PGE DYSTRYBUCJA S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PGE DYSTRYBUCJA S.A."

Transkrypt

1 PGE DYSTRYBUCJA S.A. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie: Dostawa urządzeń układów pomiarowych energii elektrycznej - liczniki statyczne specjalne oraz modemy Rzeszów lipiec 2015 r. 1

2 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE WSTĘPNE... 3 II. PRZEDMOT ZAMÓWIENIA... 5 III. TERMINY... 7 IV. WADIUM... 8 V. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY... 9 VI. FINANSOWANIE ZAMÓWIENIA VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT VIII. INFORMACJA O WARUNKACH, JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ WYKONAWCY IX. WYMAGANE OŚWIADCZENIA X. WYMAGANE DOKUMENTY XI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY XII. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY XIII. INFORMACJA O TRYBIE OTWARCIA OFERT XIV. ŚRODKI ODWOŁAWCZE XV. ZAWARCIE UMOWY XVI. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

3 1. Zamawiający: I. INFORMACJE WSTĘPNE PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, adres: Lublin, ul. Garbarska 21A, w imieniu którego prowadzi postępowanie PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział Rzeszów Rzeszów, ul. 8-go Marca 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS: , NIP: , REGON: , kapitał zakładowy: ,00 zł w pełni opłacony. Konto Bankowe Nr rachunku: godziny pracy, w dni robocze bez sobót od 7:00 do 15:00. Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja oznaczone jest znakiem: 229/DU/15/WL/PS/A Wykonawcy w kontaktach z zamawiającym powinni powoływać się na ten znak. Umowa dotycząca zamówienia zostanie zawarta odrębnie przez każdy z następujących Oddziałów Zamawiającego: 1/ PGE Dystrybucja SA Oddział Białystok z siedzibą w Białymstoku, ul. Elektryczna 13, Białystok, 2/ PGE Dystrybucja SA Oddział Lublin z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21, Lublin, 3/ PGE Dystrybucja SA Oddział Łódź-Miasto z siedzibą w Łodzi, ul. Tuwima 58, Łódź, 4/ PGE Dystrybucja SA Oddział Łódź-Teren z siedzibą w Łodzi, ul. Tuwima 58, Łódź, 5/ PGE Dystrybucja SA Oddział Rzeszów z siedzibą w Rzeszowie, ul. 8-go Marca 8, Rzeszów, 6/ PGE Dystrybucja SA Oddział Skarżysko-Kamienna z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 51, Skarżysko Kamienna, 7/ PGE Dystrybucja SA Oddział Warszawa z siedzibą w Warszawie, ul. Marsa 95, Warszawa, 8/ PGE Dystrybucja SA Oddział Zamość z siedzibą w Zamościu, ul. Koźmiana 1, Zamość. 2. Tryb postępowania: 1) Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. 2) Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego art. 10 ust. 1 oraz art , 132, 133 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3) Podstawa prawna opracowania SIWZ: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U j.t. z późn. zm.) zwana dalej pzp. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U ). Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U ). 3. Informacje uzupełniające: 1) Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane w postępowaniu pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami składane mogą być wyłącznie w języku polskim. 3

4 2) W przypadku unieważnienia postępowania z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty. 3) W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający zastrzega sobie prawo, w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieści tę informację na swojej stronie internetowej. 4) Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi wykonawca. 4. Udzielanie wyjaśnień: 1) Nie przewiduje się zwoływania zebrań wykonawców. 2) Wykonawca może zwrócić się pisemnie do zamawiającego o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3) Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania, zostanie przekazana wszystkim wykonawcom, którym zamawiający przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego. 4) Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się ani przekazywania oświadczeń, dokumentów, pism drogą elektroniczną. Dopuszczalne jest porozumiewanie się za pomocą faksu pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia treści dokonanej czynności na piśmie (nie dotyczy to składania ofert, które muszą mieć formę pisemną pod rygorem nieważności). 5) Wszelkie zapytania, oświadczenia i dokumenty składane w trakcie postępowania muszą być sporządzone w języku polskim. 5. Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami: w sprawach merytorycznych Piotr Pondo Kierownik Wydziału Układów Pomiarowych adres w sprawach proceduralnych: Krzysztof Słomka Specjalista ds. Zamówień Fax: adres 4

5 1. Przedmiot zamówienia. II. PRZEDMOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa urządzeń układów pomiarowych energii elektrycznej liczniki statyczne specjalne oraz modemy na potrzeby Oddziałów Zamawiającego: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok, ul. Elektryczna 13, Białystok, PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin, ul. Garbarska 21, Lublin, PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto, ul. Tuwima 58, Łódź, PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren, ul. Tuwima 58, Łódź, PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów, ul. 8-go Marca 8, Rzeszów, PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 51, Skarżysko-Kamienna, PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa, ul. Marsa 95, Warszawa, PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość, ul. Koźmiana 1, Zamość. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym wymagania techniczne i jakościowe przedstawiony został w załączniku nr 5 do niniejszej SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 2. Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji. Prawem opcji jest możliwość zwiększenia dostaw urządzeń stanowiących przedmiot zamówienia na warunkach zawartej umowy, o kolejne dostawy, zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ. Zamówienie podstawowe obejmuje dostawy przedmiotowych urządzeń na potrzeby Oddziałów Zamawiającego w roku Prawo opcji obejmuje dostawy przedmiotowych urządzeń na potrzeby Oddziałów Zamawiającego w roku Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Wykonawca oświadczy, że zgadza się na przewidziane w umowie prawo opcji i nie przysługuje mu żadne roszczenie z tytułu niezlecenia przez Zamawiającego wykonania przedmiotu zamówienia opcjonalnego. Warunkiem uruchomiania prawa opcji jest oświadczenie woli Zamawiającego wykonania zamówienia w ramach prawa opcji i złożenie odpowiedniego zamówienia częściowego wykraczającego poza ilość urządzeń stanowiącego zamówienie podstawowe. Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga podpisania dodatkowej umowy. Zamawiający do dnia r. złoży Wykonawcy, z którym zawarto umowę dla danego zadania, oświadczenie o podjęciu decyzji w sprawie prawa opcji. W przypadku złożenia oświadczenia o realizacji prawa opcji Zamawiający będzie je realizował w odniesieniu do całości dostaw przewidzianych do realizacji z stosowaniem prawa opcji (dostawy urządzeń na rok 2017) zgodnie z zasadami dostaw określonymi w SIWZ dla dostaw w ramach zamówienia podstawowego. Zasady dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia objętego prawem opcji będą takie same jak, te które obowiązują przy realizacji podstawowego przedmiotu zamówienia. 3. Zakres zamówienia. Zamówienie zawiera: 4 niezależne zadania (części): 5

