Wieści z sesji str. 4. Wybudowano pochylnię str. 2. Obchody 3 Maja Powiatowe i miejskie obchody święta 3 Maja i 87 rocznicy wybuchu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wieści z sesji str. 4. Wybudowano pochylnię str. 2. Obchody 3 Maja Powiatowe i miejskie obchody święta 3 Maja i 87 rocznicy wybuchu"

Transkrypt

1 ISSN BEZPŁATNE CZASOPISMO STAROSTWA POWIATOWEGO NR 3 (57) MAJ 2008 Wieści z sesji str. 4 Wybudowano pochylnię str. 2 Przedstawiciele powiatu wodzisławskiego ze starostą Jerzym Rosołem składają kwiaty przed pomnikiem powstańców śląskich Obchody 3 Maja Powiatowe i miejskie obchody święta 3 Maja i 87 rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego rozpoczęły się mszą świętą w kościele Wnie bowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Kolejnym punktem progra mu było złożenie kwiatów pod pomnikiem Bohaterów Powstań Śląskich. Uroczystość uświetniła strażacka Orkiestra Dęta Powiatu Wodzisław skiego przy Ochotniczej Straży Pożarnej Gołkowice pod dyr. Jacka Wachtarczyka i wodzisławska Organizacja Strzelecka Młodzi inwestorzy str. 5 Dzięki zaangażowaniu władz powiatowych i gminnych udało się wybudować przy ośrodku zdrowia w Gorzycach pochylnię dla niepełnosprawnych. Na zdjęciu (pierwszy od lewej) Henryk Wycisk, wiceprezes Bractwa Osób Niepełnosprawnych, Tadeusz Skatuła, wicestarosta i Piotr Oślizło, wójt Gorzyc Strażacy swiętowali str. 3 Uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych Mateusz Stencel, Piotr Kuczaty i Przemysław Porwoł, zdobywcy trzeciego miejsca w wojewódzkim etapie konkursu "Moje finanse - z klasy do kasy" Strefa czeka na inwestorów str. 5 Z okazji powiatowych obchodów Dnia Strażaka wręczono odznaczenia, wyróżnienia i nominacje na wyższe stopnie służbowe

2 WIEŚCI POWIATU WODZISŁAWSKIEGO Maj 2008 Cieplej i taniej Blisko 120 tys. zł kosztowała termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Rogowach przy ul. Parkowej 10. To kolej na inwestycja realizowana przez Zarząd Powiatu Wodzisław skiego według zasady całościowego remontowania obiektów. W ramach zadania wykonano m.in. kapitalny remont dachu, wy mieniono wszystkie okna i drzwi, docieplono ściany i odnowiono ele wację budynku. Dzięki temu poprawie uległa nie tylko estetyka bu dynku, ale też standard jego użytkowania. Wymiernym efektem tego będą niższe koszty utrzymania i eksploatacji ośrodka. To nie jedyny obiekt należący do powiatu wodzisławskiego, który w tym roku został poddany gruntownej modernizacji. Wkrótce prace rozpoczną się w wodzisławskim ośrodku zdrowia przy ul. Wolności 24. Wstępnie na tę inwestycję przeznaczono 110 tys. zł. Budynek ośrodka zdrowia po termomodernizacji Znajomość przyrody i zagadnień ekologicznych to ich mocna strona. Na zdjęciu zwycięzcy konkursu: Szymon Nejman, Aleksandra Mrozińska i Radosław Liszka O ekologii wiedzą wszystko Po raz dziesiąty uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu powia tu wodzisławskiego rywalizowali w Powiatowym Konkursie Ekolo gicznym organizowanym przez Zespół Szkół Zawodowych w Wodzisła wiu Śląskim. Celem imprezy jest krzewienie świadomości ekologicznej wśród młodzieży i propagowanie idei zrównoważonego rozwoju. Do udziału zgłosiło się 7 trzyosobowych zespołów z Wodzisławia, Radlina i Rydułtów. Konkurs składał się z dwóch części. Pierwsza mia ła formę testu, który zawierał pytania dotyczące zagadnień z ekologii, struktury i funkcjonowania ekosystemów oraz pojęć związanych z po pulacjami. W drugiej części drużyny odpowiadały na pytania związane m. in. z rozpoznawaniem roślin i wpływem człowieka na środowisko przyrodnicze. W skład jury weszli nauczyciele opiekujący się drużyna mi przybyłymi na konkurs. Najlepszą drużyną Powiatowego Konkursu Ekologicznego okazał się zespół z wodzisławskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, w składzie: Szymon Nejman, Aleksandra Mrozińska i Radosław Lisz ka. Drugie miejsce zajęli uczniowie tej samej szkoły Magdalena Szy mik, Konrad Patocha, Karol Polak, a trzecie reprezentanci Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 z Rydułtów: Katarzyna Dzierżęga, Szymon Czyż i Łukasz Piech. Uczniowie rozwiązując ciekawe i róż norodne zadania wykazali się dużą wiedzą i umiejętnościami z zakre su ekologii i ochrony środowiska mówi Monika Pośpiech, współor ganizatorka konkursu. Patronat nad imprezą, która odbyła się 24 kwiet nia, objęło wodzisławskie starostwo. 2 Wybudowano pochylnię Osoby poruszające się na wózkach inwalidzki oraz matki z małymi dziećmi już bez problemów dostaną się do ośrod ka zdrowia w Gorzycach. Do budynku dobudowano sto sowną pochylnię. Inwestycję udało się zrealizować dzięki zaangażowaniu władz powiatowych i gminnych. O dobudowanie do ośrodka pochylni wnioskowali przedstawiciele Brac twa Osób Niepełnosprawnych Związku Górnośląskiego w Gorzycach, a także inni mieszkańcy gminy. Była ona bardzo potrzebna. Dotychczasa by dostać się do budynku należało pokonać wysokie schody, stanowiące barierę nie do przejścia dla osób poruszających się na wózkach inwalidz kich. Wejście po schodach było sporym kłopotem także dla rodziców z małymi dziećmi w wózeczkach. Skala problemu była znaczna, ponie waż w budynku, należącym do powiatu wodzisławskiego, oprócz NZOZ ów, swoje pomieszczenia mają gabinety rehabilitacyjne oraz apteka. Chociaż żaden przepis prawny nie nakazywał wyposażenia ośrodka w pochylnię, władze powiatu wspólnie z władzami gminy Gorzyce podjęły się budowy pochylni dla osób niepełnosprawnych. Zadanie to zostało ukoń czone pod koniec kwietnia. Pomoc finansową zaproponował wójt gminy Gorzyce, deklarację współfinansowania złożyli także najemcy. W budże tach powiatu wodzisławskiego i Gorzyc zabezpieczono odpowiednie środ ki finansowe oraz podpisano umowę między samorządami pozwalającą wybudować pochylnię. Koszt inwestycji zamknął się kwotą 36 tys. zł. Jeszcze w tym roku będzie realizowana podobna inicjatywa, tym razem przy ośrodku zdrowia w Wodzisławiu Kokoszycach przy ul. Młodzieżowej 45. Dzięki wybudowanej pochylni niepełnosprawni bez problemów dostaną się do budynku przychodni zdrowia

