasza absolwentów szkoły na uroczysto ści związane z nadaniem imienia, które będą odbywać się w dniach od 12 do 14 czerwca. Święto szkoły rozpocznie się mszą w kościele św. Jerzego w Rydułtowach. Ponadto w programie imprezy przewi dziano: przemarsz ulicami miasta w towarzystwie orkiestry dętej KWK Rydułtowy Anna, uroczystą akademię, koncert zespołu Ca rantuhill i bal absolwenta. Zainteresowane osoby proszone są o kontakt i rezerwację miejsc. Więcej informacji pod numerem telefonu (032) lub na stronie internetowej Opr. 5

6 WIEŚCI POWIATU WODZISŁAWSKIEGO Maj 2008 Damian Majcherek, etatowy Członek Zarządu Powiatu, składa kwiaty pod Pomnikiem Walki i Zwycięstwa Patriotyczny bieg Prawie czterysta osób wzięło udział w tradycyjnym bie gu ulicznym w ramach XVI Memoriału im. Jana Mar gicioka i Leopolda Hałaczka, który odbył się 24 kwiet nia w Rydułtowach. Przed startem odbyła się krótka uroczystość pod Pomnikiem Wal ki i Zwycięstwa ku czci poległych za ojczyznę. Jan Margiciok i Le opold Hałaczek byli rydułtowskimi harcerzami, którzy w czasie II wojny światowej walczyli w Polskiej Organizacji Powstańczej, a potem w Armii Krajowej. Margiciok został rozstrzelany w obozie w Oświęcimiu w 1943 roku, natomiast Hałaczek został powieszony przez hitlerowców w roku Na trasie biegu rywalizowali uczniowie szkół podstawowych, gim nazjalnych i podnadgimnazjalnych z regionu, a także czeskiej Orlo vej. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych zarówno wśród drużyn chłopięcych, jak i dziewczęcych, najlepiej spisali się uczniowie ryduł towskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1. Wśród gimnazja listów pierwsze były reprezentantki Gimnazjum nr 1 z Wodzisławia Niemieckojęzyczne zmagania Upowszechnienie wiedzy o krajach niemieckojęzycznych i nakłonienie młodzieży do nauki języka niemieckiego to główne cele Powiatowego Konkursu Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych dla szkół ponadgimnazjalnych. Od pięciu lat jego organizacją zajmują się nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim. Tegoroczna edy cja konkursu odbyła się 28 kwietnia i była poświęcona geografii państw niemieckiego obszaru językowego. Do zmagań przystąpiło osiem szkół reprezentowanych przez wyłonione w szkolnych eliminacjach drużyny. Konkurs składał się z dwóch etapów. Pierwszym był test pisemny przeprowadzony w języku polskim, a obejmujący materiał zawarty w dołączonych pytaniach. Pytania w większości opracowano na podsta wie informacji z niemieckojęzycznych stron internetowych, co było dla uczestników dodatkową motywacją do wytężonej nauki języka niemiec kiego. Najlepiej z pierwszym etapem konkursu poradzili sobie ucznio wie Zespołu Szkół Technicznych i Zespołu Szkół Zawodowych. Po drugim etapie rywalizacji najlepszy był Rafał Piekorz z Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Urszulanek z Rybnika (gościnny udział), drugie miejsce zajął Marcin Pypeć z ZST w Wodzisławiu, a trzecie Łukasz Budziński z wodzisławskiego ZSZ. 6 LEOPOLD HAŁACZEK, pseud. Tadek, Góra, Herman, Le opold Wala, urodzony 29 września 1912 r. w Bottrop, pow. Rec klinghausen (Westfalia). W roku 1927 r. wstąpił w szeregi harcer skie, a dwa lata później w 1929 r. założył drużynę harcerską w Krzyżkowicach, którą kierował do 1933 r. Po zwolnieniu z wojska, pracował jako urzędnik w kopalni Charlotta w Rydułtowach i działał społecznie jako komendant hufca harcerzy w Rydułtowach. Od początku wojny zaangażował się w działalność konspiracyjną w okolicy Rybnika. Jesienią 1940 r. zwolniono go z pracy za... manifestowaną polskość, a w grudniu został aresztowany. Po sze ściu tygodniach udało mu się zbiec i przy pomocy kolegów z orga nizacji konspiracyjnej ZWZ przedostał się do Czech, gdzie prowa dził pracę konspiracyjną w okolicy Orłowej na Zaolziu jako za stępca komendanta ZWZ/AK. W 1943 r. został zatrzymany przez gestapo i uwięziony w cieszyńskim więzieniu, a po trzech miesią cach trafił do Auschwitz. W czerwcu 1944 r. wraz z czterema inny mi więźniami został powieszony w miejscowości Pietwałd, a jego ciało spalono w oświęcimskim krematorium. JAN MARGICIOK, pseud. August, Mazur, Mały, Dymitrow, Skowronek, Hans Joeschke, urodzony 10 lipca 1915 r. w Koko szycach. Podharcmistrz Hufca ZHP w Rydułtowach. W 1940 r. prze szedł szkolenie wojskowe i podjął działalność konspiracyjną jako żołnierz ZWZ. Początkowo wykonywał obowiązki kuriera w tej organizacji, a następnie dostał polecenie zorganizowanie wywia du. Dawało to możliwość zdobywania cennych informacji o ruchach wojsk niemieckich, ich rozmieszczeniu oraz rodzaju produkcji w niemieckich zakładach zbrojeniowych. W lutym 1941 r. został aresztowany, ale udało mu się zbiec podczas transportu z Rybnika do Katowic. Musiał się ukrywać, lecz po przedostaniu się na Zaol zie nadal prowadził działalność konspiracyjną. W wyniku zdrady, został aresztowany r. i przewieziony na gestapo w Ka towicach, następnie w grupie 71 osób został przewieziony w listo padzie 1943 r. do obozu Auschwitz i tam rozstrzelany. Śl., a równorzędne miejsce w kategorii chłopców zajęli uczniowie Gimnazjum nr 4 w Żorach. W kategorii szkół podstawowych najlep sze były biegaczki ze Szczerbic oraz Lysek. Swoją obecnością imprezę uświetnili m.in. Bohumil Mazánek, Kon sul Generalny Republiki Czeskiej w Polsce, Damian Majcherek, eta towy Członek Zarządu Powiatu Wodzisławskiego oraz Paweł Kowol, Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Uczestnicy konkursu w trakcie rozwiązywania testu z wiedzy o krajach niemieckojęzycznych W przerwie konkursu odbyły się warsztaty metodyczne dla uczniów i nauczycieli poprowadzone przez przedstawiciela Wydawnictwa Szkolnego PWN.