6 Zadanie 1: Dostawa urządzeń układów pomiarowych energii elektrycznej liczniki statyczne specjalne bezpośrednie. Zadanie obejmuje dostawę urządzeń wymienionych w tabeli poniżej: Ilość [szt.] Lp. Nazwa urządzenia Zamówienie podstawowe dostawy w 2016 roku Zamówienie objęte prawem opcji dostawy w 2017 roku Ogółem 1. Liczniki bezpośrednie, statyczne, energii czynnej i biernej, wielostrefowe, 3-fazowe z wbudowanym zegarem sterującym i rejestracją profili Zadanie 2: Dostawa urządzeń układów pomiarowych energii elektrycznej liczniki statyczne specjalne półpośrednie i pośrednie. Zadanie obejmuje dostawę urządzeń wymienionych w tabeli poniżej: Ilość [szt.] Lp. Nazwa urządzenia Zamówienie podstawowe dostawy w 2016 roku Zamówienie objęte prawem opcji dostawy w 2017 roku Ogółem 1. Liczniki półpośrednie i pośrednie, statyczne, energii czynnej i biernej, wielostrefowe, 3-fazowe z wbudowanym zegarem sterującym i rejestracją profili Zadanie 3: Dostawa urządzeń układów pomiarowych energii elektrycznej liczniki statyczne specjalne pośrednie czterokwadrantowe. Zadanie obejmuje dostawę urządzeń wymienionych w tabeli poniżej: Ilość [szt.] Lp. Nazwa urządzenia Zamówienie podstawowe dostawy w 2016 roku Zamówienie objęte prawem opcji dostawy w 2017 roku Ogółem 1. Liczniki pośrednie, statyczne, czterokwadrantowe, wielostrefowe, 3-fazowe z wbudowanym zegarem sterującym i rejestracją profili

7 Zadanie 4 Dostawa urządzeń układów pomiarowych energii elektrycznej modemy GPRS/CSD. Zadanie obejmuje dostawę urządzeń wymienionych w tabeli poniżej: Ilość [szt.] Lp. Nazwa urządzenia Zamówienie podstawowe dostawy w 2016 roku Zamówienie objęte prawem opcji dostawy w 2017 roku Ogółem 1. Modemy GPRS/CSD do zdalnej transmisji danych pomiarowych z liczników energii elektrycznej Kody ze słownika CPV. kod CPV: liczniki elektryczności kod CPV: modemy 5. Oferty częściowe. Dopuszcza się składanie ofert częściowych na w/w zadania. W każdym z zadań oferty będą rozpatrywane i oceniane odrębnie. Oferty nie obejmujące całego zadania, będą odrzucone jako sprzeczne ze SIWZ. 6. Informacja o ofercie wariantowej i umowie ramowej. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 7. Zamówienia uzupełniające. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 8. Gwarancja. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy oraz Wykonawca na dostarczone urządzenia udzieli gwarancji: dla zadań: 1, 2 i 3 - od dnia odbioru do dnia 31 grudnia tego roku, w którym upływają 3 pełne lata licząc od końca roku, w którym odebrano ostatnią dostawę, dla zadania 4 - od dnia odbioru do dnia 31 grudnia tego roku, w którym upływają 4 pełne lata licząc od końca roku, w którym odebrano ostatnią dostawę. 9. Informacje dodatkowe. Zamawiający odrzuci ofertę, w której udział towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, nie przekracza 50 %. III. TERMINY 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów w Rzeszowie przy ul. 8-go Marca 8, w Kancelarii Ogólnej pokój 20, nie później niż do dnia r. do godziny 10: Dotrzymanie w/w terminu dotyczy również ofert składanych drogą pocztową. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania. 3. Wadium powinno być wniesione w terminach określonych w punkcie Wadium. 7

8 4. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu r. o godzinie 11:00 w siedzibie zamawiającego Budynek BT w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów w Rzeszowie - sala konferencyjna Działu Zamówień. 5. Wymagany termin realizacji zamówienia: zamówienie podstawowe: do r. zamówienie objęte prawem opcji: do r. Wykonawca będzie dostarczał urządzenia do miejsca dostawy na podstawie harmonogramów dostaw, które określa Załącznik nr 7, albo w terminie 30 dni od dnia otrzymania zamówienia od Zamawiającego. Dopuszczalne jest przesłanie zamówienia faksem. Przewidywany harmonogram dostaw będzie załącznikiem do umowy. Pierwsza dostawa zrealizowana będzie nie wcześniej niż 60 dni od zawarcia Umowy. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian ilościowych w harmonogramie dostaw w danym miesiącu kalendarzowym na poziomie nie większym niż 30% łącznej ilości dostaw w danym miesiącu. 7. Zaproponowanie okresu dłuższego niż określony powyżej jest równoznaczne z niespełnieniem wymagań, co spowoduje odrzucenie oferty. 8. Wymagany termin związania ofertą: 60 dni od terminu składania ofert. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 9. Termin podpisania umowy zostanie określony w zawiadomieniu wysłanym do wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, jednak nie krótszy niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 10. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie podpisze w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego umowy na warunkach określonych w SIWZ i w ofercie lub odmówi jej zawarcia, Zamawiający może wybrać tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała największą liczbę punktów, pod warunkiem, że nie upłynął termin związania ofertą. IV. WADIUM Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości odpowiednio dla zadań: Zadanie I ,00 zł, słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych, Zadanie II ,00 zł, słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych, Zadanie III ,00 zł, słownie: dwadzieścia tysięcy złotych, Zadanie IV ,00 zł, słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych, W przypadku złożenia oferty na dwa lub więcej zadań wniesione wadium powinno być sumą kwot wadium ustaloną dla poszczególnych zadań. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie spowoduje wykluczenie wykonawcy zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2 pzp. 1. Zasady wnoszenia wadium. Przy wnoszeniu wadium należy podać znak sprawy: 229/DU/15/WL/PS/A Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U ). 8

9 W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, wpłaty należy dokonać przelewem na konto PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów nr rachunku: , a w innych formach przez złożenie oryginału dokumentu w pokoju nr 315 Wydział Finansowy, Budynek Obsługi Odbiorców III piętro w nieprzekraczalnym terminie do godz. 10:00 w dniu składania ofert. Wadium w formie pieniężnej uważa się za wniesione z chwilą wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego. Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu. Gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), nazwę beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), nazwę gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, c) kwotę gwarancji, d) termin ważności gwarancji, e) bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca: w odpowiedzi na wezwanie o uzupełnienie oferty o brakujące lub zawierające błędy dokumenty, oświadczenia, lub pełnomocnictwo, nie złożył ich w określonym terminie, oraz nie udowodnił, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie, lub odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy Do oferty należy dołączyć kopię gwarancji (poręczenia). 2. Zasady zwrotu wadium. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający zwróci, wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniężny, na rachunek wykonawcy. Zgodnie z art. 46 ust. 1 pzp, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Zgodnie z art. 46 ust. 2 pzp, wadium zostanie niezwłocznie zwrócone na pisemny wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 3. Utrata wadium. Zgodnie z art. 46 ust. 4a pzp zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Zgodnie z art. 46 ust. 5 pzp, zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. V. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Wybrany wykonawca przed podpisaniem danej umowy (każdy oddział będzie podpisywał umowę w swoim imieniu na poszczególne zadania) zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej brutto zadania (wartości zamówienia podstawowego oraz wartości zamówienia objętego prawem opcji). 9