3 Maj 2008 Podczas powiatowych uroczystości strażakom wręczono odznaczenia, wyróżnienia i nominacje na wyższe stopnie służbowe Strażacy swiętowali Z okazji powiatowych obchodów Dnia Strażaka 9 maja na placu przed Powiatową Komendą Państwowej Stra ży Pożarnej w Wodzisławiu odbył się uroczysty apel. Oprócz strażaków wzięli w nim udział przedstawiciele władz samo rządowych z terenu powiatu wodzisławskiego oraz senator Antoni Motyczka. Podczas uroczystości wręczono odznaczenia, wyróżnienia i nominacje na wyższe stopnie służbowe następującym osobom: honorowy medal im. Bolesława Chomicza otrzymał Henryk Rduch, komendant gminny OSP w gminie Mszana, srebrną odznakę Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej otrzy mali: Jerzy Rosół, starosta Powiatu Wodzisławskiego (wręczenie na stąpiło 8 maja w Katowicach podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka) oraz st. ogn. Jerzy Glenc, starszy operator sprzętu specjal nego, dyplom KG PSP otrzymał kpt. Mieczysław Pluta, dowódca zmiany JRG PSP w Wodzisławiu Śl., brązową odznakę Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej otrzy mali: st. kpt. Jacek Filas, dowódca Jednostki Ratowniczo Gaśniczej PSP w Wodzisławiu Śl., st. asp. Sebastian Bogocz, dowódca zmia ny, st. asp. Piotr Prusowski, dyżurny operacyjny, st. ogn. Ireneusz Mikuła, starszy operator sprzętu specjalnego, st. ogn. Andrzej Prze smycki, dowódca zastępu, st. ogn. Mirosław Przybyła, starszy ope rator sprzętu specjalnego, brązowy medal Za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali: kpt. Bar tosz Deberny, specjalista, asp. Krzysztof Ograbek, starszy specja lista ratownik i ogn. Wiesław Bugiel, operator sprzętu specjalnego, stopień aspiranta otrzymał mł. asp. Krzysztof Ograbek, starszy spe cjalista ratownik, stopień starszego ogniomistrza otrzymał ogn. Erwin Rogoś, starszy ratownik, stopień ogniomistrza otrzymał mł. ogn. Wiesław Bugiel, operator sprzętu specjalnego, stopień młodszego ogniomistrza otrzymał st. sekc. Adam Jachimo wicz, ratownik kierowca, stopień starszego sekcyjnego otrzymali: sekc. Tomasz Ostrzołek, ratownik kierowca i sekc. Mariusz Winiarczyk, ratownik kierowca, stopień starszego strażaka otrzymali: Damian Kamczyk, stażysta, Tomasz Kamczyk, młodszy ratownik kierowca, Józef Kwaśnica, stażysta, Damian Maciuga, stażysta oraz Piotr Trznadel młodszy ratownik. Opr. WIEŚCI POWIATU WODZISŁAWSKIEGO Wirtualna szkoła Po raz kolejny Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim wychodzi przed szereg i zaskakuje nową propozycją. Tym razem jest to innowacja edukacyjna, która umożliwi zastąpienie tradycyjnej nauki w szkole kształceniem za pośrednictwem internetu. Tą formą nauczania zostaną objęte wy brane klasy Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w systemie zaocznym już od września. Innowacja, przygotowana przez nauczycieli PCKU, zakłada zmiany organizacyjne w kształceniu w systemie zaocznym poprzez ogranicze nie obowiązkowego udziału w zajęciach odbywających się w szkole, na rzecz aktywności na internetowej platformie edukacyjnej. Zawsze powtarzam, że w obecnych realiach oświatowych, aby przetrwać trzeba być jeden krok przed wszystkimi. Wprowadzenie do naszej oferty edu kacyjnej elementów kształcenia przez internet jest kolejnym oryginal nym pomysłem na to, jak zapewnić sobie odpowiedni nabór mówi Jan Kopczyński, dyrektor Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicz nego w Wodzisławiu. To świetna wiadomość dla osób, które z powodu pracy lub innych obowiązków nie mają możliwości uczęszczać do szkoły. Zastosowanie e nauczania ograniczy do minimum wizyty w szkole, ponieważ przeka zywanie wiadomości, ćwiczenia, zadania i kontakty z nauczycielem będą się odbywać za pośrednictwem internetu. Osoby, które wybiorą liceum w trybie internetowym, do szkoły pofatygują się wyłącznie na egzami ny z poszczególnych przedmiotów. Niewątpliwą korzyścią tego mo delu kształcenia jest to, że słuchacze będą się uczyć gdzie chcą i kiedy chcą. Poza tym nauczanie przez internet to całodobowy dostęp do ćwi czeń i materiałów wyjaśnia Piotr Kauch, wicedyrektor PCKU. Wodzisławska placówka eksperymentuje z e nauczaniem od kilku lat dzięki własnej platformie edukacyjnej. Dotychczas działalność nauczy cieli ograniczała się wyłącznie do wspomagania tradycyjnego naucza nia. Wcześniej wykorzystywaliśmy platformę edukacyjną do udostęp niania słuchaczom notatek lub innych materiałów. Samo nauczanie od bywało się podczas zajęć. Od września, za sprawą innowacji, wszystko, co dotyczy kształcenia, będzie się odbywać za pośrednictwem platfor my mówi Piotr Kauch. Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego jest przygotowane do nauczania przez internet pod każdym względem. Do wdrożenia inno wacji jesteśmy przygotowani zarówno od strony technicznej, jak i kadro wej. Całkiem niedawno piętnastu nauczycieli naszej szkoły ukończyło studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim z nauczania usta wicznego na odległość. Platforma edukacyjna plus nowoczesne pracow nie multimedialne dostępne dla nauczycieli i słuchaczy, to zaplecze tech niczne, które umożliwi realizację zadania dodaje Jan Kopczyński. PCKU jest placówką publiczną, a to oznacza, że nauka w niej jest nie odpłatna. Osoby kończące szkołę za pośrednictwem internetu otrzymają świadectwo ukończenia szkoły i będą mogły przystąpić do egzaminu maturalnego, tak jak uczniowie tradycyjnych liceów. Praca z wykorzystaniem nowoczesnych technologii to w PCKU codzienność 3