7 Proszę zmienić tytuł najlepiej w 1 linijce (Wszystkie Wszystko) Maj 2008 Już od lat targi cieszą się dużym zainteresowaniem Wszystko dla domu Wdniach 7 i 8 czerwca w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Radlinie odbędą się IV Targi OGRO DOM Wszystko dla Domu i Ogrodu. Zwiedzający, dla których przewidziano wstęp wolny, będą mieli okazję zoba czyć wystawę wyposażenia dla domu i ogrodu: materiałów wykończeniowych, ogro dowych, podłóg i materiałów budowlanych. Swoją ofertę zaprezentują także firmy deweloperskie i ubezpieczeniowe. Na targach będzie można zobaczyć ciekawe roz wiązania w budownictwie, nowe wzory oraz pokazy nowego sprzętu i zamocowań. Przedstawią je specjaliści i fachowcy z branży budowlanej i wykończeniowej. Uroczyste otwarcie Targów OGRO DOM nastąpi 7 czerwca o godzinie 10. Swoją obecność zapowiedzieli na nich m.in. eurodeputowany Jerzy Buzek, Bo gusław Śmigielski, Marszałek Województwa Śląskiego, Jerzy Rosół, Starosta Powiatu Wodzisławskiego i Barbara Magiera, burmistrz Radlina. Wystawa bę dzie trwać do godziny 18, a podczas jej trwania przed MOSiR odbędzie się festyn Mojej mamie przygotowany przez Zespół Szkół Sportowych oraz wystawa drobnego inwentarza. W drugi dzień targów, poza wystawą, nastąpi losowanie nagród wśród zwie dzających, wręczenie wyróżnień w kategorii najlepsze stoisko i najlepszy pro dukt oraz wręczenie certyfikatów dla firm uczestniczących w targach. Patronat Honorowy nad Targami OGRO DOM objął prof. Jerzy Buzek. Organizatorami imprezy są Forum Firm Miasta Radlin i Subregion Zachodni Województwa Śląskiego. Patronować jej będą także Urząd Miasta Radlin i wo dzisławskie starostwo. Wszystkie dzieci nasze są 2czerwca na terenie Zespołu Szkół nr 2 w Wodzisławiu przy ul. Wałowej odbywać się będą Powiatowe Obchody Dnia Dziecka. Impreza jest kon tynuacją Powiatowych Dni Walki z Ubóstwem kampanii zakończonej du żym sukcesem, w którą zaangażowało się wiele instytucji i placówek z tere nu powiatu wodzisławskiego. Tym razem impreza kierowana jest do najmłodszych. Wezmą w niej udział dzieci pochodzące z rodzin najuboższych z całego powiatu. Wytypowane zo staną przez miejscowe ośrodki pomocy społecznej. W sumie w obchodach Powiatowego Dnia Dziecka weźmie udział blisko 180 dzieci. Rozpoczną się one o godzinie 15 i potrwają do godziny 20. W tym czasie na najmłodszych czeka mnóstwo atrakcji i niespodzianek. Będą gry, konkursy i zabawy, wystę py dżudoków, prezenty i dyplomy. Zadbano też o posiłek dla dzieci. Czeka ich smakowita wojskowa grochówka i słodycze. Imprezę sponsorują ośrodki po mocy społecznej z całego powiatu wodzisławskiego, Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu oraz lokalni przedsiębiorcy. WIEŚCI POWIATU WODZISŁAWSKIEGO Rodzinny piknik 30 maja obchodzony jest dzień rodzicielstwa zastęp czego. Tego dnia Powiatowy Ośrodek Adopcyjno Opiekuńczy organizuje wielki piknik dla rodzin za stępczych. Impreza odbywać się będzie na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Olza w godzinach od do 20. Spotkanie rozpocznie się mszą plenerową. Po jej zakończeniu nastąpi część rozrywkowo rekreacyjna. Przygotowano sporo atrak cji, zwłaszcza dla najmłodszych. Będą gry i zabawy plenerowe, konkursy rodzinne, mecz siatkówki: pracownicy ośrodka kontra rodzice zastępczy, a także pokaz psów ratowniczych oraz sprzętu i umiejętności wodzisławskich strażaków. Jak na prawdziwy pik nik przystało będzie też pieczona kiełbaska z grilla i słodkości. To już druga taka impreza. Poprzednią zorganizowaliśmy w zeszłym roku i bardzo się wszystkim podobało. To świetna oka zja do zabawy i wspólnego aktywnego spędzenia czasu. To także doskonałe okazja, by rodzice zastępczy mogli wymienić się swo imi opiniami, doświadczeniami, a także spotkać, bo w natłoku co dziennych obowiązków czasem brak czasu na takie kontakty ze znajomymi podkreśla Joanna Kasendra, dyrektorka Powiato wego Ośrodka Opiekuńczo Adopcyjnego. Obecnie na terenie powiatu wodzisławskiego jest 150 rodzin zastępczych, z czego 27 niespokrewnionych. W sumie pod opie kę rodzin zastępczych oddanych jest 230 dzieci. Wydawca: Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim, Wodzisław Śląski, ul. Bogumińska 2, tel Redakcja: Józef Szymaniec, redaktor naczelny, tel , Marcin Kopczyński, dziennikarz. e mail: Skład i druk: Tęcza s.c., tel Materiały zamieszczone w "Wieściach Powiatu Wodzisławskiego" są zastrzeżone. Redakcja nie odpowiada za treść nadsyłanej do druku korespondencji. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania nadesłanych tekstów oraz zmian tytułów. Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych. Adres do korespondencji: Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim, Wodzisław Śląski, ul. Bogumińska 2, z dopiskiem Wieści Powiatu Wodzisławskiego. 7