10 1. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 2. Za zgodą zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również: a) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu, wpłaty należy dokonać przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego (Oddział), a w innych formach złożyć w miejscu wskazanym przez Zamawiającego najpóźniej w dniu zawarcia umowy. 4. Część zabezpieczenia gwarantująca wykonanie umowy, w wysokości 70% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 30 dni po wykonaniu zamówienia. Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi. 5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, wniesione w pieniądzu zamawiający zwróci, wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniężny na rachunek oferenta. 6. W przypadku przesunięcia terminu realizacji umowy wykonawca zobowiązany jest, na żądanie zamawiającego, do przedłużenia terminu ważności dokumentów gwarancyjnych. W razie zaniechania tego obowiązku zamawiający uprawniony będzie do potrącenia należnego zabezpieczenia z wynagrodzenia wykonawcy. VI. FINANSOWANIE ZAMÓWIENIA Zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy lub jego część, nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, po odbiorze przez zamawiającego przedmiotu zamówienia, lub jego części przelewem na konto wykonawcy w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do zamawiającego wraz z podpisanym protokołem odbioru dostawy. 1. Wymagania i zalecenia ogólne: VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad: a) każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, b) wymaga się, by oferta była przygotowana na piśmie, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści, sporządzona na drukach załączonych do SIWZ, c) ofertę należy sporządzić w języku polskim, d) ofertę należy dostarczyć w dwu zamkniętych kopertach w sposób uniemożliwiający odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia opakowania, e) wymaga się, by oferta była podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań, a wszystkie strony oferty zawierające tekst parafowane, oraz zawierała pełnomocnictwo udzielane osobom podpisującym dokumenty ofertowe, o ile prawo do reprezentowania wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego. W przypadku złożenia kserokopii pełnomocnictwo musi być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika, 10

11 f) zaleca się, aby oferta była złożona na kolejno ponumerowanych kartkach, a numeracja kartek powinna rozpoczynać się od numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty. Zamawiający nie wymaga numerowania czystych kartek, g) zaleca się, aby wszystkie kartki oferty wraz z załącznikami były spięte w sposób zapobiegający jej dekompletacji, h) wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny oraz dodatkowo opatrzone datą dokonania poprawki i parafą osoby podpisującej ofertę, i) ofertę należy złożyć także w formie elektronicznej zapisana na płycie CD/DVD (pliki w formacie PDF). W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią oferty w formie pisemnej a elektroniczną, za rozstrzygającą uznana będzie treść w formie pisemnej. j) koperty należy opisać w następujący sposób: zewnętrzną - nazwa i adres zamawiającego oraz dodatkowo: Oferta w sprawie: Dostawa urządzeń układów pomiarowych energii elektrycznej - liczniki statyczne specjalne oraz modemy Nr sprawy 229/DU/15/WL/PS/A - Nie otwierać przed przetargiem w dniu r. o godzinie 11:00 wewnętrzną - tekst jak na kopercie zewnętrznej oraz nazwa i adres wykonawcy. W przypadku gdy informacje składane w trakcie postępowania stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzegł, że nie mogą być udostępnione muszą być umieszczone w odrębnej kopercie dołączonej do oferty i oznaczone klauzulą: Nie udostępniać. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U t.j. z późn. zm.). W innym przypadku wszystkie informacje zawarte w ofercie będą uważane za ogólnie dostępne i mogą być udostępnione pozostałym wykonawcom na ich życzenie. 2. Zmiany i wycofanie oferty: a) wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej, b) zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem ZMIANA, c) powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie należy opatrzyć napisem WYCOFANIE. 3. Zawartość oferty (w formie pisemnej i elektronicznej): a) wypełniony formularz oferty - Załącznik Nr 1, b) oświadczenia, których treść podano w punkcie Wymagane oświadczenia" Załącznik Nr 2, c) dokumenty wymienione w punkcie Wymagane dokumenty", w podanej tam kolejności - Załącznik Nr 3, d) wypełniona informacja o Wykonawcy Załącznik Nr 4. VIII. INFORMACJA O WARUNKACH, JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ WYKONAWCY 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć wykonawcy, którzy: a) spełniają warunki określone art. 22 ust.1 ustawy pzp, b) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, art. 24b ust. 3 pzp, c) wykonali z należytą starannością w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia i łącznej wartości brutto co najmniej: Zadanie I ,00 zł, słownie: dwa miliony dwieście tysięcy złotych, Zadanie II ,00 zł, słownie: dwa miliony sześćset tysięcy złotych, Zadanie III ,00 zł, słownie: siedemset tysięcy złotych, Zadanie IV ,00 zł, słownie: trzy miliony złotych. Wartości podane powyżej są wartościami minimalnymi odpowiednio dla danego zadania. W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedno zadanie Zamawiający uzna, 11

12 iż Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże się realizacją dostaw o wartości najwyższej spośród zadań, o które się ubiega. d) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia co najmniej (odpowiednio do zadania): Zadanie I ,00 zł, słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych, Zadanie II ,00 zł, słownie: pięćset tysięcy złotych, Zadanie III ,00 zł, słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych, Zadanie IV ,00 zł, słownie: jeden miliony złotych. Wartości podane powyżej są wartościami minimalnymi odpowiednio dla danego zadania. W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedno zadanie Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu (w zakresie posiadanego ubezpieczenia OC), jeżeli wykaże się posiadaniem ubezpieczenia z sumą gwarancyjną o najwyższej wartości spośród zadań, o które się ubiega. 2. Wykonawca, który nie złoży wymaganych oświadczeń i nie przedstawi żądanych dokumentów oraz nie spełni wymogów SIWZ zostanie wykluczony z postępowania. 3. O wykluczeniu z postępowania zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykluczonego wykonawcę, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 4. Warunki wymagane od wykonawców będą oceniane na zasadzie: spełnia nie spełnia. IX. WYMAGANE OŚWIADCZENIA Każdy wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest złożyć oświadczenia: Druk Załącznik Nr 2.1 O spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22. ust. 1 pzp oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 i art. 24b pzp. Druk Załącznik Nr 2.2 Oświadczenie o spełnieniu wymagań technicznych i jakościowych Druk Załącznik Nr 2.3 Oświadczenie o udziale towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców. X. WYMAGANE DOKUMENTY Od wykonawców ubiegających się o przyznanie zamówienia, wymagane jest, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, przedstawienie aktualnych, wymienionych w Załączniku Nr 3 dokumentów. Dokumenty te, zgodnie z obowiązującym w tym zakresie Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. (Dz.U ), mogą być przedstawione w formie oryginału albo kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM i poświadczone na każdej stronie przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy, lub notarialnie. XI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY 1. Oferta cenowa podana w ofercie winna być wyrażona w walucie polskiej (PLN) i zawierać wszystkie koszty związane z dostawą stanowiącą przedmiot zamówienia. Do ceny netto należy doliczyć podatek od towarów i usług VAT w wysokości obowiązującej w dniu składania ofert. Przy ocenie ofert brana będzie pod uwagę cena brutto. 2. Podana cena ofertowa będzie obowiązująca w całym okresie ważności umowy i nie będzie podlegać zmianom bez względu na warunki i okoliczności, jakie będą miały miejsce w okresie realizacji zamówienia. 1. Ocena ofert: XII. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami: 12