4 WIEŚCI POWIATU WODZISŁAWSKIEGO Maj 2008 WIEŚCI Z SESJI 24 kwietnia, w Powiatowym Centrum Konferencyj nym, odbyła się XIX sesja Rady Powiatu Wodzisław skiego. Wzięło w niej udział 25 radnych. Jednym z najważniejszych punktów obrad kwietniowej sesji było głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla Zarządu Powiatu. Jednak nim do tego doszło staro sta Jerzy Rosół przedstawił sprawozdanie z działal ności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz informację o przetargach. Po tym wprowadzeniu przystąpiono do spraw związanych z absolu torium dla Zarządu. Ustawa o finansach publicznych nakłada na Za rząd Powiatu obowiązek przedłożenia Radzie Powiatu oraz RIO rocz nego sprawozdania z wykonania budżetu w nieprzekraczalnym termi nie do 20 marca roku następującego po roku budżetowym. Zarząd Powiatu Wodzisławskiego wypełnił nałożony nań obo wiązek i wymagane dokumenty zostały przekazane zarówno organo wi stanowiącemu, jak i kontrolnemu mówił starosta Jerzy Rosół, na kwietniowej sesji. Przypomniał, że budżet Powiatu Wodzisławskiego na 2007 rok został przyjęty 25 stycznia 2007 roku. Po stronie docho dów zaplanowano osiągniecie kwoty zł, a po stronie wy datków zaplanowano kwotę zł. W procesie planowania budżetowego przyjęto konstrukcję wykazującego nadwyżkę niezrów noważonego budżetu, w którym planowane wydatki były mniejsze od planowanych dochodów o zł. Kwotę tę zabezpieczono na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Powiat w latach ubie głych. Ostatecznie wykonanie budżetu za 2007 rok zamknęło się po stronie dochodów kwotą zł, natomiast po stronie wydat ków kwotą zł. Wykonany wynik budżetu za 2007 rok to nadwyżka budżetowa w wysokości zł. Uwzględniając zatem osiągnięte dochody i przychody pomniej szone o dokonane wydatki i rozchody saldo budżetu Powiatu Wodzi sławskiego na 2007 rok jest dodatnie i zamyka się kwotą ,52 zł informował starosta. Dodał, iż sprawozdanie opisowe, jak i staty styczne sprawozdania budżetowe były przedmiotem badań Regional nej Izby Obrachunkowej w Katowicach, która to wydała opinię pozy tywną o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu. Komisja Rewizyjna, Komisja Organizacyjno Prawna i Komisja Budżetu i Finansów również pozytywnie go zaopiniowały. Radni po zapozna niu się z wszystkimi opiniami i dokumentami przystąpili do głosowa Starosta Jerzy Rosół przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Radni udzielili absolutorium Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego nia, w wyniku którego udzielono absolutorium Zarządowi Powiatu. Starosta Jerzy Rosół podziękował radnym za głosowanie nad udziele niem absolutorium Zarządowi Powiatu, twierdząc, że jest to dla niego zaszczyt, ale też duże wyzwanie na następne lata. Zarząd postara się zrobić wszystko, aby nie zawieść zaufania Rady oraz społeczeństwa Powiatu Wodzisławskiego i dobrze realizować wszystkie zadania, które zostaną na powiat nałożone mówił. Po przegłosowaniu absolutorium dla Zarządu Powiatu radni zajęli się sprawami dotyczącymi działalności wodzisławskiego i rydułtow skiego ZOZ. I tak powiatowi rajcy przegłosowali zmniejszenie liczby łóżek w Oddziale Chorób Wewnętrznych I z 52 do 50 oraz na Oddzia le Chorób Wewnętrznych II z 57 do 52 w wodzisławskim ZOZ. Ko lejna uchwała, jaka została przyjęta na kwietniowej sesji, dotyczyła likwidacji Poradni Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Przy chodni Rejonowo Specjalistycznej Nr 1 w Rydułtowach przy ul. Ple biscytowej 47 należącej do ZOZ w Rydułtowach. Do tej pory porad nia ta funkcjonowała jako przyszpitalna Poradnia Internistyczna, co było niezgodne z zapisami umowy zawartej na świadczenie usług medycznych w podstawowej opiece zdrowotnej. Ponadto poradnia nie była dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. W związku z powyższym w styczniu 2002 roku przeniesiono ją do odległej o 600 m Przychodni Rejonowo Specjalistycznej nr 2 w Rydułtowach przy ul. Strzelców Bytomskich 11. Do chwili obec nej jednak nie dokonano zmian w statucie SP ZOZ u. Kolejne dwie uchwały również dotyczyły rydułtowskiego ZOZ. Pierwsza miała na celu likwidację pracowni diagnostycznej (USG) w Przychodni Rejonowo Specjalistycznej Nr 2 w Rydułtowach przy ul. Strzel ców Bytomskich 11. Pracownia ta, choć wpisana do statutu ZOZ w Rydułtowach, nigdy nie rozpoczęła działalności ze względu na brak aparatu USG. Przewidziany w poprzednich latach zakup nowego aparatu USG nie doszedł do skutku ze względu na brak pieniędzy. Tego typu świadczenia są udzielane w Pracowni Ultrasonograficz nej mieszczącej się w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej przy ul. Plebiscytowej 47 w Rydułtowach. Druga uchwała dotyczyła likwi dacji Pracowni RTG w Przychodni Rejonowo Specjalistycznej nr 2 w Rydułtowach. Związane jest to z kasacją dwóch aparatów RTG ze względu na zły stan techniczny. Dalsze udzielanie tego typu świadczeń zapewnią Pracownie RTG Nr 1 i Nr 2 w Zakładzie Dia gnostyki Obrazowej w Rydułtowach. Rajcy przegłosowali też uchwałę dotycząca nadania Liceum Ogól nokształcącemu w Rydułtowach, wchodzącemu w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, imienia Noblistów Polskich Na koniec podjęto jeszcze dwie uchwały w sprawie udzielenia po mocy finansowej powiatowi wodzisławskiemu przez gminy Gorzyce i Mszana na działania przy drogach powiatowych. 4