8 WIEŚCI POWIATU WODZISŁAWSKIEGO Maj 2008 Ruszyły Powiatowe Dni Sportu Odbyły się już pierwsze zawody w ramach IX Powiato wych Dni Sportu, które potrwają do 10 czerwca. 16 maja w kręgielni Fantasy park w Rybniku rozegrano V Między narodowe Mistrzostwa Szkół Ponadgimnazjalnych w Bowlingu pod Patronatem Starosty Powiatu Wodzisławskiego. W szranki stanęło 12 drużyn, w tym szkoła z czeskiego Havirova. Każda drużyna składała się z dwójki uczniów oraz nauczyciela. Po zaciętej walce pierwsze miejsce zajęła reprezentacja Zespołu Szkół Technicznych z Wodzisławia. WYNIKI TURNIEJU: gra o miejsca I III ZST w Wodzisławiu Śl. ZSP w Pszowie 438:429 ZST w Wodzisławiu Śl. ZSP Nr 2 w Rydułtowach 373:337 ZSP w Pszowie ZSP Nr 2 w Rydułtowach 339:377 gra o miejsca IV VI ZSE w Wodzisławiu Śl. ZS w Gogołowej 389:313 ZS w Gogołowej SOSW w Wodzisławiu Śl. 306:348 ZSE w Wodzisławiu Śl. SOSW w Wodzisławiu 391:361 Uczestnicy IV Otwartych Mistrzostw Powiatu Wodzisławskiego w Tenisie Ziemnym Z kolei w dniach 17 i 18 maja odbyły się IV Otwarte Mistrzostwa Po wiatu Wodzisławskiego w Tenisie Ziemnym o Puchar Starosty Powiatu Wodzisławskiego. W pierwszym dniu mistrzostw 28 zawodników rywa lizowało na kortach La Mirage w Skrzyszowie o wejście do półfinałów. Podczas drugiego dnia rozegrano mecze półfinałowe i finałowe. Zwy cięzcą w kategorii mężczyzn został Ireneusz Lubiński z Żywca, który pokonał Antoniego Gogulskiego z Boguszowic, natomiast w kategorii kobiet zwyciężyła Grażyna Olczyk z Pszowa. Opr. WYNIKI: Mężczyźni: Lubiński Gogulski 6:4, 6:2, Butanowicz Wajda 6:3, 6:3 Kobiety: Olczyk Czerwińska 6:1, 6:0, Dajka Bugla 6:0, 6:0 Zwycięzcy V Międzynarodowych Mistrzostw Szkół Ponadgimnazjalnych w Bowlingu Złote Wawrzyny rozdane To było święto młodych literatów z powiatu wodzi sławskiego. 21 kwietnia spotkali się w Powiatowym Ośrod ku Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim, by odebrać nagrody VI Powiatowego Przeglądu Twórczości Literackiej Dzieci i Młodzieży Złoty Wawrzyn W kategorii szkół ponadgimnazjalnych na konkurs wpłynęło 11 prac w zakresie poezji i prozy. Jury, w składzie Monika Witosz, polonistka Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim, Agnieszka Ro esler, polonistka Zespołu Szkół Ekonomicznych i Piotr Skowronek, doradca metodyczny języka polskiego PODN, wyłoniło laureatów: w kategorii proza przyznano wyróżnienie dla Urszuli Wydry, uczen nicy Zespołu Szkół im. 14 Pułku Powstańców Śląskich, za tekst za tytułowany Sztuka życia opiekunka Ewa Faroń w kategorii poezja I i II miejsca nie przyznano, natomiast III miej sce zajął Marek Grabiniok, również reprezentant Zespołu Szkół im. 14 Pułku Powstańców Śląskich, za wiersz Tyle potrafię opie kunka Ewa Faroń 8 W programie IX Powiatowych Dni Sportu zaplanowano również:! IX Licealiadę Chłopców Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Wodzisławskiego, 30 maja! I Wiosenny Mityng Nauczycieli i Pracowników Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Wodzisławskiego, 31 maja! VI Powiatową Olimpiadę Osób Niepełnosprawnych, 10 czerwca Laureatom gratulowała współorganizatorka konkursu Iwona Miler Jury postanowiło również przyznać trzy równorzędne wyróżnienia w kategorii poezja: Darii Niewelt, uczennicy Zespołu Szkół im. 14 Pułku Powstańców Śląskich za wiersz zatytułowany Modlitwa oraz Sarze Grzonce i Jonatanowi Wieczorkowi, uczniom II Li ceum Ogólnokształcącego im. Ks. prof. J. Tischnera, za wiersze Niebo dla bogaczy i Niewiele.

Obchody Narodowego Święta Niepodległości

Obchody Narodowego Święta Niepodległości Obchody Narodowego Święta Niepodległości Napisano dnia: 2016-11-11 15:18:03 11 listopada 1918 roku po 123 latach niewoli pod zaborami Rosji, Prus i Austrii Polska odzyskała niepodległość. Dziś w całym

Bardziej szczegółowo

MŁODZI MAJĄ GŁOS GAZETA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM NR 1 W GOLENIOWIE

MŁODZI MAJĄ GŁOS GAZETA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM NR 1 W GOLENIOWIE MŁODZI MAJĄ GŁOS Numer 5/2016 DZIEŃ FLAGI NARODOWEJ W GIMNAZJUM NR 1 28 KWIETNIA 2016 R. W GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 IM. NOBLISTÓW POLSKICH W GOLENIOWIE ODBYŁY SIĘ UROCZYSTOŚCI ZWIĄZANE

Bardziej szczegółowo

zapraszają do udziału w III Powiatowym Konkursie Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów odbywającym się pod honorowym patronatem

zapraszają do udziału w III Powiatowym Konkursie Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów odbywającym się pod honorowym patronatem Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim, II Liceum Ogólnokształcące im. ks. prof. J. Tischnera w Wodzisławiu Śląskim, Gimnazjum nr 3 Mistrzostwa Sportowego w Wodzisławiu Śląskim

Bardziej szczegółowo

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Data Miejsce obchodów Forma obchodów 4 kwietnia Szkoła Policji Posadzenie Dębów Pamięci i odsłonięcie

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku Załącznik do Zarządzenia Nr 995/2016 Burmistrza Krotoszyna z dnia 13 grudnia 2016 r. DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI 98 ROCZNICA WYBUCHU

Bardziej szczegółowo

Nauczyciele historii szkół gimnazjalnych

Nauczyciele historii szkół gimnazjalnych Wodzisław Śl. 12.02.2011r. Nauczyciele historii szkół gimnazjalnych Muzeum w Wodzisławiu Śl. oraz Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śl. przesyła regulamin konkursu historycznego