13 Zadanie 1: Liczniki bezpośrednie, statyczne, energii czynnej i biernej, wielostrefowe, 3-fazowe z wbudowanym zegarem sterującym i rejestracją profili. Lp. Kryterium Znaczenie Opis kryterium Sposób oceny 1 Cena brutto 90% (1% = 1 pkt.) Cena cena brutto oferty najkorzyst niejszej cena brutto oferty rozpatrywa nej 90 pkt. 2 Dodatkowa funkcjonalność Rejestracja dodatkowych profili (w tym napięć fazowych) z czasem uśredniania definiowanym niezależnie od czasu uśredniania profili podstawowych. Czas uśredniania profili powinien zawierać co najmniej następujące wartości: 10 min., 15 min. i 60 min. Pomiar i rejestracja nadwyżki energii biernej ponad definiowany przez Zmawiającego poziom współczynnika tg. Rejestracja w logu zdarzeń licznika ze znacznikiem daty i czasu zdjęcia pokrywy listwy zaciskowej licznika. Pomiar i rejestracja współczynników THD przynajmniej do 9 harmonicznej, dla każdej z faz napięcia pomiarowego. Możliwość zdefiniowania i zapisania w liczniku dodatkowego kalendarza taryfowego sterującego przełączaniem stref i sezonów zastępującego kalendarz bieżący w 10% określonym przez Zamawiającego (1% = 1 pkt.) dowolnym dniu. Obsługa protokołu DLMS W przypadku oddziaływania polem magnetycznym w zakresie do 500 mt błędy graniczne dopuszczalne wskazań licznika nie mogą przekraczać wartości określonych w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 (Dz. U. z 2008 r. Nr 11, poz. 63). Oddziaływanie zewnętrznym polem magnetycznym nie może powodować wyłączenia licznika (licznik nadal dokonuje pomiarów, wykazując i rejestrując pobór energii elektrycznej). Rejestracja profili dla co najmniej 12 kanałów (+P, -P, +QI, -QII, QIII, QIV, UL1, UL2, UL3, IL1, IL2, IL3), minimum 63 dni przy okresie uśredniania 15 minut, możliwość odczytu całego zarejestrowanego przez licznik profilu oraz z dowolnego definiowanego przez odczytującego okresu czasu. 1 pkt. 1 pkt. 1 pkt. 1 pkt. 1 pkt. 1 pkt. 3 pkt. 1 pkt. 13

14 Zadanie 2: Liczniki półpośrednie i pośrednie, statyczne, energii czynnej i biernej, wielostrefowe, 3-fazowe z wbudowanym zegarem sterującym i rejestracją profili. Lp. Kryterium Znaczenie Opis kryterium Sposób oceny 1 Cena brutto 85% (1% = 1 pkt.) Cena cena brutto oferty najkorzyst niejszej cena brutto oferty rozpatrywa nej 85 pkt. 2 Dodatkowa funkcjonalność Rejestracja dodatkowych profili (w tym napięć fazowych) z czasem uśredniania definiowanym niezależnie od czasu uśredniania profili podstawowych. Czas uśredniania profili powinien zawierać co najmniej następujące wartości: 10 min., 15 min. i 60 min. Zasilacz szeroko-zakresowy Pomiar i rejestracja nadwyżki energii biernej ponad definiowany przez Zmawiającego poziom współczynnika tg. Rejestracja w logu zdarzeń licznika ze znacznikiem daty i czasu zdjęcia pokrywy listwy zaciskowej licznika. Pomiar i rejestracja współczynników THD przynajmniej do 9 harmonicznej, dla każdej z faz napięcia pomiarowego. Możliwość zdefiniowania i zapisania 15% w liczniku dodatkowego kalendarza (1% = 1 pkt.) taryfowego sterującego przełączaniem stref i sezonów zastępującego kalendarz bieżący w określonym przez Zamawiającego dowolnym dniu. Obsługa protokołu DLMS W przypadku oddziaływania polem magnetycznym w zakresie do 500 mt błędy graniczne dopuszczalne wskazań licznika nie mogą przekraczać wartości określonych w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 (Dz. U. z 2008 r. Nr 11, poz. 63). Oddziaływanie zewnętrznym polem magnetycznym nie może powodować wyłączenia licznika (licznik nadal dokonuje pomiarów, wykazując i rejestrując pobór energii elektrycznej). Pomiar i rejestracja strat U 2 t i I 2 t. 2 pkt. 3 pkt. 1 pkt. 1 pkt. 1 pkt. 1 pkt. 1 pkt. 3 pkt. 2 pkt. 14

15 Zadanie 3: Liczniki pośrednie, statyczne, czterokwadrantowe, wielostrefowe, 3-fazowe z wbudowanym zegarem sterującym i rejestracją profili. Lp. Kryterium Znaczenie Opis kryterium Sposób oceny 1 Cena brutto 2 Dodatkowa funkcjonalność 90% (1% = 1 pkt.) Cena Rejestracja dodatkowych profili (w tym napięć fazowych) z czasem uśredniania definiowanym niezależnie od czasu uśredniania profili podstawowych. Czas uśredniania profili powinien zawierać co najmniej następujące wartości: 10 min., 15 min. i 60 min. Pomiar i rejestracja współczynników THD przynajmniej do 9 harmonicznej dla każdej z faz napięcia pomiarowego. Pomiar i rejestracja strat U 2 t i I 2 t. Wyjścia sterujące z wyprowadzonymi sygnałami: zadziałania na licznik silnym polem magnetycznym, strażnika mocy, wzrostu lub obniżenia napięcia pomiarowego poza granice deklarowane przez Zamawiającego. Możliwość zerowania stanów liczydeł 10% w rejestrach strefowych energii oraz (1% = 1 pkt.) wszystkich profili. Możliwość zdefiniowania i zapisania w liczniku dodatkowego kalendarza taryfowego sterującego przełączaniem stref i sezonów zastępującego kalendarz bieżący w określonym przez Zamawiającego dowolnym dniu. W przypadku oddziaływania polem magnetycznym w zakresie do 500mT błędy graniczne dopuszczalne wskazań licznika nie mogą przekraczać wartości określonych w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 (Dz. U. z 2008 r. Nr 11, poz. 63). Oddziaływanie zewnętrznym polem magnetycznym nie może powodować wyłączenia licznika (licznik nadal dokonuje pomiarów, wykazując i rejestrując pobór energii elektrycznej). cena brutto oferty najkorzyst niejszej cena brutto oferty rozpatrywa nej 1 pkt. 1 pkt. 1 pkt. 1 pkt. 1 pkt. 2 pkt. 3 pkt. 90 pkt. 15