5 Maj 2008 Strefa czeka na inwestorów W czwartek, 8 maja, odbyło się oficjalne otwarcie stre fy rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości w Ry dułtowach. Strefa to jedna z największych inwestycji w mieście na przestrzeni ostatnich kilku lat. Wartość kosz torysowa zadania została oszacowana na 20 mln zł. Ponad 12 mln 544 tys. zł pochodzi z Europejskiego Funduszu Roz woju Regionalnego. Miasto otrzymało także 1 mln 672 tys. zł dofinan sowania z budżetu państwa oraz ponad 1 mln 556 tys. zł z Wojewódz kiego Funduszu Ochrony Środowiska. Wkład własny Rydułtów wyniósł 4 mln 272 tys. zł. Jednak ostateczna wartość inwestycji będzie znana dopiero po zakończeniu wszystkich rozliczeń. Strefa ma być alternatywą dla górnictwa. Władze miasta mają na dzieję, że zmieni ona wizerunek Rydułtów w regionie z miasta górni czego na centrum biznesowe. Teraz jednak przed włodarzami najtrud niejsze zadanie pozyskanie inwestorów. Na dzień dzisiejszy nie do końca wiadomo, jakie firmy skorzystają z tej okazji. Wiadomo, że na pewno nie będzie to miejsce na kolejny supermarket, bo tych w Ryułto wach jest już wystarczająca ilość. Wszystko zależy od gotowości inwe storów, bo działki, które miasto im oferuje, są w pełni uzbrojone, wraz z mediami i drogami dojazdowymi. W uroczystościach otwarcia sztandarowej inwestycji miasta Rydułtów wzięli udział przedstawiciele rydułtowskiego samorządu i okolicznych gmin oraz władz powiatu z wicestarostą Tadeuszem Skatułą. Z wielką rado ścią uczestniczymy dzisiaj w uroczystościach otwarcia Strefy rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości. Inwestycja ta jest zgodna ze strategią Młodzi inwestorzy Uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim zajęli trzecie miejsce w wojewódzkim etapie konkursu Moje finan se z klasy do kasy. To nie lada osiągnięcie, zważywszy, że do rywali zacji przystąpiło niemal 3 tysiące drużyn z całego województwa. Mateusz Stencel, Piotr Kuczaty i Przemysław Porwoł, członkowie komitetu Ekonom, okazali się świetnymi inwestorami i jeszcze lepszymi znawcami zagadnień związanych z rynkiem kapitałowym i bankowością. Pierwszy etap konkursu polegała na inwestowaniu wirtualnych pie niędzy w lokaty bankowe, obligacje, akcje i waluty. Każda drużyna otrzymała na starcie sto tysięcy złotych, które należało maksymalnie pomnożyć. W ciągu 6 tygodni musieliśmy dokonać inwestycji przynaj mniej w czterech kolejkach inwestycyjnych przewidzianych przez or ganizatorów. Ostatecznie udało się nam zarobić 8 proc., co dało 7 miej sce w województwie wyjaśnia Piotr Kuczaty. Kolejnym etapem zmagań był pisemny test z zakresu wiedzy ekono micznej, który przeprowadzono 21 kwietnia w katowickim kinie Rialto. Młodzi inwestorzy ze swoją opiekunką Haliną Stęchły WIEŚCI POWIATU WODZISŁAWSKIEGO Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali byli i obecni włodarze miasta, przedstawiciele rady miasta, a także starostwa powiatowego i województwa śląskiego rozwoju powiatu i jest potwierdzeniem właściwego kierunku działań, które na naszych oczach wizję rozwoju przemieniają w realną rzeczywistość. Wiel kie słowa uznania należą się tutaj władzom Rydułtów i tym wszystkim, którzy przyczynili się do powstania Strefy. Ze swej strony w imieniu władz powiatu wodzisławskiego chciałbym zadeklarować wszelką możliwą po moc w rozwoju i zagospodarowaniu terenów strefy w imię dobrze pojętego interesu firm i mieszkańców miasta, powiatu i regionu mówił Tadeusz Skatuła, podczas uroczystości otwarcia strefy. Wzięło w nim udział 20 najlepszych komitetów z województwa ślą skiego. Tym razem uczniowie ZSE zajęli drugie miejsce, co ostatecznie dało im trzecie miejsce na Śląsku i tytuł II Wiceinwestora Roku To dla nas duża satysfakcja. Udział w tym konkursie wymagał od nas zaangażowania i poświęcenia dużej ilości czasu, ale jako zespół mobili zowaliśmy się i to dało efekty. Już od kilku lat interesujemy się inwe stowaniem na giełdzie i zajęcie trzeciego miejsca jest tego potwierdze niem mówi Przemysław Porwoł. Pieczę nad komitetem Ekonom sprawowała nauczycielka przedmio tów ekonomicznych Halina Stęchły. Do udziału w konkursie nie musiałam chłopców szczególnie namawiać. Sami śledzili wydarzenia na giełdzie i inwestowali w to, co ich zdaniem miało przynieść najwięk sze zyski mówi nauczycielka. Sukces w konkursie oprócz satysfakcji i dumy, dał uczniom techni kum ekonomicznego także wymierną korzyść w postaci nagrody pie niężnej w łącznej wysokości tysiąca złotych. Konkurs Moje finanse z klasy do kasy jest organizowany od 5 lat przez Gazetę Wyborczą, Narodowy Bank Polski i Fundację Bankową im. Leopolda Kronenberga. Skierowany jest do gimnazjów i szkół po nadgimnazjalnych i ma zasięg ogólnokrajowy. Intencją organizatorów jest przekazanie młodym Polakom wiedzy na temat inwestowania, oszczędzania oraz rynku kapitałowego. Nowe imię szkoły Od czerwca bieżącego roku Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rydułtowach będzie nosić imię Noblistów Polskich. W związ ku z tym dyrekcja ZSP zaprasza absolwentów szkoły na uroczysto ści związane z nadaniem imienia, które będą odbywać się w dniach od 12 do 14 czerwca. Święto szkoły rozpocznie się mszą w kościele św. Jerzego w Rydułtowach. Ponadto w programie imprezy przewi dziano: przemarsz ulicami miasta w towarzystwie orkiestry dętej KWK Rydułtowy Anna, uroczystą akademię, koncert zespołu Ca rantuhill i bal absolwenta. Zainteresowane osoby proszone są o kontakt i rezerwację miejsc. Więcej informacji pod numerem telefonu (032) lub na stronie internetowej Opr. 5