Bardziej szczegółowo

IV POWIATOWEGO TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ

IV POWIATOWEGO TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ Powiat Pabianicki ORGANIZATOR: Starostwo Powiatowe w Pabianicach ul. Piłsudskiego 2 95-200 Pabianice tel. 42 225 40 00 REGULAMIN IV POWIATOWEGO TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ pod Patronatem Starosty Pabianickiego

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Dzień Strażaka - 50 lat OSP Modrzew

Powiatowy Dzień Strażaka - 50 lat OSP Modrzew Powiatowy Dzień Strażaka - 50 lat OSP Modrzew sliwka.a, 24.05.2016 W dniu 22 maja 2016 r. w Modrzewiu, gm. Opoczno odbyły się obchody Powiatowego Dnia Strażaka połączone z jubileuszem 50 - lecia OSP w

Bardziej szczegółowo

Uroczystości 3 majowe 6 Lipiec 2008/2 W dniu 3 maja 2008r. miała miejsce uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod pomnik Króla Władysława Łokietka połączona z obchodami Rocznicy Uchwalenia Konstytucji

Bardziej szczegółowo

Dni Bezpieczeństwa. Program "Dni Bezpieczeństwa"

Dni Bezpieczeństwa. Program Dni Bezpieczeństwa Dni Bezpieczeństwa Fundacja na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej wspólnie z Komendą Miejską Policji w Bielsku-Białej organizuje w dniach 30 31 maja "XVI Ogólnopolskie Dni Bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ETAPU OGÓLNOPOLSKIEGO III PRZEGLĄDU MUSZTRY KLAS MUNDUROWYCH

REGULAMIN ETAPU OGÓLNOPOLSKIEGO III PRZEGLĄDU MUSZTRY KLAS MUNDUROWYCH REGULAMIN ETAPU OGÓLNOPOLSKIEGO III PRZEGLĄDU MUSZTRY KLAS MUNDUROWYCH organizowanego przez: Małopolskiego Kuratora Oświaty Prezydenta Miasta Tarnowa Starostę Powiatu Tarnowskiego XVI Liceum Ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Zakończenie roku szkolnego

Zakończenie roku szkolnego Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2009-06-23 10:05:45 Zakończenie roku szkolnego Dobiegł końca kolejny rok szkolny. Niedługo tylko wspomnieniem pozostaną sprawdziany,

Bardziej szczegółowo

Majówka w Siewierzu. Kozioł Jerzy Studniarz Marek Giełda Stanisław Zawiązały Dariusz Papierniak Czesław Kyrcz Henryk Szerszeń Janusz.

Majówka w Siewierzu. Kozioł Jerzy Studniarz Marek Giełda Stanisław Zawiązały Dariusz Papierniak Czesław Kyrcz Henryk Szerszeń Janusz. Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2009-05-04 11:38:37 Majówka w Siewierzu Tegoroczna majówka w Siewierzu po raz pierwszy odbyła się na dziedzińcu siewierskiego

Bardziej szczegółowo

KONKURS WIEDZY O POLSKIM PAŃSTWIE PODZIEMNYM, ARMII KRAJOWEJ I SZARYCH SZEREGACH EDYCJA VI 2014/2015

KONKURS WIEDZY O POLSKIM PAŃSTWIE PODZIEMNYM, ARMII KRAJOWEJ I SZARYCH SZEREGACH EDYCJA VI 2014/2015 KONKURS WIEDZY O POLSKIM PAŃSTWIE PODZIEMNYM, ARMII KRAJOWEJ I SZARYCH SZEREGACH EDYCJA VI 2014/2015 DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE I REJONU

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy obecności oraz pani Danuta Bywalec Skarbnik Powiatu

Bardziej szczegółowo

Spis uchwał Rady Powiatu z 2007 roku Sesja IV - 25 stycznia 2007 roku

Spis uchwał Rady Powiatu z 2007 roku Sesja IV - 25 stycznia 2007 roku Spis uchwał Rady Powiatu z 2007 roku Sesja IV - 25 stycznia 2007 roku IV/52/2007 Uchwała w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu IV/53/2007

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE OBCHODY DNIA STRAśAKA

POWIATOWE OBCHODY DNIA STRAśAKA POWIATOWE OBCHODY DNIA STRAśAKA W dniu 12 maja 2010r. odbyły się w Sokołowie Podlaskim powiatowe obchody Dnia StraŜaka. Uroczystość w postaci uroczystej zbiórki rozpoczęła się o godzinie 14.00 w świetlicy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE STAROSTY Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU za okres od 30.11. do 28.12.2015r.

SPRAWOZDANIE STAROSTY Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU za okres od 30.11. do 28.12.2015r. SPRAWOZDANIE STAROSTY Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU za okres od 30.11. do 28.12.2015r. W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu spotykał się sześciokrotnie Zarząd podjął uchwały w sprawie: 1) przyznania

Bardziej szczegółowo

Obchody 90-lecia OSP Wierzchy

Obchody 90-lecia OSP Wierzchy Obchody 90-lecia OSP Wierzchy 11 czerwca Ochotnicza Straż Pożarna w Wierzchach obchodziła jubileusz 90-lecia powstania. Uroczystość połączono z miejsko-gminnymi obchodami Dnia Strażaka. Świętowanie rozpoczęła

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku

PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTOŚĆ OBCHODÓW 50-LECIA ZAŁOŻENIA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KRÓLEWICACH ORAZ PRZEKAZANIA JEDNOSTCE SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO

UROCZYSTOŚĆ OBCHODÓW 50-LECIA ZAŁOŻENIA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KRÓLEWICACH ORAZ PRZEKAZANIA JEDNOSTCE SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO UROCZYSTOŚĆ OBCHODÓW 50-LECIA ZAŁOŻENIA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KRÓLEWICACH ORAZ PRZEKAZANIA JEDNOSTCE SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO W dniu 29 lipca 2012 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Królewicach

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ. IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji LUTY

STYCZEŃ. IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji LUTY PROPOZYCJE CYKLICZNYCH IMPREZ na rok 2012 DATA NAZWA ORGANIZATOR MIEJSCE IMPREZY ZASIĘG 15.01.2012 (niedziela) STYCZEŃ IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji Koncerty kolęd i pastorałek w różnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 45/07. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 30 października 2007r.