16 Zadanie 4: Modemy GPRS/CSD do zdalnej transmisji danych pomiarowych z liczników energii elektrycznej Lp. Kryterium Znaczenie Opis kryterium Sposób oceny 1 Cena brutto 2 Dodatkowa funkcjonalność 90% (1% = 1 pkt.) Cena Obsługa technologii 3G - UMTS/HSPA: Dual band UMTS 900/2100 MHz Funkcjonalność zapewniająca tworzenie na podstawie protokołu odczytowego kompletnych poleceń odczytowych (odczyt rejestrów, profili z 10% możliwością określenia (1% = 1 pkt.) nazwy i rozszerzenia pliku). Zdefiniowane polecenia odczytowe mają zapewnić pozyskiwanie danych w opcji buforowej. Jedno urządzenie musi obsługiwać w jednym harmonogramie odczytowym przynajmniej dwa różne polecenia odczytowe. cena brutto oferty najkorzyst niejszej cena brutto oferty rozpatrywa nej 4 pkt. 6 pkt. 90 pkt. a) Przed dokonaniem wyboru oferty Wykonawca umożliwi Zamawiającemu przeprowadzenie oceny oferowanego urządzenia pod kątem zgodności z zapisami oferty oraz niniejszej specyfikacji w zakresie techniczno-jakościowym. b) Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania obecności przedstawiciela Wykonawcy posługującego się biegle językiem polskim do udziału w badaniach dostarczonych próbek oraz prezentacji wymaganych funkcjonalności oferowanych urządzeń pod rygorem wykluczenia z postępowania. W przypadku osoby nie posługującej się biegle językiem polskim Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia obecności tłumacza. c) Każda z oferowanych próbek będzie podlegała ocenie w zakresie zgodności z wymogami SIWZ i każda oceniana próbka powinna spełniać określone wymogi techniczne. Negatywna ocena którejkolwiek z próbek będzie równoznaczna z negatywną oceną oferty. d) Za ofertę najkorzystniejszą w danym zadaniu zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. e) Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną. f) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie podpisze w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego umowy na warunkach określonych w SIWZ i w ofercie lub odmówi jej zawarcia, Zamawiający może wybrać tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała największą liczbę punktów. g) Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składający ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. h) Cena oferty powinna być skalkulowana w sposób jednoznaczny i zawierać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia ze szczególnym uwzględnieniem warunków realizacji przedmiotu zamówienia opisanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. 16

17 i) Walutą ceny ofertowej jest złoty polski. j) Cena powinna być wyrażona cyfrowo i słownie. W przypadku rozbieżności przyjmuje się cenę wyrażoną słownie. 2. Aukcja elektroniczna: 1) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty w odniesieniu do każdej części zamówienia (zadania) z zastosowaniem aukcji elektronicznej. Zgodnie z art. 91 a ust. 1 pzp Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przeprowadzi aukcję elektroniczną, jeżeli złożono co najmniej 3 oferty niepodlegające odrzuceniu. 2) Wykonawcy, których oferty nie podlegają odrzuceniu, otrzymają drogą elektroniczną na adres podany w ofercie zaproszenie do udziału w aukcji, formularz ofertowy po aukcji, instrukcje obsługi systemu aukcyjnego w postaci Podręcznika Uczestnika Systemu Aukcji oraz login i hasło umożliwiające zalogowanie się do systemu. Przed przystąpieniem do aukcji wykonawca zobowiązany jest dokładnie zapoznać się z treścią podręcznika uczestnika systemu aukcyjnego. 3) W zaproszeniu do udziału w aukcji elektronicznej Zamawiający poinformuje Wykonawców o: a) pozycji złożonych przez nich ofert i otrzymanej punktacji, b) stronie internetowej na której odbędzie się aukcja, c) minimalnych wartości postąpień składanych w toku aukcji elektronicznej, d) terminie otwarcia aukcji elektronicznej, e) terminie i warunkach zamknięcia aukcji elektronicznej, f) sposobie oceny ofert w toku aukcji elektronicznej. 4) Zamawiający informuje, iż w toku aukcji elektronicznej parametrem licytowanym będzie: Cena ofertowa (PLN) 5) Sposób oceny ofert w toku aukcji elektronicznej będzie obejmował przeliczenie postąpień na punktową ocenę ofert, z uwzględnieniem punktacji otrzymanej przed otwarciem aukcji elektronicznej za kryterium Dodatkowa funkcjonalność. 6) Zamawiający podaje wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji Wykonawców przystępujących do udziału w aukcji: a) identyfikacja Wykonawcy na podstawie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego na czas przeprowadzenia aukcji kwalifikowanego certyfikat, b) nazwa i NIP Wykonawcy oraz imię, nazwisko, i nr telefonu osoby do kontaktów podczas aukcji. 7) Zamawiający podaje wymagania techniczne urządzeń informatycznych niezbędne do udziału w aukcji: a) komputer klasy PC z procesorem min. Pentium 133 MHz; b) Pamięć operacyjna min. 64 MB; c) System operacyjny MS-Windows w wersji 98 lub wyższej; d) Przeglądarka internetowa Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej lub MS Explorer w wersji 5.5 SP 1 lub wyższej; e) Połączenie z siecią Internet o szybkości transmisji nie mniejszej niż 56 kb/s 8) Zamawiający podaje dodatkowe informacje niezbędne dla Wykonawców o procesie aukcyjnym: a) Aukcja jest jadnoetapowa. Całkowity czas trwania aukcji elektronicznej dla każdego z zadań wynosić będzie 60 minut. b) Aukcja będzie przeprowadzana kolejno na poszczególne zadania, po zamknięcie aukcji elektronicznej na poprzednie zadanie. c) Aukcja elektroniczna odbywać się będzie według reguły zniżkowej aukcji dynamicznej, co oznacza, że każda oferta cenowa wykonawcy zostanie przyjęta przy minimalnej wartości postąpienia, tylko wówczas gdy będzie ona niższa od aktualnej oferty wykonawcy. Wykonawca nie będzie miał możliwości podwyższenia uprzednio złożonej oferty d) Cena ofertowa powinna obejmować wszystkie koszty i wydatki niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej specyfikacji. e) Po zalogowaniu za pośrednictwem strony internetowej https://swpp.gkpge.pl do systemu, aukcyjnego przy użyciu otrzymanego loginu i hasła, Wykonawcy uzyskują dostęp do aplikacji 17