6 WIEŚCI POWIATU WODZISŁAWSKIEGO Maj 2008 Damian Majcherek, etatowy Członek Zarządu Powiatu, składa kwiaty pod Pomnikiem Walki i Zwycięstwa Patriotyczny bieg Prawie czterysta osób wzięło udział w tradycyjnym bie gu ulicznym w ramach XVI Memoriału im. Jana Mar gicioka i Leopolda Hałaczka, który odbył się 24 kwiet nia w Rydułtowach. Przed startem odbyła się krótka uroczystość pod Pomnikiem Wal ki i Zwycięstwa ku czci poległych za ojczyznę. Jan Margiciok i Le opold Hałaczek byli rydułtowskimi harcerzami, którzy w czasie II wojny światowej walczyli w Polskiej Organizacji Powstańczej, a potem w Armii Krajowej. Margiciok został rozstrzelany w obozie w Oświęcimiu w 1943 roku, natomiast Hałaczek został powieszony przez hitlerowców w roku Na trasie biegu rywalizowali uczniowie szkół podstawowych, gim nazjalnych i podnadgimnazjalnych z regionu, a także czeskiej Orlo vej. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych zarówno wśród drużyn chłopięcych, jak i dziewczęcych, najlepiej spisali się uczniowie ryduł towskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1. Wśród gimnazja listów pierwsze były reprezentantki Gimnazjum nr 1 z Wodzisławia Niemieckojęzyczne zmagania Upowszechnienie wiedzy o krajach niemieckojęzycznych i nakłonienie młodzieży do nauki języka niemieckiego to główne cele Powiatowego Konkursu Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych dla szkół ponadgimnazjalnych. Od pięciu lat jego organizacją zajmują się nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim. Tegoroczna edy cja konkursu odbyła się 28 kwietnia i była poświęcona geografii państw niemieckiego obszaru językowego. Do zmagań przystąpiło osiem szkół reprezentowanych przez wyłonione w szkolnych eliminacjach drużyny. Konkurs składał się z dwóch etapów. Pierwszym był test pisemny przeprowadzony w języku polskim, a obejmujący materiał zawarty w dołączonych pytaniach. Pytania w większości opracowano na podsta wie informacji z niemieckojęzycznych stron internetowych, co było dla uczestników dodatkową motywacją do wytężonej nauki języka niemiec kiego. Najlepiej z pierwszym etapem konkursu poradzili sobie ucznio wie Zespołu Szkół Technicznych i Zespołu Szkół Zawodowych. Po drugim etapie rywalizacji najlepszy był Rafał Piekorz z Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Urszulanek z Rybnika (gościnny udział), drugie miejsce zajął Marcin Pypeć z ZST w Wodzisławiu, a trzecie Łukasz Budziński z wodzisławskiego ZSZ. 6 LEOPOLD HAŁACZEK, pseud. Tadek, Góra, Herman, Le opold Wala, urodzony 29 września 1912 r. w Bottrop, pow. Rec klinghausen (Westfalia). W roku 1927 r. wstąpił w szeregi harcer skie, a dwa lata później w 1929 r. założył drużynę harcerską w Krzyżkowicach, którą kierował do 1933 r. Po zwolnieniu z wojska, pracował jako urzędnik w kopalni Charlotta w Rydułtowach i działał społecznie jako komendant hufca harcerzy w Rydułtowach. Od początku wojny zaangażował się w działalność konspiracyjną w okolicy Rybnika. Jesienią 1940 r. zwolniono go z pracy za... manifestowaną polskość, a w grudniu został aresztowany. Po sze ściu tygodniach udało mu się zbiec i przy pomocy kolegów z orga nizacji konspiracyjnej ZWZ przedostał się do Czech, gdzie prowa dził pracę konspiracyjną w okolicy Orłowej na Zaolziu jako za stępca komendanta ZWZ/AK. W 1943 r. został zatrzymany przez gestapo i uwięziony w cieszyńskim więzieniu, a po trzech miesią cach trafił do Auschwitz. W czerwcu 1944 r. wraz z czterema inny mi więźniami został powieszony w miejscowości Pietwałd, a jego ciało spalono w oświęcimskim krematorium. JAN MARGICIOK, pseud. August, Mazur, Mały, Dymitrow, Skowronek, Hans Joeschke, urodzony 10 lipca 1915 r. w Koko szycach. Podharcmistrz Hufca ZHP w Rydułtowach. W 1940 r. prze szedł szkolenie wojskowe i podjął działalność konspiracyjną jako żołnierz ZWZ. Początkowo wykonywał obowiązki kuriera w tej organizacji, a następnie dostał polecenie zorganizowanie wywia du. Dawało to możliwość zdobywania cennych informacji o ruchach wojsk niemieckich, ich rozmieszczeniu oraz rodzaju produkcji w niemieckich zakładach zbrojeniowych. W lutym 1941 r. został aresztowany, ale udało mu się zbiec podczas transportu z Rybnika do Katowic. Musiał się ukrywać, lecz po przedostaniu się na Zaol zie nadal prowadził działalność konspiracyjną. W wyniku zdrady, został aresztowany r. i przewieziony na gestapo w Ka towicach, następnie w grupie 71 osób został przewieziony w listo padzie 1943 r. do obozu Auschwitz i tam rozstrzelany. Śl., a równorzędne miejsce w kategorii chłopców zajęli uczniowie Gimnazjum nr 4 w Żorach. W kategorii szkół podstawowych najlep sze były biegaczki ze Szczerbic oraz Lysek. Swoją obecnością imprezę uświetnili m.in. Bohumil Mazánek, Kon sul Generalny Republiki Czeskiej w Polsce, Damian Majcherek, eta towy Członek Zarządu Powiatu Wodzisławskiego oraz Paweł Kowol, Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Uczestnicy konkursu w trakcie rozwiązywania testu z wiedzy o krajach niemieckojęzycznych W przerwie konkursu odbyły się warsztaty metodyczne dla uczniów i nauczycieli poprowadzone przez przedstawiciela Wydawnictwa Szkolnego PWN.

7 Proszę zmienić tytuł najlepiej w 1 linijce (Wszystkie Wszystko) Maj 2008 Już od lat targi cieszą się dużym zainteresowaniem Wszystko dla domu Wdniach 7 i 8 czerwca w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Radlinie odbędą się IV Targi OGRO DOM Wszystko dla Domu i Ogrodu. Zwiedzający, dla których przewidziano wstęp wolny, będą mieli okazję zoba czyć wystawę wyposażenia dla domu i ogrodu: materiałów wykończeniowych, ogro dowych, podłóg i materiałów budowlanych. Swoją ofertę zaprezentują także firmy deweloperskie i ubezpieczeniowe. Na targach będzie można zobaczyć ciekawe roz wiązania w budownictwie, nowe wzory oraz pokazy nowego sprzętu i zamocowań. Przedstawią je specjaliści i fachowcy z branży budowlanej i wykończeniowej. Uroczyste otwarcie Targów OGRO DOM nastąpi 7 czerwca o godzinie 10. Swoją obecność zapowiedzieli na nich m.in. eurodeputowany Jerzy Buzek, Bo gusław Śmigielski, Marszałek Województwa Śląskiego, Jerzy Rosół, Starosta Powiatu Wodzisławskiego i Barbara Magiera, burmistrz Radlina. Wystawa bę dzie trwać do godziny 18, a podczas jej trwania przed MOSiR odbędzie się festyn Mojej mamie przygotowany przez Zespół Szkół Sportowych oraz wystawa drobnego inwentarza. W drugi dzień targów, poza wystawą, nastąpi losowanie nagród wśród zwie dzających, wręczenie wyróżnień w kategorii najlepsze stoisko i najlepszy pro dukt oraz wręczenie certyfikatów dla firm uczestniczących w targach. Patronat Honorowy nad Targami OGRO DOM objął prof. Jerzy Buzek. Organizatorami imprezy są Forum Firm Miasta Radlin i Subregion Zachodni Województwa Śląskiego. Patronować jej będą także Urząd Miasta Radlin i wo dzisławskie starostwo. Wszystkie dzieci nasze są 2czerwca na terenie Zespołu Szkół nr 2 w Wodzisławiu przy ul. Wałowej odbywać się będą Powiatowe Obchody Dnia Dziecka. Impreza jest kon tynuacją Powiatowych Dni Walki z Ubóstwem kampanii zakończonej du żym sukcesem, w którą zaangażowało się wiele instytucji i placówek z tere nu powiatu wodzisławskiego. Tym razem impreza kierowana jest do najmłodszych. Wezmą w niej udział dzieci pochodzące z rodzin najuboższych z całego powiatu. Wytypowane zo staną przez miejscowe ośrodki pomocy społecznej. W sumie w obchodach Powiatowego Dnia Dziecka weźmie udział blisko 180 dzieci. Rozpoczną się one o godzinie 15 i potrwają do godziny 20. W tym czasie na najmłodszych czeka mnóstwo atrakcji i niespodzianek. Będą gry, konkursy i zabawy, wystę py dżudoków, prezenty i dyplomy. Zadbano też o posiłek dla dzieci. Czeka ich smakowita wojskowa grochówka i słodycze. Imprezę sponsorują ośrodki po mocy społecznej z całego powiatu wodzisławskiego, Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu oraz lokalni przedsiębiorcy. WIEŚCI POWIATU WODZISŁAWSKIEGO Rodzinny piknik 30 maja obchodzony jest dzień rodzicielstwa zastęp czego. Tego dnia Powiatowy Ośrodek Adopcyjno Opiekuńczy organizuje wielki piknik dla rodzin za stępczych. Impreza odbywać się będzie na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Olza w godzinach od do 20. Spotkanie rozpocznie się mszą plenerową. Po jej zakończeniu nastąpi część rozrywkowo rekreacyjna. Przygotowano sporo atrak cji, zwłaszcza dla najmłodszych. Będą gry i zabawy plenerowe, konkursy rodzinne, mecz siatkówki: pracownicy ośrodka kontra rodzice zastępczy, a także pokaz psów ratowniczych oraz sprzętu i umiejętności wodzisławskich strażaków. Jak na prawdziwy pik nik przystało będzie też pieczona kiełbaska z grilla i słodkości. To już druga taka impreza. Poprzednią zorganizowaliśmy w zeszłym roku i bardzo się wszystkim podobało. To świetna oka zja do zabawy i wspólnego aktywnego spędzenia czasu. To także doskonałe okazja, by rodzice zastępczy mogli wymienić się swo imi opiniami, doświadczeniami, a także spotkać, bo w natłoku co dziennych obowiązków czasem brak czasu na takie kontakty ze znajomymi podkreśla Joanna Kasendra, dyrektorka Powiato wego Ośrodka Opiekuńczo Adopcyjnego. Obecnie na terenie powiatu wodzisławskiego jest 150 rodzin zastępczych, z czego 27 niespokrewnionych. W sumie pod opie kę rodzin zastępczych oddanych jest 230 dzieci. Wydawca: Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim, Wodzisław Śląski, ul. Bogumińska 2, tel Redakcja: Józef Szymaniec, redaktor naczelny, tel , Marcin Kopczyński, dziennikarz. e mail: Skład i druk: Tęcza s.c., tel Materiały zamieszczone w "Wieściach Powiatu Wodzisławskiego" są zastrzeżone. Redakcja nie odpowiada za treść nadsyłanej do druku korespondencji. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania nadesłanych tekstów oraz zmian tytułów. Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych. Adres do korespondencji: Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim, Wodzisław Śląski, ul. Bogumińska 2, z dopiskiem Wieści Powiatu Wodzisławskiego. 7