PROTOKÓŁ NR 45/07. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 30 października 2007r. PROTOKÓŁ NR 45/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 30 października 2007r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2014

DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2014 DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2014 W ramach realizacji zadań poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, w roku 2014 wydatkowano środki finansowe w wysokości 1.494.000

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XXI OGÓLNOPOLSKIEGO CUKROWNICZEGO BIEGU ULICZNEGO WERBKOWICE 26 KWIETNIA 2015 ROKU

REGULAMIN XXI OGÓLNOPOLSKIEGO CUKROWNICZEGO BIEGU ULICZNEGO WERBKOWICE 26 KWIETNIA 2015 ROKU Patronatem REGULAMIN XXI OGÓLNOPOLSKIEGO CUKROWNICZEGO BIEGU ULICZNEGO WERBKOWICE 26 KWIETNIA 2015 ROKU 1. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego 2. Prezes Krajowej Spółki Cukrowej S.A. 3. Marszałek Województwa

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKIE MISTRZOSTWA POLICJI W XIII BIEGU PRZEŁAJOWYM IM. SIERŻ. GRZEGORZA ZAŁOGI

OGÓLNOPOLSKIE MISTRZOSTWA POLICJI W XIII BIEGU PRZEŁAJOWYM IM. SIERŻ. GRZEGORZA ZAŁOGI ODDZIAŁ PREWENCJI POLICJI W KIELCACH Źródło: http://www.opp.swietokrzyska.policja.gov.pl/opp/informacje/wiadomosci/17492,ogolnopolskie-mistrzostwa-policji-w-xiii-biegu -Przelajowym-im-sierz-Grzegorza-Za.html

Bardziej szczegółowo

Piękna Wieś Opolska 2011r.

Piękna Wieś Opolska 2011r. Piękna Wieś Opolska 2011r. Przechód dawniej: Przechod(1306), Prechod(1333), Prschichod(1534), Przychod(1728), Psychod(1883), Waldfurt(1936 Przechód podzielony jest umownie i zgodnie z tradycjąna dzielnice,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku

Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku Rozpoczęcie sesji godz. 10:00 Zakończenie sesji godz. 15:00 Sesja odbyła się w sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku Załącznik do Zarządzenia Nr 1658/2009 Burmistrza Krotoszyna z dnia 17 grudnia 2009 r. HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI ZAPROSZONE OSOBY,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XIX MIĘDZYNARODOWEGO BIEGU GUSIEW GOŁDAP Гусев Голдап 18 sierpnia 2013 r.

REGULAMIN XIX MIĘDZYNARODOWEGO BIEGU GUSIEW GOŁDAP Гусев Голдап 18 sierpnia 2013 r. REGULAMIN XIX MIĘDZYNARODOWEGO BIEGU GUSIEW GOŁDAP Гусев Голдап 18 sierpnia 2013 r. REGULAMIN XIX Międzynarodowego Biegu Gusiew Gołdap Gołdap 18.08.2013. (Półmaraton)Gołdap 18.08.2013r. I. CEL IMPREZY:

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r.

Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r. Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r. Posiedzenie odbyło się w budynku A Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wlkp. W posiedzeniu udział wzięli

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY MISTRZOSTW SŁUŻB MUNDUROWYCH DOLNEGO ŚLĄSKA W SPORTACH WALKI

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY MISTRZOSTW SŁUŻB MUNDUROWYCH DOLNEGO ŚLĄSKA W SPORTACH WALKI WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA WOJSK LĄDOWYCH IMIENIA GENERAŁA TADEUSZA KOŚCIUSZKI KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY MISTRZOSTW SŁUŻB MUNDUROWYCH DOLNEGO ŚLĄSKA W SPORTACH WALKI Wrocław 2016 r. I. CEL 1. Wyłonienie najlepszych

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N REGIONALNA SPARTAKIADA UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH I MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH SPORT UŚMIECH ZABAWA

R E G U L A M I N REGIONALNA SPARTAKIADA UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH I MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH SPORT UŚMIECH ZABAWA R E G U L A M I N XVII REGIONALNA SPARTAKIADA UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH I MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH SPORT UŚMIECH ZABAWA Impreza jest dofinansowana ze środków Urząd Marszałkowski w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Edukacja. nowe kierunki kształcenia inwestycje projekty unijne

Edukacja. nowe kierunki kształcenia inwestycje projekty unijne nowe kierunki kształcenia inwestycje projekty unijne Jednym z zadań, które realizują powiaty, są zadania związane z edukacją. Obecnie Powiatowi Lubelskiemu podlega 16 placówek oświatowych w tym: 9 zespołów

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015 Gimnazjum Gminne im. Ireny Sendlerowej ul. Bolesława Chrobrego 4 76-004 Sianów tel/fax: 94 3185242 www.gimnazjum.sianow.pl

Bardziej szczegółowo

1. Charakterystyka szkół ogólnokształcących i zawodowych Powiatu Wodzisławskiego.

1. Charakterystyka szkół ogólnokształcących i zawodowych Powiatu Wodzisławskiego. 1. Charakterystyka szkół ogólnokształcących i zawodowych Powiatu Wodzisławskiego. 1) Licea ogólnokształcące. A. Zespół Szkół im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim. I Liceum Ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. IX Integracyjne Zawody Sport dla wszystkich,

ZAPROSZENIE. IX Integracyjne Zawody Sport dla wszystkich, ZAPROSZENIE Dyrektor Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Woli oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Woli Dyrektor

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 37/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji w dniu 17 grudnia 2013 r.

PROTOKÓŁ NR 37/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji w dniu 17 grudnia 2013 r. PROTOKÓŁ NR 37/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji w dniu 17 grudnia 2013 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji oraz goście według załączonych list obecności. 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OLIMPIADY WIEDZY O GDAŃSKU

REGULAMIN OLIMPIADY WIEDZY O GDAŃSKU Gdańsk jego historia, zabytki, kultura i współczesność REGULAMIN OLIMPIADY WIEDZY O GDAŃSKU dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2015/2016 data modyfikacji marzec 2016 r. Ul. Długi Targ 28/29

Bardziej szczegółowo

Obchody 70. Rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Obchody 70. Rocznicy wybuchu II wojny światowej. Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2009-09-07 10:17:09 Obchody 70. Rocznicy wybuchu II wojny światowej. W niedziele 6 września na Placu Wojska Polskiego w Siewierzu

Bardziej szczegółowo

Strażacka Izba Pamięci w Wągrowcu

Strażacka Izba Pamięci w Wągrowcu Strażacka Izba Pamięci w Wągrowcu Ochotnicza Straż Pożarna w Wągrowcu jest jedną z niewielu jednostek w kraju, która może poszczycić się Strażacką Izbą Pamięci, w której zapoznać się można ze sprzętem

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. 4. XXIV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 10 styczeń 2016

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 52/07. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 18 grudnia 2007r.