18 umożliwiającej składanie ofert. W czasie trwania aukcji Wykonawcy składają swoje oferty cenowe w postaci elektronicznej. f) W toku aukcji elektronicznej system na bieżąco przekazuje każdemu Wykonawcy informację o pozycji złożonej przez niego oferty i otrzymanej punktacji oraz o punktacji najkorzystniejszej oferty Do momentu zamknięcia aukcji elektronicznej system nie ujawnia informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. g) Oferta wykonawcy przestaje wiązać w zakresie w jakim złożył on korzystniejszą ofertę w toku aukcji elektronicznej. Bieg terminu związania oferta nie ulega zmianie. h) Od momentu otwarcia do momentu zamknięcia aukcji elektronicznej wszystkie wnioski, oświadczenia i informacje zamawiający i wykonawca będą sobie przekazywać drogą elektroniczną. i) W przypadku awarii systemu aukcyjnego Zamawiający ma prawo wstrzymać aukcję. Niezwłocznie po usunięciu awarii Zamawiający informuje o terminie wznowienia aukcji wszystkich Wykonawców zaproszonych do udziału w aukcji na adres podany w ofercie. Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, która okaże się najkorzystniejsza w wyniku aukcji elektronicznej. Jeżeli w postępowaniu nie zostanie złożonych co najmniej 3 oferty niepodlegające odrzuceniu, przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający kierować się będzie kryteriami określonymi w pkt 1 Wybór najkorzystniejszej oferty. XIII. INFORMACJA O TRYBIE OTWARCIA OFERT 1. Otwarcie ofert jest jawne. Otwarcia ofert dokona Komisja przetargowa powołana przez Zamawiającego. Przewodniczący Komisji: a) przedstawi: temat posiedzenia Komisji, skład Komisji przetargowej, b) poda: liczbę otrzymanych ofert, przed otwarciem ofert, kwotę, jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, nazwę wykonawcy oraz adres, informację dotyczącą ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności, c) przyjmie do protokołu zgłoszone przez wykonawców wyjaśnienia lub oświadczenia. 2. W części niejawnej postępowania członkowie Komisji: 1) dokonają analizy złożonych ofert pod względem ich kompletności i zgodności ze SIWZ, 2) przygotują propozycję wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ofert nieodrzuconych. 3. Z postępowania zostanie sporządzony protokół, zawierający propozycję Komisji, co do wyboru oferty najkorzystniejszej. 4. Protokół Komisji przetargowej wymaga zatwierdzenia przez Kierownika Zamawiającego. 5. Po zatwierdzeniu wniosku Komisji przetargowej w sprawie wyboru oferty najkorzystniejszej wykonawcy zostaną powiadomieni o wyniku postępowania. XIV. ŚRODKI ODWOŁAWCZE Wykonawcom, których interes prawny doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy - Prawo zamówień publicznych. XV. ZAWARCIE UMOWY 1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia zostanie zawarta z wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza oraz spełni wszystkie przedstawione w SIWZ wymagania. 2. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. O miejscu i terminie zawarcia umowy zamawiający powiadomi niezwłocznie wybranego wykonawcę. 18

19 3. W przypadku, jeżeli okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, lub nie wnosi zabezpieczenia należytego wykonania umowy zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 4. Przewiduje się możliwość następujących zmian umowy: zmiana terminu wykonania umowy (harmonogramu dostaw), wprowadzenie nowego typu urządzeń w miejsce wycofanego z produkcji o parametrach technicznych nie gorszych niż oferowanych w ramach przedmiotowego postępowania, zmiany wysokości wynagrodzenia w sytuacjach przewidzianych w umowie. XVI. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW Wymienione niżej załączniki stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy, Załącznik Nr 2 Wymagane oświadczenia, Załącznik Nr 3 Wymagane dokumenty, Załącznik Nr 4 Informacje o wykonawcy, Załącznik Nr 5 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Załącznik Nr 6 Zbiorcze zestawienie asortymentowo ilościowe w rozbiciu na Oddziały, Załącznik Nr 7 Miejsce i harmonogram dostaw dla poszczególnych Oddziałów, Załącznik Nr 8 Wzór umowy, Załącznik Nr 9 Wzór protokołu odbioru urządzeń. 19

20 Załącznik Nr 1... (pieczęć adresowa firmy wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia w sprawie: Dostawa urządzeń układów pomiarowych energii elektrycznej - liczniki statyczne specjalne oraz modemy Dotyczy zadania:...* 1. Wykonawca: Nazwa:.... Siedziba: Konsorcjum: (w przypadku oferty składanej przez kilku Wykonawców wspólnie (konsorcjum) należy wskazać wszystkich Wykonawców ze wskazaniem lidera konsorcjum) 2. Zamawiający: PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział Rzeszów z siedzibą w Rzeszowie, adres: ul. 8-go Marca 8, Rzeszów, która działa w imieniu: PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie. 3. Zobowiązania Wykonawcy. 1) Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę ryczałtową brutto, która wynosi:... zł, słownie: podatek VAT...%, kwota:..., słownie: cena netto:...zł, słownie: ) Oświadczamy, że: wybór naszej oferty nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego** albo wybór naszej oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, w związku z tym wskazuję nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania:... oraz wskazuję ich wartość bez kwoty podatku:... zł** 20

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Polska-Kamienna Góra: Serwery 2015/S 139-255888

Polska-Kamienna Góra: Serwery 2015/S 139-255888 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:255888-2015:text:pl:html Polska-Kamienna Góra: Serwery 2015/S 139-255888 Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp.

Bardziej szczegółowo

PL-Rzeszów: Liczniki elektryczności 2012/S 220-362847. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

PL-Rzeszów: Liczniki elektryczności 2012/S 220-362847. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:362847-2012:text:pl:html PL-Rzeszów: Liczniki elektryczności 2012/S 220-362847 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

ZAPO/AZ/43/2015. Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPO/AZ/43/2015. Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/43/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

Polska-Chełm: Pojazdy silnikowe 2015/S

Polska-Chełm: Pojazdy silnikowe 2015/S 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:210944-2015:text:pl:html Polska-Chełm: Pojazdy silnikowe 2015/S 117-210944 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

2014/S 222-391888. 1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 18 000 PLN (słownie: osiemnaście tysięcy złotych).

2014/S 222-391888. 1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 18 000 PLN (słownie: osiemnaście tysięcy złotych). 18/11/2014 S222 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta Polska-Wrocław: Urządzenia bezpośredniego monitorowania 2014/S 222-391888 Uniwersytet Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dotyczy: WIM.BZ.0812.4A.2017 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Wrocław: Usługi konserwacyjne i serwisowe w budynku Narodowego Forum Muzyki im.

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 86636-2016; data zamieszczenia: 13.04.2016. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 82562-2016 data 08.04.2016 r.