8 WIEŚCI POWIATU WODZISŁAWSKIEGO Maj 2008 Ruszyły Powiatowe Dni Sportu Odbyły się już pierwsze zawody w ramach IX Powiato wych Dni Sportu, które potrwają do 10 czerwca. 16 maja w kręgielni Fantasy park w Rybniku rozegrano V Między narodowe Mistrzostwa Szkół Ponadgimnazjalnych w Bowlingu pod Patronatem Starosty Powiatu Wodzisławskiego. W szranki stanęło 12 drużyn, w tym szkoła z czeskiego Havirova. Każda drużyna składała się z dwójki uczniów oraz nauczyciela. Po zaciętej walce pierwsze miejsce zajęła reprezentacja Zespołu Szkół Technicznych z Wodzisławia. WYNIKI TURNIEJU: gra o miejsca I III ZST w Wodzisławiu Śl. ZSP w Pszowie 438:429 ZST w Wodzisławiu Śl. ZSP Nr 2 w Rydułtowach 373:337 ZSP w Pszowie ZSP Nr 2 w Rydułtowach 339:377 gra o miejsca IV VI ZSE w Wodzisławiu Śl. ZS w Gogołowej 389:313 ZS w Gogołowej SOSW w Wodzisławiu Śl. 306:348 ZSE w Wodzisławiu Śl. SOSW w Wodzisławiu 391:361 Uczestnicy IV Otwartych Mistrzostw Powiatu Wodzisławskiego w Tenisie Ziemnym Z kolei w dniach 17 i 18 maja odbyły się IV Otwarte Mistrzostwa Po wiatu Wodzisławskiego w Tenisie Ziemnym o Puchar Starosty Powiatu Wodzisławskiego. W pierwszym dniu mistrzostw 28 zawodników rywa lizowało na kortach La Mirage w Skrzyszowie o wejście do półfinałów. Podczas drugiego dnia rozegrano mecze półfinałowe i finałowe. Zwy cięzcą w kategorii mężczyzn został Ireneusz Lubiński z Żywca, który pokonał Antoniego Gogulskiego z Boguszowic, natomiast w kategorii kobiet zwyciężyła Grażyna Olczyk z Pszowa. Opr. WYNIKI: Mężczyźni: Lubiński Gogulski 6:4, 6:2, Butanowicz Wajda 6:3, 6:3 Kobiety: Olczyk Czerwińska 6:1, 6:0, Dajka Bugla 6:0, 6:0 Zwycięzcy V Międzynarodowych Mistrzostw Szkół Ponadgimnazjalnych w Bowlingu Złote Wawrzyny rozdane To było święto młodych literatów z powiatu wodzi sławskiego. 21 kwietnia spotkali się w Powiatowym Ośrod ku Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim, by odebrać nagrody VI Powiatowego Przeglądu Twórczości Literackiej Dzieci i Młodzieży Złoty Wawrzyn W kategorii szkół ponadgimnazjalnych na konkurs wpłynęło 11 prac w zakresie poezji i prozy. Jury, w składzie Monika Witosz, polonistka Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim, Agnieszka Ro esler, polonistka Zespołu Szkół Ekonomicznych i Piotr Skowronek, doradca metodyczny języka polskiego PODN, wyłoniło laureatów: w kategorii proza przyznano wyróżnienie dla Urszuli Wydry, uczen nicy Zespołu Szkół im. 14 Pułku Powstańców Śląskich, za tekst za tytułowany Sztuka życia opiekunka Ewa Faroń w kategorii poezja I i II miejsca nie przyznano, natomiast III miej sce zajął Marek Grabiniok, również reprezentant Zespołu Szkół im. 14 Pułku Powstańców Śląskich, za wiersz Tyle potrafię opie kunka Ewa Faroń 8 W programie IX Powiatowych Dni Sportu zaplanowano również:! IX Licealiadę Chłopców Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Wodzisławskiego, 30 maja! I Wiosenny Mityng Nauczycieli i Pracowników Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Wodzisławskiego, 31 maja! VI Powiatową Olimpiadę Osób Niepełnosprawnych, 10 czerwca Laureatom gratulowała współorganizatorka konkursu Iwona Miler Jury postanowiło również przyznać trzy równorzędne wyróżnienia w kategorii poezja: Darii Niewelt, uczennicy Zespołu Szkół im. 14 Pułku Powstańców Śląskich za wiersz zatytułowany Modlitwa oraz Sarze Grzonce i Jonatanowi Wieczorkowi, uczniom II Li ceum Ogólnokształcącego im. Ks. prof. J. Tischnera, za wiersze Niebo dla bogaczy i Niewiele.