PROTOKÓŁ NR 52/07. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 18 grudnia 2007r. PROTOKÓŁ NR 52/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 18 grudnia 2007r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Źródło: http://www.wm.strazgraniczna.pl/wm/aktualnosci/980,24-rocznica-powolania-strazy-granicznej21052015. html Wygenerowano: Środa, 21 grudnia 2016, 22:04

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku.

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło szesnastu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XII OGÓLNOPOLSKIEGO ULICZNEGO BIEGU im. E. WOJCIECHOWSKIEGO OLKA

REGULAMIN XII OGÓLNOPOLSKIEGO ULICZNEGO BIEGU im. E. WOJCIECHOWSKIEGO OLKA REGULAMIN XII OGÓLNOPOLSKIEGO ULICZNEGO BIEGU im. E. WOJCIECHOWSKIEGO OLKA I. Cel: - upamiętnienie postaci Edmunda Wojciechowskiego niezapomnianego działacza sportu Ludowych Zespołów Sportowych na Ziemi

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r.

Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r. Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r. Przewodnicząca Rady Powiatu Bożena Worek o godzinie 13:00 otworzyła XXXII sesję Rady Powiatu. Po powitaniu radnych i

Bardziej szczegółowo

FINAŁ II OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU HISTORYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim Młodzi pamiętają

FINAŁ II OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU HISTORYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim Młodzi pamiętają FINAŁ II OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU HISTORYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim Młodzi pamiętają W dniach 6 7 listopada 2015 roku w Kompleksie Hotelowym Borowianka w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/360/2014 RADY GMINY NIEMCE. z dnia 14 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/360/2014 RADY GMINY NIEMCE. z dnia 14 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXXIX/360/2014 RADY GMINY NIEMCE z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów Wójta Gminy Niemce w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci

Bardziej szczegółowo

ELITARNY KLUB BATOROWCA

ELITARNY KLUB BATOROWCA ELITARNY KLUB BATOROWCA Marta Nowak Nr 314 Reżyseria nagradzanych na Szkolnym Festiwalu Teatralnym spektakli: Odgłosy walk zwierzęcych (2009r.) oraz W/Na/S/Od/pięcie (2011r,). Pierwszy z nich został wystawiony

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku.

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku. Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach z dnia 30 maja 2008 roku. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy i miasta na 2008 rok. Na podstawie: - art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit.

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań edukacyjnych w roku szkolnym 2009/2010

Realizacja zadań edukacyjnych w roku szkolnym 2009/2010 Realizacja zadań edukacyjnych w roku szkolnym 2009/2010 I. W roku szkolnym 2009/2010 Uchwałami Rady Powiatu utworzono nowe typy szkół: 1) Uzupełniające Liceum Specjalne w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku WRZ.0002.1.2016 Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego rozpoczęła się w dniu 28 stycznia 2016 roku o godz. 14.00. Miejscem

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum i szczególne osiągnięcia uczniów. Zagadnienie Punktacja szczegółowa Punktacja maksymalna

Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum i szczególne osiągnięcia uczniów. Zagadnienie Punktacja szczegółowa Punktacja maksymalna Zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Technikum Nr 1 w Myszkowie na podstawie Decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty Nr ST-KZ.110.1.1.2012.KS z dnia 4 stycznia 2012 r. oraz Statutu Technikum Nr 1 w

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo Redaktorzy Naczelni Dzienników, Czasopism i Mediów Elektronicznych Zamojszczyzny

Szanowni Państwo Redaktorzy Naczelni Dzienników, Czasopism i Mediów Elektronicznych Zamojszczyzny Zamość, dnia 30.03.2012r Szanowni Państwo Redaktorzy Naczelni Dzienników, Czasopism i Mediów Elektronicznych Zamojszczyzny Uprzejmie informuję, iż dnia 11 kwietnia 2012r. (środa) na obiektach Ośrodka Sportu

Bardziej szczegółowo

Kryteria i warunki przyjęć kandydatów do klas pierwszych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach na rok szkolny 2015/2016

Kryteria i warunki przyjęć kandydatów do klas pierwszych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach na rok szkolny 2015/2016 Kryteria i warunki przyjęć kandydatów do klas pierwszych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach na rok szkolny 2015/2016 Opracowano na podstawie postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJĘĆ DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KATOWICACH

REGULAMIN PRZYJĘĆ DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KATOWICACH REGULAMIN PRZYJĘĆ DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KATOWICACH Nabór do I LO im. M. Kopernika w Katowicach przeprowadzany jest drogą elektroniczną. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

25 27 maja 2010. Targi Transportu Szynowego. podsumowanie. www.silesiarailexpo.pl

25 27 maja 2010. Targi Transportu Szynowego. podsumowanie. www.silesiarailexpo.pl podsumowanie Premierowa edycja Targów Transportu Silesia Rail Expo Pierwsza edycja Targów Silesia Rail Expo dobiegła końca. Podczas trzech dni targów, Expo Silesia odwiedziło ponad 2000 gości. Zwiedzający

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ 2014 W GMINIE DĘBE WIELKIE

KALENDARZ IMPREZ 2014 W GMINIE DĘBE WIELKIE KALENDARZ IMPREZ 2014 W GMINIE DĘBE WIELKIE DOKŁADNA NAZWA IMPREZY ZABAWA CHOINKOWA DLA DZIECI DOKŁADNA DATA IMPREZY (ROK-MIESIĄC-DZIEŃ) (jeśli nie jest jeszcze ustalona, prosimy o podanie przynajmniej

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez kulturalnych i sportowych w Powiecie Sztumskim w 2013 roku współorganizowanych lub współfinansowanych przez Powiat

Kalendarz imprez kulturalnych i sportowych w Powiecie Sztumskim w 2013 roku współorganizowanych lub współfinansowanych przez Powiat Kalendarz imprez kulturalnych i sportowych w Powiecie Sztumskim w 2013 roku współorganizowanych lub współfinansowanych przez Powiat Lp. Nazwa imprezy Organizator Uczestnicy Miejsce, Termin w 2013r. 1.