Numer ogłoszenia: 86636-2016; data zamieszczenia: 13.04.2016. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 82562-2016 data 08.04.2016 r. Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 82562-2016 z dnia 2016-04-08 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gdańsk Informacje ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest remont elewacji (w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dalej zwana SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dalej zwana SIWZ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dalej zwana SIWZ Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę samochodu osobowego nabywaną na podstawie umowy sprzedaży, na potrzeby Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności. nr /16 z dnia

Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności. nr /16 z dnia Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności nr 01-044/16 z dnia 23.09.2016 na zakup i dostawę sprzętu komputerowego, urządzenia wielofunkcyjnego i oprogramowania Dotyczy Projektu pt. Pierwsza

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Zamawiający: Centrum Myśli Jana Pawła II Foksal 11, 00-372 Warszawa tel. 022 826 42 21 fax: 022 826 42 23 e-mail: centrum@centrumjp2.pl

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Biblioteka Publiczna

Zamawiający: Biblioteka Publiczna Zamawiający: Adres: 29-100 Włoszczowa, ul. Kościuszki 11 tel.(0-41)394-23-13 fax.(0-41)394-23-13 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych Numer sprawy: ZP ZBS PAN/02/2010

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dowóz dzieci dojeżdżających do szkoły w roku 2012. Zatwierdzam: Lutowiska, dnia 12.12.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy : RIZ.3401-8/10 DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości nie przekraczającej równowartość do kwoty 14 000 EURO na podstawie regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych Kruklanki dnia: 10.11.2010r. Numer sprawy: PBO-341-10/10 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nazwa zadania: Zimowe utrzymanie (odśnieżanie) dróg gminnych w sezonie 2010/2011 Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa

Bardziej szczegółowo

Zamówienie publicz... - 60647-2015

Zamówienie publicz... - 60647-2015 amówienie publicz... - 60647-2015 - TED Tenders Electronic Daily z 8 2015-02-20 11:46 Zamówienie publicz... - 60647-2015 20/02/2015 S36 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubienkujawski.pl Lubień Kujawski: Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Morzyce Numer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa opału do Zespołu Szkół w Kandytach

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa opału do Zespołu Szkół w Kandytach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa opału do Zespołu Szkół w Kandytach Rozdział 1. Nazwa i oraz adres zamawiającego Zespół Szkół w Kandytach Kandyty 77; 11-220 Górowo Iławeckie Tel./fax

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr sprawy: KN-ZZ-631/VI/LJ/2014 Bielsko-Biała, dn. 28.08.2014 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV Jelenia Góra 25.07.2008 r Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oznaczenie postępowania: ZP IVG.230/96/08 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna

Bardziej szczegółowo

Polska-Lubin: Wapno uwodnione 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Lubin: Wapno uwodnione 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:383325-2016:text:pl:html Polska-Lubin: Wapno uwodnione 2016/S 210-383325 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Łódź: Dostawa drukarek retransferowych dla Biblioteki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl Łódź: Wykonanie instalacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego i sygnalizacji

Bardziej szczegółowo

L.p. Opis Ilość sztuk

L.p. Opis Ilość sztuk ODDZIAŁ REGIONALNY W KRAKOWIE ul. Montelupich 3, 30-90 Kraków Znak sprawy: OKDO.776.4.205 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego) ISTOTNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/jedwabno_gmina_wiejska/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/jedwabno_gmina_wiejska/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/jedwabno_gmina_wiejska/ Jedwabno: Dostarczenie ciepła do budynku Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 Numer sprawy: ZP ZBS PAN/01/2009 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę oligonukleotydów SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl 1 z 6 2016-03-10 10:22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl Warszawa: Dostawa mebli biurowych, gabinetowych, krzeseł

Bardziej szczegółowo

Polska-Wałcz: Przyrządy nawigacyjne 2015/S 080-140745. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 18.3.2015, 2015/S 54-094136)

Polska-Wałcz: Przyrządy nawigacyjne 2015/S 080-140745. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 18.3.2015, 2015/S 54-094136) 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:140745-2015:text:pl:html Polska-Wałcz: Przyrządy nawigacyjne 2015/S 080-140745 Jednostka Wojskowa 4224 Wałcz, ul. Ciasna

Bardziej szczegółowo

Polska-Lubin: Usługi finansowe i ubezpieczeniowe 2015/S 157-289783. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Lubin: Usługi finansowe i ubezpieczeniowe 2015/S 157-289783. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:289783-2015:text:pl:html Polska-Lubin: Usługi finansowe i ubezpieczeniowe 2015/S 157-289783 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01.

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01. Warszawa: Dostawa mebli w ramach realizowanego projektu Modernizacja budynku A Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie Numer postępowania: NInA_PN_POIiS_3_2015 Numer ogłoszenia: 142696-2015; data

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia GMINA NOWA DĘBA ul. RZESZOWSKA 39-460 NOWA DĘBA TEL. (0-15) 846 26 71, FAX. (0-15) 846 51 37 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg w trybie nieograniczonym NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.lodz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.lodz.pl 1 z 6 2013-12-30 13:19 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.lodz.pl Łódź: Usługa zorganizowania wycieczek dla pracowników, emerytów,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

Dostawa kruszywa o granulacji 0 63 mm. Nr postępowania 2 / ZP / 2007

Dostawa kruszywa o granulacji 0 63 mm. Nr postępowania 2 / ZP / 2007 Komunalne Gospodarstwo Pomocnicze /KGP/ 98 100 Łask ul. Objazdowa 4 tel. 0...43 675 2648; fax 0...43 675 30 65 NIP 831 154 99 85 Nr konta: Bank PEKAO S.A. I O / Łask 68124032881111000028108043 e- mail:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na projekt i wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do budynków biurowych PGE Obrót S.A. Oddział I z siedzibą w Lodzi przy ul. Kilińskiego 72/76

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 1 tel. +4817 87 11 700, fax: +4817 87 11 277 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586-00053, KRS

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi.php Łódź: Przetarg nieograniczony na dostawę fortepianu wraz z akcesoriami

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. 1.Zamawiający: Gmina Rudna ul. Plac Zwycięstwa 15 59-305 Rudna tel. (076) 74-92-100 fax. (076) 74-92-117 2.Tryb

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.coi.gov.pl coi.ssdip.bip.gov.pl/ Warszawa: Dostawa papieru kserograficznego i do drukowania Numer

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

PN-1/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PN-1/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN-1/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę opału postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60.000 EURO I. Uwagi ogólne

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kopernik.org.pl ; bip.kopernik.org.pl Warszawa: Dostawa kart logowania do systemu biletowego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, woj. małopolskie, tel. +48 12 341 90 00, faks +48 12

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, woj. małopolskie, tel. +48 12 341 90 00, faks +48 12 2014-10-17 15:35 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncn.gov.pl/bip Kraków: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz szafy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako ) dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nazwa zamówienia: Usługa prenumeraty czasopism

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Kraków: Dostawa plandek pokryciowych dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 58/2014 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług restauracyjnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji centralnego ogrzewania w lokalu użytkowym

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji centralnego ogrzewania w lokalu użytkowym przetarg poniżej 30 000 EURO Nasz znak: DE/SZP/064/ 100 /2015 18.05.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.23blt.wp.mil.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.23blt.wp.mil.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.23blt.wp.mil.pl Mińsk Mazowiecki: Dostawa artykułów administracyjno-biurowych - SPRAWA ZP.19.2014

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?id=135376 Warszawa: Dostawa urządzeń dla sieci komputerowej Instytutu Technologii

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

Remont dachu (II) Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o. w Jeleniej Górze zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pod nazwą:

Remont dachu (II) Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o. w Jeleniej Górze zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pod nazwą: Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o. w Jeleniej Górze zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pod nazwą: Remont dachu (II) Część I. Postanowienia ogólne 1. Zamawiający - Miejski Zakład Komunikacyjny