Rolnicy podziękowali za plony

Rolnicy podziękowali za plony Nr 9-10 (119-120) wrzesień październik 2010 ISSN 1509-0655 MIESIĘCZNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY GMIN I POWIATU LUBELSKIEGO Rolnicy podziękowali za plony l MIJAJĄCA KADENCJA W OCENIE SAMORZĄDOWCÓW l POWIATOWY

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW ZIEMI STĘSZEWSKIEJ. rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Stęszewie, sporządzenie projektu kanalizacji sanitarnej:

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW ZIEMI STĘSZEWSKIEJ. rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Stęszewie, sporządzenie projektu kanalizacji sanitarnej: WIEŚCI 3 2008 ISSN 1233-6033 egzemplarz bezpłatny CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW ZIEMI J 30 V 2008 Sprawozdanie burmistrza Gminy Stęszew z działalności w roku 2007 28 kwietnia br. odbyła się sesja absolutoryjna,

Bardziej szczegółowo

Wielkie święto naszego miasta

Wielkie święto naszego miasta KWIECIEŃ Nr 04/2001 (118) Wesołych Wesołych Świąt Świąt 10 lat samorządności Wielkie święto naszego miasta Nasi licealiści laureatami ogólnopolskiego konkursu Ku wolnej Polsce Nagrody na Zamku Królewskim

Bardziej szczegółowo

32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA

32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA 32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA Teatralnie i rodzinnie Teatralnie w dolinie Chodelki to hasło pikniku rodzinnego, który odbył się na boisku obok Gimnazjum w Borzechowie. str. 2

Bardziej szczegółowo

Nr 5 (54) MAJ 2011 r.

Nr 5 (54) MAJ 2011 r. Nr 5 (54) MAJ 2011 r. Gazeta Wodzisławska Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03 Redaktor naczelny: Agnieszka Kozielska Dziennikarze: Magdalena Szymańska

Bardziej szczegółowo

GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR

GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR Boronów, Ciasna, Herby, Kochanowice, Koszęcin, Lubliniec, Pawonków, Woźniki GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR 9/2009 (69) Pogotowie ma nową karetkę s. 3 Zespół karetki ze starostą

Bardziej szczegółowo

GAZETA GMINY ROJEWO. W numerze: Inwestycje gminne. m ' ^ w n B n H H Wydarzenia szkolne Bieżące informacje

GAZETA GMINY ROJEWO. W numerze: Inwestycje gminne. m ' ^ w n B n H H Wydarzenia szkolne Bieżące informacje GAZETA GMINY ROJEWO Nr 1/Marzec 2014 www.roj6wo.pl W numerze: Inwestycje gminne m ' ^ w n B n H H Wydarzenia szkolne Bieżące informacje Szanowni Państwo Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Mieszkańców naszej

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy w powiecie strzeleckim

Rynek pracy w powiecie strzeleckim 25 lat wolności 13 stycznia starosta Józef Swaczyna uczestniczył w Pałacu Prezydenckim w uroczystości podsumowującej obchody 25-lecia odzyskania przez nasz kraj pełnej niezawisłości. Celem obchodów tej

Bardziej szczegółowo

Nr 9/459; wrzesień 2009

Nr 9/459; wrzesień 2009 Nr 9/459; wrzesień 2009 Kąpiel NIEwzbroniona! Oby to koło nie było nigdy potrzebne... Prezent z rąk prezydenta Adama Fudalego odbiera dyrektor MOSiR Rafał Tymusz. Basen w Boguszowicach jest pierwszą w

Bardziej szczegółowo

Tak świętowaliśmy Dni Wołomina

Tak świętowaliśmy Dni Wołomina I N F O R M A T O R U R Z Ę D U M I E J S K I E G O W W O Ł O M I N I E Numer 1, czerwiec-sierpień 2015 r. w w w.naszwolomin. p l Tak świętowaliśmy Dni Wołomina W numerze m.in.: Audyty w spółkach i jednostkach

Bardziej szczegółowo

Uśmiech dziecka bezcenny str. 6

Uśmiech dziecka bezcenny str. 6 ISSN 2080-1831 Nr 6 (16) Czerwiec 2010 Narodziny tradycji akademickiej str. 8 Parzno dla śp. Prezydentów RP str. 9 Ścieżka w Domiechowicach, Emilinie i Parznie str. 11 Oldboy przy piłce str. 12 Uśmiech

Bardziej szczegółowo

RADA UCHWALIŁA ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA

RADA UCHWALIŁA ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA Numer 4/2008 TERESIŃSKI MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY ISSN 1509-9814 egzemplarz bezpłatny RADA UCHWALIŁA ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA - str. 4 Ponadto w numerze m.in.: - dwie sesje Rady Gminy - gminne przetargi -

Bardziej szczegółowo

hełmiecki Egzemplarz bezpłatny grudzień 201 3 Odważne plany inwestycyjne gminy na 2014 Zapraszamy na lodowisko w Chełmcu Darmowy internet w gminie

hełmiecki Egzemplarz bezpłatny grudzień 201 3 Odważne plany inwestycyjne gminy na 2014 Zapraszamy na lodowisko w Chełmcu Darmowy internet w gminie C Numer 1 hełmiecki Egzemplarz bezpłatny grudzień 201 3 Odważne plany inwestycyjne gminy na 2014 Zapraszamy na lodowisko w Chełmcu Darmowy internet w gminie Imieniny Gminy Wydawca: Stowarzyszenie Razem

Bardziej szczegółowo

Gródkowskiej i Zwycięstwa w Psarach oraz przy ul. Belnej w Strzyżowicach, który obecnie znajduje się w ocenie. Red

Gródkowskiej i Zwycięstwa w Psarach oraz przy ul. Belnej w Strzyżowicach, który obecnie znajduje się w ocenie. Red Gazeta samorządowa Egzemplarz bezpłatny KWIECIEŃ 2014 NR 04/108 ISSN 1732-985X Ruszyła wymiana sieci wodociągowej w Psarach Pod koniec kwietnia ruszyły prace związane z wymianą sieci wodociągowej w Psarach.

Bardziej szczegółowo

Niepełnosprawni walczą o swój dom

Niepełnosprawni walczą o swój dom l POWIAT PIASECZYŃSKI l POWIAT GRÓJECKI l URSYNÓW l ROK XIII NR 37 (503) 11-17 PAŹDZIERNIK A 2013 ISSN 1643-2843 GAZETA BEZPŁ ATNA l POWIAT GRODZISKI l POWIAT PRUSZKOWSKI l W NUMERZE Becikowego nie będzie

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

Ścieżki, które łączą str. 5. Moc organizacji str. 6. Zmierzono aktywność "pośredniaka" str. 10. Dożynki powiatowe w Szczercowie str.

Ścieżki, które łączą str. 5. Moc organizacji str. 6. Zmierzono aktywność pośredniaka str. 10. Dożynki powiatowe w Szczercowie str. Nr 4 (50) sierpień- -wrzesień 2014 ISSN 2080-1831 Ścieżki, które łączą str. 5 Moc organizacji str. 6 Zmierzono aktywność "pośredniaka" str. 10 Dożynki powiatowe w Szczercowie str. 12-13 Euro powiat to

Bardziej szczegółowo

Radlin: bal na Titanicu trwa

Radlin: bal na Titanicu trwa Materiał KW Stowarzyszenie Ruch Demokracji Lokalnej Radlin: bal na Titanicu trwa W lipcu Nowiny Wodzisławskie opublikowały raport miesięcznika Wspólnota odnośnie dochodów gmin w Polsce. W dochodach tych

Bardziej szczegółowo

terenowy Rodzinny TUROSZOWSKIE BEZDROŻA Szczegóły na stronie 13 W numerze II Turystyczny Czuję się zobowiązany X Europejski Odpust Kopaczów Oldrichov

terenowy Rodzinny TUROSZOWSKIE BEZDROŻA Szczegóły na stronie 13 W numerze II Turystyczny Czuję się zobowiązany X Europejski Odpust Kopaczów Oldrichov Nr 8 (29) wrzesień 2011 BEZPŁATNY Bogatynia BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY BOGATYNIA BIAŁOPOLE BRATKÓW DZIAŁOSZYN JASNA GÓRA KRZEWINA KOPACZÓW LUTOGNIEWICE OPOLNO ZDRÓJ PORAJÓW POSADA SIENIAWKA WYSZKÓW-WOLANÓW

Bardziej szczegółowo

Kontrowersyjna inwestycja

Kontrowersyjna inwestycja DODATEK TV Budżet na 2015 r. przyjęty Orszak Trzech Króli str. 2 str. 8 Studniówka ZSO Kontrowersyjna inwestycja str. 9 w Siennicy str. 5 Z GMINY Oświetlenie na Kolejowej R E K L A M A Mieszkańcy ulicy

Bardziej szczegółowo

SŁUPSKI. Nr 11-12 (117-118), Październik-Grudzień 2010 Rok X * ISSN 1730-7686

SŁUPSKI. Nr 11-12 (117-118), Październik-Grudzień 2010 Rok X * ISSN 1730-7686 Powiat SŁUPSKI Nr 11-12 (117-118), Październik-Grudzień 2010 Rok X * ISSN 1730-7686 Nowe władze powiatu Kadencja była ciekawa Polskie krzyże Zagubiony etos Czar - Pasterka Moja biblioteka Europa po europejsku

Bardziej szczegółowo

Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r.

Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r. Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r. AKCJA LATO W WCK Gazeta Wodzisławska Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03 Redaktor naczelny: Agnieszka Kozielska Dziennikarze:

Bardziej szczegółowo

Mechatronik zawód przyszłości

Mechatronik zawód przyszłości BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK MIESZKAŃCÓW POWIATU BIŁGORAJSKIEGO ISSN 1899-7171 835 do poprawki Wiercą po gaz Jedna z ważniejszych dróg powiatu biłgorajskiego jeszcze musi poczekać na remont. W roku Na terenie

Bardziej szczegółowo

ISSN 1426-5389. Foto: Marcin Loński www.marfot.com.pl

ISSN 1426-5389. Foto: Marcin Loński www.marfot.com.pl ISSN 1426-5389 Foto: Marcin Loński www.marfot.com.pl W miesiącu czerwcu miały miejsce dwie Sesje Rady Miejskiej. Pierwsza Sesja, uroczysta, odbyła się w dniu 19 czerwca i na niej w uroczystej oprawie został

Bardziej szczegółowo

DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC

DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa Nr 10/97 Listopad / Grudzień 2011 numer bezpłatny.: BRZOZÓW. DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC :. 10lat ISSN 1642-8420 Konkurs Potraw Wigilijnych Ziemi Brzozowskiej

Bardziej szczegółowo

16 2 - STR. 11 - STR.

16 2 - STR. 11 - STR. Z okazji Dnia Kobiet, wszystkim Paniom - mieszkankom Jawora oraz Powiatu Jaworskiego składamy serdeczne życzenia zdrowia, radości, szczęścia i uśmiechu. Niech każdy dzień będzie powodem do zadowolenia

Bardziej szczegółowo

MAJ 2012/05 (147) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Otwarcie sali gimnastycznej przy SP1 MIESIĘCZNIK

MAJ 2012/05 (147) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Otwarcie sali gimnastycznej przy SP1 MIESIĘCZNIK MAJ 2012/05 (147) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL Otwarcie sali gimnastycznej przy SP1 1 czwartek 10 maja uroczyście oddano do użytku nowo W wybudowaną salę gimnastyczną

Bardziej szczegółowo

Olkuski. Alba zamiast MPGO. Co się zmieni? gałka gratis OLKUSZ BUKOWNO BOLESŁAW KLUCZE TRZYCIĄŻ WOLBROM. olkusz Wiola Woźniczko

Olkuski. Alba zamiast MPGO. Co się zmieni? gałka gratis OLKUSZ BUKOWNO BOLESŁAW KLUCZE TRZYCIĄŻ WOLBROM. olkusz Wiola Woźniczko # OLKUSZ BUKOWNO BOLESŁAW KLUCZE TRZYCIĄŻ WOLBROM Olkuski Przegl¹d 3.07.2015 r. nr 27/1014 Bezpłatny tygodnik informacyjny Powiatu Olkuskiego Ukazuje się od 1991 r. ISSN 1231-7810 Alba zamiast MPGO. Co

Bardziej szczegółowo

Wielki Jarmark Świąteczny z Dwa Meble Roku 2011 Zmiany w komunikacji z Prosto z budowy. Codziennie nowe informacje www.swarzedz.pl.

Wielki Jarmark Świąteczny z Dwa Meble Roku 2011 Zmiany w komunikacji z Prosto z budowy. Codziennie nowe informacje www.swarzedz.pl. Codziennie nowe informacje www.swarzedz.pl ISSN 1732-2480 nr 9 (279) listopad 2011 bezpłatne pismo informacyjne Wielki Jarmark Świąteczny z Dwa Meble Roku 2011 Zmiany w komunikacji z Prosto z budowy Stomatologia

Bardziej szczegółowo

Stawiamy na ruch. Czapliniecka już przejezdna Bronek jak nowy Przedsiębiorczość mile widziana. Dla Boga, honoru i Ojczyzny. Tematy numeru: Nr 1/2012

Stawiamy na ruch. Czapliniecka już przejezdna Bronek jak nowy Przedsiębiorczość mile widziana. Dla Boga, honoru i Ojczyzny. Tematy numeru: Nr 1/2012 Nr 1/2012 Egzemplarz BEZPŁATNY Zasadniczymi kwestiami, jakie człowiek może rozważać patrząc na swoje lub innych postępowanie, są pytania: Po co to robię? Dlaczego to czynię? Czego dokonałem? Co przede

Bardziej szczegółowo