Bardziej szczegółowo

Harmonogram działań dotyczących rekrutacji

Harmonogram działań dotyczących rekrutacji Rydułtowy 26.02.2015 r. Regulamin przyjęcia kandydatów do Liceum Ogólnokształcącego im. Noblistów Polskich w Rydułtowach na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie

Bardziej szczegółowo

VI Turniej Piątek Piłkarskich Honorowych Dawców Krwi o puchar Dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

VI Turniej Piątek Piłkarskich Honorowych Dawców Krwi o puchar Dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu VI Turniej Piątek Piłkarskich Honorowych Dawców Krwi o puchar Dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu Regulamin: Organizatorzy: ne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

Bardziej szczegółowo

P R O T O K O Ł Z B I O R C Z Y

P R O T O K O Ł Z B I O R C Z Y Poniżej zamieszczamy protokół zbiorczy i informację z przebiegu eliminacji miejskich w której m.in. wymieniamy sponsorów w/w Turnieju. P R O T O K O Ł Z B I O R C Z Y z posiedzenia jury eliminacji Miejskich

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 3 marca 2016 r. Poz. 1408 UCHWAŁA NR XV/119/16 RADY GMINY BUCZKOWICE z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Buczkowice na rok 2016

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTY APEL W RAMACH POWIATOWYCH OBCHODÓW 97 ROCZNICY POWOŁANIA POLICJI

UROCZYSTY APEL W RAMACH POWIATOWYCH OBCHODÓW 97 ROCZNICY POWOŁANIA POLICJI KPP W MIŃSKU MAZOWIECKIM Źródło: http://kppminsk.policja.waw.pl/pmm/aktualnosci/65367,uroczysty-apel-w-ramach-powiatowych-obchodow-97-rocznicy-powo lania-policji.html Wygenerowano: Niedziela, 15 stycznia

Bardziej szczegółowo

Godzina 9:00 9.30-11.30 10.00-11.30 10.00-12.00 10.00-12.30 10:30-11:30 10.00-14.00

Godzina 9:00 9.30-11.30 10.00-11.30 10.00-12.00 10.00-12.30 10:30-11:30 10.00-14.00 Wykaz imprez zorganizowanych w Ostrowcu Świętokrzyskim podczas VII Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich w ramach XXI Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2015 w dniach 26 maja 1 czerwca 2015 r. Data

Bardziej szczegółowo

Talent moja przyszłość 15 18 październik 2013 r.

Talent moja przyszłość 15 18 październik 2013 r. III KONKURS ZAWODOZNAWCZY Młodzieżowego Centrum Kariery OHP Dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Puław oraz powiatu puławskiego REALIZOWANY W RAMACH V OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTOŚCI ŚWIĘTA POLICJI W WOŁOMIŃSKIEJ KOMENDZIE

UROCZYSTOŚCI ŚWIĘTA POLICJI W WOŁOMIŃSKIEJ KOMENDZIE KPP W WOŁOMINIE Źródło: http://kppwolomin.policja.waw.pl/pw/aktualnosci/65313,uroczystosci-swieta-policji-w-wolominskiej-komendzie.html Wygenerowano: Piątek, 6 stycznia 2017, 12:13 Strona znajduje się

Bardziej szczegółowo

Zasady Rekrutacji Uczniów. do Zespołu Szkół Ekonomiczno Gastronomicznych w Żywcu na rok szkolny 2013/14. Podstawa prawna

Zasady Rekrutacji Uczniów. do Zespołu Szkół Ekonomiczno Gastronomicznych w Żywcu na rok szkolny 2013/14. Podstawa prawna Zasady Rekrutacji Uczniów do Zespołu Szkół Ekonomiczno Gastronomicznych w Żywcu na rok szkolny 2013/14 Podstawa prawna Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty ST-KZ.110.1.15.2012.KS z dnia 27 grudnia 2012 r.

Bardziej szczegółowo

XIII Zimę w Mieście 2017

XIII Zimę w Mieście 2017 POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE Oddział PTTK w Radzyniu Podlaskim SKKT PTTK nr 21 przy I LO w Radzyniu Podlaskim zapraszają na XIII Zimę w Mieście 2017 śladami Powstania Styczniowego w Radzyniu

Bardziej szczegółowo

Szachy w przedszkolu i szkole

Szachy w przedszkolu i szkole Szachy w przedszkolu i szkole Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej WOM w Rybniku 44-200 Rybnik tel. 32 42 47 472 e-mail: info@wom.edu.pl www.wom.edu.pl DYREKTOR Roman

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2010/2011

Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2010/2011 Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2010/2011 Podstawa prawna 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji absolwentów gimnazjum do Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Polskich Noblistów w Łambinowicach na rok szkolny 2014/2015

Zasady rekrutacji absolwentów gimnazjum do Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Polskich Noblistów w Łambinowicach na rok szkolny 2014/2015 Zasady rekrutacji absolwentów gimnazjum do Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Polskich Noblistów w Łambinowicach na rok szkolny 2014/2015 I. Podstawa Prawna Podstawę prawną rekrutacji stanowią:

Bardziej szczegółowo

Finał konkursu wiedzy ekologicznej za nami!!!

Finał konkursu wiedzy ekologicznej za nami!!! Finał konkursu wiedzy ekologicznej za nami!!! 10. marca bieżącego roku w Szkole Podstawowej Nr 1 im. III Tysiąclecia w Sycowie odbył się finał konkursu wiedzy ekologicznej. Organizatorem konkursu była,

Bardziej szczegółowo

KP PSP WODZISŁAW ŚLĄSKI. Informator. Powiatowe Zawody Sportowo Pożarnicze dla jednostek ochotniczych straży pożarnych powiatu wodzisławskiego

KP PSP WODZISŁAW ŚLĄSKI. Informator. Powiatowe Zawody Sportowo Pożarnicze dla jednostek ochotniczych straży pożarnych powiatu wodzisławskiego KP PSP WODZISŁAW ŚLĄSKI Informator Powiatowe Zawody Sportowo Pożarnicze dla jednostek ochotniczych straży pożarnych powiatu wodzisławskiego Wodzisław Śląski, dnia 26 września 2015 r. Wodzisław Śląski,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO PUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO W ZABRZU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO PUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO W ZABRZU REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO PUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO W ZABRZU 1 Zgodnie z Ustawą o rekrutacji kandydatów do I klasy Liceum Ogólnokształcącego przyjmuje się przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ETAPU WOJEWÓDZKIEGO III PRZEGLĄDU MUSZTRY KLAS MUNDUROWYCH

REGULAMIN ETAPU WOJEWÓDZKIEGO III PRZEGLĄDU MUSZTRY KLAS MUNDUROWYCH REGULAMIN ETAPU WOJEWÓDZKIEGO III PRZEGLĄDU MUSZTRY KLAS MUNDUROWYCH organizowanego przez: Małopolskiego Kuratora Oświaty Prezydenta Miasta Tarnowa Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Tarnowie Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VII / 61 / 2003 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 25 kwietnia 2003r.

Uchwała Nr VII / 61 / 2003 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 25 kwietnia 2003r. Uchwała Nr VII / 61 / 2003 w sprawie : nadania tytułu laureata Złotego Wawrzynu najlepszemu absolwentowi szkoły podstawowej lub gimnazjum w Gminie Nowy Tomyśl. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/251/2014 RADY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO. z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany budżetu

UCHWAŁA NR XXXVIII/251/2014 RADY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO. z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany budżetu UCHWAŁA NR XXXVIII/251/2014 RADY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016.

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016. Kalendarz roku szkolnego 2015/2016. SIERPIEŃ 2015 r. 28.08.2015 r. (pt.) godz. 8.30 Zebranie rady pedagogicznej inaugurujące rok szkolny 2015/2016: o zatwierdzenie wyników klasyfikacji rocznej i promocji

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie na rok szkolny 2016/2017

Zasady rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie na rok szkolny 2016/2017 1 Zasady rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2015r.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

III Wiosenny konkurs dla gimnazjalistów w Zespole Szkół CKU w Koninie Poznaj bliżej swoją okolicę.

III Wiosenny konkurs dla gimnazjalistów w Zespole Szkół CKU w Koninie Poznaj bliżej swoją okolicę. III Wiosenny konkurs dla gimnazjalistów w Zespole Szkół CKU w Koninie Poznaj bliżej swoją okolicę. W dniu 25 marca 2011 r. odbył się finał Wiosennego Konkursu Wiedzy o Koninie i regionie. Konkurs, którego

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe W OSTROWI Mazowieckiej

Starostwo Powiatowe W OSTROWI Mazowieckiej Starostwo Powiatowe W OSTROWI Mazowieckiej 07-300 Ostrów Mazowiecka; ul.3 Maja 68; tel. / fax..(29) 645 71 04; e-mail: kryzysowe@powiatostrowmaz.pl ZK.4041.7.2015 ZATWIERDZAM REGULAMIN KONKURSU STRAŻAK

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKIE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI I NADANIE SZTANDARU

WOJEWÓDZKIE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI I NADANIE SZTANDARU POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/114750,wojewodzkie-obchody-swieta-policji-i-nadanie-sztandaru.html Wygenerowano: Niedziela, 8 stycznia 2017, 01:00 Strona znajduje się w archiwum.

Bardziej szczegółowo

W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu spotykał się pięciokrotnie.

W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu spotykał się pięciokrotnie. SPRAWOZDANIE STAROSTY Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU za okres od 28.11. do 18.12.2012r. W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu spotykał się pięciokrotnie. Zarząd podjął uchwały w sprawie: 1. zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji absolwentów gimnazjum do Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Polskich Noblistów w Łambinowicach na rok szkolny 2011/2012

Zasady rekrutacji absolwentów gimnazjum do Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Polskich Noblistów w Łambinowicach na rok szkolny 2011/2012 Zasady rekrutacji absolwentów gimnazjum do Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Polskich Noblistów w Łambinowicach na rok szkolny 2011/2012 I. Podstawa Prawna Podstawę prawną rekrutacji stanowią:

Bardziej szczegółowo

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum przeprowadzonym wśród nauczycieli, uczniów i rodziców,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r.

Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r. Rada Miejska w Polkowicach Komisja Rewizyjna Polkowice, dnia 23 maja 2011 r. Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r. Posiedzenie odbyło

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PĘTLA MAZURSKA za rok 2011

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PĘTLA MAZURSKA za rok 2011 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PĘTLA MAZURSKA za rok 2011 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji

Bardziej szczegółowo

To przedsięwięcie edukacyjne skierowane jest równieŝ do uczniów gimnazjum, którym pozwoli na rozwijanie swoich zainteresowań związanych z

To przedsięwięcie edukacyjne skierowane jest równieŝ do uczniów gimnazjum, którym pozwoli na rozwijanie swoich zainteresowań związanych z Wodzisław Śl. 14.02.2013r. Powiatowy Konkurs Historyczny dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych powiatu wodzisławskiego 70 rocznica powstania w getcie warszawskim 1943-2013. Polska pomoc śydom

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Turnieju Wiedzy i Umiejętności Handlowo Menedżerskich

REGULAMIN Turnieju Wiedzy i Umiejętności Handlowo Menedżerskich REGULAMIN Turnieju Wiedzy i Umiejętności Handlowo Menedżerskich I. Postanowienia ogólne. 1. Turniej jest organizowany w oparciu o rozporządzenie MENiS z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie organizacji oraz

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE OFERT ZŁOŻONYCH W KONKURSIE OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W 2015 ROKU

ZESTAWIENIE OFERT ZŁOŻONYCH W KONKURSIE OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W 2015 ROKU ZESTAWIENIE OFERT ZŁOŻONYCH W KONKURSIE OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W 2015 ROKU Wyniki konkursu w dziedzinie kultury i ochrony dóbr kultury w 2015 r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINY PSARY ZA 2004 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINY PSARY ZA 2004 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINY PSARY ZA 2004 ROK Podstawa prawna funkcjonowania Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Psary powołany został Uchwałą Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. L.p. Nazwa zadania, zasięg Termin Miejsce 1. 2. 3. 4. 5. 6. Koncert Kolęd Gloria In excelsis Deo!

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 14/07. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 13 lutego 2007r.

PROTOKÓŁ NR 14/07. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 13 lutego 2007r. PROTOKÓŁ NR 14/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 13 lutego 2007r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e, i, pkt 10, art. 51, art.

Bardziej szczegółowo