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU BIZNES NIE JEST DLA WYBRANYCH. CPV 80000000-4

ZAPYTANIE OFERTOWE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU BIZNES NIE JEST DLA WYBRANYCH. CPV 80000000-4 Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT ul. Kościuszki 2, II piętro, pok.202 14-100 Ostróda tel/fax (89)646-79-57 REGON 511429271 NIP 741-18-94-712 www.atut.org.pl Znak sprawy: ATUT/SS/485/2013 Ostróda,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjno-reklamowych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EURO Na wykonanie pomiarów ochrony katodowej 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego Zamawiającym jest: 1.1. Adres korespondencyjny Nazwa: 32 Baza Lotnictwa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.gugik.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.gugik.gov.pl/ Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.gugik.gov.pl/ Warszawa: Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Warszawa: Wykonanie i dostawa kalendarzy informacyjnych na 2015 rok Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia na dostawę tuszy i tonerów do drukarek laserowych, atramentowych i faksów.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia na dostawę tuszy i tonerów do drukarek laserowych, atramentowych i faksów. (pieczęć zamawiającego) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia na dostawę tuszy i tonerów do drukarek laserowych, atramentowych i faksów. I Nazwa i adres zamawiającego Kuratorium Oświaty

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, woj. małopolskie, tel. +48 12 341 90 00, faks +48 12

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, woj. małopolskie, tel. +48 12 341 90 00, faks +48 12 1 z 5 2015-11-27 16:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncn.gov.pl/bip Kraków: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, znak sprawy:

Bardziej szczegółowo

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul.

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Sikorskiego 22 I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Październik 2012 roku

Październik 2012 roku WYJŚCIOWE WYMAGANIA Będące podstawą do przygotowania oferty Zamawiający: Starostwo Powiatowe ul. Kościuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 18 Przedmiot zamówienia: Rozbiórka

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Dostawa regałów i krzeseł dla IFJ PAN w Krakowie, znak sprawy: DZP-271-58/15

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY Państwowy Instytut Badawczy ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa tel. (0-22) 623 43 98, fax: (0-22) 840.81.41 Warszawa, dnia 14.11.2007 r. OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia WÓJT GMINY MILANÓW ul. Kościelna 11 a, 21-210 Milanów tel./ faks: (083) 3567002 www.milanow.pl Milanów dnia 22.09.2010r Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ogłoszonego przez Wójta Gminy Milanów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.po.katowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.po.katowice.pl Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.po.katowice.pl Katowice: Sukcesywne dostawy papieru kserograficznego w formacie A5,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pn Remont dachu i naprawa tynków części budynku Przychodni Specjalistycznej Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED NR OGŁOSZENIA: 181761-2013 Znak sprawy: ZP/4/2013

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/ 514/105/08

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/ 514/105/08 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/ 514/105/08 ZAMAWIAJĄCY: Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy Al. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.czerwonak.pl/public/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.czerwonak.pl/public/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.czerwonak.pl/public/ Czerwonak: Sadzenie drzew i krzewów, niwelacja terenu, na terenie zieleni

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iitd.pan.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iitd.pan.wroc.pl 1 z 5 2014-07-29 11:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iitd.pan.wroc.pl Wrocław: Utworzenie centrum obliczeniowego oraz modernizacja

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA. Wykonanie wycen nieruchomości do celów odszkodowań i zwrotów nieruchomości

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA. Wykonanie wycen nieruchomości do celów odszkodowań i zwrotów nieruchomości SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA Wykonanie wycen nieruchomości do celów odszkodowań i zwrotów nieruchomości ul. Powstańców 8/10, 05-200 Wołomin; tel. 022 787-30-10, fax 022 787-75-08 Strona 1 z 7 I. Informacje

Bardziej szczegółowo

Bełchatów: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Bełchatów: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie nr 44422-2017 z dnia 2017-03-15 r. Bełchatów: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 44296-2017 Data: 15/03/2017

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl Szczecin: Dzierżawa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych wraz

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa artykułów biurowych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa artykułów biurowych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 6 2016-02-18 13:54 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kopernik.org.pl bip.kopernik.org.pl/ Warszawa: Dostawa artykułów biurowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Warszawa: Dostawa blankietów polskich zezwoleń zagranicznych przeznaczonych do wymiany

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Świadczenie kompleksowych usług cateringowych na potrzeby regionalnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iimcb.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iimcb.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iimcb.gov.pl Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii

Bardziej szczegółowo

a) przetarg (ograniczony i nieograniczony) b) oferta i jej przyjęcie c) negocjacje i porozumienie przedkontraktowe.

a) przetarg (ograniczony i nieograniczony) b) oferta i jej przyjęcie c) negocjacje i porozumienie przedkontraktowe. Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej wprowadzony Poleceniem służbowym Prezesa Zarządu nr PS/006/3/2007 z dnia 14.05.2007 r. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Egz. 2. Malbork, 04.03.2015. Wszyscy zainteresowani (strona internetowa Zamawiającego) dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Egz. 2. Malbork, 04.03.2015. Wszyscy zainteresowani (strona internetowa Zamawiającego) dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Egz. 2 Malbork, 04.03.2015 Wszyscy zainteresowani (strona internetowa Zamawiającego) dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP/16/II/2015/AH Nazwa zadania: Wykonanie usług

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.cos.pl Szczyrk: Dostawa armatek śnieżnych dla COS-OPO w Szczyrku Numer ogłoszenia: 297132-2015;

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/16522/1322/10 ZAMAWIAJĄCY: Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy Al. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Usługa termicznego unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych (metodą D10) wraz z transportem

Przedmiot zamówienia: Usługa termicznego unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych (metodą D10) wraz z transportem Olsztyn, 08.04.2009 r. Zmiana ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na podstawie art. 12a ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.),

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rziwroclaw.wp.mil.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rziwroclaw.wp.mil.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rziwroclaw.wp.mil.pl Wrocław: ZAŁOŻENIE MAPY ZASADNICZEJ I EWIDENCYJNEJ NA KOMPLEKSIE WOJSKOWYM

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzoz.zgorzelec.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzoz.zgorzelec.pl/ 1 z 6 2015-12-01 14:25 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzoz.zgorzelec.pl/ Zgorzelec: Zakup energii elektrycznej na rok 2016

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej 1) Nazwa i adres zamawiającego Zarząd Morskiego Portu

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166215-2015:text:pl:html Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA Ostrołęka, ul. Elektryczna 5. SPECYFIKACJA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA Ostrołęka, ul. Elektryczna 5. SPECYFIKACJA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: 07-401 Ostrołęka, ul. Elektryczna 5 tel: (prefix 29) 766 20 00 fax: (prefix 29) 769 11 45 e-mail: zeo@zeo.pl SPECYFIKACJA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: OPRACOWANIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzelazna.pl Warszawa: Usługa prania bielizny szpitalnej wraz z dzierżawą sprzętu oraz wdrożeniem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o. we Włoszczowie, ul Sienkiewicza 31, 29-100 Włoszczowa; NIP 656-00-00-286; REGON 290889164; Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo